Page 1

tl"itgf,I enznT vAN

Dinsdag 22 mei20l?

ANTïvEnPEN

. Facebookgroep eist museum voor overleden kunstenaar August Gitté

"We willen dat

s

:ti.::-:::;

tr

riraot

s..

degemeente

haarbelofte nakomt" ilssF

FCInheidem Dominik Lybaert wil dat Bonheiden na meer dan zo jaar haar belofte om voor August Gillé een museum op te richten nakomt. Een daartoe opgerichte Facebookgroep telt al meer dan 7oo leden.

*

Van De Woestijne trok hij zich terug uit alle bekendheid en begroefzichzelf. Hij schonk zijn hele oeuvre aan de g-emeente met de vraag om zijn

werk in de openbaarheid te breirge1. "Gillé is geen lokale zondagsof folkloristische schilder, waar hij in Bonheiden dikwijls voorwordt versleten", zegt Lybaert. "Wat met het oeuvre van Gillé gebeurt, verdient

niemand." In 1983 schonkoverledenkunste-

naar August Gillé uit Rijmenam al zijn kunstwerken aan de vzw Krankhoeve om er na zijn dood een museum mee in te richten. Maar toen de kunstenaar zes jaar later overleed, werd het museum dat in de steigers stond volledig ontmanteld. "In plaats van deze kunstwerken tentoonte stellen liggen de meeste te verkommeren in lokalen van het ontmoetingscentrum in de wijk Mart in Rijmenam", ze gt Dominik Lybaert. "Wij vragen om het gebouw in de Mart weer in te richten als museum en ontmoetingsplaats wat aanvankelijk beloofd werd door het roenmalige gemeentebestuur." Wij, dat is een Facebookgroep die werd opgericht om die eis kacht bij te zenen. De groep telt 700 sympathisanten, maar het profiel van de kunstenaar zelf meer dan vijfduizend. August Gillé werd geboren in 1 892 en ondanks zijn wiendschappen met Alice Nahon, Prosper De Troyer en

Middelen ontbreken "Dominik Lybaert heeft het op zich genomen om te vechten voor een museum", legt Sam Vervoort, waarnemend directeur van centrum 't Blikveld en vzw Iftankhoeve uit. "De oprichting van een museum heeft te maken met het stellen van prioriteiten en het vriimaken van budgetten en daarvoor ontbreken de middelen. Toch laten we niet na de kunstenaar onder de aandacht te brengen. Om de driejaarwordteen tentoonstelling georganiseerd en met de verkoop wordt ander werk

gerestaureerd. Vier gerestaureerde schilderijen komen te hangen in het gemeentehuis, 't Blikveld, de Ikankhoeve en de bibliotheek. Het is juist dat de werken in het oud-gemeentehuis niet optimaal worden bewaard, maar ze zijn er tenminste beschuttegen de klimatologische omstandigheden." C}IRISDEBRUYT

Dominik Lybaert bij enkele kunstwerken van August Gi[é in zijn woning. Foro'scïR15 DE BRUyN

Zeer begaafd, maaÍweinig creatieÍ ..'op

het vlak van creativiteit is Gillé geen

Technisch was hij zeer begaafd. Hij drukte een persoontijke

groot kun-

sche portretten en naakten, im-

stenaar", zegt kunstkenner en

galeriehouder Wim Dessers (foto) uit Keerbergen. "Hij liet zich inspireren door zijn leeftijdsgenoten, die wel bekend zijn. Vandaar die non-erkenning in de Mechelse Schoo[.

stempel in zijn magisch-realistipressionistische [andschappen

en religieuze thema's in verschitlende technieken en beeldhouwwerken. Die mindere bekendheid is een gevotg van zijn

enorme reproductie waardoor het origineel minder waard

wordt."

cDeR

"Wij willen dat de gemeente haar belofte nakomt"  
"Wij willen dat de gemeente haar belofte nakomt"  

Facebookgroep eist museum voor overleden kunstenaar August Gillé