Page 1

‫ر ایگــــــــــــــــان‬

‫شماره ‪5‬‬


Art Foundation

‫آن هنــــــر ای��ران��ـ��ی‬

‫بنیـان نگارستـان‬

Aun Iranian

‫کلی ��ه حق ��وق ای ��ن کاتال���وگ متعل���ق ب���ه‬ .‫''بنی���ان نگارستان آن هن���ر ایرانی'' میباشد‬ online Rang Gallery

All Rights Reserved to Aun Iranian Art Foundation

Graphic Designer: Mehrdad Robatjazi Tel: 88343471-2

‫ریال‬15000 : ‫هزینه چاپ‬ ‫توزیع رایگان‬ Production Cost: 15000 Rls Free Distribution "‫"بنی ��اننگارست ��انآنهن���رایران���ی‬ ‫دربراب ��رتغیی ��راتاحتمال���یگالری ه���ا‬ ‫مسئولیت ��ی ن ��دارد‬ Aun Iranian Art Foundation is not responsible for possible changes in the programs of independent galleries.


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 9 ‫ ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬5 ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����از اس�����ت‬

Visiting hours: Daily 5:00 - 9:00 PM Group Painting Exhibition Title: The Last time I saw you Opening : Jan 27, 2012 / 2-9 PM End : Feb 7, 2012

،‫ خ ��ی ��اب ��ان ول��ی��ع��ص��ر‬،19666 ‫ت� ��ه� ��ران‬ ،42 ‫ ش � � ��م � � ��اره‬،‫ک� � ��وچ� � ��ه خ�� � � ��اک�� � � ��زاد‬ ‫ج�� � ��ن�� � ��وب چ� � � � � ��ه� � � � � ��ارراه پ� � � � � � ��ارک وی‬ 26210395 : ‫تلفن‬ 42 Khakzad St., Vali Asr Ave. (SE corner of Parkway crossing) Tehran 19666 Tel: +98.21.26.21.03.95 www.atbingallery.com

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬

‫ آخرین بار که دیدمت‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬2‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬7 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬18 :‫پایان‬

‫عنوان نمایشگاه برگرفته از‬.‫"آخرین بار که دیدمت" عنوانیست برای نمایشگاه گروهی پرتره با شرکت حدود چهل هنرمند زیر چهل سال‬ ‫ رویکرد و متریال آثارشان آزاد بوده اند و تنها محدودیت ابعاد بوده‬,‫سبک‬,‫هنرمندان در انتخاب تکنیک‬.‫یکی از اش��عار لئونارد کهن اس��ت‬ .‫ برپا خواهد شد‬K.R.N ‫این نمایشگاه با همکاری علیرضا ریاحی و شرکت‬.‫ نتیجه پازلیست با تنوع تصویری هیجان انگیز و شاعرانه‬.‫است‬ “The Last time I saw you” is the title for this group portrait exhibition of around fourteen portraits from fourteen under fourteen years’ old modern artists. The title is depicted from one of Leonard Cohen’s lyrics. The artists were free to choose their techniques, styles, approaches and media’s and of course their perception of the subject the only limitation is the size which would be under 100x100cm! We believe this diversity makes this poetic visual puzzle far more attractive and exciting. This exhibition is being set up with the cooperation of Alireza Riahi and NRK art co.

2

2


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫پونه اوشیدری‬ ‫عنوان ‪ :‬مثل هیچکس‬ ‫گشایش‪ 21 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 2 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Pooneh Oshidari‬‬ ‫‪Title: Like nobody‬‬ ‫‪Opening : Feb 10, 2012 / 5-9 PM‬‬ ‫‪End : Feb 21, 2012‬‬

‫این مجموعه شش��مین نمایش��گاه انفرادی این هنرمند جوان و کارشناس ارشد دانش��گاه هنر‌های زیباست‪.‬پونه اوشیدری در مورد این‬ ‫مجموعه از آثار فیگوراتیو خود که تصویر زنانیست که مغلوب جبر نمی‌‌شوند و نمی‌‌گذارندحقیقت‪،‬چهره ی زشت و رنجوری از آنها بسازد‬ ‫چنین می‌‌گوید‪ (( :‬این زنان ش��اید مطیع محیط اطرافش��ان باش��ند و محصول جبری تغییر ناپذیر و انگار آماده اند تا با همه‌چیز س��ازگار‬ ‫ش��وند‪،‬با این همه س��نبل زیبایی‌ و بلوغی شاعرانه اند‪.‬می‌ کوش��ند تا همچون زنان افسانه‌های باستان زیبا و با شکوه باشند‪.‬برای ایرانی‌‬ ‫بودن این چهره ها‪ ،‬نیازی به قالب‌های کلیش��ه ای‌ نیس��ت‪،‬آنها آش��نا هستند‪ )).‬او تالش کرده است تا بیش از آنکه به دنبال مضمون و‬ ‫پیام باشد‪ ،‬ترکیبی‌ شاعرانه و دراماتیک دور از کلیشه‌های مد روز مقابل چشم بیننده قرار دهد‪.‬‬ ‫‪This is the 6th solo exhibition of this young talented painter who has earned her MA. In illustration from fine art‬‬ ‫‪university of Tehran. About her recent collection she says: “these figures shows women who may be results of‬‬ ‫‪an ever existing compulsion and as if ready to comply to their surroundings but they never surrender, they never‬‬ ‫‪let the truth to make an ugly & wretched face of them they try to be graceful and beautiful as women in our‬‬ ‫‪mythology, to me they are the symbols of beauty & poetic maturity. To identify them as Iranians; I need no worn‬‬ ‫”‪out clichés they are quiet familiar‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 7 ‫ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬11 ‫گ � ��ال � ��ری ج��م��ع �ه ه��ا‬ ‫ب� � � �س � � ��ت�������ه اس������ت‬

Visiting hours: Sat.-Thurs. 11:00 - 7:00 PM Solo Sculpture Exhibition Reza Eshlaghi Title: The Deaf And The Mutes Opening : Feb 3, 2012 / 3-9 PM End : Feb 18, 2012

‫گالری آران‬ ،‫ بل ��وار کریمخ ��ان زند‬،158591115‫ته ��ران‬ 9 ‫شماره‬،‫کوچهدی‬،‫خیابانخردمندشمالی‬ 88829086 : ‫ نمابر‬88841412 : ‫تلفن‬ 9Dey St., No.Kheradmand Ave., Karimkhan Zand Blvd., Tehran 15859115 Tel: +98.21.88.84.14.12 Fax: +98.21.88.82.90.86 www.aarangallery.com

‫نمایشگاه انفرادی مجسمه‬ ‫رضا اشلقی‬ " ‫ " كرو الل ها‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬14 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬28 :‫پایان‬

‫اين حكايت نمايش��ي است كه در پرده‬ ،‫اول به دور خود مي‌چرخد‬ ‫ چون به آخر‬،‫و به آغاز خود باز مي‌گردد‬ ،‫مي‌رسد گذشته را فراموش مي‌كند‬ ‫پ��رده اول به تكرار آغاز مي‌ش��ود در‬ ‫پرده دوم كه بازي مي‌ش��ود در لباسي‬ !‫نو‬ ‫و م��ا تك��رار تاريخي فراموش ش��ده‬ ‫مي‌ش��ويم با ابزاري ن��و در دايره زمان‬ ‫كه گرد فراموشي پر كرده‬ ‫ همان كه تكرار راه‬، ‫ج��ا پ��اي راه را‬ ‫راه سياه اس��ت در پس زمينه سفيد و‬ .. ‫تكرار سياهي است در دايره‌اي باطل‬ This is a theatrical narrative which in the first scene circles around itself and then recoils into its own inception. Once it reaches the end, the past is forgotten. The first scene begins in repetition and the second scene is played with only a modest change in the veneer of the story. And we become a repetitious part of a forgotten history, but with new apparatus, in a circle of time that has been corroded by the dust of oblivion, and our footsteps remain same as the black stripes across a white surface, same as the darkness that endures in a spiral void…

4

4


Solo Video and installations Exhibition Haleh Anvari Title: Beautiful Plateau Opening : Feb 17, 2012 / 3-9 PM End : Mar 2, 2012

My heart is like a square-ruled notebook Full of complete and incomplete sketches of pain and sorrow Your scratch on it, this way and that way You paint it till it blooms in blood Old pop song.

‫نمایشگاه انفرادی ویدئو و چیدمان‬ ‫هاله انواری‬ ‫ زيبا دشت‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬12 :‫پایان‬

‫دلم دفتر نقاشي شطرنج‬ ‫ نيمه تمام‬، ‫پر از نقشي تمام‬ ‫از غم و از رنج‬ ‫تو نقشش مي كني همچين و همچون بابا‬ ‫ بشه گلگون‬، ‫تو رنگش مي كني تا بشه پرخون‬ ‫تصنيف قديمي‬

5

5


‫آرت سنتر‬ ‫ته ��ران‪ ،‬خیاب ��ان شریعت ��ی‪ ،‬شم ��اره ‪،1716‬‬ ‫ضلع شمالغربی پل صدر‬ ‫تلفن ‪ 22601130 :‬نمابر ‪22642277 :‬‬ ‫‪1716 Shariati Ave.,‬‬ ‫‪(NW corner of Sadr Exp.) Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.60.11.30‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.64.22.77‬‬ ‫‪www.art-center.ir‬‬

‫نمایشگاه انفرادی خط نقاشی‬ ‫محمد احصایی‬ ‫عنوان ‪ :‬مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران‬ ‫گشایش‪ 7:‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 25 :‬بهمن‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 12‬ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪9‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����از اس�����ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪12:00 - 9:00 PM‬‬ ‫‪Solo Calligraphy Exhibition‬‬

‫‪Mohamad Ehsai‬‬ ‫‪Title: Review on Innovative Iranian Artist‬‬ ‫‪Opening: Jan 27, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Feb 14, 2012‬‬


‫نمایشگاه گروهی‬

‫عنوان ‪ :‬برگزیدهی آثار هنرمندان معاصر در یک نگاه‬

‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 9 :‬اسفند‬ ‫سالن ‪ 2‬و ‪3‬‬

‫‪Group Exhibition‬‬

‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 17, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Feb 28, 2012‬‬ ‫‪Saloone 2 & 3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 8 ‫ ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬4 ‫گالری آریا‬ Aria Gallery

Visiting hours: Sat.-Thurs 4:00 - 8:00 PM Group Printmaking Exhibition

Mehrnoush Ramezanian, Azadeh Keyghobadi, Nazila Moghadam, Elham Parsian, Maryam Jahani, Shiva Sarlak, Elmira Mirmiran, Elham Hashemi, Zahra Bahrami, Ghasem Lotfi, Nariman Farokhi

Title: Opening : Jan 30, 2012 / 4-8 PM Gallery is open on friday Feb 3 End : Feb 8, 2012

،‫ کوچه زرین‬،‫خیابان ولیعصر‬،15116‫تهران‬ ‫ باالتر از خیابان بهشتی‬،10 ‫شماره‬ 88727083 :‫ نمابر‬88716401 : ‫تلفن‬ 10 Zarrin St., Valiasr Ave., (North of Beheshti Ave.) Tehran 15116 Tel: +98.21.88.71.64.01 Fax: +98.21.88.72.70.83 www.ariagallery.com

‫نمایشگاه گروهی چاپ دستی‬ ‫ نازیال‬،‫ آزاده كیقبادی‬،‫مهرنوش رمضانیان‬ ‫ شیوا‬،‫ مریم جهانی‬،‫ الهام پارسیان‬،‫مقدم‬ ،‫ الهام هاشمی‬،‫ المیرا میرمیران‬،‫سرلك‬ ‫ نریمان فرخی‬،‫ قاسم لطفی‬،‫زهرا بهرامی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬10 :‫گشایش‬ ‫ بهمن باز است‬14 ‫گالری جمعه‬ ‫ بهمن‬19 :‫پایان‬

8 8


‫فراخـــــوان اولیـــن نمایشــــگاه‬ ‫“تابلــــــــوهـــای كوچــــــك”‬

‫نگارخـــانـه آریــــــــــا‬ ‫‪G A L L E R Y‬‬

‫‪A R I A‬‬

‫اندازه‪ ،‬عنصری بیانگر است‪.‬هنرمندان با انتخاب اندازه آثارشان رساتر سخن میگویند‪.‬‬ ‫آنها با اندازه در هیأت نماد‪ ،‬معنایی را منتقل میكنند‪ ،‬حسی را برمیانگیزانند‪ ،‬ویژگی‬ ‫تكنیكی خاصی را برجسته میكنند و به تئوریهایی ارجاع میدهند‪.‬اما اینها الزاما با‬ ‫اندازههای بزرگ صورت نمیگیرد‪.‬بالعكس پس از بزرگ شدن آثار‪ ،‬تماشایی شدن‬ ‫هنر‪ ،‬وابستگی هنرمند به تكنولوژی پیچیده و هزینههای گزاف‪ ،‬عده زیادی از هنرمندان‬ ‫دوباره به خلق آثار كوچك روی آوردند‪.‬‬ ‫نگارخانه آریا با نمایشگاه “ تابلوهای كوچك” در پی آنست ‪ ،‬مجموعه آثاری با ابعاد‬ ‫كوچك كه ارزش هنری آنها را اندازه شان تعیین نمیكند به نمایش بگذارد‪.‬‬

‫نقاشی‪ ،‬طراحی‪ ،‬چاپ دستی‪ ،‬تصویرسازی‬

‫هنرمند درانتخاب موضوع و تكنیك آزاد است‪.‬‬ ‫تعداد انتخابی آثار هر هنرمند به عهده نگارخانه است‪.‬‬ ‫اندازه بزرگترین ضلع آثار با در نظر گرفتن قاب وحاشیه بیشتر از ‪35‬سانتیمتر نباشد‪.‬‬

‫مهلت تحویل آثار به نگارخانه‪24،23 :‬و ‪ 25‬بهمن ماه‪ 8-4، 1390‬عصر‬ ‫تاریخ برگزاری نمایشگاه‪ 28 :‬بهمن تا ‪ 9‬اسفند‪ 1390‬میباشد‪.‬‬

‫نشانی‪ :‬خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از سه راه بهشتی‪ ،‬كوی زرین‪،‬پالك ‪10‬‬ ‫تلفن‪ - 88727083 :‬تلفكس‪88716401 :‬‬

‫‪ariagallery@yahoo.com‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 8 ‫ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬11 ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ش �ن �ب��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

Visiting hours: Sun.-Fri. 11:00 - 8:00 PM Solo Exhibition

Kurosh Golnari Title: Sultans Opening: Jan 27, 2012 / 4-8 PM End : Feb 15, 2012

‫نـگـارستـان آن‬

AUN GALLERY

،‫ خیاب ��ان سئ ��ول‬،‫ ون ��ک‬19958 ،‫ته ��ران‬ ‫ باالتر از میدان شیخبهایی‬،40 ‫شماره‬ 88603051 :‫ نمابر‬88603050 :‫تلفن‬ 40 Seoul Ave., (North of Sheikh Bahaie Sqr.) Vanak, Tehran 19958 Tel: +98.21.88.60.30.50 Fax: +98.21.88.60.30.51 www.aungallery.com

‫نمایشگاه انفرادی‬ ‫کوروش گلناری‬ ‫ سالطین‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬7 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬26 :‫پایان‬

‫ک���وروش گلن���اری هنرمندی ب���ا گرایش مجسم���ه سازی و‬ ‫هن���ر محیطی اس���ت که عضوی���ت هیات علم���ی دانشگاه‬ ‫دبیری س���ه دوره انجم���ن مجسمه س���ازان و داوری‬ ،‫هن���ر‬ ِ ۵۰ ‫چندی���ن نمایشگ���اه و جشن���واره و شرک���ت در بی���ش از‬ ‫نمایشگاه گروهی داخل���ی و خارجی را در پرونده حرفه ای‬ ‫ چهارمی���ن نمایشگاه انفرادی وی‬.‫خود ثبت نموده است‬ ‫ چیدمان و ویدئو با عنوان‬،‫شامل مجموعه ای از مجسمه‬ ‫« سالطی���ن » و پرسش از چرایی سرنوشت���ی رقم خورده در‬ .‫طی قرن های متمادی در نگارستان آن برگزار میشود‬ Kurosh Golnari is an artist. He specializes in creating sculptures and environmental art. In addition to being a tenured professor at the University of Art, he chaired the Iranian Sculpture Association for three terms, and judged many art festivals and competitions. During his fifteen professional years, he has participated in over fifty domestic as well as international exhibitions. In his fourth solo exhibition at Aun Gallery, Kurosh Golnari exhibits several sculptures, an installation, as well a video that he has made. Here, he questions the destiny handed to the subjects of “Sultans” during centuries of rule.

10

10


Group Exhibition

Curated by Rozita Sharafjahan Title: Lightness Opening: Feb 17, 2012 / 4-8 PM End : Feb 22, 2012

‫نمایشگاه گروهی‬ ‫به کوشش رزیتا شرف جهان‬ ‫ سبکی‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬3 :‫پایان‬

‫ از آنجایی که این دو ساالنه مستقل و متعلق به بخش‬.‫ سال و جوانتر است‬۲۵ ‫ مختص جوانان‬،‫دوساالنه هنر معاصر دامون فر‬ ‫ منتخبی از آثار بیست هنرمند برتر این جشنواره به کوشش خانم‬.‫ بسیار مورد احترام مجم���ع هنرمندان است‬،‫خصوص���ی است‬ .‫رزیتا شرف جهان با عنوان «سبکی» در نگارستان آن برگزار خواهد شد‬ Damoonfar Contemporary Arts Biennial is open to Iranian artists who are 25 year olds and under. Since it is privately funded and independent, this Biennale is well respected and important to the art community. A selection of superior art pieces are exhibited at Aun Gallery. This year, Ms. Rozita Sharafjahan has curated works from 20 artists titled " Lightness " for the Public to view.

11

11


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 8 ‫ ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬11 ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬ ‫به جـــــــــــــز گشایش ها‬

Visiting hours: Sat.-Thurs. 11:00 - 8:00 PM Solo Painting Exhibition

‫گالری اثر‬ Assar Gallery ، ‫خ� ��ي� ��اب� ��ان اي ��ران ��ش ��ه ��ر‬،15836‫ت� ��ه� ��ران‬ ،16 ‫ ش� � ��م� � ��اره‬،‫ک� � � ��وی ب � � ��رف � � ��روش � � ��ان‬ ‫روبروی خانه هنرمندان‬ ۸۸۳26689 : ‫تلفن‬ 16 Barforoushan Alley, Iranshahr St.,Karimkhan Zand St., Tehran, Iran Tel: +98.21.88.32.66.89 www.assarartgallery.com

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬

Babak Roshaninejad ‫بابک روشنی نژاد‬ Title: No! The History Is Not Written by ،‫ نه! تاریخ را فاتحان نمینویسند‬: ‫عنوان‬ the Victors, I Write the Damn Thing! !‫آن لعنتی را من مینویسم‬ Opening : Feb 10, 2012 / 11-8 PM ‫عصر‬8 ‫صبح تا‬11‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬21 :‫گشایش‬ End : Feb 29, 2012 ‫ اسفند‬10 :‫پایان‬ The gallery is closed on Fridays except .‫ اسفند تعطیل است‬5 ‫ بهمن و‬28 ‫گالری جمعه‬ for exhibition openings ‫برای بابک روشنی‬ ‫ نقاشی ابزاری‬،‫نژاد‬ ‫خ��ودج��وش جهت‬ ‫بیان دیدگاه فلسفیش‬ ‫به زندگی و هستی‬ ‫ مجموعه های‬.‫است‬ ‫ک��اری او در امتداد‬ ‫یک دیگر و چه بسا‬ ‫برخی همزمان با هم‬ ‫خلق می شوند زیرا‬ ‫سرچشمه همه آن ها‬ ‫نگاهی مشترک و‬ ‫ آن چه‬.‫یگانه است‬ ‫به آثار او بعدی تازه‬ ‫ نامی است‬،‫می بخشد‬ ‫ک��ه هنرمند ب��رای‬ ‫هر اثر یا مجموعه‬ ‫ آن‬،‫ تاریخ را فاتحان نمی نویسند‬،‫ نخستین نقاشی مجموعه نه‬.‫برمی گزیند که به نوعی ختم گفتگوی پایانی او با مخاطبش است‬ .‫ خلق شد و کار روی این مجموعه همچنان ادامه دارد‬1388 ‫لعنتی را من می نویسم! در سال‬

To Roshaninejad, painting has been a spontaneous tool to express his intense philosophical outlook on life and existence. Roshaninejad’s series are all extension of each other as if they follow on a chain of thought. What adds extra dimension and helps completing each piece are the titles he chooses for each work as they help completing the final dialogue he wishes to produce between himself and his audience. Work on the series No, the History is Not Written by the Victors, I Write the Damn Thing! began in 2009 and is still in progress.

12

12


‫نگارخانه ایست‬ ‫‪East Art Gallery‬‬ ‫تهران‪،198411‬درکه‪،‬خیابان شهید احمدپور‬ ‫شماره ‪ ،2‬نبش بن بست گلستان‬ ‫تلفن‪ 22173142 :‬نمابر‪22410511 :‬‬ ‫‪2Ahmadpour St.,‬‬ ‫)‪(Corner of Golestan Deadend‬‬ ‫‪Darakeh, Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.17.31.42‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.41.05.11‬‬ ‫‪www.eastgallery.com‬‬

‫اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا‬ ‫محمدحسین کشاورز ‪ -‬حامد عاشق‬ ‫فراز فالحی‬ ‫عنوان ‪ :‬امشب شب شوره‬ ‫شب شعر و شعوره‬ ‫گشایش‪ 15 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 6‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 16 :‬بهمن‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����ـ����از اس�����ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪4:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Performance‬‬

‫‪Mohammadhosein Keshavarz‬‬ ‫‪Hamed Ashegh, Faraz Falahi‬‬ ‫‪Title: “Tonight's the night of passion/The‬‬ ‫” ‪night of poetry and sensation‬‬

‫‪Opening : Feb 4, 2012 / 6-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 5, 2012‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬


‫گالری اعتماد‬ ‫‪Etemad Gallery‬‬ ‫نیاوران‪ ،‬می ��دان یاسر‪ ،‬خیابان صادقی قمی‪،‬‬ ‫خیابان بوکان‪ ،‬شماره ‪4‬‬ ‫تلفن ‪ 22724442 :‬نمابر‪22724442 :‬‬ ‫‪4 Boukan St., Sadeghi Ghomi Ave.,‬‬ ‫‪Yaser Sqr., Niavaran, Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.72.44.42‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.72.44.42‬‬ ‫‪www.galleryetemad.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫آریان لواسانی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 30 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 3‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 11 :‬بهمن‬ ‫هال���ه‌ای بی���ن دست و‬ ‫ضمیر من قرار دارد که‬ ‫او خ���ود خال���ق آثار من‬ ‫اس���ت‪ .‬شاید «م���ن» یا‬ ‫«دیگری» باشد‪ .‬هرچه‬ ‫هس���ت‪ ،‬م���را م���ی‌آزارد‪.‬‬ ‫م���را ب���ه راه می‌ب���رد و‬ ‫از درون‪ ،‬ب���ه آرامش���م‬ ‫می‌کوب���د ک���ه مب���ادا‬ ‫لحظ���ه‌ای درغفل���ت‬ ‫خود‪ ،‬آرام گیرم‪.‬‬ ‫‪There is an aura‬‬ ‫‪between my hand‬‬ ‫‪and my conscience,‬‬ ‫‪which is the sole‬‬ ‫‪creator of my paint‬‬‫‪ings. It may be‬‬ ‫‪my “self” or the‬‬ ‫‪“other”. Whichever‬‬ ‫‪it may be, it causes‬‬ ‫‪me to suffer; it‬‬ ‫‪guides me inwards‬‬ ‫‪and disrupts my‬‬ ‫‪peace for fear of‬‬ ‫‪idleness.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 2‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ ��ال ��ری دوش��ن��ب �ه ه��ا‬ ‫ب� � � �س � � ��ت�������ه اس���������ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Tues.-Sun.‬‬ ‫‪2:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Aryan Lavasani‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 20, 2012 / 3-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 31, 2012‬‬


Group Painting Exhibition Arash Fesharaki, Reza Onsori, Hans David Roux Title: Opening : Feb 3, 2012 / 3-8 PM End : Feb 14, 2012

Solo Painting Exhibition Mahmoud Bakhshi Title: Recycle Opening : Feb 17, 2012 / 3-8 PM End : Feb 28, 2012

15

15

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ،‫ رضا عنصری‬،‫آرش فشارکی‬ ‫هانس دیوید روو‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬14 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬25 :‫پایان‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫محمود بخشی‬ ‫ بازیافت‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬9 :‫پایان‬


‫تهران‪ ،‬بلوار آفریقا‪ ،‬انتهای خیابان گلفام‪،‬‬ ‫سمت راست‪ ،‬بن بست امینی‪ ،‬پال ک ‪3‬‬ ‫تلفن‪ 26202611 :‬تلفکس‪22054128 :‬‬ ‫‪Elahe Gallery: No.3, Amini Alley,‬‬ ‫‪At the End of Golfam St. (On the‬‬ ‫‪Right Side), Afrigha Blv.Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.26.20.26.11‬‬ ‫‪Tel/Fax: +98.21.22.05.41.28‬‬ ‫‪www.elahe.net‬‬

‫نمایشگاه گروهی‬ ‫انتخاب شاهو بابایی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫عنوان ‪ :‬اسباب بازی‬ ‫گشایش‪ 7 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 17 :‬بهمن‬ ‫گالری جمعه ‪ 14‬بهمن تعطیل است‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫بی��ژن اخگ��ر‪ ،‬محم��د اس��کندری‪ ،‬اعظم‬ ‫امی��دی‪ ،‬ش��اهو بابائ��ی‪ ،‬مجی��د بیگلری‪،‬‬ ‫حس��ین تک��زارع‪ ،‬کاوه توکل��ی‪ ،‬ریحان��ه‬ ‫حسینی‪ ،‬س��ید مهدی حسینی اشلقی‪ ،‬سید‬ ‫رضا حسینی اش��لقی‪ ،‬نغمه خرازیان‪ ،‬ساناز‬ ‫دزفولیان‪ ،‬مهدی رنگچی‪ ،‬مرتضی زاهدی‪،‬‬ ‫محس��ن فوالدپور‪ ،‬مهدی گودینی‪ ،‬مرجان‬ ‫مرتضوی‪ ،‬رضا نصرتی‪ ،‬لیال ویس��مه‪ ،‬رضا‬ ‫م��ر ادی‬ ‫اس��باب بازیه��ا معموال با ه��رکیفیتی در‬ ‫شکل و س��اخت‪ ،‬قس��متی از منبع الهام و‬ ‫تخیل کودکان جهان هستند که در بسیاری‬ ‫از م��وارد کودک رویا ها و آرزوهای خود را‬ ‫در آن پیدا میکند‪ .‬برپایی این نمایش��گاه با‬ ‫این موضوع فرصتی اس��ت برای نگریستن‬ ‫دقیق ت��ر ما در اس��باب بازی ها و نقش و‬ ‫س��یطره آنها در زندگی مان‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫مجال��ی اس��ت ب��رای فکر ک��ردن به این‬ ‫ک��ه تخیل کج��ا و چگونه به وس��یله هنر‬ ‫می تواند در اشیاء س��اخت انسان نمود پیدا‬ ‫کن��د ‪ ،‬تخیلی زیبای��ی شناس��انه که خود‬ ‫رهاست از اهداف س��ود جویانه ‪ ،‬انحصاری‬ ‫و تمامی��ت طلب گروه ه��ا و همچنین به‬ ‫چال��ش کش��یدن وضعیتی ک��ه در بندمان‬ ‫کش��یده اس��ت‪.‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬ ‫به جـــــــــــز گشایشها‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Group Exhibition‬‬

‫‪Curated by Shaho Babaie‬‬ ‫‪Title: Toy‬‬ ‫‪Opening : Jan 27, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 6, 2012‬‬ ‫‪Gallery is Closed on friday Feb 3‬‬


Group Installation Exhibition

Mitra Arbab Saljooghi, Mohsen Gholami Title: Opening : Feb 17, 2012 / 4-8 PM Gallery is Closed on friday Feb 24 End : Feb 27, 2012

‫نمایشگاه گروهی چیدمان‬ ‫ محسن غالمی‬،‫میترا ارباب سلجوقی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫ اسفند تعطیل است‬5 ‫گالری جمعه‬ ‫ اسفند‬8 :‫پایان‬

‫ و شب هنگام ذهنیاتمان را در‬.‫ به پلور در کوهپایه ی دماوند و به قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز‬...‫ با توشه ای از دغدغه‬،‫به سفر رفتیم‬ ‫ اکنون به نظاره خواهیم نشست عکس هایی از زیسته هایمان را در آن دورها و چیدمان هایی از دغدغه هایمان‬.‫بستر محیط اجرا کردیم‬ .‫را از آن زمان تا لحظه اکنون‬ We went to trip, with a provision of concern... To the Poluor in the foothill of Damavand and the Portuguese Castle in Hormoz island. And we implemented our subjective thoughts in environment during the night. Now we will look at the photos of our living in those far places, and installation of our concerns at that time until now.

17

17


‫گالری خا ک‬ ‫ت� ��ه� ��ران‪ ،‬ق��ل��ه��ک‪ ،‬خ ��ی ��اب ��ان ش��ری �ع��ت��ی‪،‬‬ ‫خیابان بصیری‪ ،‬کوچه ژیال‪ ،‬شماره ‪1‬‬ ‫تلفن‪22605465:‬‬ ‫‪1Jhila St., Basiri St., Shariati Ave.,‬‬ ‫‪Gholhak, Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.60.54.65‬‬ ‫‪www.khakgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫مهدی حسینی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 7:‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬بهمن‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ش �ن �ب��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Mehdi Hosseini‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 27, 2012 / 5-9 PM‬‬ ‫‪End : Feb 13, 2012‬‬


‫ت��ه��ران ‪ ،1966743661‬ب��ل��وار آف��ري��ق��ا‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،2‬نبش بلوار گلستان‬ ‫تلفن‪22046639 :‬‬ ‫‪2 Africa Blve.,‬‬ ‫)‪(Corner of Golstan Blvd.‬‬ ‫‪Tehran 1966743661‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.04.66.39‬‬ ‫‪www.fravahrgallery.com‬‬

‫نمایشگاه گروهی آرت ا کسپو‬ ‫عنوان ‪ :‬آرت ا کسپو تهران‬ ‫گشایش‪ 30 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 16 :‬بهمن‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 12‬الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫سه شنبه بسته است‬ ‫پنجشنبهها ‪ 12‬الی ‪6‬‬ ‫ج �م �ع��هه���ا ‪ 6‬ال����ی ‪8‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Wed.-Mon.‬‬ ‫‪12:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Group Art Expo Exhibition‬‬ ‫‪Title: Tehran Art Expo‬‬ ‫‪Opening : Jan 20, 2011 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 5, 2012‬‬

‫سایت آرت اکسپو تهران با همکاری گالری آرت پی پل یکی از گالری های بنام و فعال هنری در کالیفرنیا و با هدف معرفی هنرمندان‬ ‫ایرانی در سطح جهان ‪ ،‬مسابقات آن الین هنرهای تجسمی را در مهرماه امسال برگزار کرد ‪ .‬در این مسابقه ‪ 1400‬هنرمند ایرانی‬ ‫شرکت کردند و در نتیجه ‪ 150‬نفر در دو بخش منتخبین مردمی و منتخبین آرت اکسپو تهران به عنوان برگزیدگان مرحله اول شناخته‬ ‫شدند‪ .‬منتخبین مردمی به تعداد ‪ 50‬نفر توسط رای عموم بازدیدکنندگان در بازدید گاها ‪ 16000‬نفر در روز و نیز منتخبین آرت اکسپو‬ ‫تهران به تعداد ‪ 100‬نفر در نتیجه داوری سایت آرت اکسپو تهران معرفی شدند ‪.‬‬ ‫این مسابقه با همکاری بین گالری های آرت پی پل و ابرا در آمریکا و فروهر و هفت ثمر در ایران برگزار میگردد ‪ .‬آثار برگزیدگان‬ ‫مرحله اول در نگارخانه فروهر به نمایش در خواهد آمد و در ادامه گالری های ابرا ‪ ،‬آرت پی پل و هفت ثمر آثار برگزیدگان نهایی را‬ ‫به نمایش خواهند گذاشت ‪ .‬برگزیدگان گالری ها از بین ‪150‬نفر و بنابر اهداف هر گالری انتخاب خواهند شد و آثار همه هنرمندان‬ ‫شرکت کننده در مسابقه در سه جلد کتاب توسط گالری آرت پی پل در آمریکا به چاپ خواهد رسید ‪ .‬گالری فروهر آثار ‪ 39‬هنرمند ‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫را در مدت ‪ 17‬روز به نمایش می گذارد‪.‬‬


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 7 ‫ ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬3 ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����از اس�����ت‬ ،‫ اب� �ت���دای خ ��ي ��اب ��ان پ� ��اس� ��داران‬،‫ت���ه���ران‬ ،1 ‫ ک� ��وچ� ��ه ن � � ��از‬،‫ت� �ن ��گ� �س ��ت ��ان چ� � ��ه� � ��ارم‬ 3 ‫ شماره‬،‫بنبست ترانه‬ 22285299 : ‫تلفن‬

Visiting hours: Daily 3:00 - 7:00 PM

3 Taraneh Deadend, Naz St., Fourth Tangestan Ave., Pasdaran Ave., Tehran Tel: +98.21.22.28.52.99 www.dayartgallery.com

Group Photo Exhibition

Hojat Amani & Jila Dejam Title: Opening : Jan 27, 2012 / 3-7 PM End : Feb 2, 2012

‫نمایشگاه گروهی عکس‬ ‫حجت امانی و ژیال دژم‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬7 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬7 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬13 :‫پایان‬

Amani Angels: "I see the Angels flight taking place. Soaring through space with color beautiful and strong. Natures response: an environmental rainbow. Wings spread to meet the winds from beyond, taking us on an unknown journey of love". John Dahlsen December Australia environmental Artist

20

20


Young Artists in Day Art Gallery

Darush Gharazad, Tahere Samadi, Jale Talebpour, Ebrahim Olfat, Mohamad mosavat, Mohamad Tabatabaei, Amir Ghare Hasanloo, Sahar Salehi, Leila Vismeh, Nastaran Seifollah Zadeh, Elham Yazdanian, Sara Arianpour, Mehdi Rahemi, Adele Farzin Door, Shirin Pilevari, Shirin Babazadeh, Fateme Jale

Title: Opening : Feb 3, 2012 / 3-8 PM End : Feb 14, 2012

21

21

‫نمایشگاه هنرمندان جوان گالری دی‬

،‫ ژاله طالب پور‬،‫ طاهره صمدی‬،‫داریوش قره زاد‬ ‫ محمد‬،‫ محمد مساوات‬،‫ابراهیم الفت‬ ‫ لیال‬،‫ سحر صالحی‬،‫ امیر قره حسنلو‬،‫طباطبایی‬ ،‫ الهام یزدانیان‬،‫ نسترن سیف اله زاده‬،‫ویسمه‬ ،‫ عادله فرزین در‬،‫ مهدی راحمی‬،‫سارا آریانپور‬ ‫ فاطمه ژاله‬،‫ شیرین بابازاده‬،‫شیرین پیله وری‬

: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬14 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬25 :‫پایان‬


‫گالری راه ابریشم‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬خیابان شهید لواسانی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،103‬بین کامرانیه و دزاشیب‬ ‫تلفن‪ 22727010 :‬نمابر‪22727011 :‬‬ ‫‪103 Lavasani Ave,.‬‬ ‫)‪(between Kamranieh & Dezashib‬‬ ‫‪Farmanieh, Tehran 19368-39631‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.72.70.10‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.72.70.11‬‬ ‫‪www.silkroadphoto.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫صبا علیزا ده‬ ‫عنوان ‪ :‬نور و خاک‬ ‫گشایش‪ 16 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 5 :‬بهمن‬ ‫چ��ه زود فرام��وش می کنی��م و چه زود‬ ‫فراموش خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪How soon we forget and how‬‬ ‫‪soon we will be forgotten.‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬ ‫پ �ن �ج �ش��ن��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ �ه ه��ا‬ ‫‪ 5‬ا لـــــــــــــــــــــــــی ‪ 8‬عصر‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Wed.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Thurs. 5:00-8:00 PM‬‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪Saba Alizadeh‬‬ ‫‪Title: Light and Soil‬‬ ‫‪Opening : Jan 6, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 25, 2012‬‬


‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫علی زار ع‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 30 :‬بهمن‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪alizare‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 19, 2012‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 10‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪6‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫سه شنبه بسته است‬ ‫خیابان دکتر بهشتی‪ ،‬خیابان صابونچی‬ ‫(م �ه��ن��از)‪ ،‬ک��وچ��ه مهماندوست‪ ،‬ش��م��اره ‪،8‬‬ ‫ط��ب��ق��ه س�� ��وم ت� �ل� �ف ��ن‪-88504226 :‬‬ ‫‪88504228 -88504227‬‬ ‫‪No.8 Mehmandoost St. Sabonchi‬‬ ‫‪St.( Mahnaz), Beheshti Ave. Tehran‬‬ ‫ ‪Tel: +98.21.88.50.42.26‬‬‫‪88.50.42.27 - 88.50.42.28‬‬ ‫‪www.sarebangallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫هنگامه صدری‬ ‫عنوان ‪ :‬برنده برنده‬ ‫گشایش‪ 23 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 6 :‬بهمن‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Hengame Sadri‬‬ ‫‪Title: Winner Winner‬‬ ‫‪Opening : Jan 13, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 26, 2012‬‬


‫نمایشگاه انفرادی تصویرسازی‬ ‫آنا کاال توزیشویلی‬ ‫از کشور گرجستان با همکاری بنیاد ناتال نیکونووا‬ ‫و سفارت گرجستان در تهران‬ ‫گشایش‪ 7 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 12 :‬بهمن‬ ‫گالری ‪ 11‬بهمن باز است‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫الله اسکندری و سیامک اسکندری‬ ‫عنوان ‪ :‬بازتاب‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬بهمن‬

‫‪Solo Patchin Exhibition‬‬

‫‪Anna Kalatozishvili‬‬ ‫& ‪Natela Nikonova Foundation‬‬ ‫‪Embassy of Georgia in Tehran‬‬ ‫‪Opening : Jan 27, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 1, 2012‬‬ ‫‪The Gallery is open in Jan 30‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Laleh Eskandari & Siamak Eskandari‬‬ ‫‪Title: Reflection‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 13, 2012‬‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 10‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪6‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬ ‫تــــــــــــــــــــهران ‪ ،1511717991‬خیــــابان وزرا‪،‬‬ ‫کوچه چهارم‪ ،‬شماره ‪11‬‬ ‫تلفن ‪ 88711305 :‬نمابر‪88102422 :‬‬ ‫‪11 Fourth St., Vozara Ave.,‬‬ ‫‪Tehran 1511717991‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.71.13.05‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.10.24.22‬‬ ‫‪www.seyhounartgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫سولماز توحیدلو‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 7 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 19 :‬بهمن‬

‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪10:00 - 6:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Soolmaz Tohidloo‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 27, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 8, 2012‬‬


Group Painting Exhibition

Naser Azizi, Sanaz Alavi, Sadaf Mortazavi, Niloofar Hoseini Title: Opening : Feb 10, 2011 / 4-8 PM End : Feb 15, 2012

29

29

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫ صدف‬،‫ ساناز علوی‬،‫ناصر عزیزی‬ ‫ نیلوفر حسینی‬،‫مرتضوی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬21 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬26 :‫پایان‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬ ‫تهران‪،14666‬شهرکغرب‪،‬خیابان هرمزان‪،‬‬ ‫پیروزان جنوبی‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬شماره ‪16‬‬ ‫تلفن ‪ 88376623 :‬نمابر‪88376626 :‬‬ ‫‪16 Twelfth St., So. Pirouzan Ave.,‬‬ ‫‪Hormozan Ave., Shahrak Gharb,‬‬ ‫‪Tehran 14666‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.37.66.23‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.37.66.26‬‬ ‫‪www.siingallery.com‬‬

‫نمایشگاه گروهی‬ ‫به کوشش زروان رو ح بخشان‬ ‫مجید عباسی فراهانی‪ ،‬نسترن صفایی‪،‬‬ ‫باربد گلشیری‪ ،‬امیر معبد‪ ،‬شادی نویانی‪،‬‬ ‫ساره قمی‪ ،‬حامد رشتیان‪ ،‬مجتبی امینی‬ ‫عنوان ‪ :‬گشایش‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬بهمن‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Group Exhibition‬‬

‫‪Curated by Zarvan Rouhbakhshan‬‬ ‫‪Majid Abbasi Farahani, Nastaran Safaie,‬‬ ‫‪Shadi Noyani, Barbad Golshiri, Amir‬‬ ‫‪Mobed, Sareh Ghomi, Hamed Rashtian,‬‬ ‫‪Mojtaba Amini‬‬ ‫‪Title: Opening‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2011 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 13, 2012‬‬

‫گش��ایش‪ :‬فرج‪ .‬فتوح‪ .‬گش��ادن‪ .‬گشودن‪ .‬ظفر‪ .‬فتح‪ .‬دور كردن اندوه‪ .‬وسعت يافتن‪ .‬گسترده شدن‪ .‬روزي فراخ حاصل كردن‪ .‬رها شدن‪.‬‬ ‫باز كردن‪ .‬در فعل به معناي باز كردن بند و آزاد كردن‪ .‬زخم‪ .‬گش��ودن زخم به قصد درمان‪ .‬جدا ش��دن ميوه از درخت‪ .‬افتادن و ريختن‬ ‫مو بر بدن‪ .‬آشكار شدن يا آشكار كردن‪( .‬به نقل از لغت نامه دهخدا)‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬


‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫هویار اسدیان‪ ،‬آنیتا اسفندیاری‪ ،‬مونا‬ ‫جان محمدی‪ ،‬کیمیا کاموری‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 7 :‬اسفند‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬

‫‪Hooyar Asadian, Anita Esfandiari,‬‬ ‫‪Mona Janmohamadi, kimia kamvari‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 17, 2011 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 26, 2012‬‬

‫تعادل عبورش را برقرار سازد؛ یعنی‪ :‬در نگاهی‬ ‫این نمایش گروهی‪ ،‬یا گرو ِه این نمایش خاس��ته اس��ت در مرزی میان انس��ان و حیوان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تعریف جدید شده است یا حتا تحریف؛ حیوان هم‪ .‬و این بیشتر‬ ‫مدرن‪ /‬پس��ا مدرن! ــ به هر حال امروزی ــ همان قدر که انس��ان دچار‬ ‫ِ‬ ‫موکول به رفتا ِر انسان َست با انسان و حیوان‪.‬‬ ‫حیوان‪ /‬شیء حیوان؟‬ ‫موقعیتی پارادوکس؛ که حتمن این د ّومی مو ّقت خاهد‬ ‫تعج ِب انسان به حیوان؛ و گاهن در ایجا ِد‬ ‫تماش��ای این آثار‪ ،‬گاه برداش��تیست از ّ‬ ‫ّ‬ ‫اشتراک‬ ‫بود؛ که انسان همواره زیرمجموعه ای از ‪ /‬دو طبیعت َست ــ هرقدر هم که حیوان از شهرنشین سازد؛ یا ح ّتا در اهل ساختن و‬ ‫ِ‬ ‫عاطفه اش!‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 11‬الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‪8‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ����ـ����از اس�����ت‬

‫خیابان ولنجک‪‌،‬کوچه هجـــــدهم‪،‬پال ک‪9‬‬ ‫تلفن‪22402226-22427768:‬‬ ‫‪No.9, 18th Velenjak St.‬‬ ‫‪Tel.: +98.21.22.42.77.68‬‬ ‫‪www.shiringallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫لوریس چکنواریان‬ ‫آهنگساز ‪ ،‬رهبر ارکستر‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 30 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 5 :‬بهمن‬

‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪11:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Loris Tjecknavorian‬‬ ‫‪Composer, Conductor‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 20, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 25, 2012‬‬


‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬

،‫ داریوش قره زاد‬،‫ طاهره صمدی‬،‫وحید چمانی‬ ‫ قاسم محمدی‬،‫محمد طباطبا یی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬7 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬19 :‫پایان‬

Group Painting Exhibition

Vahid Chamani, Tahereh Samadi, Daryoush Gharezad, Mohammad Tabatabai, Ghasem Mohammadi

Title: Opening : Jan 27, 2012 / 4-8 PM End : Feb 8, 2012

Solo Calligraphy exhibition Ali Shirazi Title: Opening : Feb 10, 2012 / 4-8 PM End : Feb 22, 2012

33

33

‫نمایشگاه انفرادی نقاشیخط‬ ‫علی شیرازی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬21 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬3 :‫پایان‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬ ‫تهران ‪ ،14317‬یوسف آباد‪ ،‬میدان سلماس‬ ‫شماره ‪ ،5‬جنب بانک پاسارگاد‬ ‫تلفن‪88008676 :‬‬ ‫‪5 Salmas Squarc‬‬ ‫‪(Next to Bank Psargad) Yousef Abad,‬‬ ‫‪Tehran 14317‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.00.86.76‬‬ ‫‪www.azadartgallery.com‬‬

‫نمایشگاه گروهی عکس‬ ‫آرین ابراهیمی و اشکان صانعی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 30 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 6 :‬بهمن‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Group Photo Exhibition‬‬

‫‪Arian Ebrahimi & Ashkan Sanei‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 20, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 26, 2012‬‬


Solo Photo Exhibition

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫کتایون کرمی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬7 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬12 :‫پایان‬

Solo Photo Exhibition

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫مجید کورنگ بهشتی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬14 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬26 :‫پایان‬

Katayon Karami Title: Opening : Jan 27, 2012 / 4-8 PM End : Feb 1, 2012

Majid Korang Beheshti Title: Opening : Feb 3, 2012 / 4-8 PM End : Feb 15, 2012

‫ حتی وقتی که امکان‬، ‫ غالبا برای آنها‬،‫ این مجاورت‬، ‫کار هنرمن��دان در نزدیکی چیزهایی ش��کل می گیرد که آنها را احاطه کرده ان��د‬ ‫ عکاسی‬،‫ مطمئنا این وضعیت در مورد مجید کورنگ بهشتی صدق می کند‬.‫مداخله وجود دارد فرم بی واسطه ای را امکانپذیر می سازد‬ ‫ با این حال توصیف کردن این‬.‫که به ش��دت نگران به تصویر کش��یدن چیزی است که با احساس مستقیم و بی واس��طه خود می بیند‬ ‫ تخریب جناس های بصری ای اس��ت که هنرمندان همواره برای ایجاد پیوند بین جهان معمارانه س��اخته شده ی در حال‬،‫حس فوری‬ .‫ بکار می برند‬،‫ و بربریتی که کار مردم خود را ساخته و تخریب می کند‬،‫نابودی‬ ‫نقشی که تصویر برای چنین موضوع اضطراری ایفا می کند مطمئنا این است که به بیننده اجازه می دهد در این پیچیدگی تفکر و تامل‬ .‫ نقشی که زمان طی شده توسط حقایق تاریخی آمیخته با روایات ملل و سرزمینها را میطلبد‬.‫کند‬

35

35

The work of the artist remains close to the things that surround them; this proximity often permits them a form of immediacy, even whilst their work may remain mediated. This is certainly the case of Majid K. Behesti, a photographer who remains highly concerned to depict what he sees with a sense of immediacy. Yet, to describe this sense of urgency would be to destroy the visual puns the artists constantly employ to weave between a constructed, architectural world in a state of ruin and the barbarity that builds and destroys its people’s work. The role of an image for such an urgent issue is surely one that allows a viewer to contemplate this complex, one that involves time managed by historical truths intermingled with narratives of nations and lands.


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬ ‫‪Golestan Gallery‬‬ ‫تهران ‪ ،19438-73861‬دروس‪،‬‬ ‫خیابان شهید کماسایی‪ ،‬شماره ‪34‬‬ ‫تلفن‪22541589 :‬‬ ‫‪26 Kamasaee Ave., Darrouss,‬‬ ‫‪Tehran 19438-73861‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.54.15.89‬‬ ‫‪www.golestangallery.com‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫بهاره شهرستانی یکتا‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 30 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 5 :‬بهمن‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Bahareh Shahrestani Yekta‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 20, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 25, 2012‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫محمد مدیر زاده‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 7 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 12 :‬بهمن‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪Mohammad Modir Zadeh‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 27, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 1, 2012‬‬


‫نمایشگاه انفرادی عکاسی‬ ‫رضا نور بختیار‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 19 :‬بهمن‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪Rezanour Bakhtyar‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 8, 2012‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫سمانه تاری ابوذر‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 3 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Samaneh Tari Aboozar‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 22, 2012‬‬

‫‪ 20‬تا ‪ 27‬بهمن تعطیالت زمستانی‬ ‫‪Winter vacation Feb 9.-16‬‬

‫‪37‬‬

‫‪37‬‬


‫تهران‪،1918843384‬بزرگراهمدرس شمال‪،‬‬ ‫خیابان ظفر شرقی‪ ،‬خیابان ناجی‪ ،‬خیابان‬ ‫فرزان‪ ،‬کوچه نوربخش‪،‬بلوار مینای شرقی‪،‬‬ ‫شماره ‪۴۲‬‬ ‫تلفن‪۲۲۲۵۵۳۵۴ :‬‬ ‫‪No.42, Mina Blvd, Nurbakhsh St.,‬‬ ‫‪Farzan St, Naji Alley, Zafar St.,‬‬ ‫‪Modarress Exp way, Tehran‬‬ ‫‪Postal code: 1918843384‬‬ ‫‪Tel: +9821 22255354‬‬ ‫‪www.moshengallery.com‬‬

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫نمایشگاه‌گردان‪ :‬پیمان شفیعی‌زاده‬

‫امیرحسین بیانی‪ ،‬اشکان رحیمی خوش‌آواز‪،‬‬ ‫رامتین زاد‪ ،‬پیمان شفیعی‌زاده‪ ،‬بهار طاهری‪،‬‬ ‫کیمیا کاموری‪ ،‬حسین ماهر‬

‫عنوان ‪ :‬پرتره‬ ‫گشایش‪ 7 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫نشست و گفتگو ‪ :‬دوشنبه ‪ 10‬بهمن ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬عصر‬ ‫پایان‪ 12 :‬بهمن‬

‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Group Painting Exhibition‬‬

‫‪Curator: Peyman Shafieezadeh‬‬

‫‪Amirhossein Bayani, Kimia Kamvari, Hossein‬‬ ‫‪Maher, Ashkan Rahimi khoshavaz, Peyman‬‬ ‫‪Shafieezadeh, Bahar Taheri, Ramtin Zad‬‬

‫‪Title: Portrait‬‬ ‫‪Opening : Jan 27, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪Discussion Panel : Monday Jan30 / 6-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 1, 2012‬‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫شادی نویانی‬ ‫عنوان ‪ :‬نامه‌ای به کسانی که می‌شناسم‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫نشست و گفتگو ‪ :‬دوشنبه ‪ 24‬بهمن ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬عصر‬ ‫پایان‪ 26 :‬بهمن‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Shadi Noyani‬‬ ‫‪Title: A letter to whom I know‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪Discussion Panel : Monday Feb 13 / 6-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 15, 2012‬‬

‫نمایشگاه انفرادی چیدمان و عکس‬ ‫سارا دولت‌آبادی‬ ‫عنوان ‪ :‬آبی خاموش‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 10 :‬اسفند‬

‫‪Solo Installation and Photo‬‬ ‫‪Exhibition‬‬

‫‪Sara Dowlatabadi‬‬ ‫‪Title: Silent Blue‬‬ ‫‪Opening : Feb 17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 29, 2012‬‬

‫‪39‬‬

‫‪39‬‬


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 7 ‫ الــی‬3 ‫ و‬1 ‫ ا لــی‬10 ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ����ـ����از اس�����ت‬ Vali Art Gallery

Visiting hours: Daily 10:00 - 1:00 PM 3:00 - 7:00 PM Solo Painting Exhibition Kaveh Kavousi Title: Opening : Jan 27, 2011 / 4-8 PM End : Feb 8, 2012

‫ خ��ی��اب��ان شهید‬،‫ م��ی��دان ون� ��ک‬،‫ت ��ه ��ران‬ 72 ‫ پال ک‬،)‫خدامی (بیژن سابق‬ 88043687 :‫ نمابر‬88047698 : ‫تلفن‬ 58 Babak Bahrami St., Valiasr Ave., (between Zafar & Niayesh), Tehran 19686-445111 Tel: +98.21.88.65.15.72-88.65.15.40 homaartgallery.com

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫کاوه کاووسی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬7 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬19 :‫پایان‬

40

40


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫شبنم جهانشاهی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 27 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 9 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Shabnam Jahanshahi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 16, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 28, 2012‬‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 10‬ا لــی ‪ 1‬و ‪ 3‬الــی ‪7‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ����ـ����از اس�����ت‬ ‫ت��ه��ران ‪ ،19686-44511‬ب��ل��وار آف��ری��ق��ا‪،‬‬ ‫خیابان بابک بهرامی‪ ،‬شماره ‪58‬‬ ‫تلفن ‪88651572 - 88651540 :‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪10:00 - 1:00 PM‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫مسعود عابدی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 30 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 11 :‬بهمن‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪58 Babak Bahrami St., Valiasr Ave.,‬‬ ‫‪(between Zafar & Niayesh),‬‬ ‫‪Tehran 19686-445111‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.65.15.72-88.65.15.40‬‬ ‫‪homaartgallery.com‬‬

‫‪Masoud Abedi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 20, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 31, 2012‬‬

‫مسعود عابدی همانطور که نویسنده مجله اسپکتروم به آن اشاره دارد رئالیسم ساختگی خود را پیش می برد و در سایه این خیالپردازی‬ ‫به دنبال گمراه کردن از طریق منطبق ساختن چند نگاه غیر همگن است ‪.‬آثار او همچنانکه در زیر مجموعه بسیاری از قالب های ژانری‬ ‫می گنجند در عین حال از همه آنها نیز می گریزد ‪ ،‬این سائیدگی هویتی ‪ ،‬اصل اساسی آثار اوست ‪ .‬او ساز و کار ریختی زیبایی اعداد‬ ‫‪ 42‬در علوم خفیه را همزمان با اسلوب اکسپرسیونیستی نقاشی معاصر درهم می آمیزد یا اینکه پرتره ای را در زمینه ای هندسی تصویر می‬ ‫‪ 42‬کند و سورئالیسمی پدید می آورد که به جای مفهوم فحوائی در بنیاد شکلی ‪ ،‬فرا واقعنمایانه به نظر می رسد‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫امیر فرهاد‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 25 :‬بهمن‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Amir Farhad‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 14, 2012‬‬

‫س��ری جدید آثار امیر فرهاد برآیند تأمالت یک دهه ای او در فرهنگ عامه اس��ت ‪ ،‬اگر عامیانگی در فرهنگ را معادل مکتبی پاپ ‪،‬‬ ‫فرض نکنیم ‪ ،‬هنر فرهاد برداش��تی زنده و تپنده از نش��انه های هزلی هجوی جامعه فرودس��ت و خرده فرهنگ حومه ای است ‪ .‬مسیر‬ ‫هنری امیر فرهاد همچون اپیزودهای یک فیلم داس��تانی بلند به ش��کلی ناپیوس��ته اما همگن نظام های معنایی گونه گونی را در قالب‬ ‫یک داس��تان واحد بررس��ی کرده اند ‪ .‬عنوان بندی عنوان آخرین س��ری روی کاغذ این هنرمند اشاره هوشمندانه به زیبایی های زشت ‪43‬‬ ‫و وقاحت نجیبانه هنر غیر نخبه است ‪ ،‬همچنانکه می دانیم پشت این ژست متظاهر قادر به نفی ذات نخبه گرایانه خود نیز نیست ! ‪43‬‬


‫‪Hoor Art Gallery‬‬ ‫تهران ‪ ،15969-14114‬خيابان مطهری‪،‬‬ ‫خ���ي���اب���ان م� ��ی� ��رزای ش� ��ی� ��رازی ش��م��ال��ی‪،‬‬ ‫کوچه نعیمی‪ ،‬شماره ‪12‬‬ ‫تلفن ‪88706984 :‬‬ ‫‪12 Naiimi St., No. Mirza Shirazi‬‬ ‫‪Ave., Mottahari Ave.‬‬ ‫‪Tehran 15969-14114‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.70.69.84‬‬ ‫‪www.hoorgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫رضا حسینی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 30 :‬دی ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 11 :‬بهمن‬

‫‪44‬‬

‫‪44‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ش �ن �ب��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Reza Hoseini‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Jan 20, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Jan 31, 2012‬‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫سعید امدادیان‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 20 :‬بهمن‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫نمایشگاه انفرادی مجسمه‬ ‫علیرضا رضایی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 8 :‬اسفند‬

‫‪Solo Sculpture Exhibition‬‬

‫‪Saeed Emdadian‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 9, 2012‬‬

‫‪Alireza Rezaei‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb 17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb 27, 2012‬‬

‫‪45‬‬

‫‪45‬‬


‫تاریخ گشایش نمایشگاه ها‬ ‫بهمن ماه ‪1390‬‬

‫ش�������ن�������ب�������ه‬

‫‪ 1‬بهمن‬

‫‪Jan 21‬‬

‫‪ 8‬بهمن‬

‫‪Jan 28‬‬

‫‪ 15‬بهمن‬

‫‪Feb 4‬‬

‫ایست|‪East‬‬

‫ی��ک��ش��ن��ب��ه‬

‫‪ 2‬بهمن‬

‫‪Jan 22‬‬

‫‪ 9‬بهمن‬

‫‪Jan 29‬‬

‫‪ 16‬بهمن‬

‫‪Feb 5‬‬

‫دوش����ن����ب����ه‬

‫‪ 3‬بهمن‬

‫‪Jan 23‬‬

‫‪ 10‬بهمن‬

‫‪Jan 30‬‬

‫‪ 17‬بهمن‬

‫‪Feb 6‬‬

‫سه شنبـــــــه‬

‫‪ 4‬بهمن‬

‫‪Jan 24‬‬

‫‪ 11‬بهمن‬

‫‪Jan 31‬‬

‫‪ 18‬بهمن‬

‫‪Feb 7‬‬

‫چهـــارشنبه‬

‫‪ 5‬بهمن‬

‫‪Jan 25‬‬

‫‪ 12‬بهمن‬

‫‪Feb 1‬‬

‫‪ 19‬بهمن‬

‫‪Feb 8‬‬

‫پ���ن���جش��ن��ب��ه‬

‫‪ 6‬بهمن‬

‫‪Jan 26‬‬

‫‪ 13‬بهمن‬

‫‪Feb 2‬‬

‫‪ 20‬بهمن‬

‫‪Feb 9‬‬

‫ج������م������ع������ه‬

‫‪ 7‬بهمن‬

‫‪Jan 27‬‬

‫‪ 14‬بهمن‬

‫‪Feb 3‬‬

‫‪ 21‬بهمن‬

‫‪Feb 10‬‬

‫آریا|‪Aria‬‬

‫آتبین|‪Atbin‬‬ ‫آرت سنتر|‪Art center‬‬ ‫آن|‪Aun‬‬ ‫الهه|‪Elahe‬‬ ‫خا ک|‪Khak‬‬ ‫دی|‪Day‬‬ ‫ساربان|‪Sareban‬‬ ‫سیحون|‪seyhoun‬‬ ‫شیرین|‪Shirin‬‬ ‫طراحان آزاد|‪Azaad Art‬‬ ‫گلستان|‪Golestan‬‬ ‫محسن|‪Mohsen‬‬ ‫والی|‪Vali‬‬

‫آران|‪Aaran‬‬ ‫اعتماد|‪Etemad‬‬ ‫دی|‪Day‬‬ ‫راه ابریشم|‪Silk Road‬‬ ‫سین|‪Siin‬‬ ‫طراحان آزاد|‪Azaad Art‬‬ ‫گلستان|‪Golestan‬‬ ‫ماه|‪Mah‬‬ ‫محسن|‪Mohsen‬‬ ‫هما|‪Homa‬‬ ‫هور|‪Hoor‬‬ ‫ساربان|‪Sareban‬‬

‫آتبین|‪Atbin‬‬ ‫اثر|‪Assar‬‬ ‫سیحون|‪seyhoun‬‬ ‫شیرین|‪Shirin‬‬


Calendar Of Exhibition Opening Dates January - February - 2012 January - 2012 February - 2012

Feb 18

‫ بهمن‬29

Feb 11

‫ بهمن‬22

Feb 19

‫ بهمن‬30

Feb 12

‫ بهمن‬23

Monday

Feb 13

‫ بهمن‬24

Tusday

Feb 14

‫ بهمن‬25

Wednesday

Feb 15

‫ بهمن‬26

Thursday

Feb 16

‫ بهمن‬27

Friday

Feb 17

Saturday Sunday

Vali|‫والی‬

‫ بهمن‬28

Aaran|‫آران‬ Art center|‫آرت سنتر‬ Aun|‫آن‬ Etemad|‫اعتماد‬ Elahe|‫الهه‬ Siin|‫سین‬ Golestan|‫گلستان‬ Mohsen|‫محسن‬ Hoor|‫هور‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫یکشنبه بسته است‬ ‫نگارخانه ماه‬ ‫‪Mah Art Gallery‬‬ ‫تهران ‪ ،19667‬بل ��وار آفریقا‪ ،‬بلوار گلستان‪،‬‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪22045879 :‬‬ ‫‪No.26, Golestan Blvd, Afrigha Blvd.‬‬ ‫‪Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.04.58.79‬‬ ‫‪www.mahartgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫شیرین ملک اسماعیلی‬ ‫عنوان ‪ :‬هم پيوندی تجارب‬ ‫گشایش‪ 14 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 25 :‬بهمن‬ ‫گالری دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ‪ 11‬تا ‪7‬‬ ‫عصر باز است‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪48‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Mon.-Sat.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Shirin Malek Esmaili‬‬ ‫‪Title: Combination of Experiences‬‬ ‫‪Opening : Feb 3, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Feb 14, 2012‬‬

‫زيستي و برداشتهاي عاطفي ‪ ،‬بازيها را محملي بيزمان براي گذر از مناسبات درهم تنيده اجتماعي و كهن الگوها ميبیند‪.‬‬ ‫‪Perceptions and emotional impressions with plays make them to timeless carriers for reflecting the integrated‬‬ ‫‪social relations and historical archetypes.‬‬


‫‪Gallery Nemes‬‬

‫‪Page No.‬‬

‫‪Map ID‬‬

‫‪Gallery Nemes‬‬

‫‪2-3‬‬

‫‪Page No.‬‬

‫‪22-23‬‬ ‫گالری راه ابریشم‬

‫گالــــــــــری آران‬

‫‪4-5‬‬

‫‪26-27‬‬

‫‪6-7‬‬

‫‪28-29‬‬

‫آرت سنتر‬

‫‪8-9‬‬

‫گالــری آریا‬

‫‪30-31‬‬

‫‪Aria Gallery‬‬

‫‪10-11‬‬

‫‪-‬‬

‫نـگـارستـان آن‬

‫‪AUN GALLERY‬‬

‫‪32-33‬‬

‫‪12‬‬ ‫گالـــــری اثر‬

‫‪13‬‬ ‫‪G a l l e r y‬‬

‫‪E a s t‬‬

‫گالــــــــــــــری اعتماد‬

‫‪Etemad Gallery‬‬

‫گالـــــــری طراحان آزاد‬

‫‪34-35‬‬

‫‪Azad Art Gallery‬‬

‫‪14-15‬‬

‫گالـری گلستان‬

‫‪36-37‬‬

‫‪Golestan Gallery‬‬

‫‪16-17‬‬

‫‪38-39‬‬

‫‪Art Foundation‬‬

‫‪Aun Iranian‬‬

‫آن هنــــــر ای��ران��ـ��ی‬

‫بنیـان نگارستـان‬

‫‪-‬‬

‫‪40-41‬‬ ‫‪Vali Art Gallery‬‬

‫‪42-43‬‬

‫‪18‬‬ ‫گالـری خاک‬

‫‪44-45‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪Hoor Art Gallery‬‬

‫گالـــــــری دی‬ ‫‪Day Gallery‬‬

‫‪20-21‬‬

‫گالــــــری ماه‬ ‫‪Mah Gallery‬‬

‫‪48‬‬

‫‪Map ID‬‬


issue 5

FREE

GALLERY GUIDE

Jan.-Feb

2012

Tehran Gallery Guide #5  

The fifth installment of the Tehran 'Gallery Guide' featuring the best of the Iranian contemporary art scene in January and February.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you