Page 1

समशर श त चहर च सध क ळच क#पर प स)

ट#क गतलल श त.त

वसध अलमड .चचच

पर

ब क वर बसलल .शन व र

तर.त च द#नह% ह त पढ तल

उभ.द#नह% ह त च, ब#ट एकमक त गफलल,.ह वट%च त

पज वर अलगद टकवलल. जर आध,च

जरत असपषश, द5व, चमक. हम,पम ण त च ड#ळ

ल गलल चचमधल कडवरच ग:डस

सगमरवर% म)त7कड.मर%आई आणण नतच

श).ख ल,, जनम ,वर उतर बघण र .ह म)त7मळच ह

चच वसध अलमड च बसलल.बर च वळ र हहल .मर%आईच

आ ष च अववभ ज

हम,पम ण त जण)

जरत

वळ% क#ण, त त

हडसटब करत

जर नमसळ) .मग त च

स ग च , आ द श) आहत ह.म झ

क पहडत

शत

झरझर अश).सहस

स. तरह% त च

सम ध,बदल सहस क#ण, ववच रत

लखक: वव

भ ग ह#ऊ

एकटक बस)

चहर वर णसमत उमट) ल गल आणण ड#ळ त) ध

डसकवर

स.एख द

मर%आई

ववच रलच तर

हदलल.हळ)हळ)

1


सगळ हJल ररक म झ ल .उचच

उच मणबत

अखड तवतच रह ण र ह#त .सध क ळच कNवOम पक श असण ल मजज व ह#त

जळत र हहल .त

वळ तर कठल ह%

चचमध. प)व प र च लत

आलल पघ त.ब हर प)ण अध र झ ल .चचच आध,च क ळ#ख, असलल व त वरण अगद%च कद झ ल.भवत ल, ल वलल

उचच उच

मणबत मळ आध,च उच वर असलल, मर%आई, नतच

कडवरच ब ळ

अनधक तजसव, हदस) ल गल.द5व, पक श प झरत असलल जण) त म)त7मध) च. वसध अलमड ज च बसल

ब क वर

आत अगद% कठQण कठQण ह#ऊ

उठण.उठ)

ब हर पडण स ठQ म)त7कड प ठ

हफरवण.कध, तर% उठ व ल गण रच.नशव पडल वर ह सगळ चच आपल करतच कS…

वसध अलमड उठल .वद र हहल . न कर द र त)

मग त

र O, वबछ न वर

आतच त र ह#त.त र Oभर स#बत

कल.प ठ

वळवत म ग च लत

, प ठ वळवल,.चचच

भल म#ठ

ब हर पडल वर पनह वळल . मर%आईल ड#ळ त स ठव)

वOव र वद

लखक: वव

कल.न मळ हसत आव र त आल .गवतच गवत

क पहडत

2


पसरलल छ

ल बलचक आव र.चचल पदणWण

घ लण र.बसध ब ईच, व ट बघत असल स रख, ग व तल, कटब ह#त, ब हर.कण, एकट दकटह% ह#त.वसध ब ई सम#रच

हम,च,

बघत च

चहर वर लगचच न र ज हस) पसरत अस.वसध अलमड

सगळ च, पम

ववच रप)स करत.खर तर दर आठवड ल

भटल वर ववच रप)स करण स ठQच पश क ह% वगळ

वसध ब ई , ववच रल वर त कध,च औपच ररक व टत

सत.पण सत.सम#रच

लगच आठवड भर स ठवलल, आपल, प#तड% त च सम#र ररक म, कर ल ल ग.सगळ च सम ध च लत चचच

ल कड% गटजवळ आल .पनह वळल .चचच

घमट कड हकलहकल उजर त

जर

ख द वर, मग छ त,वर,

, Wणभर ड#ळ नमटल.वळल

मह गर प स)

झ ल वर वसध अलमड श तपण , प हहल.उजव ह त ड र

तर कप ळ वर मग ओठ श, आणण त

प व टल ल गल …

दर) अस त ग व.ग व च रलवसर कह%

भ ग प स)

दर) च.इरल, वसत, म O ख)प ज ,.हहरव ई, जगल, झर, ओढ सगळ

, वढलल ह ग व.ज , ख#पट, व ड

लखक: वव

क पहडत

ह%श

ह#त 3


गल .त

ज ग, आल, अप टमaटस आणण बगल.मह गर तल

आधन कतश, सपध करण र.तर%ह% ठ , ठ , आपल ग वढळपण जपण र.जवळच

जगल त आहदव स, प ड ह#त.त म O तसच

र हहल.अज) .ज#सफ अलमड क म कर

कर

आणण एक हदवस णcसतव स, झ ल.फ र व तरह .प सष.आज रह%

दमल त च स ठQ

रहत गल

रहत .पकNत,ह% क टक.पण वळ आल, कS…

वसध ब ई , ससक र ट कल .आज)ब ज)च जर हफरवल,.मग त, पढ तल

हहरर ग र उच गवत वर

व टवर ल बलचक

पसरल,.अध प ऊण त स च वJक ह#त# शन व र%.त हम,स रख .चचमध

म त महण ल

ब हर पडण र सगळ जग ज त एक ब ज)ल

आणण आपण एक ब ज)ल .ज#सफल एक त च, आवड.ग व एक

ब ज)ल व ढल आणण ज#सफ अलमड च घर दसर च ब ज)ल उभ र हहल.ट) मद र पण आकरक बगल .मह गर तल बगल स रख .आधन क.ग व तल वगळ .ज#सफच

मख

इतर बगल पW

सवप प5कS ह एक.प)ण झ ल.त

प)ण

कल.त ज ग, अलमड च ख#पट ह#त.आज)ब ज)ल अलमड कटब च शत

लखक: वव

क पहडत

4


ह#त.आठ भ ऊ, द# र हहल.एक द# च र हदश

कठल तर%.त आ ष

बहहण, अस म#ठ कटब.क ह% गल, क ह%

ग व त असत त अप टमhटमधल

व ट फटल तस न घ)

चढत गल .आपल

त,

पळ

ह%

भ व बहहण,च न गत,

ह%.ररट ड ह#त# च गल

ख जग, क रख न त

कर .हलपर प स)

मj जरप kत

इर द .आध, जमल तवढ

कल.वसध ल कध,ह%

र ज कल

अस हदसल वर आहदव स, प ड वर क म च ल)

कल.च लत ब#लत असत मO त

बर मधल

कतबग र%वर.ररट ड झ ल .त#प kत शत त बगल

उभ कल .ग व स#ड चच सगळ

गल.ज#सफच

आ ष भर मह गर तल

क ढल.त,

फलjटसमध.क ह%

, क रत असत

ह% कल, वसध ब ई

सवत:श, महण ल .आणख, एक बर झ ल

च जग स#ड)

गल .ह

हम,पम ण पनह एकद ह% आ ष त.म)ल

झ ल.क रण श#धल, पण कठलच ठ#स क रण ह त, ल गल.ज ऊद! अस महणत वसध ब ई शवटच

ह%

ह%

वळण वर

आल .सम#र अलमड ह ऊस त च, व ट बघत ह#त.त

, ब रक ई

प हहल.आणख,ह% कण, नतर आज त च, व ट बघत ह#त.अगब ई!

लखक: वव

क पहडत

5


तलव र फjनमल, आल, व टत! त ह#त हत

लगबग,

पढ झ ल .त

पढ

ह% ह#त हत त#प kत आव र त उभ असलल पणसतश,च

दखण इसम पढ झ ल च. “ मसत! म,

#गaद तलव र! म, तमह ल -”

“ मसत! म, वसध अलमड .म फ कर , चचमध) “इटस ओक मjडम!...” अस महण) आणण त

आपल

मग अच क भ ब व)

ल र#ड -”

#गaद तलव र अदब,

पत,च, पक शकqरच, ओळख कर

झकल हदल, आणण

आज)ब ज)ल श#ध) ल गल .मग ओरड ल

ल गल . “शमशर! ओ बट शमशर!” झ ल… त# ओरड ल ल गल वर त च, जर र#र ड पण सदर ब क#- णजल त# पक श महण च .त, सद ओरड ल ल गल,.खर तर व ढलल

प#ट मळ त नतल अगद%

कठQणच ज त ह#त.वसध ब ईच मग पम त

, जवळ घतल. #गaद तलव र

मल ल त च

लखक: वव

पढ त आण)

क पहडत

नतच जवळ गल .नतल

त#प kत एक ल लग#बर

ठवल.

6


“ह महणज आमच क टk आह क टk अलमड ब ई!” “तमह% मर ठQ असखनलत ब#लत अगद%” “दह वरk क ढल,

पदश त - क

महण) तमह ल - द द% महण)? ह

क ट पण महण ल ल गल मग. ह%तर सरळ

ह क म रल

तमह ल !” “मल क ह%ह% महण ! पण पल,ज

ल क ट महण च बद कर !

सjम,, शमम, क ह%ह% महण पण-” “कळल! कळल तमह ल !” अस महणत

#गaद ख# ख# कर

हसल .पक श अवघडल स रख, झ ल,

ह वसध ब ईच

आल.नतल आध र दत त

, सगळ

लगच लW त

तलव र कटब ल अलमड

ह ऊसमध आणल.द र त स वर%ब ई हजर ह#त, चकक! वसध ब ई

ह स व टल.तलव र कटब स ठQ स वर%ब ई सक ळ-सध क ळच जवण त र करण र ह#त,.वसध ब ई , तलव र पत,पत,ल नतच, ओळख कर

हदल,.स वर%ब ई नतच

सवड%पम ण ह सगळ करण र ह#त,

आणण आपल

आहदव स, प ड तल

लखक: वव

क पहडत

घर% परत ज ण र ह#त,. #गaद

7


र वसर प तजu ह#त .त ककS कलल

फ़# वरच बर च ग#ष,

ह#त .घर त प#टभ डकर महण)

आध,च

रह ण एवढ

औपच ररक र वह र ब कS र हहल ह#त . अलमड ह ऊस दमजल, ह#त.तळमजल वर वसध ब ई रह ण र आणण वरच सगळ मजल तलव र कटब च

ह त त असण र

ह#त .वसध ब ई , हदवस भरत आलल वरच

पक शल पम

मजल वर आणल. #गaद पत W

रहत .त# वरच ऐसप5स मजल बघ)

स वर%ब ई , तलव र कटब च

ज ग बघ) शकल

ख)श झ ल .त#प kत

हकच च त ब घतल ह#त .तलव र

कटब ल आत ऑमलटबड, कJफS च लण र आह वसध ब ई , पनह पनह ख O, कर जर श

ववश त, तर सगळ

ह त धर

प हण

?

च,

घतल,. वसध ब ई , आपल बगल ,

आव र, गचच, सगळ सगळ द खवल.समशर द द%, द द% करत त च

अवत,भवत, वपग घ ल ल ल गल .क टk द ड असल पण

ल घव,ह% आह.वसध ब ई सवत;श,च महण ल हसल .

लखक: वव

क पहडत

आणण सवत;श,च

8


स वर%ब ईल फ र र O रह च

आत नतच

आहदव स, प ड तल

घर% परत च ह#त.पनह सक ळ% लवकर प हण च रह च ह#त.उद प स) कटवब

, र O,च

सरबर ईल रज)

आत र#ज.वसध ब ई , आणण तलव र

जवण च बत ठरवल . वसध ब ई , स वर%ब ईल

तश, ऑडर हदल,.स वर%ब ई हश र ह#त,.वसध ब ईच त र झ ल, ह#त,.नत वळ ववच र

नतच क म च#ख कल.उद सक ळच,

हदल वर सगळ आवर बडरममध आल .दम) नमटल वर मर%आई,

करत

वसध ब ई ख लच

मजल वर आपल

सगळ वसध ब ईच

वसत,ल

, लवकर न र#प घतल आणण वसध ब ईच पनतम , भर

ववच र त त

खरतर ज#सफ अलमड असत कण,तर% भ डकर ठवत

लखक: वव

लऊ

वबछ न वर अग ट कल.सव ,पम ण ड#ळ

प हण च

ईल

पक शच, सव स#

श), चच, प र

आल.पण आज सगळ आलल

ण च,

घतल, आणण त, गल,.

तलव र कटब च,, ववशरत: प#टश

ह त ख ल,

क पहडत

गल.त च स ठQ क

ग ढ, श त झ#प ल गल,.

च वसध ब ई

एवढ

ईल ह ववच र अ कद

म#ठ

घर त

गल ह#त

9


पण

#ग आल

कश स ठQ

रहत .मह गर प स)

एवढ

दर) सहस क#ण

ण र? पण ज#सफ गल वर वसध ब ई

स#बत असण

ह% एक म नसक गरज व ट ल ल गल,. त तल कण, वसत, कर

ज च पण अस कण, क म

वसध ब ईस ठQ ज#सफ अलमड च पनश भड

ण वगळ.नशव

कण,

म ग असल तर% ज ग

हदल वर ह#ण र अर ज ह% गरजच ह#तच.

#गaद तलव र सक ळ% लवकरच उठल .त च आवर

पक श उठल,.त,

शत च, त र% करत असत

ह#ईप kत

च स वर%

आल,. #गaद र ष, कNत ब~कत मj जर ह#त .ग म,ण श खच सवतO भ र सव,क रण स ठQ त ल इर प ठवल गल ह#त.श ख ग व त महणज क र एकद .ब~क ह#त .त

ह कच

अतर वर, पण बस अज) ह% त स भर त)

हदलल, क र घऊ च

कर

#गaद स म सम

त# आठ व जत च क म वर रव

घऊ

आल

झल.

बसध ब ई , सवत;च सगळ आवरल आणण उतस ह

वर

गल .पक श हदसत ह#त, त पW च गल,च चटपट%त ह#त,.ज ग फन चरसकट त रच ह#त, पण तर%ह% आणलल स म

लखक: वव

क पहडत

ल वलच 10


प हहज.पक श

त बरचस ल वत आणल ह#त.द द%ल त, अणजब त

कश ल ह त ल व) दत

रहत,.बस , बस

एवढच नतच स गण.वसध ब ईच चड%गढच

ग#ष, सर झ ल . व,

नतकड ल व) बघ)

ग व तल

आणण गपप म र -

आणण नतच

खळण, बjगब हर क ढ)

इकड

झ ल वर समशर कट ळल .द#घ, गपप त रगलल

व5त गल .त च पक शल O स दण सर झ ल.पक शच, आघ#ळ

ब कS ह#त,.वसध ब ईस ठQ कण, स वर% त

सत

णर

रहत,.त च सव5प क

च कर च ह#त .समशरल बगल भ#वत,च, ब ग द खवत,

त ल खळ) द, म, लW ठव, .त) तझ आवर अस पक शल महण) वसध अलमड समशरल घऊ डवरलल, ब ग बघ) ववसरल .आपल

समशर हरवल .द द%, मम सगळ

ख#ल,त आल वर वसध ब ई जवण च

ल गल .त क ह% फ र असण र सटल वर बस) झ ल.त

ह त तल

हम,पम ण गग झ ल

क पहडत

रहत.त करत करत

त र%ल हम,स रख

र#झर%च मण, ओढत त च जप करण सर

आल समशर ब गत आह.त च

लखक: वव

ख ल, आल .फल , भरलल,,

आणण अच क त च

लW त

णखदळण च आव ज बर च वळ

11


आलल त

ह%.त

लगबग,

बगल च

म गच

उठल

ब हर आल .समशरल श#धत

द र%

व ल गल.एक झपकद र फल च

कड%जवळ समशर प ठम#र उभ ह#त .एक ग झ ल स रख .त त च म ग) गल

पढ त आल

ह%.समशर फल ओरब ड)

घत ह#त आणण त, कसकर

ह#त .त ल क ट ट#चत,ल महण) व टल,.”शमम,” त

तर% समशरच त च कड लW

वसध ब ई

, हलकS ह क म रल,.द# -त,

ज ग झ ल . जर वर कर

ववनचO चमक हदसल,.त च व टल.त

तझ

स रखच एक लह

आ ष

जर नमळ ल वरह%

तरह त

ज सतच

म)ल असत.त ल कसकरल कS त च ह# ज त ह5!” त# णखदळल .वसध ब ई

पत क व क वरच त च भ ष

क#ड त ट कत तर ह#तच पण त

लखक: वव

जरत हहसतच,

, त ल समजव ल सरव त कल,.फ)ल महणज

सपत.“उसक ख)

समज वत असलल

समशरच

जरश, त च,

जरतल, त, चमक कम, ह#ई

आश

ह क तर त#

वसध अलमड कड

बनघतल.वसध ब ई अव क झ ल .त त च

क ळज,

ट कत

क पहडत

वसध ब ई

समशरच, क ळज, व ट ल

12


सरव त झ ल,. वसध ब ईच हदवस

हम,पW र सत ज त ह#त.पक शकqरच बर चस

वळ झ#पण त ज ई.झ#प)

उठल वर नतल आपल

ज सत वळ

झ#पण बदल सक#च व ट पण वसध ब ई नतच कस आवश क आह त सतत समजव)

हदवस त ह नतल

स गत.पक शच उरलल वळ

ख ण त ज त अस.पचड भ)क ल ग च, नतल .त वरह% वसध ब ई

नतल समज वत.मग नतच उरलल वळ वसध ब ईश, गपप म रण त ज ई. #गaदच ह लJणजगब#हडkग झ ल ह#त.सक ळ% व चण इतपत आणण र O, जऊ अस.समशर

शत करत

झ#पण इतपत त# घर त

ज) मध पलग)पमध ज ण र ह#त .महह

द#

पपर

महह

ब कS ह#त त ल .त# सक ळ% उश,र उठ, हटरह% बघत बघत बश कर,

शत , दध ) वपई.आघ#ळ कर

द द%च

ब गत ज ई.जवण,

ट%रह%, ब ग, खळण,, ब ग, सध क ळ% पनह ब ग, मग झ#पप kत ट%रह%.उरलल घत.त च

वळत वसध अलमड आवज)

कल कल

घऊ

त ल ग#ष, स गत.त च बर#बर

खळत.त ल आज)ब ज)ल ब हर घऊ

लखक: वव

क पहडत

त च तब

ज त.शन व र%

#गaद-

13


पक शच

परव ग,

आपल बर#बर त बसत बसत उमज)

त ल चचमधसद घऊ

गल .त ल

, आपल स रख श त बस ल ल वल.क टk श त

रहत.आपण म तल

वसध ब ई

अस त

म त त ल क टk महणत#

सवत:चच हस) आल.आपण प त स#ड च

ह%

, तaरह च ठरवल.

वसध ब ई , हकत,ह% समजव च प त कल , लह दलW कर च हकत,ह% प त कल तर% त च

म)ल महण)

दष,

समशरच

व गण हदवसaहदवस अनधक अनधक क ळज,च ह#ऊ ल गल.त# फल कसकर

हसत हसत इतसतत: फक)

तडवत र ह%.मग च, र ग बघ) द ब)

मर

बघ)

ख ल, घ ल)

पकड)

जरतल, त,

रहत,.वसध ब ई , समजवल वर त# ह ह

हसत र ह%.खर तर पक शल ह क ह% स ग)

व टल पण मग गपप म रत त त च

क पहडत

ख ल,

फलप खर च धड जनम ,वर

त ल आसर% आ द ह#ई.त च

अस वसध ब ई

लखक: वव

ट कS.मग त# फलप खर म ग ध व) ल गल .त

चमक तर ज त ज तच करत म

चरगळ)

उकSडव बस आणण एककSल ह त

त च एक एक अव व वगळ कर तडफडत

दई.प

त:ड) 14


न घ लच.”मड क क

कर?” अस न कर

नत

ववच रल वर वसध ब ई न रतर झ ल . मग त# हदवस आल .सक ळ%च पक शच तर%ह% ऑहफसल ज ऊ

कळ सर झ ल . #गaद

त# महण ल ल गल .वसध ब ई , त ल

वळ%च समज हदल, आणण तडक नतल क रमध घ ल) तलव र कटब समज)

व घ तलल

हJणसपटल त घऊ

#गaद गभ,र झ ल .कJणमपलकशनस

गल

ग व तल , .न कड

रहत, पण व ट पह ल

ल गण र ह#त,. #गaद व ट बघत नतच शज र% बसल .वसध ब ई

अलमड ह ऊसमध परतण भ ग ह#त.समशर हJणसपटलमध सवसर बस , त# द द% द द% करत त च च म ग ल गल आणण त च बर#बर अलमड ह ऊसमध परतल .घर% परतल वर वसध ब ईच, च गल,च लगबग सर झ ल,.त च त

, त, अर तच व ढवल,.वरच

त र% कर व,? स म

मजल वर ज ऊ

आण)

स वर%ल रह ल च ब#लव व क ? अश जवण ब वण च

लखक: वव

कमत त

क पहडत

सवभ व स र

इतक

ठव व? द#

हदवस स ठQ

ववच र त आणण सवत:च र ग झल

कS समशर 15


ब हर व गत खळत# समशर ब गतल म#ठठQ,

ह सद त

ववसरल .

एक घ द ट झडप आड दड)

बसल ह#त .एक

W, असलल, प क#ळ% एक टवटव,त म#ठ

फल वर णसरर

ह#ण च, व ट बघत.टक ल ऊ .अच क स त आठ कस ळ प बसल ह#त त

झडप पनलकडच

प व टवर

त ल हदसल.ववनचO क ह%तर% हदसल महण) गल.त च, म गच

जर त

वर णखळल,.प

ब ज)ल ज त ह#त.समशर भ

प क#ळ%कड पह त# तर त कलल .आत त च म घण स ठQ त च दबकत म गच

त च लW वधल

बगल ल वळस घ ल) ऊ

वळ स ध)

स त-आठ कस ळ प

पनह त

प#ब र

च म ग#व वर उठल .दबकत

ब ज)ल आल .इरच त, णखडकS ह#त,.म#ठ हकच च

एक ब ज)ल असलल,.समशरच

जर लवकर आटपल, त#प kत जर द द%

हडसटब कल

ह%, तर त# गपच)प

लखक: वव

क पहडत

असलल

बगल कड ज त

म ग ल गल.त# हळ)च झडप त)

क# ड स रख,. द द%च ’हकल,ग’ नमश

प क#ळ%

वर

त#

द द%ल ह क म र

च णखडकSत चढ)

दचकवत अस.ग ल तल

त ल

आत क म त

ग ल त हसत 16


हम,स रख हळ)च त# त

ओट जवळच दष द#

णखडकSत चढल आणण सम#र हकच च

बघ)

सद झ ल .त:ड वर क ळ फडक ब धलल

द डगट द द%ल धरत ह#त.त तल एक

द द%च त:ड

द बल.दसर लखलखत चJपर ब हर क ढत ह#त .त:ड वर ह त द बल मळ द द% घसमटल, तर% नत ठवल .समशरल क ह% कळ च

आत चJपरव ल

ज#र त व र कर च प त कल .द द% नतच द ब)

ज#रद र पनतक र च ल) द द%च

त,व पनतक र कल

ओट%प#ट त बसल .समशर बघत बसल .द द%

धरल .तर% रक

ओरडण स ठQ समशर

त# व र

जखमवर ह त

उसळ% घतल, आणण द द%! महण) आ व सल पण त च

उर त

त:ड त)

आव ज

फट .त च ग#बर चहर ल लबद झ ल .ड#ळ रक ळल पण आव ज क ह% फट .त# प ढर फटक पड ल ल गल .त च, प#ट त)

वह ण रय़ रकपव ह वर

हल .त#प kत आतल

तसलच द#घ द डगट भल म#ठ ग ठ#ड घऊ धरलल

जर द द%च

ख#ल,त)

ब हर आल.द द%ल

द#घ , द द%ल अWरश: तसच ढकल)

हदल.त दरव ज त)

ब हर पडल.समशर णखडकSल आणख, घटट नचकटल .त स त-आठ

लखक: वव

क पहडत

17


कस ळ प प

लऊ

त# उभ ह#त त

पळ ल. समशरच

ल गल .त

णखडकSच ड#ळ त)

ववरद हदश

पण च

णखडकSतच बसकण म रल,.मग भ

वर

ढगण ल

ध र व ह) ऊ

द द%

द द% करत त# कस बस धडपडत हकच मध नशरल .द द%जवळ गल .द द%च ड#ळ ववनचO हदसत ह#त तर% नत त ल समजल.त# नतच ल गल, त, द द%.मग क#, फलप खर

स गण र%.नतच

ड#ळ त बघत र हहल आणण त ल आठव)

मर

मर

क#, फल कसकर

क# महण)

क#, प

सतत कळवळ)

तडव)

पण पम

ड#ळ त ख#लवर बघत त# नतल महण ल “सJर%

द द%”- “आत कळल

तल !” द द%

आणण त# लह ग प#र त समज) रडत र हहल …

लखक: वव

त ल ओळखल

क पहडत

जर च त ल स गत ह#त,

नतल घटट धर

हमस हमश,

18

समशेर!  

अ‍ेका लहान मुलाची कहाणी