Page 1

2018

EMPRENEDORIA A L’ESCOLA

AULA ACTUAL www.aula-actual.cat


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei

Contingut del document

Fitxa tècnica ..........................................................................................

2

Per què treballem l’Emprenedoria a l’escola? .........................................

2

Objectius ................................................................................................

3

Descripció de la activitat ........................................................................

3

Contingut de la Unitat Didàctica ............................................................

5

Metodologia ..........................................................................................

6

Participants

..........................................................................................

7

Valoració dels Centres Educatius participants .....................................

7

Valoració des de l’Aula Actual ..............................................................

8

ANNEX I: •

Creació d’un videojoc educatiu, proposta dels alumnes del IES Ateneu Instructiu, Sant Joan Despí .................................................................................. 9

ANNEX II: •

Creació d’un videojoc educatiu, proposta dels alumnes del IES Joanot Martorell, Esplugues ............................................................................................. 15

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 1


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei Fitxa tècnica:

Curs: Batxillerat Objectiu pedagògic: Entrenament de les capacitats professionals dels adolescents dels Centres Educatius col·laboradors, mitjançant la creació d’una empresa sobre un producte o servei, com una forma per desenvolupar el talent emprenedor. Metodologia: Participativa i de treball en equip. Instituts: Ateneu Instructiu, Sant Joan Despí Joanot Martorell, Esplugues de Llobregat Durada: 8 sessions

Per què treballem l’Emprenedoria a l’escola? A aquestes edats per la seva plasticitat mental estan en un procés adaptatiu ric d’opcions per anar orientant i concretant el seu projecte personal de vida que inclou les seves expectatives professionals. L’objectiu principal és desenvolupar l’emprenedoria com actitud vital, per afavorir l’estímul de capacitats creatives i potenciació d’habilitats professionals. Les activitats estan dissenyades per incorporar la visió d’un futur professional canviant del que coneixem, on les noves tecnologies tindran un paper clau i transformador del que hi ha actualment. Què ens diuen les dades: El 47% dels llocs de treball actuals desapareixeran i la resta canviaran de forma ràpida. Entrem al que se'n diu treballs 4.0. És l’inici de la IV Revolució Industrial. Anem cap a un nou món en el que els treballs fixes desapareixeran. Sabem també que les empreses orientaran l’aprovisionament de talent cap a experteses noves derivades del món tecnològic que avança amb molta força. Això exigirà entrenar una actitud mental flexible que faciliti la identificació i aprofitament de noves oportunitats.

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 2


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei Objectius: 1. L’Apropament dels nous escenaris de futur que probablement marcaran la trajectòria professional. 2. Valoració de competències bàsiques implicades en el món del treball per establir el pla de desenvolupament, especialment d’aquells factors que tenen més incidència en l’èxit.

Descripció de l’activitat -

Ens centrem en una experimentació vivencial creativa. Estimulem experiències d’aprenentatge de factors complementaris als que corresponen més directament a les unitats didàctiques pròpies del pla d’estudis que segueixen.

-

La Unitat didàctica base del taller és el desenvolupament d’una trama lúdica que té per objectiu promoure la motivació d’alumnes que acrediten dificultats d’aprenentatge de l ‘idioma en el primer curs de ESO. L’orientació didàctica que utilitzem en el treball que fan els alumnes que participen en aquesta activat, dissenyada a mode de videojoc, pretén que connectin amb les seves pròpies dificultats d’etapes anteriors a l’actual, que els faciliti saber seleccionar el tipus d’exercicis a incloure. Això té ,com a valor subsidiari, que prenen consciència del nivell de millora que poden assolir en el nivell de formació en el que estan actualment. El videojoc que intenten crear com estímul pel seu aprenentatge, es basa en el seu potencial “fabulatiu”, molt ric en l’edat en la qual estan. Volem que per a ells també sigui un divertiment i a l’hora un compromís de suport a companys de cursos inferiors que tenen problemes d’aprenentatge de la llengua. Incloent exercicis de comunicació com a nucli del treball a fer. És fonamental la participació dels professors d’informàtica i de llenguatge, que aporten el seu assessorament en l’estructuració correcta dels exercicis i de tècniques d’animació per donar realisme “fabulatiu" als continguts a mode d’aventures, faciliten la millora del idioma del que estan mancats. La manera de salvar aquests obstacles és resolent correctament un exercici de llenguatge del que es descriuen en els textos d’aventures, és resolent

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 3


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei correctament els exercicis de llenguatge que són el recurs per entrar en la segona aventura. Quan aquest recurs falla, perden punts a canvi que un personatge de la trama els ajudi a resoldre la dificultat. Dins dels continguts del material que treballem des de l’òptica emprenedora, s’inclou la presentació i venda del producte. -

Complementació de diferents qüestionaris. Consisteixen en: o Autoavaluació per part dels alumnes dels seus punts fort i febles o Anàlisi de les capacitats i valors personals o Buidat dels qüestionaris.

-

Cada taller acaba amb l’activitat dposant en comú el treball del grup. Considerem importants les reflexions individuals i grupals sobre les propostes.

-

Valoració final.

-

Finalitzat el taller, convidem a compartir l’experiència i donar visibilitat al seu treball. És una forma de fer-los sentir que participen en un projecte ric de valor, que amplifica la capacitat del grup. (web aula-actual.cat, l’Institut, xarxa social,...).

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 4


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei Continut de la Unitat Didàctica Com desenvolupar el talent emprenedor Aprendre a dissenyar i promocionar un projecte empresarial o servei 1a. Part

Emprenedoria 1. Desenvolupament de la capacitat emprenedora a) Què és? b) Quines variants hi ha? c) Experiències: - En l’auto emprenedoria - En la dinàmica familiar - En activitats de lleure - En relacions personals - En iniciatives d’auto desenvolupament 2. Cóm entrenar el rendiment mental per l’eficàcia del projecte emprenedor -

2a. Part

Aspectes psicològics Barreres que poden bloquejar una trajectòria professional positiva

Desenvolupament del projecte empresarial (viabilitat) a) Amb aquesta experiència pedagògica centrada en l’emprenedoria, intentem que aprenguin a crear un producte o servei, cuidant: - Com identificar opcions - Creació d’un producte que té possibilitats de ser ben valorat. - Com comercialitzar-lo

El que hem pretès és elaborar una Unitat Didàctica, distribuïda en vuit sessions, d’una hora i mitja de durada cadascuna ,aproximadament. La Unitat Didàctica és dissenyada procurant que la seva utilitat sigui el màxim d’adaptable possible a les necessitats de cada grup d’alumnes participants dels Instituts col·laboradors. Es presenta de manera que es puguin utilitzar els recursos més adequats a cada grup. Per maximitzar l’aprofitament, animem al professorat a fer seu els materials proposats, aquells que siguin més útils. Amb aquest material, com ja hem indicat, reforcem l’entrenament d’habilitats i competències necessàries pel futur. Treballa actituds i valors mitjançant el desenvolupament del talent creatiu, l’esperit emprenedor i l’enfortiment de les emocions positives, que els ajudi a gestionar l’error i el fracàs, que seran freqüents en les noves dinàmiques de canvi constants, des d’una òptica d’aprenentatge estimulador i de potenciació de l’autoestima. c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 5


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei

Els conceptes que incorporem, de forma transversal, a l’activitat són principalment: la motivació, el treball cooperatiu, la creativitat, la comunicació i les emocions. En conseqüència intentem reforçar l’autoaprenentatge, el sentiment de ser capaç, les habilitats personals i les competències professionals bàsiques.

Metodologia La dinàmica que utilitzem es basa en dues fases: 1) Fase teòrica: D’informació sobre els factors de canvi que es produiran en els propers anys en el món de l’economia productiva. Activació de la seva curiositat i del seu compromís en conduir bé el seu projecte professional. 2) Fase pràctica: a) Exercicis que els porten a fer una descoberta del seus punts forts i febles de cara al futur i establir objectius de millora en alguns d’ells. b) Entrenaments pràctics individuals i de grups per la resolució de problemes presentat en manera de casos empresarials que permeten aprendre a treballar en equip i a complementar-se aptitudinalment. Centrem els primers temps del curs en un reforçament de l’autoestima, en la descoberta dels seus punts forts, alguns sovint no ben conscienciats, i per tant , poc estimulats.

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 6


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei A continuació els ajudem a destruir prejudicis i falsa lògica fruit de deduccions inconscients equivocades que donen peu a la indefensió apresa segons els postulats de la física quàntica i que limiten extraordinàriament la capacitat d’atreviment que serà un valor en alça en el nou món en el qual els recursos envelliran ràpidament. Ajudem també a enfortir el seu bagatge emocional perquè les emocions jugaran un paper decissiu en la reestructuració personal constant que hauran d’afrontar. Les emocions regulen la força positiva o negativa dels sentiments i els significats interns positius d’aquests , tenen molt a veure en el rendiment mental global. Són alhora, un recurs necessari per a capacitar-se per l’autoaprenentatge permanent que serà un altre ingredient necessari donada la velocitat exponencial de canvis que es preveu. Una derivada per la qual també els entrenem és saber desaprendre allò que va quedant substituït per millors recursos que inspiren millors pràctiques. Ells ho constaten en les aplicacions dels mòbils. Tota aquesta reconstrucció constant requerirà aprendre a treballar cooperativament i complementàriament en equip. Aquesta capacitat també exigeix un treball emocional que desenvolupem amb ells. Una bona interacció dels membres d’un grup, el suport mutu que es poden donar, amplifica el rendiment que podrien tenir cada un d’ells en una activitat aïllada individual. L’optimització de les capacitats individuals dels i les joves, és produirà amb la necessària implicació tant de l’alumnat participant com del professorat que dinamitzi l’activitat, a través de l’observació de les reaccions dels o les joves durant els tallers. Aquest taller pot ser un dels referents per fer rèpliques similars en altres llocs perquè desperta molt interès en els alumnes. Participants Van participar un total de 61 estudiants de batxillerat de les modalitats de humanitats, ciències socials i tecnologies. Valoració dels Centres participants Es van realitzar valoracions qualitatives amb coordinadors del centres que van estar al carrec de la realització dels tallers. Igualment es va convidar els alumnes que van participar a que omplissin un qüestionari de valoració de l'activitat que va respondre l'alumnat. Sobre la valoració qualitativa destaca que ambdós centres van considerar que el contingut dels tallers encaixava com una complementació al pla d’estudis que c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 7


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei correspon al batxillerat, tant en la modalitat de humanitats com la científica tecnològica. Els dos Centres van expressar la seva voluntat de seguir col·laborant i participant de les activitats d'Aula Actual. En aquesta avaluació els centres van considerar com a punts forts del taller: ➢ Temari / Varietat del contingut ➢ Experiència del ponent extern (Jordi Balcells) ➢ L'oportunitat de trencar amb la rutina interna, incorporant activitats complimentàries que amplien les viscudes al dia a dia de l'I.E.S. ➢ Valoració des de l’Aula Actual Constatem l’esperit de cooperació que van posar de manifest els responsables educatius dels Instituts l’Ateneu Instructiu i Joanot Martorell, de Sant Joan Despí y Esplugues respectivament , amb una actitud oberta, altament positiva que agraïm i reconeixem com una actitud destinada a proporcionar als seus alumnes, l’entrenament de competències basades en emprenedoria i creativitat que faciliten el desenvolupament d’habilitats i capacitats diverses que el futur exigirà. Destaquem, especialment , la cooperació dels professors de llenguatge i informàtica, amb una capacitat d’equip que ha dimensionat el valor de l’experiència. Tanmateix, valorem positivament l’actitud d’implicació dels alumnes destinataris de l’experiència. Evidentment, els resultat dels treballs creatius aportats son millorables però també hem percebut que en general hi ha potencial i que amb més experiències del tipus que hem desenvolupat, la qualitat de resultats i dimensió seria més alta.

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 8


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei ANNEX I

IES L’Ateneu Instructiu Proposta de treball triada Dirigida als grups d’alumnes de Batxillerat d’aquest Centre Educatiu. Producte final: Preparar una part d’un text per un videojoc educatiu per a millorar el llenguatge en nens de 1r. d'ESO que tenen dificultats en aquest camp. En el disseny d’aquest recurs obert s’ha considerat l’entrenament de la comunicació, el treball en equip i la creativitat com habilitats essencials. Acció 1. Aquesta contempla la creació d’un producte o servei comercialitzable. Caldrà també aprendre a promocionar-lo. Acció 2. Han intentat fer un treball de llenguatge creatiu. Varen redactar un text senzill de cinc línies en el qual hi havien diversos verbs. Calia que els identifiquessin indicant si estaven en passat, present o futur. Desprès havien d’ inventar una frase per cada verb. Així anaven inventant problemes diversos relacionats amb entrenament de llenguatge Resum de continguts Guions: Enemic final roba alguns tresors. Confrontament final.

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 9


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei

La història consisteix en un astronauta i un extraterrestre que han de viatjar per cinc planetes cadascú (planeta semàntica, planeta gramàtica, etc...) per poder trobar-se en el planeta final per tal d’evitar la destrucció de l’univers. c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 10


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei L’astronauta parla català i l’extraterrestre castellà, raó per la qual, mitjançant les proves, aprendran català o castellà. L’última prova serà una prova general de les dues llengües AVENTURES:

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 11


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 12


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei El joc consisteix en dues fases (dins de l’aula i fora de l’aula)

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 13


Emprenedoria: Creació d’una empresa sobre un producte o servei

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 14


ANNEX II

IES Joanot Martorell Proposta de treball triada Dirigida als grups d’alumnes de Batxillerat d’aquest Centre Educatiu. Exercici: Creació d’un videojoc educatiu Acció 1. Treball de llenguatge creatiu. Al igual que el projecte desenvolupat per l’IES Ateneu, els alumnes intentaren crear un producte o servei comercialitzable que inclou la fase de promocionar-lo i vendre’l. Acció 2. L’objectiu també ha estat preparar una part d’un text per un videojoc educatiu per a millorar el llenguatge en nens de 1er. d'ESO que tenen dificultats en aquest camp.

Escriure un argument creatiu que exemplifiqui aventures interessantns que “ENGANXIN,” amb reptes a superar per salvar-se d’algun parany o d’un dragó o altres animals misteriosos de les altes muntanyes molt agressius, o d’un monstre o d'algú molt dolent. Per deslliurar-se dels perills i de les amenaces i possibles atacs , de tots aquests personatges malvats, ha de contestar correctament els exercicis de LLENGUATGE. Pot tenir un “amic secret” que l’ajuda si cal. El pot ajudar el professor amb penalització.

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 15


Resum de continguts Guions:

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pรกg. 16


c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pรกg. 17


c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pรกg. 18


c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pรกg. 19


c/. Dr. Aiguader, 18 08003 Barcelona Tel. 93 268 89 80 aulactual@confavc.cat www.aula-actual.cat

L’Ateneu Instructiu Sant Joan Despí.

IES Joanot Martorell Esplugues Ll.

Amb la col·laboració:

c/. Dr. Aiguader, 18 - 08003 Barcelona

pág. 20

Treball ies  

Enhorabona als IES L’Ateneu Instructiu i Joanot Martorell, per promoure pràctiques basades en la millora de les competències professionals,...

Treball ies  

Enhorabona als IES L’Ateneu Instructiu i Joanot Martorell, per promoure pràctiques basades en la millora de les competències professionals,...

Advertisement