Page 1

सम कश आज झ ल उष व कळ ह

कश आज ल ल उद स न श ह | अस चल स भ र वह व रव च

भ क जळ द टलल ददश ह | क"श च व ट मल बर$ग

जग च रर

व गण च अश ह |

कश ल अ

ह ग(ल म कर व

उर ज गव व कश ल व थ ह | क" ह व$च

सद च च मजल

क" ह फ(क च उद स जर ह |

कवन त : म ष नभड

1


कश आड

व ब$ध

कध ज व ओल $ड

जग च

सम ह |

अस ज व दर क0न ज पल ड दक कळ व वगळ दन(

कवन त : म ष नभड

श ह |

2

सीमा  

एक छानशी कविता..सीमा