Page 1

Labas

Nr. 1(87)

Telðiø „Atþalyno“ pagrindinës mokyklos laikraðtis. 2012 metø spalis Mieli Kolegos, Tegul Jûsø iðmintis, kûryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybë puoðia Jûsø sielas ir uþdega jose norà dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais. Direktorius Vytautas Vaitkus

Mokyklos direktorius apie save ir mokytojo profesijà Kartais yra sakoma, kad mokytojo profesija nevyriðka. Kà Jûs apie tai manote? Að manau prieðingai. Kaip tik daugiau vyrø turi dirbti mokytojais, mokyklose jø labai trûksta. Kà Jums reiðkia mokykla? Mokykla man visas gyvenimas. Darbinæ veikla pradëjau mokykloje, mokykloje ir baigsiu. Kokiø savybiø reikia turëti, kad galëtum bûti mokytoju? Mokytojas turi gerai iðmanyti savo dëstomà dalykà ir turëti visas paèias geriausias þmogiðkàsias savybes. Koks Jûs buvote vaikystëje? Ar tada jau pagalvodavote apie mokytojo profesijà? Hmm… Nebuvau lëtas, mëgdavau diskotekas, ávairiausius renginius. Buvau smarkus bei aktyvus berniukas. Apie mokytojo profesijà pradëjau galvoti anksti, o baigæs mokyklà jau þinojau, kokià specialybæ pasirinksiu. Visà savo gyvenimà Jûs dirbote vadovaujamàjá darbà. Kas lëmë, kad Jumis buvo pasitikëta, Jûs buvote ðitaip ávertintas? Reikia dirbti sàþiningai ir viskas iðeina savaime. 1975 m. baigæs Ðiauliø pedagoginá institutà, dirbau kaimo mokyklos direktoriumi, savivaldybës ðvietimo skyriuje, na, o dabar dirbu èia. Mûsø mokyklos Direktoriumi esate jau aðtuntus metus. Kurie metai Jums labiausiai ásiminë? Kurie buvo patys sunkiausi? Labiausiai ásiminë pirmieji - 2005 metai: darbo ðioje mokykloje pradþia, daug mokiniø, didelis mokytojø kolektyvas. Buvo labai ádomus jausmas gráþti á savo mokyklà (Direktorius yra baigæs mûsø mokyklà 1971 metais – aut. pastaba). O sunkiausia buvo 2010 - aisiais. Reikëjo spræsti

mokyklos reorganizacijos klausimus: mokykla ið vidurinës tapo pagrindine, daug mokytojø neteko darbo. Kuo Jums ir „Atþalyno“ pagrindinei mokyklai ypatingi ðie mokslo metai? Kas Jus dþiugina ir kokios problemos galbût neduoda ramybës? Ðie mokslo metai niekuo neiðsiskiria ið kitø. Dþiugina viskas: mokiniai, jø aktyvumas. O liûdina tai, kad maþëja mokiniø mokykloje, kad vis dar yra mokiniø, besielgianèiø netinkamai: nemandagiø, gadinanèiø mokyklos turtà ir pan. Ar mûsø mokyklos Direktorius svajoja? Jeigu taip, tai apie kà daþniausiai? Svajoju kaip ir visi. Mano, kaip mokyklos direktoriaus, svajonë yra, kad mûsø mokykla bûtø ðiuolaikiðka, aprûpinta naujausiomis techninëmis mokymo priemonëmis, kad joje bûtø saugu, gera mokytis, o kaip þmogaus, kad sveiki uþaugtø mano anûkai. Jø turiu tris. Tegu visos Jûsø svajonës iðsipildo! Aèiû uþ pokalbá. Direktoriø kalbino Dovilë Stonkutë, Indrë Magziakaitë, Gabrielë Petkevièiûtë

Bûti mokytoju reiðkia atiduoti visà save Kai dar mokiausi mokykloje, man mokytojo darbas atrodë labai paprastas: tiesiog iðaiðkini temà, liepi atlikti uþduotis ið vadovëlio ir taisai vaikø darbus. Bet dabar, kai pati ruoðiuosi tapti mokytoja, suprantu, koks ðis darbas yra reikðmingas ir atsakingas. Jeigu manæs paklaustumëte, koks yra idealus mokytojas, að atsakyèiau, jog idealiø þmoniø nëra, bet geras mokytojas turi bûti pasiðventæs ðiam darbui ir vaikams atiduoti visà save. Geras mokytojas turi nepamirðti, kad reikia bûti ne vien vadovu, bet ir vaikø draugu. Mano manymu, þmogaus gyvenime pats svarbiausias yra pradiniø klasiø mokytojas. Pirmokas, atëjæs á mokyklà, yra lyg molio gabalëlis, kurá reikia formuoti, todël mokytojas turi bûti tinkamai pasiruoðæs ðiam darbui, kad mokëtø ið molio gabalëlio lipdyti visapusiðkà asmenybæ. Pradiniø klasiø mokytojos specialybæ pasirinkau todël, kad man patinka bendrauti su vaikais ir tikiuosi kiekvienam vaikui bûti pati svarbiausia ir mylimiausia. Visiems mokytojams norëèiau palinkëti didþiulës kantrybës ir meilës savo darbui! Kristina Vaièiulytë, ÐU studentë


Labas

2012 m. spalis

Interviu su muzikos mokytoju Gintaru Vaitkaièiu Koks ryðys tarp mokytojo profesijos ir muzikos? Kà abu ðie dalykai Jums reiðkia? Reiðkia tikriausiai.... labai daug. Muzika mano didþiausias pomëgis ir gyvenimo variklis, o kai kasdienis mokytojo darbas integruojasi su pagrindiniu pomëgiu, tai nesunku ir malonu gyventi. Be muzikos Jûsø gyvenimas neásivaizduojamas. Esate „Þemaièiø“ choro vadovas, vadovaujate „Smaragdiniam“ chorui... Kà Jums duoda ðita veikla? Ið tikrøjø sunkokai ásivaizduoju savo gyvenimà be muzikos. Jis man atrodytø kaip namas be langø. Matyt, dël to visada ðalia savo tiesioginiø muzikos mokytojo pareigø turëjau ir turiu papildomos muzikinës veiklos. Choras „Þemaièiai“ - rimtàjà, profesionaliàjà muzikà atliekantis kolektyvas, daþnai rengiantis solinius koncertus gimtajame mieste, savo ðalyje, atstovaujantis Lietuvai uþsienyje, ávairiø konkursø ir festivaliø dalyvis. Vadovavimas ðiam kolektyvui man savotiðka meninio pasireiðkimo forma ir profesinio tobulëjimo kalvë. Na, o „Smaragdinis“- likimo pametëta ðou intrigëlë, kuri leido ir vis dar tebeleidþia save iðbandyti kitokiame amplua. Be abejo, tai irgi davë daug profesinës patirties, nors þanras visiðkai skirtingas. Visa ðita veikla reikalauja daug atsidavimo, laiko, jëgø ir kûrybinës iðmonës. Bet viskà atperka rezultatai. Kai visu groþiu suskamba ilgai repetuota daina, kada ja gali pasigroþëti klausytojas, supranti, kad darbas ne veltui. Esate labai talentingas. Kada Jûsø talentas pradëjo reikðtis? „Per riebiai“ pasakyta apie mane. Greièiausiai jûs esate girdëjæ, jog tokio dalyko, kaip talentas, nëra - yra tik daug praktikos. Tiesiog galvoju, kad þmogus gimsta su polinkiu á kà nors labiau... Að, matyt, gimiau muzikai ir

2 puslapis

Nr. 1(87)

tiek. Vaikø darþelyje nebuvau Mocartas, bet, kiek pamenu, bûdavau visø programëliø „vinis“: dainuodavau garsiausiai ið visø. Beje, mama pasakojo, kad bûdamas trejø metø mokëjau mintinai padainuoti tais laikais labai populiarià dainà „Nuo saulës suskeldëjo lûpos“, jà visada atlikdavau per ðeimos ar giminiø susibûrimus pasilipæs ant taburetës. Vadinasi mano pirmoji scena buvo taburetë. Koks jûs buvote mokinys? Ar esate iðkrëtæs kokià iðdaigà? Buvau geras mokinys. Ðiaip jau daug iðdaigø nekrësdavau. Tik turëjau (tikriausiai dar ir tebeturiu) silpnybæ juoko priepuoliams. Daþnai mokytojai per pamokà liepdavo eiti uþ durø iðsijuokti ir pareiti, bet man tai padaryti bûdavo labai sunku: tik sugráþæs po tos procedûros á klasæ, tuoj pat turëdavau eiti uþ durø jos pakartoti. Juokas iki aðarø mane uþklupdavo daþnai. Ir mano klasë buvo linksmø plauèiø. Kas jus paskatino rinktis bûtent mokytojo kelià? Neþinau. Niekas manæs neskatino. Tai tiesiog gyvenimo dësningumas. Rinkdamasis mokytojo kelià þinojau, kad jis bus vingiuotas ir sunkus. Bet niekada nei sau, nei kitiems nesu pasakæs, kad dël to gailiuosi. Ar mokytojas dirbdamas pats ko nors iðmoksta? Be abejo. Gyveni ir mokaisi. Reikia daug iðmokti, suspëti koja kojon su naujovëmis, juk gyvename sudëtingoje technikos ir komunikacijø epochoje. Beje, vadovaujuosi liaudies iðmintimi: „Kas mokosi - nesensta“. Ar turite pomëgiø, kurie nesusijæ su muzika? Muzikavimas uþima didþiàjà mano gyvenimo dalá, bet ávairiø pomëgiø turiu ir daugiau. Mëgstu skaityti, ypaè groþinæ literatûrà, daug keliauju, myliu gamtà, skaniai gaminu ir mëgstu gardþiai pavalgyti. Turbût nëra þmogaus, kuris

nesvajotø. Apie kà daþniausiai svajojate Jûs? O kad Jûs þinotumët, kiek daug að turiu svajoniø! Daug jø jau iðsipildë, bet dar daug galëtø iðsipildyti. Svajoju iðloðti „aukso puodà“ (nepagalvokit, kad esu materialistas), tada nusipirkti baltà rojalá, svajoju apie graþià ir protingà þmonà, svajoju apie þidiná namuose ir apie graþius vakarus prie jo su ðeima. Dar daug apie kà svajoju... Linkime, kad Jûsø svajonës iðsipildytø, ir dëkojame uþ pokalbá! Mokytojà kalbino Dovilë Stonkutë, Indrë Magziakaitë, Gabrielë Petkevièiûtë

Mokytojø svajonës Laimingas mokytojas norëtø, „kad bûtø ilgas ir saulëtas (!) ruduo“. Pavargæs mokytojas nori „dirbti maþiau ir uþdirbti daugiau“. Sunerimæs mokytojas: „svajoju turëti darbà“. Optimisto svajonë: „Atþalynas“- pati graþiausia, puikiausia tûkstantinë mokykla“. Brandaus mokytojo svajonë „gyventi oriai, suspëti su laiku“. Màstantis apie ateitá galvoja, „kad þiemà nebûtø daug sniego“. Amþinai jauni mokytojai svajoja „iðvykti pailsëti á egzotiðkà ðalá“, „aplankyti Graikijà“, „apkeliauti visà pasaulá“. Draugiðkas mokytojas tikisi „daug ðypsenø ir nuoðirdaus bendradarbiavimo“. Iðmintingo mokytojo svajonë, „kad visi bûtø sveiki ir tolerantiðki“. Svajoniø dëþutë

Laikraðtá „Labas” kûrë: Gabrielë Petkevièiûtë, 10b kl. Indrë Magziakaitë, 10b kl. Dovilë Stonkutë, 10b kl. Gintarë Bladþiutë, 10b kl. Audra Arlauskienë (Vadovë)

Labas 2012 spalis  

Laikraštis "Labas"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you