Page 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢

Εργαςία ςτο μάθημα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Μζλη εργαςίασ: Αργείτησ Γεϊργιοσ Κεραμιδάσ Χρήςτοσ Κλειτςίκασ Άγγελοσ

Τπεφθυνοσ καθηγητήσ: Δημητριάδησ ΢ζργιοσ


΢φνοψη Από τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ με κζμα τθ καταςκευι μίασ ςελίδασ ςτο διαδίκτυο, δεν δυςκολευτικαμε να αποφαςίςουμε πιο κα είναι το κζμα τθσ ςελίδασ. Η αγάπθ μασ για τθ μουςικι και ςυγκεκριμζνα θ ςυνεχισ αναηιτθςθ για ανεξάρτθτουσ καλλιτζχνεσ μασ ϊκθςε ακριβϊσ ςτθν επιλογι του κζματοσ. Τθ δθμιουργία ενόσ μουςικοφ site δθλαδι που να προςφζρει πλθροφόρθςθ για οτιδιποτε ενδιαφζρον κυκλοφορεί ςτθν παγκόςμια ςκθνι. Παρόλεσ τισ δυςκολίεσ και το περιοριςμζνο κοινό που ενδιαφζρεται με τον τρόπο που ενδιαφερόμαςτε και εμείσ για τθ μουςικι, θ όλθ εμπειρία μόνο κετικι μπορεί να χαρακτθριςτεί. Παρακάτω αναφζρονται αναλυτικά όλεσ οι λεπτομζρειεσ που λάβαμε από τθν εμπειρία μασ μετά από δφο μινεσ περίπου δραςτθριοποίθςθσ με τθ ςελίδα.

Πλαίςιο και αντικείμενο εργαςίασ Παρουςίαςη ιδζασ: Στο πλαίςιο τθσ εργαςίασ αςχολθκικαμε με τθ καταςκευι μίασ νζασ ιςτοςελίδασ. Η φιλοςοφία τθσ ςελίδασ (vinylio.tumblr.com) είναι θ παρουςίαςθ και προβολι καινοφργιων μουςικϊν από όλα τα είδθ κυριότερα όμωσ από τθν εναλλακτικι ςκθνι παγκοςμίωσ. Λόγοι επιλογήσ ιδζασ: Η επιλογι δθμιουργίασ μίασ ςελίδασ με τζτοιο περιεχόμενο ιταν θ εναςχόλθςθ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ εργαςίασ με τθ μουςικι ςε κακθμερινι βάςθ κακϊσ και θ κζλθςθ δθμιουργίασ μίασ ςελίδασ θ οποία κα ανταποκρίνεται ςτισ μουςικζσ προτιμιςεισ των δθμιουργϊν τθσ, κάτι το οποίο λείπει από το ελλθνικό διαδίκτυο. Ουςιαςτικά και εμείσ ανικουμε ςτο κοινόςτόχο τθσ ςελίδασ και κζλαμε να δθμιουργιςουμε κάτι το οποίο να μθν αποτελεί απλϊσ κομμάτι μίασ εργαςίασ, αλλά μζςω αυτισ να μπορζςουμε να ςυνδυάςουμε και τθν αγάπθ μασ για τθ μουςικι. Αγορά ςτόχοσ: Η αγορά ςτόχοσ τθσ ςελίδασ είναι ςχετικά περιοριςμζνθ. Είναι κυρίωσ νεαρά άτομα τα οποία αςχολοφνται ενεργά με τθν αναηιτθςθ καινοφργιασ μουςικισ, ενδιαφζρονται για τισ νζεσ τάςεισ και για μουςικοφσ από τθν εναλλακτικι και ανεξάρτθτθ ςκθνι ςε όλο τον κόςμο και γενικότερα πολφ πικανό θ μουςικι να αποτελεί για αυτοφσ ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ προςωπικότθτασ τουσ και όχι απλά ζνασ τρόπο διαςκζδαςθσ.


΢τόχοι Εργαςίασ Ο ςτόχοσ τθσ ςελίδασ είναι θ δθμιουργία ενόσ χϊρου ο οποίοσ να αποτελεί ζνα ςοβαρό και αξιόπιςτο τρόπο εφρεςθσ νζασ μουςικισ. Το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ πρζπει να ακολουκεί τισ τελευταίεσ τάςεισ ςτθ μουςικι και τθ ςυχνότατθ κυκλοφορία νζων δίςκων και να τουσ προβάλει όςο πιο ςφντομα γίνεται μετά από τθ κυκλοφορία τουσ. Επίςθσ ςτόχοσ είναι θ προςζλκυςθ του κοινοφ ςτόχου και θ παραμονι του ςτθ ςελίδα για όςο το δυνατόν μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. Η κάκε επίςκεψθ ιδανικό είναι να γίνεται ςυνειδθτά ςε τακτά χρονικά διαςτιματα με ςκοπό τθν εφρεςθ μουςικισ και όχι μόνο λόγω κάποιου link παραπομπισ. Σαν μζλθ τθσ ομάδασ βάλαμε ςτόχο τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ςελίδασ για κάκε καινοφργιο δίςκο και τραγοφδι που αξίηει να αναφερκεί, κακϊσ και τθν ίςθ μεταχείριςθ κάκε άξονα τθσ ςελίδασ, χωρίσ να δίνουμε μεγαλφτερθ προτεραιότθτα ςε νζουσ δίςκουσ, νζα τραγοφδια ι βίντεο.

Προτάςεισ Για δημιουργία και εμπλουτιςμό περιεχομζνου: Αρχικά το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ είχε ωσ βαςικοφσ άξονεσ τθ παρουςίαςθ καινοφργιων δίςκων, καινοφργιων τραγουδιϊν, καινοφργιων video clips τραγουδιϊν και μία εβδομαδιαία playlist με τα καλφτερα τραγοφδια που ζχουν κυκλοφοριςει τθν εβδομάδα που πζραςε. Αυτό ιταν το περιεχόμενο κακ' όλθ τθ διάρκεια των εβδομάδων ελζγχου τθσ ςελίδασ. Το περιεχόμενο ουςιαςτικά δεν άλλαξε εκτόσ από τθν αλλαγι ςυχνότθτασ δθμοςίευςθσ κάποιων posts από τουσ βαςικοφσ άξονεσ. Για προςζλκυςη επιςκεπτών: Προκειμζνου να αυξθκοφν οι επιςκζψεισ ςτθ ςελίδα αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία προφίλ ςε κοινωνικά δίκτυα που κα λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά ςτθ κφρια ςελίδα. Συγκεκριμζνα τα κοινωνικά δίκτυα που αξιοποιικθκαν είναι το facebook και το twitter με τα αντίςτοιχα urls: https://www.facebook.com/vinylioproject, https://twitter.com/vinylioproject. Στα παραπάνω κοινωνικά δίκτυα υπάρχει αυτόματθ μεταφορά κάκε καινοφργιου post που δθμοςιεφεται ςτθ βαςικι ςελίδα. Με αυτό το τρόπο ο κακζνασ μπορεί να μακαίνει τισ ενθμερϊςεισ ςτθ ςελίδα αρκεί απλϊσ να ζχει κάνει like ςτο προφίλ ςτο facebook ι follow ςτο προφίλ ςτο twitter. Επίςθσ με τα link που δθμιουργοφνται ωσ παραπομπζσ ςτθ ςελίδα, αυξάνονται οι επιςκζψεισ και υπάρχει θ πικανότθτα ο


χριςτθσ να περιθγθκεί για αρκετι ϊρα ςτθ ςελίδα. Ένα άλλο ςθμαντικό κομμάτι για τθν αφξθςθ των επιςκζψεων αποτελεί και θ χρθςιμοποίθςθ του tumblr για τθ καταςκευι τθσ ςελίδασ. Το tumblr αποτελεί ουςιαςτικά ζνα μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ με μεγάλθ απιχθςθ ςτουσ νζουσ και ςτο κοινό ςτόχο τθσ ςελίδασ. Όποιοσ με λογαριαςμό tumblr ακολουκεί τθ ςελίδα ενθμερϊνεται για νζο περιεχόμενο και ζτςι δθμιουργείται ζνα ακόμθ κανάλι πθγϊν επιςκεψιμότθτασ. Για την αφξηςη του engagement των επιςκεπτών: Για να επιτευχκεί θ αφξθςθ του engagement των επιςκεπτϊν αρκετά από τα posts τθσ ςελίδασ (νζα τραγοφδια, playlist of the week) “αναγκάηουν” τουσ επιςκζπτεσ να παραμείνουν ςτθ ςελίδα για να τα ακοφςουν με αποτζλεςμα να αυξάνεται ο χρόνοσ παραμονισ τουσ. Επίςθσ προςπακοφμε όλεσ οι δθμοςιεφςεισ να κρατάνε τθν προςοχι των επιςκεπτϊν με το να μθν υπάρχουν βαρετά κείμενα που να φλερτάρουν με τα κλιςζ αντίςτοιχων ςελίδων, αλλά να διατθρείται μία φρζςκια και ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ ςε ο,τι καταπιανόμαςτε.

Τλοποίηςη προτάςεων Τα προφίλ ςτα κοινωνικά δίκτυα που χρθςιμοποιικθκαν δθμιουργικθκαν αμζςωσ μετά τθ δθμιουργία και τθσ ςελίδασ ωσ υποςτθρικτικά μζςα. Προκειμζνου να αρχίςει θ γνωςτοποίθςθ τθσ ςελίδασ, τα μζλθ τθσ ομάδασ ενθμζρωςαν και προςκάλεςαν μζςω των προςωπικϊν τουσ προφίλ φίλουσ και γνωςτοφσ για να κάνουν like και follow ςτισ ςελίδεσ των κοινωνικϊν δικτφων. Επίςθσ κάποια από τα μζλθ τθσ ομάδασ διατθροφν προςωπικά προφίλ και ςτο tumblr. Μζςω αυτϊν ζχουν ζρκει ςε επαφι με άτομα από το κοινό-ςτόχο τθσ ςελίδασ. Έτςι κάναμε follow και ενθμερϊςαμε και με αυτό το τρόπο, αν και πιο επιλεκτικά, άτομα τα οποία ενδεχομζνωσ να ενδιαφζρονται για το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ. Γενικϊσ δεν κάναμε ιδιαίτερεσ τροποποιιςεισ ςτο περιεχόμενο τθσ ςελίδασ. Από τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ τθσ, λόγω τθσ πείρασ μασ ωσ επιςκζπτεσ αντίςτοιχων ςελίδων τόςο από τθν Ελλάδα όςο και από το εξωτερικό, είχαμε διαμορφϊςει μία ολοκλθρωμζνθ ιδζα για το περιεχόμενο και τθ μορφι τθσ ςελίδασ. Οι προςδοκίεσ μασ ςε γενικζσ γραμμζσ επαλθκεφτθκαν και μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο και ςτθ μορφι κεωρικθκαν περιττζσ. Αντικζτωσ προςπακιςαμε να βελτιϊςουμε όςο περιςςότερο γινόταν τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ και ςε μεγάλο βακμό το καταφζραμε.


Αποτελζςματα Για τθ μζτρθςθ των αποτελεςμάτων ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ κα προχωριςουμε ςτθν παράκεςθ των αποτελεςμάτων τόςο ςε ποςοτικό επίπεδο όςο και ςε ποιοτικό επίπεδο με τθν ερμθνεία των αρικμϊν που κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. Θα ακολουκιςει ακόμθ ζνασ ςφντομοσ ςχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων. Ποςοτική και ποιοτική αποτίμηςη: Για τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων υπάρχει μια πλθκϊρα αρικμϊν και μεταβλθτϊν με βάςθ τισ οποίεσ μποροφμε να ερμθνεφςουμε και να εξάγουμε ςυμπεράςματα για τθν λειτουργία τθσ ςελίδασ. Κρίνουμε ςκόπιμο να μθν αναλωκοφμε ςε μία ατελείωτθ παράκεςθ αρικμϊν και ποςοςτϊν αλλά να γίνει αναφορά μόνο ςτα νοφμερα αυτά που είναι τα πιο ςθμαντικά και αξιοπρόςεχτα και ζχουν αξία για τθν εξαγωγι ςθμαντικϊν ςυμπεραςμάτων που είναι άλλωςτε και ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκζντρωςθσ αρικμθτικϊν ςτοιχείων. Βαςικά ςτοιχεία λοιπόν αποτελοφν οι επιςκζψεισ τθσ ιςτοςελίδασ κακ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ οι οποίεσ είναι 347 εκ των οποίων μοναδικοί επιςκζπτεσ είναι οι 84. Ακόμθ ο μζςοσ όροσ ςελίδων που προβλικθκαν κατά τθν επίςκεψθ τθσ ιςτοςελίδασ ανζρχεται ςτο 1,73, ενϊ ο μζςοσ όροσ παραμονισ ςτθν ιςτοςελίδα είναι 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Επιπρόςκετα αξίηει να αναφερκεί πωσ το ποςοςτό επίςκεψθσ καινοφριων ζναντι παλιότερων επιςκεπτϊν είναι 24,21%. Κάπωσ ανθςυχθτικό ποςοςτό αποτελεί το 62,62% που αναφζρεται ςτθ ςελίδα του ιςτότοπου που είχε τθ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα και αυτι είναι θ αρχικι ςελίδα. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί επίςθσ και το από ποια ςελίδα ζφταναν οι επιςκζπτεσ ςτθ ςελίδα μασ. Παρατθροφμε λοιπόν ότι το 50% των επιςκεπτϊν κλίκαρε τθ ςελίδα από κάποια ςελίδα tumblr, που αποτελεί κάτι λογικό κακϊσ θ ςελίδα μασ είναι ουςιαςτικά ςε μορφι tumblr, ενϊ ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 35,44% κατζλθγε ςτθ ςελίδα μασ μζςω του facebook. Τζλοσ οι επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ βρίςκονται ςτθν Ελλάδα ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειονότθτα ςε ποςοςτό 97,12%(337 επιςκζπτεσ). Είχαμε επίςθσ επιςκζπτεσ από το Ηνωμζνο Βαςίλειο( 1,73%), τθ Κφπρο, τθν Ελβετία και τθ Σιγκαποφρθ. Ανάλυςη και ςχολιαςμόσ: Γενικά, παρατθρϊντασ όλα τα νοφμερα που αναφζρκθκαν, μποροφμε να εξάγουμε το ςυμπζραςμα πωσ ο μζςοσ όροσ των επιςκεπτϊν μασ δεν είχε τθ τάςθ να εξερευνιςει περαιτζρω τθν ςελίδα και παρζμενε ςτθν αρχικι ςελίδα. Ο μζςοσ επιςκζπτθσ ακόμθ κλίκαρε το πολφ μζχρι και 2 posts που ζβριςκε πιο ενδιαφζροντα από τα υπόλοιπα. Ενδιαφζρον ςτοιχείο


αποτελεί επίςθσ το γεγονόσ πωσ ςτθν ςελίδα μασ κάποιοσ ζφτανε κυρίωσ μζςα από το tumblr είτε τυχαία είτε μζςω των posts που ζβλεπε ςτον τοίχο του αν μασ ακολουκοφςε. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί πωσ θ ςελίδα μασ ςυγκζντρωνε περιςςότερο κόςμο κυρίωσ όταν ανεβάηαμε τθν κυριακάτικθ playlist θ οποία είχε και τθν μεγαλφτερθ απιχθςθ από τα posts μασ, κάτι που κα ςχολιαςκεί και παρακάτω. Γενικά οι επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ είναι Έλλθνεσ από τθ ςτιγμι που θ γλϊςςα είναι θ ελλθνικι αλλά λόγω του περιεχομζνου τθσ προςελκφει και μουςικόφιλουσ και από άλλεσ χϊρεσ, κάτι που αποτελεί και ευκαιρία για τθν ςυνζχεια.

Προτάςεισ για ςυνζχιςη Όςον αφορά το μζλλον τθσ ςελίδασ ζχουμε πολλζσ ιδζεσ και προτάςεισ άλλεσ λιγότερο εφκολα υλοποιιςιμεσ και άλλεσ περιςςότερο. Σε κάκε περίπτωςθ απαιτοφν τθν δυναμικι μασ εναςχόλθςθ με το site κακϊσ και πολφ όρεξθ και αγάπθ για το αντικείμενο ςτοιχεία που ζχουμε και ελπίηουμε να αποκαλυφκοφν και ςτθ ςυνζχεια. Κάποιεσ από αυτζσ τισ ιδζεσ είναι ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςελίδασ με νζεσ ςτιλεσ όπωσ αρκρογραφία με τθν προςωπικι μασ άποψθ πάνω ςε ενδιαφζροντα και «καυτά» μουςικά ηθτιματα ι αφιερϊματα με αφορμι κάποιο γεγονόσ, κριτικζσ ςυναυλιϊν, ςυνεντεφξεισ, κεματικζσ playlists και ίςωσ θ διοργάνωςθ κάποιου dj event κάτι που αποτελεί πολφ φιλόδοξο προσ το παρόν. Σε κάκε περίπτωςθ το εγχείρθμα αυτό χρειάηεται υπομονι, δζςμευςθ και ςταδιακό εμπλουτιςμό τθσ ςελίδασ με όλα τα παραπάνω.

DO’s & DON’Ts Μζςα από τθ δθμιουργία και τθν εναςχόλθςθ με τθν ιςτοςελίδα πιραμε μία ιδζα του πωσ είναι να δθμιουργιςει κανείσ μία ςελίδα που κα πρζπει να αρζςει και να κεωρθκεί ενδιαφζρουςα κακϊσ επίςθσ αποκτιςαμε και κάποια εμπειρία που μασ επιτρζπει να αναφζρουμε τι κεωροφμε κλειδί για τθ δθμιουργία μίασ διαφορετικισ από τισ υπόλοιπεσ ςελίδασ και τι κα πρζπει να αποφευχκεί τόςο γενικά ςτο χϊρο τθσ δθμιουργίασ ςελίδων όςο και ειδικά ςτα μουςικά sites. Γενικά πια το διαδίκτυο δεν είναι κάτι καινοφριο και δεν αποτελεί κάτι φρζςκο από μόνο του κακϊσ ζχουν δθμιουργθκεί ςελίδεσ για τα πάντα και ςχεδόν με κάκε πικανό τρόπο. Κλειδί λοιπόν αποτελεί θ κατάλθψθ μίασ διαφορετικισ, ανατρεπτικισ ιδζασ που κα κάνει τθν ειδοποιό διαφορά. Εμείσ για παράδειγμα


προςπακιςαμε να το πετφχουμε αυτό, και εν μζρει το καταφζραμε, μζςω των playlists μασ. Πρζπει να αποφευχκεί οτιδιποτε τετριμμζνο και χιλιοειπωμζνο κακϊσ θ αποτυχία είναι βζβαιθ. Ακόμθ οτιδιποτε ςερβίρεται κα πρζπει να είναι ςυγχρονιςμζνο με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν του διαδικτφου. Παρακολοφκθςθ δθλαδι των τάςεων και των αναγκϊν. Ειδικότερα θ ςελίδα μασ απευκφνεται ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο μουςικό κοινό, που θ αλικεια είναι δεν είναι πολυπλθκζσ ςτθν Ελλάδα. Το γεγονόσ αυτό απαιτεί δίκοπο μαχαίρι όπωσ κατανοεί κανείσ κακϊσ μπορεί να μθν βρίςκει ανταπόκριςθ ςτουσ περιςςότερουσ αλλά μζςω ςωςτϊν διόδων βρίςκει τα ςωςτά άτομα που ενδιαφζρονται. Ίςωσ εκεί πρζπει να εςτιάςουμε και περιςςότερο για να ζχει ςτο μζλλον μεγαλφτερθ επιτυχία θ ςελίδα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ


Vinylio  
Vinylio  

Δημιουργία ιστοσελίδας για προβολή καινούριων ειδών μουσικής.

Advertisement