Page 1

SOCIAL NETWORK AROUND THE WORLD

นางสาว อรวรรณ สุจินตวงษ์ 5204600285 141-409 การปฎิบัติการสื่อวารสารศาสตร์ออนไลน์


2

If you say you can’t you will can not If you say you can you will “CAN”


3

TOPIC ( / ) Facebook Vocabulary ( / ) News 1 ( / ) News 2 ( / ) News 3 ( / ) News 4 ( / ) CD Cover ( / ) Animation ( / ) Article ......................................


4

คําศัพท์

คําอธิบาย

1.คําร้องขอเป็นเพื่อน แจ้งเตือนว่ามีบุคคลที่ เข้ามาขอเป็นเพื่อน

2.การแจ้งเตือน

เป็นการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคุณบนเฟส บุ๊คส์ ไม่ว่าจะเป็นคําร้อง ขอเป็นเพื่อน การแสดง ความคิดเห็น แจ้งเตือยข้อ ความเป็นต้น ฯ

3.อัพเดทสถานะ

ใช้แสดงข้อความ หรือ สิ่ง ที่เราต้องการแสดงให้ผู้อื่น เห็น หรือ เป็นการแสดงแบบ ส่วนตัวก็ได้ สามารถติดแท็ก ไปยังเพื่อนได้ และสามารถ ระบุตําแหน่งที่อยู่ได้อีกด้วย

4.เรียงลําดับ

เป็นการจัดเรียงลําดับเรื่อง ราวที่เกิดขึ้นล่าสุด

ตัวอย่าง


5

คําศัพท์

คําอธิบาย

5.ถูกใจ

เป็นการแสดงว่าเราชอบในสิ่งที่ เพื่อนได้โพสไว้ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ เพลง หรือรูปภาพ

6.ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

เป็นการตั้งค่ารูปแบบการใช้งาน ที่เป็นของเรา ว่าเราต้องการใส่ ข้อมูลอะไรลงไปในเฟสบุ๊คส์บ้าง เช่น ชื่อ E-mail สถานที่เรียน หรือ ทํางาน เป็นต้น

7.ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คือ การควบคุมสิ่งที่เราโพส หรือแชร์ ลิ้งค์ต่างๆ ว่าเราต้องการเห็นสิ่ง เหล่านั้นคนเดียว

8.มีเพื่อนร่วมกัน

มีเพื่อนบนเฟสบุ๊คส์เหมือนกับ เพื่อนอีกคนหนึ่งของเรา

ตัวอย่าง


6

JR News ข่าวสัปดาห์ที่ 1 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัด สรร ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยสยาม ประจําปีการศึกษา 2555 แล้วมา ร่วมเป็นกําลังใจให้ S3-S4 ตัวแทน

คณะนิเทศสาสตร์ของเรา กันนะค่ะ แล้วแอดมิน ประจําวันศุกร์จะมาอัพเดท สถานกาณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน รั้ว มหาวิทยาลัยในอาทิตย์หน้าค่ะ ข่าวในมหาลัย ข่าวสัปดาห์ที่ 2 คลอดทีเดียวแฝด 6 !ครั้งแรกใน ไทย!พบพ่อแม่มือใหม่มีลูกแฝดถึง 6 คนตั้งชื่อตามรถยนต์ เป็นชาย 3


7

คนและหญิง 3 คน โดยตั้งชื่อลูก ตามยี่ห้อรถยนต์ อ่านต่อ ข่าวสัปดาห์ที่ 3 มหาวิทยาลัยสยามมีทุนกู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษาของรั ฐ บาลกยศ. และกรอ.สํ า หรั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบและสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาภาย ในกรกฏาคมปี 2 555นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอกู้ ยื ม เงิ น ก อ ง ทุ น ก ย ศ . ใ ห้ ติ ด ต่ อ สํ า นั ก

แนะแนว(อาคารสโมสร ชั้น 2) ไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร0-2868-6860 ข่าวสัปดาห์ที่ 4 รวบแก๊งนักศึกษาปล้น เซเว่น อีเลฟเว่น นําเงินช่วยเพื่อนที่ป่วย อ่านต่อ

ติดตามข่าวสารทั้งหมดใน


8

“ ช่วงหนึ่งของการเรียน คงมีใคร หลายคนที่หลุดจากสมาธิกันบ้าง ไม่ มากก็น้อย แล้วเวลาหลุดจากสมาธิใน การเรียนเราจะทําอะไรกัน ? ” จากการสํารวจนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสยามพบว่า “ เมื่อสมาธิหลุดจากการเรียน ” เขาจะทําสิ่งนี้


ANIMATION

9


10

บทค

“เมื่อสมาธิหลุดจากการ โทรศัพท์มือ ถือแล้ว เป็นอีกช่อง ทางหนึ่ ง ที่ วั ย รุ่ น ปั จ จุ บั น เลื อ ก ใช้เป็นจํานวนมาก เพราะด้วย ความสะดวกรวดเร็วกับสื่อสาร ไปยั ง เพื่ อ นที่ มี อ ยู่ บ นโลกของ ความเป็น จริง และเพื่อนที่รู้จัก กันเพียงในสังคมออนไลน์ ซึ่ง เป็ น สิ่ ง ที่ ทํ า ให้ พ วกเขาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ง่าย สะดวกทุกที่ทุก เวลา (ที่มี สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง) และ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเพื่อนเพิ่ม และหากจะกล่าวถึง ขึ้นมากมาย และยังได้สนุกไปกับ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยผ่ าน กิจกรรมต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือ โลกโซเชี ย ลเน็ ค เวร์ ค บน ถือ อาทิ เช่น การแชทกับเพื่อนใน ในยุคสมัยปัจจุบันการ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ผ่ า น ท า ง โทรศัพท์มือถือ เป็นช่อง ทางการสื่อสารที่ง่าย และ สะดวกรวดเร็วที่สุด อีก ทั้ ง ยั ง มี โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ติดต่อสื่อสารผ่านทางโลก อ อ น ไ ล น์ บ น มื อ ถื อ อี ก ทางหนึ่ง นั้นเป็นสิ่งที่ง่าย สะดวก เพิ่มมากขึ้นกว่ายุค สมัยก่อนหน้า

สังคมออนไลน์ โหลดวีดีโอ โหลดเพลงโปรด เล่นเกมส์ หรือการอัพโหลดภาพของ ตนแสดงกิจกรรม หรือ ความสนุกต่างๆให้กับโลก ได้รับรู้ เมื่อความสะดวกสบาย ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของ ยุคสมัยโชเชียลเน็คเวร์คได้ ทวีคูณ กับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่ตรงกับความ ต้องการของเด็กไทยได้เกิด ขึ้น ทั้งการทํากิจกรรมผ่าน โลกออนไลน์ ที่ ส ะดวกได้


11

ความ

รเรียนคุณจะทําอะไร” ทุกที่ทุกเวลา คงไม่พ้นแม้ ได้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในสั ง คมอย่ า ง กระทั้งการทํากิจกรรมเหล่า มหาวิทยาลัย นี้ในห้องเรียน จากการสํารวจนักศึกษาใน จากประสบการณ์เมื่อ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้พบว่า มี ค วามสะดวกในการทํ า เมื่อนักศึกษาสมาธิหลุดออกจาก กิ จ กรรมบนโลกออนไลน์ การเรียนหนังสือแล้ว กิจกรรม ผ่านโทรศัพท์มือ ถือที่คืบ ส่ ว นใหญ่ ที่ นั ก ศึ ก ษาทํ า จึ ง ไม่ คลานเข้ า มาในปั จ จุ บั น พ้นการจ้องมองบนอุปกรณ์การ ทํ า ให้ ส มาธิ ใ นการเรี ย น สื่อสาร เครื่องสี่เหลียมขนาด หนังสือลดลงไปอีกด้วย ซึ่ง กะทัดรัด พอดีมือ ที่เรียกว่า ในกรณี นี้ เ ป็ น เพราะไม่ มี โทรศัพท์มือถือ ทั้งเล่นเกมส์ การแยกแยะสิ่งที่ทํา ณ ขณะ แชท ฟังเพลง ถ่ายรูป หรือท่อง นั้นของแต่ละบุคคล ซึ่ง อินเทอร์เน็ต ก็ตาม จากกิจกรรม ไม่ใช่ทุกคนเสมอไป แต่ เหล่ า นี้ ไ ด้ สํ า รวจออกมาเป็ น ผล

มากมาย ดังที่ปรากฏในแผย ภาพอิ น โฟกราฟฟิ ก ด้ า น ร่าง ที่แสดงผลออกมาเป็น เปอร์เซ็นความมากน้อยของ การทํ า กิ จ กรรมผ่ า นทาง โทรศัพท์มือ .........................

ดูบทความเพิ่มเติมได้ที่


5204600285  

รวบรวมผลงานรายวิชา 141409

Advertisement