Page 1

ग ण आनद च !

तज ददप च उजळन आल

द प मन च झण पक शल.. तज ळलल

ज त मधन

ददपव ळ च

आनद मध

ओज त च ओसडन न$ ल..!! आत( मन च ववरन गल.. सख-द:ख च

आ ष

कव :ववश ल कलकण.

गध त स र

सख गध वन गल..!!

1


ग ण मन तल ओठ0 आल द प वल स$ फलन गल.. समन सगध द प वल च

ददप सव ज वन दरवळल..!! क न ननन दत तच तर ण

सद3व एक त आनद ग ण.. आल ददन स5ख च आल

सव घवन सम8द च मळ..!! द प वल शभनचतन !

कव :ववश ल कलकण.

2

गाणे आनंदाचे  

दिवाळीच्या आनंदाचे हे गाणं आझे.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you