Page 1

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Σζργιοσ Δθμθτριάδθσ

Χρήςη Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και Social Media ςτο Business to Business Marketing

Τμήμα: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Μζλη: Αδαμοποφλου Κωνςταντίνα Γαρυφαλλιά(5090172), Ηλιοποφλου Σοφία (5070030)

Έτοσ: 2013


Περιεχόμενα 1. Οριςμοί, ςτοιχεία…………………………………………………………ςελ. 3 2. Περιγραφι, μορφι , διαςτάςεισ, περιεχόμενο…………….ςελ. 4 3. Παραδείγματα…..…………………………………………………………ςελ. 7 4. Οφζλθ / πλεονεκτιματα………………………………………………ςελ. 9 5. Κρίςιμα κζματα & προοπτικζσ……………………………………..ςελ. 9 DOs & DON’Ts………………………………………………….…………….ςελ. 10 Πθγζσ……………………………………………………………………………..ςελ. 11

2


1. Ειςαγωγή – Σκοπόσ εργαςίασ Η εργαςία, πραγματοποιείται ςτα πλαίςια του μακιματοσ του θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ και ζχει ςκοπό τθ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ του θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ και των social media ςτο Business to Business μάρκετινγκ. Αρχικά, κα κζλαμε να κάνουμε μια αναφορά ςτουσ οριςμοφσ τθσ ανωτζρω ορολογίασ, ϊςτε να είναι κατανοθτοί οι βαςικοί άξονεσ τθσ ανάλυςθσ:

Α. Business to Business Marketing ( B2B) ή Βιομηχανικό: Το βιομθχανικό μάρκετινγκ αςχολείται με τθν ικανοποίθςθ των αγοραςτικϊν αναγκϊν και απαιτιςεων επιχειριςεων και οργανιςμϊν. Μπορεί να οριςκεί ςαν μια διαδικαςία ανάλυςθσ και μελζτθσ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, κακοριςμοφ των αγοραςτικϊν αναγκϊν και απαιτιςεων των οργανιςμϊν και ςχεδιαςμοφ ενόσ μείγματοσ μάρκετινγκ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ των οργανιςμϊν αυτϊν. Οι B2B μάρκετερσ ζχουν πολλζσ από τισ ίδιεσ ανθςυχίεσ που ζχουν οι Β2C μάρκετερσ: τθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ, τθ διανομι, το branding και τθν προϊκθςθ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ νοθτι γραμμι μεταξφ του Β2Β και του Β2C μάρκετινγκ δεν είναι τόςο ευδιάκριτθ. Ωςτόςο, υπάρχουν πραγματικζσ διαφορζσ, όταν το προϊόν ι θ υπθρεςία που προςφζρεται ζχει μια πολφ υψθλι τιμι, θ οποία ςυνεπάγεται και μια εκτεταμζνθ διαδικαςία πϊλθςθσ. Επομζνωσ, προτοφ ο αγοραςτισ προβεί ςε μια τζτοιου είδουσ αγορά-επζνδυςθ, κα πρζπει να είναι βζβαιοσ ότι το προϊόν (ι θ υπθρεςία) κα αυξιςει τθν παραγωγικότθτα του οργανιςμοφ, κα μειϊςει τον χρόνο διάκεςθσ των προϊόντων του ςτθν αγορά ι κα μειϊςει το παραγωγικό κόςτοσ.

Β. Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Ορίηεται το εμπόριο παροχισ αγακϊν και υπθρεςιϊν που πραγματοποιείται εξ αποςτάςεωσ με θλεκτρονικά μζςα, βαςιηόμενο δθλαδι ςτθν θλεκτρονικι μετάδοςθ δεδομζνων, χωρίσ να κακίςταται αναγκαία θ φυςικι παρουςία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, πωλθτι-αγοραςτι. Η χριςθ του εμπορίου διεξάγεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρακινϊντασ και απορροφϊντασ καινοτομίεσ ςτθν θλεκτρονικι μεταφορά χρθματικϊν πόρων, ςτθ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, ςτο διαδικτυακό μάρκετινγκ, ςτθ διεκπεραίωςθ διαδικτυακϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ανταλλαγι θλεκτρονικϊν δεδομζνων, ςτθν καταγραφι ςυςτθμάτων διοίκθςθσ και ςτθν αυτοματοποίθςθ ςυςτθμάτων ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων. Οι Β2Β εφαρμογζσ, αποτελοφν τον δυναμικότερο και ταχυτζρα αναπτυςςόμενο κλάδο του θλεκτρονικοφ εμπορίου κακϊσ αντιπροςωπεφει περίπου το 70% του ςυνόλου του. Σφμφωνα με τθ Forrester Research, ο τομζασ του B2B κα αναπτυχκεί μζχρι και με τρεισ φορζσ ταχφτερα από τον αντίςτοιχο του B2C.

Γ. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ – e-Marketing: Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ αφορά κυρίωσ το μάρκετινγκ ςτο χϊρο του Internet και ςυναντάται ουςιαςτικά ςε όλουσ τουσ τομείσ του μάρκετινγκ . Εναλλακτικά, κα μποροφςαμε να το ορίςουμε ωσ τθ χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν προσ τθν πϊλθςθ των αγακϊν τθσ επιχείρθςθσ μασ, κακϊσ ο όροσ Internet πλζον, ζχει γίνει πολφ

3


ευρφσ και δεν καλφπτει το ςφνολο των ενεργειϊν που χρθςιμοποιοφν οι ςφγχρονεσ επιχειριςεισ.

Γ. α. Social Media – Κοινωνικά Δίκτυα: Τα Social Media αποτελοφν διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ οι οποίεσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να επικοινωνοφν άμεςα, να μοιράηονται πλθροφορίεσ και να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Η χρθςιμοποίθςθ τουσ από τισ επιχειριςεισ ολοζνα και αυξάνεται, κακϊσ είναι ζνασ γριγοροσ και ανζξοδοσ τρόποσ να μεταδοκεί μαηικά το επικυμθτό μινυμα.

2. Περιγραφή, μορφή , διαςτάςεισ, περιεχόμενο Η εξέλιξη του Β2Β Μάρκετινγκ Πριν από τθν ανάπτυξθ του διαδικτφου και των social media, θ δουλειά των Β2Β μάρκετερ ιταν πολφ απλοφςτερθ. Ωσ επί το πλείςτον, θ ομάδα πωλιςεων ζβριςκε και είχε αναπτφξει το δικό τθσ ςφςτθμα εμπορικϊν διαςυνδζςεων ι λειτουργοφςε με το να καλεί εν ψυχρϊ ςτοχευμζνουσ λογαριαςμοφσ-πελάτεσ. Για προϊόντα υψθλισ αξίασ, ζπρεπε ο πωλθτισ να ξοδζψει αρκετοφσ μινεσ με ςκοπό να ενθμερϊςει και να παρζχει τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ ςτον αγοραςτι, ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ μιασ πικανισ αγοράσ. Είχαν καταλάβει ότι ζπρεπε να χτίςουν μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τον πικανό αγοραςτι, παρζχοντάσ του τισ ςωςτζσ πλθροφορίεσ, τθν ςωςτι ςτιγμι κατά τθ διαδικαςία τθσ αγοράσ. Αυτό δεν ιταν κάτι κακόλου εφκολο! Τϊρα, ασ περάςουμε γριγορα ςτθν εποχι του διαδικτφου. Πλζον ζχουμε το Twitter και το Facebook, το Linked και το Υoutube και κυρίωσ ζχουμε τθν Google: τθν μεγαλφτερθ και πιο διαδεδομζνθ πθγι άντλθςθσ κάκε είδουσ γνϊςεων και πλθροφοριϊν και τθν πιο ιςχυρι “παρεμβολι” ςτθν παραδοςιακι Β2Β αγοραςτικι διαδικαςία. Με τθν ζλευςθ του διαδικτφου, θ ςυμπεριφορά των αγοραςτϊν -ο τρόποσ που αντιλαμβάνονται, κατανοοφν, αξιολογοφν και αγοράηουν προϊόντα- ζχει αλλάξει ριηικά. Αυτι θ αλλαγι ζχει οδθγιςει ςε μια επανάςταςθ ςτισ τακτικζσ του B2B μάρκετινγκ, κακιςτϊντασ τθν λειτουργία του μάρκετινγκ πολφ πιο ςθμαντικι από τθν διαδικαςία των πωλιςεων. Στθν πραγματικότθτα οι ψθφιακοί μάρκετερσ ζχουν αναλάβει τθν ευκφνθ για το κτίςιμο των ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με τουσ πελάτεσ και πικανοφσ αγοραςτζσ, που ςτο παρελκόν ςυνικιηαν να κάνουν, όπωσ αναφζραμε, οι πωλθτζσ πρόςωπο με πρόςωπο. Χρθςιμοποιοφν “ψθφιακι γλϊςςα του ςϊματοσ” και μεκόδουσ που λειτουργοφν με γνϊμονα κάποια δεδομζνα για να εντοπίςουν πικανοφσ πελάτεσ, να τουσ παρζχουν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται και να κακορίςουν τθν κατάλλθλθ ςτιγμι για να δϊςουν τθ ςκυτάλθ ςτο τμιμα πωλιςεων. Μόνο τότε ο πωλθτισ κα ζχει τθν ευκαιρία να αλλθλεπιδράςει με τον πικανό αγοραςτι και να κλείςει τθν πϊλθςθ. Κάκε ςτρατθγικι του B2B μάρκετινγκ, είτε αυτό είναι απευκείασ ι μζςω διαδικτφου, επικεντρϊνεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν οικοδόμθςθ των ςχζςεων. Το Β2Β online μάρκετινγκ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του B2B μάρκετινγκ και των πωλιςεων: ςυμβάλλει άμεςα ςτθ ροι των εςόδων. Οι εταιρείεσ είναι ςυνεχϊσ ςτο κυνιγι των πιο αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν για τισ προςπάκειζσ

4


που κάνουν ςτο κομμάτι του Β2Β online μάρκετινγκ. Προϊόντα και υπθρεςίεσ που μπορεί να τουσ παρζχει το διαδίκτυο, που μποροφν να βελτιϊςουν τθν παραγωγικότθτα ενόσ οργανιςμοφ και να μειϊςουν το παραγωγικό κόςτοσ, κεωροφνται εξαιρετικά πολφτιμα. Η αυτοματοποίθςθ των πρακτικϊν του μάρκετινγκ μζςω τθσ χριςθσ διαδικτυακϊν ψθφιακϊν καναλιϊν, είναι μια δοκιμαςμζνθ τακτικι για να το πετφχουν αυτό. Είναι ςθμαντικό για τουσ B2B online μάρκετερσ να εντοπίηουν και να παρακολουκοφν τθ δραςτθριότθτα του μάρκετινγκ ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ, προκειμζνου να κατανοιςουν ποιεσ πρακτικζσ του μάρκετινγκ οδθγοφν ςε ζςοδα. Τακτικζσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςε οριςμζνα από τα υψθλότερα μάρκετινγκ ROI (Return On Investment-απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ) και ςυνθκίηονται να ακολουκοφνται από τουσ Β2Β online μάρκετερσ περιλαμβάνουν και είναι οι εξισ: 1. Προβολι μζςω Ιςτοςελίδασ: παρουςίαςθ επιχείρθςθσ και προϊόντων, θλεκτρονικζσ παραγγελίεσ, κ.α. 2. E-mail μάρκετινγκ: αποςτολι διαφθμιςτικϊν και ενθμερωτικϊν μθνυμάτων που περιζχουν ςυνδζςμουσ, που παραπζμπουν ςτθν αντίςτοιχθ πλθροφορία ςτθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ. 3. Content Mάρκετινγκ: είναι οποιαδιποτε μορφι μάρκετινγκ, θ οποία αφορά τθ δθμιουργία, τθν ανταλλαγι και τθ δθμοςίευςθ περιεχομζνου, με ςκοπό τθν απόκτθςθ πελατϊν. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε μορφι όπωσ : ειδιςεισ, βίντεο, θλεκτρονικά βιβλία, μελζτεσ περιπτϊςεων, φωτογραφίεσ κ.α. 4. Search Engine Optimization (SEO): είναι θ διαδικαςία θ οποία επθρεάηει τθν προβολι μιασ ιςτοςελίδασ ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ με φυςικό ι –χωρίσ να ζχει πλθρωκεί- τρόπο, μζςω λζξεων κλειδιά. 5. Προβολι μζςω Banners: τυποποιθμζνεσ διαφθμίςεισ που παραπζμπουν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ. 6. Παρουςία ςε δθμοφιλι Social Media: Facebook, Twitter, Google+ , Linked In, Pinterest, MySpace, Badoo, Bedo, Orkut, Live Journal. Συγκεκριμζνα, θ τελευταία κατθγορία τείνει να υιοκετείται από αυξανόμενο αρικμό επιχειριςεων, ιδιαίτερα αυτϊν των οποίων τα κοινά είναι νεότερθσ θλικίασ. Ζτςι, θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να προβάλλεται ςτα ενδιαφερόμενα κοινά, τα οποία με τθ ςειρά τουσ προωκοφν το περιεχόμενο ςε ςχετικισ κεματολογίασ ςελίδεσ.

5


6


3. Παραδείγματα Αν κακίςουμε για μιςό λεπτό και ςκεφτοφμε πόςεσ Β2C επιχειριςεισ ζχουν επιτφχει ςτο να αντιλθφκοφν τθν ςυμβολι του Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ και των Social Media και να τα εντάξουν ζγκαιρα και αποτελεςματικά ςτθ λειτουργία του μάρκετινγκ τουσ, ςίγουρα κα μασ ζρκουν αρκετζσ ςτο μυαλό. Τζτοια παραδείγματα είναι θ Dell, όπωσ και οι Ford και πολλζσ ακόμθ εταιρείεσ. Αν κάνουμε το ίδιο για τισ Β2Β επιχειριςεισ, κα ιταν πιο δφςκολο να ονομάςουμε κάποιεσ από αυτζσ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν εξίςου πολλζσ Β2Β επιχειριςεισ και οργανιςμοί, οι οποίεσ ζχουν κατακτιςει το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και τα Social Media. Παρακάτω κα παρουςιάςουμε οριςμζνα παραδείγματα τζτοιων επιχειριςεων:

1. Microsoft Advertising Η Microsoft Advertising χρθςιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και τα Social Media ωσ ζνα όχθμα για να ακοφει, να εκπαιδεφει και να υποςτθρίηει τουσ πελάτεσ τθσ και τουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ τθσ από το 2006. Παρόλα αυτά, ο χρόνοσ που πζραςε χαρακτθρίςτθκε από τθν ξεχωριςτι προςπάκεια τθσ εταιρείασ να ζρκει ςε επαφι με τουσ πελάτεσ τθσ μζςω διαδικτφου και μζςω των social media. Μια Αdcenter Community ιςτοςελίδα κακϊσ και blogs, λογαριαςμοί Twitter, παρουςία ςτο Facebook, βίντεο, φωτογραφίεσ και θ κάλυψθ των γεγονότων τθσ βιομθχανίασ ςτα Social Media μαηί με ενεργι ακρόαςθ ,ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ Adcenter Community, παρζχοντασ ςτουσ πελάτεσ τθσ τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςτον τρόπο με τον οποίο θ εταιρεία λειτουργεί.

7


2. HSBC Για να ςτοχεφςει ςτουσ επιχειρθματίεσ και να τουσ παρζχει ζνα ενεργό forum όπου κα μποροφν να αποκτιςουν και να μοιραςτοφν γνϊςεισ θ HSBC δθμιοφργθςε το HSBC Business Network τόςο για τουσ πελάτεσ, όςο και για τουσ μθ πελάτεσ. Είναι προφανζσ ότι το HSBC Business Network “ηει” και εξελίςςεται από τα μζλθ του. Η ιςτοςελίδα περιλαμβάνει ζνα δίκτυο από blogs και καλεί τα μζλθ τθσ να δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ blog, όπου κα μοιράηονται τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ από άλλουσ επιχειρθματίεσ. Σιμερα, ςτο δίκτυο υπάρχουν 148 ακόμθ blogs, τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί από μζλθ. Η αρχικι ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ είναι γεμάτθ με περιεχόμενο που προζρχεται από τουσ χριςτεσ: τθν πιο δθμοφιλι πρόςφατθ ανάρτθςθ ςε blog, μθνφματα του forum και το προφίλ του χριςτθ.

4. Οφζλη / πλεονεκτήματα Η ςωςτι χριςθ του διαδικτφου προάγει τθν ανάπτυξθ των ςφγχρονων πολιτιςμϊν και οι ζρευνεσ δείχνουν πωσ θ χριςθ του ςε λίγα χρόνια κα αγγίηει ςχεδόν το 50% του πλθκυςμοφ παγκοςμίωσ. Ζτςι, καταλαβαίνουμε πωσ θ υιοκζτθςι του από τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ είναι αναγκαία προσ τθν εξζλιξθ του οργανιςμοφ και των αγορϊν. Το ιςχυρότερο πλεονζκτθμα που παρζχει θ χριςθ του Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ ςτισ Β2Β επιχειριςεισ, είναι ότι ειςάγει τθν επιχείρθςθ ςε νζεσ αγορζσ και ζτςι αποκτά νζουσ πελάτεσ, που μζςω των παραδοςιακϊν μεκόδων δεν κα μποροφςε να πλθςιάςει. Οι διαδικαςίεσ παραγγελιϊν, αποκικευςθσ και διανομισ επιταχφνονται και είναι δυνατόσ ο καλφτεροσ ζλεγχοσ – από τθ ςτιγμι τθσ παραγγελίασ ζωσ τθσ παράδοςθσ, και θ μετά – αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν (24ωρθ παροχι, εξυπθρζτθςθ πελατϊν όλεσ τισ μζρεσ του ζτουσ).

8


Σε οικονομικό επίπεδο, τα πλεονεκτιματα είναι πολλά, κακϊσ μειϊνονται τα λειτουργικά και τα κόςτθ που αφοροφν τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ και επιτυγχάνεται μεγαλφτερο περικϊριο κζρδουσ και χαμθλότερεσ τιμζσ. Ζτςι, δθμιουργείται όφελοσ και για τουσ καταναλωτζσ αλλά και για τισ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αυξάνουν το ανταγωνιςτικό τουσ πλεονζκτθμα. Επίςθσ, λόγω τθσ αφξθςθσ των παραγγελιϊν, μεγαλϊνει θ παραγωγικότθτα των επιχειριςεων, προκαλϊντασ αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ. Τζλοσ, μζςω του θλεκτρονικοφ εμπορίου, θ επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ να επεκτείνει το γεωγραφικό εφροσ που δραςτθριοποιείται και να αυξιςει τθν γεωγραφικι τθσ κάλυψθ. Η επιχείρθςθ που διακζτει θλεκτρονικό κατάςτθμα επιτυγχάνει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μζςω του μικροφ κεφαλαίου επζνδυςθσ που απαιτεί θ καταςκευι του, και των ελάχιςτων εξόδων λειτουργίασ και ςυντιρθςισ του (ςε ςφγκριςθ με ζνα φυςικό κατάςτθμα). Επίςθσ, ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα υπερτερεί ζναντι ενόσ φυςικοφ, ςε εργαλεία που αφοροφν το μάρκετινγκ όπωσ: ςφγχρονεσ τεχνικζσ διαφιμιςθσ και προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν, εκπτωτικά κουπόνια, πακζτα προϊόντων ςε προνομιακζσ τιμζσ, ειδικζσ προςφορζσ, αποςτολι newsletter, αποςτολι SMS, κλπ. Πλεονεκτιματα από τθν ειςαγωγι του θλεκτρονικοφ εμπορίου, όμωσ, προκφπτουν και για τουσ καταναλωτζσ, οι οποίοι είναι ςε κζςθ να κάνουν ζρευνα αγοράσ πριν προβοφν ςτθν αγορά και να πραγματοποιοφν φκθνζσ και ποιοτικζσ αγορζσ. Ζτςι, δθμιουργείται ζνα ενθμερωμζνο κοινό που δεν παραπλανάται εφκολα. Επίςθσ, οι μζκοδοι πλθρωμισ ςτο διαδίκτυο είναι απλζσ και εγγυθμζνεσ και παρζχουν διευκολφνςεισ αποπλθρωμϊν.

5. Κρίςιμα Θζματα και Προοπτικζσ Ποιό κα είναι λοιπόν το επόμενο βιμα; Τϊρα που το B2B μάρκετινγκ φαίνεται να είναι ζνα πολφτιμο κομμάτι του οργανιςμοφ που ςυμβάλλει άμεςα ςτθ ροι των εςόδων, ςιγά ςιγά δίνεται θ δυνατότθτα να υπάρξει μια παραπάνω ευκυγράμμιςθ μεταξφ των λειτουργιϊν των Πωλιςεων και του Μάρκετινγκ. Οι πωλθτζσ κα αναγνωρίςουν τθν αξία του να αναπτφξουν νζεσ δεξιότθτεσ, όπωσ θ ανάλυςθ τθσ “ψθφιακισ γλϊςςασ του ςϊματοσ” των επαφϊν τουσ και να αναπτφςςουν μίνι Β2B καμπάνιεσ μάρκετινγκ μζςα ςτα πλαίςια και νοθτά ςφνορα των αρμοδιοτιτων τουσ. Οι πωλθτζσ κα μποροφςαν να εξελιχκοφν ςτουσ νεότερουσ μάρκετερσ! Σε πολλοφσ οργανιςμοφσ, οι ιςτορικά μακρινζσ λειτουργίεσ-ςτρατόπεδα των Πωλιςεων και του Μάρκετινγκ κα μποροφςαν να ςυγχωνευκοφν κατά κάποιο τρόπο και να λειτουργοφν μαηί.

9


DO’S Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να προςδιορίςει πωσ ακριβϊσ επικυμεί θ ιςτοςελίδα τθσ ςυμβάλλει ςτθ γενικι επιτυχία τθσ και να τθν διαμορφϊςει ανάλογα. Η οικοδόμθςθ και προςζλκυςθ του κατάλλθλου κοινοφ: θ ιςτοςελίδα πρζπει να κεωρθκεί ωσ ζνασ “κόμβοσ περιεχομζνου” , όπου blogs, white papers, προδιαγραφζσ προϊόντων, μελζτεσ περιπτϊςεων, δελτία τφπου και κάκε είδοσ αξιόλογθσ πλθροφορίασ μποροφν να ςτεγαςτοφν μαηί με μια ςαφι ζκκλθςθ για δράςθ. Πρζπει να υπάρχει ςυγχρονιςμόσ μεταξφ των επιμζρουσ τμθμάτων του Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ. Θα πρζπει να υπάρχει ζνασ γενικόσ διευκυντισ υπεφκυνοσ για όλεσ τισ λειτουργίεσ του Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ.

DON’Ts Οι εταιρείεσ δεν πρζπει να περιμζνουν οι ιςτοςελίδεσ τουσ, απλά με τθν φπαρξι τουσ, να εκπλθρϊνουν τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ δθμιουργίασ τουσ. Δεν πρζπει να υπάρξει ζλλειψθ επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ μεταξφ των επιμζρουσ λειτουργιϊν του Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ. Εφόςον υπάρχει το κομμάτι του Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ ςε μια εταιρεία, δεν κα πρζπει ο γενικόσ διευκυντισ του τμιματοσ να μθν είναι γνϊςτθσ τθσ τεχνολογίασ γφρω από τθν εφαρμογι του.

10


ΠΗΓΕΣ:  http://alpiegaperade.com/orismos-social-media/

 http://marketing-lexicon.pblogs.gr/tags/marketing-gr.html

 http://www.eloqua.com/topics/B2B-Marketing.html

 http://www.toprankblog.com/2010/02/b2b-social-media-winners/

 http://www.sepe.gr/default.aspx?pid=34&la=1&artID=4737

 http://www.marketri.com/blog/why-b2b-online-marketing-doesnt-work

 http://e-emporio.blogspot.gr/p/blog-page_3229.html

11

Β2Β E-marketing & social media  
Β2Β E-marketing & social media  
Advertisement