Page 64

www.zetazero.eu

ORBITAL 360 Bi-Stereo PrzyjdŸ i pos³uchaj! Stadion Narodowy, sala 207

Do stereo... Przyzwyczajenie do dwóch tradycyjnych kolumn kierunkowych graj¹cych punktowo jest jak przyzwyczajenie do czarnobia³ej telewizji z p³askiego ekranu. Czas to zmieniæ i odkryæ w muzyce przestrzeñ i jej nowe „kolory” nieznane z tradycyjnych kolumn. Zeta Zero to rewolucyjna technologia wszechkierunkowych g³oœników wstêgowych do stereo i kina domowego. Moc od 300 do 2500 Watt, pasmo w zale¿noœci od modelu od 14Hz do ok. 100kHz. Odkryj now¹ erê w dŸwiêku!

REWOLUCJA W DŹWIÊKU! Ka¿da kolumna gra stereofonicznie! salon Nautilus2

Tomek Lipiñski - muzyk

„Powalony przez brzmienie organów z Zeta Zero! Przyjemnoœæ dla mych uszu.” - Martin Chambers, lider zespo³u „The Pretenders”

...i do kina domowego

Profile for Audio Video Show

Audio Video Show 2017 - przewodnik po wystawie  

Przewodnik po wystawie Audio Video Show 2017

Audio Video Show 2017 - przewodnik po wystawie  

Przewodnik po wystawie Audio Video Show 2017

Advertisement