Page 1

ANUL V NR.114

16 PAGINI

7 OCTOMBRIE - 20 OCTOMBRIE 2011

GRATUIT

NORD - VEST


S UMAR

7 octombrie - 20 octombrie 2011 info

editorial Andrei Gorzo Gianina Corondan Mircea Toma Mihai Dobrovolschi

3 4 6 8

loca\ii

Film Evenimente

7 10

Turism Restaurante Cafenele Cluburi & Baruri Auto

11 12 13 14 15

film Contagion al lui Steven Soderbergh e un expozeu sprin\ar, elegant §i precis despre izbucnirea, extinderea §i combaterea unei (imaginare) epidemii globale. Tratarea subiectului e opusul uneia "de senza\ie“; e analitic[. At]t colosalul patetism inerent proceselor respective (care produc zeci de milioane de mor\i), c]t §i spectacularitatea lor apocaliptic[ (str[zi §i aeroporturi pustii, jafuri §i incendieri), sunt speculate cu neobi§nuita re\inere, filmul focaliz]ndu-se pe `ns[§i procesualitatea, pe "tehnicalitatea“ lor. Aproape toat[ partea sa de human interest e pus[ `n c]rca unui singur personaj (eroul unuia dintre multele fire narative ale filmului): un b[rbat (Matt Damon) a c[rui familie e lovit[ devastator de virusul necunoscut. ~n afar[ de el, efectivul de personaje e compus cu prec[dere din medici §i cercet[tori §tiin\ifici al c[ror incontestabil eroism tinde (cu unele excep\ii §i sc[p[ri) c[tre impersonal. ~n rolul

Unul dintre cei mai elegan\i regizori mainstream Andrei Gorzo Pericol nev[zut - un expozeu despre via\a pe Terra `n momentul de fa\[, compus `n formatul unui disaster movie - e produsul uneia dintre cele mai clare min\i de la Hollywood. fiec[ruia dintre ei a fost distribuit[ c]te o vedet[ (Kate Winslet, Marion Cotillard, Laurence Fishburne), strategie ce aminte§te de a§anumitele "disaster movies“ din anii ’70, cu diferen\a c[, aici, orice vedet[ poate fi scoas[ din joc oric]nd - brusc, sec, f[r[ fanfar[. ~n esen\[ un elogiu adus tehnocra\iei, filmul e tehnocratic `n `ns[§i forma sa. Opozi\ia radical[ fa\[ de establishment-ul politicoeconomico-medical e reprezentat[ (`ntr-un mod ce poate fi calificat

drept tenden\ios) prin personajul unui blogger paranoic §i mai pu\in independent dec]t pare (Jude Law), dar inteligentul expozeu al lui Soderbergh nu eludeaz[ nici hibele sau str]mb[t[\ile statu-quo-ului (`n primul r]nd inechitatea dintre lumea occidental[ §i "lumea a treia“).

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


www.24fun.ro

g24fun Simfonia nazal[ pentru trompet[ §i laringe op.20 Gianina Corondan Rom]nu-i n[scut muzical. S-a `ncheiat festivalul Enescu, prilej cu care trag cel pu\in o concluzie: rom]nii sunt tare sensibili. Ceva cu totul aparte. Nu cred s[ existe pe vreun meridian at]ta empatie. Fiecare vibra\ie de pe scen[ aduce dup[ ea r[spunsul prompt al publicului, la unison. Se `nfoaie instrumentele pe scen[, se umfl[ armoniile, se `nfierb]nt[ notele muzicale? Publicul reac\ioneaz[ a§ijderea. Este un dialog teribil, furtunos, de o acurate\e fantastic[. Nu ascul\i `n orice zi Mariinsky sau Saint Martin `n the Fields §i nu ai `nt]lnire zi de zi cu Zubin Mehta sau David Garrett §i totu§i leg[tura spontan[ este at]t de temeinic surprinz[toare c[ te buim[ce§te pu\in. Vezi ni§te campioni care-§i dau pase magistral. Orchestra Public. Public - Orchestra. Dac[ dori\i s[ revede\i cu ochii min\ii §uvoiul extatic, dar mai ales dac[ nu a\i fost prezen\i, am s[ `ncerc s[ redau con\inutul inefabil al fiecarei seri de concert, structura fiind

4 I www.24fun.ro

aceea§i. ~ncepe orchestra. Mozart, sau Enescu, sau Mahler s[ zicem. Paam… param (violoncelele)… tiii taa ta (viorile)... fiu fiu (flautele)... bum bum baaam (tobele)... clinc clanc clinc (nu-mi vine acum denumirea). Sf]r§it. Moment `n care fantasticul `§i face loc. ~ncepe publicul s[ tu§easc[ cu acela§i aplomb, f[r[ team[: oeah oaeah (elevi), boeahboeah (studen\i), coh-coh (doamne mai sub\iri), hmmm-hmmm (domni sobri), hrrr-hrrr (nasuri `nfundate de toate tipurile). ±i iar `ncepe muzica. ±i iar tuse. P]n[ la final. Nimeni nu se las[. Superb. Publicul nostru, c]t e el de modest, a fost frate, la `n[l\ime. Cineva `mi §opte§te `n casc[ - cic[ nu era cor de oameni preg[ti\i s[ tu§easc[ pe diferite tonuri, ci pur §i simplu erau r[ci\i §i `n pauzele de muzic[ l[sau s[ trop[ie violent viru§ii pe care-i ferecau `n timpul muzicii, nemaisufl]nd. ±i? Teoria mea e imbatabil[. Tot sensibili se cheam[ c[ sunt.


www.24fun.ro

editorial Am o p[rere proast[ despre explozia de vitalitate din Centrul Istoric sau, a§a cum a intrat `n discursul clubberilor, Centrul vechi. Pute §i st[ s[ cad[ peste oameni. Este un centru VECHI. Ar trebui s[ fie ajutat, ca orice b[tr]n, nu c[l[rit p]n[ la ultima suflare. Nou[zeci la sut[ dintre cei care exploateaz[ c[su\ele alea poetice dar terminate, n-au investit un leu `n consolidare ca s[ nu zic restaurare. Cum po\i s[ serve§ti cafelu\e cu ifose fran\uze§ti pe o teras[ c]nd de la etajele de deasupra at]rn[ buc[\i de stucatur[ ca ni§te bombe de ipsos? Din fericire, nu e chiar peste tot la fel: am descoperit, pe Lipscani, o cl[dire din care eu mi-am cump[rat pe vremuri pantofi Clujeana: ei bine, a fost c]ndva sal[ de spectacole, iar acum este `n consolidare §i va redeveni sal[ de concerte – a§a mi-a povestit proprietarul care se agita `n preajm[ sper]nd c[ o va inaugura `n noiem-

6 I www.24fun.ro

Nou n[scu\i `n Centrul vechi Mircea Toma Da, am asistat la primul \ipat al The CrossRoad brie. La The Floor, o fost[ sal[ de bal devenit[ sal[ de concerte, miercurea este un happy hour extins: prime§ti, pe l]ng[ un discount generos la bere, concerte live cu discount 100%. A§a am ajuns, iat[, s[ fiu - cred, sper - primul "cronicar“ al unui nou n[scut: The CrossRoad. Trupa, la primul ei concert, e format[ din elevi de la trei licee; p[rin\ii sunt Teo (lead guitar) §i Pitong (drums), colegi la "Tonitza“; ceilal\i sunt Matei (vocals, keyboards), Mircea (bass

guitar) §i Gabi (rythm guitar). M-au `ncurajat vocea lui Matei, virilitatea lui Pitong (m[ exprim la figurat, dar cam asta e, Pitong e fat[, dar a fost cea care a `mpins trupa din spate `n micile momente de §ov[ial[) §i ingenuitatea tutror. Au doar §ase piese proprii, dar cum ei exist[ din iunie 2011, asta `nseamn[ o pies[ la c]teva s[pt[m]ni. C]nt[ un rock cu r[d[cini `n anii de aur ai Woodstockului. ±i, ca la orice na§tere, `n sal[ au fost §i p[rin\ii lor, care, de emo\ie, au b[ut bere.


www.24fun.ro

smartass Am luat o lec\ie cald[ de la mine. De ani de zile `ncerc s[ m[-n\eleg. S[ m[ ascult din ad]nc. La propriu, aproape. S[ `nchid ochii ยงi s[-mi aud g]ndurile, `ncep]nd ยงi `ncerc]nd s[ `mi dau seama, dup[ reverbera\ie ยงi timbru, cam din ce parte vin, ยงi cu ce sens. La `nceput o f[ceam din necesitatea de-a arunca poveri dintr-o nacel[ care risca, uยงor-uยงor, s[ se loveasc[ de st]nci `nainte de-a atinge o destina\ie visat[ ยงi posibil[. Apoi, `ns[, c]nd m-am ridicat deasupra norilor `nc[rca\i cu furtuni, totul a devenit un joc de curiozitate. M[ d[deam peste cap f[r[ niciun caleidoscop ยงi vedeam ce iese din mine, cu z]mbetul pe buze. Chiar ยงi pl]nsul mi-l urm[ream sur]z]nd. Practic, nimic nu doare dac[ te laยงi s[ curgi. La un moment dat credeam c[ m-am dibuit. C[ ยงtiu cum func\ionez. Apoi c[ ยงtiu ยงi cum

8 I www.24fun.ro

~mp[care Mihai Dobrovolschi Uneori vine aยงa, dar doar din seninโ€ฆ func\ioneaz[ ceilal\i. A fost ca un gong al orgoliului de noapte. M[ simplificasem `ntr-o axiom[. Eram axiomul modern. Dar uite, sunt mai mult dec]t ยงtiu. Am visat ceva s]mb[t[, la pr]nz. ~n primul r]nd, visul era f[cut dintr-un g]nd din care nu mai visasem. ~n al doilea r]nd, visul a fost ca o revedere cu mine, cu mine cel `nchis at]\ia ani, pe nedrept spuneam doar celorlal\i. ~n al treilea r]nd, visul mi-a spus c[ nu ยงtiu ยงi probabil n-o s[ ยงtiu nicio-

dat[ totul despre mine ยงi, deci, nici despre ceilal\i. Nu pot s[ vi-l povestesc, doar e vis. Dar imagina\i-v[ c[ v-a\i certat cu cineva apropiat ยงi nu v-a\i vorbit ani de zile. ~ntr-o amiaz[ v[ vede\i ยงi, dup[ ce v[ privi\i ca niยงte pistolari, lung, `n t[cere, cu m]na pe m]nerul de o\el al cuvintelor, v[ lua\i `n bra\e, cu pleoapele cusute cu lacrimi. ยฑi v[ recunoaยงte\i chipul `n fiecare dintre ei. www.dobro.ro


CARS 2 ­ 3D MA±INI 2 ­ DUBLAT S]mb[t[ ­ Duminic[ 8 ­ 9 octombrie, ora 11:30.

7 OCTOMBRIE ­ 13 OCTOMBRIE 2011 THE THREE MUSKETEERS CEI TREI MUSCHETARI 3D AVANPREMIER{ AC|IUNE, AVENTUR{ Joi 13 octombrie, ora 19:40. ONE DAY/ O SINGUR{ ZI AVANPREMIER{ DRAM{, ROMANTIC Miercuri ­ Joi 12 ­ 13 octombrie, ora 18:30. REAL STEEL PUMNI DE O|EL(AP­12) PREMIER{ AC|IUNE, SF Vineri 7 octombrie. Orele 14:30, 17:00, 19:30, 22:00. S]mb[t[ ­ Duminic[

8 ­ 9 octombrie. Orele 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00. Luni ­ Joi, 10 ­ 13 octombrie. Orele 14:30, 17:00, 19:30, 22:00. THE KILLER ELITE KILLER ELITE: ~NFRUNTAREA (N­15) PREMIER{ Vineri 7 octombrie. Orele 15:00, 17:20, 19:50, 22:20. S]mb[t[ ­ Duminic[ 8 ­ 9 octombrie. Orele 12:35, 15:00, 17:20, 19:50, 22:20. Luni ­ Joi, 10 ­ 13 octombrie. Orele 15:00, 17:20, 19:50, 22:20.

THE SMURFS ­ 3D STRUMPFII ­ DUBLAT (AG) Vineri 7 octombrie. Orele 13:40, 15:50. S]mb[t[ ­ Duminic[ 8 ­ 9 octombrie. Orele 11:30, 13:40, 15:50. Luni ­ Joi, 10 ­ 13 octombrie. Orele 13:40, 15:50. COLUMBIANA (N­15) Vineri ­Miercuri 7 ­ 12 octombrie. Orele 15:20, 21:50. Joi 13 octombrie, Ora 15:20. CRAZY, STUPID, LOVE A NAIBII DRAGOSTE (N­15) Vineri ­ Mar\i 7 ­ 11 octombrie Orele 13:50, 18:20. Miercuri ­ Joi 12 ­ 13 octombrie. Ora 13:50. DRIVE/ CURSA Vineri ­ Joi 7­ 13 octombrie. Orele 13:30, 17:50.

R{PIREA ­ DIGITAL (N­15) Vineri 7 octombrie. Orele 13:10, 17:30, 19:40 S]mb[t[ ­ Duminic[ 8 ­ 9 octombrie. Orele 11:00, 13:10, 17:30, 19:40 . Luni ­ Miercuri 10 ­ 12 octombrie. Orele 13:10, 17:30, 19:40. Joi 13 octombrie. Orele 13:10, 17:30, 22:00. SHARK NIGHT 3D (IM­18) NOAPTEA RECHINILOR Vineri ­ Joi 7­ 13 octombrie. Orele 16:20, 20:40, 22:40. CARE­I NUM{RUL T{U? (N­15) Vineri 7 octombrie. Orele 15:40, 20:00, 22:10. S]mb[t[ ­ Duminic[ 8 ­ 9 octombrie. Orele 11:20, 15:40, 20:00, 22:10. Luni ­ Joi 10 ­ 13 octombrie. Orele 15:40, 20:00, 22:10. PERICOL NEVAZUT (N­15) Vineri ­ Joi 7­ 13 octombrie. Orele 18:00, 20:10, 22:20.

www.24fun.ro I

9


7 octombrie - 20 octombrie 2011 VINERI 30 Septembrie Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE RETRO NIGHT – MUZICA ANILOR ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, 2000 Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445.

ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074.

S}MB{T{ 1 Octombrie Baia Mare

ESSENTIAL CLUB & LOUNGE RETRO PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.

PARTY ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.

CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255.

ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074.

EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club LIVE MUSIC VLAD PUSTAI & FRIENDS Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro JOI 6 Octombrie Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE STUDENT’S NIGHT Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445.

10 I www.24fun.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club JAM STATION ­ OVIDIU CRISTI, RADU MIHAI. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro VINERI 7 Octombrie Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE RETRO NIGHT – MUZICA ANILOR

‘60, ‘70, ‘80, ‘90, 2000 Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. EVENIMENT ROUTE 66 PUB C}NTAREA DE VINERI C]nt[ri live cu: Robert Szasz (voce), Edy (chitar[) & Delu (clape) ­ Ora 21:30. Intrarea liber[. Rezerv[ri: 0722 283874 §i 0734 880831

S}MB{T{ 9 Octombrie Baia Mare PARTY ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro

SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@ yahoo.com

GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/ FRANCEZ{ Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro

ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGE BANK SHOW & KARAOKE CU MIRCEA MURE±AN. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.


www.24fun.ro

Baia Mare Hoteluri: HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­ 402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944, Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Ocna ±ugatag Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076. POPASUL DIN DEAL Unirii 1D, Tel.: 0262 374 133. PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367. PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177. COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro CENTRUL DE FORMARE ±I ODIHN{ EUROSIND str Dumbravei nr.8, Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro

www.24fun.ro I

11


www.24fun.ro

Baia Mare Restaurante: RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897 RESTAURANT LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5, Tel: 0262.211.761 MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§!!! P­\a Libert[\ii nr.5. OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60 Satu Mare

BUONISSIMO ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015 MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727 RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963 HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700 RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677 RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

Pizzerii/Fast­Food:

RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro

RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24

CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710

PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

RESTAURANT MARA ­ PINO­ CHIO PARK ­ V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997

PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511

RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988 RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9 Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629 DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272 RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A Tel.: 0749 900 560

12 I www.24fun.ro

RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494 RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056 AVICENA ­ Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673 PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940 PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910 PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2 Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10 Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999, Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE ­ Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. FRIENDS & COFFEE Complex MARAMURE± ­ parter THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578 CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi) COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro SOFT CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0745 383 536 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8 PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFE Bd. Independen\e nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436 TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450 MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980 MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@ gmail.com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A KARMA CAFÉ str. ±colii MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A

Tel.: 0749 900 560 BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57 BIZAR CAFÉ bd. Decebal MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§ !!! P\a Libert[\ii nr. 5 SATU MARE AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133 CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24. Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I

13


BAIA MARE

CASUAL PUB Str. Iuliu Maniu nr. 5

ROUTE 66 PUB Str. Cet[\ii 2 (în spatele Turnului ±tefan) info@route­66.ro, www.route­66.ro Tel. 0722 283874 §i 0734 880831.

BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392

CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240

CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24

BEERS STREET Vasile Lucaciu nr. 4, Tel. 0744.207.691 ESSENTIAL ­ Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[) CLUB GOLD TIME Casa Tineretului OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01 CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1 WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363 MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045 CHEZ PHILLIP P­\a Libert[\ii nr. 4, Tel: 0754 079 512 ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24 BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463 INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760 AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202 CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709 BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202 BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

SATU MARE

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477

CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980

CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709

14 I www.24fun.ro


Telefon: 0262­218458, Web: www.toyota.ro 0262­218164. ROBOT PROD COM SC ATP EXODUS & Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SRL CO SRL ­ Centru dealer Autorizat de SC AUTO GYL SRL VOLKSWAGEN Vanz[ri §i Service str. Vasile Lucaciu Bd Independen\ei Mercedes ­ Benz nr.177 nr. 59 Baia Mare 430012 Tel: 0744 636 862 Telefon: 0262­223298, Bd. Bucure§ti nr 65 Fax: 0262­220601 Mob.: 0722 EXODUS EUROMOTORS SRL www.robot.ro Tel.: 0362.805.695. dealer OPEL §i Fax: 0362.401.250 CHEVROLET AGM Autotechnik e­mail: Bd. Independen\ei AUDI info@atp­exodus.ro nr. 70 Bd. Bucure§ti nr. 57 Telefon: 0262­294780, Tel.: 00(40) 262 250 SC AUTODOX SRL 0262­294991. 298 dealer autorizat Fax: 0262­294990 audi@robot.ro KIA www. str. V. Lucaciu opel­euromotors.ro EURO HOUSE nr. 218 dealer SUZUKI Tel: 0262 214 052. FORTUNA MOTOR Bd. Independen\ei Fax: 0262 214 053 SRL nr.34, Web: Tel.: 0362.419.941 www.kia­baia mare.ro dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Zal[u AUTOTREND SRL Bd. Independen\ei complex auto – nr. 126 AUTOMOBILE SKODA Tel: 0262­349.044. SERVICE str. Europa nr. 4 REPREZENTAN|{ Telefon: 0262­206306. Fax: 0262­349.045 www. DACIA­RENAULT Fax: 0262­206306 mitsubishibaiamare.ro Str. C. Coposu nr. 93 www.autotrend.ro Tel. 0260­662 383, AUTO BECORO SRL LAND MOTORS SRL 0260­632 868 partener TOYOTA concesionar Bd. Independentei SC REGATA I SRL DACIA ­ nr. 57 SHOWROOM AUTO, RENAULT ­ Telefon: 0262­224011, VÂNZARI LEASING NISSAN ­ 0262­223899. Str. C. Coposu Bd Independen\ei Fax: 0262­223899 nr. 110/A nr. 32 Baia Mare

Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 calin.cincean@ autotrend.ro Satu Mare West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www. westcar­skoda.ro Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705 EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 Tel.: 0361 409 965, Fax: 0261 768 789 Mobil: 0745 901 254.

www.24fun.ro I

15


24 FUN  

revista de publicitate si divertisment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you