Page 1

चलत क नम गड

लख क : शय रतप र

1


मळ त ५० हज र ककम ध वलल आमच ग ड आमह खवकत घतल तवह आमह खतच खतसर म लक ह"त". य च ग ड न पढ द"न अड च वर' आमह ल उतम स थ कदल . क ह व ईट पस.गह आल पण तय त1नह खनभ वल गल". अस च एक ककसस २००६ चय ज1नचय १२ त र ल आमह एक आरथक ववह र प1ण; कर यल ठ णय ल गल" ह"त". म , नवर आखण मलग अस खतघजण ह"त". त क म प1ण; करन यत न स.धय क ळ झ ल . सक ळ ठ णय ल ज त न ग ड न थ"ड त स कदल ह"त . मधयच ब.द पडण., वग व ढव यल गल. कC वग न व ढत नसत च आव ज यण. अस क ह पक र झ ल ह"त. पण परतत न ह अडचण ज णवलय न ह त; तवह तय त तक खलक अस व त अस समज1न दल;क कल. स"मव रप स1न मल च श ळ सर ह"ण र ह"त , तय मळ तय च खवरय वर गपप च ल1 ह"तय . घ"डब.दर र"ड सर वह यचय आध एक औद"खगक खवभ ग ल गत". कदवसभर बरचस टक खतथ ब ज1ल उभ असत त. खतथ नहम च वद;ळ असलय न ग ड च वग कम च ह"त . खततकय त सम"रन रसत कNस करण रय एक न...तमचय ग ड चय बNनटमध1न ठठणगय यत आहत...अस स .खगतल. पर. त तस क ह महणज आव ज, व स अस आमह ल ज णवत नसलय न आमह न थ .बत तय चय कड दल;क करन पढ च लत झ ल". द"न खमखनट वर पनह रसतय वरचय एक न आमह ल ...ग ड चय बNनटमध1न ठठणगय यत असलय च...स .खगतल. एकच घटन द"न खनरखनर ळय म णस .न खनरखनर ळय ठठक ण स .खगतलय मळ आत म त थ"ड क ळज व ट1 न आमह ग ड ब ज1ल घतल , थ .बवल आखण बNनट उघड1 न प खहल. त" दसर

लख क : शय रतप र

2


म ण1सह आत आमह ल स म ल झ ल . बNनट उघड1 न प खहल पण ठठणगय पडत असलय स र क ह च कदसल न ह . ककव ठठणगय पडलय चय बNनटचय अ.तभ ;ग त क ह ह ण कदसलय न ह त. पण कद खचत ग ड ब.द असलय न ठठणगय कदसत नसत ल अस व ट1 न नवरय न ग ड सर कल . म आखण त" दसर म ण1स बNनटचय अ.तभ ;ग त क ह कदसत क त प हत ह"त". पण मल तस क ह आढळल न ह . तय वर त" म ण1स महण ल ... आत जर ठठणगय कदसलय नसलय तर मग श मल कदसत ह"तय ठठणगय . आत ह च ब ब य प1वUह एक न द व1न कदलल असलय न ध"क पतकरणय त अथ; नवहत . क रण त द"नह म णस ठठणगय बखघतलय च स .गत असल तर ह आमह ल खतघ .न ह तय कदसललय नवहतय . तय मळ पनह एकद दल;क करन जर तसच पढ गल" आखण व टत क ह दघ;टन घडल तर क य करण र ? बर. ! म र अगद बNनट उघड1 न आमह तप सण कल तर , मल क य ककव म झय नवरय ल क य तय त क य खबघ ड झ ल य आखण त" कस दरसत कर यच य च क ह ह म खहत नवहत . इतक. च क य, स ध प.कचर ट यर बदलत यत नवहत कC कश ल क य महणत त ह ह म ह त नवहत.. आत पढ क य कर व अशय स.भम त आमह असत न च त" दसर म ण1स आपणहन महण ल ... स हब, इथ जवळच म गचय गलल त एक ग\रज आह. खतथ तमह द व1न घय हव. तर. कठपय^त ज यच य तमह ल ? ब"ठरवल ... इखत नवर त" :- अर ब पर ! मग स हब इथच क य त द व1न घय , फड क य पNबलम वह यल नक". नमकC ह च ग"ष आमचय मन त यत ह"त . तय मळ त" महणत असललय

लख क : शय रतप र

3


ग\रजमधय ग ड द व1न घय यच खवच र कल . आत ग ड तय त1न च रच कC महणज प .ढर हत च. तय च च;ह तस च एकदम ख श ल भ"क प डण र . तय मळ अशय आण ब ण चय पस.ग यण रय च ;करत महण1न वगळ र.५०००/- आमह नहम जवळ ब ळग यच".पण इथ अशय अडखनड ज ग अडखनड वळ नमक ककत च; कर व ल गल य च क ह अ.द ज यईन . पण खनद न आपलय मदत ल इथल सथ खनक म खहतग र आह य आशवर आत नवर आखण त" म ण1स य .च स.व द सर झ ल . चल द व मल त ग\रज, आपण ग\रज ल ज ऊ... नवर तय म णस ल महण ल . त" :- ग ड न ह ज ण र स हब खतथ, म गचय गलल त आह. नवर :- मग कस ह" ज ण र ? आखण ग\रज आह महणत मग ग ड कश न ह ज ऊ शकत खतथ ? त" :- आह" रसत ह य, पण खहत1न न य, पल कडचय ब ज1न तम ल प र तय न कय वर ज ऊन खतथ1न र ईट घऊन मग अधय ; ककल"म टर वर य1 टन; घऊन तय गलल त ज व. ल गल स हब. तय पक ग ड खहतच ठव , आपण ज ऊन खतथलय मक\ खनकल ब"ल व1न घऊन यऊय . नवर :- अह", पण त" मक\ खनक क य आमह ल ओळ त" क ? त" कश ल यईल इथ ? त" :- स यssssssssss ब , क य ह य न , इथ बरच टक दरसत ल यत त. त इथच उभ करत त. खतथल मक\ खनक यऊन दरसत करत त. मल म ह त आह. म ओळ त" तय .न . नवर :- बर. ठ क आह, चल मग, ककत ल .ब आह इथ1न ? त" :- ह क य,खहत. म गचय च गलल त.

लख क : शय रतप र

4


म झय कड वळ1 न नवर मल महण ल ... तमह द"घ.(म आखण आमच मलग ) ग ड तच बस . म ज ऊन घऊन यत" तय मक\ खनकल ... आखण तय म णस बर"बर खनघ1न गल . स.धय क ळच स डसह च वळ ह"त . हळ1 हळ1 अ.ध र यल ल गल. ह"त.. ज1न मखहन असल तर प वस ल सरव त झ ल नसलय न ज म उकडत ह"त.. सहज महण1न म झ नजर सम"रच उभय असललय एक टक कड गल .खतथ1न एक म ण1स च"रन बखघतलय स र आमचय कड प हत ह"त . म बखघतलय वर एकदम लपल . मल क ह तर खवखचत व टल. पण ग ड च खवच र ड"कय त ह"त महण1न म दल;क कल.. द"न खमखनट .न पनह तच घडल.. आत म त मल एक खवखचतच खभत व ट यल ल गल . नवर जय अन"ळ म णस बर"बर, जय अन"ळ ठठक ण गल य.....खतथ तय ल क ह ध"क तर ह"ण र न ह न ! पढ आमह ल द"घ .न तर क ह ह"ण र न ह न ! नवरय ल क ह झ ल. तर आमह द"घ. क य करण र ! ब पर ! एक न द"न अनक श.क कश.क .न आत ड"कय त थgम न घ ल यल सरव त कल . आखण बरद र महण1न म इतक वळ उघड असललय आमचय खतघ .चय ख डकय ब.द कलय . लNक नसलल दरव ज लNक करन घतल . भय नक उकडत अस1नसद भ त प"ट आमह द"घ तसच घ म घ1म ह"ऊन बस1न र खहल". व परत यत नवहत तर लiग ड इवहकरत ज त न आमह सरखकतत महण1न गप बर"बर ब ळगत अस1 त ह त त घऊन बस1न र खहल. प चच खमखनट झ ल असत ल पण भय नक त ण ल त" क ळ अगद यग स र व टल . इतकय त म ग1न त" दसर म ण1स यत न कदसल पण त" एकट च ह"त . आत म त आपल खभत र ठरत कC क य अश त व टत असत न च थ"ड अ.तर वर म ग नवर आखण अज1न एक म ण1स ( खतसर ) अस द"घ ब"लत ब"लत यत न कदसल.

लख क : शय रतप र

5


तय ल सरखकत प हन ह यस. व टल.. तय खतसरय म णस न बNनट उघडल आखण नवरय ल ग ड च ल1 कर यल स .खगतल . तय पम ण कलय वर तय न क ह तर बNनटमधय कल.तय बर"बर क ह तर एक वगळ च आव ज य यल ल गल . त" ऐक1 न तय न स .खगतल कC... ग ड च अलटरनटर गल आह. आत त" अलटरनटर क य च ज असत ? तय च उपय"ग क य ? त" खबघडल तर क य पठरण म ह"त" ? दरसत न करत ग ड च लवल तर क य ह"त. ? आमह ल तय तल. ओ महणत ठ" म ह त नवहत. . पण आध घडललय घटनन मल ह सगळय त क ह तर क ळ. बर. व ट यल ल गलल. ह"त. . तर ह नकC त नवहत महण1न म हलकच नवरय ल महटल. कC...ब"ठरवल ल ज ऊ आखण आपलय नहम चय ग\रजल ज ऊ. क य असल त खतथ कर. नवर म त मन त1न ज म हबकलल ह"त आखण खबघडललय खसथत त ग ड पढ घऊन ज यल अखजब त तय र नवहत . नवर :- बर. मग ह प ट; दरसत करन ट क . खतसर :- दरसत न ह ह"त ह भ ग, बदल व च ल गल. नवर :-अर ब पर ! मग आत क य करण र ? अज1न ककत ह ग ड ज ऊ शकल ? घर पय^त प"च1 शकत" क आमह ? खतसर :- कठ र हत ? आमह :- ब"ठरवल . खतसर :- अर ब पर, लई ल .ब ह य. इतकय ल .ब न य ज ऊ शकत ग ड ह प ट;खबगर. नवर :- ककत च; यईल ह प ट;ल ?

लख क : शय रतप र

6


खतसर :- २८००/- रपय ककमत ह य प ट; च . नवर :- एवढ ! क ह कम न ह क ह"ण र ? खतसर :- अह" स यब, आमह तर फक प ट; बसवत", क. पन च प ईस ह य. नवर :- (दसर क ह ह पय ;य उपलबध नसलय न) ठ क आह बदल त" प ट;. खतसर :- स यब, सट क न य, म गव व ल गल. नवर :- ठ क आह, म गव न कठ1 न म गव यच त", आमह थ .बत". खतसर :- अह" स हब, आत कठ1 न म गवण र ? ड यरकट क. पन कड1 न म गव व ल गण र प ट; , आत तर क. पन ब.द झ ल . आज शखनव र, उद रखवव र......आत स"मव र दप र खशव य प ट; न य ग वन र ! म :- ( मन त) महणण. तर क य आह य च. ? य ल नकC हव.य तर क य ? नवर :- ( हत शपण) मग आत क य कर यच. ? तमह स .ग ! खतसर :- एक उप य आह स यब. क लच म झय कड एक ग ड आल आह ठरपररगल , तय ग ड च पण ह च प ट; गल य. तय चय करत म प ट; म गवल ह"त ....त" आज दप र च म झय कड आल ह य. त" बसव1न दऊ क तमह ल ? ब"ल ! म :- (मन त) आध प ट; न ह महणत", मग दसरय ग ड कठरत म गवलल नव प ट; आह महणत". बहद ह आत तय आत य कण दरमळ असललय प ट;च ज सत पgस उकळ यचय बत त अस व . व सतखवक आपलय पशय श इम न र 1न तय न तय ग ड कठरत म गवलल प ट; आमचय ग ड ल बसव यच कC न ह ह क ळ-वळ-पस.ग प हन सवत:हन ठरव यल हरकत नवहत . (उघडपण) अह", पण तय ग ड कठरत आणलल प ट; आमह कस क य घण र ? त" म लक उद ग ड म ग यल आल तर ? म झय य पश .वर म झय नवरय न म झय कड... आत च अगद सदसखsवक ज गtत ह"ण र क य

लख क : शय रतप र

7


म1 ; ब ई आह म झ ब यक"... अशय धतUच एक कट क ट कल . खतसर :- म\डम त" म ण1स ब हरग व गल य ग ड दरसत ल दऊन क ल. ५-६ कदवस .न यण र आह. आज तमह ल ह प ट; ल व1न दत". स"मव रल तय चय स ट पनह प ट; म गव1न तय ल पण बसव1न दईन कC. क य टनशन न य म\डम. म :- पण त" प ट; आमचय ग ड ल बसल क ववखसथत ? खतसर :- ग ड क"नच पन अस1 द म\डम, पन त" प ट; सगळय ग ड .न शमच असत". म पनह क ह खवच र यल तuड उघडण र तवढ त... नवर :- ठ क आह मग, द बदल1न. ककत अठ व सश रपय न ? खतसर :- ह" स यब. म :- य प ट;च. खबल खमळल न आमह ल ? खतसर :- खबल ? तsssssssssss तय म णस चय न व वर ह य, तमह घऊन क य करन र ? म :- मग खनद न तमचय दक न च. खबल तर ! खतसर :- अव" क य म\डम, छ"ट.स. ग\रज आमच.,कसल. खबल म गत !सगळय .न कच खबल. दत" क गद वर. म :- बर. कच. तर कच. पण त तर द . खशव य तय प ट; च "क असलच न त"ह आण . इतक सस.व द(?) ह"ऊन त" खतसर अलटरनटर न मक प ट; आण यल रव न झ ल . खतथ सगळच अन"ळ असलय न, दसर आमह ल जण1 दवद1तच व टल . आमच सगळ खभसत आत तय द"घ .वर ह"त . तय मळ आमह तय ल खनद न खतसर परत यईपय^त खतथच थ .ब यच खवन.त कल . तय पम ण तय न

लख क : शय रतप र

8


त ऐकल . ग ड दरसत झ ल आखण ब"ठरवल ल प"ह"चल" कC सरळ घर न ज त आमचय नहम चय ग\रजल ग ड घऊन ज यच. ह आमह ठरवल.. आत खतसरय न पनह एकद बNनट उघड1 न क म ल सरव त कल . ह क म ववखसथत प र पड1 न आमह स रप घर प"हच1 कC न ह य .च चचत नवरय ल भडस वत ह"त . तर मल म त आपलय ल ह म ण1स फसवत"य अश स र श.क ल ग1न र खहल ह"त . प ट; बदल1न झ लय वर तय न ग ड सर कर यल स .खगतल . परत क ह तर ट ट कल. आखण मग सगळ. आत ठ क असलय च खनव ;ळ कदल . जन प ट; त" फक1 न द यल खनघ ल ह"त . पण इथ1न गलय वर आमचय नहम चय ग\रजल ग ड नय यच ह आमच आध च ठरलल असलय न; त" प ट; आमह तय चय कड1 न म ग1न घतल . खतसर :- स .भ ल1न ठव ह प ट;. आडव ह"ऊन दऊ नक . अस उभ चय उभ ठव . तय त ऍखसड असत. कश ल घऊन ज त घर ? खहतच ट क1 न द कC. नवर :- नक" अस1 द, घर गलय वर ट क1 न दऊ. खतसर :- स यब ह घय खबल. आखण तय प ट; च "क . म\डमन म खगतल. ह"त.. बखघतल. तर एक वह चय चरगळललय ,मळललय प न वर तय प ट;च. न व दवन गर त खलहन तय चय पढ ककमत खलखहल ह"त . सदgव न स .खगतल तवढ च ककमत खलखहलल ह"त . पण तय वखतठरक क ह ह खलखहलल नवहत. आखण त" "क महणज स ध कC र. ग च "क ह"त आखण त" ह मळलल . आज दप र नव न आणललय य प ट;च "क अस क ? ह मल पडलल पश नवरय ल महतव च व टल न ह . म :- अह" पण य प ट; च म1ळ "क कठ आह ? आखण य खबल वर तमच. न व ककव ग\रजच. न व क ह च खलखहलल. न ह य. फ"न न.बर पण न ह य.

लख क : शय रतप र

9


खतसर :- म\डम ह त ल म णस. ह यत न क म ल ......तय .न कठतर ट कल असन र "क . मग श टशट}गल क ढल ह"त . आखण न व-न.बर प यजल तर खलहन घय , म स .गत". तय चय स .गणय वरन तय च. न व आखण भमणधवन कम .क इतक. खलहन घतल. . त" कम .कह तय ल धड स .गत यत नवहत ..पण दसरय चय मदत न तय न त" कस बस स .खगतल . आत पgस द यच वळ आल . ग ड त ठवललय प ककट तल पgस द यल महण1न नवर ग ड त खशरल . खतच. स.ध स ध1न म तय ल महटल.... थ .ब, पgस दऊ नक"स. महणज क\ श दऊ नक"स. आपलय कड चकबक आह. आपण तय ल चक दऊय . नवर :- अग. क ह तर क य, चक कस घईल त" ! एकतर आपण अडचण त असत न तय न आपलय ल मदत कल . म :- चक हव तर बअरर दऊ, स"मव र सक ळ ब\कत ज ऊन त" क ढ1 शकल. ऐक म झ.,म ब"लत हव. तर तय चय श .फक त1 मल खवर"ध कर नक"स. म ज क ह स .ग न तय ल ह" महण फक. मल कळत नवहत. कC एरव ब र क स र क ग"ष}च खचककतस करण र म झ नवर आज अस क व गत" आह ? तय अन"ळ म णस वर सगळ खवश स क ट कत" आह ? पण आत तय ल ह समज वत बस यच वळ नवहत . ज त ज त म झय मन त ज क ह ह"त. त स .ग1 पण आध ह क म उरक1 अस खवच र कल . म :- द द , आमचय कड क ह आत एवढ पgस न खहयत, पण ब•कत आहत. आखण आमचय कड आत चकबक आह, तर आमह तमचय न व च चक तमह ल दत".च लल न ?

लख क : शय रतप र

10


खतसर :-म\डम, म झ. क य ब•कत त. न य क"णतय , चक दऊन क य उपय"ग ? म :- क ळज कर नक , म बअरर चक दत, तमह स"मव र सक ळ इथलय भ ग तलय हiगकiग ब•कत ज ऊन ह चक द व . तमह ल त बडत"ब पgस खमळत ल. आत त" क चक1 च कर यल ल गल . महण ल ... म तमह ल एवढ अडचन त सद मदत कल आखण तमह मल आत पgस दत न ह कस? म :- द द , आमचय वर खवश स ठव . र. च आत आमचय कड पgस न ह त. अस. क ह ह"ईल अश आमह ल कलपन पण नवहत . इथ आमचय ओळ च. क"ण र हत.ह न ह , कC जय .चय कड1 न पgस घऊन तमह ल कदल असत. खतसर :- म\डम, ब•कत पgस ह य महणत म.ग यट एम मध1न क ढ1 न द कC. म :- अह", आमह क ह एट एम क ड; वगgर व परत न ह . आमह इतक श म.त न ह क ह . ग ड पण जन च आह प ह . आमह हलल च घतल खवकत. त" क ह ऐकन . शवट चक घय न ह तर तमच प ट; क ढ1 न घय आखण आमच जन च पनह बसव1न द अश म तय चय नपट ल बसल. क य असल त द"न-अड चश मजर आमह दऊ महण1न स .खगतल. शवट कटकट नक" ककव ह तच. खगरह ईक ज ईल महण1न तय न चक घय यल कबल कदल . अथ ;त तय च बडबड च ल1च ह"त . पण खतथ दल;क कल. तय ल चक खलहन कदल . त" कस आखण क"णतय ब\कत क उ. टरवर द व यच ह तय ल समज व1न स .खगतल. पण तय न ज न व तय च महण1न स .खगतल ह"त त तय चय भ व च आह अस महण ल . अथ ;त चक बअरर असलय न क ह फरक पडण र नवहत . तय ल क"णत ह अडचण आलय स आमच द"घ .च भमणधवन कम .क दऊन स.पक; कर यल स .खगतल. आमचय अडचण त तय न कललय स ह बदल तय च आभ र म न1न आमह म ग;सथ झ ल".

लख क : शय रतप र

11


ह प सत खवक ह"त अस समज हव. तर क रण

र ककसस पढच आह.

खतथ1न खनघ लय वर ज त न व टत म नवरय ल , त" ग\रज श"ध यल गल असत क य घडल, म झय मन त नमकय क य भ वन आलय , सगळ घटन कम प हत ह फसवण1क तर न ह न अश श.क कश क य आल य च प ढ व चल . ह सगळ. ऐक1 न नवरय ल पण मग र" र क ह अघठटत घडल असत तर क य झ ल. असत. ह व ट1 न धडकC भरल आखण र" रच ह जर फसवण1क असल तर र" पgस दणय पक चक दणय च म झ शह णपण पटल . त" कदवस शखनव र अस1न पढच कदवस रखवव र च असणय च तय वळ आमचय पथथय वर पडलय च लक त आल. क ह वळ तच द1ध क द1ध आखण प न क प न ह"ण रच ह"त. ब"ठरवल ल प"ह"चलय वर आमह ग ड घऊन सरळ ग\रज मधय गल". आमचय पठरसर तच असललय य ग\रजच म लक आमचय ओळ च ह"त . तय चय क न वर इतथ.भ1त हकCकत घ तल . आखण तय ल त" जन अलटनटर न मक प ट; द व1न खवच रल कC ह र" रच खबघडल आह क ? खबघडल असल तर ह ग ड ठ णय प स1न इथपय^त यऊ शकल असत क ? इतर क ह ध"क ह"ऊ शकल असत क ? ग ड त ठठणगय पडणय च क रण ह खबघडलल प ट; अस1 शकत क ? तय वर तय न कदललय उतर .न आमच. म1 ;तवच जण1 खसद कल.. त" महण ल ...ह प ट; खबघडलल न ह .ग ड तल अलटरनटर ह प ट; कखचतच खबघडत". आजपय^त गलय २०-२२ वर ^त म फक ह त चय ब"ट वर म"जणय इतकय ग ड .मधय ह प ट; बदल कल आह. दसर. महणज ह प ट; खबघड व अस. य चय त क ह ह नसत..खबघडल तर म1ळ उतप दनच सद"र

लख क : शय रतप र

12


असलय खशव य खबघडण र न ह . पण म1ळ उतप दन सद"र असत. तर ह ग ड इतक ५० हज र ककल"म टर ध वल च नसत . खतसर. ठठणगय पडत न तमह पतयक प खहलय त क ? क"ण तर स .खगतल. तय चय वर खवश स कस क य ठवत ,सवत: त क न ह करन घतल ? आखण सगळय त शवटच. पण महतव च. महणज अशय क"णतय तर टक र ग\रजमधय ज णय पक म रत चय सरवस सƒटर मधय क न ह गल त ? म :- बर. ह प ट; ककत ल खमळत" ? ग\रजव ल :- ६००-७००/- पय^त खमळत" पण तमह ल फसवलच आह तर ज सत घतल असत ल. कठ घडल ह घटन ? आमह :- घ"डब.दर ग\रजव ल :- मग १५००-१७००/- घतल असत ल न ? नश ब एकसपस ह यववर असत त तर ५०००/- चय ल नसत आल . आत २८००/-दऊन बसल" असल" तर तय चय कड आपल म1 ;पण कश ल कब1ल कर ! ह" १७००/- कदल महण1न स .खगतल. आमह खवच रललय सगळय पश .न तय चय तय पखतपश .न आमह म1 ; ठरलय च आमह ल कळ1 न चकल. शवट नव न बसवलल त" प ट; क ढ1 न ट क1 न पनह आमच ह"त त"च जन प ट; तय चय कड1 न बसव1न घऊन आमह स रप घर परतल". तय न आमच फसवण1क कल ह खसद झ लय वर आत नवर भडकल . म तय ल श .त र हणय स स .खगतल. महटल. कC...आपल क ह ह नकस न झ ल न ह य. तय ल आपण चकन पgस कदल असलय न आपण त बडत"ब ब\कल फ"न ब•कCगचय सखवध म फ; त चक वटवण थ .बव1 शकत". तय करत ५० रपय ब•क क प1न घईल भल पण उरलल २७५०/- तर व चत ल. नकस न तय म णस च झ ल आह. तय च ह प ट; आपलय ल दऊन ट कलय मळ आत पनह नव च;

लख क : शय रतप र

13


करन तय ल अज1न अस प ट; आण यल ल गण र. ब•कत पgस आण यल ज ईल तर तह ह तच गल आत . पण आत एक क म करय . तय न कदललय फ"न कम .क वर फ"न करन....तय न आपल कलल फसवण1क आपलय ल कळल असलय च स .ग1य . तय च तय ल खशक महण1न आपण तय ल कदलल चक आमह न वटवणय च आदश ब•कल दत असलय चह स .ग1य . तय पम ण तय न कदललय कम .क वर आमह फ"न कफरवल पण अथ ;तच ह कम .कह अखसततव त नसलय च खनर"प आमह ल ऐक यल खमळ ल . तय वर म त आमह कसल ह खवच र न करत सरळ ब•कल फ"न चय म धयम त1न सदर चक न वटवणय च आदश दऊन ट कल. आखण य पढ ग ड चय क"णतय ह समसयकठरत म रत चय सरवस सƒटरखशव य इतरत न ज णय खवरय मन श पकC 1णग ठ ब .धल .

लख क : शय रतप र

14

चलती का नाम गाडी!  

गाडी रस्त्यातच बिघडली तर काय होऊ शकते त्याबद्दल वाचा.

चलती का नाम गाडी!  

गाडी रस्त्यातच बिघडली तर काय होऊ शकते त्याबद्दल वाचा.