Page 1

synthese synthesis

auke mulder


Synthese - oppositioneel

Synthesis - Oppositional

Het thema Synthese van deze schilderijen is gebaseerd op de gedachte de tegenpolen in vorm en kleur op een ander, mogelijk hoger, peil samen te brengen in een wirwar van verstrengelingen of in een omarmende lyriek, als ijkpunt voor een hernieuwde dialoog, als een oase in de woestijn van de ‘struggle for life’ tussen vormen onderling en kleuren die op elkaar reageren. Het is geen eindpunt, geen enkele synthese is dat. Het is een tussenfase als een voortschrijdend proces en een mogelijke opstap tot een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe vorm, een nieuwe expressie, een nieuwe tegenspraak.

The theme of these paintings is Synthesis and is based on the idea of immersing the opposites of form and colour on a different, possibly higher, level in a maze of entanglements. The result of this synthesis is an embracing lyricism that becomes a benchmark for a renewed dialogue, an oasis in the desert of the ‘struggle for life’, between colour and form that interact mutually. It is not an end, as no synthesis is. It is an intermediate stage that is part of an evolving process and a possible stepping stone to a new reality, a new form, a new expression, a new contradiction.

De wereld bestaat bij de gratie van confrontatie en tegenspraak. Zonder dat is er geen ontwikkeling mogelijk. Ook in de natuur verloopt het evolutieproces door aanpassing en overleving, vanwege belemmering of bedreiging, als een voortschrijdend proces. Synthese is echter geen aanpassing in de gebruikelijke zin, geen adaptatie vanuit gemakzucht, maar een weloverwogen her-ijking om nieuwe kaders uit te zetten. Het is geen harmonie om der wille van de harmonie, geen l’art pour l’art, maar gebaseerd op de gedachte van een beschouwend zoeken naar een weg van mogelijkheden en kansen. Synthese is hoop, omdat er een fase van overzicht geschapen wordt temidden van gekrakeel en interne spanningen. In de praktijk van het leven ontwikkelen menselijke processen zich op soortgelijke wijze. Mensen leven pas dan in harmonie wanneer dat geënt is op ontwikkeling en wanneer dit een basis vormt voor differentiatie, voor tegenstellingen, voor beheersbaar conflict. Synthese op zich is een formeel begrip, zonder ethische, esthetische, of existentiële inhoud. Toch is het geen leeg begrip. Het duidt als proces een attitude aan, een mentaliteit waarin de één de ander ruimte geeft en afstand tot bezinning. Het respecteert niet zozeer ieders overtuiging, maar levert mogelijk de noodzakelijke ‘tools’ om daartoe ooit te kunnen komen. Synthese impliceert een houding van tolerantie tegen beter weten in totdat het tegendeel bewezen is. Zo communiceren vorm en kleur totdat ze de rust vinden in een omarmende confrontatie. Oppositioneel is Synthese als denk- en werkmodel, bij wijze van protest. Waar verschillen en tegenspraak verzanden in tegenstellingen en waar sociaal, maatschappelijke en politieke differentiatie zich gaat verschansen in bunkers van polemiek en een granieten verzet klinkt het verhaal van synthese als een appèl tot een wil tot overstijging, als grondtoon voor groei boven de conflicten uit. In plaats van escalatie biedt Synthese innovatie van een principiële bereidheid tot vernieuwing.

The world exists by virtue of confrontation and conflict. Without these conflicts, there is no development. Also in nature the process of evolution evolves as a gradual process along the lines of adaptation and survival that respond to obstruction or threats. However, Synthesis is not an adjustment in the usual sense, not a habitual adaptation, but a deliberate attempt to define a new framework. It is no harmony for the sake of harmony, not l’art pour l’art, but the series is rooted in a contemplative search for a path of new possibilities and opportunities. Synthesis is hope, because a phase of consideration is created amid bickering and internal tensions. In everyday life human processes occur in a similar manner. People tend to live in harmony only when life is grafted in growth and is based on differentiation, oppositions, and manageable conflict. Although Synthesis is a formal concept - not an ethical, aesthetic or existential one - it is not an empty concept. As a process it indicates an attitude, a mentality, in which one allows the other space and distance for reflection. Rather than respecting everyone’s convictions necessarily, Synthesis may generate tools that prelude this respect. Synthesis implies an attitude of tolerance – sometimes against all odds - until proven otherwise. Consequently form and color communicate until they rest in an embracing confrontation. Synthesis as thinking and working model is oppositional, by way of protest. When differences and contradictions get bogged down in oppositions and social, civic and political differentiation are hiding in bunkers of polemy and granite resistance the story of Synthesis becomes as an appeal to a desire for transcendence, as the keynote for growth beyond conflicts. Instead of escalation Synthesis offers a revival of the commitment to renewal.


Olieverf op doek Oil on canvas


Synthese I 2010, 90 x 110 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese II 2010, 120 x 145 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese III 2010, 120 x 145 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese IV 2010, 120 x 145 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese V 2010, 160 x 110 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese VI 2010, 80 x 60 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese VII 2010, 70 x 50 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese VIII 2010, 110 x 160 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese IX 2010, 120 x 145 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese X 2010, 120 x 145 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Synthese XI 2010, 110 x 160 cm Olieverf op doek / Oil on canvas


Acryl op papier Acrylic on paper


Synthese XII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XIII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XIV 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XV 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XVI 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XVII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XVIII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XIX 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XX 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXI 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXIII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXIV 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXV 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXVI 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXVII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXVIII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXIX 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXX 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXI 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXIII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXIV 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXV 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXVI 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXVII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXVIII 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXIX 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


Synthese XXXX 2010, 50 x 70 cm Acryl op papier / Acrylic on paper


/ 20

Atelier Auke Mulder Wierbalg 2536 1788VK Julianadorp Nederland / The Netherlands T. M. E. W.

+31 (0)223 64 52 15 +31 (0)6 19 59 11 72 mulderye@gmail.com www.aukemulder.nl

Synthesis  

Catalog with work of the Dutch artist Auke Mulder produced in 2010.

Advertisement