__MAIN_TEXT__

Page 1

KindaYdre platsen NR 10, 10, 27 november 2020


NÅGRA AV ARTIKLARNA I DETTA NUMMER

• H E L E N E O C H N O R A’ S C H A M PA G N E PA R T - Å R E T S V I N N A R E AV E K L U N D A O P E N • K I S A M T B PA R K I S TÄ L L E T F Ö R S K I D Å K N I N G • A L L E R T J Ä R N & B Y G G – E T T S U P E R F Ö R E TA G m e d m e r a . . .

Och bilen går bra? Vi använder oss ofta av fraser när vi möter bekanta som ”Allt bra?”, och vi är experter på att kasta ur oss frågor i förbifarten. Frågan är om man verkligen vill veta svaret?

Vad händer om personen jag precis kastat ur mig min fråga till bryter ihop mitt inne på matbutiken och berättar att hen går igenom något jättetufft? Är jag redo för det?

Jag har många gånger tänkt tanken ”hur mår personen igentligen”, efter att jag snabbt på matbutiken slängt ur mig ”Allt bra?”. För mig veterligen svara jag alltid ”Det är fint med mig”, även om jag kanske i smyg är mitt i en skiljsmässa, eller har barn som är sjuka. Man orkar inte prata om hur man mår med någon man känner ytligt.

Säg hej och var glad, det är nog fint. Vi svenskar hamnar i konstiga beteenden som vi är ganska ensamma om. Vi är till exempel ganska ensamma om att berätta helt öppet vid sammankomster ”Jag ska bara gå och kissa”. Vem bryr sig? Har vi andra intressanta saker vi kan säga till varandra eller fyller vi ut med artighet för att det är bättre än pinsam tystnad. Lite tystnad är en trygghet. Det är skönt, och helt ofarligt. Och det kan faktiskt vara ganska tufft.

Därför enligt min mening skulle vi lika gärna kunna säga ”Gräset är grönt” och svara ”Jättegrönt” istället för att larva med frågan ”hur är det”, när man inte orkar bry sig om svaret. Eller kanske inte vill veta svaret menar jag.

TRYCK & MEDIA Östergötland AB Norra Oskarsgatan 19, 582 73 Linköping

Min utmaning till er är att våga säga hej, le lite och sedan vara tyst. Alternativt ”Och gräset är grönt”, ”Jättegrönt”. Lina

Nästa nummer 28 januari

Ansvarig utgivare: Daniel Hallingström Tryck: Tryck & Media Östergötland AB. Upplaga: 7 500-23 000 ex. Distribution: PostNord AB.

manusstopp 18 januari

Vi har kontor i Linköping, Åtvidaberg, Kisa och Västervik Besöksadress: Spårgatan 11 Åtvidaberg, ingång Tvärgatan

FÖRSÄLJNING

DESIGN&LAYOUT

Mats Liljegren mats@tryckomedia.se. Mobil: 076-102 02 48

Carolina Tonström-Lindgren lina@tryckomedia.se. Tel. 010-188 66 23

Daniel Hallingström daniel@tryckomedia.se. Mobil: 073-677 95 13

TEXT & FOTO Morgan Karlsson Mobil: 072-600 66 00

Foto framsida: Morgan Karlsson Gilla oss på facebook www.kindaydreplatsen.se

2 - K I N D AY D R E P L AT S E N

KindaY


Information från Kinda kommun Vanligast förekommande taxor 2021, (inkl. moms) För villafastighet ansluten till vatten, avlopp och med dagvattenavledning utgår brukningsavgift med: * avgift per m3 levererat vatten 31:15 * fast avgift per år och mätställe 3870:00 * avgift för dagvatten villa schablon 840:00

Renhållningstaxa (26 hämtningar/år) Kärl 240 l (3 050 kr/år) Kärl 190 l (2 520 kr/år) Kärl 80 l (1 970 kr/år) Kärl 120 l (1 880 kr/år) av samhällsbyggnadsnämndens godkänd varmkompost. Byte från 190 l kostar 375 kr, ingår utkörning. Hämtning på förrådet 125 kr. Byte till 190 l från övriga kärlstorlekar, ingen avgift. Tänk på hämtningspersonalens arbetsmiljö, håll hämtningsvägar snö- och halkfria!

Slamtömningstaxa, kr/gång (taxorna inkluderar moms) ordinarie tur 1 105 1 340 1 105

extra tömning 1 765 2 000 1 765

akut tömning 2 155 2 395 2 155

1 340

2 000

2 395

Extra slangutläggning debiteras med 90:00 kr per 10:e meter. Extra slangutläggning över 50 meter eller tömning med specialfordon 625 kr. Extra tömning: tömning sker normalt inom 14 dagar efter beställning. Akut tömning: tömning sker nästkommande arbetsdag. Spolning av rör eller avskiljare i samband med tömning: 1 185 kr/tim. Avgift för besvärliga tömningsförhållanden: 1 185 kr/tim. Lyft av tunga lock: 425 kr/tim. Vid behov av extra eller akut tömning ring gatuenheten, tel 0494-190 73 eller 190 71 Info övriga renhållnings- och VA-taxor se kommunens hemsida www.kinda.se/taxor

Information om snöröjning

Vi prioriterar gång- och cykelvägstråk, vissa industrivägar, branta backar och busstrafikerade ytor framför till exempel bostadsgator. Detta kan innebära att vissa gator inte får snöröjt och halkbekämpat förrän upp till 24 timmar efter avslutat snöfall.

Gångbanerenhållning

Om dina sopor inte har hämtats kontakta oss på telefon 0494-190 73, 190 71, eller Kimek AB 0494-122 77

Slamavskiljare < 4 m3 Slamavskiljare 4-6 m3 Minireningsverk < 4 m3 Minireningsverk 4-6 m3

respektive vägförening ansvaret. På allmänna vägnätet (genomfartsleder mm) är det Trafikverket som ansvarar. Trafikverkets entreprenör i Kisa 0494-719 50. Gatuenheten 0494-190 54, 190 48. Vägföreningen i Horn 070-432 72 39. Vägföreningen i Hycklinge 070-353 73 61. Vägföreningen i Björkfors 070-671 19 66. Rimforsa samhälle 070-378 35 68. (Entreprenör) Snöröjning påbörjas vid ca 8-10 cm snödjup (torr snö).

Gatuenheten ansvarar för vinterväghållningen i Kisa och Rimforsa samhällen. I övriga tätorter har

Vi påminner om att fastighetsägare inom planlagda områden är skyldiga att svara för renhållning och snöröjning av gångbanan framför fastigheten, Läs mer på vår hemsida www.kinda.se/gangbanerenhallning för ett förtydligande kring detta ansvar.

Sandningssand

hämtas kostnadsfritt på följande platser: - vid kommunens förråd i Kisa - invid industrihotellet Industrivägen i Rimforsa - i Horn vid korsningen Flarkavägen/Industrivägen (samma plan som återvinningsstationen) - i Hycklinge vid före detta skolans område - i Björkfors vid G:a Landsvägen mittemot skolan På vissa platser, där vi erfarenhetsmässigt vet att behov finns, har vi placerat ut sandlådor. Använd sanden i dessa om vi inte hinner ut i tid. Tala om för oss när de behöver fyllas på.

Parkering

Bilförare uppmanas att inte parkera bilen på sådant sätt att det hindrar vinterväghållningen.

Observera byte av sophämtningsvecka år 2021

Eftersom år 2020 avslutas med udda vecka och år 2021 inleds med udda vecka så sker ett byte av sophämtningsvecka år 2021. Du som har haft hämtning udda veckor år 2020 kommer att få hämtning jämna veckor år 2021. Du som haft hämtning jämna veckor år 2020 kommer att få hämtning udda veckor år 2021.

Kinda kommun Stora Torget 5, Box 1, 590 40 Kisa, 0494-190 00, kinda@kinda.se

A different Kinda life

3 - K I N D AY D R E P L AT S E N KindaYdreplatsen_20191114.indd 1

2020-11-18 14:35:32


Generell beskrivning kring arbetet under Covid 19 och allmänna besök Skyddsutrustning, besök eller inte besök, restriktioner, utbildning, uppdateringar, hårt arbetande personal, ja listan kan göras lång för hur den rådande pandemi påverkar. Pandemin har inte lämnat någon oberörd och fortsätter med full kraft utan att visa något tecken på att ge med sig. Detta ställer mycket hårda krav på de som arbetar med personer i olika riskgrupper och genom Suzana Yelvington, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eva Hulth, Områdeschef för äldreomsorg, hemsjukvård och hemrehab samt Carlijn Truijen  som är Verksamhetschef för Kinda hemtjänst ger vi här en bild på hur det hela fungerar i Kinda. - Den utdragna pandemin har påverkat oss alla och inte minst vår personal som hela tiden arbetar med dem som befinner sig i riskgrupperna. Vi jobbar hela tiden med att hålla oss uppdaterade över vad Folkhälsomyndigheten, regering och riksdag ger för nya förutsättningar men också ett väldigt nära samarbete med Smittskydd, berättar trion. Bred kunskap - Vi har avstämning med Smittskydd och vårdgivningen varje vecka. Här ges möjlighet att ställa frågor kring de olika situationer som kan uppstå. Just nu är det mycket kring det här med smittspårning som vi får guidning och hjälp med. Vi har även ett väl etablerat samarbete med vårdcentralen och dess ansvariga läkare och ledning. Vidare så sitter jag med i MALG nätverket (ett nätverk för alla medicinskt ansvariga i länet, 13 kommuner) Här kommer vi överens kring olika rutiner så att vi ska jobba så lika som möjligt med patientsäkerhet bland annat, säger Suzana Yelvington.

för. Visiren som vi har måste skötas på ett visst sätt och detta blir lättare vid våra särskilda boenden, medan de som är inom hemtjänsten och åker mellan personer i ordinärt boende har lättare att använda sig av munskydd, vilka kan kasseras efter varje besök. Båda skydden fungerar däremot lika bra för dem vi är till för, fortsätter Eva, Suzana och Carlijn.

- Hela tiden gäller det att få ut de budskap vi nås av till all personal, inklusive vikarier inom våra boendeenheter och hemtjänst, så de ska känna sig trygga ute på fältet. Detta sker bland annat genom många utbildningar samt tid för diskussioner kring frågor som de kan tänkas ha. Utbildningarna ska bland annat leda till en bra och bred kunskap om både hygien och smittskydd samt att kunna ta på och av skyddsutrustning, meddelar Carlijn Truijen.

Avbokade besök

Personalen bär skydd

- Vi har idag en utmaning i att vår personal räcker till men också håller i den arbetsbelastning som finns. Förutom en bra kunskap har vår personal ett väldigt högt engagemang. De är mycket angelägna om att göra allt rätt och att

- Sedan i maj har Kinda kommun gått ut med att vid de fall där man inte kan hålla distans till en vårdtagare eller brukare ska visir eller munskydd användas för att skydda dem vi är till

- Många av våra brukare kanske känner sig osäkra och bokar av ett planerat besök av oss. Vi ser en ökning där planerade besök bokas av med väldigt kort varsel. I nuvarande läge är vi mer än någonsin angelägna om att få in eventuella avbokningar 48 timmar innan planerat besök så vi kan planera om personalen till någon annan som behöver vår hjälp. Fantastisk personal

4 - K I N D AY D R E P L AT S E N

skydda de som tar mot hjälp. Under sommaren och hösten har vi haft väldigt lite smitta inom vår verksamhet, men vi är fortsatt oroliga naturligtvis. - Vill vi ge ett genuint tack till vår fantastiska personal och till alla vikarier som orkar hålla i och hålla ut. Vi är väldigt stolta över dem alla. Rådligt att avstå besök Avslutningsvis vill vi ta upp det här med att besöka anhöriga eller bekanta. Vi förstår hur behjärtansvärt det är att vilja besöka någon närstående som är inom riskgruppen. Men här måste var och en verkligen följa smittläget i landet och det senaste budskapet är att vi måste vara ännu mer försiktiga och verkligen tänka till om man måste besöka rent fysiskt. Detta gäller förstås oavsett om det är på ett äldreboende eller i ordinärt boende. Kanske det hjälper med ett samtal, Skype eller dylikt. Kan man låta bli så är det rådligt att göra det. Väljer man ändå att komma måste alla instruktioner följas mycket noggrant, avslutar Eva, Suzana och Carlijn. Text & Foto: Morgan Karlsson


Mer än bara en bygghandel!

80 % RABATT

VI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILL

PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

• VERKTYG/MASKINER • DÖRRAR/FÖNSTER • KAKEL/KLINKER • ARBETSKLÄDER • FISKEREDSKAP • BYGGVAROR • TRÄDGÅRD • MARKSTEN • VITVAROR Välkommen • TAPETER in till oss! • FÄRG • TAK M.M.

RIMFORSA Industrivägen 6 mån-fre 6.45-18, lör 9-13 Tel: 0494-201 32

k-bygg.se

ALLTID

halva priset på andra paret vid köp av kompletta glasögon! Gäller billigaste paret från samma recept.

ALLTID

kostnadsfri synundersökning vid köp av glasögon. Värde 395 kr. Utförs av legitimerad optiker.

Adelswärdsgatan 1, Åtvidaberg Tel: 0120-101 22 Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2020-12-31 För öppettider se: w w w. g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

5 - K I N D AY D R E P L AT S E N


BASUNDA GÅRD Nyligen firade Basunda Gårdsslakteri 10-årsjubileum. Här ombesörjs 2000– 3000 djur per år och företaget är nu en arbetsplats för flera personer. Detta är dock en av gårdens tre grenar. Vid den natursköna sjön Björkerns strand i Kinda ligger Basunda gård. Basunda ägs av bröderna Ulrik och Jonas Saanum. Gården har funnits i familjens ägo sedan 1933 då Grosshandlare Tobias Carlsson köpte den. På gården finns ett fint gårdsslakteri med godkända lokaler där de slaktar tamboskap och vilt. Det finns även ett vilthägn med dov- och kronhjortar. På Basunda erbjuds flera olika sorters jakter, beroende på kundens intresse. Det kan bland annat vara drevjakt på dovhjort, rådjur och vildsvin, smygjakt/ vakjakt på dovhjort och vildsvin och även jakt i hägn på dovhjort och kronhjort. Då gården är belägen precis vid sjön Björkern finns det möjligheter till bra fiske av bland annat abborre, gädda och röding. Vid sjön finns även två stugor med tillgång till badstrand tillgängliga för bokning. Stugorna

stod färdiga hösten 2019 och är väldigt fräscha och innehar alla förnödenheter.

till dagligvaruhandeln och grossister, berättar Ulrik Saanum.

Stressfri slakt

Gårdsbutik

Gården är stor, med så väl jord- och skogsbruk, vilthägn, dikoproduktion och jakbesättning, lägg där till 600 hektar skog. Gårdens olika inriktningar är uppdelade i tre separata bolag. Jordoch skogsbruk, jakt och stuguthyrning samt slakteriet. Gårdsslakteriet som i augusti firade 10-årsjubileum är den del som kräver mest arbete och här arbetar flera personer för att hinna med den stora efterfrågan.

- På flera ställen i Östergötland och Småland har vi viltdepåer, där du som jägare kan lämna in ditt vilt för att antingen sälja det till oss, eller med återtag av slaktat, styckat, veterinärbesiktigat, trikintestat. Ditt kött hämtas sedan här på gården, förpackat och märkt i påsar och tråg efter önskemål. Vi har även samarbete med flera gårdar i Sverige där vi tar hand om viltet vid jakt, flikar Tobias Saanum in efter att ha kommit in på kontoret.

- Jag har alltid gillat att förädla kött, så från början skapade vi ett litet viltslakteri i samband med hjorthägnet. Efter att ha gått en livsmedelshygienutbildning i Kisa så byggde vi upp ett komplett slakteri för boskap och vilt. I vårt fina och godkända gårdsslakteri erbjuder vi stressfri slakt och styckningar och vi ombesörjer 2000–3000 djur varje år, där viltet står för mer än halva årsproduktionen och gällande boskap så sker huvuddelen mot återtag. Resterande levererar vi

6 - K I N D AY D R E P L AT S E N

På gårdsplanen finns sedan slutet av april en gårdsbutik där du kan handla kött, chark, fårskinn och ett urval av andra lokala företagsprodukter. Butiken är en självservicebutik där du som konsument går in och väljer vilka produkter du vill ha, skriver ner dessa i loggboken och betalar sedan ditt köp med swish eller kontanter – enklare kan det inte bli. Text & Foto: Morgan Karlsson


NYA

OPEL CORSA-e

KÖR DU SUBARU? DÅ HAR DU EN AV DE SÄKRASTE OCH MEST RR DU SUBARU? HAR DUDÅ HAR DU SUBARU? DÅ HAR DU KOMPETENTA BILARNA! KÖR DU DÅ SUBARU?

DU SIMPLY ELECTRIC AV OCH MEST MESTOCH MEST AV DE DE SÄKRASTE SÄKRASTE OCH EN AV DE SÄKRASTE MPETENTA BILARNA! MPETENTA BILARNA! BILARNA! KOMPETENTA

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

Vi vill ge dig ett matchande funktionellt multiverktyg. Ta din Subaru till oss och prata ny bil med en säljare så får du ett verktyg. Ring och boka tid redan idag!

3 ÅRS FRI SERVICE**

KISA TRANÅS grahnsbilar.se KISA Västra Vägen 2, 0494-793 10, TRANÅS Norrabyvägen. 6, 0140-180 95 www.grahnsbilar.se Mån–Fre, 9–18, Lör 10–13

SVERIGES SVERIGES MEST MESTNÖJDA NÖJDABILÄGARE BILÄGARE2020 2020

dig ettmatchande matchandefunktionellt funktionellt g ett Vi vill ge dig ett matchande funktionellt yg.TaTadin dinSubaru Subarutilltilloss ossoch ochmultiverktyg. Ta din Subaru till oss och KISA TRANÅS grahnsbilar.se g. KISA TRANÅS grahnsbilar.se il medenensäljare säljaresåsåfår fårdu duett ettprata verktyg. KISA Västra med verktyg. ny bil med en säljare så får du ett verktyg. KISA VästraVägen Vägen2,2,0494-793 0494-79310, 10, TRANÅS TRANÅS Norrabyvägen. Norrabyvägen.6,6,0140-180 0140-1809595 bokatid tidredan redanidag! idag! oka Ring och boka tid redan idag! www.grahnsbilar.se Mån–Fre, 9–18, Lör 10–13 www.grahnsbilar.se Mån–Fre, 9–18, Lör 10–13

** ** 3 FRI SERVICE 3ÅRS ÅRS FRI SERVICE SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

KISA TRANÅS grahnsbilar.se KISA Västra Vägen 2, 0494-793 10, TRANÅS Norrabyvägen. 6, 0140-180 95 www.grahnsbilar.se Mån–Fre, 9–18, Lör 10–13

3 ÅRS FRI SERVICE**

fr.

• Upp till 330 km räckvidd

359.900 kr

299.900 kr efter klimatbonus på 60.000 kr

Alltid ett välsorterat lager av begagnade bilar i hallen! Försäljningsteamet Kisa:

GRAHNS BILAR AB GRAHNS BILAR AB

KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095

Mån-fre 9-18 lör 10-13 grahnsbilar.se

Nu startar vi upp Linköpings Auktionskammare. Vi söker möbler, konst, keramik, glas och belysning samt andra unika föremål med fokus på kvalitet.

Exempel kan vara möbler av teak och jakaranda, belysning, keramik, glas och inredning från 50-talet, 60-talet, 70-talet och 80-talet samt föremål från

Lars Dagérus

kända tillverkare och designers. Vi kommer att hålla nätauktioner varje vecka.

För dig som är intresserad av att sälja hos oss, skicka ett sms eller mail med bild och beskrivning på det du vill sälja. Inlämning eller upphämtning av objekt sker enligt överenskommelse.

Mer information hittar ni på vår hemsida www.linkopingsauktionskammare.se Varmt välkomna att höra av er till oss! Hälsningar Louise och Alexandra

0760 20 38 77 info@linkopingsauktionskammare.se Idögatan 30 B, 582 78 Linköping

7 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Björn Svensson

Björn Löfgren

Anna S Johansson

Erik Zentio


Kisa Ruschen Till helgen väntar första advent och årets start av Kisa Ruschen. I år är det särskilt viktigt att julhandeln sker på ett varsamt och klokt sätt. Något som blir tryggare på hemmaplan. Första advent brukar innebära den så populära julskyltningen i Kisa. Dock är det andra tider nu, något som nyligen resulterade i ännu tuffare åtstramningar. Lions Club i Kisa valde därför att ställa in årets hantverksmarknad på torget. Flera av butikerna har dock söndagsöppet. I samband med första advent startar också Kisa Ruschen, vilket innebär att kunderna får en lott för varje hundralapp man handlar för hos de anslutna företagen i Kisa. Dragningen sker på nyårsafton. I år emellertid inte som ett offentligt evenemang på torget i Kisa. Hur dragningen kommer att ske är ännu inte bestämt. Det är nu 19 år sedan Kisa Ruschen startade och bakom står föreningen Kisa Handel & Service. - Kisa Ruschen är en bra tradition som har satt sig väl hos invånarna och resulterar i en viktig köptrogenhet. Just under detta år, med tanke på rådande pandemi, är det nog tryggare att handla här än i de större städerna. Vi som handlare gör allt vi kan för att minimera trängseln och om kunderna också gör vad de kan, ska julhandeln kunna genomföras på ett klokt, varsamt och tryggt sätt, berättar Morgan Alm,

Lukas Lindberg, Gudrid Hansen och Leif Johansson, representanter för Kisa Handel & Service. Inför Kisa Ruschens start har Attraktionskraft Kisa stått för kostnaden av nya skyltar som sätts upp vid norra och södra infarterna. - Sedan vi bildades 2012 har vi haft ett tätt samarbete med Handel & Service och vår målsättning säger att centrum ska vara en plats där människor ska trivas, mötas, umgås och tillgodose sina behov gällande inköp av varor och tjänster. Vårt stöd är i linje med Attraktionskrafts visioner och Handel & Service är en av hörnpelarna för att skapa ett trivsamt samhälle. I år, då Gudrid Hansen har knutits an som en viktig resurs, har Attraktionskraft tillsammans med Kinda Ydre Sparbank och Stiftelsen Kindahus bidragit med finansieringen av Gudrids arbete, berättar Bruno Larsson från Attraktionskraft Kisa. - Skyltarna har nu en uppfräschad text och design och materialet är reflekterande för att synas bättre i vintermörkret. Kisa har fortfarande en stark handel och service med stort utbud. Något som möjliggörs genom köptrogenhet och ett blomstrande näringsliv, med anställda som både arbetar och bor på orten, avslutar Larsson. - Som sagt så lyckades vi få till oss Gudrid under våren. Hon har och kommer att bidra med hjälp till en god samordning,

8 - K I N D AY D R E P L AT S E N

nå ut med information och fortsätta driva våra frågor mot kommunen, turismen och övriga aktörer, berättar representanterna från Handel & Service. Via telefonen når vi Johan Isaxon från Sandströms Modehus och vi frågar även honom vad han har för syn på årets julhandel. - Situationen är ju som den är, fast jag hoppas att folket märker hur villiga vi är, att ställa upp för att göra inköpen så bra som möjligt för våra kunder, oavsett om det är pandemi eller vanlig vardag. Hos oss på Sandströms kan kunden få möjlighet att låna hem varor, för att för egen del eller för far- och morföräldrars del testa dessa hemma i en trygg miljö. Då vi känner många av våra invånare kan vi också i god tid välja ut några passande plagg som kunden kan hämta vid dörren och betala via sin mobiltelefon. En form av näthandel, fast med personlig rådgivning. Möjligheterna är många hos de flesta av våra lokala företag, säger Johan Isaxon. Avslutningsvis en vädjan från handeln till kunderna: En viktig del i den kommande julhandeln är att tänka till kring vårt gemensamma ansvar för att undvika trängsel i butikerna. Undvik att handla i grupp och om så är möjligt, sträva efter att en person per hushåll gör inköpen. Det skulle det skapa förutsättningar för en betydligt tryggare handel. Text & Foto: Morgan Karlsson


Vi sköter även hela dödsbon.

AB Renovering, ny- till- & ombyggnad Claes Steisjö 070-526 19 40 steisjobyggserviceab@outlook.com

Nyöppning!

Öppettider fram till jul mån-tors fre lör sön

För allt du bryr dig om Det som ligger dig extra varmt om hjärtat är viktigt även för oss.

09-18 09-16 09-14 11-14

Vi erbjuder utöver våra öppettider även bokningsbara tider.

Våra rådgivare är lättillgängliga och har hela bankens kompetens och kunskap bakom sig, för din skull och för allt som du bryr dig om.

Om ni vill vara ensamma i butiken ring eller skriv till oss på Instagram för att boka en tid.

Bank och försäkring? Javisst – det hör ihop! #Åternäring 0120-840 00 • atvidabergsspb.se

Vi erbjuder hemkörning enligt överenskommelse

Skolvägen 5, 59043 Rimforsa 0494-20 313

9 - K I N D AY D R E P L AT S E N

inredningsrummetrimforsa


För allas säkerhet. Volvo XC40 med City Safety Pris från 2 995 kr/mån

Bi

De XC Tra väg

Väl

Pris

Vol

Vol

Vol

Förb nan eller

Gatorna tillhör dig

V –

Till dig som cyklar, joggar och promenerar. Till alla vägarbetare, food trucks och motorcyklister. Till alla hundrastare och pendlare. Till tidningsbuden, mopedisterna och ledarhundarna. Till förskoleklassen på utflykt. Till skejtarna. Till alla mammor och pappor med sina barnvagnar. Till alla vi delar vägen med. Volvo XC40 med Pedestrian och Cyclist Detection. För allas säkerhet.

Med Volvo Privatleasing kan du skaffa dig en ny Volvo till attraktiv månadskostnad. Ingen kontantinsats, service ingår och när leasingtiden är över lämnar du tillbaka bilen till oss. Vi har flera attraktiva Volvomodeller till riktigt bra månadskostnad. Kom in till oss och prata privatleasing!

Volvo

Volvo

V60

XC40

Fakta Volvo Privatleasing

• Ingen kontantinsats • Fast månadskostnad

• Service ingår • Rabatt på Volvia försäkring

Prisex. baserar sig på 36 mån, 1 000 mil/år och gäller t.o.m. 15 nov 2020.

4 495

Privatleasing från kr/mån Volvo V60 B4 aut Momentum Adv. Edition

2 995

Privatleasing från kr/mån Volvo XC40 T2 man Momentum

Alla barn har rätt att sitta säkert i bilen På Volvo utvecklar vi vårt eget kompletta program för barnsäkerhet, perfekt anpassat till våra bilar. Vår nya barnstol ”Easy Access” går att vrida ut mot bilens dörr vilket gör det mycket enklare att sätta barnet i stolen. Skydda det som är viktigt för dig med Volvos bilbarnstolar.

Se hela vårt barnsäkerhetsprogram på volvocars.se/bilbarnstolar Volvo MY21. Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0–9,0. CO₂, g/km: 0–205. Miljöklass Euro 6D Temp. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Erbj. gäller ett begränsat ant. bilar. Volvo Nationell Privatleasing via Volvofinans Bank AB: 36 mån, 1 000 mil/år, 0 kr i kontantinsats, garanterat restvärde. Volvo Serviceavtal och Volvokort/Carpay m. drivmedelsrabatt ingår, samt 3 mån privatleasingskydd. Månadskostn. baserad på Stibor 90 (aug 2020), följer ev. förändringar under avtalstiden. Ändringar av körsträcka, ränta, tillval etc. påverkar månadskostn. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Övermil och eventuellt onormalt slitage debiteras utöver månadskostn. vid avtalets slut. Mer info: volvocars.se

www.skobes.se

KISA Kalmarvägen 20 Telefon: 0494-153 00 TRANÅS Ågatan 36 Telefon: 0140-694 29 Öppettider: Mån-fre 9-18 • lör 10-13

1 0 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Volvo XC60 För allas säkerhet Från 4 910 kr/mån

Bilen som skyddar dig, som du skyddar andra.

Kampanjpris på Teknik- och förarstödspaket

Det är lätt att glömma att även den bästa föräldern bara är mänsklig. Därför är XC60 utrustad med en rad säkerhetsfunktioner som Lane Keeping Aid, Cross Traffic Alert och Large Animal Detection för att hålla dig och din familj säker på vägarna. För ibland behöver vi alla någon som ser efter oss.

Ger dig attraktiv utrustning, bl.a: Harman Kardon Premium Sound, backkamera, navigation och säkerhetsfunktioner som döda-vinkeln-varnare och Cross Traffic Alert med autobroms.

Välkommen att uppleva och provköra Volvo XC60 hos oss.

Erbjudandet gäller Volvo XC40, XC60, V60 CC och V90 modellår 2021 t.o.m. 30 november 2020.

Prisexempel från

Pris

Privatleasing

Volvo Billån

Volvo XC60 B4 AWD Diesel Momentum Advanced Edition SE, aut, 197 hk

439 800 kr

5 490 kr/mån

4 910 kr/mån

Volvo XC60 B4 AWD Diesel R-Design, aut, 197 hk

524 900 kr

6 395 kr/mån

5 720 kr/mån

Volvo XC60 Recharge T6 Inscription Expression, aut, 340 hk

599 800 kr

7 340 kr/mån

6 565 kr/mån

Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0–9,2. CO 2, g/km: 0–210. Miljöklass Euro 6D Temp. (XC40 Recharge–XC90 B6 AWD). Bilarna på bilderna är extrautrustade. Incl. Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Körsträcka 1500 mil/år. Försäkring och transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex. baseras på 10% kontantinsats. Incl. Billån: Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggningseller administrationsavg. låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. *Prisex. beräknas på 20% kontant, 84 mån. Ränta 4,45%. Eff. ränta 4,54%. Försäkring tillkommer. Läs mer på volvocars.se

VÄLKOMMEN TILL SKOBES I KISA – ett personligare bilföretag!

sing erad tage

1 1 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Nimmerns återställning Från att tidigare ha varit en grön sjö med en tjock hinna på vattenytan har man idag skapat ett siktdjup på 2,4–2,6 meter och reducerat beståndet av vitfisk. Det finns idag stor kunskap kring hur ekosystemet under ytan fungerar, eller ännu viktigare, varför det inte funkar som det ska. Den viktigaste orsaken är stora braxar som äter djur nere i sedimenten på sjöbotten. Bytesdjuren är främst insektslarver och små kräftdjur. Dessa djur gömmer sig i sedimenten, så braxarna måste gräva mycket för att hitta något att äta. Finns det mycket braxen så rör de upp mycket dy och fosfor som finns lagrat i sedimenten på sjöbotten. Näringsämnena tas upp av växtalger, detta tillsammans med dyn resulterar i ett grumligt vatten och sjön blir grön av den stora mängden växtalger. Detta resulterar i en negativ spiral som skapar mer algblomningar, undervegetationen minskar eller försvinner, rovfisken minskar och vitfisken ökar ännu mer.

Fakta: Upptagen karpfisk genom åren Anges i kg.

Kombination av åtgärder Nimmern är en 400 ha stor, relativt grund sjö, belägen nära Åsunden i Kinda kommun. Via en kort å rinner sjöns vatten ut i Åsunden. Nimmern har under flera decennier tagit emot näringsrikt vatten, näring som lagrats på sjöns botten. Omfattande algblomningar har varit vanligt förekommande. Berättelser från flygpiloter gör gällande att Nimmern under lång tid stuckit ut som ”sjön med den gröna färgen”. Siktdjupet har varit obefintligt och fiskbeståndet har med obegränsad näring kunnat växa till en enorm biomassa, där rovfiskar missgynnats. I en summering kring näringsbelastningen av sjön framgår bland annat följande: För att åtgärda Nimmern behövs en kombination av åtgärder, så som utfiskning, fosforfällor samt en minskad näringstillförsel. Notdragning - Sedan 2011 har Nimmerns FVOF, via en arbetsgrupp, drivit flera åtgärdsprojekt för att förbättra sjöns status. Provfiske visade att sjöns fiskebestånd bestod till 90 procent av vitfisk. Fisken är ett symtom på den höga näringsbelastning som varit fallet och är en spegling av dess miljö. I åtgärdsprojektet har reduktionsfiske med nät, ryssjor och notdragning ingått. Vattenprover har tagits i diken och i sjön, flera provfisken har genomförts. Dokumentation av sjön, dess biologi och närliggande områden har gjorts. Vattenträffar har genomförts och sju fosforfällor har anlagts i olika diken runt sjön, berättar Michael Utterström och David Oscarsson från Nimmerns FVOF’s styrelse.

2011:

1 016

2012:

9 756

2013:

5 179

2014:

5 210

2015:

6 529

2016:

4 901

2017:

32 592

2018: 45 583

- I Finland har reduktionsfiske pågått länge vilket gett god kunskap. De senaste fyra åren har vi tagit hjälp därifrån och fisket har då skett genom notdragning vilket är den mest skonsamma och kostnadseffektiva metoden. Själva notfisket fungerar så att man har två flottar och en båt vid ena flotten. Noten, som ser ut som en stor säck, placeras ut på ett lämpligt ställe mellan flottarna för att sedan dras sakta framåt som en stor parentes. Siktdjup Här skjuts fisken framför noten utan att fastna i den och då noten har dragits kanske 200 meter, vilket tar en stund, så går man ihop med flottarna och sluter ringen, varpå den krymps allt mer och fisken samlas ihop. Slutligen är ringen så liten att man går in under säcken och får upp all fisk. Fisken sorteras där vitfisken läggs i båten och körs in till land medan rovfisken släpps tillbaka i sjön. Den skonsamma notdragningen innebär väldigt liten påverkan för rovfiskarna som släpps tillbaka.

1 2 - K I N D AY D R E P L AT S E N

2019:

8 463

2020:

7 300

- I och med den mängd av undersökningar som utförts så vet vi nu ganska mycket gällande Nimmern.  Fiskbeståndet har gått från ett karpfiskdominerat samhälle med en stor andel braxen och mört till ett bestånd med mer rovfisk. Ett lika viktigt resultat är att se förbättringen av vattenkvalitén samt siktdjupet som gått från att stundtals varit 0 cm till 2,4– 2,6 meter, avslutar Michael Utterström och David Oscarsson. Ännu en markägare, Jan Gustafsson, som är involverad i projektet berättar att Nimmern nu i gengäld fått mycket vattenväxter och vattenpest, fast tittar man på Åsunden och jämför med den så behöver inte detta vara negativt i långa loppet, då han tror att detta går i cykler. De undersökningarna och åtgärderna som gjorts i Nimmern är också en större del i att öka kunskapen om sjöar och att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv, informerar Jan avslutningsvis.

Text & Foto: Morgan Karlsson


Vi erbjuder hjälp inom:

Elinstallationer • Tele och Data Larm och Passér • Styr och Regler

God Jul & Gott Nytt år! Daniel Hermansson

DAGS ATT BYTA UT DIN

Tel. 0120-149 10 • Mobil 070-585 27 46 Trädgårdsgatan 25, Åtvidaberg

GAMLA BERGVÄRMEPUMP?

Utbytespumpen

IVT –Sverige. det perfekta valet IVTvärmer värmerSverige.

Eklunda - Bestorp Bio - Opera - Konst

Vi kommer göra ett uppehåll med all filmvisning tills covidläget har blivit bättre. För information om när vi öppnar upp igen se vår hemsida www.eklundabio.se

www.eklundabio.se

NÄSTA NUMMER 28 JANUARI MANUSSTOPP FREDAG 18 JANUARI

Kungsgran fr 279:-st Annonsrubrik

Intresseväckare

Julgransbelysning o Slingor. fr 49:Rödgranar. fr 120:- Hemleverans enl övk.

Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är, Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.

2.795:2.795:-

Läs mer på utbytespumpen.se

WC-stol WC-stolIfö IföSign Sign6860 6860 WC-stol Ifö Sign 6860 Med mjuksits Medrengöringsvänlig rengöringsvänligglasyr, glasyr, mjuksitsoch och

Fresh fräsch FreshWC WCför för fräschdoftspolning. doftspolning. Med rengöringsvänlig glasyr, mjuksits och Fresh WC för fräsch doftspolning.

PAKETPRIS PAKETPRIS

PAKETPRIS Installerat &&Klart Installerat Klart Installerat & Klart

4.795:-* 4.795:-* 4.795:-*

I det här utrymmet kan du upplysa läsaren om din verksamhet, produkter, tjänster eller evenemang. Denna text bör tala om för läsaren vad du kan erbjuda.

Skriv punkter här • punkt • punkt • punkt • punkt

Vi Vitillverkade tillverkadevår vårförsta förstavärmepump värmepumpredan redan1973. 1973.Sedan Sedandess desshar har Vi tillverkade vår 000 första värmepump redan 1973. Sedan dess viviinstallerat över landet. erfarenheten delar vivihar installerat över400 400 000i ihela hela landet.Den Den erfarenheten delar vimed installerat 400 000 hela landet. Den erfarenheten delar vi gärna oss Vi dig rätt för gärna med ossav. av.över Vihjälper hjälper digi att attvälja välja rättvärmepump värmepump förditt ditt Nu finns vi viför gärna med oss av.enligt Vi hjälper dig att välja rättDärför värmepump hus installera den konstens alla regler. vågar husoch och installera den enligt konstens alla regler. Därför vågar vi ditt hus och installera den enligt konstens alla regler. Därför vågar vi också ge dig marknadens mest omfattande garanti, med 10 år i nya lokalen på också ge dig marknadens mest omfattande garanti, med 10 år också ge dig Välkommen! marknadens garanti, med 10 på påkompressorn. kompressorn. Välkommen! mest omfattandeIndustrigatan 7, år på kompressorn. Välkommen!

Åtvidaberg

Vi värmepumpar. Så Viälskar älskar värmepumpar. Såatt attdu dukan kanälska älskaannat. annat. Ange öppettider eller tid och datum för Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat. evenemanget.

www.ivt.se www.ivt.se www.ivt.se

Se Se fler fler kampanjpriser kampanjpriser Se fler kampanjpriser på hemsida på vår vår hemsida på vår hemsida www.ternstedtinvent.se www.ternstedtinvent.se www.ternstedtinvent.se * gäller 2018-10-30 *Priset Priset gällert.o.m. t.o.m. 2018-10-30för förprodukt produktinkl. inkl. www.farbror svens julgranar.se installation och ROT-avdrag. Fullständiga * Priset gäller t.o.m. 2018-10-30 för villkor produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkorför för Beskriv platwww.fbs-hometrade.se Installerat &&Klart på comfort.se installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för VVS Installerat Klart på comfort.se sen genom VVS··Vent Vent·· Plåt Plåt·· Kyla Kyla··EL EL Installerat & Klart på comfort.se Rimforsa o Linköping. VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL att ange en Kisa, Kisa,0494-102 0494-10296 96 | | Linköping, Linköping,013-684 013-68400 00 0768-729893. 070-1308932. Rimforsa, 91 00 Västervik, 0490-697 Kisa,0494-69 0494-102 0000 Rimforsa, 0494-69 9196 00|| |Linköping, Västervik,013-684 0490-697 00 känd plats elEmmalunds Koloniområde Spångerumsgatan Brokindsleden Åtvidaberg, 0120-295 90 Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se Rimforsa, 0494-69 91 00 | Västervik, 0490-697 00 Åtvidaberg, 0120-295 90 Tfn: 00-00 00 00 ler Vi stödjer SOSstadsdel. Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Kb Stimex

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Åtvidaberg, 0120-295 90

1 3 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Timmerhuset på höjden – del 2 I förra numret presenterade vi byggnationen av ett timmerhus med milsvid utsikt drygt 280 meter över havet. Vi gör ett återbesök för att se hur det hela framskrider. Sedan förra besöket hos Axfors Bygg har det hänt massor och nu börjar det likna det hus som det är tänkt att bli. Dagen till ära var även Joakim Almqvist från EKA Skog på plats för att se hur hans husritning förverkligats. - 14 takstolar plus de fyra bärande timmerväggarna är på plats. Likaså den grova limträbalken med en imponerande längd av 16,5 meter. I skrivande stund har arbetet med att täcka taket inletts och då ni läser detta så sätts takpannorna på plats. Sedan kommer huset få vila och sätta sig under några månader. Till byggnationen har det även skapats en snygg slänt ut mot det angränsande betet och en trekammarbrunn är på plats, berättar Samuel Axfors på Axfors Bygg. Text & Foto: Morgan Karlsson

1 4 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Kisa Ruschen

Vinn på att julhandla i Kisa!

Under perioden 29 nov – 27 dec pågår Kisaruschen! För varje hundralapp du handlar i våra butiker, erhåller du en lott och medverkar vid dragningen på nyårsafton, där högsta vinst är en jättecheck på 30 000 kr! (Ett samarbete med Kisa Lions Club.)

Tillsammans värnar vi om varandra, för en trygg, säker och trivsam julhandel! (Håll avstånd, använd handsprit, undvik att handla på tider med trängsel, om så är möjligt, en person per hushåll. Känner du tveksamhet och oro, kontakta din butik så informerar vi om hur vi bäst hjälps åt!) Samordning av aktiviteter inom Kisa Handel & Service stöttas 2020 av:

Attraktions Kraft Kisa

Intresserad av 4rok? Vi tittar just nu på några nya förslag. Skicka oss ett mail info@bostads.se så kontaktar vi dig. www.bostads.se 0120 – 295 50

ElkvalitéElkvalité i Östergötland Du har elbilen vi har laddboxen åt dig,

Garo GLB

pris från 12 250kr innan 50% bidrag installerat och driftsatt

i Östergötland Elinstallationer för en energismart framtid. Förutom att vi installerar solceller så är vi först och främst duktiga elektriker och utför alla typer av elinstallationer. Kontakta oss gärna för ytterligare information och offert.

070 - 640 22 22

info.elkvalitet@gmail.com

1 5 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Kisa MTB Park istället för skidåkning Tolvmannabackens tid som skidanläggning är för tillfället över, fast till våren väntar en ny inriktning, som även denna kan locka många besökare till Kindabygden.

söder ut så är det är ett väldigt stort och brett berg med en spännande blandning av terräng och jordarter, allt omgärdat av fina skogsbestånd, vilket gör att jag tror att detta kan bli riktigt bra.

Sedan 2013 har skidbacken i Kisa ingått i Branäsgruppen, fast de ekonomiska förlusterna resulterade i en försäljning av anläggningen och redan under kommande vintern planerar den nya ägaren, Oscar Härnström, att påbörja arbetet inför backens nya inriktning, mountainbike.

- Under själva köpprocessen som inleddes under våren eller sommaren har Branäsgruppen varit mycket bra. Det här har varit en väldigt stor affär för mig så det var skönt att de hade tålamod, då jag behövde lite betänketid och fått ta det hela i min takt.

-Jag har väl cyklat hela mitt liv och som professionell sedan 2011. Det har alltid varit en dröm att få ha sin egen skidbacke där man kan bygga sina egna drömbanor. Då jag fick veta att Tolvmannabacken var till salu så passade det väl in i livet just nu och det ska bli väldigt spännande att få komma igång med det här, inleder Oscar Härnström.

- Det som händer nu närmast är att vi letar ett lämpligt boende för vår familj, då vi tänker lämna Åre för ett liv i Kinda. Just nu så kör jag inte världscupen längre, utan mer extrema tävlingar, uppvisningar och videoprojekt och mycket foto och film, så att flytta till Kinda blir mer en fördel, där jag kan förverkliga mina drömbanor och köra detta på sidan av. Så har ni något lämpligt boende att hyra ut, inledningsvis, helst på landet, så är vi tacksamma. Vidare så räknar vi med att komma igång så fort som möjligt. Grävningsarbetet beräknas starta redan under vintern, så att vi kan öppna upp Kisa MTB Park till våren.

Köpprocessen - Att anläggningen var i Kisa lockade mig. Jag är ju ursprungligen från Tranås, så Kisa är ju nästan på hemmaplan. Vidare så ligger det ju bra rent geografiskt. Det är nära Linköping, Jönköping samt många fler platser. För att ligga så pass

Öppna till våren

1 6 - K I N D AY D R E P L AT S E N

- Vi kommer börja lite försiktigt, fast vår ambition på lång sikt är att detta kommer bli Sveriges bästa bikepark och så småningom södra Sveriges största bikepark. Jag har inte riktigt bestämt än hur det hela kommer se ut, men banorna kommer anpassas utifrån berget. Några blir kortare och snabbare, medan några andra kan bli längre och med lägre fart. Det kommer vara både maskingrävda och naturliga banor. Folksport - Vad gäller liftar kommer vi använda oss av två liftar. Detta funkar på likvärdigt sätt som med skidor. Liftgatan i Kisa är så pass snäll och med fin lutning, så det kommer inte vara några bekymmer. Fast vi skissar även på andra möjligheter att nå toppen. - Intresset kring mountainbike har växt något enormt inom Sverige, ändå är vi långt efter Europa och USA. Detta kan göra att det kan växa kraftigt under de närmaste tio åren. Likt skidåkningen blir det mer som en folksport. Jag tror det ligger rätt i tiden att satsa nu. Det ska bli jättespännande, avslutar Oscar Härnström. Text & Foto: Morgan Karlsson


VILL DU BLI EN AV YDRE KOMMUNS SERVICEINRIKTADE MEDARBETARE? Du kommer att mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta beslutsvägar och en kommun där livskvalitet står i fokus.

Läs mer om kommunens lediga tjänster på ydre.se

Annons rekrytering_Ydre_A5_liggande.indd 1

2018-11-14 10:09:56

från Höglandet Miljövänligt i klassisk design

Den flexibla sågen! Vi säljer virke till både företag och privatpersoner. Fullskaligt sortiment av både hyvlat och ohyvlat virke. Vi kan såga upp till 7,5 m längder.

Barkängsåg 1, 578 91 Aneby • Tel: 0140-230 05 Info@ekaskog.se • www.anebytimber.nu 1 7 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Vi bygger hus i massivt timmer från Höglandet Ett båthus vid sjön, en jaktstuga i skogen eller en fullständig villa


Helene och Nora’s Champagne Part - årets vinnare av Eklunda Open Helene Rydberg Larsson är hästägare och uppfödare av svenskt halvblod. Den 24 oktober lastade hon in de två 2,5 åringarna i lastbilen och begav sig till Eklunda Stuteri i Örebro och för att tävla i Eklunda Open, en tävling som hon tog hem med full pott. När fritidsintresset och hästantalet ökade för varje år så startade Helene företaget HPK Sporthorses för 4 år sedan, vars främsta uppgift är att ta fram egna uppfödningar, förädla unghästar och så klart även försäljning. Under åren har det tävlats en hel del och senast i raden var ett deltagande i Eklunda Open. Eklunda Open är ett löshoppningschampionat för 2 åriga ridhästar som arrangeras av Eklunda Stuteri. Löshoppningen genomförs i ridhus med 2 hjälphinder och ett huvudhinder. På startlistan bland 56 unga hopptalanger fanns två av Helene Rydberg Larssons svenska halvblod med, Elle’s Foxy Loxy samt Nora’s Champagne Part. - Det som bedöms är bland annat hur frambenen är placerade under själva hoppet som i vårt fall var 120 cm, vilket är maxhöjd för så unga hästar. Vidare

så ska ryggen vara välvd, för att lättare ta sig över hindret samt bakbenen ska öppna upp bakåt. Jag är verkligen nöjd med mina hästars deltagande. Nora’s Champagne Part hoppade så graciöst att det resulterade i maxpoäng 10–10 i de olika bedömningarna av teknik och förmåga, berättar Helene. Nyttig utveckling - Även ”Ester” Elle’s Foxy Loxy e Balou du Rouet/Cardento-Robin Z gjorde en superfin insats med 8–7,5 i betyg. En häst som garanterat kommer växa med uppgiften. Om ett halvår är det dags för ett 3-års test, då gör de samma sak igen och når de då 8–8 i poäng så får de diplom och rankas som fin häst, så nu får vi kämpa för att få upp den där 7,5:an. - Det här är medfött hos hästarna, de är avlade för det här och det märks att de tycker det är roligt, fast visst ligger det åtskilliga träningstimmar bakom. Tävlingen på Eklunda är ju det första lilla provet för hästarna, innan har de ju bara varit föl. Så det är lite speciellt för dem att få bli fina och få gå ut på arenan med flera kameror, högtalare, blommor och sådant man inte har hemma. Detta är nyttigt för deras utveckling.

1 8 - K I N D AY D R E P L AT S E N

VM i Unghäst - Jag har haft en riktigt bra höst. Förutom duon på Eklunda Open så har jag ett sto, Kitsch Couture HPK e Corporal u Juicy Couture D ue Hip Hop, som kom trea i fälttävlanbreeders för 4-åriga hästar på Strömsholm i september. Kitsch är från egen uppfödning, vilket känns mycket bra. Jag hoppas att Kitsch kan gå unghäst VM om två år, avslutar Helene Rydberg Larsson. På tävlingarna har Helene fullblodsproffs som utför själva ridningen. Exempelvis på Strömsholm så var det Frida Andersén, som bland annat tävlat i OS som red ”Kitsch”. Som segrare av Eklunda Open erhöll Helene en stor rosett gehäng och segertäcke, check på 5000:- från RS Mustang foder samt en fribetäckning på valfri hingst i Stutteri Asks program 2021. Domare för tävlingen var den rutinerade SWB hoppdomaren och tränaren Lasse Berglund, som sportrepresentant välkomnades den Brasilianska ryttaren och hästutbildaren Hermao Marin som har sin bas i Belgien. Text & Foto: Morgan Karlsson


Vi önskar dig en riktigt

God jul!

Tack för att du väljer fjärrvärme! Resurseffektivt, enkelt och tryggt.

Behöver Ni munskydd och handsprit? Kontakta oss för mer information! rar Vi levere till hela Sverige!

Kontakta Swepa för rådgivning Ring 072-88 99 100 / 101 /103 Jim, Tony, Peter eller maila till info@swepas.se www.swepas.se 1 9 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Nytt koncept testat i Kisa Skobes i Kisa testar ett helt nytt koncept. Nu kompletteras märkesverkstaden med att även bära Autoexpertens namn. Detta för att nå en bredare kundkrets. - Under sommaren började vi föra samtal med Autoexperten. Vi ville bredda våra tjänster och nå en allt större

kundkrets, då även de som föredrar andra bilmärken. Autoexperten är ett väl etablerat varumärke som saknade en lokal representant, berättar Björn Wallroth på Skobes i Kisa. - Vi har under en tid förberett oss och för en månad sen gick vi ut med det

KISA BILSERVICE RÄTT DÄCK till RÄTT PRIS!

offentligt. Vi ser det som ett komplement till vår nuvarande verksamhet och ser fram emot att träffa fler bilägare i närområdet. Som vanligt är det våra duktiga tekniker som kommer möta kunderna, avslutar Wallroth.

Behöver du hjälp med husgrund, tomtplanering, dränering, vatten och avlopp m.m? UTFÖR DET MESTA INOM ENTREPRENAD. Tveka inte och höra av dig! Vi finns i Åtvidaberg!

KÖPER DU HOS OSS!

God Jul & Gott Nytt År!

VÅR SPECIALITET: VI UTFÖR ÄVEN HJULINSTÄLLNINGAR

Tel. 124 94 • Mobil 070-747 10 81 Linköpingsvägen 75A. 59039 KISA

Text & Foto: Morgan Karlsson

Pierre Rosenholtz Grävtjänst ÅTVIDABERG 076-294 95 24 rosenholtzgravtjanst@gmail.com

2 0 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Hjälp Lions hjälpa I år kan vi tyvärr inte genomföra vår traditionsenliga julkmarknad den 1 advent på grund av den rådande pandemin, vilket innebär att vi inte får in några pengar till våra hjälpinsatser. Vi har ingen aning om när och var nästa stora katastrof kommer, det vi vet är att den kommer. Behovet av hjälp är stort i Sverige och övriga världen Våra medlemmar i Lions Club Kisa gör allt de kan för att samla in pengar, men vi behöver DIN hjälp också! Var med och bidra genom att lämna en julgåva på swish 1236219158 eller bankgiro 5710-7732 och märk din gåva med ”Lions julgåva”.

Ansök om medlemskap: Varje krona räknas.

Sms:a ditt personnummer (ÅÅÅÅMMDD–XXXX) till:

073 012 16 99

Tack för din gåva Lions Club Kisa

Lions Club Kisa

Drönarfotografering av er bostad/gård/fritidshus

1290:-

Eller på vår hemsida:

www.sd.se/medlem Vi önskar alla

Beställ nu och få en förstoring på köpet

200 kr per år eller 1500 kr för ständigt medlemskap.

en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

Även lämplig för svåråtkomliga eller farliga utomhusmiljöer Ring: 0733-46 22 22

Åtvidaberg Kinda

E-post: jonathan@forestmedia.se

atvidaberg.sd.se

NYA FORD KUGA! Trygg, pigg och kraftfull Fyrhjulsdriven AWD Kuga finns som diesel, bensin eller i olika hybrid versioner Vackert designad, anmärkningsvärt effektiv och mer kapabel än någonsin.

Lageroch demobilar för TRASIG VINDRUTA? Vi byter eller lagar dinleverans! vindruta. omgående Vi ombesörjer allt i samarbete med ditt försäkringsbolag. Gäller alla märken

FORD KUGA

Läs mer på www.ford.se

Demobilar för omgående leverans!

Välkommen!

STÄNGT i JULHELGEN 26/12-1/1.

Tel. 0120-142 • Prästängsvägen Vi öppnar igen den 33 2 januari. Välkommen! 7 Tel. 0120-142 0120-142 33 • Prästängsvägen www.bilserviceab.se Tel. Prästängsvägen 77••www.bilserviceab.com

www.bilserviceab.se Vi önskar alla en riktigt GOD JUL & ett Gott Nytt år!

Vi är auktoriserad återförsäljare – Ford och Citroen • Auktoriserad skadeverkstad ink. AC-reparationer, teknik, plåt samt glasreparationer och glasbyte VI SERVAR OCH REPARERAR ALLA BILMÄRKEN SAMT OMBESÖRJER KONTROLLBESIKTNING

2 1 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Linus Sunderling, Robert Allert och Jarkko Simonsson vid nya utekontoret.

Allert Järn & Bygg – Ett superföretag Årets vinnare av Bisnodes undersökning Sveriges Superföretag presenteras nyligen. Endast runt en promille av Sveriges alla företag kvalar in på listan och tas ut efter en sammanvägning av bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. Ett av dessa superföretag finns i Kisa. Det är  sextonde  året i rad som de mest högpresterande privata bolagen i svenskt näringsliv koras till Superföretag av  data- och analysföretaget  Bisnode.  Totalt  kvalar 709  företag in på listan, vilket motsvarar runt en promille av Sveriges alla företag. För att uppmärksammas som ett superföretag ska bolaget leva upp till högt ställda krav och uppvisa god: tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, finansiering samt kapitalstruktur. Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att komma med på den exklusiva listan. I hela Östergötland utsågs 22 företag och ett av årets vinnande företag är Bolist Allert Järn & Bygg i Kisa. Kvalitetssäkring - Detta var roligt på ett överraskande sätt. Vi visste inte ens att denna nominering fanns innan vi blev kontaktade och gratulerade. Det är alltid kul att få bekräftelse för sitt arbete och att man är på rätt spår. För att få detta pris så krävs det

ju som sagt att man uppnått kriteriernas under fyra år och vi har drivit företaget i fem år, berättar Robert och Frida Allert, då vi sitter ner i lunchrummet på Bolist Allert Järn & Bygg. Parets kontinuerliga utveckling av företaget har fortsatt även detta år och några av de saker som satsas extra på är mer personal utomhus. Detta bland annat för att ge personlig hjälp till kunder runt byggvaruhallen och maskinuthyrningen, en kvalitetssäkring helt enkelt. Detta mynnade ut i att personalen utomhus behövde ett eget kontor, vilket skapades. Investeringar i fastigheten har gjorts genom bland annat ett nytt ventilationssystem och att vinden har til�läggsisolerats. Familjeföretag - Vi jobbar hela tiden med olika effektiviseringar och utvecklingsplaner och vi ser bara möjligheter. Vi har massor med planer och idéer som vi vill förverkliga för framtiden. Vi tror på Kinda och det finns så mycket mer man kan göra här. Vi har ju bara skrapat lite på ytan, fast man ska ju hinna med också. Samtidigt känner vi att vi redan nu är trångbodda. - Vidare så har vi blivit Kindabor. Vår familj är ju ändå det allra viktigaste och familjelivet blev så mycket bättre genom att flytta hit. Nu har vi verkligen landat.

Barnen trivs jättebra och har nära till skolan. Det är livskvalité att bo i Kisa. Vi är en familj som äger företaget, fast vår personal blir ju också som vår familj, då vi jobbar så nära varandra, fortsätter Frida och Robert. Nyheter - Något annat som hänt på ett större plan är att vi alla Bolistanslutna butiker har sålt vår kedja (huvudkontoret) till Mestergruppen. Mestergruppen äger sedan tidigare XL-Bygg och numera ingår Bolist, Järnia och XL-Bygg i samma koncern. Fast fortfarande så äger vi våra egna butiker, dock har vi ett starkare nätverk och grupptillhörighet bakom oss. Alla kedjor kommer ha kvar sin profilering, fast vi kommer få tillgång till stor kompetens och starka inköpskanaler. Vi tror att detta kan gynna oss på flera olika sätt i framtiden. - Trots detta år med grymma baciller så har vår bransch lyckats bra. Det som vi istället märker av är att det kan vara svårt att få tag i material. Har ni avslutningsvis några planerade nyheter på gång? - Det finns ju grejer som har med Mestergruppen att göra, vilket vi tyvärr inte kan berätta nu. Men det blir förändringar under nästa år som kommer att synas, avslutar Robert och Frida Allert. Text & Foto: Morgan Karlsson

2 2 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Kyrk-Nytt

RIMFORSA FÖRSAMLING

Våra gudstjänster

Då regeringen inför en maxgräns med 8 personer för deltagande vid allmänna sammankomster ställer vi in alla våra gudstjänster och vuxenverksamhet mellan 24 november och fyra (4) veckor framöver. Om tiden för restriktionerna förlängs förlänger också vi vilket betyder att nedanstående kalendarium är preliminär; håll utkik efter vår annonsering på hemsidan, Facebook, affischer. Torsdag 24 december Julnatten ”Den heliga natten” Midnattsmässa 23.00 i Hägerstad kyrka Fredag 25 december Juldagen ”Jesu födelse” Ekumenisk julotta 07.00 i Tjärstad kyrka Lördag 26 december Annandag jul ”Martyrerna” Musikandakt 16.00 i Hägerstad kyrka Söndag 27 december Söndagen efter jul ”Guds barn” Mässa 11.00 i Hägerstad kyrka Ekumenisk mässa 16.00 i Den gode herdens kapell Fredag 1 januari Nyårsdagen ”I Jesu namn” Mässa 11.00 i Tjärstad kyrka Söndag 3 januari Söndagen efter nyår ”Guds hus” Mässa 11.00 Mässa i Tjärstad kyrka Onsdag 6 januari Trettondedag jul ”Guds härlighet i Kristus” Mässa 11.00 i Tjärstad kyrka Söndag 10 januari 1:a söndagen efter trettondedagen ”Jesu dop” Mässa 11.00 i Tjärstad kyrka Söndag 17 januari 2:a söndagen efter trettondagen ”Livets källa” Mässa 11.00 i Tjärstad kyrka Musikandakt 16.00 i Den gode herdens kapell Torsdag 21 januari Torsdagsträffen 12.00 i Rimforsa församlingsgård Kryp & sjung 14.00 i Församlingsgården Söndag 24 januari 3:e söndagen efter trettondedagen ”Jesus skapar tro” Mässa 11.00 i Tjärstad kyrka Torsdag 28 januari Kryp & sjung 14.00 i Församlingsgården

Bryt en tradition det är temat för årets julinsamling 2020! DU kan vara med och göra skillnad. Swisha din gåva idag till: 900 1223 Se vidare här: www.svenskakyrkan.se/act

Jul, jul, strålande jul

Om Jesus hade fötts idag hade han fötts i Nasaret, inte Betlehem. Varför? För att om Jesus hade fötts idag hade det funnits reserestriktioner och myndigheterna hade aldrig skickat folk kors och tvärs för att skattskriva sig! Det var ju därför Josef, som var av Davids ätt, tog med sig sin höggravida, trolovade Maria till just Betlehem, fåraherden, sedermera kungen, Davids födelsestad – allt enligt Lukas andra kapitel, dvs. julevangeliet.

Vi får väl se hur mycket evangelium årets jul bjuder på! Evangelium betyder ju, som bekant, glatt budskap och det är det vi behöver just nu! Ett glatt budskap! För inte nog med att vinter, mörker och kyla kommer över oss, vi lever dessutom kvar i en världsvid pandemi. Men budskapet om Jesu födelse är också världsvitt. Det finns inte ett hörn på detta runda jordklot som inte har mötts av budskapet om att ett barn har fötts till världen. Mitt in i sårbarheten i denna värld föddes Gud; själv sårbar, utgiven, hjälplös. Det är som att Guds glada budskap inte är det där bombastiska, dundrande, uppseendeväckande som vi människor gärna ställer till med – tänkt er t.ex. nyårsfirandet – utan det är i det fördolda det sker. Sedan var det visserligen, berättar Lukas, änglakörer som basunerade i den heliga natten, men det var en väldigt liten krets, några herdar, som fick se, uppleva och höra det. Det verkar som att Gud istället bygger på djupet; inifrån mänskligheten självt – och därför var det nödvändigt att födas in i mänskligheten! Nu är det vi, Hans efterföljare, som har uppdraget att berätta det glada budskapet vidare till nya generationer, till världens alla hörn och till nya tidsåldrar! Och samtidigt byggs vi själva upp inifrån – från själen och hjärtat! Varje gång vi läser julevangeliet – eller något annat ur evangelierna – i vår ensamhet eller för någon annan förankras evangeliet i vårt inre och på så sätt väcker det hopp – inte på ett bombastiskt, dundrande eller uppseendeväckande sätt, utan genom att ett ljus tänds inom den som läser det, hos den som tar till sig budskapet! Ibland är ljuset inte mer än en flämtande låga, men det räcket för att få mörkret att vika sig! Mörkret vek sig den där natten då stjärnan lyste över Betlehem. Nattmörkret vek sig för stjärnans starka ljus, rädslans mörker vek sig i herdarnas hjärtan, okunskapens mörker vek sig för de kunskapstörstande stjärntydarna och osäkerhetens mörker vek sig för den nyblivne pappa Josef och nyblivna mamma Maria! För Jesus var född – han vars ljus lyser upp vårt mörker än idag! Så, pandemi eller inte, låt oss fira Jesu födelsedag också detta år! Låt oss fira en strålande jul! Låt ljuset övervinna mörkret också detta år!

Jyrki Myöhänen – kyrkoherde

Sandbacken 1 590 43 Rimforsa • 0494-210 00 • Telefon- och öppettider: vardagar 10.00 – 12.00

www.svenskakyrkan.se/rimforsa • rimforsa.forsamling@svenskakyrkan.se • www.facebook.com/rimforsaforsamling

2 3 - K I N D AY D R E P L AT S E N


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

Stora avkopplingen

Lilla avkopplingen

Halvdags LYX

LYXIGT SPA-PAKET INKL 2 BEHANDLINGAR

LYXIGT SPA-PAKET INKL LUNCH, SPA OCH GOURMÉFIKA

AFTER WORK I EN KLASS FÖR SIG

Unna er lugn och ro en heldag. Ladda batterierna med utsökt mat, hembakade läckerheter varvat med sköna behandlingar. Avnjut många långa timmar med avslappnade spabad. Ni hinner även med ett besök i gymmet. Ankomst 09.30. • Entré till Romerska simhallen och gym – heldag • Entré till Spa-avdelningen – heldag • Gårdslunch inkl. dessert och kaffe • Gourméfika • 20 min valfri Spa-behandling* (kan uppgraderas till 50 min – tillägg 300:-) • Effektiv vattenmassage 20 min alt fiskpedikyr 20 min (går ej att byta mot annan behandling) Pris per person Mån-tors 1195:Fredagar 1395:-

1195:FRÅN

Morgondoppet FRUKOST & SPA KRYDDAT MED VÅR POPULÄRA SPA-RITUAL Bästa tiden är morgonkvisten. Kryddar man det med en dignande frukostbuffé innan man glider ner i bubbelpoolen är dagen fulländad. Avnjut vår populära Spa-ritual med sköna produkter. En skön, avkopplande förmiddag omgiven av Romersk LYX. Ankomst 08.15-09.15 • Entré till Romerska simhallen och gym • Entré till Spa-avdelningen • Frukostbuffé • Spa-ritualen med sköna produkter från Phytomer Pris per person Vardag 825:Helg 895:-

FRÅN

825:-

Äkta avkoppling är närmare än ni tror. Njut av en utsökt gårdslunch innan ni kryper ner i den 38 grader varma romerska källan. Pooler, bastu, kallbad och relax avlöser varandra innan det är dags för gourméfika. Ankomst 11.45-12.30. Stanna så länge ni vill. Romerska simhallen & Spa stänger 20:00/21:00. • Entré till Romerska simhallen och gym • Entré till Spa-avdelningen • Gårdslunch inkl. dessert och kaffe • Gourméfika Pris per person Vardag 895:FRÅN Helg 995:-

895:-

Lilla avkopplingen LYX

En hel eftermiddag och kväll fylld med skön avkoppling, härliga behandlingar och utsökta smakupplevelser. Ta med vänner och kollegor på en After work som slår det mesta! Ankomst 14-16.30. • Entré till Romerska simhallen och gym • Entré till Spa-avdelningen • Gourméfika • Tvårätters middag • 20 min valfri Spa-behandling* (kan uppgraderas till 50 min – tillägg 300:-) • Effektiv vattenmassage 20 min alt. fiskpedikyr 20 min (går ej att byta mot annan behandling) Pris per person Mån-tor 1395:Fre-sön samt helgdagar 1595:-

Inkl exklusiv vattenmassage 20 min alt. fisk-pedikyr 20 min (går ej att byta mot annan behandling) FRÅN Pris per person Vardag 1095:Helg 1195:-

MÅN-TORS

Sköna söndag

Spa-Gourmé

Förvandla söndagen till en härlig avslapp-nande vilodag. Vi tar hand om er från morgon till kväll. En heldag fylld med god mat, sköna spabad och många timmars vila. Bästa avslutningen på veckan. Söndagar 09.30-20.00.

SPA OCH 3-RÄTTERS MIDDAG

Succé!

1095:- 1395:- 1595:-

• Entré till Romerska simhallen & gym – heldag • Entré till Spa-avdelningen – heldag • Frukostbuffé • Gårdslunch inkl. dessert och kaffe • Gourméfika • Tvårätters middag PER PERSON ENDAST

1395:-

FRE-SÖN

Avnjut en hel eftermiddag. Bada, basta och simma några längder i vår tempererade bassäng. Efter timmar av vila är det dags att sitta till bords. En välkomponerad 3-rätters meny väntar på att bli höjd till skyarna. Ankomst 16.30-17.30 • Entré till Romerska simhallen och gym • Entré till Spa-avdelningen • 3-rätters middag Pris per person Mån-tor 995:Fre-sön samt helger 1095:FRÅN

995:-

Morgondoppet LYX

Sköna söndag LYX

Spa-Gourmé LYX

Inkl. exklusiv vattenmassage 20 min alt. fiskpedikyr 20 min (går ej att byta mot annan behandling)

Inkl. exklusiv vattenmassage 20 min alt. fiskpedikyr 20 min (går ej att byta mot annan behandling)

Inkl. exklusiv vattenmassage 20 min alt. fiskpedikyr 20 min (går ej att byta mot annan behandling) Pris per person Mån-tor 1195:Fre-sön samt helgdagar 1295:-

Pris per person Vardag 995:Helg 1095:-

FRÅN

995:-

PER PERSON

1595:-

FRÅN

1195:-

* Se valbara behandlingar på www.himmelsbygardshotell.se/spa-paket

Himmelsby Spa & Konferens • Mantorp • Boka: 013-33 12 44 • info@himmelsbygardshotell.se • www.himmelsbygardshotell.se

2 4 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Profile for Åtvidabergsplatsen

KindaYdreplatsen 201127  

KindaYdreplatsen 201127  

Advertisement