Page 1

‫آبان ‪ / 1390‬شماره ‪2‬‬


‫بنیان نگارس��تان‬ ‫آن هن��ر ایران��ی‬ ‫‪Aun Iranian‬‬ ‫‪Art Fundation‬‬ ‫حق چاپ محفوظ است‪.‬‬ ‫‪All Right Recives‬‬ ‫‪online‬‬ ‫‪Rang Gallery‬‬

‫‪Graphic Design :‬‬ ‫‪Mehrdad Robatjazi‬‬ ‫‪Tel: 88343471-2‬‬

‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان سميه‪ ،‬بين‬ ‫خيابانهای بهار و شهيد مفتح‪ ،‬شماره‪83‬‬ ‫(ساختمان خاقانی)‪ ،‬طبقه دوم غربی‬ ‫تلفن‪ 88846090:‬و‪ 8286‬نمابر‪88842993:‬‬ ‫‪www.ketabeavval.ir‬‬

‫هزینه چاپ ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫توزیع رایگان‬ ‫"بنی ��ان نگارست ��ان آن هن���ر ایران���ی"‬ ‫در براب ��ر تغیی ��رات احتمال���ی گالری ه���ا‬ ‫مسئولیتی ندارد‬ ‫‪Production Cost: 1500 Tooman‬‬ ‫‪Free Distribution‬‬


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 5‬ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪9‬‬ ‫گ��������ال��������ری ه���م���ه‬ ‫روزه ب ـ ـ ــاز است‬ ‫خيابان وليعصر‪ ،‬جنوب چهارراه پارک وی‪،‬‬ ‫ان��ت��ه��ای ک��وچ��ه ت � ��ور ج‪ ،‬ک��وچ��ه خ��اک��زاد‪،‬‬ ‫شماره‪ 42‬تلفن ‪26210395 :‬‬ ‫‪No.42, Khakzad St., Touraj St.,‬‬ ‫)‪Valiasr Ave., (Parkway crossing‬‬ ‫‪Tel: +98.21.26.21.03.95‬‬ ‫‪www.atbingallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی دیجیتال‬ ‫پدرام تنعمی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 29 :‬مهر ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 10 :‬آبان‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪5.00 - 9.00 PM‬‬

‫‪Solo Digital-Painting Exhibition‬‬ ‫‪Pedram Tanaomi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 21, 2011 / 5to9 PM‬‬ ‫‪End : Nov 1, 2011‬‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫وانا رحیم پور‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 13 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 24 :‬آبان‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Vana Rahimpour‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 4, 2011 / 5to9 PM‬‬ ‫‪End : Nov 15, 2011‬‬

‫وانا نبی پور متولد ‪ 1359‬تهران وکارشناس نقاشی از دانشگاه علم وفرهنگ است ‪.‬او در نمایشگاههای متعدد گروهی در داخل و خارج‬ ‫کش��ور ش��رکت داشته و آثارش در گالری اندکن دنور کلورادو ‪،‬گالری طناز فلورانس ایتالیاهمچنین درگالری هایی درشیکاگو ‪ ،‬زاگرب و‬ ‫کرواسی به نمایش در آمده است وتا بحال ‪ 2‬نمایشگاه انفرادی نیز در تهران بر پا داشته است‪.‬‬ ‫او در فضایی سوررئال و حال و هوایی شخصی و درونی ذهنیاتش را به تصویر کشیده ومجموعه ای از ‪ 10‬اثر که در سومین نمایشگاه‬ ‫انفرادیش در مقابل نگاه بیننده قرار میدهد خود نگاره ها یا سلف پرتره هایی است که سعی میکند در آنها به درون خویشتن خویش نقبی‬ ‫بزند و الیه های مختلف ذهنش را با همه پیچیدگی ها ‪،‬ترس ها ‪،‬دلهره ها‪،‬کابوس ها‪ ،‬غرایز‪ ،‬خاطرات و تجربه ها روی بوم نقش کند‬ ‫آثار او بیش از هر چیز حال و هوای یک خود کاوی را داش��ته وگویی تالش��ی برای کش��ف دوباره خویش اس��ت ‪ .‬آینه هایی هس��تند‬ ‫منعکس کننده ذهن و ظاهر هنرمند در یک قاب که انگار نقاش نیز در کنار مخاطب به تماشای الیه های خیال طنیده شده در واقعیت‬ ‫زندگی خود نشسته است‪.‬‬ ‫‪Vana Nabipour‬‬ ‫‪Was born in 1980 she got her B.C in painting and have participated in many group painting exhibitions in Iran and‬‬ ‫‪abroad. She has had exhibitions in Denver, Florence, Chicago, and Zagreb as well as two solo shows in Tehran.‬‬ ‫‪In her works she illustrates her innermost mind reflections in a personal and surreal atmosphere. Ten paintings‬‬ ‫‪to be shown in her third solo exhibition this month can be regarded as mental self-portraits through which‬‬ ‫‪she is trying to undermine her tender personality and illustrates the conflicts, fears, instincts, nightmares and‬‬ ‫‪memories on canvas.‬‬ ‫‪Her works can mostly be seen as a self quest and exploration in which the artist is accompanied by the audi‬‬‫‪ences, as if each painting is a mirror reflecting the interwoven layers of reality and imagination in her life she‬‬ ‫‪shares the viewing with the viewer.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬


:‌ ‫ساعات بازدید‬ 7 ‫ ال ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬11 ‫گالری جمعه ه ــا‬ ‫ت���ع���ط���ی���ل اس����ت‬ Visiting Hours: Sat.-Thurs. 11.00 - 7.00 PM

Solo Painting Exhibition

Amir Mousavi Title: The Wonderland Opening : Oct 28, 2011 / 3to9 PM End : Nov 9, 2011

‫گالری آران‬ ‫ خياب ��ان‬،‫ بل ��وار کری ��م خ ��ان زن ��د‬،‫ته ��ران‬ 9 ‫ شم ��اره‬،‫ کوچ ��ه دی‬،‫خردمن ��د شمال ��ی‬ 88841412 : ‫تلفن‬ No.9 , Dey St., North Kheradmand Ave.,Tehran ,Iran Tel: +98.21.88.84.14.12 www.aarangallery.com

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫امیر موسوی‬ ‫ سرزمین عجایب‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ آبان‬6 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬18 :‫پایان‬

‫ب���ازی ک���ردن ب ��ا فرمه ��ای موج ��ود در‬ ‫طبیع���ت و محي ��ط پيرام ��ون ب ��دون‬ ‫کوچکتری���ن تغیی ��ر در آنه ��ا عنص ��ر‬ .‫اصل���ي آث���ار امي ��ر موس ��وي ميباشن ��د‬ ‫تک���رار عناص���ر ثاب ��ت در کن ��ار متغیره ��ا‬ . ‫و پیدا ک���ردن نق ��اط مختل ��ف تمرک ��ز‬ ‫حذف ک���ردن و رسیدن ب ��ه ساده ترین‬ ‫ ثبت كردن‬. ‫شک���ل خط���وط و سط ��وح‬ . ‫آنچه از نظر او زيباست‬ Playing with the forms that exist in nature and Surrouanding without the Slightest Change in them is Amir Mousavi’s Passion. Repeating the firm elements next to the variable ones and finding diffrent points of concentration are his usual practies. He deletes and extracts the simplest lines and surfaces and strengthens his own resolve and comprehenstion of aesthetics.

4

4


Solo Calligraphy Exhibition Korosh Ghazimorad Title: Untitled Opening : Nov 11, 2011 / 5to9 PM End : Nov 23, 2011

‫نمایشگاه انفرادی خط نقاشی‬ ‫کورش قاضی مراد‬ ‫ بدون عنوان‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬2 :‫پایان‬

‫ فرمهائی‬.‫ هر كلمه را ب���ه يك فرم غي���ر نمادين تغيير ميده ��د‬، ‫ك���ورش قاض���ي مراد ب���ا تلفيق خطوط سنت���ي با روشهای معاص���ر‬ ‫ تع ��ادل و تزل ��زل ب ��ه جل ��وه‬، ‫ شف���اف و مبه���م‬، ‫ كلم���ات در آث���ار او در قالبه���ای مثب���ت و منف���ی‬.‫ك���ه زن���ده و انتزاع���ی هستن���د‬ .‫ نتيجه آثاری است كه از نظر بصری و گرافيكی به تعادل رسيده و قدرتمندانه خودنمائی میكنند‬.‫درمی آيند‬

5

5

Combining the classical with the contemporary , Kourosh Ghazimorad, reduces each Letter to a non-representational mark , images that are animated and abstract. The appropriation of words in his work is about Absence and Presence, Negative and Positive, Balance and Imperfection. The result are the harmonious images that are powerful in terms of visual and Graphic content.


‫گالری آریا‬ ‫‪Aria Gallery‬‬ ‫خيابان وليعصر‪ ،‬س ��هراه بهشتی‪ ،‬کوی زرین‪،‬‬ ‫‌شماره‪10‬‬ ‫‌تلفن‪88716401:‬‬ ‫‪No.10, Zarin Alley, Next to‬‬ ‫‪Beheshti Ave, Valiasr Ave,‬‬ ‫‪Tel:+98.21.88.71.64.01‬‬

‫نمایشگاه انفرادی‬ ‫کامبیز درم بخش‬ ‫عنوان ‪ :‬بازی های ذهنی ‪2‬‬ ‫گشایش‪ 3 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 12 :‬آبان‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪8‬‬ ‫گ��������ال��������ری ه���م���ه‬ ‫روزه بـ ــ ــاز است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪4.00 - 8.00 PM‬‬

‫‪Solo Exhibition‬‬

‫‪Kambiz Derambakhsh‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 25, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 3, 2011‬‬


‫ مجسمه و ترکیب مواد‬،‫نمایشگاه نقاشی‬

‫مهدی سحابی‬

1323-1388 : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬16 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬24 :‫پایان‬

Painting-Sculpture-Mixed Media Exhibition

Mehdi Sahabi Title: 1323-1388 Opening : Nov 7, 2011 / 4to8 PM End : Nov 15, 2011

Solo Painting Exhibition

Farah Abolghasem Title: Opening : Nov 17, 2011 / 4to8 PM End : Nov 27, 2011

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫فر ح ابوالقاسم‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬26 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬6 :‫پایان‬

‫ف���ر ح ابوالقاس���م به سان دیگر هم نس�ل�ان خود در عین‬ ‫جستجوی���ی ب���ی وقفه ب���رای یافتن و شک ��ل بخشیدن‬ ‫ب���ه جه���ان ف���ردی و حس���ی خ ��ود نگاه ��ی کنجک ��او‬ ‫وتعقی���ب کنن���ده ب���ه رویداده ��ای جهان ��ی هنره ��ای‬ ‫ ب ��ی آنک ��ه اص ��راری داشته‬.‫تجسم���ی معاص���ر نی���ز دارد‬ ‫باش���د تا براب���ر رسم رای���ج روز کار کند و ب ��ی آنکه خود را‬ ‫مقی���د ب���ه تداوم سنته���ای قدیم ��ی و به روز ک ��ردن آنها‬ ‫ دورانی‬.‫کند نگ���اه دوران خود را نمایندگی ک ��رده است‬ ‫ک���ه در آن ویرانی معاص���ر همچنان بر سر چه ��ارراه گذار‬ ‫فرهنگه���ا ق���رار گرفت���ه اس���ت و ب ��ر حس ��ب ادام ��ه روش‬ ‫همیشگ���ی هنرمن���دان پیشی ��ن خ ��ود میکوش ��د ت ��ا‬ ‫ترکی���ب و حاص���ل جمع���ی ت ��ازه و مت ��وازن و درخشان از‬ ‫مجموع���ه فراروی خ���ود فراهم آورد و عرض ��ه کند و ا گر‬ ‫چنی���ن توفیق���ی را در طی ه ��زاران سال ب ��ه دست آورده‬ ‫است چرا هنوز و هم چنان نتواند؟‬ 1390 ‫ مهر‬،‫آیدین آغداشلو‬

7

7

Farah Abolghasem, like other artists of her generation, is not only in constant search to find, create and shape her personal world but at the same time has an eye on the international art scene. She neither insists on following contemporary movements nor does she stick to old traditions or try to update them, she has represented her generation, a period in time when contemporary Iranians are at the crosswords of cultures and like all artists following their path are trying to reach new compositions and creations which are splendid and balanced. If such works have been created over the past centuries why can’t it be done in the contemporary world. Aydin Aghdashloo


:‌ ‫ساعات بازدید‬ 8 ‫ ال ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬11 ‫گ�����ال�����ری روزه��������ای‬ ‫شنبه تعطیل است‬ Visiting Hours: Sun.-Fri. 11.00 - 8.00 PM

Solo Painting Exhibition

Mohsen Jamalinik Title: Battle of the Godots Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM End : Nov 9, 2011

‫نـگـارستـان آن‬

AUN GALLERY

،‫ خیاب ��ان سئ ��ول‬،‫ ون ��ک‬19958 ،‫ته ��ران‬ 40 ‫شماره‬ 88603051 :‫ نمابر‬88603050 :‫تلفن‬ No. 40 Seoul Ave. Vanak Tehran 19958 IRAN Tel: +98.21.88.60.30.50 Fax: +98.21.88.60.30.51 www.aungallery.com

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫محسن جمالینیک‬ ‫ نبرد گودوها‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬6 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬18 :‫پایان‬

‫ س ��وال این‬.‫«ام���ا مسال���ه ای ��ن نیس ��ت‬ ‫اس���ت ک���ه چ���را م ��ا در اینج ��ا هستی ��م و‬ ‫از آنجای���ی ک���ه ما ج ��واب را م ��ی دانیم‬ ‫ آری در ای ��ن‬.‫بسی���ار خوشبختی ��م‬ ‫اغتش���اش عظی ��م ی ��ک چی ��ز روش ��ن‬ ‫ م���ا در انتظ ��ار ورود گ ��ودو‬.‫اس���ت‬ ».‫هستیم‬ ‫ در انتظار گودو‬،‫ساموئل بکت‬ «But that is not the question. Why are we here, that is the question. And we are blessed in this, that we happen to know the answer. Yes, in this immense confusion one thing alone is clear. We are waiting for Godot to come.» Samuel Beckett, Waiting for Godot

8 8


Installation & Performance Amir Sadeghi Konjani Title: The Bone Opening : Nov 11, 2011 / 6&7 PM End : Nov 12, 2011

‫چیدمان و اجرا‬ ‫امیر صادقی کنجانی‬ ‫ استخوان‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬7 ‫ و‬6‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 ‫ روز‬:‫اجرا‬ ‫عصر‬7 ‫ و‬6‫ ساعت‬- ‫ آبان‬21 ‫ روز‬:‫اجرا‬

‫ای���ن اث���ر مجموع���ه ای اس���ت از اج ��را ه ��ا و چیدم ��ان‬ ‫هن���ری ک���ه ب���رای اولی���ن ب���ار و ب ��ه ص ��ورت اولی ��ن سیستم‬ ‫ فل ��وت و‬. ‫ وی ��و لنس ��ل‬. ‫سران���د طبیع���ی در سازه���ای پیان ��و‬ ‫ رو نمایی ای ��ن اثر پس از‬.‫ بازیگ���ر ارائه میگ���ردد‬2‫همراه���ی‬ ‫اج���را در «نگارست���ان آن» در کنسروات ��وار ترینیت ��ی لن ��دن‬ ‬.‫خواهد بود‬ For the first time in Iran, installation and performance in “natural surround sound system” of piano, flute and cello is presented with multi performers. Following the performance at AUN Gallery, this work of art will be be repeated in the Trinity Conservatory of London.

Solo Painting Exhibition

Sahar Moslemian Title: Objectivity/Non-Objectivity Opening : Nov 18, 2011 / 4to8 PM End : Nov 23, 2011 ‫ ابه ��ام و‬،‫ زیبای ��ی و ت ��رس‬،‫درد و ل���ذت‬ ‫ حت���ی آن کوچکتری ��ن ذرات هست ��ی‬،‫عینی���ت‬ ‫تنه���ا راههای���ی هستن ��د ک ��ه م ��ا ب ��ر بسترش ��ان‬ .‫زیسته ایم‬ ‫ب���دون ش���ک بیانم���ان است ��وار بر همی ��ن شکل‬ .‫ حال نحوه بیان هر چیز که باشد‬. ‫گرفته‬ 1390 ،‫سحر مسلمیان‬ Pain, joy of beauty, fear of ambiguity, and being true-to-life each are the smallest specs of being whose contradictions we live with. Regardless of the media, our expressions have taken their form the very same framework.

9

9

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫سحر مسلمیان‬ ‫ عدم عینیت‬/ ‫ عینیت‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬27 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬2 :‫پایان‬


:‌ ‫ساعات بازدید‬ 8 ‫ الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬4 ‫گالری دوشنبه ها‬ ‫ت���ع���ط���ی���ل اس���ت‬ Visiting Hours: Tues.-Sun. 4.00 - 8.00 PM

Solo Painting Exhibition

Shaho Babaei Title: The Fireplace Opening : Oct 21, 2011 / 4to8 PM End : Nov 1, 2011

‫گالری اعتماد‬ Etemad Gallery ،‫ خیابان صادقی قمی‬،‫ می ��دان یاسر‬،‫نیاوران‬ 4 ‫ شماره‬،‫خیابان بوکان‬ 22724442 : ‫تلفن‬ No. 4, Boukan St., Sadeghi-eGhomi St., Yaser Sq., Niavaran St., Niavaran, Tehran, Iran Tel: +98.21.22.72.44.42 www.galleryetemad.com

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫شاهو بابایی‬ ‫ بخاری‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬5‫ ساعت‬- ‫مهر‬29 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬10 :‫پایان‬

''‫ش��اه��و ب��اب��ای��ی در م �ج��م��وع��ه‬ ‫ب��خ��اری'' با استفاده از فرمهای‬ ‫س���������اده و ب�� ��ی غ�� ��ل و غ��ش‬ ‫روس��ت��ای��ی و رنگهای زن��گ زده‬ ‫که در ادام��ه ک��اره��ای قبلیاش‬ ‫ ی � ��ادآور ن��وس��ت��ال��ژی��ه��ای��ی‬،‫اس����ت‬ ‫اس�����ت ک� ��ه از دوره� ��م� ��یه��ای‬ ‫زیرزمینی در ای��ام جنگ ای��ران‬ .‫و عراق به یادگار مانده است‬ Shahou Babaei’s recent series “ The Fireplace “ is the visual representation of the nostalgia that surrounds familiar objects, which was the center of many and intimate underground gathering during the Iran-Iraq war.

10

10


Solo Photo Exhibition

Morteza Ahmadvand Title: Opening : Nov 4, 2011 / 4to8 PM End : Nov 15, 2011

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫مرتضی احمدوند‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬13 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬24 :‫پایان‬

‫ ب���ر ای���ن اعتقاد اس���ت ک ��ه رسانه ه ��ای جدید و‬،‫مرتض���ی احدون���د بع���د از تجربی���ات متع���دد در زمین���ه نقاش���ی سنت���ی ایران���ی‬ ‫تکنول���وژی ب���ه عن���وان وسیل���ه ای قدرتمن���د ب���رای خلق آث���ار هن���ری مرتبط ب���ا مفاهی���م انس���ان معاص ��ر و دنیای م ��درن قابل‬ .‫استفاده اند‬ Born 1981 M.A. in Painting, University of Tehran Experienced in traditional art and Iranian painting, he believes that new media and technology could be used as a powerful medium for creating artworks related to concepts of contemporary human and modern world

11

11


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪8‬‬ ‫گ������ال������ری روزه����������ای‬ ‫ته ��ران‪ ،‬خیاب ��ان آفریق ��ا‪ ،‬انته ��ای خیاب ��ان‬ ‫گلف ��ام‪ ،‬سم ��ت راس ��ت‪ ،‬ب ��نبس ��ت امین ��ی‪،‬‬ ‫پال ک ‪3‬‬ ‫تلفن‪ 26202611 :‬تلفکس‪22054128 :‬‬ ‫‪No.3, Amini Alley, At the End of‬‬ ‫‪Golfam St. (On the Right Side),‬‬ ‫‪Afrigha Blv.Tehran, Iran.‬‬ ‫‪Tel: +98.21.26.20.26.11‬‬ ‫‪Tel/Fax: +98.21.22.05.41.28‬‬ ‫‪www.elahe.net‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫ندا معین افشار‬ ‫عنوان ‪ :‬همه مادران سالمند ا گر …‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 15 :‬آبان‬

‫جمعه تعطیل است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪4.00 - 8.00 PM‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Neda Moeenafshar‬‬ ‫… ‪Title: All mothers are healthy if‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 6, 2011‬‬

‫عن���وان نمایشگ���اه «هم���ه ی م���ادران سالماند ا گ���ر‪ »...‬در واقع تالش من ب���رای پذیرش عن���وان مادری است‪ .‬بره� �ه ای از زمان‬ ‫ک���ه ک���ل فیزی���ک جسم���ی و روحی فرد تح���ت تأثیر ق���رار می گیرد‪ ،‬دنی���ای سحر آمی���ز و پررم���ز و راز جنی ��ن‪ ،‬بیم و امی ��د که مادر‬ ‫‪ 12‬آین���ده م���ی کوش���د خود را ب���ا آن وفق ده���د‪ .‬تاشه���ای خشن‪ ،‬رنگه���ای تند و طراح���یهای خط���ی در تضاد با زمین� �ه ی سفید‬ ‫‪ 12‬شاید بتواند مقداری از اضطرابها و هیجانات من را بازگو کند‪.‬‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫پژمان صفرنژاد‬ ‫عنوان ‪ :‬بازنمایی‬ ‫گشایش‪ 30 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 10 :‬آذر‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Pezhman Safarnezhad‬‬ ‫‪Title: Representation‬‬ ‫‪Opening : Nov 21, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Dec 1, 2011‬‬

‫نقاش���ی در ه���ر دوره ای نم���ود تصوی���ری واقعی���ت دوران ب���وده اس���ت‪ .‬از آنجایی که واقعی���ت و بازنمای ��ی در حصار زب ��ان و در‬ ‫نقاش���ی در حص���ار ف���رم است‪ ،‬در ای���ن آثار سعی شده تا ب���ا بازنمایی عناص���ر بصری عام و خ���اص که هر ی ��ک نامایانگر واقعیت‬ ‫دوران هستن���د شک���اف بازنمای���ی‪ ،‬نمایان ش���ود‪ .‬شکافی که ناتوان���ی انسان را در شناخ���ت واقعیت و همچنی ��ن ناچار بودنش‬ ‫از پذیرش واقعیت را دامن می زند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نقاش در مقام شناسنده قرار نمی گیرد‪ ،‬تا واقعیت را از دریچه ذهنی خود تعریف کند و به عینیت و فرم ناب برساند‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫نگارخانه ایست‬ ‫‪East Art Gallery‬‬ ‫ته ��ران‪ ،‬درک ��ه‪ ،‬خیاب ��ان شهی ��د احمدپ ��ور‪،‬‬ ‫نبش بن بست گلستان‪ ،‬پال ک ‪2‬‬ ‫تلفن‪ 22173142 :‬نمابر‪22410511 :‬‬ ‫‪No. 2 Golestan Alley, Ahmadpour‬‬ ‫‪St, Darakeh Sq, Tehran, IRAN‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.60.30.50‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.60.30.51‬‬ ‫‪www.Tehraneastgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫بابک خدابنده‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 13 :‬آبان‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪7‬‬ ‫گ��������ال��������ری ه���م���ه‬ ‫روزه ب ـ ـ ــاز است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪4.00 - 7.00 PM‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Babak Khodabandeh‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 4, 2011‬‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫عادل برازنده‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 20 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 27 :‬آبان‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Adel Barazandeh‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 11, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 18, 2011‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬


‫بنیا ن نگارسـتان‬ ‫آن هنــر ایرانی‬ ‫‪Aun Iranian‬‬ ‫‪Art Fundation‬‬

‫ته ��ران‪ 19958 ،‬ون ��ک‪ ،‬خیاب ��ان سئ ��ول‪،‬‬ ‫شماره ‪44‬‬ ‫تلفن‪ 88606600 :‬نمابر‪88606610 :‬‬ ‫‪No. 44 Seoul Ave. Vanak Tehran‬‬ ‫‪19958 IRAN‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.60.66.00‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.60.66.10‬‬ ‫‪www.aungallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫امید بازماندگان‬ ‫عنوان ‪ :‬بدون عنوان‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 25 :‬آبان‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 11‬ال ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪8‬‬ ‫گ�����ال�����ری روزه��������ای‬ ‫شنبه تعطیل است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪11.00 - 8.00 PM‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Omid Bazmandegan‬‬ ‫‪Title: Untitled‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 16, 2011‬‬

‫تصاوی���ر ب���ر آم���ده از لکه ها‪ ،‬هر ک���دام می توانند توصیف���ی چندوجهی از محی���ط و نزدیکان���ی باشند که به آن ه ��ا فکر میکنم‪.‬‬ ‫استفاده از تنالیتههای خا کستری برای ساختن فضاهایی ذهنی است که به روشنی واقعیت نیستند‬ ‫‪Every portrayal of the spots could be a multi-faceted description of the surroundings and those to me whom I‬‬ ‫‪think about. Grey tonalities are used to create spaces in the mind that are clearly unreal.‬‬


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪8‬‬ ‫گ�����ال�����ری روزه��������ای‬ ‫گالری خا ک‬ ‫شریعتی‪‌،‬دوراهی قلهک‪،‬خیابان بصیری‪،‬‬ ‫کوچه ژیال‬ ‫تلفن‪22605465:‬‬ ‫‪No.1, Jila Alley, Basiri St., Gholhak,‬‬ ‫‪Shariati Ave,‬‬ ‫‪Tel: +982122605465‬‬ ‫‪www.khakgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی عکاسی‬ ‫علیرضا فانی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪29 :‬مهر ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 23 :‬آبان‬

‫شنبه تعطیل است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪11.00 - 8.00 PM‬‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪Alireza Fani‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 29, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 14, 2011‬‬

‫«یادبودی برای امروز» تصویری از امروز ماست‪.‬‬ ‫که شخصیترین لحظات خود را در انفعالی عظیم سپری میکنیم؛ انفعالی مزمن که گویا‪ ،‬خودخواسته پذیرای آنیم‪.‬‬ ‫چنانش باور داریم که چشم بر هر گزینهای دیگر فروبستیم و برایمان بدل به رفتاری روزمره شده است‪.‬‬ ‫شاید بتوانیم «نامناسبات» اجتماعی خود را زاییدهی این رفتار فردی بدانیم‪.‬‬ ‫یا به روال همیشه در جستجوی عاملی بیگانه باشیم‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬


‫گالری خانه هنر‬

‫خیاب ��ان شریعت ��ی‪ ،‬ضل ��ع شم ��ال غرب ��ی‬ ‫پل صدر‪ ،‬شماره ‪1716‬‬ ‫تلفن ‪22601130 :‬‬ ‫‪No.1716,Northwest corner Sadr‬‬ ‫‪bridge, Shariati Ave.‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.60.11.30‬‬ ‫‪www.art-center.ir‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫مصطفی دشتی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 7 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 17 :‬آبان ‪ /‬سالن ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪3‬‬

‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 12‬الـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪9‬‬ ‫گ��������ال��������ری ه���م���ه‬ ‫روزه بـ ــ ــاز است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪12.00 - 9.00 PM‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Mostafa Dashti‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 29, 2011 / 4to9 PM‬‬ ‫‪End : Nov 8, 2011‬‬

‫مصطفی دشتی پس از سه دهه کار حرفه ای از نقاشان پرکار این سالهاست‪.‬‬ ‫تا کنون بیست و هفت نمایشگاه انفرادی و نزدیک به شصت نمایشگاه گروهی در ایران و خار ج از ایران داشته‪.‬‬ ‫بیابانه���ای خش���ک و ب���ی آب و عل���ف بلوچست���ان و ی���زد و شبه���ای نورانی و گ���اه تار ی���ک ته���ران در آبستره بسی ��ار شخصی که‬ ‫ریشه در کهن طبعیت دارد در این سه دهه بستر کارهای دشتی بوده است‪.‬‬ ‫خانه هنر (‪ )ART CENTER‬به مناسبت دومین سال فعالیتش برگزیده ای از نقاشهای این هنرمند را به نمایش می گذارد‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫علی اسمعیل لو‬ ‫عنوان ‪ :‬چاههای فراموشی‬ ‫گشایش‪ 20 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 1 :‬آذر ‪ /‬سالن‪3‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Ali Esmaeil-lo‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 11, 2011 / 4to9 PM‬‬ ‫‪End : Nov22, 2011‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫مهدی راحمی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 20 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 1 :‬آذر ‪ /‬سالن ‪2‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Mehdi Rahemi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 11, 2011 / 5to9 Pm‬‬ ‫‪End : Nov 22, 2011‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬


‫نی ��اوران‪ ،‬ابت ��دای خياب ��ان پاس ��داران‪،‬‬ ‫تنگست ��ان چه ��ارم‪ ،‬کوچه ن ��از ‪ ،1‬بن بست‬ ‫ترانه‪ ،‬شماره ‪3‬‬ ‫تلفن ‪22285299 :‬‬ ‫‪No.3,Taraneh Dd. End, Naz 1 Alley,‬‬ ‫‪Tangestan 4 St., Pasdaran St.,‬‬ ‫‪Niavaran. Tehran,Iran.‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.28.52.99‬‬ ‫‪www.dayartgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫هادی هراجی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 3‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 17 :‬آبان‬

‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪7‬‬ ‫گ��������ال��������ری ه���م���ه‬ ‫روزه ب ـ ـ ــاز است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪3.00 - 7.00 PM‬‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪Hadi Haraji‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 3to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 8, 2011‬‬ ‫‪ 62‬س��ا ل دارد ‪ ،‬عکاس بازنشسته‬ ‫ص���داوس���ی���م ��ای ج��م��ه��وری اس�لام��ی‬ ‫ای����������ران م� ��ی ب���اش���د و وی چ��ه��ل‬ ‫س����ال اس����ت ک ��ه ع��ک��اس��ی م ��یک�ن��د‪،‬‬ ‫ودرح������ال ح ��اض ��ر ب �ع��ن��وان م�ح��ق��ق‪،‬‬ ‫م�����درس ع���ک��اس��ی و ع��ک��اس فیلم‬ ‫باشرکت فیلم س��ازی وپ��ژوه��ش های‬ ‫سینمایی هیالج فعا لیت دارد ‪.‬‬ ‫اولین نمایشگاه ه��راج��ی در گالری‬ ‫ق���ن���دری���ز ب���رگ ��زار گ���ردی���ده و ب �ع��د از‬ ‫پ����ی����روزی ان� �ق�ل�اب اس�ل�ام���ی ه��م��راه‬ ‫ع��ک��اس��ان دی��ک��ر ‪ ،‬نمایشگاههایی‬ ‫دردان�����ش�����گ � ��ده ه���ن���ره���ای ز ی� ��ب� ��ا و‬ ‫دان���ش���گ���اه ف ��اراب ��ی و ه�م�چ�ن�ی��ن در‬ ‫استادیوم کارگران و در استیتو گوته‬ ‫نمایشگاهای عکس ب��رگ��زار نموده‬ ‫است ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬


Solo Painting Exhibition

Daryoosh Gharahzad Title: Opening : Nov 11, 2011 / 3to8 PM End : Nov 22, 2011

‫مث���ل ای���ن می مان���د ک���ه از قبل تعری ��ف ش ��ده باشد(مبلمان‬ )‫ عک���س را اینجا بگذار ی ��م بهتر است‬،‫ میز آنجا‬،‫اینج���ا باشد‬ ‫امروز لباسهایم را مثل همیشه داخل حمام جا گذاشتهام‬ ‫ دیگرتنوع ب ��رای مدتی است که‬.‫ای���ن فانتزی زندگ���ی من است‬ ‫معنیندارد‬ .‫بی���رون ه���م دخت���ران جوان برای���م انگی ��زه ایجاد نم ��یکنند‬ ‫دخت���ران شه ��ری مانن ��د عروسک ��ی‬. ‫زمی���ن ج���ذاب تراس���ت‬ .‫ این موضوع من است‬.‫بیجان در مقابل هم ایستادهاند‬

21

21

At home, I can see them everywhere all the time. Its pulse has come to a standstill, a steady line. It seems that it has already been defined (put the furniture here, place the table there, hang the picture here, it is more elegant). Today, I have left my clothes in the bath as always! This is the fantasy of my life. It›s been a while since diversity has no more meaning. Outside, young girls don›t appeal to me either. The earth is more attractive. Urban girls have stood opposite each other like inanimate dolls. This, is my subject.

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫داریوش قره زاد‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬3‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬1 :‫پایان‬


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪7‬‬ ‫گ������ال������ری روزه����������ای‬ ‫گالری راه ابریشم‬ ‫فرمانی ��ه‪ ،‬خیاب ��ان شهی ��د لواسان ��ی‪ ،‬بی ��ن‬ ‫کامرانیه و دزاشیب‪ ،‬شماره ‪103‬‬ ‫تلفن‪22727010-1 :‬‬ ‫)‪No.103, Lavasani Ave. (Farmanieh‬‬ ‫‪Tehran 19368-39631, Iran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.72.01.0-1‬‬ ‫‪www.silkroadphoto.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی عکس ‪ -‬نقاشی‬ ‫هاوار امینی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 29 :‬مهر ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 15 :‬آبان‬

‫جمعه تعطیل است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪3.00 - 7.00 PM‬‬

‫‪Solo Photo-Painting Exhibition‬‬ ‫‪Hawar Amini‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 21, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 6, 2011‬‬

‫در دومی���ن نمایشگ���اه انف���رادی ه���اوار امین���ی در گال���ری راه ابریش���م ‪ ،‬اینبار نق���اش سراغ عک���سه���ای آرشیوی شناسنامه ای‪-‬‬ ‫رفته ‪ ،‬که البته رد و نشانی از برخورد نقاشانه در کارها مشهود است‪.‬‬ ‫این مجموعه در کل ‪ ،‬اشارهایست ‪ ،‬شاید کوتاه ‪ ،‬به هویت در تاریکی مانده آدمی‬ ‫‪ 22‬ا گ���ر بپذیری���م که نقاش���ی همواره امضایی از «عک���س» را در خود دارد ‪ ،‬پ���س میشود این عکس‪ -‬نقاشیه ��ا را تمهیدی دانست‬ ‫‪ 22‬برای مقابله با حذف‬


‫گال���ری راه ابریش���م در تاری���خ ‪ ۱۰‬ت���ا ‪ ۱۳‬نوامبر (‪۱۹‬ت���ا ‪ ۲۲‬آبان) در پاریس فت���و ‪ ۲۰۱۱‬با آث���اری از بهمن جاللی ‪،‬ش ��ادی قدیریان‪،‬‬ ‫گوهر دشتی ‪ ،‬رعنا جوادی‪ ،‬آرش فایض ‪ ،‬کتایون کرمی ‪ ،‬شرکت میکند‪.‬‬ ‫در همین تاریخ کتاب { عکاسی ایران } به مناسبت دهمین سالگرد گالری راه ابریشم رونمایی میشود‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪23‬‬


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪7‬‬ ‫گ������ال������ری روزه����������ای‬ ‫جمعه تعطیل است‬ ‫‪Seyhoun Gallery‬‬ ‫خیاب ��ان وزرا‪ ،‬کوچ ��ه چه ��ارم‪ ،‬شم ��اره ‪11‬‬ ‫تلفن ‪88711305 :‬‬ ‫‪No.11, 4th St., Vozara Ave.,‬‬ ‫‪Teran, Iran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.71.13.05‬‬ ‫‪www.seyhounartgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫شروین پاشایی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 18 :‬آبان‬

‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪3.00 - 7.00 PM‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Shervin Pashaie‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 9, 2011‬‬

‫چی���زی ک���ه شای���د به آن بت���وان تکیه ک���رد تجربه های���ی است ک���ه از درون آدمیزاد ب���ه بیرون رس���وخ میکند و ای ��ن شاید تنها‬ ‫راه���ی میتوان���د باش���د ک���ه آدمی���زاد بتواند بوسیل���ه ی آن ذره ای از جه���ان درون خ���ود را بشناسد و ب���ه بینشی هرچن ��د ناچیز از‬ ‫دنی���ای پیرام���ون خوی���ش برس���د و شای���د همی���ن تجربه ه���ای کوچک و ان���دک است ک���ه باوره���ای آدمی ��زاد را در برابر خودش‬ ‫محک���م میکن���د ب���اوری ک���ه از قض���اوت ناآ گاهان���ه به دور اس���ت و این شای���د میتوان���د راهی باشد ب���رای حفظ شع ��ور جمعی ی‬ ‫‪ 26‬آدمیزادها و زیر سئوال نبردن احترامی بی فعل قضاوت‪.‬‬ ‫شروین پاشایی‪ ،‬مهر ‪90‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 26‬آدمیزاد در برابر آدمیزاد‬


What one may be able to rely on are the experiences oozing from the world within to surface and this, perhaps, could be the only way by which one could let the minutes of his inner univers be cognized, and reach an insight about the surrounding realm. perhaps these petite and tiny encounters can foster one’s beliefs in confrontation with himself; the beliefs away from ignorant judgments. This can be a way to safeguard the collective insight of the mankind and to not doubt their dignity with judgments. Man standing eye to eye with one another Shervin Pashaie, September, 2011

Solo Painting Exhibition

Kiarash Yaghoubi Title: Opening : Nov 11, 2011 / 4to8 PM End : Nov 23, 2011

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫کیارش یعقوبی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬2 :‫پایان‬

‫نقاش���ی خ���ط اب���داع فرم‌های خالقانه هن���ری است كه با سنت نوشت���اری هر جامعه تطبي���ق دارد كه در هنر اي ��ن هنرمند بسيار‬ .‫با تقوا عرضه شده بدين معنی كه برای كارش كم نگذاشته است‬ .‫كاره���ای او حاص���ل ت�ل�اش فراوان ب���رای رسيدن به اث���ری درخشان اس���ت و اعتقاد درونش هس���ت كه هن ��رش را متعالی كرده‬ .‫ميل به پختگی و كامل شدن را به تصوير می‌كشد كه در لحظات ناب خلسه‌های معنوی شكار شده است‬ 27 27 ‫واروژ فرديس‬


:‌ ‫ساعات بازدید‬ 7 ‫ الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬3 ‫گ����������ال����������ری روزه����������������ای‬ ‫پنجشنبه تعطیل اس��ت‬ Visiting Hours: Fri.-Wed. 3.00 - 7.00 PM

Solo Sculpture Exhibition Pendar Nabipour Title: Proverbs Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM End : Nov 6, 2011

‫ پی ��روزان جنوبی‬،‫ هرم ��زان‬،‫شه ��رک غ ��رب‬ 16 ‫ شماره‬،‫دوازدهم‬ 88376623 : ‫تلفن‬ No.16, 12th St., Pirouzan Ave., Shahrake Gharb, Tehran , Iran Tel: +98.21.88.37.66.23 www.siingallery.com

‫نمایشگاه انفرادی مجسمه‬ ‫پندار نبی پور‬ ‫ ضربالمثلها‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬6 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬15 :‫پایان‬

‫ زب����ان مردمانی ک����ه همواره سع ��ی در استف ��اده از استعاره‬.‫ض ��رب المث ��ل ها بخش ��ی مهم و بسی ��ار کارب ��ردی از زبان فارس����ی هستند‬ ‫ جابجایی عناص����ر در ضرب‌المثل‌ها در برداش����ت اول می‌تواند نم����ودی تصویرسازان ��ه در ذهن ایجاد‬.‫در رفت ��ار و گفت ��ار خ ��ود دارن ��د‬ ‫ ای����ن مجموعه که متشک ��ل از چند چیدمان‬.‫کن ��د ک ��ه ای ��ن امر دستمای� �ه‌ی مجموعه‌ی من با عن����وان ضرب‌المثل‌های آب����دار است‬ ‫ سع ��ی در استف ��اده ازخاصی����ت تصویرسازانه‌ی ضرب‌المثل‌ه����ا برای بی����ان مسائلی دارد ک ��ه متشکل از‬،‫و اث ��ر تعامل ��ی و س ��اده است‬ ‫ دلیل استف����اده از عن����وان تکمیلی آب����دار این است ک ��ه این آث ��ار ا کثرا به‬.‫س ��واالت و دغدغه‌ه ��ای ای ��ن روزه ��ای م ��ردم ایران اس����ت‬ .‫ ضمن این‌که سخن این آثار مانند خاصیت اصلی ضرب‌المثل استعاره دار و کمی نیش‌دار است‬،‫نوعی با آب در تعامل‌اند‬ Proverbs are important as they are very practical in Persian language. A language for people who try to use metaphor in their speech and behavior most of the time. “Object swap” in proverbs can be identified with illustration within reading from the artwork, which is the basic cause for my set of installation series with the title “Water-full proverbs*”. This set of works is containing several installations with interactive and non-interactive works, trying to use the power of illusion within the proverbs, showing the issues lingering on Iranian minds. My reason for usage of “Water-full” completing word is to first explain the usage of water in most of the works as an element of interaction, and secondly to stress about the stinginess of the works which is as metaphoric as proverbs themselves. * Water-full is term being used in Persian language in order to point to bold issues.

28 28


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫ندا توالیی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 20 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 30 :‬آبان‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Neda Tavalayi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 11, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 21, 2011‬‬

‫‪29‬‬

‫‪29‬‬


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪7‬‬ ‫گ����������ال����������ری روزه����������������ای‬ ‫پنجشنبه تعطیل اس��ت‬ ‫بلوار کريمخ ��ان زند‪ ،‬خیابان خردمند شمالی‪،‬‬ ‫کوچه‪،18‬شماره‪ ،6‬طبقه همکف‬ ‫تلفن‪88346029 :‬‬ ‫‪No.6, 18th St. ,Northern‬‬ ‫‪Kheradmand St.‬‬ ‫‪Tel: +982188346029‬‬ ‫‪www.no6gallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫حسین فاطمی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 5‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 15 :‬آبان‬

‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4.00 - 7.00 PM‬‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪Hosein Fatemi‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 5to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 6, 2011‬‬

‫حسي���ن فاطم���ی متول���د ‪ 1358‬عكاس���ی را از س���ال ‪1376‬ش���روع كرد ‪3‬س���ال به عن���وان بهترين عك���اس خبری اي ��ران شناخته‬ ‫شد‪ .‬عكسهای او در مجالت معتبر دنيا از جمله تايم ‪،‬نيوز ويك ‪ ،‬نيويورک تايمز‪ ،‬پاريماچ‪ ،‬واشينگتن پست‪ ،‬گاردين و‪...‬‬ ‫در كشورهای لبنان‪ ،‬پا كستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬گرجستان‪ ،‬روسيه‪ ،‬هند‪ ،‬سومالی وكنيا كار كرده است‪.‬‬ ‫دارنده ‪ 32‬جايزه داخلي در ايران و ‪ 7‬نشان و جايزه جهانی‬ ‫با آژانسهای خبری‪ :‬زوما پرس ‪ ،‬یونایتد پرس ‪ ،‬اپا‪ ،‬آسوشیتد پرس و در حال حاضر با پانوس پيكچرز‪ ،‬کار کرده است‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪Every summer, hundreds of Iranians make a pilgrimage to Lake Orumieh, a mineral-rich source of black mud in‬‬ ‫‪western Iran’s Azerbaijan province.‬‬ ‫‪While no vegetable or animal life can survive in the lakes heavily saturated in salt waters, the salt and mineral‬‬‫‪laden mud is reputed to have healing properties for skin and rheumatic afflictions.‬‬


Solo Photo Exhibition

Kaveh Kazemi Title: Zoroastrians in Iran Opening : Oct 28, 2011 / 5to8 PM End : Nov 6, 2011

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫کاوه کاظمی‬ ‫ زرتشتیان ایران‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬5‫ ساعت‬- ‫ آبان‬6 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬15 :‫پایان‬

.‫ در تهران متولد شد‬1331 ‫کاوه کاظمی در سال‬ .‫او پس از پایان مقطع متوسطه برای تحصیل عکاسی به انگلستان رفت واز کالج هنر فارغ التحصیل شد‬ ‫ک���اوه کاظم���ی در بهبوه���هی انق�ل�اب ای���ران ب���ه وط���ن ب���از گش���ت و از آن زم���ان ت���ا کن���ون مشغ���ول عکاس ��ی ای ��ران و برخی از‬ ‫ افغانست���ان و ع ��راق ( در زمان جنگ‬، ‫ سوری���ه‬، ‫ لبن���ان‬، ‫ قب���رس‬، ‫ کوب���ا‬، ‫ نیکارا گوئ���ه‬، ‫کشوره���ای جه���ان مث���ل ایرلن���د شمال���ی‬ .‫خلیج فارس) میباشد‬ .‫ چاپ شده است‬... ‫ ژئو و‬، ‫ فیگارو‬، ‫ اشپیگل‬، ‫ نیویورک تایم‬، ‫ نیوزویک‬، ‫عکسهای او در مجالت معتبردنیا از قبیل تایم‬ .‫ تا به امروز در زمینه عکاسی خبری بطور مستمر در حال فعالیت میباشد‬1357 ‫او تنها عکاسی است که از سال‬

31

31

Born in Tehran, October 1952, Kaveh studied photography at West Surrey College of Art & Design in England, and later returned to Iran in 1978 and started his career at the height of the Islamic Revolution. He has worked with major international magazines as a freelance photographer over the past 30 years and his pictures have appeared in Time, Newsweek, New York Times, Stern, Spiegel, Focus, Parismatch, Le Figaro Magazine and Geo. He started working internationally in 1984 when he moved to Paris and based himself there for four years. Amongst the countries visited are Northern Ireland, Nicaragua, Cuba, Cyprus, Lebanon, Syria, Afghanistan, Indonesia. In 1991 during the Gulf War, he was amongst limited number of photographers allowed in Baghdad – also revisited Iraq in May 2003 after The Fall of Saddam Hussein.


‫گالری شیرین‬ ‫‪Shirin Gallery‬‬ ‫خیابان ولنجک‪‌،‬کوچه هجدهم‪،‬پال ک‪9‬‬ ‫تلفن‪22402226-22427768:‬‬ ‫‪No.9, 18th Velenjak St.‬‬ ‫‪Tel.: +98.21.22.42.77.68‬‬ ‫‪www.shiringallery.com‬‬

‫مروری بر هنر مدرن ایران‬ ‫عنوان ‪:‬رویکردها و گرایشها‬ ‫گشایش‪ 20 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪9‬عصر‬ ‫پایان‪ 2 :‬آذر‬

‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬

‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 11‬ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪8‬‬ ‫گ��������ال��������ری ه���م���ه‬ ‫روزه بـ ــ ــاز است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪11.00 - 8.00 PM‬‬

‫‪Celebrating Modern Iranian Art‬‬ ‫‪Title: Trends & Approaches‬‬ ‫‪Opening : Nov 11, 2011 / 4to9 PM‬‬ ‫‪End : Nov 23, 2011‬‬


Celebrating Modern Iranian Art Calligraphy - Nature - Abstract - Surrealism

Nasrollah Afjeie - Sedaghat Jabari - Karamali Shi razi Parviz Kalantari - Abas Kiarostami - Abolghasem Saeedi Manuchehr Niazi- Pariyoush Ganji- Kourosh Shishegaran Aidin Aghdashloo-Taha Behbahani- Iran Darroudi- Gizella Sinai

‫م� � � � � ��روری ب� � ��ر ه � �ن� ��ر م� � � � ��درن ای� � � ��ران‬ ‫رویکردها و گرایشها‬

‫ ان� � ��ت� � ��زاع� � ��ی – ف�� � � ��را واق� � ��ع������ی������ت گ�����رای�����ی‬- ‫ ط � �ب� ��ی � �ع� ��ت‬-‫خ� � ��ط� � ��اط� � ��ی‬ ‫ن� � ��ص� � ��راهلل اف� � �ج�� ��های – ص� � ��داق� � ��ت ج� � ��ب� � ��اری – ک� ��رم� ��ع����ل����ی ش������ی������رازی‬ ‫پ�� ��روی�� ��ز ک�ل��ا ن� ��ت� ��ری – ع � ��ب � ��اس ک���ی���ارس� �ت���م���ی – اب � ��وال � ��ق ����اس�����م س���ع���ی���دی‬ ‫ ک� � � � � ��وروش ش����ی����ش����ه گ������ران‬- ‫ پ� � ��ری� � ��وش گ� �ن���ج���ی‬- ‫م� ��ن� ��وچ� ��ه� ��ر ن� � ��ی� � ��ازی‬ ‫آی���دی���ن آغ ��داش ��ل ��و – ت ��اه ��ا ب �ه��ب��ه��ان��ی – ای� � ��ران درودی – گ���ی���زال س��ی��ن��ای��ی‬

33

33


:‌ ‫ساعات بازدید‬ 8 ‫ الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬4 ‫گ����������ال����������ری روزه����������������ای‬ ‫پنجشنبه تعطیل اس��ت‬ Visiting Hours: Fri.-Wed. 4.00 - 8.00 PM

Solo Photo Exhibition

Raha Rastifard Title: Opening : Oct 28, 2011 / 5to9 PM End : Nov 9, 2011

‫گالری طراحان آزاد‬ Azad Art Gallery ‫ جنب‬،‫ می ��دان سلم ��اس‬،‫می ��دان فاطم ��ی‬ 5 ‫ شماره‬،‫بانک پاسارگاد‬ 88008676 : ‫تلفن‬ 09126210839 : ‫همراه‬ No. 5, Next to Bank Psargad, Salmas Square, Fatemi Sq, Tehran Tel: +98.21.88.00.86.76 Mobile: +98.91.26.21.08.39 www.azadartgallery.com

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬ ‫رها راستی فرد‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬6 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬18 :‫پایان‬ “I & …” series Raha Rastifard has been involved in making art and participating in exhibitions in its museums for a number of years. It is in this capacity that her work questions, like a museum, how we order things. It is a surprisingly easy question but one which we attempt to do on an everyday basis and, still, do not find a satisfactory solution to demonstrate the potential or credit of art works. Rastifard has been involved in looking at history through her own desires, her own needs and in a substantial way to look at her past, how this history has created a type for her and a type in her; the heroines that remain obscure and those which find a place in the western system. Somewhere in-between Rastifard suggests that the “I” can be found. The series “I & ...” is about this relationship with these women that she depicts as the I, as part of her own body and the self. It explores their relationship as part of her identity. Shaheen Merali

34

34


Solo Painting Exhibition

Taha Heidari Title: Opening : Nov 11, 2011 / 5to9 PM End : Nov 16, 2011

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫طه حیدری‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬25 :‫پایان‬

,‫ ماشی���ن در خیابان توقف ک ��رد و دو نفر پی ��اده شدند‬,‫ ی���ادم نیست ساعت چن���د بود‬,‫ دیشب‬,‫هم���ه چی���ز از گفتگ���و ش���روع شد‬ .‫ به نظر خیلی آشنا میآمدند‬,‫ با هم صحبت میکردند ولی صدایشان واضح نبود‬,‫کنار ماشین ایستادند‬

35

Every thing began from dialogue, last nigh, I don’t remember what was the time, the car stopped on the street

35 and 2 mans got off, they stood next to the car, speaking together but their voice wasn’t clear, they look familiar.


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 12‬ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪8‬‬ ‫گ��������ال��������ری روزه�������������ای‬ ‫سه شنبه تعطیل اس��ت‬ ‫بلوار آفريقا‪ ،‬نبش بلوار گلستان‪ ،‬شماره‪2‬‬ ‫تلفن‪22041139 - 22046639 :‬‬ ‫‪No.2, Golestan Blvd, Afrigha Blvd‬‬ ‫‪Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.04.11.39-22.04.66.39‬‬ ‫‪www.fravahrgallery.com‬‬

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫علی ندایی و سیما نجفی‬ ‫عنوان ‪ :‬بود و نبود‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 22 :‬آبان‬

‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Wed.-Mon.‬‬ ‫‪12.00 - 8.00 PM‬‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪Ali Nedaei & Sima Najafi‬‬ ‫‪Title: It Was and It Wasn’t‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 13, 2011‬‬


Group Sculpture Exhibition That Curated by Amir Mobed Title: 3 Generations of Iranian Sculptors Opening : Nov 18, 2011 / 4to8 PM End : Dec 3, 2011

37

37

‫نمایشگاه گروهی مجسمه‬ ‫گردآوری امیر معبد‬ 2 ‫نسل از مجسمه سازان ایران‬3 ‫ نگاهی به‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬27 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬12 :‫پایان‬


:‌ ‫ساعات بازدید‬ 8 ‫ الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬4 ‫گ����������ال����������ری روزه����������������ای‬ ‫پنجشنبه تعطیل اس��ت‬ Visiting Hours: Fri.-Wed. 4.00 - 8.00 PM

Golestan Gallery 34 ‫ شماره‬،‫ خیابان کماسایی‬،‫دروس‬ 22541589 :‫تلفن‬ No.34, Kamasaee Ave, Daroos Tehran Tel: +98.21.22.54.15.89 www.golestangallery.com

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫نوریه مظفری‬ ‫ آتش دل‬: ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬6 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬11 :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition

Nourieh Mozafari Title: Passion of the Heart Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM End : Nov 2, 2011

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫عبدی اسبقی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬13 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬18 :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition

Abdi Asbaghi Title: Opening : Nov 4, 2011 / 4to8 PM End : Nov 9, 2011

38 38


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫یلدا خواجه زاده‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 20 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 25 :‬آبان‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Yalda Khajehzadeh‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 11, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 16, 2011‬‬

‫نمایشگاه گروهی زیورها‬ ‫تکتم فاضلو بهرام دشتی نزاد‬ ‫عنوان ‪ :‬زیورها‬ ‫گشایش‪ 27 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 2 :‬آذر‬

‫‪Group Jewellery Exhibition‬‬

‫‪Toktam Fazel & Bahram Dashti Nazad‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 18, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 23, 2011‬‬

‫‪39‬‬

‫‪39‬‬


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 3‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪7‬‬ ‫گ��������ال��������ری روزه�������������ای‬ ‫نگارخانه ماه‬ ‫‪Mah Art Gallery‬‬ ‫بلوار آفریقا‪ ،‬بلوار گلستان‪ ،‬شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪22045879 :‬‬ ‫‪No.26, Golestan Blvd, Afrigha‬‬ ‫‪Blvd - Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.04.58.79‬‬ ‫‪www.mahartgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫نزار موسوی نیا‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 3‬تا ‪7‬عصر‬ ‫پایان‪ 17 :‬آبان‬

‫‪40‬‬

‫‪40‬‬

‫یکشنبه تعطیل است‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Mon.-Sat.‬‬ ‫‪3.00 - 7.00 PM‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Nazar Moosavinia‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 3to7 PM‬‬ ‫‪End : Nov 8, 2011‬‬

‫شاید بتوان دوره آثار نزار موسوی نیا را در عبارتی ساده خالصه کرد‪ :‬ترس لحظه مرگ‪.‬‬ ‫شخصی���ت ه���ای موس���وی نی���ا ک���ه گوی���ی همچ���ون شخصی���ت ه���ای سینمای���ی پ���ردازش ش���ده ان ��د و دامن ��ه خصوصی ��ات‬ ‫رفتاریش���ان و مجموع���ه لب���اسهایی ک���ه برتن میکنن���د از پیش مشخ���ص است‪ ،‬چند سال���ی است که به شی ��وههای مختلف‬ ‫در معرض ترس از مرگ قرار میگیرند‪.‬‬


‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫امیر صادق تهرانی‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 20 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 3‬تا ‪7‬عصر‬ ‫پایان‪ 1 :‬آذر‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Amir Sadegh Tehrani‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Nov 11, 2011 / 3to7 PM‬‬ ‫‪End : Nov 22, 2011‬‬

‫ف���ارغ التحصی���ل خوشنویس���ی (خطوط شکست���ه و نستعلی���ق) از انجمن خوشویس���ان ایران و ف���ارغ التحصیل رشت ��ه گرافیک‬ ‫از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران‬ ‫برنده لوح افتخار از اولین بینال تجربی نقاشی و گرافیک‬ ‫شرکت در نمایشگاههای گروهی و انفرادی متعدد در داخل و خار ج از کشور از سال ‪ 1363‬تا کنون‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬‬


‫ساعات بازدید ‌‪:‬‬ ‫‪ 4‬الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪8‬‬ ‫گ����������ال����������ری روزه����������������ای‬ ‫خياب ��ان ظف ��ر‪ ،‬خیاب ��ان ناج ��ی‪ ،‬خیاب ��ان‬ ‫ف ��رزان‪ ،‬کوچ ��ه نوربخ ��ش‪ ،‬بل ��وار مین ��ای‬ ‫شرقی‪ ،‬شماره ‪42‬‬ ‫تلفن ‪22255354 :‬‬ ‫‪No.42, Mina Blvd, Nurbakhsh St.,‬‬ ‫‪Farzan Alley, Naji Alley, Zafar Ave,‬‬ ‫‪Modaress Exp’way, Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.25.53.54‬‬ ‫‪www.mohsengallery.com‬‬

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫نمایشگاه گردان ‪ :‬حامد رشتیان‬ ‫عنوان ‪ :‬کارهای نکرده‬ ‫گشایش‪ 29 :‬مهر ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا ‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 4 :‬آبان‬

‫پنجشنبه تعطیل اس��ت‬ ‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Fri.-Wed.‬‬ ‫‪4.00 - 8.00 PM‬‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪Curator : Hamed Rashtian‬‬ ‫‪Title: The Undones‬‬ ‫‪Opening : Oct 21, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Oct 28, 2011‬‬

‫‪ -۱‬گاهی هنرمند ایده‌ها یا پروژه‌هایی دارد؛ که به دالیل مختلف ساخته نمی‌شود‪:‬‬ ‫گاه���ی ی���ک تک اثر اس���ت و خ���ار ج از مجموعه‌هایش‪ ،‬گاهی نی���از به بودجه ب���رای ساخ���ت دارد‪ ،‬برخی اوق ��ات گرفتار ممیزی‬ ‫می‌ش���ود‪ ،‬گاه���ی وقت‌ه���ا در مدی���وم متع���ارف او نمی‌گنج���د و چندی���ن و چن���د دلیل دیگر ک���ه فرصت دی ��ده شدن آن اث ��ر را از‬ ‫مخاطبان می‌گیرد‪.‬‬ ‫در ای���ن نمایشگ���اه‪ ،‬در ح���د امکان���ات‪ ،‬ق���رار بر ای���ن بود ک���ه فرصتی مهیا ش���ود برای ای���ن ایده‌ه���ای ساخته نشده ک ��ه ساخته‬ ‫شوند و «کارهای نکرده» که به انجام برسند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چ���ون بیشتری���ن تمرک���ز خود را ب���ر مجسمه‌سازی گذاشت���ه‌ام و توجه���م را بیشتر به این س���و معطوف ک ��رده‌ام‪ ،‬خواستم که‬ ‫دو دست���ه هنرمن���د درای���ن نمایشگاه حض���ور داشته باشند‪ :‬یک���ی آنهایی که مثل م���ن مجسمه‌ساز خوان ��ده می‌شوند و دیگری‬ ‫‪ 42‬هنرمندانی که گاه و بیگاه دست به ساخت آثار حجمی هم زده‌اند‪.‬‬ ‫حامد رشتیان ‪ ،‬مهر ‪90‬‬ ‫این نمایشگاه فرصتی‌است تا این دو‪ ،‬آثار خود را در کنار یکدیگر ارائه و قضاوت کنند‪.‬‬ ‫‪42‬‬


Solo Painting Exhibition

Peyman Sahfieezadeh Title: Baudrrduab Opening : Nov 11, 2011 / 4to8 PM End : Nov 23, 2011

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫پیمان شفیعی زاده‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬2 :‫پایان‬

‫ای���ن دومی���ن نمایشگ���اه انفرادی پیم���ان شفیع���ی‌زاده است ک���ه در گالری محس���ن برگزار می‌ش���ود و همچ ��ون نمایشگاه قبل‬ .‫با مضمونی تازه بر اساس کاغذهای بوردا اجرا شده است‬ .‫ و فار غ‌التحصیل لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد است‬۱۳۶۱ ‫او متولد دی‌ماه‬ PeymanShafieezade›sthe second solo exhibition in Mohsen gallery, like the previous one is performed on Burda papers with a new content. He is born in January 1982 and has B.A. in painting from Azad University.

43

43


‫ساعات بازدید ‪‌:‬‬ ‫‪ 10‬ال��ی ‪ 1‬و ‪ 3‬ا ل��ی‪7‬‬

‫گ��������ال��������ری ه���م���ه‬ ‫روزه ب ـ ـ ــاز است‬ ‫بل ��وار آفريق ��ا‪ ،‬خیاب ��ان باب ��ک بهرام ��ی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،58‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88651572 - 88651540 :‬‬ ‫‪Unit 1, No.58, Babak bahrami Ave,‬‬ ‫‪Afrigha Blvd - Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.65.15.72-88.65.15.40‬‬ ‫‪homaartgallery.com‬‬

‫نمایشگاه انفرادی خط نقاشی‬ ‫عذرا عقیقی بخشایش‬ ‫عنوان ‪:‬‬ ‫گشایش‪ 6 :‬آبان ‪ -‬ساعت‪ 4‬تا‪8‬عصر‬ ‫پایان‪ 15 :‬آبان‬

‫‪Visiting Hours:‬‬ ‫‪Everyday‬‬ ‫‪10.00 - 1.00 PM‬‬ ‫‪3.00 - 7.00 PM‬‬

‫‪Solo Caligraphy Exhibition‬‬ ‫‪Azra Aghighi Bakhshayesh‬‬ ‫‪Title:‬‬ ‫‪Opening : Oct 28, 2011 / 4to8 PM‬‬ ‫‪End : Nov 6, 2011‬‬

‫در چه���رهه���ای هن���ری شاخص حوزه «خط نقاش���ی» رد پای هیچ بان���وی هنر مندی دی���ده نشده بود‪ .‬ع ��ذرا عقیقی بخشایش‬ ‫نخستی���ن زن ایران���ی اس���ت که توانست���ه با اتکا به گنجین���ه خطوط ایران���ی و به طور اخ���ص «کوفی ایرانی» چه ��رهی زنانه ای‬ ‫از کالیگراف���ی معاص���ر را در عرص���ه ف���را اقلیم���ی ب���ه نمای���ش در آورد‪ .‬هن���ر شناس���ان و دوس���ت داران هن ��ر ب ��رای آشنایی ب ��ا او و‬ ‫آثارش میتوانند از ‪ 6‬تا‪ 17‬آبان به گالری هما مراجعه نمایند‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪44‬‬

‫‪In the field of calligraphy-painting, there isn’t a trace of a top female artist. Tapping a vast repetiore of styles,‬‬ ‫‪especially Koofi, Ozra Aghighi-Bakhshayeshi is the first Iranian who has managed to portray women using con‬‬‫‪temporary calligraphy. Art lovers and may visit her work and meet her at Homa Gallery.‬‬


Solo Painting Exhibition

Taher Pourheidari Title: Opening : Nov 11, 2011 / 4to8 PM End : Nov 22, 2011

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫طاهر پورحیدری‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬8 ‫ تا‬4‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬1 :‫پایان‬

‫طاه���ر پ���ور حی���دری نسبت ب���ه زیست���ن در تهران ا ک���راه دارد و ای���ن احساس را به شک���ل نمایش کراه ��ت از فرودست ��ی نمایش‬ ‫ پیرزنهای ب���یسرپرس���ت و گلخانههای رها ش ��ده دهه چهل‬،‫ تهران���ی که او نمای���ش داده است ته���ران کفتر بازه���ا‬.‫م���یده���د‬ ‫ سری‬.‫ زشت���یهای���ی ک���ه ب���ه واسطه مدی���وم سنت���ی نقاش���ی و تسلط ف���نورزانه مب���دل ب���ه زیبایی معاص ��ر میشون ��د‬،‫هستن���د‬ ‫«نظام آباد» دوازده قطعه از این نقاشیهاست که رو در روی عالقهمندان قرار میگیرد‬

45

45

Taher Pour-Heidari is reluctant to live in Tehran. He demonstrates his feelings in the form of disdain from inferiority. She shows us Tehran of Pigeon keepers, uncared for elderly, and unattended greenhouses of the 1340’s. Through traditional painting mediums and mastery of technique, he demonstrates the ugliness that has been turned into modern beauty. “Nezam Abad” series is a collection of twelve paintings from this series.


:‌ ‫ساعات بازدید‬ 7 ‫ الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬3 ‫گ�����ال�����ری روزه��������ای‬ ‫شنبه تعطیل است‬ Visiting Hours: Sun.-Fri 3.00 - 7.00 PM

Solo Sculpture Exhibition Mohamad Mehdi Anoushfar Title: Opening : Oct 28, 2011 / 5to9 PM End : Nov 8, 2011

Hoor Art Gallery ‫ خيابان می ��رزای شیرازی‬،‫خيابان مطه ��ری‬ 12 ‫ کوچه نعیمی شماره‬،‫شمالی‬ 88706984 : ‫تلفن‬ No.12, Naeemi Alley, North Mirzaye Shirazi Ave, Motahari Ave - Tehran Tel: +98.21.88.70.69.84 www.hoorgallery.com

‫نمایشگاه انفرادی مجسمه‬ ‫محمد مهدی انوشفر‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬5‫ ساعت‬- ‫ آبان‬6 :‫گشایش‬ ‫ آبان‬17 :‫پایان‬

46

46


Solo Painting Exhibition

Mahshid Rahim Tabrizi Title: Opening : Nov 11, 2011 / 5to9 PM End : Nov 22, 2011

47

47

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫مهشید رحیم تبریزی‬ : ‫عنوان‬ ‫عصر‬9 ‫ تا‬5‫ ساعت‬- ‫ آبان‬20 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬1 :‫پایان‬


‫‪Gallery Nemes‬‬

‫‪Page No.‬‬

‫‪Map ID‬‬

‫‪Gallery Nemes‬‬

‫‪2-3‬‬

‫‪Page No.‬‬

‫‪22-23‬‬ ‫گالری راه ابریشم‬

‫گالــــــــــری آران‬

‫گالــری آریا‬

‫‪4-5‬‬

‫‪26-27‬‬ ‫‪Seyhoun Gallery‬‬

‫‪6-7‬‬

‫‪28-29‬‬

‫‪Aria Gallery‬‬

‫نـگـارستـان آن‬

‫‪8-9‬‬

‫‪30-31‬‬

‫‪AUN GALLERY‬‬

‫_‬ ‫گالری شیرین‬

‫گالـــــری اثر‬

‫گالــــــــــــــری اعتماد‬

‫‪Etemad Gallery‬‬

‫‪32-33‬‬

‫‪Shirin Gallery‬‬

‫‪10-11‬‬

‫گالـــــــری طراحان آزاد‬

‫‪34-35‬‬

‫‪Azad Art Gallery‬‬

‫‪36-37‬‬

‫‪12-13‬‬

‫‪14-15‬‬ ‫‪G a l l e r y‬‬

‫‪E a s t‬‬

‫بنیا ن نگارسـتان‬ ‫آن هنــر ایرانی‬

‫گالـری گلستان‬

‫‪38-39‬‬

‫‪Golestan Gallery‬‬

‫‪16‬‬

‫‪Aun Iranian‬‬ ‫‪Art Fundation‬‬

‫گالــــــری ماه‬

‫‪40-41‬‬

‫‪Mah Gallery‬‬

‫_‬

‫‪42-43‬‬

‫‪17‬‬

‫‪44-45‬‬

‫گالـری خاک‬

‫‪46-47‬‬

‫‪18-19‬‬ ‫گالــری خانــه هنر تهران‬

‫‪Hoor Art Gallery‬‬

‫گالـــــــری دی‬ ‫‪Day Gallery‬‬

‫‪20-21‬‬

‫‪Map ID‬‬


GALLERY GUIDE issue 2 / Oct.-Nov. 2011

Tehran Gallery Guide #2  

Tehran Gallery Guide 2

Tehran Gallery Guide #2  

Tehran Gallery Guide 2

Advertisement