Page 1

รายงาน เรื่ อง วิตามินและสารอาหาร

จัดทาโดย นางสาวสุ ดารัตน์ อุนาพันธุ์ รหัสนักศึกษา 5315882042 คณะครุ ศาสตร์ สาขาภาษาไทย หมู่ 2 ปี 3

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู (1032101) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี


2

คานา ความรู ้เป็ นสิ่ งที่มีอยูท่ ุกซอกทุกมุมทุกพื้นที่ เราสามารถหาความรู ้จากสิ่ งต่างๆได้โดยทัว่ ไป และ ความรู ้รอบตัวก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่สาคัญที่เราควรรู ้ไว้ รายงานนี้ได้รวบรวมเกร็ ดความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องวิตามินและสารอาหาร 10 ชนิด ที่ในชีวติ เราได้รับ จากการบริ โภคอยูแ่ ล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิตามินและสารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์และโทษอย่างไร บ้าง ข้าพเจ้าจึงได้นามารวบรวมไว้เพื่อจะได้เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่มาศึกษาไม่มากก็นอ้ ย

ผูจ้ ดั ทา สุ ดารัตน์ อุนาพันธุ์


3

สารบัญ

เรื่ อง แคลเซี ยมช่วยคลายความเครี ยด แร่ ธาตุซีลีเนียม แร่ ธาตุแมงกานีส แร่ ธาตุฟลูออไรด์ แร่ ธาตุทองแดง แร่ ธาตุโครเมียม แร่ ธาตุสังกะสี ธาตุเหล็ก แร่ ธาตุไอโอดีน แร่ ธาตุแมกนีเซี ยม แหล่งอ้างอิง

หน้า 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17


4

เกร็ดความรู้เรื่องวิตามินและสารอาหาร

1.แคลเซียม (Calcium) ช่ วยคลายความเครียด

ความแข็งแรงของร่ างกายนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของกระดูก ที่เราได้จากแคลเซี ยม แต่การผ่อน คลายอารมณ์และจิตใจแคลเซี ยมก็ช่วยเราได้เช่นกัน ประโยชน์ของแคลเซียม แคลเซี ยมถือว่าเป็ นแร่ ธาตุอนั ดับ 1 ในร่ างกาย โดยหน้าที่หลักของแคลเซี ยมก็คือ เสริ มสร้างความ แข็งแรงของกระดูกและฟัน ซึ่ งแหล่งที่มาของแคลเซี ยมก็มาจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆทั้งเนย ชีส รวมไปถึงนมที่ได้จากถัว่ เหลืองด้วย นอกจากนี้แคลเซี ยมยังอยูใ่ นผักใบเขียว เต้าหู ้ สาหร่ าย ถ้าหากร่ างกายขาดแคลเซี ยม กระดูกส่ วนต่างๆก็จะสึ กหรอทรุ ดโทรม อาจทาให้ดูแก่ก่อนวัย ความดันโลหิ ตสู ง ตลอดจนการทางานของหัวใจก็จะช้า ไม่เป็ นไปตามปกติและจะทาให้เลือดไหลไม่หยุด เมื่อเกิดบาดแผลอีกด้วย นอกจากความแข็งแรงในด้านร่ างกายที่เราจะได้ จากแคลเซียมแล้ว ทางด้านอารมณ์ แคลเซี ยมก็ ช่วยเราได้เวลาที่เราเครี ยดจากการทางาน หรื อว่ากังวลใจ แคลเซี ยมจะช่วยให้เราสดชื่น ผ่อนคลาย ลด ความกังวลใจ และทาให้สุขภาพจิตเราดีข้ ึน ซึ่ งเหมาะมากกับหนุ่มสาววัยทางานที่ตอ้ งเผชิญกับการทางานที่ อาจสร้างภาวะความเครี ยดได้โดยไม่รู้ตวั


5

2.แร่ ธาตุ ซีลเี นียม (Selenium)

เราอาจจะไม่ค่อยคุน้ หูกบั แร่ ธาตุที่มีชื่อว่า ซี ลีเนียม กันสักเท่าไร แต่อย่างไรก็ดี แร่ ธาตุตวั นี้ก็มี ความสาคัญต่อร่ างกายไม่นอ้ ยเลยทีเดียว เนื่องจากแร่ ธาตุที่เชื่อกันว่าช่วยป้ องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่ น่ากลัวที่ติดอันดับของสังคมยุคนี้ นัน่ ก็คือ โรคมะเร็ ง ประโยชน์ซีลีเนียม ซี ลีเนียม เป็ นแร่ ธาตุที่เชื่อกันว่าเป็ นแร่ ธาตุที่ถนอมความเป็ นหนุ่มเป็ นสาวเอาไว้ เพราะช่วย ป้ องกันการเกิดออกซิ เดชัน ซึ่ งหากว่าร่ างกายของเรามีการเกิดกระบวนการออกซิ เดชันขึ้นมามากก็อาจจะทา ให้ผวิ หนังของเราเหี่ ยวย่นเร็ ว หรื อหากจะพูดง่ายๆก็คือ ซี ลีเนียม เป็ นแร่ ธาตุที่ช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระ

นัน่ เอง ซึ่ งคู่หูในการทางานของซี ลีเนียมนี้ก็คือ วิตามินอี ที่เรารู ้จกั และคุน้ เคยกันดีนนั่ เอง นอกจากนี้ ซี ลีเนียม ยังเป็ นส่ วนประกอ บในเอนไซม์ซ่ ึ งอยูใ่ นเซลล์และนอกเซลล์ของร่ างกายอีก ด้วย นอกจากที่กล่าวมาแล้วแร่ ธาตุตวั นี้ยงั ช่วยในการสร้างวิตามินคิวขึ้นมาในร่ างกาย ซึ่ งอย่างที่รู้ๆกันดีอยู่ ว่าวิตามินตัวนี้จะหยุดการสร้างหรื อว่าสร้างน้อยลง เมื่ออายุของเราเพิ่มมากขึ้นนัน่ เองและที่สาคัญเจ้า ซี ลีเนียมนี้ยงั ช่วยสร้างภูมิตา้ นทาน และบรรเทาอาการถูกพิษหรื อว่าอาการที่ได้รับสารต่างๆอย่างแคดเมียม หรื อปรอทอีกด้วย หากว่าขาดซี ลีเนียมจะเกิดผลเสี ยต่อร่ างกายเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นการฝ่ อของกล้ามเนื้อ หรื อ อาจจะถึงขั้นเป็ นหมันได้ แต่ในความจริ งในปั จจุบ ั นมีการขาดแร่ ธาตุชนิดนี้เพียงไม่กี่รายนั้นเอง เพราะแร่ ธาตุชนิดนี้ร่างกายของเราต้องการในปริ มาณน้อยและมีอยูใ่ นอาหารหลากหลายชนิดนัน่ เอง


6 ผลเสี ยที่ร่างกายได้รับซี ลีเนียมในปริ มาณมาก หากว่าเราได้รับซี ลีเนียมในปริ มาณที่มากเกินไปก็อาจจะทาให้ผมและขนร่ างกายร่ วง มีอาการทาง ระบบประสาทและเล็บอาจจะหลุดได้ นอกจากนี้อาจจะทาให้เกิดฟันผุได้อีกด้วย ซีลีเนียมมีอยูใ่ น แหล่งของซี ลีเนียมส่ วนใหญ่แล้วจะพบในอาหารทะเล เครื่ องในสัตว์และเมล็ดธัญพืชทั้งเปลือก ซึ่ ง จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณซี ลีเนียม ที่มีอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมนั้นๆว่าจะมากหรื อน้อยนัน่ เอง


7

3.แร่ ธาตุ แมงกานีส (Manganese)

เรามักจะรู ้จกั แมงกานีส ในลักษณะที่เป็ นพิษมากกว่าว่าเป็ นประโยชน์แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าเรา รู ้จกั ที่จะกินแมงกานีสอย่างเพียงพอ ในปริ มาณที่ไม่มากเกินจนเกินไปนัก

แมงกานีสก็สร้างประโยชน์

ให้กบั ร่ างกายอยูม่ ากเหมือนกัน ประโยชน์แมงกานีส ประโยชน์ของแมงกานีสที่มีต่อร่ างกายนั้นก็มีอย่างเช่น เป็ นส่ วนประกอบของเอนไซม์ในร่ างกาย เพื่อช่วยในการสร้างพลังงานให้กบั ร่ างกาย นอกจากนี้ยงั ช่วยในกระบวนการเผาผลาญคาร์ โบไฮเดรต โปรตีนและไ ขมันช่วยสร้างคอเลสเตอรอล เสริ มสร้างความอบอุ่นและยังรวมถึงการช่วยเสริ มสร้าง สมรรถภาพทางเพศอีกด้วย และที่สาคัญแมงกานีสเป็ นแร่ ธาตุ ที่ช่วยในการเชื่อมข้อต่อทั้งหลายของร่ างกาย ให้อยูด่ ว้ ยกันเป็ นอย่างดีอีกด้วย หากร่ างกายขาดแมงกานีส หากว่าร่ างกายของเราขาดแมงกานีส ไป ก็อาจจะทาให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก เพราะอาจจะทา ให้กระดูกนั้นผิดรู ปไปจากปกติ อาจทาให้เป็ นหมัน เลือดแข็งตัวช้า และร่ างกายก็มีปัญหาเรื่ องการเผา ผลาญไขมัน โปรตีนและคาร์ โบไฮเดรต สี ผมเปลี่ยนแปลงและมีระดับคอเลสเตอรอลที่สาคัญต่อร่ างกาย ต่าลง หากร่ างกายได้รับแมงกานีสมากเกินไป การรับแมงกานีสในปริ มาณที่มากเกินไปนั้น ส่ วนใหญ่แล้วจะรับเข้ามาทางการสัมผัสมากกว่าที่จะ ได้จากการที่เรากินอาหารที่มีแมงกานีสอยู่ ดังนั้น หากเราไม่ได้สัมผัส สู ดดม หรื อ ทาอะไรก็ตามเกี่ยวกับ แมงกานีสโดยตรง เราก็ไม่จาเป็ นว่าจะมีอากา

รของการได้รับแมงกานีสมากเกินไป แต่หากว่าเรามี


8 แมงกานีสในร่ างกายมากเกินไปจากการสัมผัสก็จะทาให้มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท และมี อาการสัน่ คล้ายกับโรคพาร์ กินสันหรื อโรคสันนิบาตนัน่ เอง แมงกานีสมีอยูใ่ น มีมากในเมล็ดธัญพืช ผลไม้ ผัก เมล็ดผลไม้เปลือกแข็ง ใบชา อะโวกาโด กานพลู สาหร่ ายทะเล แป้ ง ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์ เลย์ พีแคน เมล็ดดอกทานตะวัน ถัว่ เขียว เป็ นต้น


9

4.แร่ ธาตุ ฟลูออไรด์ (Fluoride)

แร่ ธาตุที่เราคุน้ เคยและรู ้จกั กันมากที่สุดตัวหนึ่งก็คงจะหนีไม่พน้ ฟลูออไรด์ เพราะหลายๆคนก็จะ คุน้ เคยกับประโยคทางโฆษณาโทรทัศน์บ่อยๆว่า “ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ” นัน่ เอง ฟลูออไรด์เป็ นแร่ ธาตุที่ มีอยูต่ ามธรรมชาติต่างๆ ซึ่ งคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งก็คือ ช่วยป้ องกันและรักษาฟันผุ อย่างที่เราเห็นว่า ฟลูออไรด์ก็ได้เป็ นส่ วนผสมในยาสี ฟันทุกยีห่ อ้ เลยทีเดียว แต่นอกจากฟลูออไรด์จะทาให้ฟันของเราแข็งแรง ไม่ผแุ ล้ว เจ้าฟลูออไรด์ยงั ทาหน้าที่แทนแคลเซี ยมในกระดูก ในเวลาที่แคลเซี ยมขาดแคลน แม้จะไม่ดีเท่า แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรทดแทนเลย หากร่ างกายขาดฟลูออไรด์ แน่นอนว่าหากเรา เกิดขาดฟลูออไรด์ข้ ึนมา หรื อว่ารับม าในปริ มาณที่ไม่เพียงพอ เราก็อาจจะมี ปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องฟัน ฟันของเราอาจจะไม่แข็งแรงและผุได้ และหากว่าขาดฟลูออไรด์เป็ นระยะ เวลานานๆก็อาจจะทาให้มีปัญหาเรื่ องของการเติบโตและการสื บพันธุ์ได้เช่นกัน หากร่ างกายได้รับฟลูออไรด์ในปริ มาณที่มากเกินไป ในทางตรงกันข้า ม การรับฟลูออไรด์ในปริ มาณที่มากเกินไป ก็อาจจะทาให้เราเกิดปั ญหาต่างๆได้ อย่างแรกเลยก็คือ ฟลูออไรด์ จะเข้าเกาะตรงข้อต่อของกระดูก นอกจากนี้อาจจะทาให้ฟันเกิดปั ญหา อาจจะเปลี่ยนสี ตกกระ หรื อว่าเสี ยอย่างถาวรไปเลย ส่ วนการกินอาหารเสริ มฟลูออไรด์มากเกินไปก็ อาจจะ ทาให้ระบบหายใจมีปัญหา ชัก และอาจจะถึงขั้นหัวใจวายได้ แหล่งของฟลูออไรด์ ส่ วนใหญ่แล้วจะมีในน้ าดื่ม ซึ่ งในน้ าประปาบางประเทศก็ผสมฟลูออไรด์เพื่อป้ องกันโรคฟันผุของ ประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ก็มีในใบชาแล้วก็อาหารทะเลต่างๆ


10

5.แร่ ธาตุทองแดง

ทองแดงเป็ นแร่ ธาตุที่มีความสาคัญต่อร่ างกายซึ่ งมีประโยชน์ในการช่วยป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ และยังเป็ นตัวประกอบสาคัญที่ช่วยในการขนส่ งธาตุเหล็กในเลือดของเรา ทาให้เราไม่เป็ นโรคโลหิ ตจาง นอกจากนี้ทองแดงยังเป็ นแร่ ธาตุที่ช่วยปรับระดับออกซิ เจนในเนื้อเยือ่ ให้อยูใ่ นภาว ะสมดุลไม่มากหรื อน้อย จนทาให้เกิดปั ญหาต่อร่ างกาย สร้างเม็ดเลือดสี หรื อเมลานินให้กบั ผิวหนัง และท้ายสุ ดทองแดงก็ช่วยสร้าง คอลลาเจนและช่วยทาให้กระดูกและผนังหลอดเลือดมีความแข็งแรง ที่สาคัญทองแดงเป็ นตัวช่วยลดความ อันตรายที่เกิดจากสารตะกัว่ และแคดเมียม ซึ่ งอาจจะทาให้ร่างกายของเราเจ็บป่ วยได้ ทองแดงเป็ นแร่ ธาตุที่แปลกกว่าเพื่อน ไม่วา่ จะรับประทานมาจากอาหารธรรมดาหรื อจากอาหาร เสริ มก็สามารถเป็ นพิษได้ท้ งั นั้น ซึ่ งหากได้รับในปริ มาณมากๆก็จะทาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวด กระเพาะอาหาร ปวดกล้ามเนื้อ และอาจทาให้เป็ นโรคโลหิ ตจางได้เช่นกัน เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก สลาย นอกจากนี้หากว่าได้รับการสะสมเป็ นระยะเวลานานๆก็อาจทาให้ตบั มีปัญหาและอาจจะร้ายแรงถึง ขั้นเสี ยชีวติ ได้ ทองแดงนั้นมีอยูใ่ นอาหารหลายชนิด แต่ที่มีมากก็คือ อาหารจาพวกสัตว์มีเปลือก อย่างเช่น ปู กุง้ หอย นอกจากนั้นมีผกั ไร้ใบ ตับ ปลา ผักโขม เห็ด หอยนางรม จมูกข้าวสาลี น้ าผึ้ง เป็ นต้น


11

6.แร่ ธาตุโครเมียม (Chrome)

หน้าที่และประโยชน์ของโครเมียม นั้นมีความสาคัญต่อร่ างกายเป็ นอย่างมากเพราะหากว่าร่ างกาย ขาดโครเมียมไป ร่ างกายของเราก็จะไม่สามารถทนต่อน้ าตาลหรื อว่ากลูโคสได้ ซึ่ งหมายถึงเรากาลังแพ้ กลูโคสนัน่ เอง นอกจากนี้โครเมียมยังช่วยในเรื่ องของการเผาผลาญอาหารจาพวกคาร์ โบไฮเดรตและไขมัน แถมยังช่วยปรับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้อยูใ่ นสภาวะสมดุลอีกด้วย ด้วยหน้าที่และประโยชน์ ของ โครเมียมจึงทาให้การกินโครเมียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายเป็ นการป้ องกันโรคเบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว และโรคความดันโลหิ ตสู งไปด้วยในตัว โครเมียมมีอยูม่ ากมายในอาหารทัว่ ไปจึงมีคน น้อยนักที่จะขาดโครเมียม อาหารที่มีโครเมียมอยูก่ ็คือ ไข่ เห็ด พริ กไทยดา หอยนางรม เนื้อสัตว์ เนยแข็ง นม ไวน์ เบียร์ และยีสต์ เป็ นต้น


12

7.แร่ ธาตุสังกะสี

หน้าที่และประโยชน์ที่สาคัญของสังกะสี คือ การร่ วมมือกับวิตามินเอ โดยการไปช่วยเสริ มแรง ของวิตามินเอ ให้สามารถดูแลรักษาดวงตาไม่ให้เป็ นโรคตาบอดกลางคืน ดังนั้นหากว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับ การมองเห็นในตอนกลางคืน นอกจากจะกินวิตามินเอแล้วควรจะกินสังกะสี เข้าไปเสริ มแรงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้สังกะสี ยงั มีประโยชน์ในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอ สังกะสี มีส่วนในการซ่อมแซม แบ่งเซลล์และพัฒนาการเติบโตของเซลล์และประ โยชน์ที่สาคัญอีก อย่างหนึ่ง ก็คือ สังกะสี มีความสาคัญในเรื่ องของกระดูก โดยจะเข้าไปช่วยพัฒนาการเติบโตของกระดูกให้ เป็ นไปตามปกติ นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่ องของการสื บพันธุ์อีกด้วย ผูท้ ี่ขาดสังกะสี อาจจะเป็ นเพราะ ร่ างกายไม่สามารถดูดซึ มสังกะสี ได้ หรื อเกิดจากการที่ ร่างกายขับสังกะสี ที่ควรสะสมเอาไว้ใช้ออกมาจากร่ างกายนัน่ เอง ในเด็กที่กาลัง โตนั้นหากว่าขาดสังกะสี ก็จะทาให้เบื่ออาหาร มีพฒั นาการทางร่ างกายช้ากว่าใครเพื่อน มีอาการท้องเสี ย อวัยวะเพศพัฒนาช้า มีผนื่ ตามร่ างกาย มีปัญหาตับและตับอ่อนโต ส่ วนคนที่ได้รับสังกะสี เกินความต้องการ มากๆก็อาจจะทาให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ แต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร แต่หากว่าเราได้รับสังกะสี ใน ปริ มาณที่สูงขึ้นไปอีก ก็อาจจะทาให้รู้สึกเหนื่อยล้า ปวดท้อง และกล้ามเนื้อทางานไม่ประสานกัน และ อาจจะร้ายแรงถึงขั้นไตวายได้


13 สังกะสี มีอยูใ่ นอาห ารประเภทเนื้อสัตว์มากกว่าพืช เพราะว่าสังกะสี มีความสาคัญในร่ างกายของ สิ่ งมีชีวติ นัน่ เอง ซึ่ งอาหารที่อุดมไปด้วยสังกะสี ก็คือ เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ สัตว์ปีก ไข่ อาหารทะเล ตับ ธัญพืช เป็ นต้น


14

8.ธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็ก เป็ นหนึ่งในธาตุที่ร่างกายของเราต้องการในปริ มาณมากกว่าแร่ ธาตุอื่นๆ ธาตุเหล็กมี ประโยชน์ต่อเลือด โดยธาตุเหล็กจะอยูใ่ นเฮโมโกลบินซึ่ งอยูใ่ นเม็ดเลือดแดง ซึ่ งเจ้าเฮโมโกลบินตัวนี้แหละ ที่พาเอาออกซิ เจนไปเลี้ยงส่ วนต่างๆของร่ างกาย และนอกจากธาตุเหล็กจะมีประโยชน์ต่อ

การสร้าง

เฮโมโกลบินแล้ว ธาตุเหล็กยังเป็ นธาตุที่ช่วยเสริ มสร้างพลังงานให้กบั ร่ างกาย โดยช่วยเสริ มสร้างเอนไซม์ หลายชนิดให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนัน่ เอง ธาตุเหล็กเป็ นแร่ ธาตุที่สาคัญต่อร่ างกายโดยเฉพาะเลือด ดังนั้นหากว่าร่ างกายของเราขาดธาตุเหล็กก็ จะทาให้เรากลา ยเป็ นโรคโลหิ ตจางได้ ซึ่ งทาให้เรามีอาการหน้าซี ด ใจสั่น เหงาหงอย ปากแตก ลิ้นแตก รู ้สึกไม่ดีท้ งั กายและใจ แต่หากว่าเป็ นไปในทางตรงข้าม คือเรารับธาตุเหล็กมากเกินไปในปริ มาณมากก็ อาจจะทาให้เกิดความรุ นแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ เนื่องจากหัวใจและระบบการหมุนเวียนของเลือดวาย แหล่งอาหารที่พบธาตุเหล็ก สาหรับแหล่งอาหารของธาตุเหล็กนั้นจะอยูท่ ี่ตบั เสี ยส่ วนใหญ่ นอกจากนั้นยังมีไข่แดง ธัญพืช เนื้อสัตว์ต่างๆ ผลไม้เปลือกแข็ง อาหารทะเล เมล็ดฟักทอง ไข่ปลาคาร์ เวียร์ เป็ นต้น


15

9.แร่ ธาตุไอโอดีน

ปั จจุบนั มีคนที่ขาดไอโอดีนน้อยมาก เพราะแม้วา่ เราจะอยูห่ ่างจากทะเลเราก็สามารถรับไอโอดีน จากเกลือที่ใช้ประกอบอาหารนัน่ เอง ไอโอดีนเป็ นแร่ ธาตุหลักที่ร่างกายต้องการและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย มากมาย ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วไอโอดีนจะอยูบ่ ริ เวณต่อมไทรอยด์ ซึ่ งเป็ นต่อมไร้ท่อ

ที่อยูบ่ ริ เวณคอของเรา

นัน่ เอง ฮอร์ โมนที่ถูกผลิตขึ้นนั้นก็จะเป็ นตัวเร่ งการเผาผลาญอาหารและพลังงานต่างๆในร่ างกายเรานัน่ เอง หากร่ างกายขาดไอโอดีน หากว่าเราขาดไอโอดีนก็จะทาให้เกิดปั ญหาต่างๆเกี่ยวกับร่ างกายตามมา จะมีอาการเบื่อทุกสิ่ งทุก อย่างและเกิดความเกียจคร้า นได้ง่าย หากขาดเป็ นระยะเวลานานๆก็อาจจะทาให้เกิดโรคต่างๆได้ โดยเด็ก ขาดไอโอดีนก็จะทาให้มีการพัฒนาการทางร่ างกายและทางเพศช้า หูหนวก เป็ นโรคเอ๋ อและหากว่าเรากิน อาหารที่มีไอโอดีนไม่พอระหว่างที่ ตั้งครรภ์ก็อาจจะทาให้เด็กแคระแกร็ นหรื อว่าปั ญญาอ่อนได้ สาหรับ ผูใ้ หญ่น้ นั หากขาดไอโอดีนมักจะเป็ นโรคคอหอยพอก ซึ่ งก็จะมีลกั ษณะเหมือนกับลูกโป่ งบริ เวณคอนัน่ เอง หากร่ างกายได้รับไอโอดีนมากเกินไป หากร่ างกายเรามีการสะสมไอโอดีนมากเกินไป อาการก็จะคล้ายกับการขาดไอโอดีนจะเป็ นโรคคอ พอก แต่จะต่างกันคือ จะเป็ นคอพอกไอโอดีน แหล่งของแร่ ธาตุไอโอดีนไม่วา่ สัตว์หรื อพืชที่อยูใ่ นทะเล หรื อว่าใกล้ทะเลจึงเป็ นแหล่งที่สาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นเกลือสมุทร น้ ามันตับปลาคอด สาหร่ ายทะเล กุง้ มังกร หอยนางรม และสัตว์ทะเลต่างๆเป็ นต้น


16

10.แร่ ธาตุแมกนีเซียม

เป็ นแร่ ธ าตุที่เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของกระ ดู ก ซึ่ งทางานร่ วมกับแคลเซี ยมและฟอสฟอรัส ประโยชน์และการทางานของแมกนีเซี ยม ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นการทางานเกี่ยวกับกระดูกและโครงสร้าง ของกระดูกต่างๆนอกจากจะมีหน้าที่ในการบารุ งรักษากระดูกให้แข็งแรงแล้ว แมกนีเซี ยมก็ยงั มีหน้าที่อื่นๆ อีกเช่น การเสริ มสร้างการทางานข องวิตามินดี ซึ่ งวิตามินดีจะทางานได้น้ นั จะต้องอาศัยแมกนีเซียมเป็ น สาคัญ นอกจากนี้ยงั ช่วยปรับความสมดุลของแร่ ธาตุในเซลล์ โดยจะช่วยปรับการไหลเข้าออกของแร่ ธาตุ ต่างๆในเซลล์ของเรานัน่ เอง แมกนีเซี ยมยังเป็ นแร่ ธาตุที่เกี่ยวพันกับพลังงานในร่ างกาย ซึ่ งจะช่วยเปลี่ย

นไกลโคเจน (น้ าตาล

รู ปแบบหนึ่ง)ไปเป็ นกลูโคสเพื่อนาไปเผาผลาญเป็ นพลังงานให้ร่างกายนาไปใช้นนั่ เอง หากเราดื่มเหล้ามาก ใช้ยาขับปั สสาวะหรื อยาบางชนิดก็จะทาให้ร่างกายของเราขับแมกนีเซี ยมออกมามากขึ้น และหากว่าเรากิน อาหารพวกผลไม้และผัก หรื อว่าอาหารที่มีเส้นใยอาหารสู

ง ร่ างกายก็จะดูดซึ มแมกนีเซี ยมได้นอ้ ยลง

เนื่องจากการจับตัวแมกนีเซี ยมกับเส้นใยอาหารนัน่ เอง หากร่ างกายขาดแมกนีเซียม ตามปกติแล้วการขาดแมกนีเซี ยมจะไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากร่ างกายมักจะกักตุนแร่ ธาตุชนิดนี้เอาไว้ เพราะร่ างกายหลายๆส่ วนของเราจาเป็ นจะต้องใช้แร่ ธาตุชนิดนี้ หากเราอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงของผูท้ ี่ขาด แมกนีเซี ยมก็ควรปรึ กษาแพทย์เพื่อกินอาหารที่มีแมกนีเซี ยมมากขึ้น หรื อไม่ก็กินแมกนีเซี ยมในรู ปแบบของ อาหารเสริ มไปเลย แมกนีเซี ยมเป็ นแร่ ธาตุที่มีทวั่ ไปในอาหาร เช่น กากน้ าตาล เมล็ดผลไม้เปลือกแข็ง ป ลา แมกคาเรล ปลาตะเพียน หอยทาก เมล็ดดอกทานตะวัน ข้าวจ้าว ถัว่ เหลือง หอยนางรม ธัญพืชต่างๆ เป็ นต้น


17

แหล่ งอ้ างอิง

เกร็ดความรู้ เรื่องวิตามินและสารอาหาร.(3 พฤศจิกายน 2555).[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก www.ความรู้รอบตัว.com

เกร็ดความรู้เรื่องวิตามินและสารอาหาร  

เป็นการรวบรวมเกร็ดความรู้เรื่องของวิตามินและสารอาหารสิบชนิดที่เราได้รับจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหากได้รับวิตา...