Page 1

अश ह द व ळ !

खण !!!! ब हर आव ज आल वर म लक आण

ब ईन व कन प दहल. त "च पत

ग'ह (ग बबणल*"ग क"स,कशन क"पन च म लक श .

लणखक : म नल गद

शम/ख

1


क म वरन आलल द सल. ब"गल च

रख

र न भल म(ठ6

ल(ख"* फ टक उघ*ल. एक आध/ननक क र आत नशरल . ब"गल च म/ख

ध वत

र प श क र थ "बल . क रच ड इवहर उतरल आण

ऊन क रच म गच

ड इवहरन ब"गल च कल आण

र उघ*ल. म लक ख ल उतरल.

ब जल असलल

क रच दकलल

त( ननघन गल . ध"द च

त न

गDरजमध

शम/ख स हब "च

पनतषच श न र ख

क र नऊन उभ

ह त त स/पतF करन -

ब"गल ल

म लक "न च र ब जन चककर म रल . न/कत च र"गर"ग(ट प/र झ लल ब"गल अग ब"गल बवद/त र(ष

नव न द सत ह(त . त

स"ध क ळ स"प F

ईन उजळन ननघ ल ह(त . न च-

द व "च उघ* झ प करत ह(त . मऊ दहरवळ च असलल

छ(ट

क र"ज वर प*

-

र"ग त म ळ

मध(मध

र"ग त द व "च

पक श त

प ण च थQब थ/ई थ/ई न चत ह(त. तथ ल त/ळश -व'" वन च वर तल च

प त

एक रषत तवत ह(त . ब"गल च

फ टक प सन प/ढ म/ख

लणखक : म नल गद

चRथ-

रव ज प Tत ल वलल द प "च आवल

2


म/ख

द वळ स

सव गत स 6U सजज ह(त .

रव ज च वर क चच

द व "च त(र

म(ठ6 स आक शक" ल व - च त

ख ल जनमन वरच

स/बकश

म"

लखलखत ह(त. वरत

झ/ळ/क स(बत *(लत ह(त .

र "ग(ळ त ल ग*

र"ग लक वधन

घत ह(त. स"प F ग व तल सवXतक'ष ब"गल आपल च आह ह ख त झ ल वर नक

र क(र वक म कलल ल क*

नततक त, 6व

तल स * नसन अ"ग वर थ(*फ र

आत नशरल.

म लक

रव ज ढकलन म लक

नगन घ तलल

ब ई लगबग न नतथ प(चल . कम ल च आन"

ओस"*त त

मह

“कस द सत(

ब जल क म आह ब क . प

चह- वरन

ब"गल आत ? म गच

ह(ईल उद प Tत प F. अजन आहत

(न द वस नरकचत/थ]ल .” म लक "न क ह च पनतद^

लणखक : म नल गद

खवल न ह . त ल क* णजन वरन

3


वरच

ख(ल त गल आण

कप* ब लन ख ल आल. पशसत

ह`लमध ल मऊ आनलश न स(फ वर बसन त "न ररम(टन दट.वह . स/र कल . त "च

(न म/ल "न आपल खळ अधFवट स(*ल आण

“पपप , पपप ” करत त "न आण

म लक आण

खळण "च

खवण स 6U आपल

बपशव

ब ईन क चच

उसकटल पलटमध

आण

नव न कपड "च

नतथ पस र म "*ल .

चकल , (न ल *, थ(* स नचव*

स(बत चह च कप आ न दटप` वर 6वल . प/नह आत ज ऊन

त "न ह ब- च बपशव “अह(, ह बघ . म(ठ स ड . त "च

ब हर आ ल . आण

ध कट

म/ल "स 6U खळ

वनसब ईन आ लल

ह आ ल आहत. ह सवF

भ ऊब जल घऊन ज ल तवह नम6 ई आण

फर ळ च ह

ईन

ब "धन.”

म लक "न नतथ बनघतल ह न ह . म/ल "न ब जल स रन त

लणखक : म नल गद

4


स(फ वरन उ6ल. एक नसगरट पटवल आण म लक

ब ईन स "नगतल “उद ड इवहर बर(बर प 6वन

(घ "क* द व ळ च भट आण “मह ज क ? त/मह ज “त च द वश आमच ध"द च

झ/रक घऊन त

नम6 ई.”

र न ह क ?” कलब मध

प टf आह. नतथ ज ल हव.

खप ग(ष ह(त ल नतथ.”

“अह(, प

त सवF ह(तच र हत" नहम . आण

न/सत" ध"

एक ध" . आण

कलब तल

ल(क "च" म ह त आह मल . त "न स , व र क ह ह नसत( कध ! रब ज आहत!” म लक

स"गत ल त बप ". सगळ न/सत

बई त त ल .

“अग" ए, मल नशकव नक(स. ध"द च

ग(ष अश च वळ ह(त

असत त.” अस" मह त म लक ह`लमधल रच

क(प- त ल ल क*

ब रक* गल. त "न त तन क चच गल स क ढल .

समज वण च

स/र त म लक

लणखक : म नल गद

ब ई मह

ल , “प

त/मच

(नह

5


बदह

व ट प हत ल भ ऊब जल . वष Fतन एक तर आपल

व" आपल

भ व न, अस" व ट

र न ह क त "न ?”

“बसस झ ल त/झ ब*ब*. ज . आतन बफF घऊन फर ळ च पलट आण

घर

, आण

चह च कप उचल इथन. क ह तर चव

ज क/रक/र त.” “अह(, द व ळ स 6U आत त ज कल आह घर . त क/रक/र त न ह त ह( ?” म लक

ब ईच पश ऐकन म लक स"त पल. त "न त

फर ळ च पलट उ*वन ल वल आण

ज ऊन फ ज मधल बफ Fच , आण

सव "प क घर त

आपल

आव* च

बबअरच

दटन ब हर आ ल . गल स त बबअर ओतन घऊन मऊ स(फ वर बसन ननबवFक रप म लक

ब ईच

घ/टक घत दट.वह . प ह ल गल. *(ळ त प

लणखक : म नल गद

6रन .

6


“ए, ज त क आत ? ह ड म आत ज ऊन कर ज .” म लक कर

बवन उख*ल ह(त.

म लक

ब ई म/ल "न घऊन वरच

(नह म/लह झ(प

ईप Tत त "च

ख(ल त ननघन गल . त "च ख(ल तच क ह ब ह करत

नच* चप ह(त . ब- च वळ न स हब "न दट.वह . सम(र जवन घतल आण झ(प गल. म लक नहम पम त

ब ईन जव च इचछ च नवहत . त

च आतल

:/ ख ल व ट करन

व ट पह त ह(त ... त

त जग

लगचच ह(त .

द व ळ च ...

सम'द ह(त च ..... प

व ट पह त ह(त

स/ख च

आण

आन" च

द वळच.

----------------------------------------------------------------------------------

लणखक : म नल गद

7


खण !!!! ब हर आव ज आल वर क रभ र आलल द सल.

लणखक : म नल गद

न व कन प दहल. धन क म वरन

8


कशवन स कलच सटn* ख ल कल . स कल त वर चढवल . स कलल म ग अ*कवलल बपशव क ढन घतल . झलपटत झलपटत ख ल बसन स कलच पnट च

च क त क/लप अ*कवल. दकलल

णखश त ट कत भलक "*त त( झ(प* त नशरल .

म /णनसप लट च

श ळशज रन ज/न रलवल इन ज त ह(त . नव रलव

म गF झ ल न"तर आत ज/न ब"

प*ल ह(त आण

झ(पड "न आपल त"ब 6(कल ह(त. त ज/न रलव रळ असलल ह(त . झ(पड च उभ रलल

झ(पड च

च र ब जल न रळ च

नतथ

ह बर

वसत तलच ह झ(प*. म ग प/ढच ज ग म(कळ च झ*च

झ वळ "प सन

नभ"त ह(त . त ल ब "ब"च आध र द लल ह(त . वरत

आ*व ब "ब ट कन त वर झ वळ "चच छपपर कल ह(त. उरल स/रल

ल क* च

फळ "वर पत बसवन बनवलल

र ब हर क ह

ब ह स म न शज र एक प ण च पल णसटकच बप"प नसमQटन जनमन त घटट बसवन ट कल ह(त. नतथच अजनह एक वर एक 6वलल

लणखक : म नल गद

(न

9


कळश "स रख प ण च म(6U भ "* ह(त . त सम(र म त च छ(ट श त/ळस ह(त . क/"* भ(वत ल प "ढ-

र "ग(ळ च स ध श नक

ह(त . ब जल एक प त तवत ह(त . पल क* आजब जच इम रत "च म/लग

क/"* त

ब "धक म तल नमस कशव, त च क रभ र

नव न

आण

(न

झ(प* त र हत ह(त.

“आज ब आल क त

र बपऊन?” त

परत

-

कशववर क रभ र

नतच

लह न म/ल "न क

स"ध क ळ क म वरन

च स"त प गरजल .

कर व कळन . त क वर ब वर ह(ऊन

पह त र दहल . कशवन च/पच प * ग ळलल

पnट च

णखश तल फ/लप/* क ढन

घतल . अ"ग वरच कळकट कप* उतरवन

(र वर ट कल. कमरल

मळक ल/"ग ब "धन त न ब हर ज ऊन पल णसटकच प ण न तp*, ह त - प नभ"त वर लटकवलल

ध/तल. प/नह आत ज ऊन झ वळ "च

मह व च

व ल ह र घ तल आण

लणखक : म नल गद

बप"प तल

तसबबर सम(र उभ र दहल .

नमसक र कल . 10


“आस" णझ"गन आल स . त ( म नल झटक महत ह

त क रभ र

व प वन र ह

र" त/ल ?”

त त त ह(त . “ प वल सन ह

नव"? सन स/ ल तर न

बप

च .”

“अग", कश प ई *(क त र ग घ लत स इतक ? अजन ह द वस सन ल .” कशवन सह नभत च ख / त"

पळत

द सभर र बन. एक

म/ल "न त च क रभ र

(न नगल स बपल क सम "

खवन कबवलव

हसण च क र

भ कर हलक श

हसल . त च

बवरळ झ ल . नतन ट(प तल त टल त ट कल आण

जनमन वर आ ळल . “ह नगळ आत ग/म न.”

लणखक : म नल गद

ख / न"

कळलच न ह .

कप ळ वर ल आठ

क(र* भ ज आण

(न

आशन प/ढ महटल “अ"ग म(प

बघ.”

कशव बपवळक"च त/टक

त टल

11


कशवन

(र वरच

जनमन वरच

णखश तन क ह स क ढन घतल आण

चटईवर बसन मह

स"ग! त/ल क “आत क

पnट च

स "गत(

स "गत स ? स/ध ह

ल “अग" ए, बस इक* म झ

त(

ऐक जर .” क

ब(ल सन ?” क रभ र

त व त व न ब(लतच चटईवर टकल . “ह घ पrश. ध रपr कम ह एत च रशल . आज द व ल च" ज भटल" श6क*न". ध रपrच त * बपल . आन ब क सम

पrश त/ल

आनल.” आपल

कळन .

धन ल श/द वर मह

पrस"

व क बश/द? तच क रभ र

“ह च प(र सन नव क प*" घ. त सन नमदकन अन नम6 ई आन. प वल सन र(ज र(ज

त(

क ?”त ऐकन त "च

नचवनचवत “ब , ब ” करत ब जल जम झ ल .क रभ र बर चश ननवळल ह(त .

लणखक : म नल गद

(नह म/ल"

आत

12


“म

क" च आनल ह एत त सन नव क प*". पrस" 6ऊन द लल

वहत" म

ब जसन .”

“अग", मग ल/ग*" घ त/ल . लई द स त नह धन च

आनल त/ल ब क प*".”

*(ळ त पह त ग ल त ल जन क रभ र

मह

ल “आस" महनत स ? तर घत म

ब व ट बघत आसत ल नह

पrस" 6व तमच क*". अन भ ऊब जल त/मच

क रभ र जव आण

(नस रपr. आन ब क

(घ भrन सन द .

क त/मच ?”

उ6ल . नतन त पrस क/6ल श

झ ल वर कशवनह पrस

म न *(लवत

(र वरच

*ब त 6वन द ल. पnट च

त( ब हर ख ट ट कन त वर आ*व झ ल .

णखश त स रल

ब हरन क ळ प*लल ट(प", त टल , नगल स" अश सवF भ "* पल णसटकच

बप"प तल

प ण न धवन क रभ र

परतत ह(त तवह

कशवल झ(प ल गलल नतन प दहल. त न घ(र ल ह स/रव त कल

लणखक : म नल गद

13


ह(त . क रभ र आलल

लगबग न आत गल . आजच

र वर बव^ स 6U

च रव ल क*न झ(प* ब हर उघड वर झ(प

धन स 6U नतन स 6वलल

नतच

पrश तन ज जम स रख ज * च र

बवकत घतल ह(त . क ग मध ब हर क ढल आण

-

ग/"* ळलल त ज * च र नतन

उलग*न धन च

अ"ग वर ट कल .

झ(प* ब हर त/ळश शज रच प त कध च बवझल ह(त . आतमध चटईवर क रभ र त

म/ल "न क/श त घऊन आ*व झ ल .

च"दमRळ झ(प* त आक श तल

आण

ल/कल/कत

च" ण

स/ख च

आन" च द व ळ णझरपत ह(त .

लणखक : म नल गद

14

अशी ही दिवाळी !  
अशी ही दिवाळी !  

दोन घरातल्या दिवाळीतला फरक.

Advertisement