Page 1

Nr. 1 (83)

Labas ○

Telðiø „Atþalyno” pagrindinës mokyklos laikraðtis. 2011 metø spalis TARPTAUTINË MOKYTOJØ DIENA Mokytojas lyg þynys. Jis tyliai ir kantriai kasdien kuria ateitá. Jis neskaièiuoja darbo valandø, nes Jo darbas– paðaukimas. Mieli Mokytojai! Tegul Jûsø iðmintis, kûryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybë visuomet puoðia Jûsø sielas, kad kasdien nepavargdami galëtumëte dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

direktorius

Mokyklos

SPALIO 5-OJI –

Kaþkas pasakë, jog „Þmogus yra nelyginant muzikos instrumentas, ið kurio atkakliu darbu galima iðgauti puikiausià skambesá”. Tam, kad rastø geriausià skambesá, mokytojui tenka kasdien „derinti stygas” ir daug dirbti. Ir maloniausia, kai ðis sunkus darbas atsiperka…

Jûsø ðirdys... Kuo daugiau iðdalina kitiems, Tuo labiau praturtëja pati. Skleidþia ðilumà savo visiems, Neða þiburá ðviesø kely. Kvieèia augti dvasia ir protu, Moko bûti paèiu savimi. Sveikiname visus mokytojus su Jûsø diena! ○

Mokytojas – iðskirtinë asmenybë. Jeigu norite ásitikinti, skaitykite interviu su direktoriaus pavaduotoja VIRGINIJA SVOTIENE Ar jums patinka mokyti vaikus? Taip. Vaikai yra labai ádomios asmenybës, ir su jais labai ádomu dirbti. Ar susiduriate su mokiniø problemomis. Kokiomis? Na, dideliø problemø neturiu. Jei kas ir bûna ne taip, stengiamës viskà iðspræsti graþiuoju, todël bûti mokytoja nesunku ir mëgstu ðá darbà. Kà mëgstate veikti laisvalaikiu? Turiu tris pomëgius. Pirmiausia, tenisas. 20 metø dalyvauju varþybose, pradëjau þaisti nuo 1990 m. Teniso

Mokiniø prezidentûra ○

treniruotes lankau 3 kartus per savaitæ. Antrasis malonumas - pirtis, o treèias - miðkai, gamta. Savaitgaliais praleidþiu 5-7 valandas lauke. Ið pradþiø einu pasivaikðèioti po miðkus, po to iðsimaudau eþere, kartais medituoju, padarau mankðtà, o vakare gráþtu namo. Nesu praleidusiu nei vieno penktadienio be pirties. Savo gyvenimo be gamtos neásivaizduoju. Ji man padeda atsipalaiduoti. Ko netektumëte netekusi gamtos? Netekèiau labai daug. Svarbiausias dalykas sveikata. Gamta man yra poilsis. Ið jos að gráþtu visiðkai pailsëjusi. Ar nebaisu vaikðèioti vienai? Ne. Bûdama viena dar labiau atsipalaiduoju. Turiu vienà fobijà - bijau ðunø, bet su ðiaurietiðko ëjimo lazdomis galëèiau apsiginti, jei koks vilkðunis iððoktø man ið po krûmø. Kà bendro turi matematika ir tenisas? Tenisas - ambicingø þmoniø þaidimas. Já þaidþiant reikia techniðkai apskaièiuoti, á kurià vietà muðti kamuoliukà. Tenisà geriausiai þaidþia specialybiø, susijusiø su tiksliaisiais mokslais, atstovai. Gal todël ir man jis patinka, nes mëgstu matematikà. Ar bûdama maþa svajojote bûti mokytoja? Ne. Mano svajonë buvo tapti aktore. Bet tëveliai nelabai pritarë mano pasirinkimui, o kadangi að gerbiau tëvø nuomonæ, atsisakiau ðios svajonës. Yra sakoma, kad kiekvienas mokytojas drauge turi bûti ir aktorius. Manau kad ne, nes pagarbos ir meilës neiðsireikalausi. Ji arba yra, arba ne. Niekados nesistengiu vaidinti, esu tokia, kokia esu, ir prieð niekà neapsimetinëju. Ko palinkëtumëte Mokytojø dienos proga visiems mokytojams? Palinkëèiau tausoti save ir saugoti sveikatà, atrasti pomëgiø, ávairiø bûdø pailsëti, kad galëtø skleisti ðviesà, nuo kurios visiems bûtø gera.


Labas

Nr. 1 (83)

2 puslapis

Interviu su rusø kalbos mokytoja ASTA DAUKANTIENE. Ar tiesa, kad bûti mokytoja – Jûsø vaikystës svajonë? Taip, nuo maþens svajojau tapti mokytoja. Patinka bendrauti su vaikais, að juos myliu. Ar ðis darbas lengvas? Sunkus jis bûna tik vienu atveju – kada vaikai uþmirðta, kad yra mokiniai. Kaip tapote rusø kalbos mokytoja? Rusø kalba mokykloje labai patiko ir sekësi. Mano rusø kalbos mokytoja kartais leisdavo man vesti pamokas. Ar turite kitø pomëgiø? Man labai patinka rankdarbiai, ypaè mezgimas. Labiausiai patiko megzti sieniná paveikslà. Jame buvo pavaizduotas pavasaris. Labiausiai megzti mëgstu vakare. Niekada nepavargstu. Þinome, kad turite 4 ðuniukus. Taip, turiu. Trys yra ðicø veislës, o vienas barzdotasis kolis. Kuo ðunys Jums yra svarbûs? Ooo, daug kuo. Jie pakelia nuotaikà, su jais visada galiu pasikalbëti, daþnai einame visi pasivaikðèioti. Vienà ið 4 ðuniukø

vadinu dþentelmenu, nes kasdien jis man nuskina gëlæ ir parsineða á namus, o kartais iðrauna net su ðaknimis. Visi mano ðuniukai yra „buèiuokliai“, jie mane labai myli, o að juos. Visus laikau kambaryje.. Kà dar mëgstate veikti laisvalaikiu? Mëgstu skaityti knygas. Labiausiai mëgstu istorinius romanus ir detektyvus. Daþnai þiûriu rusiðkus filmus. Pavasará, atðilus orams, visada einu pasikapstyti po þemæ: sodinti gëles, ravëti darþelius. Bûna labai linksma, kai man padeda keturkojai draugai. Ko norëtumëte palinkëti Mokytojø dienà visiems mokytojams? Rasti daugiau laiko sau, nes daþniausiai mes pamirðtame apie save ir galvojame tik apie kitus.

,,Mokytojai – mûsø dienø herojai”,padarë iðvadà devintokai, palyginæ Juos su antikos personaþais Odisëjumi, Achilu ir Herakliu. MOKYTOJAI: Kovotojai Jie kiekvienà dienà stoja prieð klasæ á þûtbûtinæ kovà uþ tiesà ir gërá. Iðtvermingi Jie net 45 minutes gali iðstovëti klasëje, kad tik mokiniai sàþiningai atliktø kontroliná darbà. Sumanûs Sugeba sutramdyti patá didþiausià neklauþadà, neliesdami jo rankomis. Iðradingi Moka sugalvoti tokiø uþduo-

èiø, kad suk nesukæs galvos – vis tiek gausi dvejetà. Protingi Gali atsakyti á paèius kvailiausius mokiniø klausimus. Klastingi Mokslo metø pradþioje susirenka tëvø telefonø numerius, kad vëliau galëtø panaudoti juos klastingais tikslais. Graþûs Daryk kà tik nori – jie vis tiek ðypsosi. Nesenstantys Visada viskà þino – protas nesensta. Ir dar. Paþiûrëkite á visas mokytojø nuotraukas internete: metai keièiasi, o Jie iðlieka vis tokie pat.

MINTYS IÐ MOKINIØ RAÐINIØ „Niekada nepamirðiu grieþtos, bet teisingos matematikos mokytojos. Ji man padëjo suprasti svarbius matematikos dësnius. Ðiandien uþdaviniø sprendimas man – malonumas. Aèiû, mokytoja!“ (Dovilë, 9b) „Mokytojai – antrieji mûsø tëvai, atveriantys vartus á gyvenimà ir padedantys suprasti, kaip svarbu mokytis.“ (Haroldas, 9b) „Kartais að pasvajoju... Norëèiau, kad mano mokytoja bûtø linksma, mëgstanti pajuokauti. Tai bûtø mokytoja, kurios pamokos að laukèiau.“ (Þygimantas, 5c) „Man labai patiktø mokytoja, kuri ryte maloniai pasisveikintø, o pamokoms pasibaigus plaèiai nusiðypsotø ir palinkëtø sëkmës.“ (Ieva, 5c) „Labai smagu su mokytoja kaip su drauge pakalbëti apie viskà.“ (Ieva, 5c) „Mokytojai niekada nebûna pavargæ arba to neparodo.“ (Justina, 9b) „Norëèiau tokios mokytojos, su kuria kurtume projektus, spektaklius, dainas, ðokius.“ (Deimantë, 5c) „Mokytoja turi bûti nuoðirdi ir gera. Ji turi atsakyti á visus man rûpimus klausimus ir paaiðkinti, ko nesuprantu.“ (Donata, 5c) „Esu laimingas, kada sutariu su mokytojais ir jauèiu, kad jie man linki tik gero.“ (Edvinas, 9b) „Mokytojas lyg angelas sargas, kuris saugo nuo visko, kas bloga, moko visko, kas gera, pataria tai, kas teisinga.“ (Iveta, 5c)

2011 m. spalis

Mokytojas kalbino Indrë Magziakaitë ir Gabrielë Petkevièiûtë, 9b

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Laikraðtá „Labas” kûrë: Gabrielë Petkevièiûtë, 9b kl. Indrë Magziakaitë, 9b kl. Haroldas Urbonas, 9b kl. Dovilë Stonkutë, 9b kl. Audra Arlauskienë (Vadovë)

2011 m. Spalio mėn. „Labas"  

2011 m. Spalio mėn. „Labas"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you