Page 1

Labas

Nr. 7 (97)

Telðiø „Atþalyno“ pagrindinës mokyklos laikraðtis. 2014 metø birþelis

Aèiû! Aèiû visiems mokytojams, direktoriui, pavaduotojoms, socialinëms pedagogëms, bibliotekos vedëjai, sveikatos prieþiûros specialistei ir psichologei uþ viskà, ko èia iðmokome! Linkime iðleisti dar daug mokiniø laidø! Visiems, èia pasiliekantiems, linkime sëkmës! Deðimtokai Mieli deðimtokai!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vasaros pradþia – graþiausias metø laikas. Saulë jau prikëlusi þemæ, á savo namus sugráþæ paukðèiai. O Jûs pakeliate sparnus ir paliekate mokyklà – savo antruosius namus. Prieð Jûsø akis daug iðbandymø: nauja mokykla, nauji mokytojai, nauji draugai. Sëkmës Jums siekiant tolimesniø savo tikslø ir tegu naujas gyvenimo etapas neuþgoþia prisiminimø apie mokyklà, kurioje prabëgo graþiausi gyvenimo metai. Tegu visa, ko esate èia iðmokæ, padeda Jums nesuklupti, tampa ryðkiausiu ðvyturiu kiekvieno ið Jûsø kely. Ir niekada neiðduokite savo svajonës! Devintokai

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Interviu su 10b klasës vadove Irina Jaroðenko Dabartinës 10b klasës vadove tapote, kai mokinukai buvo ðeðtokai. Kokia buvo Jûsø pirmoji paþintis su auklëtiniais? Sakoma, kad gyvenime bûna dvi ypatingos meilës: tai pirma ir paskutinë meilë. Ðie mano auklëtiniai – paskutinieji. Prisimenu pirmàjá susitikimà su jais: á mane þvelgë tiek daug maþø berniukø ir mergaièiø, trykðtanèiø begaline energija, kurià reikëjo nukreipti reikiama linkme. Man jie tada atrodë tokie maþi ir juokingi. Iki ðiol prisimenu jø akis. Ið karto pajutau, kad tai mano vaikai. Tai buvo taip tikra. Kiekvienà rytà jie laukdavo, kada pamatys mane, o sulaukæ belsdavo á langà arba mojuodavo rankomis. Kuomet vaþiuodavome á ekskursijas, jie pribëgdavo prie manæs visi bûriu. O að

mylëjau ir myliu juos kiekvienà atskirai. Priimu tokius, kokie jie yra, ir kiekvienam stengiuosi padëti. Niekados në vieno nesu iðdavusi. Judrûs vaikai labai mëgsta iðdaigas. Ar buvo jø ir Jûsø klasëje? Aiðku, siurprizø buvo daug ir að juos priëmiau labai natûraliai, nes normalu, kad judrûs vaikai iðdykauja. Niekada dël to neásiþeidþiau ir neðaukiau, nes savo auklëtinius labai mylëjau, visada stengiausi gydyti juos savo meile ir manau, kad jie tai jautë. Iki ðiol prisimenu þiburëlá, atrodo, aðtuntoje klasëje. Mokiniø tada buvo daug ir, nors kabinetas tuomet buvo labai maþas, jame nuostabiai atrodë graþûs uþkandþiø stalai ir dël ávairiausiø (ir nemaloniø) kvapø niekas nesiskundë. Vieni vaikai buvo klasëje, kiti koridoriuje, ir staiga atbëga iðsigandusi Gabrielë ir praneða, kad Samantai pasidarë bloga. Iðbëgau ant laiptø, o ten Samanta guli lyg negyva, akys uþmerktos. Að taip iðsigandau, kad visa sustingau. Matyt, atrodþiau nekaip, nes paþvelgæ á mane sustingo visi ðalia esantys vaikai. Tai truko vienà akimirkà, nes Samanta ëmë ðypsotis tokia pilna kaltës ðypsena, lyg klaustø: „Kas dabar man bus?“ Visi pradëjome juoktis ir tai buvo laimingiausia diena gyvenime. Argi per penkerius metus niekada nebuvote supykusi? Niekados. Bausmës neduoda rezultato. Pati didþiausia bausmë buvo mano tylëjimas. Daþnai pasakydavau, kad baigia iðsekti paskutinis mano kantrybës laðas ir jûs pamatysite, kas bus tada, kai jo nebeliks. Tas kantrybës laðas bûdavo paskutinis daþnokai, nes dauguma auklëtiniø turëjo savø problemø, ne visiems sekësi mokslas, ne visi buvo stropûs. Bet að visuomet laikiausi nuomonës, kad geriausias vaistas nuo visø ligø yra gerumas ir stengiausi vaikus suprasti, jiems atleisti ir suðildyti. Ar ðioje laidoje yra mokiniø, kuriuos norëtumëte iðskirti? Taip. Visuomet norisi iðskirti aktyviai dalyvaujanèius klasës ir mokyklos veikloje. Tai ið prigimties visuomeniðkai tæsinys 2 puslapyje


Labas

2014 m. birþelis

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

... nes viskas tik prasideda „Tai kada uþsuksit ?“ Kvailas klausimas. Jie dar niekur neiðvyko, o að jau klausiu, kada uþsuksit. Suprantu, ðis klausimas ironiðkas, juk aplankys tai tikrai negreit. Bet vis tiek..... Að ápratau, kad jie susirenka per pertraukas, pasakoja savo áspûdþius, juokauja, planuoja ir vis lenda á ðaldytuvà – gal ras ko valgomo, juk visas koridorius kvepia nuo mergaièiø gaminamo maisto. Kaip pasitelkæ visà savo þavesá jie kaulija kà tik iðkeptø sausainiø aiðkindami, kad ðiuolaikinis jaunimas visada alkanas! Pasiilgsiu jø linksmo pokðtavimo, kupriniø raiðiojimo prie stalø. Ir palapiniø miestelio sode, naktinës þvejybos ir kibiro þuvies prie durø. Ir makaronø koðës su spirguèiais... ji buvo tokia skani. Gal dël to, kad valgëme visi kartu. Visus tuos trejus metus mes buvome kartu. Kartu dþiaugëmës, kartu liûdëjom. Visus tuos trejus metus jûs buvot mano pagalbininkai visur ir visada. Að dþiaugiuosi, kad galëjau bûti su jumis ðità svarbø jums gyvenimo

þmonëmis: neðti ðviesà ir gerumà, savo gyvenimu árodyti, kad ne pinigai þmogui yra svarbiausias dalykas, surasti savo gyvenimo kelià – ávykdyti Dievo paskirtà misijà. Mielieji, bûtinai bûkite laimingi! Bûkite turtingi pirmiausia sielos (ji padës gyventi: ðvies ir patars sunkià minutæ lyg kelrodë þvaigþdë) ir tik po to pinigø! Bûkite visados sveiki dvasia ir kûnu! Aèiû uþ graþias ir prasmingas mintis! ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

laikotarpá. Sëkmës jums rasti laiko màstymui – tai jëgos ðaltinis. Rasti laiko þaidimui – tai jaunystës paslaptis. Rasti laiko mokslui – tai iðminties pagrindas. Rasti laiko artimui – tai laimës garantas. Rasti laiko meilei – tai sielos þiedas. Rasti laiko svajonëms – tai dausø sparnai. Rasti laiko juokui – tai gyvenimà lengvinanti daina. Rasti laiko planavimui – tai uþtikrins sëkmæ pirmiems septyniems dalykams rasti...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

atkelta ið 1 puslapio

aktyvûs vaikai. Tokia yra Samanta, Gabrielë, Laura, Auðra, Solveiga. Ant jø peèiø, kaip sakoma, laikësi visa mokykla. Ðaunuoliai ir Ðarûnas, Lukas, Auðra – olimpiadø dalyviai, atstovavæ mûsø mokyklai. Didþiuojuosi visais savo auklëtiniais – jie dori ir geri þmonës. Ko norëtumëte palinkëti Jiems, jau paliekantiems mokyklà? Pirmiausia visada bûti tikrais ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 puslapis

Nr. 7 (97)

lëtumëme þaisti nesustodami. Norëèiau visa tai pakartoti! (Vilius, 10a) Ilgai prisiminsiu ekskursijà á Kaunà ir rusø kalbos pamokà, kai klausëmës rusiðkø dainø ir patys dainavome – buvo smagu. (Solveiga, 10b) Ásimintiniausia diena mokykloje – tai Mokytojø diena, kai teko mokyti pirmokëlius. Su jais daug þaidþiau – buvo linksma. (L. P., 10b) Pati blogiausia mokykliniø metø diena buvo ta, kai treèioje ar ketvirtoje klasëje parduotuvëje palikau kuprinæ. Gráþus namo, tëvai pastebëjo, kad að be portfelio. Teko pameluoti, kad mokytoja liepë palikti já klasëje. Gerai, kad kità dienà kuprinæ radau, kur palikæs. (Mantvydas, 10a) Antroje klasëje dûkdami netyèia sudauþëme mokytojos gëlës vazonëlá. Labai iðsigandom, kilo panika. O mokytoja, gráþusi á klasæ, tik nusijuokë ir net nesupyko. Aèiû mokytojai! Mantvydas, 10a) Kai prisirinkau blogø paþymiø, nutaikiusi progà gerø pati prisiraðiau á dienynà. Deja, teisybë iðaiðkëjo...(10a) Devintoje klasëje patingëjau iðmokti rusø kalbos þodþius. Sugalvojau pieðtukinëje pasislëpti „ðpargalkæ“. Bet pasinaudoti pavyko tok vienà kartà – antràjá pastebëjo mokytoja. (Mantvydas, 10a) Labiausiai atminty ástrigusios gaudynës per pertraukas mokykloje 5-7 klasëse. Reikëdavo bëgti ne tik vienam nuo kito, bet ir nuo mokytojø ar mokiniø budëtojø. Neámanoma pamirðti ir dienø, kai bëgdavome á laukà þaisti kvadrato. (Elijus, 10a)

Jadvyga Martinkienë, 10a klasës vadovë

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brangiausi prisiminimai Prisimenu labai geros ðirdies pirmàjà mûsø klasës vadovæ Snieguolæ, Laikraðtá „Labas” kûrë: kuri mus daþnai pavadindavo „ðetronais“, bet mus mylëjo. (Vilius, 10a) Gausi devintokø ir deðimtokø Maloniausi atsiminimai ið pradiniø komanda klasiø, kai nerûpestingi þaisdavome Vadovë Audra Arlauskienë lauke ir atrodydavo, kad visà parà ga-

2014 birželis  

Telšių "Atžalyno" pagrindinės mokyklos laikraštis "Labas"

2014 birželis  

Telšių "Atžalyno" pagrindinės mokyklos laikraštis "Labas"

Advertisement