Page 1

Art Foundation

‫آن هنــــــر ای��ران��ـ��ی‬

‫بنیـان نگارستـان‬

Aun Iranian

‫کلی ��ه حق ��وق ای ��ن کاتال���وگ متعل���ق ب���ه‬ .‫''بنی���ان نگارستان آن هن���ر ایرانی'' میباشد‬

All Rights Reserved to Aun Iranian Art Foundation Tel: +98.21.88.60.66.00 www.aungallery.org Digital Copy at:

www.issuu.com/aunfoundation/dxs/tgg6

online Rang Gallery

Graphic Designer: Mehrdad Robatjazi Tel: 88343471-2

‫ریال‬15000 : ‫هزینه چاپ‬ ‫توزیع رایگان‬ Production Cost: 15000 Rls Free Distribution "‫"بنی ��اننگارست ��انآنهن���رایران���ی‬ ‫دربراب ��رتغیی ��راتاحتمال ��یگالری ه���ا‬ ‫مسئولیت ��ی ن ��دارد‬ Aun Iranian Art Foundation is not responsible for possible changes in the programs of independent galleries.


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 9 ‫ ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬5 ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����از اس�����ت‬

Visiting hours: Daily 5:00 - 9:00 PM Solo Painting Exhibition

Erfan Shahyad Title: Enfal Opening : Feb.24, 2012 / 5-9 PM End : Feb.29, 2012

،‫ خ ��ی ��اب ��ان ول��ی��ع��ص��ر‬،19666 ‫ت� ��ه� ��ران‬ ،42 ‫ ش � � ��م � � ��اره‬،‫ک� � ��وچ� � ��ه خ�� � � ��اک�� � � ��زاد‬ ‫ج�� � ��ن�� � ��وب چ� � � � � ��ه� � � � � ��ارراه پ� � � � � � ��ارک وی‬ 26210395 : ‫تلفن‬ 42 Khakzad St., Vali Asr Ave. (SE corner of Parkway crossing) Tehran 19666 Tel: +98.21.26.21.03.95 www.atbingallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫عرفان شهیاد‬ ‫انفال‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬5 ‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬5 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬10 :‫پایان‬

‫نقاش���ی ه���ای عرف���ان ج���دای‬ ‫از رنگ آمی���زی غی���ر متع���ارف‬ ‫و گ���اه شگفت انگیزش���ان ک���ه از‬ ‫ویژگی ه���ای آث���ار نقاش���ان ک���رد‬ ‫است فض���ای بسیار خاص دارد‬ ‫چ���را ک���ه فیگوره���ای همیشگی‬ ‫خودش در این مجموعه باز هم‬ ‫در همان گور دخمه های سنگی‬ ‫ ام���ا اینب���ار انگار‬.‫دف���ن شده اند‬ .‫رو  به تجزیه و اضمحال ل اند‬ ‫انفال که به معنای غنائم جنگی‬ ‫اس���ت عنوانی س���ت ک���ه شای���د‬ ‫نقاش با انتخ���اب آن قصد دارد‬ ‫به یادمان بی���اورد که بیشترین‬ ‫غنیمت هر جنگی چیزی نیست‬ ‫ج���ز زندگی ه���ای ناب���ود ش���ده و‬ .‫جان های از دست رفته‬ Erfan’s paintings like most of the Kurd painters have a different and some how amazing coloring but his new collection is bit different from his previous exhibitions; though they are also trapped in an absurd tomb like holes but this time it seems as if they are decaying and mortifying in silent gradual process. “Enfal” the title of the exhibition, in Arabic means spoils of war and may be the artist have chosen that to remind us that the biggest spoils of each war is nothing but shattered lives and deceased souls.

2

2


Solo Photo Exhibition

Mohammad reza Mandani Title: The Frames of nostalgia Opening : Mar.2, 2012 / 5-9 PM End : Mar.7, 2012

‫نمایش انفرادی عکس‬ ‫محمدرضا ماندنی‬ ‫ قاب های دلتنگی‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬5 ‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬12 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬17 :‫پایان‬ ‫عکسه���ای ماندن���ی فری���م هائ���ی هستن���د‬ ‫از شه���ری ک���ه هی���چ چی���زش ماندن���ی‬ ‫ شهری ک���ه هوی���ت معمارانهش را‬،‫نیس���ت‬ ‫ قابهایی‬.‫مدت هاس���ت از دست داده است‬ ‫دلگیر که پنجره های���ش انگار به هیچ کجا‬ .‫باز نمیشود‬ ‫عکسهای این مجموعه شاید در نگاه اول‬ ‫بسی���ار فرم گرا بنظ���ر برسند ام���ا مطمئنا هر‬ ‫ک���دام بسیار بیش از ای���ن مخاطب را درگیر‬ ‫ انگار که ای���ن دیوارها برای‬،‫خ���ود میسازند‬ ‫ای���ن مجموعه ساخته ش���دهاند نه اینکه با‬ .‫نگاه تیز عکاس جستجو شده باشند‬ This artist has put into frame some walls of a city which never stays the same, a metropolis which has long lost its architectural identity and its melancholic and sad windows open to nowhere. At the first glance this photo collection may seems as a totally formalistic one but certainly it gives the audience more than that; and entangles his or her sentiments in way that one may think that these walls are only made for being shoot for this collection and not hunted by the keen eyes of the artist.

3

3


‫گالری آران‬ ‫ته ��ران‪ ،158591115‬بل ��وار کریمخ ��ان زند‪،‬‬ ‫خیابانخردمندشمالی‪،‬کوچهدی‪،‬شماره ‪9‬‬ ‫تلفن ‪ 88841412 :‬نمابر ‪88829086 :‬‬ ‫‪9Dey St., No.Kheradmand Ave.,‬‬ ‫‪Karimkhan Zand Blvd.,‬‬ ‫‪Tehran 15859115‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.84.14.12‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.82.90.86‬‬ ‫‪www.aarangallery.com‬‬

‫نمایش گروهی‬

‫عنوان ‪ :‬ذوق زدگی پررنگ‬ ‫گشایش‪ 29 :‬اسفند در آرت دبی‬ ‫پایان‪ 5 :‬فروردین ‪91‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 11‬الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ � ��ال � ��ری ج��م��ع �ه ه��ا‬ ‫ب� � � �س � � ��ت�������ه اس������ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪11:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Group Exhibition‬‬

‫‪Title: Vivid Ecstasy‬‬ ‫‪Opening : Mar.19, 2012 / 3-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.24, 2012‬‬


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 8 ‫ ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬11 ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬ ‫به جـــــــــــــز گشایش ها‬

Visiting hours: Sat.-Thurs. 11:00 - 8:00 PM Group Exhibition of Assar Art Gallery's represented artists Alireza Adambakan, Iman Afsarian, Mojtaba Tajik, Azadeh Razaghdoost, Babak Roshaninejad, Reza Azimian, Samira Alikhanzadeh, Mohammad Ghazali, Reza Lavassani, Ahmad Morshedloo Title: Opening : Feb.17, 2012 / 11-8 PM End : Mar.7, 2012 The gallery is closed on Fridays except for exhibition openings

5

5

‫گالری اثر‬ Assar Gallery ، ‫خ� ��ي� ��اب� ��ان اي ��ران ��ش ��ه ��ر‬،15836‫ت� ��ه� ��ران‬ ،16 ‫ ش� � ��م� � ��اره‬،‫ک� � � ��وی ب � � ��رف � � ��روش � � ��ان‬ ‫روبروی خانه هنرمندان‬ ۸۸۳26689 : ‫تلفن‬ 16 Barforoushan Alley, Iranshahr St.,Karimkhan Zand St., Tehran, Iran Tel: +98.21.88.32.66.89 www.assarartgallery.com

‫نمایش گروهی آثار هنرمندان‬ ‫نگارخانه اثر‬ ،‫ ایمان افسریان‬،‫علیرضا آدم بکان‬ ،‫ آزاده رزاق دوست‬،‫مجتبی تاجیک‬ ،‫ رضا عظیمیان‬،‫بابک روشنی نژاد‬ ،‫ محمد غزالی‬،‫سمیرا علیخانزاده‬ ‫ احمد مرشدلو‬،‫رضا لواسانی‬ : ‫عنوان‬ ‫صبح تا‬11 ‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫عصر‬8 ‫ اسفند‬17 :‫پایان‬ .‫ اسفند تعطیل است‬12 ‫ و‬5 ‫گالری جمعه‬


‫آرت سنتر‬ ‫ته ��ران‪ ،‬خیاب ��ان شریعت ��ی‪ ،‬شم ��اره ‪،1716‬‬ ‫ضلع شمالغربی پل صدر‬ ‫تلفن ‪ 22601130 :‬نمابر ‪22642277 :‬‬ ‫‪1716 Shariati Ave.,‬‬ ‫‪(NW corner of Sadr Exp.) Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.60.11.30‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.64.22.77‬‬ ‫‪www.art-center.ir‬‬

‫نمایشگاه گروهی‬

‫عنوان ‪ :‬برگزیدهی آثار هنرمندان معاصر در یک نگاه‬

‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 9 :‬اسفند‬ ‫سالن ‪ 2‬و ‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 12‬ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪9‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ����ـ����از اس�����ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪12:00 - 9:00 PM‬‬ ‫‪Group Exhibition‬‬

‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Feb.28, 2012‬‬ ‫‪Saloon 2 & 3‬‬


‫ا کسپو هنرهای تجسمی ‪1390‬‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12:‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 22 :‬اسفند‬

‫‪Fine Art Expo 1390‬‬

‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening: Mar.2, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.12, 2012‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬


‫گالری آرت ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪Arte Gallery‬‬ ‫ته ��ران‪ ، 1436935391‬شی ��راز جنوب ��ی‪،‬‬ ‫پایین تر از همت‪،‬بلوار علی خانی‪20،‬متری‬ ‫گلستان‪12،‬متری دوم‪،‬پال ک‪3‬‬ ‫تلفن ‪88031652 :‬‬ ‫‪No.3, Second Alley, Golestan‬‬ ‫‪Street, Alikhani Blvd,south of‬‬ ‫‪Shiraz Avenue. Tehran1436935391‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.03.16.52‬‬ ‫‪www.artegallery.ir‬‬

‫نمایشگاه گروهی کالیگرافی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 5 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 15 :‬اسفند‬ ‫نقد و بررسی ‪ 12 :‬اسفند ساعت ‪ 16‬تا ‪18‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 12‬ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪9‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����از اس�����ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪12:00 - 9:00 PM‬‬ ‫‪Group Caligraphy Exhibition‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening: Feb.24, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.5, 2012‬‬ ‫‪Meeting at the Artist: 2.Mar, 4-6 PM‬‬


Group Photo Exhibition Title: Portraite Opening : Mar.9, 2012 / 4-9 PM End : Mar.18, 2012 Meeting at the Artist: 16.Mar, 4-6 PM

‫نمایش گروهی عکس‬ ‫ پرتره‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬19 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬28 :‫پایان‬ 18 ‫ تا‬16 ‫ اسفند ساعت‬26 : ‫نقد و بررسی‬

.‫ پرتره نابینای "پل استرند" این حقیقت را نشان داد‬1916 ‫ در سال ه���ای‬.‫شناخ���ت واقعی شرایط بشری در چهرهها هویداست‬ ‫ ناتوان‬،‫ چه کسی میتوانست مهابت جنگ جهانی اول را و اینکه انسان‬.‫اندیشه در ساحت عقالنی نیازمند به گویش هنر دارد‬ ‫ دل مشغول ارائه جریانات‬،‫ پرترههای قرن بیستم در رسانه عکس‬.‫از دیدن واقعیت جاری جهان است چنین به یادگار بگذارد‬ ‫ عکاسانی چون "دایان‬.‫نیروه���ای اجتماع���ی و روایت آن بوده اند و در این میان زیباییشناسی پرتره دچار تحول گردیده است‬ ‫ پرتره امروز چگونه می تواند باشد؟‬.‫آربوس" و "لری کالرک" فارغ از مرکزیت فیزیکی پرتره درگیر حاشیههای اجتماعی گردیدهاند‬ ‫ فضا و هویت) چگونه می تواند‬-‫گفتگوی منطق اجتماعی پرتره از یک سو و چالش زیبایی شناسانه آن (تقابل حاشیه و صورت‬ ‫ این دو سویه م���یتواند بستری برای ارائه آثار اندیشه ورزانه هنرمندانی گردد‬.‫ب���ه یک مضمون و محتوای جذاب منتهی گردد‬ .‫که با رسانه عکس به تولید هنر میپردازد‬ True understanding of human situation is eidetic in faces. In 1916 Paul Strands ‘’Blind’’ portrait pointed out this truth. Art dialect is needed by thought in rational threshold. Who could leave behind, the awe of WWI and the fact which human is in capable of observing world’s ongoing reality, in this way as a reminder. Portrait aesthetic developed when 20th century’s portraits in photograph media, had been occupied by presenting social forces events, and reporting that. Photographers such as Diane Arbus and Larry Clark, despite of portrait physical centralization, has been involved by social peripheries. Today, how portrait could be? Dialogue in between portrait social logic and its aesthetical challenge (opposition of periphery, face, space and identity), how could eventuate appealing contents and imports. Such reciprocal could be a basis for presenting intellectual works of artists who produce art through photograph media.

9

9


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گالری آریا‬ ‫‪Aria Gallery‬‬ ‫تهران‪،15116‬خیابان ولیعصر‪ ،‬کوچه زرین‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،10‬باالتر از خیابان بهشتی‬ ‫تلفن ‪ 88716401 :‬نمابر‪88727083 :‬‬ ‫‪10 Zarrin St., Valiasr Ave.,‬‬ ‫)‪(North of Beheshti Ave.‬‬ ‫‪Tehran 15116‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.71.64.01‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.72.70.83‬‬ ‫‪www.ariagallery.com‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬


Solo Photo Exhibition Rokhshad Nourdeh Title: Land Opening : Mar.1, 2012 / 4-8 PM End : Mar.13, 2012 Gallery is opened in Mar.9

‫نمایش انفرادی عکس‬ ‫رخشاد نورده‬ ‫ سرزمین‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬11 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬23 :‫پایان‬ .‫ اسفند باز است‬19 ‫گالری جمعه‬

‫متعدد و از ورای‬ ّ ‫''عکاسی سفری'' و بازساخت تصاوی���ر در چیدمانی بصری با استفاده از ترکی���ب مدیومهای‬ ّ ‫نتیج���ه پن���ج سال‬ .‫ موضوع این نمایشگاه میباشد‬،‫ بر گرفته از فضای سرزمین ایران‬،‫ّنقاشی ( با دست یا دیجیتال) و ویدیو‬ ‫ چه حدیثی‬،‫ در دنیا و عصر مهاجرته���ا برای بشر امروزین‬، ‫ وطن‬: ‫ب���از یافت���ن خود میان مرزهای کش���وری و مفهوم سرزمین من‬ ‫را به ارمغان میاورد؟‬ ‫ چه در رابطه با مدیومهای هنری و چه در رابطه با شیوه و نوع زندگی هنرمند امروز که فراسوی‬،‫در اینج���ا ب���ه مبحث مرزبندی‬ .‫ میپردازیم‬،‫مرز ها از جمله جغرافیایی در سفر است‬ .‫تجاربی که پس از سیسال آمد و شد و زندگی میان غرب و شرق تأثیرات مفاهیمی مختص به خود را در برمیگیرد‬ The present exhibition is a product of five years of “travel photography”, reconstructing images as visual installations using a combination of media. Inspired by Iran’s landscapes, the exhibition combines painting (in the form of pigments and pixels) and video art. What message does 21st century man receive by finding himself across borders of a territory and contemplating about the concept of “homeland” in an age of migration? Here we focus on the question of territories and borders in terms of artistic media and lifestyles of modern artists who travel across a diverse range of borders, including geographic borders. Thirty years of experience an artist gains by traveling between the east and the west is influenced by specific concepts.

11

11


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 8 ‫ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬11 ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ش �ن �ب��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

Visiting hours: Sun.-Fri. 11:00 - 8:00 PM Group Exhibition

Curated by Rozita Sharafjahan Title: Lightness Opening: Feb.17, 2012 / 4-8 PM End : Feb.22, 2012

‫نـگـارستـان آن‬

AUN GALLERY

،‫ خیاب ��ان سئ ��ول‬،‫ ون ��ک‬19958 ،‫ته ��ران‬ ‫ باالتر از میدان شیخبهایی‬،40 ‫شماره‬ 88603051 :‫ نمابر‬88603050 :‫تلفن‬ 40 Seoul Ave., (North of Sheikh Bahaie Sqr.) Vanak, Tehran 19958 Tel: +98.21.88.60.30.50 Fax: +98.21.88.60.30.51 www.aungallery.com

‫نمایشگاه گروهی‬ ‫به کوشش رزیتا شرف جهان‬ ‫ سبکی‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬3 :‫پایان‬

‫ از آنجایی که این دو ساالن ��ه مستقل و متعلق به‬.‫ سال و جوانتر اس���ت‬۲۵ ‫ مختص جوان���ان‬،‫دوساالن���ه هن���ر معاص���ر دامون فر‬ ‫ منتخبی از آثار بیست هنرمند برتر این جشنواره به کوشش‬.‫ بسیار مورد احترام مجمع هنرمندان است‬،‫بخش خصوصی است‬ .‫خانم رزیتا شرف جهان با عنوان «سبکی» در نگارستان آن برگزار خواهد شد‬

Damoonfar Contemporary Arts Biennial is open to Iranian artists who are 25 year olds and under. Since it is privately funded and independent, this Biennale is well respected and important to the art community. A selection of superior art pieces are exhibited at Aun Gallery. This year, Ms. Rozita Sharafjahan has curated works from 20 artists titled " Lightness " for the Public to view.

12

12


Solo Exhibition

Azade Baloochi Title: I’ll mirror you, if you be Opening: Feb.24, 2012 / 4-8 PM End : Mar.12, 2012

‫نمایش انفرادی‬ ‫آزاده بلوچی‬ !‫ باش تا آئینه ات باشم‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬5 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬22 :‫پایان‬

‫در نمایشگاه اخی ��ر وی شاهد نقاشیهایی از‬.‫ فعالیت هنری خ���ود را آغاز کرده‬81 ‫هنرمن���د جوانی اس���ت که از سال‬، ‫آزاده بلوچ���ی‬ ‫ او بوسیله ی شکاف قلموی خویش ب ��ه ارگانهای حیاتی‬.‫او هستی���م ک���ه ب���ا چرخشی ظریف در ادام���هی کارهای قبلیش اس���ت‬ ‫ م���ا در این شک���اف داخلی هماویزی دوگانگ���یهایی را شاهدیم که درمح���ل برخوردشان سازن ��دهی اتفاقات دیگری‬.‫می رس���د‬ .‫ این آثار نشانه ی تداوم عالقه ی او نسبت به شکافتن و بازنمایی حقایق درونی است‬.‫هستند‬ Azade Baloochi is a young artist who has been practicing professionally since 2002. A subtle evolvement can be recognized at first glance in the new series of paintings; upon further and more detailed study a revolution is unraveled. Her brush pierces into living organs with an inner incision that allows one to observe a dual struggle, which creates a wholly new phenomenon. These works are witness to her obsession in carving and delving in the inner truth.

13

13


‫گالری اعتماد‬ ‫‪Etemad Gallery‬‬ ‫خیاب ��ان باهنر(نی ��اوران)‪ ،‬می ��دان یاس ��ر‪،‬‬ ‫خیاب���ان صادق���ی قم���ی‪ ،‬خیاب���ان بوک���ان‪،‬‬ ‫(دو راه���ی سم���ت راس���ت)‪ ،‬پ�ل�ا ک ‪4‬‬ ‫تلف���ن ‪22724442 - 22718067 :‬‬ ‫نماب���ر‪22724442 :‬‬ ‫‪No. 4, Boukan St., Sadeghi-e‬‬‫‪Ghomi St., Yaser Sq.,Bahonar St.,‬‬ ‫‪Tehran-IRAN‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.72.44.42‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.71.80.67‬‬ ‫‪www.galleryetemad.com‬‬

‫نمایش انفرادی چیدمان‬ ‫محمود بخشی‬ ‫عنوان ‪ :‬بازیافت‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 3‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 9 :‬اسفند‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 2‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ ��ال ��ری دوش��ن��ب �ه ه��ا‬ ‫ب� � � �س � � ��ت�������ه اس���������ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Tues.-Sun.‬‬ ‫‪2:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Installation Exhibition‬‬ ‫‪Mahmoud Bakhshi‬‬ ‫‪Title: Recycle‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 3-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.28, 2012‬‬


‫نمایش انفرادی سفال‬ ‫الله ثریا‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 10 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 3‬تا ‪8‬عصر‬

‫نمایش انفرادی عکس‬ ‫نیلوفر بنیصدر‬ ‫عنوان ‪ ...:‬اینجا ‪ ...‬آنجا ‪...‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 3‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 23 :‬اسفند‬

‫‪Solo Pottery Exhibition‬‬ ‫‪Laleh Soraya‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.29, 2012 / 3-8 PM‬‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬ ‫‪Niloufar Banisadr‬‬ ‫‪Title: ...Here... There...‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2012 / 3-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.13, 2012‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬


‫تهران‪ ،‬بلوار آفریقا‪ ،‬انتهای خیابان گلفام‪،‬‬ ‫سمت راست‪ ،‬بن بست امینی‪ ،‬پال ک ‪3‬‬ ‫تلفن‪ 26202611 :‬تلفکس‪22054128 :‬‬ ‫‪Elahe Gallery: No.3, Amini Alley,‬‬ ‫‪At the End of Golfam St. (On the‬‬ ‫‪Right Side), Afrigha Blv.Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.26.20.26.11‬‬ ‫‪Tel/Fax: +98.21.22.05.41.28‬‬ ‫‪www.elahe.net‬‬

‫نمایش گروهی چیدمان‬ ‫میترا ارباب سلجوقی‪ ،‬محسن غالمی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫گالری جمعه ‪ 5‬اسفند تعطیل است‬ ‫پایان‪ 8 :‬اسفند‬ ‫در فرهن���گ ایران���ی‪ ،‬روشنای���ی و تاریک���ی و‬ ‫آن چ���ه ن���ور و ظلم���ت نی���ز خوان���ده می شود؛‬ ‫مفهوم���ی ب���ه وسعت تاری���خ اس���ت‪ .‬تاریخی‬ ‫ک���ه م���ا آن را می شناسی���م و ب���ا آن مانوسیم‪.‬‬ ‫آن ه���ا به "خیر و ش���ر" و یا "حق و باطل" تعبیر‬ ‫شده ان���د‪ .‬از سوی���ی دیگ���ر "ت���ن و روان" و ی���ا‬ ‫"جسم و روح" را در فرهنگ ایرانی می بینیم‪.‬‬ ‫اعتنا به این مفاهیم برای زمانه ما و با ابزاری‬ ‫امروزی‪ ،‬موض���وع کارهای مشترک "محسن‬ ‫غالمی" و "میترا ارباب سلجوقی" بوده است‪.‬‬ ‫فرآیند ثبت ای���ن آثار ما را به قلمرویی جدید‬ ‫می َ ب َرد‪.‬‬ ‫در فرهن���گ و آیین کهن ما ن���ور و ظلمت در‬ ‫دنیای پیرامون ما اموری نسبی هستند‪ .‬هر‬ ‫نوری در دنیای مادی در مقابل نور حقیقی‪،‬‬ ‫تاریکی است و تاریکی نیز میتواند نوری نه‬ ‫چندان روشن باشد‪.‬‬ ‫ا گر چه آثار آنها در شب و در یک بازه زمانی‪،‬‬ ‫عکاس���ی شده ان���د ام���ا گاه���ی هم س���ان روز‬ ‫روش���ن هستند‪ .‬روزهایی متف���اوت از آن چه‬ ‫م���ا با آن آشنا هستیم‪ .‬آی���ا و چگونه می توان‬ ‫در شب همانند روز بینایی داشت؟‬ ‫در این ج���ا زم���ان مط���ر ح است‪ .‬آی���ا می شود‬ ‫شب را به روز تبدیل کرد؟‬ ‫شاید‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬ ‫به جـــــــــــز گشایشها‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Group Installation Exhibition‬‬

‫‪Mitra Arbab Saljooghi, Mohsen Gholami‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪Gallery is Closed on friday Feb.24‬‬ ‫‪End : Feb.27, 2012‬‬


Group Printmaking Exhibition

Sepideh Azari, Maryam Abtahi, Atefeh Jarandehee, Pardis Hosseini, Simin Khazaee, Amir Tabatabaee, Maryam Tabatabaee, Masoud Ghafari, Elahe Farmanian, Maryam Ghoreishi, Niloufar Keyhani, Mehdi Goudini, Tahereh Mokhtarpour, Farideh Masoumi, Anali Vakili, Behnaz Hoshmand Title: Opening : Mar.2, 2012 / 4-8 PM Gallery is Closed on friday Mar.9 End : Mar.12, 2012

‫نمایش گروهی چاپ دستی‬ ،‫ مریم ابطحی‬،‫سپیده آذری‬ ،‫ پردیس حسینی‬،‫عاطفه جرنده ئی‬ ،‫ امیر طباطبایی‬،‫سیمین خزاعی‬ ،‫ مسعود غفاری‬،‫مریم طباطبایی‬ ،‫ مریم قریشی‬،‫الهه فرمانیان‬ ،‫ مهدی گودینی‬،‫نیلوفر کیهانی‬ ،‫ فریده معصومی‬،‫طاهره مختارپور‬ ‫ بهناز هوشمند‬،‫آنالی وکیلی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬12 :‫گشایش‬ ‫ اسفند تعطیل است‬19 ‫گالری جمعه‬ ‫ اسفند‬22 :‫پایان‬

‫با دعوت یاران قدیمی اقدام به برگزاری‬ ‫یک نمایشگ���اه گروهی ک���ردهایم بدون‬ ‫تکنیکی و با‬،‫محدودیت های موضوعی‬ ‫رعایت چارچ���وبهای مرسوم در فضای‬ ‫ تاکید ما بر تیراژ ار ج نهادن‬.‫چاپ دستی‬ ‫ب���ه این مه���م است ک���ه اث���ر اورجینال با‬ ‫قیمت مناس���ب در اختی���ار مخاطب قرار‬ ‫ همچنی���ن ارائ���ه نمون���ه چاپی از‬،‫گی���رد‬ ‫کلیش���ه کنسل شده هم���راه با شناسنامه‬ ‫آثار نمایانگر تعهد هنرمند به حوزه تکثیر‬ .‫محدود در چاپ دستی است‬ ‫حکایت نوشت���ه شده ب���ر دیوارهای این‬ ‫دفترچ���ه خ���وش ایام���ی ب���ود ب���رای م���ا‬ ‫ تجربه ک���ردن و مرور‬،‫سرش���ار از آموختن‬ ‫دانسته ه���ا و ندانست���ههایی ک���ه با هم‬ ‫ حرک���ت کردی���م از آغاز‬.‫قسم���ت کردی���م‬ ‫فص���ل گرما تا امروز ک���ه نامش افتتاحیه‬ ‫اس���ت و به راستی که موهبتی است این‬ .‫گردی همیشه در آغاز‬ ِ ‫پرسه‬

17

17

Inviting our old friends, we have embarked to held a group exhibition with no limits on the matters like subject or technique, while considering the accepted framework of printmaking principles. Our insist on the “edition” of the artwork is nothing but our respect to provide the original artwork for interested audience with a reasonable price; more over, presenting the artworks' identity and canceled plate is the responsibility of the artist to limited edition in printmaking. The stories craving on this booklet is a narration of a seductive time for us reminding of sharing bunch of learning and experience with reviewing and revising our knowledge or unknowing. Setting off from hot hours of the summer, we arrived to the day like this called inauguration, and indeed such a drifting is a real wealth and gift while keep you always in the beginning of the way...


‫نگارخانه ایست‬ ‫‪East Art Gallery‬‬ ‫تهران‪،198411‬درکه‪،‬خیابان شهید احمدپور‬ ‫شماره ‪ ،2‬نبش بن بست گلستان‬ ‫تلفن‪ 22173142 :‬نمابر‪22410511 :‬‬ ‫‪2Ahmadpour St.,‬‬ ‫)‪(Corner of Golestan Deadend‬‬ ‫‪Darakeh, Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.17.31.42‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.41.05.11‬‬ ‫‪www.eastgallery.com‬‬

‫نمایش گروهی چاپ دستی‬ ‫الهه مقدمی‪ ،‬مریم تکلو‪ ،‬مریم محمدی‪،‬‬ ‫زهرا حسینی‪،‬‬ ‫مهدی درویشی‬ ‫نمایشگاه گردان‪ :‬مژگان قدوسی‬ ‫عنوان ‪ :‬فرایند‬ ‫گشایش‪ 5 :‬اسفند ‪ -‬ساعت ‪ 5‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 14 :‬اسفند جمعه ‪ 12‬اسفند گالری تعطیل است‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����از اس�����ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪4:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Group Printmaking Exhibition‬‬ ‫‪Elahe Moghaddami, Maryam Takalo,‬‬ ‫‪Maryam Mohammadi, Zahra Hosseini,‬‬ ‫‪Mehdi Darvishi‬‬ ‫‪Curator: Mojgan Ghodousi‬‬ ‫‪Title: The Process‬‬ ‫‪Opening : Feb.24, 2012 / 5-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.4, 2012‬‬

‫ه���م���واره م��ی��ان اینکه‬ ‫چ���گ���ون���ه اث������ر ه���ن���ری‬ ‫ه����م����چ����ون اب��������ژه ای‬ ‫ب�������ص�������ری خ�������وان�������ده‬ ‫م���ی ش���ود و ش���ی���وهای‬ ‫ک��ه در آن معنایش را‬ ‫ت��ول��ی��د م���یک��ن��د تنش‬ ‫عظیمی وجود دارد ‪ .‬از‬ ‫سوژه های نامحدودی‬ ‫اس���ت���ف���اده م���یش����ود تا‬ ‫ک���م���ک���ی ب����اش����د ب����رای‬ ‫ف���رآی���ن���د روی����داده����ای‬ ‫ه��ن��ری‪ .‬ای��ن ب��ه نوعی‬ ‫اس��ت��ف��اده از ج����ادو به‬ ‫منظور انکار مرگ است‪.‬‬ ‫‪Between how work of art has been read as visual object and the manner in witch it produces it’s‬‬ ‫‪meaning, there is always a great tension. To help the process of artistic events, infinite subjects are‬‬ ‫‪used. In this way, it’s the use of magic in order to deny death.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬


‫اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا‬ ‫آذرمیدخت الهی‬ ‫عنوان ‪ :‬تکراریهای ناپیدا‬ ‫گشایش‪ 16 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪8‬عصر‬ ‫‪17‬و ‪ 18‬اسفند ‪ -‬ساعت ‪ 6‬تا ‪ 8‬عصر‬

‫خانه تکانی‪ :‬پروژه ای تجسمی برای پایان سال‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 19 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪ 9‬عصر‬ ‫پایان‪ 21 :‬اسفند‬

‫‪Performance‬‬

‫‪Azarmidokht Elahi‬‬ ‫‪Title: The invisibel loops‬‬ ‫‪Opening : Mar.6, 2012 / 5-8 PM‬‬ ‫‪Mar.7,8 - 2012 / 6-8 PM‬‬

‫‪Home cleaning: A visual project for‬‬ ‫‪the end of the year‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.9, 2012 / 5-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.11, 2012‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬


‫گا ل���ری جرجانی‬

‫‪Jorjani Gallery‬‬

‫خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از فرشته‪ ،‬خیابان‬ ‫خیام‪ ،‬پال ک ‪ ،4‬زنگ ‪1‬‬ ‫تلفکس ‪22668740 :‬‬ ‫‪No.4, Khayyam St., Valiasr‬‬ ‫‪Ave.,Tehran‬‬ ‫‪Telfax: +98.21.22.66.87.40‬‬ ‫‪www.jorjanigallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی مجسمه‬ ‫نادره حکیم الهی‬ ‫عنوان ‪ :‬سایه ها‬ ‫گشایش‪ 21 :‬بهمن ‪ -‬ساعت ‪ 4:30‬تا ‪ 8:30‬عصر‬ ‫پایان‪ 2 :‬اسفند‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4:30‬ا لـــــــــــــــــی ‪8:30‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ش �ن �ب��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪4:30 - 8:30 PM‬‬ ‫‪Solo Sculpture Exhibition‬‬

‫‪Nadere Hakimelahi‬‬ ‫"‪Title: "Shadows‬‬ ‫‪Opening : Feb.10, 2012 / 4:30-8:30 PM‬‬ ‫‪End : Feb.21, 2012‬‬


‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫ولی جرجانی‬ ‫عنوان ‪ :‬حباب‬ ‫گشایش‪ 5 :‬اسفند ‪ -‬ساعت ‪ 4:30‬تا ‪ 8:30‬عصر‬ ‫پایان‪ 25 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Vali Jorjani‬‬ ‫"‪Title:"Bubble‬‬ ‫‪Opening : Feb.24, 2012 / 4:30-8:30 PM‬‬ ‫‪End : Mar.15, 2012‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 2‬ا ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ی ‪8‬‬ ‫روزه� � ��ای دوش��ن��ب��ه‪،‬‬ ‫س � � � � ��ه ش�������ن�������ب�������ه و‬ ‫چ� � � �ه � � ��ارش�������ن�������ب�������ه‬ ‫خ��ی��اب��ان ش �ه �ی��د ک �ل�اهدوز ‪ -‬م��ط��ه��ری‪-‬‬ ‫اخ�لاق��ی‪ -‬ج��ه��ان��ت��اب‪-‬ب�ی�گ��ل��رپ��ور ش��رق��ی‪-‬‬ ‫پال ک‪ 19‬تلفن ‪22587879 :‬‬ ‫‪No19. Biglarpour Sharghi.‬‬ ‫‪Jahantab.Akhlaghi.Motahari.‬‬ ‫‪Kolahdooz Ave‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.58.78.79‬‬ ‫‪hennaartgallery.com‬‬

‫نمایش آثار مختلف هنرمندان معاصر‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ :‬روزهای دوشنبه‪ -‬سه شنبه‪ -‬چهارشنبه‬ ‫ساعات بازدید ‪ 2‬تا ‪ 8‬شب‬ ‫سایر روزها‪ :‬با تعیین وقت قبلی‬

‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Mon.-Tue.-Wed‬‬

‫‪2 - 8 PM‬‬

‫‪Exhibition of Different Artworks by‬‬ ‫‪Contemporary Artists‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mon-Thur-Weds / 2-8 PM‬‬ ‫‪Other Days : by appointment‬‬


‫گالری خا ک‬ ‫ت� ��ه� ��ران‪ ،‬ق��ل��ه��ک‪ ،‬خ ��ی ��اب ��ان ش��ری �ع��ت��ی‪،‬‬ ‫خیابان بصیری‪ ،‬کوچه ژیال‪ ،‬شماره ‪1‬‬ ‫تلفن‪22605465:‬‬ ‫‪1Jhila St., Basiri St., Shariati Ave.,‬‬ ‫‪Gholhak, Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.60.54.65‬‬ ‫‪www.khakgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی مجسمه و چیدمان‬ ‫بیتا فیاضی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 5 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬اسفند‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ش �ن �ب��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Installation and Sculpture‬‬ ‫‪Exhibition‬‬

‫‪Bita Fayazi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.24, 2012 / 5-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.14, 2012‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 7 ‫ ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬3 ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ـ����ـ����از اس�����ت‬

Visiting hours: Daily 3:00 - 7:00 PM Group Exhibition

Ma'soume Mozaffari - Bamdad Rezvanian Farshid Shiva - Mehrdad Pournazarli Saeed Ahmadzadeh - Mohamad Mosavat Daryoush Gharhzad - Saeed Mohamadzadeh Nodehi - Asal Fallah - Mahdi Rahemi Amir Gharehhasanlo - Alireza Jahromi Zhaleh talebpour - Fatemeh Zhaleh Maryam Takallo - Mehri Naderyan Sahar Salehi - Sajjad Emadi Mehdi Darvishi - Mahmoud Saki

Title: Opening : Feb.17, 2012 / 3-8 PM End : Feb.21, 2012

،‫ اب� �ت���دای خ ��ي ��اب ��ان پ� ��اس� ��داران‬،‫ت���ه���ران‬ ،1 ‫ ک� ��وچ� ��ه ن � � ��از‬،‫ت� �ن ��گ� �س ��ت ��ان چ� � ��ه� � ��ارم‬ 3 ‫ شماره‬،‫بنبست ترانه‬ 22285299 : ‫تلفن‬ 3 Taraneh Deadend, Naz St., Fourth Tangestan Ave., Pasdaran Ave., Tehran Tel: +98.21.22.28.52.99 www.dayartgallery.com

‫نمایش گروهی‬

‫ فرشید‬- ‫ بامداد رضوانیان‬- ‫معصومه مظفری‬ ‫ سعید احمدزاده‬- ‫ مهرداد پورنظرعلی‬- ‫شیوا‬ ‫ سعید‬- ‫ داریوش قره زاد‬- ‫محمد مساوات‬ ‫ مهدی‬- ‫ عسل فالح‬- ‫محمد زاده نودهی‬ ‫ علیرضا جهرمی‬- ‫راحمی امیر قره حسنلو‬ ‫ مهری‬- ‫ مریم تکلو‬- ‫ژاله طالب پور فاطمه ژاله‬ - ‫ سحر صالحی سجاد عمادی‬- ‫ندریان‬ ‫مهدی درویشی محمود سا کی‬

: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬2 :‫پایان‬

26 26


Group Drawing Exhibition

‫نمایش گروهی طراحی‬ ‫ اتفاق‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬5 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬11 :‫پایان‬

Group Painting Exhibition

‫نمایش گروهی نقاشی‬ ‫ علی مرادی‬- ‫سپیده عابدی‬ ‫ خاطرات ماندگار‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬12 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬18 :‫پایان‬

Title: Event Opening : Feb.24, 2012 / 3-8 PM End : Mar.1, 2012

Sepideh Abedi - Ali Moradi Title: Remined Memories Opening : Mar.2, 2012 / 3-8 PM End : Mar.8, 2012

‫نمایش انفرادی چاپ‬ ‫داریوش مهاجر‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬19 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬25 :‫پایان‬

Solo Printmaking Exhibition Daryush Mohajer :Title Opening : Mar.9, 2012 / 3-8 PM End : Mar.15, 2012

27

27


:‌ ‫س���اع���ات ب����ازدی����د‬ 6 ‫ ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‬10 ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

Visiting hours: Sat.-Thurs. 10:00 - 6:00 PM Solo Exhibition

Kambiz Derambakhsh Title: Happiness Parlor Opening : Feb.17, 2012 / 4-8 PM End : Feb.29, 2012

،‫ خیــــابان وزرا‬،1511717991 ‫تــــــــــــــــــــهران‬ 11 ‫ شماره‬،‫کوچه چهارم‬ 88102422 :‫ نمابر‬88711305 : ‫تلفن‬ 11 Fourth St., Vozara Ave., Tehran 1511717991 Tel: +98.21.88.71.13.05 Fax: +98.21.88.10.24.22 www.seyhounartgallery.com

‫نمایش انفرادی طرحهای موسیقی‬ ‫کامبیز درم بخش‬ ‫ بنگاه شادمانی‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ بهمن‬28 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬10 :‫پایان‬ ‫" ب���ن���گ���اه ش����ادم����ان����ی" م��ج��م��وع��ه ای از‬ ‫جدیدترین آثارم درباره موسیقی هنرمندان‬ ‫ای��ن رشته و اب��زار آالت موسیقی اس��ت که‬ ‫در واق��ع ادام��ه همان ط��ر ح ه��ای طنز آمیز‬ ‫ سال پیش درکتاب‬3 ‫ که‬،‫موسیقی اس��ت‬ ‫" سمفونی خطوط" نشر اف��ق" و فصلنامه‬ ‫ م��ا چه‬.‫" م��ق��ام موسیقیایی" منتشر ش���د‬ ‫ موسیقی همواره در کنار‬، ‫بخواهیم و چه نه‬ ‫ از لحظه تولد که با آهنگ‬.‫ما جریان دارد‬ ‫در عروسی و‬.‫تولدت مبارک آغ��از می ش���ود‬ ‫ رادی��و تلویزیون‬، ‫جشنها‬، ‫ در اعیاد‬، ‫ع��زا‬ ‫ کالسهای‬،‫ اپراها و کنسرتها‬،‫ تئاتر‬،‫سینما‬ ....‫ در تا کسی و اتوبوس و غیره‬، ‫موسیقی‬ ‫بنگاه شادمانی از چشمه بی پایان ایده ها‬ ‫و سوژه هایم می باشد که بخش کوچکی از‬ ‫ دهها طر ح‬.‫آن را دراین نمایشگاه میبینید‬ ‫ا گر عمری باقی‬،‫دیگر درباره موسیقی دارم‬ ‫ مرکب طر ح هایی که‬.‫باشد ادام��ه میدهم‬ ‫ هنوز خشک‬،‫در نمایشگاه مشاهده میکنید‬ ‫ همه آنها را یک ماه پیش تا به‬،‫نشده است‬ !‫امروز کشیدهام‬

“Happiness Parlor” is a collection of my most recent works about the music of the artists in this field and the related musical instruments which in fact is the sequel of the same satirical sketches of music published as a book named “the symphony of lines” by Ofogh publishers as well as the quarterly magazine “Musical Maqam”. Want it or not, music is always flowing around us from them moment of birth starting with the song “Happy birthday to you”. It is everywhere in the weddings and mourning, in the festivals, ceremonies, Radio, TV, cinema, and theater, operas and concerts, music classes, in the taxis, buses, etc. The happiness parlor comes from the endless source of my ideas and subject, and you see only a small part of them here in this exhibition. I have tens of other proposals about music which I will put into practice if I get the chance. The ink of the sketches you see in this exhibition is still wet. The all have been painted since one month ago.

28 28


‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫احمد نصراللهی‬ ‫عنوان ‪ :‬حاجی فیروز‬ ‫گشایش‪ 13 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Ahmad Nasrollahi‬‬ ‫‪Title: Haji Firouz‬‬ ‫‪Opening : Mar.3, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End :Mar.14, 2012‬‬

‫فیروز در فرهنگ باستانی ایران زمین به معنی پیروز و بهکام است‪ .‬فیروز نماد سیاوش‪ ،‬نماد مرگ و باززایی است‪ .‬آشکار است‬ ‫که لفظ "حاجی" پس از اسالم به فیروز افزوده شده و ما نشانههای این آیین کهن را در ایران باستان و حتی در میانرودان سراغ‬ ‫تموز بابلی‪ ،‬خ���دای شهیدشونده‪ ،‬که بنا به باور باستانیان پیش از آغاز سال میمرد و در نوروز‬ ‫داری���م‪ .‬آیی���ن‬ ‫ِ‬ ‫دوموزی سومری یا ِ‬ ‫و نوس���ال زن���ده میشد‪ ،‬یادآور همین آیی���ن است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬طبیعت در زمستان میمرد و سر س���ال نو زنده میگشت‪ .‬در ایران‬ ‫باست���ان‪ ،‬سی���اوش جای دوموزی را گرفت‪ .‬سیاوش ُبنی گیاهی داش���ت و چون خون او بر زمین ریخت‪ ،‬به گیاه سیاوشان بدل‬ ‫گردید که خود نمودگار باززایی است‪.‬‬ ‫نصراله���ی دو ده���ه حاجی فیروزهای خ���ود را پشت سرگذارده است‪ .‬او از فیروزهای فیگوراتیو‪ ،‬وحش���ی و چشمنواز به فیروزهای‬ ‫انتزاع���ی ت���ر و بالنده تر رسیده است‪ .‬رنگها از حالت تن���د و وحشی دههء نخست درآمدهاند و مالیمتر و َسختهتر شدهاند‪ ،‬چون‬ ‫در ژرفای ذهن هنرمند زیسته و بارور شدهاند‪ .‬حرف آخر اینکه هنرمند خود به حاجی فیروز هزارهء سوم بدل شده و دیری است‬ ‫که با دایره و دف های رنگارنگ خود شادی و اندوه هزارهء ما را سر میدهد‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪29‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 11‬الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‪8‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ����ـ����از اس�����ت‬

‫خیابان ولنجک‪‌،‬کوچه هجـــــدهم‪،‬پال ک‪9‬‬ ‫تلفن‪22402226-22427768:‬‬ ‫‪No.9, 18th Velenjak St.‬‬ ‫‪Tel.: +98.21.22.42.77.68‬‬ ‫‪www.shiringallery.com‬‬

‫نمایش گروهی نقاشی‬ ‫منتخب نسل نو‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬اسفند‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫منتخ���ب نسل ن���و ساالنه ای است‬ ‫ک���ه ششمی���ن دوره خ���ود را پش���ت‬ ‫سرمیگذارد ‪ ،‬هدف برگزارکنندگان‬ ‫از روز نخست ‪ ،‬انتخاب چهره های‬ ‫شاخ���ص ی���ک نس���ل و کوش���ش‬ ‫در معرف���ی اوس���ت ‪ ،‬برگ���زاری آن‬ ‫هرچند در هر دوره با دشواریهای‬ ‫بسی���اری روب���رو بوده ام���ا مشاهده‬ ‫ای���ن کارنمای ساالنه به یک سنت‬ ‫زمستانه مبدل شده است ‪ .‬امسال‬ ‫نی���ز دبیرخان���ه منتخ���ب همچنان‬ ‫در گال���ری هم���ا فعالی���ت داش���ت و‬ ‫گالری های محسن و شیرین نیز در‬ ‫برنامهریزی و اجرا همکاری کردند‪.‬‬ ‫پ���س از دو دوره سنجش و ارزیابی‬ ‫توسط آقای���ان علیرضا جدی ‪ ،‬پویا‬ ‫آریانپ���ور ‪ ،‬محم���د حسی���ن عماد و‬ ‫حام���د صحیح���ی از می���ان پانص���د‬ ‫و هشت���اد و پنج متقاض���ی ‪ ،‬پنجاه‬ ‫هنرمند ب���ه دور نهایی راه یافتند و‬ ‫مقرر ش���ده از این صد قطعه هنری‬ ‫در تاری���خ ‪ 12‬اسفن���د ‪ 1390‬در س���ه‬ ‫گال���ری هم���ا ‪ ،‬شیری���ن و محس���ن‬ ‫رونمای���ی شون���د ‪ .‬در بخش جنبی‬ ‫ای���ن نمای���ش نی���ز جلس���ه نشست‬ ‫و گفتگ���و در تاری���خ ‪ 15‬اسفن���د در‬ ‫گالری محسن برپا میشود ؛ مراسم‬ ‫اختتامی���ه و اعط���ای جوای���ز نی���ز‬ ‫ساع���ت ‪ 19‬روز ‪ 19‬اسفند در گالری‬ ‫شیرین برگزار خواهد شد ‪.‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪11:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪MNN Annual‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2011 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.14, 2012‬‬


‫گالری راه ابریشم‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬خیابان شهید لواسانی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،103‬بین کامرانیه و دزاشیب‬ ‫تلفن‪ 22727010 :‬نمابر‪22727011 :‬‬ ‫‪103 Lavasani Ave,.‬‬ ‫)‪(between Kamranieh & Dezashib‬‬ ‫‪Farmanieh, Tehran 19368-39631‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.72.70.10‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.72.70.11‬‬ ‫‪www.silkroadphoto.com‬‬

‫نمایش انفرادی عکس‬ ‫همیال وکیلی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 5 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 22 :‬اسفند‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ج�م�ع��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬ ‫پ �ن �ج��ش��ن��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ �ه ه��ا‬ ‫‪ 5‬ا لـــــــــــــــــــــــــی ‪ 8‬عصر‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Wed.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Thurs. 5:00-8:00 PM‬‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪Hamila Vakili‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.24, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.12, 2012‬‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬ ‫تهران ‪ ،14317‬یوسف آباد‪ ،‬میدان سلماس‬ ‫شماره ‪ ،5‬جنب بانک پاسارگاد‬ ‫تلفن‪88008676 :‬‬ ‫‪5 Salmas Squarc‬‬ ‫‪(Next to Bank Psargad) Yousef Abad,‬‬ ‫‪Tehran 14317‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.00.86.76‬‬ ‫‪www.azadartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫داریوش حسینی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 10 :‬اسفند‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Daryush Hoseini‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.29, 2012‬‬

‫در خ���واب اتف���اق افتاد‪ .‬اسکلت ها به صف شدند‪ .‬با نوری خیره کننده در تاریکی‪ .‬همچ���ون خوابگردها بر پهنه ی بوم ‪ .‬و آنگاه‬ ‫پیروزی نقاشی را جشن گرفتیم‪.‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬


‫نمایش گروهی چیدمان‬ ‫محمد کردی ‪ -‬داوود بیات‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 11 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬

‫‪Group Instalation Exhibition‬‬

‫نمایش انفرادی چیدمان‬ ‫مهدی نبوی‬ ‫عنوان ‪ :‬نفس ‪ +‬هیس = نفیس‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 17 :‬اسفند‬

‫‪Solo Instalation Exhibition‬‬

‫‪Mohamad Kordi - Davoud Bayat‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.1, 2012 / 4-8 PM‬‬

‫‪Mehdi Nabavi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.7, 2012‬‬

‫گاهی پدیدهای بقدر کافی بر انگیزاننده‬ ‫نیس���ت ‪ .‬پ���س ب���ه آن تزئینات���ی اضافه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫گ���ر چه اغلب این تزئینات آنقدر زیاد می‬ ‫شود که خاصیت پدیده از میان میرود‪.‬‬ ‫مثل بناهای روحانی پر جالل و نفیس‪.‬‬ ‫گاه���ی ب���رای مفی���د جل���وه دادن ی���ک‬ ‫مه���ارت الک���ن آن را با متن���ی واال همراه‬ ‫میکنند‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪33‬‬


‫ت��ه��ران ‪ ،1966743661‬ب��ل��وار آف��ري��ق��ا‪،‬‬ ‫نبش بلوار گلستان‪ ،‬پال ک ‪2‬‬ ‫تلفن‪22041139-22046639 :‬‬ ‫‪No.2, Golestan Alley, Africa Blve,‬‬ ‫‪Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.04.66.39‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.04.11.39‬‬ ‫‪www.fravahrgallery.com‬‬

‫هفتمین نمایشگاه مجسمههای کوچک‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 21:‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 7 :‬اسفند‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 12‬ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫سه شنبه بسته است‬ ‫پنجشنبهها ‪ 12‬الی ‪6‬‬ ‫ج �م �ع��هه���ا ‪ 5‬ال����ی ‪8‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Wed.-Mon.‬‬ ‫‪12:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪The 7th Small Sculpture Exhibition‬‬

‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.10, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.26, 2012‬‬


Solo Painting Exhibition Hadi Jamali Title: Opening : Mar.2, 2012 / 4-8 PM End : Mar.12, 2012

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫هادی جمالی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ اسفند‬12 :‫گشایش‬ ‫ اسفند‬22 :‫پایان‬

‫ ب���ه نقاشی آبستره گرايش يافت و بيانی خاص‬1370 ‫ از دهه‬،‫پ���س از ط���ی دوره‌های واقع‌گرايی و طبيعت‌گرايی با ابزار مختلف‬ ‫ تخص���ص او در طراحی صنعت���ی و معماری و شناخت م���واد و ابزار صنعتی او را به سم ��ت خلق آثاری با‬،‫را در آث���ارش پدي���د آورد‬ ‫ منگنه‌های فلزی و كار با فرزهای صنعتی و مغار سوق داد و تعليقی درخصوص دوبعدی‬،‫ ورقهای مسی‬،‫فويل‌های آلومينيومی‬ .‫يا سه‌بعدی بودن آثار او بوجود آورد‬ ‫ قدمت و‬،‫ تيرگی در كنار روشنايی‬،‫ نابودی در كنار ايجاد‬،‫تضاد يكی از مهمترين عوامل در كارها است؛ تخريب در كنار ساختن‬ .‫ عناصری هستند كه حضوری آشكار دارند‬...،‫كهنگی دركنار نو‬ After an early realistic and naturalistic phase and experimentations with various media, Hadi Jamali turned to abstraction in 1990s, developing a personal expression in his paintings. His proficiency in industrial design and architecture along with knowledge about industrial materials and tools led him to using aluminum foil, Copper sheet and metal punch. Working with this materials and tools like chisel and industrial circular saw imbued his pieces with a suspension between two and three dimensions. Contrast plays a major role in these works; destruction along with reconstruction, darkness against light, Old in company with new… . This exhibition includes his newest experiments which are made, in contrast to the previous ones, in small scale.

35

35


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬ ‫‪Golestan Gallery‬‬ ‫تهران ‪ ،19438-73861‬دروس‪،‬‬ ‫خیابان شهید کماسایی‪ ،‬شماره ‪34‬‬ ‫تلفن‪22541589 :‬‬ ‫‪26 Kamasaee Ave., Darrouss,‬‬ ‫‪Tehran 19438-73861‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.54.15.89‬‬ ‫‪www.golestangallery.com‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫سمانه تاری ابوذر‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 3 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Samaneh Tariabouzar‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.22, 2012‬‬

‫نمایش انفرادی زیورها‬ ‫فرزانه شفیعی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 5 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 10 :‬اسفند‬

‫‪Solo Jewellery Exhibition‬‬ ‫‪Farzaneh Shafiee‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.24, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.29, 2012‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬


‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫شهین تابانفر‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 17 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫نمایش گروهی هنرهای کاربردی‬ ‫بهرام دبیری و روزبه دبیری‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 19 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬اسفند‬

‫‪Group Applied Art Exhibition‬‬

‫‪Shahin Tabanfar‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.7, 2012‬‬

‫‪Bahram Dabiri and Rouzbeh Dabiri‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.9, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.14, 2012‬‬

‫‪37‬‬

‫‪37‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫یکشنبه بسته است‬ ‫نگارخانه ماه‬ ‫‪Mah Art Gallery‬‬ ‫تهران ‪ ،19667‬بل ��وار آفریقا‪ ،‬بلوار گلستان‪،‬‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪22045879 :‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Mon.-Sat.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬

‫‪No.26, Golestan Blvd, Afrigha Blvd.‬‬ ‫‪Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.04.58.79‬‬ ‫‪www.mahartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشیخط‬ ‫مهرداد شوقی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 9 :‬اسفند‬

‫‪Solo Calligraphy & Painting‬‬ ‫‪Exhibition‬‬

‫گالری دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ‪ 11‬تا ‪ 7‬عصر باز است‪.‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪Mehrdad Shoghi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Feb.28, 2012‬‬


‫نمایش انفرادی نقاشی(سالن ‪)1‬‬ ‫آرش امدادیان‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 22 :‬اسفند‬

‫)‪Solo Painting Exhibition(saloon 1‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی(سالن ‪)2‬‬ ‫امیر هیوند‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 22 :‬اسفند‬

‫)‪Solo Painting Exhibition(saloon 2‬‬

‫‪Arash Emdadian‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2 , 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.12, 2012‬‬

‫‪Amir Hivand‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2012 / 4-9 PM‬‬ ‫‪End : Mar.12, 2012‬‬

‫‪39‬‬

‫‪39‬‬


‫تهران‪،1918843384‬بزرگراهمدرس شمال‪،‬‬ ‫خیابان ظفر شرقی‪ ،‬خیابان ناجی‪ ،‬خیابان‬ ‫فرزان‪ ،‬کوچه نوربخش‪،‬بلوار مینای شرقی‪،‬‬ ‫شماره ‪۴۲‬‬ ‫تلفن‪۲۲۲۵۵۳۵۴ :‬‬ ‫‪No.42, Mina Blvd, Nurbakhsh St.,‬‬ ‫‪Farzan St, Naji Alley, Zafar St.,‬‬ ‫‪Modarress Exp way, Tehran‬‬ ‫‪Postal code: 1918843384‬‬ ‫‪Tel: +9821 22255354‬‬ ‫‪www.moshengallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی چیدمان و عکس‬ ‫سارا دولت آبادی‬ ‫عنوان ‪ :‬آبی خاموش‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 10 :‬اسفند‬

‫‪40‬‬

‫‪40‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪8‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Installation and Photo‬‬ ‫‪Exhibition‬‬ ‫‪Sara Dolatabadi‬‬ ‫‪Title: Silent Blue‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.26, 2012‬‬


‫نمایش گروهی نقاشی‬ ‫منتخب نسل نو‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬اسفند‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪MNN Annual‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2011 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.14, 2012‬‬

‫منتخ���ب نس���ل نو ساالنهای است ک���ه ششمین دوره خود را پشت سر میگ���ذارد ‪ ،‬هدف برگزارکنندگ ��ان از روز نخست ‪ ،‬انتخاب‬ ‫چه���رهه���ای شاخص یک نسل و کوشش در معرفی اوست ‪ ،‬برگ���زاری آن هر چند در هر دوره با دشواریهای بسیاری روبرو بوده‬ ‫اما مشاهده این کارنمای ساالنه به یک سنت زمستانه مبدل شده است ‪ .‬امسال نیز دبیرخانه منتخب همچنان در گالری هما‬ ‫فعالی���ت داش���ت و گالریه���ای محسن و شیرین نیز در برنامهری���زی و اجرا همکاری کردند ‪ .‬پ���س از دو دوره سنجش و ارزیابی‬ ‫توس���ط آقای���ان علیرض���ا جدی ‪ ،‬پویا آریانپ���ور ‪ ،‬محمد حسین عماد و حام���د صحیحی از میان پانصد و هشت ��اد و پنج متقاضی ‪،‬‬ ‫پنجاه هنرمند به دور نهایی راه یافتند و مقرر شده از این صد قطعه هنری در تاریخ ‪ 12‬اسفند ‪ 1390‬در سه گالری هما ‪ ،‬شیرین‬ ‫و محس���ن رونمای���ی شون���د ‪ .‬در بخش جنبی این نمایش نیز جلس���ه نشست و گفتگو در تاریخ ‪ 15‬اسفن ��د در گالری محسن برپا‬ ‫می شود؛ مراسم اختتامیه و اعطای جوایز نیز ساعت ‪ 19‬روز ‪ 19‬اسفند در گالری شیرین برگزار خواهد شد ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬‬


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 10‬ا لــی ‪ 1‬و ‪ 3‬الــی ‪7‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ����ـ����از اس�����ت‬ ‫ت��ه��ران ‪ ،19686-44511‬ب��ل��وار آف��ری��ق��ا‪،‬‬ ‫خیابان بابک بهرامی‪ ،‬شماره ‪58‬‬ ‫تلفن ‪88651572 - 88651540 :‬‬ ‫‪58 Babak Bahrami St., Valiasr Ave.,‬‬ ‫‪(between Zafar & Niayesh),‬‬ ‫‪Tehran 19686-445111‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.65.15.72-88.65.15.40‬‬ ‫‪homaartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫شهریار حاتمی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 3 :‬اسفند‬

‫‪42‬‬

‫‪42‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪10:00 - 1:00 PM‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Shahryar Hatami‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.22, 2012‬‬

‫شهری���ار حاتم���ی هنرمن���دی س���ت که خود را از قی���ل و قال جوانانه یک ده���ه اخیر دور نگ���اه داشته و در گری ��ز از این جنجالها‬ ‫سورئالیس���م خ���ود را جستج���و میکند ‪ .‬آث���ار او چونان قطع���ات معاصر کریستوفر لب���رون تلفیقی ست از دلشورهه ��ای انسان قرن‬ ‫نوزدهم���ی ب���ا استق�ل�ال منش ورای هنرمند پسا پست مدرن ‪ .‬احت���راز او از ا کنون روزمره ‪ ،‬خودنمای���ی پنهانیست برای نمایش‬ ‫شک���وه جاودان���های امر کالسیک در دنیای ضد کالسیسیسم ‪ .‬پرندگ���ان آبی مخوف بر باالی سر انسان مستاصل ‪ ،‬قربانی اسبی‬ ‫فرتوت بر سنگ های باستانی و ‪ .....‬همگی نشانیست از مرثیه تاریخی بر انسان اسطوره ‪.‬‬


‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫سعید انصافی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 5 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 10 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Saeid Ansafi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.24, 2011 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.29, 2012‬‬

‫والتربنیامی���ن در " خیابان ی���ک طرفه " در توصیف‬ ‫وجودی کت���اب ‪ ،‬آن را با زیبارویان مقایسه میکند‬ ‫و م���ینویس���د ‪ " :‬کت���ابه���ا در گفتن هی���چ دروغی‬ ‫فروگ���ذار نمیکنند‪ ".‬کت���ابهای سعی���د انصافی یا‬ ‫هم���ان یادمانه���ای شاعران���هاش در ادامه همین‬ ‫مسی���ر خی���ال بافان���ه شک���ل گرفت���هان���د ‪ ،‬توصیفی‬ ‫نه چن���دان وفاداران���ه هم���انط���ور ک���ه ب���ه دروغ‬ ‫می مانن���د ‪ .‬ای���ن بار ب���ه جای اینک���ه دروغه���ا را از‬ ‫درون کت���ابه���ا بشویم آنها از بی���رونترین پوسته‬ ‫آن به شما هج���وم میآورد ‪ .‬این نمایش ‪ ،‬ا گر اهل‬ ‫کت���اب خواندن باشید ‪ ،‬شما را با جنبههای دیگری‬ ‫از حی���ات یک کت���اب نزدیک میکن���د ‪ ،‬فرصتی که‬ ‫در کمتر کتابی اینچنین عینی مشاهده میشود ‪.‬‬

‫نمایش گروهی نقاشی‬ ‫منتخب نسل نو‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬اسفند‬ ‫منتخ���ب نس���ل ن���و ساالن���ه ای اس���ت‬ ‫ک���ه ششمی���ن دوره خ���ود را پش���ت س���ر‬ ‫می گ���ذارد‪ ،‬هدف برگزار کنندگ���ان از روز‬ ‫نخس���ت ‪ ،‬انتخاب چه���رههای شاخص‬ ‫یک نسل و کوش���ش در معرفی اوست‪،‬‬ ‫برگ���زاری آن ه���ر چن���د در ه���ر دوره ب���ا‬ ‫دش���واری ه���ای بسی���اری روب���رو ب���وده‬ ‫ام���ا مشاه���ده ای���ن کارنم���ای ساالن���ه‬ ‫ب���ه ی���ک سن���ت زمستان���ه مب���دل شده‬ ‫اس���ت ‪ .‬امسال نی���ز دبیرخان���ه منتخب‬ ‫همچن���ان در گالری هما فعالیت داشت‬ ‫و گالری ه���ای محسن و شیری���ن نیز در‬ ‫برنام���هری���زی و اج���را همک���اری کردند‪.‬‬ ‫پ���س از دو دوره سنج���ش و ارزیاب���ی‬ ‫توس���ط آقای���ان علیرض���ا ج���دی ‪ ،‬پوی���ا‬ ‫آریانپ���ور ‪ ،‬محمد حسین عم���اد و حامد‬ ‫صحیحی از میان پانصد و هشتاد و پنج‬ ‫متقاضی ‪ ،‬پنجاه هنرمند به دور نهایی‬ ‫راه یافتن���د و مقرر شده از این صد قطعه‬ ‫هنری در تاری���خ ‪ 12‬اسفند ‪ 1390‬در سه‬ ‫گال���ری هما ‪ ،‬شیرین و محسن رونمایی‬ ‫شون���د ‪ .‬در بخ���ش جنبی ای���ن نمایش‬ ‫نیز جلس���ه نشست و گفتگو در تاریخ ‪15‬‬ ‫اسفن���د در گالری محس���ن برپا می شود؛‬ ‫مراس���م اختتامی���ه و اعط���ای جوایز نیز‬ ‫ساع���ت ‪ 19‬روز ‪ 19‬اسفن���د در گال���ری‬ ‫شیرین برگذار خواهد شد ‪.‬‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪MNN Annual‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.14, 2012‬‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬


‫‪Hoor Art Gallery‬‬ ‫تهران ‪ ،15969-14114‬خيابان مطهری‪،‬‬ ‫خ���ي���اب���ان م� ��ی� ��رزای ش� ��ی� ��رازی ش��م��ال��ی‪،‬‬ ‫کوچه نعیمی‪ ،‬شماره ‪12‬‬ ‫تلفن ‪88706984 :‬‬ ‫‪12 Naiimi St., No. Mirza Shirazi‬‬ ‫‪Ave., Mottahari Ave.‬‬ ‫‪Tehran 15969-14114‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.70.69.84‬‬ ‫‪www.hoorgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی مجسمه‬ ‫علیرضا رضایی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 28 :‬بهمن ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 9 :‬اسفند‬

‫‪44‬‬

‫‪44‬‬

‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ‪7‬‬ ‫گ� � ��ال� � ��ری روزه����������ای‬ ‫ش �ن �ب��ه ب��س��ت��ه اس��ت‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Solo Sculpture Exhibition‬‬ ‫‪َAlireza Rezaei‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Feb.17, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Feb.28, 2012‬‬


‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫خلیل کوییکی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 22 :‬اسفند‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Khalil Queeki‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Mar.2, 2012 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.12, 2012‬‬

‫‪45‬‬

‫‪45‬‬


‫تاریخ گشایش نمایشگاه ها‬ ‫اسفند ماه ‪1390‬‬

‫‪ 6‬اسفند‬

‫‪Feb 25‬‬

‫‪ 13‬اسفند‬

‫‪ 7‬اسفند‬

‫‪Feb 26‬‬

‫‪ 14‬اسفند‬

‫‪Mar 4‬‬

‫دوش����ن����ب����ه‬

‫‪ 1‬اسفند‬

‫‪Feb 20‬‬

‫‪ 8‬اسفند‬

‫‪Feb 27‬‬

‫‪ 15‬اسفند‬

‫‪Mar 5‬‬

‫سه شنبـــــــه‬

‫‪ 2‬اسفند‬

‫‪Feb 21‬‬

‫‪ 9‬اسفند‬

‫‪Feb 28‬‬

‫‪ 16‬اسفند‬

‫چهـــارشنبه‬

‫‪ 3‬اسفند‬

‫‪Feb 22‬‬

‫‪ 10‬اسفند‬

‫‪Feb 29‬‬

‫‪ 17‬اسفند‬

‫پ���ن���جش��ن��ب��ه‬

‫‪ 4‬اسفند‬

‫‪Feb 23‬‬

‫ج������م������ع������ه‬

‫‪ 5‬اسفند‬

‫‪Feb 24‬‬

‫ش�������ن�������ب�������ه‬ ‫ی��ک��ش��ن��ب��ه‬

‫‪Mar 3‬‬

‫سیحون|‪Seyhoun‬‬

‫‪Mar 6‬‬

‫ایست|‪East‬‬

‫‪Mar 7‬‬

‫اعتماد|‪Etemad‬‬

‫‪ 11‬اسفند‬

‫‪Mar 1‬‬

‫آریا|‪Aria‬‬

‫‪ 18‬اسفند‬

‫‪Mar 8‬‬

‫طراحان آزاد|‪Azaad Art‬‬

‫آتبین|‪Atbin‬‬ ‫آرته|‪Arte‬‬ ‫آن|‪Aun‬‬ ‫ایست|‪East‬‬ ‫جرجانی|‪Jorjani‬‬ ‫خا ک|‪Khak‬‬ ‫دی|‪Day‬‬ ‫راه ابریشم|‪Silk Road‬‬ ‫گلستان|‪Golestan‬‬ ‫هما|‪Homa‬‬

‫‪ 12‬اسفند‬

‫‪Mar 2‬‬

‫آتبین|‪Atbin‬‬ ‫آرت سنتر|‪Art center‬‬ ‫اعتماد|‪Etemad‬‬ ‫الهه|‪Elahe‬‬ ‫فروهر|‪Farvahr‬‬ ‫ماه|‪Mah‬‬ ‫دی|‪Day‬‬ ‫شیرین|‪Shirin‬‬ ‫طراحان آزاد|‪Azaad Art‬‬ ‫گلستان|‪Golestan‬‬ ‫محسن|‪Mohsen‬‬ ‫هما|‪Homa‬‬ ‫هور|‪Hoor‬‬

‫‪ 19‬اسفند‬

‫‪Mar 9‬‬

‫آرته|‪Arte‬‬ ‫ایست|‪East‬‬ ‫دی|‪Day‬‬ ‫گلستان|‪Golestan‬‬


Calendar Of Exhibition Opening Dates February - March - 2012 February - 2012 March - 2012

Mar 17

‫ اسفند‬27

Mar 10

‫ اسفند‬20

Sunday

Mar 18

‫ اسفند‬28

Mar 11

‫ اسفند‬21

Monday

Mar 19

‫ اسفند‬29

Mar 12

‫ اسفند‬22

Tusday

Mar 13

‫ اسفند‬23

Wednesday

Mar 14

‫ اسفند‬24

Thursday

Mar 15

‫ اسفند‬25

Friday

Mar 16

‫ اسفند‬26

Saturday


‫س���اع���ات ب����ازدی����د ‌‪:‬‬ ‫‪ 10‬ا لــی ‪ 1‬و ‪ 3‬الــی ‪7‬‬ ‫گ� ��ال� ��ری ه���م���ه روزه‬ ‫ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ����ـ����از اس�����ت‬ ‫‪Vali Art Gallery‬‬ ‫می ��دان ونک‪،‬خیاب ��ان ونک‪،‬خیاب ��ان تک‬ ‫جنوبی‪،‬خیابان شهید خدامی‪،‬پال ک ‪72‬‬ ‫تلفن ‪ 88047698 :‬نمابر‪88043687 :‬‬ ‫‪Vanak St., Khodami St.,No.72,‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.04.76.98‬‬ ‫‪Fax : +98.21.88.04.36.87‬‬ ‫‪www.valiartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫حامد مصطفوی‬ ‫عنوان ‪ :‬سوءتفاهم‬ ‫گشایش‪ 12 :‬اسفند ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 23 :‬اسفند‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪10:00 - 1:00 PM‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Hamed Mostafavi‬‬ ‫‪Title: Misunderstanding‬‬ ‫‪Opening :Mar.2, 2011 / 4-8 PM‬‬ ‫‪End : Mar.13, 2012‬‬

‫درای���ن آرام���ش محض‪،‬صدای فریاد در سرتان را میشنوی���د؟ فریادهایی آزارنده که سالهاست گوشم را کر کردهاند "بلند" از‬ ‫زب���ان کس���ی ک���ه گوی���ی خود من���م وبعد از این در سکوت���ی کشنده دلشوره ای میمان���د در جانم‪ .‬که زائی ��دهی آن میشود‬ ‫سوءتفاهم‬

‫‪do you hear the scream in your head through this total silence? annoying screams wich have deafened‬‬ ‫‪me for years "loud" which seems to be mine. and then in this deadly silence i feel worried which‬‬ ‫‪leads to misunderstanding.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪48‬‬

Tehran Gallery Guide #6  

The 6th installment of the Tehran Gallery Guide.

Tehran Gallery Guide #6  

The 6th installment of the Tehran Gallery Guide.

Advertisement