Schoolbrochure 2020 2021

Page 1

2020 - 2021

SCHOOLBROCHURE


2


INHOUD INHOUD................................................................................................................. 3 WELKOM en VISIE .................................................................................................. 4 01. CONTACT........................................................................................................ 6 02. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL ......................................................................... 6 03. SAMENWERKING ........................................................................................... 15 04. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN ...................................................................... 18 05. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN ........................................................ 18 06. AFWEZIGHEDEN ............................................................................................ 19 07. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) ........................................ 20 08. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS ................................................................. 20 09. ONDERWIJS AAN HUIS ................................................................................... 21 10. BIJDRAGEREGELING ...................................................................................... 22 11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING ......................................... 23 12. VRIJWILLIGERS ............................................................................................ 23 13. WELZIJNSBELEID .......................................................................................... 23 14. LEEFREGELS ................................................................................................. 25 15. PRIVACY ...................................................................................................... 30 16. HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID ........................................................... 33 17. OUDERLIJK GEZAG EN ECHTSCHEIDING .......................................................... 34 18. ENGAGEMENTSVERKLARING ........................................................................... 35 19. REVALIDATIE ................................................................................................ 36 20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING ..................................................... 37

3


WELKOM Beste ouders,

U koos voor onze school. Wij zijn heel blij uw kind te mogen verwelkomen op onze school en danken u voor uw vertrouwen. De directie en de leerkrachten willen zich ten volle inzetten voor een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs voor uw kind. Een goede samenwerking vinden wij belangrijk. Bij vragen en problemen staan wij klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij vertrouwen er op dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Deze schoolbrochure is tot stand gekomen in overleg met alle Katholieke scholen van Harelbeke. Bij deze brochure hoort een instemmingsformulier. Wij vragen het formulier ‘voor akkoord’ te ondertekenen en terug te bezorgen voor 15 september. Hier en daar vindt u een verwijzing naar het tweede luik van deze brochure (onderwijsregelgeving). Hierna vindt u de visietekst van onze scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke (KBH). U vindt de schoolbrochure en de onderwijsregelgeving ook online op onze website www.augustinusschool.be

Van harte,

Nancy Herman en Vicky Deweer Directeurs

4


VISIE vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke (KBH) organiseert kleuter- en lager onderwijs in 6 scholen (7 vestigingsplaatsen). De scholen situeren zich in Bavikhove, Harelbeke, Hulste en Stasegem. Alle scholen vormen sinds 1 september 2003 één scholengemeenschap met één schoolbestuur. Vanuit een eigen identiteit in relatie met de lokale gemeenschap en via het pedagogisch project biedt iedere school kwaliteitsvol onderwijs aan. Niet-pedagogische en organisatorische taken worden in de scholengemeenschap gecentraliseerd. Door samenwerking op verschillende domeinen en solidariteit tussen de scholen onderling wordt expertise en efficiëntie versterkt. Hierdoor wordt de kwaliteit van ons onderwijs en de professionalisering binnen onze scholen verhoogd. Als katholieke dialoogschool hebben we aandacht voor de eigenheid van elk kind en staan we open om met anderen in diversiteit te leren samenleven. Het pedagogisch project van al onze scholen wordt geïnspireerd door de figuur van Jezus. Geloof wordt nooit opgedrongen: we laten alle kinderen kennis maken met bijbelse & andere levensbeschouwelijke verhalen en reiken kansen tot beleving aan. Zo komen kinderen op het spoor van hun eigen identiteit. Onze scholen scheppen mogelijkheden voor een kritische en duurzame ontwikkeling van elk kind. Kinderen komen zo hun eigen ‘leer-kracht’ op het spoor. Alle kinderen krijgen optimale ontwikkelingskansen om zich naar eigen kunnen en op eigen tempo te ontplooien. De leraar doet ertoe! Daarom ondersteunen we leraren in het ontwikkelings- en ervaringsgericht werken bij het realiseren van het leerplan ‘zin in leren, zin in leven’. Leraren doen aan expertisedeling en blijven hun kennis en vaardigheden professionaliseren, gericht op de individuele noden en de prioriteiten van de school/scholengemeenschap. Waar nodig en wenselijk doen we een beroep op de expertise en deskundigheid van externe partners. In onze scholengemeenschap willen we, vanuit een open communicatie en positieve sfeer, gastvrij zijn en steeds hoopvol nieuwe kansen geven, zolang dit onze draagkracht niet overstijgt. KBH ondersteunt het beleidsvoerend vermogen van onze scholen en speelt actief in op de vragen vanuit een steeds veranderende samenleving. Zelfevaluatie en reflectie heeft als doel om de kwaliteit van vorming (leren en opvoeden) in onze scholen te bewaken. De scholengemeenschap investeert in een vernieuwende didactische uitrusting, binnen een veilige infrastructuur. We streven naar een hoge betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de verschillende geledingen: schoolbestuur, directie, teamleden, kinderen en ouders.

5


1. CONTACT 1.1 De school

VBS St.-Augustinus Stasegemdorp 32 8530 Harelbeke - Stasegem 056/20.37.76 info@augustinusschool.be www.augustinusschool.be

Contactgegevens

Directeur: Nancy Herman directie@augustinusschool.be Directie Pedagogisch directeur Vicky Deweer vicky.deweer@kbhonline.be

Zorgcoördinatie

Kleuter: Ruth Vergote Lager: Vicky Deweer zorg@augustinusschool.be

Schoolteam

Zie schoolsite

Secretariaat

Isabel Caesens en Leen Desplenter

Het secretariaat is elke voormiddag open van 8u10 tot 12u10 en in de namiddag van 13u30 tot 15u10.

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 2.1 Schooluren 8u30 – 12u10 13u30 – 15u30 vrijdagnamiddag: 13u30 – 15u10 Voormiddag: 10u10 – 10u30 of 10u35 – 10u55

De lessen beginnen stipt. Kom op tijd naar school.

Speeltijden Gesplitste speeltijden (4de, 5de en 6de lj)

In de namiddag is er geen speeltijd, wel een extra uitlooptijd, onder begeleiding van de klasleerkracht De schoolpoorten worden geopend om 8u15 en om 13u15. Voor de aanvang van de lessen is er telkens een kwartier gratis toezicht. Laat de kinderen pas naar school komen vanaf het tijdstip dat er toezicht is op de school, 6


d.w.z. niet vóór 8u15 en niet vóór 13u15. Vanaf die tijdstippen is er ook een gemachtigd opzichter aan de voorkant van de school. Wie te vroeg komt, wordt automatisch opgenomen in de opvang en zal opvang moeten betalen. Kleuters worden steeds gebracht via de hoofdingang. Daar vangt een juf uw kleuter op aan de bruine poort. Zij ziet er op toe dat kleuters de speelplaats niet meer verlaten. Een andere juf houdt toezicht op de aanwezige kleuters. Ouders worden gevraagd het afscheid kort te houden om onnodige verkeershinder voor de poort te vermijden. Dus: geen ouders of grootouders op de speelplaats, zo kunnen wij in rust en orde op tijd beginnen. We maken enkel een uitzondering voor nieuwe peuters bij de instap. Bij afwezigheid van uw kind, verwittigt u het secretariaat vóór 9u00. Om 8u30 gaan de poorten op slot. Laatkomers melden zich aan bij het secretariaat of de directie. Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet-gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt. Toegang tot de klaslokalen: het belsignaal betekent voor de kleuters en leerlingen dat het tijd is om zich de klas te begeven. Voor en na de schooluren en tijdens de speeltijden komen de kinderen niet in de klaslokalen, tenzij met toestemming of in opdracht van een leerkracht of de directie. Tijdens de schooluren (dit is tevens net voor en net na de klasuren) gaan de ouders nooit naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directie.

2.2 Opvang voor, ‘s middags en na de school

Tijdstippen

Voorschools: 6u45 – 8u15 Middagopvang: 12u30 – 13u15 Naschools: 15u45 – 18u15 Vrijdagnamiddag tot 17u15 Woensdag: 12u30 – 16u

Vergoeding

€0.40 per begonnen kwartier

Het eerste kwartier voor en na de lessen is er gratis opvang. De opvang ’s morgens gaat door in het klooster (ingang via witte deur voorkant). Voor de avondopvang wordt aan de ouders gevraagd de kinderen af te halen aan de chillzaal. De avondopvang voorziet niet in een vieruurtje. De kinderen brengen een drankje (water, melkdrank of fruitsapje – geen frisdrank) en koek of fruit mee van thuis. Om 15u45 wordt verplichte stille opvang georganiseerd voor de lln vanaf het derde leerjaar. Vanaf 16u30 kunnen de lln afgehaald worden. Zij hebben steeds een leesboek mee van thuis om zich zo nodig in stilte te kunnen bezighouden. De ochtend- en avondopvang, alsook de woensdagnamiddagopvang, zullen elektronisch 7


geregistreerd worden. De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. Er wordt telkens elektronisch ingeschreven voor een volledige periode. Bij overschrijden van het einduur zal een boete van €5.00 per kwartier aangerekend worden. Voor alle aangerekende opvang ontvangt u jaarlijks één fiscaal attest per gezin. 2.3 Middagpauze Tijdstip

12u10 – 13u15

Warme maaltijd van school Boterhammen van thuis

€2.40 + €1.20 opvangvergoeding €1.20 opvangvergoeding

Drankjes van thuis worden niet toegelaten. Zowel de warme eters als leerlingen met lunch van thuis krijgen soep aangeboden. Iedereen drinkt kraantjeswater. In het kader van milieuzorg op school vragen wij boterhammen mee te brengen in een boterhamdoos of lunchbox (geen wegwerpverpakking). De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. Jaarlijks krijgt u voor de opvangvergoeding één fiscaal attest per gezin. Via een elektronisch formulier wordt gekozen of leerlingen warme maaltijd bestellen OF een lunch van thuis meebrengen voor de hele periode. In uitzonderlijke omstandigheden kan een aanpassing doorgevoerd worden. Hiervoor dienen ouders per mail (minimaal 1 dag vooraf) of telefonisch voor 9u het secretariaat op de hoogte te brengen. Na 9 u kunnen de bestellingen niet meer aangepast worden en zullen de warme maaltijden gefactureerd worden aan de ouders.

2.4 Tussendoortjes

Water

Fruit

Water is de beste dorstlesser. Kleuters krijgen op geregelde tijdstippen water aangeboden in de klas. Leerlingen van het lager brengen elke dag een gevulde herbruikbare fles water mee. We vragen om deze minstens 1 keer per week uit te wassen. Woensdag = fruitdag We adviseren elke voormiddag te voorzien in een gezond tussendoortje (fruit of groente)

De kinderen brengen hun eigen tussendoortjes mee. Een droge koek, een stuk fruit of groente krijgt onze voorkeur (in een fruit- of koekendoosje). Alle leerlingen en kleuters nemen in het kader van het gezondheidsbeleid deel aan de fruitdag en brengen op woensdag een stuk fruit mee. (Koeken blijven die dag in de boekentas.) We dulden geen kauwgom, snoep, chips, chocolade of frisdrank. Tijdens de speeltijden en de middagpauze wordt enkel water toegelaten.

8


2.5 Einde schooluren Afhalen leerlingen Voorkant school: Begeleiders wachten aan de bruine poort tot eerste bel. De kleuters worden afgehaald aan hun klas aan de speelplaatskant. De leerlingen van het lager worden afgehaald aan de turnzaal (via kleuterspeelplaats). Ouders geven een teken aan de juf van toezicht dat ze hun kind(eren) ophalen. Achterkant school: Ouders wachten ter hoogte van de groene poort tot aan de eerste bel. Zij halen hun kinderen op via de speelplaats v/h lager; en verder naar de kleuterklassen of via de kleuterspeelplaats naar de turnzaal. We vragen dat begeleiders geen leerlingen opwachten of afhalen in de gangen. Kinderen verlaten de school niet alleen! Huisdieren wachten buiten het schooldomein. Tuisrijen

Rij 1 Rij 2 Rij 3 Fietsrij

Fietsers

Rij H.A.P.

Kruispunt van de ‘banaan’ Bosdreef Via Politieke gevangenenstraat tot rondpunt aan Veldrijk Leerlingen vanaf het 4de lj sluiten aan bij de fietsrij – kerk- Ommegangstraat – Pol. gevangenenstraat - Gen. Deprezstraat – Stasegemdorp De fietsers van rij 1, 2 en 3 gaan te voet mee met de rijen tot deze ontbonden worden. De fietsers van rij 4 van het 4de, 5de en 6de leerjaar worden afzonderlijk begeleid als ze aan volgende voorwaarden voldoen: - in het bezit van een verkeersveilige fiets - dragen van het fluo-hesje van school - dragen van een fietshelm Om 16u wordt op dinsdag en donderdag een rij ingericht voor de leerlingen die podiumkunsten/notenleer/dictie… volgen

De ouders bespreken met hun kinderen de kortste én veiligste route van thuis naar school. De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Deze regels zijn verplicht opdat het kind verzekerd zou zijn door de schoolverzekering. Omwegen om welke reden dan ook zijn niet toegelaten. 9


Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Het veiligheidshesje behoort tot de schooluitrusting en de kinderen zijn verplicht het te dragen vanaf 1 september tot en met 30 juni.

2.6 Vakanties en vrije dagen -

Lokale vrije dagen Pedagogische studiedagen

Schoolvakanties 2020 - 2021

maandag 5 oktober 2020 maandag 3 mei 2021 woensdag 2 december 2020 woensdag 10 februari 2021 maandag 22 maart 2021 Herfstvakantie: ma 02/11 – zo 08/11 Wapenstilstand: wo 11/11 Kerstvakantie: ma 21/12 – zo 03/01 Krokusvakantie: ma 15/02 – zo 21/02 Paasvakantie: ma 05/04 – zo 18/04 Dag van de arbeid: za 01/05 Hemelvaart: do 13/05 – vr 14/05 Pinkstermaandag: ma 24/05

2.7 Huiswerk Wij beschouwen huiswerk als : 1. een verlengstuk van het ‘leren leren’. Dat houdt in dat huiswerk nuttig is om leerstof verder in te oefenen op een zelfstandige basis, basiskennis te automatiseren, technieken en vaardigheden te oefenen, routine te verwerven, attitudes zoals discipline en verantwoordelijkheid te bevorderen, werk te leren plannen en een eigen leerstijl te verwerven. 2. aan de ouders informatie verstrekken over het geleerde (vooral geldend in de lagere klassen) Andere krachtlijnen: 1. Ouders die belangstelling tonen voor het huiswerk van hun kind verhogen de betrokkenheid met het onderwijsaanbod. 2. Het huiswerk mag / kan door de ouders nagezien / verbeterd worden op een manier waarop de leerkracht kan vaststellen waar het kind in de fout ging. 3. De schoolagenda is een belangrijke schakel tussen school en thuis. Hierin worden de taken en opdrachten genoteerd. De leerkracht en de ouders ondertekenen wekelijks de schoolagenda. De schoolagenda is eveneens een communicatiemiddel tussen school en thuis. 4. Differentiëren in huiswerk is mogelijk; dwz dat zwakkere lln minder en/of eenvoudiger taken krijgen én dat sterkere lln meer en/of uitdagender taken krijgen.

10


Huiswerkfrequentie: 1ste leerjaar : - dagelijks technisch lezen - 1 taak wiskunde per week - 1 taak Nederlands per week - niet instuderen van lessen (er wordt enkel getoetst naar parate kennis) max : 15 min/dag 2de leerjaar : - dagelijks inoefenen van het lezen (lezertjes of leesbundel) - dagelijks inoefenen tafels en/of onthoudwoordjes - 2 taken per week (1 schriftelijk en 1 kweetet) - niet instuderen van lessen (er wordt enkel getoetst naar parate kennis) max : 20 min/dag 3de leerjaar : - een aantal keren per week inoefenen lezen (lezertje) - 2x per week tafels oefenen - na elk thema onthoudwoorden oefenen - 2 taken/week (1 schriftelijk en 1 kweetet) - af en toe iets leren max : 30 min/dag 4de leerjaar : - regelmatig inoefenen spelling en/of rekenonderdelen (kloklezen, tafels) - lezen - toetsen van leerstofonderdelen - 3 taken/week (schriftelijk en op kweetet) max : 30 min/dag 5de leerjaar : - Huistaken (schriftelijk en op kweetet) en lessen - wekelijks inoefenen van Frans - toetsen van grotere leerstofonderdelen 6de leerjaar : - huistaken (schriftelijk en op kweetet) en lessen - inoefenen Frans - toetsen van grotere leerstofonderdelen Vanaf het 2de leerjaar worden alle lessen en taken op maandag in de agenda genoteerd. Leerlingen kunnen op die manier hun werktijd plannen. Dit geldt tevens voor de digitale opdrachten (kweetet.be) Sommige klassen beschikken ook over een huiswerkblog. Ouders kunnen via deze weg de agenda nog beter opvolgen. Afwijkingen op deze structuur : In vakantieperiodes worden geen huistaken opgegeven, ook geen af te werken opdrachten. Een huistaak is een verplichting. Er mag verwacht worden dat deze met zorg wordt uitgevoerd. Leerlingen vanaf de 3de graad verbinden zich er toe het studeerschrift te gebruiken.

11


Een handtekening in de schoolagenda is voor de leerkracht een bevestiging van uw aandacht voor het huiswerk. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. Steun en stimuleer je kind om zijn lessen en taken rustig en goed aan te pakken, vooral die waar je kind het moeilijk mee heeft.

2.8 Agenda, nieuwslijntje, mail

Kleuter

De kleuterleidsters houden de ouders op regelmatige tijdstippen op de hoogte van het klasgebeuren in het algemeen en over uw kind in het bijzonder.

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen een schoolagenda waarin taken en lessen genoteerd worden. Er is plaats voorzien voor informatie en mededelingen voor de ouders. We vragen aan de ouders regelmatig de agenda in te zien en iedere Lager week te ondertekenen. Het staat u ook vrij om er een notitie in te schrijven. De leerlingen worden geacht de taken stipt af te werken en de lessen bij te houden. Wanneer de leerlingen in gebreke blijven, kunnen maatregelen genomen worden, eventueel in samenspraak met de ouders. De school zal belangrijke info via mail doorgeven. Daartoe krijgt elk kind een mailadres van de school. Ook de leerkracht kan ervoor kiezen de ouders belangrijke klasinfo door te geven via mail. De uitnodigingen voor de evaluatiemomenten worden door de ouders via een digitaal systeem beantwoord. Maandelijks is er een nieuwslijntje met belangrijke info omtrent het schoolgebeuren dat via mail en de website www.augustinusschool.be (onder nieuwsbrieven) verspreid wordt.

2.9 Oudercontacten

Wanneer

-

beginevaluatie kleuter en lager: wo 28 oktober ‘20 tussentijdse evaluatie lager: wo 27 januari ‘21 tussentijdse evaluatie 3de KL: di 30 maart ‘21 BaSO-fiche 6de lj: di 30 maart ‘21 eindevaluatie kleuter en lager: ma 28 juni ‘21

Het rapport brengt niet alleen verslag uit over schoolse prestaties en vorderingen, maar evenzeer over de leer- en leefhouding op school. Het is een hulp om de studie en het gedrag, de evolutie en de werklust van het kind te volgen. Het is een kans om uw kind steeds opnieuw aan te moedigen. De ouders verbinden er zich toe : • • •

in te gaan op de uitnodiging om het rapport persoonlijk af te halen, het gehandtekende rapport tijdig op school terug te bezorgen, rekening te houden met het advies van de klassenraad

12


Op geregelde tijdstippen worden de schoolvorderingen geëvalueerd. De resultaten hiervan worden in punten uitgedrukt. Regelmatig wordt de toetsenmap meegegeven naar huis. Op de toetsen staat het gemiddelde van de klas vermeld. Ook het kind evalueert zichzelf. We vragen de toetsen telkens te handtekenen en terug te bezorgen. Op het einde van elke evaluatieperiode krijgen de kinderen een ‘rapport’. We houden eraan dit met de ouders te bespreken door middel van een individueel oudercontact. Het was altijd al onze bedoeling om meer mee te delen dan punten alleen. Wij willen ook rekening houden met de geleverde inspanningen en de sociale capaciteiten. Deze factoren zijn immers later even belangrijk als de intelligentie. Wij hopen ieder kind, welke punten het ook behaald heeft, aan te sporen om zich in te spannen en tot een totale persoonlijkheidsontwikkeling te komen. Daarenboven vinden wij het zeer belangrijk dat de aan ons toevertrouwde kinderen gelukkig zijn en zich goed voelen in hun vel. Hoewel er in het kleuter geen rapport als dusdanig wordt opgesteld, houden wij er aan om ook hier oudercontacten te organiseren. Eind oktober en op het einde van het schooljaar krijgen ouders de gelegenheid om met de leerkracht de vorderingen van hun kind door te nemen. Voor de derde kleuters houden we tevens een tussentijdse evaluatie in functie van de overstap naar het lager rond de paasvakantie. Voor de paasvakantie worden de ouders van de leerlingen van het 6de lj uitgenodigd in functie van de overstap naar het vervolgonderwijs. De school formuleert haar advies en bespreekt de BaSO-fiche. Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden wij misverstanden achteraf. 2.10 De klassenraad De klassenraad bestaat telkens uit de directie, de zorgcoördinator en de leerkracht(en) van de betrokken leerling en/of leerlingengroep. Deze raad geeft in multidisciplinair overleg advies over de schoolloopbaan van elke leerling. De toekenning van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het 6de leerjaar, behoort eveneens tot de bevoegdheid van deze raad.

2.11 Sport op school Kleuter: 2 lestijden Lager: 1 lestijd met bijzondere leermeester en 1 lestijd door leerkracht 2/3 kleuterklassen: turnpantoffels Lagere afdeling: turnpantoffels of sportschoen met bleke zool, grijs Tshirt met logo school en groen broekje van school. Het dragen van armbandjes, oorringen, ringen en kettingen… wordt niet toegelaten om veiligheidsredenen. €7.50 voor het T-shirt €8.50 voor het broekje

Bewegingsopvoeding Lichamelijke opvoeding

Kledij

Vergoeding 13


1ste t/m 4de leerjaar: elk leerjaar geniet van een aaneensluitende reeks zwemmen (zie schoolkalender) Het zwemmen vindt plaats op woensdagvoormiddag in Zwevegem. Een zwembroek of zwempak Handdoek en kleine handdoek voor de voeten (Zwemshorts zijn niet toegelaten). - 1ste en 2de leerjaar betalen €2.00 voor de bus. Stad Harelbeke subsidieert het zwemmen met €2.50 euro per beurt - 3de leerjaar: €4.50 - 4de leerjaar: gratis (de school geeft 1 jaar gratis zwemmen)

Zwemmen

Kledij

Vergoeding

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alleen om medische redenen (met doktersbriefje) kan een leerling vrijgesteld worden van de gym- of zwemles. Vrijgestelde leerlingen wonen de lessen bij (geregeld transport naar zwembad wordt aangerekend).

14


3. SAMENWERKING 3.1 Met ouders

Oudercontacten

Vaste oudercontacten voor herfstverlof, januari en eind juni

Infomomenten

Open klas: eind augustus Info klaswerking: begin september Open school: schoolfeest Info overgang eerste leerjaar: op de ouderavond 3de kleuter voor de paasvakantie

De ouders kunnen de directeurs bereiken in het directielokaal. De ouders kunnen de leerkrachten spreken op afspraak. Tijdens klasuren of toezicht zijn de leerkrachten niet beschikbaar voor een gesprek omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

Oudercomité

Contact: Sarah Valcke oudercomite@augustinusschool.be

Het oudercomité informeert ouders en biedt vormingskansen aan. Het vertegenwoordigt de ouders als groep bij de directie en de leerkrachten. Het comité organiseert projecten waarbij de opbrengst naar de kinderen en/of de school gaat. Het geeft financiële steun aan de school. Elk jaar zijn er 4 algemene vergaderingen (data: zie nieuwslijntjes). Elk project wordt gestuurd door een werkgroep. Deze vergaderen volgens noodzaak. Het oudercomité heeft voor de school een ondersteunende functie.

Schoolraad

Voorzitter: Vincent Declercq Samenstelling: zie www.kbhonline.be Vertegenwoordigers voor onze school: voor de ouders: Sarah Valcke voor het personeel: Wouter Vande Ghinste voor de lokale gemeenschap: Martin Lannoo

Deze raad is een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het schoolbestuur toe.

15


3.2 Met leerlingen Leerlingenraad Vertegenwoordigers Verantwoordelijke

Zie kalender schoolsite. Telkens 2 leerlingen van elke klas van het 4de, 5de en het 6de leerjaar Een leerkracht

Elke leerling uit het 4de, 5de en het 6de leerjaar kan zich kandidaat stellen. De klas kiest haar vertegenwoordigers. Eénmaal per maand vergadert de leerlingenraad met de verantwoordelijke leerkracht. De leerlingen kunnen hun ideeën en suggesties kenbaar maken. Wat haalbaar is, wordt gerealiseerd. De leerlingen worden zo sterk betrokken bij het schoolbeleid en leren wat verantwoordelijkheid is. Wij engageren ons ook voor de kindergemeenteraad. 3.3 Met externen CLB (Centrum Leerlingbegeleiding) Contact

CLB Groeninge Harelbekestraat 81 8540 DEERLIJK  056/24 97 00

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Er is een verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken. Wat het CLB doet, kunt u vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving op onze schoolsite en op www.kbhonline.be . Beroepscommissie

Katholiek basisonderwijs Harelbeke Tuinstraat 20 - 8530 Harelbeke AGODI Secretariaat Commissie inzake leerlingenrechten

Commissie inzake leerlingenrechten

t.a.v. Ingrid Hugelier H. Consciencegebouw Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel Commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be AGODI Afdeling advies en ondersteuning onderwijspersoneel

Commissie zorgvuldig bestuur Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Klachtencommissie Katholiek Guimardstraat 1 Onderwijs Vlaanderen 1040 Brussel klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen De wettelijke principes waaraan een school zich moet houden vindt u terug op www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur . Commissie Zorgvuldig Bestuur

16


3.4 Schoolbestuur Voorzitter

E.H. Filip Debruyne

vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke Contact Tuinstraat 20 8530 Harelbeke Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator en de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in onze scholen. De samenstelling ervan vindt u op www.kbhonline.be .

3.5 Scholengemeenschap CoĂśrdinerend directeur

V.B.S. St.-Augustinus

Johan Coopman

Tuinstraat 20 8530 Harelbeke Contact  056/29 57 27 info@kbhonline.be Stasegemdorp 32 8530 Harelbeke

V.B.S. Heilig Hart

Tuinstraat 21

8530 Harelbeke

V.B.S. Mariaschool

Schoolstraat 70

8530 Harelbeke

V.B.S. Sint-Rita

Zandbergstraat 24

8530 Harelbeke

V.B.S. De Wingerd

Bruyelstraat 8

8531 Bavikhove

V.B.S. O.L.V. Vreugde

Vlietestraat 127

8531 Hulste

V.B.S. De Vleugel

Kon. Leopold III-plein 69

8530 Harelbeke

17


4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 4.1 Inschrijvingen • • • •

Zie onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be Inschrijven voor het huidige schooljaar kan elke dag Inschrijven voor het volgende schooljaar kan reeds vanaf 1 september Bij voorkeur na telefonische afspraak

4.2 Instapdata kleuters • • • • • • •

de de de de de de de

eerste eerste eerste eerste eerste eerste eerste

schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag

na de zomervakantie na de herfstvakantie na de kerstvakantie van februari na de krokusvakantie na de paasvakantie na hemelvaartsdag

De inschrijvingsvoorwaarden om toegelaten te worden tot het lager onderwijs vindt u terug in de infobundel onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be . In uitzonderlijke gevallen kan een school uw kind weigeren in te schrijven. Voor meer info verwijzen we eveneens naar de bovenstaande link.

5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

18


6. AFWEZIGHEDEN leerplichtige leerlingen Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. 6.1 Wegens ziekte vanaf het lager •

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Dit kan maximaal 4 keer per schooljaar. Daarna is telkens een medisch attest verplicht.

Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Medische consultaties moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen zo vlug mogelijk de school en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 6.2 Andere afwezigheden voor alle kinderen Soms kan een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. 6.3 Problematische afwezigheden (ook voor de 5-jarigen) We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter en/of school toeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden wordt automatisch het Agentschap voor Onderwijsdiensten verwittigd. De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 19


6.4 Luxeverzuim voor het lager Elk kind is verplicht om aanwezig, tenzij gewettigd afwezig, te zijn vanaf de eerste dag tot en met de laatste dag van het schooljaar. Vroeger op vakantie vertrekken of later terugkomen is geen gewettigde afwezigheid, maar wel ‘luxeverzuim’, een vorm van ongewettigde afwezigheid. Om die reden plegen ouders die hun kinderen vroegtijdig mee op reis nemen of te laat laten terugkeren een inbreuk op de wet op de leerplicht (29 juni 1983).

7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) Daguitstappen Schoolreis, boerderijbezoek, theater- en filmvoorstellingen, stadsbezoeken, sportactiviteiten, uitstappen kaderend in het BC of wero-thema… Meerdaagse Natuurklassen Om de twee jaar nemen de klassen per graad deel aan een natuurklas: • Bosklas voor eerste en tweede leerjaar. • Zeeklas voor derde en vierde leerjaar. • Avonturenklas voor het zesde leerjaar. (ieder schooljaar) De natuurklassen voor eerste en tweede graad gaan door tijdens de schooljaren die beginnen in een oneven jaar (dus: 2021-2022, …). 1ste graad: bosklassen februari (2-jaarlijks) 2de graad: zeeklassen september-oktober (2-jaarlijks) 6de leerjaar: avonturenklas laatste weekend juni (jaarlijks) Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extramurosactiviteiten. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten. Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extramurosactiviteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering geruime tijd voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Reeds gemaakte kosten en voorschotten zullen aangerekend worden. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten wel aanwezig zijn op school. Tijdens het schooljaar worden de ouders hierover telkens duidelijk geïnformeerd.

8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die eind juni het lager onderwijs zullen voltooien. Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen voldoen aan de eindtermen en dus het getuigschrift wel of niet behalen. De leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen, 20


krijgen een getuigschrift met behaalde doelen. De klassenraad baseert zich daarvoor op volgende criteria: - de inschrijving als regelmatige leerling - de leerling volgde het 6de leerjaar - de rapportering van het 6de leerjaar waarbij de leerling gemiddeld 50% behaalt op de leergebieden wiskunde, Nederlands, wereldoriĂŤntatie en Frans - de attitudes naar leerhouding, motivatie en sociale competentie - leerlingen met een aparte leerlijn (curriculumdifferentiatie) kunnen het getuigschrift behalen als ze slagen in een genormeerde eindtoets

9. ONDERWIJS AAN HUIS Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school neemt in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet om synchroon internetonderwijs aan te bieden. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

21


10. BIJDRAGEREGELING Niet-verplicht aanbod Maaltijden Opvang en studie (met fiscaal attest) Gelegenheidsuitgaven

max. 150 middagen per jaar warme maaltijd: max. 182 dagen in een jaar ’s morgens ‘s middags ’s avonds klasfoto en individuele foto

€ 2.40 per middagmaal € 0.40 per begonnen kwartier

aanbevolen verkoopprijs

Verplichte activiteiten

Zwemmen

Verplaatsingen en inkomgelden bij activiteiten

1ste t/m 3de lj: 4.50 € per beurt niet-zwemmen 2.00€ bus 4de leerjaar: gratis maximumfactuur: 1ste en 2de lj krijgen van de stad 2.50 € subsidie per beurt. één dag of een halve dag: - allerlei sportactiviteiten - culturele en didactische activiteiten - schoolreis lager - schoolreis kleuter - deelname aan projecten

kleuter: max. 45 euro / schooljaar lager: max. 90 euro / schooljaar

Verplicht aanbod buiten de maximumfactuur Verkeersopvoeding

Veiligheidshesje

€ 5.00

Gymkledij

sportbroekje sportshirt

€ 8.50 € 7.50

Meerdaagse uitstappen Bosklas Zeeklas Avonturenklas

1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 6de leerjaar

Uitgebreide maximumfactuur: maximaal 445 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs

Betalingsmodaliteiten: De school werkt met een maandelijks facturatiesysteem. Ouders betalen de schoolrekening door overschrijving. Domiciliëring wordt aanbevolen. Indien er financiële problemen zijn, neemt u contact met de directie. Het is de bedoeling afspraken te maken i.v.m. aangepaste betalingsmodaliteiten. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Bij niet tijdig betalen kunnen bepaalde diensten niet meer aangeboden worden. Indien we vaststellen dat de schoolrekeningen geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet nageleefd worden, zal de school verdere stappen ondernemen. In eerste instantie zullen we in overleg gaan om een oplossing te helpen zoeken. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we de maximaal wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

22


11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING Zie infobrochure onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be .

12. VRIJWILLIGERS Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via de infobrochure onderwijsregelgeving, te vinden op www.kbhonline.be .

13. WELZIJNSBELEID 13.1 Preventie De school streeft ernaar in samenwerking met alle betrokkenen van de schoolwerking een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Het preventiebeleid wordt geïntegreerd in diverse activiteiten en opdrachten om de probleemaspecten van de veiligheid en de risico’s te kunnen inschatten, elimineren of beperken. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakte schoolafspraken houden. 13.2 Verkeersveiligheid •

• • Verwachtingen naar de ouders

• •

• • Verwachtingen naar de kinderen

23

Erop toezien dat de kinderen hun uniforme veiligheidshesje van de school dragen. Parkeren op de voorziene parkeerstroken. Zich houden aan de aanwijzingen van de gemachtigde opzichter. Bespreken met hun kind(eren) de veiligste route van en naar school. Zorgen voor een fiets die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Bij uitstappen met de fiets en/of deelname aan de fietsersrij voorzien in een fietshelm. (voorbehouden 5de en 6de lj) Alle kinderen dragen steeds het veiligheidshesje van de school. Wachten op het zebrapad tot de gemachtigde opzichter teken geeft dat er mag overgestoken worden. Wie met de fiets komt, gaat te voet op het zebrapad en op het schooldomein. Plaats je fiets onder het afdak (voorkant) of in het bijgebouw (achterkant) en gebruik


• •

een fietsslot. Zet je fietshelm op als je met de fiets rijdt. Op uitstap houden de kinderen zich strikt aan de gemaakte afspraken met de leerkrachten en de begeleiders.

13.3 Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan hun kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Ouders bezorgen de medicatie (telkens 1 dosis) aan het secretariaat (met naam en klas van de leerling) Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal gevraagd worden de leerling op te halen. 13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte EERSTE HULP

Wie

Hoe

Personeelslid van toezicht Personeelsleden met brevet EHBO: - Elke Goethals - Isabel Caesens • • •

Betrokken personeelslid verwittigt secretariaat Ouders worden gecontacteerd (bij afwezigheid worden de opgegeven noodnummers gebruikt) (Huis)dokter / ambulance wordt gecontacteerd

Ziekenhuis

Spoedafdeling AZ Groeninge Kortrijk

Dokter

Huisdokter van het kind of dokter met dienst VERZEKERINGSPAPIEREN

Contactpersoon

Isabel Caesens • • •

Procedure

• • •

Betrokken personeelslid meldt het ongeval op het secretariaat. Secretariaat doet elektronische ongevallenverklaring bij de verzekeringsmaatschappij. Verklaring dokter wordt meegegeven naar dokterskabinet of ziekenhuis. Onkostenverklaring wordt afgegeven aan de ouders De ouders bezorgen na herstel alle documenten terug op het secretariaat. Secretariaatsmedewerker stuurt alle documenten naar verzekeringsmaatschappij. 24


13.5 Rookverbod Te allen tijde geldt een algemeen rookverbod (ook e-sigaret) voor iedereen op het volledige schooldomein. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. • Indien leerlingen zich niet houden aan het rookverbod in de school kunnen orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden • Indien werknemers zich niet houden aan het rookverbod in de school kan men deze overtreding als een beroepsfout aanzien en opnemen in het functioneringsgesprek met de betrokken perso(o)n(en). • Indien derden (ouders, familieleden…) zich niet houden aan het rookverbod worden deze gevraagd het schooldomein te verlaten.

14. LEEFREGELS 14.1 Kledij We verwachten dat de kinderen een verzorgd uiterlijk hebben, dit omvat zowel kledij, schoeisel als haartooi. We verwachten natuurlijk netheid en hygiëne, maar ook eenvoud en stijl. Bedenk hierbij dat een afwijkend voorkomen dikwijls een aanleiding kan zijn voor pesterijen. Mogen we ook vragen dat u als ouder zou ingrijpen indien u zou merken dat uw kind anderen pest vanwege hun voorkomen. Kledij en uiterlijk mogen ook geen middel zijn om zich te distantiëren van medeleerlingen. Tevens kan een bepaalde vorm van haardracht, schoeisel of kledij tot gevolg hebben dat er gemakkelijker ongelukjes gebeuren tijdens sport en spel. Om bovenstaande vastgelegd:

redenen

werden

een

aantal

specifieke

regels

In de klas- en andere schoollokalen worden geen hoofddeksels gedragen. Strandkledij is niet toegelaten, ook niet bij heel warm weer. (Geen kledij met spaghettibandjes, geen blote buiken...) Piercings zijn niet toegelaten. Geen make-up. In de turnlessen worden alle juwelen en armbandjes geweerd. Schoenen dienen stevig om de voet te zitten en geen gevaar te vormen bij het gewoon stappen of lopen. Het schoolbestuur en/of de directeurs, in samenspraak met het schoolteam, eigenen zich het recht toe om inzake kledij en uiterlijk vertoon maatregelen te nemen indien zou blijken dat afspraken moedwillig worden overtreden. 25


14.2 Verzorgd en beleefd taalgebruik Geen enkele gelegenheid wordt onverlet gelaten om onze kinderen op te voeden tot beleefde jongens en meisjes die een verzorgde taal spreken. We begroeten elkaar vriendelijk. We laten anderen uitspreken. Tegenover iedereen wordt steeds een correcte en beleefde omgangstaal gehanteerd. Ook in discussies wordt respectvol gecommuniceerd. Leerlingen luisteren naar, én gehoorzamen aan de aanwijzingen van volwassenen. 14.3 Houding en gedrag in en buiten de school Van de leerlingen wordt verwacht dat ze duidelijk respect tonen voor zowel personen als hun bezittingen. Respect voor personen dient zich (naast het eerder beschreven taalgebruik) te uiten in gangbare gedragingen zoals het open houden van een deur of iemand laten voorgaan. Respect voor bezittingen uit zich zowel in het zorgzaam omgaan met die bezittingen als een algemeen meewerken aan orde en netheid. Indien leerlingen aan elkaar stoffelijke schade berokkenen kunnen de ouders van de betrokken leerlingen onderling een minnelijke schikking treffen. In dit geval is er geen aansprakelijkheid van de school. Indien een leerling schade toebrengt aan een gebouw of andere eigendommen van de school en dit gebeurt door een duidelijke fout van de leerling en de schade is een direct gevolg van die fout, dan kan de school een schadevergoeding eisen van de ouders van de leerling. 14.4 Vieringen We hebben respect tijdens de vieringen. Iedereen gaat mee naar de kerk, maar niemand wordt verplicht om deel te nemen aan de communie. 14.5 Middagmalen Wie over de middag niet naar huis gaat, blijft in de middagopvang. Er wordt een opvangvergoeding van € 0,40 per begonnen kwartier aangerekend (volledig fiscaal aftrekbaar). Wie over de middag blijft, kan kiezen voor een warme maaltijd of het eigen lunchpakket. De keuze wordt steeds vastgelegd per maand. Een afwijking kan gevraagd worden indien het secretariaat voor 9u verwittigd wordt. Zoniet wordt de bestelde maaltijd aangerekend. Een warme maaltijd kan men gebruiken tegen de prijs van € 2,40. Dit is de prijs die alle vrije basisscholen van Harelbeke vragen voor een warme maaltijd. 26


Wie over de middag op school blijft en niet warm eet, brengt zelf boterhammen mee. U ontvangt maandelijks een factuur. In de maand maart ontvangt u een fiscaal attest voor het toezichtsdeel (₏ 1,20/middag). Wie op school eet, houdt zich aan het reglement van het toezichthoudend personeel. Het zou spijtig zijn dat uw kind over de middag niet op school mag blijven omdat het zich niet aan het reglement houdt. Ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen die niet op school eten. 14.6 Verjaardagen Elke jarige wordt graag in de bloemetjes gezet. Op school zorgt de leerkracht ervoor dat zo’n feestelijke dag niet ongemerkt voorbij gaat. De jarige brengt zelf geen presentjes mee naar school. We maken de jarige graag blij met een proficiat van zijn vrienden, een liedje of een dansje, een kroon of een ander leuk momentje. We vragen om GEEN uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes via de school uit te delen. Om privacyredenen kunnen geen klaslijsten met namen, adressen en/of telefoonnummers verdeeld worden. 14.7 Gezondheid, medicatie en veiligheid Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wie ziek is moet kunnen uitrusten. Zo vermijden we tevens dat andere kinderen ook ziek worden. Wanneer een kind aan een besmettelijke ziekte lijdt , verwittigen de ouders zo vlug mogelijk de school. In samenspraak met het CLB wordt medicatie op school geweerd. Het is niet toegelaten om enige vorm van medicatie mee te geven met het kind en het daarbij de verantwoordelijkheid te geven om ermee om te gaan. Ouders worden gevraagd om de directeur of de EHBOverantwoordelijke Isabel Caesens te verwittigen als hierop een uitzondering moet gemaakt worden. In uitzonderlijke gevallen kan dan een regeling getroffen. Let wel: deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Alle medicatie wordt door een volwassene afgegeven en bewaard bij een verantwoordelijke in afspraak met de directie. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. De school beschikt over een reglement van interne orde, ingedeeld naar de verschillende plaatsen in de school waar de kinderen zich bevinden waarbij telkens aandacht wordt gegeven aan veiligheid, orde en sociale opvoeding.

27


14.8 Toelatingen Er is toelating van de directie van de school vereist voor : - het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden; - het vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen; - het aanbrengen van affiches of berichten in de school; - het verspreiden van aankondigingen of drukwerk; - het inzamelen van geld of het houden van verkoopacties. 14.9 Schoolbenodigdheden Alle leerboeken, schriften en het noodzakelijke schoolgerei worden gratis ter beschikking gesteld. Zowel ouders als leerlingen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Persoonlijke zaken kunnen nog gebruikt worden. Zorg voor een gewone, stevige schooltas die ruim genoeg is om een A4ringmap te kunnen bevatten. Indien een leerling persoonlijk materiaal gebruikt, wordt verwacht dat: • het degelijk materiaal is. • het niet om gadgets gaat die al dan niet inspelen op een rage. • het materiaal strookt met de gangbare normen van fatsoen. De klastitularis beoordeelt of het eigen materiaal aan deze eisen voldoet. Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij met zorg omgaat met het schoolmateriaal en schoolmeubilair. In de loop van het jaar kan gevraagd worden een extra potlood of een pen mee te brengen van thuis. Bij verlies en/of onzorgvuldig gebruik en/of opzettelijk beschadigen zal de school de kostprijs voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 14.10 Speelgoed Er wordt geen speelgoed meegebracht van thuis, tenzij de juf of meester opdracht geeft. Let wel: speelgoedwapens en elektronisch aangedreven spellen zijn absoluut niet toegelaten. 14.11 Verboden op school De volgende zaken zijn niet toegelaten op school: GSM of smartphone/smartwatch, elektronische spellen, multimedia, verzamelobjecten, gadgets en andere rages, evenals elektronisch aangedreven skateboarden en hooverboarden... De toestellen zullen in bewaring genomen worden tot een ouder ze komt afhalen. Wij laten ook geen enkele vorm van ruilhandel toe. Tevens mogen leerlingen geen zaken verkopen aan andere leerlingen. Wanneer dergelijke zaken of handelingen toch gesignaleerd worden, dan zullen gepaste sancties genomen worden. 28


14.12 Verloren voorwerpen De school is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk materiaal. Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht op het secretariaat om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. Kledingstukken en tassen worden opgehangen aan de kapstok. Er wordt aangeraden om kledij en persoonlijke spullen (brooddoos, boekentas, turnkledij, fluohesje, fruit- of koekendoos…) te naamtekenen. Tijdens de opkuis in de vakanties worden niet opgehaalde voorwerpen geschonken aan de kringloopwinkel.

14.13 Milieuvriendelijke school We ondertekenen het groene-ridder-convenant van de stad Harelbeke. We onderschrijven Operatie Proper (mooimakers) van IMOG. Als eco-school willen wij de afvalberg zo klein mogelijk houden. Brik willen we voorkomen, de kinderen drinken uit bekers of meegebrachte herbruikbare flessen In de eetzaal en in de klassen wordt water gedronken uit herbruikbare bekers. Aluminiumfolie of plasticverpakkingen worden vermeden: de kinderen gebruiken een boterhamdoos. Koeken en/of fruit die op de speelplaats verbruikt worden, mogen niet verpakt worden in aluminiumfolie. Koekjes/fruit kunnen meegegeven worden in een koekjes- of fruitdoosje. Elke woensdag is fruitdag. We adviseren elke voormiddag een gezond tussendoortje me te brengen. Ouders zorgen dan voor een stuk fruit of groente in een fruitdoosje. De leerkrachten organiseren een klasmoment om het stuk fruit of groente op te eten. Meegebrachte koeken blijven in de boekentas. We sorteren het afval Per klas is er een krat om papier te verzamelen en een compostemmer. Er zijn blauwe PMD-vuilnisbakken voorzien. We zamelen batterijen en inktcartridges in. We proberen zwerfafval te vermijden De Mos-mannetjes waken over een propere speelplaats. Op de speelplaats staat een emmer voor fruitafval, een vuilbak voor restafval en een PMD-vuilnisbak. Er zijn compostvaten. We ontwikkelden een ‘zintuigentuin’ en dragen er zorg voor. Er wordt biologisch gekweekt in de kruiden- en moestuin. Het insectenhotel is een realisatie van de leerlingen. Leerlingen helpen instaan voor de zorg en het onderhoud. Leerlingen genieten met alle zintuigen. Wij dragen verkeersveiligheid hoog in ons vaandel. Onze school neemt deel aan het overleg met de stad Harelbeke. Alle kinderen dragen verplicht een veiligheidshesje. 29


De school neemt deel aan het project ‘octopusplan’. Praktische verkeerslessen worden georganiseerd. Fietsproeven en –brevetten worden jaarlijks afgenomen en uitgereikt. Het 4de leerjaar neemt deel aan het grote voetgangersexamen. Het 5de leerjaar neemt deel aan de online verkeerstoets. Het 6de lj neemt deel aan het fietsexamen ahv de VERO-route. 2-jaarlijks krijgt de 3de graad dode-hoeklessen. De politie controleert de fietsen. 14.14 Sociale media Op verschillende internetsites kunnen virtuele groepen gevormd worden. Anderen bieden de mogelijkheid om een profiel aan te maken. Hierdoor kan er cyberpesten ontstaan. Als (basis)school willen we onze kinderen veilig leren internetten maar distantiëren ons als leerlingen zelf accounts aanmaken. We rekenen op het toezicht van de ouders dat als kinderen een online profiel aanmaken dat dit conform de wettelijke minimumleeftijd is. We rekenen ook op begeleiding en opvolging door de ouders.

15. PRIVACY Zie ook

zie ook onderwijsregelgeving www.kbhonline.be

infobrochure onderwijsregelgeving

15.1 Welke informatie houden we bij? Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat (Ikklik en Iomniwize). We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming 30


altijd intrekken. Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met directeur Kathleen Beernaert (AIV- aanspreekpunt informatieveiligheid). 15.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar (tenzij toestemming werd gegeven op de inschrijvingsfiche). We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 15.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, facebook, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken. We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving

mag

je

beeld-

of

geluidsopnames

waarop

medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 31


Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht

hebben

gekregen,

bv.

de

schoolfotograaf,

beeld-

of

geluidsopnames maken. 15.4 Recht op inzage, toelichting en kopie Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 15.5 Bewakingscamera’s Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

32


16. HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID Problemen op school Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan. Onenigheid tussen leerkrachten en ouders: Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directie zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur. Onenigheid met leerlingen: Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leerkracht als het kind zich eens vergissen. Als een leerling de goede werking van de school of het klasgebeuren stoort kunnen maatregelen genomen worden. De klasleraren stellen samen met de leerlingen een gedragscode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: •

een verwittiging in de agenda/ mail naar de ouders,

een strafwerk,

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ondanks een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Verdere info: zie www.kbhonline.be infobrochure onderwijsregelgeving

33


17. OUDERLIJK GEZAG IN ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN EN

ECHTSCHEIDING

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden De wet voorziet een regeling voor samenlevende en niet-samenlevende ouders. Samenlevende ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Elke ouder die een handeling stelt, wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder Co-ouderschapsregeling: wanneer ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder. Binnen het exclusief ouderlijk gezag behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit toezichtrecht houdt het recht in om op de hoogte te worden gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen (maar geen beslissingsrecht). Indien de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdraagt aan één van de ouders kan hij een tussenoplossing uitwerken waarbij de toestemming van beide ouders vereist is met betrekking tot de opvoeding van de kinderen. Echtscheiding Zorg en aandacht voor de kinderen Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Afspraken Wanneer de ouders niet meer samenleven, kan op hun initiatief, de school gevraagd worden om met beide ouders af te spreken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. We verwachten dat beide ouders steeds samen deelnemen aan oudercontacten en zorgoverleg. Ouders engageren zich hierbij om zich vrij te maken op hetzelfde ogenblik.

34


18. ENGAGEMENTSVERKLARING Intense samenwerking met de ouders ENGAGEMENT SCHOOL Klaswerking

ouderavond

september

Informeren

infomap schoolagenda rapport (nieuws)brieven

op geregelde tijdstippen

Evolutie van uw kind

oudercontacten

herfstverlof, januari/februari, juni

ENGAGEMENT OUDERS • •

U werkt nauw samen met de school rond de opvoeding van uw kind en gaat steeds in op de uitnodigingen tot oudercontact U neemt contact met ons op bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen ENGAGEMENT OVERHEID Bij regelmatige aanwezigheid: • verkrijgt en/of behoudt u de schooltoelage. Meer info zie onderwijsregelgeving via www.kbhonline.be . ENGAGEMENT OUDERS • • •

Uw kind is dagelijks en op tijd op school. U verwittigt ons voor 9u.00 bij afwezigheid van uw kind. Laatkomers (ook kleuters) komen binnen langs de voordeur en melden zich aan bij secretariaat. Leerlingen gaan vervolgens zelfstandig naar de klas. Kleuters worden begeleid door personeel.

Individuele leerlingenbegeleiding ENGAGEMENT SCHOOL • • •

We volgen gericht de evolutie van uw kind. We geven gerichte individuele begeleiding aan kinderen die er nood aan hebben. We informeren u hoe deze begeleiding zal georganiseerd worden en wat de verwachtingen zijn.

ENGAGEMENT OUDERS • • •

U gaat in op de vraag tot overleg. U volgt de afspraken die we samen maakten op en leeft ze na. U stimuleert en moedigt uw kind positief aan. 35


Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal ENGAGEMENT SCHOOL •

We begeleiden uw kind zo goed mogelijk bij hun taalontwikkeling.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U stimuleert uw kind bij het leren van het Nederlands. Dit doet u bijvoorbeeld door: • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Zelf Nederlandse lessen te volgen. Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn/haar huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen

19. REVALIDATIE Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

36


20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de schoolgemeenschap www.kbhonline.be . De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de (digitale) nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

Opmerking bij dit schoolreglement: In uitzonderlijke tijden en omstandigheden kan er door de school afgeweken worden van de hierboven beschreven organisatie en afspraken.

37


38


AUGUSTINUSSCHOOL een school met focus op de toekomst! Waar leerkrachten en personeel inzetten op respect, zich veilig voelen en een positief schoolklimaat Waar toekomstgericht en innovatief onderwijs gegeven wordt Waar we zorg dragen voor elk kind Waar we leren van en met elkaar Waar talenten verkend en gestimuleerd worden met talentenarchipel Waar accent gelegd wordt op STEM-onderwijs waarbij kinderen kunnen experimenteren en ontdekken Waar leerlingen actief betrokken worden om bewust mee te werken aan een duurzame en een positieve samenleving Waar we werken aan een gezonde geest ĂŠn een gezond lichaam

Wij danken alle ouders voor het vertrouwen in onze school. 39

het


40


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.