CASE 2/2016

Page 1

ASIAKASLEHTI 02 / 2016

ILMARINEN

TYÖVIIHTYVYYDEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ VALKOINEN SALI TEKNOLOGIA MUUNTAA TAPAHTUMATILAA

SISUSTUSSUUNNITTELUA

VALO EDELLÄ VERTTI KIVI

LIVETEK

LIIKKUVAA KUVAA LEDISEINÄLLENYT

4

ENERGISOIVA TYÖYHTEISÖ Ilmarisen moderneissa toimitiloissa

8

VALO HERÄTTÄÄ SISUSTUKSEN Vertti Kiven suunnittelukohteissa

12 14

04

PILARIKAIUTIN RATKAISUNA Seinäjoen Lakeuden Ristin kirkon uusittu äänentoisto AUDICO LIVE Helsingin Wanhassa Satamassa 1.11.2016

ESITYSTEKNIIKAN UUSIMMAT TUULET

16

VALKOINEN SALI Tapahtumatila elää trendien mukana

20

LIVEMIKSAAMISEN UUSI AALTO Waves Live ­miksausjärjestelmät

24

UUDESSA VALOSSA Oulun Kaupunginteatterin syyskausi

26

LIIKKUVAA KUVAA LEDISEINÄLLE Livetek – kuvatekniikkaa tapahtumiin

12

26

Tämä on Audico Systems Oy:n asiakaslehti.

ASIAKASLEHTI 02 / 2016

ILMARINEN

TYÖVIIHTYVYYDEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ VALKOINEN SALI TEKNOLOGIA MUUNTAA TAPAHTUMATILAA

SISUSTUSSUUNNITTELUA

VALO EDELLÄ VERTTI KIVI

Osoiterekisterinä on käytetty Audico Systems Oy:n markkinointi­ ja asiakasrekistereitä.

441 619 Painotuote

LIVETEK

LIIKKUVAA KUVAA LEDISEINÄLLE

1610 AUDICO Case nro 2-2016 A4 28s.indd 1

7.10.2016 11.57

Julkaisu ja sisällön toimitus Audico Systems Oy / Kati Pajukallio Ulkoasu Mediakolmio.fi / Paula Venäläinen Kannen kuva dSign Vertti Kivi & Co Paino PunaMusta Oy Palautteet ja tilaukset www.audicostarlike.fi. Mikäli et halua lehteämme tulevaisuudessa, ole hyvä ja ilmoita siitä sivullamme www.audicostarlike.fi, kiitos! Audico Systems Oy Takomotie 7, 00380 Helsinki Rautatehtaankatu 22, 20200 Turku

vaihde 020 747 9340 info@audico.fi www.audico.fi

Audico Academy edustaa Audicon koulutus­ tarjontaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tarvittavaa tuotekoulutusta toiminnan tueksi sekä uutta ja ajankohtaista tietoa helpottamaan valintojen tekoa tule­ vaisuudessa. Showroom­tilamme Helsingin Pitäjänmäellä tarjoaa loistavat puitteet kou­ lutuksille. Tervetuloa!

TUTUSTU TARJONTAAN WWW.AUDICO.FI!


CASE

Tämä on suurin Suomessa toteutettu palvelu­konsepti­ projekti. Tulokset ovat todella posi­tiivisia, kaikilla osa­ puolilla on onnistunut olo! – Jyri Ilomaa, Fujitsu

CASE / 04


TYÖVIIHTYVYYS SYNTYY HELPPOUDESTA

ILMARINEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ SUURI TOIMITALO TULVII VALOA JA PUHTAITA PINTOJA, KORVIIN KANTAUTUU RAUHALLISTA PUHETTA JA NÄPPÄIMISTÖJEN NAPUTUSTA. KULMAN TAKANA TUOKSUU TUORE KAHVI JA HELISEE NAURU. OLLAAN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN VASTA UUSITUISSA TOIMITILOISSA HELSINGIN RUOHOLAHDESSA. TÄLTÄ NÄYTTÄÄ JA KUULOSTAA HYVIN SUUNNITELTU TYÖYMPÄRISTÖ.

KUVAT Kuvatoimisto Kuvio

Tavoitteena energisoiva työyhteisö Ilmarinen aloitti laajamittaisen pureu­ tumisen toimivaan työympäristöön muutama vuosi sitten. Hanke kantaa nimeä Energisoiva työyhteisö. ­Vuonna 2015 tutkimukset muuttuivat­työ­ tilojen osalta remontiksi, jonka loppu­ tuloksesta nauttii nyt Ilmarisen lähes 600 työntekijää. ”Työskentelytilat ovat erittäin oleellinen osa viihtyisää työpaikkaa,” muistuttaa Anu ­Ahlgren, joka toimi projektipäällikkönä ko. hankkeessa. Ilmarinen uskaltautui ottamaan ison harppauksen vanhoista tiloista ja työskentelytavoista, ja siirtyi mo­ derniin tapaan hahmottaa työtiloja ja työntekoa. Nyt käytössä on liikku­ vaa työtä tukevat työvälineet ja -tilat.

”Kenelläkään ei ole omaa nimettyä työpistettä pois lukien työntekijät, joi­ den työtehtävä vaatii tekniikan osalta kiinteän työpisteen. Työntekijä voi va­ lita itselleen ja työtehtävälleen parhai­ ten sopivan paikan, vaikka useamman kerran päivässä. Valinnanvaraa riittää, työtä voi tehdä työpisteen lisäksi hil­ jaisissa huoneissa, viihtyisässä koh­ taamistilassa tai avotilassa rennosti sohvalla. Yhdessä työskennellessä on käytössä muutaman hengen tiimitiloja ja erikokoisia neuvottelutiloja, joissa kaikissa tekniikka tukee työskentelyä myös etätyöläiset huomioiden. Etä­ työhön kannustetaan myös, ja nykyi­ set ratkaisut soveltuvat siihen hie­ nosti,” Ahlgren tiivistää suurimman muutoksen. ”Tapaan nykyisin työ­ kavereita ihan eri tavalla kuin ennen. Kone kulkee mukanani ja voin tehdä työni siihen kulloinkin sopivimmassa tilassa,” Ahlgren kertoo innoissaan.

Tekniikka ­työ­viihtyvyyden tukena ”Uudistuksessa oleellista oli, että re­ montin valmistuttua kaikilla käyttäjillä pitää olla tunne, että hommat toimi­ vat aiempaa paremmin. Tämä tarkoit­ taa erityisesti painetta IT- ja AV-puo­ lella,” Heikki Niemi täydentää. Heikki Niemi vastaa AV-palveluista kiinteis­ tön yhteisissä tiloissa, jotka ovat tar­ jolla kaikille Ilmarisen kiinteistössä asioiville talon ensimmäisessä ker­ roksessa. Suuren toimitalon kokous­ tilojen tulee olla varattavissa ja tilojen sisältämän tekniikan toimia helposti. Käytännön arjen helpottamiseksi jä­ tettiin myös muutama kokoustila ad hoc -käyttöön. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä tekniikan mahdollisuuk­ sista Ilmarisen kumppanin Fujitsun kanssa.

CASE / 05


Työskentelytilat ovat erittäin oleellinen osa viihtyisää työpaikkaa. – Anu Ahlgren

”Kun tämän projektin koko ja tarpeet alkoivat hahmottua, päädyttiin taval­ lista suuremman palvelukonseptin luomiseen Ilmarisen kiinteistön tar­ peisiin,” kertoo Fujitsun Jyri Ilomaa. Vetovastuu projektin teknisten rat­ kaisujen kohdalta siirtyi Fujitsulle ja tämän alihankkijoille. Audico liittyi hankkeeseen mukaan Fujitsun pitkä­ aikaisena partnerina ja AV­asian­ tuntijana. AV­tekniikan päivityksessä ensim­ mäisenä hoidettiin kuntoon Ilmari­ sen omat neuvottelutilat eri kerrok­ sissa. Yhteisissä tiloissa merkittävänä osana Audicon toimitusta olivat va­ raustilanteen osoittavat ja varauk­ sen mahdollistavat ovenpielinäytöt neuvottelutiloissa. Näiden hyödyn­ tämiseen koko kiinteistö on otta­ massa käyttöön uuden tilavaraus­ ja vierailijahallintajärjestelmän. Lisäksi Audico varusteli neuvot­ teluhuoneet ja oleskelutilat tarvit­ tavilla näytöillä ja projektoreilla. Helppokäyttöisyys ja tyylikkyys kul­ kevat talon neuvotteluhuoneiden ohjenuorana. Audicon toimittamat

CASE / 06

AMX­järjestelmätuotteet ovat apu­ na teknologian ja käyttäjien välissä. AMX:n tuotteet kattavat tekniikan ylläpidon, ohjauksen, automatiikan sekä äänen ja kuvan välityksen.

Palvelukonseptilla jatkuvuutta ja turvaa Palvelukonseptissa oleellista on jat­ kuvan ylläpidon ja tuen mahdollisuus Ilmariselle. Fujitsu ja Audico asian­ tuntijakumppaneina ovat sitoutu­ neet huoltamaan ja seuraamaan toi­ mitetun laitteiston toimintakykyä ja turvallisuutta. ”Tämä on suurin Suo­ messa toteutettu palvelukonsepti­ projekti. Tulokset ovat todella positiivisia, kaikilla osapuolilla on on­ nistunut olo! Tulevaisuudessa tästä on hyvä jatkaa muissakin vastaavissa kohteissa,” kertoo Fujitsun Ilomaa. Sa­ maan tunteeseen yhtyvät Ilmarisen Anu Ahlgren ja Heikki Niemi sekä Audicolta projektimyyntipäällikkö Mikko Tenhunen. ”Tämä on kuin uusi työpaikka!” Ahlgren huudahtaa on­ nistuneen projektin lopputulokselle.

Ohjausjärjestelmä: AMX Room Management Suite

INFO

Ovenpielinäytöt: AMX MSD 1001 Tilavarausjärjestelmä: NFS Rendezvous Workspace Näytöt: NEC Projektorit: Sony Pöytäkaivot: AMX Hydraport

LISÄTIEDOT Mikko Tenhunen 020 747 9353


AV OVER IP AV OVER IP AV OVER IP AV OVER IP

RETHINK NETWORKED AV RETHINK NETWORKED AV RETHINK AV RETHINK NETWORKED NETWORKED AV SEND ANY MEDIA, FROM ANY SOURCE, TO ANYONE, SEND ANYANYWHERE MEDIA, FROM TO ANYONE, ONANY THESOURCE, NETWORK SEND ANYANYWHERE MEDIA, FROM TO ANYONE, ONANY THESOURCE, NETWORK SEND ANYANYWHERE MEDIA, FROM ANY SOURCE, TO ON THE NETWORK ANYONE, ANYWHERE ON THE NETWORK

UNLIMITED UNLIMITED EXPANDABILITY! UNLIMITED UNLIMITED EXPANDABILITY! RELIABLE - FAST - AFFORDABLE EXPANDABILITY! EXPANDABILITY! RELIABLE - FAST - AFFORDABLE RELIABLE AFFORDABLE RELIABLE -- FAST FAST -- AFFORDABLE www.amx.com/svsi www.amx.com/svsi www.amx.com/svsi www.amx.com/svsi


CASE

CASE / 08


Finnair Premium Lounge

SISUSTUSSUUNNITTELUA

VALO EDELLÄ KEINOVALO JA SEN MUUTTUVAT VÄRIT LUOVAT TUNNELMAA SUUNNITTELIJA VERTTI KIVEN SISUSTUKSISSA. KIVEN SISUSTUSARKKITEHTITOIMISTO DSIGN ON TOTEUTTANUT JO YLI TUHAT KOHDETTA. UUSIMPIA JA NÄYTTÄVIMPIÄ TÖITÄ OVAT FINNAIRIN AIRBUS A350 ­LENTOKONEIDEN JA TALLINNAN HILTON PARK ­HOTELLIN KOKONAISILME.

TEKSTI Tom Nyman KUVAT dSign Vertti Kivi & Co ja Finnair

CASE / 09


T

oistakymmentä tyylikästä lamp­ pua laskeutuu katosta rinnan korkeudelle helsinkiläisen toi­ miston aulassa. Ne muuttavat väriä ja tunnelmaa sen mukaan, miten ne on ohjelmoitu toimimaan. Verhot liik­ kuvat itsestään ja peittävät viereisen huoneen lasiseinät. Ne antavat näkö­ suojan, jakavat tilan ja pehmentävät huoneen akustiikkaa. Istumme dSignin Kalevankadun toi­ miston kokoustilassa ja Vertti Kivi ohjaa läppäriltänsä huonekoon ja si­ sustuksen muutoksia huomaamatto­ masti ja portaattomasti. Toimisto on kuin pieni showroom, jossa yritys voi esitellä innovaatioitaan asiakkaillensa.

Olen leikillisesti laskenut, että 60 prosenttia koko sisustussuunnittelusta luodaan oikealla valon käytöllä. Paljon mitään ei jää jäljelle, jos valot sammutetaan. – Vertti Kivi

Kiven toimisto on suunnitellut koti­ maassa parissakymmenessä vuodes­ sa valtavan määrän yritysten toimiti­ loja, ravintoloita, hotelleja ja liiketiloja. Nyt yritys etsii lisää työtilauksia myös kauempaa: Karibian­risteilijöitä, kansainvälisiä hotelliketjuja ja lento­ yhtiöitä – tavoite on, että neljännes toimeksiannoista tulisi ulkomailta. DSignilla on toimipiste Helsingin lisäksi myös Dubaissa. ”Kansainvälistyminen on haastava prosessi, jonka eteen paiskimme töitä. Kilpailu ja vauhti on ulkomailla paljon kovempaa, ero on sama kuin jääkie­ kossa SM­liigan ja NHL:n välillä. Eniten ongelmia aiheuttaa kommunikointi, kun ihmiset tulevat erilaisista toimin­ takulttuureista ja ovat etäällä toisis­ taan sähköisten viestintävälineiden varassa”, Kivi sanoo.

Pelkäämätön asenne vienyt pitkälle Airbus A350 XWB ­lentokoneiden hankinta on ollut Finnairin suurin investointi kautta aikojen. Kiven toi­ misto sai tehtäväkseen suunnitella koneiden sisustuksen, visuaalisen ilmeen ja uudistaa Helsinki­Vantaan lentoaseman lounge­tilat. Suunnittelutoimiston pöydällä oli aluksi vain lentokoneen alumiininen tyhjä putki, jossa ei ollut väliseiniä, tuoleja, mattoja, eikä mitään muuta­ kaan. DSign suunnitteli kaiken suu­ rista linjoista pieniin yksityiskohtiin kuten mattojen kuvioprintteihin ja penkkien neuletikkauksiin, joihin ha­ ettiin mallia miesten puvun nyky­ aikaisista koristeompeluksista.

CASE / 10

Finnairin tuttuihin, skandinaavisen kylmiin värisävyihin yhdistettiin läm­ mintä Kaukoidän tunnelmaa, koska koneet lentävät pitkiä Aasian reittejä. ”Ajattelimme muuttaa matkustajien käsitystä lentämisestä. Koneessa ja lentomatkalla voi viihtyä niin kuin hienoimmalla risteilylaivalla. Yksin­ kertaista, mutta kun esimerkiksi


Hilton Park Tallinna

matkustamon tunnelmaa muutetaan valoilla matkan aikana, viihtyvyys ko­ neissa kasvaa selvästi. Nyt led­valon määrä ja miljoonat värit vaihtuvat 24 ohjelmoidun skenaarion mukaan. Kun valoa säädetään oikein, jopa aika­ erorasitus kevenee”, Kivi tietää kertoa. Suunnittelutoimiston pisimmät pro­ jektit vaativat jopa 10 000 tuntia ja kaksi tai kolme vuotta työtä. Kuinka tasapainottelu omien näkemysten, asiakkaan vaatimusten ja budjetin asettamien rajojen kanssa tapahtuu tuon kokoisissa projekteissa? Joutuuko suunnittelutiimi tinkimään asioista ja taipumaan kompromisseihin? Miten suunnittelija näkee työnsä, kun se on valmis? ”Rajoitteita tulee aina vastaan, ja niiden kanssa täytyy oppia elämään. Toteutunut versio löytyy usein jos­ tain omien visioiden ja asiakkaan vaihtoehdon välistä. Jos tavoittelee 200 prosenttia, voi lopulta saada 90. Se on jo paljon”, Vertti Kivi on huo­ mannut. ”Mutta vakuutan, että oli työkeissi mikä vain, niin lopputulos on valmis­ tumishetkellä absoluuttisesti paras mahdollinen.”

Viking Grace

Valo herättää sisustuksen eloon Vertti Kivi kertoo ymmärtäneensä jo aikaisessa vaiheessa uraansa, että valolla voi luoda draamaa tilaan. Valon käyttöön perehtyminen kiin­ nosti Kiveä, koska hänen mukaansa suomalainen valaistussuunnittelu on ollut suuri vitsi. ”Asentaja, joka vetää kaapelia sähkö­ kaappiin, on kiinnittänyt loisteputkia ja hehkulamppuja sinne tänne. Se ei ole valaistussuunnittelua. Onneksi tällainen on vähentynyt ja osaaminen alalla kasvaa. Toivon, että myös asiakkaiden ajattelutapa muuttuisi niin, että hyvän valonkäytön merkitys ja uuden tekniikan tuomat mahdolli­ suudet tiedostettaisiin kunnolla.” ”Olen leikillisesti laskenut, että 60 prosenttia koko sisustussuunnitte­ lusta luodaan oikealla valon käytöllä. Paljon mitään ei jää jäljelle, jos valot sammutetaan. Teknologinen kehitys, uudet mahdollisuudet ja vempaimet kiinnostavat minua, mutta aikaa kuluu aina jonkin verran, ennen kuin asiak­ kaat hyväksyvät uudet asiat ja ottavat ne käyttöönsä. Se on hyväksi, koska silloin vain parhaat innovaatiot ja lait­ teet päätyvät käyttöön”, Vertti Kivi summaa lopuksi.

INFO Audico Systems on tehnyt yhteistyötä dSign­toimiston kanssa monissa yrityskohteissa. Toistaiseksi viimeisin näistä on Finnairin Premium Lounge ­tilojen toteutus Helsinki­Vantaan lentokentällä. Audico on innolla mu­ kana projekteissa, joissa innovatiivinen valon­ käyttö ja audiovisuaalisen tekniikan monipuolinen hyödyntäminen elävöittä­ vät tilaa ja saavat ihmiset viihtymään paremmin.

Tutustu Vertti Kiven suunnittelutoimistoon www.dsign.fi

CASE / 11


CASE

PILARI­ KAIUTIN POISTI LAKEUDEN RISTIN ÄÄNIONGELMAT SEINÄJOEN YLPEYTTÄ, LAKEUDEN RISTIN KIRKKOA ON VUOSIKYMMENET VAIVANNUT ISO ONGELMA. PAPIN PUHEESTA EI OLE TAHTONUT SAADA SELVÄÄ, KOSKA KIRKKOSALIT OVAT PITKIÄ JA KAIKUISIA.

TEKSTI Tom Nyman KUVAT Kuvatoimisto Kuvio

CASE / 12

AKUSTIIKAN ASIANTUNTIJA­ JA KONSULTTIYRITYS AKUKON TIESI, ETTÄ AUDICO SYSTEMSILTÄ LÖYTYY RATKAISU PULMAAN. UUSITTU ÄÄNENTOISTO KANTAA PUHEEN NYT SELKEÄNÄ VIIMEISELLE PENKKIRIVILLE ASTI.


L

akeuden Risti on arkkitehti ­Alvar­­ Aallon kuuluisimpia t­ öitä. ­Valkoisine tiiliseinineen, kupari­ kattoineen ja 65 metrin k ­ orkuisine kellotorneineen se on Seinä­joen tär­ kein matkailunähtävyys ja seudun pääkirkko. Se valmistui vuonna 1960 alueelle, jota kutsutaan Aalto-­ keskukseksi, koska siellä on viisi muu­ takin Aallon suunnittelemaa raken­ nusta k ­ uten kaupungintalo ja kirjasto. Katedraalimaisessa, liki 50 metriä pitkässä kirkkosalissa, jossa on paikat yli 1200 ihmiselle, puhuttu ääni on peittynyt yleiseen hälyyn ja kaikuun. Kirkossa kävijät ovat turhautuneet tähän ja huomauttaneet asiasta usein vuosien varrella. Seurakunnan kädet ovat kuiten­ kin olleet sidotut, sillä rakennus on kirkkolain suojelema, eikä sen ra­ kenteisiin tai akustiikkaan ole saanut tehdä mitään muutoksia. Pienet ää­ nentoistoremontit vuosikymmenten aikana eivät ole parantaneet tilannet­ ta. Ehkä osaamista ei ole ollut riittä­ västi tai laitteet eivät ole olleet niin hyviä kuin nykyään.

Ei enää kompromisseja Seinäjoen seurakunnan kiinteistöpääl­ likkö Juha Tupeli kertoo, että vaiva on ollut niin visainen, että sitä ovat mo­ net yritykset koittaneet ratkoa. Mutta ratkaisut eivät ole olleet seurakunta­ laisten mielestä riittävän hyviä. ”Kun kirkkoväki tulee sisään salin perästä päin, silloin käy useimmiten niin että penkit täyttyvät takarivistä eteenpäin. Papin puhetta on ollut pakko vahvistaa sähköisesti, mutta

ääni on mennyt kirkon perällä aina aivan puuroksi. Oli korkea aika saada ongelma ratkaistua.” ”Sain tehtäväkseni uusia kirkon äänentoisto muutama vuosi sitten. Projektia sitoivat monet rajoitukset ja pieniinkin muutoksiin piti hakea kannanotto niin Kirkkohallitukselta, Museovirastolta kuin Aalto-säätiöltä. Koska asennettu laitteisto ei paranta­ nut tilannetta tarpeeksi, palkkasimme vielä Akukonin suorittamaan tarkat akustiset mittaukset ja viemään ura­ kan maaliin”, Tupeli kertaa tilannetta. Akukonin suunnittelija Mikko Joenpolvi ja ääniteknikko Juhani Ahvenvaara järjestivät kirkossa koe­ kuuntelutilaisuuden, johon eri laite­ maahantuojat osallistuivat sopivilla kaiutinmalleillaan. Kaiuttimien toisto mitattiin kirkkosalin kahdeksasta eri kohdasta ja pisteytettiin puheen ymmärrettävyys -arvolla (STI, speech transmission index). Lisäksi koe­yleisö sai tilaisuudessa arvioida kaikkia ­kaiuttimia.

Suojellun kohteen haasteet Sekä mittaustuloksissa että yleisö­ äänestyksessä selvä ykkönen oli Audicon edustama ICONYX IC24 – yhdysvaltalaisen Renkus-Heinzin digi­ taalisesti ohjattu pilarikaiutin kolme metriä korkeana mallina. Kaksi tällaista asennettiin kirkon sivuseiniin Akukonin ja Aalto-säätiön tarkasti osoittamiin kohtiin. Kaiuttimien val­ koisen värin piti olla sävyltään sama maalarinvalkea kuin kirkon seinienkin. Nämä kaiuttimet suuntaavat puhe­ äänen nyt salin keski- ja takaosaan.

Myyntipäällikkö Ilkka Hilden ­ udico Systemsiltä kertoo, että A ­Iconyxissä on peräti 24 neli­tuumaista koaksiaalielementtiä. Jokaisen ele­ mentin yhteydessä on kolme p ­ ientä diskanttikaiutinta, ja kaikilla 24 ka­ navalla on oma vahvistimensa ja dsp-suorittimensa. ”Nämä suhteellisen huomaamat­ tomat kaiuttimet ovat parhaimmillaan siellä, missä tarvitaan hyvää suuntaa­ vuutta ja puheenymmärrystä. Niitä on asennettu kirkkojen lisäksi pankki­ saleihin, kaupungintaloihin ja audito­ rioihin. Ne toistavat mainiosti myös klassista ja muuta akustista musiikkia, jos niiden tueksi lisätään subwoofer-­ kaiutin”, Hilden kertoo. ”Lakeuden Risti on äärimmäinen esimerkki vaikeasta akustisesta tilasta. Koska se on muodoltaan ja pinnoil­ taan erikoinen, sen jälkikaiunta-­aika on poikkeuksellisen pitkä. Jos akus­ tiikkaa ei voida korjata rakenteellisilla muutoksilla, ainoa vaihtoehto on käyt­ tää teknisiä ratkaisuja. Paha ongelma saatiin nyt pois päivä­järjestyksestä kahdella nykyaikaisella pylväskaiut­ timella ja niiden oikealla sijoittelulla”, Hilden sanoo. Juha Tupeli sanoo, että kun lait­ teisto oli asennettu ja säädetty kun­ toon, muutos entiseen oli selvä pe­ rimmäisellä penkkirivillä asti.

Kiitos Akukonin ja Audico Systemsin asiantuntemuksen ja yhteispelin, puhe kulkee vihdoin ymmärrettävästi ja huomaamattomasti tässä kirkossa. Kirkko­ väki on tullut sankoin joukoin sanomaan, että äänentoistoremontti onnistui yli odotusten."

Asiakas: Seinäjoen seurakunta

INFO

Järjestelmäsuunnittelu: Akukon Oy Kaiuttimet: Renkus Heinz – Iconyx IC24-RN

LISÄTIEDOT Ilkka Hildén 020 747 9395

CASE / 13


Valitse kiinnostavimmat luennot ja rekisteröidy tapahtumaan 25.10.2016 mennessä

www.audicolive.fi

1.11.2 WANHA

Tule kokemaan uusimmat tuotteet ja parhaat tuotemerkit

korkeatasoiset luen


2016 SATAMA livenä AV-alan not ja tuote-esittelyt

•

alan johtavat edustajat ja ammattilaiset

AVEC G2


SHOW SHOW MUST GO ON!


MODERNI KULTTUURI KOHTAA HISTORIALLISEN MILJÖÖN UUDESSA

VALKOISESSA SALISSA HELSINGIN PARAATIPAIKALLA, SENAATINTORIN JA KAUPPATORIN VÄLISSÄ, SIJAITSEE TORIKORTTELEIDEN ALUE, JOTA KUTSUTAAN HELSINGIN UUDEKSI VANHAKSI KAUPUNGIKSI. HISTORIALLISIIN KORTTELEIHIN ON RAKENTUNUT MUUTAMAN VUODEN SISÄLLÄ KIINNOSTAVA JA MUUNTAUTUVA ALUE KAUPUNKILAISILLE. TÄSTÄ SYKSYSTÄ LÄHTIEN ALUEELTA LÖYTYY MYÖS UUTTA JA VANHAA HENKIVÄ KULTTUURIKEIDAS, KUN LEGENDAARINEN VALKOINEN SALI AVAA OVENSA KAIKILLE. KUVAT Kuvatoimisto Kuvio

Ovet auki klassisten seinien sisälle

Visiona teknologisesti johtava tapahtumatila

Vanhan ja suojellun tilan realiteetit

Valter Jungin piirtämä, vuonna 1925 valmistunut Valkoinen Sali on ainoita ehjänä säilyneitä aikakautensa juhlatiloja Helsingissä. Sali on toiminut vuoteen 2016 asti ainoastaan tilauskäytössä. Nyt Salin ovet avautuvat kaupunkilaisten arkeen ja juhlaan Ville Tikkasen, Erno Ovaskan ja Alvar Tallskogin johdolla.

”Visiomme on, että pitkällä aikavälillä Salista muotoutuisi omanlaisensa Tavastia – urbaanin kulttuurin pyhättö, josta tulee niin kiistaton instituutio, että se pystyy seilaamaan erilaisten trendien yläpuolella muuten epävakaiseksi tunnetulla ravintolaalalla, samalla jatkuvasti uudistuen ja edelläkävijänä pysyen.” Näin Valkoisen Salin uudet isännät listasivat tavoitteitaan keväällä 2015 Helsingin kaupungille lähettämässään suunnitelmassa. Tavoitteet olivat korkealla myös tekniikan suhteen. “Tavoitteenamme oli, että Valkoisessa Salissa voisi videomappauksen kautta olla haluttaessa vaikka joka ilta erilainen ilme ja maailma. Ideana on luoda tapahtumatila, jossa olisi Pohjoismaiden teknologisesti monipuolisin tekniikka käytössä video- ja valokaluston suhteen,” kertoo yksi Salin kolmesta isännästä, kaupunkikulttuuriaktiivi Ville Tikkanen kesällä 2016.

“Virtuaaliteknologialla ja videomappauksella voisimme viedä juhlaväen vaikka Brasilian rannoille tai Siperian aroille,” dj:nä ja videomappauksen Suomen-pioneerinakin tunnettu Ville Tikkanen haaveilee. Visioinnin ja Valkoisen Salin kokonaisvaltaisen remontin jälkeen realiteetit ovat iskeneet suunnitteluun mukaan. Valkoisessa Salissa oli tehty ennen uusien vetäjien valintaa täysremontti. “Valkoinen Sali on suojeltu kohde, joten yllättävän pienetkin muutokset voivat olla hankalia,” Tikkanen kuvailee ja kertoo, että esimerkiksi projisointien haasteeksi ovat osoittautuneet Salin kattokruunut, joita ei voida poistaa kiinteistön omistajan määräyksestä. Lisähaastetta tekniseen leikkiin tuo myös ripustuspisteiden puuttuminen. “Ajatuksesta ei ole vieläkään luovuttu, mutta ensin avataan ovet kaupunkilaisille!”

Keväällä 2015 Torikortteleita hallinnoiva, Helsingin kaupungin tytäryhtiö Suomen Leijonat Oy järjesti avoimen haun, jossa etsittiin uutta vetäjää Valkoiselle Salille. Haettiin toimijaa, joka avaisi Salin ovet ja kehittäisi kauniin salin aidosti kaupunkilaisten arki- ja juhlakäyttöön. Kilpailun voitti kolmen kaupunkikulttuuriin intohimolla suhtautuvan miehen teknologiaa ja yhdessäoloa yhdistävä konsepti.

SHOW CASE / 17


Tavoitteenamme oli että Valkoisessa Salissa voisi videomappauksen kautta olla haluttaessa vaikka joka ilta erilainen ilme ja maailma. Ideana on luoda tapahtumatila, jossa olisi Pohjoismaiden teknologisesti monipuolisin tekniikka käytössä video­ ja valokaluston suhteen." – Ville Tikkanen

Kaupunkilaisille kulttuuria, yrityksille kiehtovat puitteet

Audico kumppanina rakentamassa Valkoisen Salin äänimaailmaa

Uudistunut Valkoinen Sali tarjoaa kaupunkilaisille lauantaisin korkealuokkaisia elektroniseen musiikkiin keskittyviä klubeja. Sunnuntaista keskiviikkoon tiloissa on erilaisten kulttuuritoimijoiden tapahtumia tarjonnan mukaan. Torstait ja perjantait Sali on edelleen yritysten tapahtumakäytössä.

Vaikka visuaalisen puolen haaveista jouduttiin tinkimään Salin avauksen yhteydessä, äänitekniikka sitä vastoin toteutettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Salin uudet isännät ovat pitkänlinjan dj-ammattilaisia, joten he tiesivät tarkkaan mitä halusivat ja vähempään kuin parhaaseen ei tyydytty.

”Meidän oma tuotanto on sellaista mikä meitä inspiroi, mutta tilaa saa vuokrata mihin vain kiinnostavaan,” Tikkanen linjaa Valkoisen Salin tulevaa tapahtumatarjontaa. Yhteensä tapahtumajärjestäjän käytössä on noin 500 neliömetriä yleisötilaa, joka pitää sisällään narikan, ravintolan sekä perinteisen, mutta hyvin varustellun lavan.

Audico valikoi ja toimitti Valkoiseen Saliin kattavasti L-Acousticsin tuotteita. “L-Acoustics edustaa kaiutinjärjestelmien kehityksen terävintä kärkeä ja sen nimi tunnetaan ympäri maailman, kun kaivataan luotettavaa toiminnallisuutta sekä erinomaista äänentoistoa. Valkoisen Salin muuntuviin ja monipuolisiin tarpeisiin tuotteet sopivat täydellisesti,” selvittää Audicolta projektin eri vaiheita seurannut myyntipäällikkö Pauli Molnár. Äänentoisto, delay ja monitorointi tapahtuvat L-acousticsin tuotteilla, tiskinä on DiGiCon S-21. ”Tällä yhdistelmällä tila on äänentoiston puolesta todella korkeatasoinen ja laitteet kestävät kovaakin kulutusta,” Ville Tikkanen kiittelee Audicon asiantuntevuutta ja ketteryyttä muuttuvien suunnitelmien kanssa.

Tikkanen ylistää Torikortteleiden johtaja Peggy Baueria ja muuta henkilökuntaa. ”Kaupungin kanssa tekeminen on ymmärrettävästi hidasta. Torikorttelit saa kymmenen pistettä taistelussaan byrokratian tuulimyllyjä vastaan. Kokonaisuudessaan tämä koko projekti on kaupungilta huikea juttu; halutaan jotain erilaista kaupungin tiloihin ja uskalletaan toteuttaa se.”

SHOW CASE / 18

Tikkasella ja kumppaneilla on viisi vuotta aikaa näyttää kyntensä Valkoisen Salin isäntinä. Visioista ei ole puutetta ja usko siihen, että oikeanlaisella, vastavirtaisella, kiinnostavalla ja monipuolisella ohjelmalla yleisökin löytää Saliin nauttimaan. ”Tänne mahtuu 400 hengen istuva seminaari, mutta yhtälailla tänne saa luotua Berliinin teknobileiden tunteen viidelle sadalle. Mitä monipuolisemmaksi Salin ohjelma muotoutuu, sitä parempi.”

PA:

INFO

9 x L-Acoustics KIVA / puoli 2 x L-Acoustics SB15m / puoli 8 x SB18i näyttämöaukon yläreunassa horisontaali-arraynä 2 x L-Acoustics LA8 2 x L-Acoustics LA4X Frontfill / Delay: 8 x L-Acoustics X8 2 x L-Acoustics LA4X Monitorit: 4 x L-Acoustics X12 2 x L-Acoustics LA4X Mikseri: Digico S-21 + D-Rack Lavakaapelointi: Klotz

LISÄTIEDOT Pauli Molnár 020 747 9393


THE BEST SOUND, ALL AROUND

X12, MULTI-PURPOSE ENCLOSURE - L-ACOUSTICS X SERIES

In creating the X Series, we brought all of the experience gained in designing the K2 to bear on a new series of reference coaxials. Optimized design, ergonomics, acoustical performance and weight make the X Series the most advanced coaxials on the market. Four distinct enclosures with format, bandwidth, SPL and coverage angles perfectly adapted to short throw rental or install applications, the X Series offers studio monitor sound quality, compact design, consistent tonal balance, no minimum listening distance and exceptional feedback rejection. www.l-acoustics.com


CASE

SHOW CASE / 20


JANNE RÖNING JA WAVES

LIVEMIKSAAMISEN UUSI AALTO! STUDIOYMPÄRISTÖSSÄ KANNUKSENSA ANSAINNUT WAVES TULEE RYTINÄLLÄ KEIKKAYMPÄRISTÖÖN. ALANSA ARVOSTETUIMMAT AUDIOSEPÄT TARJOAVAT NYT SAMAN KATON ALTA SOFTASTA RAUTAAN KAIKEN MITÄ LIVESEKTORIN VEDOISSA TARVITAAN.

KUVAT Mikki Kunttu Suomalaisen liveskenen ykköskastiin rankattu miksaaja Janne Röning on pioneerien joukossa siirtynyt saumattomaan Waves SoundGrid -järjestelmään, jonka keskuksena toimii eMotion LV1 -softamikseriuutuus. Röningin ensi kosketus Wavesiin tuli aikoinaan tietysti plugarien kautta. ”Huomasin saavani Wavesin plugareilla pienen PA:n kuulostamaan isommalta kuin se olikaan. Ja ison PA:n sitäkin isommalta!” miksaajamestari muistelee huvittuneena. Tärkeä tienviitta kohti nykyistä miksauskalustoa oli pitkäaikaisen työnantajan PMMP:n jäähyväiskonsertin dvd:n miksauskeikka, jolloin Röning ihastui Wavesin tuotteisiin peruuttamattomasti. ”Sain Paulan ja Miran äänet soundaamaan rapeammalta kuin koskaan: laulu oli koko ajan kuulijan naamalla, ilman että se tappaa korvat.” 64 stereokanavaa tarjoavan LV1:n tulo markkinoille oli viimeinen niitti, joka paketoi jo aiemmin mahtaviksi tiedetyt DiGiGrid/ SoundGrid-tuotteet ehjään nippuun. Chisun kiertueella käyttämänsä suuremman setin LV1:n käyttöpinnan

Röning on koostanut 23-tuumaisista monikosketusnäytöistä: kaksi vaakatasoon asennettua on omistettu kanavaliukusäätimille, ja kaksi etuviistoon nostettua kanavakohtaisten plugarien, reititysten ja asetusnäkymien hallintaan. Näyttöjen alta paljastuu tarvittava voima ja äly, kuten näyttöjä ja mikserisoftaa ohjaava Windows 10 -räkkitietokone sekä ennen kaikkea kaksi SoundGrid Extreme -serveriä mikserin laskentaa ja plugarien dsp:tä varten. DiGiCon ja Wavesin yhteisyrityksen DiGiGridin i/o-yksiköt lisäävät järjestelmään SD-Rackista tutut huippuluokan etuasteet. Röningillä on lavapäässä kolme yhden unitin IOX-stageboksia, jotka syöttävät pöytään 12 mikkilinjaa kukin. ”Harvoin tulee ’wau!’-fiilistä pelkistä etuasteista, kun kuuntelee settiä ensi kertaa luureista. Näistä tuli!” Röningin kakkoskattaus on näppärä reissusetti, jossa miksaus hoituu vain yhdellä ruudulla, ja kun prosessorilaatikoistakin saa kompaktimpia vaihtoehtoja, kaiken olennaisen pystyy näin mahduttamaan vaikka lentomatkalle.

Harvoin tulee ’wau!’ ­fiilistä pelkistä etuasteista, kun kuuntelee settiä ensi kertaa luureista. Näistä tuli!” Paukut olennaiseen Vaikka Röning onkin saanut kuulla viime aikoina kollegoiltaan tuottavansa huipputyökaluillaan soundia, joka on ”parempaa kuin muilla” hän muistuttaa, että asiat ovat huonosti, jos soundi on pelkästään miksaajan vastuulla. Sen sijaan, jos artistin lähtösoundi lavalta on hyvä, sitä on mahdollista parannella – ja puuttua äkisti ilmeneviin ongelmiin. ”Kaikki plugarit eivät ole soundin parantamista, vaan ongelmien ratkaisua varten.” Siinä kun studioäänittäjä voisi pulman tullen hörppiä kupin kahvia, mietiskellä tovin ja alkaa sitten vaihtaa mikrofoneja, keikalla vastaavaa tilaisuutta ei tule, vaan homma pitää saada haltuun sekunneissa.

SHOW CASE / 21


”Itse en ole yhtään nörtti vaan ennemminkin kauhuissani tietokoneista mutta päätin, että jos meinaa tehdä miksaushommia tulevaisuudessakin niin tämä on pakko ottaa haltuun.” Röningille tärkeintä onkin Wavesin helppous ja käyttövarmuus livetilanteissa, sekä korkea suorituskyky – latenssit ovat mitättömät ja vääntöä löytyy serverimallistosta joka tarpeeseen. Esimerkiksi Chisun kiertueohjelmistossa kuullaan huikeita sointimuutoksia matkalla biisistä toiseen, missä Waves on tärkeässä roolissa. ”LV1:n snapshottien avulla pystyn rakentamaan toisistaan täysin poikkeavia äänikuvia eikä tarvitse biisien väleissä turhaan rimpuilla, vaan pystyn keskittymään olennaiseen.”

Onko Wavesin Livesegmentistä siis pelkkää hyvää kerrottavana, entäs varjopuolet? ”On otettava huomioon, että lennosta ei kukaan tämmöisen taakse hyppää, vaan isommat säädöt kannattaa hoitaa ajan kanssa ennen keikkaa tai rundia. Järjestelmän remontointi ei oikein onnistu enää siinä vaiheessa kun kamat ovat bussissa.”

SHOW CASE / 22

i

WAVES LIVE – TIETYSTI AUDICOLTA! Audico suunnittelee ja rakentaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä Waves Live -miksausjärjestelmiä, jotka sisältävät kaikki komponentit kosketusnäytöistä ohjaustietokoneisiin, plugareista kytkimiin ja i/o-yksiköistä servereihin. Kokonaisratkaisun vaihtoehtona Audicolta saa tietysti tuotteita tarpeen mukaan palikka kerrallaan. Waves Liven valtteja ovat täydellinen skaalautuvuus, kosketusnäyttöohjaus sekä saumaton plugariyhteensopivuus. Vaihtoehtona Wavesin käyttöliittymän voi integroida suoraan myös DiGiCon äänipöytiin, SoundGrid-kortin huolehtiessa audiosignaalin kuljettamisesta. Muiden MADI-yhteensopivien mikserimerkkien kanssa käyttöliittymää varten tarvitaan erillinen tietokone sekä SoundGrid-kortti tai DiGiGrid-lisäpalikka. Waves Live -tuoteperheen Suomen edustajana Audico korkkasi syyskautensa aiheeseen pureutuvalla seminaarilla, joka sai mahtavan vastaanoton. Mukaan mahtuneet viitisenkymmentä audioammattilaista ovat syksyn kuluessa levittäneet sanaa siinä mitassa, että uusintaottoa seminaarista kaavaillaan lähitulevaisuudessa.

LISÄTIEDOT Pauli Molnár 020 747 9393


THE Fibre Network for the Pro Audio Industry

The NEW M-Series

Advanced MADI switches with bridging and routing options · Single channel and stream routing · Standalone or network performance · Built-in LAN switch and RS485 router

· Dual PSU, no fan · The most cost-efficient and powerful audio switches on the market

M8

M12

4 BNC or fiber MADI ports 2 SANE ports (MADI over Cat5) 2 Optocore hi-speed fiber uplinks

8 BNC or fiber MADI ports 2 SANE ports (MADI over Cat5) 2 Optocore hi-speed fiber uplinks

.com

inquiry@optocore.com


CASE

Eppu Pastinen (vas.) ja Kari­Pekka Toivonen kaksintaistelussa näytelmässä Valheet ja viettelijät.

SHOW CASE / 24


OULUN KAUPUNGINTEATTERIN SYYSKAUSI

UUDESSA VALOSSA OULUN KAUPUNGINTEATTERI ON POHJOIS­SUOMEN SUURIN AMMATTITEATTERI. TAITEELLISESTI JA TOIMINNALLISESTI KORKEATASOISEN AMMATTIYHTEISÖN TUOTTAMA MONIPUOLINEN OHJELMISTO TARJOAA YLEISÖLLE TASOKKAITA JA KUNNIANHIMOISIA ESITYKSIÄ. KUVAT Kati Leinonen

S

uomen ammattiteatteriverkostossa Oulun kaupunginteatteri lukeutuu suurten ammattiteattereiden joukkoon. Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelema vuonna 1972 valmistunut teatteritalo on rakennettu Torinrantaan, jossa se sijaitsee keinotekoisella Vänmannin saarella.

Uutta ohjausta ja luotettavuutta Oulun kaupunginteatterissa tehtiin mittavat peruskorjaukset vuosina 2002 – 2004. Tämän korjauksen yhteydessä talon tekniikka uusittiin täysin ja valokalustoa joltain osin. Valonohjauksen uudistus on tehty hillityin askelin. Pari vuotta sitten pienelle näyttämölle hankittiin MA2 onPC Command Wing. Henkilökuntaa koulutettiin MA:n maailmaan ja järjestelmän toimintaan tutustuttiin kaikessa rauhassa. Viime keväänä oli aika päivittää suuri näyttämö. Valinta osui MA2 Light -valokonsoliin ja sen ohjattavaksi investoitiin uusiin JB Lightingin A12-valonheittimiin. ”Syksyn aloitus uudella konsolilla oli haastava. Mutta palaset loksahtivat kohdalleen ja tavoitteeseen

Valheet ja viettelijät ­näytelmän päärooleissa ovat Merja Larivaara ja Kari­Pekka Toivonen. päästiin, ensi-illassa kaikki toimi kuten pitikin” kommentoi Oulun kaupunginteatterin valosuunnittelija ja valaistusmestari Mika Ryynänen. Oulussa on päätetty pyörittää vanhaa ja uutta järjestelmää yhdessä rinta rinnan vuoden loppuun asti. ”MA onPC on toimiva työkalu MA Lightingin järjestelmään tutustumiseen ja toimii loistavasti myös tulevaisuudessa valopöytänä pienellä näyttämöllämme”. Oulun kaupunginteatterin suuri näyttämö lukeutuu viiden suurimman joukkoon Suomessa, ja vaatii valotehoiset ja laadukkaat heittimet. JB Lightingin jo standardiksi muodostuneet A12-mallin ison näyttä-

mön pesuheittimet ovat vakuuttaneet varmalla toiminnalla ja teholla jo useat Suomen teatteritalot, näin myös Oulussa. Syyskauden Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä avasi moderni klassikko Valheet ja viettelijät, monisyinen tarina rakkaudesta ja petoksesta, moraalista ja moraalittomuudesta. Tätä visuaalisesti näyttävää teosta ei kannata missata!

LISÄTIEDOT Pikku-Markku Tuominen 020 747 9391

SHOW CASE / 25


CASE

LIIKKUVAA KUVAA LEDISEINÄLLE JUTUTIMME JONI TIKKASTA, JONKA LIVETEK­YRITYS VÄLITTÄÄ ISOILLE KUVASEINILLE ERILAISTEN TAPAHTUMIEN PARHAAT PALAT SISÄLLÄ JA ULKONA. ABSEN X5 – KIRKAS LED­NÄYTTÖ ON LIVETEKIN UUSI YLPEYDENAIHE.

TEKSTI Tom Nyman

KUVAT Kuvatoimisto Kuvio

Kerro mitä kaikkea Livetek Oy tekee ja pitää sisällään? ”Teemme monipuolisesti erilaisia kuvatekniikan toteutuksia ja laitevuokrausta. Tyypillisiä toteutuksia ovat seminaarien ja yleisötapahtumien kuvatekniikka, erilaiset kameratuotannot, livestriimaukset, kuvaprojisoinnit ja lediseinät. Olen ollut alalla 15 vuotta ja toiminut aikaisemmin toiminimellä. Perustin Livetek Oy:n vuonna 2013 ja työllistän nykyään itseni lisäksi kaksi työntekijää sekä tarpeen mukaan freelancereita.”

Miksi päädyitte hankkimaan Absenin screenin? ”Koska Absen X5 on hyvin kirkas ulkokäyttöön sopiva lediseinä ja sen pikselitiheys on suuri. Siksi sen kuva näkyy kirkkaana ja terävänä myös auringonpaisteessa. Hankkimani led-seinä koostuu 72 palasta, jotka voidaan yhdistää moneen erilaiseen muotoon, kuten vaaka- ja pystystripeiksi sekä 16:9 -kuvaformaattiin. Lediseinät ovat tulleet jäädäkseen ja ne ovat osa monien tapahtumien tekniikkaa nykyään. Niille on oma paikkansa perinteisten projektorien rinnalla.”

SHOW CASE / 26


Onko tavallista keikkaa olemassakaan? ”Kahta samanlaista keikkaa ei ole. Monet tapahtumajärjestäjät ovat ymmärtäneet kuvatekniikan merkityksen tilaisuuden visuaalisen brändin luomisessa ja käyttävät sitä erottuakseen muista. Pyrimme tekemään funktionaalisen ja kunkin tapahtuman näköisen kuvateknisen toteutuksen. Jokainen tilaisuus vaatii siksi omat erikoisratkaisunsa.”

Millaisella miehityksellä ja kalustolla lähdette liikkeelle ja kauan laitteiston kasaamiseen menee? “Teemme sekä suuria että pieniä tilaisuuksia. Pienimmät toteutukset onnistuvat yhdellä teknikolla, mutta suuriin tapahtumiin kuten Nordic Business Forumiin, Slushiin tai Tubeconiin menemme jopa 30 hengen voimin. Silloin laitteistoa on mukana monta kuormaautollista. Pienet tapahtumat rakennamme samana päivänä, mutta ison tilaisuuden valmisteluun saattaa mennä paikan päällä useita päiviä.”

Tuleeko haastavia tilanteita eteen ja kuinka selviätte niistä? ”Tapahtumatuotantojen yleisin yksittäinen haaste on budjetti. Monia tekniikkaan liittyviä päätöksiä viivytetään viime tippaan kulujen sovittamiseksi tuloihin. Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti tilanteissa, joissa asiakas haluaa ratkaisua, jollaista kukaan ei ole vielä tehnyt tai johon tarvittavia laitteita ei ole Suomesta saatavilla. Tekninen toimija pitäisi ottaa projektiin mukaan jo alkuvaiheessa. Laitamme kyllä homman kasaan vaikka päivän varoitusajalla, koska ongelmanratkaisu viehättää minua sinänsä. Myös Suomen kelit aiheuttavat yllätyksiä, koska monet sisäkäyttöön suunnitelluista laitteista eivät kestä edes ilmankosteutta. Koitamme hankkia sääsuojattuja laitteita, kuten Absen X5. Sen suljetussa rakenteessa ei ole reikiä eikä tuulettimia, joista vesi pääsisi laitteen sisään. Monet potentiaaliset ongelmat kaluston kanssa voi välttää pitämällä siitä hyvää huolta. Huollamme omat laitteemme joko itse tai käytämme ne maahantuojilla säännöllisesti. Pölynpoisto ja videoprojektorien kuvanlaadun säätö ovat kaksi tavallisinta toimenpidettä.”

SHOW CASE / 27


PROJEKTIMYYNTI JA AV-JÄRJESTELMÄT

ÄÄNENTOISTO JA PRO AUDIO

Mikko Tenhunen Projektimyyntipäällikkö Projektimyynti, AV­laitteet 020 747 9353

Olli Karisalmi Myyntipäällikkö Projektimyynti, AV­laitteet 020 747 9357

Harri Ranta Myyntijohtaja Äänilaitteet 020 747 9351

Pauli Molnár Myyntipäällikkö Pro Audio 020 747 9393

Ulla Tapanainen Myyntipäällikkö AV­laitteet 020 747 9359

Harri Hakala Myyntipäällikkö AV­laitteet 020 747 9358

Kari Hakkarainen Myyntipäällikkö Äänilaitteet 020 747 9352

Jouko Suonio Myyntipäällikkö Pro Audio 020 747 9394

ESITYSTEKNIIKKA JA VALO Juki Orpana Osastopäällikkö Esitystekniikka ja valo 020 747 9390

Pikku-Markku Tuominen Myyntipäällikkö Esitystekniikka ja valo 020 747 9391

Ilkka Hildén Myyntipäällikkö Pro Audio 020 747 9395

SUUNNITTELU

AUDICO-TEKNOLOGIA JA VIENTI

Olli-Pekka Suominen Järjestelmäsuunnittelija 020 747 9364

Raino Hyttinen Kehitysjohtaja 020 747 9360

Jyri Hiltunen Myyntipäällikkö | Audico Avec 020 747 9356

HUOLTOPALVELUT JA YLLÄPITO

Jukka Kuronen Tuotantojohtaja 020 747 9370

Mika Kumpula Tuotekehitysinsinööri 020 747 9361

Tommi Hilliranta Tuotekehitysinsinööri 020 747 9372

Matias Valtonen Tekninen asiantuntija 020 747 9363

ASENNUS, OHJELMOINTI JA PROJEKTITUOTANTO Mika Oesch Osastopäällikkö 020 747 9369

Yrjö Fonselius Osastopäällikkö 020 747 9380

Marko Hyvärinen Projektinhoitaja 020 747 9386

Sami Blomster Projektinhoitaja 020 747 9381

Tero Torenius Projektinhoitaja 020 747 9388

Harri Heinilä Projektinhoitaja 020 747 9385

Toni Hämäläinen Projektinhoitaja 020 747 9387

Olli Mäkinen Ohjelmoitsija 020 747 9378

Kari Stenbäck Ohjelmoitsija 020 747 9374

Mika Eklund Tekninen asiantuntija 020 747 9373

Esa Vaaramaa Tekninen asiantuntija 020 747 9375

Mikko Fonselius AV­asentaja 020 747 9382

Eero Sali Tekninen asiantuntija 020 747 9362

Tomi Tuomela AV­asentaja 020 747 9368

Hannu Hedborg AV­asentaja 020 747 9383

Jorma Vaalasmaa AV­asentaja 020 747 9384

Pasi Liimatainen AV­asentaja 020 747 9365

Yrjö Fonselius Osastopäällikkö 020 747 9380

Mika Oesch Osastopäällikkö 020 747 9369

Kalervo Karppinen Huoltoteknikko 020 747 9371

Jukka Kampman Huoltoteknikko 020 747 9379

Jouni Leppikangas Huoltoteknikko 020 747 9376

Philip Reynolds Huoltoteknikko 020 747 9377

HALLINTO JA TUKI Harri Leiva Toimitusjohtaja 020 747 9350

Mika Pynnönen Varatoimitusjohtaja 020 747 9345

Päivi Rantanen Myynti­ ja talousassistentti 020 747 9346

Anne Merenlahti Myynti­ ja talousassistentti 020 747 9344

Janne Marttila Talouspäällikkö 020 747 9349

Eveliina Kivimäki Myynti­ ja talousassistentti 020 747 9348

Kati Pajukallio Yhteyspäällikkö 020 747 9347

Petri Suominen Varastonhoitaja 020 747 9367

Tapani Rantanen Varastonhoitaja 020 747 9366

Audico Systems Oy Takomotie 7, 00380 Helsinki Rautatehtaankatu 22, 20200 Turku 020 747 9340 www.audico.fi