Page 1

Labas

Nr. 1 (76)

Telðiø “Atþalyno” vidurinës mokyklos laikraðtis. 2008 metø gruodis Telðiø “Atþalyno” vidurinë mokykla laimëjo tarptautiná projektà *Projektas finansuojamas Europos Sàjungos ir Lietuvos vyriausybës *Comenius projektas ,,Kelionë po Europà, pasitelkus vaiko fantazijà“ *Comenius 1 *Europos mokyklø partnerystës projektai Dalyvaudami ðiuose projektuose mokytojai turi galimybæ tobulinti ir ágyti naujø ágûdþiø, planuoti ir vykdyti projektinæ veiklà. Susitikdami su kolegomis ið ávairiø ðaliø pedagogai susipaþásta su ðvietimo sistemomis, mokymo metodais, pasikeièia profesine patirtimi. Moksleiviams (kaip ir mokytojams) ðie projektai suteikia galimybæ gilinti uþsienio kalbà bei informaciniø technologijø þinias ir ágûdþius. Projektinë veikla átraukiama á mokyklos ugdymo planà, integruojama á dëstomus dalykus. COMENIUS 1 projektinë veikla prasidëjo 1998 metais. Pradþioje buvo uþregistruoti tik 4 projektai. Vëliau á ðià veiklà ásijungë vis daugiau Lietuvos mokyklø, taip pat ir mûsø mokykla. Kurti projektà pradëta su eTwinning projekto partnere ið Lenkijos. Ji inicijavo ðá projektà, á kurio kûrimà ásijungë mokykla. Vëliau prisidëjo dar 8 Europos valstybiø mokyklos. Lenkijoje 2008 m. sausá buvo suderinti galutiniai projekto darbai. Projektai pateikti Nacionalinëms Agentûroms, kur buvo tikrinami 5 kompetetingø komisijø ir skiriami ar neskiriami finansavimai. Ðiais metais buvo finansuojamas vienas ið trijø pateiktø projektø. Ir tai buvo mûsø mokyklos projektas.

Valstybës - projekto partnerës

Lenkija (Projekto koordinatorë) Italija

Airija

Turkija

Lietuva

Velsas

Ispanija

Vokietija

Suomija

Projekto koordinatorë pradiniø klasiø anglø kalbos mokytoja metodininkë Danutë Raudienë Vokietija Lietuva (Telðiai) Suomija Italija

Mobilumai 2008 m., spalis 2009 m., geguþë 2009 m., lapkritis 2010 m., geguþë

Spalio mënesá vyko Lietuvos ir Europos projektø savaitës, kuriose dalyvavo apie 60 tûkst. projekto dalyviø. Projekto koordinatorë Danutë Raudienë pateko á pirmà penketukà, uþregistravusiø naujà portalà. Pagrindinis partnerystës tikslas - mokiniø sàmoningo domëjimosi iðplëtimas, kad suvokti ir ávertinti kultûrø ávairumà. Jaunieji dalyviai, kruopðèiai tirdami folkloro tradicijas ir istorines vietas, mokysis ir aukðtins universalias Europos vertybes, tokias kaip patriotizmas, tolerancija, draugystë ir lygios galimybës. Per pirmus projekto metus bus sukurtas bendras Europos mitas. Per antrus metus - Europos gamtos ir istorijos þemëlapis, kuris parodys kiekvieno regiono savità groþá. Jaunieji dalyviai taps pagrindiniais projekto kûrëjais. Sudarytos palankios galimybës dalyvauti projekte mokiniams su specialiais poreikiais. Jø uþsienio kalbos ir informaciniø technologijø ágûdþiai tobulës. Mokytojai vadovaus ir patars. Bus gera proga patobulinti uþsienio kalbø þinias, taip pat palyginti mokyklø sistemas ir mokymo metodikas, skatinti draugystæ tarp visø mokyklø ir projekto dalyviø. Projekto veikloje dalyvauja 1- 5 klasiø mokiniai su savo mokytojais. Projekto veikla átegruojama á ugdymo procesà: lietuviø kalbà,dailæ, muzikà,ðokius, anglø kalbà, informacines technologijas. Kas nuveikta nuo rugsëjo 1 dienos Suformuota mokiniø grupë, dalyvaujanti projekte. Ávyko pirmasis projekto dalyviø susitikimas Vokietijoje. Labai svarbus ávykis ”Atþalyno” mokyklos bendruomenës gyvenime buvo pirmas susitikimas 2008 spalio 4 - 8 dienomis Vokietijos Papenburgo mieste. Jame dalyvavo ir mûsø mokyklos komanda: mokyklos direktorius V. Vaitkus, projekto koordinatorë D.Raudienë, projekto narys A. Valenèius. Ruoðiantis susitikimui mokytojø G. Jonikienës, I. Bugelienës, N. Ðiurkuvienës, N. Siminauskienës mokiniai paruoðë savo darbelius - dovanëles projekto partneriams. Susitikime buvo aptarta tolesnë projekto partneriø veikla, sukurtas Logotipas.


Labas Susitikimas prasidëjo salëje su mokiniais ir mokytojais, kurio metu vyko sveikinimai, mokyklø prisistatymai, mokiniø paruoðta ðventinë programëlë. Visi ðios mokyklos mokiniai labai nustebo, kai suþinojo, kad mûsø mokykloje mokosi apie 900 mokiniø ir dirba apie 70 mokytojø. Tai gausiausia bendruomenë tarp visø dalyviø. Vëliau lankëmës pamokose, stebëjome, bendravome. Daug mokiniø suþinojo apie Lietuvà, mûsø mokyklà, kaip mes gyvename ir mokomës. Susipaþinome su Papenburgu. Tai miestas, pastatytas labai pelkëtoje vietoje. Kad vanduo vietiniams gyventojams nekeltø problemø, iðkastas kanalas. Prieðingas miesto dalis jungia gausybë tilteliø, stovi daug laivø. Miestas siekia sveiko gyvenimo bûdo - daug miesto gyventojø vaþinëja dviraèiais á darbà, mokiniai ir mokytojai - á mokyklà. Visur árengtos dviraèiø stovëjimo aikðtelës.

SVARBIAUSIA – KASDIEN GRÛDINTI IR STIPRINTI SAVO KÛNÀ 2008-ieji metai dar vadinami olimpiniais, nes rugpjûèio 8 - 24 dienomis Pekine vyko XXIX vasaros olimpinës þaidynës. Sëkmingai jose pasirodë Lietuvos sportininkai, iðkovojæ 2 sidabro ir 3 bronzos medalius bei dar uþëmæ 7 prizines vietas (IV - VIII vietos olimpinëse þaidynëse yra prizinës). Mûsø ðalies sportininkai, kaip nepriklausomos valstybës atstovai, iðkiliausioje ir graþiausioje pasaulio sporto ðventëje dalyvavo septintà kartà. Per tas 1924 - 1928 ir 1992 2008 metais vykusias vasaros olimpines þaidynes Lietuvos sportininkai iðkovojo 4

2008 m. gruodis aukso, 4 sidabro ir 41 bronzos medalá. 1952 1980 ir 1988 metais vykusiose vasaros olimpinëse þaidynëse Lietuvos sportininkai, priversti atstovauti Sovietø Sàjungos rinktinëms, iðkovojo 25 aukso, 20 sidabro ir 15 bronzos medaliø (áskaitant tuos, kuriuos pelnë tuomet Lietuvos sportiniø organizacijø áskaitoje nebuvæ sportininkai). Kai 1984 m. SSRS boikotavo Los Andþelo olimpiadà, daugelis Lietuvos sportininkø neteko teisës kovoti dël olimpiniø medaliø. Olimpiniais èempionais ir prizininkais yra tapæ uþsienio ðaliø lietuviai, lietuviø kilmës bei Lietuvoje gimæ sportininkai, taèiau medalius iðkovojæ savo atstovaujamoms valstybëms: JAV (5 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos), Lenkijai (1 aukso), Kanadai (1 sidabro), Urugvajui ir Brazilijai (po 1 bronzos). Ið Telðiø rajono yra kilæ arba jame savo sportiná kelià pradëjæ 8 sportininkai, dalyvavæ vasaros olimpinëse þaidynëse. Mûsø þemieèiams pavyko laimëti 4 sidabro ir 2 bronzos olimpinius medalius. Kas buvo pirmieji? JAV atstovavusi A. Osipavièiûtë 1928 m. Amsterdame plaukimo varþybose iðkovojo 2 aukso medalius ir tapo pirmàja lietuviø kilmës olimpine èempione. 1968 m. pirmà kartà olimpiniais èempionais tapo savo sportiná kelià Lietuvoje pradëjæ sportininkai: vilnietis boksininkas D. Pozniakas, Kaune savo sportiná kelià pradëjusi tinklininkë L. Meðèeriakova–Buldakova bei Lietuvoje gimæs ir uþaugæs tinklininkas V. Matuðevas. 1992 m. Barselonoje pirmuoju nepriklausomos Lietuvos olimpiniu èempionu tapo disko metikas R. Ubartas. Buvæs Telðiø Þemaitës gimnazijos mokinys K. Petkevièius ið 1952 m. Helsinkio olimpiados krepðinio varþybø gráþo su sidabro medaliu – pirmuoju, kurá vasaros olimpinëse þaidynëse iðkovojo Telðiø kraðto spotininkai. Kaip mûsø mokyklos sportininkai pasirodë olimpiniais metais? Jie tapo ávairiø rajone rengiamø mokiniø varþybø nugalëtojais ir prizininkais. Ginant rajono sportinæ garbæ pasiekta gerø rezultatø respublikinëse ir tarptautinëse varþybose. Apie fitneso populiarumà þinomi ðalies sostinës treneriai V. Osovskis ir È. Tamulevièius yra pasakæ, kad tai tobulas, sveikas, graþus kûnas, taèiau be ekstremaliø raumenø. Geguþës mënesá Klaipëdoje vykusiame Europos atvirame fitneso suaugusiøjø èempionate, kurá vykdë WFF (Tarptautinë fitneso federacija), 12b klasës mokinys S. Nastopka iki 18 metø amþiaus jaunuoliø grupëje uþëmë aukðtà IV –àjà vietà. Sunkiaatletis I. Kaèinskas (10d klasë) tapo tarptautinio turnyro Latvijoje nugalëtoju, jauniø iki 17 metø amþiaus èempionate uþëmë II - àjà, o Europos jauniø èempionate – XVI - àjà vietas, taip pat Lietuvos suaugusiøjø (iki 69 kg ) sunkiosios atletikos èempionate

Nr. 1 (76) dvikovëje iðkovojo bronzos medalá. 10c klasës mokinys M. Tekorius tapo Lietuvos jauniø (iki 17 m.) sunkiosios atletikos èempionu ir tarptautinio turnyro Latvijoje nugalëtoju. Paskutiniais duomenimis M. Tekorius spalio mënesá Klaipëdoje vykusiame Lietuvos vyrø (iki 62 kg ) sunkiosios atletikos èempionate iðkovojo III - àjà vietà. 7c klasës mokinys D. Kaèinskas tapo Vengrijoje vykusio tarptautinio sunkiosios atletikos turnyro nugalëtoju, o Lietuvos jauniø ( iki 15 m. ) èempionate uþëmë II - àjà vietà. 10a klasës mokinë E. Raèkauskaitë patvirtino stipriausios Lietuvoje sunkiaatletës (iki 63 kg svorio kategorija) vardà ir iðkovojo Klaipëdos rajono vicemerës R. Cirtautaitës tauræ. 11c klasës mokinë I. Ðaluchinaitë tarptautinëse jauniø lengvosios atletikos varþybose „Baltijos ruduo“ 60 m barjeriniame bëgime uþëmë IV - àjà, o Lietuvos jauniø pirmenybëse – V - àjà vietas. 8a klasës mokinys L. Juðkevièius Lietuvos mokiniø „Olimpiniø vilèiø“ varþybose 100 m bëgime uþëmë V-àjà vietà. 10b klasës mokinys M. Streckis Lietuvos jauniø lengvosios atletikos pirmenybëse 60 m bëgime uþëmë VII - àjà, o Lietuvos jauniø þaidynëse 110 m barjeriniame bëgime – IX - àjà vietas. Be jau paminëtø moksleiviø rajono sportinæ garbæ futbolo, krepðinio, lengvosios atletikos ir kitø sporto ðakø varþybose sëkmingai gina daugelis kitø mokyklos spotininkø. 1980 m. Maskvos olimpiniø þaidyniø èempionë ir olimpinë rekordininkë, vilnietë plaukikë L. Kaèiuðytë pasakë: „Kiekvienas moksleivis privalo grûdinti ir stiprinti savo kûnà kasdien. Gal ne kiekvienas ið jø taps olimpiniu èempionu, rekordininku, bet judrus, greitas, iðtvermingas, valingas bus tikrai,o tai yra gyvenime svarbiausia.“ Kûno kultûros mokytojas Raimundas Nastopka

Nuotraukoje abiturientas S. Nastopka Europos atvirojo fitneso èempionate.


Labas ÞMONËS ÐALIA MÛSØ. SUSIPAÞINKIME... Telðiø ,,Atþalyno“ vidurinës mokyklos mokiniø ir mokytojø kolektyvas turi naujà nará. Pristatome – SAULË NARBUTIENË, nauja mokyklos visuomenës sveikatos prieþiûros specialistë. - Ið kur esate kilusi? - Gimiau ir augau Telðiuose. - Kada atëjote á mûsø kolektyvà? - Pradëjau dirbti visai neseniai, geguþës 7 dienà. - Na, ir koká áspûdá paliko Jums mûsø mokykla? - Áspûdþiai labai geri: mokykla graþi, mokyklos teritorija tvarkinga, mokyklos pastatas po remonto. - Apibûdinkite savo charakterá. - Esu nekonfliktiðka, draugiðka. Tikiuosi, kad su visais gerai sutarsiu.Taip pat labai mëgstu tvarkà. - Kodël pasirinkote tokià profesijà? Gal turëjote koká nors autoritetà? -Medicina buvo mano paðaukimas, svajonë, kaþkas labai artima sielai. Troðkau padëti þmonëms. Kas dël autoriteto, nei ðeimoje, nei ið aplinkiniø þmoniø gydytojø nebuvo. - Kaip leidþiate laisvalaiká? - Stengiuosi bûti su ðeima, skaitau mokslinæ, psichologinæ literatûrà. - Ko palinkëtumëte mûsø laikraðèio skaitytojams? - Linkiu neþaloti sveikatos, o stiprinti jà, pratintis gyventi sveikai. Amþius: 42 metai. Zodiako þenklas: Mergelë. Iðsilavinimas: baigë medicinos mokyklà, studijavo universitete Klaipëdoje, ðiuo metu tæsia studijas. Interviu paruoðë Donatas Rondomanskas 11c

Nuotraukoje Saulë Narbutienë

2008 m. gruodis Anglø kalbos mokytoja LINA GAIÞAUSKAITË. Su mokytoja kalbëjosi ir jà pristato mokyklos laikraðèio „Labas“ skaitytojams þurnalistës G. Petkevièiûtë ir M. Pukðmytë ( 6c kl.). Jaunà mokytojà, baigusià studijas Klaipëdoje, á mokyklà atvedë meilë vaikams ir noras su jais bendrauti, nors vaikystëje buvo svajota ne apie darbà mokykloje. „Svajojau bûti pardavëja,juokiasi Lina, - bet puikiai sekësi kalbos, o anglø kalba tapo labai populiari.“ Studijuoti ðià kalbà paskatino puseserë ir, kaip matome, labai sëkmingai. Mûsø mokykloje mokytoja Lina Gaiþauskaitë jauèiasi gerai. Ji maloniai bendrauja su kolegomis ir mokiniais, taèiau pastebi, kad didëja mokiniø netolerancija ir nepagarba bendraamþiams ir suaugusiems. - Daug jaunø þmoniø nesugeba surasti sau ádomaus uþsiëmimo, nuobodþiauja, daþniausiai leidþia laikà prie kompiuterio, þaisdami arba narðydami po internetà. O juk visi norëtø turëti ádomø ir aktyvø laisvalaiká. Kà Jums reiðkia „gyventi ádomiai“? - Mano „ádomaus gyvenimo modelis“- á viskà þiûrëti optimistiðkai, kuo daugiau ðypsotis ir kûrybingai derinti darbà ir laisvalaiká. Dirbant mokykloje, daug laisvo laiko nelieka, tik savaitgaliai ir atostogos. Mëgstu keliauti, esu aplankiusi daug ðaliø, mëgstu skaityti knygas, klausytis muzikos. Taip pat labai patinka kinas. Pokalbio pabaigoje mokytoja Lina palinkëjo ,,Labas” laikraðèio skaitytojams sëkmës ir ádomiø laisvalaikio uþsiëmimø.

Nuotraukoje Lina Gaiþauskaitë

Nr. 1 (76) Interviu su technologijø mokytoja VIDA GAURONSKIENE. 7b klasës mokinës Ieva Indraðiûtë, Laurita Kalvaitytë ir Gabrielë Petraitytë, mokyklos laikraðèio „Labas“ þurnalistës, kalbëjosi su mokytoja ir pateikë jai klausimø.

Technologijø mokytoja V. Gauronskienë jau 34 metai dirba mokykloje. Ji studijavo Vilniuje ( baigë VVPI), o pirmoji jos darbovietë – Telðiø Þemaitës gimnazija. - Apie kokià profesijà svajojote vaikystëje? – smalsavo mergaitës, o mokytoja pasakë, kad ji norëjo bûti gydytoja, bet rinktis mokytojos profesijà jà skatino matematikos mokytoja. Dar pridûrë, kad mokytojos profesijoje labiausiai patinka bendravimas su vaikais. - Kiek auklëtiniø laidø jau iðleidote? - Penkias laidas. - Þinome, kad anksèiau mokëte matematikos, o dabar dëstote technologijas. Kurio dalyko pamokos Jums arèiau ðirdies? - Labiau patinka dëstyti technologijas, nes kûrybiðkesnës pamokos. - Mes pastebëjome, kad Jûs esate meniðkos prigimties þmogus. Kur dar gyvenime pritaikote tai? - Prisitaikau sau, - nusiðypso mokytoja ir pasakoja, kad ji mëgsta rankdarbius, priþiûrëti ir auginti gëles, taip pat dirbti darþe, tik to laisvo laiko nëra tiek daug, kiek norëtøsi. - Ar mëgstate keliauti? – uþduoda mergaitës tradiciná klausimà, kai kalba pakrypsta link pomëgiø. - Taip. Mëgstu, bet dabar nëra laiko keliauti. Kai buvau jaunesnë, keliavau daþniau. Mokytoja pasidþiaugë mûsø mokyklos kûrybine atmosfera, nuoðirdþiais ir paprastais þmonëmis, su kuriais ji dirba, ir palinkëjo laikraðèio „Labas” skaitytojams sëkmingø mokslo metø.


Labas TARPTAUTINIS PROJEKTAS „ATVIRA SAVIVALDA“ Mûsø mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniame projekte „Atvira savivalda“. Projektu siekiama ugdyti jaunimo pilietiðkumà ir tikëjimà skaidrios politikos ágyvendinimu vieðosiose institucijose. Pagrindinës projekto veiklos: edukaciniø uþsiëmimø organizavimas mokykloje, susitikimai su mokyklos bei Savivaldybës administracijos ir Tarybos atstovais, seminarai, ávairios akcijos, konkursai, socialinë reklama ir kt. Á projekto veiklà noriai ásijungë mûsø mokyklos mokiniai: Monika Albrikaitë, Dovydas Gudas, Indrë Tarvydaitë, Akvilë Videikaitë ið 10a klasës bei Indrë Pociûtë ir Donatas Rondomanskas ið 11c klasës, socialinë pedagogë Laima Kuzminskytë. Projekto dalyviai Donatas Rondomanskas ir Indrë Pociûtë aiðkinosi jaunimo laisvalaikio praleidimo problemà Kosmonautø mikrorajone ir tyrimo rezultatus pristatë Telðiø rajono savivaldybëje. Deðimtokai stengësi iðsiaiðkinti, kokios jaunimo organizacijos veikia Telðiuose, kaip galima padidinti jaunimo organizacijø veiklos vieðumà. Remiantis tyrimo rezultatais yra ruoðiamas informacinis lankstinukas apie jaunimo organizacijø veiklà, taip pat planuojama inicijuoti jaunimo organizacijø atvirø durø dienà mokiniams. Ádomus susitikimas buvo suorganizuotas su Telðiø r. Savivaldybës tarybos nariu J. Butkevièiumi, kuris vedë pilietiðkumo pamokà 11- tø klasiø mokiniams. Nemaþà indëlá á projekto veiklà áneðë mokytojai Regina Aleksandravièienë, Silva Gvazdovienë, Marytë Beinorienë, Lijana Norvaiðienë, Gintaras Vaitkaitis, Laima Petrulaitienë. Jø dëka vyresniøjø klasiø mokiniai turi galimybæ iðreikðti savo nuostatas á korupcijà per pieðinius, diskusijas ar kitokià veiklà. Gruodþio pirmàjà savaitæ mokyklos fojë - pieðiniø ir plakatø paroda „Korupcijai – NE!” bei minèiø apie skaidrumà pristatymas. Dalis darbø bus pristatyti á Vilniø ir dalyvaus konkurse, geriausi bus iðspausdinti specialiame leidinyje. Gruodþio 4 d. mûsø mokykloje bus organizuojama baigiamoji tarptautinio projekto „Atvira savivalda“ konferencija, kurioje projektinæ veiklà pristatys mûsø mokyklos, V. Borisevièiaus gimnazijos bei Nevarënø vidurinës mokyklos komandos. Tikimasi sulaukti sveèiø ið Vilniaus, Maþeikiø bei Telðiø rajono savivaldybës. Projekto koordinatorë direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapðienë

2008 m. gruodis ÞALINGIEMS ÁPROÈIAMS – „NE!“ Kiekvienas ið mûsø turime savø áproèiø – naudingø ir nelabai. Deja, bet bûtent þalingi áproèiai mums sukelia dideliø nemalonumø, ypaè jei tai rûkymas, alkoholis ir narkotiniø medþiagø vartojimas. Tikriausiai prisimename, kad rugsëjo 1 – oji buvo ðventë be alkoholio, nes mûsø politikai ásitikinæ – tik dràstiðkos priemonës gali iðgelbëti paauglius nuo girtavimo. Tai sukëlë diskusijas. Vieni pritarë, kiti reiðkë pretenzijas. Emilis Subata, Vilniaus priklausomybës ligø centro direktorius teigia, kad „mûsø politikai, prieð priimdami vienokius ar kitokius sprendimus, susijusius su alkoholio vartojimu, turëtø remtis iðsamiais ðios srities tyrimais. Ir, be abejo, reikalinga kompleksinë valstybës politika.“ („Savaitë” Nr. 36, 2008 m. rugsëjo 3 d.) O kol to sulauksime – darykime patys, kà galime. PROJEKTAS „KARTU MES GALIME DAUGIAU!“ 2007 – 2008 m. m. Telðiø „Atþalyno“ vidurinëje mokykloje buvo atliktas 7- 12 klasiø mokiniø tyrimas, kurio rezultatai leidþia daryti iðvadas, jog tabako, alkoholio ir narkotikø vartojimas tampa vis didesne problema mokykloje: mokiniai tarpusavyje bendraudami nemaþai kalba apie narkotiniø ir psichotropiniø medþiagø vartojimà, girdi tai ið draugø. Mokykliniame amþiuje draugø átaka tampa labai svarbi, todël didëja ir kvaiðalø vartojimo rizika mokiniø tarpe. Ðio projekto pagrindinë idëja – suteikti Telðiø „Atþalyno“ vidurinës mokyklos mokiniams tinkamø pirminës narkomanijos þiniø, ugdyti mokiniø socialinius ágûdþius, padësianèius atsispirti socialiniam spaudimui vartoti narkotikus, formuoti jø gyvenimo vertybes ir atsakomybës jausmà uþ savo poelgius, skatinti tinkamà laisvalaikio praleidimo formà, kuri maþintø rizikà ásitraukti á narkotiniø medþiagø vartojimà bei nusikalstamà veiklà. Ðio projekto metu mokiniai raðys raðinius, pieð pieðinius bei plakatus, sudarinës ir spræs kryþiaþodþius uþsienio kalba, tarp klasiø vyks netradicinës estafetës, per visuotiná tëvø susirinkimà bus skaitoma psichologës A. Lesnickaitës paskaita prevencine tema.Projekto pabaigoje – geriausiai pasirodþiusiø mokiniø apdovanojimas. Socialinës pedagogës Vaiva Dacienë ir Laima Kuzminskytë

Nr. 1 (76) IÐTRAUKOS IÐ MOKINIØ RAÐINIØ „Ðiandienà mes neásivaizduojame ðvenèiø,vakarëliø be alkoholio. Jaunimas já vartoja, kai nori pritapti prie draugø, „pavaidinti“ prieð kitus, pasijausti suaugusiais ar tiesiog pagerti, kad bûtø linksmiau. Dël tëvø alkoholizmo daþnai nukenèia vaikai. Tëvai nesupranta, kad blogà pavyzdá rodo jiems nuo maþens. Taèiau girtaujanèiø yra ne tik paaugliø, þymiai daugiau yra vyresniø þmoniø, kurie jau alkoholikai, praradæ darbà, ðeimà ir namus. Polinkis á alkoholá – ávairiø nelaimiø prieþastis. Daugiausia avarijø sukelia neblaivûs asmenys. Dël to skaudu ne tik nukentëjusiems, bet ir aplinkiniams. Alkoholis yra pavojus, kuris tyko mûsø. Bûkime atsargûs.“ Justina Znotinaitë 8a klasë

„Ðiais laikais daugelis paaugliø vartoja alkoholá, neþinodami jo pasekmiø. Bûna atvejø, kai prireikia medikø pagalbos. Internete radau informacijà : buvo apklausta 2440 paaugliø, ið kuriø net 43,3% atsakë, kad buvo tokie girti, jog nepastovëjo ant kojø. Dþiaugiuosi, kad mûsø klasës mokiniai nei þiburëliø, nei iðvykø metu nevartoja jokiø alkoholiniø gërimø. Alkoholis tik laikinai atpalaiduoja, todël reikia iðmokti linksmai leisti laikà ir be jo.“ Dovilë Stankutë 8a klasë

„Man kilo mintis, jog reikia surengti ðventæ visai be alkoholio. Atëjo Naujøjø Metø vakaras. Á mano namus pradëjo rinktis draugai. Visiems buvo keista, kad ant vaiðiø stalo nëra në vieno tradicinio ðampano butelio. Að jiems nieko nesakiau, tik, gûþtelëjæs peèiais, nusiðypsojau. Visus pakvieèiau uþkàsti ir paþaisti stalo þaidimà „Monopolis“. Ápusëjus vakarui maèiau, kaip visi graþiai bendrauja tarpusavyje. Atsibodo sëdëti, ëmëme þaisti judrius þaidimus. Visi ðûkavo, juokësi, nors nebuvo paragavæ në laðelio svaigalø. Atëjo vidurnaktis, ir mûsø „ðutvë“ iðbëgo á laukà pasigroþëti fejerverkø lietumi. Mano draugai buvo laimingi, þybsint ávairiaspalvëms gëlëms danguje, ir në vienas neprisiminë ðampano. Pasibaigus Naujø Metø ðventei visi iðsiskirstë linksmi ir patenkinti. Tai puikus pavyzdys, kaip galima ðvæsti linksmai ir be svaigalø!“ Martynas Norvaiða 8a klasë


Labas

2008 m. gruodis Rytais jie álenda pas jus á lovà kartu su anûkais. APIE PROFESIJAS

ANEKDOTAI. IÐ MOKYKLINIO GYVENIMO... Teisininkas – þmogus, sugebantis paraMokytoja klausia didþiausio klasës tinginio: - Petriuk, o tu kokiu gyvûnu norëtum ðyti deðimties lapø dokumentà ir pasakyti, kad jis yra trumpas. bûti? Psichologas – þmogus, kuris þiûri á visus - Þalèiu. kitus, kai á kambará áeina graþi mergina. - Kodël? Siuvëjas – þmogus, kuris sukarpo audiná, - Galëèiau vaikðèioti gulëdamas... o po to já susiuva. Konsultantas – þmogus, kuris nusega - Petriuk, kodël vakar nebuvai monuo jûsø rankos laikrodá ir pasako jums, kiek kykloje? – klausia mokytoja. dabar yra valandø. - Man skaudëjo gerklæ... Futbolininkas – þmogus, kuris pats - Taèiau vaikai matë tave spardant spiria kamuolá ir pats já vejasi. kamuolá. Programuotojas – þmogus, kuris spren- Na, ir kas? Juk kojø man neskaudëjo. dþia problemà, apie kurià jûs nieko nenutuokiate, bûdu, kurio jûs nesuprantate. Mokytoja: - O dabar að jums árodysiu Pitagoro Mokytojas – þmogus, kuris pats viskà teoremà. þino, bet kitø klausinëja. Mokiniai: Profesorius – þmogus, galintis kalbëtis - Gal nereikia, mes ir taip tikime... su kitais þmonëmis, kai jie miega. Sûnus gráþta ið mokyklos. Tëvas klausia: - Kiek ðiandien gavai? - Ðeðis. - O kodël ne deðimt? - Tai kad buvo tik ðeðios pamokos. Kalbasi du pirmokai.Vienas klausia: - Ar tu þinai, kas tai yra megztinis? - Þinoma. Tai toks daiktas, kurá reikia apsirengti, kai mamai pasidaro ðalta. Mokytoja: - Kur tavo paþymiø knygelë? Mokinys: - Að negaliu jos atgauti. Anàdien gavau deðimtukà, tai mama iki ðiol jà visiems giminaièiams rodo... Vaikø darþelyje penkiameèiai stebisi tëvais: - Ið pradþiø jie moko mus vaikðèioti ir kalbëti, o po to nori, jog mes tylëtume ir sëdëtume...

PASIJUOKIME

ATMINTINË TËVAMS: KAIP ATPAÞINTI, KAD JÛSØ VAIKAI NEPAKLUSNÛS Jie atsisako atneðti dirþà, pareikalavus pirmà kartà. Jûsø vaikai giriasi draugams, kad pirmauja pagal stovëjimo kampe daþnumà. Jie valgo, miega, pieðia ir þaidþia tik kampe. Jûs þadate kelionæ á Egiptà tam, kuris suvalgys sriubos. Jums jau atsirado nuospaudø ant kaklo.

GYVENIMAS PAGAL PASAKAS Lietuviðkose pasakose gëris su blogiu pasiima alaus ir eina kartu þiûrëti, kaip dega kaimynø namas. Estiðkose pasakose blogis suspëja pasenti ir numirti, kol gëris susiruoðia já nugalëti. Baltarusiðkose pasakose Lukaðenka visada nugali blogá. Rusiðkose pasakose kvailys visada laimi... Bet nei jis geras, nei jis blogas, girtas ir tiek. Èigoniðkose pasakose gëris visuomet nukniaukia blogá, o blogio kaip tokio iðvis nëra. Afrikietiðkose pasakose blogis visada baltas. Krikðèioniðkose pasakose gëris pabaigoje visuomet duoda progà pasitaisyti blogiui. Þydiðkose pasakose gëris visada parduoda blogá. Olandiðkose pasakose gëris visada pabaigoje surûko blogá. Indiðkose pasakose gëris pabaigoje eina dainuoti ir ðokti su blogiu. Italiðkose pasakose gëris galiausiai suþino, kad blogis – jo tëvas. Ðvediðkose pasakose gëris ir blogis galiausiai pradeda gyventi kartu. Meksikietiðkose pasakose gëris daugybæ dienø kalbasi su blogiu, kol pagaliau jam gráþta atmintis. Amerikietiðkose pasakose gëris pabaigoje sumuða blogá deðiniàja Èako Noriso koja. Bermudø pasakose blogis pats kaþkur pradingsta.

Nr. 1 (76) KAS KÀ VEIKIA? Saulë – saulina, Dangus – dangina, Þvaigþdës – þvaigþdina, Mënulis - mënulina. Krûmas – krûmina, Medis – medina, Eþeras – eþerina, Jûra – jûrina. Pokðt – pokðtina, Trakðt – trakðtina, Bumbt – bumbtina, Ir op – opina! Þmogus – þmogina, Raðytojas – raðtina, Kûrëjas - kûrina, Ðeðtokas – ðeðtokina, Juokas – juokina. Tai ir að Priþmoginau, Priraðtinau, Prikûrinau, Priðeðtokinau, Pajuokinau Ir Tiek! Smiltë Jonuðaitë 6d (Smiltës lietuviø kalbos mokytoja – Zita Godeliauskienë)

Artëja þiemos atostogos ir paèios graþiausios metø ðventës - Kalëdos ir Naujieji Metai. Laikraðèio “Labas” redakcija sveikina savo skaitytojus su artëjanèiomis ðventëmis ir linki geros nuotaikos, smagaus poilsio ir dosnaus Kalëdø Senelio.

Laikraðtá “Labas” kûrë:

Ieva Indraðiûtë 7b kl. Laurita Kalvaitytë 7b kl. Gabrielë Petraitytë 7b kl. Gabrielë Petkevièiutë 6c kl. Martyna Pukðmytë 6c kl. Rûta Kazakaitienë (Vadovë)

2008m. Gruodis  

2008m. Gruodžio mėn. numeris

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you