Page 1

प>ढच गणश उत व म टल क लगच मन च उत च#तन सवत:बर बर घउन त .

वर, लवकर

!!!

अनक पट न व ढत ...पत क कड ण र ब पप एक वगळच

त च ववववध सवरप त ल म+त, एक वगळच आकर/ण अ त.अगद श ड+ म त प +न त ध त+ ,पल1सटर ऑफ प1रर त आत इक फ7 डल गणपत ,इतक गणश म+त8च ववववधत आढळ+ न त...आवण च गज नन च ववववध रप मल म झ क1 मर न रटप+न घ व श व टत त...अगद क मच ... क मच , क रण ब पप च= वव ज/न ण र अ त= !!! :( अगद द>:खद कण,ब पप क ण ल त =च घर त+न ज व व टत न त त =न त =च घर च क मच र व अश च इचA पत क च मन त अ त. दर वर, जमल वततक गणपत च म+त8च फ ट म क ढण च प त करत ...मग त म झ न तव ईक च= घरच अ त,वमत =कडच ककव व/जवनक गणश त व म=डळ =च.गज नन च ववववध रप प ण च ध = म>ळ मल वमळत... वर, म बर च गणश म=डळ म = ध ल गणपत च फ ट रटप+न आल .त त व /त ज सत मल आवडलल गणपत ल फ> ल =च >=दर अश आर करण त आल त .त च गणपत ब पप च द न फ ट ... लखन आवण A

वचतण :- अम

ध मणकर


पुढच्या वर्षी लवकर या!  
पुढच्या वर्षी लवकर या!  

गणपती उत्सवाबद्दलची गंमत