Page 1

ÐΑΡΑΣΚΕΥΗ

www.attikovima.gr

9

ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ×ÑÏÍÏÓ 14ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1217 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477

διαβάστε

ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το παράλιο μέτωπο Ραφήνας στους πολίτες

Συνάντηση με το προεδρείο του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων & Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Κατεδάφιση αυθαιρέτων στην παραλία του Χάρακα σελίδα 8

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

 Δήμος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης: Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η υλοποίηση του έργου PRODESA Δήμος Αμαρουσίου: Εγκαίνια της νέας «φωλιάς αγάπης» του 1ου Περιφερειακού Παραρτήματος ΚΑΠΗ Δήμος Λαυρεωτικής: Εκδήλωση για την Σχολική Βία σελίδες 14-15

Άρθρο του ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΤΕΡΗ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Στην τελική ευθεία το Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής

‘‘ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ’’

δασικών χαρτών με αφετηρία τον Ωρωπό Επτά χρόνια μετά την προηγούμενη προσπάθεια, το κεφάλαιο «δασικοί χάρτες» ανοίγει και πάλι για την Αττική. Η αρχή θα γίνει με τον δασικό χάρτη του Ωρωπού, μία από τις πιο «δύσκολες» περιοχές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών του είναι παράνομο και οι δασικές εκτάσεις έχουν απομειωθεί σημαντικά την τελευταία 50ετία. | ΣΕΛ. 12-13 Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εξαγγείλει ότι μέχρι τον Μάιο θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, από τις οποίες τον τελευταίο χρόνο έχουν αναρτηθεί μόνο αποσπασματικά κάποιοι χάρτες. Ο σημερινός δήμος Ωρωπού έχει προκύψει από τη συνένωση αρκετών δήμων και κοινοτήτων της Βόρειας Αττικής, από τον Αυλώνα έως το Καπανδρίτι.

ΠΟΛΙΤΙΣΜOΣ

σελίδα 6

Ένα από τα χρονίζοντα ζητήματα όπου από το 1981 (έτος οριοθέτησης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ραφήνας) «πληγώνει» τους κατοίκους της περιοχής της Ραφήνας φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

| ΣΕΛ. 3

σελίδα 5

Απομακρύνθηκε παράνομη δεξαμενή υγραερίου από επιχείρηση στη Βουλιαγμένη

| ΣΕΛ. 6

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΡ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

την εφημερίδα μας και στο διαδίκτυο

| ΣΕΛ. 10

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Απονεμήθηκαν τα βραβεία

Κοινό μέτωπο δήμων Κηφισιάς, Διονύσου και Περιφέρειας για τα διόδια

«Greek Green Awards 2018»

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»

Θεατρική παράσταση «Το Τάβλι» του Δημ. Κεχαΐδη

| ΣΕΛ. 7

ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ,ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΕΛ. 19

| ΣΕΛ. 24

25 τόνοι τροφίμων διανεμήθηκαν στη δωρεάν υπαίθρια κοινωνική λαϊκή αγορά Άρθρο του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

| ΣΕΛ. 8

ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΡΙΦΙΦΙ | ΣΕΛ. 18


ATTIKO BHMA

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ ÁÍÏÉÎÇ ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ) ÁÕËÙÍÁ ÁÖÉÄÍÅÓ AXAÑÍÅÓ ÂÁÑÇ ÂÁÑÊÉÆÁ ÂÁÑÍÁÂÁÓ ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ ÃÅÑÁÊÁÓ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ

ÄÉÏÍÕÓÏÓ ÄÑÏÓÉÁ ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ ÊÁËÁÌÏÓ ÊÁËÕÂÉÁ ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ ÊÅÑÁÔÅÁ ÊÏÑÙÐÉ ÊÏÕÂÁÑÁÓ ÊÑÕÏÍÅÑÉ ËÁÕÑÉÏ ÌÁËÁÊÁÓÁ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ

ÌÁÔÉ ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ ÐÁÉÁÍÉÁ ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ ÐÁËËÇÍÇ ÐÉÊÅÑÌÉ ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ ÑÁÖÇÍÁ ÑÏÄÏÐÏËÇ ÓÁÑÙÍÉÄÁ ÓÐÁÔÁ ÓÔÁÌÁÔÁ ÓÕÊÁÌÉÍÏ ÙÑÙÐÏÓ

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá:

Á÷áÀáò & Ëåùö. Ìáñáèþíïò Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç

Ãñáöåßï Áèçíþí:

Ôçë.: 210-66.63.993, 210-82.52.555, Fax: 210-8215800 Áëßôóçò 14 Ô.Ê. 10433 ÁèÞíá

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 - Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò:

Ëßôóá Êáñáìðßíç, Ðáíáãéþôçò Ìðïêïâüò ÃéÜííçò Ðñüöçò Ãåþñãéïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 0,10 åõñþ á) ÔéìÞ öýëëïõ: â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 20,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: 10,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. 80,00 åõñþ å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ 100,00 åõñþ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò. EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÉÂÁÍ: GR2301401240124002320002588 Eurobank 0026.0052.22.0200825995 ÉÂÁÍ: GR6702600520000220200825995

×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

Ετοιμη η ελληνική πρόταση για το Σκοπιανό

Χωρίς αμφιβολία το Μακεδονικό έχει τελευταία μπει σε δεύτερο πλάνο. Εξαιτίας της τουρκικής επιθετικότητας, δεν τραβά πλέον πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά, στο παρασκήνιο συνεχίζονται με την ίδια δυναμική οι ζυμώσεις, οδεύοντας σιγά, αλλά σταθερά στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς μεταξύ των άλλων, παρουσίασε στο άτυπο κυβερνητικό όργανο τις βασικές πτυχές του συμφώνου με την ΠΓΔΜ στο οποίο γίνονται ακόμη προσθαφαιρέσεις μικρής κλίμακας. Η ελληνική πρόταση επτά σημείων για συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και ο υπουργός Εξωτερικών φτιάχνει τις βαλίτσες του για Σκόπια προκειμένου να παραδώσει ο ίδιος το σχέδιό του στον Σκοπιανό ομόλογό του, Νικολά Ντιμιτρόφ.

Λοιπόν. Το θέμα έχει λήξει και από την μεριά του λαού. Τα συλλαλητήρια έδειξαν αν μη τι άλλο το πόσο ευαισθητοποιημένος είναι ο Ελληνικός λαός πάνω στο θέμα. Οι κυβερνώντες αποφάνθηκαν πως οι κινητοποιήσεις δεν έδειξαν ότι η πλειοψηφία του λαού είναι μαζικά κατά της ονομασίας αλλά μας είπαν πως ο λαός είναι μάλλον διχασμένος. Αφού οι κινητοποιήσεις με πρωτόγνωρο τρόπο αποσιωπήθηκαν και μειώθηκαν από την ηγεσία, τελικά αποφάσισαν να βαδίσουν τον δρόμο της προδοσίας.

Το διπλωματικό τέλμα και η απραξία είχε βολέψει τους Σκοπιανούς και καθώς η Ελλάδα φαινόταν ως η αδιάλλακτη πλευρά, είχαν ποντάρει στη διεθνή πίεση προς τη χώρα μας. Τώρα όμως η Ελλάδα τους λέει ελάτε να λύσουμε το θέμα με βάση τα όσα έχουν ΗΔΗ συμφωνηθεί. Δεν το περίμεναν οι Σκοπιανοί φίλοι μας και έχουν βραχυκυκλώσει. Τώρα όσον αφορά τα εσωτερικά μικροπολιτικά, το κράτος έχει συνέχεια. Δεν μπορεί η σημερινή κυβέρνηση να υπαναχωρήσει σε όσα έχουν ήδη συμφωνήσει και υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

ΘΑΝΟΣ Μ.

 

ΔΗΜΗΤΡΑ Λ.

ôï

O ðïëßôçò Ý÷åé ôïí ëüãï

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ.

Ðïý èá âñåßôå

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

22

Μόνοι τους θα το φάνε το κεφάλι οι Σκοπιανοί. Από την στιγμή που παραμένουν αδιάλλακτοι και οδηγήσουν την διαδικασία σε αποτυχία είναι προφανές ότι θα παραμείνουν εκτός ΝΑΤΟ και ΕΕ για μια ακόμα φορά. Αυτό θα πυροδοτήσει τις αντιδράσεις του αμερικανικού παράγοντα που θα είχε σαν αποτέλεσμα την επίσπευση των γεωπολιτικών εξελίξεων της διάλυσης του κράτους των Σκοπίων. Είναι γνωστό ότι ο αλβανικός παράγοντας στα Βαλκάνια έχει άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν την ενδιαφέρει καθόλου για το εάν τα Σκόπια θα ονομάζονται Μακεδονία ή όχι.

Ëéôáíåßá ôçò Ðáíçãýñåùò ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßïõ Äçìçôñßïõ ÊåñáôÝáò óôéò 26 Ïêôùâñßïõ 1934. Äéáêñßíåôáé ï Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí Κολλέγιο Ψυχικού. ×ñõóüóôïìïò Ðáðáäüðïõëïò êáé ï ôüôå äÞìáñ÷ïò ÁñéóôïôÝëçò Ìðüôóçò. Πηγή: runningmagazine.gr


Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ATTIKO BHMA

επικαιρότητα

3

Το παράλιο μέτωπο Ραφήνας στους πολίτες Απόφαση - Πρόταση σταθμός του ΟΛΡ μετά από χρόνια πιέσεων του δήμου Ένα από τα χρονίζοντα ζητήματα όπου από το 1981 (έτος οριοθέτησης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ραφήνας) «πληγώνει» τους κατοίκους της περιοχής της Ραφήνας φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Ε

να σημαντικό «κομμάτι» του παραλιακού μετώπου, που τόσα χρόνια στερείται η παραθαλάσσια πόλη της Ραφήνας, επιτέλους επιστρέφει στους φυσικούς δικαιούχους, τους δημότες. Η απόφαση-πρόταση σταθμός εναρμονίζεται και με τις κυβερνητικές θέσεις για απόδοση όλου του παράλιου μετώπου στους δημότες, εκείνου που δεν είναι απαραίτητο για την λειτουργία των λιμένων λιμένα Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας κ. Κατερίνα Αδαμοπούλου, εισηγήθηκε προς το διοι- κητικό συμβούλιο του Οργανισμού την παραχώρηση στον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου του Πάρκου Καραμανλή, που βρίσκεται κατά μήκος του παράλιου μετώπου μετά το Μέγα Ρέμα Ραφήνας -ώστε να έχει την πλήρη κυριότητα και όχι ένα μέρος αυτού όπως συμβαίνει σήμερα- αλλά και ολόκληρη την παραλία Κόκκινο Λιμανάκι. Η αιτιολογία για την αλλαγή χάραξης της χερσαίας ζώνης στο μέτωπο της Ραφήνας είναι απλή και αποτελεί το ισχυρό «χαρτί» της Δημοτικής Αρχής που πίεσε ασφυκτικά ΤΑΙΠΕΔ και ΟΛΡ για να γίνει πραγματικά η Ραφήνα παράλια πόλη και δεν είναι άλλη από το ότι: «η Ραφήνα χρειάζεται έστω μια παραλία που να του ανήκει, να έχει έξοδο προς τη θάλασσα».

Λιμένος), έτσι ώστε το πάρκο Καραμανλή να ανήκει ολόκληρο στον ίδιο Φορέα Διοίκησης, ήτοι δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, με πολλα πλεονεκτήματα, όπως την εκμετάλλευση ολόκληρου του πάρκου σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό (Business plan) του δήμου, αλλά και την αποφυγή εμπλεκομένων αρμοδιοτήτων, π.χ. ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και επισκευή των φωτιστικών σωμάτων και τη συντήρηση του πράσινου.

Ευάγγελος Μπουρνούς, δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου: Είναι μία νίκη, αλλά δεν σταματά η διεκδίκηση όλου του παράλιου μετώπου

Να σημειωθεί ότι στον υπό παραχώρηση χώρο δεν περιλαμβάνεται η παραλία Πανόραμα, η οποία παραμένει στην δικαιοδοσία του ΟΛΡ. 2. Ολόκληρη την παραλία Κόκκινο Λιμανάκι, σήμα κατατεθέν του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, έτσι ώστε να αποκτήσει παραθαλάσσιο μέτωπο και μάλιστα σε συνέχεια με τα διοικητικά όρια του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου,ως την αρχή των ορίων του δήμου Μαραθώνα. Η απόδοση της χερσαίας ζώνης στον δήμο είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα για να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή στον προγραμματισμό αλλά και στην υλοποίηση των σχεδίων της για ένα καλύτερο αύριο, πάντα με γνώμονα το καλό της πόλης και των δημοτών. Όλα αυτά είναι λοιπόν μια… καλή αρχή ώστε η πόλη όχι μόνο να έχει λόγο στην παραλία, αλλά να της ανήκει και η παραλία.

Μετά από ασφυκτική πίεση της Δημοτικής Αρχής η προαναγγελθείσα δέσμευση της διευθύνουσας συμβούλου κα Αδαμοπούλου σε διάφορες συνεντεύξεις γίνεται πράξη και βρίσκεται πλέον στο στάδιο υλοποίησης. Η πρόταση Αδαμοπούλου ψηφίστηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αυτών του ΤΑΙΠΕΔ τα οποία δεν ψήφισαν, και βέβαια η «μάχη» θα δοθεί και σε δεύτερο επίπεδο από τον διεκδικητικό δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς, που «κτυπάει» σε κάθε μέτωπο για να κερδίσει η πόλη. Όσον αφορά στα προτεινόμενα τμήματα προς παραχώρηση στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου στην απόφαση του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας, για τα οποία γίνεται λόγος, πρόκειται για: 1. Τμήμα τριγωνικής επιφανείας περίπου 5.000,00 τ.μ. του πάρκου Καραμανλή, το οποίο θα εξαιρεθεί από τη ΧΖΛ (Χερσαία Ζώνη

Δήλωση του δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Β. Μπουρνούς για την εισήγηση του ΟΛΡ: «Η πρόταση αυτή του ΟΛΡ, παρότι σε γενικές γραμμές κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ανοίγει το δρόμο για την οριστική, δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση του ζητήματος με τη χερσαία ζώνη και το παραλιακό μέτωπο, είναι μια μη ολοκληρωμένη, ‘κουτσή’ απόφαση. Η συγκεκριμένη εισήγηση δεν ικανοποιεί τη δημοτική αρχή, δεν υπηρετεί ούτε το δικό της όραμα για την πόλη μας, ούτε φυσικά το προσωπικό μου όραμα, αλλά και την απαίτηση των πολιτών. Ο στόχος και το όραμά μας παραμένουν αναλλοίωτα: η απόδοση ολόκληρου του παράλιου μετώπου, που δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του λιμένα, στους φυσικούς του ιδιοκτήτες δηλαδή τους πολίτες. Αυτό αποτελεί την στρατηγική μας επιλογή για την ανάπλαση και την ανάπτυξη της πόλης. Είναι μια νίκη σε μια μάχη, μετά την πίεση που ασκήσαμε, αλλά δεν έχει κριθεί ο ‘πόλεμος’. Ο δήμος ΡαφήναςΠικερμίου, μαζί με τους πολίτες,θα διεκδικήσει και θα πετύχει στα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν,την απόδοση του παράλιου μετώπου, στους πολίτες. Και αυτό αποτελεί δέσμευση».


4

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ "LET'S DO IT GREECE"

Γ. Πατούλης: «Αποδεικνύεται στην πράξη το μεγαλείο του εθελοντισμού» Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης συναντήθηκε με τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας Εθελοντών της Πανελλαδικής Εκστρατείας "Let's do it Greece" Ν. Κιούση, Αν. Σταμάτη και Ελ. Λαμπαδάρη, στα γραφεία της Ένωσης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διοργάνωση, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, για έβδομη συνεχή χρονιά, της μεγαλύτερης ταυτόχρονης εθελοντικής δράσης της χώρας με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου. Ειδικότερα η εθελοντική οικογένεια του «Let’s do it Greece - Γίνε η αλλαγή που περιμένεις» ενώνει τις δυνάμεις της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με χιλιάδες εθελοντές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις» εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, δήμοι, περιφέρειες, φορείς και πολίτες συνεργάζονται και θα πραγματοποιήσουν δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε κάθε γωνιά της χώρας. Σημαντική είναι και η αρωγή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, για μία ακόμα χρονιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε σχολεία ολόκληρης της χώρας, στην Εβδομάδα Εθελοντισμού "Let's do it Greece 2018", που θα διεξαχθεί από τις 23 - 27 Απριλίου, με κορύφωση των δράσεων την Κυριακή 29 Απριλίου.

Ο φετινός στόχος είναι η συμμετοχή να ξεπεράσει τους 150.000 εθελοντές με πάνω από 2.000 δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα! Η φετινή θεματική είναι “Εθελοντισμός και Νεολαία”, με τους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους της χώρας μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ήδη 100 δήμοι από όλη την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εκστρατεία εθελοντισμού. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε στα μέλη της εθελοντικής ομάδας πως έχουν την αμέριστη στήριξη της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια που κάνουν και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής: «Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται στην πράξη το μεγαλείο του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς της ζωής. Η διάθεσή αυτών των παιδιών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πέρα και πάνω από κάθε προσωπική επιδίωξη, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αποτελεί πρότυπο για όλους μας. Θα τους στηρίξουμε με όσα μέσα διαθέτουμε. Διαχρονική προτεραιότητα της Αυτοδιοίκησης είναι τα θέματα περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί όμως μόνο η διάθεση προσφοράς από εθελοντικές ομάδες. Πρέπει και η κεντρική εξουσία να επιδείξει την απαιτούμενη ωριμότητα σε αυτόν τον τομέα και όλοι οι αρμόδιοι οφείλουν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα το θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, στην ισορροπία του οικοσυστήματος μπορεί να επηρεάσουν τις κοινωνικές δραστηριότητες, τις πολιτιστικές μας αξίες αλλά την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Παλλήνης «Ο Φειδιππίδης» έκοψε την πίτα του Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Παλλήνης «Ο Φειδιππίδης» εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση - ευχαριστήριο: «Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Παλλήνης ‘Ο Φειδιππίδης’ την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε εκδήλωση για την κοπή της παραδοσιακής πίτας για την έλευση του νέου έτους. Την εκδήλωση τίμησε διά της παρουσίας του ο αξιότιμος δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, ο οποίος, εκτός από τις ευχές, που απηύθυνε, μας έκανε την τιμή να να κόψει την πίτα από κοινού με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Γιώργο Τσουραπά. Ο κ. Τσουραπάς, μάλιστα, προσέφερε ως δώρο στο δήμαρχο μία εικόνα, ενώ μετέφερε τις ευχές του ΔΣ για το νέο έτος προς τους οικιστές και τους παρόντες. Παρόντες ο σημερινός και ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Σμέρος και Άγγελος Λιακόπουλος. Επίσης, οι αντιδήμαρχοι: Πόπη Ζινέλη, Δημήτρης Μπαξεβάνης, Γιάννης Μπάρπας και Θεόδωρος Σταματίου, καθώσ και ο δημοτι-

κός σύμβουλος, Θεόδωρος Σμυρλιάδης. Επίσης και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, Νίκος Παπανικολάου, και ο πρώην δήμαρχος, Σπύρος Κωνσταντάς. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και ο γιατρός Θανάσης Νησιώτης, ο οποίος καθημερινά βοηθά πολλούς συνανθρώπους μας σε όλη την περιοχή. Τυχεροί της εκδήλωσης, που κέρδισαν το φλουρί και τα γούρια για τη νέα χρόνια ήταν ο Δημήτρης Τσέπας, μέλος του ΔΣ και ο Βασίλης Καλλιμάνης, μέλος του Συλλόγου. Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε κέρασμα προς τους προσκεκλημένους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, αλλά και απόψεις σχετικά με τα ζητήματα, που αφορούν στην περιοχή. Το ΔΣ του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί όλους ιδιαιτέρως και εύχεται ολόθερμα σε όλον τον κόσμο: ‘Καλή χρονιά με υγεία και ευημερία’. Μετά τιμής, Γιώργος Τσουραπάς, πρόεδρος ΔΣ Ευτυχία Κατσαρού, Γενική Γραμματέας ΔΣ»


ATTIKO BHMA

αυτοδιοίκηση

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Eëåýèåñï BHMA Πώς ο Γεραπετρίτης “ισοπέδωσε” τον Κατρούγκαλο Σε μια από τις συζητήσεις του Φόρουμ των Δελφών στην οποία συμμετείχαν οι καθηγητές Γ. Αλεβιζάτος, Θ. Βερέμης και Γ. Γεραπετρίτης και ο δικηγόρος Π. Μπερνίτσας, ο καθηγητής Βερέμης αναφέρθηκε στην αξία της αριστείας και έδωσε αφορμή στον υφυπουργό Κατρούγκαλο ο οποίος παρακολουθούσε τη συζήτηση να παρέμβει. Η παρέμβαση Κατρούγκαλου έγινε με ύφος περιπαικτικό. Ο υφυπουργός απευθυνόμενος στους ακροατές τους ρώτησε: Πιστεύετε ότι αυτοί που βρίσκονται στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια, είναι άριστοι; Ότι είναι καλύτεροι από εσάς; Ότι είναι πιο έξυπνοι; Πιστεύετε ότι του ΓΡΗΓΟΡΗ αυτοί που έβγαλαν λεφτά τα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ nikolopoulos@reporter.gr προηγούμενα χρόνια, οι εργολάβοι ήταν άριστοι, ήταν οι καλύτεροι επιχειρηματίες; Η ελίτ στην Ελλάδα δεν είναι αξιόλογη. Και γυρνώντας προς τους καθηγητές είπε: Εσείς είστε η ελίτ. Ο καθηγητής Γεραπετρίτης προσβεβλημένος ζήτησε το λόγο επί προσωπικού θέματος και φανερά εκνευρισμένος απευθύνθηκε στον Κατρούγκαλο λέγοντας: "Επειδή κύριε υπουργέ με κατηγορήσατε ότι είμαι η ελίτ σας θυμίζω ότι μεγάλωσα σε φτωχές γειτονιές του Πειραιά και ότι ήμασταν συμμαθητές. Σας θυμίζω επίσης ότι δεν θα πετυχαίναμε τίποτα στη ζωή μας, ούτε εσείς που είστε τώρα υπουργός, ούτε εγώ που είμαι πανεπιστημιακός, χωρίς τη μόρφωση. Μια ελπίδα είχαμε τότε για να ξεφύγουμε από την μιζέρια και το ξέρετε. Να καταφέρουμε να περάσουμε σε ένα καλό σχολείο. Και τα καταφέραμε και περάσαμε σε ένα πρότυπο σχολείο, στην Ιωνίδειο. Από αυτό το σχολείο καταφέραμε να κάνουμε ότι κάναμε και να φτάσουμε όπου φτάσαμε. Μη μου λέτε λοιπόν εμένα για ελίτ, ούτε για αριστεία. Η αριστεία μας έφτασε εδώ που μας έφτασε και εσάς και εμένα." Και απευθυνόμενος στους φοιτητές του που παρακολουθούσαν την ομιλία, ο κ. Γεραπετρίτης είπε: "Παιδιά να ξέρετε ότι ο δρόμος είναι ένας. Η ανηφόρα." Σας μεταφέρω αυτό το μικρό στιγμιότυπο από τους Δελφούς για να δώσω ένα στίγμα του κλίματος που επικρατούσε στις συζητήσεις. Τόσο οι ομιλητές, όσο και το κοινό, σε πολύ μεγάλο βαθμό ασκούσαν δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Η απογοήτευση από τις πρακτικές της κυβέρνησης, τόσο στα θέματα της Παιδείας, όσο και στα θέματα των επενδύσεων και της οικονομίας, ήταν εμφανής και εκδηλωνόταν σε κάθε ευκαιρία, χωρίς τις συνηθισμένες “τυπικές ευγένειες”. Φυσικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον και με πολύ υψηλού επιπέδου ομιλητές και ακροατές, το επίπεδο των συζητήσεων διατηρήθηκε υψηλό και δεν έπεσε στη βαθμίδα των τηλεπαράθυρων και των τηλεμαχιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο οι ομιλητές, όσο και οι ακροατές, δεν έκρυβαν την ενόχληση τους για την κυβερνητική πολιτική, ούτε για τις ιδεοληψίες οι οποίες ακόμη επικρατούν στον λόγο των κυβερνητικών. Πηγή: reporter.gr

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνάντηση με το προεδρείο του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων & Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης συναντήθηκε με το προεδρείο του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας στα γραφεία της Ένωσης. Ειδικότερα στη συνάντηση συμμετείχαν η πρόεδρος του Συλλόγου Σελλή Χαρά, ο αντιπρόεδρος Κουνιάκης Χάρης, η γραμματέας Πρωτόπαπα Μαρία και το μέλος Τζιουμάκη Γλυκερία.

Α

ντικείμενο της συζήτησης ήταν η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Παιδείας η οποία προβλέπει την υποχρεωτικότητα της φοίτησης των παιδιών στα νηπιαγωγεία από την ηλικία των 4 ετών. Τα μέλη του προεδρείου ενημέρωσαν τον κ. Πατούλη για τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τις δυσκολίες εφαρμογής της επίμαχης απόφασης, εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη υποδομών που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για την ορθή φιλοξενία και εκπαίδευση των παιδιών. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε το προεδρείο του Συλλόγου για όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από την Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού προκειμένου να μην τιναχθεί στον αέρα ο οικογενειακός προγραμματισμός χιλιάδων οικογενειών, να μην τορπιλιστεί η ομαλή λειτουργία πετυχημένων δομών αλλά και να μην κινδυνεύσουν θέσεις εργαζομένων. Κατά τη συζήτηση, τους επισήμανε την ανάγκη να χαρτογραφηθούν τα προβλήματα όπως είναι η έλλειψη υποδομών, προσωπικού αλλά και άλλες δυσλειτουργίες και τους εξέφρασε τη διάθεση συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει την ποιότητα εκπαίδευσης και φιλοξενίας των παιδιών.

Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής: « Με τα μέλη του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας είχαμε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση. Συμφωνήσαμε ότι κοινός μας στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας των όρων φιλοξενίας και εκπαίδευσης των παιδιών μας και σε αυτή την κα-

τεύθυνση θα συνεργαστούμε όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού ως εγγύτερος βαθμός στον πολίτη οφείλει να προασπίζεται το συμφέρον των πολιτών. Με ιδιαίτερη υπευθυνότητα απέναντι στα παιδιά μας, θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τα δικαιώματα τους, για την ομαλή και ασφαλή ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα».

Νέος αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ο Γιάννης Σμέρος Νέος αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εξελέγη ο περιφερειακός σύμβουλος Ανατολικής Αττικής, Γιάννης Σμέρος σε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη. Η υποψηφιότητα του αποτέλεσε την ομόφωνη πρόταση της παράταξης «Αττική», η οποία υποστηρίχτηκε από το σύνολο σχεδόν της Αντιπολίτευσης. Στην μυστική ψηφοφορία, που ακολούθησε, από την ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε σύνολο 83 παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων έλαβε 70 ψήφους αποσπώντας ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα -από τα υψηλότερα που έχουν σημειωθεί-, στο οποίο αθροίζονται μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου από όλες τις παρατάξεις (σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε η παράταξη που πρόσκειται στη Χρυσή Αυγή). Αναδείχτηκε έτσι το νεότερο μέλος προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Ο Γιάνης Σμέρος στην πρώτη του δήλωση μετά το αποτέλεσμα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που συμμετείχαν στη ψηφοφορία, ιδιαίτερα δε εκείνους που τον στήριξαν, ενώ δήλωσε πως εκλαμβάνει την εκλογή του «ως μία πολύ σημαντική ευθύνη προς τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες» του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεργαστεί με την Περιφερειακή Αρχή, τις παρατάξεις και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την προώθηση των σημαντικών ζητημάτων, που απασχολούν τους δήμους της Αττικής «σε ένα πραγματικά ζωντανό και παραγωγικό Περιφερειακό Συμβούλιο». Επίσης, σημείωσε ότι το προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής συμβολίζει «τη συναίνεση, την εξασφάλιση του ισοτίμου διαλόγου για όλες τις πτέρυγες και της απρόσκοπτης δημοκρατικής διαδικασίας». Απευθυνόμενος προς το προεδρείο είπε: «Χαίρομαι που από τη θέση αυτή θα συνεργαστώ με τον αξιότιμο και πολύπειρο Πρόεδρο μας, Θεόδωρο Σχοινά, καθώς και τον αγαπητό συνάδελφο γραμματέα, Γιώργο Βλάχο». Τέλος, ο Γιάννης Σμέρος ευχαρίστησε τον επικεφαλής της παράταξης «Αττική» και πρ. Περιφερειάρχη, Γιάννη Σγουρό, ο οποίος τον πρότεινε για τη θέση αυτή και για τον οποίο ανέφερε ότι «κάνει πράξη τη θέση του για ανάδειξη στελεχών της νέας γενιάς στην Αυτοδιοίκηση». (O Γιάννης Σμέρος γεννήθηκε το 1987 στην Παλλήνη Αττικής. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Χημικός Μηχανικός (ΜSc) του Ε.Μ.Π. και είναι μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.).


6

ATTIKO BHMA

n ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Στην τελική ευθεία το Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Με την οριστική απόκτηση του ακινήτου 16 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων από τον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η θετική αυτή εξέλιξη, τελεσφόρησε μετά από κοπιώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, δύο και πλέον χρόνων, αφού μετά και από τον τελικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα των 135.000 ευρώ, για την αγορά του οικοπέδου, σύμφωνα και με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.Β.ΑΠ. Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού προωθεί τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και την έκδοση οικοδομικής άδειας για το καταφύγιο, βάσει και της Προγραμματικής Σύμβασης ΣΒΑΠ-Δήμου που αφορά στην τεχνική υποστήριξη, του όλου εγχειρήματος από τον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Να υπογραμμισθεί ότι η θέση του οικοπέδου, εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες του Καταφυγίου, αφού, όπως είχε προδιαγραφεί στην σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Σύνδεσμο, βρίσκεται κοντά στην Αττική Οδό και εκτός κατοικημένης περιοχής, με σχετική επιτρεπόμενη χρήση για την δημιουργία του.

Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου, κ. Σωτ. Μεθενίτης, έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή του Συνδέσμου, αφού εκτός των άλλων, αντιμετωπίζει και ο δήμος του, σοβαρότατα προβλήματα με τα αδέσποτα ζώα. Στόχος του Συνδέσμου είναι το Καταφύγιο, να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019.

åéäÞóåéò

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» παραβρέθηκε χθες το πρωί ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, στηρίζοντας με την παρουσία του το έργο του Ιδρύματος που φέτος συμπληρώνει 65 χρόνια προσφοράς ως φορέας παροχής προστασίας και εκπαίδευσης παιδιών. Η νέα πτέρυγα που κατασκευάστηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου, θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που παρέχονται σε παιδιά με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Στον σύντομο χαιρετισμό που απεύθυνε, ο κ. Φιλίππου, αφού συγχάρηκε όλους όσους συμβάλλουν στη λειτουργία της Παμμακαρίστου - πρόεδρο, διοικητικό συμβούλιο και προσωπικό αλλά και τους χορηγούς – δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειες για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως συμβαίνει και με την υλοποίηση της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», (MIS 5002641) του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και

Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», Ε.Π. «Αττική 2014 - 20120», η οποία

αφορά στη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα 75 ωφελούμενων παιδιών με νοητική αναπηρία για διάστημα τριών ετών.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Απομακρύνθηκε παράνομη δεξαμενή υγραερίου από επιχείρηση στη Βουλιαγμένη Δεξαμενή υγραερίου 1200 λίτρων, επιμελώς καλυμμένη, εντοπίστηκε από τις υπηρεσίες του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια κατεδάφισης του παράνομου μαντρότοιχου, επί της Οδού Απόλλωνος στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου.

Η δεξαμενή βρισκόταν εντός της περίφραξης της παρακείμενης επιχείρησης εστίασης δίπλα ακριβώς στο πεζοδρόμιο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του καταστήματος που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Οι υπηρεσίες του δήμου κινήθηκαν άμεσα και ζήτησαν εγγράφως, την ίδια μέρα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έλεγχο πυρα- σφάλειας της επιχείρησης. Η Π.Υ. ανταποκρίθηκε στο επείγον αίτημα του δήμου, έκανε αυτοψία του χώρου την επόμενη μέρα και αφού διαπίστωσε πως πράγματι υπάρχει η δεξαμενή αφαίρεσε από την επιχείρηση το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ παράλληλα διέταξε την απομάκρυνση της και συγχρόνως υπέβαλε μήνυση στον εισαγγελέα. Η Δημοτική Αστυνομία, μετά από σχετικό έλεγχο επιβεβαίωσε την Τετάρτη 7 Μαρτίου την απομάκρυνση της δεξαμενής και αναμένει γραπτή ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα σφράγισης ή μη της επιχείρησης. Η άμεση παρέμβαση του δήμου κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η χρήση μη αδειοδοτημένης δεξαμενής υγραερίου σε κατοικημένη περιοχή, αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.


Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

åéäÞóåéò

ATTIKO BHMA

7

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Απονεμήθηκαν τα βραβεία «Greek Green Awards 2018» Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «Verde tec» για τις τεχνολογίες Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, στο εκθεσιακό κέντρο Mec Παιανίας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κατά την οποία ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Πατούλης, απένειμε τα “Greek Green Awards 2018”, βραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές οργανισμών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης τόνισε: «Είμαι αισιόδοξος βλέποντας σήμερα εδώ δεκάδες δήμους να παρουσιάζουν και να αναδεικνύουν πρακτικές κόντρα πολλές φορές σε γραφειοκρατικά, χρηματοδοτικά ή άλλα εμπόδια. Φέτος είμαστε πολύ περισσότεροι από πέρυσι που παρουσιάζουμε καινοτόμες και αποτελεσματικές δράσεις που κάνουν τις πόλεις μας πιο φιλικές και πιο φιλόξενες για τους πολίτες» και συνεχίζοντας πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Διαπιστώνουμε την ανάγκη, έχουμε τη θεσμική ευθύνη, διαθέτουμε τη γνώση, αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή εμπειρία, αναδεικνύουμε τις καλές πρακτικές, αξιοποιούμε τις τεχνολογίες περιβάλλοντος που παρουσιάζονται σήμερα εδώ, κάνουμε κτήμα μας την καινοτομία την έρευνα και την επιστημονική γνώση και προχωράμε μπροστά». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης, τόνισε ότι πρέπει να δρομολογηθούν έργα και δράσεις που προωθούν την επανάχρηση, την ανακύκλωση, τη διαλογή στη πηγή, όλες τις δράσεις της κυκλικής οικονομίας, με στόχο τη κυκλική οικονομία, τη τοπική ανάπτυξη, το περιβάλλον. n Βραβεία Verde.tec Forum: H πλήρης λίστα με τους δήμους και τους φορείς που βραβεύθηκαν 1. Κατηγορία: Αστικά Στερεά Απόβλητα Βραβείο: Επεξεργασία - Δήμος Χαλανδρίου 2. Κατηγορία: Αστικά Στερεά Απόβλητα

Βραβείο: Ανακύκλωση Ειδικών Ρευμάτων - Δήμος Θεσσαλονίκης 3. Κατηγορία: Αστικά Στερεά Απόβλητα Βραβείο: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Δήμος Βριλησσίων 4. Κατηγορία: Αστικά Στερεά Απόβλητα Βραβείο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση - Δήμος Κηφισιάς 5. Κατηγορία: Ύδατα Βραβείο: Άρδευση - Πράσινο - Δήμος Καλλιθέας 6. Κατηγορία: Ύδατα Βραβείο: Αποχέτευση & Επεξεργασία Λυμάτων Δήμος Ηγουμενίτσας 7. Κατηγορία: Αστική Βιωσιμότητα Ι Βραβείο: Κινητικότητα - Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 8. Κατηγορία: Αστική Βιωσιμότητα Ι Βραβείο: Κοινωνική Δικτύωση - Δήμος Μοσχάτου Ταύρου 9. Κατηγορία: Αστική Βιωσιμότητα ΙΙ Βραβείο: Οικονομία - Δήμος Αμαρουσίου 10. Κατηγορία: Αστική Βιωσιμότητα ΙΙ Βραβείο: Ποιότητα - Δήμος Ιλίου 11. Κατηγορία: Αστική Βιωσιμότητα ΙΙ Βραβείο: Πράσινο & Αστική Ανάπλαση - Δήμος Γαλατσίου

Στη δήλωσή του ο δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος ανέφερε: «Οι δράσεις που προωθούν την ανακύκλωση είναι προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή του δήμου Παλλήνης. Η ανακύκλωση δεν είναι μια περιθωριακή δράση για εμάς, είναι καθημερινή συμπεριφορά μεγάλης σημασίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο τη μείωση της παραγωγής τους μέσα από την ανακύκλωση, την επανάκτηση και την επαναχρησιμοποίησή τους πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για όλους. Είναι ανάγκη που την επιβάλλει η εποχή μας. Η βράβευση για το Follow Green αποτελεί ηθική επιβράβευση της πρωτοποριακής πολιτικής που ασκεί ο δήμος μας. Καλούμε όλους τους κατοίκους του δήμου μας να συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια που είναι κοινή για όλους επειδή το αποτέλεσμα το καθορίζει, κατά κύριο λόγο, η δική τους συμπεριφορά»

O δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης κατά την ομιλία του, παρουσίασε τις προδιαγραφές και τη μέθοδο χρηματοδότησης του έργου, τονίζοντας ότι «το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από τους πόρους που αυτή θα μας εξοικονομήσει. Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να δαπανήσουμε ούτε ένα ευρώ από νέους πόρους, για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Επιπλέον, εξασφαλίζοντας μηδενικές δαπάνες και για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, αποκτούμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πόρους για νέες επενδύσεις και έργα, αλλά για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι δημότες μας» 12. Κατηγορία: Αστική Βιωσιμότητα ΙΙ Βραβείο: Βιοκλιματικό Κτίριο - Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 13. Κατηγορία: Προστατευόμενες Περιοχές Βραβείο: NATURA - Δήμος Αλοννήσου 14. Κατηγορία: Προστατευόμενες Περιοχές Βραβείο: Δάση - Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης 15. Κατηγορία: Προστατευόμενες Περιοχές Βραβείο: Εκμετάλλευση - Δήμος Άνδρου 16. Κατηγορία: Προστατευόμενες Περιοχές Βραβείο: Τουρισμός - Δήμος Σάμου 17. Κατηγορία: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Βραβείο: Εκπαίδευση - Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου 18. Κατηγορία: Οργάνωση και Διοίκηση Βραβείο: Οργανισμός με Κοινωνικό Όραμα - Δήμος Νικαίας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 19. Κατηγορία: Οργάνωση και Διοίκηση Βραβείο: Εθελοντισμός - Δήμος Πεντέλης 20. Κατηγορία: Οργάνωση & Διοίκηση Βραβείο: Στρατηγικός Προγραμματισμός - Φο.Δ.Σ.Α Ζακύνθου 21. Κατηγορία: Υπηρεσία & Προϊόν Βραβείο: Υπηρεσία με σημαντική συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη - Δήμος Νέστου 22. Κατηγορία: Διεργασία Βραβείο: Καινοτόμος Ιδέα - Δήμος Μήλου 23. Κατηγορία: Διεργασία Βραβείο: Τεχνολογία - Δήμος Αλίμου 24. Κατηγορία: Διεργασία Βραβείο: Application - Δήμος Νέας Σμύρνης 25. Κατηγορία: Συνεργασία Βραβείο: Αειφόρος Ανάπτυξη - Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) 26. Κατηγορία: Βιοποικιλότητα Βραβείο: Επιτυχημένο Μοντέλο Προστασίας & Ανάδειξης της Βιοποικιλότητας - Δήμος Παλαιού Φαλήρου

27. Κατηγορία: Οργάνωση και Διοίκηση Βραβείο: Πολιτική Προστασία - Σ.Π.Α.Π (Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία & την Ανάπλαση του Πεντελικού) n Τιμητικά Βραβεία Βραβείο: Ευαισθητοποίηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας - Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας - «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ.) Βραβείο: Σημαντικότερο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης - Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Βραβείο: Καλύτερη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων - ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ Βραβείο: Καλύτερη Περιφερειακή Πρακτική στη Διαχείριση Απορριμμάτων - Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Βραβείο: Ανακύκλωση στα Σχολεία - Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Βραβείο: Πρότυπο Περιφερειακό Σύστημα Επεξεργασίας Απορριμμάτων - Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΔΙΑΔΥΜΑ) Βραβείο: Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού - Δήμος Μονεμβασίας Βραβείο: Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού - Δήμος Αρταίων Βραβείο: Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού - Δήμος Νικολάου Σκουφά Βραβείο: Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού - Δήμος Σαρωνικού Βραβείο: Δημοτική Ψηφιακή Πλατφόρμα Ανακύκλωσης - Δήμος Παλλήνης Τιμής Ένεκεν - ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Τιμής Ένεκεν - ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. Τιμής Ένεκεν - ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. Τιμής Ένεκεν - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΑΝ.Α.Β.Ε.) Τιμής Ένεκεν - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.


8

ATTIKO BHMA

κοινωνία

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

n ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΞΙ ΔΗΜΩΝ

25 τόνοι τροφίμων διανεμήθηκαν στη δωρεάν υπαίθρια κοινωνική λαϊκή αγορά ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Κατεδάφιση αυθαιρέτων στην παραλία του Χάρακα

Σε συνέχεια του καθαρισμού των ακτών της Λαυρεωτικής, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ο δήμος Λαυρεωτικής προχώρησε στην κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών στα Πολυβολεία που βρίσκονται στην παραλία του Χάρακα. Παράλληλα, συνεργεία του δήμου και της ΔΑΝΕΤΑΛ εκκένωσαν όλους τους χώρους των Πολυβολείων που είχαν μετατραπεί σε «υπνοδωμάτια εξοχικών κατοικιών». Ο δήμος Λαυρεωτικής προειδοποιεί ότι θα σταθεί αμείλικτα απέναντι σε κάθε έναν ο οποίος θα παραβιάσει το φυσικό αγαθό της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες. Να σημειώσουμε ότι σε όλη την ακτογραμμή της περιοχής της Λαυρεωτικής υπάρχουν δεκάδες πολυβολεία από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία ο δήμος σκοπεύει να επισκευάσει και να αναδείξει εν ευθέτω χρόνω.

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 4 Μαρτίου η δωρεάν υπαίθρια κοινωνική λαϊκή αγορά που διοργάνωσαν από κοινού η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και ο δήμος Κρωπίας, για τους πολίτες και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη από έξι δήμους της Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Λαυρεωτική, Μαρκόπουλο, Παιανία, Σαρωνικό και Σπάτα-Αρτέμιδα). Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, κατόπιν συνεννόησης με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, απευθύνθηκε στα γραφεία των δημάρχων των έξι παραπάνω δήμων και τους ζήτησε να λάβουν γνώση για την εν λόγω δράση κοινωνικής αλληλεγγύης, η Κοινωνική τους Υπηρεσία, οι υπεύθυνοι των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Ενοριών, καθώς και εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους δικαιούχους. Δικαιούχοι ήταν οι πολίτες που ήταν εγγεγραμμένοι στα Κοινωνικά Παντοπωλεία ή στα μητρώα των Κοινωνικών Υπηρεσιών των έξι δήμων, οι οποίοι προσερχόμενοι στον χώρο που είχε στηθεί η λαϊκή αγορά,

επιδεικνύοντας την κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου ή σχετική βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία ή την κάρτα ανεργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδείκνυε ότι βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, έπαιρναν ποσότητες από τα διατιθέμενα προϊόντα. Συνολικά στήθηκαν στην πλατεία Αγάλματος 20 περίπου πάγκοι και 60 περίπου πωλητές μοίρασαν στους δικαιούχους 25 τόνους οπωροκηπευτικών και άλλων ειδών τροφίμων (ψάρια, αυγά κ.α.), προσφορά της Ομοσπονδίας των πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών. Τη δωρεάν κοινωνική λαϊκή αγορά στήριξαν με την παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του δήμου Μαρκοπούλου Χρήστος Δρίτσας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής ευχαρίστησε την Ομοσπονδία και τους πωλητές - παραγωγούς για τη σπουδαία πρωτοβουλία που ανέλαβαν καθώς και για την εθελοντική τους προσφορά και την κοινωνική ευαισθησία που επέδειξαν.

×ñïíïãñÜöçìá

Ο

χι κορίτσια, δεν θα γιορτάσω κι ούτε θα έρθω στη γιορτή σας. Απόψε, 8 του Μάρτη, δεν θα πιω, δεν θα χορέψω, δεν θα λικνιστώ στους ρυθμούς του καρακατσουλιού όπου μετατρέψαμε την εξέγερση των εργατριών από το Σικάγο για ίσα εργασιακά δικαιώματα με τους άντρες συναδέλφους τους. Μια εξέγερση που πνίγηκε στο αίμα από τα αφεντικά της εξουσίας κι ωστόσο άλλαξε την πορεία της ιστορίας κι έμεινε ως σήμερα σύμβολο αδιάκοπου αγώνα για ισονομία, αταξική κοινωνία, άμεση Δημοκρατία. της ΛΙΤΣΑΣ Απόψε θα μείνω σπίτι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Για να μην εκφυλίσω πεkaralitsa2@gmail.com ρισσότερο το σύμβολο του αγώνα αυτών των γυναικών ενάντια στον καπιταλισμό, με μπριζολάκια στα κάρβουνα, τζατζίκια και ζεϊμπέκικα βαριά. Για να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου σχε-

Απόψε δεν θα γιορτάσω τικά με τον ορισμό του φεμινισμού ως χαζοχαρούμενη ισότητα με το άλλο φύλλο. Τί θα πει ισότητα; Δεν διεκδικώ ισότητα. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Ο καθένας με το ρόλο του, με τις δυνατότητές του, τις προσδοκίες του, τα όνειρα που τον εμπνέουν, κι εντέλει με τη διαφορετικότητά του. Όχι ισότητα, αλλά ισοκατανομή και ισονομία στην εργασία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικογένεια. Απόψε θα μείνω σπίτι για να σκεφτώ τα 500 εκατομμύρια των γυναικών ανά τον κόσμο που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να μάθουν γραφή και ανάγνωση. Τα 130 εκατομμύρια των γυναικών που σήμερα, σε 29 χώρες του πλανήτη, υπόκεινται σε καταναγκαστική κλειτοριδεκτομή. Τα αμέτρητα μικρά κορίτσια των Τρίτων χωρών που υποχρεούνται σε σεξουαλική κακοποίηση μέσω του γάμου με όποιο κτήνος μπορεί να τα αγοράσει από τις οικογένειές τους.

Τις κάθε μία στις δύο γυναίκες που δολοφονούνται ανά τον κόσμο -δεν εξαιρούνται και οι πολιτισμένες χώρες- οι οποίες πεθαίνουν από τη βία του συντρόφου τους. Τις γυναίκες πρόσφυγες στη δίνη της οδύσσειάς τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη που έρχονται αντιμέτωπες με το δουλεμπόριο και την πορνεία. Τις γυναίκες με αναπηρία που πέφτουν συχνά θύματα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και κοινωνικής απομόνωσης ακόμη και από τις ίδιες τους τις οικογένειες. Τις γυναίκες που απολύονται καθημερινά από τη δουλειά τους -στον πολιτισμένο κόσμο, στον τόπο μου, στην πόλη μου, στην γειτονιά μουγιατί βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Απόψε, κορίτσια, θα μείνω σπίτι. Με μια νύχτα περισυλλογής θα αποτίσω φόρο τιμής στις γυναίκες όλου του κόσμου που απαιτούν σεβασμό και δικαιοσύνη από τους πατέρες, τους αδελ-

φούς, τους συντρόφους, τους γιους, τους εργοδότες, τους νομοθέτες. Απ' αύριο, και για τα επόμενα 364 μερόνυχτα, μπορούμε όλες μαζί να αγωνιζόμαστε και να επαγρυπνούμε ώστε οι επόμενες γενιές των γυναικών όλου του κόσμου να αποτείνουν σε μας φόρο τιμής για τους δρόμους που θα ανοίξουμε για την ζωή τη δική τους. Γιατί, κορίτσια, η ζωή δεν προχωράει, δεν αλλάζει με μπριζολάκια, τζατζίκια και ζεϊμπέκικα βαριά στη μνήμη των αγώνων που έδωσαν τα χρόνια εκείνα οι εργάτριες απ' το Σικάγο. Και τόσα χρόνια που το γλεντούσαμε κάθε τέτοια νύχτα, τί καταφέραμε ν' αλλάξει; Τίποτα. Ωστόσο, σήμερα βρισκόμαστε εμείς, σ' αυτό τον κόσμο που δεν έπαψε ποτέ να καταπίνει λαίμαργα τις σάρκες της γυναίκας, να είμαστε η αιχμή του δόρατος που σημαδεύει τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της ζωής της δικής μας και των επόμενων γενεών. Απ' αύριο, λοιπόν, είμαστε όλες καλεσμένες στο χορό εκείνων των γυναικών των οποίων η ζωή τους ποτέ δεν έπαψε “σαν γυναίκα να αιμορραγεί”. Απ’ αύριο, κορίτσια, απ' αύριο και κάθε μέρα…


Η προσφυγική ιστορία της Αττικής μέσα σε 220.000 φακέλους ξεριζωμένων Ένα αρχείο ανεκτίμητης αξίας, με την προσφυγική ιστορία της Αττικής από το 1922 έως σήμερα, μέσα σε 220.000 φακέλους, διασώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και ψηφιοποιείται, ώστε σύντομα να διατεθεί προς μελέτη και έρευνα στο κοινό. Πρόκειται για το τεράστιο προσφυγικό αρχείο παραχωρητηρίων της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό φωτογραφιών και άλλων εγγράφων (πιστοποίησης ταυτοτήτων, ανεύρεσης και ενοποίησης οικογενειών) των χιλιάδων ξεριζωμένων. «Η σημασία του πολύτιμη και πολλαπλή: λαογραφική, πολιτισμική, ιστορική, μουσειακή και τελικά εθνική. Είναι συγχρόνως ενεργό αφού περιέχει και τα πολεοδομικά στοιχεία των ακινήτων που παραχωρήθηκαν σε 220.000 οικογένειες προσφύγων και φυσικά στους κληρονόμους τους» υπογραμμίζει, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας Πέτρος Δαμιανός. Τον περασμένο Νοέμβριο ολοκληρώθηκε η μεταφορά του, από μια «αφύλακτη αποθήκη, έρμαιο των καιρικών συνθηκών, των φυσικών φαινομένων και της κακόβουλης ενέργειας του κάθε τυχόντος» αναφέρει ο κ. Δαμιανός. Από την απομονωμένη αποθήκη στον Ασπρόπυργο, όπου είχε εναποθέσει τους φακέλους, από το 2005, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, μεταφέρθηκε σε κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα το οποίο διαθέτει όλες τις συνθήκες ασφαλείας. Ασφάλεια που «πλέον, μας επιτρέπει να κοιμηθούμε πιο ήρεμα, αντιμετωπίζοντας με δέος την ευθύνη που έχουμε απέναντι στην ιστορία μας και στις επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Δαμιανός, για να προσθέσει ότι η απόλυτη ηρεμία θα επέλθει με την ψηφιοποίηση του αρχείου. Διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο αφού

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

η Διεύθυνση Πληροφορικής της Περιφέρειας έχει προχωρήσει με τα τεύχη δημοπράτησης και «σύντομα θα είναι επισκέψιμο από τους ερευνητικούς επιστημονικούς φορείς και τον λαό της Αττικής στον οποίο ανήκει». Ολοκληρώνοντας, ο κ. Δαμιανός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει, μέσω του ΑΠΕ ΜΠΕ, όλους όσους συνέβαλαν στη μεταφορά του αρχείου, «σχεδόν όλη η δύναμη της Περιφέρειας», χωρίς τη στήριξη των οποίων «δεν θα ήταν δυνατή η μεταφορά αλλά και ο

επόμενος προγραμματισμός». Ήδη, καταλήγει ο συνομιλητής μας, το τμήμα σχεδιάζει ειδική έκθεση σε παραπλήσιο χώρο, κατάλληλο να φιλοξενήσει επισκέψεις σχολείων, όπου «εκτός των γενικών πληροφοριών, οι μαθητές μας θα ενημερώνονται και για την ιδιαίτερη προσφυγική ιστορία της γειτονιάς τους, που ρίζωσε και αναπτύχτηκε με βασικά υλικά των νεοφερμένων, τη δύναμη και την πίστη στα όνειρα που έφεραν από τις χαμένες πατρίδες…».

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εργα οδοποιίας ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Τη σύναψη και τους όρους σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία δήμου Λαυρεωτικής» συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ), ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση, μετά από σχετική εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Το έργο αφορά συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου και ασφαλτόστρωση χωματόδρομων εντός και εκτός σχεδίου, θα δημοπρατηθεί από τον δήμο Λαυρεωτικής και θα εκτελεστεί από την Τεχνική του Υπηρεσία. Το συνολικό μήκος των συντηρούμενων οδών είναι 49.482 μέτρα. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου και σύμφωνα με τις ανάγκες φορέων και κατοίκων: - χωματόδρομοι σε εκτός σχεδίου περιοχές που θα ασφαλτοστρωθούν - συντήρηση ασφαλτοστρωμένων οδών - τσιμεντόδρομοι που θα ασφαλτοστρωθούν - τσιμεντόδρομοι μεγάλης κλίσης που θα αποκατασταθούν - χωματόδρομοι εντός αρχαιολογικών περιοχών που θα συντηρηθούν Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής σε αστικές και εκτός σχεδίου περιοχές με προτεραιότητα σε συνδετήριους δρόμους οικισμών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

9

n ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σύσκεψη για θέματα ασφάλειας Σύσκεψη για θέματα ασφάλειας στον δήμο Αγίας Παρασκευής έγινε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στο δημαρχείο της πόλης με πρωτοβουλία του δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου και συμμετοχή των Διοικητών του Αστυνομικού Τμήματος Αναστ. Μαργέτη και του Τμήματος Ασφαλείας Αλέξ. Μπαβέλη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη αφορούσαν την σημερινή εικόνα της παραβατικότητας στην Αγία Παρασκευή, με βάση την ενημέρωση και τα στοιχεία των Αστυνομικών αρχών, τρόπους για την βελτίωση της προστασίας των πολιτών όπως και την επιδίωξη ενίσχυσης του κοινού αισθήματος ασφαλείας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τον κοινωνικό ρόλο των έξι Αστυνομικών της Γειτονιάς, την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των πολιτών και κυρίως των ηλικιωμένων (όπως αυτές που έχουν γίνει στα ΚΑΠΗ) για τους τρόπους αποφυγής κλοπής ή απάτης όπως και για την βελτίωση της συνεργασίας δήμου και Αστυνομικών αρχών. Οι εκπρόσωποι των Αστυνομικών αρχών της πόλης διαβεβαίωσαν ότι παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό (προσωπικό που αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο) και τις ακόμη μεγαλύτερες σε μέσα, καταβάλλεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την προστασία της περιοχής που διατηρούνται σε καλά επίπεδα (τα στατιστικά κλοπών και διαρρήξεων παραμένουν σταθερά την τελευταία 5/ετία), ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται στο σπίτι για θέματα βεβαιώσεων, ταυτοπροσωπειών, κ.λ.π. πολίτες ανήμποροι να μετακινηθούν (τον τελευταίο χρόνο εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 1.800 αιτήματα πολιτών) και επιπλέον γίνονται ενημερώσεις και διαλέξεις σε σχολεία και ΚΑΠΗ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον δήμαρχο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γερ. Βλάχος, ο αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαργ. Δημητρίου-Καβρουδάκη, πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών, Σωτ. Παπαμιχαήλ, πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, Αλέξ. Μουστόγιαννης και Κ. Τσιαμπάς.

n ΠΡΟΤΑΣΗ QUALCO

«Πόλεμο» στους κακοπληρωτές κηρύσσει η ΔΕΗ Η δαμόκλειος σπάθη των ληξιπρόθεσμων οφειλών επικρέμαται πάνω από τα γκισέ της ΔΕΗ. Η εταιρεία συμβούλων Qualco, στην οποία έχει αναθέσει η επιχείρηση τη διαχείριση των ανείσπρακτων λογαριασμών, της έχει παραδώσει τις προτάσεις για το πώς θα κλείσουν οι μεγάλες «τρύπες» που έχουν αφήσει οι «μπαταξήδες» στα ταμεία της. Αναμένεται η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Με σφιχτό πλέον τον «κορβανά», η ΔΕΗ πρέπει να κηρύξει άμεσα πόλεμο στους κακοπληρωτές. Άλλωστε, ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να παρουσιαστεί έως τον Μάιο στους θεσμούς.


10

ATTIKO BHMA

πολιτισμός

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»

Θεατρική παράσταση «Το Τάβλι» του Δημ. Κεχαΐδη

Τ

o Σάββατο 10 Μαρτίου, στις 8:00 μ.μ. η ομάδα “Libert Art” και η “ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ” Κερατέας, σας προσκαλούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου (Λ.Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας) για τη θεατρική παράσταση «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Δρίβα.

Η παράσταση είναι μία από τις ωραιότερες μονόπρακτες κωμωδίες χαρακτήρων του νεοελληνικού θεάτρου. Ερμηνεύουν οι Hρακλής Σιαμίδης, Γιώργος Δρίβας. Το θεατρικό έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη "Το τάβλι", πρωτoανέβηκε στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης το Φεβρουάριο του 1972, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. Η δυναμική του πορεία και η απήχησή του έως σήμερα, δείχνουν την επικαιρότητα αλλά και την προφητικότητά του. Σε μια μικρή κοσμογωνιά της Aθήνας, με φόντο μια γραφική αυγουστιάτικη αυλή, η μαγική πένα του Κεχαΐδη ξεκινάει να γράφει σαν μια εμπρηστική σπίθα, που στην εξέλιξή της, γίνεται μια πύρινη λαίλαπα, με-

τατρέποντας παράλληλα το έργο, σε μια ανάσα δροσιάς μέσα σε κατακαλόκαιρο. Στην αφετηρία μιας ελπιδοφόρας εποχής, οι δύο σύγχρονοι νεοέλληνες ήρωες Φώντας και Κόλιας, άξιοι πρεσβευτές μιας ολόκληρης μεταπολιτευτικής γενιάς, δεξιοτεχνικά θα ξετυλίξουν ένα από τα σημαντικότερα κουβάρια της κοινωνικής πραγματικότητας των Ελλήνων, σε μια αναμφίβολα κρίσιμη στιγμή για την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. H καλλιτεχνική ομάδα LibertArt εδρεύει “χωρίς σύνορα” στη πόλη του Λαυρίου, ως μια μικρή δίνη, αποτελούμενη από σοβαρούς δημιουργούς της τέχνης, έχοντας ως κύριο πυρήνα δραστηριότητας το θέατρο και ως ώθηση, την ελευθερία δημιουργία.

Η στελέχωση της ομάδας είναι ευμετάβλητη και η καλλιτεχνική της πυξίδα απρόβλεπτη. Αντιπαθεί την μικροαστική αυτοπροβολή, φιλοσοφεί επιθετικά σε

θέματα αισθητικής και ωθεί την διάχυση της θεατρικής τέχνης σε κάθε καμουφλαρισμένο σκηνικό χώρο. Είσοδος ελεύθερη - Ελεύθερη συνεισφορά

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διοργανώνει την Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 7 μ.μ. ο δήμος Σαρωνικού, σε συνεργασία με την κ. Τατιάνα Τσαραμιάδου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, με τη συμμετοχή και τη στήριξη συλλόγων, φορέων και επιχειρήσεων του δήμου Σαρωνικού. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες που αφορούν τον ρόλο της γυναίκας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή, ενώ θα πλαισιωθεί από επίδειξη μόδας, μουσική και τραγούδια. Θα ακολουθήσει δεξίωση στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλες τις γυναίκες. Ο δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γιώργος Σωφρόνης δήλωσε σχετικά: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια αφορμή για γιορτή, αλλά και για προβληματισμό. Είναι γνωστό ότι η σύγχρονη γυναίκα δίνει έναν καθημερινό αγώνα, για να αντεπεξέλθει σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους: να επιτύχει ως μητέρα, ως σύζυγος, ως εργαζόμενη, αλλά και ως ενεργό μέλος της κοινωνίας. Δυστυχώς, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την επίτευξη της ισότητας των δύο φυλων, υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν, κυρίως σε επίπεδο παιδείας και κουλτούρας. Η εκδήλωση που διοργανώνουμε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Δήμο Σαρωνικού, είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και να τιμήσουμε το ρόλο και τη συνεισφορά της γυναίκας στην κοινωνία μας.»


πολιτισμός

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

30 χρόνια Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Παλλήνης

Εκδήλωση στο θέατρο «Παλλάς» Παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου τελέστηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Παλλήνης στο κατάμεστο θέατρο «Παλλάς»

11

Το Ψωμί στη Μεσόγειο: Μια 80σέλιδη πολυτελής έκδοση του Ευρωπαϊκού Μουσείου Αρτου Το ψωμί έχει υμνηθεί όσο ίσως κανένα άλλο διατροφικό είδος στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Δικαίως, διότι δεν αποτελεί απλό μέσο διατροφής, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, της κουλτούρας, της πολιτισμικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΝΗ

Όσοι βρέθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ στο θέατρο «Παλλάς» στο κέντρο της Αθήνας, είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν μία πραγματικά λαμπερή γιορτή της μουσικής, του πολιτισμού και της νέας γενιάς. Αφορμή ήταν η συναυλία, που διοργάνωσε το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Παλλήνης με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του και η οποία ήταν αφιερωμένη στην χορωδιακή μουσική. Έργα των Schubert, Ramirez, Γκάτσου, Σεφέρη, Θεοδωράκη, αλλά και διεθνείς παραδοσιακές μουσικές πλημμύρισαν την κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου. Οι θεατές, απόλαυσαν πραγματικά αυτό το μουσικό ταξίδι, το οποίο είχε ως οδηγούς τις μουσικές φωνές, αλλά και το ταλέντο στα μουσικά όργανα των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης. Στη μουσική διεύθυνση των έργων βρίσκονταν οι καθηγητές του σχο-

ATTIKO BHMA

λείου, οι οποίοι με συγκίνηση και επαγγελματισμό συντόνιζαν τις πολυμελείς χορωδίες. Από το 1988, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτο στο είδος του σε όλη την Ελλάδα- το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης σημειώνει επιτυχίες, οι οποίες αντανακλώνται στους μαθητές και τις μαθήτριες, που φοιτούν στις τάξεις του Στα παραπάνω σημεία, μεταξύ άλλων, στάθηκε κατά τον χαιρετισμό του και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος με ιδιαίτερη χαρά παρακολούθησε την αφιερωματική εκδήλωση, για την οποία συνεχάρη το σύνολο των συντελεστών. Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας εξήρε το ρόλο του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Παλλήνης, καθώς και το πνευματικό έργο, που επιτελείται σε αυτό. Παράλληλα, προέτρεψε στην συνέχιση της αποτελεσματικής στήριξης του από τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι ο δήμος Παλλήνης. Κλείνοντας ευχήθηκε στους μαθητές του να έχουν καλή πορεία στη ζωή τους, ενώ δώρισε μία εικόνα στους διευθυντές Γυμνασίου και Λυκείου, κ.κ. Βασίλη Αντωνόπουλο και Ευτυχία Τζαβάρα. «Αποτελεί τιμή για την πόλη μας να έχουμε και

να λειτουργούμε ένα τέτοιο Σχολείο» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος στο σύντομο χαιρετισμό του. Ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζούτσος , αναφέρθηκε ακόμη στην ιστορία του Σχολείου και στη μεγάλη του προσφορά στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό στον τομέα της μουσικής. Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Αυτοδιοίκησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Εκκλησία και Αυτοδιοίκηση είναι οι δύο θεσμοί, που κράτησαν όρθια την κοινωνία μας στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης». Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση των σκοπών του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέστησαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μπαξεβάνης, Πόπη Ζινέλη, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άγγελος Λιακόπουλος και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κωστής Σμέρος.

Ως το βασικό μέσο επιβίωσης, κυρίως στις παλιότερες εποχές, είναι δεμένο με τις ζωές των ανθρώπων, με αποτέλεσμα η παρουσία του να ξεφεύγει από το στενό πλαίσιο της τροφής. Ο άρτος αποτελεί μέσο θρησκευτικών τελετουργιών και συνοδεύει ήθη και έθιμα για κάθε κορυφαία στιγμή της καθημερινότητας, τη γέννηση, το γάμο, το θάνατο. Η έκδοση του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου της Λαογραφικής Εταιρείας του Μουσείου Βαρνάβα (Δήμου Μαραθώνα) επιχειρεί να αποδώσει μέσα στις 80 σελίδες της, κυρίως με τη δύναμη της εικόνας, τη σημασία του ψωμιού στη Μεσόγειο αλλά και στις περιοχές με τις οποίες η Μεσόγειος μοιράζεται κοινή πορεία μέσα στους αιώνες. Οι εικόνες του ψωμιού ως μέσου διατροφής, αλλά και ως είδους εκθέσιμης τέχνης από χώρες των Βαλκανίων, της Βόρειας Αφρικής, της Εγγύς Ανατολής, αλλά και της Ρωσίας, της Γεωργίας και της Ουκρανίας δείχνουν τις κοινές αντιλήψεις, τις πρακτικές στον τρόπο ζωής και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής και τη μοναδικότητα του πολιτισμού κάθε λαού. Ως καταγραφή πολιτισμού και παράδοσης, η προσπάθειά μας αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μικρή συνεισφορά στη γεφύρωση των λαών, στην οικοδόμηση της φιλίας και της συνεργασίας σε δύσκολους, ταραγμένους καιρούς. Κυρίως όμως αποτελεί υπενθύμιση ότι για τους απλούς, καθημερινούς ανθρώπους σε κάθε μέρος της γης τα συναισθήματα, οι δυσκολίες, οι ελπίδες και τα όνειρα είναι κοινά κι ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν, από αυτά που μας χωρίζουν. Όπως το ευλογημένο ψωμί… Το βιβλίο θα διατίθεται από τον φορέα (Ανδρούτσου 7 Βαρνάβας Αττικής) στην τιμή των δέκα πέντε (15) ευρώ και από τον Σεπτέμβριο στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας.


12

ATTIKO BHMA

επικαιρότητα

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής

‘‘Επανεκκίνηση’’ δασικών χαρ Συνέχεια από την πρώτη σελίδα Είναι ίσως ο μοναδικός δήμος της Αττικής που δεν διαθέτει ούτε ένα εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο και το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο: «Οι βασικοί οικιστικοί πυρήνες του δήμου μας είναι παλιοί οικισμοί, που υπήρχαν πριν από το 1923. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής όμως ήρθε τις δεκαετίες του ’70 και ’80 και, δυστυχώς, είναι σε μεγάλο βαθμό παράνομη», λέει ο δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης.

Αδειες για τροχοβίλες Το «παράθυρο» για όλη τη Βόρεια Αττική (και άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα, όπου υπήρχε οικιστικό ενδιαφέρον) έγινε με τις περίφημες άδειες για «τροχοβίλες» και λυόμενα που δόθηκαν μαζικά επί δικτατορίας. Τα δέντρα κόπηκαν, οι τροχοβίλες και τα λυόμενα μετατράπηκαν σε εξοχικά και σταδιακά μεγάλα κομμάτια δάσους τεμαχίστηκαν και οικοπεδοποιήθηκαν, παρότι όλοι γνώριζαν πως πιθανότατα επρόκειτο για δημόσιες δασικές εκτάσεις. Νέα εξοχικά χτίστηκαν δίπλα στα παλαιά και στη συνέχεια

λιτικού Σχεδιασμού για να προχωρήσουμε. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται τα πολεοδομικά σχέδια για τον Κάλαμο, τις Αφίδνες και την παραλία Μαρκοπούλου, ενώ το πολεοδομικό σχέδιο Συκάμινου-Ωρωπού βρίσκεται στο πρώτο στάδιο», λέει ο κ. Ρούσσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο δασικός χάρτης θα αναρτηθεί στις 2 Μαρτίου και

οι παλαιοί δήμοι και οι κοινότητες της περιοχής «επικύρωσαν» την κατάσταση δημιουργώντας δίκτυα κοινής ωφελείας. «Οι πρώτες νομιμοποιήσεις στην περιοχή μας έγιναν το 1983, με τον ‘νόμο Τρίτση’. Δεν γνωρίζουμε βέβαια πόσοι τελικά ολοκλήρωσαν όλα τα στάδια της διαδικασίας του νόμου, ωστόσο ήταν η πρώτη αναγνώριση της κατάστασης που είχε δια-

Θωμάς Ρούσσης, δήμαρχος Ωρωπού: Οι βασικοί οικιστικοί πυρήνες του δήμου μας είναι παλιοί οικισμοί, που υπήρχαν πριν από το 1923. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής όμως ήρθε τις δεκαετίες του ’70 και ’80 και, δυστυχώς, είναι σε μεγάλο βαθμό παράνομη

μορφωθεί στην περιοχή μας», λέει ο κ. Ρούσσης. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011), ο δήμος έχει 34.000 μόνιμους κατοίκους. «Εγώ υπολογίζω από την παροχή της ΕΥΔΑΠ ότι σήμερα έχουμε πάνω από 50.000 τον χειμώνα και 100.000 το καλοκαίρι», λέει ο ίδιος. Ως αποτέλεσμα, οι προσπάθειες που έκαναν οι δήμοι και οι κοινότητες της περιοχής να εντάξουν στο σχέδιο μεγάλες εκχερσωμένες ή και καταπατημένες δασικές εκτάσεις έπεφταν για αρκετά χρόνια στο κενό. «Σήμερα βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο σε αρκετές περιοχές. Το πολεοδομικό σχέδιο για το Πολυδένδρι έχει ολοκληρωθεί από το 2014 και περιμένουμε την έγκριση της Επιτροπής Μητροπο-

αφορά το σύνολο των περιοχών Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Καλάμου, Συκάμινου, Μαρκόπουλου Ωρωπού και Νέων Παλατιών. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από την ανάρτηση του δασικού χάρτη θα εξαιρεθούν 13.904 στρέμματα δασικών εκτάσεων που εμφανίζονται εντός ορίων οικισμών, 22.915 στρέμματα τα οποία έχει συμπεριλάβει ο δήμος στις προς πολεοδόμηση περιοχές και 9.853 στρέμματα αυθαιρέτων που έχουν συμπεριληφθεί στις «οικιστικές πυκνώσεις». Σημειώνεται ότι η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (πρώην ΕΚΧΑ) έχει πρόσφατα αναρτήσει σειρά μικρών σε έκταση δασικών χαρτών της Αττικής, που αφορούν κυρίως τις νησιωτικές της περιοχές και


Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

επικαιρότητα

ATTIKO BHMA

13

τών με αφετηρία τον Ωρωπό κάποιες «ηπειρωτικές». Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δασικά τμήματα στις περιοχές Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Βαρνάβα, Γαλατσίου, Γραμματικού, Ιλίου, Καματερού, Καπανδριτίου, Μάνδρας, Περιστερίου και Χαϊδαρίου. Καθώς και οι δασικοί χάρτες για το σύνολο Κυθήρων (που κάηκαν πέρυσι) και Αντικυθήρων και των νησιών του Αργοσαρωνικού (Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Υδρα και Σπέτσες, με τις γειτνιάζουσες περιοχές Γαλατά και Τροιζηνίας). Σύμφωνα με στοιχεία της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στις περιοχές αυτές έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί συνολικά 7.349 αντιρρήσεις που αντιστοιχούν σε 60.723 στρέμματα γης και 437 αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος. Μια πιο κοντινή ματιά στα στοιχεία επιβεβαιώνει το αναμενόμενο: οι περισσότερες αντιρρήσεις έχουν κατατεθεί στην περιοχή Βαρνάβα (1.145 για 4.626 στρέμματα), Γραμματικού (594 αντιρρήσεις για 5.940 στρέμματα), Καπανδρίτι (537 αντιρρήσεις για 2.880 στρέμματα), Μάνδρας (526 αντιρρήσεις για 2.269 στρέμματα). Αξιοσημείωτα μεγάλος είναι ο αριθμός των αντιρρήσεων (358 για 451 στρέμματα) που έχουν υποβληθεί για το Γαλάτσι, καθώς ο δασικός χάρτης αφορά μόνο ένα κομμάτι του κτήματος Βεΐκου.

υπήρχε σαφής... απροθυμία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου να τους αναρτήσει. Η αιτία δεν είναι άλλη από τα όσα αυτοί θα φέρουν στο φως, καθώς ακόμα και μεγάλα κομμάτια σημερινών πόλεων έχουν ανεγερθεί σε παράνομα εκχερσωμένες (και ενδεχομένως δημόσιες) δασικές εκτάσεις.

Τα δύο τσιφλίκια

Οι αντιρρήσεις Όσον αφορά τα νησιά, οι μεγαλύτερες «αμφισβητούμενες» ως προς τον χαρακτήρα εκτάσεις βρίσκονται στην Υδρα (όπου οι 143 αντιρρήσεις που κατατέθηκαν αφορούν σε 8.326 στρέμματα) και στον Πόρο (όπου οι 244 αντιρρήσεις αντιστοιχούν σε 7.906 στρέμματα).

Ακολουθούν τα Κύθηρα: στους 12 δασικούς χάρτες του νησιού έχουν κατατεθεί συνολικά 1.107 αντιρρήσεις που αντιστοιχούν σε 4.449 στρέμματα. Και η Αίγινα, με 617 αντιρρήσεις που αντιστοιχούν σε 4.029 στρέμματα. Τέλος, στις Σπέτσες έχουν κατατεθεί 253 αντιρρήσεις για 2.206 στρέμματα, στο Αγκίστρι 79 αντιρρήσεις

για 49 στρέμματα και στα Αντικύθηρα 46 αντιρρήσεις για 96 στρέμματα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, μέχρι τον Μάιο θα αναρτηθεί το σύνολο των δασικών χαρτών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Οι δασικοί χάρτες είναι έτοιμοι εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον, ωστόσο τα προηγούμενα χρόνια

Ο δήμος Ωρωπού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, αποτελούνταν πριν από ενάμιση αιώνα από δύο τσιφλίκια, του «Συκάμινου» και του «Ωρωπού». Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές του δήμου, μετά την απελευθέρωση τα δύο τσιφλίκια αγοράστηκαν από τον Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο. Εν συνεχεία, το 1875, το «κτήμα Ωρωπού» πωλήθηκε στον Ανδρέα Συγγρό, ενώ το «κτήμα Συκαμίνου» περιήλθε, με διαδοχικές τμηματικές πωλήσεις μεταξύ 1894-1926, κατά τα επτά δέκατα στην ιδιοκτησία του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Συκάμινου (που τον αποτελούσαν πέντε οικογένειες) και κατά τα τρία δέκατα στον Συνεταιρισμό Προσφύγων από τα Βρύουλα της Μικράς Ασίας. Διοικητικά, ο δήμος Ωρωπού δημιουργήθηκε το 1833 και ανήκε αρχικά στην επαρχία Θηβών. Το 1840, όμως, «ενσωματώθηκε» στον δήμο Περαίας, που κάλυπτε όλο το βόρειο κομμάτι της Αττικής. Το 1871 ο δήμος Περαίας μετονομάστηκε σε δήμο Ωρωπού με νέα έδρα τη Σκάλα Ωρωπού και διασπάστηκε σε μικρότερους δήμους και κοινότητες το 1912. Ο σημερινός δήμος Ωρωπού ιδρύθηκε το 2010, με τη συνένωση εννέα πρώην δήμων και κοινοτήτων. Πηγή: Καθημερινή


14

ATTIKO BHMA

δημοτικά

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η υλοποίηση του έργου PRODESA

Εγκαίνια της νέας «φωλιάς αγάπης»

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συμμετέχει από τον Μάιο του 2017 στο έργο: «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica (PRODESA)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο έχει ως στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Σ’ ένα νέο αναβαθμισμένο, πιο λειτουργικό και φιλόξενο χώρο στεγάζεται πλέον το 1ο Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ Αναβρύτων-Βορρέ-Νέα Λέσβος, στη συμβολή των οδών Σ. Σαράφη και Γ. Παπανδρέου, έτοιμο να προσφέρει μια ζεστή αγκαλιά του και ένα στοργικό καταφύγιο στους μεγαλύτερους στα χρόνια πολίτες.

Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι, μεταξύ των οποίων, εφτά δήμοι της Νοτιοανατολικής Αττικής και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.058.760,00 € με διάρκεια 36 μήνες. Ο προϋπολογισμός του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης είναι 119.250,00 € και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα για την υποστήριξη της υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Σχολεία και Δημοτικά Κτήρια. Στις 21 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αλίμου, συντονιστή του έργου, η δεύτερη κατά σειρά τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου με στόχο την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του έργου PRODESA κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών. Στην παρούσα φάση, υλοποιείται η διαδικασία προκήρυξης και υπογραφής συμβάσεων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτηρίων και των παρεμβάσεων οδοφωτισμού των δήμων. Ο δήμος

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για τη μελέτη των βέλτιστων παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επιλεγμένα σχολεία και δημοτικά κτήρια του δήμου, που θα υλοποιηθούν κατόπιν προκήρυξης με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Τέλος, ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συμμετείχε στο διήμερο εργαστήριο για το Crowdfunding, «χρηματοδότηση από το πλήθος», που αφορά στη διαδικασία άντλησης (μικρών) κεφαλαίων μέσω ενός μεγάλου αριθμού επενδυτών. Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τον εταίρο του έργου European Crowdfunding Network και πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου στον δήμο Αλίμου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, καθώς επίσης και πολιτιστικών οργανισμών, εθελοντικών οργανώσεων, οργανισμών νεολαίας και τοπικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 754171

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πετυχημένο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από το «Αργώ» Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 4 Μαρτίου με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο - βιωματικά εργαστήρια για Εκπαιδευτικούς που

διοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Διαδημοτικό

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων των δήμων Παπάγου - Χολαργού και Αγ. Παρασκευής «Αργώ». Στόχος του σεμιναρίου, που διήρκεσε 20 ώρες κατανεμημένες σε τέσσερεις 5/ωρες συναντήσεις, ήταν η γνωριμία των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού» και η αξιοποίησή του ως μια θετική προσέγγιση στην προαγωγή της προστασίας του παιδιού. Συντονίστρια της ομάδας ήταν η Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, συμβουλευτική ψυχολόγος. Στους εκπαιδευτικούς απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο από την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Ευαγγελία Σιαφαρίκα και την πρόεδρο του «Αργώ», Γεωργία Πίσπα.

του 1ου Περιφερειακού Παραρτήματος ΚΑΠΗ

Μετά τον αγιασμό και την ευλογία από τον πατέρα Σαράντη του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων, παρουσία μελών της Διοίκησης και πλήθους πολιτών. Απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό στους παριστάμενους ο κ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα φιλόξενη στέγη που παραδίδει στους συμπολίτες της τρίτης ηλικίας. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα, καθώς τα μέλη του ΚΑΠΗ μας θα στεγαστούν σε ένα αναβαθμισμένο χώρο, στο οποίο θα παρέχονται ακόμη καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, ενώ στόχος μας είναι να εμπλουτιστεί με νέες ομάδες και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας. Ο χώρος αυτός, θα εξελιχθεί σ’ ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο της γειτονιάς, καθώς τα απογεύματα θα έχουν την έδρα τους τρείς αξιόλογοι και δραστήριοι σύλλογοι της πόλη μας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου ‘Ο Άγιος Δημήτριος’, ο Περιβαλλοντικός Φυσιολατρικός & Πολιτιστικός Όμιλος Αμαρουσίου ‘Η Πνοή’ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιληναίων Αμαρουσίου & Όμορων Δήμων ‘Ο Νόστος’. Με προσήλωση στις ανάγκες των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν και στους οποίους οφείλουμε αυτό που είμαστε σήμερα, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας με σεβασμό και αγάπη, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες σας» υπογράμμισε ο κ. Πατούλης. Την τελετή των εγκαινίων προλόγισε η πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ κα Ελένη Λέκκα-Καλαντζάκη, η οποία μεταξύ άλλων ευχαρίστησε το δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη για την επιλογή του όμορφου αυτού χώρου, καθώς και για τις συνεχείς και δυναμικές παρεμβάσεις του για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Επίσης ευχαρίστησε για τη συμβολή τους, τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους των Εξωτερικών Συνεργείων, το προσωπικό του ΚΑΠΗ, καθώς και όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες που συνέβαλαν στη διακόσμηση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες

απηύθυνε στον κ. Κων/νο Φιλιππάκη για την ευγενική χορηγία σκευών και επίπλων για τον εξοπλισμό του χώρου του ΚΑΠΗ. Με την ευκαιρία των εγκαινίων, ο κ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους της γειτονιάς και να απαντήσει στα ερωτήματά τους μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορό και τραγούδι από τα μέλη του προγράμματος Μοντέρνων Χορών του ΚΑΠΗ και τη Χορωδία του ΚΑΠΗ, που αφιέρωσε τα τραγούδια στον δήμαρχο Αμαρουσίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Βραχνός, οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Σταθούλης, Επαμεινώνδας Γαρδέλης, Ρένα Χαλιώτη, Βασίλης Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Ρώτας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Πέππας, Δημήτρης Καρλαύτης, Ελένη Βλάχου-Σταματάκη, Πέτρος Κόνιαρης και Αθανάσιος Βλαχοπιώτης, ο γενικός γραμματέας του δήμου Γεώργιος Διδασκάλου, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης.


ATTIKO BHMA

δημοτικά

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

15

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Εκδήλωση για την Σχολική Βία

«Οι κάλτσες μας αλλιώς. Ολοι Ισοι - Ολοι Διαφορετικοί»

Η 6η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying). Ο δήμος Λαυρεωτικής και το Κέντρο Υγείας Λαυρίου, προγραμματίζουν εκδήλωση στην αίθουσα του Μηχανουργείου την Κυριακή 11 Μαρτίου στις 11:00 το πρωί με κεντρικό ομιλητή τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, πανεπιστημιακό και συγγραφέα Νίκο Σιδέρη. Λεκτική βία, ρατσιστική βία, σωματική βία, ηλεκτρονική βία, σεξουαλική βία, ψυχολογική βία, είναι έννοιες που θα αναλυθούν και συζητηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Σημείο-κλειδί στην εμφάνιση του φαινομένου αποτελούν τα παιδιά-θεατές. Με την συμπεριφορά τους δρουν ανασταλτικά ή ενθαρρυντικά στην εμφάνιση του Bullying. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά που βιώνουν εκφοβισμό δεν το λένε σε κανέναν γιατί ντρέπονται, φοβούνται, νομίζουν ότι φταίνε, σκέφτονται ότι θα απογοητεύσουν ή θα στεναχωρήσουν τους γονείς τους. Η οικογένεια, το σχολείο και η τοπική κοινωνία εμπλέκονται σε διαφορετικό βαθμό στην εμφάνιση αυτής της συμπεριφοράς. Η εκδήλωση απευθύνεται στα παιδιά, στους γο-

Την Τρίτη 6 Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα για την Πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισμού, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του δήμου Κηφισιάς «Προνόη» σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΠΕ Β’ Αθήνας κα Ε.Σιαφαρίκα, υλοποίησε στα νηπιαγωγεία της Κηφισιάς το νέο του πρόγραμμα με τίτλο «Οι κάλτσες μας αλλιώς. Όλοι Ίσοι - Όλοι Διαφορετικοί». νείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων των σχολείων μας.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Συνάντηση με το μέλος του ΚΕΣΑ κ. Αλέξανδρο Βησσαράκη

Πρόκειται για μια βραχεία παρέμβαση που στοχεύει στην πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού μέσα από την ευαισθητοποίηση των παιδιών στις έννοιες της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί είχαν προσκληθεί να φοράνε διαφορετικές κάλτσες οι οποίες αποτέλεσαν και το ερέθισμα για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών ήταν να δεί-

ξουμε στα παιδιά ότι είναι σημαντικό να χαιρόμαστε και να αξιοποιούμε τη μοναδικότητά και την διαφορετικότητα μας και ότι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, το νοιάξιμο του ενός για τον άλλο είναι απαραίτητα συστατικά για να είμαστε όλοι μέσα στην ομάδα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Η παρέμβαση «Οι κάλτσες μας αλλιώς. Όλοι Ίσοι - Όλοι Διαφορετικοί» υλοποιήθηκε με βιωματικό τρόπο στα τμήματα από τα Στελέχη και τους εθελοντές του Κέντρου Πρόληψης με την ταυτόχρονη παρουσία των νηπιαγωγών. Συνολικά συμμετείχαν στο

πρόγραμμα 10 νηπιαγωγεία και 372 μαθητές από το 1ο, 3ο, 5ο,6ο, 7ο, 9ο, 10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς και το 1ο , 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό στο πρόγραμμα και δήλωσαν ότι τους άρεσε πολύ η δράση και ευχήθηκαν να υπάρχει και συνέχεια στην συνεργασία! #οι_κάλτσες _μας_Αλλιώς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.pronoi.org.gr, τηλ 210-8082673, e-mail:info@pronoi.org.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία

Με το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και κάτοικο του δήμου Αχαρνών κ. Αλέξανδρο Βησσαράκη, συναντήθηκε ο δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και πως αυτές δύναται να καθορίσουν θέματα προστασία της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς διατηρητέων κτιρίων του δήμου Αχαρνών. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.), είναι 9μελές και έχει συσταθεί με απόφαση

του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 663/15.9.2015), ενώ ο συντοπίτης μας Αρχιτέκτονας Μηχανικός κ. Αλέξανδρος Βησσαράκης συμμετέχει στο συμβούλιο ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Ο δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο κ. Αλέξανδρος Βησσαράκης με τη επιστημονική του επάρκεια και την αγάπη του για τον δήμο Αχαρνών, θα βοηθήσει στην ανάδειξη και προώθηση των

θεμάτων του δήμου Αχαρνών και από την νευραλγική θέση την οποία κατέχει στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.). Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός κ. Αλέξανδρος Βησσαράκης αναφέρθηκε στις κοινές ανησυχίες του με τον δήμαρχο Αχαρνών, για τη πολεοδομική πρόοδο και βελτίωση του δήμου Αχαρνών, καθώς και ότι θα στηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο τα ζητήματα του Δήμου Αχαρνών, που σχετίζονται με το επιστημονικό του πεδίο και τον θεσμικό του ρόλο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, η αντιδημαρχία Παιδείας του δήμου Βριλησσίων και ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», διοργανώνουν, από τη Δευτέρα 12/3 μέχρι την Παρασκευή 16/3, «Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας» στα σχολεία του δήμου Βριλησσίων. Η κυκλοφοριακή αγωγή ως δράση είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φλέγον ζήτημα της οδικής ασφάλειας και είναι απαραίτητο να ξεκινά από την παιδική ηλικία, για να γίνει το παιδί ανεξάρτητο και ικανό να διαχειριστεί την ασφαλή μετακίνησή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές, ενημερωτικές ομιλίες από ειδικούς στα σχολεία της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του δήμου Βριλησσίων, με την έγγραφη συγκατάθεση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η κορύφωση της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας θα γίνει την Παρασκευή 16/3, ώρες 8.30-13.00 στο ΤΥΠΕΤ του δήμου Βριλησσίων όπου θα βρίσκονται προσομοιωτές ανατροπής και πρόσκρουσης με στόχο τη βιωματική εκπαίδευση των δημοτών και της μαθητικής κοινότητας.


16

ATTIKO BHMA

οικονομία

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Τσίπρας: Στόχος η μείωση της φορολογίας σε επιχειρήσεις Το 2018 είναι το κρισιμότερο έτος για τη χώρα που από το 2010 μπήκε σε πρωτοφανή περιπέτεια. Τελειώνουμε τα προγράμματα στήριξης και την ασφυκτική επιτροπεία και την επόμενη ημέρα που θέλουμε να είναι «μέρα παραγωγικής δημιουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση της ΓΣΕΒΕE. «Οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί χάρη στη συστηματική προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν μπει πλέον σε τάξη. Οι δείκτες επιχειρηματικού κλίματος και οικονομικής εμπιστοσύνης ανακάμπτουν, μέρα με τη μέρα βλέπουμε να βελτιώνονται. Ενώ είναι ενθαρρυντικό ότι το 2017 το ισοζύγιο ανοίγματος - διαγραφών επιχειρήσεων είναι θετικό με 6.000 περισσότερες συστάσεις από διαγραφές. Σύμφωνα μάλιστα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώσαμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης για τέταρτο συνεχόμενο εξάμηνο κι αυτό σημαίνει, κατά τους συμβατικούς ορισμούς όπως είναι διεθνώς αποδεκτοί, ότι η ύφεση τερματίστηκε αισίως, μετά από δέκα συνεχόμενα έτη -και αυτό έχει να συμβεί από το 2008», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και συμπέρανε: «Δεν πρόκειται δηλαδή για μια εύθραυστη, συγκυριακή ανάκαμψη αλλά για μια σταδιακά ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Όλοι προβλέπουν, από τους εταίρους μας μέχρι και τους έγκριτους διεθνείς αναλυτές, ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης, από το 2018 και για τα επόμενα έτη, αναμένεται ότι θα υπερβαίνουν το 2%». «Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, για το "μετά" την "καταιγίδα" της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της εκδήλωσης της ΓΣΕΒΕΕ. «Σε όλες τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις μου απευθύνω ειλικρινές κάλεσμα προς όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του

τόπου σε μια κοινή συστρατευση, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο. Γιατί τώρα -σημείωσε με έμφαση- είναι η κατάλληλη στιγμή για τη δυναμική επιστροφή της χώρας στο προσκήνιο». Για αυτό το σκοπό -και με τη συνδρομή των περιφερειακών συνεδρίων, όπως παρατήρησε ο πρωθυπουργός- «εκπονούμε ένα συνεκτικό, μακρόπνοο αναπτυξιακό σχεδιασμό, κατάλληλο να επαναφέρει τη χώρα μας με αξιώσεις στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον». Μιλώντας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός από το βήμα της εκδήλωσης της ΓΣΕΒΕΕ ξεκαθάρισε ότι «αποτελεί ωμή και συνειδητή παραπλάνηση να ισχυρίζεται κανείς σήμερα ιδιαίτερα απέναντι σε σας ότι σε μια μέρα μπορεί να εξαλείψει μεμιάς όλα τα φορολογικά βάρη, ότι είναι θέμα βούλησης, πέρα και έξω από τους αντικειμενικούς περιορισμούς, τους οποίους η χώρα κουβαλάει». Επίσης, «η σταδιακή μείωση της φορολογίας, είναι αναμφίβολα αναγκαία προϋπόθεση για την επόμενη μέρα, απαιτεί όμως συγκεκριμένα βήματα. Αυτό λοιπόν που σήμερα εγώ θέλω να δεσμευτώ ενώπιόν σας, δεν είναι μαγικές λύσεις αλλά ότι υπάρχει πλέον ο οδικός χάρτης για την αποκλιμάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Θα επιτευχθεί και θα είναι εξολοκλήρου αποτέλεσμα, όχι μαγικών, αλλά της δικής μας στοχευμένης και καλά σχεδιασμένης δουλειάς. Αποτέλεσμα των κόπων του ελληνικού

λαού που επιτέλους αρχίζουν να πιάνουν τόπο», τόνισε ακόμη. Στη ρύθμιση των 120 δόσεων εστίασε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, στην εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της ευστάθειας των τραπεζών. Επί λέξει, «το τραπεζικό μας σύστημα ανακτά σταδιακά την ευστάθεια του και είναι έτοιμο να συμβάλει ξανά στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Με τη δραστική παρέμβαση του εξωδικαστικού συμβιβασμού λύνουμε το γόρδιο δεσμό της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων, ενώ προχωρούμε σε διορθωτικές αλλαγές προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εργαλείου. Με πρόσφατη ρύθμιση μπορούν πλέον να υπαχθουν σε καθεστώς ρύθμισης 120 δόσεων προς το δημόσιο και τα Ταμεία, επιχειρήσεις με χρέη κάτω των 20.000 ευρώ», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

ΣτΕ: Δικαίωμα για χωριστές δηλώσεις σε συζύγους Χωριστές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος μπορούν εφεξής να υποβάλλουν οι σύζυγοι, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ στη συνέχεια θα εκδίδονται και ξεχωριστά εκκαθαριστικά.

Το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντία Λαζαράκη, στην υπ’ αριθμ. 330/2018 απόφασή του επισημαίνει ότι «δεν συντρέχει λόγος, και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων». Μέχρι σήμερα, ξεχωριστή φορολογική δήλωση μπορούσαν να υποβάλλουν τα ζευγάρια που ήταν σε διάσταση, καθώς και εάν εις εκ των συζύγων βρισκόταν επισήμως σε κατάσταση πτώχευσης. Με την απόφαση του ΣτΕ, πλέον, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερώσουν την εφορία ότι θα υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση και κάθε μέλος θα λαμβάνει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τα έγγαμα ζευγάρια ή τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστά δήλωση και να πληρώνουν ξεχωριστά τους φόρους ή να εισπράττουν την επιστροφή φόρου. Σήμερα, για παράδειγμα, εάν μετά την εκκαθάριση της κοινής δήλωσης προέκυπτε για τον σύζυγο φόρος 1.000 ευρώ και για τη σύζυγο επιστροφή φόρου 1.000 ευρώ, τότε το εκκαθαριστικό θα ερχόταν μηδενικό αφού η εφορία θα συμψήφιζε το ποσό. Με την απόφαση του ΣτΕ, ο σύζυγος θα λάβει χρεωστικό σημείωμα πληρώνοντας τον φόρο σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, ενώ η σύζυγος θα λάβει την επιστροφή φόρου κανονικά. Ωστόσο, με την ξεχωριστή δήλωση δεν θα μεταφέρεται τίποτα από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Συγκεκριμένα, εάν για παράδειγμα η σύζυγος έχει μερικές αποδείξεις λιγότερες για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου, δεν θα μπορεί να «πάρει» από τις αποδείξεις του συζύγου.

Το σκεπτικό

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «η διάταξη του άρθρου 67 παράγραφος 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΔΕ) ερμηνευμένη υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 2 και 5, 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και τα άρθρα 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει κατ’ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν, συναίνεση η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και στην υποβολή της κοινής δήλωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς η έλλειψη τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση φόρου περί εισοδήματός τους». Αναφορικά με τις περιπτώσεις διαζυγίων και πτώχευσης ενός εκ των δύο συζύγων, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν πως είναι αυτονόητο εκ των πραγμάτων ότι εκλείπει η συναίνεση για ανεξάρτητη υποβολή φορολογικής δήλωσης σε περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και στις περιπτώσεις πτώχευσης ενός εκ των δύο συζύγων, καθώς στην τελευταία περίπτωση υπόχρεος προς υποβολή δήλωσης είναι ο σύνδικος ή ο δικαστικός συμπαραστάτης.


Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Η λαϊκή κυριαρχία και ο Ερασμος Το Erasmus και η ιδιόμορφη ελληνική Αριστερά.

Σ

υναντάω όλο και περισσότερους συμπολίτες που με ρωτούν: «Μα πως το κάναμε αυτό;», «Μα πως τους (τον) πιστέψαμε;» κ.ο.κ. Η απάντηση για το πώς είναι δυνατόν, ένας λαός που πολιτικολογεί συνεχώς να κάνει τόσο σοβαρά λάθη εκτίμησης της πολιτικής κατάστασης και λανθασμένες επιλογές είναι, κατά την άποψή μου, η έλλειψη στοιχειώδους παιδείας, η άγνοια γύρω από τους κανόνες του ορθολογισμού, η εύπιστη προσήλωση σε ανθρώπους ή σχήματα θαυματουργά. Δεν πρόκειται για μια ακόμη επίθεση κατά της δημόσιας εκπαίδευσης. Εξάλλου, το ότι το ζεύγος Τσίπρα - Μπαζιάνα στέλνει τα παιδιά του σε ένα από τα πιο ονομαστά ιδιωτικά σχολειά της Αθήνας συνιστά από μόνο του ομολογία συνθηκολόγησης, που δεν μπορεί καν να κατακριθεί. Γιατί πως είναι δυνατόν, επειδή του ΘΕΟΔΩΡΟΥ εσύ την έχεις ψωνίσει με τη δημόσια εκΠΑΓΚΑΛΟΥ παίδευση, να υποχρεώσεις τα παιδιά πρ. αντιπροέδρου της σου να συναντήσουν τη γνώση σε χοικυβέρνησης 2009-2012 ροτροφεία όπου διδάσκουν αλλοπρόσαλλοι εκπαιδευτικοί, ημιμαθείς και ακατέργαστοι, που δεν εκφράζουν παρά μια έσχατη μειοψηφία του ελληνικού λαού; Όλα τα στοιχεία της παρακμής της δημόσιας εκπαίδευσης, της περίφημης δωρεάν παιδείας, που ήταν το αποτέλεσμα των αγώνων της γενιάς μας είναι παρόντα. Αλλά υπάρχουν και σχετικές ειδήσεις για το θέμα, που μας έρχονται από τα βάθη των αιώνων. Τι να ήταν άραγε ο από μηχανής θεός, που έδινε λύση και στις πιο εξωφρενικές τραγωδίες; Και γιατί «Αθηνά και χείρα κίνει»; Και αυτό το Έλληνες αεί παίδες, πώς μας το κολλήσανε; Το 1981, μετά την εκλογή του Μιτεράν στη Γαλλία εντάθηκαν οι προσπάθειες να εκλείψουν οι αιτίες και οι ρίζες της δυσπιστίας μεταξύ του γερμανικού και του γαλλικού λαού. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι η αρχική ιδέα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα ήταν η εξάλειψη της αιτίας που οδήγησε κυρίως στον Πρώτο αλλά εν μέρει και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η αντιζηλία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας γύρω από τη χαλυβουργία. Πολλά από τα προγράμματα αυτά είχαν στόχο τη νεολαία. Τότε η Επιτροπή πρότεινε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής περιορισμένου χρόνου φοιτητών μεταξύ των διαφόρων χωρών – μελών (ήμαστε μόνο 10). Έλα όμως που στην ίδια εποχή οι Εγγλέζοι είχαν εκλέξει ως Πρωθυπουργό τη φοβερή και τρομερή Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία θεωρούσε οποιαδήποτε ανταλλαγή φοιτητών ένα είδος φοιτητικό τουρισμό (κάπως ο κ. Γαβρόγλου σήμερα). Σύντομα το πρόγραμμα αυτό, που είχε ονομαστεί Erasmus, σε αναφορά στον παλαιό ανθρωπιστή Ολλανδό φιλόσοφο, που είχε εφεύρει και επιβάλλει την ερασμιακή προφορά των αρχαίων ελληνικών, έγινε το υπ’ αριθμόν ένα πολιτικό θέμα της Κοινότητας. Τα κόμματα της Αριστεράς και οι αντίστοιχες δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζαν με πάθος το Erasmus ενώ οι Δεξιές Κυβερνήσεις το πολεμούσαν. Η απόφαση απαιτούσε ομοφωνία αλλά η πίεση των πανεπιστημιακών φορέων και των φοιτητικών ενώσεων σε όλες τις χώρες υπέρ του σχεδίου ήταν ισχυρότατη. Έτσι εκάμφθη η αντίσταση της Θάτσερ, αφού την εγκατέλειψαν διάφορες μετριοπαθείς κυβερνήσεις και έτσι το πρόγραμμα Erasmus έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερη συμπεριφορά υπήρχε στην Ελλάδα. Οι οργανώσεις των πανεπιστημιακών και άλλων εκπαιδευτικών (από τότε) θεωρούσαν το Erasmus απόπειρα συνεννόησης με την πολυεθνική βιομηχανία και είχαν την υποστήριξη της ΚΝΕ, της ανύπαρκτης και διεφθαρμένης ΠΑΣΠ του κυβερνώντος κόμματος ΠΑΣΟΚ, που ήταν από τότε ουρά της Αριστεράς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κά-

ATTIKO BHMA

απόψεις

λυπτε τα νώτα του διαπιστώνοντας ότι η Αριστερή νομενκλατούρα των πανεπιστημίων ήταν ομοφώνως εναντίον του σχεδίου, που θα συνιστούσε γι’ αυτούς και ένα είδος αξιολόγηση. έπρεπε λοιπόν να βγάλω μόνος μου τα κάστανα από τη φωτιά. Πέτυχα στην κρατική ΕΡΤ μία συζήτηση με έναν εκπρόσωπο της ΕΦΕΕ που είχε απορρίψει κάθε ιδέα εφαρμογής του Erasmus. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών όμως είχε απαιτήσει ανάμεσα σε εμένα και αυτόν να υπάρχει ένα πανό από κόντρα πλακέ ώστε να αποκλειστεί κάθε ιδέα διαλόγου. Σε ποιον ανήκει η εξουσία. Τα πρώτα αποτελέσματα του Erasmus ήταν απογοητευτικά. Η χώρα εξήγαγε το 2007/08 μόλις 2400 φοιτητές ενώ εισήγαγε 2300. Το 2008/09 η διαφορά ήταν επίσης μικρή (3000 εξήχθησαν και 2850 έγιναν δεκτοί). Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι θα μιλούσαν κυρίως ελληνικά και θα μάθαιναν πολύ λιγότερα από τους Έλληνες που πηγαίναν στα μεγάλα τους Πανεπιστήμια, οι προοπτικές του σχεδίου ήταν χαμηλές. Χρειάστηκε το 2013/14 για να έχουμε μια αισθητή διαφοροποίηση: 4500 Έλληνες σπούδασαν στο εξωτερικό και 3000 ήρθαν στην Ελλάδα. Το Erasmus θριάμβευε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά σε εμάς. Από το 1987, έτος εκκίνησής του, έως το 2017, μέσα σε 30 χρόνια, ο αριθμός των Ελλήνων που σπούδαζαν στο εξωτερικό από 3000 ανέβηκε στους 5100 και οι προσκεκλημένοι από 2900 έφταναν στις 4200. Είναι φανερό ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα αμοιβαιότητας που αν δεν υπήρχε θα επέτρεπε ακόμα περισσότερη αύξηση των εξερχομένων Ελλήνων. Οι άθλιοι αριστεροί διανοητές, όπως συνήθως, γλύφουν εκεί που έφτυσαν και προσπαθούν και αυτοί να ευνοηθούν από τις χαρές που προσφέρει απλόχερα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Διάβασα με προσοχή τη συνέντευξη της συζύγου του Πρωθυπουργού. Τη στιγμή που οι πάντες τον εγκαταλείπουν, αυτή η αγνή κόρη του κάμπου της Θεσσαλίας στάθηκε ηρωικά στο πλευρό του ορεινού συζύγου της. «Δεν λέει ψέματα», είπε, την ώρα που εκατομμύρια χέρια δείχνουν τη μύτη του Πινόκιο να μεγαλώνει. Παρακάτω πρόσθεσε το παράπονό της: «Έχουμε την Κυβέρνηση. Δεν έχουμε την εξουσία»! Είναι προφανές ότι δεν της έχει καν περάσει από το μυαλό ότι την εξουσία δεν την έχει το κόμμα της και ο άντρας της, διότι ανήκει σε κάποιον άλλον. Ότι δηλαδή η διεκδίκηση από ένα μόνο κόμμα και ακόμα χειρότερο από μια μόνο προσωπικότητα, όσο και να τον αγαπάει η σύζυγός του, του συνόλου της εξουσίας, αποτελεί θανάσιμο αμάρτημα και καταδικαστέα πράξη. Το Σύνταγμα της χώρας αναφέρει στο Άρθρο 1: «1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία. 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.» Το διαυγέστατο κείμενο αυτό, που δεν μπορεί να ανήκει στα αναθεωρητέα, γιατί είναι θεμελιώδης διάταξη, σημαίνει ότι ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του, οι οποίοι με τη σειρά τους νομοθετούν και παρέχουν ή δεν παρέχουν την εμπιστοσύνη τους σε πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Παράλληλα υπάρχει και μία Δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Τώρα που έχει ολοκληρωθεί η άλωση της παιδείας και η διείσδυση στη Δικαιοσύνη το μόνο που απομένει είναι ο κομματικός προσανατολισμός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Αυτό, όταν το λέει επίσημα η σύζυγος του Πρωθυπουργού, αποτελεί επαναστατική προκήρυξη, αμφισβήτηση του πολιτεύματος, προαναγγελία πραξικοπήματος, πράξη εσχάτης προδοσίας, με άλλα λόγια. Δεν θα θέλαμε ποτέ η σύζυγος του πρωθυπουργού να καταγγελθεί για τέτοιου είδους συμπεριφορά. Είναι όμως ηλίου φαεινότερο ότι πριν δώσει τη συνέντευξη η κυρία Περιστέρα θα τη γνωστοποίησε στον σύζυγό της. Έτσι τα εν οίκω γίνανε εν δήμω και μας εξανάγκασαν και εμάς να πάρουμε θέση. Καλή αντάμωση στα γουναράδικα.

17

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Novartis…

Τ

ην εβδομάδα που πέρασε η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας εισήγαγε προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων, ένα από τα πιο σημαντικά σχέδια νόμου στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων. Την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Και ο λόγος είναι ότι, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο δεκαετίες να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά τους συστήματα προκειμένου να ευθυγραμμιστούν και να συμμετέχουν δυναμικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, εμείς στην καλύτερη των περιπτώσεων παραμέναμε θεατές. Μέχρι όμως το 2010, όταν και χρεοκόπησε η χώρα από τις πολιτικές και τις πρακτικές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Γιατί από εκεί και ύστερα ήρθε το πρώτο κύμα αλλαγής και «εκσυγχρονισμού» στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρώτο κύμα με «ανατριχιαστικά» εμβληματικές αλλαγές, ταυτόσημες με την ιδεολογική ιδιοσυγκρασία των κομμάτων που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια την χώρα. Με τους ινστρούχτορες, του ΓΙΩΡΓΟΥ τους «άριστους» και «αλάθητους», του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΝΤΖΑ ΝΔ, προχώρησαν χωρίς αναστολές σε περικοπές στη Βουλευτή Αττικής ΣΥΡΙΖΑ, Κοσμήτορα ΒτΕ χρηματοδότηση των ΑΕΙ, σε περικοπές στους μισθούς του συνόλου του -κύριου και βοηθητικού- διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των AEΙ προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο, σε περιορισμό των νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού, σε δραστική μείωση της δημόσιας δαπάνης για την πρόσληψη προσωρινού διδακτικού προσωπικού με συμβάσεις, ιδιαίτερα στα ΤΕΙ. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το περιβόητο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», που τσουβάλιασε χωρίς κανένα ποιοτικό ή επιστημονικό κριτήριο, σχολές, τμήματα και ερευνητικά ιδρύματα. Ή τον νόμο Διαμαντοπούλου που επιδίωξε να μεταβάλλει τα πανεπιστημιακά σε Ανώτατα «Επιχειρηματικά» Ιδρύματα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει όλους τους Υπουργούς Παιδείας των προηγούμενων κυβερνήσεων να βρίσκονταν σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους δανειστές. Σήμερα λοιπόν, η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Στοχευμένες, και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, που θα προσαρμοστούν στον περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και αλλάζει. Στην έρευνα, στην καινοτομία, στις ιδέες, στις ίδιες τις κοινωνίες. Μεταρρυθμίσεις σαν και την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ίδρυση του τρίτου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας στην Δυτική Αττική. Στην πολύπαθη Δυτική Αττική μάλιστα, που κανένας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ασχολήθηκε σοβαρά με τα προβλήματά της. Μια ολόκληρη περιοχή στην οποία κυριάρχησε η πολεοδομική αναρχία, η ανεργία, ο αποκλεισμός και η κοροϊδία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και σαν επιστέγασμα ήρθε προ ημερών και η επίσκεψη στην Μάνδρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να θυμίσει και να «απολαύσει» τα επιτεύγματα και τις πολιτικές, που καθόρισαν και είναι υπεύθυνα για την σημερινή εικόνα της Δυτικής Αττικής. Είναι βέβαιο λοιπόν, ότι η έννοια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης έχει διαφορετική προσέγγιση, οπτική, και ιδεολογική αφετηρία για την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αλλαγή στο πλαίσιο των μεταγραφών, που δίνει την δυνατότητα μεταγραφής στα αδέλφια που φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις, η ίδρυση των σχολείων στις φυλακές, η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι παρεμβάσεις σίγουρα θετικές για την κοινωνία. Η σοβαρή αντιμετώπιση επιτέλους απέναντι στα Τ.Ε.Ι. που τα τελευταία χρόνια είχαν κυριολεκτικά αφεθεί στην τύχη τους, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που δεν θα έχουν δίδακτρα στο νέο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ακόμα και η μέριμνα στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημύρες στην Δυτική Αττική, που τα παιδιά τους φοιτούν στην Γ Λυκείου και ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις το καλοκαίρι, με επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν πρωτοβουλίες και εξασφαλίσεις προς την κοινωνία αυτής της κυβέρνησης. Εν κατακλείδι, μιας και η δημόσια συζήτηση περιστρέφετε γύρω από το σκάνδαλο «Novartis» και με αφορμή το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα πω στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ότι εκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από τους άλλους την παιδεία. Ακριβώς γιατί είναι αυτοί που οδηγήσανε την χώρα στην χρεοκοπία με δεκάδες σκάνδαλα και κομπίνες. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι ο τόπος δεν χρειάζεται τους εκ φύσεως άριστους, αλλά έχει ανάγκη τους εν τοις πράγμασι άριστους. Αυτό, η κοινωνία το έχει αποφασίσει από καιρό. Και συγκεκριμένα εδώ και 3 χρόνια, που έδωσε την εντολή της διακυβέρνησης στον ΣΥΡΙΖΑ.


18

ATTIKO BHMA

Α

απόψεις

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Το ιταλικό ριφιφί

ν θέλεις να κλέψεις μια τράπεζα, για να βελτιώσεις τις πιθανότητες επιτυχίας το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις τον δικό σου άνθρωπο εντός της τραπέζης. Οι Ιταλοί, έχοντας τον κ. Ντράγκι πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να «μεταφέρουν» προς Ιταλία μεριά περί τα 319 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω της λεγόμενης «πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης». Παρεμπιπτόντως, οι ιταλικές τράπεζες και γενικώς οι Ιταλοί πωλούν τα ιταλικά ομόλογα που οι άλλοι, εμμέσως πλην σαφώς, αγοράζουν και τοποθετούν τα έσοδα σε χώρες, όπως η Γερμανία και το Λουξεμβούργο. Οι Ιταλοί μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που «κατέτου ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ κτησε» ο κ. Τσίπρας με την περήφανη και ηρωική διαπραγμάτευση... Ενώ ο κ. Τσίπρας

διαπραγματεύτηκε Μνημόνιο χωρίς λεφτά, οι Ιταλοί κατάφεραν λεφτά χωρίς Μνημόνιο! Η ιταλική όπερα με την επωνυμία «Ιταλική Οικονομική Τραβιάτα», ή απλά «παραστρατισμένη», φαίνεται ότι θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν για τις εκλογές που γίνονται σήμερα. Χωρίς να έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό στην Ελλάδα, οι λεγόμενες «λαϊκιστικές» δυνάμεις στη γειτονική χώρα έχουν προσχωρήσει σε αυτό που εδώ ονομάζεται «μνημονιακή εθνική στρατηγική»: «Αντί να φάμε τα μούτρα μας με μια αλλαγή νομίσματος, γιατί να μην προσπαθήσουμε να έχουμε τους υπολοίπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώνουν τη διατήρηση της υπάρχουσας πολιτικής τάξης στην εξουσία;» Εντός του ευρώ, λοιπόν, αλλά με τους όρους που επιθυμεί το ιταλικό πολιτικό κατεστημένο, πότε της συμβατικής και πότε της παρδαλής έκδοσης. Η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση βασίζεται σε δύο εξίσου επιζήμιες ψευδαισθήσεις:

Οι μεν του Βορρά ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να εκσυγχρονίσουν και να επιβάλουν δημοσιονομική πειθαρχία στις χώρες του Νότου. Οι του Νότου έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα είναι αιωνίως πολιτικά βιώσιμη η μεταφορά, έμμεσα και άμεσα, πλούτου από τον Βορρά στον Νότο. Κάποια στιγμή αυτές οι ψευδαισθήσεις θα έρθουν σε ευθεία σύγκρουση και, όπως έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις νομισματικής ένωσης στο παρελθόν, αυτό θα είναι και το τέλος του κοινού νομίσματος. Το 2019 η Ιταλία θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει μέρος του χρέους της, που θα πλησιάζει ως μέγεθος το 1/5 της ιταλικής οικονομίας - ένα αστρονομικό ποσό. Οι βόρειοι ήδη θέλουν να καταργήσουν μια και καλή την πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επίσημα τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Αν αυτό συμβεί, τότε η Ιταλία θα έχει χάσει τον κύριο πελάτη των ομολόγων της. Όσοι νόμιζαν ότι η όπερα με την επωνυμία «Το ευρώ» έχει τελειώσει ας περιμένουν καλύτερα τις επόμενες σκηνές του έργου.

Οι Μακεδόνες στους εθνικούς μας Αγώνες Ο ι Μακεδόνες, που ως αποστολή τους έταξαν την διαρκή προστασία και άμυνα της Ελλάδος, όντες από αμνημονεύτων χρόνων "πρόφραγμα", δηλαδή προμαχών του Ελληνισμού, με τους συνεχείς αγώνας των εναντίον των ποικίλων επιβούλων της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Ελλάδος, απέτρεψαν πολλάκις την υποδούλωσή της και συνετέλεσαν να θεμελιώση απερίσπαστος ο Ελληνισμός τον Κλασικό πολιτισμό που εκληροδότησε η Ελλάς στην Ανθρωπότητα. Πράγματι, αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες της Μακεδονίας, η Ελλάς θα κινδύνευε πολλές φορές του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ να υποδουλωθή στους Β. ΧΙΩΛΟΥ κατά καιρούς ποικίλους Διδάκτορος Νομικής, επιβούλους της εθνικής Επίτημου Δικηγόρου της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας. Από την Μακεδονία ξεκίνησε ο Στρατηλάτης Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος επικεφαλής όλων των Ελλήνων, κατενίκησε τους Πέρσας που ήταν ο προαιώνιος εχθρός του Ελληνισμού. Όταν την 25η Μαρτίου 1821, υπό τις ευλογίες της Εκκλησίας, υψωνόταν στην Αγία Λαύρα η Σημαία της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι Μακεδόνες, που ανέκαθεν έμειναν πιστώς προσηλωμένοι στις αρχές, τα ιδανικά και τα πεπρωμένα της Ελληνικής Φυλής και ως αποστολή τους έταξαν την διαρκή προστασία και άμυνα της Ελλάδος και που ανέκαθεν προμαχούν εις όλους τους Αγώνας του περιουσίου ημών Ελληνικού Έθνους, εξεγέρθησαν και αυτοί υπό την αρχηγία και τις οδηγίες του εκλεκτού τέκνου των Σερρών Εμμανουήλ Παπά και συμμερίσθησαν την τύχη της λοιπής Ελλάδος, μη υποληφθέντες σε ηρωισμούς και αυτοθυσίες και συνεισέφεραν αποφασιστικά, ό,τι μπορούσαν στην Εθνεγερσία του 1821.

Τα ιστορικά γεγονότα μαρτυρούν ότι, η συνεισφορά των Μακεδόνων στον υπέρ της Ελευθερίας των Ελλήνων Ιερόν Αγώνα του '21, υπήρξε λίαν αποφασιστικής σημασίας και σπουδαιότητος. Ένοπλοι Μακεδόνες, αγωνίζονται μετά των αδελφών των εις όλην την Ελλάδα. Εις το Μεσολόγγι, εις το Πέτα, εις την Κιάφαν, εις την Ύδραν, εις τα Ψαρά, εις την Σκιάθον, εις την Εύβοιαν, εις την Στερεάν και αλλού. Με τρεις μεγάλες επαναστατικές εστίες που δημιούργησαν οι Μακεδόνες, ήτοι υπό τον Αρχιστράτηγο των Μακεδονικών Δυνάμεων Εμμανουήλ Παπά στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, υπό τους Αγγελή Γάτσο και Ζαφειράκη Θεοδόσιο και Καρατάσο στην περιοχή Βεροίας, Ναούσης και Εδέσσης και υπό τους Γρηγόριο Σάλα, Νικόλαο Κασομούλη και Διαμαντή Ολύμπιο, αντιστάθηκαν σθεναρώς στους Τούρκους και συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή έκβαση του Ιερού εκείνου Αγώνος των Πανελλήνων. Τον πόθο διά την Ελευθερία, κράτησαν άσβεστο στην Μακεδονία και οι Αρματολοί και Κλέφτες. Κύριο κέντρο των Κλεφτών ήταν ο Όλυμπος. Πολλοί ήσαν οι Μακεδόνες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν και διακρίθηκαν για τη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της Επαναστάσεως του 1821. Εκείνος, όμως, που κατ' εξοχήν λαμπρύνει τις Δέλτους της Εθνικής μας Ιστορίας και τιμά αναμφίβολα τη Μακεδονία, είναι ο εκ Σερρών καταγόμενος Εμμανουήλ Παπάς, Αρχιστράτηγος των Μακεδονικών Δυνάμεων, ο οποίος για την ιερή υπόθεση του υπέρ της εθνικής μας ανεξαρτησίας, απελευθερωτικού Αγώνος, διέθεσε, εκτός από την τεράστια περιουσία του και τη ζωή του, καθώς, επίσης, και την ζωή όλων των λοιπών μελών της οικογενείας του, αποτελουμένης από τον ίδιο, την σύζυγό του, τους 8 υιούς του και τις 3 θυγατέρες του. Ο Εμμανουήλ Παπάς, γεννηθείς στο χωρίο Δοβίστα (νυν Εμμανουήλ Παπάς) των Σερρών, τραπεζίτης και μεγαλέμπορος, ετέθη επικεφαλής του επαναστατικού κινήματος της Ανατολικής Μακεδονίας, της Χαλκιδι-

κής και των μοναχών του Αγίου Όρους, αναπτύξας μεγάλην δράσιν. Απογοητευμένος ο Εμμανουήλ Παπάς από την δυσμενή εξέλιξη των γεγονότων στη Χαλκιδική, ανεχώρησε από την Κασσάνδρα, σκοπεύων να μεταβή στην Ύδρα και να επιτύχει αποστολή βοηθείας προς συνέχιση του Αγώνος στη Χαλκιδική. Αλλά δεν ήταν, φευ, πεπρωμένον να φθάσει στην Ύδρα, διότι εξαντλημένος από τις κακουχίες και από τις έντονες συγκινήσεις της τραγικής του περιπετείας, απέθανε την 5η Δεκεμβρίου 1821 εντός του πλοίου σε ηλικία μόλις 48 ετών, καθ' ην στιγμήν τούτο παρέπλεε τον Καφηρέα (Κάβο Ντόρο) και ετάφη με μεγάλες τιμές στην Ύδρα. Εξ άλλου, αξιοσημείωτος και αξία πάσης εξάρσεως, είναι, επίσης, και η ανεπανάληπτη Εποποιία και η ομαδική αυτοθυσία των ηρωίδων γυναικών της Ναούσης, κατά την οποία οι γυναίκες αυτής την 6η Απριλίου 1822, με τα μικρά παιδιά τους στην αγκάλη τους, αποκλεισθείσες από Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις, ετράπησαν σε ύψωμα στην βραχώδη όχθη της Αραπίτσας και για να μην πέσουν εις χείρας των Τούρκων και για να αποφύγουν τις από αυτούς ατιμώσεις, ερρίπτοντο στα καταρρακτώδη νερά του ποταμού, ως άλλες Σουλιώτισσες και επανέλαβαν έτσι ένα νέο Ζάλογγο, τον Χορό της Αραπίτσας. Ο Μακεδονικός Αγώνας, είναι ο μεγαλύτερος Αγώνας του Ελληνικού μας Έθνους μετά την Επανάσταση του 1821. Άρχισε ουσιαστικά το έτος 1870 που έγινε το Βουλγαρικό Σχίσμα και διήρκησε μέχρι το έτος 1908, ήτοι 38 χρόνια. Κατά την διάρκεια αυτού ο Μακεδονικός Ελληνισμός, ως εκ της φύσεως του Αγώνος, υπέστη πολλές θυσίες σε ανθρώπους και σε περιουσιακά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, όμως, παρέμεινε ρωμαλέος και κατώρθωσε να ανταποκριθεί πλήρως στο εθνικό του χρέος χάρις και στην ενεργό και αποφασιστική συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Η νικηφόρος έκβαση του Μακεδονικού Αγώνος, που τυπικά έληξε το έτος 1908, ενθουσίασε τους Έλλη-

νας και προπαρασκεύασε το έδαφος για νέους θριάμβους του Έθνους μας κατά τους επακολουθήσαντας, επίσης, νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους των ετών 1912-1913, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Μακεδονίας που επραγματοποιήθη με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου τους έτους 1913. Τέλος, στον Ιερό Αγώνας των Ελλήνων που εδημιούργησε το αθάνατο Ελληνικό Έπος του 1940-1941 και εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας, πρωτίστως, χάρις στην πολύτιμη βοήθεια και την ενεργό συμπαράσταση της Υπερμάχου Στρατηγού της Παναγίας μας, υπό την Σκέπην της οποίας οι ηρωικοί στρατιώτες μας εμάχοντο στο Μέτωπο και την σθεναράν αντίστασίν τους, που προέτασσαν τα γενναία στήθη τους στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας εναντίον των ιταμών και θρασυδείλων επιδρομέων του δικτάτορος Μπενίτο Μουσσολίνι, συνέδραμαν αποφασιστικώς και οι Μακεδόνες, οι οποίοι από της πρώτης στιγμής, ετάχθησαν με πρωτοφανή ενθουσιασμό υπό τας Σημαίας, μνήμονες του υπερτάτου καθήκοντος προς την κινδυνεύουσαν Πατρίδα και απεδόθησαν με έξαλλο ενθουσιασμό στον υπέρ πάντων Αγώνα και συνετέλεσαν στην Ελληνικήν Νίκη του 1940-1941, που ήταν αποτέλεσμα πίστεως και ομοψυχίας, καθ' όσον, όπως είναι πλήρως επιβεβαιωμένο ιστορικώς, όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι και ομόψυχοι, καταγάγουν θριάμβους. Από τα προαναφερθέντα, ανενδοίαστα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι η συνεισφορά των Μακεδόνων εις τους Εθνικούς Αγώνας του περιουσίου Ελληνικού μας Έθνους, υπήρξε τω όντι αποφασιστικής σημασίας και σπουδαιότητος. Ημείς οι επιγενόμενοι, αδελφωμένοι και ομονοούντες, καλούμεθα να συνεχίσουμε το εθνικό μεγαλούργημα των ενδόξων προγόνων μας, με πίστη και αφοσίωση στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας Πατρίδα -την Πατρίδα των Πατρίδων- για την αντί πάσης θυσίας διαφύλαξη των ιερών και οσίων του Έθνους μας.


Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

απόψεις

ATTIKO BHMA

19

Ψεύτικες ειδήσεις και προπαγάνδα Λ

έγεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ συγκεντρώνουν τόσες πολλές πληροφορίες που τελικά δεν μπορούν να τις επεξεργαστούν και επομένως να τις αξιοποιήσουν. Αυτό δεν είναι υπερβολή, αν σκεφθεί κανείς πόσα πρακτορεία ειδήσεων υφίστανται σε όλο τον κόσμο και πόσες πληροφορίες - ειδήσεις μεταδίδουν καθημερινά προς όλες τις κατευθύνσεις και ακόμα πόσα νέα, ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, άρθρα και απόψεις δημοσιεύουν εφημερίδες, περιοδικά ή μεταδίδουν ραδιοφωνικού και τηλεοπτικοί σταθμοί, σε όλες τις χώρες του κόσμου, που μπορεί να έχουν πολιτική, οικονομική ή γενικότερη σημασία. Και τέλος πόσες πληροφορίες, ειδήσεις και ψεύτικες ειδήσεις (fake news), άρθρα, κείμενα, ανόητα, κακόβουλα και σοβαρά, μαζί με ολόκληρες εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία, αναρτώνται στο internet κάθε ημέρα. Όλος αυτός ο όγκος των πληροφοριών και γνώσεων δεν είναι δυτου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ νατόν να καταστεί κτήμα των ανθρώπων όση ΜΠΟΚΟΒΟΥ καλή θέληση και διάθεση για μάθηση να έχουν. Οι ενδιαφερόμενοι μοιραία κάνουν επιλογή, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διαχωρίσουν τα σημαντικά και αληθή από τα ασήμαντα και ψευδή. Προφανώς είναι κατάκτηση για την ανθρωπότητα ο πλούτος των ειδήσεων και γνώσεων και η ελεύθερη διακίνησή τους σε όλες τις χώρες πλην κάποιων εξαιρέσεων. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε η ελεύθερη μετάδοση και κυκλοφορία των γνώσεων και των πληροφοριών, μαζί με την κυκλοφορία ατόμων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, στα πλαίσια της μεγάλης ενιαίας αγοράς, είναι μέγα επί-

τευγμα που διαφυλάσσεται αποτελεσματικά και έτσι διασφαλίζεται η πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των χωρών μελών της. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει σε χώρες με αυταρχική ή σαφώς δικτατορικά καθεστώτα, στην Ασία, στην Αφρική, στη Νότια Αμερική. Παράλληλα δεν υφίσταται πλήρως νομικός έλεγχος στα δημοσιεύματα που εμφανίζονται στο internet ούτε αντιμετωπίζονται πάντοτε με επιτυχία οι επιθέσεις των ιδιότυπων κακοποιών, των λεγόμενων χάκερς. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στη χώρα μας, ενώ στο internet κυριαρχεί η αναρχία και η κακότητα, αλλά γίνονται προσπάθειες από την ΕΛ.ΑΣ. να ελεγχθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα, αν και δεν υπάρχει πλήρης νομοθεσία. Τη δυσφήμηση, την επιθετικότητα, το μίσος τα αντιλαμβάνεται σχετικά εύκολα ο έμπειρος χρήστης του διαδικτύου, αλλά όχι οι νεαρές ηλικίες που πέφτουν εύκολα στις στημένες παγίδες, με δυσάρεστα συνήθως αποτελέσματα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από την οικογένεια, είναι άλλο τόσο επικίνδυνο για νεαρά και άπειρα άτομα. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν την ευκολία και την ελευθερία διακίνησης ειδήσεων και πληροφοριών προσπαθεί να ελέγξει και να επηρεάσει η κυβέρνηση, που διαθέτει πολλές σχετικές δυνατότητες, διαύλους, υπηρεσίες και χρήματα αλλά και κρατικά και φιλικά ΜΜΕ, όπως συμβαίνει στη χώρα μας, με τη σημερινή κυβέρνηση και τις μεθοδευμένες κινήσεις της για αποπροσανατολισμό του λαού από την τρέχουσα σκληρή πραγματικότητα με την προπαγανδιστική επίκληση, ενός τάχα επερχόμενου καλύτερου μέλλοντος. Ακριβώς όπως υποσχόταν το σοβιετικό καθεστώς, μεταθέτοντας συνεχώς στο απώτερο μέλλον την έλευση της κομμουνιστικής ευημερίας και του κόκκινου παραδείσου. Η συριζαϊκή κυβέρνηση διαδίδει ψεύτικες ειδήσεις, ότι τάχα έρχονται οι ξένοι επενδυτές, ενώ εξοντώνει με τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη και κάνει τα πάντα

για να καθυστερήσει τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, που οι δανειστές μας, απηυδισμένοι πλέον, έθεσαν την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης του δανείου. Τα φερέφωνά της και δη ο πρωθυπουργός κυκλοφορούν διάφορα αφηγήματα, ότι τελείωσαν τα μνημόνια και η επιτήρηση από τους μηχανισμούς της ΕΕ, ενώ αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να αποπληρωθεί το 75% των δανείων, δηλ. για πολλά χρόνια, ενώ θα εφαρμόζεται η υποχρέωση για πλεόνασμα στον προϋπολογισμό 2,5% - επίσης για πολλά χρόνια. Υπόσχονται χαλάρωση της λιτότητας, παροχές, μαζικούς διορισμούς στο Δημόσιο, ενώ η επιτήρηση των δανειστών δεν τα επιτρέπει. Δυστυχώς για την ανίκανη κομμουνιστική κυβέρνηση ισχύουν αυτά που είπε η σύντροφος του πρωθυπουργού, ότι πήραμε την κυβέρνηση, αλλά όχι την εξουσία να κάνουμε ό,τι θέλουμε και αυτήν, ευτυχώς για τη χώρα μας δεν θα την πάρουν ποτέ, απλούστατα γιατί αυτές οι αυταπάτες δεν υλοποιούνται ποτέ στις δημοκρατίες. Ας ψάξουν στη Βόρεια Κορέα, γιατί η Κούβα αλλάζει, ο σύντροφος Μαδούρο διαλύεται και η τάχα κομμουνιστική Κίνα είναι καπιταλιστικό κράτος. Η κυβέρνηση καταρρέει δημοσκοπικά, στελέχη και βουλευτές είναι πανικόβλητοι, η ονομασία των Σκοπίων τους διαιρεί, με τον μικρό συνέταιρο να είναι αντίθετος σε όλα, η φτιαχτή υπόθεση της Novartis ξεφουσκώνει, αφού ο Αμερικανός πρέσβυς διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα, ότι το FBI έχει στοιχεία κατά Ελλήνων πολιτικών, ενώ οι κουκουλοφόροι μάρτυρες σύντομα στη Βουλή θα αποδειχθούν άσχετοι και κατασκευασμένοι. Τι απομένει στην κυβέρνηση; Οι χρήσιμοι ηλίθιοι που την ψήφισαν το 2015 και μετά αλλά και αυτοί την εγκαταλείπουν κατά τις δημοσκοπήσεις, αφού δεν πήραν ούτε αυξήσεις ούτε διορισμούς. Τους μένει ο διχασμός του ελληνικού λαού και σε αυτόν ποντάρουν.

Υπακοή και Πειθαρχία στο νόμο, είναι Ελευθερία

Ε

πί τρία χρόνια η κυβέρνηση παρεμβαίνει κατά της Δικαιοσύνης, προκειμένου να την καταστήσει εργαλείο των πολιτικών επιδιώξεών της. Ενδεικτικό αυτής της προσέγγισης αποτελεί η απάντηση του κ. Τσίπρα τον Σεπτέμβριο του 2016 σχετικά με την επικείμενη τότε απόφαση του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες. Σύμφωνα με την οποία απάντηση: «Η δικαιοσύνη θα βγάλει την απόφασή της αλλά δεν δίνω ούτε μια πιθανότητα στο ΣτΕ να ακυρωθεί ο διαγωνισμός». Παράλληλα κλήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης από την αντιπολίτευση να διευκρινίσει εάν συμφωνεί με την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέλαβε την κυβέρνηση, αλλά δεν κατέλαβε ακόμη την εξουσία. Το υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2015 επιλέγει για πρόεδρο του Α.Π. την κ. Βασιλική Θάνου, αφού ήταν η τέταρτη αντιπρόεδρος κατά σειρά αρχαιότητος. Για να γίνει υπηρεσιακή του ΙΩΑΝΝΗ πρωθυπουργός μετά δίμηνο ως μοναδική πρόΣΚΟΥΤΕΡΗ εδρος Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθ’ όσον οι Δικηγόρου, δύο αντίστοιχες θέσεις ΣτΕ και Ελεγκτικού Συτ. αντιδημάρχου Χολαργού νεδρίου παρέμειναν σκοπίμως κενές. Μετά δε την συνταξιοδότησή της διορίσθηκε προϊσταμένη του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης. Το 2016 με εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου επιλέγεται από το υπουργικό συμβούλιο στη θέση του Εισαγγελέως Α.Π. η κ. Ξένη Δημητρίου, η οποία κατείχε την πέμπτη θέση στην επετηρίδα των αντεισαγγελέων του Α.Π. Τον Οκτώβριο του 2016 ο υπουργός Δικαιοσύνης διατάσσει την διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου κατά του αντιπροέδρου του ΣτΕ Αθανασίου Ράντου, ο οποίος συμμετείχε στη σύνθεση της Ολομέλειας που κρίνει την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Βολταίρος

Διασύρεται από δημοσιεύματα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Όμως τον Ιούνιο του 2017 ο κ. Ράντος κρίνεται ομόφωνα αθώος. Το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, μετά την κήρυξη της αντισυνταγματικότητος του «λεγόμενου» νόμου του Παππά, παρομοιάζει τους δικαστικούς λειτουργούς με παρακράτος δηλώνοντας ότι «αυτόν τον τόπο δεν τον κυβερνούν ούτε τα διαπλεκόμενα, ούτε το βαθύ παρακράτος. Τoν κυβερνούν οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, με τη βούληση του ελληνικού λαού. Θυμίζει τούτο εκείνο το ανιστόρητο τον μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου «Πρώτα ο λαός και μετά ο θεσμός». Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Πολλάκης καγχάζει από τα έδρα της Βουλής όταν ο τ. υπηρεσιακός πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣτΕ κ. Π. Πικραμμένος, κλαίοντας για το θέμα της Novartis, καθόσον διασύρεται, χωρίς καν να είναι πολιτικός. Και όχι μόνον ο κ. υπουργός ως συνήθως, απειλεί με τον τρόπο του, «Μάζεψε το δάκτυλό σου κατάλαβες;» κ.λπ. ανείπωτες αλχημείες. Διαπιστώνει κανείς ότι μεταξύ των κομμάτων δεν υφίστανται απλώς αντιπαλότητες, αλλά έχθρες που δεν αρμόζουν σε σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα. Η λέξη φθόνος φιγουράρει στις εισαγωγές των στρατηγικών αναλύσεων για τους εμφύλιους σπαραγμούς της αρχαιότητος. Ενώ η κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου, αντιπρόεδρος της Βουλής νομίζοντας ότι το μικρόφωνό της ήταν κλειστό, απευθυνόμενη στον κ. υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, είπε: «Άει στο διάολο». Πάντως η ίδια ισχυρίσθηκε ότι δεν άκουσε τον εαυτό της να λέει κάτι τέτοιο. Αφού βέβαια την άκουσε ολόκληρο το πανελλήνιο. Εκτός του ότι δεν μεσολάβησαν αδόκιμες και ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου, περί μεγαλύτερου δήθεν σκανδάλου από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους σχετικά με την υπόθεση Novartis την οποία, όπως ο ίδιος ομολόγησε, μερικά εμελέτησε, κακώς και αυθαιρέτως.

Σήμερα, στην εποχή της ανομίας, ο νόμος και η τάξη αποτελούν το οχυρό της Δημοκρατίας. Εκείνος που υπακούει και πειθαρχεί στο νόμο γίνεται ελεύθερος, αφού κατά τον Βολταίρο, η πειθαρχία φέρνει ευνομία και τάξη. Όμως στα τελευταία χρόνια ψηφίσθηκαν πάνω από 40 νόμοι για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης χωρίς αποτέλεσμα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνον οι κακοί νόμοι, αλλά η απαξίωση των θεσμών και η περιφρόνησή τους. Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και στην δικαστική λειτουργία δεν εξασφαλίζονται με κανένα τρόπο παρά με την ευσυνειδησία στην άσκηση των καθηκόντων και την απρόσκοπτη απόδοση της Δικαιοσύνης. Ο σημαντικότερος λόγος καθυστέρησης απονομής της δικαιοσύνης στα Διοικητικά κυρίως Δικαστήρια είναι, μεταξύ άλλων, η άρνηση συμμόρφωσης της Εκτελεστικής Εξουσίας στις Δικαστικές αποφάσεις, καθώς επίσης διότι το Δημόσιο ασκεί αβάσιμα και στρεψόδικα ένδικα μέσα με στόχο να αποφύγει τις υποχρεώσεις του. Η δικαστική Αστυνομία υπάρχει στα χαρτιά από το 1993 επί υπουργείας κ. Μπενάκη, η κακή νομοθεσία πολυνομία και η κουλτούρα της ανοχής στην παραβατικότητα κυριαρχούν. Και συμβαίνουν όλα αυτά, παρ’ ότι οι καταδίκες της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) υπερβαίνουν τις 400 για παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ενδεικτικά σημειούται ότι στο ΣτΕ εκκρεμούν περί τις 28.000 υποθέσεις, μέσος όρος κάθε υπόθεσης 5 χρόνια, 60.000 στα Εφετεία, 376.000 Διοικητικά Πρωτοδικεία και 445.000 στα Ειρηνοδικεία της Χώρας. Η ελληνική δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της με τα δεδομένα που υπάρχουν, μπορεί να υπερασπισθούν την δημοκρατία, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ελευθερία και ισότητα στην ουσία της, σ’ ένα κόσμο άδικο και άτιμο, όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, αφού η Δικαιοσύνη μέχρι τώρα δεν πρόφθασε να αρματωθεί. Αλλιώς: «ας βάλουμε στόχο το φεγγάρι. Ακόμη και αν αποτύχουμε, να ελπίσουμε ότι θα βρεθούμε ανάμεσα στα αστέρια» Μάρκος Αυρίλιος.


20

ATTIKO BHMA

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου Τ.Κ.: 190 03 Μαρκόπουλο Πληροφορίες: Βασιλική Σωτηρίου Τηλέφωνο: 22990 – 20118 Fax: 22990 – 24009 e-mail: vsotiriou@markopoulo.gr

Μαρκόπουλο, 13-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 21972

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α'). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' αριθ. οικ. 1032/166 /Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' αριθ. οικ. 1032/166 /Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B' τάξης Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' αριθ. οικ. 1032/166 /Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α'). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

(Περίληψη) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 5. Την υπ' αριθμ. 84/24-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2017, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. 6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27667/10345/25-04-2017 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 7. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. οικ.17349/25-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:60ΕΑ465ΧΘ7-6Η4) με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 8. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14488/29-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 9. Την υπ' αριθμ. 386/11-12-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έως οκτώ (8) μήνες, για τις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες του Δήμου. 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 788/τ.Β'/10-06-2005) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21951/1212-2017 (Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση του Δημάρχου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 11. Την υπ’ αριθμ. 107916/38011/4-1-2018 απόφαση νομιμότητας, της υπ’ αριθμ. 386/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 651/11-1-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριανταενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

3

102

Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας-Φορτωτής) JCB

8 μήνες

2

103

Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρων)

8 μήνες

15

104

Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

8 μήνες

9

105

Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

8 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

103, 104, Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 105 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


ειδήσεις

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ATTIKO BHMA

21

n ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας O Τομέας Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και η Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών την Τετάρτη 7 Μαρτίου διοργάνωσαν εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκό- σμιας ημέρας της Γυναίκας με θέμα «Η έμφυλη διάσταση της κρίσης». Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ο οποίος τόνισε πώς «Προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση είναι η αποκέντρωση και η ενίσχυση των Περιφερειών, όπως ισχύει στις ώριμες δημοκρατίες του πλανήτη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «Ισχυρές Περιφέρειες σημαίνει και πιο αποτελεσματική στήριξη των γυναικών στον τιτάνιο αγώνα που δίνουν καθημερινά». Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η επικεφαλής Τομέα Ισότητας της ΕΝΠΕ κα Φωτεινή Βρύνα, η οποία προέτρεψε: «Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας αλληλουχίας μεταρρυθμίσεων για να ξεπεράσουμε την κρίση, με την εκ νέου νοηματοδότηση της ισότητας των φύλων». Η κα Βρύνα αξιολόγησε ως «το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε την όσο το δυνατόν βελτίωση των όρων απασχόλησης των γυναικών έτσι ώστε να τις κρατήσουμε εντός της αγοράς εργασίας». «Χωρίς την ενεργό συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού και την αποκατάσταση των ανισοτήτων, η κρίση θα βαθαίνει και η ανάκαμψη και η ανάπτυξη θα είναι μακρινό όνειρο», εκτίμησε η δικηγόρος επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών κα Μίκα Ιωαννίδου και έκρινε αναγκαίο: «μετά από οκτώ χρόνια σκληρής λιτότητας, η χώρα μας βρίσκεται στην πιο δύσκολη καμπή. Τώρα οφείλουμε εμείς οι γυναικείες οργανώσεις, σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς, να πάρουμε μεγαλύτερες πρωτοβουλίες».

«Στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με αφετηρία το καινοτόμο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ, επιδιώκουμε την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη και θεραπεία των έμφυλων ανισοτήτων», υπογράμμισε από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα και πρόσθεσε: «Δε μένουμε απλώς σε σχέδια και ευχολόγια. Περίτρανη απόδειξη αυτών, είναι και οι πολύ πρόσφατες κατακτήσεις μας, που αφορούν: n Στην εισαγωγή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (γνωστή ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), προς κύρωση στη Βουλή. n Στο νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου». Αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλους τους τομείς της ζωής των γυναικών, η συντονίστρια Φεμινιστικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ κα Αγγελική Παπάζογλου, ανέδειξε και την προσφορά τους «στην αντιμετώπιση της μεγάλης ανθρωπιστικής

καταστροφής και φτωχοποίησης, απότοκο της κρίσης αλλά και της προσφυγικής κρίσης που υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Οι συνθήκες αυτές γέννησαν ταυτόχρονα και τον πλούτο αλληλεγγύης του ελληνικού λαού οργανώνοντας πολύμορφα κινήματα, ομάδες και δομές αλληλεγγύης και στήριξης όσων είχαν και έχουν ανάγκη. Στο κίνημα αυτό αλληλεγγύης οι γυναίκες είχαν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι γιαγιάδες της Μυτιλήνης, μένουν στη συλλογική μνήμη ως το σημερινό, επίκαιρο σύμβολο της γυναικείας προσφοράς, ανιδιοτέλειας και αλληλεγγύης», υπογράμμισε. «Η ανεργία στην Ελλάδα είναι γένους θηλυκού. Το ίδιο και η απόγνωση», υποστήριξε η Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων Νέας Δημοκρατίας κα Μαρία Συρεγγέλα και αφού παρέθεσε προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών τόνισε: «Η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν τεράστιες δυνατότητες. Όμως εμείς οι ίδιοι τις έχουμε απαξιώσει. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να αναστρέψουμε αυτή την καταστροφική πορεία, αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της Ελλάδας. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να πετύχουμε. Αρκεί να δουλέψουμε μαζί». «Απέναντι σε μια αργή ανάπτυξη, σε γηράσκουσες κοινωνίες και στα αυξανόμενα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των νέων γυναικών η επιχειρηματολογία για την ισότητα των φύλων γίνεται επιτακτική. Πρέπει να προοδεύσουμε καθιστώντας την ισότητα των φύλων προτεραιότητα», σημείωσε η αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος - Γραμματέας Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΣΟΚ κα Ζέφη Δημαδάμα. Στην εκδήλωση μίλησαν η πρ. υπουργός, πρ. βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κα Μαριέττα Γιαννάκου, η καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών κα Αγλαΐα Ρομπόκου και η πρ. Γενική Γραμμα- τέας Ισότητας Φύλων κα Έφη Μπέκου. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κα Πηνελόπη Γαβρά,

Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διακηρύξεις - Ισολογισμοί - Προσκλήσεις - Ανακοινώσεις ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 223/08-03-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 1844/25-09-2017) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος προκηρύσσει φανερό, προφορικό, μειοδοτικό, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού 80-120 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για την μεταστέγαση του ΚΑΠΗ Γραμματικού του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο προ-

σφοράς δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 223/8-3-2018 επαναληπτική διακήρυξη η οποία είναι με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθ.1844/25-09-2017 διακήρυξης, στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου «Τετράπολις», Λ. Μαραθώνος 196, Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη, Δήμος Μαραθώνος, έως την 20η Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψης των προσφορών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’αυτήν, μόνο εκείνοι των

οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 223/8-3-2018 επαναληπτική διακήρυξη της 1844/25-09-2017 διακήρυξης. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Πληροφορίες επί θεμάτων της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου Λ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη. Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Ελένη, τηλ.: 2294067630 fax: 2294069817, email: tetrapolis@marathon.gr Το τεύχος της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ. 190 03 – Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Σωτηρίου ή κας Βασιλικής Πέπελη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20118 ή 22990-20135)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης


22

ATTIKO BHMA 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑ

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗ

Τελούμε Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στον Άλιμο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους καθώς και όσους τιμούν την μνήμη τους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος - Μάρθα, Νικόλαος - Χρυσούλα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος, Φιλίτσα, Αικατερίνη, Βασίλειος, Θωμάς ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια «LIVE»

ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟ Ε.Α. Τελούμε το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Βύρωνα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να να προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μανώλης - Κωνσταντίνα, Μαριάνθη - Νικόλαος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ελένη χ/α Αλεξ. Γαρυφαλλίδη, Μαρία - Νικόλαος Πρέκας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Αλεξάνδρα Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Ιερού Ναού

ΙΑΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ Τελούμε το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Παγκράτι, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να να προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ Έφη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος - Πάολα / Διονύσης - Ερρικέτη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ Τελούμε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στον Άλιμο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να να προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αφροδίτη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Παναγιώτης - Βασιλική, Θεόδωρος - Ιουλία ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία συζ. Παν. Γεωργιάδη, Φώτιος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Ιερού Ναού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας αδερφής και θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας αδερφής, ξαδέρφης και θείας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑ

Τελούμε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Παλαιό Φάληρο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους καθώς και όσους τιμούν την μνήμη τους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. Η ΑΔΕΛΦΗ Ελένη Χουρμούζη ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ Σμαρώ - Σταύρος Χατζηπαντελής ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ Ελευθέριος, Στέφανος - Βίκυ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Ιερού Ναού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 5, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 218 8256000

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδερφής

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση έξι μηνών από τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΣΣΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

Με την συμπλήρωση έξι μηνών από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς αδερφής και θείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

ΦΑΝΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Τελούμε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Δημήτριο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους καθώς και όσους τιμούν την μνήμη τους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣ-ΓΙΟΥΛΑ ΝΙΚΟΣ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Η ΑΔΕΛΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα «ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ»

Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο «ΗΛΙΑΣ»

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΙΡΗ συζ. ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τελούμε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Καισαριανή, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους καθώς και όσους τιμούν την μνήμη τους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας.

Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια «ΠΛΑΤΑΝΟΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΑΡΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Τελούμε το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΡΟΥΣΣΑ, ΜΑΤΙΝΑ & ΑΛΕΚΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ, ΘΕΜΙΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Ιερού Ναού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 5, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 218 8256000

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδερφής και θείας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Τελούμε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΛΑΣΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΜΑΙΡΗ συζ. ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια «ΜΠΛΕ»

Τελούμε το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ο καφές θα δοθεί στο Καφενείο «ΕΒΕΝΟΣ»

Τελούμε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Καισαριανή, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν να να προσευχηθούν μαζί μας. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΠΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ συζ. ΣΤΕΛ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο «ΜΟΥΡΙΑ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 5, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 218 8256000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 3, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 211 8256000


ΑΔΑ: Ω9Λ546ΨΧΨΤ-0ΓΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 921/07-03-2018

Μικρές Αγγελίες - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διακηρύξεις ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ

AΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Εργατικές κατοικίες, μεζονέτα 105 τ.μ., κατασκευή 1984, κατασκευαστική, τιμή 55.000 ευρώ 6977/285782 _______________________________________________________

Μονοκατοικία 110 τ.μ., σε οικόπεδο 300 τ.μ., νομιμοποιημένη, μεσιτικό, τιμή 110.000 ευρώ 6972/322140 _______________________________________________________

Πωλείται διαμέρισμα 80 τ.μ., 1ου ορόφου με δύο πάρκιν, το πρώτο σε πυλωτή διαιρούμενο με διαμέρισμα 45 τ.μ. 1ου ορόφου και το δεύτερο ανοχτό. Διαμπερές, με μπαλκόνια, πόρτα ασφαλείας, αυτόνομη θέρμανση, air condition, αποχέτευση και αποθήκη 7 τ.μ. 6972/882136, 210/8143996

Λαθέα, κτίριο 270 τ.μ., αποτελούμενο από τρία διαμερίσματα 100 τ.μ., 80 τ.μ. και 90 τ.μ., στον 1ο όροφο, πωλούνται μαζί, τιμή 250.000 ευρώ 6942/469675 _______________________________________________________

Περιοχή Συρί, μονοκατοικία 75 τ.μ., σε οικόπεδο 300 τ.μ., νομιμοποιημένη, μεσιτικό, τιμή 110.000 ευρώ 6972/322140 _______________________________________________________

ΒΑΡΚΙΖΑ

ΛΑΥΡΙΟ

_______________________________________________________

Διαμέρισμα 60 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, κατασκευή 1983, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, σε άριστη κατάσταση 6931/911230 _______________________________________________________

Λιμάνι, υπό κατασκευή (2017) κτίριο 930 τ.μ. με πάρκινκ 400 τ.μ. για πολυκαταστήματα, καφέ, εστιατόριο ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Δυνατότητα υπογείων. Πωλείται ή ενοικιάζεται, ολόκληρο ή μισό. Ιδιώτης όχι μεσίτες. 6946/068595, μέχρι 16:00

....................................

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

.......................................

Ημιτελής μονοκατοικία 220 τ.μ., σε οικόπεδο 600 τ.μ., τιμή 120.000 ευρώ 6980/532336 _______________________________________________________ Μονοκατοικία 80 τ.μ., 2 υ/δ, σε οικόπεδο 300 τ.μ., τζάκι, θέα θάλασσα, ανακαινισμένη, σαλόνι, κουζίνα, τιμή 90.000 ευρώ 6980/532336 _______________________________________________________ ΑΦΙΔΝΕΣ

.......................................

Νεόδμητη μεζονέτα 150 τ.μ., ισόγεια, κατασκευή 2015, μονοκατοικία, κατασκευαστική, τιμή 300.000 ευρώ 210/7622880

.......................................

.......................................

Διαμέρισμα ρετιρέ 67 τ.μ., 5ου, θέα θάλασσα, ανακαινισμένο, 5ετίας, μεσιτικό, τιμή 220.000 ευρώ 6944/ 386246, 210/9670957 _______________________________________________________ BOYΛΑ

.......................................

Διαμέρισμα 106 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ, πανταχόθεν ελεύθερο, μεγάλες βεράντες, τιμή 240.000 ευρώ 6945/774979 _______________________________________________________ Πανόραμα, οικία 400 τ.μ., θέα θάλασσα, διώροφη, 2 προσόψεις, σε εξαιρετική τοποθεσία 210/8949535

.......................................

Τηλ.: 22910-23977

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, MD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών Δέχεται: ΔΕΥΤ - ΤΕΤ 18:00 - 21:00 u ΤΡ - ΠΕΜ - ΠΑΡ κατόπιν ραντεβού Πλ. Ευαγγελιστρίας 17, Καλύβια Αττικής 19010 (άνωθεν Alpha Bank) Τηλ.: 22990 46446, Fax: 22990 46448, Κιν.: 6944 690344 Email: proumpesis@hotmail.gr

ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

.......................................

Διαμέρισμα 140 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, τζάκι, πάρκιν, κήπος, πλησίον ΟΣΕ, τιμή 500 ευρώ 210/6216093 _______________________________________________________ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Αγιος Νικόλαος, νεόδμητο διαμέρισμα 140 τ.μ., ισόγειο, 3 υ/δ, 2 w.c., νεόδμητης μονοκατοικίας, bbq, ανεμπόδιστη θέα θάλασσα, αποκλειστικά για μόνιμη κατοικία, τιμή 450 ευρώ 6955/683934 _______________________________________________________

_______________________________________________________

Μικράς Ασίας 160-162 και λεωφ. Λαυρίου, νεόδμητη μονοκατοικία 137 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ, 2 μπάνια, 138 τ.μ. επιπλέον υπόγειο, τιμή 450 ευρώ 6936/939923 _______________________________________________________

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Ανατολή, νεόδμητο διαμέρισμα 55 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, τζάκι, θέα θάλασσα, κλειστό πάρκιν, αποθήκη, σε διώροφο, τιμή 110.000 ευρώ 6938/166966 (10:00-15:00, 18:00-24:00) _______________________________________________________

Μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια, με οικόπεδο 1 στρ. με οπωροφόρα 210/4532034, 6944/459785 _______________________________________________________

.......................................

Ανατολή, νεόδμητο διαμέρισμα 55 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, τζάκι, θέα θάλασσα, κλειστό πάρκιν, αποθήκη, σε διώροφο, τιμή 110.000 ευρώ 6938/166966 (10:00-15:00, 18:00-24:00) _______________________________________________________

.......................................

Μπροστά στη θάλασσα, διαμέρισμα 40 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, μπάνιο, κουζίνα, τιμή 220 ευρώ 210/6632769, 6932/247141 _______________________________________________________ ΑΧΑΡΝΕΣ

.......................................

Μπόσκιζα, Τζαβέλλα 30, διαμέρισμα 50 τ.μ., 2ου, τιμή 240 ευρώ 6974/637787 _______________________________________________________

.......................................

Διαμέρισμα 60 τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα 210/2466476, 6977/331371 _______________________________________________________

Αγ. Σπυρίδωνας, Δήμητρας 2, διαμέρισμα 50 τ.μ., 4ου, επιπλωμένο, τζάκι, δυάρι, τιμή 230 ευρώ 6948/507501 _______________________________________________________

8η στάση, διαμέρισμα 90 τ.μ., ισόγειο, διώροφου, τιμή 300 ευρώ 6974/744417 _______________________________________________________

Αυλάκι, μονοκατοικία 100 τ.μ., κατασκευή 1976, σε οικόπεδο 500 τ.μ., διώροφη, χρήζει ανακαίνισης, με υπόλοιπο συντελεστή, τιμή 150.000 ευρώ 6908/647404 _______________________________________________________

Άγιος Πέτρος, διαμέρισμα 110 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, πάρκιν, σαλόνι, κουζίνα, αυτόνομο, διώροφου, τιμή 350 ευρώ 6984/122952 _______________________________________________________

ΡΑΦΗΝΑ

ΒΟΥΛΑ

Κόκκινο Λιμανάκι, Καβουνίδου και Αθηνών, διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, διαμπερές, επιπλωμένο, θέα θάλασσα 210/3807549 _______________________________________________________

Δικηγορικά, γκαρσονιέρα 35 τ.μ., ισόγεια, μεσιτικό, τιμή 300 ευρώ 6932/521804 _______________________________________________________

Διαμέρισμα 112 τ.μ., σε μονοκατοικία με απεριόριστη θέα, τιμή ευκαιρίας 22940/78688, 6976/402900

Κέντρο, διαμέρισμα 150 τ.μ., 3ου, 2 υ/δ (το ένα master), κατασκευή 1990, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, ηλιακός, πάρκιν, μεσιτικό, τιμή 850 ευρώ 6944/534405

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Διαμπερές με τρεις προσόψεις. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολυσύχναστους δρόμους Βασ. Κωνσταντίνου 37 (κεντρική Λεωφ. Κορωπίου και Καραϊσκάκη πλησίον Δημαρχείου) Άνετοι χώροι παρκαρίσματος κ.λπ. Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

.......................................

....................................

Περιοχή Ξυλοκέριζα, μονοκατοικία 70 τ.μ., 1 υ/δ, σε οικόπεδο 350 τ.μ., τιμή 100.000 ευρώ 6978/008751 _______________________________________________________

Πωλείται στο Κορωπί κατάστημα 100 τ.μ. και ύψος 5,50 μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

.......................................

.......................................

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ EÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÏÄÏÍÔÏÐÑÏÓÈÅÔÉÊÇÓ

ÂáóéëÝùò ¼èùíïò 6 15354, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁôôéêÞò Ôçë. 2106040326 Öáî: 2106041149 E-mail: kostpapakost@yahoo.gr

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε., Λουϊζης Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 11524, Αθήνα, Τηλ: +302131310200, fax: +302131310260, e-mail: tody-diagonismoi@mou.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mou.gr. 2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: H MOΔ Α.Ε. προτίθεται να επιλέξει ανάδοχο για το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ Α.Ε.» (CPV: 90919200-4) (Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 55106). 3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: • ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» • η με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698), • το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ Α.Ε. στην Αθήνα. 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθημερινού και περιοδικού καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο της εταιρίας επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 78Α στην Αθήνα. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 33 μήνες. 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μόνο μέσω του Διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής διευθύνσεις: i. Στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr, ii. Στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, iii. Στον ιστότοπο της ΜΟΔ Α.Ε. http://www.mou.gr. 8. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης το αργότερο έντεκα (11) ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 9. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η λήξη υποβολής ορίζεται την 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 11:00. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα λάβει χώρα στις 04/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 11. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/2016 και σε εκτέλεση της με αριθμ. 488/13-02-2018 Απόφασης ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96). 12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 20142020». 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται τμηματικά. 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: • Να παρουσιάζει αναλυτικά την επιχειρηματική του δομή (τομείς δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες). • Να διαθέτει εμπειρία έργου αντίστοιχη με το προκηρυσσόμενο έργο. Συγκεκριμένα, ο προσφέρων θα πρέπει να συντάξει πίνακα των κυριότερων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που εκτέλεσαν ή στις οποίες συμμετείχαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2016, 2015, 2014). • Να εμφανίζει κύκλο εργασιών τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2015, 2014). 15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 16. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή. 17. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (204.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 165.000,00€, ΦΠΑ: 39.600,00€). 18. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4412/16. 19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) στις 07/03/2018. Πρόεδρος Δ.Σ. Παναγιώτης Πάντος

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΕΡΑΚΑΣ

Δημήτριος Γ. Γιαννακούρης MD Χειρουργός Ουρολόγος

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Τήνου 17, Παλλήνη Τηλέφωνο: 210 6666700

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.»

Ερμή Σουρλαντζή 12, Κορωπί Τηλ.: 2130 420400, 6945 298724 E-mail: giannakouris@yahoo.gr

.......................................

ΠΩΛΗΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ

Σταυρός, νεόδμητη μονοκατοικία 40 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή 2010, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, άνετο πάρκιν, τιμή 350 ευρώ 6908/235973 (11:00-19:00). _______________________________________________________

Πωλείται φουσκωτό 3,80 μ. μάρκας Zodiac με Yamaha μηχανή 4χρονη 15άρα, τρέιλερ βαρέως με φώτα. Σε καινούργια κατάσταση 22940/78688, 6976/402900

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλλιτεχνούπολη Ραφήνας Οικόπεδο 1.033 τ.μ. εντός σχεδίου, σε Οικοδομικό Συνεταιρισμό, κατάλληλο για κατοικία, ήσυχη περιοχή, έναντι πάρκου, απεριόριστη θέα. Τιμή κατόπιν συνεννόησης. Δίνεται και το μισό. 6944/964043

ΑΓΓΛΙΚΑ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται σε παιδιά και ενηλίκους από καθηγήτρια με 15ετή φροντιστηριακή πείρα. Μεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Από 13 ευρώ/ώρα 6932/173045


ATTIKO BHMA

9.3.2018

Ο δήμος Βριλησσίων εξασφαλίζει τους σχολικούς τροχονόμους Το ετήσιο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τους 8 σχολικούς τροχονόμους του δήμου Βριλησσίων παρέδωσε ο εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας «Ατλαντική Ένωση» κ. Γεώργιος Βλασσόπουλος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαρτίου υπό τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Κώστα Βαφειάδη, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Α’ Σχολικής Επιτροπής Γ. Παρασκευοπούλου και των σχολικών τροχονόμων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κοινό μέτωπο δήμων Κηφισιάς, Διονύσου και Περιφέρειας για τα διόδια Ο κ. Βλασσόπουλος παρουσίασε αναλυτικά στις σχολικούς τροχονόμους τις παροχές του προγράμματος, το οποίο αφορά την κάλυψη ατυχήματος εν ώρα υπηρεσίας. Ο κ. Βαφειάδης, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόταση της Σχολικής Επιτροπής για την ασφαλιστική κάλυψη των σχολικών τροχονόμων, τόνισε ότι «οι σχολικοί τροχονόμοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για τα σχολεία του δήμου μας, είναι οι άνθρωποι που εξασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση των παιδιών μας από τα σχολεία τους κάθε μέρα, και το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτούς ως δήμος είναι να μεριμνήσουμε κι εμείς για τη δική τους ασφάλεια».

Η κα Παρασκευοπούλου, από την πλευρά της, επισήμανε τη μεγάλη σημασία του έργου των σχολικών τροχονόμων και πρόσθεσε: «Ο δήμος Βριλησσίων αποδεικνύει ότι αναγνωρίζει την προσφορά τους και στέκεται δίπλα τους, όπως ακριβώς κι εκείνοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά μας φροντίζοντας για την προστασία τους κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο». Σε μια εποχή κρίσης, ο δήμος Βριλησσίων πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και στηρίζει έμπρακτα αυτούς τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, οι οποίοι λειτουργούν στη βάση της προσφοράς εθελοντικής εργασίας, καθώς τους καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση για κάλυψη των εξόδων κίνησης και δεν ασφαλίζονται από κανέναν ασφαλιστικό φορέα.

Μ

αζική ήταν η συμμετοχή των πολιτών στο κάλεσμα του δήμου Κηφισιάς και του δημάρχου Γιώργου Θωμάκου, στην ενημερωτική εκδήλωση «Συνάντηση πολιτών για τα διόδια», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Μαρτίου, στο 3ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς, στις Αδάμες.

«Ο δήμος Κηφισιάς αγωνίζεται για ένα δήμο ελεύθερο και καθαρό από διόδια» τόνισε ο κ. Θωμάκος, ο οποίος ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των διοδίων μετά και την έγκριση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από το αρμόδιο υπουργείο. n Ανέλυσε τις περιβαλλοντικές, κυκλοφορικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν από ενδεχόμενη εγκατάσταση των πλευρικών «παράλογων» διοδίων. n Εξήγησε στους πολίτες πως ο δήμος Κηφισιάς θα επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά αφού, όπως είπε, υπάρχει ένα στενό, ακατάλληλο και ανασφαλές παράπλευρο οδικό δίκτυο. n Μίλησε για διάχυση της κίνησης στο τοπικό δίκτυο του δήμου από την εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής διοδίων (πλευρικά, αναλογικά, ηλεκτρονικά). n Ενημέρωσε για τον διεθνή διαγωνισμό για τα ηλεκτρονικά διόδια, επισημαίνοντας πως δεν έχει δοθεί στους δήμους η σχετική μελέτη προκειμένου να κρίνουν τα δεδομένα και να εκτιμήσουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. «Θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η ενημέρωση, αν ήταν σήμερα και εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, οι οποίοι προσκλήθηκαν» τόνισε ο κ. Θωμάκος. n Προανήγγειλε συγκέντρωση στον κόμβο της Βαρυμπόμπης με την μαζική συμμετοχή των πολιτών. n Επανέλαβε τις ένδικες ενέργειες του δήμου Κηφισιάς για αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης της ΜΠΕ, σχετικά με την κατασκευή πλευρικών διοδίων στον κόμβο της Βαρυμπόμπης. n Αναφέρθηκε εκτενώς στις ενέργειες που έχουν γίνει από τον δήμο Κηφισιάς υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων την πρωτότυπη παράσταση διαμαρτυρίας τον Αύγουστο του 2016, αλλά και την δέσμευση του τότε υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκουρλέτη ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν διόδια

στον αυτοκινητόδρομο που εξυπηρετεί αστικές μετακινήσεις. Ακολούθησε η συνοπτική ιστορική ενημέρωση για το θέμα των διοδίων από τον αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνας του δήμου Δημήτρη Λιανό καθώς και το μέλος της Προσωρινής Επιτροπής Κατοίκων των εκατέρωθεν του Αυτοκινητόδρομου Συνοικιών Δημήτρη Κυριαζόπουλο. «Η Περιφέρεια είναι με την πλευρά των δήμων όχι με λόγια αλλά με έργα, στο μέγεθος που μας αναλογεί» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος πρόσθεσε πως η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε ένδικα μέσα ενάντια στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Τη σταθερή θέση του δήμου Διονύσου κατά της εγκατάστασης κάθε είδους διοδίων επανέλαβε ο δήμαρχος Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης, τονίζοντας πως είναι σε πλήρη συντονισμό με τον δήμο Κηφισιάς από την πρώτη στιγμή, προκειμένου με κοινές ενέργειες και δράσεις να σταματήσουμε την πιθανή εγκατάσταση κάθε είδους διοδίων». Στην εκδήλωση ενημέρωσης, την οποία συντόνισε η πρόεδρος του Δ.Σ. Σάντυ Πατρινού, ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του δήμου αλλά και από συλλογικούς φορείς οι οποίοι τόνισαν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση κάθε είδους διοδίων στην περιοχή μας. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κομμάτων, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του δήμου Κηφισιάς και του δήμου Διονύσου, συνοικιακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, πολίτες και δημότες.

Attiko bhma 9 3 2018  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Attiko bhma 9 3 2018  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Advertisement