Page 1

Nr. 1 (79)

Labas Telðiø “Atþalyno” vidurinës mokyklos laikraðtis. 2010 metø spalis

TARPTAUTINË MOKYTOJØ DIENA Ateina laikas ir á tavo gyvenimà áþengia Mokytojas. Lengvai ir þaismingai jis parodo, kaip áminti didþiausià Gyvenimo paslaptá. Pirmieji mokytojai atsirado senovës Rytuose (Kinijoje). Vienas ryðkiausiø pedagogø – Konfuzijus (551-479 m. pr. m. e.). Jis pirmas apibendrino patyrimà. Mokë þmones valdyti pagal moraliná pavyzdá. Sukûrë ðeimos dorovës sistemà. Þmonija, taip pat ir pedagogo profesija tobulëjo apibendrindama patyrimà. Vëliau, remiantis apibendrinimu, buvo kuriamos teorijos. Anksèiau pedagogas buvo suprastas kaip enciklopedistas. Vëliau pedagogas tampa vadovu ugdymo procese. Lietuvoje pirmaisiais pedagogais laikyti þyniai, kriviai, vaidilos. Mokytojo darbas – protinis ir fizinis. Jo profesija amþina. Jis kuria þmogø didþiausia vertybe.

Gerb.Direktoriau, sveikiname jus ne tik Mokytojo dienos, bet ir penkeriø mûsø mokyklai vadovavimo metø proga ir linkime kûrybingo ir prasmingo darbo. Kaip apibûdintumëte tuos penkerius metus, prabëgusius mokykloje? Tie penkeri metai prabëgo nepastebimai. Mes, mokytojai, metus skaièiuojame nuo rugsëjo iki rugsëjo. Praëjæ metai buvo labai prasmingi, ádomûs, o buvæ sunkumai – jau preityje. Sugráþti á savo buvusià mokykà po 34 metø ne kaip mokiniui, o jau kaip vadovui buvo labai atsakinga ir ádomu. Naujas mokytojø kolektyvas, mokiniai, o ir daugelio mokiniø tëveliai, seneliai gerai man paþástami, buvæ ðios mokyklos mokiniai. Mokyklos mokytojai ir aptarnaujantis personalas darome viskà, kad mokykloje bûtø jauku, gera. Ko norëtumëte palinkëti mokyklos bendruomenei? Mokyklos bendruomenei noriu palinkëti stiprybës, susitelkimo, supratingumo, nes 2010-2011 mokslo metai mums, kaip vidurinei mokyklai yra paskutiniai. Á gyvenimà iðleisime paskutinæ 42-àjà abiturientø laidà. Nuo 2011 metø rugsëjo 1 dienos mokykla taps pagrindine.

Mieli mokytojai, Ðiandienà, kai baigti rikiuot mokykliniai planai, Jau uþversti þurnalai ir sàsiuviniø pluoðtai surinkti taisyti, O mokytojau, atsikvëpk ir iðdidþiai pasveikinki Iðauðusá rudená rytà… Tau dovanojama puiki gamtos spalvø paletë, Prinokæ soduos vaisiai, aruoduose grûdai… Ði kerinti branda prie tavo sielos prisilieèia, Nors akmenuotà ir duobëtà, bet prasmingà kelià Tu pasirinkai... (I. Daubarienë)


Labas

2010 m. spalis

Nr. 1 (79)

2 puslapis Mokiniø mintys apie gerà pamokà

“Sparnuotosios” mokytojø frazës: Pavyzdþiui agurkai, imkim pomidorus. Ðiø mokslo metø abiturientø laida yra ypatinga tuo, kad turëjo net septynias pradiniø klasiø mokytojas, Alvyrà Baguþienæ, Zità Gudienæ, Janæ Jasevièienæ, Eugenijà Kavaliauskienæ, Elzbietà Kleivienæ, Vandà Martinavièienæ ir Zità Servienæ.

Kas kaip moka, tas taip ðoka, bet dainuoja teisingai.

Mielos pirmosios mokytojos, ar prisimenate mus nedràsius, kurie bûryje vaikø akimis ieðkojo mamos, o surado Jus, tylias ir besiðypsanèias? Jûsø stebuklingos akys suteikë dràsos ir pasitikëjimo, o ðvelnus balsas privertë nusiraminti net ir patá didþiausià neklauþadà. Kiekvienà dienà sutinkame þmones, susipaþástame ir iðsiskiriame. Taèiau yra tokiø veidø, kurie lieka visam gyvenimui.Vienas ið jø yra Jûsø, pirmoji mano mokytoja.

Visos mergaitës buvo labai graþios uniformos.

Graþesnio þodþio nerandu Uþ paprastà lietuviðkàjá „aèiû“, Kurá iðmokët pamokø metu Tarsi burtaþodá, atëjusá ið boèiø. Dar padëkot norëjau uþ þinias, Uþ ðilumà, uþ rûpestá ir meilæ, Uþ tai, kad padëjot rast save, Iðmokët nepalûþt, padarius klaidà. Dvyliktokai

Mokytojai nëra durni, kad nesuprastø, bet mane vienà kartà apgavo. Turiu tris kankinimo árankius.

- Mokytoja, èia raðyti „j” ar ,,i”? - Kur Jonas – ten ,,j”. - Mokytoja, treèias ir kelintas? - Taip. -Auksa gabala, ruoðkities á kasyklas! Panelës ið miegamojo.

Gera pamoka yra tada, - kai nepajauèiame, kaip greitai ji prabëga, - kai dirbame grupëmis, diskutuojame, - kai mokytojas leidþia pasikalbëti, supranta juokus, - kai gauname kuo glaudesnæ informacijà, - kai visi elgiamës drausmingai, - kai nesuprantantiems mokytojas paaiðkina atskirai, - kai paþymá sudaro keliø (ne vieno) darbø vertinimai, - kai niekas netrukdo pamokos, - kai po pamokø nesijauèiame iðsekæ, - kai mokytojas uþduoda nedaug namø darbø, - kai gera mokiniø ir mokytojo nuotaika, - kai nebijome mokytojo, taèiau já gerbiame, - kai viskà suprantame, - kai mokytojas tinkamai iðaiðkina pamokà, - kai ádomu dirbti, daug suþinome, - kai mokytojas leidþia iðreikðti savo nuomonæ.

-Kas yra apyniai? -Tai spurgos, kur á alø augina. Taip buvo ir Lietuvoje, taip buvo ir kituose miestuose. Neturiu akiniø, neþinau, koká klausimà galëèiau uþduoti.

Laikraðtá „Labas” kûrë: Monika Albrikaitë 12a kl. Viktorija Zaleckytë 12a kl. Monika Jankauskaitë 12a kl. Darius Vilkas 12a kl. Paulius Samoðka 12a kl. Indrë Tarvydaitë 12a kl. Regina Kovienë (Vadovë)

2010 -10  

Labas 2010 - 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you