Page 1

วิธีการยืมตอหนังสือทางออนไลน (Renew Online) บริการนี้สําหรับผูใชที่มี Username / Password เทานั้น ซึ่งจะไดรับทาง e-mail หรือขอรับไดที่ ที่เคานเตอร บริการยืม-คืน (ชั้น3) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. เขาเว็บไซตสํานักหอสมุด http://www.lib.kmutt.ac.th แลวคลิกที่ OPAC หรือ URL = http://opac.lib.kmutt.ac.th:8080/opac/index.jsp

2. คลิก Login

3. พิมพ username และ password ของผูใชบริการ

.

นักศึกษา: รหัสนักศึกษา และ บารโคด บุคลากร : ชื่อ.นามสกุล(3ตัวอักษร) และ บารโคด แลวคลิก login


4. คลิกเลือกแท็บ รายการยืมคืน แลวคลิก Renew หลังรายการที่ตองการยืมตอ

จะปรากฏวันกําหนดสงเปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามสิทธิ์การยืม เชน เพิ่มจากเดิม 15 วัน หรือ 30 วัน นั่นหมายถึง ยืมตอไดสําเร็จ โดยสังเกตวา ระบบฯ จะแสดงคําวา การทํางานเสร็จสมบูรณ

**การยืมตอจะสามารถยืมตอได 1 ครั้ง โดยการตออายุการยืมหนังสือสามารถทํากอนวันครบกําหนดสงไดลวงหนา 3 วัน หรือในวันครบกําหนดสง หากทํากอนครบกําหนด 3 วัน ระบบจะแสดงคําวา ยืมตอกอนกําหนด นั่นคือไมสามารถยืมตอได


วิธีการจองหนังสือแบบออนไลน (Request Online) บริการนี้สําหรับผูใชที่มี Username / Password เทานั้น และสามารถจองไดเฉพาะหนังสือที่ถูกยืม ไปแลว เทานั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. เขาเว็บไซตสํานักหอสมุด www.lib.kmutt.ac.th แลวคลิกที่ OPAC หรือ URL = http://opac.lib.kmutt.ac.th:8080/opac/index.jsp

2. คลิก Login

3. พิมพ username และ password ของผูใชบริการ

นักศึกษา: รหัสนักศึกษา และ บารโคด บุคลากร : ชื่อ.นามสกุล(3ตัวอักษร) และ บารโคด แลวคลิก login


4. สืบคนหนังสือเลมที่ตองการ จากหนา Home หรือ Search สังเกตที่ชอง สถานะเลม หากหนังสือที่ตองการไดถูกยืมไปแลว จะปรากฏวา Checked out ใหคลิก Add Reserve เพื่อเลือกหนังสือที่ตองการจอง

5. คลิกที่แท็บ Hold Request แลวเลือกรายการที่ตองการจอง ผูใชสามารถกําหนดชวงวันที่ตองการหนังสือได โดยเลือกที่ชอง “ไมตองการหลังจาก” แลวคลิกที่ Bib reserve


ระบบจะแสดงวา ผลการจอง วา จองสําเร็จ หรือ จองไมสําเร็จ

6. หากตองการยกเลิกรายการจอง ใหคลิกเลือก แท็บ รายการยืมคืน แลวคลิก CancelReserve

*** ผูใชบริการจะไดรับแจงรายการหนังสือจองทาง e-mail ใหมาติดตอเจาหนาที่สํานักหอสมุด และระบบจะ เก็บหนังสือที่จองไว ให 2 วัน

การยืมต่อและจองออนไลน์  
การยืมต่อและจองออนไลน์  

renew, reserve online

Advertisement