Page 1

Audiator palvelee Ministeriöt ja virastot

Sisäinen tarkastus ja johdon sisäisen valvonnan tukipalvelut Audiator-yhtiöiden ammatilliset periaatteet Tunnemme valtionhallinnon, kunnallishallinnon sekä muun julkishallinnon toiminnan ja talouden erityistarpeet. Olemme erikoistuneet sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan arviointeihin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen toimeksiannoissa työtämme ohjaavat sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehikko ja ammattistandardit. Palveluidemme laatu perustuu järjestelmälliseen lähestymistapaan, julkisen hallinnon ja talouden sekä sisäisen tarkastuksen auktorisointeihin (JHTT, CIA, CGAP) ja sisäisten laadunvarmistuksen menettelyihin. Pystymme ottamaan huomioon asiakkaittemme erityispiirteet johtamisjärjestelmään, toiminnan luonteeseen, riskeihin ja organisoitumiseen liittyen. Näin varmistamme asiakkaan saaman lisäarvon. Asiakkainamme on ministeriöitä, virastoja, kuntakonserneja ja kuntayhtymiä, joiden omistamat yhtiöt toimivat liiketaloudellisin perustein. Hyväksi todetut menetelmät, riittävän laaja ja syvällinen kokemus sekä asiantuntijamme varmistavat sen, että asiakkaan saama palvelu on aina korkeatasoista ja tasalaatuista.

Olemme sitoutuneet seuraavien tavoitteiden ja arvojen mukaiseen toimintaan: • toiminnan tuloksellisuuden ja lainmukaisuuden edistäminen • ammattitaidon ja palveluidemme jatkuva kehittäminen sekä • palveluiden perustuminen ammatilliseen objektiivisuuteen ja luottamuksellisuuteen.


Palvelutarjontamme Kattava sisäisen tarkastuksen palvelutarjontamme perustuu tiiviiseen ja monipuoliseen asiantuntijoidemme väliseen tiimityöhön Audiator-yhtiöiden sisällä. Lisäarvoa asiakkaillemme saamme myös kumppanuussopimusten kautta.

Palvelutarjontamme kattaa: • sisäisen tarkastuksen arviointi- ja varmistuspalvelut • sisäisen tarkastuksen järjestämisen konsultoinnit sekä räätälöidyt koulutus- ja konsultointipalvelut • kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan palvelut • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausumien laatimisen tukipalvelut • johtamis- ja ohjausjärjestelmien (corporate governance) kehittämispalvelut • sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien mukaiset laadunvarmistusarvioinnit • it-turvallisuuteen ja tietohallintoon liittyvät tarkastus- ja konsultointipalvelut: tietojärjestelmien tarkastukset ja analyysit

Vahvuutemme Vankka asiantuntemus. Vahvuutemme sisäisen tarkastuksen monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden toimittajana perustuu vankkaan asiantuntemukseen johtamisjärjestelmistä, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Meillä on kokemusta monialaisten ja laajuudeltaan haastavien organisaatioiden tarkastamisesta, joita ovat esimerkiksi ministeriöt, virastot, suuret kaupungit ja kuntayhtymät.Valtaosalla asiantuntijoistamme on sisäisen tarkastuksen ja/tai tilintarkastuksen ammattitutkinto.

Moniammatillisuus. Audiator-konserniin kuuluvat neljä yhtiötä luovat laajan moniammatillisen osaamispoolin, jota voimme hyödyntää sisäisen tarkastuksen toimeksiannoissamme. Tästä esimerkkinä ovat toimeksiantoihin tarjottavat asiantuntijatiimit, jotka kollegiona omaavat CIA, CISA, CGAP, JHTT, HTM ja tarvittaessa KHTammattitutkinnot.


Johtamisjärjestelmien ja corporate governancen arviointi- , konsultointija koulutuspalvelut Asiantuntijamme arvioivat ja konsultoivat ministeriöiden ja virastojen johtamisjärjestelmien riittävyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Keskitymme erityisesti hyvän hallintotavan (corporate governance) mukaisten menettelyiden edistämiseen. Tavoitteenamme on tehostaa asiakkaittemme johtamis-, ohjaus- ja valvontajärjestelmää. Konsultoinnin ja arvioinnin asiakkaita ovat ministeriön ja viraston johto sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö, jonka työtä tuemme asiantuntemuksellamme. Toimeksiantomme koskevat muun muassa: • johtamisjärjestelmien kehittämistä • asiakkaalle räätälöityä koulutusta • arviointeja.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- , konsultointi- ja koulutuspalvelut Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja konsultointitoimeksiannoissa työmme perustuu vankan kokemuksemme myötä käytännön työstä saatujen parhaiden käytäntöjen lisäksi ammatillisiin viitekehikkoihin (COSO, CobiT, Intosai, SARM) ja asiakasorganisaation toiminnan erityispiirteiden ymmärtämiseen. Asiantuntijamme arvioivat ja konsultoivat asiakasorganisaation sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäväkenttää ja vastuunjakoa, kehittyneen sisäisen valvonnan perusperiaatteita ja käytäntöjä sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämistä, arviointia ja sen jalkauttamista käytäntöön.

Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessimme sisältää: • koulutusosion • riskienhallintapolitiikan ja muun ohjeistuksen laatimisen tai laatimistyössä avustamisen • riskien arviointiohjelman laatimisen ja sen toteuttamisen konsultoimisen • riskien arvioinnit ja niistä saatujen tulosten raportoimisen. Järjestämme myös koulutusta riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Koulutuspalveluidemme asiakkaita ovat ministeriöt, virastot, valtio-omisteiset osakeyhtiöt ja niiden hallitusten jäsenet, johtavat viranhaltijat, muut esimiehet ja asiantuntijat, sisäiset tarkastajat sekä osakeyhtiöiden toimitusjohtajat.


Räätälöidyt koulutustilaisuudet ja teemaseminaarit Järjestämiemme suosittujen yleisten koulutustilaisuuksien ja seminaarien lisäksi järjestämme asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin räätälöityjä asiakaskohtaisia koulutuksia.

Koulutusten aiheina voivat olla esimerkiksi: • johtamisjärjestelmiät ja corporate governance • sisäinen valvonta ja riskienhallinta • tietoturvallisuus ja investointihankkeet • julkisten hankintojen hankintaprosessit • sopimushallinta.

Koulutuksia järjestetään aina puolen päivän koulutus- ja seminaaritilaisuuksista useamman päivän kokonaispaketteihin asti. Räätälöidyssä koulutuksessa tai teemaseminaarissa asiakas saa hyvän vastineen koulutukseen laitetulle taloudelliselle panostukselle, sillä koulutus on erittäin interaktiivista ja tehokasta. Lisäksi asiakas saa tietoa juuri haluamastaan aihealueesta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan vastuuhenkilömme kertovat halutessanne lisää palveluistamme.Voimme sopia myös palvelujemme esittelytilaisuudesta haluamanne ajankohtana.

Markus Kiviaho

sisäisen tarkastuksen päällikkö JHTT,CGAP riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen palvelut

Minna Huuskonen

erityisasiantuntija sisäisen tarkastuksen palvelut

Ari Itkonen

IT-tarkastuspäällikkö CISA tietojärjestelmätarkastukset

Audiator-yhtiöt,Toinen linja 14, 00530 Helsinki l www.audiator.fi

Audiator palvelee - Ministeriöt ja virastot  

Audiatorin palveluiden esittely ministeriöille ja virastoille