Page 1

รายงาน เรื อง iPad

จัดทําโดย นางสาว อรอนงค์ กนึกรัตน์ เลขที 26 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1

เสนอ อาจารย์ สุ รินทร์ สุรรัตนากร

โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี


คํานํา รายงานเล่ มนีเ ป็ นส่ วนหนึ งของวิชาคอมพิวเตอร์ ดิฉันจัดทําขึน เพือ ให้ ผู้อ่านได้ เรียนรู้เกีย วกับการใช้ งานของiPad ว่ าใช้ งานอย่ างไรมียหี ้ ออะไรบ้ าง ประเภทใด รุ่นอะไร มีประโยชน์ อย่ างไรและมีโทษอย่างไง ดิฉันหวังว่ าผู้อ่านจะนําไปทําให้ เป็ นประโยชน์ เพือ พัฒนาตนเองและเพือ พัฒนาในการใช้ ชีวติ ได้ อย่ างรู้เท่ าถึงการโดยไม่ นําไปใช้ ในทางทีผ ดิ ๆ

ผู้จัดทํา นางสาวอรอนงค์ กนึกรัตน์ เลขที 26


สารบัญ เรื อง

หน้ า

iPad เอาไว้ ใช้ ทําอะไร

1

ประวัติ iPad (Timeline)

2

iPad ปฏิวตั ิสื อใหม่

4

ไอแพด (IPAD) กับนักกฎหมาย

8

บทวิเคราะห์ ราคา ไอแพด (iPad) รุ่นเก่า

11

บทวิเคราะห์ ราคา ไอแพด 2 (iPad 2)

12

ประมวล 10 สุ ดยอดข่ าวลือเกีย วกับ iPad 2

13

ประโยชน์ iPad

17

ข้ อดี – ข้ อเสียของiPad

18


1

iPad เอาไว้ ใช้ ทําอะไร ยิง ตอนนีสังคมไทยมีแรงสนับสนุนจากโซเชียลเน็ตเวิร์คทีเร็ วและแรงมาเสริ ม อีกทังการ ใช้งานทีง่าย และเนือหาทีโหลดได้มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเนือหาข่าวสาร ความบันเทิง เกม และ ด้านวิชาการ ระบบฟังก์ชนั ทีสนับสนุนไวไฟ ยิง ช่วยให้เกิดจํานวนของคนทีพร้อมใช้และอยาก เป็ นเจ้าของจํานวนมาก “หลังจากทีได้ลองใช้มาระยะหนึง พบว่ามีแนวโน้มทีเราจะปรับพฤติกรรมการหาความสุ ข ได้ง่ายๆ ด้วยการใช้เวลาอยูก่ บั iPad และเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ทีมีอยูไ่ ด้ตลอดวัน ไม่วา่ จะ เป็ นข่าวสาร บันเทิง เกม หนังสื อ เพลง ภาพยนตร์ หาข้อมูลหรื อติดต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ ต้องเดินทางไปไหน ชีวติ ก็เรี ยบง่ายขึนเยอะ แถมยังอยากจะแชร์เนือหา บอกต่อและเล่นสนุก พร้อมกันกับคนในครอบครัวหรื อคนใกล้ชิด ซึงปรากฏการณ์น ีเริ มเกิดขึนให้เห็นแล้วใน ต่างประเทศ” เธอเห็นว่า ไอแพดเป็ นยิง กว่ากระเป๋ าหนังสื ออย่างทีหลายคนเข้าใจ และไม่แปลกใจเลยว่า ต่อไปจะเห็นคนยืนอ่านหนังสื อและดูหนัง ฟังเพลงจากไอแพดบนรถไฟฟ้ า ร้านกาแฟ หรื อ สถานทีต่างๆ มากกว่าอยูใ่ นห้องนอนหรื อบ้านพัก โดยไอแพดจะกลายเป็ นแอคเซสเซอรี (accessory) ทีโชว์ตวั ตนไม่ต่างจากมือถือ ด้วยความน่ารัก ลูกเล่นทีน่าสนใจ และการใช้งานที ง่าย ชวนให้ หลงรักได้ ไม่ยาก


2

ประวัติ iPad (Timeline) ความจริ งแล้วทีมาของคอมพิวเตอร์ ในลักษณะนีมีมานานแล้ว โดยนิตยสารไทม์ ระบุวา่ “บิล เกตส์” จากค่ายไมโครซอฟท์ได้คาดการณ์ไว้ต งั แต่ปี 2543 ในงานคอม เด็กซ์ (Comdex) ว่าคอมพิวเตอร์ แนวใหม่ทีไม่มีคียบ์ อร์ดจะถูกพัฒนา และจะได้รับ ความนิยมอย่างมากในอีกห้าปี ข้างหน้า สิ บปี ต่อมา จ๊อบส์กเ็ ปิ ดตัวไอแพดครังแรกเมือ 27 ม.ค. 2553 กล่าวถึง รู ปลักษณ์และ แอพพลิเคชัน ทีเป็ นหัวใจหลักของ iPad ทีจะเปลียนพฤติกรรมการอ่านและการซื อ หนังสื อไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Application หรื อ แอพของ iPad ทีน่าสนใจ หากพิจารณาถึง Application ทีทาํ ให้ไอแพดเปลียนแนวคิดของเจ้าของ หนังสื อพิมพ์และสํานักพิมพ์คงต้องเริ มจากไอทูนส์ ซึ งเป็ นร้านค้าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Store) ของ Apple Inc. จําหน่ายเนือหาหลายประเภท ได้แก่ เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี พอดแคส (Podcasts) ออดิโอบุ๊คส์ (Audiobooks) และ iTunes U สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเนือหาทีตอ้ งการได้ โดยมีเนือหาทีท งั แบบ ฟรี และเสี ยค่าใช้จ่าย อุไรพร ให้ความเห็นว่า ค่าย Apple Inc. ยังวางหมากทีน่าสนใจอีกอย่าง คือ การ เตรี ยมแอพสโตร์ ของ Apple Inc. จาก iPhone มาสู่ไอแพดได้ ดังนัน หากนักการตลาด ต้องการสร้างคอนเทนท์ให้กลุ่มผูใ้ ช้ iPhone และไอแพดก็ทาํ ควบคู่กนั ได้ดว้ ย “แต่ทีไอแพดเหนื อกว่า iPhone คือ ความใหญ่ของจอและความรู ้สึกของผูใ้ ช้ เมือได้ ลองสัมผัสกับลูกเล่นด้านอินเตอร์แอ็คทีฟทีเร้าใจกว่านัน เอง” iPad กับโลกแห่ งการซือขาย Content Digital ผ่านทางช่องทาง Online


3

จุดแข็งอีกอย่างในด้านคอนเทนท์ที Apple Inc. ใช้เป็ นตัวเปิ ดทาง iPad คือ การเป็ น แกดเจ็ตทีพกพาสะดวกและใช้งานง่ายในทุกที การสร้างระบบเชือมโยงอินเทอร์เน็ต ในการรับ-ส่ งข้อมูลแบบทันใจ ช่วยให้เกิดแอพพลิเคชัน กว้างขึนในการเป็ นช่อง ทางการทําการตลาดและโปรโมชัน ด้วยจุดเด่นทีสามารถใช้นิวสัมผัสหน้าจอ ช่วยให้ผใู ้ ช้เกิดความรู ้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์ และมีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ยิง ทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดแรงจูงใจซื อผลิตภัณฑ์ได้มาก ขึนด้วย “ถ้าวางแผนโครงสร้างสํานักงานขายบนระบบอินเทอร์เน็ตดีๆ เราอาจจะใช้ไอแพด เป็ นพนักงานขายในโลกออนไลน์ได้” อุไรพรแนะนําช่องทางขายใหม่ๆ พร้อมกันนี เธอเสริ มประเด็นดังกล่าวว่า อย่างน้อยการนําเสนอโปรโมชัน บริ การ และ ข้อมูลทีน่าสนใจโดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ไม่วา่ ลูกค้าจะอยูท่ ีไหน หรื อแม้แต่สาํ นักงานของบริ ษทั จะเปิ ดทําการหรื อไม่กต็ าม


4

iPad ปฏิวตั ิสื อใหม่ ยิงช่วงทีเศรษฐกิจและสังคมเปลียนแปลงง่ายเช่นนี อินเตอร์แอ็คทีฟเอเยนซีมือโปร บอกว่า นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างมาก การมีเครื องมือดีๆ ทีช่วยสร้างกระแสและยอดขาย การเรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และนํามาใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ออนไลน์ อาจจะเป็ นทางลัดไปสู่ เป้ าหมายทีตอ้ งการไม่ยากนัก การมีวสิ ัยทัศน์และการเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าจะช่วยให้ปรับตัวได้ เร็ วและชิงพืนทีได้ก่อนผูอ้ ืนเสมอ เธอบอกด้วยว่า ขณะทีมุมมองของนักพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์แอ็คทีฟเอง ก็ตอ้ งสร้าง องค์ความรู้และก้าวข้ามช่องว่างของการปรับตัวออกไป การพัฒนาขีดความสามารถในฐานะผูใ้ ช้ เทคโนโลยีผลิตสื อจะต้องลําหน้าก่อนผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ โภคเสมอ เพือเป็ นทีปรึ กษาให้แก่องค์กร และเจ้าของแบรนด์ได้ เพราะนวัตกรรมใหม่เกิดขึนตลอดเวลา “วันนีนกั การตลาดต้องตอบโจทย์ให้ได้วา่ ทําอย่างไรให้กลุ่มเป้ าหมายเลือกโหลด แอพพลิเคชัน ของแบรนด์ไว้ในไอแพดทีจะอยูต่ ิดตัวผูน้ าํ เทรนด์เหล่านีไปตลอด” อุไรพรฝาก คําถามไว้


5

มาดู iPad จาก Apple อ่าน review ไอแพด ล่าสุ ดหลังจากทาง Apple Inc. ได้วางตลาด iPad ไปเมือ วันที 4 เมษายน ทีผา่ นมา สําหรับงานนีสาวกชาวแอปเปิ ลก็ถูกอกถูกใจกับของเล่นชิน ใหม่ iPad ทีสนนราคาทีไม่แพง แต่ความคุม้ ค่าในการใช้งานนันเหลือล้น ด้วยจอภาพมัลติทชั ขนาดเกือบ 10 นิว สว่าง และคมชัดที resolution ขนาด 1028 x 769 หรื อความละเอียดขนาด 132 จุดต่อนิวนัน พร้อมเทคโนโลยีการแสดงผลของ Apple ซึงมี รากฐานมาจาก ระบบแสดงผลของ Mac OS X ทําให้การแสดงผลเรี ยบลืน และสวยงามกว่า ระบบฏิบตั ิการอืนๆ อย่างเห็นได้ชดั การออกแบบ ทียดึ หลัก “น้น้อยแต่มากด้วยความสามารถ” ยความสามารถ ของ Apple ทําให้แทบจะกล่าวได้วา่ คุณไม่มีทางใช้ iPad ไม่เป็ น เพราะทังเครื องมีปุ่มกดเพียง ปุ่ มเดียว ปุ่ มเปิ ดปิ ดทีอยูด่ า้ นบนเครื อง ทําหน้าทีสองอย่างนัน คือ กดเพือ sleep เครื อง และกดค้าง เพือปิ ดเครื องอย่างเดียวกับทีใช้ใน iPhone และ iPod touch


6

iPad มีระบบ ตรวจจับการเคลือนไหวของตัวเครื องโดยอัตโนมัติ เมือมีการเคลือนไหว หรื อหมุนเครื องจอภาพจะหมุนไปในทิศทางทีถูกต้องโดยอัตโนมัติ แต่ทีมากกว่านันตัว iPad สามารถปรับมุมการอ่านได้ 180 องศา เช่นเดียวกับ iPhone สําหรับ iPad ได้เพิมปุ่ ม lock การ หมุนของจอภาพมาให้ต่างหากสําหรับ ลูกค้าทีไม่ชอบให้เครื องปรับการแสดงผลเอง ก็สามารถ กด lock หน้าจอทีปุ่มนีได้ทนั ที ปุ่ มปรับความดังของเสี ยง อยูด่ า้ นขวาของจอภาพ เพือความ สะดวกของผูใ้ ช้ สําหรับปุ่ ม ความดังของเสี ยงก็นบั เป็ นอีกอย่างหนึงทีจะเป็ นจะต้องทําเป็ นปุ่ มที สามารถกดได้อย่างรวดเร็วและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ช่องต่อของ Phone Jack ขนาด มาตรฐาน 3.5 มม. ทีอยูด่ า้ นบนสามารถทีจะเสี ยบ หูฟังหรื อ Audio out ได้เลยโดยทีไม่ตอ้ งใช้ Jack สําหรับ iPhone โดยเฉพาะ ช่องลําโพงขนาดใหญ่ ด้านล่าง ทําให้เสี ยงทีออกจากตัวเครื อง iPad ชัดเจน ในขันทีไม่ ทึบ หรื อ อู้ ในขณะทีใช้งาน เปิ ดเพลงหรื อ ภาพยนตร์ชม สําหรับการเชือมต่อกับโลกภายนอก จะเป็ น ช่องการเชือมต่อแบบอืนไปไม่ได้ นอกจาก port ของ Apple ทีแทบจะเป็ นมาตรฐาน สําหรับอุปกรณ์พกพาของ Apple ไปแล้ว โดยทีสามารถใช้งานกับสาย cable เดิม หรื ออุปกรณ์ เดิมของ iPod หรื อ iPhone ได้เป็ นส่ วนใหญ่ เมือได้ทดลองใช้ งานจริ ง ใช้งานในส่วนของการใช้ internet ได้แก่การใช้ internet เช็ค mail หรื อ social network แล้ว ความกังวลเรื องที iPad ไม่มีแป้ นพิมพ์ให้มาด้วย แล้ว พบว่า แป้ นพิมพ์ของ iPad ใช้งานได้ ดีเกินคาด เนืองจากขนาดของจอภาพทําให้ การป้ อนข้อมูลของ iPad สามารถทําได้อย่างง่ายดาย สําหรับขณะนียงั ไม่มีแป้ นพิมพ์ภาษาไทย แต่กค็ งไม่นานเกิน รอทีจะมีแป้ นพิมพ์ภาษาไทยออกมาให้ใช้งาน ในส่ วนของการแสดงผลภาษาไทยนันสามารถ แสดงผลได้อย่างไม่มีปัญหา ขนาดความจุของเครื อง สามารถทีจะเลือกได้ทีขนาด 16,32 หรื อ 64 GB ตามความ ต้องการของผูใ้ ช้งาน ซึงจะมีให้ราคาเพิมขึนเป็ นลําดับ การเชือมต่อของ iPad ทุกตัวจะมาพร้อม กับ การเชือมผ่าน สาย USB ในทุกรุ่ นส่ วนของการเชือมต่อแบบไร้สายนัน iPad ทุกตัวมาพร้อม กับการเชือมต่อ BlueTooth, และ Wifi


7

ในส่วนของการเชือมต่อกับระบบ 3G นันสามารถทําได้เฉพาะรุ่ น Wifi+3G เท่านัน มีความ จุให้เหลือที 16,32 หรื อ 64 GB เช่นกัน การเชือมต่อแบบ 3G รองรับเฉพาะการรับส่งข้อมูลผ่าน ระบบ 3G เท่านัน ไม่สามารถใช้โทรเข้าออกได้ ในการใช้กบั ระบบ 3G ในประเทศไทยยังคงต้อง รอผลการทดสอบกับผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีก่อน สําหรับการรองรับระบบ GPS นันจะมี มาให้ในรุ่ น iPad Wifi+3G เท่านัน ส่วนของใช้งาน อืนๆสําหรับเช่น การใช้งาน รายชือ , ปฏิทิน, โน๊ต, การรับส่ ง email การ แสดงรู ปภาพหรื อการชมภาพยนตร์ทีหรื อ การเข้าชม youtube นัน แทบจะบอกได้วา่ ด้วยขนาด ของตัวเครื อง ความบาง นําหนักของเครื อง ประกอบกับการแสดงผลทียอดเยีย มของ iPad ทําให้ การใช้งาน ในส่ วนของ digital lifestyle ของ iPad ชนะอุปกรณ์ตวั อืนทีเคยได้สัมผัสมา ไม่วา่ จะ เป็ น tablate pc windows os หรื อ netbook ในขนาดจอภาพใกล้ทีเคียงกัน ความรู้สึกในการใช้งานทีให้ iPad แตกต่างโดยสิ นเชิงกับคูเ่ ปรี ยบหรื อ อุปกรณ์เทียบเคียง นัน ก็ตอ้ งยกให้กบั ตัวแปรสามอย่างทีประกอบกันเป็ น iPad ได้แก่ ระบบ multitouch , ความสามารถในการแสดงผลทียอดเยีย ม และระบบปฏิบตั ิการ ทีได้รากฐานสําคัญมาจาก Mac OS X และ iPhone การตอบสนองต่อการใช้งานด้วยนิวมือสัมผัส ไม่วา่ จะเป็ นแตะการเลือก รายการ หรื อ การแตะลากนิวมือเพือ เลือนการแสดงผล หรื อ การแตะสองนิวในการทําโต้ตอบ การทํางาน iPad ตอบสนองการทํางานได้เร็วอย่างไม่น่าเชือว่าในอุปกรณ์ทีทาํ งานบน battery จะทําได้เร็วขนาดนี เนืองจากโดยทัว ไปแล้วนัน ความเร็วต่อการตอบสนองนัน หมายถึงการ สิ นเปลืองแบตฯมากขึนทําให้เวลาในการใช้งานสันลง, ผลการใช้งานหนักๆเป็ นเวลาต่อ เนืองกันนัน iPad สามารถทําได้ใกล้เคียงกับ เวลาทีโฆษณาไว้ นันคือเกือบ 10 ชัว โมง แสดงให้ เห็นถึงความจุของแบตฯ และความสามารถของระบบในการประหยัดพลังงาน ประกอบกัน


8

ไอแพด (IPAD) กับนักกฎหมาย ช่วงสัปดาห์ทีผ่านมามีข่าวน่ าเศร้าสําหรั บผมหลายข่าว สองข่าวในนันก็คือ กรณี น าํ ท่วมครังใหญ่ ของประเทศไทยซึ งยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงในเร็ ววัน และการจากไปของสตีฟ จ็อบ (Steve Jobs) ผูใ้ ห้กาํ เนิ ด ลูกแอปเปิ ล (APPLE) ครังนี ผมขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะการเสี ยชีวิตของสตีฟ จ็อบ ในแง่มุมเล็กๆ ว่าผลงานของเขาผ่าน การรู ้เห็นของผมอย่างไรบ้าง ผมต้องขอออกตัวก่ อนว่า ในบรรดาผลิตภัณ ฑ์ของแอปเปิ ลนัน ผมไม่เคยใช้แม็ค บุค ไอพอด ไอโฟน และสิ นค้าอี กหลายๆ ชิ น เพราะรู ้ สึกว่าสิ นค้ายีห้อนี แพงเกิ นไปเมือเที ย บกับ ราคาสิ นค้าประเภท เดียวกันของยีหอ้ อืน จนกระทังทางแอปเปิ ลออกผลิตภัณฑ์ชินใหม่ ทีมีชือเรี ยกว่า ไอแพด ออกมา แต่ กว่า ผมจะได้เ ป็ นเจ้า ของกระดานชนวนไฮเทค ก็เป็ นรุ่ นที ส องซะแล้ว โดยเหตุ ผ ลหลักๆ ที ตัดสิ นใจซื อนัน ก็เพราะว่าผมจะนํามาใช้กบั การลงทุนในตลาดหุน้ เมือมีไอแพดแล้ว ไม่ว่าผมจะอยู่ทีไหน(ที มี สัญญาณโทรศัพ ท์มือ ถื อ)ก็ส ามารถส่ งคําสังซื อหรื อขายและอ่านข้อมูลข่ าวสารทางเศรษฐกิ จได้เสมอ นอกจากนัน ผมยังใช้เป็ น Navigator หรื อ GPS ขณะขับรถยนต์สําหรับค้นหาเส้นทางไปยังสถานทีต่างๆ โดยเฉพาะเวลาทีผมต้องไปดูทีดิน ส่ วนในงานด้านกฎหมาย ไอแพดนันสามารถใช้หาข้อมูลต่างๆ ในอิ นเตอร์ เน็ตและโหลดข้อมูล เหล่านัน(บางอย่าง)มาเก็บไว้ได้ โดยประโยชน์ของไอแพดนี ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานของผมด้วย เช่น ปกติ เวลาไปขึ นศาล ผมจะพกหนังสื อบทบัญญัติกฎหมายเล่มเล็กๆ ไปด้วย แต่เมื อผมมีไ อแพดแล้ว ผมก็ ดาวน์โหลดแอพพริ เคชัน บทบัญญัติกฎหมายแล้วพกไอแพดแทนการพกหนังสื อ รวมทัง ผมยังเคยใช้ไอแพด หาข้อมูลเพือจับโกหกที อีกฝ่ ายหนึ งกล่าวอ้างในศาล นอกจากนัน การบันทึกวันนัดพิจารณาต่างๆ ผมก็ยงั บันทึกเบืองต้นไว้ใน ไอแพด แล้วค่อยมาจดบันทึกในสมุดนัดความอีกที แต่จะให้ผมบันทึกในไอแพดอย่าง เดียว ก็ไม่กล้าพอ


9

เพราะขึนชือว่าคอมพิวเตอร์แล้วโอกาสเสี ยหรื อผิดพลาดย่อมมีอยูเ่ สมอ แม้จะยังไม่เคยเกิดขึนกับผม มาก่อนก็ตาม สําหรั บนักกฎหมายท่ านอืนที ผมเคยเห็นว่าใช้ไอแพดในการทํางานก็มีบ ้าง เช่ น ทนายความท่ าน หนึ งบันทึกรายละเอียดของพยานเอกสารต่างๆ ทีใช้อา้ งอิงเวลาสื บพยานใน ไอแพด เวลาทนายความท่านนี สื บพยานก็จะถามพยานบุคคลไป จิมไอแพดไปแทนการอ่านข้อมูลจากกระดาษ นอกจากนัน ตอนที ผมไป สัมมนาเกี ย วกับ กฎหมายครั งหนึ ง ก็เ คยเห็ นอัย การท่ านหนึ ง ใช้ไ อแพดในการหาข้อมูลที จะใช้ในการ อภิปราย ทังนี เรื องราวทีผมกล่าวถึงทังหมดข้างต้นนัน ผมประสงค์จะส่ งสารเพือเป็ นการไว้อาลัยแด่การจาก ไปของสตี ฟ จ็อบ เพราะถึงแม้เขาจะอยู่คนละซี กโลกกับเราแต่ผลงานจากความคิ ดของเขา ก็ส่งผลต่อชี วิต ของเรา ไม่มากก็นอ้ ย...


10

สําหรับราคาสํารวจในครังนี ผมได้เพิม ราคา ไอแพด 1 (iPad) มือสอง ให้เพือประกอบการตัดสิ นใจอีก ทางหนึ งครับ เนืองจากในตอนนี ไอแพด 1 (iPad) มือ 1 เริ มไม่มีแล้วครับ บางร้านถ้าหากขายหมดแล้วคือ หมดเลย และไม่นาํ เข้ามาอีก ซึ งตอนนี เท่าทีสาํ รวจดู ไม่เหลือ ไอแพด 1 (iPad) มือ 1 ตามร้านค้าทีมาบุญ ครองแล้ว แต่ใน อินเทอร์เน็ตยังพอหาได้บา้ ง หรื อไม่ก็อาจจะมีบางร้านทีพอจะมี ไอแพด 1 (iPad) มือ 1 ขาย อยู่ แต่ตอ้ งสังเกตให้ดีๆ นะครับ เพราะเราเองก็ไม่รู้วา่ จะเป็ น ไอแพด 1 (iPad) มือ 1 จริ งหรื อเปล่า หรื อ อาจจะเป็ นของมือสองสภาพดี แล้วมาขายเป็ น ไอแพด 1 (iPad) มือ 1 ก็ได้ (มีหลายคนทีเจอกรณี แบบนี มาแล้วนะครับ)


11

บทวิเคราะห์ ราคา ไอแพด (iPad) รุ่นเก่า - จากการเดินสํารวจในช่วงนี พบว่า ร้านค้าส่ วนใหญ่ไม่มี ไอแพด 1 (iPad) มือ 1 ขายกันแล้วครับ เนืองจาก ไอแพด 2 (iPad 2) มีขายในไทยแล้ว ประกอบกับ Apple ลดราคา ไอแพด 1 (iPad) ลงมาอีกรุ่ นละ 3,000 บาท ทําให้หลายๆ ร้านเริ มไม่อยากจะเก็บสิ นค้าเอาไว้แล้ว - รุ่ นทีน่าจับจองช่วงนีจะเป็ นรุ่ น 3G ทีตอ้ งบอกว่าราคาลงมาแรงพอสมควรสําหรับ ไอแพด 1 (iPad) แต่ เนืองจาก iOS 4.3 ที Apple อนุญาตให้ iPhone 4 (ไอโฟน 4) ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้อาจทําให้เครื องทีมี 3G ได้รับความนิยมน้อยลง สําหรับใครทีไม่มี iPhone 4 (ไอโฟน 4) หรื อต้องการ Safe แบต iPhone 4 (ไอโฟน 4) ตอนนีถา้ มีกาํ ลังก็จดั การสอยมาครอบครองได้เลยครับเป็ นจังหวะทีดี มาพูดถึง ไอแพด 2 (iPad 2) กันบ้างครับ อย่างทีทราบกันว่า ไอแพด 2 (iPad 2) เปิ ดจําหน่ายในประเทศ ไทยไปเรี ยบร้อยแล้ว เมือวันที 6 พฤษภาคม 2554 ทีผา่ นมา เรี ยกได้วา่ นับถึงเดือนนี ก็ผา่ นไปแล้ว 6 เดือน ครับ ซึ งก็ยงั มีผใู้ ห้ความสนใจกันพอสมควร แต่ไม่มีอาการ "สิ นค้าขาดตลาดแล้ว" นะครับ ซือตอนนี ก็มี เครื องให้เลย ไม่ตอ้ งจองหรื อรอ เหมือนเมือหลายเดือนก่อนครับ ส่ วนราคา ไอแพด 2 (iPad 2) อัพเดทในครังนีน นั เมือเทียบกับครังก่อนทีไปสํารวจ พบว่า ราคา ไอ แพด 2 (iPad 2) รุ่ น 3G เครื องหิวทีมาบุญครอง มีการปรับราคาลดลงครับ ซึ งราคาอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละ วัน หลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่า ทําไมราคาที มาบุญครอง ในตอนนี ถึงถูกกว่าราคาในศูนย์ เท่าทีไป สอบถามมา ก็คือ ราคาทีถกู กว่านัน คือเครื องนอกครับ ส่ วนราคาเครื องศูนย์ในมาบุญครองนัน แพงกว่าศูนย์ iStudio ครับ แต่การรับประกันเครื อง ทังเครื องศูนย์และเครื องนอก มีการรับประกันทีเหมือนกันครับ นัน คือ เมือเครื อง (ทังเครื องศูนย์และเครื องนอก) เกิดปั ญหา ก็สามารถเข้าศูนย์ซ่อมได้เหมือนกันนัน เองครับ


12

บทวิเคราะห์ ราคา ไอแพด 2 (iPad 2) - สําหรับใครทีอยากเป็ นเจ้าของ ไอแพด 2 (iPad 2) ในตอนนี สามารถหาซือได้แล้วนะครับ เพราะน่าจะหมดระยะของขาดตลาดแล้ว ซึงตามศูนย์ iStudio และศูนย์อืนๆ มีสินค้ากันแล้วนะ ครับ - ส่ วน ไอแพด 2 (iPad 2) ทีมาบุญครองในตอนนี ก็มีทงั เครื องศูนย์และเครื องหิว ซึงราคา ของเครื องหิวจะถูกกว่าเครื องศูนย์ครับ แต่ราคา ไอแพด 2 (iPad 2) ทีมาบุญครอง ส่ วนใหญ่ทาง ร้านจะแถม Apps + ฟิ ล์มกันรอยมาให้ดว้ ย ก็ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึงในการเลือกซือครับ


13

ประมวล 10 สุดยอดข่ าวลือเกีย วกับ iPad 2

ไอแพด 2 หรื อ iPad 2 คือชือเรี ยกอย่างไม่เป็ นทางการของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ รุ่ นต่อไปจากแอปเปิ ล เพือเรี ยกนําย่อยก่อนทีไอแพด 2 จะออกลายเต็มตัวในปี 2011 ตามข่าวลือ ต่อไปนีคือประมวลข่าวลือ 10 เทคโนโลยีทีเชือกันว่าจะปรากฏในไอแพด 2 แม้วา่ จะไม่มีการยืนยันใดๆจากแอปเปิ ลเลยก็ตาม เบืองต้น นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ ไอแพดจะสามารถทํายอดจําหน่ายได้มากถึง 40 ล้านเครื องในปี 2011 มากกว่าปี 2010 ทีถกู คาดการณ์ไว้ที 12.9 ล้านเครื อง 1. อาจมี 3 เวอร์ ชัน : Wi-Fi, CDMA และ GSM ไอแพดเวอร์ชนั แรกนันรองรับเพียง 2 ระบบนัน คือ Wi-Fi-only หรื อเฉพาะไว-ไฟเท่านันและ GSM หรื อ 3G เพือการส่ งข้อมูลความเร็ วสู งผ่านระบบโทรศัพท์เคลือนที ปรากฏว่ารายงานจากดิจิไทมส์ (DigiTimes) คาดว่าไอแพดเวอร์ชนั สองจะสามารถรองรับได้ 3 ระบบโดยเพิมซี ดีเอ็มเอ (CDMA) ขึนมาอีก ระบบ รายงานจากดิจิไทมส์ช ีวา่ สัดส่ วนการจัดส่ งไอแพดทัง 3 ระบบอาจจะอยูท่ ี 3:4:3 โดยเวอร์ชนั ทีรองรับ 3G จะมีสดั ส่ วนมากกว่า แถมยังให้ขอ้ มูลว่าไอแพด 2 น่าจะเริ มวางตลาดได้ในช่วงเมษายน 2011 CDMA นัน เป็ นเทคโนโลยีการสื อสารไร้สายทีผใู ้ ช้บริ การหลายล้านคนทัว โลก เฉพาะในสหรัฐฯ โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ เช่น Verizon, Sprint, MetroPCS, US Cellular และ Cricket ล้วนให้บริ การ CDMA อย่างต่อเนือง เบืองต้น คาดว่า ตลาดไอแพดระบบ CDMA จะสามารถทะลุหลัก 40 ล้านเครื องได้ไม่ยาก 2. ลอกความสามารถของ iPhone 4: Gyroscope, กล้ องดิจติ อลหน้ าหลัง, Retina Display สํานักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters) อ้างแหล่งข่าวไม่ระบุนาม ว่าไอแพด 2 จะมีกล้องดิจิตอลด้านหน้าและ หลัง โดยด้านหน้าจะเป็ นกล้อง VGA ขณะทีดา้ นหลังเป็ นกล้องดิจิตอล 5 ล้านพิกเซล เรื องนี รอยเตอร์ สใช้ขอ้ มูลจากหลักฐานทีช ีวา่ แอปเปิ ลมีคาํ สังซื อ กับผูผ้ ลิตอุปกรณ์กล้องดิจิตอลสัญชาติ ไต้หวัน 2 รายนาม Genius Electronic Optical และ Largan Precision สําหรับเทคโนโลยี Gyroscope ทีทาํ ให้ไอแพด 2 สามารถตรวจจับได้วา่ ตัวเครื องกําลังวางใน แนวนอน-ตัง-ตะแคง ซึ งจะสามารถประยุกต์ใช้กบั การควบคุมในแอปพลิเคชันเกมได้ ขณะทีเทคโนโลยี หน้าจอ "Retina Display" จะทําให้ไอแพด 2 สามารถแสดงผลคมชัด ทัง 2 เทคโนโลยีน ีเชือว่าจะปรากฏตัว ในไอแพด 2 3. มาพร้ อมพอร์ ต USB หลายสํานักเชือกันว่าไอแพด 2 จะเป็ นอุปกรณ์แรกจากแอปเปิ ลทีมาพร้อมช่องต่อยูเอสบีเพือการ


15

สื อสารข้อมูล ระหว่างไอแพดและเครื องคอมพิวเตอร์ ทีง่ายและเสรี มากขึน เมือเทียบกับไอแพดรุ่ นแรก รายงานจากดิจิไทมส์ (DigiTimes) ชีวา่ ไอแพด 2 จะมาพร้อมพอร์ตไมโครยูเอสบี โดยวิเคราะห์วา่ การเพิมพอร์ตยูเอสบีน ีจะเป็ นไปตามข้อกําหนดของคณะ กรรมาธิ การยุโรปทีระบุให้สมาร์ ทโฟนและ โทรศัพท์ทุกรุ่ นทีรองรับการสื อสาร ข้อมูล ต้องมีส่วนต่อไมโครยูเอสบีมาตรฐาน ตังแต่เดือนมกราคม 2011 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข่าวลือนียงั มีช่องโหว่เนื องจากไอแพดนันไม่ใช่โทรศัพท์ แต่เป็ นคอมพิวเตอร์ซ ึ งยังกํากึงว่า แอปเปิ ลจะถือเป็ นข้อบังคับทีตเ้ อง ปฏิบตั ิตามหรื อไม่ 4. ขนาดเล็กลง (เล็กน้ อย) แม้ก่อนหน้านีจะมีข่าวว่าไอแพด 2 จะมาพร้อมหน้าจอขนาด 7 นิว แต่แหล่งข่าวจี นกลับชีวา่ ไอแพด 2 จะมีขนาดหน้าจอ 9.41x7.32 นิว เทียบกับรุ่ นปั จจุบนั ที มีขนาด 9.56x7.47 นิว ทังหมดนีเป็ นไปตามแถลงการณ์จากสตีฟ จ็อบส์ ซี อีโอแอปเปิ ลทีมองว่าหน้าจอ 7 นิวนันใหญ่เกิน กว่าทีจะแข่งขันกับสมาร์ทโฟน แต่กเ็ ล็กเกินกว่าจะแข่งขันกับแท็บเล็ตขนาด 10 นิว สิ งทีเกิดขึนทําให้หลาย ฝ่ ายเชือว่าแอปเปิ ลจะยึดขนาดไอแพดเวอร์ ชนั ปั จจุบนั ต่อไป แต่จะพัฒนาให้รูปร่ างของไอแพดรุ่ นใหม่ดู กระทัดรัดขึนเล็กน้อย 5. ออเดอร์ งวดแรก 65 ล้ านเครื อง สํานักข่าวดิจิไทมส์อา้ งข้อมูลขากผูผ้ ลิตสัญชาติเอเชียว่าได้รับคํา สัง ผลิตชินส่ วนไอแพดทีเพียงพอ ต่อการผลิตไอแพดถึง 65 ล้านเครื องในปี 2011 ซึงแปลว่าตัวเลข 65 ล้านเครื องคือตัวเลขทีแอปเปิ ลหวังไว้ใน เบืองต้น ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้รับการวิจารณ์วา่ เป็ นไปไม่ได้ โดยเฉพาะเมือแนวโน้มการเติบโตของตลาดแท็บเล็ต ชัดเจนเพียงนี 6. ไร้ ขีดข่ วน-แสงสะท้ อน ดิจิไทมส์เจ้าเก่ายําว่าไพ่เด็ดทีแอปเปิ ลจะขุดขึนมาดึงดูดผู้ บริ โภคโดยเฉพาะกลุ่มทีชืนชอบคินเดิล (Kindle) ของอเมซอน คือการสร้างไอแพดทีมีเทคโนโลยีกนั รอยขีดข่วนและตัดแสงสะท้อน เรื องนีไม่มี รายงานจากแหล่งข่าวทีเป็ นผูผ้ ลิต ซึ งแปลได้วา่ เป็ นการคาดคะเนจากความน่าจะเป็ นล้วนๆ


16

7. ฝังลําโพงกว้ าง อีกสิ งทีถูกพูดถึงกันมากเกียวกับไอแพด 2 คือการมาพร้อมลําโพงขนาดกว้างขึน เพือคุณภาพเสี ยงที ชัดเจนยิงกว่าเดิม ลําโพงของไอแพด 2 จะถูกคลุมด้วยตาข่ายโลหะหรื อ metal mesh ตามธรรมเนียมของแอปเปิ ล 8. มีช่องต่อ SD Card ขณะนีแอปเปิ ลนันจําหน่ายอุปกรณ์เสริ มทีทาํ ให้ผใู ้ ช้สามารถเสี ยบ SD Card ได้ในชื อ Camera Connection Kit การเพิมพอร์ ต SD Card จะทําให้ผูใ้ ช้สะดวกสบายยิงขึนแน่นอน 9. ขุมพลัง Dual-Core Processor มีการเก็งกันว่าชิปทีจะเป็ นขุมพลังให้ไอแพด 2 คือ 1GHz ARM Cortex A9 ซึ งคาดว่าจะมาในแท็บ เล็ต RIM PlayBook และ Motorola Android Tablet ด้วยเช่นกัน 10. เคสไอแพด 2 มีจําหน่ ายแล้ ว แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าไอแพด 2 จะมีขนาดเท่าใดหรื อมีกล้องหน้าหลังหรื อไม่ แต่ขณะนีเคสและ ซองหนังสําหรับไอแพด 2 เริ มมีวางจําหน่ายในเว็บไซต์อย่าง Alibaba.com แล้ว ทังหมดทังปวง มีแต่แอปเปิ ลเท่านันทีรู้ว่าไอแพด 2 จะมีเทคโนโลยีใดใน 10 ข้อนีบา้ ง


17

ประโยชน์ iPad ใครทีกาํ ลังตัดสิ นใจเลือกซื อ iPad แต่ยงั ไม่รู้จะเอาไว้ใช้ทาํ อะไรได้บา้ ง ขอแนะนําประโยชน์ของ iPad ในเชิงการใช้งานในชีวิตประจําวันดังนี 1. ใช้ iPad ช่ วยกันแดดตอนเดินไปกินข้ าวตอนพักเที ยง ด้วยขนาดของ iPad ทีมีหน้าจอค่อนข้างใหญ่ (ประมาณ 10 นิว) ช่วยให้คุณใช้กนั แดดได้อย่างดี 2. ใช้ iPad ช่ วยกันเป็ นหวัดจากการโดนละอองฝน ด้วยขนาดทีใหญ่ของ iPad เช่นกัน ช่วยให้คุณนํามาปิ ดหัวกันละอองฝนได้เป็ นอย่างดี แต่แนะนําให้ใช้คู่ กับ iPad Smart Cover หรื อซองหนังทีหุม้ ทังเครื อง และควรใช้เฉพาะกรณี ทีฝนตกปอยๆ เบาๆ เท่านัน ไม่ แนะนําให้ใช้ตอนฝนตกหนัก เพราะอาจจะจะทําให้ iPad ของคุณทําอย่างอืนไม่ได้อีกต่อไป 3. ใช้ iPad ช่ วยในการออกกําลังกายกล้ ามแขน ด้วยนําหนักของ iPad 2 ทีหนักถึง 8 ขีด ช่วยให้คุณใช้เป็ นอุปกรณ์ในการออกกําลังกายแขนได้ทุกที ทุก เวลาทีคุณถือมัน สําหรับผูท้ ีตอ้ งการนําหนักทีมากขึนเล็กน้อย แนะนําให้ใช้ iPad รุ่ นแรกทีมีน าํ หนักถึง 1 กิโลกรัม 4. ใช้ iPad เป็ นที แปะกระดาษโน๊ ตติดตู้เย็น ด้วยคุณสมบัติของ iPad Smart Cover ทีมีแม่เหล็กอยู่จะช่วยให้คุณใช้ฝากข้อความถึงคนทีคุณต้องการได้ ง่ายๆ 5. ใช้ iPad เป็ นกรอบรูปดิจติ อล ด้วยคุณสมบัติของ iPad Smart Cover ช่วยให้คุณตัง iPad ของคุณเป็ นกรอบรู ปดิจิตอลได้ทุกที ในบ้าน ที ทํางาน (แต่ระวังหายนะ) 6. ใช้ iPad 2 เป็ นกระจดส่ องหน้ า ด้วยคุณสมบัติมีกล้องด้านหน้าของ iPad 2 ช่วยให้คุณใช้ iPad 2 เป็ นกระจกส่ งหน้าได้ โดยไม่ตอ้ งง้อ กระจกห้องนําอีกต่อไป


18

ข้ อดี - ข้ อเสี ยของiPad 1. iPad ต่ างจากแล็ปท็อปอย่างไร? iPad เป็ นคอมพิวเตอร์ทีจดั อยูใ่ นประเภทสเลท (slate) หรื อทีบางคนอาจจะเรี ยกว่าแท็ปเล็ต ซึงต่างจากแล็ปท็อปตรงที ไม่มีคียบ์ อร์ดเป็ นหนึงในองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ โดยการใช้งาน iPad จะใช้ระบบทัชสกรี นเหมือนทีใช้กบั iPhone หรื อ iPod และมีแล็ปท็อปเพียงไม่กีรุ่นทีใช้ฟังก์ชนั เดียวกันนี

2. iPad ต่ างจาก e-reader อย่าง Kindle อย่างไร? แม้ว่า iPad จะเป็ นได้ทงั e-reader และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่นเดียวกับ Kindle จาก Amazon แต่มนั ก็ยงั มีจุดที แตกต่างระหว่างทัง 2 อยู่ จุดแรกคือ iPad มีการแสดงภาพแบบหลากสี ขณะที Kindle มีแค่สีขาว-ดํา เท่านัน ซึงทําให้หลาย คนเชือว่า น่าจะได้รับความนิยมในหมู่นกั ศึกษาทีต อ้ งอ่านตําราทีม ีแผนภาพเป็ นสี แต่มีเสี ยงแย้งว่าหากต้องอ่านเป็ น เวลานาน Kindle จะช่วยถนอมสายตาได้มากกว่า จุดทีสองคือ iPad สามารถแสดงภาพหน้ากระดาษในหนังสื อได้ทงั แนวตังและแนวนอน โดยในแนวนอนจะแสดงทีละ 2 หน้า ส่วนแนวตังจะแสดงเพียงหน้าเดียว ผิดกับ Kindle ทีแสดงได้แค่แนวตังเท่านัน ขณะทีร้านหนังสือออนไลน์ทีรองรับ อุปกรณ์ทงั 2 ก็ไม่เหมือนกัน เนืองจากผูใ้ ช้ iPad จะต้องซือหนังสื อจากร้านหนังสือดิจิตอลของ Apple ทีชือ 'iBookstore' ส่ วนผูใ้ ช้ Kindle แน่นอนว่าจะต้องสัง จาก Amazon.com เท่านัน เจสัน ซอซิเออร์ ลูกค้าคนแรกในโลกทีเป็ นเจ้าของ iPad

3. iPad มีราคาเท่าไหร่ ? ราคา iPad เริ มตังแต่ 499 ไปจนถึง 829 ดอลลาร์ (ราว 16,000 - 27,000 บาท) โดยรุ่ นทีแพงกว่านันมีความจุขอ้ มูล มากกว่า ซึงทําให้ผใู้ ช้สามารถใส่เพลงและวีดีโอไปในเครื องได้มากเท่าทีตอ้ งการ นอกจากนี iPad รุ่ นทีสามารถเชือมต่อ


19

อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้เพียงอย่างเดียว จะมีราคาถูกกว่า รุ่ นทีเชือมต่อได้ทงั Wi-Fi และเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือของ AT&T ในสหรัฐอเมริ กา

4. iPad ใช้ วิธกี ารพิมพ์อย่างไร เมือ ไม่มคี ีย์บอร์ ด? คียบ์ อร์ดของ iPad เป็ นเพียงภาพกราฟฟิ กทีปรากฏขึนมาบนหน้าจอเท่านัน คล้ายกับทีใช้ใน iPhone และ iPod Touch โดยผูใ้ ช้งานสามารถสัมผัสทีหน้าจอทัชสกรี นเพือพิมพ์ขอ้ ความทีต อ้ งการได้ ซึงสตีฟ จ็อบส์ ผูบ้ ริ หารของ Apple เคยบอก ว่า iPad มีประสิ ทธิภาพในการพิมพ์อย่างมาก แม้จะมีเสี ยงวิจารณ์จากบล็อกเกอร์หลายคนว่ามันพิมพ์ยากก็ตาม

5. iPad เหมาะทีจ ะใช้ งานรูปแบบไหนมากทีส ุ ด? iPad ถูกออกแบบมาเพือรองรับการใช้งานสื อด้านต่างๆ ทัง หนังสื อดิจิตอล, เว็บไซต์, วีดีโอ รวมถึงเป็ นเครื องเล่นเกม ขนาดพกพาด้วย และแม้วา่ มันจะไม่มีเครื องเล่นดีวีดีติดตังอยูภ่ ายใน แต่ผใู้ ช้งานสามารถดาวน์โหลดวีดีโอมากมายได้จาก Apple หรื อไม่ก็ดูผ่านเว็บไปเลย อย่างไรก็ตาม จอห์น ดี. ซัตเตอร์ จาก CNN บอกว่า iPad เหมาะทีสุดสําหรับผูท้ ตี อ้ งการเช็คอีเมล และไม่ชอบกระบวนการ ทํางานหลายขันตอนของคอมพิวเตอร์ทวั ๆไป

6. iPad สามารถสร้ างไฟล์เอกสาร, ตารางการทํางานและสื อนําเสนอได้ หรือไม่ ? Apple สร้างชุดแอปพลิเคชัน iWork ขึนมาใหม่โดยเฉพาะสําหรับ iPad โดยโปรแกรมราคา 9.99 ดอลลาร์ (ราว 320 บาท) นี จะช่วยให้ผใู้ ช้งานสามารถสร้างไฟล์เอกสาร, ตารางการทํางาน (spreadsheet) และสื อนําเสนอ บน iPad ได้ นอกจากนีดว้ ยการเชือมต่อ Wi-Fi บน iPad ซึงในทางทฤษฎีแล้วจะช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสารผ่านทางปริ นเตอร์ โดยไม่ตอ้ งเชือมต่อสายได้ แต่ยงั มีการถกเถียงกันอยูว่ า่ แอปพลิเคชัน ใดจะมารองรับคําสัง ตรงนี

7. iPad สามารถดูเว็บไซต์ ได้ ทุกเว็บหรือไม่ ? วีดีโอออนไลน์บางชนิดทีเรี ยกว่า 'Flash' ไม่สามารถเล่นได้บน iPad อย่างไรก็ตามได้มีวิธีแก้แบบขัดตาทัพอยูบ่ า้ ง สําหรับเรื องนี ด้วยการทีเว็บไซต์หลายแห่งได้ออกแบบตัวเว็บใหม่ดว้ ยการใช้โค้ด HTML5 เพือให้ใช้งานได้บน iPad

8. iPad จะมาแทนทีเ ครื องคอมพิวเตอร์ หรือไม่ ? นักเขียนเรื องเทคโนโลยีบางคนบอกว่า iPad เป็ นแก็ดเจ็ตทีรวมทุกอย่างไว้ภายในอุปกรณ์ชินเดียว แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ ว่าผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยงั คงจําเป็ นต้องใช้ คอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะหรื อแล็ปท็อปมากกว่า iPad ดังนันมันจึง ขึนอยูก่ บั ว่าผูท้ ีสนใจต้องการนํามันไปใช้งานในรู ปแบบไหน เช่น หากเป็ นคนทีใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพิมพ์หรื อ สร้างสรรค์ผลงานด้วย คอมพิวเตอร์ การใช้แล็ปท็อปก็ดูจะสะดวกมากกว่า แต่ถา้ ต้องการท่องเว็บ, อ่านหนังสื อ, เล่นเกม, ดู หนังหรื อส่งอีเมลสันๆ iPad ก็สามารถตอบโจทย์เหล่านีได้


20

9. iPad บางและเบากว่ าแล็ปท็อปหรือ e-reader ตัวอืน หรือไม่ ? iPad มีความหนาราวครึ งนิว และหนักราว 0.7 กก. ส่ วนหน้าจอมีความยาวเมือวัดในแนวทแยง 9.7 นิว ซึงทําให้มนั เบาและบางกว่าแล็ปท็อปบางรุ่ น เช่น เน็ตบุค 10 นิวจาก Dell ทีมีขนาดใกล้เคียงกันแต่หนักกว่าราวเกือบครึ ง กก.

10. มีทางเลือกอืน ทีไ ม่ ใช่ iPad หรือไม่ Apple ไม่ได้เป็ นบริ ษทั เดียวทีออกแท็ปเล็ตมาสู่ตลาด เนืองจาก HP ได้เปิ ดตัวแท็ปเล็ตพีซีของตัวเองมาแล้วอย่าง คร่ าวๆในงาน CES (Consumer Electronics Show)เมือเดือนมกราคมทีผา่ นมา ส่ วน Dell ได้ประกาศแล้วว่าจะลงลุยในตลาด แท็ปเล็ตพีซีดว้ ยเช่นกัน ซึงเป็ นผลดีต่อผูบ้ ริ โภคเนืองจากมีตวั เลือกมากมายให้พิจารณาก่อนตัดสินใจ ซือ


แหล่งอ้างอิง “iPad,” [ออนไลน์ ]. เข้ าถึงได้ จาก : http://www.rtna90.com/index.php/component/content/article/47-it-news/80-about-ipad .

[สื บค้ นเมือ 4 พฤศจิกายน 2554].


ผู้จดั ทํา

นางสาว อรอนงค์ กนึกรัตน์ เลขที 26 ชัน ม. 5/1 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1 โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

iPad  

iPad ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของ iPad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you