Page 1

επαγγελματικός

ÐÅÌÐÔÇ

5

οδηγός ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ×ÑÏÍÏÓ 8ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 907 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συνάντηση του Μ. Βορίδη με τον Ν. Καλαντζή Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης έθεσε στον υπουργό τα σοβαρά θέματα του δήμου όπως την προοπτική δημιουργίας στάσης Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη δημοτική ενότητα Γέρακα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λόφου της Κεραίας στο Σταυρό κ.ά.

σελίδα 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Βράβευση των νέων φοιτητών σελίδα 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το δεύτερο 15νθήμερο του Μαΐου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις σελίδα 7

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου σελίδα 8

ΤΑΤΟΪ

“Περιήγηση στον χρόνο και στον χώρο”, ένα βιβλίο με αληθινά παραμύθια

óôéò óåëßäåò 17 έως 20

| ΣΕΛ. 7

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων των δήμων

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι Περιφέρειες επιχειρεί να επιλύσει το υπουργείο Εσωτερικών, με διατάξεις που περιελήφθησαν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα εξεταστεί σήμερα, Πέμπτη, στο Υπουργικό Συμβούλιο. | ΣΕΛ. 8-9

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Κοινωνικό Δημοτικό Φροντιστήριο

Ττουοπληθυσμού 20%

Σοκάρουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

απειλεί η φτώχεια Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία-σοκ που έφερε στη δημοσιότητα η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: το 20,1% του πληθυσμού της χώρας απειλείται από τη φτώχεια, το οποίο μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς σε 3.030.900 πολίτες. Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) διαπιστώνει πως με τα οικονομικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ζουν πλέον σε καθεστώς γενικής ανασφάλειας και διακινδύνευσης ακόμα και βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα.

| ΣΕΛ. 12-13

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:

“ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Η ΠΙΣΤΗ, Η ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ”

| ΣΕΛ. 4

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στοιχεία για δηλώσεις αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων χώρων

| ΣΕΛ. 8

σελίδα 11

ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σύλλογοι συνταξιούχων προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά της περικοπής συντάξεων

σελίδα 14

Χριστουγεννιάτικη συναυλία

της Μικτής Χορωδίας Διονύσου “Σεμέλη”

| ΣΕΛ. 10

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ

Εκθεση της Αννας Μαρίας Σκλαβούνος

| ΣΕΛ. 10

19 νεκροί

από τροχαία στην Αττική τον Δεκέμβριο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Επιστολή του Τάσου Γιαννίτση προς περιφερειάρχες και δημάρχους | ΣΕΛ. 9

Αναφέρεται η ανάγκη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναϊεραρχήσει τις προτεραιότητές της και να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο τους πόρους του 2012... | ΣΕΛ. 3

Το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και στο διαδίκτυο: www.attikovima.gr


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ÁÔÔÉÊÏ ÂÇÌÁ

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ, ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ, ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ, ÁÍÏÉÎÇ, ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ), ÁÕËÙÍÁ, ÁÖÉÄÍÅÓ, AXAÑÍÅÓ, ÂÁÑÇ, ÂÁÑÊÉÆÁ, ÂÁÑÍÁÂÁÓ,

ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ, ÃÅÑÁÊÁÓ, ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ, ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ, ÄÉÏÍÕÓÏÓ, ÄÑÏÓÉÁ, ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ, ÊÁËÁÌÏÓ, ÊÁËÕÂÉÁ, ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ,

ÊÅÑÁÔÅÁ, ÊÏÑÙÐÉ, ÊÏÕÂÁÑÁÓ, ÊÑÕÏÍÅÑÉ, ËÁÕÑÉÏ, ÌÁËÁÊÁÓÁ, ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ, ÌÁÔÉ,

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ, ÐÁÉÁÍÉÁ, ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ, ÐÁËËÇÍÇ, ÐÉÊÅÑÌÉ, ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, ÑÁÖÇÍÁ, ÑÏÄÏÐÏËÇ, ÓÁÑÙÍÉÄÁ, ÓÐÁÔÁ, ÓÔÁÌÁÔÁ, ÓÕÊÁÌÉÍÏ, ÙÑÙÐÏÓ

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá:

Ëåùö. Ìáñáèþíïò 95 & Ðáë. ÁèçíÜò Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç Ôçë.: 210-66.63.993 & 210-82.52.555 Fax: 210-66.69.741

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

Ç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå âýèéóå ôç ÷þñá ìáò óå ïéêïíïìéêÞ ýöåóç, ôçí ÷åéñüôåñç ßóùò, åäþ êáé ðïëëÝò äåêáåôßåò. Ç êïéíùíßá Ý÷åé Ýñèåé áíôéìÝôùðç ìå ôç óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá ôçò öôþ÷åéáò êáé åéêüíåò ðïõ äåí åß÷áìå óõíçèßóåé íá âëÝðïõìå, åêôõëßóóïíôáé ðëÝïí êáèçìåñéíÜ ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ìáò, ìå áíèñþðïõò ÷ùñßò åéóüäçìá, áäýíáìïõò íá óõíôçñÞóïõí ôïí åáõôü ôïõò, ÷ùñßò ïñáôÞ äéÝîïäï. ÌÝóá óå üëç áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç, ïé ðåñéóóüôåñïé äåí ìðïñïýìå íá äïýìå ìå áéóéïäïîßá ôçí ðñïóùðéêÞ ìáò ðïñåßá, áëëÜ êáé ôçí ðïñåßá ôçò ÷þñáò ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ ðïõ áíáôÝëëåé. Ôï ìüíï âÝâáéï åßíáé üôé ôï 2012 èá åßíáé ÷ñïíéÜ óôáèìüò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ðïñåßá ôçò ÅëëÜäáò.

ÁÍÄÑÅÁÓ Ð.

ôï

Åßóôå áéóéüäïîïé ãéá ôçí ðïñåßá ôçò ÷þñáò ôï 2012;

EMMA A.

Ðïý èá âñåßôå

O ðïëßôçò Ý÷åé ôï ëüãï

AÐÏÓÔÏËÏÓ Ñ.

2

Ôá ÷åéñüôåñá äåí ôá Ý÷ïõìå äåé áêüìç, äõóôõ÷þò. Ìáò Ý÷ïõí ãïíáôßóåé êáé ôï 2012 èá åßíáé ç ÷ñïíéÜ ðïõ èá ìáò áðïôåëåéþóïõí. Óõíå÷þò åðéâÜëïõí íÝá ìÝôñá äõóâÜóôá÷ôá, áíáðïôåëåóìáôéêÜ êáé êõñßùò Üäéêá êáé Üíéóá, åíþ ç äéáöèïñÜ êáé ç öïñïäéáöõãÞ êáëÜ êñáôïýí. ¢íèñùðïé ôçò äéðëáíÞò ðüñôáò, ãíùóôïß ìáò åßíáé áíôéìÝôùðïé ìå ôçí áðüãíùóç áöïý áäõíáôïýí íá óõíôçñÞóïõí ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõò. ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá, ðþò íá äåéò ìå áéóéïäïîßá ïôéäÞðïôå; Ôá ðñÜãìáôá åßíáé äýóêïëá êáé ç ÷ñïíéÜ áõôÞ èá åßíáé êñßóéìç.

Ðñïóðáèþ íá åßìáé áéóéüäïîç, ðñÜãìá ü÷é éäéáßôåñá åýêïëï. Áí êÜíïõìå üëïé ü,ôé êáëýôåñï ìðïñïýìå óå ðñïóùðéêü åðßðåäï, ðéóôåýù üôé ôï 2012 èá åßíáé ìßá íÝá áñ÷Þ ãéá ôç ÷þñá ìáò. ¼ðùò ëÝåé êáé ìßá êéíÝæéêç ðáñïéìßá "Ìçí êáôáñéÝóáé ôï óêïôÜäé, Üíáøå Ýíá êåñß". ÅÜí ëïéðüí áíÜøïõìå üëïé ïé ¸ëëçíåò áðü Ýíá êåñß, ç ÅëëÜäá èá âãåé îáíÜ óôï öùò. Ï êáèÝíáò ìáò ü,ôé ìðïñåß áíÜëïãá ìå ôç èÝóç ôïõ: Ï äçìüóéïò õðÜëëçëïò íá ðñïóðáèåß íá åîõðçñåôåß êáëýôåñá ôïí ðïëßôç, ï åëåýèåñïò åðáããåëìáôßáò íá ìçí öïñïäéáöåýãåé ê.ï.ê.

Åëðßæù ôï 2012, ìå ôéò åèíéêÝò åêëïãÝò íá ðåñéìÝíïõí óôç ãùíßá, ïé ¸ëëçíåò íá áðïêôÞóïõí áëçèéíÞ ðïëéôéêÞ óêÝøç. Áí ü÷é ôþñá ðüôå åðéôÝëïõò èá âÜëïõìå ìõáëü; Áéóéïäïîþ åðßóçò ãéáôß ìÝóá óôï 2011 åßäáìå ðïëëÝò áõèüñìçôåò êéíÞóåéò áëëçëåããýçò ðïõ äåß÷íïõí üôé ïé ¸ëëçíåò äåí ìÝíïõí Üðñáãïé. Ðéóôåýù üôé èá äïýìå ðïëý ðåñéóóüôåñåò ôç íÝá ÷ñïíéÜ. ¼óï ìáò áíôÝ÷åé ôï óêïéíß (üðùò ëÝåé ôï ôñáãïýäé), èá åßìáóôå áéóéüäïîïé. Äåí ìðïñïýí íá ðÜíå ÷áìÝíåò ôüóåò èõóßåò ðïõ Ý÷ïõìå êÜíåé.

Íïìéêüò Óýìâïõëïò:

Áíôþíçò Âãüíôæáò

Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò: ÁíôáðïêñéôÝò:

ÃéÜííçò Ðñüöçò, ÈáíÜóçò Ðáðáìé÷áÞë Èåìéóô. Ðáðáåõèõìßïõ, Ìáñßá ÐáñáâÜíôç, Èåïäþñá ÓôÜìïõ, ÄçìÞôñçò Ôñéáíôáöýëëïõ, ÄçìÞôñçò ÖáñÜíôïò, Ãéþñãïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 0,10 åõñþ á) ÔéìÞ öýëëïõ: â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 20,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: 10,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax 80,00 åõñþ ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: 100,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò.

EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÁãñïôéêÞ 478 04 003003 22 Eurobank 0026.0202.36.0200734315

Êåßìåíá, ðëçñïöïñßåò: Áèçíáúêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò

“Åí ÁèÞíáéò” ìå ôç óïýóôá ôïõ ÉùÜííç Êùí. Ðñßöôç, 1941. Ç öùôïãñáößá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï âéâëßï “Ôï ãåíåáëïãéêü äÝíôñï ôçò ïéêïãÝíåéáò Ðñßöôç áðü ôçí ÊåñáôÝá ôçò ÁôôéêÞò” ôùí Ãéþñãïõ Éáôñïý êáé Áíáóôáóßáò Ðñßöôç ôùí åêäüóåùí ÁÙ


ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

3

ÅðéóôïëÞ ôïõ ÔÜóïõ Ãéáííßôóç ðñïò ðåñéöåñåéÜñ÷åò êáé äçìÜñ÷ïõò ÅðéóôïëÞ ðñïò ôïõò ðåñéöåñåéÜñ÷åò êáé äçìÜñ÷ïõò ôçò ÷þñáò áðÝóôåéëå å÷èÝò ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ê. ÔÜóïò Ãéáííßôóçò. Óôçí åðéóôïëÞ áíáöÝñåôáé ç áíÜãêç êáé ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç íá áíáúåñáñ÷Þóåé ôéò ðñïôåñáéüôçôÝò ôçò êáé íá äéá÷åéñéóôåß ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï ôïõò ðüñïõò ôïõ 2012, êáèþò ðïëëÝò ÷éëéÜäåò ðïëßôåò Ý÷ïõí ðåñÜóåé óôçí áíåñãßá, Þ äïêéìÜæïíôáé óêëçñÜ ìå óçìáíôéêÝò ðåñéêïðÝò åéóïäÞìáôïò êáé õðçñåóéþí êïéíùíéêÞò óôÞñéîçò.

Ïé ðåñéóôÜóåéò åðéâÜëëïõí êáé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ìéá äéáöïñåôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí ðüñùí óå óýãêñéóç ìå ôï ðáñåëèüí.

Ï ê. ÔÜóïò Ãéáííßôóçò ôïíßæåé üôé ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç êáëåßôáé íá ìçäåíßóåé Þ íá ðåñéïñßóåé óôï åëÜ÷éóôï äáðÜíåò ãéá åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò, äñÜóåéò ðñïâïëÞò Þ ðáñåìöåñåßò äáðÜíåò, äéáèÝôïíôáò ôá åîïéêïíïìïýìåíá ðïóÜ óå äñáóôçñéüôçôåò ðïõ ìåãéóôïðïéïýí ôï êïéíùíéêü üöåëïò, üðùò êïéíùíéêÝò äñÜóåéò Þ åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, ðïõ äçìéïõñãïýí áðáó÷üëçóç êáé áíáðôõîéáêÞ ðñïïðôéêÞ óå ôïðéêü åðßðåäï. Ïëüêëçñï ôï êåßìåíï ôçò åðéóôïëÞò Ý÷åé ùò åîÞò: “¼ðùò üëïé ãíùñßæïõí, ç ÷þñá ðåñíÜåé ìéá öÜóç, êáôÜ ôçí ïðïßï äéáêõâåýïíôáé êáôáêôÞóåéò äåêáåôéþí êáé óôçí äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò ðïëëÝò ÷éëéÜäåò óõìðáôñéùôþí ìáò ðÝñáóáí óôçí áíåñãßá ìå ìçäåíéêü åéóüäçìá Þ äïêéìÜæïíôáé óêëçñÜ ìå óçìáíôéêÝò ðåñéêïðÝò åéóïäÞìáôïò êáé êïéíùíéêÞò óôÞñéîçò. Áðü ôçí çìÝñá ðïõ áíÝëáâá óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí êáôÝâáëá ðïëëÝò ðñïóðÜèåéåò ãéá íá åîáóöáëéóôïýí ðüñïé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëéóôåß ç ïìáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò.

ÔÏ ÌÇÍÕÌÁ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ

Ïé ðåñéóôÜóåéò ùóôüóï åðéâÜëëïõí êáé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ìéá äéáöïñåôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí ðüñùí áõôþí óå óýãêñéóç ìå ôï ðáñåëèüí. Ç áíåñãßá, ïé ôåñÜóôéåò äõóêïëßåò êáé ç áíÜãêç ãéá ðñüóèåôç ðñïóðÜèåéá óôï êïéíùíéêü ìÝôùðï åßíáé ðñþôåò ðñïôåñáéüôçôåò. Åí üøåé áõôþí, ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç êáëåßôáé íá ìçäåíßóåé Þ íá ðåñéïñßóåé óôï áêñáßï åëÜ÷éóôï êáé ìç ðñïêëçôéêü åðßðåäï äáðÜíåò ãéá êÜèå ìïñöÞò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò, äñÜóåéò ðñïâïëÞò Þ ðáñåìöåñåßò äáðÜíåò. Ôá åîïéêïíïìïýìåíá ðïóÜ ìðïñïýí íá äéáôåèïýí óå äñáóôçñéüôçôåò ðïõ ìåãéóôïðïéïýí ôï êïéíùíéêü üöåëïò ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí, ð.÷. ùöÝëéìåò êïéíùíéêÝò äñÜóåéò Þ åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ äçìéïõñãïýí áðáó÷üëçóç êáé éäßùò áíáðôõîéáêÝò ðñïïðôéêÝò óå ôïðéêü åðßðåäï. Åßìáé óßãïõñïò, üôé ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç -üëïé óáò - êáôáíïåßôå ôá ìåãÜëá êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá, êáé ôçí åõñýôåñç áíÜãêç áíáúåñÜñ÷çóçò ðñïôåñáéïôÞôùí ðïõ ðñÝðåé íá åðéäåßîïõìå óôç óçìåñéíÞ äýóêïëç óôéãìÞ.”

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ

“Ìéá ðïëý äýóêïëç ÷ñïíéÜ ôï 2012” Åêáôü åêáôïììýñéá åõñþ Ï ðñùèõðïõñãüò ËïõêÜò ÐáðáäÞìïò ëßãï ðñéí åêðíåýóåé ôï 2011 óôï ðñùôï÷ñïíéÜôéêï ìÞíõìÜ ôïõ áðåõèõíüìåíïò óôïí åëëçíéêü ëáü ðñïáíÞããåéëå üôé "ïé åðüìåíïé ôñåéò ìÞíåò èá åßíáé éäéáßôåñá êñßóéìïé", ÷áñáêôÞñéóå ôï 2012 "ìéá ðïëý äýóêïëç ÷ñïíéÜ" êáé Ýèåóå ùò óôü÷ï ôçí ðáñáìïíÞ ôçò ÷þñáò óôï åõñþ "ãéá íá ìç ìåôáâëçèåß -üðùò åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ- ç êñßóç óå ìßá Üôáêôç, êáôáóôñïöéêÞ ÷ñåïêïðßá". ÐáñÜ ôç äñáìáôéêüôçôá ôùí óôéãìþí åîÝöñáóå ðÜíôùò ôçí áéóéïäïîßá ôïõ üôé ôï 2012 ìðïñïýìå íá ôá êáôáöÝñïõìå åöüóïí õðÜñîåé óõëëïãéêÞ ðñïóðÜèåéá, äïõëÝøïõìå üëïé ìáæß êáé åöüóïí ãßíïõí èáññáëÝá âÞìáôá ìáêñéÜ áðü óôåßñïõò áíôáãùíéóìïýò, ðñïóèÝôïíôáò ìå íüçìá ðùò "ìáãéêÝò ëýóåéò äåí õðÜñ÷ïõí". Óôï ìÞíõìÜ ôïõ ãéá ôï 2012 ï ê. ÐáðáäÞìïò áíáãíþñéóå ðùò ç êïéíùíßá ìáò äïêéìÜóôçêå êáé äïêéìÜæåôáé óêëçñÜ, üôé ôá åéóïäÞìáôá ìåéþèçêáí êáé ç áíåñãßá áõîÞèçêå, êáé üôé ðïôÝ ôüóïé ¸ëëçíåò äåí áéóèÜíèçêáí ôüóç áâåâáéüôçôá êáé áãùíßá ãéá ôçí ðñïóùðéêÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ ôïõò ðñïïðôéêÞ. ¸äùóå üìùò Ýìöáóç óôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ ðñÝðåé íá óõíå÷éóôåß, ëÝãïíôáò: "Ìéá ðïëý äýóêïëç ÷ñïíéÜ Ýñ÷åôáé. ÐñÝðåé íá óõíå÷ßóïõìå ìå áðïöáóéóôéêüôçôá ôçí ðñïóðÜèåéá. Ãéá íá ìçí ðÜíå ïé ùò ôþñá èõóßåò ÷áìÝíåò.

Ãéá íá ìç ìåôáâëçèåß ç êñßóç óå ìéá Üôáêôç, êáôáóôñïöéêÞ ÷ñåïêïðßá. Ãéá íá ðáñáìåßíïõìå óôï åõñþ. Ãéá íá åðáíÝëèïõìå óå ôñï÷éÜ áíÜðôõîçò êáé íá ìåéþóïõìå ôçí áíåñãßá". Ï ðñùèõðïõñãüò åðéóÞìáíå üôé "ïé åðüìåíïé ôñåéò ìÞíåò èá åßíáé éäéáßôåñá êñßóéìïé" êáé ðùò "ïé áðïöÜóåéò ðïõ èá ëçöèïýí èá êáèïñßóïõí ôçí ðïñåßá ôçò ÅëëÜäáò ôéò åðüìåíåò äåêáåôßåò". "Ïöåßëïõìå", óçìåßùóå, "íá åñãáóôïýìå óõóôçìáôéêÜ. Ìå ó÷Ýäéï, óõëëïãéêÞ ðñïóðÜèåéá, óáöåßò óôü÷ïõò, åðéìïíÞ óôçí õëïðïßçóÞ ôïõò, ìå ôçí åõèýíç êáé óõíåñãáóßá ôùí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí ìðïñïýìå íá ìåôáôñÝøïõìå ôï 2012 óå ÷ñïíéÜ åëðßäáò".

Ðñüóèåóå áêüìç üôé êáé Üëëïôå ðåñðáôÞóáìå ôïí óêëçñü áíÞöïñï ôçò ðñïóðÜèåéáò êáé ôçò èõóßáò, èõìßæïíôáò üôé ïé ðáëáéüôåñåò ãåíéÝò Ýæçóáí ðïëý ðéï äýóêïëåò êáôáóôÜóåéò, áëëÜ äåí åãêáôÝëåéøáí ôçí ðñïóðÜèåéá ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï. "ÓÞìåñá", åðéóÞìáíå, "áãùíéæüìáóôå ãéá íá ðáñáìåßíåé ç ðáôñßäá ìáò óôïí ðõñÞíá ôçò Åõñþðçò, ãéá íá äéáóöáëßóïõìå ôç óôáèåñüôçôá, åõçìåñßá êáé äçìïêñáôßá ðïõ êáôáêôÞóáìå ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá. ¼ìùò ãéá íá ìç ÷Üóïõìå üóá êáôáêôÞóáìå ðñÝðåé íá áëëÜîïõìå üëá üóá êÜíáìå ëÜèïò. Íá åîõãéÜíïõìå ôï êñÜôïò, íá ÷ôßóïõìå ôçí ïéêïíïìßá ìáò óå óôÝñååò âÜóåéò, íá ôçí êÜíïõìå îáíÜ áíôáãùíéóôéêÞ". ÊáôÝóôçóå áêüìç óáöÝò üôé "åßìáóôå õðåñÞöáíïò ëáüò" êáé ðùò "èá õðåñáóðéóôïýìå ôç èÝóç ìáò óôçí Åõñþðç. Ôï åõñþ åßíáé ôï íüìéóìÜ ìáò. Ç Åõñþðç ôùí áíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí åßíáé ôï êïéíü ìáò óðßôé". "Äåí æïýìå", óõíÝ÷éóå, "óå óõíÞèåéò êáéñïýò. Æïýìå ôç ÷åéñüôåñç äéåèíÞ êáé åã÷þñéá êñßóç ôçò ìåôáðïëåìéêÞò ðåñéüäïõ. Ìðïñïýìå íá îåðåñÜóïõìå ôçí êñßóç. Ïìùò, ìáãéêÝò ëýóåéò äåí õðÜñ÷ïõí". "ÅíùìÝíïé", êáôÝëçîå, "èá âãïýìå áðü ôçí êñßóç. ÕðåñÞöáíïé èá êïéôÜîïõìå ôï ìÝëëïí ìå áõôïðåðïßèçóç. Êáé ï êüóìïò èá êïéôÜîåé îáíÜ ôçí ÅëëÜäá ìå åìðéóôïóýíç".

ãéá ôéò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ôùí ó÷ïëåßùí

Ìå 100 åêáôïììýñéá åõñþ, óõíïëéêÜ ãéá ôï 2011, Ý÷åé åðé÷ïñçãÞóåé ôïõò äÞìïõò ôçò ÷þñáò, ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ëåéôïõñãéêþí äáðáíþí ôùí ó÷ïëåßùí ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò, óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç.

¼ðùò äéåõêñéíßæåôáé óôçí áíáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßïõ, óôéò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ðåñéëáìâÜíïíôáé, ìåôáîý Üëëùí êáé åêåßíåò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò. Åðéóçìáßíåôáé äå, üôé áðü ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ ïé äÞìïé ôçò ÷þñáò åðé÷ïñçãÞèçêáí ìå ôï ðïóü ôùí 20 åêáôïììõñßùí, ðñïêåéìÝíïõ íá Ý÷ïõí óôç äéÜèåóÞ ôïõò ðéóôþóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áíáãêþí èÝñìáíóçò ôùí ó÷ïëåßùí. ÅîÜëëïõ, ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí åíßó÷õóå ìå 1.547.112 åõñþ ôïõò äÞìïõò ôçò ÷þñáò, áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôïõ åèåëïíôÞ ó÷ïëéêïý ôñï÷ïíüìïõ, êáôÜ ôï äéÜóôçìá áðü ôï ÓåðôÝìâñéï ìÝ÷ñé êáé ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2011.


4

ATTIKO BHMA

ÅíçìÝñùóç ãéá

ôï åõñùðáúêü Ýôïò Åíåñãïý ÃÞñáíóçò êáé Áëëçëåããýçò ìåôáîý ôùí Ãåíåþí 2012 Ìå áöïñìÞ ôï åõñùðáúêü Ýôïò Åíåñãïý ÃÞñáíóçò êáé Áëëçëåããýçò ìåôáîý ôùí Ãåíåþí 2012 ôï Åëëçíéêü ÊÝíôñï ÔÝ÷íçò êáé Ðïëéôéóìïý óáò êáëåß óôïí ÷þñï ôïõ (Áíôùíßïõ ÊéìðéæÞ 5 óôï Êïñùðß) ôï ÓÜââáôï 14 Éáíïõáñßïõ 2012 óôéò 6:00 ì.ì.

Èá ãßíåé åíçìÝñùóç ãéá: - ôï Åõñùðáúêü ¸ôïò Åèåëïíôéóìïý 2012 áðü ôçí ÂÜóù Êéïýóç - ôçí ÏìÜäá Åèåëïíôþí Êïñùðßïõ áðü ôïí Êþóôá ÄÞìïõ - ôï ðñüãñáììá Grundvtig Äéá Âßïõ ÌÜèçóç áðü ôçí Ìáßñç Êïõêïýëç

êáé ðñïôÜóåéò - ãéá åíåñãü óõììåôï÷Þ óôá êïéíÜ - ãéá äçìéïõñãßá êïéíùíéêÞò ôñÜðåæáò

Ãéáôß... ÐñïóöÝñïíôáò... Æù äçìéïõñãéêÜ!

ÌÞíõìá ôïõ äçìÜñ÷ïõ ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ ãéá ôï 2012 Ï äÞìáñ÷ïò ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ ê. Ãåþñãéïò ×ñéóôüðïõëïò Ýóôåéëå ôï ðáñáêÜôù ìÞíõìá ãéá ôï íÝï Ýôïò: “Ôéò öåôéíÝò ãéïñôÝò Ý÷ïõí åðéóêéÜóåé ïé äïêéìáóßåò ðïõ âéþíïõìå ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, êáèþò ç ÷þñá äéáíýåé ìßá áðü ôéò äõóêïëüôåñåò óôéãìÝò óôçí éóôïñßá ôçò. Ôá ëüãéá åßíáé äýóêïëá áõôÝò ôéò ìÝñåò,áí ðñáãìáôéêÜ èÝëåéò íá åßóáé ïõóéáóôéêüò,åéëéêñéíÞò êáé ðÜíù áð¨üëá áéóéüäïîïò. ¸÷ïíôáò üëá áõôÜ õðüøç, áéóèÜíèçêá ôçí áíÜãêç, íá óáò áðåõèýíù Ýíá óýíôïìï êáé åê âÜèïõò êáñäßáò ÷áéñåôéóìü ãéá ôï ÍÝï ¸ôïò ðïõ áíáôÝëëåé. Ïñìþìåíïò áðü ôçí Ýìöõôç ôÜóç ôïõ åëëçíéêïý ëáïý íá åðéâéþíåé ðÜíôïôå óôá äýóêïëá êáé åðéêáëïýìåíïò ôï öéëüôéìï êáé ôçí áãÜðç ãéá ôïõ óõìðáôñéþôåò, êáëþ üëïõò ìáò íá åõ÷çèïýìå, ç ãÝííçóç ôïõ èåáíèñþðïõ áëëÜ êáé ç áíáôïëÞ ôïõ ÍÝïõ ¸ôïõò, íá öÝñïõí ðåñéóóüôåñç ÆåóôáóéÜ, ÁãÜðç, ÅéñÞíç, Õãåßá, Åõçìåñßá êáé ðñùôßóôùò ÃáëÞíç óôá óðéôéêÜ üëùí ìáò. Ç ÷ñïíéÜ ðïõ èá äýóåé óå ëßãï Ýöåñå ìéá ìåãÜëç áëëáãÞ óôïí ôüðï ìáò. Ï íÝïò åíïðïéçìÝíïò äÞìïò ÑáöÞíáòÐéêåñìßïõ Ý÷åé Þäç ðÜñåé íÝá ôñï÷éÜ ìå ãíþìïíá ôçí áíÜðôõîç, ôçí Üñéóôç äéá÷åßñéóç ôùí ðüñùí êáé ôçí äéåêäßêçóç ôùí ðåñéóóüôåñùí äõíáôþí ðáñï÷þí áðü ôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá êáé äéïßêçóç. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åïñôáóôéêÞò ðåñéüäïõ, ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ åðéäåéêíýïíôáò åôïéìüôçôá êáé Ý÷ïíôáò áñùãü ôïí åèåëïíôéóìü ðïëëþí ðïëéôþí ôïõ äÞìïõ, äéïñãáíþíåé ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò, óôçñßæåé ôïõò ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñïõò ìå ôçí ßäñõóç Êïéíùíéêïý Ðáíôïðùëåßïõ êáé ôçí äéáíïìÞ óõóóéôßïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôïí åíïñéáêü íáü ôçò Ðáíôïâáóßëéóóáò. Ôáõôü÷ñïíá, êáôáâÜëëåé êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ìå ôï åëÜ÷éóôï äõíáôü êüóôïò þóôå íá ðëçììõñßæåé ôïí äÞìï ç æåóôáóéÜ êáé ôï åïñôáóôéêü êëßìá ôùí çìåñþí. ÈÝëù íá åõ÷çèþ ïëüøõ÷á óå üëïõò óáò êáé åéäéêüôåñá óôïõò ðéï óêëçñÜ äïêéìáæüìåíïõò, ÊáëÝò ãéïñôÝò, Åõôõ÷Ýò, Ïëüöùôï êáé Äçìéïõñãéêü ÍÝï ¸ôïò ãåìÜôï Õãåßá êáé Åõçìåñßá. ÊÁËÇ ×ÑÏÍÉÁ ÊÁÉ ×ÑÏÍÉÁ ÐÏËËÁ!”

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ÊïðÞ ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò óôïí äÞìï Óáñùíéêïý Ìå ôçí êáèéåñùìÝíç åêäÞëùóç êïðÞò ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò õðïäÝ÷èçêå ôï 2012 ï äÞìïò Óáñùíéêïý. Ç ôåëåôÞ áãéáóìïý êáé êïðÞò ôçò ðßôáò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ 1ç Éáíïõáñßïõ 2012 óôá äçìïôéêÜ êáôáóôÞìáôá ôùí ðÝíôå êïéíïôÞôùí ðïõ áðïôåëïýí ôïí äÞìï Óáñùíéêïý, ðáñïõóßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ ê. ÐÝôñïõ Öéëßððïõ, ôùí áíôéäçìÜñ÷ùí, ôùí ðñïÝäñùí ôùí Ôïðéêþí Óõìâïõëßùí, äçìïôéêþí êáé ôïðéêþí óõìâïýëùí êáé ðïëëþí äçìïôþí.

Ï äÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý óôï ìÞíõìÜ ôïõ ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ åõ÷Þèçêå óå üëïí ôïí êüóìï õãåßá, áãÜðç, áëëçëåããýç êáé áéóéïäïîßá ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï. ÌÇÍÕÌÁ ÔÏÕ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ÃÉÁ ÔÇ ÍÅÁ ×ÑÏÍÉÁ

“Íá ìç ÷áèåß ç ðßóôç, ç åëðßäá êáé ç áéóéïäïîßá” Ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò óå ìÞíõìÜ ôïõ óôç ãéïñôéíÞ åêäÞëùóç êáëùóïñßóìáôïò ôïõ 2012 ðïõ äéïñãáíþèçêå ìå åðéôõ÷ßá ôçí Ðñùôï÷ñïíéÜ óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Áãßïõ ÓôåöÜíïõ, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Í.Ð.Ä.Ä. "Ï ÈÅÓÐÉÓ" ìåôáîý Üëëùí óçìåßùóå: "ÓÞìåñá áñ÷ßæåé ìßá ÷ñïíéÜ ãéá ôçí ïðïßá èÝëïõìå üëïé ìáò íá ðéóôåýïõìå, êüíôñá óôéò ðñïâëÝøåéò åéäéêþí êáé ìç, üôé èá åßíáé êáëýôåñç. ¼ôé èá åßíáé ìßá ÷ñïíéÜ ðïõ èá åðéâåâáéþóåé ôéò ðñïóäïêßåò êáé ôéò åëðßäåò üëùí ìáò. Ôï 2011 ùò ÷þñá êáé êïéíùíßá, ðåñÜóáìå äýóêïëåò ìÝñåò. Ï äÞìïò ìáò ìå ôï íÝï èåóìü ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò, ðïõ ïõóéáóôéêÜ Ýãéíå ãéá íá åîïéêïíïìçèïýí ÷ñÞìáôá, óôÜèçêå üñèéïò êé Ýêáíå ôá ðñþôá ôïõ âÞìáôá. ÐáñÜëëçëá ùò ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ èÝóáìå ôéò âÜóåéò ãéá íá ðñï÷ùñÞóïõìå óå ðéï óôÝñåï Ýäáöïò ôá åðüìåíá ÷ñüíéá. ÐñïóðáèÞóáìå, óôï ìÝôñï ôïõ äõíáôïý, íá áíôéìåôùðßóïõìå åêêñåìüôçôåò ôïõ ðáñåëèüíôïò, íá ðñïùèÞóïõìå äñÜóåéò áëëÜ êáé íá áíáëÜâïõìå ðñùôïâïõëßåò ðïõ äåí èÝôïõí ùò ðñïáðáéôïýìåíï ôç äéáèåóéìüôçôá óçìáíôéêþí ðüñùí, ãéáôß áõôïß äõóôõ÷þò äåí õðÞñ÷áí. ÊéíçèÞêáìå ìå ãíþìïíá ôçí éóüññïðç áíÜðôõîç êáé ôçí éóüôéìç áíôéìåôþðéóç üëùí ôùí äçìïôéêþí åíïôÞôùí, üëùí ôùí öïñÝùí. Åßíáé ðñáãìáôéêüôçôá -êáé äåí ôï êñýâïõìå- üôé äåí Ýãéíáí üëá ôÝëåéá. ¼ëïé óáò üìùò ãíùñßæåôå üôé ðñïóðáèÞóáìå ìå êÜèå ôñüðï í' áíôáðïêñéèïýìå óôéò ðñïóäïêßåò óáò, óôéò áíÜãêåò ôçò äýóêïëçò ðåñéüäïõ ðïõ äéáíýïõìå. Ç íÝá ÷ñïíéÜ ðñïìçíýåôáé äýóêïëç. ÌÝóá üìùò áðü óùóôÞ ïñãÜíùóç, ôçí áíÜëçøç ôùí êáôÜëëçëùí ðñùôïâïõëéþí, ôçí êïéíùíéêÞ áëëçëåããýç êáé áíèñùðéÜ, åßìáé âÝâáéïò üôé èá ôá êáôáöÝñïõìå. Ùò ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ íá åßóèå âÝâáïé üôé èá êÜíïõìå ôï ðáí, áöåíüò ãéá íá ìçí ïîõíèïýí ïé óõíÝðåéååò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óôïí äÞìï ìáò êáé áöåôÝñïõ ãéá íá óõìâÜëëïõìå óôçí áíôéóôñïöÞ ôçò êáôÜóôáóçò. ¼ðùò èá ãíùñßæåôå ãéá ôï 2012 ìåéþóáìå ôá äçìïôéêÜ ôÝëç, üðùò åß÷áìå äåóìåõôåß ðñïåêëïãéêÜ. Ðåñßðïõ ôï 70% ôùí óõíäçìïôþí ìáò èá ðëçñþíåé óôï åîÞò ëéãüôåñá ÷ñÞìáôá, åíþ äéáôçñÞèçêáí óôáèåñÜ óå äçìïôéêÝò åíüôçôåò, üðïõ

Þôáí Þäç ÷áìçëÜ. ÌÝ÷ñé åíüò âáèìïý áðïêáôáóôÞóáìå êáé áäéêßåò ðñïçãïýìåíùí ÷ñüíùí êáé èá ðñïóðáèÞóïõìå óôï ìÝëëïí íá áíáêïõößóïõìå áêüìç ðåñéóóüôåñï ôïõò óõíäçìüôåò ìáò, Ý÷ïíôáò ðëÞñç åðßãíùóç ôùí äýóêïëùí óõíèçêþí, äß÷ùò üìùò íá êÜíïõìå êáìßá Ýêðôùóç óôçí ðïéüôçôá ôùí õðçñåóéþí áëëÜ êáé óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí êáèçìåñéíþí ðñïâëçìÜôùí. Ãéá ëßãåò þñåò, óáò êáëþ íá áöÞóïõìå óôçí Üêñç ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò. Áò ãéïñôÜóïõìå ôïí åñ÷ïìü ôïõ íÝïõ ÷ñüíïõ, öñïíôßæïíôáò íá ìç ÷áèåß ç ðßóôç, ç åëðßäá êáé ç áéóéïäïîßá ìáò. Åý÷ïìáé ôï 2012, íá ÷áñßóåé óå üëïõò Õãåßá, Åõôõ÷ßá, Äýíáìç êáé äéÜèåóç ãéá äçìéïõñãéêüôçôá. Íá åßíáé ç áðáñ÷Þ ôçò áíáãÝííçóçò, ôçò áíÜðôõîçò êáé ôçò ðñïüäïõ ãéá üëç ôç ÷þñá êáé áóöáëþò êáé ãéá ôïí äÞìï ìáò ðïõ äéáñêþò ðñïóðáèåß êáé áíèßóôáôáé. ×ÑÏÍÉÁ ÐÏËËÁ, ÊÁËÇ ×ÑÏÍÉÁ ÓÅ ÏËÏÕÓ"


Eëåýèåñï

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

BHMA

Åöñáßì ÃñÜöåé ï ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÌðñÜíçò Ó÷ïëéêüò óýìâïõëïò - Íïìéêüò

Åöñáßì. ¸íá üíïìá, ðåñß ôï ïðïßï Ýãéíå êáé ãßíåôáé, éäßùò ôþñá, ëüãïò ðïëýò. Ï ëüãïò ðåñß ôï üíïìÜ ôïõ áðïãåéþèçêå, ôüóï åóùôåñéêþò, üóï êáé åîùôåñéêþò, ìå ôçí ðñïöõëÜêéóÞ ôïõ ôçí 28-12-2011. Ôï êåëß ôïõ Âáôïðåäßïõ äéáäÝ÷ôçêå ôï êåëß ôïõ Êïñõäáëëïý ðôÝñõãá 6ç. Ç ðñïöõëÜêéóç, óýìöùíá ìå ôçí ôåëåõôáßá íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç, áðïôåëåß ìÝôñï åîáéñåôéêü. Åñþôçìá 1ï ÕðÞñ÷áí, üíôùò, ëüãïé ðïõ õðáãüñåõáí ôçí ðñïöõëÜêéóÞ ôïõ; Åñþôçìá 2ï ¹ôáí ðñÜãìáôé, åðéêßíäõíïò; Åñþôçìá 3ï ¹ôáí, üíôùò, ýðïðôïò ôÝëåóçò åãêëçìÜôùí; Äýóêïëá ìðïñåß íá ãßíåé ðéÏ ê. ÄçìÞôñçò ÌðñÜíçò óôåõôü áõôü. Åñþôçìá 4ï ÕðÞñ÷áí, ðñÜãìáôé, ëüãïé íá ðñïöõëáêéóèåß åí ìÝóù ôùí Áãßùí Åïñôþí; Ãéáôß áãíïÞèçêå ôï èñçóêåõôéêü óõíáßóèçìá ôïõ ëáïý; Áõôü, ï ðéóôüò ëáüò ôï åßäå ùò ôï ðëÝïí ðáñÜäïîï êáé ùò ôï ðëÝïí áðñïóäüêçôï! Ï ðéóôüò, üìùò, ëáüò åßäå êáé êÜôé Üëëï ðïõ ôïí óüêáñå. Åßäå ôç äéÜêñéóç. Åßäå äçëáäÞ ôç äéÜêñéóç ìåôáîý ôùí ðïëéôþí. Åßäå "äýï ìÝôñá êáé äýï óôáèìÜ". Åßäå Ýíá ðïëßôç -ôïí Åöñáßì- íá ôéìùñåßôáé êáé äåí åßäå ðïôÝ ôïõò åðßïñêïõò ðïëéôéêïýò íá êÜèïíôáé óôï åäþëéï ôïõ êáôçãïñïõìÝíïõ. Áõôü åßíáé óêÜíäáëï êáé ìÜëéóôá ôï óêÜíäáëï ôùí óêáíäÜëùí. Åäþ Ý÷ïõìå äéÜêñéóç, óáöÞ äéÜêñéóç ôùí ðïëéôþí. ¸÷ïõìå ðïëßôåò äýï êáôçãïñéþí. ÊáôÜ ôï óýíôáãìá êáé ôïõò íüìïõò, êáíÝíáò ðïëßôçò äåí åîáéñåßôáé. ¼ëïé åßíáé ßóïé. Êáé üëïé ïé åðßïñêïé êáé ïé ðáñáâÜôåò ôéìùñïýíôáé. ¼ëïé êÜèïíôáé óôï åäþëéï ôïõ êáôçãïñïõìÝíïõ. ÍïìéêÞ áóõëßá äåí Ý÷åé êáíÝíáò. Ï åëëçíéêüò ëáüò ðïôÝ äåí èá âãÜëåé áð' ôï íïõ ôïõ êé áð' ôï ìõáëü ôïõ ôçí áôéìùñçóßá ôùí åðßïñêùí ðïëéôéêþí. Êé áõôü ðïõ ëÝãåôáé: "ðáñáãñáöÞ áäéêçìÜôùí" äåí åßíáé ðáñÜ Ýíá "åöåýñçìá" ôùí ðïëéôéêþí. Äåí åßíáé ðáñÜ "óôÜ÷ôç" óôá ìÜôéá ôïõ áðëïý êáé áèþïõ åëëçíéêïý ëáïý. Äåí åßíáé ðáñÜ óêÝôç êïñïúäßá êáé óêÝôïò åìðáéãìüò. ÊáíÝíáò ëáüò êáé êáìßá êïéíùíßá äåí ìðïñåß íá ðñïêüøåé êáé íá åõçìåñÞóåé, åÜí äåí Ý÷åé éó÷õñü íïìéêü ïðëéóìü, éó÷õñü íïìéêü ïðëïóôÜóéï. ÅÜí äåí Ý÷åé éó÷õñü íïìéêü áðüâáèñï, éó÷õñÜ íïìéêÜ èåìÝëéá. Áõôü åßíáé "çëßïõ öáåéíüôåñïí". Åßíáé Sine qua non. To éó÷õñü Óýíôáãìá êáé ïé éó÷õñïß íüìïé êáé ç éó÷õñÞ ðåñéöñïýñçóÞ ôïõò ðñïóôáôåýïõí ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá. Ðñïóôáôåýïõí éó÷õñÜ ôç æùÞ, ôçí ôéìÞ, ôçí ðåñéïõóßá -äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ- ôçí åëåõèåñßá. Ðåñéöñïõñïýí êáé ðñïóôáôåýïõí éó÷õñÜ ôá êïéíùíéêÜ áãáèÜ: ôçí êïéíùíéêÞ åéñÞíç êáé ãáëÞíç, ôïõò êïéíùíéêïýò ñõèìïýò, ôçí êïéíùíéêÞ åîÝëéîç êáé áíÜðôõîç, ôçí êïéíùíéêÞ åõçìåñßá, ôçí êïéíùíéêÞ ÷áñÜ êáé åõôõ÷ßá! "Äåóðüôçò üëùí ï Íüìïò" Çñüäïôïò. "Ôïéò Íüìïéò åóôßí ç óùôçñßá ôçò ðüëåùò" ÁñéóôïôÝëçò. "Íüìïé øõ÷Þ ðüëåùí" ÐëÜôùí. "Dura lex, sed lex" "Óêëçñüò ï Íüìïò, áëëÜ Íüìïò".

5

ÁõîÞèçêå êáôÜ 31% ï ñõèìüò áðïññüöçóçò ôùí êïíäõëßùí ôïõ ÅÓÐÁ ÓçìáíôéêÞ áýîçóç óôï ñõèìü áðïññüöçóçò ôùí êïíäõëßùí ôïõ ÅÓÐÁ êáôáãñÜöçêå áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, ãéá ôï 2ï åîÜìçíï ôïõ 2011, ïðüôå êáé ï ñõèìüò åðéôá÷ýíèçêå êáôÜ 31% (óå óýãêñéóç ìå ôï 1ï åîÜìçíï ôïõ ßäéïõ Ýôïõò). Ôï óýíïëï ôùí äáðáíþí ãéá ôï 2011 áíÞëèå óôá 118 åêáôïììýñéá Åõñþ, ãåãïíüò ðïõ áðïäåéêíýåé üôé ç ÐåñéöÝñåéá, ìÝóù ôçò ÅíäéÜìåóçò Äéá÷åéñéóôéêÞò Áñ÷Þò, Ý÷åé åðéôý÷åé óå ðïóïóôü 82,5%, ôï óôü÷ï ðïõ ïñßæåé ôï Ìíçìüíéï, ðÜíù áðü ôï óõíïëéêü ìÝóï üñï ôïõ ÅÓÐÁ. ÐáñÜëëçëá, áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ ôïõ 2011 (ïðüôå êáé áíÝëáâå ôçí áñìïäéüôçôá äéá÷åßñéóçò ôïõ ÐÅÐ ÁôôéêÞò 2007-2013), ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé óôçí Ýíôáîç 19 íÝùí Ýñãùí, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 51,7 åêáôïììõñßùí Åõñþ. Ç ðëåéïíüôçôá ôùí Ýñãùí áöïñïýí óå Ýñãá õðïäïìÞò, áíáðëÜóåéò, Ýñãá ó÷ïëéêÞò óôÝãçò êáé áíôéðëçììõñéêÞò ðñïóôáóßáò ôùí ÄÞìùí ðïõ õðÜãïíôáé óôçí áñìïäéüôçôá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. ÁíáëõôéêÜ, ãéá ôï 1ï åîÜìçíï ôïõ 2011, ç ÁéñåôÞ ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ðñïÝâç óå ðëçñùìÝò ýøïõò 51 åêáôïììõñßùí Åõñþ, åíþ ôï 2ï åîÜìçíï ðñï÷þñçóå óå ðëçñùìÝò 67 åêáôïììõñßùí Åõñþ (11,2 åêáôïììýñéá Åõñþ áíÜ ìÞíá). Ìüíï ãéá ôï ìÞíá ÄåêÝìâñéï ðñï÷þñçóå óå ðëçñùìÝò ýøïõò 14 åêáôïììõñßùí Åõñþ, ïé ïðïßåò åéóÞ÷èçóáí óôï ÏëïêëçñùìÝíï Ðëçñïöïñéáêü Óýóôçìá (ÏÐÓ).

Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ÃéÜííçò Óãïõñüò, äÞëùóå: "Åäþ êáé Ýîé ìÞíåò ðïõ Ý÷ïõìå áíáëÜâåé ùò ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ÅÓÐÁ äïõëåýïõìå óêëçñÜ êáé áðïôåëåóìáôéêÜ. Ï ìåãÜëïò óôü÷ïò ðïõ åßíáé ç áýîçóç ôçò áðïññïöçôéêüôçôáò ôùí êïéíïôéêþí ðüñùí, ðéóôåýïõìå üôé áðü ôç äéêÞ ìáò ôçí ðëåõñÜ Ý÷åé åðéôåõ÷èåß. Èá óõíå÷ßóïõìå ôçí ðñïóðÜèåéá ìå ôïõò ßäéïõò ñõèìïýò êáé

ôï 2012. ×ñåéáæüìáóôå, üìùò, óõíïðôéêÝò êáé ãñÞãïñåò äéáäéêáóßåò áðåìðëïêÞò áðü áãêõëþóåéò êáé ãñáöåéïêñáôéêÜ ðñïâëÞìáôá. Óôïõò äýóêïëïõò êáéñïýò ðïõ äéáíýïõìå äåí õðÜñ÷åé ÷ñüíïò ãéá Üëëåò êáèõóôåñÞóåéò. Ìüíï ìÝóá áðü ôçí áíÜðôõîç èá äçìéïõñãçèïýí íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò, èá êáôáðïëåìçèåß ç áíåñãßá êáé èá ôïíùèåß ç Üíõäñç áãïñÜ".

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ì. Âïñßäç ìå ôïí Í. ÊáëáíôæÞ Ï áíôéðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÐáëëÞíçò Ýèåóå óôïí õðïõñãü ôá óïâáñÜ èÝìáôá ôïõ äÞìïõ Óå óõíÜíôçóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 29 Äåêåìâñßïõ óôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ìåôáîý ôïõ õðïõñãïý ÌÜêç Âïñßäç êáé ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÐáëëÞíçò ÍåêôÜñéïõ ÊáëáíôæÞ, ï ôåëåõôáßïò Ýèåóå óôïí õðïõñãü ïñéóìÝíá óïâáñÜ èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò Áíèïýóáò, ôïõ ÃÝñáêá êáé ôçò ÐáëëÞíçò. ¸íá áðü ôá æçôÞìáôá ðïõ Ýèåóå ï ê. ÊáëáíôæÞò óôïí õðïõñãü, Þôáí ç ðñïïðôéêÞ äçìéïõñãßáò óôÜóçò Ðñïáóôéáêïý Óéäçñïäñüìïõ óôç äçìïôéêÞ åíüôçôá ÃÝñáêá (ýøïò ïäïý ÃÝñáêá), üðïõ Þäç áðü ðáëáéüôåñá Ý÷åé ðñïâëåöèåß êáé ÷þñïò óôÜèìåõóçò áõôïêéíÞôùí, ìå óêïðü íá åîõðçñåôåß êá-

ëýôåñá ôéò óõãêïéíùíéáêÝò ëåéôïõñãßåò ôùí êáôïßêùí ôïõ ÃÝñáêá, óå Ýíá óôáèìü ðïõ èá âñßóêåôáé áíÜìåóá óå áõôïýò ôçò Äïõêßóóçò Ðëáêåíôßáò êáé ÐáëëÞíçò. Ôï äåýôåñï èÝìá ðïõ ôÝèçêå óôïí õðïõñãü áöïñÜ ôï éäéïêôçóéáêü êáèåóôþò ôïõ ëüöïõ ôçò Êåñáßáò óôïí Óôáõñü (Ýêôáóçò 38 óôñåììÜôùí), üðïõ áíÞêåé óôçí ÅÑÔ Á.Å., êáé êáôÜ ðüóï õðÜñ÷åé ðñïïðôéêÞ áëëáãÞò éäéïêôçóßáò áðü ôçí ÅÑÔ óôï äÞìï ÐáëëÞíçò. ¸íá Üëëï èÝìá ðïõ óõæçôÞèçêå Þôáí áõôü ôçò ðýêíùóçò ôùí äñïìïëïãßùí ôùí ìðëå ëåùöïñåßùí óôéò Ä.Å. Áíèïýóáò, ÃÝñáêá êáé ÐáëëÞíçò, ìå ôïí Ê. ÊáëáíôæÞ íá ðáßñíåé ôç äÝóìåõóç ôïõ õðïõñãïý ãéá âåëôéóôïðïßçóç ôçò êáôÜóôáóçò, éäßùò êáôÜ ôïõò ÷åéìåñéíïýò ìÞíåò. ÔÝëïò, ôï ðñüâëçìá ôçò äçìéïõñãßáò íÝùí ãñáììþí óôáèåñÞò ôçëåöùíßáò êáé ÉÍÔÅÑÍÅÔ óôï äÞìï ÐáëëÞíçò, êáé éäßùò óôï ÃÝñáêá, óõæçôÞèçêå ìåôáîý ôùí ê.ê. Âïñßäç êáé ÊáëáíôæÞ, áöïý õðÜñ÷ïõí óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ôçò óýíäåóçò ìå ôï ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ ãéá ôïõò êáôïßêïõò êáé êõñßùò ôïõò íÝïõò ôçò ðåñéï÷Þò. Ç åðßóêåøç ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÐáëëÞíçò ÍåêôÜñéïõ ÊáëáíôæÞ óôïí õðïõñãü Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ÌÜêç Âïñßäç Ýãéíå óå éäéáéôÝñùò èåñìü êëßìá êáé áöïñïýóå óçìáíôéêÜ èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôï äÞìï ÐáëëÞíçò, ìå ôïí õðïõñãü íá äåóìåýåôáé üôé èá óõìâÜëëåé óôçí åðßëõóÞ ôïõò üðïõ áõôü åßíáé äõíáôü.


6

ATTIKO BHMA

ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÔÅÓ

Á×ÁÑÍÅÓ & ÖÕËÇ

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ÄÇÌÏÓ ÓÐÁÔÙÍ-ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ

ÂñÜâåõóç ôùí íÝùí öïéôçôþí

ÃñÜöåé ï áíôáðïêñéôÞò ìáò ê. ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ

Ìåßùóç ôùí äçìïôéêþí ôåëþí óå Á÷áñíÝò êáé Èñáêïìáêåäüíåò ÌåôÜ áðü óõíåäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ìå èÝìá óõæÞôçóçò ôá äçìïôéêÜ ôÝëç, áðïöáóßóôçêå ç ìåßùóç ôùí äçìïôéêþí ôåëþí óå Á÷áñíÝò êáé Èñáêïìáêåäüíåò êáé êáíïíßóôçêå óýãêëéóç Ýêôáêôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçí ÐáñáóêåõÞ. Ôï ðñüâëçìá ðïõ äçìéïõñãÞèçêå áíÜìåóá óôïõò äçìïôéêïýò óõìâïýëïõò Þôáí áí èá Ýðñåðå íá ãßíåé ìåßùóç Þ áýîçóç óôá ôÝëç, áöïý ç áðüöáóç ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò Þôáí íá ãßíåé ìåßùóç ôùí ôåëþí, êÜôé ðïõ Þôáí áíôßèåôï ìå ôçí åéóÞãçóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò Õðçñåóßáò ðïõ ðñüôåéíå ôçí áýîçóÞ ôïõò. Óáí ôåëéêü áðïôÝëåóìá ëïéðüí ãéá ôï 2012 Ý÷ïõìå ìåßùóç ôùí äçìïôéêþí ôåëþí ãéá ôéò ïéêßåò ôùí Á÷áñíþí áðü 1,05 åõñþ óå 1,00 åõñþ áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï êáé ãéá ôéò ïéêßåò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Èñáêïìáêåäüíùí áðü 1,78 åõñþ óå 1,30 åõñþ êáé ãéá ôïõò âéïôå÷íéêïýò ÷þñïõò ìÝ÷ñé 80 ô.ì. åðéâÜëëåôáé óõíôåëåóôÞò 2,07 åõñþ/ô.ì., ãéá Üíù ôùí 80 ô.ì. êáé Ýùò 1.000 ô.ì. åðéâÜëëåôáé óõíôåëåóôÞò 3,00 åõñþ/ô.ì., åíþ ðáñáìÝíïõí ïé ßäéïé óõíôåëåóôÝò ãéá ôïõò ÷þñïõò ðïõ åßíáé ìåãáëýôåñïé ôùí 1.000 ô.ì. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ç Eíùóç ÃïíÝùí Aíù Ëéïóßùí åðéóêÝöèçêå ôçí õö. Ðáéäåßáò Ôçí õöõðïõñãü Ðáéäåßáò êá Åýç ×ñéóôïöéëïðïýëïõ åðéóêÝöèçêå ôï ðñïåäñåßï ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïýëéïõ ôçò ¸íùóçò ÃïíÝùí ¢íù Ëéïóßùí, ìå óêïðü ôçí åíçìÝñùóÞ ôçò ãéá ôá èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò ãïíåßò, üóïí áöïñÜ ôç ëåéôïõñãßá ôùí ó÷ïëåßùí ôçò ðåñéï÷Þò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò, ôïíßóôçêå ï Ýíôïíïò ðñïâëçìáôéóìüò ôùí ãïíÝùí ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2012 åöüóïí èá õðÜñîåé ìåãÜëç ìåßùóç óôéò äáðÜíåò ãéá ôçí ðáéäåßá. Áêüìá óõæçôÞèçêáí êáé ãåíéêüôåñá åêðáéäåõôéêÜ æçôÞìáôá, ðïõ áöïñïýí ôá ó÷ïëåßá ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôçò æçôÞèçêå ç áíôéìåôþðéóç êáé ç óôÞñéîç ôçò åêðáéäåõôéêÞò êïéíüôçôáò. Ç êá ×ñéóôïöéëïðïýëïõ, åõ÷áñßóôçóå ôá ìÝëç ôçò ¸íùóçò ÃïíÝùí ãéá ôçí óõíÜíôçóç êáé ôéò ðñïôÜóåéò ðïõ ôçò ôÝèçêáí êáé áöïý ôüíéóå ôï óçìáíôéêü ñüëï ðïõ êáëïýíôáé íá ðáßîïõí ïé ãïíåßò óôïí ÷þñï ôçò ðáéäåßáò, äÞëùóå ðùò èá åîåôÜóåé ôá èÝìáôá ãéá ôá ïðïßá åíçìåñþèçêå. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÓõíåëÞöèç óðåßñá ðáéäéþí ðïõ åß÷å äéáðñÜîåé ðÜíù áðü 26 êëïðÝò! ¸íáò 15÷ñïíïò êáé Ýíáò 16÷ñïíïò, åëëçíéêÞò êáôáãùãÞò, óõíåëÞöèçóáí áðü ôçí Áóôõíïìßá ëßãç þñá ìåôÜ áðü áëëåðÜëëçëåò ëçóôåßåò ðïõ äéÝðñáîáí óôïí Óôáèìü ôïõ Ðñïáóôéáêïý óôá ¢íù Ëéüóéá. Óïê Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ü÷é ìüíï óôçí ðåñéï÷Þ áëëÜ êáé ðáíåëëáäéêÜ, ç óýëëçøç ôùí äýï áíÞëéêùí íåáñþí êáèþò ìåôÜ áðü ôçí Ýñåõíá ôçò áóôõíïìßáò äéáðéóôþèçêå, ðùò ïé íåáñïß ìáæß ìå Ýíáí áêüìç óõíåñãü ôïõò ðïõ áíáæçôåßôáé, åß÷áí ïñãáíþóåé óðåßñá ðïõ Ýêáíå ëçóôåßåò êáé äéáññÞîåéò óå óðßôéá, êáèþò êáé êëïðÝò áõôïêéíÞôùí. Óýìöùíá ìå ôçí Áóôõíïìßá ôïõò ôåëåõôáßïõò 4 ìÞíåò åß÷áí äéáðñÜîåé ðÜíù áðü 26 êëïðÝò óå äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò, áëëÜ êõñßùò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Á. Ëéïóßùí. Ôá äõï ðáéäéÜ Ýêëåâáí êïóìÞìáôá, ÷ñÞìáôá, êáé Üëëá áíôéêåßìåíá êáèþò êáé 4 áõôïêßíçôá ôá ïðïßá âñÝèçêáí êáìÝíá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áóðñïðýñãïõ.

Ôçí ÐÝìðôç 22 Äåêåìâñßïõ 2011 óôéò 19:00 óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÓðÜôùí ´”×ñÞóôïò ÌðÝêáò” ï Ïñãáíéóìüò Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý & ÐåñéâÜëëïíôïò “Ï Îåíïöþí” ôïõ äÞìïõ ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò âñÜâåõóå ôïõò íÝïõò öïéôçôÝò ìÝóá óå ìßá Üêñùò óõãêéíçóéáêÞ áôìüóöáéñá. Ôçí åêäÞëùóç Üíïéîå ï äÞìáñ÷ïò ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò ê. ×ñÞóôïò Áíô. ÌÜñêïõ ï ïðïßïò ìåôáîý Üëëùí åßðå: “Êáëïýìå óå ìéá óõíå÷Þ óõíåñãáóßá ôïõò íÝïõò ìáò óðïõäáóôÝò êáé öïéôçôÝò ðïõ ðñïóåããßæïõí óÞìåñá ôçí åîåéäéêåõìÝíç åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç, ãéá íá õëïðïéÞóïõìå ìéá óåéñÜ Ýñãá, ìåëÝôåò êáé ðáñåìâÜóåéò ðïõ Ý÷åé áíÜãêç ï ôüðïò ìáò ðïõ åî áéôßáò ôùí ðåñéïñéóìÝíùí ðüñùí ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò äåí ìðïñïýí íá åêôåëåóôïýí. - Ç êáôáãñáöÞ êáé ç ôåêìçñßùóç ôçò éóôïñßáò ôïõ ôüðïõ - Ç ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá éóôïñéêïý ëáïãñáöéêïý ìïõóåßïõ - Ç óõíôÞñçóç Ýñãùí êáé ìíçìåßùí ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò - Ç åíßó÷õóç ôùí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí êáé ôùí êïéíùíéêþí äïìþí ôïõ äÞìïõ - Ç óôÞñéîç äçìïôþí ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç åéäéêÞò êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò - Ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò - Ç ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ ôïõ ôüðïõ êáé ç áíáãíþñéóÞ ôïõ ùò ôïõñéóôéêïý ðñïïñéóìïý - Ç äéÜ÷õóç êáé åãêáôÜóôáóç ôçò íÝáò ôå÷íïëïãßáò ôçò ðëçñïöïñéêÞò ìå êáéíïôüìåò ìïñöÝò ÷ñÞóçò áðü ôï åõñý êïéíü Åßíáé êÜðïéá áðü ôá Ýñãá êáé ôéò ðñùôïâïõëßåò ðïõ ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ Ý÷åé óôï ðñüãñáììÜ ôçò êáé ÷ñåéÜæåôáé ôçí åèåëïíôéêÞ ðñïóöïñÜ êáé ôçí åéäéêÞ åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç ôùí íÝùí åðéôõ÷üíôùí, ôùí åéäéêïôÞôùí ôçò éóôïñßáò, ôçò ìïõóåéïëïãßáò, ôùí êïéíùíéêþí åðéóôçìþí, ôùí ìç÷áíéêþí ðåñéâÜëëïíôïò, ôïõ ôïõñéóìïý, ôùí ìç÷áíéêþí ôùí Ç/Õ, ìå üðïéï äõíáôü ôñüðï, öÝñíïíôáò êáé ìå áõôü ôïí ôñüðï ôçí åðéóôçìïíéêÞ ðáíåðéóôçìéáêÞ êïéíüôçôá êïíôÜ óôçí êïéíùíßá. Ãéá ôï óêïðü áõôü ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ èá êáèéåñþóåé åéäéêÜ êßíçôñá êáé ôéìçôéêïýò åðáßíïõò ãéá ôçí åèåëïíôéêÞ ôïõò ðñïóöïñÜ. Êáëþ áõôÞ ôç ãåíéÜ ôùí åðéôõ÷üíôùí, ôïõò 187 íÝïõò öïéôçôÝò êáé óðïõäáóôÝò ôùí éäñõìÜôùí, íá îå÷ùñßóïõí áöåíüò óôçí åðéóôÞìç ôïõò êáé áöåôÝñïõ ãéá ôçí åèåëïíôéêÞ ôïõò ðñïóöïñÜ óôï ôüðï ìáò, ðïõ ôçí Ý÷åé áíÜãêç ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç öïñÜ áõôÞ ôçí åðï÷Þ. Óáò êáëþ íá ðëáéóéþóåôå ôéò åèåëïíôéêÝò äñÜóåéò ôïõ äÞìïõ êáé åðßóçò íá Ý÷åôå ùò áíáöïñÜ óôéò ìåëÝôåò óáò, ôéò åñãáóßåò óáò, ôéò äéá-

ôñéâÝò óáò, ôçí åðéóôçìïíéêÞ óáò Ýñåõíá, ôïí ôüðï ìáò êáé ôïí ðïëéôéóìü ôïõ”. Óôçí óõíÝ÷åéá ôïí ëüãï ðÞñå ç ðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý & ÐåñéâÜëëïíôïò “Ï Îåíïöþí” ôïõ äÞìïõ ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò êá Ðáíáãéþôá ÌÜñêïõ ç ïðïßá åßðå: “Ç óçìåñéíÞ âñáäéÜ åßíáé áöéåñùìÝíç óôïõò íÝïõò öïéôçôÝò ôùí ÓðÜôùí êáé ôçò ÁñôÝìéäïò êáé ôïõò ãïíåßò ôïõò. Åðéâñáâåýïõìå ôïí êüðï ôïõò, ôéò áãùíßåò áëëÜ êáé ôç ìåãÜëç ÷áñÜ ôéò åðéôõ÷ßáò ôïõò. Ç åéóáãùãÞ óôá Áíþôáôá êáé Áíþôåñá åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá åßíáé óôáèìüò óôçí æùÞ ôùí íÝùí áíèñþðùí. Åßíáé ïñüóçìï. Äþóáôå ìÜ÷ç ìå Ýíá óêëçñü åêðáéäåõôéêü óýóôçìá êáé ôá êáôáöÝñáôå. Ç æùÞ âÝâáéá åßíáé ãåìÜôç áðü ìÜ÷åò ðïõ ðñÝðåé íá äßíïõìå áíåîáñôÞôùò áðïôåëÝóìáôïò êáé ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ äåí ôá êáôÜöåñáí ïé åõêáéñßåò óõíå÷ßæïíôáé. ¢ëëùóôå ï äñüìïò ðïõ áíïßãåôáé ìðñïóôÜ óáò åßíáé ìáêñýò. Óå ìéá êïéíùíßá ðïõ áëëÜæåé áðü ìÝñá óå ìÝñá, ó' Ýíá êüóìï ðïõ ãÝñíåé, ðïõ ãêñåìßæåôáé, ïé ìüíåò óôáèåñÝò áîßåò åßíáé ç ãíþóç, ôï Þèïò, ç ðáéäåßá ìå ôçí åõñýôåñç Ýííïéá ôïõ üñïõ. Óõã÷áßñù åóÜò êáé ôïõò ãïíåßò óáò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá óáò êáé óáò áöéåñþíù Ýíá ãíùìéêü ôïõ Íßêïõ ÊáæáíôæÜêç. ¼,ôé äåí óõíÝâç ðïôÝ åßíáé ü,ôé äåí ðïèÞóáìå áñêåôÜ”. Óôçí åêäÞëùóç ðáñÝóôçóáí: ï äÞìáñ÷ïò ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò ê. ×ñÞóôïò Áíô. ÌÜñêïõ, ïé áíôéäÞìáñ÷ïé ê.ê. ÁèáíÜóéïò ÌáñãÝôçò, ÐÝôñïò ÐïõëÜêçò, ×ñÞóôïò ÓåñÝôçò, ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ê.ê. Ãåþñãéïò Êïõëï÷Ýñçò, Áíôþíéïò Ôïýíôáò, ÄçìÞôñéïò ÓôÜìïõ, ï ðñüåäñïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ ÁñôÝìéäïò ê. Ãñçãüñéïò ÑÞãáò êáé ôá ìÝëç ê. Íéêüëáïò ÖáêÞò êáé ç ê. ÄÞìçôñá ÓáññÞ êáèþò êáé ôï ìÝëïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ ÓðÜôùí ê. ÁèáíÜóéïò ËïõêÜò, ï ô. âïõëåõôÞò ôçò Í.Ä. ê. Áðüóôïëïò Óôáýñïõ êáé ïé ëõêåéÜñ÷åò ôùí Ãåíéêþí Ëõêåßùí ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò ê.ê. ÄçìÞôñéïò ÑïæÜíçò êáé Ãåþñãéïò Ãéþôáò. ÌåôÜ ôéò ïìéëßåò áêïëïýèçóå ç âñÜâåõóç ôùí íÝùí öïéôçôþí êáé ãéá ðñþôç öïñÜ äüèçêáí 2 áñéóôåßá óôçí Åëßíá ÃêåñÝêïõ êÜôïéêï ÁñôÝìéäïò ðïõ áðïöïßôçóå áðü ôï ÅÐÁË Êïñùðßïõ êáé ç ïðïßá åéóÞ÷èç óôçí ÍïóçëåõôéêÞ ÔÅÉ ÁèÞíáò ìå óåéñÜ 8ç êáé óôïí Êùíóôáíôßíï ÔóéïõìÜíç-ÌÜíï ï ïðïßïò óõãêÝíôñùóå ôï ìåãáëýôåñï âáèìü ðñüóâáóçò êáé åéóÞ÷èç óôï Å.Ì.Ð. óôï ôìÞìá Ìç÷áíïëüãùí Ìç÷áíéêþí. Áêïëïýèçóå ðëïýóéïò ìðïõöÝò ìå ãëõêÜ ÷ïñçãßá ôïõ Æá÷áñïðëáóôåßïõ Áðüóôïëïò ÂÜñóïò ôçò ÁñôÝìéäïò.

ÄñÜóåéò ãéá ôçí ðñüëçøç êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ åêöïâéóìïý êáé ôçò âßáò óôá ó÷ïëåßá Óôï ðëáßóéï ôçò áíÜëçøçò äñÜóåùí áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ãéá ôçí ðñüëçøç êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ åêöïâéóìïý êáé ôçò âßáò óôá ó÷ïëåßá, èá ðñáãìáôïðïéçèåß óÞìåñá, óôï õðïõñãåßï, óýóêåøç ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ìå ôïí ðñüåäñï ôçò Åôáéñåßáò Øõ÷ïêïéíùíéêÞò Õãåßáò ôïõ Ðáéäéïý êáé ôïõ ÅöÞâïõ(ÅØÕÐÅ), ÉùÜííç ÔóéÜíôç.

Ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò óõììåôÝ÷åé ùò éäñõôéêü ìÝëïò óôï "Äßêôõï êáôÜ ôçò âßáò óôï ó÷ïëåßï", ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÅØÕÐÅ. Óôï åðßêåíôñï ôçò óçìåñéíÞò óýóêåøçò èá âñåèïýí: - Ôï ðéëïôéêü ðñüãñáììá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò óå ÃõìíÜóéá ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò Èåóóáëïíßêçò

- Ç ðñüôáóç ãéá õëïðïßçóç ðñïãñÜììáôïò êáôÜ ôïõ åêöïâéóìïý êáé ôçò èõìáôïðïßçóçò óå ÃõìíÜóéá ôçò ÃêñÜâáò - Ç äçìéïõñãßá êéíçôÞò ìïíÜäáò áíôéìåôþðéóçò êñßóåùí âßáò áðü ôçí ÅØÕÐÅ, óå åèíéêü åðßðåäï - Ç ðñïþèçóç ðñùôïêüëëïõ óõíåñãáóßáò ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò ìå ôçí ÅØÕÐÅ.


ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

7

ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ

Êïéíùíéêü Äçìïôéêü ÖñïíôéóôÞñéï

Ó

Üñêá êáé ïóôÜ ëáìâÜíåé ðëÝïí ôï ðñüãñáììá Êïéíùíéêïý Äçìïôéêïý Öñïíôéóôçñßïõ ðïõ ðñïóöÝñåé ï äÞìïò Ìáñáèþíïò áðïêëåéóôéêÜ óå ìáèçôÝò åõðáèþí ïéêïíïìéêÜ ïìÜäùí êáé ôùí ôñéþí ôÜîåùí ôïõ Ëõêåßïõ. Ôá ìáèÞìáôá ôçò åíéó÷õôéêÞò äéäáóêáëßáò ðïõ îåêßíçóáí óôá ìÝóá ôïõ ðåñáóìÝíïõ Ïêôùâñßïõ, ðáñáêïëïõèïýí Þäç 28 ìáèçôÝò Ëõêåßïõ. Ôï óðïõäáßáò êïéíùíéêÜ óçìáóßáò åã÷åßñçìá, ðïõ áðïôåëåß ìéá ðáíåëëÞíéá ðñùôïðïñßá ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíïò, óôçñßæåôáé êáôÜ âÜóç óôçí åèåëïíôéêÞ ðáñïõóßá 18 êáèçãçôþí äéáöüñùí åéäéêïôÞôùí èåùñçôéêÞò, ôå÷íïëïãéêÞò êáé èåôéêÞò êáôåýèõíóçò ðïõ ðñïóöÝñïõí áöéëïêåñäþò ôéò õðçñåóßåò ôïõò óå ìáèçôÝò ðïõ áäõíáôïýí íá öïéôÞóïõí óôá éäéùôéêÜ öñïíôéóôÞñéá.

Áîéïóçìåßùôï åßíáé üôé óôï ðñüãñáììá óõììåôÝ÷ïõí êáé ôñåéò êáèçãÞôñéåò ðïõ äåí äéáìÝíïõí óôçí ðåñéï÷Þ êáé åßíáé õðï÷ñåùìÝíåò íá äéáíýóïõí ìåãÜëåò áðïóôÜóåéò ãéá íá áíôáðïêñéèïýí óôçí áîéÝðáéíç áõôÞ áðïóôïëÞ ôïõò. ÐÝñáí ôïõ åêðáéäåõôéêïý ðñïóùðéêïý, õðÜñ÷åé êáé ç áíáãêáßá ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç áðü äýï íçðéáãùãïýò, Ýíá êïéíùíéïëüãï êáé ìßá éäéùôéêÞ õðÜëëçëï ðïõ ðñïóöÝñïõí áöéëïêåñäþò ôéò õðçñåóßåò ôïõò. Ôï ðñüãñáììá óå ðñþôç öÜóç õëïðïéåßôáé ðéëïôéêÜ, óôç ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá ÍÝáò ÌÜêñçò êáé ôá ìáèÞìáôá ðñáãìáôïðïéïýíôáé óå åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíåò áßèïõóåò ôïõ Ëáïãñáöéêïý Ìïõóåßïõ. ÁíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü ôùí ìáèçôþí ðïõ èá åêäçëþóïõí åíäéáöÝñïí êáé èá ðëçñïýí ôéò áðáéôïýìåíåò ðñïûðïèÝóåéò, ôï ðñüãñáììá ðñïâëÝðåôáé íá åðåêôáèåß êáé óôéò Üëëåò Êïéíüôçôåò ôïõ äÞìïõ. Ï äÞìáñ÷ïò ê. ÉïñäÜíçò Ëïõßæïò åêöñÜæïíôáò ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõ ðñïò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôï Êïéíùíéêü Äçìïôéêü ÖñïíôéóôÞñéï, äÞëùóå ìåôáîý ôùí Üëëùí:

Áðü ôá âÜèç ôçò øõ÷Þò ìïõ èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù üëïõò üóïõò óõíÝðñáîáí êáé óõìðñÜôôïõí óôçí õëïðïßçóç áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ç áíéäéïôåëÞò áõôÞ, éäéáßôåñá óõãêéíçôéêÞ, óõììåôï÷Þ ôüóï ìåãÜëïõ áñéèìïý åêðáéäåõôéêþí êáé ìç, óôç íåöåëþäç áõôÞ ðåñßïäï ðïõ äéáíýïõìå, áðïôåëåß Ýíá öùôåéíü ðáñÜäåéãìá áëëçëåããýçò, áíèñùðéÜò êáé åõáéóèçóßáò êáé Ýíá ðáñÞãïñï óçìÜäé ãéá áíÜëïãåò Üëëåò åíÝñãåéåò.

Ï åìðíåõóôÞò êáé õðåýèõíïò ôïõ Êïéíùíéêïý Äçìïôéêïý Öñïíôéóôçñßïõ ê. Ðáó÷Üëçò Ðïýëïò, ÊáèçãçôÞò Öéëüëïãïò êáé Óýìâïõëïò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò äÞëùóå ó÷åôéêÜ: "Åßìáé ðïëý óõãêéíçìÝíïò êáé éêáíïðïéçìÝíïò ðïõ áõôÞ ç ðñïóðÜèåéÜ ìáò ôåëéêÜ õëïðïéåßôáé. Ç áîéÝðáéíç áõôÞ êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ óõíáäÝëöùí, îåðÝñáóå êáé ôéò ðëÝïí áéóéüäïîåò ðñïóäïêßåò ìáò êáé äéÝøåõóå ôéò üðïéåò áìöéâïëßåò êáé åðéöõëÜîåéò åß÷áìå áñ÷éêÜ ãéá ôï åã÷åßñçìÜ ìáò áõôü. Óôç äýóêïëÞ áõôÞ ðåñßïäï ðïõ äéáíýïõìå óõíåéäçôïðïßçóá üôé Ý÷ïõìå ôç äõíáôüôçôá íá êÜíïõìå ðïëëÜ ìüíïé ìáò êáé üëïé ìáæß, áñêåß íá ôï ðéóôåýïõìå êáé íá ôï èÝëïõìå áëçèéíÜ. Ìå ìéêñÞ ðñïóðÜèåéá êáé ìå êáëïðñïáßñåôç äéÜèåóç ìðïñïýìå íá áíáêïõößóïõìå ðïëëïýò óõíáíèñþðïõò ìáò ðïõ ðñáãìáôéêÜ Ý÷ïõí áíÜãêç ôçò âïÞèåéÜò ìáò."

Ôï äåýôåñï 15íèÞìåñï ôïõ ÌáÀïõ ïé ÐáíåëëáäéêÝò ÅîåôÜóåéò Ôï äåýôåñï 15íèÞìåñï ôïõ ÌáÀïõ áíáìÝíåôáé íá áíïßîåé ï ÷ïñüò ôùí öåôéíþí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí, ùóôüóï ç áêñéâÞò çìåñïìçíßá ìÝíåé íá áíáêïéíùèåß áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò. Íåþôåñåò ðëçñïöïñßåò ôïõ ÂÞìáôïò áíáöÝñïõí üôé ïé åîåôÜóåéò èá áñ÷ßóïõí óôéò 18 Þ óôéò 23 ÌáÀïõ êáé ü÷é óôéò 21 ôïõ ßäéïõ ìÞíá. Óýìöùíá ìå ôçí ÊáèçìåñéíÞ, ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôùí åîåôÜóåùí ïñßóôçêå ç 21ç ÌáÀïõ. Ùóôüóï, óýìöùíá ìå Ôï ÂÞìá, ç çìåñïìçíßá áõôÞ åß÷å óõæçôçèåß óå óõóêÝøåéò ðïõ åß÷áí ãßíåé óôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá, áëëÜ ôåëéêÜ áðïññßöèçêå. ¢ëëùóôå ôç óõãêåêñéìÝíç çìåñïìçíßá õðÜñ÷åé åðßóçìç åïñôÞ óôá íç-

óéÜ ôïõ Éïíßïõ üðïõ êáé èá ãßíïíôáé ðáñåëÜóåéò. Ç áêñéâÞò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí áíáìÝíåôáé íá áíáêïéíùèåß åíôüò Éáíïõáñßïõ. Ôï äéäáêôéêü Ýôïò áíáìÝíåôáé íá ðáñáôáèåß êáôÜ ìéá åâäïìÜäá åöÝôïò êáé óôá ëýêåéá èá ïëïêëçñùèåß óôéò 11 ÌáÀïõ åÜí ïé åîåôÜóåéò ôåëéêÜ îåêéíÞóïõí óôéò 18 ôïõ ìÞíá êáé óôéò 16 ç 17 åÜí îåêéíÞ-

óïõí óôéò 23. Ôá ãõìíÜóéá èá ïëïêëçñþóïõí ôá ìáèÞìáôá ìéá ìå äõï åâäïìÜäåò áñãüôåñá. Ç åðéìÞêõíóç ôïõ äéäáêôéêïý Ýôïõò êáëýðôåé êáé ôçí Ïìïóðïíäßá ôùí êáèçãçôþí ìÝóçò åêðáßäåõóçò (ÏËÌÅ), ç ïðïßá åß÷å èÝóåé ôï ó÷åôéêü áßôçìá óå ðñüóöáôç óõíÜíôçóç ôçò ìå ôçí õöõðïõñãü Ðáéäåßáò Åýç ×ñéóôïöéëïðïýëïõ.


8

ATTIKO BHMA

Äçìéïõñãßá Êïéíùíéêïý Ðáíôïðùëåßïõ óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ Ï äÞìáñ÷ïò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ê. Âáóßëçò ÆïñìðÜò áíáêÞñõîå óôéò 21 Äåêåìâñßïõ, êáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ôï Ýôïò 2012, óáí "¸ôïò ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò” ãéá ôïí äÞìï, ïñéïèåôþíôáò êáô' áõôüí ôïí ôñüðï ôï üñáìá, ôéò ðñïôåñáéüôçôåò êáé ôçí óôü÷åõóç ôïõ Ýñãïõ ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò ãéá ôïí ðñïóå÷Þ ÷ñüíï. Óôá ðëáßóéá áõôÜ, äñÜóç áé÷ìÞò êáé éäéáßôåñçò âáñýôçôáò áðïôåëåß ç "äçìéïõñãßá ôïõ Êïéíùíéêïý Ðáíôïðùëåßïõ ôïõ äÞìïõ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò”, ôçí ïðïßá ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ óôçñßæåé ìå üëåò ôçò ôéò äõíÜìåéò êáé èåùñåß çèéêÞ õðï÷ñÝùóç ôçò ôçí õðïäåéãìáôéêÞ ïñãÜíùóç êáé äéåêðåñáßùóç ôçò äñÜóçò, ìå åõáéóèçóßá, äéáöÜíåéá êáé áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá üóïí áöïñÜ óôïõò äéêáéïý÷ïõò ôçò. Óôü÷ïò ôçò äçìéïõñãßáò ôïõ Êïéíùíéêïý Ðáíôïðùëåßïõ ôïõ äÞìïõ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, åßíáé ç åíåñãïðïßçóç ôïõ äÞìïõ ãéá ôçí ðáñï÷Þ óôÞñéîçò óå üóïõò ðïëßôåò áäõíáôïýí íá êáëýøïõí âáóéêÝò âéïðïñéóôéêÝò ôïõò áíÜãêåò êáé ç äñÜóç ôïõ ùò ðõëþíá áîéïðïßçóçò ôçò áëëçëÝããõáò ïéêïíïìßáò êáé äÝóìåõóçò ôùí äñÜóåùí êïéíùíéêþí öïñÝùí, åðé÷åéñÞóåùí êáé ðïëéôþí, ðñïò Ýíá êïéíü óêïðü. Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, åíÝêñéíå ôçí åéóÞãçóç ôçò Äéåýèõíóçò ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò ôïõ äÞìïõ.

åðéêáéñüôçôá

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ÐáñåìâÜóåéò ãéá ôçí åðßëõóç ôùí Ôá ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé äÞìïé êáé ïé ÐåñéöÝñåéåò åðé÷åéñåß íá åðéëýóåé ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ìå äéáôÜîåéò ðïõ ðåñéåëÞöèçóáí óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ôï ïðïßï èá åîåôáóôåß óÞìåñá, ÐÝìðôç, óôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï. ¼ðùò áíáöÝñåé ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ïé äéáôÜîåéò ãéá ôçí åîõãßáíóç ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí äÞìùí êáé Ðåñéöåñåéþí Ý÷ïõí ðåñéëçöèåß óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï "ìå óôü÷ï íá äéá÷åéñßæïíôáé êáé íá åîõðçñåôïýí áîéüðéóôá ôï ÷ñÝïò ôïõò, ÷ùñßò íá áíáóôÝëëïíôáé êñßóéìåò ðñïò ôïõò ðïëßôåò ëåéôïõñãßåò ôïõò".

Ïé äéáôÜîåéò áõôÝò ñõèìßæïõí, ìåôáîý Üëëùí, èÝìáôá üðùò ôç äõíáôüôçôá óýíáøçò äáíåéáêþí óõìâÜóåùí ãéá ôçí áðïðëçñùìÞ ëçîéðñüèåóìùí õðï÷ñåþóåùí äÞìùí êáé Ðåñéöåñåéþí, áðïóýíäåóç ôïõ åðéôïêßïõ ôùí äáíåßùí áðü áõôü ôùí êñáôéêþí ïìïëüãùí êáé áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå ôï éó÷ýïí åðéôüêéï äáíåéóìïý ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, êáèþò êáé ôçí ðáñÜôáóç ìÝ÷ñé ôéò 30 Éïõíßïõ ôïõ 2012, ãéá ôç ñýèìéóç ôùí äáíåßùí ôùí ÏÔÁ êáé ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí, ðïõ Ýëçãå óôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2011. Åðßóçò, ñõèìßæåôáé ç äõíáôüôçôá ðëçñùìÞò ãéá ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò õðï÷ñåùôéêþí äáðáíþí, äáðáíþí ãéá ôçí êáôáâïëÞ ðñïíïéáêþí åðéäïìÜôùí, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá õëéêþí êáé ôñïößìùí ãéá äñÜóåéò êïéíùíéêÞò ðñï-

óôáóßáò êáé áëëçëåããýçò, äáðáíþí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åêôÝëåóç ôùí äéåôþí ðñïãñáììÜôùí äñÜóçò êïéíùöåëþí åðé÷åéñÞóåùí êáé äáðáíþí ðïõ áðïññÝïõí áðü óõìâÜóåéò áíÜèåóçò åêôÝëåóçò Ýñãùí ê.Ü. Óýìöùíá ìå êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò, óôá Ó÷Ýäéá ÏéêïíïìéêÞò ÕðïóôÞñéîçò èá ðñïôÜóóïíôáé äñÜóåéò ãéá ôç ìåßùóç ôùí äáðáíþí, üðùò ïé õðï÷ñåùôéêÝò ìåôáôÜîåéò ôïõ ðëåïíÜæïíôïò ðñïóùðéêïý êáèþò êáé ç áîéïðïßçóç ôçò äçìïôéêÞò ðåñéïõóßáò. Ç åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ ðñïãñÜììáôïò ïéêïíïìéêÞò åîõãßáíóçò óôïõò äÞìïõò áíáìÝíåôáé íá åðéöÝñåé óáñùôéêÝò ìåôáêéíÞóåéò ÷éëéÜäùí õðáëëÞëùí ìåôáîý äÞìùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ìåéùèåß ôï ìéóèïëïãéêü êüóôïò. Áñìüäéá êõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç áíáöÝñïõí üôé åÜí ôï ìÝôñï äåí óôåöèåß ìå åðéôõ÷ßá, äåí áðïêëåßåôáé íá "åíåñãïðïéçèåß" ç "åöåäñåßá" ãéá ôï ðëåïíÜæïí ðñïóùðéêü ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí ÏÔÁ. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðïëõíïìïó÷åäßïõ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðñüãñáììá ïéêïíïìéêÞò åîõãßáíóçò ôùí ÏÔÁ åðéêåíôñþíïíôáé óôïõò åîÞò Üîïíåò: Ìå ôç óõãêåêñéìÝíç äéÜôáîç åðéôñÝðåôáé ç óýíáøç íÝùí äáíåßùí êáé ãéá ïöåéëÝò ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß ìÝ÷ñé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ ôïõ 2011. w ÅðéìÞêõíóç ôùí äáíåßùí ôùí äÞìùí ìÝ÷ñé êáé 25 ÷ñüíéá êáé óôáèåñü åðéôüêéï 6,02%, ìå óôü÷ï íá ìåéùèïýí ïé ôïêï÷ñåïëõôéêÝò äüóåéò. Ïðùò áíáöÝñïõí êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò, Ý÷åé åîáóöáëéóôåß ç áýîçóç ôçò ñåõóôüôçôáò ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí ðïõ èá áðïôåëÝóåé ôï âáóéêü åñãáëåßï ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí ÏÔÁ. w Ðáñï÷Þ íÝùí ÷áìçëüôïêùí äáíåßùí áðü ôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß éóïóêåëéóìÝíïò ðñïûðïëïãéóìüò ôï 2012 êáé íá

Óôïé÷åßá ãéá äçëþóåéò áõèáéñÝôùí êáé çìéõðáßèñéùí ÷þñùí Ìå óôáèåñïýò ñõèìïýò ðñï÷ùñåß ç ôáêôïðïßçóç ôùí áõèáéñÝôùí. ¸ùò 3 Éáíïõáñßïõ 2012, ï áñéèìüò ôùí äçëþóåùí, ðïõ Ý÷ïõí åéóá÷èåß óôï çëåêôñïíéêü óýóôçìá, åß÷å îåðåñÜóåé ôéò 236.700, êÜôé ðïõ áðïäåéêíýåé ðùò áêüìá êáé ìÝóá óôéò ãéïñôÝò, êáèçìåñéíÜ Ýìðáéíáí ìÝóá óôï óýóôçìá ðåñéóóüôåñåò áðü 1.000 áéôÞóåéò. (Óçìåéþíåôáé ðùò óôéò 21 Äåêåìâñßïõ ï áñéèìüò ôùí äçëþóåùí Þôáí 217.476). Ôá óõíïëéêÜ Ýóïäá áðü ôéò äçëþóåéò ðëçóéÜæïõí ôï 1,3 äéó. åõñþ, åíþ ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí åéóðñá÷èåß áðü ðáñÜâïëá êáé ðñüóôéìá ãýñù óôá 173 åêáôïììýñéá åõñþ. Áðü ôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò äçëþíïõí éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôçí áíôáðüêñéóç ôïõ êüóìïõ êáé åðéóçìáßíïõí ðùò ïðïéáäÞðïôå êÜìøç óôïõò ñõèìïýò õðïâïëÞò ôùí äçëþóåùí ôáêôïðïßçóçò äéêáéïëïãåßôáé áðü ôïí ãéïñôéíü ÷áñáêôÞñá ôùí çìåñþí êáé áðü ôï ãåãïíüò üôé äüèçêå ðáñÜôáóç ôçò ðñïèåóìßáò ôçò ñýèìéóçò ìÝ÷ñé ôéò 28 Öåâñïõáñßïõ 2012. ÐáñÜëëçëá äüèçêå ðáñÜôáóç ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Éáíïõáñßïõ 2012 ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ ãéá üëåò ôéò áéôÞóåéò ðïõ õðïâëÞèçêáí ìÝ÷ñé ôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2011. Ãéá ôéò áéôÞóåéò ðïõ õðïâÜëëïíôáé ìåôÜ ôéò 31 Äåêåìâñßïõ, ç ðñïèåóìßá êáôá-

âïëÞò ôçò ðñþôçò äüóçò åßíáé Ýíáò ìÞíáò ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôïõò. Áðü ôï óýíïëï ôùí äçëþóåùí, ðïõ Ý÷ïõí õðïâëçèåß, ïé 69.486 åßíáé óôï óôÜäéï ôçò åðåîåñãáóßáò, ïé 51.956 óôï óôÜäéï ôçò áñ÷éêÞò õðïâïëÞò (Ý÷ïõí åêäïèåß Þ ðëçñùèåß ôá ðáñÜâïëá), ïé 39.168 óôï óôÜäéï ôçò ðñïóùñéíÞò õðáãùãÞò óôç ñýèìéóç (Ý÷ïõí åîïöëçèåß ôá ðáñÜâïëá êáé áñ÷ßæïõí íá ðëçñþíïíôáé ïé ðñþôåò äüóåéò ôïõ ðñïóôßìïõ) êáé ïé 13.376 âñßóêïíôáé óôï ôåëéêü óôÜäéï ôçò ïëïêëçñùìÝíçò õðáãùãÞò, Ý÷ïõí äçëáäÞ åîïöëçèåß ðáñÜâïëá êáé ðñüóôéìá (äüóåéò Þ åöÜðáî). Óå ü,ôé áöïñÜ óôç ñýèìéóç ôùí çìéûðáßèñéùí, áðü ôéò 689.000 áéôÞóåéò ðïõ åíôÜ÷èçêáí óôç ñýèìéóç, ôá óõíïëéêÜ Ýóïäá áðü ôá ðñüóôéìá Ý÷ïõí öèÜóåé ôá 883 åêáôïììýñéá åõñþ, åíþ áðü ôá ðáñÜâïëá Ýöèáóáí ôá 193 åêáôïììýñéá åõñþ.


ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

9

ïéêïíïìéêþí ðñïâëçìÜôùí ôùí äÞìùí áðïðëçñùèïýí ïé ïöåéëÝò ðñïò ôñßôïõò ðïõ öôÜíïõí óÞìåñá ôá 1,3 äéó. åõñþ. Ïé áéôÞóåéò ãéá íÝåò ÷ïñçãÞóåéò äáíåßùí áðü ôïõò äÞìïõò ðáñáôåßíïíôáé ìÝ÷ñé êáé ôéò 30/6/2012 åíþ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí Ýãêñéóç ôçò áñìüäéáò ÅëåãêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðïõ Ý÷åé óõóôáèåß óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí. Ï "ÊáëëéêñÜôçò" ðñïÝâëåðå üôé ïé äÞìïé èá ìðïñïýóáí íá óõíÜøïõí äÜíåéá ìüíï ãéá åðåíäõôéêïýò óêïðïýò. w ÐáñÜëëçëá ìå ôçí áßôçóç ãéá äÜíåéï, ï ÏÔÁ èá ðñÝðåé íá õðïâÜëåé óôçí ÅëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ðïõ Ý÷åé óõóôáèåß óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí "Ó÷Ýäéï ÏéêïíïìéêÞò ÕðïóôÞñéîçò", ôï ïðïßï èá Ý÷åé øçöéóôåß áðü ôçí ðëåéïøçößá ôïõ äçìïôéêïý Þ ðåñéöåñåéáêïý óõìâïõëßïõ. Ôï Ó÷Ýäéï èá ðåñéëáìâÜíåé ìÝôñá ðåñéïñéóìïý äáðáíþí, ðïõ èá áíôáðïêñßíïíôáé üìùò óôéò áíÜãêåò êÜèå äÞìïõ îå÷ùñéóôÜ.

ÄÞìïé ðïõ äåí èá ðáñïõóéÜóïõí "éóïóêåëéóìÝíï" ðñïûðïëïãéóìü, èá áíôéìåôùðßæïõí ìÝ÷ñé êáé ôçí "ðïéíÞ" ôçò ðåñéêïðÞò ôùí Êåíôñéêþí Áõôïôåëþí Ðüñùí.

Ðñïôåéíüìåíá ìÝôñá Ç áîéïðïßçóç ôçò äçìïôéêÞò ðåñéïõóßáò êáé ç åðéâïëÞ ôïðéêþí åéóöïñþí óå ùöåëïýìåíïõò äçìüôåò áðü ôçí êáôáóêåõÞ ôå÷íéêþí áíáðôõîéáêþí Ýñãùí, êáèþò êáé ç äñáóôéêÞ ìåßùóç ôùí ëåéôïõñãéêþí êáé ìéóèïëïãéêþí äáðáíþí èá áðïôåëÝóïõí ôïõò êýñéïõò Üîïíåò ìÝôñùí ïéêïíïìéêÞò åîõãßáíóçò óôïõò ÏÔÁ. Óýìöùíá ìå êõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç, ôá ìÝôñá ãéá êÜèå õðåñ÷ñåùìÝíï ÏÔÁ èá áðïöáóßæïíôáé ìåôáîý ôùí áñìüäéùí åðéôñïðþí ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí êáé ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ äÞìïõ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, üðùò áíáöÝñïõí áñìüäéåò êõâåñíçôéêÝò ðçãÝò, ï äÞìïò ÆùãñÜöïõ, ðïõ áíôéìåôùðßæåé ðñüâëçìá õðåñ÷ñÝùóçò, èá ìðïñïýóå íá áîéïðïéÞóåé ôç Âß-

ëá ÆùãñÜöïõ äéáìïñöþíïíôáò óåéñÜ Ýñãùí óôçí ðåñéï÷Þ ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá êáé íá åðéâÜëåé åéäéêü ôÝëïò óôïõò êáôïßêïõò ðïõ ãåéôíéÜæïõí ìå ôá Ýñãá, ïé ïðïßïé èá áðïäÝ÷ïíôáé ôéò ùöÝëåéåò áðü ôçí áíÜðëáóç ôçò ðåñéï÷Þò, üðùò ðñïâëÝðåé ôï èåóìéêü ðëáßóéï ãéá ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç. Áíôßóôïé÷á óôïí äÞìï Á÷áñíþí -áíáöÝñïõí ïé ßäéåò ðçãÝò- èá ìðïñïýóå íá åðéôåõ÷èåß åîïñèïëïãéóìüò ôùí ïéêïíïìéêþí ìåôÜ ôç óýíáøç ôùí áðáéôïýìåíùí äáíåßùí ãéá ôïí éóïóêåëéóìü ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, ìå ôç ìåôáöïñÜ ðëåïíÜæïíôïò ðñïóùðéêïý 70-80 åñãáæïìÝíùí óå Üëëïí äÞìï. Ôï ßäéï ìÝôñï ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôùí ìéóèïëïãéêþí äáðáíþí ìðï-

19 íåêñïß áðü ôñï÷áßá óôçí ÁôôéêÞ ôïí ÄåêÝìâñéï ÊáôÜ ôï äéÜóôçìá 1 Äåêåìâñßïõ 2011 Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2011 óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Äéåýèõíóçò Ôñï÷áßáò ÁôôéêÞò Ýãéíáí 617 ôñï÷áßá áôõ÷Þìáôá ìå 736 ðáèüíôåò êáé åéäéêüôåñá: 18 èáíáôçöüñá ìå 19 íåêñïýò (13 áðü áõôïêßíçôá êáé 6 áðü äßêõêëá). 34 óïâáñÜ ìå 42 óïâáñÜ ôñáõìáôßåò (21 áðü áõôïêßíçôá êáé 21 áðü äßêõêëá). 565 åëáöñÜ ìå 675 åëáöñÜ ôñáõìáôßåò (299 áðü áõôïêßíçôá êáé 376 áðü äßêõêëá). Ôá êõñéüôåñá áßôéá ôùí áôõ÷çìÜôùí áõôþí Þôáí ç ïäÞãçóç ÷ùñßò óýíåóç êáé ðñïóï÷Þ, ç êßíçóç óôï áíôßèåôï ñåýìá êáé ç ðáñáâßáóç ðñïôåñáéüôçôáò, åíþ ç ìç ÷ñÞóç ðñïóôáôåõôéêïý êñÜíïõò áðü ôïõò ïäçãïýò êáé åðéâÜôåò ôùí äéêýêëùí å-

ñåß íá åöáñìïóôåß êáé óå Üëëïõò õðåñ÷ñåùìÝíïõò äÞìïõò, üðùò ï ÐåéñáéÜò, ï äÞìïò Íßêáéáò - ÑÝíôç êôë. Ïðùò Ý÷åé óõìöùíçèåß ìå ôçí ôñüéêá, ïé ìåôáôÜîåéò ðñïóùðéêïý ìåôáîý ôùí ÏÔÁ äåí åêëáìâÜíïíôáé ùò ðñïóëÞøåéò áöïý ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç èåùñåßôáé áõôüíïìï ôìÞìá ôçò êåíôñéêÞò êõâÝñíçóçò. ÅÜí üìùò äåí ðñáãìáôïðïéçèåß ìå åðéôõ÷ßá ç õðï÷ñåùôéêÞ ìåôáöïñÜ ðëåïíÜæïíôïò ðñïóùðéêïý áðü õðåñ÷ñåùìÝíïõò äÞìïõò óå ïéêïíïìéêÜ åýñùóôïõò ÏÔÁ, äåí áðïêëåßïõí ôï åíäå÷üìåíï íá ðñïôá÷èåß ôï ìÝôñï ôçò åöåäñåßáò ðëåïíáæüíôùí õðáëëÞëùí óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç.

ÓÔÇ ÂÏÕËÁ

Ëçóôåßá óå ìïíïêáôïéêßá Ôïí ôñüìï Ýæçóáí ìéá ãõíáßêá åëëçíéêÞò õðçêïüôçôáò êáé ç ïéêéáêÞ âïçèüò ôçò, óôá ÷Ýñéá ôñéþí Ýíïðëùí ëçóôþí, óôéò 10 å÷èÝò ôï ðñùß óå ìïíïêáôïéêßá óôç Âïýëá. Ïé äñÜóôåò åéóÝâáëáí óôï óðßôé, áêéíçôïðïßçóáí ôéò äýï ãõíáßêåò ìå ôçí áðåéëÞ üðëùí, ôéò Ýäåóáí êáé áöïý Üñðáîáí ÷ñÞìáôá êáé ÷ñõóáöéêÜ åîáöáíßóôçêáí. Ïé äýï ãõíáßêåò êáôÜöåñáí íá ëõèïýí êáé åéäïðïßçóáí ôçí áóôõíïìßá, ç ïðïßá êÜíåé Ýñåõíåò ãéá ôïí åíôïðéóìü êáé ôç óýëëçøç ôùí äñáóôþí.

ÅéóâïëÞ óå åôáéñåßá Ìå êëåììÝíï áõôïêßíçôï åéóÝâáëáí óå åôáéñåßá åìðïñßáò îçñþí êáñðþí Üãíùóôïé äñÜóôåò êáé áöáßñåóáí ôï ÷ñçìáôïêéâþôéï áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ðñþôïõ ïñüöïõ. Ç åéóâïëÞ óçìåéþèçêå óôç ëåùöüñï ÔáôïÀïõ óôï Ìåíßäé.

Åðß ôïõ ðéåóôçñßïõ ðÝôåéíå ôç óïâáñüôçôá ôïõ ôñáõìáôéóìïý ôïõò. 2. Ôï ßäéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá (1 -12-2011 Ýùò 31-12 -2011 ) óôï ðëáßóéï ôùí óôï÷åõìÝíùí äñÜóåùí ðïõ åöáñìüæåé ç Äéåýèõíóç Ôñï÷áßáò ÁôôéêÞò ãéá ôçí ôñï÷ïíïìéêÞ áóôõíü-

ìåõóç êáé ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ åðéðÝäïõ ïäéêÞò áóöÜëåéáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò, âåâáéþèçêáí 34.066 ðáñáâÜóåéò áðü ôéò ïðïßåò 1.084 Þôáí óå âáèìü ðôáßóìáôïò êáé åéäéêüôåñá üóïí áöïñÜ: Ôçí ïäÞãçóç õðü ôçí åðßäñáóç

ïéíïðíåýìáôïò âåâáéþèçêáí 723 ðáñáâÜóåéò, áðü ôéò ïðïßåò ïé 105 Þôáí óå âáèìü ðôáßóìáôïò. Ôïõò åëÝã÷ïõò ôá÷ýôçôáò âåâáéþèçêáí 3.449 ðáñáâÜóåéò. Ôïõò åëÝã÷ïõò äéêýêëùí âåâáéþèçêáí 4.206 ðáñáâÜóåéò.

ÖñÝóêéá åßäçóç ãéá ôï Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Äéïíýóïõ Ìå ìåãÜëç ÷áñÜ äÝ÷èçêáí ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò êáé ï áñìüäéïò áíôéäÞìáñ÷ïò ê. Í. ÐáððÜò ôçí åßäçóç üôé ôï Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Äéïíýóïõ åíôÜ÷èçêå óôï ðñüãñáììá ÅÓÐÁ. ÁíáìÝíåôáé óýíôïìá íá ðñï÷ùñÞóïõí ïé äéáäéêáóßåò äçìïðñÜôçóçò ôïõ Ýñãïõ. Ã.Ö.


10

ATTIKO BHMA

ðïëéôéóìüò

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

×ñéóôïõãåííéÜôéêç óõíáõëßá

ôçò ÌéêôÞò ×ïñùäßáò Äéïíýóïõ “ÓåìÝëç” ÃñÜöåé ï Ðáýëïò ÓéôÝò

Óôá ðëáßóéá ôùí ðïëéôéóôéêþí ôçò óõíáõëéþí ç ÌéêôÞ ×ïñùäßá Äéïíýóïõ “ÓåìÝëç” Ýäùóå ìåãÜëç åïñôáóôéêÞ óõíáõëßá ìå ÷ñéóôïõãåííéÜôéêï ðñüãñáììá ìå åëëçíéêÜ êáé îÝíá êÜëáíôá óôï “Áñ÷ïíôáñßêé” ôïõ Íáïý Áãßïõ Äéïíõóßïõ óôïí Äéüíõóï õðü ôçí äéåýèõíóç ôïõ ôáëáíôïý÷ïõ ìáÝóôñïõ ê. Ìáôèáßïõ ËåãÜêç ìå óõíïäåßá óôï ðéÜíï ôçò ê. Ìõñôþò Áêñßâïõ, óå ìßá êáôÜìåóôç áßèïõóá êáé ìå ðïëëïýò üñèéïõò.

Ç ÌéêôÞ ×ïñùäßá Äéïíýóïõ “ÓåìÝëç” õðü ôçí äéåýèõíóç ôïõ ìáÝóôñïõ ê. Ìáôèáßïõ ËåãÜêç.

Ï êáëëßöùíïò äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò!

Ôï ðñüãñáììá óõìðåñéëÜìâáíå ôá åîÞò ×ñéóôïõãåííéÜôéêá ôñáãïýäéá êáé êÜëáíôá: ÊÜëáíôá, ¢ãéá Íý÷ôá, White Christmas, Deck the Hall traditional, ×áßñå ç Ãç êáé ïé Ïõñáíïß, Ìéêñü ÔõìðáíéóôÞ. Ôçí ðáñÜóôáóç áõôÞ ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï äñáóôÞñéïò äÞìáñ÷ïò ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò, ïé áíôéäÞìáñ÷ïé ê. Èåïäþñá ÓáñáíôÜêç, Íßêïò ÐáððÜò, Ðáðáâáóéëåßïõ ×ñÞóôïò, ç ðåñéöåñåéáêÞ óýìâïõëïò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ÄÝóðïéíá Áöåíôïýëç, ï ðñüåäñïò ôïõ Ïìßëïõ UNESCO, Ðåéñáéþò êáé ÍÞóùí ê. ÉùÜííçò Ìáñùíßôçò êáé ï ôïðéêüò óýìâïõëïò ê. Ãåþñãéïò ÄáíÝæçò. Ç üëç óõíáõëßá ðïõ Ýãéíå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êáé ÷åéñïêñïôÞèçêå èåñìÜ áðü ôïõò ðáñåõñåèÝíôåò. ÅíäéÜìåóá ôçò óõíáõëßáò ç ÷ïñùäüò ê. ÃéÜííá ×áôæçíéêïëáúäïõ äéÜâáóå ôï ðáñáìýèé ôá “×ñéóôïýãåííá ôçò ×áñÜò” ôïõ Äçìüðïõëïõ, üðïõ áðÝóðáóå ôá ðáñáôåôáìÝíá ÷åéñïêñïôÞìáôá ôïõ êïéíïý ãéá ôçí Üøïãç ôçò áðáããåëßá. Óå Üëëï ìÝñïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ç ïìïãåíÞò êáèçãÞôñéá Ëõêåßïõ ôïõ ÊáíáäÜ ê. Ñïýëá ×áñáëáìðïðïýëïõ áðÞããåéëå ÷ñéóôïõãåííéÜôéêá

ðïéÞìáôá ôïõ ÊùóôÞ ÐáëáìÜ êáé ÓôÝëéïõ ÓðåñÜíôæá. Óôï öéíÜëå ôï ðïëõðëçèÝò áêñïáôÞñéï áðïèÝùóå ôüóï ôï ìáÝóôñï ê. Ìáôèáßï ËåãÜêç üóï êáé ôïí ðéáíßóôá ê. Ìõñôþ Áêñßâïõ ðïõ óõíÝâáëáí óôçí Üøïãç áõôÞ åñìçíåßá ôùí ìïõóéêþí êïììáôéþí, êáèþò óôïõò ôñïâáäïýñïõò ôïõ Äéïíýóïõ ðïõ åß÷áí ôï ìïõóéêü ðñüãñáììá óôçí áßèïõóá ôïõ ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ. Êáôüðéí áêïëïýèçóå ãëÝíôé óôçí áßèïõóá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ Äéïíýóïõ ìå Üöèïíï êñáóß êáé ãëõêÜ. Ôçí “ÄéïíõóéáêÞ Êïìðáíßá” áðïôåëïýí: Âáóßëçò Ôáóïýäçò (ôñáãïýäé, êéèÜñá), ËåõôÝñçò Ìáúñüðïõëïò (ìðïõæïýêé), ÐáíôåëÞò ÐáñáìÜíçò (êéèÜñá), Êþóôáò Ðáíáãüðïõëïò (áêïñíôåüí), ÃéÜííçò ÂåñâÝñçò (êéèÜñá), ÂáããÝëçò Ñïýðáêáò (öéóáñìüíéêá êáé ôñáãïýäé). Ç Ýêðëçîç Þôáí ç óõììåôï÷Þ ôïõ ôáëáíôïý÷ïõ, äçìïöéëïýò êáé êáëëßöùíïõ äçìÜñ÷ïõ ÉùÜííç ÊáëáöáôÝëç óå ëáúêÜ ôñáãïýäéá, üðïõ áðïèåþèçêå áðü ôïõò ðáñåõñåèÝíôåò. Áîßæïõí èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá óôçí áêïýñáóôç äéïñãáíùôéêÞ åðéôñïðÞ ôçò ÷ïñùäßáò.

Åêèåóç ôçò Áííáò Ìáñßáò Óêëáâïýíïò óôï Ìïõóåßï ÂïññÝ Ôçí ÔåôÜñôç 11 Éáíïõáñßïõ 2012 êáé þñá 20:00 èá ëÜâïõí ÷þñá óôï Ìïõóåßï ÂïññÝ ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ôçò ¢ííá Ìáñßáò Óêëáâïýíïò ìå ôßôëï "ÁíôéèÝôùò…" Ç Ýêèåóç ôåëåß õðü ôçí áéãßäá ôïõ Ìïõóåßïõ ÂïññÝ. Ç ¢ííá Ìáñßá Óêëáâïýíïò ãåííÞèçêå óôçí ÁèÞíá. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá æùãñáößæåé ìå ãõìíÜ äÜ÷ôõëá. Áðïöåýãåé ðåéóìáôéêÜ íá ÷ñçóéìïðïéåß ðéíÝëá Þ óðÜôïõëá åðéèõìþíôáò íá áîéïðïéÞóåé ðñùôáãùíéóôéêÜ ôçí áìåóüôçôá ôçò áöÞò.

Ãéá åêåßíçí Ýãñáøáí: Ôï óýíïëï ôïõ Ýñãïõ ôçò åìðíÝåôáé áðü Ýíáí äõíáìéêü åîðñåóéïíéóìü êáé ìéá ðëçèùñéêÞ èåìáôïëïãßá ðïõ åðéâÜëëåôáé Üìåóá óôïí èåáôÞ. Ç öáíôáóßá, ï äõíáìéóìüò êáèþò êáé ôï åêñçêôéêü åêöñáóôéêü ôçò ðíåýìá åðéâåâáéþíïõí ôçí ùñéìüôçôá êáé áõôïðåðïßèçóç ôçò äçìéïõñãïý. Ç ôÝ÷íç ôçò ¢ííá Ìáñßáò Óêëáâïýíïò ñÝåé ïñìçôéêÞ êáé áäÝóìåõôç óáí ôï áíáæùïãïíçôéêü íåñü ìéáò ðçãÞò ðïõ áíáâëýæåé áâßáóôá áðü ôá ìõóôçñéþäç Ýãêáôá ôçò ãçò. ºùí ÂïññÝò, Ðñüåäñïò Ìïõóåßïõ ÂïññÝ

ºóùò êáëýôåñá áðü ôïõò Üëëïõò æùãñÜöïõò ôçò åðï÷Þò ìáò, ç ¢ííá Ìáñßá Óêëáâïýíïò íá Ý÷åé óõíåéäçôïðïéÞóåé ôçí áíÜãêç íá êÜíåé ôÝ÷íç ü÷é ãéá ôçí éóôïñßá êáé ìå ðñïïðôéêÞ, áëëÜ ãéá íá óáñêÜóåé ôéò óõíÞèåéåò êáé íá áõôïóáñêáóôåß. Ãéáôß üðùò ç ßäéá ìáò ëÝåé, "óôç ñïõôßíá êáé óôï ôÝëìá äåí õðÜñ÷ïõí êïñõöþóåéò, äåí õðÜñ÷åé ðïëéôéóìüò". ÃéÜííçò Êïëïêïôñþíçò, Åðéê. Êáè. Éóôïñßáò ôçò ÔÝ÷íçò óôï ÄÐÈ

Ôï Ýñãï ôçò ¢ííáò Ìáñßáò åíôõðùóéÜæåé. Åßíáé ç êïñýöùóç åíüò åãêåöáëéêïý åñùôéóìïý. ÁðïäÝ÷åôáé ôçí õðïôáãÞ. Íéþèåé ôçí êõñéáñ÷ßá, ãé' áõôü êáé ôçí ðñïêáëåß.

Ç õðïôáãÞ ãé' áõôÞí åßíáé ôï ðÜèïò êáé ç åêôßìçóç ãé' áõôü ðïõ ÁãáðÜ. Óðýñïò Ìåñêïýñçò Ç ¢ííá Ìáñßá Óêëáâïýíïò ãñÜöåé ìéá åíôåëþò ðñïóùðéêÞ óåëßäá óôçí éóôïñßá ôçò íåïåëëçíéêÞò æùãñáöéêÞò, óõíåéóöÝñïíôáò óõã÷ñüíùò êáé óôçí ðáãêüóìéá. Óå ìéá åðï÷Þ ðïõ ðïëëïß áðëþò ðñïóðïéïýíôáé ôïõò êáëëéôÝ÷íåò, ç Óêëáâïýíïò, õðáêïýïíôáò ôçí áêáôáíßêçôç äýíáìç ôùí ïñáìÜôùí ôçò, æùãñáößæåé åðåéäÞ êáôáöáíþò áõôü áðïôåëåß ãéá åêåßíçí æùôéêÞ áíÜãêç. Ãåþñãéïò Êýñêïò-ÔÜãéáò, Éóôïñéêüò, ¸öïñïò Åíþóåùò ÅëëÞíùí Èåáôñéêþí & Ìïõóéêþí Êñéôéêþí

ÄéÜñêåéá Ýêèåóçò 11/1-11/2 ¿ñåò ëåéôïõñãßáò 10:0014:00 & 18:0020:00 êáèçìåñéíÜ, Óáââáôïêýñéáêï: 10:0014:00


ATTIKO BHMA

ðïëéôéóìüò

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

OÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÇÓ ÅÓÔÉÁÓ

Áñ÷éóå ç äéáíïìÞ äåëôßùí èåÜìáôïò Ôç äùñåÜí äéáíïìÞ 120.000 äåëôßùí èåÜìáôïò, ÷åéìåñéíÞò ðåñéüäïõ 2012, äáðÜíçò 1.700.000 åõñþ, óôïõò äéêáéïý÷ïõò ôùí ðáñï÷þí ôïõ íïìïý ÁôôéêÞò áðïöÜóéóå ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ïñãáíéóìïý ÅñãáôéêÞò Åóôßáò. Ç äùñåÜí ÷ïñÞãçóç ôùí äåëôßùí èåÜìáôïò Üñ÷éóå áðü ôçí ðåñáóìÝíç ÄåõôÝñá êáé, üðùò áíáêïéíþèçêå, èá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáèçìåñéíÜ ôéò åñãÜóéìåò (áðü 08:00 ìÝ÷ñé 14:30) áðü ôá ãñáöåßá äéáíïìÞò ôïõ ÏÅÅ óôçí ÁôôéêÞ ìÝ÷ñé åîÜíôëçóçò ôùí äåëôßùí. Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôùí äåëôßùí èåÜìáôïò áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôïí åñãáæüìåíï áðïôåëåß ç ðñáãìáôïðïßçóç 100 çìåñþí åñãáóßáò ôï 2011. Ïé óõíôáîéïý÷ïé ðñÝðåé íá Ý÷ïõí 4.050 çìÝñåò åñãáóßáò êáé íá åßíáé äéêáéïý÷ïé ôùí ðáñï÷þí ôïõ Ïñãáíéóìïý. Ãéá ôéò ðáéäéêÝò óêçíÝò, ôá äåëôßá èåÜìáôïò èá äéáôåèïýí óå ðñïóôáôåõüìåíá ìÝëç ôùí äéêáéïý÷ùí ðáñï÷þí ÏÅÅ, çëéêßáò áðü 3-10 åôþí. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜóïõí ïé åñãáæüìåíïé åßíáé ôï áôïìéêü êáé ïéêïãåíåéáêü âéâëéÜñéï áóèåíåßáò, åöüóïí ðñïóôáôåýïõí ìÝëç, ç áóôõíïìéêÞ ôáõôüôçôá êáé ôï åêêáèáñéóôéêü óçìåßùìá öüñïõ åéóïäÞìáôïò ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2011.

ÅÎÙÑÁÚÓÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ

ÊïðÞ ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò Ï Åîùñáúóôéêüò êáé Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Äéïíýóïõ êáëåß ôá ìÝëç ôïõ óôçí êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò, óôéò 22.01.2012 óôéò 11.00 óôï êÝíôñï VERTIGO, óôçí ðëáôåßá ÄñïóéÜò (Ë. Ìáñáèþíïò 9).

11

Ïé åêäçëþóåéò ôïõ ÌåãÜñïõ ÌïõóéêÞò Áèçíþí ôïí ÉáíïõÜñéï Óõíáõëßåò óýã÷ñïíçò êáé ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò, ñåóéôÜë êáé ÷ïñùäßåò, áëëÜ êáé óõìðüóéá êáé óõæçôÞóåéò ðñùôáãùíéóôïýí óôéò åêäçëþóåéò ôïõ ÌåãÜñïõ ÌïõóéêÞò Áèçíþí ôïí ðñþôï ìÞíá ôïõ 2012. Ç åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ êõñéáñ÷åß óôï ðñüãñáììá ôïõ ÌåãÜñïõ ÌïõóéêÞò ìå: ôç ÓõìöùíéêÞ ÌïõóéêÞ ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç (19/1), Ýíá ìïíáäéêü áöéÝñùìá óôá üñãáíá ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ ëáïýôïõ ìå äåîéïôÝ÷íåò ôçò åëëçíéêÞò ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò (14-15/1) êáé äýï óõíáõëßåò ôïõ Ìáíþëç ÌçôóéÜ ìå ôßôëï "Óôáèìïß êáé Äñïìïëüãéï". Ïé ðïëõôáîéäåìÝíåò ìåëùäéêÝò áðïóêåõÝò ôïõ Ìáíþëç ÌçôóéÜ, ãåìÜôåò ìå ôï ðïëýôéìï õëéêü ôùí 65 äßóêùí ôïõ èá áíïßîïõí óôç óêçíÞ ôïõ ÌåãÜñïõ ÌïõóéêÞò ôï ÓÜââáôï 21 êáé ôçí ÊõñéáêÞ 22 Éáíïõáñßïõ, óôçí áßèïõóá ×ñÞóôïò ËáìðñÜêçò. Ôï ðñüãñáììá ôçò óõíáõëßáò - ïäïéðïñéêïý óôï åëëçíéêü ðåíôÜãñáììï áðü ôïí Ìáíþëç ÌçôóéÜ, åìðëïõôßæåôáé êáé ìå ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá ôçò ðáôñßäáò ôïõ ðïõ ï Ìáêåäüíáò åñìçíåõôÞò Ý÷åé åíôÜîåé óôï ñåðåñôüñéü ôïõ áðü ôï îåêßíçìá ôçò ðïñåßáò ôïõ óôï ôñáãïýäé. Ìéá ìïõóéêÞ ðáñÜóôáóç åìðíåõóìÝíç áðü ôçí ðïéçôéêÞ óõëëïãÞ ôïõ ÃéÜííç Óêáñßìðá, "Åáõôïýëçäåò" ðáñïõóéÜæåé ï Äéïíýóçò ÔóáêíÞò (16/1). Ç åéñùíéêÞ ãëþóóá ôïõ Óêáñßìðá, ôï êáôáêåñìáôéóìÝíï ýöïò êáé ç ðñùôïöáíÞò èåìáôéêÞ ôïõ ðïõ óõíéóôïýí óôïé÷åßá ìéáò íåùôåñéêÞò ðïéçôéêÞò åíÝðíåõóáí ôïí áíÞóõ÷ï äçìéïõñãü ðïõ ìåëïðïßçóå 12 ðïéÞìáôá ôçò óõëëïãÞò "Åáõôïýëçäåò". Ïé óõíèÝóåéò áõôÝò ãßíïíôáé ôï áíôéêåßìåíï ôçò ìïõóéêï- èåáôñéêÞò ðáñÜóôáóçò ðïõ èá ðáñïõóéáóôåß óôï ÌÝãáñï. Ôïí ßäéï ôïí Óêáñßìðá åíóáñêþíåé ï ÃåñÜóéìïò ÓêéáäáñÝóçò óå êåßìåíá ðïõ Ý÷åé åðéìåëçèåß ï Ãéþñãïò ÔóáêíÞò. Ìéá áðü ôéò äçìïöéëÝóôåñåò üðåñåò, ôï áñéóôïýñãçìá ôïõ ÓÜñë Ãêïõíü, ÖÜïõóô, ðáñïõóéÜæåé ôïí ðñþôï ìÞíá ôïõ ÷ñüíïõ, ç ÅèíéêÞ ËõñéêÞ ÓêçíÞ, óå óêçíïèåóßá, ÷ïñïãñáößá, êéíçóéïëïãßá ÑåíÜôï ÔæáíÝëëá (20-21-22-24-2527-28-29/1). Ôï Ýñãï, grand opera óå ðÝíôå ðñÜîåéò ìå ìðáëÝôï ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå ôåëåõôáßá öïñÜ óôçí ÅëëÜäá ôç äåêáåôßá ôïõ '90, âáóßæåôáé óôï ãíùóôü Ýñãï ôïõ Ãêáßôå, ìå ôïí çëéêéùìÝíï åðéóôÞìïíá ÖÜïõóô íá ðïõëÜ ôç øõ÷Þ ôïõ óôïí ÌåöéóôïöåëÞ, ìå áíôÜëëáãìá ôç íéüôç êáé ôïí Ýñùôá.

Ôï Åëëçíéêü Óõãêñüôçìá Óýã÷ñïíçò ÌïõóéêÞò áíïßãåé ìïõóéêÜ ôç ÷ñïíéÜ ìå Ýíá áöéÝñùìá óå Ýíáí áðü ôïõò ìåãÜëïõò áéñåôéêïýò ôçò áìåñéêáíéêÞò ìïõóéêÞò ôïõ 20ïý áéþíá, ôïí ðñùôïðüñï Ôóáñëò Áéâò (12/1), åíþ ìå óýã÷ñïíç ìïõóéêÞ êëåßíåé êáé ï ðñþôïò ìÞíáò ôïõ ÷ñüíïõ ìå ìéá óõíáõëßá ôïõ Ergon Ensemble, ìå ôßôëï Ìéíéìáëéóìüò (26/1). Óôç ÓåéñÜ Rising Stars ôï ÌÝãáñï öéëïîåíåß ôïí öëáïõôßóôá ¸ñéê Ìðüóãêñáö êáé ôï ÊïõáñôÝôï Åã÷üñäùí ÌïíôéëéÜíé (18/1). Óå ü,ôé áöïñÜ ôï ðñüãñáììá ôïõ Megaron Plus ðåñéëáìâÜíåé ãéá ôïí ÉáíïõÜñéï: ìéá åîü÷ùò åíäéáöÝñïõóá óõæÞôçóç ìå èÝìá "Ôï Ýëëåéììá ôçò çãåóßáò" (11/1), óõìðüóéï ãéá ôçí ðïßçóç ôïõ Óêáñßìðá óÞìåñá (16/1), äéÜëåîç ôïõ êáèçãçôÞ Èåïäüóç ÔÜóéïõ ìå èÝìá "Åìåßò êáé ç ðáãêïóìéïðïßçóç" (19/1) êáé Ýíá áöéÝñùìá óôç ìåãÜëç Ãáëëßäá åëëçíßóôñéá Æáêëßí íôå Ñïìéãý (1913-2010) ðïõ áöéÝñùóå ôç æùÞ ôçò óôç ìåëÝôç ôçò áñ÷áßáò åëëçíéêÞò ãëþóóáò êáé óêÝøçò (25/1).

“Ôáôüé. ÐåñéÞãçóç óôïí ÷ñüíï êáé óôïí ÷þñï”, Ýíá âéâëßï ìå áëçèéíÜ ðáñáìýèéá

Ôï íÝï âéâëßï ôïõ Êþóôá Ì. Óôáìáôüðïõëïõ ãéá ôï Ôáôüé, ðïõ êõêëïöüñçóå ðñüóöáôá áðü ôéò åêäüóåéò “Êáðüí”, ìéëÜåé ãéá ðñßãêéðåò êáé âáóéëéÜäåò, áëëÜ äåí åßíáé ðáñáìýèé. Äéçãåßôáé ðñáãìáôéêÝò éóôïñßåò ãéá áëçèéíÜ ðñüóùðá ðïõ óçìÜäåøáí ôç íåüôåñç éóôïñßá ôçò ÅëëÜäáò, üðùò ï âáóéëéÜò Ãåþñãéïò Á´êáé ï áõëÜñ÷çò ôïõ ÓêáñëÜôïò Óïýôóïò, áðü ôïí ïðïßï áãüñáóå ôï ðåñßöçìï êôÞìá.

ÁëëÜ êáé ãéá ôïí ÅñíÝóôï Ôóßëëåñ, ðïõ ôïí ðáñüôñõíå ãéá ôçí áãïñÜ, Ýêáíå äéÜöïñá ó÷Ýäéá ãéá ôçí ðñþôç âáóéëéêÞ êáôïéêßá, ðïõ üìùò áðïññßöèçêáí áðü ôïí Ãåþñãéï -åêôüò áðü ôçí áðëïýóôåñç åêäï÷Þ-, áðïãïçôåýïíôáò ôïí äéÜóçìï áñ÷éôÝêôïíá. ÌéëÜåé åðßóçò ãéá ôïõò äéÜóçìïõò åðéóêÝðôåò ôïõ êôÞìáôïò: ÌÝëç âáóéëéêþí ïéêïãåíåéþí, üðùò ï ôóÜñåâéôò Íéêüëáïò êáé ôï âáóéëéêü æåýãïò ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò, ÅäïõÜñäïò Æ' êáé ÁëåîÜíäñá, ëáìðåñÜ ðñüóùðá, üðùò ç ¸ëéíïñ Ñïýóâåëô êáé ç ÔæÜêé ÊÝíåíôé, ãíùóôïß ìïõóéêïß, óõããñáöåßò êáé óêçíïèÝôåò, üðùò ï Çëßáò ÊáæÜí, ï ÄçìÞôñçò Ìçôñüðïõëïò, ï Óüìåñóåô Ìïì, ï ×Ýñìðåñô öïí ÊÜñáãéáí êáé ï Ãå÷ïýíôé Ìåíïý÷éí, ðïõ ðÝñáóáí ôï êáôþöëé ôïõ èåñéíïý ðáëáôéïý, ôçí åðï÷Þ ðïõ ãßíïíôáí ôá ðåñéâüçôá âáóéëéêÜ "ðñïãåýìáôá" ôïõ Ðáýëïõ êáé ôçò Öñåéäåñßêçò. Ôï âéâëßï "Ôáôüé. ÐåñéÞãçóç óôïí ÷ñüíï êáé óôïí ÷þñï", áíáöÝñåôáé åðßóçò óôçí éóôïñßá ôùí êôéñßùí ôïõ, üðùò ç âáóéëéêÞ êáôïéêßá, Ýñãï ôïõ áñ÷éôÝêôïíá ÓÜââá Ìðïýêç, ðïõ ðÞãå óôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç ãéá íá áíôéãñÜøåé ôçí "Áãñïéêßá", üðïõ êáôïéêïýóå ï ôóÜñïò ÁëÝîáíäñïò ´, èåßïò ôçò âáóßëéóóáò ¼ëãáò. ¹ ôï "ÁíÜêôïñï Êùíóôáíôßíïõ", ôï ðñþôï ðáëÜôé, Ýñãï ôïõ ÅñíÝóôïõ Ôóßëëåñ, óôï ïðïßï åãêáôáóôÜèçêå ôï 1889 ï äéÜäï÷ïò Êùíóôáíôßíïò, áëëÜ êáôáóôñÜöçêå Üäïîá áðü ôç ìåãÜëç ðõñêáãéÜ ôçò ÐÜñíçèáò óôéò 30 Éïõíßïõ 1916. Ôá åñåßðéÜ ôïõ êáôåäáößóôçêáí ôï 1937, ùóôüóï áêüìá êáé óÞìå-

ñá ß÷íç ôïõ óþæïíôáé ìÝóá óôçí ðõêíÞ âëÜóôçóç. Ðáñüìïéá Þôáí êáé ç ôý÷ç ôïõ Ðýñãïõ óôï "Ñïëüé", ôïõ ðáëéïý áíåìüìõëïõ åðß ÓêáñëÜôïõ Óïýôóïõ, ðïõ ìåôáðïßçóå ï Ãåþñãéïò Á´, äßíïíôÜò ôïõ üøç ìåóáéùíéêÞ. Åêåß åãêáôáóôÜèçêå ôï áñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï ôçò áñ÷áßáò ÄåêÝëåéáò (üðùò ëåãüôáí óôçí áñ÷áéüôçôá ôï Ôáôüé), ôï öõóéïëáôñéêü ìïõóåßï ãéá ôçí ðáíßäá ôçò ÐÜñíçèáò, êáèþò êáé ôï õðáßèñéï áñ÷áéïëïãéêü åêèåôÞñéï, ìå ôá äéÜóðáñôá áñ÷áßá åõñÞìáôá, ðïõ äéáìüñöùóáí ôï 1958-59 ïé ðñéãêßðéóóåò Óïößá êáé ÅéñÞíç. Áîßæåé íá áíáöåñèïýí åðßóçò ôï Âïõôõñïêïìåßï, ôï áñ÷áéüôåñï óùæüìåíï âïõôõñïêïìåßï óôçí ÅëëÜäá, ðïõ ðáñÞãáãå ôï ðåñßöçìï "Äåêåëåéêü Âïýôõñï" êáé ç ïéêßá "Óôïõñì", ôï ðáëáéüôåñï óùæüìåíï êôßñéï ôïõ êôÞìáôïò, ðïõ êáôïßêçóå åðß ìáêñüí ï âåñïëéíÝæïò áãñïíüìïò-ïéíïðïéüò Óôïõñì. Åðßóçò, ôï âáóéëéêü êïéìçôÞñéï óôï Ðáëáéüêáóôñï, ìå ôïí íáü ôçò ÁíáóôÜóåùò, ç êáôáóêåõÞ ôïõ ïðïßïõ îåêßíçóå ôï 1899 êáé ðåñáôþèçêå ôï 1950-52 áðü ôïí âáóéëéÜ Ðáýëï, êáèþò êáé ôï Ìáõóùëåßï ìå ôéò óïñïýò ôùí âáóéëÝùí Êùíóôáíôßíïõ, Óïößáò êáé ÁëÝîáíäñïõ, áðü ôï ïðïßï Ý÷ïõí êëáðåß ôá âáóéëéêÜ åìâëÞìáôá. ÌÝóá áðü ôéò óåëßäåò ôçò "ÐåñéÞãçóçò", ï áíáãíþóôçò ìáèáßíåé, ÷ùñßò öüâï êáé ðÜèïò, éóôïñßåò ãéá ðñßãêéðåò êáé âáóéëéÜäåò ðïõ Ýæçóáí êáé Ýäñáóáí óôçí ÅëëÜäá áðü ôçí Üìåóç ðñïåðáíáóôáôéêÞ ðåñßïäï Ýùò ôï ôÝëïò ôçò âáóéëåßáò. Ï óõããñáöÝáò áã-

ãßæåé ôéò éóôïñßåò ìå åéëéêñßíåéá êáé óåâáóìü, ÷ùñßò íá îå÷íÜ êáé ôá ðéï ðñüóöáôá ãåãïíüôá, ôïõò âáíäáëéóìïýò, ôéò äéáññÞîåéò, ôéò öõóéêÝò êáôáóôñïöÝò, áëëÜ êáé ôéò åëðßäåò ðïõ ãåííÞèçêáí áðü ôçí ðñüóöáôç äñáóôçñéïðïßçóç ôçò Ðïëéôåßáò. Ïé ðñïóðÜèåéåò áõôÝò îåêßíçóáí äåéëÜ ìüëéò ôï 2007, ìå ôç èåóìïèÝôçóç åíüò Ðñïåäñéêïý ÄéáôÜãìáôïò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ÐÜñíçèáò, óôçí ïðïßá åíôáóóüôáí êáé ôï âáóéëéêü êôÞìá. "Íá ðéóôÝøïõìå üôé, ìåôÜ áðü óáñÜíôá ÷ñüíéá ôáëáéðùñßáò, ç êáêÞ ìïßñá ôïõ ÔáôïÀïõ áíåôñÜðç êáé üôé, åðéôÝëïõò, ôï ðïëýðáèï êôÞìá ìðÞêå óå åëðéäïöüñá ôñï÷éÜ;", áíáñùôéÝôáé ï ßäéïò óôï âéâëßï ôïõ. ÐáñÜëëçëá, áíáöÝñåé ôéò óùóôéêÝò åñãáóßåò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé óå äéÜöïñá êôßñéá ôïõ êôÞìáôïò, ôçí ðñü÷åéñç áëëÜ õðáñêôÞ áðïêáôÜóôáóç ôçò õäñïäüôçóÞò ôïõ, ôç óõíôÞñçóç ôùí öïñçôþí êåéìçëßùí ôïõ ðïõ ïëïêëçñþíåôáé êáé ôç ìåëÝôç ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ ÔáôïÀïõ, ðïõ áíáìÝíåôáé åíôüò ôïõ 2012. Ï ßäéïò Ý÷åé îáíáó÷ïëçèåß ìå ôï Ôáôüé. Ôï 2004 êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò Êáðüí ôï äßôïìï Ýñãï "×ñïíéêü ôïõ ÔáôïÀïõ", êáèéóôþíôáò ôïí ùò ôïí ðëÝïí åéäéêü ãéá ôï èÝìá. Ôï íÝï âéâëßï åßíáé åý÷ñçóôï, ÷ùñéóìÝíï óå óýíôïìåò åíüôçôåò, ðïõ ðñáãìáôåýïíôáé êÜèå ðôõ÷Þ ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò ôïõ ÔáôïÀïõ. Ôï Ýñãï, éäáíéêü ãéá ðåñéçãçôÝò êáé åêäñïìåßò, óõìðëçñþíåôáé ìå ÷Üñôåò, ðëïýóéï öùôïãñáöéêü õëéêü, áñ÷éôåêôïíéêÜ äéáãñÜììáôá, êáèþò êáé ìå ó÷Ýäéá áðü ôï ÷Ýñé ôïõ óõããñáöÝá ôïõ.


12

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ÓÏÊÁÑÏÕÍ ÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ ÁÑ×ÇÓ

Ôï 20% ôïõ ðëçèõóì

Óå 15.000 õðïëïãßæåôáé ï áñéèìüò ôùí áóôÝãùí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò, ìå ôçí åõñýôåñç Ýííïéá ôïõ üñïõ, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé áíèñþðïõò, ïé ïðïßïé Ý÷áóáí ôï óðßôé ôïõò êáé áíáãêÜæïíôáé íá ìÝíïõí ðåñéóôáóéáêÜ óå óõããåíéêÜ Þ öéëéêÜ ðñüóùðá Þ áêüìç êáé óôï áõôïêßíçôü ôïõò. Ôï ðñüâëçìá ôùí áóôÝãùí åßíáé áêüìç åíôïíüôåñï óôç Âüñåéá ÅëëÜäá üðïõ ï ìÝóïò üñïò çëéêßáò ôïõò åßíáé ÷áìçëüôåñïò (20-30 åôþí). Ôï ãåãïíüò áõôü áðïäßäåôáé óôéò åíôïíüôåñåò óõíÝðåéåò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ áëëÜ êáé óôçí Ýëëåéøç åðáñêþí äïìþí ðáñï÷Þò õðïóôÞñéîçò óôçí óõãêåêñéìÝíç ïìÜäá ôïõ ðëçèõóìïý. Ôá ðáñáðÜíù óôïé÷åßá ðñïêýðôïõí áðü êáôáãñáöÝò øõ÷ïëüãùí êáé Üëëùí åéäéêþí åðéóôçìüíùí, üðùò åðéóçìáßíåé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï åðéóôçìïíéêüò óõíåñãÜôçò ôïõ áíåîÜñôçôïõ ìç êåñäïóêïðéêïý ïñãáíéóìïý "Ï Ðïëßôçò", Ìé÷Üëçò Êáôóéìßôóçò. Ìå áöïñìÞ ìÜëéóôá ôçí åðéêåßìåíç åðßóêåøç ôïõ "Êïéíùíéêïý Ëåùöïñåßïõ ôïõ Ðïëßôç" óôï Ößëõñï ôçò Èåóóáëïíßêçò, ìéëÜ ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç ðñùôïâïõëßá ôïõ ïñãáíéóìïý, ðïõ Ý÷åé óôü÷ï ôç äçìéïõñãßá ìéáò äéáäéêôõáêÞò ðëáôöüñìáò êáé åíüò åéäéêïý ãñáöåßïõ ðïõ èá äßíïõí äùñåÜí ðëçñïöïñßåò óå Üóôåãïõò êáé Üíåñãïõò ãéá èÝìáôá üðùò åßíáé ç ñýèìéóç ÷ñåþí, æçôÞìáôá åýñåóçò åñãáóßáò êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ìéêñÝò åðéäïôïýìåíåò åíáëëáêôéêÝò åðé÷åéñçìáôéêÝò ðñïóðÜèåéåò, êáèþò êáé íïìéêÝò ðëçñïöïñßåò. Ï "Ðïëßôçò" éäñýèçêå ðñéí áðü 18 ÷ñüíéá êáé ðñáãìáôïðïéåß óôï÷åõìÝíåò êïéíùíéêÝò ðáñåìâÜóåéò. ¼ìùò ôá ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá îåêßíçóå åéäéêÝò äñÜóåéò ãéá ôïõò áóôÝãïõò êáé åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï ôï "Êïéíùíéêü Ëåùöïñåßï ôïõ Ðïëßôç", Ýíá åéäéêü ëåùöïñåéÜêé, åðéóêÝðôåôáé ðåñéï÷Ýò óå üëç ôç ÷þñá, ðñïêåéìÝíïõ íá åõáéóèçôïðïéÞóåé ôïí êüóìï êáé íá ðñïùèÞóåé ôéò äñÜóåéò ôïõ, áíáöÝñåé ï ê. Êáôóéìßôóçò.

óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

Ôï 20,1% ôïõ ðëçèõóìïý ôçò ÷þñáò áðåéëåßôáé áðü ôç öôþ÷åéá, óýìöùíá ìå ôçí Ýñåõíá åéóïäÞìáôïò êáé óõíèçêþí äéáâßùóçò ôïõ 2010 ôçò ÅëëçíéêÞò ÓôáôéóôéêÞò Áñ÷Þò (ÅËÓÔÁÔ). Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá, ðñïêýðôåé üôé ôï ÷ñçìáôéêü üñéï ôçò öôþ÷åéáò áíÝñ÷åôáé óôï åôÞóéï ðïóü ôùí 7.178 åõñþ áíÜ Üôïìï êáé óå 15.073 åõñþ ãéá íïéêïêõñéÜ ìå äýï åíÞëéêåò êáé äýï åîáñôþìåíá ðáéäéÜ çëéêßáò êÜôù ôùí 14 åôþí. Åðßóçò, ôï ìÝóï åôÞóéï áôïìéêü éóïäýíáìï åéóüäçìá áíÝñ÷åôáé óå 13.973,94 åõñþ êáé ôï ìÝóï åôÞóéï äéáèÝóéìï åéóüäçìá ôùí íïéêïêõñéþí ôçò ÷þñáò óå 24.224,38 åõñþ. Ôá íïéêïêõñéÜ ðïõ âñßóêïíôáé óå êßíäõíï öôþ÷åéáò åêôéìþíôáé óå 868.597 êáé ôá ìÝëç ôïõò óå 2.204.800. Ï êßíäõíïò öôþ÷åéáò ãéá ðáéäéÜ çëéêßáò 0-17 åôþí (ðáéäéêÞ öôþ÷åéá) áíÝñ÷åôáé óôï 23% êáé åßíáé õøçëüôåñïò êáôÜ ðåñßðïõ ôñåéò ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò áðü ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóìïý. Ï êßíäõíïò öôþ÷åéáò ãéá Üôïìá çëéêßáò Üíù ôùí 65 åôþí õðïëïãßæåôáé óå ðïóïóôü 21,3% êáé åßíáé ìåéùìÝíïò êáôÜ 0,1 ôçò ðïóïóôéáßáò ìïíÜäáò, óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò. Ï ðëçèõóìüò óå êßíäõíï öôþ÷åéáò Þ êïéíùíéêü áðïêëåéóìü áíÝñ÷åôáé óå 3.030.900 Üôïìá. Ï ðëçèõóìüò ðïõ äéáâéåß óå íïéêïêõñéÜ ðïõ äåí åñãÜæåôáé êáíÝíá ìÝëïò Þ åñãÜæåôáé ìå ìåñéêÞ áðáó÷üëçóç áíÝñ÷åôáé óå 544.800 Üôïìá, åíþ óôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò, áíåñ÷üôáí óå 488.200 Üôïìá. Ï ðëçèõóìüò ðïõ áðåéëåßôáé áðü ôç öôþ÷åéá åßíáé, êõñßùò: Ãõíáßêåò Üíåñãåò (40%) ÌïíïãïíåúêÜ íïéêïêõñéÜ ìå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá åîáñôþìåíï ðáéäß (33,4%) ÍïéêïêõñéÜ ìå Ýíáí åíÞëéêá, çëéêßáò 65 åôþí êáé Üíù (30,1%) ÍïéêïêõñéÜ ìå 3 Þ ðåñéóóüôåñïõò åíÞëéêåò ìå åîáñôþìåíá ðáéäéÜ (29,3%) Ìïíïðñüóùðá íïéêïêõñéÜ ìå ìÝëïò èÞëõ (27,7%) ÐáéäéÜ çëéêßáò 0-17 åôþí (23%)

×áñáêôçñéóôéêÜ ðëçèõóµïý óå êßíäõíï öôþ÷åéáò Ôï ðïóïóôü êéíäýíïõ öôþ÷åéáò åßíáé õøçëüôåñï óôéò ãõíáßêåò, óå ó÷Ýóç µå ôïõò Üíäñåò, 20,9% êáé 19.3%, áíôßóôïé÷á. Ôá µïíïðñüóùðá íïéêïêõñéÜ µå èÞëõ µÝëïò áðåéëïýíôáé áðü ôç öôþ÷åéá óå ðïóïóôü 27,7%, åíþ ôá áíôßóôïé÷á µå Üññåí µÝëïò óå ðïóïóôü 26,3%. Ï êßíäõíïò öôþ÷åéáò ãéá Üôïµá çëéêßáò Üíù ôùí 65 åôþí õðïëïãßæåôáé óå ðïóïóôü 21,3%, åíþ ãéá Üôïµá çëéêßáò Ýùò 17 åôþí óå ðïóïóôü 23%.

Ï êßíäõíïò öôþ÷åéáò ãéá Üôïµá çëéêßáò Üíù ôùí 75 åôþí õðïëïãßæåôáé óå ðïóïóôü 25,5%, åíþ ãéá Üôïµá çëéêßáò 75 åôþí êáé êÜôù óå ðïóïóôü 19,6%. Ï êßíäõíïò öôþ÷åéáò ôùí íïéêïêõñéþí µå Ýíáí ãïíÝá êáé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá åîáñôþµåíï ðáéäß áíÝñ÷åôáé óôï 33,4%, åíþ ï áíôßóôïé÷ïò äåßêôçò ãéá ôá íïéêïêõñéÜ µå äýï ãïíåßò êáé Ýíá åîáñôþµåíï ðáéäß áíÝñ÷åôáé óôï 21,6%. Ïé åñãáæüµåíïé êéíäõíåýïõí ëéãüôåñï áðü ôïõò áíÝñãïõò êáé ôïõò ïéêïíïµéêÜ µç åíåñãïýò (óõíôáîéïý÷ïõò, íïéêïêõñÝò, ê.ëð.). Ôï ðïóïóôü êéíäýíïõ öôþ÷åéáò ôùí åñãáæïµÝíùí áíÝñ÷åôáé óôï 13,8% (Üíäñåò 16,4% êáé ãõíáßêåò 10,2%), ôùí ëïéðþí µç ïéêïíïµéêÜ åíåñãþí óôï 27,4% êáé ôùí áíÝñãùí óôï 38,5%. Ï ó÷åôéêüò êßíäõíïò öôþ÷åéáò ãéá ôïõò åñãáæïµÝíïõò µå ðëÞñç áðáó÷üëçóç áíÝñ÷åôáé óôï 11,7%, åíþ ãéá ôïõò åñãáæïµÝíïõò µå µåñéêÞ áðáó÷üëçóç áíÝñ÷åôáé óôï 29,4%. Ôá íïéêïêõñéÜ ðïõ äéáµÝíïõí óå éäéüêôçôç êáôïéêßá áðåéëïýíôáé áðü öôþ÷åéá êáôÜ 18,5%, åíþ áõôÜ ðïõ äéáµÝíïõí óå åíïéêéáóµÝíç êáôïéêßá êáôÜ 27,2%. Ï ó÷åôéêüò êßíäõíïò öôþ÷åéáò çëéêéùµÝíùí 75 åôþí êáé Üíù êáôÜ éäéïêôçóéáêü êáèåóôþò ôçò êáôïéêßáò ôïõò áíÝñ÷åôáé ãéá ôïõò éäéïêôÞôåò óôï 26,3%, åíþ ãéá ôïõò åíïéêéáóôÝò óôï 18%.


ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

13

ìïý áðåéëåß ç öôþ÷åéá Êßíäõíïò öôþ÷åéáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç Ï êßíäõíïò öôþ÷åéáò óôçí Åõñþðç ôùí 27 êñáôþí µåëþí åêôéµÜôáé óôï 16,4% (ðñïóùñéíÜ óôïé÷åßá), óôçí åõñùæþíç ôùí 12 óôï 16,9% êáé óôçí åõñùæþíç ôùí 16 êñáôþí µåëþí óôï 16,1%. Ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü êéíäýíïõ öôþ÷åéáò êáôáãñÜöåôáé óôç Ëåôïíßá (21,3%), åíþ ôï ÷áµçëüôåñï óôçí Ôóå÷ßá (9%).

Äåßêôåò óõíèçêþí äéáâßùóçò Áðü ôç µåëÝôç ôùí äåéêôþí ãéá ôéò óõíèÞêåò äéáâßùóçò ôïõ ðëçèõóµïý ôçò ÷þñáò ðñïêýðôåé üôé ç óôÝñçóç âáóéêþí áãáèþí êáé õðçñåóéþí (äõóêïëßá éêáíïðïßçóçò âáóéêþí áíáãêþí, áíåðáñêåßò óõíèÞêåò óôÝãáóçò, åðéâÜñõíóç áðü ôéò äáðÜíåò óôÝãáóçò, áäõíáµßá áðïðëçñùµÞò äáíåßùí Þ áãïñþí µå äüóåéò, äõóêïëßåò óôçí ðëçñùµÞ ðÜãéùí ëïãáñéáóµþí, äõóêïëßá áíôéµåôþðéóçò ôùí óõíÞèùí áíáãêþí, ðïéüôçôá æùÞò) äåí áöïñÜ µüíï ôï öôù÷ü ðëçèõóµü, áëëÜ êáé µÝñïò ôïõ µç öôù÷ïý ðëçèõóµïý.

ÁðïôåëÝóµáôá Ï ðëçèõóµüò, ðïõ áíôéµåôùðßæåé ïéêïíïµéêÝò äõóêïëßåò óå ôïõëÜ÷éóôïí ôÝóóåñéò áðü ôéò åííÝá óõíïëéêÜ äéáóôÜóåéò ôçò õëéêÞò óôÝñçóçò, áðïôåëåßôáé, êõñßùò, áðü: ÐáéäéÜ çëéêßáò êÜôù ôùí 18 åôþí (12,2%) Ãõíáßêåò çëéêßáò 65 åôþí êáé Üíù (14,4%) ¢íäñåò çëéêßáò 65 åôþí êáé Üíù (9,8%) ÐáéäéÜ çëéêßáò 18 Ýùò 24 åôþí, ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôçí ðñùôïâÜèµéá åêðáßäåõóç (36,1%) Ðëçèõóµüò çëéêßáò 18 Ýùò 59 åôþí, ðïõ Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ôçí ôñéôïâÜèµéá åêðáßäåõóç (3,7%) Ï µÝóïò üñïò áãáèþí êáé õðçñåóéþí ðïõ óôåñåßôáé ôï óýíïëï ôùí íïéêïêõñéþí áðü ôéò åííÝá óõíïëéêÜ äéáóôÜóåéò ôçò õëéêÞò óôÝñçóçò åêôéµÜôáé óôï 3,7%. Ôá íïéêïêõñéÜ ðïõ áíôéµåôùðßæïõí åëëåßøåéò âáóéêþí áíÝóåùí óôçí êýñéá êáôïéêßá êáôáôÜóóïíôáé, êáôÜ êáèåóôþò éäéïêôçóßáò, ùò åîÞò: - éäéüêôçôç ÷ùñßò ïéêïíïµéêÝò õðï÷ñåþóåéò (äÜíåéï, õðïèÞêç, ê.ë.ð.) (4,1%) - éäéüêôçôç µå ïéêïíïµéêÝò õðï÷ñåþóåéò (äÜíåéï, õðïèÞêç, ê.ë.ð.) (6,9%) - åíïéêéáóµÝíç (9%) - åíïéêéáóµÝíç µå åíïßêéï µéêñüôåñï áðü ôçí ôéµÞ ôçò áãïñÜò (12,7%) Ôï ðïóïóôü ôïõ ðëçèõóµïý ðïõ äéáâéåß óå êáôïéêßá µå óôåíüôçôá ÷þñïõ áíÝñ÷åôáé óôï 25,5% ãéá ôï óýíïëï ôïõ ðëçèõóµïý, åíþ åßíáé 23,2% ãéá ôï µç öôù÷ü ðëçèõóµü êáé 34,7% ãéá ôï öôù÷ü ðëçèõóµü. Ôá íïéêïêõñéÜ ðïõ åðéâáñýíïíôáé áðü ôï êüóôïò óôÝãáóçò áíÝñ÷ïíôáé óôï 18,1% ãéá ôï óýíïëï ôïõ ðëçèõóµïý, óôï 5,5% ãéá ôï µç öôù÷ü ðëçèõóµü êáé 67,7% ãéá ôï öôù÷ü ðëçèõóµü. Ôï 22,7% ôïõ öôù÷ïý ðëçèõóµïý äçëþíåé üôé óôåñåßôáé äéáôñïöÞò, ðïõ ðåñéëáµâÜíåé êÜèå äåýôåñç çµÝñá êïôüðïõëï, êñÝáò, øÜñé Þ ëá÷áíéêÜ ßóçò èñåðôéêÞò áîßáò, åíþ ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ôïõ µç öôù÷ïý ðëçèõóµïý åêôéµÜôáé óôï 4,2%. Ôï 63,3% ôïõ öôù÷ïý ðëçèõóµïý êáé ôï 19,3% ôïõ µç öôù÷ïý Ý÷ïõí ïéêïíïµéêÞ äõóêïëßá íá áíôéµåôùðßóïõí Ýêôáêôåò, áëëÜ áíáãêáßåò äáðÜíåò, áîßáò ðåñßðïõ 540 åõñþ. ÐåñéâáëëïíôéêÜ ðñïâëÞµáôá áðü ðáñáêåßµåíç âéïµç÷áíßá Þ êõêëïöïñßá áõôïêéíÞôùí áíôéµåôùðßæåé ôï 25% ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóµïý, åíþ ðïóïóôü 19,1% ôïõ ßäéïõ ðëçèõóµïý áíáöÝñåé ùò ðñüâëçµá ôïõò âáíäáëéóµïýò êáé ôçí åãêëçµáôéêüôçôá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ. Ôï 27,8% ôïõ µç öôù÷ïý ðëçèõóµïý äçëþíåé üôé åðéâáñýíåôáé ðÜñá ðïëý áðü ôéò óõíïëéêÝò äáðÜíåò óôÝãáóçò, åíþ ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ãéá ôï öôù÷ü ðëçèõóµü åêôéµÜôáé óôï 50,6%.

Ôï 12,4% ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóµïý äçëþíåé üôé äõóêïëåýåôáé ðÜñá ðïëý óôçí áðïðëçñùµÞ äáíåßùí Þ äüóåùí ãéá áãïñÜ áãáèþí êáé õðçñåóéþí. Ôï 37,9% ôïõ öôù÷ïý ðëçèõóµïý äçëþíåé äõóêïëßá óôçí ðëçñùµÞ ðÜãéùí ëïãáñéáóµþí, üðùò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýµáôïò, ôïõ íåñïý, ôïõ öõóéêïý áåñßïõ, ê.ë.ð. Ôï 47,3% ôïõ öôù÷ïý ðëçèõóµïý áíáöÝñåé µåãÜëç äõóêïëßá óôçí áíôéµåôþðéóç ôùí óõíÞèùí áíáãêþí ôïõ µå ôï óõíïëéêü µçíéáßï Þ åâäïµáäéáßï åéóüäçµÜ ôïõ. Ôï åëÜ÷éóôï êáèáñü µçíéáßï åéóüäçµá ãéá ôçí áíôéµåôþðéóç ôùí áíá-

ãêþí ôùí íïéêïêõñéþí ôçò ÷þñáò, êáôÜ äÞëùóÞ ôïõò, áíÝñ÷åôáé óå 2.464 åõñþ. Ôá öôù÷Ü íïéêïêõñéÜ ÷ñåéÜæïíôáé 2.000 åõñþ, åíþ ôá µç öôù÷Ü íïéêïêõñéÜ 2.580 åõñþ. Ôï 19,5% ôïõ öôù÷ïý ðëçèõóµïý, ôï 5,6% ôïõ µç öôù÷ïý ðëçèõóµïý êáé ôï 8,4% ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóµïý, äåí äéÝèåôáí Ýíá ôïõëÜ÷éóôïí É× åðéâáôçãü áõôïêßíçôï, åíþ ôï 1,1% ôùí öôù÷þí íïéêïêõñéþí, ôï 6,1% ôùí µç öôù÷þí êáé ôï 9,1% ôïõ óõíüëïõ ôùí íïéêïêõñéþí, äåí äéÝèåôáí ðñïóùðéêü çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ, áí êáé ôá ÷ñåéÜæïíôáí, ëüãù Ýëëåéøçò ïéêïíïìéêÞò äõíáôüôçôáò.

ÅÅÄÁ: Óå åîáèëßùóç ïäçãåßôáé ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý Ìå ôá ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß ìåãÜëá ôìÞìáôá ôïõ ðëçèõóìïý æïõí ðëÝïí óå êáèåóôþò ãåíéêÞò áíáóöÜëåéáò êáé äéáêéíäýíåõóçò áêüìá êáé âáóéêþí êïéíùíéêþí áãáèþí, üðùò ôï çëåêôñéêü ñåýìá äéáðéóôþíåé ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Áíèñþðïõ (ÅÅÄÁ). Æçôþíôáò åðáíáó÷åäéáóìü ôïõ êïéíùíéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï 2012, ç ÅÅÄÁ ôïíßæåé üôé ôá ìÝôñá áõôÜ ü÷é ìüíï äåí óõìâÜëëïõí óôçí áíÜêáìøç, áëëÜ áíôßèå-

ôá ïäçãïýí óå åîáèëßùóç ìåãÜëç ìåñßäá ôïõ ðëçèõóìïý, äéåõñýíïõí ôï êïéíùíéêü ÷Üóìá, äéáññçãíýïõí ôïí êïéíùíéêü éóôü, åíéó÷ýïõí áêñáßá êáé ìéóáëëüäïîá óôïé÷åßá, êëïíßæïõí äå áíåðáíüñèùôá ôïõò äçìïêñáôéêïýò èåóìïýò. Óôï ðëáßóéï áõôü ç ÅðéôñïðÞ, êáëåß ôçí Ðïëéôåßá íá åðáíáó÷åäéÜóåé ôïí Êïéíùíéêü Ðñïûðïëïãéóìü ÄñÜóåùí ãéá ôï 2012, ìå ìÝôñá ðïõ èá Ý÷ïõí åðßêåíôñï ôïí Üíèñùðï êáé ãíþìïíá ôçí åõèýíç ôçò ãéá ôçí åããýçóç ôçò êïéíùíéêÞò ðñï-

óôáóßáò êáé áóöÜëåéáò. Óçìåéþíåôáé üôé ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Áíèñþðïõ, åßíáé áñìüäéï óõìâïõëåõôéêü üñãáíï óôïí ðñùèõðïõñãü, ãéá èÝìáôá ðñïóôáóßáò êáé ðñïþèçóçò ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí. Áðáñôßæåôáé áðü 31 öïñåßò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ç ÃÓÅÅ. ÓõììåôÝ÷ïõí åðßóçò, åêðñüóùðïé ôçò äéïßêçóçò, åéäéêïß åðéóôÞìïíåò, óõíäéêáëéóôÝò, åêðñüóùðïé êïììÜôùí, öïñåßò ôçò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí êáé áíåîÜñôçôåò áñ÷Ýò.


ATTIKO BHMA

ïéêïíïìßá

ÉÊÁ-ÅÔÁÌ

On line ÷ïñÞãçóç áóöáëéóôéêÞò åíçìåñüôçôáò áðü 10/1 Ôç äéáäéêáóßá on line ÷ïñÞãçóçò âåâáéþóåùí áóöáëéóôéêÞò åíçìåñüôçôáò èÝôåé óå ëåéôïõñãßá, áðü ôéò 10 Éáíïõáñßïõ, ç äéïßêçóç ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ, óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïñãáíùôéêþí êáé ëåéôïõñãéêþí áëëáãþí (ìå ìÝôñá êáôÜ ôçò ãñáöåéïêñáôßáò, ôçò áäéáöÜíåéáò êáé ôçò äéáöèïñÜò). ¼ðùò áíáêïéíþèçêå, ìÝóù äéáäéêôýïõ, èá ìðïñïýí íá ëáìâÜíïõí âåâáéþóåéò áóöáëéóôéêÞò åíçìåñüôçôáò ïé åîÞò öïñåßò áíáëõôéêÜ: - Öïñåßò Þ ðñüóùðá ðïõ Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß Þ èá ðéóôïðïéçèïýí óôï ìÝëëïí (äçìüóéåò õðçñåóßåò, ÍÐÄÄ, ÏÔÁ, ôñáðåæéêÜ éäñýìáôá, óõìâïëáéïãñÜöïé, ê.ëð.) ôüóï ãéá áðïãåãñáììÝíïõò åñãïäüôåò üóï êáé ãéá áíáðüãñáöåò åðé÷åéñÞóåéò/åðéôçäåõìáôßåò, áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôéò óõíáëëáãÝò ìå áõôïýò. - ÁðïãåãñáììÝíïé åñãïäüôåò êïéíþí åðé÷åéñÞóåùí, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß Þ èá ðéóôïðïéçèïýí óôéò çëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò ÁíáëõôéêÞò ÐåñéïäéêÞò ÄÞëùóçò (ÁÐÄ). - ÁðïãåãñáììÝíïé åñãïäüôåò ïéêïäïìïôå÷íéêþí Ýñãùí, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß Þ èá ðéóôïðïéçèïýí óôéò çëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò ÁÐÄ êáé ìüíï ãéá ìåôáâßâáóç êôßóìáôïò êáé óõììåôï÷Þ óå äçìïðñáóßåò. ÌÝóù ôùí õðçñåóéþí åóüäùí ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí êáé ðáñáñôçìÜôùí ôïõ Éäñýìáôïò, èá ìðïñïýí íá ëáìâÜíïõí âåâáéþóåéò áóöáëéóôéêÞò åíçìåñüôçôáò üëïé ïé åñãïäüôåò êïéíþí åðé÷åéñÞóåùí êáé ïéêïäïìïôå÷íéêþí Ýñãùí. Åðéóçìáßíåôáé üôé ç íÝá äéáäéêáóßá ôçò on line ÷ïñÞãçóçò âåâáéþóåùí áóöáëéóôéêÞò åíçìåñüôçôáò èá óõíïäåýåôáé êáé áðü ôç äõíáôüôçôá åðéâåâáßùóçò ôçò åãêõñüôçôÜò ôïõò, ìÝóù äéáäéêôýïõ, üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí õð' áñéèì. Ö.1132/25754/1695/15-12-2011 áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò. Ôá ïöÝëç áðü ôçí åöáñìïãÞ ôçò on line ÷ïñÞãçóçò êáé åðéâåâáßùóçò ôçò áóöáëéóôéêÞò åíçìåñüôçôáò åßíáé óçìáíôéêÜ, êáèþò áíôéìåôùðßæåôáé óôçí ðñÜîç ç ãñáöåéïêñáôßá, ìåéþíåôáé ðåñáéôÝñù ç áíÜãêç åðßóêåøçò ôùí ðïëéôþí óôá õðïêáôáóôÞìáôá ôïõ Éäñýìáôïò -êáé ìå ôïí ôñüðï áõôü, åíéó÷ýåôáé ç ðáñáãùãéêüôçôá ôùí õðçñåóéþí ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ, ôùí ôñßôùí öïñÝùí, ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôùí ðïëéôþí-, åíþ ìçäåíßæïíôáé ïé ðåñéðôþóåéò ýðáñîçò ðëáóôÞò áóöáëéóôéêÞò åíçìåñüôçôáò êáé åîáëåßöïíôáé öáéíüìåíá ðáñáâáôéêÞò óõìðåñéöïñÜò ðïõ æçìéþíïõí ôüóï ôïõò áóöáëéóìÝíïõò üóï êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò.

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

Áðáéóéüäïîïé ïé åðé÷åéñçìáôßåò ãéá ôï ìÝëëïí,

óýìöùíá ìå ôï “Ïéêïíïìéêü Âáñüìåôñï” ôïõ ÅÂÅÁ Tï 88% ôùí åðé÷åéñçìáôéþí -ó÷åäüí 9 óôïõò 10- äçëþíåé áðáéóéüäïîï ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, åíþ ðáñüìïéá ðïóïóôÜ êáôåãñÜöçóáí êáé ãéá ôçí ðïñåßá ôùí ðñïóùðéêþí ïéêïíïìéêþí ôïõò óôçí Ýêôç êáôÜ óåéñÜ ðïóïôéêÞ Ýñåõíá ìå ôßôëï "Ïéêïíïìéêü Âáñüìåôñï", ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáô' åíôïëÞ ôïõ ÅÂÅÁ áðü ôçí åôáéñßá ALCO.

Óôçí óõíôñéðôéêÞ ôïõò ðëåéïøçößá ïé åñùôçèÝíôåò äÞëùóáí áðáéóéüäïîïé óå üôé áöïñÜ ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò ïéêïíïìéêÜ óå ðïóïóôü 90%, ãåãïíüò ôï ïðïßï õðïäçëþíåé ôçí áðïõóßá óçìáíôéêþí ðïóïóôþí áéóéïäïîßáò áðü ôá åõñÞìáôá ôçò Ýñåõíáò. Åíäåéêôéêü ôçò áðáéóéïäïîßáò ðïõ äéáêáôÝ÷åé ôïõò ðïëßôåò åßíáé êáé ôï ãåãïíüò üôé ôï 65% ôùí åñùôçèÝíôùí åêôéìÜ ðùò ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò èá ìåéùèïýí ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò åéóïäÞìáôá. Ôï ÅÂÅÁ, áðïóêïðþíôáò óôçí áðïôýðùóç ôçò åêôßìçóçò ôùí ðïëéôþí óå åðßêáéñá èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôï óýíïëï ôçò ÷þñáò, Ýèåóå ï-

ñéóìÝíá âáóéêÜ åñùôÞìáôá. Ôï ðñþôï áöïñÜ óôçí ðáñáìïíÞ ôçò ÷þñáò óôçí Åõñùæþíç êáé ôçí äéáôÞñçóç ôïõ åõñþ ùò åèíéêü íüìéóìá êáé ôï 71% ôùí åñùôçèÝíôùí áðÜíôçóå èåôéêÜ, äçëþíïíôáò üôé åðéèõìåß íá ðáñáìåßíåé ç ÷þñá óôï åõñþ. Ôï åðüìåíï åñþôçìá áöïñÜ ôçí åêôßìçóç ôùí óõììåôå÷üíôùí ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò ÐáðáäÞìïõ, üðïõ ïé áðüøåéò äé÷Üæïíôáé. Ôï 40% ôùí óõììåôå÷üíôùí Ýêñéíå èåôéêÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ åöáñìüæåôáé áðü ôçí ðáñïýóá êõâÝñíçóç, åíþ ôï 37% áñíçôéêÜ. Áîéïóçìåßùôï åßíáé ôï ãåãïíüò üôé, ôï ðïóïóôü åêåßíùí üóùí äåí Þôáí óå èÝóç íá åêöÝñïõí Üðïøç óôï åí ëüãù åñþôçìá Þôáí áñêåôÜ õøçëü, áããßæïíôáò ôï 25% ôïõ óõíüëïõ. Ïëïêëçñþíïíôáò ôç óåéñÜ ôùí âáóéêþí ôïõ åñùôçìÜôùí, ôï ÅÂÅÁ æÞôçóå ôçí åêôßìçóç ôùí ðïëéôþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáãêáéüôçôá äéåîáãùãÞò åêëïãþí óôï åðüìåíï âñá÷õðñüèåóìï äéÜóôçìá. Êáé åäþ, ïé áðüøåéò ôùí åñùôçèÝíôùí Þôáí êáôÜ êýñéï ëüãï äéöïñïýìåíåò. Ôï 40% ôïõ óõíüëïõ áðÜíôçóå áñíçôéêÜ, åíþ ôï 47% áðÜíôçóå èåôéêÜ, åðéâåâáéþíïíôáò ôçí äé÷ïãíùìßá ôùí ðïëéôþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêôßìçóç ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò êõâÝñíçóçò. Äßíïíôáò óôç äçìïóéüôçôá ôçí Ýñåõ-

íá ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ, ï ê. Ê. Ìß÷áëïò äÞëùóå: "Åßíáé ðñïöáíÝò üôé ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí ìÝôñùí ðïõ ëáìâÜíïíôáé ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò ôßèåôáé õðü áìöéóâÞôçóç áðü ôï óýíïëï ôùí ðïëéôþí. Ôï ôåëåõôáßï âáñüìåôñï ôïõ ÅÂÅÁ áðïôõðþíåé ôçí ðëÝïí áðáéóéüäïîç åéêüíá, êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ðåñáóìÝíïõ Ýôïõò. Åßíáé óáöÝò, üôé ç áðáéóéïäïîßá áõôÞ ðïõ äåí ïöåßëåôáé ìüíï óôï áñíçôéêü øõ÷ïëïãéêü êëßìá, áëëÜ êáé óå ðñáãìáôéêÜ ãåãïíüôá, Ý÷åé åðçñåÜóåé ôçí êßíçóç óôçí áãïñÜ êáé ãåíéêüôåñá ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá.”

Ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ ôï ÅÂÅÁ êáëåß ôçí êõâÝñíçóç íá åðáíåîåôÜóåé ôï ìßãìá ôçò ðïëéôéêÞò ôçò êáé êõñßùò íá ðáãþóåé êÜèå íÝá ïñéæüíôéá ðïëéôéêÞ ëéôüôçôáò óôñÝöïíôáò ôçí ðñïóï÷Þ ôçò óôçí ðñïþèçóç ðñáêôéêþí êáé Üìåóá åöáñìüóéìùí áíáðôõîéáêþí ìÝôñùí.

14

Óýëëïãïé óõíôáîéïý÷ùí ðñïóÝöõãáí óôï ÓôÅ êáôÜ ôçò ðåñéêïðÞò óõíôÜîåùí Ùò áíôßèåôç óôïõò äéåèíåßò íïìéêïýò êáíüíåò, ôï Óýíôáãìá êáé ôçí åëëçíéêÞ íïìïèåóßá, íá áêõñùèåß ç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý Åñãáóßáò ðïõ åðéâÜëëåé ôç ìåßùóç ôùí óõíôÜîåùí, æçôïýí áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ôÝóóåñéò Óýëëïãïé óõíôáîéïý÷ùí, áëëÜ êáé óõíôáîéïý÷ïé. Åéäéêüôåñá, óôï Áíþôáôï Áêõñùôéêü ÄéêáóôÞñéï ðñïóÝöõãáí ç ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá Óõíôáîéïý÷ùí ÄÅÇ, ï ÐáíåëëÞíéïò Óýëëïãïò Óõíôáîéïý÷ùí ÁãñïôéêÞò ÔñÜðåæáò ÅëëÜäïò, ï Óýëëïãïò Óõíôáîéïý÷ùí ÁãñïôéêÞò ÔñÜðåæáò, ôï Óùìáôåßï Óõíôáîéïý÷ùí ÇÓÁÐ êáé äåêÜäåò óõíôáîéïý÷ïé. ¼ëïé æçôïýí áðü ôïõò óõìâïýëïõò Åðéêñáôåßáò íá áêõñùèåß ç õð' áñéèì. ÁÐÖ 80000/014.26177/áðüöáóç (åãêýêëéïò) ôïõ õðïõñãïý Åñãáóßáò ðïõ åêäüèçêå óå åöáñìïãÞ ôïõ Í. 4024/2011 (óõíôáîéïäïôéêÝò ñõèìßóåéò, åíéáßï ìéóèïëüãéï, åñãáóéáêÞ åöåäñåßá ê.ëð.). Ìå ôçí õðïõñãéêÞ áõôÞ áðüöáóç, üðùò áíáöÝñåôáé óôéò ðñïóöõãÝò ôùí Óõëëüãùí, ðåñéåêüðç óôïõò óõíôáîéïý÷ïõò üëùí ôùí êýñéùí öïñÝùí áóöÜëéóçò ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé ôï 55ï Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõò ôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò ðïõ õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí 1.000 åõñþ óå ðïóïóôü 40% áðü 1.11.2011.

Ãéá ôçí åðßìá÷ç ìåßùóç, ëáìâÜíåôáé õðüøç ôï áêáèÜñéóôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò ðïõ åíáðïìÝíåé ìåôÜ ôçí ðáñáêñÜôçóç ôçò ÅéóöïñÜò Áëëçëåããýçò Óõíôáîéïý÷ùí (Üñèñï 38 ôïõ Í. 3863/2010) êáé ôçò åðéðëÝïí åéóöïñÜò ôïõ Üñèñïõ 44 ôïõ Í. 3986/2011. Åðéðñüóèåôá, ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ ßäéïõ íüìïõ ðåñéåêüðç óå ðïóïóôü 20% ôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò ðïõ õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí 1.200 åõñþ ôùí óõíôáîéïý÷ùí ôùí êýñéùí öïñÝùí áóöÜëéóçò áñìïäéüôçôáò ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ïé ïðïßïé äåí åìðßðôïõí óôçí ðñïçãïýìåíç ìåßùóç. Ãéá ôçí åí ëüãù ìåßùóç ëáìâÜíåôáé õðüøç ôï áêáèÜñéóôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò ðïõ åíáðïìÝíåé ìåôÜ ôçí ðáñáêñÜôçóç ôçò ÅéóöïñÜò Áëëçëåããýçò Óõíôáîéïý÷ùí êáé ôçò åðéðëÝïí åéóöïñÜò ôïõ Üñèñïõ 44 ôïõ Í. 3986/2011. Ïé óõíôáîéïý÷ïé õðïóôçñßæïõí üôé ïé åðßìá÷åò ðåñéêïðÝò óôéò óõíôÜîåéò ôïõò ðáñáâéÜæïõí ôï Óýíôáãìá, ôçí ÅõñùðáúêÞ Óýìâáóç ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Áíèñþðïõ (ÅÓÄÁ), ôïí Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü ×Üñôç êáé ôï ÄéåèíÝò Óýìöùíï ãéá ôá ÏéêïíïìéêÜ, ÐïëéôéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Äéêáéþìáôá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÇíùìÝíùí Åèíþí. Åéäéêüôåñá, ïé óõíôáîéïý÷ïé õðïãñáììßæïõí üôé ìå ôéò ìåéþóåéò ðïõ äÝ÷èçêáí ðáñáâéÜ-

æåôáé ç óõíôáãìáôéêÞ áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò (Üñèñï 4). Êáé áõôü ãéáôß "áí ãßíåé ìå íüìï äéêáéïëïãçìÝíç åéäéêÞ ñýèìéóç ãéá ìßá êáôçãïñßá ðñïóþðùí êáé áðïêëåéóôåß êáôÜ áäéêáéïëüãçôç äõóìåíÞ äéÜêñéóç áðü ôç ñýèìéóç áõôÞ ìßá Üëëç êáôçãïñßá ðñïóþðùí ãéá ôçí ïðïßá óõíôñÝ÷åé ï ßäéïò äéêáéïëïãçôéêüò ëüãïò åõíïúêÞò ìåôá÷åéñßóåùò, ôüôå ç äéÜôáîç ðïõ åéóÜãåé áõôÞ ôç äõóìåíÞ äéÜêñéóç åßíáé áíßó÷õñç ùò áíôéóõíôáãìáôéêÞ". ¸ôóé, ôï üñéï ôùí 55 åôþí åßíáé ðñïäÞëùò áõèáßñåôï êáé ç åðéâïëÞ ôïõ äåí óõíáñôÜôáé ïýôå ìå êÜðïéá éäéüôçôá ôùí äéêáéïý÷ùí ðïõ åîáéñÝèçêáí ïýôå ìå êÜðïéï ëüãï äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò, ðñïóèÝôïõí ïé óõíôáîéïý÷ïé. ÐáñÜëëçëá, ðáñáâéÜæåé êáé ôï Üñèñï 22 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ãéá ôçí õðï÷ñÝùóç ôïõ êñÜôïõò ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôùí áóöáëéóôéêþí ðáñï÷þí åñãáæïìÝíùí êáé óõíôáîéïý÷ùí. Ïé ðåñéêïðÝò, üìùò, ôùí óõíôÜîåùí äåí Ýãéíáí ãéá ëüãïõò äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò, áëëÜ Ýãéíáí êáè' õðáãüñåõóç äéåèíþí ðáñáãüíôùí (ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï) êáé ìÜëéóôá "ãéá íá óôáëåß ôï ìÞíõìá ðñïò ôï äéåèíÞ ðáñÜãïíôá ãéá ôçí áðïöáóéóôéêüôçôá ôçò ÷þñáò", åðéóçìáßíïõí ïé óõíôáîéïý÷ïé. ¸ôóé, üìùò, õðïãñáììßæåôáé óôéò ðñïóöõãÝò, åêöõëßæïíôáé ïé óõíôÜîåéò óå åðßðåäá

êáôþôåñá áõôþí ðïõ åðéâÜëëåé ç áñ÷Þ ôçò áíèñþðéíçò áîéïðñÝðåéáò, åíþ ïýôå ðñïçãÞèçêå ôçò ìåßùóçò ôùí óõíôÜîåùí, üðùò åðéâÜëëåôáé áðü äéåèíåßò óõìâÜóåéò êáé ôç íïìïëïãßá (ðáëáéüôåñåò áðïöÜóåéò äéêáóôçñßùí), áíáëïãéóôéêÞ ìåëÝôç ðïõ íá äéêáéïëïãåß ôçí áíáãêáéüôçôá ðåñéêïðÞò ôùí óõíôÜîåùí. ÐáñÜëëçëá, ðáñáâéÜæåôáé êáé ç ÅÓÄÁ ç ïðïßá ðñïóôáôåýåé ôçí ðåñéïõóßá, óôçí Ýííïéá ôçò ïðïßáò ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ïé óõíôÜîåéò. Êáé ðáñáâéÜæåôáé ç ÅÓÄÁ, êáèþò áðáãïñåýåé ôçí ïõóéþäç ìåßùóç ôùí óõíôÜîåùí óôá äéáíåìçôéêÜ óõóôÞìáôá êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò, üðùò åßíáé ôçò ÷þñáò ìáò. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ðáñáâéÜæåôáé êáé ôï ÄéåèíÝò Óýìöùíï ãéá ôá ÏéêïíïìéêÜ, ÐïëéôéêÜ êáé ÊïéíùíéêÜ Äéêáéþìáôá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí, ôï ïðïßï åðéâÜëëåé óôá êñÜôç ôçí õðï÷ñÝùóç íá åíåñãïýí ìå üëá ôá äéáèÝóéìá ìÝóá þóôå íá åîáóöáëßæïõí ôï äéêáßùìá ôïõ êáèåíüò óå Ýíá åëÜ÷éóôï åðßðåäï æùÞò êáé óôç "óõíå÷Þ âåëôßùóç ôùí âéïôéêþí óõíèçêþí". ÔÝëïò, óýìöùíá ìå ôïõò Óõëëüãïõò, ðáñáâéÜæåôáé êáé ï Åõñùðáúêüò Êïéíùíéêüò ×Üñôçò ï ïðïßïò äÝ÷åôáé ìüíï áðüëõôá äéêáéïëïãçìÝíïõò ðåñéïñéóìïýò óôéò ðáñï÷Ýò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò.


ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

15

Ç ÷þñá ìáò ÷Ýñé - ÷Ýñé åôïéìÜæåôáé ãéá ôïí ÷ïñü ôïõ Æáëüããïõ ÃñÜöåé ï ê. Êþóôáò ÊùôóÜêçò

Ä

åí ìáò öôÜíåé ðïõ æïýìå óå ìéá ÷þñá ðïõ ãéá 40 ïëüêëçñá ÷ñüíéá áõôïäéïéêåßôáé, ç äçìüóéá äéïßêçóç äåí áíôáðïêñßíåôáé óôï ñüëï êáé ôïí óêïðü ãéá ôïí ïðïßï åôÜ÷èç. Ëåéôïýñãçóáí ðõñáìéäùôÜ êáé ìå ãñáöåéïêñáôéêÞ äïìÞ óôçí õðçñåóßá êõñßùò ôùí ðïëéôéêþí ôçò ðñïúóôáìÝíùí ðïõ ðÜó÷éæáí ãéá ôçí åðáíåêëïãÞ ôïõò. Ç ãåíéÜ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ äåí áðÝôõ÷å áðëÜ ðáôáãùäþò. ¹ôáí ç ãåíéÜ ðïõ åõèýíåôáé ôá ìÝãéóôá ãéá ôç óõíïëéêÞ áðáëëïôñßùóç ôçò ÷þñáò. ¢íèñùðïé áðáßäåõôïé, áíåðÜããåëôïé, ðåñéèùñéáêïß, áêïéíþíçôïé, ÷ùñßò ìÝôñï, üíôáò ðïëý êÜôù ôïõ ìåôñßïõ, Ýêáíáí ãéïýñãéá óôá õðïõñãåßá êáé ôïõò äçìüóéïõò ïñãáíéóìïýò, êïõâáëþíôáò êáé ôá áóêÝñéá ìå ôïõò áõëïêüëáêåò, ôïõò êëáêáäüñïõò êáé ôá ëáìüãéá êáé äåí Üöçóáí ôßðïôå üñèéï. Åîáñãýñùóáí 40 ìÝñåò áíôéóôáóéáêÞ äñÜóç ìå 40 ÷ñüíéá ðïëõôåëÞ åðáããåëìáôéêÞ áðïêáôÜóôáóç. Êáé Þôáí öõóéêü íá êáôáóôñÝøïõí ôá ðÜíôá áöïý êáé ðåñßðôåñá íá ôïõò áíÝèåôåò íá äéïéêÞóïõí óå ëßãïõò ìÞíåò èá ôá öáëßñéæáí. Äåí åßíáé ç ðáíôåëÞò Ýëëåéøç åîåéäéêåõìÝíùí ãíþóåùí, ç áó÷åôïóýíç áðü äéïßêçóç êáé ìÜíáôæìåíô åðé÷åéñÞóåùí êáé ç áäéáöïñßá íá åñãáóôïýí êáé ïé ßäéïé ãéá íá ðáñÜãïõí. Åßíáé êõñßùò ôá ðñüôõðá ìå ôá ïðïßá ãáëïý÷çóáí ÷éëéÜäåò ìéêñïìåóáßá êáé ðñïâëçìáôéêÜ óôåëÝ÷ç ôùí êïììáôéêþí êõñßùò ìç÷áíéóìþí. ÃïçôåõìÝíïé êáé èáìðùìÝíïé áðü ôá öþôá ôçò åîïõóßáò ÷éëéÜäåò íÝïé êáôÜíôçóáí èéáóþôåò ôçò Þóóïíïò ðñïóðÜèåéáò êáé ðåñßìåíáí ôçí êáôÜëëçëç åõêáéñßá íá áíáññé÷çèïýí êáé íá ðéÜóïõí ôçí êáëÞ. Êáé ôï áêüìç ÷åéñüôåñï, ôá óôåëÝ÷ç ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò ÷ùñßò êáíÝíá Ýëåã÷ï êáé ìå ðïëéôéêïýò ðñïúóôáìÝíïõò áðüíôåò êáé áìÝôï÷ïõò, äéá÷åéñßóôçêáí ôéò äçìüóéåò õðïèÝóåéò êáôÜ ôï äïêïýí êáé ìå ðñïóùðéêÞ éäéïôÝëåéá. ÕðÞñîáí

-åõôõ÷þò- êáé åëÜ÷éóôá óôåëÝ÷ç óôç äçìüóéá äéïßêçóç ðïõ óôÜèçêáí óôï ýøïò ôùí ðåñéóôÜóåùí êáé ðñïôÜóóïíôáò ôï Þèïò, ôçí õðåõèõíüôçôá êáé ôçí öéëïðáôñßá, Ýêëåéóáí ôá áõôéÜ ôïõò óôéò óåéñÞíåò êáé åß÷áìå ôçí åëÜ÷éóôç äõíáôÞ êáëÞ ëåéôïõñãßá êáé ôçí ðñïóöïñÜ ðïéïôéêþí õðçñåóéþí óôïí ¸ëëçíá ðïëßôç. ÓÞìåñá êáé ìå ôïí ðëÝïí åðßóçìï ôñüðï ìáò ëÝíå üôé æïýìå êáé èá æïýìå óå ìéá ÷þñá ôïõ óõíäéïéêåßôáé. Ìðïñåß íá Ýöõãáí íý÷ôá ðñéí Ýíá ìÞíá, áëëÜ êÜíïíôáò åðßäåéîç äýíáìçò, ïé Ôñïúêáíïß åðáíÝñ÷ïíôáé äñéìýôåñïé. ¸íá áðü ôá óêáìðßëéá ðïõ öÜãáìå óôç Óýíïäï ÊïñõöÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ Ý÷åé éäéáßôåñç âáñýôçôá ãéá ôçí éäéïóõãêñáóßá åíüò õðåñÞöáíïõ ëáïý. Ôï ìåßæïí âÝâáéá åßíáé ïé ðôõ÷Ýò ôçò ïéêïíïìéêÞò óõìöùíßáò, ðïõ äåí áöÞíïõí êáíÝíá ðåñéèþñéï áéóéïäïîßáò áêüìç êáé óôïõò ðëÝïí öáíáôéêïýò Ìíçìïíéáêïýò Ðáóüêïõò. ¼ëïé ðëÝïí ãíùñßæïõí ôçí äåéíÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò êáé èá ðñïôÜóóïõí óôéò êñßóåéò êáé óôéò åðéëïãÝò ôïõò óôï ìÝëëïí ôéò èÝóåéò êáé ôéò ðñïôÜóåéò ôùí ÊïììÜôùí ãéá ôç âéþóéìç áíôéìåôþðéóç ôïõ äõóèåþñçôïõ ÷ñÝïõò. Óå ôé íá åëðßæïõìå Üñáãå üôáí ç ðñïóäïêßá åßíáé ìå ôï "êïýñåìá" ôùí ïìïëüãùí ç áðïìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò íá ìáò öÝñåé ôï 2020 óôï 120% ôïõ ÁÅÐ. ÆÞóå ÌÜç ìïõ äçëáäÞ. Êáé áí êáé åöüóïí ôçñÞóïõìå ôéò äåóìåýóåéò êáé ï ëáüò óõíå÷ßóåé íá õößóôáôáé ôéò åðéðôþóåéò ôçò åðéâáëëüìåíçò ìáêñï÷ñüíéáò äõóâÜóôá÷ôçò ëéôüôçôáò. ÔïõëÜ÷éóôïí ãéá 30 ÷ñüíéá ç ÷þñáò ìáò èá åßíáé Ýêèåôç êáé õðüëïãç óôïõò äáíåéóôÝò ôçò. Ìéá éäéüôõðç ìïñöÞ êáôï÷Þò ðïõ äåí áöÞíåé øÞãìáôá åëðßäáò êáé áéóéïäïîßáò óôïí õðåñÞöáíï Åëëçíéêü ëáü. ¼óï èõìùìÝíïò êáé áí åßíáé ãéá üôé óõíÝâç, ï ¸ëëçíáò äåí äÝ÷åôáé êáé äåí áíÝ÷åôáé íá ôïõ ÷áñßæïõí ôá äáíåéêÜ.

ÏðïéåóäÞðïôå ÷áñéóôéêÝò ðñÜîåéò ãßíïíôáé ðÜíôá ìå ðïëý ìåãáëýôåñçò áîßáò åìðñÜãìáôá áíôáëëÜãìáôá. Áõôü ðïõ ôïí åîïñãßæåé êáé ôïí åîåãåßñåé åßíáé ç "ìüíéìç" ðëÝïí Åðéôñïðåßá. Êáé ìå ôç âïýëá ïé Ôñïúêáíïß èá ðåñéöÝñïíôáé óáí ãêéïõëÝêåò óôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò ãéá íá ìáò âÜëïõí êáé íá ìáò ìÜèïõí íá äïõëåýïõìå. Óáí ôïí äýóôñïðï ìáèçôÞ ðïõ ôïõ ôñáâÜåé ôï áõôß ï äÜóêáëïò êáé ôïí ìáëþíåé ãéá íá óõììïñöùèåß. ¼óï üìùò êáé áí äõóáíáó÷åôåß ï ¸ëëçíáò ðïëßôçò, åßíáé ôüóï èïëü, ìïõíôü êáé ïìé÷ëþäåò ôï ôïðßï ðïõ äåí îÝñåé åíáíôßïí ðïéáíïý íá óôñáöåß êáé ðïéïí íá ðïëåìÞóåé. Íá óôñáöåß åíáíôßïí êáé íá áíáôñÝøåé ìå êÜèå ôñüðï ôçí íüìéìç åêëåãìÝíç êõâÝñíçóç ðïõ áí ìç ôé Üëëï âñßóêåôáé óôçí äõóÜñåóôç èÝóç íá äéá÷åéñéóôåß ôçí ìåãáëýôåñç "ÅèíéêÞ êñßóç" ôçò íåüôåñçò ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò êáé Ýêáíå êÜðïéåò åðéëïãÝò, áíåîÜñôçôá áí åßíáé ëáíèáóìÝíåò Þ ü÷é, áíáëáìâÜíïíôáò ìåãÜëåò åõèýíåò êáé áíåðáíüñèùôï ðïëéôéêü êüóôïò. Íá ðïëåìÞóåé ôï êüììá ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáé ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ ðïõ ìïéñÜæïõí óõã÷ùñï÷Üñôéá óôïõò åáõôïýò ôïõò, ðéóôåýïíôáò üôé ôüóï ãñÞãïñá îÝ÷áóå ï Åëëçíéêüò ëáüò ôá êáèçìåñéíÜ ó÷åäüí óêÜíäáëá êáé ôçí êáôáóðáôÜëçóç ôïõ Äçìüóéïõ ÷ñÞìáôïò, õðïó÷üìåíïé åíáëëáêôéêÜ ëïãýäñéá ôýðïõ "åðáíåêêßíçóç" êáô' áíôéäéáóôïëÞ ìå ôçí åðáíßäñõóç ôïõ ðñïêáôü÷ïõ ôïõ. Êáé ãéáôß óôçí ðëÝïí êñßóéìç ÅèíéêÞ ðåñßïäï ï ÓáìáñÜò ðñïôÜóóåé ôçí öéëïäïîßá ôïõ íá ãßíåé ãñÞãïñá ðñùèõðïõñãüò, áðïöåýãïíôáò ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óå ìéá ðáíåèíéêÞ êáé õðåñêïììáôéêÞ ðñïóðÜèåéá ãéá íá óùèåß ç ÷þñá. Íá øÜîåé êáé íá äéáðïìðåýóåé üóïõò ìå ôéò ðñÜîåéò, ôéò ðáñáëåßøåéò êáé ôçí áíéêáíüôçôá óôï ðáñåëèüí Ý÷ïõí ôçí âáóéêÞ åõèýíç ãéá ôçí êáôÜññåõóç êáé ôçí áðáîßùóç ôçò ÷þñáò, áíåîÜñôçôá áí ðïëëïß áð' áõôïýò äåí åðéæïýí, êÜðïéïé ðñïóðáèïýí íá "óþ-

óïõí ôï ôïìÜñé ôïõò", ëÝãïíôáò "åãþ äéáöùíïýóá" êáé êÜðïéïé Üëëïé êñýâïíôáé óôá ëáãïýìéá ôïõò. Íá êáôáäéêÜóåé ôá ìéêñüôåñá êüììáôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò ðïõ áäõíáôïýí Þ áäéáöïñïýí íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí ôçí êñéóéìüôçôá ôçò êáôÜóôáóçò ãéá ôç ÷þñá êáé ôïí ëáü, ðñïôÜóóïíôáò ôïõò ìéêñïûðïëïãéóìïýò êáé ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé óôéò äçìïóêïðÞóåéò êéíïýíôáé ðÜíôá óôï ßäéï ìïôßâï åðéìÝíïíôáò íá åðéäéþêïõí ìéá Üóêïðç êáé åðéæÞìéá åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç ðïõ èá öÝñåé ìéá áðü ôá ßäéá, ßóùò êáé ðïëý ÷åéñüôåñá êáé äåí óõìâÜëëïõí óå åíáëëáêôéêÝò ðñïôÜóåéò óôçí ðáíåèíéêÞ ðñïóðÜèåéá ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÷þñáò. Íá îåóðÜóïõí óôïõò á÷üñôáãïõò êáé ôá ëüãéá ðïõ ñïêÜíéæáí óáí ôñùêôéêÜ ôï äçìüóéï ÷ñÞìá êáé ðïõ îå÷ùñßæïõí áôéìþñçôïé óå êÜèå ìéêñÞ ôïðéêÞ êïéíùíßá "óáí ç ìýãá ìÝóá óôï ãÜëá". ÈÝëåé áëëÜ äåí ìðïñåß íá åðéóôñáôåõèåß êáé íá åêäéþîåé ìå êÜèå ìÝóï, èåìéôü Þ áèÝìéôï, ôçí Ôñüéêá êáé ôïõò ÷ñçìáôïðéóôùôéêïýò ïñãáíéóìïýò ðïõ ìáò êÜèéóáí óôïí óâÝñêï êáé ìáò åðÝâáëáí ôçí ÷åéñüôåñç ßóùò óêëáâéÜ ðïõ ãíþñéóå ðïôÝ ï ôüðïò. Ç óôñáôéùôéêÞ êáôï÷Þ åßíáé ðñïâëÝøéìç êáé ìå çñùéóìü êáé ôï áðáñÜìéëëï øõ÷éêü óèÝíïò ôùí ÅëëÞíùí áíôéìåôùðßæåôáé. Ç õðïèÞêåõóç üìùò ôçò ÷þñáò óå äáíåéóôÝò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá áðïôåëåß ìéá âïõâÞ, ýðïõëç êáé áóýììåôñç áðåéëÞ. ¼óåò ðñùôïâïõëßåò êáé ðñïóðÜèåéåò íá ðáñèïýí áðü ôïõò êõâåñíþíôåò ãßíïíôáé õðü ôï êáèåóôþò ðáíéêïý êáé ñß÷íïõí ëÜäé óôç öùôéÜ. ¼÷é ìüíï ç 6ç äüóç ôïõ "Ìíçìïíéáêïý äáíåßïõ" äåí èá åêôáìéåõèåß áëëÜ êáé ç ÷ñåïêïðßá åßíáé ðñï ôùí ðõëþí. Ç ÷þñá ÷Ýñé - ÷Ýñé åôïéìÜæåôáé ãéá ôïí ÷ïñü ôïõ Æáëüããïõ. Ç ìüíç ëýóç åßíáé ç óõíáßíåóç, ç åèíéêÞ ïìïøõ÷ßá êáé ç êõâÝñíçóç åèíéêÞò óùôçñßáò, üðùò êáé óõãêñïôÞèçêå ìå óõìöùíßá ôùí ôñéþí êïììÜôùí, ôïõ ËïõêÜ ÐáðáäÞìïõ.

ç åöçìåñßäá ìáò êáé óôï äéáäßêôõï

äéáâÜóôå ôï ôåý÷ïò áõôÞò ôçò åâäïìÜäáò áëëÜ êáé ôá ðñïçãïýìåíá ðëçêôñïëïãþíôáò

www.attikovima.gr


16

ATTIKO BHMA

Ç åêêëçóßá... ñß÷íåé ôçí ðßåóç! ¼óï ðåñéóóüôåñç þñá ðåñíÜåé Ýíáò Üíèñùðïò óôçí åêêëçóßá êáé üóï ðéï ðéóôüò åßíáé óôï Èåü, ôüóï ìåãáëýôåñåò åßíáé ïé ðéèáíüôçôåò íá Ý÷åé ìåéùìÝíç ðßåóç áßìáôïò, óýìöùíá ìå ìéá íÝá íïñâçãéêÞ åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá, ç ïðïßá Ýñ÷åôáé íá ðñïóôåèåß óå Üëëåò ðïõ åðßóçò Ý÷ïõí äéáðéóôþóåé íá õðÜñ÷ïõí ïöÝëç ãéá ôçí õãåßá áðü ôéò èñçóêåõôéêÝò ðåðïéèÞóåéò êáé ôïí åêêëçóéáóìü.

Ïé åñåõíçôÝò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Íïñâçãéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ ÅðéóôÞìçò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé ôçò ÍïñâçãéêÞò Ó÷ïëÞò Èåïëïãßáò, ìå åðéêåöáëÞò ôïí êáèçãçôÞ ÃéïóôÝéí ×üëìåí êáé ôïí Ôïñãêßñ Óüñåíóåí, ðïõ äçìïóßåõóáí ôç ó÷åôéêÞ ìåëÝôç óôï äéåèíÝò ðåñéïäéêü øõ÷éáôñéêÞò "International Journal of Psychiatry in Medicine", äéáðßóôùóáí üôé üóï ðéï óõ÷íÜ -ôüóï ïé Üíäñåò üóï êáé ïé ãõíáßêåò- ðÜíå óôçí åêêëçóßá, ôüóï ÷áìçëüôåñç åßíáé êáôÜ ìÝóï üñï ç ðßåóç ôïõ áßìáôüò ôïõò, áêüìá êáé üôáí áðïìïíùèïýí Üëëïé ðáñÜãïíôåò ðïõ ìðïñåß íá ðáßæïõí ñüëï. Ìéá ðñïçãïýìåíç áìåñéêáíéêÞ ìåëÝôç åß÷å äåßîåé ìéá ðéèáíÞ ó÷Ýóç áíÜìåóá óôïí ÷ñüíï åêêëçóéáóìïý êáé óôï åðßðåäï ôçò ðßåóçò êáé ç íÝá Ýñåõíá Ýñ÷åôáé íá åðéâåâáéþíåé áõôÞ ôç ó÷Ýóç, êáôáëÞãïíôáò ïõóéáóôéêÜ óôï ßäéï óõìðÝñáóìá, ðáñüëï ðïõ ìåôáîý ÇÐÁ êáé Íïñâçãßáò õðÜñ÷ïõí áñêåôÝò äéáöïñÝò óå èÝìáôá èñçóêåõôéêþí áíôéëÞøåùí. Êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò, üóïé Üíèñùðïé åßíáé èñçóêåõôéêÜ åíåñãïß, öáßíåôáé íá Ý÷ïõí êáëýôåñç õãåßá óå ó÷Ýóç ìå üóïõò äåí áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí èñçóêåßá.

ÎáíÜ “Ýíï÷ï” ôï êüêêéíï êñÝáò ¼óïé êáôáíáëþíïõí ìåãÜëåò ðïóüôçôåò êüêêéíïõ êñÝáôïò åíäÝ÷åôáé íá êéíäõíåýïõí ðåñéóóüôåñï íá åìöáíßóïõí êÜðïéåò ìïñöÝò êáñêßíïõ ôïõ íåöñïý, óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá áìåñéêáíéêÞò ìåëÝôçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå äåßãìá ÷éëéÜäùí åíçëßêùí. Ïé åñåõíçôÝò, ðïõ äçìïóßåõóáí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ìåëÝôçò ôïõò óôçí ÁìåñéêáíéêÞ Åðéèåþñçóç ÊëéíéêÞò ÄéáôñïöÞò, äéáðßóôùóáí üôé ïé ìåóÞëéêåò ðïõ êáôáíÜëùíáí ôéò ìåãáëýôåñåò ðïóüôçôåò êüêêéíïõ êñÝáôïò åß÷áí êáôÜ 19% ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá äéáãíùóôïýí ìå êáñêßíï ôïõ íåöñïý óå ó÷Ýóç ìå åêåßíïõò ðïõ êáôáíÜëùíáí ôéò ìéêñüôåñåò ðïóüôçôåò. Ç ðáñïõóßá óå ìåãáëýôåñåò ðïóüôçôåò ÷çìéêþí ðïõ åíôïðßóôçêáí óôï êñÝáò óôá êÜñâïõíá Þ óôç ó÷Üñá åðßóçò óõíäÝåôáé ìå õøçëüôåñï êßíäõíï åìöÜíéóçò ôçò íüóïõ. ¼óïé óõììåôåß÷áí óôçí Ýñåõíá êëÞèçêáí íá äþóïõí ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò äéáôñïöéêÝò ôïõò óõíÞèåéåò, áíÜìåóÜ ôïõò êáé ôçí êáôáíÜëùóç êñÝáôïò, êáé óôç óõíÝ÷åéá ïé åðéóôÞìïíåò ðáñáêïëïýèçóáí ãéá åííÝá ÷ñüíéá, êáôÜ ìÝóï üñï, ôçí ðïñåßá ôçò õãåßáò ôïõò ãéá íá åíôïðßóïõí ðéèáíÞ åìöÜíéóç êáñêßíïõ. ÊáôÜ ôç ÷ñïíéêÞ áõôÞ äéÜñêåéá, ðåñßðïõ 1.800 áðü áõôïýò -ðïóïóôü ìéêñüôåñï áðü ìéóü ôïéò åêáôü- äéáãíþóôçêáí ìå êáñêßíï ôïõ íåöñïý.

õãåßá

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

Ôá ùìÝãá-3 êáé ïé âéôáìßíåò äéáôçñïýí íåáíéêü ôïí åãêÝöáëï ôùí çëéêéùìÝíùí Ïé çëéêéùìÝíïé ðïõ ôñþíå ôñïöÝò ÷áìçëÝò óå ëéðáñÜ êáé ðëïýóéåò óå ïñéóìÝíåò âéôáìßíåò êáé óå ùìÝãá-3 ëéðáñÜ ïîÝá, áðïäßäïõí êáëýôåñá óôá íïçôéêÜ ôåóô óå ó÷Ýóç ìå üóïõò äåí ðñïóÝ÷ïõí ôç äéáôñïöÞ ôïõò, óýìöùíá ìå ìéá íÝá áìåñéêáíéêÞ åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá, ðïõ Ýñ÷åôáé íá åðéâåâáéþóåé üôé ôï ôé ôñþìå ðáßæåé ìåãÜëï ñüëï ãéá ôçí õãåßá ôïõ íïõ ìáò, éäßùò üóï ãåñíÜìå. Ïé åñåõíçôÝò ôïõ ðïëéôåéáêïý ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ ¼ñåãêïí, äéáðßóôùóáí åðßóçò üôé ç ðñïóåãìÝíç äéáôñïöÞ êáôÜ ôçí ôñßôç çëéêßá åðéâñáäýíåé ôç óõññßêíùóç ôïõ åãêåöÜëïõ, ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôçí åìöÜíéóç ôçò íüóïõ Áëôó÷Üéìåñ êáé ãåíéêÜ ìå ôçí Üíïéá. Ç ìåëÝôç, ðïõ áöïñïýóå 104 Üôïìá ìå ìÝóç çëéêßá 87 åôþí, Ýäåéîå üôé üóïé çëéêéùìÝíïé åß÷áí óôï áßìá ôïõò ðåñéóóüôåñá ùìÝãá-3 êáé âéôáìßíåò (B,C, D,E), åðåéäÞ äéáôñÝöïíôáí ìå ðïëëÜ öñïýôá, ëá÷áíéêÜ êáé øÜñéá, ôá êáôÜöåñíáí óáöþò êáëýôåñá óôá íïçôéêÜ ôåóô, åíþ åß÷áí êáôÜ ìÝóï üñï ìåãáëýôåñï åãêÝöáëï. ¼óïé åß÷áí ìåãáëýôåñá åðßðåäá êïñåóìÝíùí ëéðáñþí, åðåéäÞ åß÷áí óõíÞèåéá íá ôñþíå ôçãáíçôÜ öáãçôÜ, "öáóô öïõíô" êáé ãåíéêÜ áíèõãéåéíÝò ôñïöÝò, üðùò ãëõêÜ, ðßôóåò êáé ìáñãáñßíåò, åß÷áí ÷åéñüôåñåò åðéäüóåéò óôá ôåóô êáé áíôéìåôþðéæáí ìåãáëýôåñï êßíäõíï ãéá íåõñïåêöõëéóôéêÝò íüóïõò ôïõ åãêåöÜëïõ. Ïé åñåõíçôÝò õðïëüãéóáí üôé, ðÝñá áðü ôï äéáöïñåôéêü ìïñöùôéêü åðßðåäï êáé ôçí çëéêßá, ôï åßäïò ôçò äéáôñïöÞò óõíåéóÝöåñå êáôÜ

17% êáôÜ ìÝóï üñï óôï "óêïñ" êÜèå çëéêéùìÝíïõ óôá ôåóô êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï (37%) óôéò äéáöïñÝò ôïõ ìåãÝèïõò ôïõ åãêåöÜëïõ, ü-

ðùò Ýäåéîáí ïé ó÷åôéêÝò ìåôñÞóåéò ôïõ üãêïõ ôçò åãêåöáëéêÞò ïõóßáò ìå ôçí ôå÷íéêÞ ôçò ìáãíçôéêÞò áðåéêüíéóçò.

Ç çëéêéáêÞ åêöýëéóç ôçò ù÷ñÜò êçëßäáò åßíáé ç âáóéêÞ áéôßá ôýöëùóçò áôüìùí Üíù ôùí 60 åôþí Áýîçóç ôùí ïöèáëìïëïãéêþí ðáèÞóåùí, ëüãù ôçò ãÞñáíóçò ôïõ ðëçèõóìïý, êáôáãñÜöïõí ïé åðéóôÞìïíåò óôçí ÅëëÜäá, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Ç áýîçóç åßíáé åìöáíÞò óå "óéùðçëÝò" ðáèÞóåéò, üðùò ç ù÷ñÜ êçëßäá êáé ôï ãëáýêùìá. Ïé åðéóôÞìïíåò ôïíßæïõí üôé ïé çëéêéùìÝíïé áóèåíåßò, üóï êáé ïé äéáâçôéêïß, ðáñáìåëïýí ôïí åôÞóéï åðáíÝëåã÷ï áðü ïöèáëìßáôñï, ðáñüëï ðïõ áõôüò, óôéò óõãêåêñéìÝíåò ïìÜäåò ðëçèõóìïý, åßíáé áðáñáßôçôïò. ¸ôóé, óõ÷íÜ æçôïýí âïÞèåéá, ìüíï üôáí ç üñáóÞ ôïõò Ý÷åé ìåéùèåß óçìáíôéêÜ. ÁõôÜ áíáöÝñèçêáí óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ, ìå áöïñìÞ óõìðåñÜóìáôá çìåñßäáò, ðïõ ïñãÜíùóáí óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí ôï Ïöèáëìïëïãéêü Éíóôéôïýôï Áèçíþí ÏÌÌÁ ìå ôç óõììåôï÷Þ ôçò Ðáãêüóìéáò ÏöèáëìïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÄéáèëáóôéêÞò ×åéñïõñãéêÞò (International Society of Refractive Surgery) ISRS, êáé ôçí áéãßäá ôçò ¸íùóçò Åëåõèåñïåðáããåëìáôéþí Éáôñþí ÁôôéêÞò (ÅÅËÉÁ). Ï ÷åéñïõñãüò ïöèáëìßáôñïò ÃéÜííçò ÄáôóÝñçò, åðéóÞìáíå üôé ìå ôç èåáìáôéêÞ åîÝëéîç ôçò íÝáò ôå÷íïëïãßáò ãßíåôáé ðéï Ýãêõñá êáé Ýãêáéñá ç äéÜãíùóç ðïõ óõìâÜëëåé óôçí ðñüëçøç ôùí ïöèáëìïëïãéêþí ðáèÞóåùí êáé óõìðëÞñùóå üôé ç åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ôçò ÇìåñÞóéáò Íïóçëåßáò (Day Clinic) óôéò ÷åéñïõñãéêÝò åðåìâÜóåéò óôïí ôïìÝá ôçò ïöèáëìïëïãßáò, ñß÷íåé äñáìáôéêÜ ôï êüóôïò ðñïò üöåëïò ôùí áóöáëéóôéêþí ïñãáíéóìþí. Óôçí ïìéëßá ôïõ, ï ê. ÄáôóÝñçò áíáöÝñèçêå óôéò ðáèÞóåéò ôçò ù÷ñÜò êçëßäáò êáé ôéò íÝåò ìåèüäïõò äéÜãíùóçò êáé áíôéìåôþðéóÞò ôïõò, êáé ðñïåéäïðïßçóå üôé ç çëéêéáêÞ åêöýëéóç ôçò ù÷ñÜò êçëßäáò åßíáé ç âáóéêÞ áéôßá ôýöëùóçò áôüìùí Üíù ôùí 60 åôþí. Åðßóçò, åßðå üôé ôï äéáâçôéêü ïßäçìá ôçò ù÷ñÜò êçëßäáò áðïôåëåß ôçí êýñéá áéôßá ôýöëùóçò áôüìùí åñãáóéáêÞò çëéêßáò, ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óáê÷áñþäç äéáâÞôç. Ãéá ôï ãëáýêùìá ìßá ýðïõëç ðÜèçóç, êáèþò äåí ðáñïõóéÜæåé óõ-

ìðôþìáôá, ìßëçóå ï ÷åéñïõñãüò ïöèáëìßáôñïò, ðñüåäñïò ôçò ÅðéóôçìïíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÏÌÌÁ, Óôõëéáíüò ×áúäïýëçò. Ôï ãëáýêùìá ìðïñåß íá ïäçãÞóåé ôïí ðÜó÷ïíôá, ï ïðïßïò äåí ëáìâÜíåé èåñáðåßá, óôçí ôýöëùóç. Ðñïêáëåßôáé áðü ôçí áýîçóç ôçò ðßåóçò ôïõ ìáôéïý êáé ôç âáèìéáßá öèïñÜ êáé êáôáóôñïöÞ ôïõ ïðôéêïý íåýñïõ. ¼ìùò, åêåßíï ðïõ êÜíåé ôï ãëáýêùìá éäéáßôåñá åðéêßíäõíï åßíáé ôï ãåãïíüò üôé åßíáé ìßá "óéùðçëÞ áóèÝíåéá", äçëáäÞ ìßá ðÜèçóç ðïõ äåí ãßíåôáé áíôéëçðôÞ áðü ôïí áóèåíÞ. Ï áóèåíÞò äåí ðïíÜ, äåí Ý÷åé åíï÷ëÞóåéò êáé ç üñáóÞ ôïõ ìðïñåß íá åßíáé åîáéñåôéêÞ, 20/20, äçëáäÞ 100%, áêüìç êé üôáí ôï ãëáýêùìá Ý÷åé Þäç êáôáóôñÝøåé ôï ïðôéêü íåýñï êáôÜ 90%. Ðåñßðïõ 250.000 ¸ëëçíåò åêôéìÜôáé üôé ðÜó÷ïõí áðü ãëáýêùìá. Áðü áõôïýò, ïé ìéóïß Ý÷ïõí äéáãíùóèåß êáé âñßóêïíôáé óå óôÜäéï èåñáðåßáò. Ïé õðüëïéðïé äåí ãíùñßæïõí üôé áíôéìåôùðßæïõí ðñüâëçìá. Ïé åéäéêïß åðéóçìáßíïõí üôé ç Ýãêáéñç äéÜãíùóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ìðïñåß íá áíáêüøåé íùñßò ôçí ðïñåßá ôçò íüóïõ ìå ôç ÷ïñÞãçóç ôçò êáôÜëëçëçò èåñáðåßáò. Óå ìßá íÝá ôå÷íéêÞ, ôçí LASIK Xtra, ãéá ôç äéüñèùóç ôçò ìõùðßáò, áíáöÝñèçêå ï êáèçãçôÞò êáé ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÁìåñéêáíéêÞò Áêáäçìßáò Ïöèáëìïëïãßáò, ÁíáóôÜóéïò Êáíåëëüðïõëïò. Óýìöùíá ìå ôïí êáèçãçôÞ, ïé åðåìâÜóåéò LASIK ãéá ôç äéüñèùóç ôçò ìõùðßáò ÷ùñßò íõóôÝñé, áðïôåëïýí ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá åðåìâÜóåùí ðáãêïóìßùò. Ôåëåõôáßùò, åöáñìüæåôáé óõìðëçñùìáôéêÜ LASIK Xtra. Ðñüêåéôáé ãéá ìéêñïåðÝìâáóç, ç ïðïßá äéáñêåß Ýíá ëåðôü - ìåôÜ ôç óõíçèéóìÝíç åðÝìâáóç ôïõ LASIK. Óå áõôÞ ãßíåôáé ÷ñÞóç ñéâïöëáâßíçò êáé õðåñéþäïõò öùôüò, ðáñÝ÷ïíôáò áóöáëéóôéêÞ äéêëåßäá ãéá ôç óôáèåñïðïßçóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò. Ç óõìðëçñùìáôéêÞ áõôÞ íÝá ìÝèïäïò åããõÜôáé ëéãüôåñåò åðáíáëçðôéêÝò äéïñèùôéêÝò åðåìâÜóåéò, éäßùò óå üóïõò áíôéìåôùðßæïõí óïâáñü ðñüâëçìá ìõùðßáò êáé áóôéãìáôéóìïý.


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

17

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ Ãñáììáôåßá íïìÜñ÷ç 213 2005122-9 Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï 213 2005126 Íïìáñ÷éáêÝò ÅðéôñïðÝò & ÁíôéíïìÜñ÷åò 1ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005115 213 2005373 2ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 3ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005200 4ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005265 5ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005280 6ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005127 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç Áíôéíïìáñ÷þí 213 2005109 Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò 213 2005115 213 2005101 & 110 Ãñáöåßï ÁíáðôõîéáêÞò Ä/íóç ÁíÜëõóçò & Ðñïãñáììáôéóìïý 213 2005265-8 ÍïìéêÞ Õðçñåóßá 213 2005130-3 ÔìÞìá ÐÓÅÁ êáé ÐáëëáúêÞò ¢ìõíáò 213 2005120 Ãñáöåßï Ôýðïõ & Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí 213 2005134-5 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÄéïéêçôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò 213 2005144-7 ÊåíôñéêÞ Ãñáììáôåßá Ä/íóç Äéïßêçóçò ÔìÞìá Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý 213 2005148-56 ÔìÞìá ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò 213 2005157-61 ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò Ðñïóùðéêïý 213 2005149 Ãñáöåßï Êßíçóçò 213 2005157 & 100 Ä/íóç ÁóôéêÞò êáé ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÔìÞìá ÁóôéêÞò & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò 213 2005136-41 ÔìÞìá åêëïãþí 213 2005142-3 Ä/íóç Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìá Ðñïûðïëïãéóìïý 213 2005162-4 ÔìÞìá Åóüäùí 213 2005165-6 ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí & Ðåñéïõóßáò 213 2005167-9 ÔìÞìá ÔáìéáêÞò Äéá÷åßñéóçò 213 2005172-4 ÔìÞìá Ðáéäåßáò 213 2005167,170,171 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÁíáðôõîéáêÞò ÐïëéôéêÞò 213 2005118 Ãñáììáôåßá ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ä/íóç Ãåùñãßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005371-3 & 350,339,340 213 2005363-6 ÔìÞìá Ãåùñãéêþí Åöáñìïãþí ÔìÞìá ÐáñåìâÜóåùí 213 2005351-5 êáé Åéóïäçìáôéêþí Åíéó÷ýóåùí 213 2005341-4 ÔìÞìá ÐáñáãùãÞò ÔìÞìá Öõôïðñïóôáóßáò & Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005367 213 2005345-9 ÔìÞìá ÊôçíïôñïöéêÞò ÁíÜðôõîçò 213 2005359-62 ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò Ãçò ÔìÞìá ÁãñïôéêÞò êáé ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò 213 2005356-8 Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò êáé Áëéåßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005183-5 ÔìÞìá Õãåßáò ôùí æþùí & Êôçíéáôñéêþí Åöáñìïãþí 213 2005176,177,180,186 ÔìÞìá ÊôçíéáôñéêÞò Äçìüóéáò Õãåßáò & ÅëÝã÷ïõ Ôñïößìùí 213 2005189,178,179,181,182,187 ÔìÞìá Áëéåßáò 213 2005188 & 190,191,192

ÄÇÌÏÓ ÊÏÑÙÐÉÏÕ

17÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò

Ä/íóç ×ùñïôáîßáò êáé Ðïëåïäïìßáò Íïôßïõ ÔïìÝá ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005194.225,196,197 ÔìÞìá ×ùñ. Ðïëåïä. & Ôïðïãñ. Ó÷åä. & Åöáñì. 213 2005198-212 213 2005205 ÔìÞìá Áñ÷åßïõ ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí 213 2005214-223 Áñ÷åßï Áäåéþí 213 2005213,195 ÔìÞìá ÅëÝã÷ïõ Êáôáóêåõþí 213 2005226-35 Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ÔìÞìá Ìåëåôþí 213 2005313-9 & 334,336,337 ÔìÞìá Êáôáóêåõþí 213 2005320-5,327-30,381-2 ÔìÞìá Ôå÷íéêïý Åîïðëéóìïý 213 2005331-3,335,100,326 Ä/íóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005300 ÔìÞìá Á' 213 2005293-6 & 267 ÔìÞìá Â' 213 2005298-9 Ä/íóç ÁíÜðôõîçò 213 2005290 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí ÅãêáôÜóôáóçò & Ëåéôïõñãßáò 213 2005284-6 ÔìÞìá Ôå÷íéêþí ÅðáããåëìÜôùí 213 2005287-9 ÔìÞìá ×ùñïèåóßáò Ïñõêôïý Ðëïýôïõ & Âéïìç÷áíßáò 213 2005291-2 ÔìÞìá ÔïðïãñáöéêÞò êáé Êôçìáôïëïãßïõ 213 2005374-7 ÃåíéêÞ Ä/íóç Ðïéüôçôáò ÆùÞò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005248 213 2005249-52 ÔìÞìá Äçìüóéáò Õãåßáò & ÕãéåéíÞò ÔìÞìá Ðåñéâáë. ÕãéåéíÞò & Õãåéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005253-6 ÔìÞìá Õðçñåóßáò & Åðáã/ôùí Õãåßáò 213 2005257-61 ÕãåéïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005263 Ãñáöåßï ÏÃÁ 213 2005262 Ä/íóç ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò 213 2005278 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá Ðñïóôáóßáò 213 2005271,272,282 Åõðáèþí Êïéíùíéêþí ÏìÜäùí 213 2005274-81 ÔìÞìá Ïéêïíïìéêþí Ðáñï÷þí ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò 213 2005270,273 & ÐïëéôéêÞò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá 213 2005277 Ãñáöåßï Êáôáóêçíþóåùí Ä/íóç Ðñïóôáóßáò ÊáôáíáëùôÞ - Åìðïñßïõ ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç, Äéá÷åßñéóç Ðáñáðüíùí ÊáôáíáëùôÞ 213 2005310,311,300 ÔìÞìá Áãïñáíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ & Åìðïñßïõ 213 2005302-6 ÔìÞìá Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ Êáôáíáëùôþí 213 2005309 ÔìÞìá Ìåôåùñïëïãßáò 213 2005301,307,308 Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò 213 2005236-46 ÊÅÐ 210 6033574-6 ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Åðåíäõôþí 210 6664562,210 6033852 ÍÅËÅ Ëåïíôáñßïõ (Ýíáíôé åñãïóôáóßïõ ÊáìðÜ) 210 6033160-1

Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 47, Êïñùðß ôçë.: 210 6622324, fax: 210 6624963

Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ 210 6626559,6625351 Ãñáöåßï ÅîõðçñÝôçóçò Äçìïôþí 800 1134600 Ãñáöåßï Ðñïóùðéêïý 210 6624612 ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç 210 6628407 Äçìïôéêü ÃõìíáóôÞñéï 210 6624511 Äçìïôïëüãéá - ÅêëïãéêÜ 210 6628402 Åñãá - ÐñïìÞèåéåò - ÐïëéôéóôéêÜ 210 6623628 ÁìáîïóôÜóéï 210 6625979,6022063 ÂéâëéïèÞêç Ã. ÐáðáóéäÝñç 13 210 6626295,6622324 ÊÁÐÇ Ä. ÐáðáíéêïëÜïõ 10 210 6020920 ÊÁÐÇ Áíäñïýôóïõ 5 210 6627412 ÊÁÐÇ ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï 210 6627418 ÊÁÐÇ - Êéôóßïõ Í. Ðáðáãéáííïðïýëïõ 256 210 9653462 ÊÄÁÐ 210 6028961 ÊÄÁÕ É. ÌåôáîÜ 34 210 6646669,6028080 ÊÅÐ ÊáñáúóêÜêç 2 210 6021102 ÊÝíôñï ÇìÝñáò Ðáéäéþí ìå ÌåéùìÝíåò Éêáíüôçôåò Êïëïêïôñþíç 181 210 7726814 ÊÝíôñï Õãåßáò Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 3-7 210 6626521 ÊÝíôñï Äçìéïõñã. Áðáó÷üëçóçò Ðáéäéþí Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì. 210 6028961 Ìéóèïäïóßá - ËáúêÝò - ÊïéìçôÞñéá 210 6628403 ÏÃÁ 210 6623628,6624612 ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá - ËïãéóôÞñéï 210 6625682 Ðïëéôéóôéêü - ÊÁÐÇ Áãßáò Ìáñßíáò 22910 90638 Ðñùôüêïëëï - Ëçîéáñ÷åßï 210 6626294 ÔáìåéáêÞ Õðçñåóßá 210 6625196 Ôáìåßï 210 6628403 Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Ã. ÐáðáóéäÝñç 13 210 6626294

Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá 210 6622379 ¾äñåõóç Áãßáò Ìáñßíáò 22910 90437 ¾äñåõóç ÊáñåëëÜ 210 6646738,6646739 ¾äñåõóç Êïñùðßïõ 210 6624453,6624830 ÃÞðåäï Ðïäïóöáßñïõ Áíôþíéïò Ðñßöôçò Åèí. Ãõìíáóôçñßïõ 1 210 6622054 Äçìïôéêü ÃõìíáóôÞñéï Áäñéáíïý 13 210 6624511 Äçìïôéêü ÓôÜäéï Á. Íôïýíç 68 210 6627006 Á.Ô. Êïñùðßïõ Áíô. Ðñßöôç 2 210 6623707 Áãñïíïìåßï Áíô. Ðñßöôç 2 210 6623780 Ä.Ï.Õ. Âáó. Êùí/íïõ 156 210 6624161 Äáóïíïìåßï Êýðñïõ 11 210 6623454 ÄÅÇ Âáó. Êùí/íïõ 33 210 6623703 Åéñçíïäéêåßï Íéê. Íôïýíç 4 210 6622506 ÉÊÁ Êýðñïõ 62 210 6623611 ÏÔÅ Ã. ÐáðáóéäÝñç 13 210 6622499 ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá Âáó. Êùí/íïõ 3 210 6627393 ÅËÔÁ Âáó. Êùí/íïõ 80 210 6622380 ÕðïèçêïöõëÜêåéï Â. Êùí/íïõ 2 210 6020309,6620482 Ó÷ïëåßá 1ï ÃõìíÜóéï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6624170 2ï ÃõìíÜóéï Óðýñïõ ÄÜâáñç 210 6624662 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6622393 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Âáó. Êùí/íïõ 298 210 6622590 3ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áíäñïýôóïõ 7 210 6623613 4ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÖñÜããïõ ÅéñÞíç 210 6020809 Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áã. Ìáñßíáò Áã. Ìáñßíçò22910 90312 Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êßôóé Óôáì. Ãêßêá 2 210 8973798 óõíÝ÷åéá óôç äéðëáíÞ óôÞëç

óõíÝ÷åéá áðü ôç äéðëáíÞ óôÞëç 1ï Íçðéáãùãåßï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6622393 2ï Íçðéáãùãåßï Âáó. Êùí/íïõ 298 210 6626074 3ï Íçðéáãùãåßï Áíäñïýôóïõ 7 210 6627753 4ï Íçðéáãùãåßï Ã. ÂëÜ÷ïõ & Áðüëëùíïò 210 6021006 1ï Ô.Å.Å Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6625340 2ï Ô.Å.Å. Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6624267 Ãåíéêü Ëýêåéï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6622282 Êñáôéêüò Ðáéäéêüò Óôáèìüò Âáó. ÁäÜì 6 210 6623810 Ó÷ïëÞ Ðïñéþôïõ Áã. ÐÜíôåò 210 6623305 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Êùí/íïõ 159 210 6628184 ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÔÔÉÊÇÓ Â. Êùí/íïõ & ÁëáãéÜííç 1 210 6624238

ÉÁÔÑÏÉ || ÊÏÑÙÐÉÏÕ ÌÐÏÕÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 11 210 6623894 ×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÓ 210 6020509 Âáó. ¼ëãáò 18 ÄÇÌÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ ÏìÞñïõ 10 210 6020089 ÃÉÁÍÍÏÕÔÁ ÅÕÄ. ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ Â. ¼ëãáò 18 210 6627877 ÊÁÍÄÇËÙÑÏÓ ×ÁÑÉËÁÏÓ ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÏÓ Âáó. ¼ëãáò 18 210 6627256 ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Êýðñïõ & Óðýñïõ ÄÞìá 2 210 6625598 ÊÏÕÔÓÏÕÊÅÑÁ - ËÉÂÁ ×ÑÕÓ. ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Âáó. ÐáððÜ 22 210 6623216 ÐÁÐÁÓÐÕÑÏÕ ÓÏÖÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Âáó. Êùí/íïõ 235 210 6623300 ÁÑÃÕÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 265 210 6022221 ÃÅÙÑÃÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 12 210 6020811 ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 2 210 6624181 ÃÊÉÍÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6627255 Êïëïêïôñþíç 70 ÄÑÉÔÓÏÐÏÕËÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ ÅñìÞ ÓïõëáíôæÞ 11 210 6626388 ÊÏÕÔÓÏÊÅÑÁ - ËÉÂÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ Áíáãíþóôïõ 5 210 6623216 ÊÏËËÉÁÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Âáó. Êùí/íïõ 22910 91606 ÁÃÃÅËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ ÐáðáóéäÝñç 3 210 6020266 ÁÄÁÌ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ ÐáðáíéêïëÞ 2 210 6625077 ÁÊÅÓÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 32 210 6620328

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ËÉÍÁ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ ÐåñéãéÜëé ÊåñáôÝáò (ðåñéï÷Þ ÍôåëÝíéá) Ôçë. åðéêïéíùíßáò 22920 40440, 6936 248139 ÅðéóêÝøåéò êáôüðéí ñáíôåâïý

ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÅÃÊÅÖÁËÏÃÑÁÖÇÌÁ ÇËÅÊÔÑÏÌÕÏÃÑÁÖÇÌÁ ÏÐÔÉÊÁ ÐÑÏÊËÇÔÁ ÄÕÍÁÌÉÊÁ Ëåùö. Ìáñáèþíïò 105, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6030630, êéí. 6937 114499

ÍÉÊÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÂÁ (Çïns) University of Luton Dip Hypnotherapy (Sach) Cert Psychoanalysis (University of Middlesex)

ÊáôÜèëéøç, Üã÷ïò, êñßóåéò ðáíéêïý ÓõìâïõëåõôéêÞ ãïíÝùí - ðáéäéþí ÄéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýò ÐñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí ê.Ü. Âõæáíôßïõ 5, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6034703, êéí. 6972 569788 e-mail: snickopoulos@hotmail.com

ALPHA BANK Âáó. Êùí/íïõ 190 210 6625955 ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Êùí/íïõ 251 210 6021737 ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 88 210 6690203 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Í. Êþíóôá 5 210 6022229 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (Jumbo) Ëåùö. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì. 210 6022229 EUROBANK Âáó. Êùí/íïõ 226 210 6627853 ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ Í. Êþíóôá 4 210 6418502 ÌILLENIUM BANK Âáó. Êùí/íïõ 123 210 6620243 MARFIN BANK Âáó. Êùí/íïõ 156 210 6628293 HSBC Âáó. Êùí/íïõ 170 210 6627311-12 PROBANK Âáó. Êùí/íïõ 77 210 6620640 ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Âáó. Êùí/íïõ 110 210 6622288

ÈÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ - ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 2, ÑáöÞíá Ôçë.: 22940 25599 Êéí.: 6974 890477

Dr. ÅËÅÍÇ ÐÅÑÔÅÓÇ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÑÉÁ ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí BA., MA. Clinical Psychology, Souther University, USA • Øõ÷ïèåñáðåßá ÅöÞâùí, Åíçëßêùí (èåñáðåßá Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, ðáíéêïý, äéáôáñá÷Ýò ðñïóáñìïãÞò ê.Ü.) • Äéá÷åßñéóç êñßóåùí (Üã÷ïõò, èõìïý ê.Ü.) ÄÝ÷åôáé êáôüðéí ñáíôåâïý Äõíáôüôçôá óõíåäñéþí ìÝóù ôçëåöþíïõ êáé video êëÞóçò Áãßïõ ÍéêïëÜïõ 22, ÍôñÜöé, ÐåíôÝëç Ôçë.: 210 8820861 Êéí.: 6977 000519 E-mail: lena_pertesi@hotmail.com

XÑÕÓÏÌÁËËÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ

Ãåíéêüò Ïéêïãåíåéáêüò Ãéáôñüò

Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 57 (Ýíáíôé ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò) Ôçë: 210 6026726 & 694 5599615

ÁËÌÐÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ Â. ¼èùíïò 5-7 ÂÑÅÔÔÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ Ó. ÕöáíôÞ 16 ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ ÉÑÌÁ Áíáãíþóôïõ 3 ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÊÁËËÉÏÐÇ Óõíô/ñ÷ïõ ÄáâÜêç 3 ÊÕÑÉÁÍÁÊÇ ÁÄÁÌÁÍÔÉÁ Í. Êþíóôá 11 ÌÐÅÑÄÏÕÓÇÓ ÇËÉÁÓ ÈçóÝùò 8 ÐÁËËÇ ÄÇÌÇÔÑÁ Ðáðá÷ñÞóôïõ 6 ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÈçóÝùò 3 ÐÁÐÁÍÔÙÍÁÔÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐáðáíéêïëÞ 7 ÈÇÂÁÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ãêéüêá 3 ÁËÏÚÆÏÕ ÖÙÔÅÉÍÇ Ä. ÐáðáíéêïëÜïõ 20 ÌÐÅËÇÃÉÁÍÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ä. Íôïýíç 2 ÃÏÕËÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Â. ¼ëãáò 18 ÃÏÕËÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Áñ. Ãêßêá 9 ËÁÌÐÑÏÕ ÓÐÕÑÉÄÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 247 ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ×ñ. ÊïôæéÜ 4 ÌÐÏÕÑËÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË Óô. ÕöáíôÞ 5 ÐÁÐÁÔÓÏÕÍÇÓ ÓÙÊÑÁÔÇÓ Êïõëï÷Ýñç 8 ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ã. Ðñßöôç 2 ÁÍÅÓÔÇ - ÌÐÅËËÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ Âáó. ¼ëãáò 18

ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6020900 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6020100 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6624203 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6626163 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6627070 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6627375 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6621100 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6627977 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6624835 ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ 210 6620200 ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ 210 6020795 ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 210 6625201 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6627256 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6622535 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6624618 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6624663 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6625565 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6624523 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6626790 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6627979

ÁÍÅÓÔÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ Â. ¼ëãáò 18 ÃÊÏËÖÉÍÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Áã. Ìáñßíçò & ÔÞíïõ 4 ÊÁÔÓÉÊÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×ñ. Æùßôóá 24 ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 11

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6627979 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 22910 91037 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6626264 ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ 210 6626668

ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÓ ¼èùíïò 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÇÓ 210 6040326

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÊÏÑÙÐÉÏÕ ÁÕÃÅÑÉÍÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 138 ÂËÁÌÉÄÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 219 ÂÑÅÍÔÆÏÕ - ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 245 ÊÏËÁÆÁ ÅÉÑÇÍÇ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÊÏÑÙÍÉÁ ÁËÅÎÉÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 51 ËÁÌÐÑÏÕ ÓÔÁÌÁÔÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 199 ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ Í. - ÐÉÔÓÁÊÇ Ó. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 289 ÐÁÐÁÌÉ×ÁËÇ ÃÅÙÑÃÉÁ ×ñ. Æùßôóá 24 ÐÅÔÑÉÄÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Êïõëï÷Ýñç 18 ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÇ - ÔÆÉÁÖÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 181

210 6020107 210 6020052 210 6624656 210 9653312 210 6626764 210 6624816 210 6026033 210 6624599 210 6627777 210 6622519

ÁÍÈÏÐÙËÅÉÁ ÁÍÁÓÔÁÓÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 55 ÐÑÉÖÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 245 ÖÕÔÏÕÑÇÓ - ÐÅÔÏÕÑÇÓ ÁÈÁÍ. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 208

210 6020540 210 6624856 210 6625328

ÁÍÔËÉÅÓ ÂËÁ×ÏÓ ÊÙÓÔÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 264 ÊÉÔÓÁÊÇ ÁÖÏÉ ÅÐÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 253

210 6626472 210 6622118

ÁÐÏÖÑÁÎÅÉÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ Áíáãíþóôïõ 102 ÁÐÏÖÑÁÊÔÉÊÇ ÔÁ ÌÅÓÏÃÅÉÁ ÈçóÝùò 45

210 6625762 210 6020600

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ INTERAMERICAN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 37

ÁóöÜëåéåò 210 6620599

ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ALLUMINIO & METALLO Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÓÙÔÇÑÉÏÓ & ÕÉÏÉ ÁñéóôïôÝëïõò 1 INAL STEFANIDIS Áðüëëùíïò 6 ÊÏÕÑÁÊÇÓ ÓÔÕË - KAUFEN Ë. Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÐÁÍÏÕ ÔÁÓÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì ÐÑÉÖÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 5ï ÷ëì ×ÁÍÍÁÍ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÄÇÌÁÓ ÌÉ×. & ÉÙÁÍ. ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 101

210 6620327 210 6622163 210 6620400 210 6626763 210 6626122 210 6626809 210 6620828 210 6622031

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ Áíôéðñïóùðåßåò ÊÁÑÁ×ÑÇÓÔÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì CENTER CAR Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì KIOURANIS Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

210 6642017 210 6647247 210 6620009


18

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ POPS CAR Áíáðáýóåùò 20 ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÅ Ë. Êïñùðßïõ 4 ÔÏÕÍÕÁÓ ÁÍÁÓÔ. Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 4

210 6626360 210 6623948 210 6624501

ÁíôáëëáêôéêÜ & áîåóïõÜñ ËÅÊÊÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 301 INJECTION Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 18 INTERKAT ÁÅÂÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 8ï ÷ëì ÊÏÑÙÍÉÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 261 ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÁÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÔÓÅÂÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ÐÏÈÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 195

210 6625047 210 6627741 210 6623661 210 6020938 210 6020087 210 6625726 210 6627680

ÅíïéêéÜóåéò POPS CAR HELLAS Á.Å. Áíáðáýóåùò 20

210 9640440

ÅëáóôéêÜ AUTO PARIS Áèáíáóßïõ ÄéÜêïõ 5 ÃÏÕËÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ ÃÑÕÐÁÑÇ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 316 ÐÁÕËÉÄÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 17 ÓÉÄÅÑÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ Ë. Êïñùðßïõ

ÌÙÑÁÚÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Êýðñïõ 85 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ä. - ÍÔÏÕÍÇÓ Ð. Êáâáóáëéþôç 10 ÐÁÐÁÌÉ×ÁËÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Êýðñïõ 65 ÐÁÐÁÌÉ×ÁËÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Êïñùðßïõ ÓÉÃÁËÁÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ðõèáãüñá 7 ÔÆÙÑÔÆÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 5ï ÷ëì ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Ã. - ÌÁÃÃÁÍÁÓ É. ÈçóÝùò ËÁÆÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ËáìðñéêÜ KOVEOS Ë. Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

ÁÍÄÑÅÏÕ ÐÅÔÑÏÓ Ðë. ÄáâÜêç 23 CAR WORLD Ë. ÓðÜôùí 2ï ÷ëì ÊÏËËÉÁÓ Ó. & Ã. Ìùñáúôïõ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÅÑÉÊËÇÓ Êïíßôóçò 7

210 6626772 210 6623404 210 8971926 210 6035000

210 6627992

210 6627646 210 6623678 210 6625731

ÌÉÊÑÁ ÂÁËÊÁÍÉÁ Ã. ÔóåâÜ 32 ÌÙÑÁÚÔÇÓ ÐÅÔÑÏÓ Ðáýëïõ ÌåëÜ 29 ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ Ã. ÁÖÏÉ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 1ï ÷ëì ÔÑÕÖÙÍÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì ÓÁÑÉÄÇÓ ÓÁÂÂÁÓ Êýðñïõ 67

210 8974004 210 6020429 210 6625183 210 6645900

210 6626372 210 6634491 210 6626531 210 6623323

210 6626654 210 6624221 210 6628081 210 6623122 210 6628111

ÖñÝíá 210 6625580 210 6021991

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 305 ÔÓÏÕÔÓÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 18

×ñþìáôá

210 6626526

ÃÉÁÓÁÖÁÊÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 17

Ñáäéüöùíá - Óõíáãåñìïß

ÐñáôÞñéá âåíæßíçò

ÃÊÉÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 14 SOUND IN MOTION Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 30

ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 86 ÂÑ - ÃÊÉÊÁ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÅÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 310 ÃÏÕÍÁÑÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ëåùö. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì ËÏÕÊÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 109 ÌÁÑÉÍÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 28 ÌÏÍÁÊÏ HELLAS ÁÅ Ëåùö. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÐÅÔÑÁÊÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ë. Êïñùðßïõ 31ï ÷ëì

210 6626376 210 6628886

Óõíåñãåßï ÁÑÃÕÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Áíäñéáíïý 21 VOUSOURELIS Êýðñïõ 78 ÊÏÑÙÍÉÁÓ ÁÊÇÓ Êýðñïõ 69 ÃÅÙÑÃÉÔÓÇÓ É. Ë. Ëáõñßïõ ÃÊÉÍÏÓÁÔÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Êýðñïõ 5 ËÁÌÐÑÏÕ ÓÙÔ. - ÍÔÏÕÍÇÓ ÉÓÉÄ. ÏÅ Êýðñïõ 78 ÌÁÃÏÓ ÓÔÁÈÇÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 14 ÌÉ×ÁÓ ÐÁÍ. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 225 ÌÐÏÕÌÐÁÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÖëÝìéíãê ÌÐÏÕÔÓÇ ÁÖÏÉ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 1ï ÷ëì

210 6624577

VIDEO CLUB VIDEO BLUE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 77

210 6625453 210 6021232 210 6626714 210 6623467 210 6626328 210 6628901 210 8979210 210 6622008 210 6624670 210 6622611

210 6623671 210 6624549

210 6624499

210 6622325

210 6020037

210 6021952

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ ÊÅÑÁÌÉÊÙÍ ÔÓÅÂÁ ÁÃÃÅËÉÊÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 37

210 6623333

ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÅÉÄÇ ÊÁÌÍÉÙÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì ÊÙÍÓÔÁÓ ×. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 130 ÃÅÌÅÎ Ë. Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

210 6020121

210 6622327 210 6627041 210 6021734 210 8974813

ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÁ ÊÁËÅÉÄÏÓÊÏÐÉÏ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 82 ÊÉÍÔÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ É. Ãêéüêá 8 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÏÈÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 185 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÓÉÄÅÑÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 166 ÐÑÏÖÇ ÊÁËÏÌÏÉÑÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 128

ÔÑÁÊÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ

ÐÁÍÁÃÏÕ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 217 ÑÁÔÓÇÓ ÓÙÊÑ. Áãã. Êéïýóç 3 ÔÏÕÌÐÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ ÊáñÝëá

210 6623578

210 6035000

210 6021490

210 6625501 210 6628021 210 6685407 210 6647280 210 6647062 210 6620532 210 6624118 210 6620476

210 6622418

210 6627490 210 6029974

ÑÙÌÁÍÏÓ Ð. & ÓÉÁ Ï.Å. Äçìïóéåýóåéò, Åêôõðþóåéò

210 6626609 210 6622205 210 6623534 210 6020515

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÁ ÊÏËËÉÁÓ ÈÅÏÖÁÍÇÓ Ó. ÕöáíôÞ 11 CURVES Áãã. Êéïýóç 1 ÌÉËÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 305

210 6626484

T- SHIRT HOUSE ÁëáãéÜííç 3 HENKEL PELIKAN Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 8ï ÷ëì

210 6628501

210 6620605 210 6625129

ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÕ ÅÉÑÇÍÇ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 14

210 6020284

ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ Super market ATLANTIC Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 291 ÊÑÇÔÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 92 METRO ÁÅÂÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ ÖÁÑÌÁ ÓÔÁÌÁËÁ Ë. Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì

210 6624533 210 6622035 210 6627530 210 6021669

210 6628440 210 6627188 210 6624653 210 6020992 210 6028109 210 6623586

Æá÷áñïðëáóôåßá ÁËÏÕÐÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ¾äñáò ÁÔÔÉÊÏÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 163 ÂÕÔÏÃÉÁÍÍÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 146 ÐÁÍÔÁÆÉÄÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 75 ÐÁÐÁÔÓÁÊÙÍÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 32 ÐÁÐÁÔÓÁÊÙÍÁÓ Á. & ÓÉÁ ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 39 ÓÏÕÑËÁÍÔÆÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 121

210 6042241 210 6624021 210 6626945 210 6623293 210 6620947 6974 806039 210 6623403

ÊáôåøõãìÝíá ðñïúüíôá ×ÑÕÓÏÌÁËËÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Áñ÷éìßäáò 30

210 6620460

Kñåïðùëåßá ÊÏÍÔÁÊÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 264 ÊÏÑÙÍÉÁÓ ËÏÕÊÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 241 ×Ñ. ÊÕÑÉÁÊÏÕ & ÕÉÏÉ ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 303 ÌÅÑÔÉÊÁÓ Ðáýëïõ ÌåëÜ 14

ÈÅÓÓÁËÉÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 26 ÊÅÑÁÔÓÁÓ Âáó. ÁäÜì 18 ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Áíäñéáíïý 69

210 6623499 210 6626282 210 6623266

SLEVORI Báó. Êùíóôáíôßíïõ 209 ÖÅÑÅÍÔÉÍÏÓ Ê. Ðáðá÷ñÞóôïõ 6 ÄÙÑÇÌÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 185Á ÑÅÆÅÑÂÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 249 ÄÁÖÍÇÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 22 INTERGOLD Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 145 ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 172

210 6624638

ÐÑÉÖÔÇÓ ÍÉÊÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 215

210 6622394

DUPI'S Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 157 SKY GOLD Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 175 ÌÉËËÕ ÍÉÊÏËÏÕ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 260 KOSTA BODA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 270

210 6620666 210 6021161 210 6622386 210 6627930 210 6626960 210 6021141

210 6628428 210 6622235 210 6628404 210 6621156

ÅÉÄÇ ÅÍÄÕÓÇÓ - ÕÐÏÄÇÓÇÓ Boutique

Añôïðïéåßá ÊÏÕÔÑÏÕÌÐÉÍÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 78 ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Áíäñéáíïý 26 ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Íôïýíç 32 ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ ÓïõñëáôæÞ 10 ÐÅÔÑÉÍÏ Ë. Ëáõñßïõ 122 ÔÏÕÔÓÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Áíáðáýóåùò 4

210 6623165 210 6622049

210 6624528

210 6620932 210 6626444

210 6020059

ÅÉÄÇ ÄÙÑÏÕ - ÊÏÓÌÇÌÁÔÁ 210 6622228

BASIS & BASIS AE Áñ÷éìÞäïõò

Ë. Ìáñáèþíïò 95 & Ð. ÁèçíÜò 1, ÐáëëÞíç ÔçëÝöùíï: 210 6663993 Fax: 210 6669741 210 6624295

SLIM STUDIO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 204

210 6021212

ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ ÁÑÃÙ ÁÅÂÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 1ï ÷ëì ÉÄÅÁ & ÔÅ×ÍÇ Êýðñïõ 64 IRIS AEBE Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì CITY SERVERS AE Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÔÉÊÇ ÁÅ ÉùÜííïõ ÌåôáîÜ 80 - 82 ENVELOPE BUSSINES MON.ÅÐÅ Áñêáäßáò ÅÓÐÅÑÏÓ - ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Øáññþí MEDIA PRESS Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì

¸ëëçò Áëåîßïõ 1, ÑáöÞíá (Ýíáíôé Lidl) ÔçëÝöùíï: 22940 26648

ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÁ ÄÙÑÁ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÔÓÅÂÁ ÁëáãéÜííç 4

MÝèïäïò ðéëÜôåò

210 6623035

ÃÊÁËÅÑÉ ÂËÁ×ÏÕ ÍÔÉÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 177

210 6625068

ÐïôÜ - ÊñáóéÜ

210 6624254

210 6625069 210 6642090

ÐÅÑÉÂÏËÉ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 201 ÔÓÉÏËÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Áäñéáíïý 25

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÁ ÅÉÄÇ ÌÅÑÊÏÕÑÇÓ É. ÁÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 255 ÐÑÉÖÔÇÓ ÇËÉÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 303

210 6621032

OðùñïêçðåõôéêÜ

210 6624952

ÐëõíôÞñéá - ËéðáíôÞñéá ÄÇÌÁ ÅËÅÍÇ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 27ï ÷ëì

210 6626937

ÓÔÏÕÑÁÚÔÇÓ ÓÐÕÑÏÓ ÁôôéêÞò 17

210 6624241

Ãéá íá Ý÷åôå óõíå÷Þ ðáñïõóßá óôïí ïäçãü, ÊÏÑÙÐÉÏÕ, èá ðñÝðåé íá åããñáöåßôå óõíäñïìçôÝò. Êüóôïò åôÞóéáò óõíäñïìÞò: 20 åõñþ. Ôñüðïò ðëçñùìÞò: Óå Ýíáí áðü ôïõò ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ôáõôüôçôá ôçò åöçìåñßäáò, óåëßäá 2.

210 6623148

Ìðáôáñßåò MOTOBA ÅÐÅ ÆÞíùíïò 3 ÓÏÕÔÓÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Êïëïêïôñþíç 20

210 6624435

FORUM ÉÄÅÙÍ ÁÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 173

210 9655479

Çëåêôñïëïãåßá ÊÏÊÊÉÍÏÃÅÍÇÓ Ã. Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 7ï ÷ëì ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÓÔÁÌÁÔÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 289 ËÁÌÐÑÏÕ ÔÉÌÏËÅÙÍ Êýðñïõ 69

210 6622934

Öáíïðïéåßá - ÂáöÝò

Åîáôìßóåéò ÐÁÃÙÍÁÓ ÔÁÓÏÓ Ë. Êïñùðßïõ 26ï ÷ëì ÓÕÑÉÁÍÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 6ï ÷ëì

210 6025060

210 6021303

AVANTAGE Ðáðáäçìçôñßïõ Ïè. 7 ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 129 BERRUTI Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 CALZA DI SCANDALO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 135 ÊÁÍÁËÉ ÐáðáíéêïëÞ 16 KAPPA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 181 KOOKAI Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 146 ÊÕÑÉÔÓÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 192 GIRLS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 189 DESTINO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 134 ÄÏÕËÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 24 DRAGSTER Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 183 LA DIFFERENZA Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 ËÉÁÔÓÉÊÏÕÑÁÓ ×ÁÑ. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 111 ÌÉÏ ÌÉÏ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 117 ÌÐÉÓÔÏËÁÓ & ÓÉÁ ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 314 RAG DIESEL Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 218 REBECCA BLU Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 121 REPLAY Áíô. ÐáððÜ 8 ROMANO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 127 ÑÏÕËÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 229 STOCK HOUSE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 237

210 6626416 210 6627793 210 6020275 210 6620323 210 6020747 210 6627498 210 6627545 210 6623696 210 6021789 210 6625558 210 6627476 210 6623922 210 6626402 210 6625947 210 6620862 210 6620349 210 6627842 210 6624130 210 6020252 210 6627848 210 6626996 210 6627985


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

19

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ TOYS NET Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 223 FAME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 115 FAME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 196 FAME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 179 FREE MAN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 260

210 6623775 210 6622083 210 6626713 210 6627175 210 6620633

ÁèëçôéêÜ åßäç ÁÈËÏÄÑÏÌÏÓ ÐáðáóéäÝñç 5 CONTROL É. Ãêéüêá 15 CHAMPION SPORTS Báó. Êùíóôáíôßíïõ 289 ÌÉ×ÁËÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 225

210 6022073 210 6020911

210 6620035

210 6020370

210 6628116 210 6627061

210 6021168 210 6625397 210 6627801

210 6622693 210 6624461 210 6020450

ÐáéäéêÜ åßäç ÁÊÁÑÅÐÇ ÌÁÑÉÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 150 VERDOLINO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 140 CORMORANO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 179 ÄÇÌÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 267 ÌÅËÉÓÓÁÊÉÁ É. Ãïýëá 2 PUZZLE HOUSE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 198

210 6624736 210 6625493 210 6625574 210 6623233 210 6622996 210 6620139

ÐïõêÜìéóá CORBATERIA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 171

210 6627110

ÕðïäÞìáôá ÊÏÕËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 143 ÊÕÑËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 121 ZIZU Báó. Êùíóôáíôßíïõ 25 ÌÏÕÔÁÖÇÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 ÌÐÁÔÁ Áíô. ÐáððÜ 5 ÌÐÏÕÑÍÁÆÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 276 PAPERINO Áíô. ÐáððÜ 3 ÐÅÑÉ ÐÏÄÏÓ ÐáðáóéäÝñç 10 FORMENTINI Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 200

210 6622000 210 6020017

Åðéðëá âåñÜíôáò & êÞðïõ PASCAL Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 4ï ÷ëì

ÊÏÍÔÏÓ ÓÐÕÑÏÓ Áñ÷éìÞäïõò 16 ÌÁÑÊÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ë. Áã. Ìáñßíáò - Êïñùðßïõ 185

ÁÐÏØÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 37

210 6627392 22910 78832

210 6620060

ËåõêÜ åßäç BETTER HOME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 253 ÊÁÉ Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì ÌÁÑÉÍÏÕ ÇÑÙ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 252 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 234

CRAMA Ë. Êïñùðßïõ 1ï ÷ëì

210 6623084 210 6029511 210 9969903 210 6021583

210 6628130

210 6627735 210 6624691

210 6628255

Ôáðåôóáñßåò åðßðëùí BOAT COUER Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 289

210 6622078

ÖùôéóôéêÜ VIOKEF - ÊÁÊÊÏÓ Í. ÁÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 26ï ÷ëì ÌÁÕÑÁÃÁÍÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 2

210 6624288 210 6622841 210 6026054 210 6021159 210 6020434

210 6627616

ÐÁÍÔÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Áã. ÐáñáóêåõÞò & ÊáñáúóêÜêç

210 6027077

210 6624522

210 6622580

ÅËÁÓÔÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÁÍÁÉÄÁÑÇÓ ÅÑÍÅÓÔÏÓ Ðüñôóé

210 6625007

210 6646614 210 6624066

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ 210 6020024 210 6627220 210 6026078

ÁÑÂÁÍÉÔÁÊÇÓ Á. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 282 EXPERT METAL Ìáêåäïíßáò 48 TRADE LTD ÁôôéêÞò 19

210 6626641 210 6644402 210 6020488

ÅÐÉÃÑÁÖÅÓ

Åßäç õãéåéíÞò 210 6020451 210 6623326

ART & DESIGN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 293 ICOM ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Èåñìïðõëþí 35

ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ MULTI ELECTRIC SERVICE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 90 ÊÏÍÔÏÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì

210 6021360 210 6623945

EXPERT ÃÅÙÑÃÁÊÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 70 ÓÊÏÕÑËÇÓ ÐÅÑÉÊËÇÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7

210 6622568 210 6622222

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏ ÕËÉÊÏ ÁËÉÌÐÅÑÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ELVHX Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 28ï ÷ëì ËÅÊÊÁÓ ÍÉÊÏÓ Êýðñïõ 85

210 6626384 210 6020874 210 6625303

ÊÏÕÔÑÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ã. ÂëÜ÷ïõ 11 ËÉÌÏÔÆÏÃËÏÕ ÈÏÄÙÑÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 50

210 6620903 210 6622722

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ INK CENTER Áíáëþóéìá Ç/Õ & Ìç÷. Ãñáöåßïõ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 249 210 6026068 ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÁÅ Åíôõðá ìç÷/öçóçò - ÅöáñìïãÝò 210 6627252 Áñ÷éìÞäïõò 70 INFORM - ËÕÊÏÓ Ð. ÁÅ Åíôõðá ìç÷/öçóçò - ÅöáñìïãÝò Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 5ï ÷ëì 210 6697500

ÈÅÏ×ÁÑÇÓ Êýðñïõ 56

210 6625270

KAÈÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ALFA CLEANERS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 124 ÂÁÓÄÁÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÅÐÅ Áã. Ãåùñãßïõ PRESTO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 193 SPECIAL Äçìçôñßïõ 2

BEAUTY COM Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 160 EUROLINE LTD Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 229 ÌÁÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇ ÔÑÉÁÍÔ. & ÓÉÁ ÅÅ ÐáðáóéäÝñç 2

210 6622001 210 6628857

ÆÙÃÑÁÖÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 210 BELLO MONDO ÐáðáóéäÝñç 1 CAFÅ CHOCOLAT Áíô. ÐáððÜ 10 RENSO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ

210 6626970

ÂÁËÁÓÉÁÄÏÕ ÖÙÔÅÉÍÇ Ë. Êïñùðßïõ 104 ÂÇ×ÏÕ ÅËÅÍÇ Âáó. ÁäÜì 41 ÅÕÑÙÃÍÙÓÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 123 ÌÐÏÕÑÁÍÔÁ ÁÃÃÃÅËÉÊÇ É. Ãêéüêá

210 6620777 210 6021806 210 6628220 210 6620630 210 6620888

ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ - ÈÅÑÌÁÍÓÇ AGGELOPOULOS GROUP ÃÏÕËÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 253 AIR GRILLES Áã. Ìáñßíáò 23 KLIMATIKA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 281 ÊÏÊÏÔÁÓ - ÌÁÌÁËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 284 MULTI AIR Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ Ýí. EVEREST

210 6026330 210 6626475

210 6626918 210 6026181

210 6020073 210 6624762 210 6625925 210 6627178

210 6626008

FIRST EDITION ÐáðáíéêïëÞ 9 KANAKI IRINI ÐáðáóéäÝñç 4

210 6627230 210 6021665

ÁíäñéêÝò Êïììþóåéò

210 6623860 210 6625177 210 6624367

210 6028070 210 6627108

210 6020503 210 6627989 210 6622536 210 6623460

210 6620842

¼èùíïò Ðáðáäçìçôñßïõ 18, Êïñùðß Ôçë. 210 6622696

210 6624515 210 6628460 210 6625882

ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ Áã. Ìáñßíáò ÔÁ×ÉÁÔÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ë. Êïñùðßïõ 4ç ÓôÜóç Áã. Ìáñßíá ÔÆÁÂËÁÓ Ë. Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÌÅÔÁËÑÏÌ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ

210 6620565

ÊÏÑÉÍÈÉÏÓ É. Ãêéüêá 9

210 6620205

210 6626730

ÊÏÕÌÐÅÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 197 ÄÇÌÁÊÁÓ ÓÔÁÈÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 149

210 6626318 210 6625563

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì ÂÅËËÇ Ðõèáãüñá 58

210 6626870 210 6622143

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ ÏéêïäïìéêÜ õëéêÜ ËÉÈÏÕ ÔÅ×ÍÇ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ÄÇÌÁ ÐÅÑÉÊËÇÓ & ÊÙÍ/ÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 295 ÅÑÌÇÓ ÁÅ ÈÝóç ËÜìðñéêá ÊÙÍÓÔÁÍÔÙÍÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì ×ÑÙÌÅÔÁË Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 100

210 6026150 210 6622248 210 6623280 210 6624106 210 6622275

Åßäç êéãêáëåñßáò 210 6026160 210 6623311

ÌÜñìáñá

210 6626370

210 6627200 210 6620072 210 6627786 693 7029922 210 6623913

Ìïíþóåéò

210 6625743

Îýëéíåò åóùôåñéêÝò óêÜëåò

210 6624450

ÌÇÔÑÁÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì

210 6026100

210 6022200

ÎõëïõñãéêÝò åñãáóßåò 22990 78728 210 6625709 210 6623927 210 6625621

ÌÅÔÁË. ÊÁÔÁÓÊ. ÓÉÄÇÑÏÕ 22990 91065

ÊÁÐÙËÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 262

ÖÁÉÍÏÌÅÍÏÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 39

210 6623976

ÌÅÓÉÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ AT HOME GR Êïñþíçò 1 ÊÁÌÐÅÑÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ Áñéóôåßäïõ 1 ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ Áíáãíþóôïõ 6 ÑÉÂÉÅÑÁ Óõíô/ñ÷ïõ ÄáâÜêç 13

210 6627097

ÏÐÔÉÊÁ

210 6628414

210 6626493

ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÊÙÍÓÔÁÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 182 ÃÅÙÑÃÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Â. Êùíóôáíôßíïõ 151 ÕÖÁÍÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 196

210 6627568

ÌÏÍÔÅËÉÓÌÏÕ ÅÉÄÇ 24U FAST Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 200

VENUS AEBE Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì MD ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì ÌÅÌÌÏÓ Í. & ÓÉÁ Å.Å. Ë. Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÐÁÐÁÌÉ×ÁÇË ÍÉÊÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ ×ÁÔÆÇ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 24ï ÷ëì

ÊÔÇÍÉÁÔÑÏÉ ÂÅÑÃÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 59 ÐÁÓ×ÏÓ ÄÇÌÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáíôæÞ 13 ÓÔÁÕÑÏÕËÁÊÇ ÁÍÔÙÍÉÌÇ ÁëáãéÜííç 13

ÌÇ×ÁÍÇÌ. ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ CLEAN ÐåñéêëÝïõò 14 SPECIAL CLEANING PRODUCTS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 243

ÃÊËÅÆÁÊÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Êýðñïõ 69 ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÁÖÏÉ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 277

210 6622604 210 6625786

210 6624011

ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÄÅÎÉÙÓÅÙÍ

ÅÖÇ Áíáãíþóôïõ 53 ÇÑÙ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 128 L.A. STYLE ÁÑÁÐÏÃÉÁÍÍÇ ËÉÔÓÁ Ó. ÕöáíôÞ 5 MS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 162 PLUS HAIR Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 81

KUHBIER ÅËËÁÓ ÅÐÅ Çöáßóôïõ 58

210 6624526

210 6624664

ÊÅÍÔÑÁ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ AXON Êïíßôóçò 4

210 6021493

×ÑÇÓÔÏÓ ÔÇËÅÌÁ×ÏÕ ÆÙÉÔÓÁÓ

ÊÁÕÓÏÎÕËÁ - ÊÁÑÂÏÕÍÁ ÃÉÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì ÐÅÔÓÁËÇÓ ÉÁÊÙÂÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì

ÌÅÔÁÎÏÔÕÐÉÅÓ

ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ BEEP Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 14 VODAFONE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 62 ÊÅÍÔÑÏ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 112 ÃÅÑÌÁÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 212 WIND Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 59 MOBICOM Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 223

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÁ

ÊÁÖÅÔÅÑÉÅÓ

ÅÌÐÏÑÉÁ ÄÉÊÕÊËÙÍ ÊÕÑÏÕ ÃÑÇÃÏÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 132 ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÄÅËÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 73

210 6021800

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ 210 6622285

×áëéÜ - ÌïêÝôåò ÈÇÂÁÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 102

210 6627733

ÇËÉÁÊÏÉ ÈÅÑÌÏÓÉÖÙÍÅÓ

Óôñþìáôá BOX STROM Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 137

210 6645611

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ

ÏéêéáêÜ åßäç ÉÑÉÄÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 119 ÊÏÃÊÉÍÏÓ Ä. ÐáðáíéêïëÜïõ 4

ÊÁÔÑÉÔÓÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì EUROMEDIA AE Ë. Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÐÏÑÔÏÊÁËÁÊÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 4ï ÷ëì

ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÅÉÄÇ 210 6623194

ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ

ÅÉÄÇ ÓÐÉÔÉÏÕ GENKO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 1 CASA DESIGN Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì

210 6026170

ÌåôáëëéêÜ Ýðéðëá

ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ ÄÁÂÁÑÇ ÌÁÉÑÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 112 ÆÕÃÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 195 WEDDING STYLE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 212

210 6620273

Êïñíßæåò

Åóþñïõ÷á BONNE NUIT Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 149 ÊÉÏÓÊÉ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 206 ÃÑÉÆÁ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 203

210 6645886

Åðéðëá êïõæßíáò - ÌðÜíéïõ

Âéïôå÷íßá Ýôïéìùí åíäõìÜôùí ÌÁÑÉÁ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 STATUS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 288

Åðéðëá ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ ÉùÜííïõ. ÌåôáîÜ 59 GIANT HELLAS Ë. Êïñùðßïõ 25ï ÷ëì ÆÁ×ÁÑÉÁÄÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 28ï ÷ëì LIVE IN JOY Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 308 ÌÉ×ÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 278

ÁÄÁÌ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 44 ÌÙÑÁÊÇ Ì. Ë. Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

210 6622889 210 6625804

ÐáñêÝôá WOOD FLOORS Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ

210 6627184

ÑïëëÜ

210 6026193

RG Ðüêá

210 6620033

ÓéäçñïêáôáóêåõÝò

210 6035000

ÓÉÄÅÑÏ & ÔÅ×ÍÇ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì

210 6623655 210 6035000

210 6628826

210 6021752


20

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ ÑÏÊÁÍÁÓ ×. & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ×ÁÔÆÇÓÉÄÅÑÇÓ ×Ñ. - ÍÉÊÏËÏÕ É. & ÓÉÁ ÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

210 6624210

×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Éó. Ìùñáßôç

210 6623448

ÕäñáõëéêÜ åßäç ÊÏÕÊÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 316

ÔÝíôåò ÂÅËÅÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 131 LASTROS ÅÂÅÁ ÁÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 4ï ÷ëì ÔÅÍÔÅÓ ÌÅÓÏÃÅÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 98

210 6020794 210 6022252 210 6020139

ÔæÜêéá ÃÊÉÊÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 37

210 6620455

ÔæÜìéá - Êñýóôáëëá ÊÁÑÍÁÌÐÁÊÏÕ ÁÖÏÉ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 65 ÔÓÅËÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Áèçíþí - Óïõíßïõ 34ï ÷ëì ÕÁËÏÔÅ×ÍÉÊÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 275 ×ÁÔÆÇÍÉÊÏËÁÏÕ ÌÉ×ÁËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 55

210 6623425 22910 91325

210 6622123

210 6628212

×ñþìáôá ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ Áã. Ìáñßíáò 140 ÄÅÄÅÃÊÉÊÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 270 ÌÐÏÊÉÁÓ Ã. & ÕÉÏÉ ÏÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì THEOSOL Êýðñïõ 71 ØÁÑÏÌÁÍÙËÁÊÇÓ ÅËÅÕÈ. Ë. Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì ÂÁÊËÁÔÆÇÓ ÄÇÌ. & ÓÉÁ ÏÅ Áñ÷éìÞäïõò 15 HIRE SERVICE Áíäñéáíïý 23

22990 91260 210 6622462 210 8971105 210 6627069 210 6624496 210 6624150

210 6628457

ÃÁÚÔÁÍÁÊÉ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì ÌÉÊÕ & ÌÉÍÉ ÅñìÞ ÓïõñëáíôæÞ 14 ÌÏÍÔÅÓÓÏÑÉÁÍÇ ÖÑÏÍÔÉÄÁ É. Ãêßêá 8 ÌÐÏÕÆÉÁÍÇ ÐÏËÕÔÉÌÇ Æáëüããïõ 9

210 6624131 210 6627307 210 6627600 210 6625341

ÐÑÁÊÔÏÑÅÉÁ ÔÁÎÉÄÉÙÍ KOULOURIOTIS TRAVEL Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 198 ERASINOS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 257

210 6623018 210 6620904

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ ÄÁÍÉËÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1,5 ÷ëì

210 6624687

ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÉ 210 6623235

210 6624858 ÐÑÏÂÉÄÇ ÁÖÏÉ ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 116

ÐÁÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁÈÌÏÉ

210 6625659

ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 ÃÉÙÍÁ ÃÅÙÑÃÉÁ Ðáðá÷ñÞóôïõ 6

ÌÐÏÔÇ - ÔÓÉÑÏÃÉÁÍÍÇ ÍÉÊÇ Ãåùñãßïõ Ìé÷Üëç 5 ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ ÌÁÑÈÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 1 ÔÆÁÍÇ ×ÑÉÓÔÉÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 154

210 6623379 210 6626515 210 6626333

Ó×ÏËÅÓ ÏÄÇÃÙÍ ÃÊÉÊÏÕÑÇÓ ÐÅÔÑÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 147 ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÇ Ðëáôåßá Ïéêïíüìïõ

210 6623852 210 6625976

Ó×ÏËÅÓ ×ÏÑÏÕ ÌÐÁÂÁ ÅËÅÍÁ ËÜìðñïõ ÅõáããÝëïõ 2 ÔÓÅÂÁ ×ÑÉÓÔÉÍÁ Óðýñïõ ÄÜâáñç 36 ×ÏÑÏÑÁÌÁ Ä. ËÜìðñïõ 7

Ðéôóáñßåò

210 6624611

LA GREGIA ÁëáãéÜííç 20

ØçóôáñéÜ

ÁËÖÁ Êïíßôóçò 1 ÂÁÃÃÅËÇÓ Âáó. ¼ëãáò 3 ÂÁÓÉËÉÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 39 ÉÓÔÏÑÇÌÁ Êýðñïõ 1

210 6625433

210 6628177 210 6021166 210 6620169 210 6628383

ØÕÊÔÉÊÏÓ 210 6021200

Ìç÷áíïëüãïò - Øõêôéêüò

210 6020888 210 6624620

ÖÁÃÇÔÏ 210 6624565

Ïõæåñß ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÍ Ä. ÐáðáíéêïëÜïõ 4

210 6625695

ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÍÉÁÏÕÍÇÓ Çñáêëåßïõ 32, ÃÝñáêáò ÔçëÝöùíï: 210 6612547 Êéíçôü: 694 4789461

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç üëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ Ïäçãïý ÷ùñßò ôç óõíáßíåóç ôïõ ÁÔÔÉÊÏÕ ÂÇÌÁÔÏÓ.

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß - ÐñïóêëÞóåéò - Áíáêïéíþóåéò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15-17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò Ôçë.: 213 2063534 FAX: 213 2063533 Añ. Ðñùô.: 755 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â'/2003), áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô. ÁôôéêÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ç ìå áñ. ðñùô. ïéê.3641/11 Áðüöáóç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Áíáô. ÁôôéêÞò ãéá ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò õöéóôÜìåíçò ìïíÜäáò óõóêåõáóßáò êáé áðïèÞêåõóçò ÷áñôéêþí åéäþí, ôçò "È. Ê. ÓÊÁÃÉÁÓ ÁÂÅÅ" ðïõ âñßóêåôáé åðß ôçò ïäïý Êïëïêïôñþíç, óôç èÝóç "Êüìâïò Êñõïíåñßïõ" -ðåñéï÷Þ ÂÉ.ÐÁ.- óôï ÊñõïíÝñé ÁôôéêÞò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô. ÁôôéêÞò (17ï ÷ëì Ë. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç). ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù áðüöáóçò ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ áðü ïðïéïí-

äÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ÁôôéêÞò ìÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 227 êáé ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 238 ôïõ Í. 3852/2010 (ÖÅÊ 87/ô.Á'/7-6-2010). ÁèÞíá 4/01/2012 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15-17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò Ôçë.: 213 2063534 FAX: 213 2063533 Añ. Ðñùô.: 763 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â'/2003), áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô. ÁôôéêÞò

ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ç ìå áñ. ðñùô. 3793/11 Áðüöáóç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Áíáô. ÁôôéêÞò ãéá ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôïõ åñãïóôáóßïõ-ïéíïðïéåßïõ & åìöéáëùôçñßïõ ïßíïõ ôïõ ÁÃÑÏÔÉÊÏÕ ÁÌÐÅËÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÕ ÓÐÁÔÙÍ, ðïõ âñßóêåôáé óôçí ïäü Ïëõìð. Äéáäü÷ïõ Êùí/íïõ 64, óôá ÓðÜôá ÁôôéêÞò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô. ÁôôéêÞò (17ï ÷ëì Ë. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç). ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù áðüöáóçò ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ÁôôéêÞò ìÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 227 êáé ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 238 ôïõ Í. 3852/2010 (ÖÅÊ 87/ô.Á'/7-6-2010). ÁèÞíá 4/01/2012 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15-17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò Ôçë.: 213 2063534 FAX: 213 2063533 Añ. Ðñùô.: 764 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â'/2003), áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô. ÁôôéêÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ç ìå áñ. ðñùô. ïéê.3920/11 Áðüöáóç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Áíáô. ÁôôéêÞò ãéá ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí áñôïðïéåßïõ ôïõ ÍÉÊÏËÁÏÕ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ, ðïõ âñßóêåôáé óôçí ïäü Âáóéë. Ðáýëïõ 134, óôá ÓðÜôá ÁôôéêÞò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô. ÁôôéêÞò (17ï ÷ëì Ë. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç). ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù áðüöáóçò ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ÁôôéêÞò ìÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò, óýìöù-

íá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 227 êáé ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 238 ôïõ Í. 3852/2010 (ÖÅÊ 87/ô.Á'/7-6-2010). ÁèÞíá 4/01/2012 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ______________________________________

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ Áñ. Ðñ.: 34734 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÐËÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ Äéáêçñýóóåé üôé åêôßèåôáé óå Äçìüóéï Áíïéêôü Ðëåéïäïôéêü Äéáãùíéóìü êáé êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ïéêïíïìéêüôåñç ðñïóöïñÜ, ç åêìßóèùóç ôïõ êïéíü÷ñçóôïõ ÷þñïõ ã é á ðþ ë çó ç ô õ ðï ðï é çì Ýí ù í ðñ ï ú üí ô ùí óôçí ïäü Ìùóáßïõ & Áã. Êùíóôáíôßíïõ óôç ÄçìïôéêÞ êïéíüôçôá ÍÝáò ÌÜêñçò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí äéáãùíéóìü ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ïé åíäéáöåñüìåíïé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôçí ê. ×áôæçóôåöÜíïõ Óïößá óôï ôçë: 2294320536 & Öáî: 22940-94415. Ï Ðëåéïäïôéêüò äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò åðß ôçò ïäïý Ë. Ìáñáèþíïò 104 ôçí ÐÝìðôç 12 Éáíïõáñßïõ 2012 êáé þñá 10:00. ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ: 30 Äåêåìâñßïõ 2011 Ï ÄÞìáñ÷ïò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ÉÏÑÄÁÍÇÓ ËÏÕÉÆÏÓ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15-17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò Ôçë.: 213 2063534 FAX: 213 2063533 Añ. Ðñùô.: 766 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð.

37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â'/2003), áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô. ÁôôéêÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ç ìå áñ. ðñùô. 3834/11 Áðüöáóç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Áíáô. ÁôôéêÞò ãéá ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôïõ åñãáóôçñßïõ-ìç÷áíïõñãåßï ôçò "ÊÁÑÁÔÏËÉÏÓ Ä. & ÓÉÁ Å.Å.", ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óôçí ïäü Ê. Äçìçôñßïõ 10, óôá ÓðÜôá ÁôôéêÞò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôç Ä/íóç ÁíÜðôõîçò Áíáô.

ÁôôéêÞò (17ï ÷ëì Ë. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç). ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù áðüöáóçò ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ÁôôéêÞò ìÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 227 êáé ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 238 ôïõ Í. 3852/2010 (ÖÅÊ 87/ô.Á'/7-6-2010). ÁèÞíá 4/01/2012 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

Ç åöçìåñßäá ìáò óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò

íá óõìâÜëåé èåôéêÜ êáé óôï ìÝôñï ôùí äõíáôïôÞôùí ôçò

óôçí åðßëõóç ôïõ ôåñÜóôéïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò áíåñãßáò,

ÄÇÌÏÓÉÅÕÅÉ ÄÙÑÅÁÍ áããåëßåò ðïõ Ý÷ïõí ùò èÝìá ôïõò

ôçí ðñïóöïñÜ Þ ôç æÞôçóç åñãáóßáò Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 210-6033886, öáî: 210-6669741 Email: datarom@otenet.gr


ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

áöéÝñùìá

ATTIKO BHMA

21

ÅðéóôçìïíéêÞ ìåëÝôç ãéá ôï Ìéíùéêü Éåñü ÊïñõöÞò óôá Êýèçñá ¼ôáí ï áíáóêáöÝáò ôçò Ðýëïõ Êáñë ÌðëÝãêåí Ýëåãå üôé "ç ìåëÝôç åßíáé ç åêäßêçóç ôùí èåþí ãéá ôç ÷áñÜ ðïõ íéþèåé êáíåßò ìå ôçí áíáóêáöÞ", äåí èá ìðïñïýóå íá öáíôáóôåß ðüóï ðïëý èá ôáßñéáæå ç ðåñéãñáöÞ áõôÞ óå ìéá Üëëç áñ÷áéïëïãéêÞ èÝóç, åîßóïõ óçìáíôéêÞ, óôï Éåñü ÊïñõöÞò óôïí 'Áãéï Ãåþñãéï óôï Âïõíü ÊõèÞñùí. Ôçí ÜðïøÞ ôïõ åîÜëëïõ óõììåñßæåôáé ç ¸öç ÓáðïõíÜ-ÓáêåëëáñÜêç, åðßôéìç ¸öïñïò Áñ÷áéïôÞôùí, ÷Þñá ôïõ áåßìíçóôïõ ÃéÜííç ÓáêåëëáñÜêç, ï ïðïßïò áíÝóêáøå ôçí ðåñéï÷Þ. Ìå áöïñìÞ ôï íÝï âéâëßï "Êýèçñá. Ôï Ìéíùéêü Éåñü ÊïñõöÞò óôïí ¢ãéï Ãåþñãéï óôï Âïõíü", ðïõ åîÝäùóå ðñüóöáôá ç åí ÁèÞíáéò Áñ÷áéïëïãéêÞ Åôáéñåßá, ç 'Åöç ÓáêåëëáñÜêç ìïéñÜóôçêå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, êÜðïéåò óêÝøåéò ôçò. "Ç ìåëÝôç åßíáé ãåíéêÜ ðïëý ðéï äýóêïëç áðü ôçí áíáóêáöÞ. Åí ôù ìåôáîý âñÝèçêå êáé ç Æþìéíèïò, ç Üëëç ìåãÜëç éóôïñßá ôçò æùÞò ôïõ ÃéÜííç ÓáêåëëáñÜêç, ðëÝïí êáé ôçò äéêÞò ìïõ, êáèþò ôþñá åãþ óõíå÷ßæù ôçí áíáóêáöÞ ôçò. ÎÝñåôå, ïé áñ÷Ýò êáé ôùí äýï ìáò åßíáé üôáí óêÜâïõìå êÜôé íá óôáìáôÜìå, íá ôï äçìïóéåýïõìå êáé ìåôÜ íá óõíå÷ßæïõìå. ¸ôóé óôáìÜôçóå ç áíáóêáöÞ óôá Êýèçñá", ôïíßæåé, åîçãþíôáò ôïõò ëüãïõò ðïõ ïé áíáóêáöÝò óôï Éåñü ÊïñõöÞò óôïí ¢ãéï Ãåþñãéï óôï Âïõíü, ïé ïðïßåò óôáìÜôçóáí ôï 1994 (ìå áñ÷Þ ôï 1992), Ýêáíáí ó÷åäüí 17 ÷ñüíéá ãéá íá åðáíáëçöèïýí. Óõíå÷ßóôñéÜ ôïõò ç Áéìéëßá ÌðÜíïõ, åðßêïõñç êáèçãÞôñéá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåëïðïííÞóïõ, óõíåñãÜôéäá ôïõ ÓáêåëëáñÜêç ó' áõôÝò ôéò ðñþôåò áíáóêáöÝò, ç ïðïßá ôïí ðåñáóìÝíï Áðñßëéï ðÞñå ôç ó÷åôéêÞ Üäåéá ôïõ Êåíôñéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý Óõìâïõëßïõ. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ç Ýêäïóç äåí áöïñÜ Ýíá ìüíï âéâëßï. Ðñüêåéôáé ãéá Ýñãï ôåóóÜñùí ôüìùí, ìå ôïí äåýôåñï íá êõêëïöïñåß ìÝóá óôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2012 êáé ôïõò õðüëïéðïõò íá åêäßäïíôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2013. Ï ðñþôïò ôüìïò, ðïõ êõêëïöüñçóå ðñéí ëßãï êáéñü, áíáöÝñåôáé óôï éóôïñéêü ôçò áíáóêáöÞò, ôç ãåíéêÞ ôïðïãñáößá ôçò èÝóçò ôçò êáé ãåíéêÜ ôùí ÊõèÞñùí, ôçí åðéêïéíùíßá ôïõò ìå Üëëïõò ôüðïõò êáôÜ ôçí áñ÷áéüôçôá, ôç óçìáóßá ôçò áíáêÜëõøçò åíüò ìéíùéêïý éåñïý êïñõöÞò óôï íçóß, êáèþò êáé ôéò ðáëáéüôåñåò åðéóêÝøåéò ëïãßùí êáé öéëáñ÷áßùí óôïí ôüðï ôçò áíáóêáöÞò. Ç ßäéá ç áíáóêáöÞ êáé ôá óõìðåñÜóìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí, ðåñéãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ óå îå÷ùñéóôü êåöÜëáéï áðü ôïí ßäéï ôïí ÃéÜííç ÓáêåëëáñÜêç. Äýï êåöÜëáéá Ý÷ïõí ãñáöôåß áðü óõíåñãÜôåò ôçò áíáóêáöÞò. Ï ÄçìÞôñçò ÊïõñêïõìÝëçò, êáèçãçôÞò óôï ÔìÞìá Éóôïñßáò Áñ÷áéïëïãßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áíèñùðïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò, åéäéêüò óôçí åíÜëéá áñ÷áéïëïãßá, åîåôÜæåé ôá èáëáóóéíÜ ñåýìáôá ãýñù áðü ôï íçóß, ôïõò áíÝìïõò ðïõ ôï ðñïóâÜëëïõí, ôç íáõóéðëïÀá êáé ôç íáõôéêÞ ôïðïãñáößá. Ç ÅëÝíç Ãêßíç - Ôóïöïðïýëïõ, Åðßôéìç ¸öïñïò Áñ÷áéïôÞôùí ôçò 1çò Åöïñåßáò Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí, áíáöÝñåôáé óôïõò äýï ãåéôïíéêïýò íáïýò ôçò êïñõöÞò, ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï êáé ôçí Ðáíáãßá - ¢ãéïò Íéêüëáïò, êáèþò êáé ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ Ýãéíáí -Þ äåí Ýãéíáí- ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõò. Ôï âéâëßï õðïãñÜöåé ï ßäéïò ï ÓáêåëëáñÜêçò, üðùò êáé ôï ôÝôáñôï, ðïõ áíáöÝñåôáé óôç èñçóêåßá êáé ôç ëáôñåßá ôùí Ìéíùéôþí, "ôïí óðïõäáéüôåñï áðü üëïõò ôïõò ôüìïõò", óýìöùíá ìå ôçí ê. ÓáðïõíÜ. Ç ßäéá Ý÷åé ãñÜøåé óôïí äåýôåñï ôüìï ôç ìåëÝôç ðïõ áöïñÜ ôá ÷Üëêéíá åéäþëéá, åíþ ç ê. ÌðÜíïõ áíáöÝñåôáé óôç ìåëÝôç ôùí áíôéêåéìÝíùí áðü ðçëü, ëßèï êáé ðïëýôéìåò ýëåò ðïõ Þëèáí óôï öùò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðñþôùí áõôþí áíáóêáöþí. Ï ôñßôïò ôüìïò áíáöÝñåôáé óôçí êåñáìéêÞ ðïõ Ý÷åé âñåèåß óôï éåñü êïñõöÞò ôçò ÊõèÞñùí. "Ï óôü÷ïò ôùí åêäüóåùí åßíáé åðéóôçìïíéêüò, ç äçìïóßåõóç äçëáäÞ ôçò ìåëÝôçò áðü ôï áíáóêáöéêü õëéêü ôïõ éåñïý.

Ôï ðñþôï âéâëßï îåêéíÜ ìå ôçí éóôïñßá, ôïí ìýèï ôùí ÊõèÞñùí, ôéò ðñþôåò ìáñôõñßåò. Êáé öõóéêÜ ôïí åíôïðéóìü ôïõ áðü ôïí ¢äùíé Êýñïõ, ï ïðïßïò óå êÜðïéá áðü ôéò ãíùóôÝò åîïñìÞóåéò ôïõ áíáêÜëõøå ìåñéêÜ åéäþëéá óôçí ðåñéï÷Þ ôï 1991. ¸ôóé îåêéíÞóáìå, èõìÜôáé ç ê. ÓáêåëëáñÜêç, óõìðëçñþíïíôáò üôé "óõìðôùìáôéêÜ åêåßíç ôçí åðï÷Þ Ýãñáöá Ýíá âéâëßï ãéá ôá ÷Üëêéíá ìéíùéêÜ åéäþëéá. Ìüëéò åßäáìå ôá åéäþëéá åíôõðùóéáóôÞêáìå, ðÞñáìå áìÝóùò êáé ïé ôñåéò Ýíá áåñïðëÜíï êáé ðÞãáìå óôá Êýèçñá, üðïõ åíôïðßóáìå ôï ðñþôï ìéíùéêü éåñü êïñõöÞò åêôüò ÊñÞôçò. Óôï ìÝñïò

áõôü Ý÷ïõí âñåèåß óõíïëéêÜ 86 åéäþëéá, üôáí óå üëï ôï âéâëßï ðïõ Ýãñáöá, ôá ãíÞóéá ìéíùéêÜ åéäþëéá, åíôüò êáé åêôüò ÊñÞôçò, Þôáí ãýñù óôá 150. Áõôü êáé ìüíï ôá ëÝåé üëá ãéá ôç óçìáóßá ôïõ". Ôçí ßäéá éóôïñßá áíáöÝñåé ìå æùíôÜíéá óôï âéâëßï êáé ï ßäéïò ï ÓáêåëëáñÜêçò: "¹ôáí ëïéðüí ôçí áîéïóçìåßùôç ìÝñá ÊõñéáêÞ 15 Óåðôåìâñßïõ 1991 ðïõ ï ößëïò ¢äùíéò Êýñïõ, åêäüôçò êáé óõëëÝêôçò, íôÜëá ìåóçìÝñé, üðùò äéçãåßôáé ï ßäéïò, ðåæïðüñçóå áðü ôïí Áõëáßìïíá óôïí ¢ãéï Ãåþñãéï óôï Âïõíü êáôåõèåßáí áðü ôá êáôóÜâñá÷á, áíýðïðôïò ãéá ôçí ýðáñîç åíüò äñüìïõ ðïõ ïäçãïýóå óôçí êïñõöÞ. ÖèÜíïíôáò, êÜèéäñùò âÝâáéá, óôïí ¢ãéï Ãåþñãéï óôï Âïõíü, óôï ¢íäçñï 2, êÜèéóå êÜðïõ óôï ðåæïýëé ôïõ ìåãÜëïõ áíáëÞììáôïò êáé ìå ôï ðüäé ôïõ óêÜëéóå ìðñïóôÜ ôïõ ôï ÷þìá, ãéáôß êÜôé öáéíüôáí áìõäñÜ. Óå ìéá ìéêñÞ âüëôá áíÜìåóá óôéò åêêëçóßåò ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò Ðá-

íáãßáò, âüñåéá ôïõ ÁíäÞñïõ 1, áëëÜ êáé óôï ¢íäçñï 2, ìÜæåøå åðôÜ óõíïëéêÜ êïììÜôéá, Ýíá áêÝñáéï ÷Üëêéíï åéäþëéï, Ýíá êåöÜëé êáé ðÝíôå ìÝëç åéäùëßùí. ÁñãÜ ôï âñÜäõ ôçò ßäéáò ìÝñáò, îáíáììÝíïò üðùò ðÜíôïôå ó÷åäüí, ôçëåöþíçóå ãéá íá ìïõ ðåé ôá íÝá". Ç åßäçóç Þôáí áðñüóìåíç, ãé' áõôü êáé ç áíôáðüêñéóç ôïõ áñ÷áéïëüãïõ Þôáí Üìåóç. Ç óõíÝ÷åéá, üðùò ôç äéçãåßôáé ìå ôïí ìïíáäéêü ôïõ ôñüðï, åîßóïõ óõíáñðáóôéêÞ: "Íùñßò ëïéðüí ôç ÄåõôÝñá 16 Óåðôåìâñßïõ 1991 âñéóêüìïõí óôï ãñáöåßï ôïõ óõëëÝêôç áñ÷áéïôÞôùí, äéåõèõíôÞ, ôüôå, ôçò "Åóôßáò", Áíèßìïõ ÃáæÞ 7, ðñÜãìá ðïõ ó÷ïëéÜóèçêå öõóéêÜ áðü ôïí"áñ÷áéüðëçôêï" 'Áäùíé Êýñïõ, ìéá êáé Þôáí ç ðñþôç ìïõ áñ÷áéïëïãéêÞ áíôáðüêñéóç óôéò ôüóåò ðñïóêëÞóåéò ôïõ. Ôá åéäþëéá Þôáí ãíÞóéá. Ôç ãíçóéüôçôÜ ôïõò åðéâåâáßùóå ôçí åðïìÝíç êáé ç åéäéêüôáôç, âÝâáéá, ãéá ôï èÝìá, ¸öç ÓáðïõíÜ-ÓáêåëëáñÜêç. Äåí Ýìåíå ëïéðüí ðáñÜ ç áõôïøßá ôïõ ÷þñïõ. Êáé óå ôñåéò ìÝñåò, ìå ôç âïÞèåéá ôçò Üìåóçò áåñïðïñéêÞò óýíäåóçò Áèçíþí - ÊõèÞñùí, ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 Óåðôåìâñßïõ 1991, ç ðïëëáðëÜ áíáðÜíôå÷ç ýðáñîç ôïõ ìïíáäéêïý áóýëçôïõ ìéíùéêïý êïñõöÞò óôïí ¢ãéï Ãåþñãéï óôï Âïõíü, óôá Êýèçñá, Þôáí ðéá ãåãïíüò. Ðïý íá öáíôáóôþ ôüôå üôé, áðëïýóôåñá êáé ÷ùñßò ìõèéóôïñçìáôéêÝò óõíèÞêåò, óôï ßäéï óõìðÝñáóìá èá êáôÝëçãå åäþ êáé 75 áêñéâþò ÷ñüíéá ïðïéïóäÞðïôå áñ÷áéïëüãïò äéåñåõíïýóå êÜðùò ôçí ðáñÜäïóç åíüò ÷Üëêéíïõ áíäñéêïý åéäùëßïõ áðü ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï ÊõèÞñùí ôï 1915/16 óôç ÓõëëïãÞ ×áëêþí ôïõ Åèíéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ", êáôáëÞãåé, áíáöåñüìåíïò óôç ó÷åäüí ìõèéóôïñçìáôéêÞ éóôïñßá ðïõ óçìåéþíåôáé óôçí áñ÷Þ ôïõ âéâëßïõ, êåíôñßæïíôáò ôï åíäéáöÝñïí ôïõ áíáãíþóôç, ï ïðïßïò äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé åéäéêüò ãéá íá êáôáëÜâåé ôç óçìáóßá ôïõ éåñïý, ôùí åõñçìÜôùí ôïõ êáé -öõóéêÜ- ôçò Ýêäïóçò.


22

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò ÐÙËÇÓÅÉÓ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ

.....................................................

ÏñïöïäéáìÝñéóìá 135 ô.ì., éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 1980, óå ïéêüðåäï 50% åî áäéáéñÝôïõ, ôéìÞ 140.000 åõñþ. ( 6943/863325, 210/8140950. ___________________________________________________________________________ ÁÑÔÅÌÉÄÁ

.....................................................

Ðñïò Âñáõñþíá, ìïíïêáôïéêßá 150 ô.ì., 2 åðßðåäá, õðåñõøùìÝíïõ éóïãåßïõ 1ïõ, äßðëá óôç èÜëáóóá, óå êáëÞ ôéìÞ, åõêïëßåò ðëçñùìÞò. ( 6945/815142. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì., 2 õ/ä, óå ïéêüðåäï 240 ô.ì., ôæÜêé, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 125.000 åõñþ. ( 6983/908944. ___________________________________________________________________________ ÁÖÉÄÍÅÓ

.....................................................

¢ãéïò ÁèáíÜóéïò, íåüäìçôç ìïíïêáôïéêßá 195 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2005, 4 õ/ä, íåïêëáóéêÞ, óå ïéêüðåäï 2.900 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, çëéáêüò, áðåñéüñéóôç èÝá, êÞðïò, ôéìÞ 750.000 åõñþ. ( 6976/208071. _____________________________________________________________________________________________ Êéïýñêá, çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 260 ô.ì., õðïãåßïõ - 2ïõ, 4 õ/ä master, 3 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 6.000 ô.ì., áíáêáßíéóç 2010, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6946/484166. ___________________________________________________________________________ Á×ÁÑÍÅÓ

.....................................................

Ìåóïíý÷é, íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 104 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2007, äéáìðåñÝò, 3 õ/ä, , 2 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôÝíôåò, ôéìÞ 165.000 åõñþ. ( 6947/283863. _____________________________________________________________________________________________ Ìåóïíý÷é, íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 104 ô.ì., äéáìðåñÝò, 3 õ/ä (ôï 1 master), êáôáóêåõÞ 2007, 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 450 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôéìÞ 170.000 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6944/478499. _____________________________________________________________________________________________ Ðëçóßïí ðëáôåßáò ÊáñÜâïõ, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, ôÝíôåò, ôåóóÜñé, a/c, ðñïóéôÞ ôéìÞ. ( 6989/293957. _____________________________________________________________________________________________ Ðëçóßïí ðëáôåßáò Ìåíéäßïõ, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 3ïõ, ôéìÞ 75.000 åõñþ. ( 2710/234710. ___________________________________________________________________________ ÂÁÑÇ

.....................................................

ÌçëáäÝæá, ìåæïíÝôá 205 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2005, 3 åðßðåäá, 3 õ/ä, ôÝíôåò, éäéùôéêÞ ðéóßíá, 2 ôæÜêéá, a/c, ôéìÞ 540.000 åõñþ. ( 210/7563551.

Êüñìðé, ìïíïêáôïéêßá 280 ô.ì., ãùíéáêÞ, 3 õ/ä master, 500 ì. áðü èÜëáóóá, ðëÞñùò åîïðëéóìÝíç, ðïëõôåëÞò, ðùëåßôáé ëüãù áíá÷þñçóçò óôï åîùôåñéêü, ôéìÞ 490.000 åõñþ. ( 6980/723774. _____________________________________________________________________________________________ ÌçëáäÝæá, Ðáýëïõ ÌåëÜ, ìåæïíÝôá 280 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, 5 õ/ä, ðïëõôåëÞò, êÞðïò, ôæÜêé, 4 ìðÜíéá, ðéóßíá, áóáíóÝñ, 5 ì. ýøïò, óáëüíé ìå ðáôÜñé, ôéìÞ 690.000 åõñþ. ( 6944/367894. _____________________________________________________________________________________________ ÊÝíôñï, ìåæïíÝôá 176 ô.ì., 3 õ/ä, 3 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, êÞðïò, ðéóßíá, óõãêñüôçìá, öùôåéíÞ, èÝá âïõíü, óõíáãåñìüò, ãêáñíôáñüìðá, 2 êïõæßíåò, ôéìÞ 360.000 åõñþ. ( 6977/134903. ___________________________________________________________________________ ÂÁÑÊÉÆÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 71 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 1979, êáëÞ êáôÜóôáóç. ( 6995/777777. _____________________________________________________________________________________________ Óôïýíôéï 18 ô.ì., éóüãåéï, ðñïóüøåùò, åëåýèåñï, êáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, Üñéóôç êáôÜóôáóç, áíáêáßíéóç 2009, ìå áíåîÜñôçôç åßóïäï, óå êÞðï,ôéìÞ. 40.000 åõñþ. ( 6932/153383. _____________________________________________________________________________________________ Ïäüò Îåíßïõ Äéüò 2, óôïýíôéï 38 ô.ì., 2ïõ, åóùôåñéêü, êáëÞ êáôÜóôáóç, óôï êåíôñéêü äñüìï, öùôåéíü, 150 ì. áðü èÜëáóóá, ôéìÞ 75.000 åõñþ. (6941/599283. ___________________________________________________________________________ ÂÏÕËÁ

.....................................................

ÈÝóç ÂïñéíÝæá, ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., óå ïéêüðåäï 245 ô.ì., ðáëáéÜ, åíôüò ó÷åäßïõ, äõíáôüôçôá èÝáò óå èÜëáóóá, ôéìÞ 130.000 åõñþ. ( 6948/888950, 6936/912404. ___________________________________________________________________________ ÃÅÑÁÊÁÓ

.....................................................

ÌðáëÜíá, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 115 ô.ì., 2 åðßðåäá, õðåñõøùìÝíïõ éóïãåßïõ - 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2005, 3 õ/ä, åõêïëßåò ðëçñùìÞò. ( 6945/815142. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 92 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2005, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., ôæÜêé, ðÜñêéí, êÞðïò, áíåîÜñôçôç, óå ãùíéáêü ïéêüðåäï 150 ô.ì., ôéìÞ 230.000 åõñþ. ( 210/5311082, 6942/569111. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, óå ïéêüðåäï 2 óôñ., ìå ãåþôñçóç, 100 äÝíôñá. ( 210/6428459. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 82 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, óáëüíé, êïõæßíá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, áðï÷Ýôåõóç, óå ðïëý êáëÞ êáôáóêåõÞ. ( 210/8024431, 6936/780089.

ÊÁËÕÂÉÁ

.....................................................

Ïéêßá 170 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 1989, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, áíáêáßíéóç 2008, 2 äéáìåñßóìáôá 50 êáé 120 ô.ì. áõôüíïìá, õðü ôáêôïðïßçóç áäåßáò, ôéìÞ 295.000 åõñþ. ( 6944/242841. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 110 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 4 õ/ä, 4 ìðÜíéá, áóáíóÝñ, 50 ô.ì. ðÜñêéí, playroom, 30 ô.ì., íüìéìïé çìéõðáßèñéïé 50 ô.ì., íüìéìç óïößôá, ôéìÞ 400.000 åõñþ. ( 6932/544788. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 76 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2008, 2 õ/ä, åðéðëùìÝíï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðÜñêéí ðéëïôÞò, áðïèÞêç, êÞðïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 170.000 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6936/902298. _____________________________________________________________________________________________ Èïñéêïý, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 235 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 4 õ/ä, 4 ìðÜíéá, ôæÜêé, áðïèÞêç, áóáíóÝñ, playroom, óïößôá, îåíþíáò, 2 õðüãåéá áõôüíïìá ãêáñÜæ, éäéï÷ñçóßá êÞðïõ, ôéìÞ 400.000 åõñþ. ( 210/9340412. ___________________________________________________________________________ ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

.....................................................

ÇìéôåëÞò ìåæïíÝôá 157 ô.ì., çìéõðüãåéïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2008,4 õ/ä, 3 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, êÞðïò, ðüñôá áóöáëåßáò, áðïêëåßïíôáé ìåóßôåò, ôéìÞ 265.000 åõñþ. ( 6948/066315. _____________________________________________________________________________________________ Ìéêñï÷þñé, ìïíïêáôïéêßá 185 ô.ì., 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2000, óå ïéêüðåäï 11.000 ô.ì., ðéóßíá, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðÜñêéí 4 èÝóåùí, åêêëçóÜêé, ìðÜñìðåêéïõ, ãåþôñçóç, ãåííÞôñéá, ðñïíïìéáêÞ èÝóç, äåêôÝò óïâáñÝò ðñïôÜóåéò. ( 6974/193436. ___________________________________________________________________________ ÊÏÑÙÐÉ

.....................................................

Ðëáôåßá Áãßïõ Öáíïõñßïõ, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, 1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., êïõæßíá, óáëïôñáðåæáñßá, ôéìÞ 135.000 åõñþ. ( 6972/404240. _____________________________________________________________________________________________ ÊáñåëÜò Ñïýìåëçò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 140 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2000, 3 õ/ä (ôï 1 master), 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 300 ô.ì., ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, áðïèÞêç 15 ô.ì., ôéìÞ 180.000 åõñþ. ( 6977/554566. _____________________________________________________________________________________________ Ïéêßá 600 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2000, óå ïéêüðåäï 960 ô.ì., èÝá èÜëáóóá. ( 6972/404240. _____________________________________________________________________________________________

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 285 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï óôç èÝóç Íçóßæá - ÊåñåëëÜ Êïñùðßïõ ôïõ Ïéêïäïìéêïý Óõíåôáéñéóìïý Áåñïðïñßáò. ÅöÜðôåôáé ìå ðëáôåßá. Ðëçñïöïñßåò, ( 210/8021615 (þñåò 10 ð.ì. - 12 ìåóçìâñéíÞ & 4-6 ì.ì.) ___________________________________________________________________________ ËÁÃÏÍÇÓÉ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 300 ô.ì., 3ïõ, êáôáóêåõÞ 1996, äéáìðåñÞò, 5 õ/ä, óå ïéêüðåäï 1.600 ô.ì., ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá âïõíü - èÜëáóóá, áðïèÞêç 20 ô.ì., êÞðïò 700 ô.ì., óå êáëÞ êáôÜóôáóç. ( 6944/690344. _____________________________________________________________________________________________

Äçìïóéåýïõìå ôéò áããåëßåò óáò

ÄÙÑÅÁÍ

Óôåßëôå ôçí üðïéá áããåëßá óáò ÷ùñßò êáìéÜ ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 210-6033886, öáî: 210-6669741 Email: datarom@otenet.gr

ÃáëÜæéá ÁêôÞ, ìïíïêáôïéêßá 65 ô.ì., éóüãåéá, óå ïéêüðåäï 400 ô.ì., 250 ì. áðü ðáñáëßá, ìå ðïëåïäïìéêÞ Üäåéá, ðáíïñáìéêÞ èÝá èÜëáóóá, ôéìÞ 110.000 åõñþ. ( 6906/871301. ___________________________________________________________________________ ÍÉÊÁÉÁ

.....................................................

ÍåÜðïëç, ñåôéñÝ 87 ô.ì. ðïëõôåëÝò, ôåôñáåôßáò, ôåôñáþñïöç ðïëõêáôïéêßá, áðïèÞêç, parking, 2 õðíïäùìÜôéá, ìðÜíéï, wc, óáëïôñáðåæáñßá - êïõæßíá åíéáßá, ôæÜêé, èÝá èÜëáóóá, ( 210/9819405. ___________________________________________________________________________ ×ÁËÁÍÄÑÉ

.....................................................

ÊÜôù, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 92 ô.ì., 1ïõ, ìðÜíéï, w.c., áíåîÜñôçôç êïõæßíá, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, îýëéíá ðáôþìáôá, ðïëõôåëÝò, ðëçóßïí Ìåôñü. ( 210/8064197, 6936/941067. _____________________________________________________________________________________________ Áêáêéþí 36, äéáìÝñéóìá 84 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2005, 4ïõ, ÷ùñßò ÖÐÁ. ( 6973/435450. _____________________________________________________________________________________________ Öéëßððïõ Ëßôóá 22, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 104 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2009. ( 6973/435450.

ENOIKIAÓÅÉÓ KÁÔÏÉÊÉÙÍ ÃÅÑÁÊÁÓ

.....................................................

Ãáñãçôôüò II, ðëçóßïí ìåôñü Äïõê. Ðëáêåíôßáò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 300 ô.ì., 4 õ/ä, 4 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 720 ô.ì., ôæÜêé, çëéáêüò, êÞðïò 250 ô.ì., ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, åëåýèåñç, ôéìÞ 1.500 åõñþ. ( 6945/292148, 27210/24230. _____________________________________________________________________________________________ ÌáêñõãéÜííç & ÊáíÜñç, ìåæïíÝôá 200 ô.ì., ãùíéáêÞ, êáôáóêåõÞ 2004, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., êïõæßíá, óáëïôñáðåæáñßá, ôæÜêé, ðÜñêéí, êÞðïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, Ýíáíôé ðëáôåßáò, áõôüíïìç, óïößôá, óõíáãåñìüò. ( 6948/118642, 210/6643606. _____________________________________________________________________________________________ ÐÜôçìá, Ïëýìðïõ 7, ìåæïíÝôá 240 ô.ì., 3 åðßðåäá, êáôáóêåõÞ 2008, 3 õ/ä, 3 ìðÜíéá, áóáíóÝñ, ìåãÜëïé ÷þñïé õðïäï÷Þò, play room, ôéìÞ 1.300 åõñþ. ( 6932/626224. _____________________________________________________________________________________________ Óýíïñá ÐåíôÝëçò, ìåæïíÝôá 300 ô.ì., 4 åðßðåäá, ðïëõôåëÞò. ( 210/6726096, (þñåò êáôáóôçìÜôùí), 6947/800878. ___________________________________________________________________________ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 86 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, ôæÜêé, êÞðïò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, åýêïëç ðñüóâáóç óå ìåôñü êáé óõãêïéíùíßåò, ôñéÜñé, áõôïíïìßá, Þóõ÷ç ðåñéï÷Þ, ôéìÞ 480 åõñþ. ( 210/6657940, 6974/359018. _____________________________________________________________________________________________ ¸íáíôé ÌÅÊ, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, óáëïôñáðåæáñßá, Þóõ÷ç ðåñéï÷Þ, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 6945/233506. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 113 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, 2 w.c., çëéáêüò, ôÝíôåò, õðüãåéï ðÜñêéí, ôéìÞ 700 åõñþ. ( 210/6659013. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 35 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, ìðÜíéï, êïõæßíá, ÷ùë êáé îå÷ùñéóôü äùìÜôéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðïëõôåëÝò, åíôïé÷éæüìåíç çëåêôñéêÞ êïõæßíá, óõíáãåñìüò, èåñìïóßöùíáò, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 210/6040476. ___________________________________________________________________________ ÄÉÏÍÕÓÏÓ

.....................................................

ÌåæïíÝôá 390 ô.ì., 3 åðßðåäá, óå ïéêüðåäï 520 ô.ì., áíåîÜñôçôç, ìå ðéóßíá. ( 210/6210595, 6945/299652. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 80 ô.ì., 1 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, ìðüéëåñ, âåñÜíôåò, öáíôáóôéêÞ èÝá, ôéìÞ 550 åõñþ. ( 210/6212677. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 160 ô.ì., 4 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., ðÜñêéí, áðïèÞêç 100 ô.ì., ìðüéëåñ, åíôïé÷éóìÝíåò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò, óáëïôñáðåæáñßá, ðáôþìáôá ìÜñìáñï ÐåíôÝëçò, ôæÜêé, ìåãÜëá ìðáëêüíéá, ãêáñÜæ 2 èÝóåùí, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6940/982778. ___________________________________________________________________________ ÄÑÏÓÉÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 75 ô.ì., 2ïõ, ôñéÜñé. ( 210/6040669, 6934/482118. _____________________________________________________________________________________________ ÉððïêñÜôïõò 30, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, ÷ïë, êïõæßíá, áðïèÞêç 40 ô.ì. ( 6937/169221, 6936/522021. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 80 ô.ì., éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 2007, 1 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ìðüéëåñ, îýëéíá ðáôþìáôá. ( 6932/115887. _____________________________________________________________________________________________ Ðåñéï÷Þ Ëüöïò, ïñïöïäéáìÝñéóìá 95 ô.ì., 2ïõ, áðåñéüñéóôç èÝá, áíáêáéíéóìÝíï, ôéìÞ 520 åõñþ. ( 6972/441518. ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 40 ô.ì., éóüãåéá, ôæÜêé, êÞðïò, ôéìÞ 150 åõñþ. ( 6977/196563 _____________________________________________________________________________________________ ÊÜôù Óïýëé, Áýñá, ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì., êïíôÜ óôç èÜëáóóá - ðáñáëßá ó÷ïéíéÜ, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 6977/196563 ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., éóüãåéï, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, äõÜñé, ðáëáéüôçôáò, óå êïéíÞ áõëÞ. ( 6947/902880. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 3ïõ, êáôáóêåõÞ 1986, áõôüíïìç èÝñìáíóç, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 400 åõñù. ( 6973/2546887. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 103 ô.ì., 4ïõ, êáôáóêåõÞ 2008, 3 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôÝíôåò, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, áíåîÜñôçôï, èÝá, ôéìÞ 550 åõñþ. ( 6944/392058. ___________________________________________________________________________ ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ

.....................................................

ÁíáôïëÞ, äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 1980, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, çëéáêüò, ôÝíôåò, áðåñéüñéóôç èÝá, áíáêáßíéóç 2008, ôéìÞ 390 åõñþ. ( 211/7002306, 6937/401717. _____________________________________________________________________________________________

ÁíáôïëÞ, äéáìÝñéóìá, åðß ôçò Ëåùö. Äéïíýóïõ, Ýíáíôé äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ, 85 ô.ì., áôïìéêüò êëéìáôéóìüò, èÝñìáíóç, ôæÜêé, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, èÝá èÜëáóóá - âïõíü, çëéáêüò, íõ÷ôåñéíü ñåýìá, áóáíóÝñ, áðïèÞêç êáé ðÜñêéí. (6947 581924, 22990 95473. _____________________________________________________________________________________________ ÃêáñóïíéÝñá 35 ô.ì., çìéõðüãåéá, 100 ì. áðü èÜëáóóá, ôéìÞ 220 åõñþ. ( 210/8021797, 6944/667058. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 95 ô.ì., ðëçóßïí ÄÅÇ, êåñáìïóêåðÞ, êáëïñéöÝñ, êÞðïò, ìåãÜëï ðÜñêéí. ( 6982/456309. ___________________________________________________________________________ ÍÅÏÓ ÂÏÕÔÆÁÓ

.....................................................

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 114 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 2011, 2 õ/ä, èÝá èÜëáóóá, áðïèÞêç, óõíáãåñìüò, èõñïôçëåüñáóç, Üìåóç ðñüóâáóç óå ìåãÜëï êÞðï, Þóõ÷ï, ïéêïãåíåéáêü ðåñéâÜëëïí, ôéìÞ 650 åõñþ. ( 22940/78973, 6972/295555. ___________________________________________________________________________

ÑÝá, ïñïöïäéáìÝñéóìá 120 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðÜñêéí, äéðëÜ ôæÜìéá, óßôåò, äïñõöïñéêÞ, óå äéðëïêáôïéêßá ìå êÞðï, ôéìÞ 750 åõñþ ( Ô6936/833472. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, ãùíéáêü, 2 õ/ä, êÞðïò, äõÜñé. ( 6977/266526. _____________________________________________________________________________________________

Ìïíïêáôïéêßá 85 ô.ì., ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, áíåîÜñôçôç, áõëÞ. ( 210/8132727. _____________________________________________________________________________________________

ÊåñáìéäÝæá, ìïíïêáôïéêßá 100 ô.ì., 2 õ/ä, åëåýèåñç, óå êôÞìá. ( 6944/305981. ___________________________________________________________________________

Äçìïêñáôßáò êáé Ìðéæáíßïõ, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., çìéõðüãåéï, êáôáóêåõÞ 1980, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 22940/56527, 6942/652618. _____________________________________________________________________________________________

ÐÁËËÇÍÇ

Íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 140 ô.ì., äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 2008, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 4 óôñ., ôæÜêé, èÝá âïõíü - äÜóïò, õðüãåéï ðÜñêéí, êÞðïò 1.000 ô.ì., ðéóßíá, ôéìÞ 900 åõñþ. ( 6942/224082. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 200 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, 4 õ/ä, êáôáóêåõÞ 1990, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 1.000 åõñþ. ( 6946/46615. ___________________________________________________________________________

ÐÁÉÁÍÉÁÓ

.....................................................

.....................................................

ÊÝíôñï, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2001, 2 õ/ä, 2 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, ôÝíôåò, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 550. ( 6970/838387. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðÜñêéí. ( 210/6003138, 6979/540257. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 70 ô.ì., 2 õ/ä, ìðÜíéï, óáëïôñáðåæáñßá, êïõæßíá, ôæÜêé, áíåîÜñôçôç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6973/500666. ___________________________________________________________________________

ÊÁÍÔÆÁ

ÐÉÊÅÑÌÉ

Íåüäìçôç ãêáñóïíéÝñá 30 ô.ì., çìéõðüãåéá, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôéìÞ 200 åõñþ. ( 210/2529924, (áðïãåõìáôéíÝò þñåò), 6937/106389.

Äéþíç, ìïíïêáôïéêßá 390 ô.ì., 5 õ/ä (ôï 1 master), 4 ìðÜíéá, 3 åðéðÝäùí, áóáíóÝñ, âåñÜíôåò, áõôüíïìç èÝñìáíóç, èÝá èÜëáóóá, êÞðïò, 3 ðÜñêéí. ( 6986/665545.

.....................................................

.....................................................

ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ

.....................................................

Ìðáèßóôá, ìåæïíÝôá 185 ô.ì., 3 åðßðåäá, áõôüíïìç, 3 åôþí, ôéìÞ 1.100 åõñþ. ( 6948/620910. _____________________________________________________________________________________________ ËéìÜíé, äéáìÝñéóìá 55 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, áíáêáéíéóìÝíï ðëÞñùò. ( 6948/100618. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 55 ô.ì., 1ïõ, ðÜñêéí, êÞðïò, ìåãÜëï ìðáëêüíé, 200 ì. áðü èÜëáóóá. ( 210/6854990. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 90 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, äéáìðåñÞò, 2 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðÜñêéí, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 6975/920151. ___________________________________________________________________________ ÑÁÖÇÍÁ

.....................................................

Êüêêéíï ËéìáíÜêé, äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., 1ïõ, ðÜñêéí, ìðáëêïíüðïñôåò áëïõìéíßïõ, a/c, ìå ðåýêá, ãêáæüí, 100 ì. áðü èÜëáóóá. ( 210/5905076, 6974/117159. _____________________________________________________________________________________________ Ìáñßêåò, äéáìÝñéóìá 109 ô.ì., 3ïõ, 3 äùìÜôéá, 2 ìðÜíéá, çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò, èÝá, êáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ôéìÞ 2.000 åõñþ. ( 6949/409005. _____________________________________________________________________________________________ ÃêáñóïíéÝñá 35 ô.ì., 1ïõ, ãéá Ýíá Üôïìï. ( 22940/24828, 6938/417322. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 54 ô.ì., 3ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, èÝá èÜëáóóá, ÷ùñßò áóáíóÝñ, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, áíáêáéíéóìÝíï, áíáêáßíéóç 2007, äéáèÝóéìï áðü 1/1/2012, ôéìÞ 330 åõñþ. ( 6974/001070. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 2ïõ, óå êáéíïýñéá ðïëõêáôïéêßá, ôéìÞ 550 åõñþ. ( 22940/26437, 6977/330177. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 106 ô.ì., éóüãåéï, 3 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, áðïèÞêç. ( 6976/560092. ___________________________________________________________________________

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

.....................................................

Öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò êáé êÜôï÷ïò Master Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ðåßñá êáé ðñïûðçñåóßá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá, áíáëáìâÜíåé ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ( 6974/064116. _____________________________________________________________________________________________ Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé Üëãåâñá, ãåùìåôñßá, ìáèçìáôéêÜ ãåíéêÞò êáé êáôåýèõíóçò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. Ðëïýóéï õëéêü áóêÞóåùí êáé ìåèïäïëïãßáò. ÔéìÞ 15 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6974/815977. _____________________________________________________________________________________________ ×çìéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ: ×çìåßá, ÖõóéêÞ, ÌáèçìáôéêÜ. ÌåãÜëç ðåßñá, êáëÝò ôéìÝò. ( 6977/056353. _____________________________________________________________________________________________ ÌáèçìáôéêÜ, öõóéêÞ - ÷çìåßá ðáñáäßäïíôáé áðü õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (Å.Ì.Ð.) ìå ðåßñá êáé ìåèïäéêüôçôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. ( 6938/865798. _____________________________________________________________________________________________ Áñéóôïý÷ïò öéëüëïãïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôéò ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò êáé ðïëõåôÞ öñïíôéóôçñéáêÞ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ( 6948/480824. _____________________________________________________________________________________________ Íçðéáãùãüò áðüöïéôç Ðáíåðéóôçìéïý áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç íçðßùí êáé ìåëÝôç ðáéäéþí ìÝ÷ñé Ôñßôçò Äçìïôéêïý, ÐáëëÞíç, ÃÝñáêá êáé ãýñù ðåñéï÷Ýò. ¿ñåò åðéêïéíùíßáò 11:00 ìå 3:00.( 6947/533475.

ÄÉÁÖÏÑÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ

.....................................................

Citroen Xantia 1600 cc óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, õäñáõëéêü ôéìüíé, çëåêôñéêÜ ðáñÜèõñá, óõíáãåñìüò. ÔéìÞ 2.000 åõñþ. ( 22940/94166 êáé 6973/273332. ___________________________________________________________________________ ÄÉÁÖÏÑÁ

.....................................................

2 ìðñïýôæéíá öùôéóôéêÜ, 5öùôï êáé 7öùôï. ÔéìÞ 150 åõñþ êáé ôá äýï. ( 22940/94166 êáé 6973/273332.


ÐÝìðôç 5 Éáíïõáñßïõ 2012

ATTIKO BHMA

23


ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, επαγγελματίες, συλλόγους κ.λπ. Σας προσφέρουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη (call center) με διευρυμένο ωράριο εργασίας και ζωντανή συνομιλία της νέας γραμματέως σας με αυτόν που σας καλεί. Αν λείψετε μια ώρα ή ένα μήνα από το γραφείο σας, η ιδιαιτέρα γραμματέας σας θα σας αναπληρώσει με απόλυτη επιτυχία.

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ απο 100 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α. αυξάνετε το κύρος του γραφείου σας και μειώνετε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ

210-6033886, 210-6034300 TELEROM ΑΘΗΝΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 5-1-2012  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you