Page 1

SCHOOLBROCHURE 2011 - 2012


INHOUD INHOUD .............................................................................................................2 WELKOM en VISIE................................................................................................3 1. CONTACT ......................................................................................................4 2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL ........................................................................4 3. SAMENWERKING .......................................................................................... 10 4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN ..................................................................... 13 5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN........................................................ 14 6. AFWEZIGHEDEN........................................................................................... 15 7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) ........................................ 16 8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS ................................................................ 17 9. ONDERWIJS AAN HUIS.................................................................................. 17 10. BIJDRAGEREGELING ................................................................................... 18 11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING........................................ 18 12. VRIJWILLIGERS.......................................................................................... 19 13. WELZIJNSBELEID ....................................................................................... 19 14. LEEFREGELS .............................................................................................. 21 15. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN ................................................................... 25 16. ECHTSCHEIDING ........................................................................................ 27 17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE .......................................................................... 27 18. PRIVACY ................................................................................................... 25 19. ENGAGEMENTSVERKLARING......................................................................... 29 20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING .................................................... 30

2


WELKOM Beste ouders, U koos voor onze school. Wij zijn heel blij uw kind te mogen verwelkomen op onze school en danken u voor uw vertrouwen. De directie en de leerkrachten willen zich ten volle inzetten voor een christelijk ge誰nspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs voor uw kind. Een goede samenwerking vinden wij belangrijk. Bij vragen en problemen staan wij klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Hallo jongen, Hallo meisje, Vandaag ben je ingeschreven aan onze school en behoor je als kleuter of leerling tot onze grote schoolfamilie. Als kleuter kom je in een boeiende wereld terecht. Je ervaringswereld wordt ruimer en je kan actief de wereld exploreren met leeftijdsgenootjes. Als je nu naar het eerste leerjaar gaat, ligt straks een enorme rijkdom binnen je bereik. De wereld van de boeken en de getallen gaat voor jou open. Wij zullen je helpen waar het nodig is zodat je je thuis voelt in onze school. Voor de meesten is het een blij weerzien. Wij wensen je een leerzaam en aangenaam schooljaar toe. Veel succes, Nancy Herman Pedagogisch directeur

Johan Coopman Adminstratief directeur

VISIE Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Met deze gemeenschappelijke visie willen we samen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. In het geheel van onze werking eerbiedigen wij de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Vanuit onze inspiratiebron Jezus Christus willen we uw kind de christelijke waarden meegeven in ons denken en doen. De school is er in de eerste plaats om te leren. We streven daarom naar een totale vorming voor ieder kind: een harmonische ontwikkeling van de complete persoon. Om dit doel te bereiken, volgen wij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs. Op basis van deze leerplannen bereiden we de kinderen voor op een betere toekomst via doelbewust gekozen leer-en werkvormen met eigentijdse attitudes en vaardigheden. Wij willen ervoor zorgen dat uw kind zich goed voelt bij ons. Daarom houden we maximaal rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van uw kind zonder daarbij de draagkracht van de school zelf uit het oog te verliezen. We delen de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders - als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind - en externen. Wij streven naar een cultuur van veiligheid en gezondheid door de wettelijke taken uit te voeren betreffende preventie, bescherming en welzijn op de school. 3


1. CONTACT 1.1 De school

VBS St.-Augustinus Stasegemdorp 32 8530 Harelbeke 056/20.37.76 augustinus@skynet.be www.augustinusschool.be

Contactgegevens

Pedagogisch directeur : Nancy Herman 0476/33.66.80 nancy.herman@kbhonline.be Directie Administratief directeur : Johan Coopman 0472/59.77.76 johan.coopman@kbhonline.be Schoolteam

Zie schoolsite

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

2.1 Schooluren 8u35 – 11u40 13u15 – 16u00 vrijdagnamiddag: 13u15 – 15u00 10u15 – 10u30 14u55 – 15u10

Kom op tijd naar school. De lessen beginnen stipt. Speeltijden

De schoolpoorten worden geopend om 8u15 en om 13u. Voor de aanvang van de lessen is er telkens een kwartier gratis toezicht op de speelplaats. Laat de kinderen pas naar school komen vanaf het tijdstip dat er toezicht is op de school, d.w.z. niet vÓÓr 8u15 en niet vÓÓr 13u. Vanaf die tijdstippen is er ook een gemachtigd opzichter aan de voorkant van de school. Wie te vroeg komt, wordt automatisch opgenomen in de opvang en zal hiervoor een kleine bijdrage betalen. 4


Omdat de meeste kleuters langs de hoofdingang worden gebracht, is er daar een juf die uw kleuter opvangt aan de poort. Zij ziet er op toe dat kleuters de speelplaats niet meer verlaten. Een andere juf houdt toezicht op de aanwezige kleuters (op de speelplaats of in de speelzaal, volgens de weersomstandigheden). Ouders worden gevraagd het afscheid kort te houden om onnodige verkeershinder voor de poort te vermijden. Als uw kleuter langs achter gebracht wordt, dan kom je tot aan de deuren van de toiletten van het lager en kunt u uw kleuter toevertrouwen aan de juf die toezicht houdt. Kleuters nemen dus afscheid vÓÓr ze op de speelplaats of in de speelzaal komen van hun begeleider(s). Een kort afscheid wordt het best verwerkt door kleuters. Dus: geen ouders of grootouders op de speelplaats of in de speelzaal, zo kunnen wij in rust en orde op tijd beginnen. We maken enkel een uitzondering voor nieuwe kleutertjes bij de instap. Bij afwezigheid van uw kind, verwittig het secretariaat voor 9u00. Laatkomers melden zich aan bij het secretariaat of de directie. Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet-gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt. Toegang tot de klaslokalen: Het belsignaal betekent voor de kinderen dat het tijd is om onmiddellijk in de rij te gaan staan. De rijen vertrekken stipt en in alle rust en orde naar de klassen. Voor en na de schooluren en tijdens de speeltijden komen de kinderen niet in de klaslokalen, tenzij met toestemming of in opdracht van een leerkracht of de directie. Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directie.

2.2 Opvang voor, ‘s middags en na de school

Tijdstippen

Voorschools: 6u50 – 8u20 Middagopvang: 12u00 – 13u00 Naschools: 16u15 – 18u15 Vrijdagnamiddag tot 17u30 Woensdag: 12u00 – 18u00

Vergoeding

€0,70 per begonnen halfuur

Het eerste kwartier na de lessen is er gratis opvang. De opvang ’s morgens gaat door in de eetzaal (ingang via voorkant). Voor de avondopvang wordt aan de ouders gevraagd de kinderen af te halen via de achterkant. De avondopvang voorziet niet in een vieruurtje, dus drank en/of koek of fruit wordt meegebracht van thuis. Voor de ochtend- en avondopvang worden vooraf betaald door aankoop van 20- of 40beurtenkaarten, te koop op het secretariaat of bij de opvang. Volle kaarten worden door de school bewaard. U krijgt jaarlijks een fiscaal attest. Op woensdag organiseert vzw Wellecome opvang in de school.

5


2.3 Middagpauze Tijdstippen

11u40 – 13u15

Warme maaltijd van school €2,20 (+€1,40 opvangvergoeding) Boterhammen van thuis €0,50 (+€1,40 opvangvergoeding) Drankjes van thuis worden niet toegelaten. De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. Jaarlijks krijgt u voor de opvangvergoeding een fiscaal attest.

2.4 Tussendoortjes Melk, fruitsap

Elke voormiddag

Fruitproject ‘Tutti Frutti’ op Fruit maandagnamiddag (lager) of dinsdagvoormiddag (kleuter) De kinderen brengen hun eigen tussendoortje mee. Een droge koek of een stuk fruit krijgt onze voorkeur. Wie deelneemt aan het gezondheidsproject Tutti Frutti krijgt wekelijks een stuk fruit aangeboden. We dulden geen kauwgom, snoep, chocolade of frisdrank. Er is steeds water ter beschikking voor de kinderen aan de drankfonteintjes of in de klas. Tijdens de speeltijden en de middagpauze worden meegebrachte drankjes niet toegelaten.

2.5 Einde schooluren Afhalen leerlingen Voorkant school: Begeleiders wachten aan de bruine poort tot eerste bel. Kinderen worden afgehaald in de speelzaal. Ouders geven een teken aan de juf van toezicht dat ze hun kind(eren) ophalen. Achterkant school: Ouders wachten ter hoogte van de groene poort tot aan eerste bel. Zij halen hun kinderen, via de speelplaats v/h lager, op in de speelzaal. We vragen dat begeleiders geen leerlingen op te wachten of af te halen in de gangen. Huisdieren wachten buiten het schooldomein. Thuisrijen Rij Rij Rij Rij

1 2 3 4

Fietsers

Tot Tot Tot Tot

aan aan aan aan

de de de de

gemeenteschool Speltstraat Bosdreef Beneluxlaan

De fietsers van rij 1,2 en 3 gaan te voet mee met de rijen tot deze ontbonden worden. De fietsers van rij 4 worden afzonderlijk begeleid tot aan de rotonde van de Gen. Deprezstraat. 6


De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste route van thuis naar school (zie ook ocotpusroutekaart). De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Deze regels zijn verplicht opdat het kind verzekerd zou zijn door de schoolverzekering. Omwegen om welke reden dan ook zijn niet toegelaten. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Het veiligheidshesje behoort tot de schooluitrusting en de kinderen zijn verplicht het te dragen vanaf 1 september tot en met 30 juni. Met regelmaat zal een controle worden uitgevoerd door de leerlingenraad

2.6 Vakanties en vrije dagen -

Lokale vrije dagen Pedagogische studiedagen

Schoolvakanties 2011 - 2012

maandag 30 april 2012 dinsdag 29 mei 2012 maandag 28 november 2011 woensdag 14 maart 2012 Herfstvakantie: 31/10 – 6/11 Kerstvakantie: 26/12 – 8/1 Krokusvakantie: 20/2 – 26/2 Paasvakantie: 2/4 – 15/4 Hemelvaart: 17/5 – 18/5

2.7 Huiswerk Wij beschouwen huiswerk als : 1. een verlengstuk van het ‘leren leren’ Dat houdt in dat huiswerk nuttig is om leerstof verder in te oefenen op een zelfstandige basis, basiskennis te automatiseren, technieken en vaardigheden te oefenen, routine te verwerven, attitudes zoals discipline en verantwoordelijkheid te bevorderen, werk te leren plannen en een eigen leerstijl te verwerven. 2. aan de ouders informatie verstrekken over het geleerde ( vooral geldend in de lagere klassen) Alles wordt gecommuniceerd via de schoolagenda. Er is huiswerk voorzien vanaf het eerste leerjaar. Afwijkingen op afspraken; zoals tijdig indienen, kunnen steeds besproken worden met de klastitularis. Wanneer kinderen te drukke buitenschoolse activiteiten en/of externe hulp bij het verwerven van leerstof hebben, is het begrijpelijk dat ze niet kunnen voldoen aan de vooropgestelde termijn van afwerken. Er kan dan een ander tijdstip van indienen met de klastitularis afgesproken worden. Dit is echter geen regel ! Kleuters hebben geen huiswerk. Er is wel een heen- en weerschriftje en/of infoblaadje. Daarin staat informatie over het geleerde, evaluaties, afspraken,... Ook kan wel eens gevraagd worden om tegen een bepaalde dag iets mee te brengen.

7


Huiswerkfrequentie: 1ste leerjaar : - dagelijks technisch lezen - 1 taak wiskunde per week - 1 taak Nederlands per week - niet instuderen van lessen ( er wordt enkel getoetst naar parate kennis) max : 15 min/dag 2de leerjaar : - dagelijks inoefenen van het lezen ( lezertje) - dagelijks inoefenen tafels en/of onthoudw°° - 2 schriftelijke taken per week max : 30 min/dag 3de leerjaar : - 3x/week inoefenen lezen - regelmatig inoefenen spellingafspraken en onthoudwoorden - 2 schriftelijke taken/week - af en toe iets leren - eventueel iets opzoeken van informatie en/of documentatie max : 30 min/dag 4de leerjaar : - regelmatig inoefenen spelling en rekenonderdelen (indien nodig) - lezen : af en toe - toetsen van leerstofonderdelen - 3 schriftelijke huistaken/week ( ma, di, do) max : 40 min/dag 5de leerjaar : - dagelijks inoefenen van spelling en/of rekenonderdelen - dagelijks inoefenen van Frans  1 toets/week - 1 les en 1 taak per dag ( van maandag t/m donderdag - niet op vrijdag) - 4 leesboeken/schooljaar - toetsen van grotere leerstofonderdelen de 6 leerjaar :  via agenda en planschrift (= plannings- en leerinstrument ) ! - huistaken en lessen op maandag, dinsdag en donderdag - steeds in planningsvorm en nooit tegen de volgende dag - inoefenen Frans - toetsen van grotere leerstofonderdelen - oefenen spelling en/of rekenonderdelen Het is mogelijk dat een opdracht wordt gegeven in contractvorm, dit wil zeggen dat de taak niet op één avond af moet zijn, maar wel over een afgesproken termijn loopt en tegen een gestelde datum af moet zijn. Een huistaak is een verplichting. Er mag verwacht worden dat deze met zorg wordt uitgevoerd. Een handtekening in de schoolagenda is voor de leerkracht een bevestiging van uw aandacht voor het huiswerk. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. Steun en stimuleer je kind om zijn lessen en taken rustig en goed aan te pakken, vooral die waar je kind het moeilijk mee heeft. 8


2.8 Agenda, heen- en weerschrift, nieuwslijntje

kleuter

lager

De kleuters krijgen een heen-en-weer schriftje of infomap. Hierin vermeldt de kleuterleidster allerlei informatie over het klasgebeuren in het algemeen en over uw kind in het bijzonder. In dit schriftje of mapje kunnen de ouders ook meldingen voor de leidster kwijt. Vanaf de eerste graad lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda waarin taken en lessen genoteerd worden. Er is plaats voorzien voor informatie en mededelingen voor de ouders. We vragen aan de ouders regelmatig de agenda in te zien en iedere week te ondertekenen. Het staat u ook vrij om er een notitie in te schrijven. De leerlingen worden geacht de taken stipt af te werken en de lessen bij te houden. Wanneer de leerlingen in gebreke blijven, kunnen maatregelen genomen worden, eventueel in samenspraak met de ouders.

Elke maand is er een nieuwslijntje met belangrijke info omtrent het schoolgebeuren.

2.9 Rapport

Wanneer

- beginevaluatie: donderdag 27 oktober 2011 - tussentijdse evaluatie: donderdag 2 februari 2012 - eindevaluatie: donderdag 28 juni 2012

Het rapport brengt niet alleen verslag uit over schoolse prestaties en vorderingen, maar evenzeer over de leer- en leefhouding op school. Het is een hulp om de studie en het gedrag, de evolutie en de werklust van het kind te volgen. Het is een kans om uw kind steeds opnieuw aan te moedigen. De ouders verbinden er zich toe :   

in te gaan op de schriftelijke uitnodiging om het rapport persoonlijk af te halen, het gehandtekende rapport tijdig op school terug te bezorgen, bij eventueel overzitten rekening te houden met het advies van de klassenraad

Op geregelde tijdstippen worden de schoolvorderingen geëvalueerd. De resultaten hiervan worden in punten uitgedrukt. Meestal worden ze genoteerd in de agenda. Op het einde van elke evaluatieperiode krijgen de kinderen een ‘rapport’. We houden eraan dit met de ouders te bespreken door middel van een individueel oudercontact. Het was altijd al onze bedoeling om meer mee te delen dan punten alleen. Wij willen ook rekening houden met de geleverde inspanningen en de sociale capaciteiten. Deze factoren zijn immers later even belangrijk als de intelligentie. Wij hopen ieder kind, welke punten het ook behaald heeft, aan te sporen om zich flink in te spannen en tot een totale persoonlijkheidsontwikkeling te komen. Daarenboven vinden wij het zeer belangrijk dat de aan ons toevertrouwde kinderen gelukkig zijn en zich goed voelen in hun vel. 9


Hoewel er in het kleuter geen rapport als dusdanig wordt opgesteld, houden wij er aan om ook hier oudercontacten te organiseren. Eind oktober en op het einde van het schooljaar krijgen ouders de gelegenheid om met de leerkracht de vorderingen van hun kind door te nemen. Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden wij misverstanden achteraf.

2.10 Sport op school Kleuter: 2 lestijden Lager: 1 lestijd met bijzondere leermeester en 1 lestijd door leerkracht 2/3 kleuterklassen: turnpantoffels Lagere afdeling: turnpantoffels, grijze Kledij T-shirt met logo school en groen broekje van school. - €7,50 voor het T-shirt Vergoeding - €7,50 voor het broekje 2/3 kleuterklassen: er worden een 2-tal zwembeurten per trimester voorzien Zwemmen Lager: om de 3 weken Het zwemmen vindt plaats op dinsdagnamiddag in Zwevegem Een zwembroek of zwempak met Kledij handdoek. Zwemshorts zijn niet toegelaten. - kleuter: €1,00 Vergoeding - 1ste tot en met 5de leerjaar: €2,00 - 6de leerjaar: gratis De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alleen om medische redenen kan een leerling vrijgesteld worden van gym- of zwemles. Bewegingsopvoeding Lichamelijke opvoeding

2.11 De klassenraad De klassenraad bestaat telkens uit de pedagogisch directeur, de zorgleerkracht en de leerkracht(en) van de betrokken leerling en/of leerlingengroep. Deze raad geeft in multidisciplinair overleg advies over de verdere schoolloopbaan van elke leerling. De toekenning van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het 6de leerjaar, behoort eveneens tot de bevoegdheid van deze raad.

10


3. SAMENWERKING 3.1 Met ouders Kleuter: vaste oudercontacten voor herfstverlof en eind juni. Oudercontacten Lager: vaste oudercontacten voor herfstverlof, begin februari en eind juni

Infomomenten

Open klas: eind augustus Info klaswerking: begin september Info peuterklas: eind januari Open deur: schoolfeest Info overgang eerste leerjaar: mei

De ouders kunnen de directeurs bereiken in het directielokaal. De ouders kunnen de leerkrachten spreken vóór de klasuren. Het kan ook na de klas of tijdens de gymles, maar dan eveneens na afspraak. Tijdens klasuren of toezicht zijn de leerkrachten niet beschikbaar voor een gesprek omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

Oudercomité

Samenstelling: zie schoolsite

Het oudercomité informeert ouders en biedt vormingskansen aan. Zij vertegenwoordigt de ouders als groep bij de directie en de leerkrachten. Zij bespreekt en lost algemene bekommernissen en vragen op. Het comité zet projecten op. Ook niet-leden van het oudercomité kunnen een suggestie doen om een agendapunt voor te leggen op de volgende bijeenkomst, waar ze eventueel ook kunnen aanwezig zijn. Het oudercomité heeft voor onze school vooral een ondersteunende functie. Elk jaar zijn er 4 algemene vergaderingen (data: zie nieuwslijntjes). Elk project wordt gestuurd door een werkgroep. Zij vergaderen volgens noodzaak.

Schoolraad

Vertegenwoordigers voor onze school: voor de ouders: Steven Castelein voor het personeel: Marleen Huysentruyt voor de lokale gemeenschap: Mariane Planckaert

Deze raad is een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het schoolbestuur toe.

11


3.2 Met leerlingen Elke eerste vrijdagmiddag van de maand. Zie kalender schoolsite. Telkens 2 leerlingen van elke klas van het 4de, 5de en het 6de leerjaar

Leerlingenraad Vertegenwoordigers Verantwoordelijke

Meester Wouter Vande Ghinste

Elke leerling uit het 4de, 5de en het 6de leerjaar kan zich kandidaat stellen. De klas kiest haar vertegenwoordigers. Eénmaal per maand vergadert de leerlingenraad met de verantwoordelijke en de directie. De leerlingen kunnen hun ideeën en suggesties kenbaar maken. Wat haalbaar is, wordt gerealiseerd. De leerlingen worden zo sterk betrokken bij het schoolbeleid en leren wat verantwoordelijkheid is.

3.3 Met externen Schoolbegeleider: Nele Lust Arts: Ingrid Deckx CLB (Centrum Verpleegster: Claire Van Bruaene Leerlingbegeleiding) Maatschappelijk werker: Angelique Demyttenaere Deerlijksestraat 133 Contact 8550 Zwevegem  056/24 97 00 De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Er is een verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken. Wat het CLB doet, kunt u vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving op onze schoolsite en op www.kbhonline.be . Vicariaat voor het onderwijs H. Geeststraat 4 8000 Brugge

Beroepscommissie Bij orde- en tuchtmaatregelen.

Commissie inzake Koning Albert-II laan 15 leerlingenrechten 1210 Brussel Wanneer een school uw kind weigert in te schrijven. Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel De wettelijke principes waaren een school zich moet houden vindt u terug op www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur . Commissie Zorgvuldig Bestuur

12


3.4 Schoolbestuur Voorzitter

E.H. Wilfried Aneca

vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke Marktstraat 86 8530 Harelbeke Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator en de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in onze scholen. De samenstelling ervan vindt u op www.kbhonline.be . Contact

3.5 Scholengemeenschap Coördinerend directeur

Johan Coopman

Contact

Stasegemdorp 32 8530 Harelbeke  056/20 37 76 info@kbhonline.be 8530 Harelbeke

V.B.S. Heilig Hart

Tuinstraat 21

V.B.S. Mariaschool

Schoolstraat 70

8530 Harelbeke

V.B.S. St.-Augustinus

Stasegemdorp 32

8530 Harelbeke

V.B.S. Sint-Rita

Zandbergstraat 24

8530 Harelbeke

V.B.S. De Korenbloem

Korenbloemstraat 20A

8530 Harelbeke

V.B.S. De Wingerd

Bruyelstraat 8

8531 Bavikhove

V.B.S. O.L.V. Vreugde

Vlietestraat 127

8531 Hulste

V.B.S. De Vleugel

Kon. Leopold III-plein 69

8530 Harelbeke

3.6 Lokaal onderhandelingscomité (LOC) Voorzitter

Gabriël Decaluwé

Secretaris

Isabelle Christiaens

Het is een onderhandelingsen overlegcomité inzake algemene personeelsaangelegenheden met vertegenwoordigers van het schoolbestuur en van het personeel. De samenstelling ervan vindt u op www.kbhonline.be .

3.7 Pedagogische begeleiding Hoofdbegeleider

Didier Finet

Pedagogisch schoolbegeleider

Marleen Desmet

3.8 onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap Inspecteur-generaal

Luc Van der Auwera

Inspecteur godsdienst

Francis De Westelinck 13


4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 4.1 Inschrijvingsperioden   

Voorrang broer en zus: vanaf 1 september tot 15 oktober voorafgaand het volgende schooljaar. Voorrang GOK leerlingen of niet-Gok leerlingen: vanaf 16 oktober tot 1 december voorafgaand het volgend schooljaar het volgende schooljaar. Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 2 december voorafgaand het volgende schooljaar.

4.2 Instapdata kleuters       

de de de de de de de

eerste eerste eerste eerste eerste eerste eerste

schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag schooldag

na de zomervakantie; na de herfstvakantie ; na de kerstvakantie ; van februari ; na de krokusvakantie ; na de paasvakantie. na hemelvaartsdag;

De inschrijvingsvoorwaarden om toegelaten te worden tot het lager onderwijs vindt u terug in de infobundel onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be . In uitzonderlijke gevallen kan een school uw kind weigeren in te schrijven. Voor meer info verwijzen we eveneens naar de bovenstaande link.

5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

14


6. AFWEZIGHEDEN 6.1 Wegens ziekte 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen zo vlug mogelijk de school en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 6.2 Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. 6.3 Problematische afwezigheden De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

15


7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) Daguitstappen Schoolreis, boerderijbezoek, theater- en filmvoorstellingen, stadsbezoeken, uitstappen kaderend in het BC of wero-thema… Meerdaagse Natuurklassen Om de twee jaar nemen de klassen per graad deel aan een natuurklas:  Bosklas voor eerste en tweede leerjaar.  Zeeklas voor derde en vierde leerjaar.  Avonturenklas voor het zesde leerjaar. (ieder schooljaar) De natuurklassen voor eerste en tweede graad gaan door tijdens de schooljaren die beginnen in een oneven jaar (dus: 2011-2012, …). 1ste graad: bosklassen (2-jaarlijks) de 2 graad: zeeklassen (2-jaarlijks)

Februari september-oktober

6de leerjaar: avonturenklas

Laatste weekend juni

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extramurosactiviteiten. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten. Een schriftelijke toelating is niet noodzakelijk. Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extramurosactiviteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Tijdens het schooljaar geïnformeerd.

worden

de

ouders

16

hierover

telkens

duidelijk

per

brief


8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad baseert zich daarvoor op volgende criteria: - de inschrijving als regelmatige leerling - de leerling volgde het 6de leerjaar - de rapportering van het 6de leerjaar waarbij de leerling gemiddeld 50% behaalt op de leergebieden wiskunde, Nederlands, wereldoriĂŤntatie en Frans - de attitudes naar leerhouding, motivatie en sociale competentie - leerlingen met een aparte leerlijn (curriculumdifferentiatie) kunnen het getuigschrift behalen als ze slagen in een genormeerde eindtoets

9. ONDERWIJS AAN HUIS Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

17


10. BIJDRAGEREGELING

Niet-verplicht aanbod Maaltijden

Opvang en studie (fiscaal attest)

Drank

max. 150 middagen per jaar eigen lunchpakket warme maaltijd max. 182 dagen in een jaar ’s morgens ‘s middags ’s avonds melk fruitsap

€ 0,50 per middag € 2,20 per middagmaal € 0,70 per begonnen half uur € 1,40 voor een uur max € 0,30/ drankje max € 0,45/ drankje

Fruit op school

Tutti Frutti

max € 6,00

Tijdschriften

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

Gelegenheidsuitgaven

klasfoto en individuele foto

aanbevolen verkoopprijs

Lees- of leerbevordering

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

max. 20 beurten 6de leerjaar 1ste t.e.m. 5de leerjaar: zonder abonnement één dag of een halve dag: - allerlei sportactiviteiten - culturele en didactische activiteiten - schoolreis lager (één dag) - schoolreis kleuter (één dag)

maximumfactuur: - Kleuter max. 20 euro / schooljaar - Lager max. 60 euro / schooljaar

Verplichte activiteiten Zwemmen

Verplaatsingen en inkomgelden bij activiteiten

Verplicht aanbod buiten de maximumfactuur (na goedkeuring schoolraad) Verkeersopvoeding

veiligheidshesje

€ 4,00

Gymkledij

sportbroekje sporttrui

€ 7,50 € 7,50

Meerdaagse uitstappen Bosklas Zeeklas Avonturenklas

1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 6de leerjaar

Uitgebreide maximumfactuur: - Max. 360 euro voor volledige duur lager onderwijs (vanaf 1/09/2008)

11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING Zie infobrochure onderwijsregelgevinging op www.kbhonline.be .

18


12. VRIJWILLIGERS Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via de infobrochure onderwijsregelgeving te vinden op www.kbhonline.be .

13. WELZIJNSBELEID 13.1 Preventie De school streeft ernaar in samenwerking met alle betrokkenen van de schoolwerking een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Het preventiebeleid wordt geïntegreerd in diverse activiteiten en opdrachten om de probleemaspecten van de veiligheid en de risico’s te kunnen inschatten, elimineren of beperken. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakt schoolafspraken houden. 13.2 Verkeersveiligheid 

 Verwachtingen naar de ouders

  

 Verwachtingen naar de kinderen

19

Erop toezien dat de kinderen hun uniforme veiligheidshesje van de school dragen. Parkeren op de voorziene parkeerstroken. Zich houden aan de aanwijzingen van de gemachtigde opzichter Bespreken met hun kind(eren) de veiligste route van en naar school Zorgen voor een fiets die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Alle kinderen dragen steeds het uniforme veiligheidshesje van de school. Wachten op het zebrapad tot de gemachtigde opzichter teken geeft dat er mag overgestoken worden Wie met de fiets komt, gaat te voet op het voetpad en op het schooldomein. Plaats je fiets onder het afdak (voorkant) of in het bijgebouw (achterkant) en gebruik een fietsslot. Op uitstap houden de kinderen zich strikt aan de gemaakte afspraken met de leerkrachten en de begeleiders.


13.3 Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte EERSTE HULP

Wie

Hoe

Personeelslid van toezicht Personeelsleden met brevet EHBO - Elke Goethals - Isabel Caesens • Betrokken personeelslid verwittigt secretariaat • Ouders worden gecontacteerd (bij afwezigheid worden de opgegeven noodnummers gebruikt) • (Huis)dokter / ambulance wordt gecontacteerd • Naar (huis)dokter of spoedafdeling

Ziekenhuis

Spoedafdeling Groeninge Kortrijk

Dokter

Huisdokter van het kind Of dichtsbijzijnde dokter met dienst VERZEKERINGSPAPIEREN

Contactpersoon

Isabel Caesens • •

• Procedure • • •

Betrokken personeelslid meldt het ongeval op het secretariaat. Secretariaat doet elektronische ongevallenverklaring bij de verzekeringsmaatschappij. Verklaring dokter wordt meegegeven naar dokterskabinet of ziekenhuis. Onkostenverklaring wordt afgegeven aan de ouders De ouders bezorgen alle documenten na herstel terug op het secretariaat. Secretariaatsmedewerker stuurt alle documenten naar verzekeringsmaatschappij.

13.5 Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ‘s avonds. 20


Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. • Indien leerlingen zich niet houden aan het rookverbod in de school kunnen orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden • Indien werknemers zich niet houden aan het rookverbod in de school kan men deze overtreding als een beroepsfout aanzien en opnemen in het functioneringsgesprek met de betrokken perso(o)n(en). • Indien derden (ouders, familieleden, mensen die gebruik maken van de schoolgebouwen, …) zich niet houden aan het rookverbod in de school worden deze gevraagd de school te verlaten.

14. LEEFREGELS

14.1 Kledij We verwachten dat de kinderen een verzorgd uiterlijk hebben, dit omvat zowel kledij, schoeisel als haartooi. We verwachten natuurlijk netheid en hygiëne, maar ook eenvoud en stijl. Bedenk hierbij dat een afwijkend voorkomen dikwijls een aanleiding kan zijn voor pesterijen. Mogen we ook vragen dat u als ouder zou ingrijpen indien u zou merken dat uw kind anderen pest vanwege hun voorkomen. Kledij en uiterlijk mogen ook geen middel zijn om zich te distantiëren van medeleerlingen. Tevens kan een bepaalde vorm van haardracht, schoeisel of kledij tot gevolg hebben dat er gemakkelijker ongelukjes gebeuren tijdens sport en spel. Om bovenstaande redenen werden een aantal specifieke regels vastgelegd: In de klas- en andere schoollokalen worden geen hoofddeksels gedragen. Strandkledij is niet toegelaten, ook niet bij heel warm weer. Geen kledij met spaghettibandjes, geen blote buiken... Piercings zijn niet toegelaten. Geen make-up. Schoenen dienen stevig om de voet te zitten en geen gevaar te vormen bij het gewoon stappen of lopen. (geen teenslippers, geen croc’s...) Het schoolbestuur en/of de directeurs, in samenspraak met het schoolteam, eigenen zich het recht toe om inzake kledij en uiterlijk vertoon maatregelen te nemen indien zou blijken dat afspraken moedwillig worden overtreden.

14.2 Voornaamheid en beschaafde taal Geen enkele gelegenheid wordt onverlet gelaten om onze kinderen op te voeden tot fijne, beleefde jongens en meisjes die een verzorgde taal spreken waar het hoort.

21


14.3 Houding en gedrag in en buiten de school Van de leerlingen wordt verwacht dat ze duidelijk respect tonen voor zowel personen als hun bezittingen. Respect voor personen dient zich (naast het verder beschreven taalgebruik) te uiten in gangbare gedragingen zoals het open houden van een deur of iemand laten voorgaan. Respect voor bezittingen uit zich zowel in het zorgzaam omgaan met die bezittingen als een algemeen meewerken aan orde en netheid. Indien leerlingen aan elkaar stoffelijke schade berokkenen kunnen de ouders van de betrokken leerlingen onderling een minnelijke schikking treffen. In dit geval is er geen aansprakelijkheid van de school. Indien een leerling schade toebrengt aan gebouw of andere eigendommen van de school en dit gebeurt door een duidelijke fout van de leerling en de schade is een direct gevolg van die fout, dan kan de school een schadevergoeding eisen van de ouders van de leerling. 14.4 Middagmalen Wie over de middag niet naar huis gaat, blijft in de middagopvang. Er wordt een opvangvergoeding van € 0,70 per begonnen half uur aangerekend (volledig fiscaal aftrekbaar). Wie over de middag blijft, kan kiezen voor een warme maaltijd of het eigen lunchpakket. Een warme maaltijd kan men gebruiken tegen de prijs van € 2,20. Dit is de prijs die alle vrije basisscholen van Harelbeke vragen voor een warme maaltijd. Wie over de middag op school blijft en niet warm eet, betaalt € 0,50 . Daarvoor krijgt men soep of water en men brengt zelf boterhammen mee. U ontvangt maandelijks een factuur. In de maand maart ontvangt u een fiscaal attest voor het toezichtsdeel (€ 1,40/middag). Wie op school eet, houdt zich aan het reglement van het toezichthoudend personeel. Het zou spijtig zijn dat uw kind over de middag niet op school mag blijven omdat het zich niet aan het reglement houdt. Ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen die niet op school eten. 14.5 Verjaardagen Elke jarige wordt graag in de bloemetjes gezet. Op school zorgt de leerkracht ervoor dat zo’n feestelijke dag niet ongemerkt voorbij gaat. We streven ernaar dat de jarige niet zelf voor presentjes zorgt. We maken de jarige graag blij met een proficiat van zijn vriendjes, een liedje of een dansje, een kroontje of een ander leuk momentje. We vragen ook om te vermijden de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes via de school uit te delen. Ouders kunnen de kleuterleidsters vragen de uitnodigingen discreet te verdelen. Zo voorkomen we problemen bij kinderen die niet uitgenodigd worden of zelf geen feestje geven. Om privacyredenen kunnen geen klaslijsten met namen, adressen en/of telefoonnummers verdeeld worden.

22


14.6 Gezondheid en veiligheid Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wanneer een kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, verwittigen de ouders zo vlug mogelijk de school. In samenspraak met het CLB wordt medicatie op school geweerd. Het is niet toegelaten om enige vorm van medicatie mee te geven met het kind en het daarbij de verantwoordelijkheid te geven om ermee om te gaan. Ouders worden gevraagd om de pedagogisch directeur of zorgleerkracht te verwittigen als hierop een uitzondering moet gemaakt worden. In uitzonderlijke gevallen kan dan een regeling getroffen. Let wel: deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Alle medicatie wordt afgegeven en bewaard bij een verantwoordelijke in afspraak met de pedagogisch directeur. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken De school beschikt over een reglement van interne orde, ingedeeld naar de verschillende plaatsen in de school waar de kinderen zich bevinden waarbij telkens aandacht wordt gegeven aan veiligheid, orde en sociale opvoeding. 14.7 Toelatingen Er is toelating van de directie van de school vereist voor : -

het het het het het

verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden; vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen; aanbrengen van affiches of berichten in de school; verspreiden van aankondigingen of drukwerk; inzamelen van geld of het houden van verkoopacties.

14.8 Schoolbenodigdheden Alle leerboeken, schriften en het noodzakelijke schoolgerei worden gratis ter beschikking gesteld. We rekenen op de grootste zorg. Persoonlijke zaken kunnen nog gebruikt worden. Zorg voor een gewone, stevige schooltas die ruim genoeg is om een A4ringmap te kunnen bevatten. Indien een leerling persoonlijk materiaal gebruikt, wordt verwacht dat:  het degelijk materiaal is.  het niet om gadgets gaat die enkel inspelen op een rage.  het materiaal strookt met de gangbare normen van fatsoen. De klastitularis beoordeelt of het eigen materiaal aan deze eisen voldoet. Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij met zorg omgaat met het schoolmateriaal en schoolmeubilair. 23


14.9 Speelgoed Er wordt geen speelgoed meegebracht van huis, tenzij de juf of meester opdracht geeft. 14.10 Verboden op school De volgende zaken zijn niet toegelaten op school: GSM, elektronische spellen, multimedia, gadgets... Wij laten ook geen enkele vorm van ruilhandel toe. Tevens mogen leerlingen geen zaken verkopen aan andere leerlingen. Wanneer dergelijke zaken of handelingen toch gesignaleerd worden, dan zullen gepaste sancties genomen worden 14.11 Verloren voorwerpen De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal. Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht op het secretariaat om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. Kledingstukken en tassen worden opgehangen aan de kapstok halfweg de kleutergang. Het is interessant om de naam op enkele zaken te vermelden. Tijdens de opkuis in de grote vakantie worden niet opgehaalde voorwerpen geschonken aan de kringloopwinkel. 14.12 Milieuvriendelijke school Als Mos-school willen wij de afvalberg zo klein mogelijk houden. Brik willen we voorkomen. De kinderen kunnen hun dorst lessen aan de waterfonteintjes. Fruitsap en melk worden aangeboden in glazen retourflesjes. In de eetzaal wordt water gedronken uit herbruikbare bekers. Aluminiumfolie of plasticverpakkingen worden vermeden. De kinderen gebruiken een boterhamdoos. Koeken die op de speelplaats verbruikt worden, mogen niet verpakt worden in aluminiumfolie. Koekjes kunnen meegegeven worden in een koekjesdoosje. We nemen deel aan de actie ‘Fruit op school’ Wekelijks krijgen de kinderen die deelnemen aan de actie Tutti Frutti, een stuk fruit. Fruitafval wordt verzameld per klas en naar het compostvat gebracht. We sorteren het afval Per klas is er een krat om papier te verzamelen Er zijn blauwe PMD-vuilnisbakken voorzien. We zamelen batterijen en inktcartridges in. We proberen zwerfafval te vermijden De Mos-mannetjes waken over een propere speelplaats Op de speelplaats staat een emmer voor fruitafval, een vuilbak voor restafval en een PMD-vuilnisbak. Er is een compostvat. 24


Wij nemen deel aan de ‘diamantactie’ De kinderen krijgen in het begin van het schooljaar duurzaam schoolgerief dat opgehaald wordt op het einde van het schooljaar en opnieuw gebruikt in het volgende jaar. De leerlingen kiezen een aantal eigen schoolbenodigheden van het vorige schooljaar om opnieuw te gebruiken. We ontwikkelden een ‘zintuigentuin’ en dragen er zorg voor. Er wordt biologisch gekweekt in de kruiden- en moestuin. Leerlingen helpen instaan voor de zorg en het onderhoud. Leerlingen genieten met alle zintuigen. Wij dragen verkeersveiligheid hoog in ons vaandel. Onze school neemt deel aan de vergaderingen van verkeerscommissie van de stad Harelbeke. Alle kinderen dragen verplicht een veiligheidsjasje. De school neemt deel aan het project ‘octopusplan’. Praktische verkeerslessen worden georganiseerd. Fietsproeven en –brevetten worden jaarlijks afgenomen uitgereikt. 2-jaarlijks krijgt de 3de graad dode-hoeklessen. We nemen deel aan het project: Sam, de verkeersslang. De politie controleert de fietsen.

de

en

15. PRIVACY 15.1 Verwerking persoonsgegevens De school verwerkt digitaal de persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de begeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 15.2 Publiceren van foto’s De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

25


16. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Problemen op school Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan. Onenigheid tussen leerkrachten en ouders: Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directie zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur. Onenigheid met leerlingen: Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leerkracht als het kind zich eens vergissen. Als een leerling de goede werking van de school of het klasgebeuren stoort kunnen maatregelen genomen worden. Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

een verwittiging in de agenda;

een strafwerk;

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

een schorsing van één dag;

een schorsing van meerdere dagen;

een uitsluiting

26


Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een

tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden

uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directie. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het

tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directie een

beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na

ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen

per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

27


18. Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden en echtscheiding Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden De wet voorziet een regeling voor samenlevende en niet-samenlevende ouders. Samenlevende ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Elke ouder die een handeling stelt, wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder Co-ouderschapsregeling: wanneer ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder. Binnen het exclusief ouderlijk gezag behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit toezichtsrecht houdt het recht in om op de hoogte te worden gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen (maar geen beslissingsrecht). Indien de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdraagt aan één van de ouders kan hij een tussenoplossing uitwerken waarbij de toestemming van beide ouders vereist is met betrekking tot de opvoeding van de kinderen. Echtscheiding Zorg en aandacht voor de kinderen Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Afspraken Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. We verwachten dat beide ouders steeds samen deelnemen aan oudercontacten en zorgoverleg. Ouders engageren zich hierbij om zich vrij te maken op hetzelfde ogenblik.

28


19. ENGAGEMENTSVERKLARING Intense samenwerking met de ouders ENGAGEMENT SCHOOL Klaswerking

ouderavond

september

Informeren

heen-en-weerschrift schoolagenda rapport (nieuws)brieven

op geregelde tijdstippen

Evolutie van uw kind

oudercontacten

herfstverlof, februari, juni

ENGAGEMENT OUDERS 

U werkt nauw samen met de school rond de opvoeding van uw kind en gaat steeds in op de uitnodigingen tot oudercontact (of u stelt een alternatief overlegmoment voor). U neemt contact met ons op bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen ENGAGEMENT OVERHEID Bij regelmatige aanwezigheid:  verkrijgt en/of behoudt u de schooltoelage.  wordt uw kind toegelaten tot het eerste leerjaar. Meer info zie onderwijsregelgeving via www.kbhonline.be . ENGAGEMENT OUDERS   

Uw kind is dagelijks en op tijd op school. U verwittigt ons voor 9u.00 bij afwezigheid van uw kind. Laatkomers melden zich aan bij secretariaat en kinderen gaan zelfstandig naar de klas.

Individuele leerlingenbegeleiding ENGAGEMENT SCHOOL   

We volgen gericht de evolutie van uw kind. We geven gerichte individuele begeleiding aan kinderen die er nood aan hebben. We informeren u hoe deze begeleiding zal georganiseerd worden en wat de verwachtingen zijn.

ENGAGEMENT OUDERS  

U gaat in op de vraag tot overleg. U volgt de afspraken die we samen maakten op en leeft ze na.

29


Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal ENGAGEMENT SCHOOL 

We begeleiden uw kind zo goed mogelijk bij hun taalontwikkeling.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U stimuleert uw kind bij het leren van het Nederlands. Dit doet u bijvoorbeeld door: • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Zelf Nederlandse lessen te volgen. Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen

20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.kbhonline.be . De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de (digitale) nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

30


Wij danken alle ouders voor het vertrouwen in onze school.

31


32

schoolreglement 2011-2012  

schoolreglement 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you