Page 1

ÐΑΡΑΣΚΕΥΗ

επαγγελματικός

ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

οδηγός

29

×ÑÏÍÏÓ 8ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 932 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

óôéò óåëßäåò 21 έως 23

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τρεις στόχοι από τον νέο υπουργό Εσωτερικών

Η διαμόρφωση μιας σύγχρονης Πολιτείας με εκσυγχρονισμένη δημόσια διοίκηση, η δημιουργία ισχυρής Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα έχει στο επίκεντρο τον πολίτη και διαμόρφωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ώστε να παύσει η χώρα να είναι αποθήκη ψυχών.

| ΣΕΛ. 5

Πολίτες, ενάντια στην πώληση του Ελληνικού

| ΣΕΛ.3

Ενταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο για 33 νέες περιοχές

Συνολικά η έκθεση διαπιστώνει 70.000 εργαζόμενους που προσλήφθηκαν στον δημόσιο φορέα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σελίδα 5

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κάλεσμα για στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου & του Κοινωνικού Φαρμακείου σελίδα 6

12.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ στους ΟΤΑ υπό το μικροσκόπιο της Τρόικας Την ίδια ώρα που η προηγούμενη κυβέρνηση υπό τις εντολές της Τρόικας είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα και νομοθετούσε σχετικούς κανόνες, πραγματοποιούνταν χιλιάδες προσλήψεις από το παράθυρο.

Υπουργείο Οικονομικών

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει έκθεση της Τρόικας η οποία τονίζει ότι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και καταστρατήγηση του κανόνα 1 προς 5 για προσλήψεις στο δημόσιο (έγιναν 70.000 προσλήψεις τα δύο τελευταία χρόνια) είναι οι κύριοι λόγοι της αποτυχίας του Μνημονίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

“ Δεν έχει παραδοθεί καμία έκθεση

| ΣΕΛ. 12-13

Εγκρίθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου απορροής όμβριων στην Ανοιξη ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

| ΣΕΛ.8

ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΑ ΦΤΩΧΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

σελίδα 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

| ΣΕΛ. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ημερίδα για τις προωθούμενες καλλιέργειες

Εξάρθρωση σπείρας απαγωγέων στην Αττική | ΣΕΛ. 4

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μουσικοχορευτική παράσταση από το Τμήμα Ελληνικών Χορών σελίδα 10

σελίδα 3

1ο Κινηματογραφικό Αφιέρωμα

“Κοινωνία σε κρίση” ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ανθουσιώτικα 2012 από 3 έως 8 Ιουλίου | ΣΕΛ. 11

| ΣΕΛ. 7

Αυξάνονται άνεργοι και άστεγοι στην Ελλάδα

| ΣΕΛ. 6

Το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και στο διαδίκτυο: www.attikovima.gr


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

ÁÔÔÉÊÏ ÂÇÌÁ

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ, ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ, ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ, ÁÍÏÉÎÇ, ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ), ÁÕËÙÍÁ, ÁÖÉÄÍÅÓ, AXAÑÍÅÓ, ÂÁÑÇ, ÂÁÑÊÉÆÁ, ÂÁÑÍÁÂÁÓ,

ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ, ÃÅÑÁÊÁÓ, ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ, ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ, ÄÉÏÍÕÓÏÓ, ÄÑÏÓÉÁ, ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ, ÊÁËÁÌÏÓ, ÊÁËÕÂÉÁ, ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ,

ÊÅÑÁÔÅÁ, ÊÏÑÙÐÉ, ÊÏÕÂÁÑÁÓ, ÊÑÕÏÍÅÑÉ, ËÁÕÑÉÏ, ÌÁËÁÊÁÓÁ, ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ, ÌÁÔÉ,

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ, ÐÁÉÁÍÉÁ, ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ, ÐÁËËÇÍÇ, ÐÉÊÅÑÌÉ, ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, ÑÁÖÇÍÁ, ÑÏÄÏÐÏËÇ, ÓÁÑÙÍÉÄÁ, ÓÐÁÔÁ, ÓÔÁÌÁÔÁ, ÓÕÊÁÌÉÍÏ, ÙÑÙÐÏÓ

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá:

Ëåùö. Ìáñáèþíïò 95 & Ðáë. ÁèçíÜò Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç Ôçë.: 210-66.63.993 & 210-82.52.555 Fax: 210-66.69.741

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

Äåí Ý÷åé ôÝëïò ç ôáëáéðùñßá ôùí áóöáëéóìÝíùí ðïõ ëüãù ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ôùí öáñìáêïðïéþí ÁôôéêÞò, óðåýäïõí óôá öáñìáêåßá ôïõ ÐåéñáéÜ ãéá íá ðñïìçèåõôïýí ôá öÜñìáêÜ ôïõò, ìå áðïôÝëåóìá óôá öáñìáêåßá ôçò ðåñéï÷Þò íá ó÷çìáôßæïíôáé ïõñÝò. Óýìöùíá ìå êáôáããåëßåò ôùí öáñìáêïðïéþí, ïé åôáéñåßåò áäõíáôïýí íá êáëýøïõí ôéò áíÜãêåò ôùí öáñìáêåßùí ôïõ ÐåéñáéÜ ìå áðïôÝëåóìá íá ðáñáôçñåßôáé Ýëëåéøç óå âáóéêÜ öÜñìáêá ãéá ôçí êáñäéÜ, ôïí äéáâÞôç êáé ôïí êáñêßíï. Ï õðïõñãüò Õãåßáò Ýêáíå Ýêêëçóç óôïõò öáñìáêïðïéïýò íá áíáóôåßëïõí ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõò, áíáêïéíþíïíôáò ðáñÜëëçëá üôé åîáóöáëßóôçêáí ôá 125 åêáôïììýñéá åõñþ ôá ïðïßá áðáéôïýíôáé ãéá íá åîïöëçèïýí ïé öáñìáêïðïéïß ãéá ôïí Áðñßëéï. Ôï ðñïåäñåßï ôïõ ÐÖÓ Ý÷åé áíáêïéíþóåé üôé èá ãåíéêåõôåß ç áíáóôïëÞ ÷ïñÞãçóçò öáñìÜêùí ìå ðßóôùóç, åÜí äåí åîïöëçèïýí ïé öáñìáêïðïéïß Ýùò óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ.

Ïé öáñìáêïðïéïß äå ðïõëÜíå ïðïéïäÞðïôå ðñïúüí, ðïõëÜíå ðñïúüí ðïõ Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôç æùÞ ôùí áíèñþðùí. Èá ìðïñïýóáí ëïéðüí íá äåßîïõí ìåãáëýôåñç åõåëéîßá, íá êÜíïõí äçëáäÞ ü,ôé êÜíïõí ïé Üëëïé öáñìáêåõôéêïß óýëëïãïé óôçí õðüëïéðç ÅëëÜäá, ãéáôß ìüíï óôçí ÁèÞíá óõìâáßíåé áõôü. Ï êüóìïò õðïöÝñåé êáé ôáëáéðùñåßôáé. Äåí åßíáé äõíáôüí íá êéíäõíåýïõí áíèñþðéíåò æùÝò êáé áõôïß ïé "êýñéïé" íá ðáñáìÝíïõí áíÝíäïôïé óôéò èÝóåéò ôïõò. Ôï äçìüóéï ÷ñùóôÜåé ðïëëÜ ÷ñÞìáôá óå üëï ôïí êüóìï, ôé ðñÝðåé äçëáäÞ íá ãßíåé, íá áðåñãÞóåé üëç ç ÷þñá;

ÅÌÌÁ Á.

ôï

Óõíå÷ßæåôáé ç ôáëáéðùñßá ôùí áóöáëéóìÝíùí óôá öáñìáêåßá

ÊÙÓÔÁÓ Ð.

Ðïý èá âñåßôå

O ðïëßôçò Ý÷åé ôï ëüãï

ËÁÌÐÑÉÍÇ Ô.

2

Äåí åßíáé ëýóç áõôÞ. ¼ôáí Ýêáíáí ðëáóôÝò óõíôáãïãñáöÞóåéò ðáñÝá ìå êÜðïéïõò ðïõ èÝëïõí íá ëÝãïíôáé "ãéáôñïß", Þôáí üëá íüìéìá; Ôþñá âñÞêáí íá ðáßîïõí ìå ôçí õãåßá ôùí óõìðïëéôþí ôïõò; Áêüìá êáé ôï äßêéï íá åß÷áí ìå ôï ìÝñïò ôïõò ôþñá ôï Ý÷ïõí ÷Üóåé. ÐñÝðåé íá ëÞîïõí ôçí áðåñãßá, äåí ìðïñïýí åêìåôáëëåõüìåíïé ôïí áíèñþðéíï ðüíï íá äéåêäéêïýí ôá ÷ñÞìáôÜ ôïõò. ÐïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò êéíäõíåýïõí íá êëåßóïõí ãéá ÷ñÞìáôá ðïõ äåí Ý÷ïõí åéóðñÜîåé áðü ôï äçìüóéï, äåí åßíáé ïé ìüíïé.

Ç êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß Ýîù áðü ôá öáñìáêåßá ôïõ ÐåéñáéÜ åßíáé åéêüíåò íôñïðÞò, ðïëëÜ áðü ôá öáñìáêåßá Ý÷ïõí êëåßóåé, ëüãù áäõíáìßáò íá åöïäéáóôïýí ìå öÜñìáêá. ÅÜí ï Öáñìáêåõôéêüò Óýëëïãïò ÁôôéêÞò äåí ëÞîåé ôçí áðåñãßá ôé èá ãßíåé ìå üëïõò åìÜò ðïõ Ý÷ïõìå Üìåóç áíÜãêç áðü öÜñìáêá; Åßìáé ðïëý ðåñßåñãç, ïé Üíèñùðïé áõôïß ðïõ åêôåëïýí êïéíùíéêü ëåéôïýñãçìá êïéìïýíôáé Þóõ÷á ôá âñÜäéá;

Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò:

ÄçìÞôñéïò ÊïõôóïõëÝëïò, Êùíóôáíôßíïò ÌðïõëÜìáíôçò, ÄçìÞôñéïò ÌðñÜíçò, ÈáíÜóçò Ðáðáìé÷áÞë, ÃéÜííçò Ðñüöçò ÓôÝëéïò, Óôáõñßäçò, Ãåþñãéïò Ê. ÓôåöáíÜêçò, Ãåþñãéïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 0,10 åõñþ á) ÔéìÞ öýëëïõ: â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 20,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: 10,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax 80,00 åõñþ ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: 100,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò.

EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÁãñïôéêÞ 478 04 003003 22 Eurobank 0026.0202.36.0200734315

Êåßìåíá, ðëçñïöïñßåò: Áèçíáúêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò

Éïýíéïò 1951: ÅêäñïìÞ ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ ÊáëÜìïõ óôïí Ìáñáèþíá ÓõëëïãÞ ÌÜñçò ÊáñáíôÜíïõ Ç öùôïãñáößá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï âéâëßï "ÊÜëáìïò êáé Êáëáìéþôåò - ÖùôïãñáöéêÝò Ìáñôõñßåò ôïõ Ðáñåëèüíôïò" ôïõ äÞìïõ ÊáëÜìïõ ÁôôéêÞò


ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

Óôï ÓôÅ ðïëßôåò, åíÜíôéá óôçí ðþëçóç ôïõ Åëëçíéêïý

åéäÞóåéò

ATTIKO BHMA

3

Åíôáîç óôï Åèíéêü Êôçìáôïëüãéï

ãéá 33 íÝåò ðåñéï÷Ýò

Óå Ýíáí ÷ñüíï áðü óÞìåñá ðñïâëÝðåôáé íá Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôï Åèíéêü Êôçìáôïëüãéï 33 íÝåò ðåñéï÷Ýò óå ÁôôéêÞ, Èåóóáëïíßêç êáé óôçí ÐåñéöÝñåéá.

ÐñïóöõãÞ êáôÜ ôçò ÊïéíÞò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò ðïõ áöïñÜ ôç ìåôáöïñÜ óôï Ôáìåßï Áîéïðïßçóçò ÉäéùôéêÞò Ðåñéïõóßá ôïõ Äçìïóßïõ (ÔÁÉÐÅÄ) ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôïõ Äçìïóßïõ êáôÝèåóáí 11 ðïëßôåò ðñïò ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò (ÓôÅ) óôéò 25 Éïõíßïõ. Ç áßôçóç áêýñùóçò áöïñÜ êáé ôçí ðñïóðÜèåéá ðáñá÷þñçóçò óå éäéþôåò ôïõ ðñþçí áåñïäñïìßïõ ôïõ Åëëçíéêïý. Êé áõôü äéüôé üðùò åðéóçìáßíåôáé óôçí áßôçóç, äéáêõâåýåôáé ç ðñïóôáóßá ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, ôùí ïéêïóõóôçìÜôùí ôùí áêôþí, ôïõ ôïðßïõ êáé ôùí áñ÷áéïôÞôùí êáèþò êáé ç ðïéüôçôá ôçò æùÞò ëüãù ôçò õðÝñìåôñçò äüìçóçò êáé ôçò åíôáôéêÞò ïéêéóôéêÞò áíÜðôõîçò ôçò åí ëüãù Ýêôáóçò. "Óõíåðþò íïìßìùò áóêïýìå ôï óõíôáãìáôéêü äéêáßùìÜ ìáò óôï ðåñéâÜëëïí. Äéáêõâåýåôáé ç åëåýèåñç ðñüóâáóç ôùí ðïëéôþí êáé ç áðüëáõóç ôùí êïéíï÷ñÞóôùí ðñáãìÜôùí ëüãù ôçò ðáñá÷þñçóÞò ôïõò óå éäéþôåò. ÅðéðëÝïí ùò ¸ëëçíåò ðïëßôåò íïìéìïðïéïýìáóôå óôçí Üóêçóç ôçò ðáñïýóáò áßôçóçò êáèþò ç ðñïóâáëëüìåíç âëÜðôåé ôï äçìüóéï óõìöÝñïí êáé áíôßêåéôáé óôçí Ýííïéá ôçò êõñéáñ÷ßáò", åðéóçìáßíåôáé óôçí áßôçóç áêõñþóåùò. Óôïõò ëüãïõò áêýñùóçò, ìåôáîý Üëëùí, áíáöÝñåôáé üôé "ôá ôìÞìáôá ôùí åðßäéêùí åêôÜóåùí ôá ïðïßá åßíáé êïéíü÷ñçóôá ( áéãéáëüò, ðáñáëßá, ìáñßíá, ÷åñóáßá æþíç ôçò ìáñßíáò, äçìüóéá äÜóç) õðÜãïíôáé óôç äçìüóéá ðåñéïõóßá ôïõ êñÜôïõò- äçìüóéá êôÞóç (domain public), ç ïðïßá åßíáé áíáðáëëïôñßùôç".

Áðëïõóôåýïíôáé ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôçí êýñùóç ôùí äéêôýùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí ïéêéóìþí Ìå óýíôïìåò êáé óáöåßò, ðëÝïí, äéáäéêáóßåò, ïé ðïëßôåò ìðïñïýí õðïâÜëëïõí ôá áéôÞìáôÜ ôïõò ðñïò ôïõò ÏÔÁ ãéá êýñùóç ôùí êïéíü÷ñçóôùí äñüìùí ôùí ïéêéóìþí, üðïõ õðÜãïíôáé ôá áêßíçôÜ ôïõò, óýìöùíá ìå ó÷åôéêÞ åãêýêëéï ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ôï ÕÐÅÊÁ, åíþ èá Ý÷ïõí êáé ïé ßäéïé ôç äõíáôüôçôá íá óõíôÜóóïõí öáêÝëïõò. Åéäéêüôåñá, ìå ôéò ïäçãßåò ôçò åãêõêëßïõ óõìðëçñþíåôáé ç ñýèìéóç ôüóï ôïõ íüìïõ 35 üóï êáé ôçò áíôßóôïé÷çò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ìå ôçí ïðïßá êáèïñßóôçêáí ïé ðñïäéáãñáöÝò ãéá ôç óýíôáîç ôùí áðáñáßôçôùí äéáãñáììÜôùí ãéá ôçí êýñùóç ôùí äéêôýùí ôùí êïéíü÷ñçóôùí ïäþí. Óýìöùíá ìå ôï ÕÐÅÊÁ, ïé åíäéáöåñüìåíïé ðïëßôåò ìðïñïýí ðëÝïí íá ðñïùèÞóïõí åêêñåìÞ æçôÞìáôá êáé áéôÞìáôÜ ôïõò, åíþ ôïõò äßíåôáé áêüìç ç äõíáôüôçôá íá óõíôÜóóïõí ïé ßäéïé ôá óôïé÷åßá ôïõ öáêÝëïõ, õðïóôçñßæïíôáò ôï Ýñãï ôïõ ïéêåßïõ ÏÔÁ, ìå äéáäéêáóßåò ðïõ åîçãïýí ìå ëåðôïìÝñåéá ôç äéáäï÷Þ ôùí åíåñãåéþí ôüóï áðü ôéò õðçñåóßåò ôùí äÞìùí üóï êáé áðü ôçí áðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç, áëëÜ êáé ôïõò ìåëåôçôÝò ìç÷áíéêïýò. ÐáñÜëëçëá, ïé äÞìïé èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áðïêôïýí ìå áßôçìÜ ôïõò áðü ôçí Êôçìáôïëüãéï Á.Å. ôïõò ïñèïöùôï÷Üñôåò ãéá üëç ôçí åðéöÜíåéá ôùí áõôïäéïéêçôéêþí ôïõò ïñßùí, ôïõò ïðïßïõò èá èÝôïõí óôç äéÜèåóç ôùí åíäéáöåñüìåíùí. ÁíáëõôéêÜ ç åãêýêëéïò ðïõ áöïñÜ óôçí êýñùóç ôùí äéêôýùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí ïéêéóìþí, äçìïóéåýèçêå óôïí éóôüôïðï http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/Â4ËÁ0-ÄÙ8.

Ðñüêåéôáé ãéá ôéò ¢íïéîç, ÄñïóéÜ, ÅêÜëç, ÊçöéóéÜ, ÍÝá Åñõèñáßá, ÍÝá ÐåíôÝëç, ÐáëëÞíç, ÐåíôÝëç, ¢ãéï ÓôÝöáíï, Áíèïýóá, Äéüíõóï, Ìáñáèþíá, ÍÝá ÌÜêñç, ÐéêÝñìé, ÑáöÞíá, Ñïäüðïëç (ÌðÜëá), ÓôáìÜôá (ÁôôéêÞ), Áìðåëüêçðïõò, ÅëåõèÝñéï-Êïñäåëéü, Åýïóìï, ÌåíåìÝíç, ÍÝá Ìáãíçóßá Äéáâáôþí, Ùñáéüêáóôñï (Èåóóáëïíßêç), ÆÜêõíèï, Ðýñãï, Çãïõìåíßôóá, ÐñÝâåæá, Íáýðëéï, Ôñßðïëç, Êüñéíèï, ÓðÜñôç, Êáñäßôóá, ËÜñéóá. Óôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò îåêßíçóå óôáäéáêÜ ç åîÝôáóç ôùí åíóôÜóåùí ðïõ õðïâëÞèçêáí áðü ôïõò ðïëßôåò êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò áíÜñôçóçò. Ç åêäßêáóç ôùí åíóôÜóåùí äéáñêåß 2-4 ìÞíåò. Ïé ðïëßôåò ðïõ Ý÷ïõí õðïâÜëåé áßôçóç äéüñèùóçò/Ýíóôáóç êáé Ý÷ïõí ëÜâåé åéäïðïßçóç áðü ôï ãñáöåßï ÊôçìáôïãñÜöçóçò ðùò ç ðåñßðôùóÞ ôïõò Ý÷åé ðáñáðåìöèåß óôçí åðéôñïðÞ åíóôÜóåùí, ìðïñïýí íá åíçìåñùèïýí ôçëåöùíéêÜ áðü ôï áñìüäéï ãñáöåßï ÊôçìáôïãñÜöçóçò Þ ìÝóù ôïõ éóôüôïðïõ ôçò Êôçìáôïëüãéï ÁÅ, www.ktimatologio.gr. Ç åôáéñåßá ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ åìöáíßæåôáé éäéáßôåñá éêáíïðïéçìÝíç áðü ôï ãåãïíüò ðùò ïé áéôÞóåéò äéüñèùóçò/åíóôÜóåéò åßíáé ãýñù óôéò 49.000, áñéèìüò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 3,6% ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáéùìÜôùí ðïõ êáôáãñÜöôçêáí óôéò ðáñáðÜíù ðåñéï÷Ýò ðïõ åßíáé 1,4 åêáôïììýñéá.

Îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ óõãêñïôÞìáôïò êáôïéêéþí óôá Ìåóüãåéá Ôéò ðñþôåò åñãáóßåò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ óõãêñïôÞìáôïò êáôïéêéþí ðïõ äñïìïëïãåß óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ìåóïãåßùí (ÊôÞìá ÊáìðÜ) îåêßíçóå ðñüóöáôá ç Reds, èõãáôñéêÞ ôïõ ïìßëïõ ÅëëÜêôùñ. ¸÷ïíôáò åîáóöáëßóåé, ìåôÜ áðü ðïëý÷ñïíç ðñïóðÜèåéá, ôçí áðïäÝóìåõóç ôçò Ýêôáóçò êáé ôç ëÞøç ôçò áðáéôïýìåíçò ïéêïäïìéêÞò Üäåéáò, ç Reds äñïìïëïãåß ðëÝïí ôçí áíÜðôõîç 17 êáôïéêéþí. Ôï ïéêüðåäï åßíáé óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò 4,4 óôñåììÜôùí. Ìå âÜóç ôïí ó÷åäéáóìü, ðñïâëÝðåôáé ç êáôáóêåõÞ êáôïéêéþí ìå óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá äüìçóçò 1.765 ô.ì., ðïõ èá åêôåßíïíôáé óå ðÝíôå äéþñïöá êôßñéá. Ç Reds áíáìÝíåôáé íá êáôáóêåõÜóåé 13 ìåæïíÝôåò êáé ôÝóóåñá äéáìåñßóìáôá, ìå ôçí åðéöÜíåéá ôùí êáôïéêéþí íá êõìáßíåôáé áðü 90 ô.ì. Ýùò 140 ô.ì. ÐáñÜëëçëá, ç Reds óõíå÷ßæåé ôç äéáìüñöùóç ôïõ åìðïñéêïý ðÜñêïõ ðïõ Ý÷åé êáôáóêåõÜóåé óôçí ðåñéï÷Þ Ãõáëïý ôùí ÓðÜôùí. Ôï Smart Park, ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôï åêðôùôéêü ÷ùñéü ôçò McArthurGlen, èá áðïêôÞóåé ëßáí óõíôüìùò ðÝíôå áêüìá êáôáóôÞìáôá, óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò 1.300 ô.ì., ìå áðïôÝëåóìá ç êÜëõøç ôùí äéáèÝóéìùí ðñïò åíïéêßáóç åðéöáíåéþí íá áããßæåé ðëÝïí ôï 90%.

Åíïéêßáóç óôï Smart Park Ïé íÝåò óõìöùíßåò åíïéêßáóçò áöïñïýí ôéò åôáéñåßåò Skondras Fashion Accessories Á.Å. (Fullah Sugah), Master Á.Å. (Melcore) êáé Íéêüëáïò ÐñÜóóïò (Paris), ïé ïðïßåò áíÞêïõí óôïí ÷þñï ôçò Ýíäõóçò, õðüäçóçò êáé óõíáöþí áîåóïõÜñ. ÅðéðëÝïí, óôïí ÷þñï ôçò åóôßáóçò, ïé åôáéñåßåò ÂåíÝôçò Áíþíõìç Âéïìç÷áíéêÞ êáé ÅìðïñéêÞ Åôáéñåßá Ôñïößìùí & Dream Food Á.Å. (Öïýñíïò ÂÅÍÅÔÇ) êáé ç Áöïß ÊïìðáôóéÜñç-Áíþíõìç Åôáéñåßá Åêìåôáëëåýóåùí-Åóôéáôüñéá, ÔïõñéóôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò (Brunchy BarPizza/Pasta/Cafe & Cream) èá áðïôåëÝóïõí ôéò íÝåò ðñïóèÞêåò. Õðåíèõìßæåôáé üôé ïé óõìöùíßåò áõôÝò ðñïóôßèåíôáé óôéò õöéóôÜìåíåò áëõóßäåò, üðùò Carrefour, Jumbo, Êùôóüâïëïò, Hondos Center, Intersport, Village Playland, Mamas & Papas, Celestino, Jools, Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Alouette, Vertice, Wind, Mark Aalen, Bozikis, Systemgraph (Apple Premium Reseller), Cook Shop, Octopus, Domus Homus. Ðñï ïëßãùí çìåñþí åãêáéíéÜóôçêå ôï êáôÜóôçìá ôçò Ç&Ì, óå ÷þñï 1.900 ô.ì., üíôáò Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá ôçò áëõóßäáò Ýíäõóçò, åíþ åßíáé êáé ôï ðñþôï ôçò åôáéñåßáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò áíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò. ÓçìåéùôÝïí üôé óôï ðëáßóéï ôçò äåýôåñçò öÜóçò áíÜðôõîçò ôïõ Smart Park, ðñïâëÝðåôáé êáé ç ëåéôïõñãßá ðïëõêéíçìáôïãñÜöùí, êáèþò Þäç õößóôáôáé ó÷åôéêÞ óõìöùíßá ìå ôç Village Roadshow.


4

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

Äýï óõëëÞøåéò ãéá ëáèñåìðüñéï ôóéãÜñùí

Äýï Üôïìá óõíåëÞöèçóáí óôéò Á÷áñíÝò ÁôôéêÞò, ìå ôçí êáôçãïñßá üôé ôïõò ôåëåõôáßïõò Ýîé ìÞíåò Ýêáíáí ëáèñåìðüñéï ôóéãÜñùí. Êáôáó÷Ýèçêáí 38.080 ðáêÝôá êáé 49.780 åõñþ. Ïé óõëëçöèÝíôåò óõíåñãÜæïíôáí ìå Üãíùóôïõò áëëïäáðïýò, ïé ïðïßïé Þôáí õðåýèõíïé ãéá ôç äéáíïìÞ êáé ðþëçóç ôùí ôóéãÜñùí óå äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÁôôéêÞò.

Óýëëçøç ëçóôþí Äýï Üôïìá óõíåëÞöèçóáí ôçí Ôñßôç ôï ìåóçìÝñé, ýóôåñá áðü ëçóôåßá ðïõ äéÝðñáîáí óå óïýðåñ ìÜñêåô óôï Ìåíßäé. Ç óýëëçøÞ ôïõò Ýãéíå Ýðåéôá áðü êáôáäßùîç ôùí áóôõíïìéêþí ôçò ïìÜäáò ÄÉÁÓ óôïí Áóðñüðõñãï êáé óôçí êáôï÷Þ ôïõò âñÝèçêáí äýï üðëá êáé ìßá ÷åéñïâïìâßäá. Óôç ëçóôåßá óõììåôåß÷å áêüìç Ýíá Üôïìï, ôï ïðïßï êáôÜöåñå íá äéáöýãåé. Ïé äñÜóôåò åß÷áí åéóâÜëåé óôï óïýðåñ ìÜñêåô ëßãï ðñéí áðü ôç ìßá ôï ìåóçìÝñé êáé ìå ôçí áðåéëÞ üðëùí åß÷áí áñðÜîåé ôá ÷ñÞìáôá ôùí ôáìåßùí.

Åîé÷íéÜóôçêáí

26 äéáññÞîåéò áõôïêéíÞôùí

Äýï Éñáêéíïß, çëéêßáò 44 êáé 43 åôþí, óõíåëÞöèçóáí ôçí ðåñáóìÝíç Ôñßôç óôç ÃëõöÜäá, áðü áóôõíïìéêïýò ôçò ¢ìåóçò ÄñÜóçò, äéüôé ëßãï ðñéí åß÷áí äéáññÞîåé ðÝíôå É.×.Å. áõôïêßíçôá óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÃëõöÜäáò. Áðü ôçí Ýñåõíá ðïõ äéåíåñãÞèçêå ðñïÝêõøå üôé ïé óõëëçöèÝíôåò ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï Ý÷ïõí äéáðñÜîåé óõíïëéêÜ 26 äéáññÞîåéò É.×.Å áõôïêéíÞôùí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÃëõöÜäáò. Ïé óõëëçöèÝíôåò ïäçãÞèçêáí óôïí ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Áèçíþí.

Åðßèåóç ìå öïñôçãÜêé ãåìÜôï ãêáæÜêéá êáôÜ ôïõ êôéñßïõ ôçò Microsoft óôï Ìáñïýóé Åðßèåóç ìå öïñôçãü ãåìÜôï ãêáæÜêéá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôá îçìåñþìáôá ôçò ÔåôÜñôçò, óôï êôßñéï ðïõ óôåãÜæåôáé ç åôáéñåßá ðëçñïöïñéêÞò Microsoft, óôçí ëåùöüñï Êçöéóßáò 221 óôï Ìáñïýóé. ¢ãíùóôïé ðïõ åðÝâáéíáí óôï êëåììÝíï öïñôçãü, áöïý áíÜãêáóáí äýï õðáëëÞëïõò áóöáëåßáò íá âãïõí áðü ôï êôßñéï, åéóÝâáëáí ìå ôï ü÷çìá óôï éóüãåéï êáé ðõñïäüôçóáí ìåãÜëï áñéèìü áðü ôá ãêáæÜêéá ðïõ Þôáí óôï öïñôçãÜêé. Óôç óõíÝ÷åéá ôñÜðçêáí óå öõãÞ êáé åîáöáíßóôçêáí ìå Üãíùóôï ìÝóï. Áðü ôçí Ýêñçîç êáé ôçí ðõñêáãéÜ êáôáóôñÜöçêå ôï öïñôçãÜêé, åíþ ðñïêëÞèçêáí óïâáñÝò æçìéÝò óôï éóüãåéï êáé åëáöñüôåñåò, êõñßùò áðü ôïõò êáðíïýò, óôïí ðñþôï üñïöï. Óôï êëåììÝíï öïñôçãü âñÝèçêáí õðïëåßììáôá áðü ôá ãêáæÜêéá êáé ðëáóôéêÜ äï÷åßá. Ãéá ôçí åðßèåóç äéåíåñãåßôáé ðñïáíÜêñéóç áðü ôçí áóôõíïìßá. "ÐñïôåñáéüôçôÜ ìáò åßíáé ïé Üíèñùðïß ìáò êáé åßìáóôå åõãíþìïíåò ðïõ äåí õðÞñîáí ôñáõìáôßåò êáé üëï ôï ðñïóùðéêü åßíáé áóöáëÝò" áíáöÝñåé ç Microsoft ÅëëÜäáò óå áíáêïßíùóÞ ôçò. "ÁíáìÝíïõìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åñåõíþí ôçò áóôõíïìßáò ðñïêåéìÝíïõ íá ó÷çìáôßóïõìå ïëïêëçñùìÝíç åéêüíá ãéá ôçí õðüèåóç".

ÅîÜñèñùóç óðåßñáò áðáãùãÝùí óôçí ÁôôéêÞ ÔÝëïò óôïí åöéÜëôç ôùí ÷ñõóï÷üùí ôçò ÁôôéêÞò Ýâáëå ç ÅË.ÁÓ., ç ïðïßá åîÜñèñùóå óðåßñá ðïõ áðÞãáãå åðé÷åéñçìáôßåò êáé ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò, æçôþíôáò êïóìÞìáôá êáé ñÜâäïõò ÷ñõóïý ãéá íá ôïõò áöÞóåé åëåýèåñïõò. Ïé äñÜóôåò åß÷áí äéáðñÜîåé ðÝíôå áðáãùãÝò êáé ðÞñáí ëåßá ðåñßðïõ 1.000.000 åõñþ êáé 16 êéëÜ ÷ñõóïý. ÓõíåëÞöèçóáí åðôÜ ¸ëëçíåò êáé äýï áëëïäáðïß, çëéêßáò áðü 29 Ýùò 35 åôþí, ïé ïðïßïé, üðùò Ýãéíå ãíùóôü áðü ôçí ÁóöÜëåéá ÁôôéêÞò êáé ôçí ÅÕÐ, åíôüðéæáí ôá èýìáôÜ ôïõò êïíôÜ óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõò Þ óôá óðßôéá ôïõò êáé ôá áðÞãáãáí. Ïé áðáãùãåßò êñáôïýóáí ôá èýìáôÜ ôïõò ãéá ìüíï ëßãåò çìÝñåò êáé ôá Üöçíáí åëåýèåñá üôáí ôïõò êáôÝâáëëáí ôá ëýôñá ðïõ æçôïýóáí. Óôç äéåñåýíçóç ôùí õðïèÝóåùí óçìáíôéêü ñüëï Ýðáéîáí ç ïìÜäá äéáðñáãìáôåõôþí êáé ïé øõ÷ïëüãïé ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ïé ïðïßïé âïÞèçóáí ôïõò áðá÷èÝíôåò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò. Ïé óõëëçöèÝíôåò äéÝðñáîáí ôéò åîÞò áðáãùãÝò: - ÂñáäéíÝò þñåò ôçò 15çò Äåêåìâñßïõ ôïõ 2011 áêéíçôïðïßçóáí 61÷ñï íï ÷ñõóï÷üï Ýîù áðü ôï óðßôé ôïõ êáé ìå ôç ÷ñÞóç âßáò ôïõ öüñåóáí êïõêïýëá óôï êåöÜëé êáé ôïí ïäÞãçóáí óôç ÌÜíäñá. ¼ìùò ï áðá÷èåßò êáôÜ-

öåñå íá äéáöýãåé üôáí ôï ìåôÝöåñáí óå åñçìéêü óçìåßï êïíôÜ óôçí åèíéêÞ ïäü Áèçíþí Ðáôñþí êáé óôç óõíÝ÷åéá åãêáôÝëåéøå ôçí ðåñéï÷Þ ìå ôç âïÞèåéá äéåñ÷üìåíïõ ïäçãïý ëåùöïñåßïõ. - Óôéò 23 Äåêåìâñßïõ ôïõ 2011 áðÞãáãáí 71÷ñïíï ÷ñõóï÷üï ôç óôéãìÞ ðïõ ðëçóßáæå óôï óðßôé ôïõ. Ôïí ïäÞãçóáí óå áðïèÞêç êôéñßïõ óôç ÄõôéêÞ ÁôôéêÞ êáé ôïí Üöçóáí åëåýèåñï óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áóðñïðýñãïõ, ðñùéíÝò þñåò ôçò åðüìåíçò çìÝñáò, áöïý ðñïçãïõìÝíùò ðáñÝëáâáí ìÝñïò ôùí ëýôñùí ðïõ æÞôçóáí. - ÖÝôïò, ôç íý÷ôá ôçò 8çò Éáíïõáñßïõ áêéíçôïðïßçóáí ôï ü÷çìá 26÷ñïíçò êáé ìå ôçí áðåéëÞ ðéóôïëéïý ôçò Ýâáëáí êïõêïýëá êáé ôçí ïäÞãçóáí óå ïéêïäïìÞ óôïí Áóðñüðõñãï. ÐñùéíÝò þñåò ôçò ßäéáò çìÝñáò ç áðá÷èåßóá áöÝèçêå åëåýèåñç, áöïý ðñþôá ïé ãïíåßò ôçò êáôÝâáëáí ìÝñïò ôùí ëýôñùí ðïõ æÞôçóáí ïé äñÜóôåò. - Óôéò 2 Ìáñôßïõ áêéíçôïðïßçóáí 32÷ñïíï, ãéï éäéïêôÞôç åñãïóôáóßïõ åðåîåñãáóßáò ëõìÜôùí ðïëýôéìùí ìåôÜëëùí, ôçí þñá ðïõ åôïéìáæüôáí íá ìðåé ìå ôï áõôïêßíçôü ôïõ óôçí ðéëïôÞ ôçò ðïëõêáôïéêßáò êïíôÜ óôï óðßôé ôïõ. Tïõ öüñåóáí êïõêïýëá, ôïí Ýâáëáí óôá ðßóù êáèßóìáôá ôïõ áõôïêéíÞôïõ ôïõ, ôïí ìåôÝ-

öåñáí óå ðåñéï÷Þ ôçò Äõô. ÁôôéêÞò. Åêåß ôïí Ýâáëáí óå Üëëï áõôïêßíçôï êáé ôïí ïäÞãçóáí óå êôßñéï éäéïêôçóßáò åíüò åê ôùí äñáóôþí, óôïí Áóðñüðõñãï. ÐñùéíÝò þñåò ôçò ßäéáò çìÝñáò ôïí Üöçóáí åëåýèåñï, áöïý ðÞñáí ôá ëýôñá áðü ôïõò äéêïýò ôïõ. Óôçí êáôï÷Þ ôùí óõëëçöèÝíôùí âñÝèçêå êáé ÷åéñüãñáöï óçìåßùìá üðïõ áíáãñÜöïíôáí ôá ðïóÜ ðïõ åß÷å ðÜñåé êÜèå ìÝëïò ôçò óðåßñáò áðü ôéò áðáãùãÝò ðïõ åß÷áí äéáðñÜîåé. Óôéò 25 ÌáÀïõ öÝôïò áðÞãáãáí áðü ôï õðüãåéï ðÜñêéíãê ôçò ïéêßáò ôçò 35÷ñïíç. Ôçò Ýâáëáí êïõêïýëá êáé áöïý ôçí áíÜãêáóáí íá åðéâéâáóôåß óôï áõôïêßíçôï, ôçí ïäÞãçóáí óå åñçìéêÞ ðåñéï÷Þ. Ïé äñÜóôåò åðéêïéíþíçóáí ìå ôïõò äéêïýò ôçò êáé æÞôçóáí ôçí êáôáâïëÞ ÷ñçìÜôùí êáé ÷ñõóïý, ðñïêåéìÝíïõ íá ôçí áöÞóïõí åëåýèåñç. ÐñùéíÝò þñåò ôçò 19çò Éïõíßïõ ç ãõíáßêá áöÝèçêå åëåýèåñç, áöïý ïé äéêïß ôçò êáôÝâáëáí óôïõò äñÜóôåò ìÝñïò ôùí ëýôñùí ðïõ æÞôçóáí. Ç ãõíáßêá, åêôüò áðü ôïí åöéÜëôç ôçò áðáãùãÞò, Ýæçóå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí 25 çìåñþí ïìçñåßáò ôçò áðßóôåõôç ôáëáéðùñßá, áöïý ïé äñÜóôåò ôçí êñáôïýóáí ìÝóá óå áõôïêßíçôï óå ïéêüðåäï éäéïêôçóßáò ôïõò óôç ÄõôéêÞ ÁôôéêÞ!


Eëåýèåñï

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

BHMA

Ôï èáýìá ôçò Ãåùìåôñßáò!!! ÃñÜöåé ï ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÌðñÜíçò ÄçìïóéïãñÜöïò - ÅñåõíçôÞò

Ôï èáýìá ôçò Ãåùìåôñßáò äåí åßíáé Üëëï áð' ôï ÍÝï Ìïõóåßï ôçò Áêñüðïëçò ôùí Áèçíþí, ôï ïðïßï óôéò 21 Éïõíßïõ 2012 óõìðëÞñùóå ôñßá Ýôç ëåéôïõñãßáò ôïõ. Ôñßá Ýôç áðü ôüôå, ðïõ Üíïéîå ôéò ðýëåò ôïõ óôï åëëçíéêü êáé ôï ðáãêüóìéï êïéíü! Óôïõò ¸ëëçíåò, ôïõò êëçñïíüìïõò ôùí áñ÷áßùí åõñçìÜôùí ôçò Áêñüðïëçò ôùí Áèçíþí, áëëÜ êáé óôïõò èáõìáóôÝò êáé ëÜôñåéò ôçò áñ÷áßáò ôÝ÷íçò üëïõ ôïõ êüóìïõ. Ç Áêñüðïëç ôùí Áèçíþí åßíáé ìíçìåßï ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ðïëéôéóìïý. Ìíçìåßï áéþíéï. Óôéò 20 Éïõíßïõ 2009 Ýãéíáí ìå êÜèå ëáìðñüôçôá êé åðéóçìüôçôá ôá åãêáßíéá. Êáé óôéò 21 -ôçí åðïìÝíçÜíïéîå ôéò ðýëåò ôïõ ãéá ôï Ï ê. ÄçìÞôñçò ÌðñÜíçò êïéíü, ôï åëëçíéêü êáé ôï ðáãêüóìéï. ¸÷åé Ýêôáóç 14.000 ô.ì. êáé óôåãÜæåé 4.000 áíôéêåßìåíá -åõñÞìáôá- ðïõ âñÝèçêáí ðÜíù óôï éåñü âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò ôùí Áèçíþí êáé óôïõò ðñüðïäÝò ôïõ. Åßíáé áíôéêåßìåíá -åõñÞìáôá- ìõêçíáúêÜ, ñùìáúêÜ êáé ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÜ. Ôï Ìïõóåßï âñßóêåôáé óôï íüôéï êëßôïò ôçò Áêñüðïëçò êáé óå åõèåßá áðüóôáóç 280 ì. áð' ôïí Ðáñèåíþíá. ¸÷åé êýñéá åßóïäï áð' ôçí ïäü Äéïíõóßïõ Áåñïðáãßôïõ. Åßíáé ôï èáýìá ôçò Ãåùìåôñßáò. ÓõíäõÜæåé ôñßá õðÝñï÷á óôïé÷åßá: ôçí êßíçóç, ôï öùò, ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ. Ï åðéóêÝðôçò ìå ôçí êßíçóÞ ôïõ -ôç äéáäñïìÞ ôïõ- áðïêôÜ ìéá áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ÷ùñéêÞ åìðåéñßá. Öùôßæåôáé, ùò åðß ôï ðëåßóôïí, áðü ôï öõóéêü öùôéóìü, ðïõ æçôïýí êáé ôá Ýñãá ôçò ãëõðôéêÞò. Áñ÷éôåêôïíéêÜ, ç äüìçóç ôïõ Ìïõóåßïõ Ý÷åé ùò ðõñÞíá óêõñüäåìá êáé ùò äéáóôÜóåéò ôéò äéáóôÜóåéò ôçò æùöüñïõ ôïõ Ðáñèåíþíá. Ôá åêèÝìáôá åêôßèåíôáé óå 4 åðßðåäá. Êáé åßíáé üëá êáôáðëçêôéêÜ, õðÝñï÷á, áîéïèáýìáóôá. Êáé ðáñáðÝìðïõí óôá âÜèç ôùí áéþíùí. Ï åðéóêÝðôçò Ý÷åé åíþðéüí ôïõ 4.000 áíôéêåßìåíá. 4.000 áñ÷áßá åõñÞìáôá. Êáé êÜðïéá óôéãìÞ ìÝíåé âïõâüò êé áêßíçôïò. Ãßíåôáé "óôÞëç Üëáôïò". Ôï Ìïõóåßï ôçò Áêñüðïëçò ôùí Áèçíþí äåí åßíáé ôï ðñþôï ðáãêïóìßùò, åßíáé Ýíá áðü ôá ùñáéüôåñá êáé ôá óðïõäáéüôåñá ìïõóåßá ôçò õöçëßïõ. ÓôåãÜæåé áñéóôïõñãÞìáôá ìïíáäéêÜ êé áíåðáíÜëçðôá. Êõñßùò äå ðñùôüôõðá, Ýñãá ôçò áñ÷áúêÞò êáé êëáóéêÞò åëëçíéêÞò ôÝ÷íçò! Êáé óõíäÝïíôáé êáôåõèåßáí ìå ôïí éåñü âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò ôùí Áèçíþí. ÓõíäÝïíôáé Üìåóá, åõèÝùò. Åßíáé ìíçìåßá ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ðïëéôéóìïý. ÌÝóá óôá 3 áõôÜ Ýôç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ôá åßäáí, ôá èáýìáóáí êáé ôá áðüëáõóáí 5 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé áð' üëá ôá ìÞêç êáé ôá ðëÜôç ôçò Ãçò. Ôï Ìïõóåßï ôçò Áêñüðïëçò ëÜìðåé áð' ôï áôôéêü öùò êáé ôç óôéëðíüôçôá ôùí ìáñìÜñéíùí áãáëìÜôùí. Ìáãåýåé. ÊáôáðëÞóóåé. Åßèå íá åðáíáðáôñéóôïýí êáé ôá ãëõðôÜ ôïõ Ðáñèåíþíá ðïõ êáôáêñáôïýí ïé ¢ããëïé.

5

Ôñåéò óôü÷ïé áðü ôïí íÝï õðïõñãü Åóùôåñéêþí ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá ç ôåëåôÞ ðáñÜäïóçò - ðáñáëáâÞò óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí. Ï áðåñ÷üìåíïò õðïõñãüò Áíôþíçò ÌáíéôÜêçò åõ÷Þèçêå êáëÞ åðéôõ÷ßá óôïõò ê.ê. Óôõëéáíßäç êáé Áèáíáóßïõ êáé åðáßíåóå åðáíåéëçììÝíùò ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü ôïõ õðïõñãåßïõ êáé ôïí ãåíéêü ãñáììáôÝá. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï õðïõñãüò Åõñ. Óôõëéáíßäçò áíáöÝñèçêå óôéò ôñåéò âáóéêÝò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ. ÁõôÝò, üðùò åßðå, èá åßíáé ç äéáìüñöùóç ìéáò óýã÷ñïíçò Ðïëéôåßáò ìå åêóõã÷ñïíéóìÝíç äçìüóéá äéïßêçóç, ç äçìéïõñãßá éó÷õñÞò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ðïõ èá Ý÷åé óôï åðßêåíôñï ôïí ðïëßôç êáé äéáìüñöùóç ôçò ìåôáíáóôåõôéêÞò íïìïèåóßáò óýìöùíá ìå ôï åõñùðáúêü èåóìéêü ðëáßóéï þóôå íá ðáýóåé ç ÷þñá íá åßíáé áðïèÞêç øõ÷þí. Ï áðåñ÷üìåíïò õðïõñãüò Á. ÌáíéôÜêçò åîÝöñáóå ôç èëßøç ôïõ äéüôé "áðï÷ùñåß áðü Ýíá õðïõñãåßï óôï ïðïßï åß÷å ðïëý êáëÞ óõíåñãáóßá" êáé äÞëùóå üôé áðï÷ùñåß ìå "éêáíïðïßçóç, äéüôé åðéôÝëåóå ôïí óêïðü ãéá ôïí ïðïßï, ôï åß÷å áíáëÜâåé, ðïõ Þôáí "ç äéåîáãùãÞ ôùí åêëïãþí". Åðßóçò, óçìåßùóå üôé "ìå äõï ðñÜîåéò íïìïèåôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ äéåõèåôÞóáìå áðñüâëåðôá êáé åðåßãïíôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áöïñïýóáí ôçí áðáó÷üëçóç". ¼ðùò ôüíéóå ç äéåõèÝôçóç ôùí ðñïâëçìÜôùí êáôÝóôç äõíáôÞ ÷Üñç óôïí "ðïëý êáëü ãåíéêü ãñáììáôÝá êáé óôï ðñïóùðéêü". Ï ê. ÌáíéôÜêçò åðáßíåóå ôï "Ýñãï ôùí äéåõèýíóåùí ðïõ äéåíÞñãçóáí ôéò åêëïãÝò" êáé ôéò äéåõèýíóåéò ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ "ìå ôåêìçñéùìÝíï ôñüðï ðñïåôïßìáóáí ôéò áíáãêáßåò áðïöÜóåéò" ãéá ôá æçôÞìáôá ðñïóùðéêïý. Êáé êáôÝëçîå áðåõèõíüìåíïò ðñïò ôïí

ê. Óôõëéáíßäç: "Ðéóôåýù üôé ìå ôï ðñïóùðéêü, ôçí ðåßñá êáé ôéò éêáíüôçôÝò óáò èá áíôåðåîÝëèåôå". Ï ê. Óôõëéáíßäçò åðáßíåóå ôïí ê. ÌáíéôÜêç êáé Ýêáíå ìíåßá óôï åðéóôçìïíéêü ôïõ Ýñãï, áðüôïêï ôïõ ïðïßïõ Þôáí, üðùò åßðå, "ôá óçìáíôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ðïõ öÝñáôå ðáñÜ ôï óýíôïìï äéÜóôçìá". Óçìåßùóå üôé "ìå ôïí ê. Áèáíáóßïõ èá ðñïóðáèÞóïõìå íá óõíå÷ßóïõìå ôï Ýñãï óáò", ôüíéóå üôé ôï õð. Åóùôåñéêþí "áðïôåëåß

ôç ñá÷ïêïêáëéÜ ôçò åëëçíéêÞò ÐåñéöÝñåéáò" êáé êáôÝëçîå: "Ï ôüðïò ÷ñåéÜæåôáé ðïëéôéêÞ êáé ðïëéôéêïýò ðïõ íá õðçñåôïýí ôïí ðïëßôç". Ï õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí Ä. Áèáíáóßïõ åðáßíåóå êáé áõôüò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ôïí "äÜóêáëï" ÌáíéôÜêç êáé ôçí åðéôõ÷ßá ìå ôçí ïðïßá äéåêðåñáßùóå ôï äýóêïëï Ýñãï ôïõ. "Åìåßò èá óõíå÷ßóïõìå áõôü ôï Ýñãï" óçìåßùóå ï ê. Áèáíáóßïõ, êáèþò "÷ñÝïò üëùí êáé åõèýíç åßíáé íá åêóõã÷ñïíßóïõìå ôï êñÜôïò".

ÅðéôÜ÷õíóç ôùí ìåôáññõèìßóåùí óôç Äçìüóéá Äéïßêçóç Ç åðéôÜ÷õíóç ôùí ìåôáññõèìßóåùí óôç Äçìüóéá Äéïßêçóç èá áðïôåëÝóåé ôçí ðñþôç ðñïôåñáéüôçôá ôïõ õðïõñãåßïõ ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, ôüíéóå ï áñìüäéïò õðïõñãüò, Áí. ÌáíéôÜêçò, êáôÜ ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôéò ÂñõîÝëëåò, óôï ðëáßóéï ôçò 4çò óõíÜíôçóçò ôçò task force, ôùí êñáôþí-ìåëþí ôçò ÅÅ êáé ôùí äéåèíþí ïñãáíéóìþí ðïõ ðáñÝ÷ïõí ôå÷íéêÞ âïÞèåéá óôçí ÅëëÜäá.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò, óõæçôÞèçêå ç ðïñåßá ôùí äñÜóåùí ðïõ áöïñïýí óôç óõíïëéêÞ áíáäéÜñèñùóç ôùí äïìþí êáé ëåéôïõñãéþí ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò, óôç èÝóðéóç åíüò íÝïõ êáé áðïôåëåóìáôéêïý óõóôÞìáôïò óõíôïíéóìïý ôçò êõâåñíçôéêÞò äñÜóçò êáé óôç âåëôßùóç êáé óçìáíôéêÞ åðéôÜ÷õíóç ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí ðñïò ôïõò ðïëßôåò êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò. Ï ê. ÌáíéôÜêçò, ìáæß ìå ôïí õöõðïõñãü, Ì. ÂïëïõäÜêç, óõíáíôÞèçêáí êáé ìå ôïí áñìüäéï åðßôñïðï ãéá ôo Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï, ê. Áíôïñ, ìå ôïí ïðïßï óõæçôÞèçêå ç åðéôÜ÷õíóç ôçò áðïññüöçóçò ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý ðñïãñÜììáôïò "ÄéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç", ðïõ âñßóêåôáé óÞìåñá óå ðïóïóôÜ ôçò ôÜîçò ôïõ 10-12%.

ÄÞìïò Á÷áñíþí: Ñýèìéóç ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí Ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ðñïò Ï.Ô.Á. ðïõ Ý÷ïõí âåâáéùèåß óôéò ôáìåéáêÝò ôïõò õðçñåóßåò åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 8 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 4038/2012. Óôç ñýèìéóç õðÜãïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ üëåò ïé ïöåéëÝò Þ äüóåéò ïöåéëþí ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôåß ëçîéðñüèåóìåò åöüóïí ôï óýíïëï ôùí âáóéêþí ïöåéëþí äåí õðåñâáßíåé ôéò äÝêá ÷éëéÜäåò (10.000) åõñþ, üôáí ðñüêåéôáé ãéá öõóéêÜ ðñüóùðá, êáé ôéò åâäïìÞíôá ðÝíôå ÷éëéÜäåò (75.000) åõñþ, üôáí ðñüêåéôáé ãéá íïìéêÜ ðñüóùðá ùò áêïëïýèùò: Á) ÅöÜðáî, ìå áðáëëáãÞ êáôÜ ðïóïóôü åêáôü ôïéò åêáôü (100%) áðü ôéò

êáôÜ ÊÅÄÅ ðñïóáõîÞóåéò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò. Â) Óå äýï (2) Ýùò äþäåêá (12) ìçíéáßåò äüóåéò, ìå áðáëëáãÞ êáôÜ ðïóïóôü åíåíÞíôá ôïéò åêáôü (90%) áðü ôéò êáôÜ ÊÅÄÅ ðñïóáõîÞóåéò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò. Ã) Óå äåêáôñåßò (13) Ýùò åßêïóé ôÝóóåñéò ìçíéáßåò äüóåéò (24), ìå áðáëëáãÞ êáôÜ ðïóïóôü åâäïìÞíôá ðÝíôå ôïéò åêáôü (75%) áðü ôéò êáôÜ ÊÅÄÅ ðñïóáõîÞóåéò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò. Ç áßôçóç ôïõ ïöåéëÝôç ãéá ôçí õðáãùãÞ óôç ñýèìéóç õðïâÜëëåôáé óôïí ïéêåßï äÞìï, ôï áñãüôåñï åíôüò ôåóóÜñùí ìçíþí áðü ôçí äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò.


6

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ

Åêêëçóç íá ìçí êüâåôáé ôï ñåýìá óôá öôù÷Ü íïéêïêõñéÜ Ôçí êáôçãïñçìáôéêÞ äÝóìåõóç ôçò Ðïëéôåßáò êáé ôçò äéïßêçóçò ôçò ÄÅÇ üôé äåí èá åêäßäïíôáé åíôïëÝò äéáêïðÞò çëåêôñïäüôçóçò ãéá ôá íïéêïêõñéÜ ðïõ Ý÷ïõí áíôéêåéìåíéêÞ áäõíáìßá ðëçñùìÞò, áëëÜ èá áíáæçôïýíôáé ôñüðïé ãéá ôç äéåõèÝôçóç ôïõ ÷ñÝïõò, æçôåß áðü ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ç ÐåñéöåñåéáêÞ ¸íùóç ÄÞìùí ÁôôéêÞò. Óå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí, ï ðñüåäñïò ôçò ÐÅÄÁ Íßêïò ÓáñÜíôçò ôïíßæåé üôé ç "áäõíáìßá ôùí óõìðïëéôþí ìáò íá ðëçñþóïõí ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ äçìéïõñãåß óïâáñü êïéíùíéêü ðñüâëçìá. Ç åéêüíá ðïõ äéáìïñöþíïõí Üìåóá ïé äÞìïé áðü ôçí åðéêïéíùíßá ôïõò ìå ôïõò ðïëßôåò åßíáé äéáñêþò åðéäåéíïýìåíç". Ç áäõíáìßá áõôÞ, ðñïóèÝôåé, åßíáé ðïëý Ýêäçëç óå Üíåñãá íïéêïêõñéÜ, Üðïñïõò ðïëßôåò êáé óå êïéíùíéêÜ óôñþìáôá ðïõ ðëÞôôïíôáé éäéáßôåñá áðü ôéò óõíÝðåéåò ôçò êñßóçò. ÓùñåõôéêÜ êáé ìå ôçí ðñüóèåôç åðéâÜñõíóç ôùí íïéêïêõñéþí ëüãù ôçò åßóðñáîçò ôïõ ôÝëïõò áêéíÞôùí ìÝóù ôçò ÄÅÇ, åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò ïéêïãÝíåéåò Ý÷ïõí êáèõóôåñïýìåíïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ êáé êéíäõíåýïõí ìå äéáêïðÞ ôçò çëåêôñïäüôçóçò ôïõò, åðéóçìáßíåé. Ç ÐÅÄÁ ôïíßæåé üôé ôï çëåêôñéêü ñåýìá áðïôåëåß êïé-

ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ: Óôçñßîôå ôï Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï êáé ôï Êïéíùíéêü Öáñìáêåßï Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ âéþíåé ç ÷þñá ìáò êáé ç óõíå÷Þò áýîçóç ôçò áíåñãßáò, öÝñíåé üëï êáé ðåñéóóüôåñïõò óõìðïëßôåò ìáò áíôéìÝôùðïõò ìå ôç öôþ÷åéá êáé ôïí êïéíùíéêü áðïêëåéóìü. Óôï ðëáßóéï áõôü, ï äÞìïò ÐáëëÞíçò óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ íá áíáêïõößóåé ôéò êáèçìåñéíÝò áíÜãêåò ôùí ïéêïíïìéêÜ áäýíáôùí äçìïôþí, ìåôÜ áðü ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ßäñõóå ôï "Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï" êáé ôï "Êïéíùíéêü Öáñìáêåßï". Åêôüò üìùò áðü ôï äßêôõï ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðñïóöÝñïõí ôñüöéìá êáé åßäç ðñþôçò áíÜãêçò, ç âïÞèåéá üëùí ìáò åßíáé êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò. Ãéá ôï ëüãï áõôü óáò êáëïýìå íá óõíåéóöÝñåôå ôñüöéìá, ñïý÷á êáé Üëëá åßäç ðñþôçò áíÜãêçò êáèþò êáé öÜñìáêá ôá ïðïßá óõãêåíôñþíïíôáé óôï Äçìáñ÷åßï ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12, ÃÝñáêáò) áðü ôçí ÊïéíùíéêÞ Õðçñåóßá ôïõ äÞìïõ êáèçìåñéíÜ 9:00 - 13:00. ¼ëïé ìáæß ìðïñïýìå íá ðåôý÷ïõìå ðåñéóóüôåñá. Áò ìçí îå÷íÜìå ðùò áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ìðïñåß êáé åìåßò íá âñåèïýìå óå áíÜëïãç êáôÜóôáóç êáé íá ÷ñåéáæüìáóôå âïÞèåéá. Óôçí êáôåýèõíóç áõôÞ ôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ÐáëëÞíçò óôç óõíåäñßáóç ôïõ ôçò 31çò ÌáÀïõ áðïöÜóéóå ïìüöùíá íá êáëÝóåé ôïõò óõìðïëßôåò ìáò óôï ðëáßóéï ôçò ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò íá óõíåéóöÝñïõí. ¸ôóé ëïéðüí ôñüöéìá ìáêñÜò äéÜñêåéáò, ñïý÷á óå êáëÞ êáôÜóôáóç êáé öÜñìáêá èá óõãêåíôñþíïíôáé åðßóçò êáé óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ÐáëëÞíçò ðïõ âñßóêåôáé óôçí Ïäü Öåéäéððßäïõ 22 óôçí ÐáëëÞíç êÜèå ÓÜââáôï êáé ÊõñéáêÞ áðü ôéò 24/6/2012 Ýùò ôéò 15/7/2012 êáé þñåò 10:00 ìå 13:00.

íùíéêü áãáèü êáé âáóéêÞ áíÜãêç ôùí ðïëéôþí. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ç äéáêïðÞ ôïõ ñåýìáôïò ëüãù áíôéêåéìåíéêÞò áäõíáìßáò ðëçñùìÞò ôùí ëïãáñéáóìþí åßíáé áðáñÜäåêôç, åíþ ìðïñåß íá èÝóåé óå êßíäõíï áêüìç êáé ôçí õãåßá êáé áóöÜëåéá ôùí êáôïßêùí óôç óýã÷ñïíç ìåãáëïýðïëç. Ï ê. ÓáñÜíôçò ðñïóèÝôåé üôé ç ÐÅÄÁ åììÝíåé óôç èÝóç ôçò ãéá ôçí ðëÞñç áðïóýíäåóç ôïõ åéäéêïý ôÝëïõò áêéíÞôùí áðü ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ êáé åðßóçò ôç äßêáéç êáôáíïìÞ ôùí öïñïëïãéêþí âáñþí. Ç ÐÅÄÁ óçìåéþíåé áêüìá ðùò "ðñüóöáôåò ðëçñïöïñßåò ãéá ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò ÄÅÇ äåí èá äå÷èïýìå íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ùò äéêáéïëïãßá ãéá ìéá êïéíùíéêÜ áíÜëãçôç ðïëéôéêÞ" êáé ôïíßæåé ôçí áíÜãêç "íá áíáæçôçèïýí Üëëåò ëýóåéò ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò ÄÅÇ, ðïõ íá åßíáé åéò üöåëïò ôçò ðëåéïøçößáò ôùí ðïëéôþí, áêüìç êáé áí óõíåðÜãïíôáé ôçí áðþëåéá ðñïíïìßùí ãéá ëßãïõò åõíïçìÝíïõò".

ÁõîÜíïíôáé Üíåñãïé êáé Üóôåãïé óôçí ÅëëÜäá Áýîçóç 8,7% êáôáãñÜöåôáé óôá ðïóïóôÜ ôçò áíåñãßáò óôçí ÅëëÜäá, êáôÜ ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2012, óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ ðåñßïäï, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ ðáñïõóßáóå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, óôçí åîáìçíéáßá Ýêèåóç ãéá ôçí êïéíùíéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ÅÅ. Ôï ðïóïóôü áõôü ìåôáöñÜæåôáé óå 400.000 ëéãüôåñåò èÝóåéò åñãáóßáò. Áíçóõ÷çôéêÜ áõîÜíïíôáé êáé ïé Üóôåãïé. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, óôçí Éóðáíßá ÷Üèçêáí 660.000 èÝóåéò åñãáóßáò, óôçí Ðïñôïãáëßá 210.000 êáé óôçí Éôáëßá 180.000. Ç ÅëëÜäá óõãêáôáëÝãåôáé óôçí ïìÜäá ôùí ÷ùñþí óôéò ïðïßåò áíáìÝíåôáé åðéäåßíùóç ôçò áðáó÷üëçóçò ôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2012 óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí êáé ôùí êáôáóêåõþí, åðéóçìáßíåé áêüìç ç Êïìéóéüí. ÅîÜëëïõ, óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôçò ÅðéôñïðÞò, ôçí ôñéåôßá 2008- 2011 ç áíåñãßá óôïõò ðïëßôåò çëéêßáò 55- 64 åôþí äéðëáóéÜóôçêå óå Ýîé êñÜôç ìÝëç: ôçí ÅëëÜäá, ôç Äáíßá, ôçí Éñëáíäßá, ôçí Éóðáíßá, ôç Ëåôïíßá êáé ôç Ëéèïõáíßá. ÐáñÜëëçëá, ôï 64% ôùí ÅëëÞíùí çëéêßáò 15- 35 åôþí (27% ãéá ðåñéïñéóìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé 37% ìáêñïðñüèåóìá) äçëþíïõí Ýôïéìïé íá åãêáôáóôáèïýí êáé íá åñãáóôïýí óå Üëëç åõñùðáúêÞ ÷þñá. Ï ìÝóïò êïéíïôéêüò üñïò åßíáé 53%, åíþ õøçëÜ ðïóïóôÜ ðáñáôçñïýíôáé åðßóçò óôçí Éóðáíßá êáé ôçí Éñëáíäßá (áðü 67%) êáé óôçí Ðïñôïãáëßá (57%). Ìå ôá ðéï ìåëáíÜ ÷ñþìáôá ðåñéãñÜöåé ç ÅðéôñïðÞ ôçí êáôÜóôáóç ôùí áóôÝãùí óôçí ÅëëÜäá. ¼ðùò åðéóçìáßíåôáé óôçí Ýêèåóç, ôï 2011 ïé Üóôåãïé óôç ÷þñá ìáò áõîÞèçêáí êáôÜ 25%, óå ó÷Ýóç ìå ôï 2009, êáé áíÝñ÷ïíôáé óå 20.000. ÐÜíù áðü ôï Þìéóõ ôùí áóôÝãùí åíôïðßæïíôáé óôçí ÁèÞíá êáé ôïí ÐåéñáéÜ (11.000- áðü ôïõò ïðïßïõò 8.000 åßíáé ¸ëëçíåò). Ôï ðñüâëçìá ôùí áóôÝãùí Ý÷åé êÜíåé åðßóçò ôçí åìöÜíéóÞ ôïõ óå ðüëåéò üðùò

ôá ×áíéÜ, ôï ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò êáé ôá Ôñßêáëá, áíáöÝñåé ç ÅðéôñïðÞ. Óôçí Ýêèåóç õðïãñáììßæåôáé üôé ëüãù ôçò êñßóçò Ý÷åé áõîçèåß ï áñéèìüò ôùí áóôÝãùí ìå õøçëÞ ìüñöùóç ðïõ åß÷áí éêáíïðïéçôéêü âéïôéêü åðßðåäï, ÷ùñßò øõ÷ïëïãéêÜ ðñïâëÞìáôá Þ ðñïâëÞìáôá åîÜñôçóçò, ïé ïðïßïé ðëÝïí "äåí ôá âãÜæïõí ðÝñá", Ý÷ïíôáò ÷Üóåé ôç äïõëåéÜ ôïõò. Ç ÅðéôñïðÞ óçìåéþíåé åðßóçò üôé ôï 68% ôïõ ðëçèõóìïý óôçí ÅëëÜäá æåé êÜôù áðü ôï üñéï ôçò öôþ÷åéáò (ó.ó. äçëáäÞ ìå åéóüäçìá êÜôù áðü ôï 60% ôïõ ìÝóïõ åèíéêïý åéóïäÞìáôïò) êáé äéáèÝôåé ðÜíù áðü ôï 40% ôïõ åéóïäÞìáôüò ôïõ ãéá ôï åíïßêéï Þ ôçí áðïðëçñùìÞ óôåãáóôéêïý äáíåßïõ. ÔÝëïò, ç ÅðéôñïðÞ áíáöÝñåé üôé ôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2012 áíáìÝíåôáé íá ìåéùèïýí ïé êïéíùíéêÝò äáðÜíåò êáôÜ 18%.

Èåñéíü ðñüãñáììá óôá äñïìïëüãéá ôùí óõãêïéíùíéþí Ìå ðåñéêïðÝò åíüøåé èÝñïõò, óôï Þäç ðåñéïñéóìÝíï êáôÜ 30% äßêôõï ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí, áíáìÝíåôáé íá Ýñèåé áíôéìÝôùðï ôï åðéâáôéêü êïéíü, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü ôï ÓÜââáôï. Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò áíáìÝíåôáé íá ôåèåß óå åöáñìïãÞ ôï èåñéíü ðñüãñáììá ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ðåñéïñéóìÝíåò óõ÷íüôçôåò äñïìïëïãßùí. ÓõãêåêñéìÝíá áñáéüôåñá äñïìïëüãéá èá åêôåëïýí ôá ëåùöïñåßá êáé ôá ôñüëåú áðü ôï åñ÷üìåíï ÓÜââáôï (30 Éïõíßïõ), åíþ ç ãñáììÞ 1 ôïõ ìåôñü (çëåêôñéêüò óéäçñüäñïìïò) êáé ôï ôñáì èá ôåèïýí óå èåñéíü ðñüãñáììá áðü ôç ÄåõôÝñá 2 Éïõëßïõ. Áðü ôï åðüìåíï ÓÜââáôï 7 Éïõíßïõ èá åêôåëïýíôáé áñáéüôåñá ôá äñïìïëüãéá ôïõ ìåôñü. Ç åöáñìïãÞ ôïõ èåñéíïý ðñïãñÜììáôïò

ãéá ôá ëåùöïñåßá åêôéìÜôáé üôé èá áõîÞóåé ôïí ÷ñüíï áíáìïíÞò óôéò óôÜóåéò áêüìç êáé êáôÜ 100%, ôáëáéðùñþíôáò áêüìç ðåñéóóüôåñï ôïõò åðéâÜôåò. Óáöþò ÷åéñüôåñç èá åßíáé ç êáôÜóôáóç ôá Óáââáôïêýñéáêá, ïðüôå ç êßíçóç åßíáé ìåéùìÝíç êáé åöáñìüæåôáé äéáöïñåôéêü ðñüãñáììá, ðåñéïñéóìÝíùí óõ÷íïôÞôùí ôüóï ôïõò èåñéíïýò üóï êáé ôïõò ÷åéìåñéíïýò ìÞíåò. ÐåñéïñéóìÝíåò èá åßíáé ïé óõ÷íüôçôåò êáé óôá ìÝóá óôáèåñÞò ôñï÷éÜò, ôá ïðïßá ùóôüóï åìöáíßæïõí áõîçìÝíç áîéïðéóôßá Ýíáíôé ôùí åðßãåéùí ìÝóùí. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé ÷ñïíïáðïóôÜóåéò ìåôáîý ôùí óõñìþí ôïõ çëåêôñéêïý èá áõîçèïýí áðü ðÝíôå óå ïêôþ ëåðôÜ êáôÜ ôéò þñåò áé÷ìÞò, åíþ åêôüò ùñþí áé÷ìÞò ç óõ÷íüôçôá äéÝëåõóçò ôùí óõñìþí èá îåðåñíÜåé ôá

10 ëåðôÜ. ÁíÜ 17 ëåðôÜ èá åêôåëïýíôáé ôá äñïìïëüãéá ôïõ ôñáì êáôÜ ôéò þñåò áé÷ìÞò, åíþ êáé ôï äçìïöéëÝóôåñï ìÝóï, ôï ìåôñü, áíáìÝíåôáé íá êõêëïöïñåß ìå óçìáíôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò. ÁíáëõôéêÜ ç óõ÷íüôçôá ôùí äñïìïëïãßùí ôïõ ìåôñü êáôÜ ôéò þñåò áé÷ìÞò èá áõîçèåß óôá 5 áðü ôá 3 ëåðôÜ, åíþ áðü ôéò 5 ôï áðüãåõìá ïé óõñìïß èá áíá÷ùñïýí êÜèå åðôÜ ëåðôÜ êáé êÜèå äÝêá ëåðôÜ ìåôÜ ôéò 10 ôï âñÜäõ. Ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ åðéâáôéêïý êïéíïý ï ÏÁÓÁ èá åíéó÷ýóåé ëåùöïñåéáêÝò ãñáììÝò ðïõ åîõðçñåôïýí, ìåôáîý Üëëùí, ôï áåñïäñüìéï êáé ôïí óôáèìü ÊÔÅË Êçöéóïý. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åðéâÜôåò ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôïí áñéèìü 185 Þ íá åðéóêÝðôïíôáé ôç äéåýèõíóç www.oasa.gr.


ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

7

Çìåñßäá ãéá ôéò ðñïùèïýìåíåò êáëëéÝñãåéåò óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç 13 Éïõíßïõ 2012 ç çìåñßäá ìå èÝìá "Ðñïùèïýìåíåò êáëëéÝñãåéåò óôéò åäáöïêëéìáôéêÝò óõíèÞêåò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò" ðïõ äéïñãÜíùóå ç Ä/íóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò ôçò Ð.Å. ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ìå ôç óôÞñéîç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò - ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò. Ôï ÁìöéèÝáôñï ôïõ äçìáñ÷åßïõ Êïñùðßïõ êáôáêëýóôçêå áðü íÝïõò êáé åí åíåñãåßá áãñüôåò, áðü õðïøÞöéïõò åðé÷åéñçìáôßåò, áëëÜ êáé áðü áíÝñãïõò ðïõ áíáæçôïýí ëýóåéò ãéá áõôïáðáó÷üëçóç, ðïõ Ýóðåõóáí íá åíçìåñùèïýí ðñïêåéìÝíïõ íá áó÷ïëçèïýí ìå êÜðïéï áðü ôá ðñïùèïýìåíá åßäç êáëëéåñãåéþí. Óôçí çìåñßäá åðßóçò ðáñåõñÝèçêáí ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êá ×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá, ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò & Ôñïößìùí êïò Ãåþñãéïò Êáíåëëüðïõëïò, ç âïõëåõôÞò ÁôôéêÞò êá Ãåùñãßá Ìáñôßíïõ, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ïéêïíïìéêþí êá Ëéëßêá ÂáóéëÜêïõ, ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Âüñåéïõ ÔïìÝá êïò Êùí/íïò ÌáíéÜôçò, ï åíôåôáëìÝíïò ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò êïò Ìé÷Üëçò ÂáóéëÜêçò, ïé ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êá ÄÝóðïéíá Áöåíôïýëç, êïò ÉùÜííçò Äçìüðïõëïò êáé êïò ÄçìïóèÝíçò Ìðáñïýôáò, ç ãåíéêÞ äéåõèýíôñéá ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò êá Áéìéëßá Ñüäç, ï äÞìáñ÷ïò Êñùðßáò êïò ÄçìÞôñçò Êéïýóçò, êáèþò êáé õøçëüâáèìá óôåëÝ÷ç ôïõ õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí êáé êáèçãçôÝò ôïõ Ãåùðïíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ïé ïðïßïé Ýêáíáí éäéáßôåñá åíäéáöÝñïõóåò åéóçãÞóåéò. Ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êá ×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá, êáôÜ ôï ÷áéñåôéóìü ðïõ áðåýèõíå óôï ðëáßóéï ôçò çìåñßäáò, ìåôáîý Üëëùí áíÝöåñå: "Èåùñïýìå åðßêáéñç áõôÞ ôçí çìåñßäá ãéáôß óôéò óçìåñéíÝò ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò ôçò ðáñáôåôáìÝíçò ýöåóçò ç åîáóöÜëéóç ôçò âéùóéìüôçôáò ãéá ôç ÷þñá ìáò Ý÷åé Üìåóç êáé áìößäñïìç ó÷Ýóç ìå ôçí âéùóéìüôçôá ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá. Óôï ðëáßóéï äå êáé ôçò íÝáò áõôïäéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò, ç áãñïôéêÞ áíÜðôõîç êáé ï åîùóôñåöÞò ðñïóáíáôïëéóìüò ôçò èá ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé âáóéêÞ ðñïôåñáéüôçôá. ÊáèÞêïí ôçò ðïëéôåßáò êáé ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò èá ðñÝðåé íá åßíáé ç ÷Üñáîç ìéáò óôñáôçãéêÞò áíáôñïðþí, áíáèåùñÞóåùí êáé ìåôáññõèìßóåùí þóôå ç áãñïôéêÞ ïéêïíïìßá íá áðïôåëÝóåé Ýíá áðü ôïõò êýñéïõò ìï÷ëïýò áíÜðôõîçò ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí. Ïé ðñïôåñáéüôçôåò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ ôïìÝá óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ åóôéÜæïíôáé óôá áêüëïõèá: - ÈåóìïèÝôçóç æùíþí ÷ñÞóåùí ãçò þóôå íá ðñïóôáôåõèåß ç ãåùñãéêÞ ãç - ÁíÜäåéîç ôùí ôïðéêþí ðñïúüíôùí õøçëÞò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò ðïõ áíôáðïêñßíïíôáé óôçí ðïéêßëç êáé áõîáíüìåíç æÞôçóç êáé óôéò áðáéôÞóåéò ôçò åã-

÷þñéáò êáé äéåèíïýò áãïñÜò - Áýîçóç ôçò ðáñáãùãÞò íÝùí ðñïúüíôùí ãéá ôç äéåýñõíóç ôùí åõêáéñéþí äéÜèåóçò óôçí áãïñÜ - Âåëôßùóç ôçò çëéêéáêÞò óýíèåóçò ìÝóù ôçò áýîçóçò ôùí íåáñþí áôüìùí óôïí ðñùôïãåíÞ ôïìÝá - Ðñïþèçóç ôçò êôçíïôñïößáò êáé âéïëïãéêÞò ãåùñãßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí äéáôáñá÷þí óôçí éóïññïðßá âáóéêþí êëÜäùí ôçò öõôéêÞò ðáñáãùãÞò ìåôÜ ôçí áíáèåþñçóç ôçò ÊïéíÞò ÁãñïôéêÞò ÐïëéôéêÞò - Âåëôßùóç ôïõ åðéðÝäïõ êáôÜñôéóçò ôùí áðáó÷ïëïõìÝíùí óôç ãåùñãßá êáé - Ðñïþèçóç öéëéêþí ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí ãåùñãéêþí ðñáêôéêþí Ïé íÝåò ðñïùèïýìåíåò êáëëéÝñãåéåò ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí áíôéêåßìåíï äõíáìéêÞò êáé óýã÷ñïíçò åðé÷åéñçìáôéêÞò ðñùôïâïõëßáò. Ìå äéáðéóôùìÝíç ôçí áíÜãêç ãéá ôçí åýñåóç íÝùí åíáëëáêôéêþí åðéëïãþí óôç ãåùñãßá, ôçí áõîáíüìåíç óôñïöÞ ôçò êáôáíÜëùóçò óå ðñïúüíôá áñùìáôéêÜ êáé öáñìáêåõôéêÜ, êáé ôçí êáëëéåñãçôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ ôïìÝá ðñïò ôçí ïéêïëïãéêÞ ãåùñãßá êáé ôçí áåéöïñßá, ðéóôåýïõìå âÜóéìá üôé åðåíäýïíôáò ó’´áõôÝò ôéò ðñïùèïýìåíåò êáëëéÝñãåéåò ìå êáëÜ ó÷åäéáóìÝíåò ðáñåì-

âÜóåéò èá Ý÷ïõìå ôçí áíáìåíüìåíç ðïëëáðëÜóéá ïéêïíïìéêÞ áíôáðïäïôéêüôçôá êáé ôçí åîïìÜëõíóç ôùí äéáñèñùôéêþí áíéóïññïðéþí óå áñêåôÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò." ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìåñßäáò ðáñïõóéÜóôçêáí åêôåíþò áðü ôïõò äéáêåêñéìÝíïõò åéóçãçôÝò ïé íÝåò êáéíïôüìåò êáëëéÝñãåéåò ðïõ ìðïñïýí íá áíáðôõ÷èïýí óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ üðùò ôï ñüäé, ç óõêéÜ, ç öéóôéêéÜ, ôá êçðåõôéêÜ, ôá áñùìáôéêÜ êáé ôá öáñìáêåõôéêÜ öõôÜ, ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ãåùñãßá ìÝóá áðü ôç íÝá ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ êáèþò êáé èÝìáôá åðéäïôÞóåùí ãéá ôéò ïñãáíþóåéò ðáñáãùãþí. Ïé åéóçãÞóåéò ôùí ïìéëçôþí äçìïóéåýïíôáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞ, www.patt.gov.gr., áêïëïõèþíôáò ôçí ðáñáêÜôù äéáäñïìÞ: Áñ÷éêÞ -->Ðïëéôéóìüò -->Åêäçëþóåéò-Çìåñßäåò -->ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò -->ÁðïôåëÝóìáôá Çìåñßäáò ãéá ôéò Ðñïùèïýìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá åîÞò ôçëÝöùíá: - Ä/íóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò: ôçë 213 2005366, 213 2005342 - Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí: êïò Ä. Ãñáììáôéêüò , ôçë. 210 2124175, éóôïóåëßäá: www.minagric.gr - Ãåùðïíéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí: êáèçãçôÞò êïò ÁêïõìéáíÜêçò, ôçë.

Åãêñßèçêå ç Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ ôïõ Ýñãïõ áðïññïÞò üìâñéùí óôçí Áíïéîç Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò åíÝêñéíå ïìüöùíá ôçí ðñïþèçóç Ýíôáîçò ôïõ Ýñãïõ "ÊáôáóêåõÞ áãùãþí áðïññïÞò ïìâñßùí õäÜôùí ïäïý Ìåã. ÁëåîÜíäñïõ ÄÞìïõ Äéïíýóïõ" óôï Ðåñéöåñåéáêü Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá ÁôôéêÞò 2007 - 2013, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Óõíåäñßáóçò ôçò Ôñßôçò 26 Éïõíßïõ 2012. Ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ, ÃéÜííçò ÊáëáöáôÝëçò, ðïõ ðáñÝóôç óôç Óõíåäñßáóç, ÷áéñÝôéóå ôçí áðüöáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ, ÷áñáêôÞñéóå ôï Ýñãï éäéáßôåñá óçìáíôéêü ãéá ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ êáé åîÝöñáóå ôçí åðéèõìßá ôïõ íá óõíå÷éóôåß ç ïõóéáóôéêÞ óõíåñãáóßá ðïõ õðÜñ÷åé ìå ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò. Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò, äÞëùóå: "Îåðåñíþíôáò ãñáöåéïêñáôéêÝò åìðëïêÝò êáé äõóôïêßåò êáé Ý÷ïíôáò ðÜíôá ùò âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ôçí êáôÜèåóç þñéìùí ìåëåôþí áðü ôïõò äÞìïõò, áðïäåéêíýïõìå óå êáèçìåñéíÞ âÜóç ôçí ðñüèåóÞ ìáò íá õëïðïéçèïýí óçìáíôéêÜ Ýñãá õðïäïìþí, ðïõ èá äéåõêïëýíïõí ôçí êáèçìåñéíüôçôá ôùí ðïëéôþí".

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ßäéáò óõíåäñßáóçò ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò, ðñï÷þñçóå óôçí êáôÜ ðëåéïøçößá Ýãêñéóç ôùí üñùí ôçò ðñïãñáììáôéêÞò óýìâáóçò äýï Ýñãùí ðïõ èá ÷ñçìáôïäïôçèïýí áðü éäßïõò ðüñïõò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò.

ÓõãêåêñéìÝíá, ðñüêåéôáé ãéá ôá Ýñãá: - "Âåëôßùóç - Åêóõã÷ñïíéóìüò ÅãêáôáóôÜóåùí Áèëçôéêïý ÊÝíôñïõ Ìåôáìüñöùóçò - Ëõêüâñõóçò" ðñïûðïëïãéóìïý 1.547.287,65 (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ÖÐÁ). - "ÊáôáóêåõÞ ËéìíïäåîáìåíÞò ÊáñáôæÜ ÄÞìïõ ÔñïéæÞíáò" ðñïûðïëïãéóìïý 1.500.000 åõñþ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ÖÐÁ).


8

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

Ïé áðïöÜóåéò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõë Tï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÓõíåäñßáóÞò ôïõ, ìå áöïñìÞ ôéò ðñüóöáôåò ðõñêáãéÝò ðïõ Ýðëçîáí ôçí ÁíáôïëéêÞ êáé ÄõôéêÞ ÁôôéêÞ, êáé Ýðåéôá áðü ðñüôáóç ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò, ÃéÜííç Óãïõñïý, áðïöÜóéóå êáôÜ ðëåéïøçößá: - Íá åêöñÜóåé ôá èåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôïõò óõããåíåßò ôïõ Üôõ÷ïõ ðõñïóâÝóôç ðïõ Ý÷áóå ôç æùÞ ôïõ óôçí ðõñêáãéÜ ôçò Åëåõóßíáò. - Íá åêöñÜóåé ôç âáèéÜ ôïõ áíçóõ÷ßá ãéá ôç óõíå÷éæüìåíç êáôáóôñïöÞ ôùí ôåëåõôáßùí äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí ôçò ÁôôéêÞò. - Íá åîåôÜóåé ôç äõíáôüôçôá ôçò Ýùò Ýíá âáèìü óõìâïëÞò ôïõ óôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí ðëçãÝíôùí áðü ôéò ðñüóöáôåò ðõñêáãéÝò, ìåôÜ áðü ó÷åôéêÞ íïìïèåôéêÞ ðñùôïâïõëßá. - Íá êáëÝóåé ôçí êõâÝñíçóç íá ëÜâåé Üìåóá ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí ðåñéï÷þí ðïõ åðëÞãçóáí êáé íá åðé÷ïñçãÞóåé ìå ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôç äáðÜíç ðïõ èá ðñïêýøåé.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ: ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÔÁ×. Ä/ÍÓÇ: Ë. ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ 29 & ÁÈÁÍ. ÄÉÁÊÏÕ - Ô.Ê. 145 65 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ×áñÜëáìðïò ÌõëùíÜò ÔÇË: 213 2030623 - Fax: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr Áñéè. Ðñùô: 19615 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÐÑÏ×ÅÉÑÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ Äéáêçñýóóåé üôé ôçí 6ç ôïõ ìÞíá Éïõëßïõ ôïõ Ýôïõò 2012, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ, êáé þñá 09:30 ð.ì. Ýùò 10:00 ð.ì. (þñá ëÞîçò õðïâïëÞò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ, óôçí ïäü Ë. Ìáñáèþíïò 29 & Áèáíáóßïõ ÄéÜêïõ - ¢ãéïò ÓôÝöáíïò, åíþðéïí ôçò ïñéóèåßóçò ÅðéôñïðÞò, èá äéåíåñãçèåß ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí "ÐñïìÞèåéá ìç÷áíçìÜôùí êáé ëïéðïý åîïðëéóìïý ðñáóßíïõ", ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 12.115,00 Åõñþ, ðëÝïí Ö.Ð.Á. 23%, 2.786,50 Åõñþ, Þôïé óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 14901,50 Åõñþ,óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Í.3463/06 (Äçìïôéêïý & Êïéíïôéêïý Êþäéêá), 2286/95 êáé Õ.Á. 11389/93 (ÅÊÐÏÔÁ). Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé åðôáêüóéá óáñÜíôá ðÝíôå åõñþ êáé åðôÜ ëåðôÜ (745,07 Åõñþ), äçëáäÞ óå ðïóïóôü 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôï ÖÐÁ). Áíôßãñáöá ôçò äéáêÞñõîçò , ôçò ìåëÝôçò êáé ðëçñïöïñßåò ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò þñåò êáé ìÝñåò áðü ôï ãñáöåßï ðñïìçèåéþí ôïõ ÄÞìïõ, áñìüäéïé õðÜëëçëïé ê. ×áñÜëáìðïò ÌõëùíÜò (ôçë. 2132030623) êáé ê. ÄÞìçôñá Êåúóßäïõ (ôçë. 2132030644). Áã. ÓôÝöáíïò, 27/06/2012 Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí, ÁíÜðôõîçò, ÄéáöÜíåéáò & ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò Íéêüëáïò ÐÝððáò

- Ç áóôõíïìßá êáé ç ðõñïóâåóôéêÞ èá ðñÝðåé áðü êïéíïý íá äïõí ôï èÝìá ôçò ðáñáâáôéêüôçôáò êáé ôçò êáýóçò ôùí åëáóôéêþí óôç ÄõôéêÞ ÁôôéêÞ êáé íá õðÜñîïõí áðïöÜóåéò ðïõ èá ëçöèïýí áðü ôïí õðïõñãü Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç. Ç áðüöáóç åëÞöèç Ýðåéôá áðü åêôåíÞ åíçìåñùôéêÞ óõæÞôçóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå, ìåôÜ áðü ó÷åôéêü áßôçìá ôçò ðáñÜôáîçò "ËáúêÞ Óõóðåßñùóç", ç ïðïßá Ýöåñå ôï èÝìá åêôüò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, õðïóôçñßæïíôáò üôé "ï üðïéïò ó÷åäéáóìüò êáé ôá ìÝôñá áíôéìåôþðéóçò ôùí ðõñêáãéþí Þôáí áíáðïôåëåóìáôéêÜ êáé ðÜó÷ïõí êõñßùò óôçí ðñüëçøç êáé ôçí Üìåóç áíôéìåôþðéóç ðñéí ïé ðõñêáãéÝò åðåêôáèïýí êáé ãßíïõí áíåîÝëåãêôåò". ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Óõíåäñßáóçò ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá, óå óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ðáñÝèåóå ðëÞñç áðïëïãéóìü ìå êáô' åêôßìçóç óôïé÷åßá ãéá ôéò êáìÝíåò åêôÜóåéò (åðéóõíÜðôåôáé ó÷åôéêüò ðßíáêáò) êáé åíçìÝñùóå ôï Óþìá ãéá ôçí Üìåóç óýóôáóç Åðéôñïðþí ÄéåíÝñãåéáò åíôïðéóìïý, êáôáãñáöÞò êáé áðïôßìçóçò æçìéþí ãéá êôßóìáôá áðü ôçí ðõñêáãéÜ ôçò 16çò Éïõíßïõ óôéò ðåñéï÷Ýò ôùí äÞìùí ËáõñåùôéêÞò, Óáñùíéêïý êáé ÐáëëÞíçò, êáèþò êáé ãéá ôç äéåíÝñãåéá áõôïøéþí áðü óõíåñãåßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò óôéò êáìÝíåò ðåñéï÷Ýò êáé êáôáãñáöÞ ôùí ïéêçìÜôùí êáé ôùí åãêáôáóôÜóåùí ðïõ õðÝóôçóáí æçìéÝò, áõôïøßåò ïé ïðïßåò îåêßíçóáí Þäç ôï ðñùß ôçò ÄåõôÝñáò 17 Éïõíßïõ. Ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò, Óôáõñïýëá ÄÞìïõ, åíçìÝñùóå ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ãéá ôéò êéíÞóåéò ðïõ Ýãéíáí óôéò ðõñêáãéÝò ôçò Åëåõóßíáò êáé ôïõ Áóðñïðýñãïõ åíþ Ýäùóå éäéáßôåñç âáñýôçôá óôçí åðéêéíäõíüôçôá êáé ôá ðñüóèåôá ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñïâëÞìá-

ôá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé óôçí Þäç åðéâáñõìÝíç ðåñéï÷Þ ôçò ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò áðü êñïýóìáôá ðáñáâáôéêüôçôáò êáé êáýóçò åëáóôéêþí. Ï ÅíôåôáëìÝíïò Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò ãéá èÝìáôá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò, Ãéþñãïò ÖïõíôÜò, êáôÝèåóå áíáëõôéêÜ ôçí êéíçôïðïßçóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò óôéò ðõñêáãéÝò ôçò ÁíáôïëéêÞò êáé ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò êáé ôçò Óáëáìßíáò, ðáñáèÝôïíôáò êáé ôï êüóôïò áõôÞò, ðïõ áíÞë-


ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

9

ßïõ ãéá ôéò öùôéÝò ðïõ Ýðëçîáí ôçí ÁôôéêÞ èå óå 270.000 åõñþ. (åðéóõíÜðôåôáé ç åéóÞãçóç) Ðáñþí óôç Óõíåäñßáóç Þôáí êáé ï äÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý, ÐÝôñïò Öéëßððïõ, ï ïðïßïò åõ÷áñßóôçóå ôçí ÐåñéöÝñåéá ãéá ôçí ðáñïõóßá êáé ôç óõíäñïìÞ ôçò åíþ ôáõôü÷ñïíá æÞôçóå íá ðñï÷ùñÞóïõí ïé äéáäéêáóßåò Ýíôáîçò óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò, áíôéðëçììõñéêþí Ýñãùí ðïõ áöïñïýí óôï äÞìï Óáñùíéêïý. Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò, êëåßíïíôáò ôç Óõíåäñßáóç, åðáíÝëáâå ôéò áñìïäéüôçôåò, ôçí ðñïåôïéìáóßá, ôéò ìçôñïðïëéôéêÝò áñìïäéüôçôåò êáé ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, üðùò áõôÝò ðáñáôÝèçêáí óå ðñüóöáôç óýóêåøç ãéá ôï èÝìá ôçò ðõñïðñïóôáóßáò óôï Õðïõñãåßï Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, êáé äÞëùóå, áðáíôþíôáò ðáñÜëëçëá óôï äÞìáñ÷ï Óáñùíéêïý: "ÓõíäñÜìïõìå, óôçñßæïõìå êáé åßìáóôå ðáñüíôåò êáè' õðÝñâáóç êáé ìå üðïéïí ôñüðï êáé ìÝóï äéáèÝôïõìå, óôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò. Äåí åßìáóôå åðéóêÝðôåò Þ ôïõñßóôåò óôá óçìåßá ôùí ðõñêáãéþí. Ôï áðïäåßîáìå üëïé. Êáé ïé áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò êáé ïé Õðçñåóßåò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ åðëÞãçóáí. ÅðáíáëáìâÜíù üôé, ìðïñåß ï ó÷åäéáóìüò íá Þôáí óùóôüò áëëÜ óôçí õëïðïßçóç áðÝôõ÷å êáé êáèéóôþ îáíÜ óáöÝò üôé ï ñüëïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò åßíáé åðéêïõñéêüò êáé áöïñÜ óôçí ðñüëçøç åíþ ôï Ýñãï ôçò êáôÜóâåóçò áíÞêåé óôï õðïõñãåßï êáé óôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá. Ôï èÝìá ôçò ðõñïðñïóôáóßáò åßíáé õðüèåóç üëùí êáé ôïõ êáèåíüò îå÷ùñéóôÜ êáé ãé' áõôüí ôï ëüãï åðéâÜëëåôáé íá áëëÜîïõìå üëïé íïïôñïðßá. Êõñßùò, üìùò, ÷ñåéÜæåôáé íá õðÜñîåé áëëçëåããýç êáé ïõóéáóôéêÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý äÞìùí êáé ÐåñéöÝñåéáò. Íá õðÜñîïõí þñéìåò ìåëÝôåò ãéá íá åíôÜóóïíôáé ÷ñÞóéìá ãéá ôïõò ðïëßôåò Ýñãá óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò. Íá ìðïñÝóïõìå íá óôçñßîïõìå êáé ôçí ÁíáôïëéêÞ êáé ôç ÄõôéêÞ ÁôôéêÞ óå áõôÞ ôç äýóêïëç óôéãìÞ. Ôï áðïèåìáôéêü ôçò ôÝùò Íïìáñ÷ßáò Áèçíþí äåí ôï îïäÝøáìå, ãéá íá ìðïñïýìå íá óõìâÜëëïõìå üôáí ï ðïëßôçò ìáò Ý÷åé áíÜãêç, óå ìßá óôéãìÞ ðïõ ôá Ýóïäá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ìÝóù ôùí ÊÁÐ ðåñéêüðôïíôáé äñáìáôéêÜ. Ðïéüò Üëëïò öïñÝáò ôï êÜíåé áõôü; ÄéáèÝôïõìå: 13 åê.

ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò ISO: 9001 : 2008 ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ - ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ & ÅËÅÃ×ÏÕ ÕËÉÊÏÕ

Á÷áñíÝò, 28/06/2012 Áñ. ðñùô.: 62591

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò, êïò ÁèáíÜóéïò ÖõôÜò, ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü óýìöùíá ìå ôéò ÄéáôÜîåéò ôïõ Í. 3463/2006 (ÖÅÊ 114/Á'/08-06-2006), ôçò ìå áñéèì. 11389/08-03-1993 áðüöáóçò ôïõ ÕÐ.ÅÓ.Ä.Ä.Á (ÖÅÊ 185/Â'/23-03-1993) "Å.Ê.Ð.Ï.Ô.Á." êáé ôïõ Í. 2286/1995 (ÖÅÊ 19/Á'/01-02-1995), ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óéäçñïõñãéêþí õëéêþí, ðñïûðïëïãéóìïý 39.999,35 Åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. 23% êáé áíáëõôéêüôåñá: ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: Ö.Ð.Á. 23%: ÓÕÍÏËÏ ÄÁÐÁÍÇÓ:

32.519,80 Eõñþ 7.479,55 Eõñþ 39.999,35 Eõñþ

Ïé öÜêåëïé ôùí ðñïóöïñþí ìáæß ìå üëá ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ èá êáôáôßèåíôáé óôïí ÄÞìï Á÷áñíþí (Öéëáäåëöåßáò 87 & Ìðüóäá-Á÷áñíÝò) åíþðéïí ôçò ÅðéôñïðÞò ÄéåíÝñãåéáò Äéáãùíéóìþí Äéåíåñãïýìåíùí Ðñïìçèåéþí óôéò 09/07/2012, çìÝñá ÄåõôÝñá êáé áðü þñá 10:00 ð.ì. - 10:30 ð.ì., ðïõ èá óõóôáèåß óôï ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí - Äéá÷åßñéóçò & ÅëÝã÷ïõ Õëéêïý (1ïò üñïöïò Äçìáñ÷éáêïý ÌåãÜñïõ). Ïé ðñïóöïñÝò ìðïñåß íá áðïóôÝëëïíôáé ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï, ìå ôçí áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç üôé èá ðáñáäßäïíôáé óôï ÄÞìï ìÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá áðü ôç äéåíÝñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý. Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôïß áíáãíùñéóìÝíïé ðñïìçèåõôÝò ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ áíôéêåéìÝíïõ, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôïõ äéáãùíéóìïý ôá áíáöåñüìåíá, óôï Üñèñï 5 ôùí üñùí äéáêÞñõîçò, äéêáéïëïãçôéêÜ. Ôüðïò ðáñÜäïóçò: ÁðïèÞêåò ôïõ ÄÞìïõ Þ ÷þñïò ðïõ èá õðïäåé÷èåß áðü ôçí õðçñåóßá. Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï äéáãùíéóìü ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, áñìüäéïé õðÜëëçëïé ê.ê. Ìáñßá Áëåîïðïýëïõ (Ôçë.: 210 2415469) êáé Ðáíáãéþôçò ÌðÜóéïò (Ôçë.: 210 2415507). Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÁèáíÜóéïò ÖõôÜò

åõñþ ãéá ôéò áðïæçìéþóåéò ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí èõìÜôùí ôçò ÑéêïìÝî, 10 åê. åõñþ ãéá ôá êáôåóôñáììÝíá êáôáóôÞìáôá óôï ÊÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, 10 åê. åõñþ ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç âëáâþí óôïõò êüìâïõò öùôåéíÞò óçìáôïäüôçóçò êáé óõíõðïëïãßæïõìå ôéò äáðÜíåò ãéá ôá ìéóèþìáôá ôùí Ãñáöåßùí ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, êáèþò êáé ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí ìáèçôþí ÁÌÅÁ. Êáé èá óõíå÷ßóïõìå - óôï ìÝôñï ðïõ ìðïñïýìå - íá óôçñßæïõìå ïéêï-

ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò ISO: 9001 : 2008 ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ - ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ & ÅËÅÃ×ÏÕ ÕËÉÊÏÕ

Á÷áñíÝò, 28/06/2012 Áñ. ðñùô.: 62588

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò, êïò ÁèáíÜóéïò ÖõôÜò, ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü óýìöùíá ìå ôéò ÄéáôÜîåéò ôïõ Í. 3463/2006 (ÖÅÊ 114/Á'/08-06-2006), ôçò ìå áñéèì. 11389/08-03-1993 áðüöáóçò ôïõ ÕÐ.ÅÓ.Ä.Ä.Á (ÖÅÊ 185/Â'/23-03-1993) "Å.Ê.Ð.Ï.Ô.Á." êáé ôïõ Í. 2286/1995 (ÖÅÊ 19/Á'/01-02-1995), ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá áíôáëëáêôéêþí ãéá êÜäïõò áðïññéììÜôùí, ðñïûðïëïãéóìïý 41.082,00 Åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. 23% êáé áíáëõôéêüôåñá: ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: Ö.Ð.Á. 23%: ÓÕÍÏËÏ ÄÁÐÁÍÇÓ:

33.400,00 Eõñþ 7.682,00 Eõñþ 41.082,00 Eõñþ

Ïé öÜêåëïé ôùí ðñïóöïñþí ìáæß ìå üëá ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ èá êáôáôßèåíôáé óôïí ÄÞìï Á÷áñíþí (Öéëáäåëöåßáò 87 & Ìðüóäá-Á÷áñíÝò) åíþðéïí ôçò ÅðéôñïðÞò ÄéåíÝñãåéáò Äéáãùíéóìþí Äéåíåñãïýìåíùí Ðñïìçèåéþí óôéò 10/07/2012, çìÝñá Ôñßôç êáé áðü þñá 10:00 ð.ì. - 10:30 ð.ì., ðïõ èá óõóôáèåß óôï ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí - Äéá÷åßñéóçò & ÅëÝã÷ïõ Õëéêïý (1ïò üñïöïò Äçìáñ÷éáêïý ÌåãÜñïõ). Ïé ðñïóöïñÝò ìðïñåß íá áðïóôÝëëïíôáé ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï, ìå ôçí áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç üôé èá ðáñáäßäïíôáé óôï ÄÞìï ìÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá áðü ôç äéåíÝñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý. Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôïß áíáãíùñéóìÝíïé ðñïìçèåõôÝò ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ áíôéêåéìÝíïõ, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôïõ äéáãùíéóìïý ôá áíáöåñüìåíá, óôï Üñèñï 5 ôùí üñùí äéáêÞñõîçò, äéêáéïëïãçôéêÜ. Ôüðïò ðáñÜäïóçò: ÁðïèÞêåò ôïõ ÄÞìïõ Þ ÷þñïò ðïõ èá õðïäåé÷èåß áðü ôçí õðçñåóßá. Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï äéáãùíéóìü ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, áñìüäéïé õðÜëëçëïé ê.ê. Ìáñßá Áëåîïðïýëïõ (Ôçë.: 210 2415469) êáé Ðáíáãéþôçò ÌðÜóéïò (Ôçë.: 210 2415507). Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÁèáíÜóéïò ÖõôÜò

íïìéêÜ ôïõò äÞìïõò, ìå ôåëéêü áðïäÝêôç ôïõò ðïëßôåò. Ãéáôß üôáí êáßãïíôáé óðßôéá, áõôü ðïõ ðñïÝ÷åé åßíáé ï Üíèñùðïò. Ôïíßæù, üìùò, üôé ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò äåí ìðïñåß íá õðïêáèéóôÜ äéïéêçôéêÜ, èåóìéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ - ïýôå ôï Êåíôñéêü ÊñÜôïò ïýôå êáíÝíáí Üëëï öïñÝá. Áò óõíáéóèáíèïýí üëïé ôï ìåñßäéï åõèýíçò ðïõ ôïõò áíáëïãåß êé áò áíáëÜâïõí ðñùôïâïõëßåò ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç". ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò ISO: 9001 : 2008 ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ - ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ & ÅËÅÃ×ÏÕ ÕËÉÊÏÕ

Á÷áñíÝò, 28/06/2012 Áñ. ðñùô.: 62592

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò, êïò ÁèáíÜóéïò ÖõôÜò, ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü óýìöùíá ìå ôéò ÄéáôÜîåéò ôïõ Í. 3463/2006 (ÖÅÊ 114/Á'/08-06-2006), ôçò ìå áñéèì. 11389/08-03-1993 áðüöáóçò ôïõ ÕÐ.ÅÓ.Ä.Ä.Á (ÖÅÊ 185/Â'/23-03-1993) "Å.Ê.Ð.Ï.Ô.Á." êáé ôïõ Í. 2286/1995 (ÖÅÊ 19/Á'/01-02-1995), ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ÷åéìåñéíþí êáé èåñéíþí óôïëþí ãéá ôï åéäéêü Ýíóôïëï ðñïóùðéêü ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò, ðñïûðïëïãéóìïý 50.896,17 Åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. 23% êáé áíáëõôéêüôåñá: ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: Ö.Ð.Á. 23%: ÓÕÍÏËÏ ÄÁÐÁÍÇÓ:

41.379,00 Eõñþ 9.517,17 Eõñþ 50.896,17 Eõñþ

Ïé öÜêåëïé ôùí ðñïóöïñþí ìáæß ìå üëá ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ èá êáôáôßèåíôáé óôïí ÄÞìï Á÷áñíþí (Öéëáäåëöåßáò 87 & Ìðüóäá-Á÷áñíÝò) åíþðéïí ôçò ÅðéôñïðÞò ÄéåíÝñãåéáò Äéáãùíéóìþí Äéåíåñãïýìåíùí Ðñïìçèåéþí óôéò 11/07/2012, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé áðü þñá 10:00 ð.ì. - 10:30 ð.ì., ðïõ èá óõóôáèåß óôï ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí - Äéá÷åßñéóçò & ÅëÝã÷ïõ Õëéêïý (1ïò üñïöïò Äçìáñ÷éáêïý ÌåãÜñïõ). Ïé ðñïóöïñÝò ìðïñåß íá áðïóôÝëëïíôáé ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï, ìå ôçí áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç üôé èá ðáñáäßäïíôáé óôï ÄÞìï ìÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá áðü ôç äéåíÝñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý. Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôïß áíáãíùñéóìÝíïé ðñïìçèåõôÝò ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ áíôéêåéìÝíïõ, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôïõ äéáãùíéóìïý ôá áíáöåñüìåíá, óôï Üñèñï 5 ôùí üñùí äéáêÞñõîçò, äéêáéïëïãçôéêÜ. Ôüðïò ðáñÜäïóçò: ÁðïèÞêåò ôïõ ÄÞìïõ Þ ÷þñïò ðïõ èá õðïäåé÷èåß áðü ôçí õðçñåóßá. Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï äéáãùíéóìü ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, áñìüäéïé õðÜëëçëïé ê.ê. Ìáñßá Áëåîïðïýëïõ (Ôçë.: 210 2415469) êáé Ðáíáãéþôçò ÌðÜóéïò (Ôçë.: 210 2415507). Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÁèáíÜóéïò ÖõôÜò


10

ATTIKO BHMA

ðïëéôéóìüò

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

ÄÇÌÏÓ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ

Ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞ ðáñÜóôáóç áðü ôï ÔìÞìá Åëëçíéêþí ×ïñþí Ìéá õðÝñï÷ç ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞ ðáñÜóôáóç áðüëáõóáí üóïé âñÝèçêáí ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò 24 Éïõíßïõ óôï 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáëõâßùí. Ïé ÷ïñåõôéêÝò ïìÜäåò ôïõ ÔìÞìáôïò Åëëçíéêþí ×ïñþí Êáëõâßùí ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ðáñïõóßáóáí óôïõò èåáôÝò ðïõ êáôÝêëõóáí ôï ÷þñï ìéá Üñôéá ïñãáíùìÝíç êáé êáëïäïõëåìÝíç ðáñÜóôáóç ìå ôßôëï "Ïé ößëïé üôáí óìßîïõíå…", ç ïðïßá ðåñéåëÜìâáíå ÷ïñïýò êáé ôñáãïýäéá áðü äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò.

ÓõãêåêñéìÝíá áðü: Âïâïýóá (Áí. Æáãüñé), ÌÝãáñá, Öëþñéíá, Éêáñßá - ÓÜìïò, ¸äåóóá - Áëìùðßá, ÄõôéêÞ ÈñÜêç (¸âñïò), Ôæéá, ÊñÞôç êáé ËÝóâï. Ç óõììåôï÷Þ êáé ï åíèïõóéáóìüò ôïõ êüóìïõ Þôáí ìåãÜëïò êáé ïé ïìÜäåò ôùí ÷ïñåõôþí áðÝóðáóáí ôï ðéï èåñìü ÷åéñïêñüôçìá ôïõ êïéíïý, ðïõ ãéá áêüìá ìéá ÷ñïíéÜ âñÝèçêå êïíôÜ óôï ÔìÞìá Åëëçíéêþí ×ïñþí åðéâñáâåýïíôáò ôçí óçìáíôéêÞ ðñïóðÜèåéá ðïõ ãßíåôáé ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá ãéá ôç äéÜóùóç êáé äéÜäïóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò ìáò êëçñïíïìéÜò.

Ôïõò ÷ïñïýò óõíüäåõóå ïñ÷Þóôñá ìå ôïõò ìïõóéêïýò ÃéÜííç Ðáõëüðïõëï (âéïëß - ôñáãïýäé), ÈïäùñÞ Ôáóïýëá (êëáñßíï), Êþóôá ÓéäåñÞ (ëáïýôï ôñáãïýäé), ÃéÜííç ÃåõãåëÞ (êñïõóôÜ), Âáóßëç Ãñáììáôéêü (ãêÜéíôá - ôóáìðïýíá), ÌÜñêï ÊùíóôáíôÜêç (ëýñá ÊñÞôçò) êáé Ãéþñãï ÊùíóôáíôÜêç (ëáïýôï ÊñÞôçò), åíþ óôçí ðáñÜóôáóç Ýëáâå åðßóçò ìÝñïò êáé ôï ÔìÞìá Ðáñáäïóéáêïý ôñáãïõäéïý õðü ôç äéåýèõíóç ôïõ Êþóôá ÓéäåñÞ. Ôç äéäáóêáëßá ôùí ÷ïñþí êáé ôçí åðéìÝëåéá ôçò ðá-

ñÜóôáóçò åß÷å ï äÜóêáëïò ÷ïñïý ÃéÜííçò ÊïíôïãéÜííçò. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ðáñÜóôáóçò ôüóï ï äÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý ÐÝôñïò Öéëßððïõ, üóï êáé ï ÷ïñïäéäÜóêáëïò ÃéÜííçò ÊïíôïãéÜííçò, óôïõò óýíôïìïõò ÷áéñåôéóìïýò ôïõò, åõ÷áñßóôçóáí èåñìÜ üóïõò óõíåôÝëåóáí óôçí åðéôõ÷ßá ôçò ðáñÜóôáóçò, ôïõò ÷ïñåõôÝò, ôïõò ìïõóéêïýò, ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï êáé ôï Óõìâïýëéï ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Êáëõâßùí ãéá ôçí õðïóôÞñéîÞ ôïõò óôï Ýñãï ôïõ ÔìÞìáôïò Åëëçíéêþí

×ïñþí, ôï äéåõèõíôÞ ôïõ 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôïõ ÷þñïõ êáé ãåíéêüôåñá óå üëïõò åêåßíïõò ðïõ ðñüóöåñáí ôçí ðïëýôéìç âïÞèåéÜ ôïõò ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß êáé ç öåôéíÞ êáëïêáéñéíÞ ðáñÜóôáóç ôïõ ÷ïñåõôéêïý ôìÞìáôïò. ÐÜíù áðü üëá, åõ÷áñßóôçóáí ôá ìÝëç ôùí ÷ïñåõôéêþí ôìçìÜôùí êáé åéäéêÜ ôá íÝá ðáéäéÜ, ðïõ ìå ìåñÜêé, óåâáóìü êáé áãÜðç áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí ðáñÜäïóç, êñáôþíôáò ôç æùíôáíÞ ãéá ôéò åðüìåíåò ãåíéÝò.

1ï Êéíçìáôïãñáöéêü ÁöéÝñùìá “Êïéíùíßá óå êñßóç” Cine Áôôéêüí - Èüäùñïò Áããåëüðïõëïò èá ìåôïíïìáóôåß ï èåñéíüò êéíçìáôïãñÜöïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ðïõ âñßóêåôáé åíôüò ôïõ Áôôéêïý ¢ëóïõò, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò, ÃéÜííç Óãïõñïý, ðñïò ôéìÞí ôïõ ¸ëëçíá óêçíïèÝôç êáé äçìéïõñãïý. Ç åêäÞëùóç ïíïìáôïäïóßáò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôç ÄåõôÝñá 2 Éïõëßïõ 2012 êáé þñá 20:00 óôï ÷þñï ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ. Èá áêïëïõèÞóåé ç ðñïâïëÞ ôçò ôáéíßáò ôïõ Èüäùñïõ Áããåëüðïõëïõ, “Ôï âëÝììá ôïõ ÏäõóóÝá” (1995). "Ç ìåôïíïìáóßá ôïõ èåñéíïý êéíçìáôïãñÜöïõ åíôüò ôïõ Áôôéêïý ¢ëóïõò äåí åßíáé ðáñÜ ï åëÜ÷éóôïò öüñïò ôéìÞò ðïõ ìðïñïýìå íá áðïíåßìïõìå óôïí ¸ëëçíá óôï÷áóôÞ óêçíïèÝôç êáé äçìéïõñãü, Èüäùñï Áããåëüðïõëï. Åðéèõìßá ìáò åßíáé ç êáôáãñáöÞ ôïõ ïíüìáôüò ôïõ óôï ÷þñï ðïõ óçìÜäåøå ãéá ðÜíôá, áõôüí äçëáäÞ ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ, íá ðáñáðÝìðåé åéò ôï äéçíåêÝò óôï óçìáßíïíôá ëüãï, ôçí ðïßçóç ôùí åéêüíùí, ôç ëõñéêüôçôá êáé ôç âáèéÜ ãíþóç ôçò éóôïñßáò ðïõ áðïôýðùóå óôá Ýñãá ôïõ", äçëþíåé ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò. Ç áðüäïóç ôïõ íÝïõ ïíüìáôïò èá óçìÜíåé êáé ôçí Ýíáñîç ôïõ 1ïõ Êéíçìáôïãñáöéêïý Áöéåñþìáôïò "Êïéíùíßá óå Êñßóç" ðïõ äéïñãáíþíåé ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÔáéíéïèÞêç ôçò ÅëëÜäïò, 3-8 Éïõëßïõ óôï èåñéíü êéíçìáôïãñÜöï Cine Áôôéêüí - Èüäùñïò Áããåëüðïõëïò. Ç äéïñãÜíùóç ôïõ Áöéåñþìáôïò áðïôåëåß ìßá ðñùôïâïõëßá ôçò áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Êåíôñéêïý ÔïìÝá Áèçíþí, ¢ííáò Ðáðáäçìçôñßïõ - ÔóÜôóïõ, ç ïðïßá åõåëðéóôåß íá ãßíåé èåóìüò êáé íá ðñïóöÝñåé óôïõò êáôïßêïõò ôçò ÁôôéêÞò ôç äõíáôüôçôá íá áðïëáýóïõí äùñåÜí, åðéëåãìÝíåò ôáéíßåò óå Ýíá ÷þñï ðñáóßíïõ êáé áíáøõ÷Þò, ðüëï Ýëîçò óçìáíôéêþí ðïëéôéóôéêþí åêäçëþóåùí. Ãéá ôç èåìáôéêÞ ôïõ Êéíçìáôïãñáöéêïý Áöéåñþìáôïò “Êïéíùíßá óå Êñßóç”, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò, êá Ðáðáäçìçôñßïõ, åîçãåß: "Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ìå óêïðü ðñÜãìáôé íá êáôáóôÞóåé ôï Áôôéêü ¢ëóïò ðüëï Ýëîçò ðïëéôéóôéêþí åêäçëþóåùí äéïñãáíþíåé ãéá ðñþôç ÷ñï-

íéÜ Ýíá êéíçìáôïãñáöéêü áöéÝñùìá ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò ÔáéíéïèÞêçò ôçò ÅëëÜäïò. Åðéèõìßá ìáò åßíáé íá ðñïóöÝñïõìå óôïõò êáôïßêïõò ôçò ÁôôéêÞò ôç äõíáôüôçôá íá áðïëáýóïõí ôáéíßåò ðïõ Ý÷ïõí ÷ñüíéá íá ðñïâëçèïýí óôéò åëëçíéêÝò áßèïõóåò, üðùò ç ôáéíßá ‘ÓêéÝò êáé óéùðÞ’, êëá-

óéêÝò ôáéíßåò, üðùò ‘Ôá óôáöýëéá ôçò ïñãÞò’, ðïõ Ý÷ïõí áðïêáôáóôáèåß, áíáäåéêíýïíôáò Ýôóé ôçí ðïëýôéìç äïõëåéÜ ôùí êéíçìáôïãñáöéêþí áñ÷åßùí, áëëÜ êáé ôáéíßåò óýã÷ñïíåò ðïõ ç äõíáìéêÞ ôïõò ôéò Ý÷åé êáôáóôÞóåé Þäç äéá÷ñïíéêÝò, üðùò ‘Ôï ìßóïò’. Ç åðéëïãÞ ôçò èåìáôéêÞò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ áöéåñþìáôïò ‘Êïéíùíßá óå Êñßóç’, üðùò äçëþíåôáé êáé áðü ôïí ôßôëï, óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß ôõ÷áßá. Áíôßèåôá, åßíáé Üêñùò óõíåéäçôÞ ðñïêåéìÝíïõ ìÝóá áðü ôï ðïëéôéêü ðåñéå÷üìåíï ôùí óõãêåêñéìÝíùí ôáéíéþí íá åðé÷åéñçèåß åê íÝïõ ç áíÜãíùóç ôçò êñßóçò ìÝóá áðü ü,ôé Ý÷åé ðñïçãçèåß, áëëÜ êáé ü,ôé éó÷ýåé áêüìá, óôï éóôïñéêü, ïéêïíïìéêü, êïéíùíéêü êáé áôïìéêü ðëáßóéï. Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá ðñïóöÝñïõìå óôïõò èåáôÝò ìßá áíÜóá áðü ôçí êáèçìåñéíüôçôá, ôüóï ìÝóá áðü ôïí ßäéï ôï ÷þñï ôïõ Áôôéêïý ¢ëóïõò ðïõ óõíéóôÜ Ýíáí áîéüëïãï ðíåýìïíá ðñáóßíïõ, üóï, êáé êõñßùò, ìÝóá áðü ôéò ßäéåò ôéò ôáéíßåò êáé ôçí ôÝ÷íç ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ ðïõ ìå ôç ìáãåßá ôùí åéêüíùí åíåñãïðïéåß ôçí êñéôéêÞ óêÝøç êáé ðñïôåßíåé ìßá ïõóéáóôéêÞ äéÝîïäï. Åëðßæïõìå üôé ç áíôáðüêñéóç ôïõ êüóìïõ èá åßíáé ìåãÜëç êáé üôé ôï ðñþôï áõôü áöéÝñùìá èá åßíáé ç áöåôçñßá ðïëëþí áêüìç". Ç ãåíéêÞ ãñáììáôÝáò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÔáéíéïèÞêçò ôçò ÅëëÜäïò êáé áíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Ìáñßá Êïìíçíïý, áíáöÝñåé åðßóçò: "×áéñåôßæïõìå ôçí ðñùôïâïõëßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, íá áðïäþóåé öüñï ôéìÞò óôç ìíÞìç ôïõ êïñõöáßïõ ¸ëëçíá êáé äéåèíÞ óêçíïèÝôç, Èüäùñïõ Áããåëüðïõëïõ, äßíïíôáò ôï üíïìÜ ôïõ óôï èåñéíü êéíçìáôïãñÜöï ôïõ Áôôéêïý ¢ëóïõò. Óõã÷áßñïõìå åðßóçò, ãéá ôç äéïñãÜíùóç óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÔáéíéïèÞêç ôçò ÅëëÜäïò, åíüò êéíçìáôïãñáöéêïý áöéåñþìáôïò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, èåìáôéêÞ, óôçí ïðïßá ï ìåãÜëïò äçìéïõñãüò Üíïéîå ìå ôïí ïñáìáôéêü ôïõ ôñüðï êáéíïôüìïõò äñüìïõò". Ç åßóïäïò ãéá ôï êïéíü èá åßíáé åëåýèåñç êáé èá ôçñåßôáé óåéñÜ ðñïóÝëåõóçò. Äåëôßá åéóüäïõ èá äéáíÝìïíôáé áðü ôï ôáìåßï ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ ìéóÞ þñá ðñéí áðü ôçí ðñïâïëÞ ôçò ôáéíßáò. Ïé ðñïâïëÝò èá îåêéíïýí óôéò 21:00.


ðïëéôéóìüò

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

ÅêäÞëùóç ìå ôßôëï “XoñÝøôå äõï ìïõ ìÜôéá” óôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ñïäüðïëçò

ATTIKO BHMA

11

Ôñßôï ÖåóôéâÜë ×ïñùäéþí ÊÁÐÇ

Áðü åðéôõ÷ßá óôÝöèçêå ç äéÞìåñç ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞ åêäÞëùóç ìå ôßôëï "×ïñÝøôå äõï ìïõ ìÜôéá" ìå ÷ïñïýò êáé ôñáãïýäéá áðü äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ óõíäéïñãÜíùóáí ï Ïñãáíéóìüò Íåïëáßáò, ¢èëçóçò êáé Ðïëéôéóìïý ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ "Ï ÈÅÓÐÉÓ" óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ìïõóéêï÷ïñåõôéêü óýëëïãï "ÑÏÄÏ" êáé ôç óõììåôï÷Þ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Öõóéïëáôñéêïý Óõëëüãïõ ÄñïóéÜò, ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Ãõíáéêþí Êñõïíåñßïõ, ôïõ ÷ïñåõôéêïý Åñãáóôçñßïõ ôïõ äÞìïõ ÍÝáò Éùíßáò, ôïõ Ðíåõìáôéêïý êáé Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ ÓêÜëáò Ùñùðïý êáé ôùí ìáèçôþí ôïõ "ÑÏÄÏ". Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç 20 êáé ôçí ÐÝìðôç 21 Éïõíßïõ óôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ñïäüðïëçò. Ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò áíÝöåñå óôïí óýíôïìï ÷áéñåôéóìü ôïõ: "Ãíùñßæù ðïëý êáëÜ üôé ï Óýëëïãüò óáò óôçñßæåé ìå ôéò ðëïýóéåò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ ôçí ÅëëçíéêÞ ÄçìïôéêÞ ÐáñÜäïóç êáé âïçèÜåé óôçí äéÜäïóç áëëÜ êáé óôçí äéÜóùóÞ ôçò. Óôéò äýóêïëåò ìÝñåò ðïõ æïýìå Ý÷ïõìå áíÜãêç íá åðéóôñÝöïõìå óôéò ñßæåò êáé ôçí ðïëéôéóôéêÞ ìáò ðáñÜäïóç ãéá íá íéþèïõìå ôçí áíáêïýöéóç ðïõ ðñïóöÝñåé ç êïõëôïýñá ìáò. Óáò åý÷ïìáé íá óõíå÷ßóåôå ìå ôçí ßäéá èÝñìç ôéò äñáóôçñéüôçôÝò óáò ãéáôß áðïôåëåßôå Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò ðïëéôéóôéêÞò æùÞò ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ êáé Ýíáí áðü ôïõò êõñéüôåñïõò öïñåßò äéÜäïóçò ôçò åëëçíéêÞò ðáñÜäïóçò". Ôï ðñüãñáììá ôçò ÐÝìðôçò 21 Éïõíßïõ, ðáñáêïëïýèçóáí ìåôáîý Üëëùí ï äÞìáñ÷ïò ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ê. ÁèáíÜóéïò ÑïÀäçò, ïé áíôéäÞìáñ÷ïé ê. Óðçëéþôçò, ÐÝððáò, ÓáñáíôÜêç, ï ðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý Íåïëáßáò, ¢èëçóçò êáé

Ðïëéôéóìïý ê. Ðïôßäçò, ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ê.ê. Êáíáôóïýëçò, Ôóïýêáò, ÊïíôÜêçò, Êõñéáêüðïõëïò, ÊïõñéäÜêçò, ÌðéôÜêïò, ç êá Ìáããßíá, ï ðñüåäñïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ Ñïäüðïëçò Âáóßëçò ÊëåöôÜêçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ ÄñïóéÜò ×áñÜëáìðïò Éùáí-

íßäçò, ìÝëç ôïðéêþí óõìâïõëßùí êáé ðëÞèïò êüóìïõ. Óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêå êáé ï Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò ÁôôéêÞò ãéá èÝìáôá Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, áíáðëçñùôÞò äéïéêçôÞò ôïõ Óéóìáíüãëåéïõ Íïóïêïìåßïõ Áèçíþí ê. Ãéþñãïò ÓìÝñïò.

ÅïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ôùí Ðïëéïý÷ùí ÐÝôñïõ êáé Ðáýëïõ Ôï ÓÜââáôï 23 Éïõíßïõ 2012 óôéò 20.30 óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÓðÜôùí "×ñÞóôïò ÌðÝêáò" ï Ïñãáíéóìüò Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý & ÐåñéâÜëëïíôïò "Ï Îåíïöþí", îåêßíçóå ôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ ìå áöïñìÞ ôïí åïñôáóìü ôùí Ðïëéïý÷ùí Áãßùí ôçò ðüëçò ôùí ÓðÜôùí ÐÝôñïõ êáé Ðáýëïõ ìå ôï áöéÝñùìá óôçí ìíÞìç ôïõ Óðáôáíáßïõ óõããñáöÝá ÄçìÞôñç ÌÜñêïõ. Ôçí åêäÞëùóç Üíïéîå ç ðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý êá Ðáíáãéþôá ÌÜñêïõ üðïõ åßðå: "Ï ÄçìÞôñçò ÌÜñêïõ ãåííÞèçêå óôá ÓðÜôá óôéò 26 Óåðôåìâñßïõ 1925. ¹ôáí ãéïò ôïõ Óùôçñßïõ êáé ôçò ÁñåôÞò ÌÜñêïõ ôï ãÝíïò Êáôóßêç. Ôåëåßùóå ôçí âáóéêÞ ôïõ åêðáßäåõóç óôá ÓðÜôá, óôçí óõíÝ÷åéá öïßôçóå óôï åîáôÜîéï ôüôå ÃõìíÜóéï Êïñùðßïõ. ÃñÜöôçêå óôçí ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ ÌïíÜ÷ïõ áðü üðïõ äåí êáôÜöåñå ãéá ðñïóùðéêïýò ëüãïõò íá áðïöïéôÞóåé. ¸ãñáøå êáé åîÝäùóå äõï âéâëßá ’Ôá ÏñãáíÜêéá ôïõ Áãßïõ ÐÝôñïõ’ ôï 1977 êáé ôï ‘Ôï ÔÜìá’ ôï 1981 ìå äéêÝò ôïõ äáðÜíåò. Åðßóçò åîÝäéäå ãéá óõãêåêñéìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôï ðåñéïäéêü ‘Ìåóüãåéá’. ÁöéÝñùóå üëç ôïõ ôçí æùÞ óôï íá óõëëÝãåé ðëçñïöïñßåò êáé íá êáôáãñÜöåé ìíÞìåò ãéá ôá ÓðÜôá ðïõ áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå ïé ìåãáëýôåñïé, ãéá ôá ÓðÜôá ðïõ äåí ãíþñéóáí ïé íåüôåñåò ãåíéÝò. Åß÷á ôçí ôý÷ç íá ãíùñßóù áðü ìéêñü ðáéäß ôïí ÄçìÞôñç ÌÜñêïõ (Þôáí ðñþôïò åîÜäåëöïò ôïõ ðáôÝñá ìïõ). ÈõìÜìáé ôçí åõãÝíåéÜ ôïõ, ôï ÷éïýìïñ ôïõ êÜèå öïñÜ ðïõ åñ÷üôáí óôï óðßôé ìáò. ¹ôáí ï èåßïò - ÔÜêçò! Åß÷å ðÜíôá Ýíáí êáëü ëüãï ãéá ôïí êáèÝíá ìáò, ìéá ðåñéóóÞ æåóôáóéÜ êáé áãÜðç ãéá ôïõò óõããåíåßò, ôïõò ãåßôïíåò, ôïõò áíèñþðïõò ðïõ óõíáíáóôñÝöïíôáí, ôïí ôüðï ôïõ! Öïâüôáí ôçí ìåôÜâáóç áðü ôï ìéêñü ÷ùñéü óôçí ìåãÜëç êáé áðñüóùðç ðüëç, éäßùò ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôçò åãêáôÜóôáóçò ôïõ íÝïõ áåñïäñïìßïõ. Ðßóôåõå ðùò èá ÷Üíáìå ôïí åáõôü ìáò, ðùò èá ìáò åêìáýëéæáí ïé áëëáãÝò, ïé íåùôåñéóìïß. Ãé' áõôü áöéÝñùóå üëç ôïõ ôçí æùÞ óôï íá ãñÜöåé, íá äßíåé óÜñêá êáé ïóôÜ óôéò áíáìíÞóåéò ôïõ, íá êñáôÜåé ïëïæþíôáíç ôçí åéêüíá ôùí ÓðÜôùí, ôçò Ëïýôóáò, ôùí ÌåãÜëùí Åïñôþí, ôùí óõíçèåéþí, ôçò êáèçìåñéíÞò ìáò æùÞò. ÂáèéÜ èñçóêåõüìåíï Üôïìï ôçñïýóå ìå åõëÜâåéá ôéò èñçóêåõôéêÝò ðáñáäüóåéò. Èåùñïýóå êïñõöáßï ãåãïíüò óôçí æùÞ ôçò ìéêñÞò ôüôå Êïéíùíßáò ôùí ÓðÜôùí ôï Ðáíçãýñé ôïõ Áãßïõ ÐÝôñïõ. ¹ôáí ìéá åõêáéñßá üðùò Ýëåãå íá æùíôÜíåõå ôï ôüôå ìéêñü ÷ùñéü, íá áðïêôïýóå êßíçóç, íá óõíáíôéüíôáí óõããå-

Ìå éäéáßôåñç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 16 ÌáÀïõ, çìÝñá ÓÜââáôï ôïõ 2012, óôçí áßèïõóá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ Êñõïíåñßïõ, ôï 3ï ÖåóôéâÜë ×ïñùäéþí ÊÁÐÇ ðïõ äéïñãÜíùóå ç "ÅÓÔÉÁ" (Íïìéêü ðñüóùðï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò, Áëëçëåããýçò êáé Ðáéäåßáò) ìáæß ìå ôï ðáñÜñôçìá ÊÁÐÇ Êñõïíåñßïõ êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí ÷ïñùäéþí: -ÐáéäéêÞ ÷ïñùäßá ÁñôÝìéäáò-ÁôôéêÞò (ìáÝóôñïò Êùíóôáíôßíïò ÃåùñãÜêçò) -ÊÁÐÇ ÄÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ (ìáÝóôñïò ÓôÝëëá Ðåôïýñç) -×ïñùäßá ¸íùóçò Ðïíôßùí ÄñïóéÜò, ÄÞìïõ Äéïíýóïõ (ìáÝóôñïò Çëßáò Õöáíôßäçò) -ÊÁÐÇ ÄÞìïõ ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ (ìáÝóôñïò ÁñéóôïôÝëçò ÐáðáíéêïëÜïõ). Óïëßóôåò: Máíôþ Óôáõñïðïýëïõ, Êáôåñßíá Ðáðáêþóôá -ÊÁÐÇ ÄÞìïõ Áõëþíáò ( ìáÝóôñïò Áèáíáóßá Âüããëç) -ÊÁÐÇ Êñõïíåñßïõ, ÄÞìïõ Äéïíýóïõ (ìáÝóôñïò Êùíóôáíôßíïò ÃåùñãÜêçò). ÐéÜíï: Íßêç Ðåæïðïýëïõ Ïé ÷ïñùäßåò ôñáãïýäçóáí óõíèÝóåéò ôùí ×áôæéäÜêé, ÈåïäùñÜêç, ËïÀæïõ, ÊïõãéïõìôæÞ, Áñ. ÐáðáíéêïëÜïõ, êáèþò åðßóçò êáé ëáúêÜ, ðïíôéáêÜ, ðáñáäïóéáêÜ êáé åðôáíçóéáêÜ ôñáãïýäéá. Ôçí åõèýíç ôçò äéïñãÜíùóçò êáé ðáñïõóßáóçò åß÷å ç êá Ëïýóõ ÓôÝöïõ. Óôï äÜóêáëï êáé ìáÝóôñï ÁñéóôïôÝëç ÐáðáíéêïëÜïõ áðïíåìÞèçêå ôéìçôéêÞ äéÜêñéóç ãéá ôçí ðïëý÷ñïíç ðñïóöïñÜ ôïõ óôï ÷ïñùäéáêü ôñáãïýäé êáé óôïí ðïëéôéóìü ìå ôçí áíáãñáöÞ óôß÷ùí áðü ôï "Ðíåõìáôéêü ÅìâáôÞñéï" ôïõ ¢ããåëïõ Óéêåëéáíïý: "…Ïìðñüò ïé äçìéïõñãïß! Ôçí á÷èïöüñá ïñìÞ Óáò óôçëþóôå ìå êåöÜëéá êáé ìå ðüäéá, ìç âïõëéÜîåé ï ¹ëéïò…"

Áíèïõóéþôéêá 2012 3 Ýùò 8 Éïõëßïõ

íåßò êáé ößëïé óôïõò äñüìïõò êáé óôéò ðëáôåßåò. Íá ãëåíôïýóáí ìÝ÷ñé ôï ðñùß êáé íá Ýäéíáí õðüó÷åóç íá îáíáâñßóêïíôáí üëïé ìáæß ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ". Óôçí óõíÝ÷åéá äéáâÜóôçêáí áðïóðÜóìáôá áðü ôá âéâëßá ôïõ ÄçìÞôñç ÌÜñêïõ “Ôá ÏñãáíÜêéá ôïõ Áãßïõ ÐÝôñïõ” êáé “Ôï ÔÜìá” áðü ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé ÓðÜôùí “ÓêçíïâÜôåò”. Áêïëïýèçóå ç ðñïâïëÞ ôïõ ÍôïêéìáíôÝñ ôçò Áëßíôá Äçìçôñßïõ “Ôï ÓôéöÜäï ôïõ Áãßïõ ÐÝôñïõ” üðïõ Ýäåóå áñéóôïôå÷íéêÜ ìå ôá áðïóðÜóìáôá ðïõ äéáâÜóôçêáí. Ôçí ÊõñéáêÞ 24 Éïõíßïõ ç ×ïñùäßá ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý & ÐåñéâÜëëïíôïò "Ï Îåíïöþí" (ôìÞìá åíçëßêùí) Ýäùóå óõíáõëßá óôéò 20.00 óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÓðÜôùí ìáæß ìå ôçí ×ïñùäßá ôçò “ÌåëùäéêÞò Êéâùôïý”. Ðñïëüãéóå ç ðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý & ÐåñéâÜëëïíôïò "Ï Îåíïöþí" êá Ðáíáãéþôá ÌÜñêïõ. Áêïëïýèçóå ç óõíáõëßá ôùí äõï ×ïñùäéþí. Ôçí ÄåõôÝñá 25 Éïõíßïõ óôéò 20.00 óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÓðÜôùí "×ñÞóôïò ÌðÝêáò" ïé ìáèçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò Öùôïãñáößáò ðáñïõóßáóáí óå ðñïâïëÞ slides ôï Ýñãï ôïõò. ¼ëá ôá video ðïõ ðñïâëÞèçêáí Þôáí êáôáðëçêôéêÜ! Óõã÷áñçôÞñéá óôïí õðåýèõíï ôïõ ôìÞìáôïò Öùôïãñáößáò ê. Íéêïëáêüðïõëï êáé ôïõò ìáèçôÝò ôïõ. Ïé åêäçëþóåéò óõíïäåýôçêáí áðü ¸êèåóç Âéâëßïõ óôï ÖïõáãÝ ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ, ôùí Âéâëéïðùëåßùí “ÃñáììÞ” êáé “Êëåéþ”. Ôçí ÊõñéáêÞ 24/06 ìáèçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò ÆùãñáöéêÞò ìå åðéìïñöùôÞ ôïí ê. ÓôÜìïõ Âáóßëç ðáñïõóßáóáí ôá Ýñãá ôïõò. Óõã÷áñçôÞñéá óå üëïõò!

Ï äÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò êïò ÁèáíÜóéïò Æïýôóïò êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï óáò ðñïóêáëïýí íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßáò óáò ôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Áíèïýóáò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôï ðëáßóéï ôïõ Åïñôáóìïý ôçò Ïóßáò Áíèïýóáò. ÓõììåôÝ÷ïõí ïé: Åîùñáúóôéêüò Óýëëïãïò Áíèïýóáò, Åîùñáúóôéêüò êáé Åêðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Áíèïýóáò "Áôëáíôßò', Åêðïëéôéóôéêüò & Åðéìïñöùôéêüò Óýëëïãïò Áíèïýóáò, Óýëëïãïò Ãõíáéêþí Áíèïýóáò " Ç ¢íïéîç", Óýëëïãïò Êñçôþí ÃÝñáêá " Ç Ìåãáëüíçóïò", Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Èåóóáëþí Ìåóïãåßùí "Ï Äåõêáëßùíáò", Åöçâéêü ÔìÞìá ôçò èåáôñéêÞò Äçìéïõñãßáò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ÐáëëÞíçò, ÖéëáñìïíéêÞ Ïñ÷Þóôñá ÐáëëÞíçò.


12

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

ÓõíïëéêÜ ç Ýêèåóç äéáðéóôþíåé 70.000 åñãáæüìåíïõò ðïõ ðñïóëÞöèçêáí óôïí äçìüóéï öïñÝá

12.000 ðñïóëÞøåéò óôïõò ÏÔÁ õíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí Ýêèåóç ôçò Ôñüéêáò, ôçí ïðïßá áðïêÜëõøå ôï ÂÞìá, ïé êáíïíéêÝò Þ ðñüùñåò óõíôáîéïäïôÞóåéò áíáðëçñþèçêáí ìå ðåñßðïõ 70.000 íÝåò ðñïóëÞøåéò ôá äýï ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Ç Ýêèåóç åðéóçìáßíåé, äå, üôé ôï ðñïóùðéêü óå ôÝóóåñéò ôïìåßò -ÏÔÁ, õãåßá, áóôõíïìßá êáé õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý- áíôß íá ìåéùèåß, áõîÞèçêå. ¼ðùò õðïóôçñßæåé ç ôñüéêá "åíþ íïìïèåôïýóáí êáíüíåò ãéá ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí Ýêáíáí ðñïóëÞøåéò áðü ôï ðáñÜèõñï êé åíþ øÞöéæáí ôïí ‘ÊáëëéêñÜôç’ ãéá íá ãßíïõí óõíåíþóåéò ôùí äÞìùí êáé íá åîïéêïíïìçèåß 1,5 äéó.åõñþ Ýêáíáí ðÜíù áðü 12.000 ðñïóëÞøåéò óôïõò ÏÔÁ". Ôï 2010 êé åíþ óõíôáîéïäïôÞèçêáí 53.336 åñãáæüìåíïé ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôïõ ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý ôïõ óôåíïý êáé åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá (ôçò ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò) Ýìåéíå ó÷åäüí óôáèåñüò óôéò 692.301 Üôïìá. Ôï óýíïëï ó÷åäüí ôùí êåíþí èÝóåùí êáëýöèçêå ìå íÝåò ðñïóëÞøåéò. Êáé ôï 2011, üôáí ðëÝïí ç Ôñüéêá åðÝâáëå ôçí áõóôçñÞ åöáñìïãÞ ôïõ êáíüíá "ìßá ðñüóëçøç ãéá êÜèå ðÝíôå áðï÷ùñÞóåéò", åíþ áðïìáêñýíèçêáí áðü ôï Äçìüóéï 40.025 åñãáæüìåíïé ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí ìåéþèçêå êáôÜ 24.266 Üôïìá, êáèþò ïé õðüëïéðåò èÝóåéò êáëýöèçêáí ìå äéïñéóìïýò. Ôï ìåãÜëï ðÜñôé ôùí ðñïóëÞøåùí Ýãéíå óôïõò Ï-

Áìåóç áðÜíôçóç áðü ôçí ÊÅÄÅ Ìå áöïñìÞ ôç äçìïóéïðïßçóç ôçò Ýêèåóçò ôçò ìüíéìçò áíôéðñïóùðåßáò ôçò Ôñüéêáò óôçí ÁèÞíá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åîÝëéîç ôïõ áñéèìïý ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí êáé åéäéêÜ ãéá ôï óçìåßï, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï "… åíþ øÞöéæáí ôïí ‘ÊáëëéêñÜôç’ ãéá íá ãßíïõí óõíåíþóåéò ôùí äÞìùí êáé íá åîïéêïíïìçèåß 1,5 äéò åõñþ, Ýêáíáí ðÜíù áðü 12.000 ðñïóëÞøåéò óôïõò ÏÔÁ", ç ÊÅÄÅ, óå ü,ôé áöïñÜ óôïõò Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ðáñáèÝôåé óôïé÷åßá ìå âÜóç ôá äåäïìÝíá ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí êáèþò êáé ôç âÜóç äåäïìÝíùí ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñåßáò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé ÁíÜðôõîçò. ¸ôóé ëïéðüí Ý÷ïõìå: Óôéò 30/9/2010, ôï ôáêôéêü ðñïóùðéêü ôùí äÞìùí Þôáí 64.831 êáé ôï ðñïóùðéêü ôùí ÍÐÄÄ ôùí äÞìùí áíåñ÷üôáí êáô´ åêôßìçóç óôéò 12.750. ÓõíïëéêÜ äçëáäÞ ôï 2010 óôïõò äÞìïõò ôçò ÷þñáò õðçñåôïýóáí 77.581 õðÜëëçëïé. Áðü 1/1/2011 ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ "ÊáëëéêñÜôç" ìåôáöÝñèçêáí óôïõò äÞìïõò: - áðü ôéò íïìáñ÷ßåò (ðïëåïäïìßåò ê.ëð.) 2.787 Üôïìá, - áðü ôéò êñáôéêÝò ðåñéöÝñåéåò ôá óôåëÝ÷ç ôùí Ôå÷íé-

êþí Õðçñåóéþí ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí (ÔÕÄÊ), 454 Üôïìá, - áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ïé êáèáñßóôñéåò ó÷ïëåßùí, óõíïëéêÜ 5.951 Üôïìá, - áðü ôéò äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò 1.988 Üôïìá - áðü ìåôáôÜîåéò ÏÁÓÁ, ÔÑÁÉÍÏÓÅ, ê.ëð. 350 Üôïìá. ÄçëáäÞ óôï ðñïóùðéêü ôùí äÞìùí êáé ôùí íïìéêþí ôïõò ðñïóþðùí ðñïóôÝèçêáí Üëëá 11.530 Üôïìá, áíåâÜæïíôáò Ýôóé ôïí óõíïëéêü áñéèìü ôùí õðçñåôïýíôùí óôéò 89.111. Ùóôüóï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá íåüôåñçò áðïãñáöÞò ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2012 ôï ðñïóùðéêü ôùí äÞìùí áíåñ÷üôáí óôéò 72.699 êáé ôùí ÍÐÄÄ ôùí äÞìùí óôéò 10.850. Óýíïëï 83.549. Áðü ôá ðáñáðÜíù ëïéðüí óôïé÷åßá ðñïêýðôåé üôé ôï ðñïóùðéêü ôùí äÞìùí êáé ôùí íïìéêþí ôïõò ðñïóþðùí êáôÜ ôç ôåëåõôáßá äéåôßá ü÷é ìüíï äåí áõîÞèçêå áëëÜ ìåéþèçêå êáôÜ 5.562 Üôïìá. Ïé äáðÜíåò ìéóèïäïóßáò, ðáñÜ ôç ìåôáöïñÜ óôïõò äÞìïõò ðñïóùðéêïý, ìåéþèçêáí êáôÜ ðåñßðïõ 20% êáé ëüãù ôá åöáñìïãÞò ôïõ åíéáßïõ ìéóèïëïãßïõ. ¸ôóé Ý÷ïõìå áðü 2.180 åê. åõñþ ðñéí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ "ÊáëëéêñÜôç", íá ìåéùèïýí ôï 2010 óôá 2.015 åê. åõñþ, ôï 2011 óôá 2.065 åê. åõñþ, åíþ ôï 2012 ðñïûðïëïãßæïíôáé óôá 1.746 åê. åõñþ. Áêüìç üìùò êáé áí ç áíáöïñÜ ôçò Ýêèåóçò ôçò ôñüéêáò óõìðåñéëáìâÜíåé êáé ôï Ýêôáêôï êáé ôï åðï÷éêü ðñïóùðéêü (ðõñáóöÜëåéáò, ðáéäéêþí êáôáóêçíþóåùí, íáõáãïóþóôåò ê.á.) äçëáäÞ ðñïóùðéêü ðïõ

ç ìéóèïäïóßá ôïõ äåí åðéâáñýíåé ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü -êáèþò áõôÞ êáëýðôåôáé áðü ôçí åßóðñáîç ôùí áíôáðïäïôéêþí ôåëþí- êáé ðÜëé äåí "âãáßíïõí" ôá íïýìåñá. ÓçìåéùôÝïí üôé ï ðñïãñáììáôéóìüò ôùí ðñïóëÞøåùí ãéá ðñïóùðéêü ôï 2012 óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé Üëëåò õðçñåóßåò äåí Ý÷åé êáí äñïìïëïãçèåß, ìå áðïôÝëåóìá ðïëý óýíôïìá íá ìç ìðïñïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí óçìáíôéêÝò õðçñåóßåò ôùí äÞìùí. Åðßóçò: Ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ "ÊáëëéêñÜôç" åðÞëèáí ìåéþ-

óåéò êáé óôïí áñéèìü ôùí áéñåôþí óôïõò äÞìïõò. ÓõãêåêñéìÝíá: ïé äÞìáñ÷ïé ìåéþèçêáí áðü ôïõò 1034 óôïõò 325 (-69%), ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé áðü 16.510 óôéò 9.375(-43%), ïé ðñüåäñïé ôùí äçìïôéêþí óõìâïõëßùí áðü 913 äéáìïñöþèçêå óôïõò 325 (-64%), ïé áíôéäÞìáñ÷ïé áðü 2.337 ìåéþèçêáí óôïõò 1.502 (-36%). ÔÝëïò ìåßùóç åß÷áìå êáé óôïí áñéèìü ôùí åéäéêþí óõìâïýëùí êáé óõíåñãáôþí áðü 2.337 óå 1.502 (-36%). ÔÝëïò, óå üôé áöïñÜ óôéò åîïéêïíïìÞóåéò 1,5 äéò åõñþ áðü äáðÜíåò ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò èá ðñÝ-


ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

åðéêáéñüôçôá

ATTIKO BHMA

13

õðü ôï ìéêñïóêüðéï ôçò Ôñüéêáò ÃéÜííçò Ñáãêïýóçò:

“Åãêñßíáìå ìüíï 1.153 ðñïóëÞøåéò Ýíáíôé 53.336 áðï÷ùñÞóåùí ôï 2010”

ÔÁ üðïõ ìüíï ôï 2011 ðñïóëÞöèçêáí 12.000 Üôïìá. Óôçí Ýêèåóç åêöñÜæåôáé Ýêðëçîç ãéá ôï "åíôõðùóéáêü" üðùò ÷áñáêôçñßæåôáé áðïôÝëåóìá ôçò "êáèáñÞò áýîçóçò" ôùí õðáëëÞëùí óôïõò ÏÔÁ êáôÜ 5% Þ êáôÜ 4.500 Üôïìá, äçëáäÞ ôïõ áñéèìïý ìåôÜ êáé ôéò óõíôáîéïäïôÞóåéò, ðáñÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ "ÊáëëéêñÜôçò" ðïõ åß÷å ó÷åäéáóôåß ãéá åîïéêïíüìçóç 1,5 äéó. åõñþ óå âÜèïò ôñéåôßáò, ðïõ èá ðñïåñ÷üôáí êáé áðü ôç ìåßùóç ôïõ ìéóèïëïãéêïý êüóôïõò. Ìåôáîý Üëëùí óôçí Ýêèåóç áðïêáëýðôåôáé üôé: -ÐáñáâéÜóôçêå ï êáíüíáò "1 ðñïò 5". Áíôß ãéá 8.000 ðñïóëÞøåéò ðïõ ðñïÝâëåðå ï êáíüíáò ôïõ "1 ðñïò 5" ãéá ôï 2011 ôåëéêþò Ýãéíáí 16.711. -×áñáìÜäåò êáé ðáñÜèõñá. Óôçí Ýêèåóç óçìåéþíåôáé üôé "õðÜñ÷ïõí áäéåõêñßíéóôåò ñïÝò êáé ðñïóëÞøåéò". ðåé íá óçìåéùèåß üôé ç ôáêôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç ôùí äÞìùí áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ãéá ôï 2012 óå ó÷Ýóç ìå ôï 2009 Ý÷åé ìåéùèåß êáôÜ 50%, äçëáäÞ áðü ôá 2.845 åê. åõñþ óôá 1.415 åê. åõñþ, åíþ ç åðé÷ïñÞãçóç ãéá ìéêñÝò åðåíäýóåéò êáôÜ 55%, äçëáäÞ áðü 847,5 åê. åõñþ óôá 380 åê. åõñþ. Åðßóçò íá õðïãñáììéóôåß üôé äáðÜíåò ðïõ Ýðñåðå íá êáôáâÜëåé ç êåíôñéêÞ êõâÝñíçóç, üðùò åßíáé ìéóèþìáôá ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí, ìåôáöïñÜ ìáèçôþí, ðñïíïéáêÜ åðéäüìáôá ìÝ÷ñé óôéãìÞò åðéâáñýíïõí ôïõò - Þäç éó÷íïýò- ðñïûðïëïãéóìïýò ôùí äÞìùí. H ÊÅÄÅ ðéóôåýåé üôé áí áõôÜ ôá ðïóïóôÜ ìåßùóçò äáðáíþí åöáñìüæïíôáí êáé óôïõò Üëëïõò öïñåßò ôçò êåíôñéêÞò êáé ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò, ôüôå ç ÷þñá èá åß÷å Þäç ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá. Åí êáôáêëåßäé ëïéðüí, áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ ðáñáôßèåíôáé óôçí Ýêèåóç ôçò ôñüéêáò, ÷ùñßò õðåñâïëÞ ìðïñåß íá óõìðåñÜíåé êáíåßò üôé ç "äçìéïõñãéêÞ ëïãéóôéêÞ" öáßíåôáé ðùò áðïôåëåß "áãáðçìÝíï óðïñ" êáé ôçò ìüíéìçò áíôéðñïóùðåßáò ôçò óôçí ÅëëÜäá. Ç ÊÅÄÅ êáëåß ôïõò óõíôÜêôåò ôçò Ýêèåóçò íá åðéâåâáéþóïõìå áðü êïéíïý ôá óôïé÷åßá ðïõ óÞìåñá ðáñáèÝôïõìå, äéáöïñåôéêÜ èá ðñüêåéôáé ãéá ìßá áêüìç óõêïöáíôßá, ç ïðïßá Ý÷åé ùò óôü÷ï íá ðëÞîåé ôçí áîéïðéóôßá ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò ×þñáò ìáò óå ìéá ðïëý êñßóéìç ðåñßïäï.

-ÐáñáëëÞëùò åíôïðßæïíôáé ÷Üóìáôá óôá óôïé÷åßá ãéá ôéò ìåôáôÜîåéò. ÏñéóìÝíïé õðÜëëçëïé ðïõ ìåôáôÝèçêáí… "÷Üèçêáí". Ôï áðïôÝëåóìá áõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò Þôáí ôï óýíïëï ôùí áìåéâïìÝíùí áðü ôï Äçìüóéï, ôïõò ÏÔÁ, ôïõò Ýíóôïëïõò íá áõîÜíåôáé ÷ñüíï ìå ôïí ÷ñüíï áíôß íá ìåéþíåôáé êáé íá õðåñâáßíåé óôáèåñÜ ôï 1.130.000 Üôïìá. Ï áñéèìüò ôùí óõíôáîéïý÷ùí ôïõ Äçìïóßïõ áíÞëèå óôéò 15 ÌáÀïõ 2012 óôéò 431.000 Üôïìá áðü 403.033 Üôïìá ðïõ Þôáí óôï ôÝëïò ôïõ 2010 êáé 389.735 ðïõ Þôáí ôï öèéíüðùñï ôïõ 2009 ðñéí áðü ôéò åêëïãÝò ôïõ Ïêôùâñßïõ. Óôï õðïõñãåßï Õãåßáò, óýìöùíá ìå ôçí Ôñüéêá, ï ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò åêôüò áðü ôéò ðåñßðïõ 300 ðñïóëÞøåéò ðïõ Ýêáíå óôçí êåíôñéêÞ õðçñåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ ãéá íá êáëýøåé ôá äýï ôñßôá ôùí èÝóåùí ðïõ Ýìåéíáí êåíÝò ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò, åíÝêñéíå ðåñßðïõ 6.000 ðñïóëÞøåéò óôï ÅÓÕ ðïõ ðëÝïí áðáó÷ïëåß (íïóçëåõôéêü, äéïéêçôéêü êáé âïçèçôéêü ðñïóùðéêü) óõíïëéêÜ 88.907 Üôïìá. Áýîçóç ôïõ áñéèìïý ôùí åñãáæïìÝíùí õðÞñîå åðß ôùí çìåñþí ôïõ ê. Ðáýëïõ ÃåñïõëÜíïõ óôï õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý üðïõ åêôüò áðü ôéò ìåôáôÜîåéò åñãáæïìÝíùí áðü ôïí ÏÓÅ Ýãéíáí ðÜíù áðü 1.000 ðñïóëÞøåéò. Óôï õðïõñãåßï Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ï ðñþçí õðïõñãüò Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò êÜëõøå üëá ôá êåíÜ ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí ëüãù ðñüùñùí óõíôáîéïäïôÞóåùí (2.257 ìüíï ôï 2010), åíþ ç ôñüéêá "øÜ÷íåé" ãéá 500 "áðñïóäéüñéóôåò ðñïóëÞøåéò". ¢ìåóç Þôáí ç áíôßäñáóç ôïõ õðïõñãåßïõ ïéêïíïìéêþí. "Êáìßá ¸êèåóç äåí Ý÷åé ðáñáäïèåß óôç íÝá ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ ãéá ôïí áðëü ëüãï üôé áõôÞ äåí Ý÷åé áíáëÜâåé áêüìç. ÔÝôïéá ¸êèåóç äåí ðáñáäüèçêå óå êáíÝíá áðü ôá ôñßá êüììáôá ðïõ óôçñßæïõí ôçí êõâÝñíçóç "ãéá íá êáôáëÞîïõí óôçí ðñïãñáììáôéêÞ óõìöùíßá", áðü ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí, ê. Ã. ÆáíéÜ. ÅîÜëëïõ, üðùò êáèáñÜ áíáöÝñåôáé êáé óôçí ðñþôç ðáñÜãñáöï ôïõ êåéìÝíïõ ôçò ¸êèåóçò, ç ïðïßá áðïäßäåôáé óôç ìüíéìç áíôéðñïóùðåßá ôçò Ôñüéêáò óôçí ÁèÞíá, ôï áíôéêåßìåíï ôçò ¸êèåóçò áöïñÜ Üëëï õðïõñãåßï êáé ü÷é ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí" áíáöÝñåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôçí áíáêïßíùóç ôïõ ï õðçñåóéáêüò õðïõñãüò Ã. ÆáííéÜò.

Áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2011, üôáí ðåñéÞëèå óôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ç Ýãêñéóç ðñïóëÞøåùí óôïõò ÏÔÁ, ìÝ÷ñé ôéò 15 Éïõíßïõ 2011 ðïõ áóêïýóá êáèÞêïíôá õðïõñãïý Åóùôåñéêþí, åãêñßèçêáí ìüíï 1.153 ðñïóëÞøåéò, áðáíôÜ ï ÃéÜííçò Ñáãêïýóçò óå äçìïóßåõìá ôçò åöçìåñßäáò Ôï ÂÞìá ôçò ÊõñéáêÞò, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï Ýêèåóç ôçò ìüíéìçò áíôéðñïóùðåßáò ôçò Ôñüéêáò áðïêáëýðôåé ðùò óå ôÝóóåñéò ôïìåßò ôïõ Äçìïóßïõ -ÏÔÁ, ÕÐÐÏÔ, õãåßá êáé áóôõíïìßá- ôï ðñïóùðéêü, áíôß íá ìåéùèåß, áõîÞèçêå. Ï ê. Ñáãêïýóçò ôïíßæåé ðùò "åãêñßíáìå ìüíï 1.153 ðñïóëÞøåéò Ýíáíôé 53.336 áðï÷ùñÞóåùí ôï 2010. Åßíáé ðñïöáíÝò üôé ç Ýãêñéóç ìüëéò 1.153 ðñïóëÞøåùí ü÷é ìüíï ôÞñçóå ôïí êáíüíá ôïõ 1 ðñïò 5, áëëÜ Þôáí Ýíáò áñéèìüò åãêñßóåùí ðïëý ìéêñüôåñïò êáé áðü ôïí êáíüíá ôïõ 1 ðñïò 10 ðïõ ßó÷õóå óôç óõíÝ÷åéá". ÅðéðëÝïí, áíáöÝñåé üôé óýìöùíá ìå ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôï äçìïóéïíïìéêü üöåëïò áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ “ÊáëëéêñÜôç” "îåðÝñáóå óôï áñ÷éêü óôÜäéï åöáñìïãÞò ôï 1,2 äéò åõñþ". Ç áíáêïßíùóç ôïõ ê. Ñáãêïýóç Ý÷åé ùò åîÞò: "Ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò áëÞèåéáò óå ü,ôé ìå áöïñÜ ðñïóùðéêÜ åßíáé áðáñáßôçôï íá óáò ãíùñßóù åê ôùí õóôÝñùí ôá ðáñáêÜôù, áöïý äåí ìïõ äüèçêå ç äõíáôüôçôá íá åíçìåñþóù Ýãêáéñá ôïí óõíôÜêôç óáò. Ðñþôïí, ç áñìïäéüôçôá ãéá ôçí Ýãêñéóç ôùí ðñïóëÞøåùí óôç äçìüóéá äéïßêçóç êáé óôïõò ÏÔÁ ðåñéÞëèå óôïí õðïõñãü Åóùôåñéêþí, ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ìåôÜ ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2011. Áðü ôüôå êáé ìÝ÷ñé óôéò 15 Éïõíßïõ 2011 ðïõ áóêïýóá ôá êáèÞêïíôá ôïõ õðïõñãïý, êáé ðáñÜ ôïí ðïëëáðëÜóéï áñéèìü áéôçìÜôùí ðïõ åß÷áí õðïâëçèåß áðü üëá ôá õðïõñãåßá, åãêñßíáìå ìüíï 1.153 ðñïóëÞøåéò Ýíáíôé 53.336 áðï÷ùñÞóåùí ôï 2010. Åßíáé ðñïöáíÝò üôé ç Ýãêñéóç ìüëéò 1.153 ðñïóëÞøåùí ü÷é ìüíï ôÞñçóå ôïí êáíüíá ôïõ 1 ðñïò 5, áëëÜ Þôáí Ýíáò áñéèìüò åãêñßóåùí ðïëý ìéêñüôåñïò êáé áðü ôïí êáíüíá ôïõ 1 ðñïò 10 ðïõ ßó÷õóå óôç óõíÝ÷åéá. Äåýôåñïí, ðáñáêáëþ íá êáôáíïÞóåôå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ìïõ áäõíáìßá ëüãù ôçò áðï÷þñçóÞò ìïõ áðü ôï óõãêåêñéìÝíï õðïõñãåßï åßôå íá åðéâåâáéþóù, åßôå íá äéáøåýóù ôá óôïé÷åßá ôïõ ñåðïñôÜæ. Åóåßò åßóôå üìùò óå èÝóç íá åñåõíÞóåôå ôçí áðüëõôç áêñßâåéá ôùí åãêñßóåùí ðïõ öÝñïõí ôçí õðïãñáöÞ ìïõ äåäïìÝíïõ üôé ôá ó÷åôéêÜ Ýããñáöá äéáôçñïýíôáé óôï õðïõñãåßï ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò åíþ ïýôùò Þ Üëëùò åß÷áí áðü ôüôå áíáñôçèåß óôç Äéáýãåéá. Ôñßôïí, üóïí áöïñÜ ôï äçìïóéïíïìéêü üöåëïò áðü ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìåôáññýèìéóçò ôïõ “ÊáëëéêñÜôç” êáé ðÜëé ãéá ôçí ðåñßïäï ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï 2011, áõôü ôï ïðïßï ðñïêýðôåé áðü ôá åðßóçìá óôïé÷åßá, åßíáé üôé ôï äçìïóéïíïìéêü áõôü üöåëïò îåðÝñáóå óôï áñ÷éêü óôÜäéï åöáñìïãÞò ôï 1,2 äéò åõñþ. ÌÜëéóôá, óýìöùíá ìå ôçí åèíéêïëïãéóôéêÞ ðñïóÝããéóç, üðùò áõôÞ áðïôõðþíåôáé óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü, åíþ ç áõôïäéïßêçóç åìöáíéæüôáí üëá ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá íá äçìéïõñãåß óõíå÷þò äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá ðïõ ôï 2010 Ýöôáóå óôá 550 åê.åõñþ, óýìöùíá ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2012 ç áõôïäéïßêçóç êáôÝãñáøå ôï 2011, ðñþôï ÷ñüíï åöáñìïãÞò ôïõ “ÊáëëéêñÜôç”, ðëåüíáóìá 35 åê. åõñþ. ÔÝëïò, äåí åßíáé ÷ùñßò áîßá ç õðåíèýìéóç üôé ìåôÜ ôï 2010 üëåò ïé ðñïóëÞøåéò óôï äçìüóéï êáé ôïõò ÏÔÁ åß÷áí õðá÷èåß óôéò áíôéêåéìåíéêÝò êáé áîéïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò ôïõ ÁÓÅÐ, ìåôÜ ôçí øÞöéóç ôïõ í.3812/09 ìå ôïí ïðïßï êáôáñãÞèçêáí üëåò ïé ðåëáôåéáêÝò åîáéñÝóåéò".


14

ATTIKO BHMA

áðüøåéò

Óþóôå ôï åëëçíéêü ÷ùñéü "Óôçí áñãáôéÜ, óôç ÷ùñéáôéÜ, ôï ÷éüíé, ç ãñßððç, ç ðåßíá, ïé ëýêïé, ðïôÜìéá, ðÝëáãá, óôåñéÝò, îõëïèåñìüò êáé öñßêç. ×åéìþíáò Üãñéïò. Êé ç öùôéÜ êáëïêáéñéÜ óôçí êáìáñÜ ìïõ. ÍôñÝðïìáé ãéá ôç æÝóôá ìïõ êáé ãéá ôçí áíèñùðéÜ ìïõ." ÊÙÓÔÇÓ ÐÁËÁÌÁÓ ÔñáãéêÞ åßíáé ç ìïßñá ôùí ïñåéíþí ÷ùñéþí ôçò ðáôñßäáò ìáò. ¾óôåñ' áð' ôïõò êáôáóôñåðôéêïýò ðïëÝìïõò, åðÞëèå ãåíéêÞ áíáôáñá÷Þ óôçí éäéïìïñößá ôïõ áãñïôéêïý ìáò ðëçèõóìïý êáé ç ðåñéöñüíçóç ðñïò ôç ìÜíá ãç áíÝðôõîå ðåñéóóüôåñï ôï ðíåýìá ôçò áóôõöéëßáò. Ïé êÜôïéêïé åóêüñðéóáí óôéò ðüëåéò, áíáæçôþíôáò êáëýôåñïõò üñïõò æùÞò. ÃÝìéóáí ô' áóôéêÜ êÝíôñá. Ç ãç, ðïõ ìáò ôñÝöåé üëïõò, Ý÷åé åãêáôáëåéöèåß, ôá üìïñöá êáé ãåìÜôá æùÞ ÷ùñéÜ ìáò åñçìþèçêáí êáé ÷Üèçêå ï áãíüò êáé æùíôáíüò, ðëïýóéïò êáé áéùíüâéïò ëáúêüò ðïëéôéóìüò, åóùôåñéêüò ðëïýôïò êáé ðíåõìáôéêÞ ðçãÞ ôïõ ¸èíïõò, ìå äõóìåíåßò ãéá ôï ìÝëëïí åðéðôþóåéò. Ôï åëëçíéêü ÷ùñéü, âáóéêüò êïñìüò ôïõ ¸èíïõò êáé ìÞôñá ôùí ôáëÜíôùí ôçò öõëÞò ìáò, æåé ôçí åéêüíá ôçò åãêáôáëåßøåùò êáé ôçò öèïñÜò. Ôï åëëçíéêü ÷ùñéü, ìå ôç ìåãÜëç øõ÷Þ êáé ôçí ùñáßá öõôïõ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ê. ÊÏÕÔÓÏÕËÅËÏÕ óéïãíùìßá ôïõ, ìå ôï åõñýôåñï óôñþìá åðéæÞóåùí ôùí Åðßôéìïõ Åðüðôç ÄçìïôéêÞò áîéþí ôïõ êáé ôï öïñÝá ôçò ìïßñáò ìáò, óðáñìÝíï ìå ôá Åêðáéäåýóåùò êüêáëá êáé ðïôéóìÝíï ìå ôï áßìá ôùí ðñïãüíùí ìáò, óÞìåñá êáôáóôñÝöåôáé. Áõôü ìáò åãÝííçóå êáé ìáò áíÜèñåøå ìå ðïëëÞ óôÝñçóç êáé õøçëü Þèïò. Áð' åäþ, îåêßíçóå ãéá ôï ðïëýôñïðï ôáîßäé ôçò ðïëýìïñöçò ðïñåßáò ìáò ìéá Ýíôéìç êáé ðåñÞöáíç æùÞ. Áäåéáíïß åßíáé ïé äñüìïé êáé áêáëëéÝñãçôá ðáñáìÝíïõí ôá ÷ùñÜöéá. ÊëåéóôÜ êé åñåéðùìÝíá áðïìÝíïõí ôá óðßôéá, ðÝôñéíá öáíôÜóìáôá, ðïõ áãíáíôåýïõí, áðü ìáêñéÜ, ôï èÝáìá ôçò óýã÷ñïíçò æùÞò. Ôá áãñïôéêÜ ìáò ó÷ïëåßá, ðïëýôéìïé öÜñïé ðáñçãïñéÜò, åëðßäùí êáé äõíÜìåùí, ãåìÜôá ðáéäéÜ êáé æùÞ, åßíáé óÞìåñá ÷ïñôáñéáóìÝíá. ¼ëá âõèßóôçêáí óôï èñýëï ôïõ ðáñåëèüíôïò. Ðáíôïý ðëáíéÝôáé ç åéêüíá ôçò öèïñÜò. Ëßãïé áðüç÷ïé áð' ôá ãýñù âïõíÜ êáé ôá ðåôïýìåíá ôïõ ïõñáíïý äéáêüðôïõí ôç óéùðÞ êáé ôç èëßøç. Ïé åëÜ÷éóôïé êÜôïéêïé, õðü ôï âÜñïò ôçò çëéêßáò ôïõò, åßíáé ïé ôåëåõôáßïé ãíÞóéïé ìÜñôõñåò ìéáò æùíôáíÞò ðáñïõóßáò ôùí ðåñáóìÝíùí êáé ïé ðéóôïß èåìáôïöýëáêåò ôçò ìíÞìçò ðñïóþðùí êáé ãåãïíüôùí. Ç êñßóç åßíáé óïâáñüôáôç êáé ðïëý åðéêßíäõíç ãéá ôï ¸èíïò. Åßíáé åðåßãïõóá áíÜãêç, ìå ðïëëÞ åõèýíç êáé êáôáíüçóç, í' áíôéìåôùðéóèåß. Ç çèéêÞ, ðíåõìáôéêÞ êáé äçìïãñáöéêÞ êñßóç ôçò ÷þñáò ìáò äçìéïõñãåß åýëïãåò áíçóõ÷ßåò êáé åõèýíåò ãéá ôïõò áñìüäéïõò çãÝôåò ôçò. Áíçóõ÷çôéêÞ åßíáé ç êáôÜóôáóç êáé óïâáñïß ïé åèíéêïß êßíäõíïé, ðïõ äéáãñÜöïíôáé. Ç áóôéêÞ æùÞ, ìå ôéò éäéïìïñößåò ôçò, êáôÝêôçóå ôçí áãñïôéêÞ æùÞ. Ï ìç÷áíéêüò ðïëéôéóìüò äéÝöèåéñå ôïí áãíü êáé æùíôáíü, ôïí çèéêü êáé ùñáßï áãñïôéêü ìáò ðïëéôéóìü. Ç ðáôñßäá ìáò õðÞñîå ðÜíôïôå ÃÝíïò. Ùò ÃÝíïò åìåãáëïýñãçóå ó' ïëüêëçñï ôïí êüóìï êáé ùò éóôïñéêÞ ðñïóùðéêüôçôá ðïñåýåôáé óôïõò áéþíåò. Ç åèíéêÞ ìáò æùÞ èåìåëéþíåôáé åðÜíù óôïí áãñïôéêü ðïëéôéóìü, ðïõ ðñÝðåé íá äçìéïõñãçèåß õãéÞò êáé ðëïýóéïò. Ç ÁèÞíá äåí åßíáé ç ÅëëÜäá. ÐñÝðåé íá åðéóôñÝøïõìå óôçí Ýîù êáé ðÜñå áð' ôçí ðñùôåýïõóá ÅëëÜäá. Åêåß åßíáé ðÜíôïôå ï êïñìüò ôïõ ¸èíïõò. "Åêåß è' áíáæçôÞóïõìå -Ýãñáöå ó÷åôéêÜ, áíÜìåóá óô' Üëëá, óå ôáîéäéùôéêü ôïõ óçìåßùìá, ðñéí áðü ÷ñüíéá, ï Çëßáò ÂåíÝæçò- êáé èá âñïýìå ôéò åóôßåò ôçò ãíçóéüôçôáò, ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ç æùÞ êáé ç ôÝ÷íç. Åêåß ç ÷åéñïíïìßá, ç ðñÜîç, ï ëüãïò Ý÷ïõí óïößá êáé êáôáãùãÞ, äåí åßíáé óýìâáóç, áðüêôçìá ÷èåóéíü… Ç áíÜóá ãßíåôáé ðéï êáèáñÞ, ôï ðáñåëèüí æåé ïñãáíéêÜ, óá äýíáìç ðáñïýóá, ïé èñýëïé åßíáé ìÝóá óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ". Ôï åëëçíéêü ÷ùñéü æçôåß áìÝñéóôç ôçí áãÜðç ìáò êáé ïëüøõ÷ç ôç óõìðáñÜóôáóÞ ìáò. Ïé óêÝøåéò êáé ïé öñïíôßäåò ôùí õðåõèýíùí ðñÝðåé íá óôñáöïýí óôç ìåëÝôç ôïõ ïîýôáôïõ áõôïý èÝìáôïò. ¢ìåóç åðéâÜëëåôáé ç óôñïöÞ áãÜðçò êé åíäéáöÝñïíôïò ðñïò ôçí ýðáéèñï. ×ùñßò ïëéãùñßåò êáé áíáâïëÝò. Ìå ðñüãñáììá, ìå ìÝèïäï êáé ìå óýóôçìá. Ç áóôéêÞ æùÞ èåìåëéþíåôáé åðÜíù óôçí áãñïôéêÞ æùÞ, ðïõ áíáãÝííçóå ôï Ëáü ìáò. Áð' ôï åëëçíéêü ÷ùñßï èá ðñïÝëèïõí ïé íéêçôÝò ôçò æùÞò, ïé åëåýèåñïé êáé áíåîÜñôçôïé Üíèñùðïé, ïé äñáóôÞñéïé êáé ïé õðåñÞöáíïé ¸ëëçíåò, éêáíïß íá ìåôñéÜóïõí, ìå ôç öëüãá êáé ôçí ðßóôç ôïõò, ôçí ýëç êáé íá åìðíåýóïõí ôçí ðáíÜãéá ðáñïõóßá ôïõ ðíåýìáôïò, íá äñÜóïõí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí ôçí áõñéáíÞ åõôõ÷éóìÝíç Ðáôñßäá. Áð' åäþ èá äçìéïõñãçèåß Ýíáò íÝïò êáé ùñáßïò, çèéêüò êáé áëçèéíüò, äõíáôüò êáé éêáíüò êüóìïò ãéá øõ÷éêÝò áíáôÜóåéò, ëáìðñÝò íßêåò êáé ìåëëïíôéêÝò õøçëÝò åðéäéþîåéò. Áðü åäþ èá ðñïåôïéìáóôåß ôï ìåãáëåßï ôçò áõñéíÞò ÅëëÜäáò. Ãéá íá ðñïêüøåé ç Ðáôñßäá ìáò, êáôÜ ôçí ðñïóôáãÞ ôïõ ðïéçôÞ ìáò: "ÌðñïóôÜ óôï Ýñãï ôï ôñáíü ðáí' áíïé÷ôïß åßí' ïé äñüìïé".

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

Ôï êñÜôïò äçìéïõñãüò üëùí ôùí äåéíþí

Ô

ï "÷Üóìá êïõëôïýñáò" äåí áðïôåëåß ôï Íï 1 ðñüâëçìá óÞìåñá, ðáñáìÝíïíôáò ðÜíôùò ôï êõñßáñ÷ï êáé ôï ïõóéáóôéêüôåñï. Ç ðëÞñùóç ôïõ ÷Üóìáôïò èá áðïôåëÝóåé ìßá äéåñãáóßá ìáêñï÷ñüíéá, ðïõ Ýðåôáé ôçò ïéêïíïìéêÞò áíïéêïäüìçóçò. Ôï Íï 1 ðñüâëçìá åßíáé ç äéÜëõóç ôïõ õðåñâïëéêïý êáé êáôáóôñáôçãçèÝíôïò ÊñÜôïõò - Ðñüíïéáò ðïõ äéáìïñöþèçêå ãéá íá åîáóöáëßæåé ìå áíôéðáñï÷Þ ôïõ ÂÁÓÉËÇ ÄÉÏÍ. ôçí äéáéþíéóç ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ôçò Åîïõóßáò ôïõ email: anbil@otenet.gr öáýëïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ, êáé ðïõ âñßóêåôáé óÞìåñá óå êáôÜóôáóç ðñï÷ùñçìÝíçò áðïóýíèåóçò. ÐñïÝ÷åé ðñï ðÜóçò åíåñãåßáò íá êáôåäáöéóèåß êáé íá åðáíáêôéóèåß, åõÝëéêôï, áðáëëáãìÝíï áðü êÜèå ðáñáãùãéêÞ äñáóôçñéüôçôá, åðïðôéêü ìüíï. Áðü ôçí ðñþôç äåêáåôßá åöáñìïãÞò ôïõ åõñþ, üôáí óõìðëçñùíüôáí ç áðïâéïìç÷Üíéóç ôçò ÷þñáò, ôï åñãáôéêü êüóôïò Üñ÷éóå íá áõîÜíåôáé åðéêßíäõíá, ãñçãïñüôåñá áðü ôçí ðáñáãùãéêüôçôá, öèÜíïíôáò óå ëßãá ÷ñüíéá ôï 70%. Áíôßèåôá óôçí Ãåñìáíßá ðáñÝìåéíå ÷áìçëÜ. Óôïé÷åßá äßäïõí ï ÏÏÓÁ, Eurostat, ùò êáé Bloomberg. Ç ÅëëÜäá êáôÝâáëå óôéò ðñïíïìéïý÷åò ïìÜäåò ôïõ Äçìïóßïõ, óôá êñáôéêÜ ÓõíäéêÜôá, óå Äçìüóéåò Õðçñåóßåò ðåñéóóüôåñá áðü üóá óõíÝëåãå ìå ôçí öïñïëüãçóç. Åíþ óôéò Âüñåéåò ÷þñåò äéáôçñïýíôáí óå ÷áìçëÜ åðßðåäá åëëåßììáôá êáé ÷ñÝç êáé äßäïíôáí ëïãéêÝò áõîÞóåéò áìïéâþí, óôçí ÅëëÜäá ðåñéïñßæïíôáí ïé þñåò åñãáóßáò åâäïìáäéáßùò, ãéíüôáí ðïëý íùñßôåñá ç óõíôáîéïäüôçóç, äéáìïñöþíïíôáí ðéï Üêáìðôåò óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò, åðåêôåéíüôáí ôï Äçìüóéï, êáé áíïéãüêëåéíáí ôá "êëåéóôÜ åðáããÝëìáôá". ÁõôÜ ðïõ ç Ôñüéêá õðïäåéêíýåé ùò áíáãêáßá íá êáôáñãçèïýí, äéüôé áðïôåëïýí åìðüäéá ãéá ôçí áíÜêáìøç. Äåí õðÞñîå ôï ÊñÜôïò ï äÝêôçò êáé ï ôñïöïäüôçò áõôþí ôùí êáôáóôñåðôéêþí åðéëïãþí; Ç åöáñìïãÞ ôïõ åõñþ, äéåýñõíå ôï Üíïéãìá. Ôï êïéíü íüìéóìá åðÝôñåøå ôïí äáíåéóìü ìå ÷áìçëÜ åðéôüêéá. Ãéáôß íá éóïóêåëßæïíôáé ïé äáðÜíåò ìå ôá Ýóïäá, üôáí ìðïñåß íá äáíåßæåóáé öèçíÜ; ¼ìùò üôáí ëüãù óõóóùñåýóåùò ×ñåþí, Ýöèáóáí ôá åðéôüêéá óôï áðáãïñåõôéêü ôáâÜíé ôïõ 7%, ôüôå "ðëçñþóôå ôïí ëïãáñéáóìü"! Ìðïñïýìå íá ìçí ðëçñþóïõìå; Èá ìáò ðÜíå ìÝóá!!! Äåí öôáßåé ôï ÊñÜôïò êáé ïé ðïëéôéêïß ðïõ ôï äéïéêïýí; Êáé ãéáôß äåí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ëå-

öôÜ ôïõ Äçìïóßïõ "ðïõ õðÜñ÷ïõí" (!), (åêôüò ôçò ôñáãåëáöéêÞò ðåñéðôþóåùò ôïõ ÅÓÐÁ), áëëÜ äåí óõëëÝãïíôáé; Ç êá. ËáãêÜñíô ðïõ äåí åßíáé áöåëÞò, áëëÜ ðïëý ðñïóåêôéêÞ êáé îÝñåé ôçí äïõëåéÜ ôçò, ìáò ôï õðåíèýìéóå áñêïýíôïò. ÁëëÜ åìåßò, üðùò ðÜíôá áíôéäñÜóáìå ãéá ôïí ôñüðï, ôçí èéãüìåíç åèíéêÞ ìáò áîéïðñÝðåéá. (Ðïéïé; Åìåßò ðïõ æçôéáíåýïõìå êáé ìáò åéñùíåýåôáé ï ÅñíôïãÜí, ðïõ Ý÷ïõìå ãåëïéïðïéçèåß ìå ôá êáìþìáôÜ ìáò êáé èåùñïýìáóôå "åéäéêÞ ÷áñáêôçñéóôéêÞ ðåñßðôùóç"), åðåéäÞ áíáöÝñèçêå óå ðåñéóóüôåñï õðïöÝñïíôåò, óôá ðåéíþíôá ðáéäéÜ ôïõ Íßãçñá, êáé áãíïÞóáìå ôçí ïõóßá. Ï äéåõèõíôÞò üìùò ôïõ ÓÄÏÅ ê. ËÝêêáò óõìöùíåß áðïëýôùò ìå ôçí ê. ËáãêÜñíô. Ç öïñïäéáöõãÞ öôÜíåé ôï 15% ôïõ ÁÅÐ, 45 äéóåêáôïììýñéá ôïí ÷ñüíï. Äçëþíåé äå üôé áí åéóðñÜôôáìå Ý-

ÊñÜôïò áðïëáìâÜíïõí. Åäþ âñßóêåôáé ç ôñáãéêÞ áíôßèåóç. Áí öèÜóáìå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç, ìå äåäïìÝíç ôçí áðïõóßá ðáñáãùãÞò ðëïýôïõ, ôïýôï ïöåßëåôáé óôï éäéüìïñöï ÊñÜôïò ðïõ åîáêïëïõèåß íá õðÜñ÷åé Üèéêôï, êáé äáðáíÜ ðåñéóóüôåñá áðü üóá âãÜæåé áðü ìéá ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá ðïõ äéáëýåôáé, áðü ôïõò ÷åéñéóìïýò ôïõ. Äéüôé êáé ç ¾öåóç êáé ç Áíåñãßá ðïõ áðïñïýí ãéáôß åêôïîåýèçêáí (Üëëï cliche) óôá ýøç, õðÞñ÷áí êáé ðñéí ôï Ìíçìüíéï, êáé áéôßåò åß÷áí ôï Üèëéá (ìç) ëåéôïõñãüí ÊñÜôïò. Åõèýò ùò (áí ðïôÝ) áñ÷ßóåé íá îçëþíåôáé ôï ÊñÜôïò, áõôüìáôá áìÝóùò èá ìåéùèïýí ïé ÄáðÜíåò. Êáé áõôü åßíáé, ôï óå ýóôáôç áíÜëõóç æçôïýìåíï. ¼ëá ôá Üëëá, ìå ôçí ðáñÜôáóç åíüò Ýôïõò ðïõ Þäç áðïöáóßóèçêå íá ìáò äïèåß, áí õðÜñ÷åé ç âïýëçóç áðü ôï óýíïëï -ôï åðáíáëáìâÜíïõìå, áðü ôï óýíïëï- ìå

Êáé ãéá íá îåêáèáñßóïõìå ôé æçôÜíå ïé áíôé-ìíçìïíéáêïß. Íá ìçí èéãïýí ôá åñãáôéêÜ "êåêôçìÝíá". Áõôü ìüíïí ôïõò åíäéáöÝñåé. Áãíïïýí áëëÜ êáé áäéáöïñïýí ãéá ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá 218 óçìåßá ôïõ ìíçìïíßïõ, ðïõ äåí öáíôÜæïíôáé ðüóá áðü áõôÜ, ôá èÝëïõí ïé ßäéïé. ¼ðùò äçëþíïõìå üëïé, èá Ýðñåðå íá ôá åß÷áìå êÜíåé ìüíïé ìáò ðñï 15åôßáò. ÁëëÜ ìåôÜ, èÝëïõìå ìå ôï ãíùóôü ôñüðï ôïõ êáñáãêéüæç, íá äéáôçñÞóïõìå ôï ðáëéü ðïõ ìáò êáôÝóôñåøå. Áõôü ðïõ åðéóþñåõóå üëá ôá äåéíÜ. Êáé áõôü ôï æçôïýí, ôé åéñùíåßá, ü÷é ìüíï ïé ðñáãìáôéêÜ óõíèëéâÝíôåò, áëëÜ ðñùôßóôùò ïé õøçëÜ áìåéâüìåíïé ðñïíïìéïý÷ïé, åßíáé íá ìçí ÷Üóïõí ôá ïöÝëç ðïõ áðü ôï ÊñÜôïò áðïëáìâÜíïõí.

óôù ôá ìéóÜ, ôï ðñüâëçìá ôçò áðïðëçñùìÞò èá åß÷å ëõèåß áõôïäõíÜìùò. Óáöþò äåí õðÜñ÷åé ðïëéôéêÞ âïýëçóç. Öôáßåé Þ äåí öôáßåé ðÜëé ôï ÊñÜôïò ðïõ Ý÷ïõìå êáé äéáôçñïýìå áêÝñáéï; Öôáßåé Þ äå öôáßåé ôï áüñáôï äßêôõï êÜëõøçò. ðïõ áõôü ðñþôá ðñÝðåé íá îçëþóïõìå; Êáé ãéá íá îåêáèáñßóïõìå ôé æçôÜíå ïé áíôé-ìíçìïíéáêïß. Íá ìçí èéãïýí ôá åñãáôéêÜ "êåêôçìÝíá". Áõôü ìüíïí ôïõò åíäéáöÝñåé. Áãíïïýí áëëÜ êáé áäéáöïñïýí ãéá ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá 218 óçìåßá ôïõ ìíçìïíßïõ, ðïõ äåí öáíôÜæïíôáé ðüóá áðü áõôÜ, ôá èÝëïõí ïé ßäéïé. ¼ðùò äçëþíïõìå üëïé, èá Ýðñåðå íá ôá åß÷áìå êÜíåé ìüíïé ìáò ðñï 15åôßáò. ÁëëÜ ìåôÜ, èÝëïõìå ìå ôï ãíùóôü ôñüðï ôïõ êáñáãêéüæç, íá äéáôçñÞóïõìå ôï ðáëéü ðïõ ìáò êáôÝóôñåøå. Áõôü ðïõ åðéóþñåõóå üëá ôá äåéíÜ. Êáé áõôü ôï æçôïýí, ôé åéñùíåßá, ü÷é ìüíï ïé ðñáãìáôéêÜ óõíèëéâÝíôåò, áëëÜ ðñùôßóôùò ïé õøçëÜ áìåéâüìåíïé ðñïíïìéïý÷ïé, åßíáé íá ìçí ÷Üóïõí ôá ïöÝëç ðïõ áðü ôï

êüðï êáé ðñïóðÜèåéá åðáíüäïõ ôçò ðáñáãùãÞò, üëá èá ëõèïýí. ÁñãÜ ìåí, áëëÜ ìå ðñïïðôéêÞ, äéüôé êáé ïé ÷þñåò ôçò Åõñþðçò, ðáñÜ ôçí ðïéêéëßá åèíïôÞôùí, ãëùóóþí, êïõëôïýñáò êáé äéáöïñåôéêïý åðéðÝäïõ Ïéêïíïìéþí, èá áðïäå÷èïýí ôçí áðü óõìöþíïõ ðáñá÷þñçóç ìÝñïõò ôçò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò ôùí óôï êåíôñéêü üñãáíï ðïõ èá ðñïÝëèåé ìå ôçí äçìéïõñãßá èåóìþí êáé ïñãÜíùí ïéêïíïìéêÞò êáé ðïëéôéêÞò åíïðïßçóçò. Áò óêåöèïýìå êáé ôïõò Ãåñìáíïýò öïñïëïãïýìåíïõò ðïõ üôáí ìéëÜìå ãéá åõñùïìüëïãá, êñõöÜ æçôÜìå íá âÜëïõí ìüíïí áõôïß ôï ÷Ýñé óôçí ôóÝðç. ÕðÜñ÷åé ìáêñïðñïèÝóìùò ìéá íïìïôåëåéáêÜ áíáðüôñåðôç áíÜãêç: Ç äçìéïõñãßá ÇÐÁ ôçò Åõñþðçò. ¼ðùò ç êåíôñéêÞ Äéïßêçóç ôçò ÁìåñéêÞò âïçèÜåé ð.÷. ôçí öôù÷Þ IOWA, Ýôóé êáé ìåôÜ ìåñéêÜ ÷ñüíéá èá âïçèïýíôáé êñÜôç ôçò Å.Å. (ðñáêôéêÜ Íïìáñ÷ßåò), åðåéäÞ èá Ý÷ïõí áêüìá áíÜãêç ëüãù ÷áìçëüôåñïõ âáèìïý ÁíÜðôõîçò.


ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

15

Oôáí ç êëåøýäñá áäåéÜæåé åðéêßíäõíá...

T

éò ôåëåõôáßåò çìÝñåò, ìå áöïñìÞ ôï êåßìåíï ðñïãñáììáôéêÞò óõìöùíßáò ìåôáîý ôùí êïììÜôùí ðïõ óôçñßæïõí ôç íÝá êõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò, áíáãêÜóôçêá íá áíáôñÝîù óå ëåîéêü áíáæçôþíôáò ôï ëÞììá "ðñüãñáììá". Áéôßá ç áìöéâïëßá ìïõ ùò ðñïò ôï áí ôï êåßìåíï ðïõ äçìïóéïðïßçóå ç êõâÝñíçóç åèíéêïý óêïðïý áíôáðïêñßíåôáé óôïí üñï "ðñüãñáììá". Ç âáóéêÞ ìïõ åðéöýëáîç áöïñïýóå ôçí åíôõðùóéáêÞ áðïõóßá ôçò äéÜóôáóçò ôïõ ÷ñüíïõ óôéò ðåñéóóüôåñåò áíáöïñÝò ðïõ ðåñéëáìâÜíåé áõôü ôï êåßìåíï. ôïõ ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÁÈ. ÁíáôñÝ÷ïíôáò ëïéðüí ÊÏÔÑÙÔÓÏÕ óôï ðñþôï ëåîéêü ðïõ Äñ. ÅÌÐ, Çëåêôñïëüãïõ âñÞêá ìðñïóôÜ ìïõ ìç÷áíéêïý & ìç÷. Ç/Õ, Óõìâïýëïõ åðé÷åéñÞóåùí ( w w w . g r e e k - l a n / åðé÷åéñçìáôßá guage.gr) äéáðßóôùóá skotro@gmail.com ôï åîÞò åíôõðùóéáêü: åíþ óå üëåò ôéò åñìçíåßåò ôçò ëÝîåùò "ðñüãñáììá" ï ðáñÜãïíôáò ÷ñüíïò åßíáé âáóéêü óõóôáôéêü óôïé÷åßï (ð.÷. "Ðñüãñáììá = óýíïëï ó÷åäéáóìÝíùí êáé ÷ñïíéêÜ ðñïóäéïñéóìÝíùí åíåñãåéþí, äñáóôçñéïôÞôùí"), óôçí ðåñßðôùóç ðñïãñáììÜôùí ìå ðïëéôéêü ðñüóçìï, ï ðáñÜãùí ÷ñüíïò… áðïõóéÜæåé (ð.÷. "Ðïëéôéêü Ðñüãñáììá = óõíïëéêü ó÷Ýäéï óôï ïðïßï ðñïêáèïñßæïíôáé (êáé åîáããÝëëïíôáé) ïé ðñïèÝóåéò, ïé áñ÷Ýò, ç ôáêôéêÞ ðñïóþðùí, ïìÜäùí, ïñãáíéóìþí êôë. ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èïýí êÜðïéïé (ãåíéêïß Þ åéäéêüôåñïé) óôü÷ïé: ð.÷. Ôï ðñüãñáììá åíüò êüììáôïò / åíüò õðïøçößïõ.")! Ç ãëþóóá ìáò Ý÷åé öáßíåôáé åíóùìáôþóåé ôçí åðß ìáêñüí áüñéóôç

ôïðïèÝôçóç ðïëéôéêþí ðñïóþðùí êáé öïñÝùí, óå Ýíáí õðïôéèÝìåíï ðñïãñáììáôéóìü ðïõ äåí ðåñéÝ÷åé ôï ÷ñüíï, ôç ìéá äçëáäÞ áðü ôéò 4 ãíùóôÝò äéáóôÜóåéò ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò óôçí ïðïßá æïýìå êáé êéíïýìáóôå! Ãéá êÜðïéï ëüãï äå ìå éêáíïðïéåß êáèüëïõ áõôÞ ç ðñïóáñìïãÞ ôçò ãëþóóáò, éäéáßôåñá åðåéäÞ áíôéëáìâÜíïìáé üôé ç êëåøýäñá ôçò ÷þñáò ìáò áäåéÜæåé åðéêßíäõíá. ¹äç êëåßíïõìå äõï åâäïìÜäåò ìåôÜ ôéò äéðëÝò åêëïãÝò ðïõ áíÝóôåéëáí êÜèå áðüöáóç áðü ôï ÐÜó÷á êé Ýêôïôå êáé ôá ðñÜãìáôá äåí öáßíïíôáé íá åîåëßóóïíôáé ìå ôñüðï þóôå íá áñ÷ßæåé íá öÝããåé ìéá óðßèá áéóéïäïîßáò. Ç óýíèåóç ôçò êõâÝñíçóçò - åêôüò ïëßãùí åîáéñÝóåùí - áðïäåß÷èçêå êáôþôåñç ôùí áñ÷éêþí ðñïóäïêéþí êáé äéáññïþí óôá ÌÌÅ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óå ôé õðåñôåñåß Üñáãå ï ÐÜíïò Ðáíáãéùôüðïõëïò, ôïõ ïðïßïõ ç äçìïóéïãñáöéêÞ êáñéÝñá Ýëçîå Üäïîá ìåôÜ áðü áôõ÷Þ óõíÝíôåõîç ôïõ Âáóßëç ËåâÝíôç, óå ó÷Ýóç ìå ôïí äéáêåêñéìÝíï óôñáôéùôéêü ðñþçí õðçñåóéáêü Õðïõñãü ÖñÜãêï Öñáãêïýëç,ôïí ïðïßï äéáäÝ÷èçêå óôï Õðïõñãåßï Áìýíçò; Óå ôé õðåñôåñåß åðßóçò ï áìöéëåãüìåíçò áðüäïóçò Üëëïôå Õðïõñãüò ôçò êõâÝñíçóçò ÊáñáìáíëÞ ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò, áèñïéóôéêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôïõò äõï ðïõ áíôéêáôÝóôçóå óôï íÝï õðåñ-õðïõñãåßï; Ìéëþ áöåíüò ãéá ôï äéáêåêñéìÝíï êáèçãçôÞ êáé ðñýôáíç ÅÌÐ, ðñþçí õðçñåóéáêü Õðïõñãü Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ÓßìïÓéìüðïõëï êáé áöåôÝñïõ ôïí åðéöáíÞ ïéêïíïìïëüãï, ìå äåêÜäåò äçìïóéåõìÝíåò ìåëÝôåò ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé áíáìüñöùóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò,ðñþçí õðçñåóéáêü Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò, ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá, áíåîÜñôçôá áí ï ôåëåõôáßïò âñÝèçêå ôåëéêÜ ìåôÜ áðü… êáñáìðüëá íá åíôá÷èåß óôçí êõâÝñíçóç êáé ìÜëéóôá óôï êñßóéìï õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò. ¸÷ïõí êáôáíáëùèåß Þäç 2 åâäïìÜäåò óå áëëáãÝò 2 ðáñáéôçèÝíôùí Õðïõñãþí ðñéí êáí óõæçôçèïýí

ïé ðñïãñáììáôéêÝò äçëþóåéò êáé ç äéÜ÷õôç áßóèçóç åßíáé üôé äåí åßíáé ç êõâÝñíçóç áêñéâþò Ýôïéìç ãéá ôá ðñþôá íïìïó÷Ýäéá / áðïöÜóåéò / ìåôáññõèìßóåéò ðïõ èá áëëÜîïõí ôï êáôáèëéðôéêü êëßìá êáèßæçóçò ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçò êïéíùíßáò. Ùò ãíùóôüí ç ïéêïíïìßá ðñþôá áðü üëá åßíáé êëßìá êáé øõ÷ïëïãßá. Ï ê. ÓáìáñÜò ðïõ æçôïýóå åðßìïíá åêëïãÝò Þäç áðü ôá ìÝóá ôïõ 2011, ìå êïñýöùóç ôïõ áéôÞìáôüò ôïõ áðü ôï ÍïÝìâñç '11 êáé ìåôÜ, üôáí êáé ôåëïýóå ðëÝïí ùò "åí áíáìïíÞ ðñùèõðïõñãüò", äå öáßíåôáé íá åß÷å åôïéìÜóåé êÜðïéï ó÷Ýäéï áëëáãþí óôç ÷þñá, þóôå ôþñá íá ôï îåäéðëþíåé êáé íá áñ÷ßóåé êÜôé íá êéíåßôáé îáíÜ. Óôï êåßìåíï ôçò ðñïãñáììáôéêÞò óõìöùíßáò Ý÷ïõí åíôá÷èåß äåêÜäåò áðü ÷ñÞóéìá ìÝôñá êáé áñêåôÝò… åõ÷Ýò ðåñß áíôéêáôÜóôáóçò äõóÜñåóôùí ìÝôñùí ìå éóïäýíáìïõ äçìïóéïíïìéêïý áðïôåëÝóìáôïò, ÷ùñßò ôá ôåëåõôáßá íá êáôïíïìÜæïíôáé. Ç áðïõóßá äå ôïõ ðáñÜãïíôá ÷ñüíïõ óôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïíüôçôá ôùí ìÝôñùí åßíáé êñáõãáëÝá. Ðïëéôéêïß êáé ÌÌÅ óõíå÷ßæïõí íá áó÷ïëïýíôáé ìå ôï ôé èá ãßíåé óôï åîùôåñéêü êáé ôé áðïöÜóåéò èá ðÜñïõí ïé Åõñùðáßïé. Ãéá êÜðïéï ðåñßåñãï ëüãï öáßíåôáé üëïé ôïõò íá áãíïïýí üôé ôï êõñßùò ìÝôùðï óôï ïðïßï ðñÝðåé íá ðïëåìÞóïõìå åßíáé ôï åóùôåñéêü êáé äåõôåñåõüíôùò ôï åîùôåñéêü. Äåí öáßíåôáé íá áíôéëáìâÜíïíôáé üôé áí äåí áëëÜîïõìå ôï êëßìá êáé êÜðïéïõò âáóéêïýò êáíüíåò åíôüò (ð.÷. êáôÜñãçóç ÊÂÓ, óôáèåñÞ êáé áíôáãùíéóôéêÞ öïñïëïãßá, ðáñÜêáìøç ãñáöåéïêñáôßáò ìå Üìåóçò åöáñìïãÞò ëýóåéò), áêüìá êé áí ç Åõñþðç ôåëéêÜ ïäçãçèåß óå óïöÝò áðïöÜóåéò, áõôÝò èá "óþóïõí"ðéèáíþò ôçí Éóðáíßá, ôçí Éñëáíäßá, ôçí Êýðñï, ôçí Ðïñôïãáëßá êáé ìÜëëïí ôçí Éôáëßá, áëëÜ ü÷é ôçí ÅëëÜäá, üóï áõôÞ äåí êüâåé ìå ìá÷áßñé áõôÜ ðïõ åìðïäßæïõí ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ôçí áíÜðôõîç, ôç äéêáéïóýíç, ôçí áóöÜëåéá êáé ôçí áîéïêñáôßá.

Ùò ãíùóôüí ç ïéêïíïìßá ðñþôá áðü üëá åßíáé êëßìá êáé øõ÷ïëïãßá. Ï ê. ÓáìáñÜò ðïõ æçôïýóå åðßìïíá åêëïãÝò Þäç áðü ôá ìÝóá ôïõ 2011, ìå êïñýöùóç ôïõ áéôÞìáôüò ôïõ áðü ôï ÍïÝìâñç '11 êáé ìåôÜ, üôáí êáé ôåëïýóå ðëÝïí ùò "åí áíáìïíÞ ðñùèõðïõñãüò", äå öáßíåôáé íá åß÷å åôïéìÜóåé êÜðïéï ó÷Ýäéï áëëáãþí óôç ÷þñá, þóôå ôþñá íá ôï îåäéðëþíåé êáé íá áñ÷ßóåé êÜôé íá êéíåßôáé îáíÜ.

Êëåßíïíôáò èÝëù íá áíáöåñèþ êáé óå äõï áêüìá óïâáñÜ ðïëéôéêÜ æçôÞìáôá ðïõ äåí âëÝðù íá áíôéìåôùðßæïíôáé ìå ôç äÝïõóá óçìáóßá. Ôï ðñþôï åßíáé ç áðïõóßá ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò. Ãéá êÜðïéï ëüãï öáßíåôáé áõôÝò ôéò äõï åâäïìÜäåò íá ôçñåß "óéãÞ áóõñìÜôïõ". ÌÝ÷ñé êáé ç áíáêïßíùóç ãéá ôïí êï Âåñíßêï Ýãéíå ÷ëéáñÜ êáé áöïý âïýéîå ï ôüðïò áðü äçìïóéåýìáôá ãéá óïâáñÜ æçôÞìáôá. Åëðßæù íá ìçí Ý÷åé åíèïõóéáóôåß ç çãåóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ìå ôïí åíôõðùóéáêÜ ãñÞãïñï ñõèìü öèïñÜò ôçò êõâÝñíçóçò ÓáìáñÜ (äåí îáíÜãéíå íá ÷Üóåé êõâÝñíçóç 2 Õðïõñãïýò ðñéí ôéò ðñïãñáììáôéêÝò äçëþóåéò) êáé íá ìçí õéïèåôÞóåé ôçí ðáëéÜ … "êáëÞ" ìÝèïäï ôïõ "þñéìïõ öñïýôïõ". Ôï äåýôåñï åßíáé Ýíá æÞôçìá áñ÷Þò, óôï ïðïßï Ý÷ù áíáöåñèåß îáíÜ. ÁöïñÜ ôçí Í.Ä. êáé ôïí Ðñùèõðïõñãü. Ï êïò ÓáìáñÜò ìüíï ëßãåò åâäïìÜäåò ðñéí ôéò åêëïãÝò õéïèÝôçóå ôç èÝóç ðåñß äéÜêñéóçò íïìïèåôéêÞò êáé åêôåëåóôéêÞò åîïõóßáò ìÝóù áóõìâßâáóôïõ âïõëåõôÞ - ìÝëïõò ôçò êõâÝñíçóçò, èÝóç ðïõ åß÷å ðïëý íùñßôåñá õðïóôçñßîåé ç "Äçìéïõñãßá, îáíÜ!". Ôüôå ÷áñÞêáìå üëïé ðïõ ôüóï áõôüò üóï êáé ï êïò ÂåíéæÝëïò îáöíéêÜ áíáêÜëõðôáí ôÝôïéá áóõìâßâáóôá, þóôå ï åëåã÷üìåíïò (ìÝëïò ôçò êõâÝñíçóçò) íá ìçí ìðïñåß íá åßíáé êáé åëåãêôÞò (âïõëåõôÞò). Ùóôüóï ïé ìÝñåò ðåñíïýí êáé äå âëÝðïõìå êÜðïéá åöáñìïãÞ ôçò áñ÷Þò áõôÞò óôçí ðñÜîç. ÁíáìÝíïõìå áêüìá áðü ôïí êï ÓáìáñÜ êáé ôïõò ëïéðïýò åêëåãìÝíïõò âïõëåõôÝò ðïõ Ýëáâáí êõâåñíçôéêÞ èÝóç íá ðáñáéôçèïýí áðü ôï âïõëåõôéêü áîßùìá, ÷ùñßò íá êñýâïíôáé ðßóù áðü ôçí ðñïóìïíÞ ó÷åôéêÞò èåóìïèÝôçóçò ôïõ áóõìâßâáóôïõ. Ôéò èÝóåéò ôïõò èá ëÜâïõí ïé åðüìåíïé åðéëá÷üíôåò ôùí óõíäõáóìþí ôïõò. ÅðéôÝëïõò áò äïýìå êÜðïéá óôïé÷åéþäç óõíÝðåéá ðñïåêëïãéêþí ëüãùí - ìåôåêëïãéêþí ðñÜîåùí. Áò ìáò äåßîïõí Ýìðñáêôá ïé ðïëéôéêïß üôé êÜôé áëëÜæåé óôï ðïëéôéêü óýóôçìá.

Ðáãêüóìéá êñßóç êáé Åõñùïìüëïãá É. Ïé êáôáíáëùôÝò áðïëáìâÜíïíôáò ôçí ðßóôùóç, õðïâáèìßæïõí ôï ÷ñÝïò. ¸ôóé, ç äéåýñõíóç ôùí ðéóôþóåùí, Ýãéíå êáôáéãéóôéêÞ. Ôá ðÜíôá, áãáèÜ êåöáëáéïõ÷éêÜ üðùò ð.÷. áêßíçôá, áëëÜ êáé áìéãþò áíáëùôÜ, üðùò ôáîßäéá áíáøõ÷Þò, Ýöèáóáí í' áðïêôþíôáé åðß ðéóôþóåé. Ïé ðéóôþóåéò áõîÜíïõí ôçí áãïñáóôéêÞ äýíáìç. Åíéó÷ýïõí, ôï áßóèçìá åõìÜñåéáò, ðáñÜëëçëá, üìùò, äéåõñýíïõí, ôçí ðñïóöïñÜ ÷ñÞìáôïò. Êáé, óõíáêüëïõèá, ðëçèùñßæïõí ôéò ôéìÝò. Êõñßùò, üìùò, ç ÷ñÞóç ðéóôþóåùí ðñïûðïèÝôåé ðñáãìáôïðïßçóç åéóïäÞìáôïò -óôï ìÝëëïí- ðñïò åîüöëçóç. Áðü ôåôñáåôßáò (ôïõëÜ÷éóôïí) Ý÷åé áðïäåé÷èåß üôé ôï ðñïóäïêþìåíï (êáé ðñïåîïöëçèÝí) åéóüäçìá äåí ðñáãìáôïðïéåßôáé. Ðéóôþóåéò, ðïëëÝò, ìÝíïõí ôïõ ÃEÙÑÃÉÏÕ ÊÙÍ. áêÜëõðôåò. Ïé äéêáéïý÷ïé åëëåßøåé åéóðñÜîåùí êáôáññÝïõí. Ç æÞôçóç ÓÔÅÖÁÍÁÊÇ óõññéêíþèçêå. Ç áíåñãßá äéïãêþwww.gkstefanakis.gr èçêå. Ï öáýëïò êýêëïò ôçò õøïýìåíçò áíåñãßáò ðïõ óõìðéÝæåé, äéáñêþò, ôçí æÞôçóç, ðåñéâÜëåé ôçí õöÞëéï. ÉÉ. Óôçí óõíåéäçôïðïßçóç ôïõ ëÜèïõò áíáôÝëëåé ôï óùóôü. Ãéá êÜèå éäåïëïãéêÜ áäÝóìåõôï åßíáé óáöÝò üôé ç áíáóôñïöÞ ðñïò áêìÞ ðñïûðïèÝôåé ïéêïíïìßá õãéÝóôåñç. ÄçëáäÞ, ïéêïíïìßá, ëéãüôåñï åêôåèåéìÝíç, óå ðéóôùôéêïýò êéíäýíïõò, êáô' áíÜãêç üìùò -Ýôóé- êáé ìéêñüôåñç. Ôïõ ëïéðïý, äõíÜìåé áõóôçñþí êáíüíùí, êÜèå ðßóôùóç êõñßùò ìÜëéóôá êñáôéêÞò õöÞò (Þ ôñáðåæéêÞ) è' áíôéêñßæåôáé áðü ïéêïíïìéêü áðïôÝëåóìá óïâáñþò ðéèáíïëïãïýìåíï. ÅðïìÝíùò

Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ïé âüñåéïé (Ãåñìáíïß, Ïëëáíäïß ê.Ü.) óõíôáîéïäïôïýíôáé óôá 67. Ïé íüôéïé (ÃÜëëïé, ¸ëëçíåò ê.Ü.) áðü ôá 60. Áäéáíüçôï, Üñá, ïé âüñåéïé íá ðëçñþíïõí ôçí êáëïðÝñáóç ôùí íïôßùí.

(êáé) áîéüðéóôï. ¢ñá êáé åõëüãùò ðñïåîïöëïýìåíï. Ôüôå ìüíïí ç ïéêïíïìßá èá åîõãéáíèåß áðü ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò "öïýóêåò". ¸ôóé è' áðïêáôáóôáèåß åðß õãéþí âÜóåùí. ¹äç ôá äýóêïëá: Ç óôáèåñïðïßçóç áõôÞ óçìáßíåé, ôáõôï÷ñüíùò, ìåßùóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò, ìÜëéóôá óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí. Ôùí èÝóåùí, äçëáäÞ, ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí óôçí öÜóç ôçò ðëáóìáôéêÞò äéåýñõíóçò, ùò åê ôùí áëïãßóôùí ðéóôþóåùí. ÉÉÉ. ¸íáíôé áõôïý ðïõ ï ïñèïëïãéóìüò õðáãïñåýåé, óõíáóðßæïíôáé ðáíåõñùðáúêþò, êõñßùò, ÷þñåò äÝóìéåò êïììáôéêþí áãêõëþóåùí üðùò êáé óïóéáëéóôÝò. Ïé ôåëåõôáßïé éóôïñéêÜ êáëëéåñãïýí éó÷õñü äåóìü ìå óõíäéêáëéóôéêÝò ïñãáíþóåéò. Êáé ç áíÜãêç äéáôÞñçóçò ôùí êåêôçìÝíùí ôùí óõíäéêáëéóìÝíùí, êáèéóôÜ ôïõò óïóéáëéóôÝò -Üêñùò- óõíôçñçôéêïýò. Öïâïýíôáé ïôéäÞðïôå ï÷ëåß ôïõò óõíïäïéðüñïõò ôïõò. ¸ôóé (êïììáôéêþò áãêõëùìÝíïé êáé óïóéáëéóôÝò) ïõóéáóôéêÜ, äéáéùíßæïõí ôçí êñßóç ðñïôåßíïíôáò ìÝôñá áíåíåñãÜ. ÊëáóóéêÞ ðåñßðôùóç, ôá åõñùïìüëïãá. Ïé óïóéáëéóôÝò, éäßùò, ôá åðéêáëïýíôáé ùò ðáíÜêéá. Äåí åßíáé üìùò. ÉV. Ç åðßìïíç ðßåóç Ýêäïóçò êïéíþí ïìïëüãùí ôçò Åõñùæþíçò Ý÷åé -ïõóéáóôéêÜ- ôçí Ýííïéá üôé äéá ôçò öåñåããõüôçôáò ôùí âïñåßùí èá äáíåéïäïôçèïýí öèçíüôåñá (êáé) ïé íüôéïé. Êáô' áðïôÝëåóìá, ïé ôåëåõôáßïé, èá óõíå÷ßóïõí åõêïëüôåñá íá ÷ñçìáôïäïôïýí åëëåéììáôéêÝò ïéêïíïìßåò. ÄéáñèñùôéêÜ, ëïéðüí, ìÝôñá (ìÜëéóôá êáé áðïëýóåéò óõíäéêáëéóìÝíùí ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá), è' áíáâëçèïýí. Óå ôåëéêÞ, ëïéðüí, áíÜëõóç, óÞìåñá, ìå ôá åõñùïìüëïãá äåí áíôéìåôùðßæåôáé ç êñßóç. Äéáéùíßæåôáé (!!!). Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ïé âüñåéïé (Ãåñìáíïß, Ïëëáíäïß ê.Ü.) óõíôáîéïäïôïýíôáé óôá 67. Ïé íüôéïé (ÃÜëëïé, ¸ëëçíåò ê.Ü.) áðü ôá 60. Áäéáíüçôï, Üñá, ïé âüñåéïé íá ðëçñþíïõí ôçí êáëïðÝñáóç ôùí íïôßùí.

Áëë' õðÜñ÷åé êáé ðñüóèåôï ôå÷íéêü æÞôçìá, áíõðÝñâëçôï. ÓÞìåñá ç Ãåñìáíßá áðïëáìâÜíåé áêüìç (êáé) áñíçôéêþí åðéôïêßùí. ÏõóéáóôéêÜ, äçëáäÞ, "áðïèçêåýôñùí" ôïðïèÝôçóçò êåöáëáßùí óå ãåñìáíéêïýò ôßôëïõò. Áëë' áõôü, ôþñá, óõìâáßíåé äéüôé ç ãåñìáíéêÞ ðåéèáñ÷ßá åîáóöáëßæåé ôïõò ðéóôùôÝò. ÅÜí, üìùò, ðñïêåéìÝíïõ, ðëÝïí, åõñùïìïëüãïõ, êáôáëïãéóèåß óôçí öåñåããõüôçôá ôùí âïñåßùí êáé ç ñáóôþíç ôùí íïôßùí, ôï áðïôÝëåóìá, èá åßíáé óçìáíôéêÜ õðïäåÝóôåñï ôçò åíåóôþóáò áîßáò ôïõ áìéãþò ãåñìáíéêïý ôßôëïõ. ÄçëáäÞ, ôþñá, ôá åõñùïìüëïãá èá Ýâëáðôáí ôçí ïìïëïãéáêÞ âáèìïëïãßá ôùí êáëþí, ÷ùñßò éóïäõíÜìùò í' áíáâáèìßæïõí ôçí áîßá ôçò üëçò åõñùæþíçò. ÐëÞñçò áõôïý áðüäåéîç, ç äñÜóç ôùí ÊéíÝæùí. ¸êëåéóáí óõíïëéêÜ ôéò èÝóåéò ôïõò óôçí Åõñùæþíç. Äåí åìðéóôåýïíôáé ðëÝïí ôïí ÂïññÜ. Öïâïýíôáé (êáé ôï Íüôï). Áóöáëþò üôáí áðïëáýóïõìå ôçí ïìïóðïíäéïðïßçóç ôçò åõñùðáúêÞò ïìÜäáò (áñîÜìåíç áðü óõíèÞêçò Ëéóóáâþíáò) ôá åõñùïìüëïãá, áö' åáõôþí, è' áðïôåëïýí Ýêöáíóç ïéêïíïìéêþí ïìïãåíïðïßçóçò. Åéäéêüôåñá, ç ÅëëÜò êáôÜ ôçí ðåñßïäï óýãêëçóçò ðñïò ôçí Åõñùæþíç (ìÝóá ôïõ 1990) äáíåéæüôáí ìå ðåñßðïõ 14%. Áðü ôçò Ýíôáîçò, üìùò, åðÞëèå áðïêëéìÜêùóç óôï 4-5%. ¢ñá ãéá ôçí ÅëëÜäá ôï ßäéï ôï "åõñþ" (ùò öïñÝáò áîßá) õðÞñîå -ëåéôïõñãéêÜ- Åõñùïìüëïãï (!!!). ¼ôé äéáóðáèÞóáìå ôá åéóðñá÷èÝíôá åßíáé Üëëï æÞôçìá. V. Ç êñßóç èá ôéèáóåõèåß, üôáí åðéêñáôÞóåé ï ïñèïëïãéóìüò, êáôÜ ðáñáìåñéóìü êïììáôéêþí óêïðéìïôÞôùí. Êáé ôçñçèåß, ùò ãíþìùí, ç óõìðåñéöïñÜ ôçò óõíåôÞò íïéêïêõñÜò. Åêåßíçò, äçëáäÞ, ðïõ ìåôñÜ (êáé) Ýðåéôá øùíßæåé. ¼ôáí äå ÷ñåþíåôáé, ôï ðñÜôôåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ.


ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÓÐÁÔÙÍ-ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ ÔÌÇÌÁ ÐÏËÅÏÄ. Ó×ÅÄ. & ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ê. ÁÌÐËÉÁÍÉÔÇ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. ÊáñáìáíëÞ 86 ¢ñôåìéò, ÁôôéêÞò, Ô.Ê. 19016 Ôçë.: (22940) 80000 Fax: (22940) 45564 Áñ. Ðñùô. 17842 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ìå ôçí õð' áñéèì. 69/2012 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ åðéêáéñïðïéÞèçêå ç õð' áñéè. 303/2009 Á.Ä.Ó. ðñþçí ÄÞìïõ ÁñôÝìéäïò, ç ïðïßá åëÞöèç êáôÜ ðëåéïøçößá ìåôÜ ôçí ïìüöùíç åéóÞãçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí, ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç ðñüôáóç ôñïðïðïßçóçò ôïõ åãêåêñéìÝíïõ ñõìïôïìéêïý ó÷åäßïõ ôïõ ê. Áöåíôïõëßäç ÁíáóôÜóéïõ óôï Ï.Ô. Ã2481 ôçò 12çò Ð.Å. ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíïõí Üñôéá êáé ïéêïäïìÞóéìá, üëá ôá üìïñá ïéêüðåäá ìå ôç óõãêåêñéìÝíç éäéïêôçóßá. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ëÜâïõí ãíþóç ãéá ôç ó÷åôéêÞ ôñïðïðïßçóç êáé íá õðïâÜëëïõí ôõ÷üí åíóôÜóåéò óôá Ãñáöåßá ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ åíôüò ðñïèåóìßáò äåêáðÝíôå (15) çìåñþí áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò óôï ôýðï. ÁñôÝìéäá, 7/6/2012 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÁÑÊÏÕ ______________________________________

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÓÐÁÔÙÍ-ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ ÔÌÇÌÁ ÐÏËÅÏÄ. Ó×ÅÄ. & ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ê. ÁÌÐËÉÁÍÉÔÇ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. ÊáñáìáíëÞ 86 ¢ñôåìéò, ÁôôéêÞò, Ô.Ê. 19016 Ôçë.: (22940) 80000 Fax: (22940) 45564 Áñ. Ðñùô. 19118 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ìå ôçí õð' áñéèì. 131/2012 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ åãêñßíåôáé ç õð' áñéè. 31/2012 Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðïéüôçôáò ÆùÞò, ç ïðïßá áöïñÜ ðñüôáóç ôñïðïðïßçóçò óôá Ï.Ô. Ã1531, 1532, 1634 ôçò 14çò Ð.Å.. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ëÜâïõí ãíþóç ãéá ôçí ðñüôáóç ôçò ôñïðïðïßçóçò êáé íá õðïâÜëëïõí ôõ÷üí åíóôÜóåéò óôç Ä/íóç Ðïëåïäïìßáò ôïõ ÄÞìïõ åíôüò ðñïèåóìßáò äåêáðÝíôå (15) çìåñþí áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò óôï ôýðï. ÁñôÝìéäá, 11/6/2012 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÁÑÊÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Áñ. ÐÑ.: 16382 ÅÑÃÏ: ÓõíôÞñçóç óôáèìïý Ìåôáöüñôùóçò ÖÏÑÅÁÓ: ÄÞìïò Ìáñáèþíïò ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ: ÉÄÉÏÉ ÐÏÑÏÉ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÐÑÏ×ÅÉÑÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ Ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéæüìåíçò äáðÜíçò 29.089,50 Åõñþ ìå ôï ÖÐÁ ãéá ôçí óõíôÞñçóç êáé åðéóêåõÞ ôïõ óôáèìïý ìåôáöüñôùóçò áðïññéììÜôùí ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ . Ç åêôÝëåóç ôçò åñãáóßáò äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ä.Ê.Ê. (Í.3463/06) êáé ôïõ ÐÄ 28/80. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ïé åíäéáöåñüìåíïé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôïõ ÄÞìïõ êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôçí Êá ×áôæçóôåöÜíïõ Óïößá óôï Tçë. 2294320536 & Öáî. 22940-94415. Ï ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò åðß ôçò ïäïý Ë. Ìáñáèþíïò 104 ôçí Ôñßôç 10 Éïõëßïõ 2012 êáé þñá 09:00. Áí ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï äåí äéåíåñãçèåß ï ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ôçí ðñïáíáöåñèåßóá çìåñïìçíßá Þ áí êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ äåí õðïâëçèåß êáìßá ðñïóöïñÜ ï äéáãùíéóìüò èá åðáíáëçöèåß ôçí Ôñßôç 17 Éïõëßïõ 2012 ôçí ßäéá þñá üðùò ðáñáðÜíù óôïí ßäéï ÷þñï. Ìáñáèþíáò: 27/06/2012 Ï ÄÞìáñ÷ïò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ÉÏÑÄÁÍÇÓ ËÏÕÉÆÏÓ ______________________________________

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Áñ. ÐÑ.: 16376 ÅÑÃÏ: ÐñïìÞèåéá Ëéðáíôéêþí Êáé ëïéðþí ìç÷áíéêþí õãñþí ÖÏÑÅÁÓ: ÄÞìïò Ìáñáèþíïò ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ: ÉÄÉÏÉ ÐÏÑÏÉ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÐÑÏ×ÅÉÑÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ Ðñïêçñýóóåé ÐÑÏ×ÅÉÑÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Å.Ê.Ð.Ï.Ô.Á. ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí óõìöåñüôåñç ôéìÞ, ìå óõìðëÞñùóç ôéìïëïãßïõ óå åõñþ, ìå áíôéêåßìåíï ôçí ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ËÉÐÁÍÔÉÊÙÍ ÊÁÉ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÕÃÑÙÍ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÏÕ

ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÈÅÓÅÙÍ ÊÏÉÍÙÖÅËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ Ç áóôéêÞ ìç êåñäïóêïðéêÞ åôáéñåßá, ìç êõâåñíçôéêÞ ïñãÜíùóç ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÏÌÁÄÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÏÓÌÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÇ ÓÕÌÌÁ×ÉÁ 2004+, áíáêïéíþíåé ôçí ðñüóëçøç, ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óõíïëéêÜ ôåóóÜñùí (4) áôüìùí [ÐÅ Þ ÔÅ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏËÏÃÏÓ (2), ÃÅÙÐÏÍÏÓ (1), ÐÅ ¹ ÔÅ ÄÁÓÏËÏÃÏÓ (1)] ãéá ôçí õëïðïßçóç ðñïãñÜììáôïò Êïéíùöåëïýò ×áñáêôÞñá (ÊÏ×) óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ôïõ Áíáôïëéêïý ÔïìÝá ÁôôéêÞò. Ç ðëÞñçò áíáêïßíùóç âñßóêåôáé óôá ãñáöåßá ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò 17ï ÷ëì Ëåùö. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç, óôïõò ÄÞìïõò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò êáèþò êáé óôçí éóôïóåëßäá www.teamfortheworld.blogspot.com. ÕðïâïëÞ áéôÞóåùí áðü 2/7/2012 Ýùò 11/7/2012 óôá ãñáöåßá ôçò ïñãÜíùóçò (þñåò 11:00-15:00) Þ ôá÷õäñïìéêþò. Ç áðáó÷üëçóç èá îåêéíÞóåé áðü ôéò 15 Óåðôåìâñßïõ 2012. Ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò óôï 210 9220330. ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÏÌÁÄÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÏÓÌÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÉÊÇ ÓÕÌÌÁ×ÉÁ 2004+

ÄÇÌÏÕ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ. Ðéï óõãêåêñéìÝíá ðñüêåéôáé ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ëéðáíôéêþí, õãñþí öñÝíùí, õãñþí óõóôçìÜôùí øýîçò êáé óôïõðéïý êáèáñéóìïý ôùí ìç÷áíéêþí ìåñþí ôùí ï÷çìÜôùí ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôïõ ÄÞìïõ ãéá ôï Ýôïò 2012. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ïé åíäéáöåñüìåíïé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôïõ ÄÞìïõ êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôçí Êá ×áôæçóôåöÜíïõ Óïößá óôï Tçë. 2294320536 & Öáî. 22940-94415. Ï ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò åðß ôçò ïäïý Ë. Ìáñáèþíïò 104 ôçí ÔåôÜñôç 11 Éïõëßïõ 2012 êáé þñá 11:00 Ýùò þñá 11:30 (þñá ëÞîçò ðáñÜäïóçò ôùí ðñïóöïñþí). Áí ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï äåí äéåíåñãçèåß ï ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ôçí ðñïáíáöåñèåßóá çìåñïìçíßá Þ áí êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ äåí õðïâëçèåß êáìßá ðñïóöïñÜ ï äéáãùíéóìüò èá åðáíáëçöèåß ôçí ÔåôÜñôç 18 Éïõëßïõ 2012 ôçí ßäéá þñá üðùò ðáñáðÜíù óôïí ßäéï ÷þñï. Ìáñáèþíáò: 27/06/2012 Ï ÄÞìáñ÷ïò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ÉÏÑÄÁÍÇÓ ËÏÕÉÆÏÓ ______________________________________

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Áñ. ÐÑ. : 16370 ÅÑÃÏ: Åêìßóèùóç ÁêéíÞôïõ ÖÏÑÅÁÓ: ÄÞìïò Ìáñáèþíïò ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÐËÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ Äéáêçñýóóåé üôé åêôßèåôáé óå Äçìüóéï Áíïéêôü Ðëåéïäïôéêü Äéáãùíéóìü, êáé êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ïéêïíïìéêüôåñç ðñïóöïñÜ ç åêìßóèùóç ïéêßóêïõ (5 ô.ì.) Ýîùèåí ê ï éì ç ô ç ñ ß ï õ Í Ý á ò Ì Ü ê ñç ò ã é á ð þ ë ç ó ç ëïõëïõäéþí êáé óõíáöþí åéäþí êïéìçôçñßïõ, ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí äéáãùíéóìü ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ïé åíäéáöåñüìåíïé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôïõ ÄÞìïõ êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôçí ê. ×áôæçóôåöÜíïõ Óïößá óôï Tçë: 22943-20536 & Öáî. 22940-94415. Ï ðëåéïäïôéêüò äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò åðß ôçò ïäïý Ë. Ìáñáèþíïò 104 ôçí Ôñßôç 10 Éïõëßïõ 2012 êáé þñá 11:00. Áí ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï äåí äéåíåñãçèåß ï ðëåéïäïôéêüò äéáãùíéóìüò ôçí ðñïáíáöåñèåßóá çìåñïìçíßá Þ áí êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ äåí õðïâëçèåß êáìßá ðñïóöïñÜ ï äéáãùíéóìüò èá åðáíáëçöèåß ôçí Ôñßôç 17 Éïõëßïõ 2012 ôçí ßäéá þñá üðùò ðáñáðÜíù óôïí ßäéï ÷þñï. Ìáñáèþíáò: 27/06/2012 Ï ÄÞìáñ÷ïò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ÉÏÑÄÁÍÇÓ ËÏÕÉÆÏÓ

ÁÄÁ: Â4Ë5ÙÊË-ÃÂÎ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ Áñ. ðñùô. 19735 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄéåîáãùãÞò ðñü÷åéñïõ äéáãùíéóìïý Ï ÄÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò Äéáêçñýóóåé üôé ôçí 9ç Éïõëßïõ 2012 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 10:30 ð.ì. èá äéåîá÷èåß ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá õëéêþí åîáñôçìÜôùí Üñäåõóçò ðñïûðïëïãéæüìåíçò äáðÜíçò 29.986,03 åõñþ ìå ôï Ö.Ð.Á. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12 - ÃÝñáêáò - Ô.Ê. 153 44) ôçí ðáñáðÜíù çìÝñá êáé þñá. Ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ðñïóêïìßóïõí åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ýøïõò 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, Þôïé 1.499,30 Åõñþ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò üñïõò êáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü, êáèþò êáé ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äéáêÞñõîçò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï äÞìï êáèçìåñéíÜ êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò (ôçë.: 210-6604617, áñìüäéïò ê. ÊáêïõëÜêç - ê. ÍôÜñäç). ÃÝñáêáò 26-6-2012 Ï ÄÞìáñ÷ïò ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ç. ÆÏÕÔÓÏÓ ______________________________________ ÁÄÁ: Â4ËÌÙÑÖ-ØÏ0 ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÆÙÃÑÁÖÏÕ Äéåýèõíóç ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÐÑÏÓÏÄÙÍ ÔìÞìá Åóüäùí Ôá÷. Ä/íóç Ã. ÆùãñÜöïõ 7 - Ô.Ê. 157 72 Ðëçñïöïñßåò ÄñïóÜêç Å.Á. ÔçëÝöùíï 210 74 90 132 ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ.: 9290 ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÆÙÃÑÁÖÏÕ Ðñïóêáëåß üóïõò åíäéáöÝñïíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óå áíïé÷ôü ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ðñïóöïñÜ ãéá ôçí áóöÜëéóç ôùí ìåôáöïñéêþí ìÝóùí, ìç÷áíçìÜôùí êáé áêéíÞôùí ôïõ ÄÞìïõ, ðñïûðïëïãéóìïý äáðÜíçò 115.000,00 åõñþ (áñéè. ìåëÝôçò 8970/19-6-2012). Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôéò 10 / 7 / 2012 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 12.00 ì.ì. (ëÞîç ðáñáëáâÞò ðñïóöïñþí) óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá (Ã. ÆùãñÜöïõ 7, 3ïò üñïöïò, óôçí áßèïõóá ÓõíåäñéÜóåùí Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ), åíþðéïí ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò. Ïé ðñïóöïñÝò èá êáôáôåèïýí áõôïðñïóþðùò áðü ôïõò äéáãùíéæüìåíïõò Þ ìå åéäéêü ðëçñåîïýóéï ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï äéáãùíéóìü. Äåêôïß óôï äéáãùíéóìü èá ãßíïõí ÁóöáëéóôéêÝò Åôáéñåßåò ðïõ ëåéôïõñãïýí íüìéìá óôçí ÅëëÜäá äéá ôùí íïìßìùò åîïõóéïäïôçìÝíùí åêðñüóùðùí ïé ïðïßïé èá õðïâÜëëïõí êáé ôá íüìéìá ðéóôïðïéçôéêÜ åêðñïóþðçóçò. Ôá Ýîïäá äçìïóßåõóçò âáñýíïõí ôï ìåéïäüôç. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò (äéêáéïëïãçôéêÜ, üñïé ê.ëð.), äßíïíôáé óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ (ÔìÞìá Åóüäùí, Ã. ÆùãñÜöïõ 7, 1ïò üñïöïò, ôçë.: 210 74.90.129 -132). ÆÙÃÑÁÖÏÕ 26/6/2012 Ç ÁÍÔÉÄÇÌÁÑ×ÏÓ ìå åíôïëÞ ÂÁÑÓÁÌÉÄÁÊÇ ÌÁÑÉÁ


ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

áðüøåéò

Ãéáôß íá æçôþ áðüäåéîç; Ôé èá êåñäßóù; ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôñÝ÷ïõóáò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, óå ðñùéíÞ åíçìåñùôéêÞ åêðïìðÞ ìåãÜëïõ ôçëåïðôéêïý óôáèìïý, Þôáí ðñïóêåêëçìÝíïò, ìåôáîý Üëëùí, Ýíáò öïñïôå÷íéêüò, ï ïðïßïò, ðñïò ôéìÞí ôïõ, ðáñüôñõíå ôïõò ¸ëëçíåò ôçëåèåáôÝò íá æçôïýí ïðùóäÞðïôå áðüäåéîç, ãéá êÜèå áãïñÜ ðñïúüíôùí Þ õðçñåóéþí ðïõ äÝ÷ïíôáé. Åðåìâáßíåé ëïéðüí, áìÝóùò, ï óõíôïíéóôÞò ÄçìïóéïãñÜöïò êáé ìå õðåñïðôéêü ýöïò, åñùôÜ ôïí öïñïôå÷íéêü: Ãéáôß íá æçôþ áðüäåéîç; Ôé èá êåñäßóù; Ç åñþôçóç ôïõ ÄçìïóéïãñÜöïõ äåí åôÝèç ðñïò õðïâïÞèçóç äéåîáãùãÞò åðïéêïäïìçôéêÞò óõæÞôçóçò åðß ôïõ êáèÞêïíôïò ôïõ ðïëßôç íá æçôåß áðüäåéîç, áëëÜ ôï áêñéâþò áíôßèåôï. Ïìïëïãþ üôé, óôï Üêïõóìá ôçò åñþôçóçò, åîåðëÜãçí. Äåí ìðïñïýóá íá ðéóôÝøù ôçí áðåñßãñáôïõ ÓÔÅËÉÏÕ ðôç áíåõèõíüôçôá, ôçí Ýëëåéøç ÄÇÌÇÔÑÏÕËÁÊÇ óõíáéóèÞóåùò êáèÞêïíôïò êáé ÁíôéóôñáôÞãïõ å.á. ôçí åêôüò äçìïóéïãñáöéêÞò äåïstyld@otenet.gr íôïëïãßáò óõìðåñéöïñÜ. ¼ðùò öáßíåôáé, èåùñåß íüìéìï êáé çèéêü íá õðïíïìåýåé ôï ÊñÜôïò êáé ôçí ïéêïíïìßá. Èá Ýðñåðå íá åß÷å äéäá÷èåß üôé, ôï óðïõäáéüôåñï êáèÞêïí åíüò õðåýèõíïõ äçìïóéïãñÜöïõ, åßíáé íá óõìâÜëåé, äéá ôçò õøçëÞò ôïõ ðáéäåßáò êáé ôùí ëåãïìÝíùí ôïõ, óôç äéáìüñöùóç õãéïýò êïéíÞò ãíþìçò êáé óôçí Üíïäï ôïõ åðéðÝäïõ ôçò äçìïêñáôéêÞò êáé çèéêÞò ðáéäåßáò ôïõ ¸ëëçíá, þóôå íá åîåëé÷èåß áõôüò, óôáäéáêÜ, óå õðåýèõíï êáé óêåðôüìåíï Ðïëßôç. Ðïëßôç ðïõ èá óõíáéóèÜíåôáé üôé, óôçí êïéíùíßá ðïõ áíÞêåé, äåí Ý÷åé ìüíï äéêáéþìáôá, áëëÜ êáé õðï÷ñåþóåéò êáé êáèÞêïíôá, ðïõ äåí Ý÷ïõí ðÜíôïôå ó÷Ýóç ìå õëéêÞ áíôáìïéâÞ, áëëÜ ìå ìßá åóùôåñéêÞ éêáíïðïßçóç. Ôçí åóùôåñéêÞ éêáíïðïßçóç, ðïõ áéóèÜíåôáé ï ïëïêëçñùìÝíïò Ðïëßôçò, üôáí åêôåëåß ôï êáèÞêïí ôïõ ðñïò ôç ×þñá. Áõôü âÝâáéá, ï áíáöåñüìåíïò äçìïóéïãñÜöïò, ìðïñåß íá ôï áíôéëçöèåß, ìüíï áí Ý÷åé ôï áðáéôïýìåíï åðßðåäï ðáéäåßáò, þóôå íá áíôéëáìâÜíåôáé ôçí Ýííïéá ôçò åêôåëÝóåùò ôïõ êáèÞêïíôïò, ÷ùñßò ôçí áññùóôçìÝíç íåïåëëçíéêÞ óõíÞèåéá ôïõ "ðÜñåäþóå". ÁíáëïãéóèÞêáí Üñáãå ðïôÝ, ïé äçìïóéïãñÜöïé, äéáìïñöùôÝò äõóôõ÷þò ôçò êïéíÞò ãíþìçò , áëëÜ êáé êýñéïé õðåýèõíïé ôïõ áìïñáëéóìïý êáé ù÷áäåñöéóìïý ìåãÜëïõ ìÝñïõò ôçò óçìåñéíÞò êïéíùíßáò, ðïßåò èá Þôáí ïé åðéðôþóåéò, áí ôï áðåñßóêåðôï áðüöèåãìÜ ôïõò, "Ãéáôß íá æçôþ áðüäåéîç; Ôé èá êåñäßóù;", ìåôáöåñüôáí ,ùò ãåíéêüôåñç Ýííïéá, óå üëåò ôéò åêöÜíóåéò ôïõ âßïõ ôçò ÅëëÜäïò; Ãéáôß ôÜ÷á íá ðïëåìïýóáí ïé áãùíéóôÝò ôïõ 1821; Ôé èá êÝñäéæáí; Ïé Åèíéêïß ÅõåñãÝôåò, ÁâÝñùö, ÁñóÜêçò, ÆÜððáò, Óßíáò, ÌáñáóëÞò, ÌðåíÜêçò, ÑéæÜñçò, ÙíÜóçò, Áñåôáßïò, Óôáýñïõ êáé åêáôïíôÜäåò Üëëïé, ãéáôß íá äéÝèåôáí ôéò ðåñéïõóßåò ôïõò ãéá ôç äçìéïõñãßá ôùí âáóéêþí õðïäïìþí ôçò ðáôñßäáò ôïõò; Ôé èá êÝñäéæáí; Ãéáôß íá ðïëåìïýóáí ïé ãåíéÝò ôïõ 1912-13 êáé ôïõ 1940; Ôé èá êÝñäéæáí; Ãéáôß íá ðñüóöåñáí ôéò õðçñåóßåò ôïõò, ìå ôï ÷áìüãåëï óôá ÷åßëç, ïé ÷éëéÜäåò åèåëïíôÝò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004; Ôé èá êÝñäéæáí; Ãéáôß óÞìåñá ïé "Ãéáôñïß ÷ùñßò óýíïñá" êáé ÷éëéÜäåò Üëëåò åèåëïíôéêÝò ïñãáíþóåéò êáé óýëëïãïé áãùíßæïíôáé, åèåëïíôéêÜ, ãéá ôïí Üíèñùðï; Ôé èá êåñäßóïõí; Äåí Ý÷ïõí óõíåðþò üëåò ïé ðñÜîåéò, ôïõ ïñèþò óêåðôüìåíïõ ðïëßôç, ùò êßíçôñï, ôï Íåïåëëçíéêü ''ðÜñå- äþóå''. ¸÷ïõí ùò êßíçôñï Üëëåò áîßåò, ðïõ áëëïßìïíï áí åêëåßøïõí áðü ôçí Êïéíùíßá ìáò. ¸÷åôå êáèÞêïí ëïéðüí, ü÷é ìüíï íá æçôÜôå áðüäåéîç, áëëÜ êáé íá ðáñïôñýíåôå åðéìüíùò ôïõò ôçëåèåáôÝò óáò íá ðñÜôôïõí ôï ßäéï, ãéá íá óùèåß ç ïéêïíïìßá ôçò ×þñáò êáé ü÷é ãéá íá ëÜâåôå áíôáëëÜãìáôá. ¸ôóé èá ìåéùèåß ç áðßóôåõôçò Ýêôáóçò öïñïäéáöõãÞ ðïõ óõíôåëåßôáé óÞìåñá. Ôï ìÞ-

ÁõôÞ ç êñáéðÜëç ôçò öïñïäéáöõãÞò êáé ôçò êëïðÞò ôïõ ÖÐÁ äå óõìâáßíåé óå êáíÝíá êñÜôïò ôïõ ðïëéôéóìÝíïõ êüóìïõ. Äå óõìâáßíåé äå, äéüôé, ïðïéïóäÞðïôå ðïëßôçò áíôéëçöèåß ðáñáíïìßá, èåùñåß éåñü êáèÞêïí ôïõ íá áíáöåñèåß áìÝóùò óôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò. Åäþ üìùò, óôçí ÅëëÜäá ôçò "áðáéäåõóéÜò", áõôü ôï êáèÞêïí ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôá ÌÌÅ, "êÜñöùìá", Þ "êáôÜäïóç". íá ÓåðôÝìâñéï, Ýìåéíá 10 ìÝñåò óå ëïõôñüðïëç. ×ñçóéìïðïßçóá üëåò ôéò ìÝñåò ôï ßäéï Åóôéáôüñéï. ¼ôáí ï ðåëÜôçò æçôïýóå ôï ëïãáñéáóìü, åñ÷üôáí ï óåñâéôüñïò ìå Ýíá ðñü÷åéñï ìðëïêÜêé, Ýêáìíå ôçí ðñüóèåóç, Ýðáéñíå ôá ÷ñÞìáôá êáé ôÝëïò. ¼óï Þìïõí åêåß äåí åîåäüèç ïýôå ìßá áðüäåéîç, áëëÜ ïýôå êáé æçôÞèçêå áðü êáíÝíá ðåëÜôç. ÆÞôçóá ôï ëïãáñéáóìü, ï óåñâéôüñïò áêïëïýèçóå ôçí ßäéá ôáêôéêÞ. ÆÞôçóá áðüäåéîç. Ìå êïßôáîå óôçí áñ÷Þ ìå Ýêðëçîç, áëëÜ ðÞãå êáé Ýöåñå áðüäåéîç, ÷ùñßò Üëëç óõæÞôçóç. Áõôü ãéíüôáí êÜèå ìÝñá. Ôçí 4ç ìÝñá åßðá óôïí óåñâéôüñï üôé, áí äåí áñ÷ßóåé áìÝóùò íá åêäßäåé áðüäåéîç óå üëïõò ôïõò ðåëÜôåò, èá áíáöåñèþ óôçí åöïñßá. Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò, üóç þñá Þìïõí åêåß, ãéíüôáí üëá íüìéìá. ÁõôÞ åßíáé ç êáôÜóôáóç, áõôÞ åßíáé ç áíåõèõíüôçôá ôùí ÍåïåëëÞíùí êáé äåí áíáöÝñïìáé ìüíï óôï óåñâéôüñï, áíáöÝñïìáé óôïõò ðïëëïýò, óôïõò ðåëÜôåò. Áõôïýò ðïõ ðáñáðïíïýíôáé ãéáôß äåí êÜìíåé ôßðïôá ãéá áõôïýò ç ÅëëÜäá, áëëÜ ïé ðåñéóóüôåñïé äåí ìáò ëÝíå ôé êÜíïõí áõôïß ãéá ôçí ÅëëÜäá. ÁõôÞ ç êñáéðÜëç ôçò öïñïäéáöõãÞò êáé ôçò êëïðÞò ôïõ ÖÐÁ äå óõìâáßíåé óå êáíÝíá êñÜôïò ôïõ ðïëéôéóìÝíïõ êüóìïõ. Äå óõìâáßíåé äå, äéüôé, ïðïéïóäÞðïôå ðïëßôçò áíôéëçöèåß ðáñáíïìßá, èåùñåß éåñü êáèÞêïí ôïõ íá áíáöåñèåß áìÝóùò óôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò. Åäþ üìùò, óôçí ÅëëÜäá ôçò "áðáéäåõóéÜò", áõôü ôï êáèÞêïí ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôá ÌÌÅ, "êÜñöùìá", Þ "êáôÜäïóç". ¸ôóé, ïé ìåí "Ýîõðíïé", êëÝâïíôáò ðëïõôßæïõí åéò âÜñïò ìáò êáé ç ×þñá âáßíåé ðñïò ÷ñåïêïðßá, åíþ åìåßò åßìáóôå "õðåñÞöáíïé" ãéáôß äåí åßìáóôå "êáôáäüôåò". Ìüíï ðïõ áõôÞ ôçí áññùóôçìÝíç íïïôñïðßá, áí äåí ôçí áëëÜîïõìå, èá ôçí ðëçñþóïõìå áêñéâÜ. Èá ôçí ðëçñþóïõìå ðéèáíüí ìå ðåßíá. Êáé üìùò, ìÝóá óå áõôü ôï ÷Üïò ôçò ðáñáíïìßáò, õðÜñ÷ïõí ¸ëëçíåò ïëüëáìðñá äéáìÜíôéá. ÁëëÜ åßíáé ëßãïé. Ãíþñéóá Ýíáí áðü áõôïýò. ¹îåñå üôé êÜôé îÝñù áðü öïñïëïãéêÝò äçëþóåéò. Ôïõ åðÝóôñåöáí öüñï 70 Åõñþ. Åß÷å åéóüäçìá ìüíï ôï ìéóèü ôïõ. Ðåñßðïõ ôï Ýíá Ýêôï ôïõ ìéóèïý ôïõ ëéìåíåñãÜôç. Ìå ñþôçóå ãéáôß ôïõ åðéóôñÝöïõí ÷ñÞìáôá, áöïý öïñïëïãåßôáé óôçí ðçãÞ. Óôï åêêáèáñéóôéêü ôïõ, åßäá üôé Þôáí ëÜèïò ôçò åöïñßáò. Åß÷áí õðïëïãßóåé ôï öüñï ãéá Ýããáìï, åíþ Þôáí Üãáìïò. Ôïõ åßðá ôé óõíÝâç êáé ôïí óõìâïýëåõóá íá ðåñéìÝíåé ëßãåò ìÝñåò êáé ìåôÜ íá ðÜåé óôçí åöïñßá. Ôï ðñùß ðÞãå óôç äïõëåéÜ ôïõ. Äåí ìðüñåóå íá áíôÝîåé, æÞôçóå Üäåéá êáé ðÞãå óôçí åöïñßá. Ôïõò åîÞãçóå ôé óõíÝâç. ¸ìáèá áñãüôåñá üôé, ïé ôÝóóåñéò õðÜëëçëïé ôïõ áñìïäßïõ ôìÞìáôïò, óçêþèçêáí áðü óåâáóìü üñèéïé, ãéá íá óõã÷áñïýí ôïí Üíèñùðï ''öáéíüìåíï''. ¸íáí ¸ëëçíá, íá ðáñáðïíåßôáé ãéáôß ôïõ åðéóôñÝöïõí öüñï. ¼ìùò, õðÜñ÷ïõí ôÝôïéïé. ÁëëÜ, üðùò åßðáìå, åßíáé ëßãïé.

ATTIKO BHMA

17

Áøïãïé óôá êáèÞêïíôÜ ôïõò Ç ðáëéÜ ÌåñóåíôÝò Þôáí öïñôùìÝíç ìÝ÷ñé ôçí êïñõöÞ. Äýï ïéêïãÝíåéåò ðçãáßíáìå óôï ÷ùñéü ðñïêåéìÝíïõ íá ìåßíïìå êÜðïéåò çìÝñåò êáé ÷ñçóéìïðïéïýóáìå Ýíá ìüíï áõôïêßíçôï. Äßðëá óôïí ïäçãü, ï ãÝñïíôáò ðáôÝñáò ôçò óõæýãïõ ìïõ êáé ðßóù ç óýæõãüò ìïõ, ç íýöç ôçò êáé åãþ. ÐáñáóêåõÞ ðñùß êáé ï äñüìïò ãåìÜôïò. Ôï ôáîßäé ãéá ôçí Ïëõìðßá Çëåßáò êïõñáóôéêü ëüãù ôùí ðïëëþí ï÷çìÜôùí óôçí ÅèíéêÞ Áèçíþí Êïñßíèïõ. Ïé ôñï÷ïíüìïé åëÜ÷éóôïé êáé ðïý íá ðñùôïðñïëÜâïõí... ÄéáëÝîáìå ôçí äéáäñïìÞ ìÝóù Ôñéðüëåùò. Ï êáéñüò üìïñöïò, áí êáé ëßãï øõ÷ñüò áêüìá, áöïý Þôáí Áðñßëéïò. Óôï Ëåâßäé óôáìáôÞóáìå ãéá êáöÝ êáé íá îåìïõäéÜóïìå. ÊÜôù áðü ôá äÝíäñá ôçò Ðëáôåßáò, ïé êáöåäïìáíåßò Ýðéíáí ôï ìõñùäÜôï áöÝøçìÜ ôïõò, åíþ ï ÷ïíôñüò ôçò ðáñÝáò ìáò Ýøá÷íå ãéá êáíÝíáí öïýñíï ãéá æåóôü êïõëïýñé. Óýíôïìá âñÞêå áõôü ðïõ æçôïýóå ãéá íá ðÜñåé êïõñÜãéá. ÎåêéíÞóáìå ãéá ôï õðüëïéðï ôçò äéáäñïìÞò ðïõ Þôáí êáé ôï äõóêïëüôåñï. Ï äñüìïò ðåñíÜåé áðü ôçí Âõôßíá êáé ôá ÷ùñéÜ ôçò ïñåéíÞò Áñêáäßáò, ìÝ÷ñé íá ìðïýìå óôïí Íïìü Çëåßáò.. ¼ìïñöá ôïðßá, êáôáðñÜóéíá, áëëÜ Ýñçìá. Ïýôå Ýíáò ðåæüò, êáé ôá ï÷Þìáôá óðáíéüôáôá. Ëåò; êáé âñßóêåóáé óå Ýñçìç ×þñá.. Óôçí Äßñöç óôáìáôÞóáìå ãéá äñïóåñü ïëüöñåóêï íåñü, ðïõ Ýôñå÷å óõíå÷þò êñõóôÜëëéíï êáé ëá÷ôáñéóôü. Åßíáé áäýíáôï óôïí ïäçãü íá ìçí óôáìáôÞóåé, ãéá íá äñïóßóåé ôï ëáñýããé ôïõ, ðïõ áóõíáßóèçôá êéíåßôïõ ÁÍÔÙÍÉÏÕ ôáé êáôáðßíïíôáò ôï ëéãïóôü óÜëéï ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü ôçí èÝá ôïõ ØÁÑÑÉÁÍÏÕ åõëïãçìÝíïõ áãáèïý. Ëßãï ðáñáêÜôù óôï êñåïðùëåßï áãïñÜóáìå ãßäá êáé ôñõöåñü áñíÜêé, ðïõ ôá ïëïêÜèáñá óðëÜ÷íá ôïõ Ýäåé÷íáí, üôé äåí åß÷áí ðåñÜóåé ðïëëÝò þñåò áðü ôçí óôéãìÞ ðïõ ôïõ ðÞñáí ôçí æùÞ. Óõíå÷ßóáìå ôïí äñüìï ìáò ìÝóá áðü ôá ðåýêá ðïõ ëåâÝíôéêá óôåêüôáí äßðëá óôïí äñüìï, åíþ Üóðñéæáí ïé êïñìïß ôïõò áðü ôçí áóèÝíåéá ðïõ Ý÷åé áðëùèåß óôá ÅëëçíéêÜ äÜóç ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. ÎáöíéêÜ ôï áõôïêßíçôï Ýêïøå ôá÷ýôçôá êáé óôáìÜôçóå. Áðü ôï ðßóù êÜèéóìá óêýøáìå íá äïýìå ôçí áéôßá. ¸íáò íåáñüò ôóïðÜíïò åß÷å ìðåé óôï ïäüóôñùìá ôçò ïäïý êáé ðåñíïýóå êáèÝôùò ôá ãéäïðñüâáôÜ ôïõ, åéêüíá óõíçèéóìÝíç âåâáßùò óôïõò åðáñ÷éáêïýò äñüìïõò. Ôï áóõíÞèéóôï Þôáí, üôé Ýíá áðü ôá ðïéìåíéêÜ ôïõ óêõëéÜ äåí áêïëïõèïýóå ôï êïðÜäé. Åß÷å îå÷ùñßóåé áðü áõôü êáé óôåêüôáí áêßíçôï óôçí ìÝóç ôïõ äñüìïõ, ìåôáîý ôïõ ï÷Þìáôüò ìáò êáé ôïõ êïðáäéïý. Ôï ìåãÜëï óþìá ôïõ êÜèåôï ìå ôïí Üîïíá ôïõ ïäïóôñþìáôïò, ôï êåöÜëé óôñáììÝíï ðñïò ôï ü÷çìÜ ìáò êáé ôï âëÝììá ôïõ êáñöùìÝíï åðßìïíá óôïí ïäçãü ìáò. Óôåêüôáí åêåß ôåëåßùò áêßíçôï, ÷ùñßò íá öïâÜôáé ôï ðëçóßáóìÜ ìáò. Ìüíï ôï êåöÜëé ôïõ ìéóïãýñéæå áñáéÜ êáé ðïõ áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ, üðùò ðáñáêïëïõèïýóå, ìå ãñÞãïñá êáé öåõãáëÝá âëÝììáôá ôá ãéäïðñüâáôá ðïõ äéÝó÷éæáí ôïí äñüìï Áõôü áêñéâþò ìáèáßíáìå óôéò Ó÷ïëÝò ôçò Áóôõíïìßáò. "¼ôáí, ñõèìßæåéò ôçí êßíçóç ðåæþí êáé ï÷çìÜôùí óôçí ìÝóç ìéáò äéáóôáõñþóåùò êáé èÝëåéò íá óôáìáôÞóåéò ôçí ñïÞ ôùí ï÷çìÜôùí äåí óôáìáôÜò ôï ðñþôï ü÷çìá ðïõ äéÝñ÷åôáé áðü åìðñüò óïõ. ÅðéëÝãåéò ôï ôñßôï Þ ôï ôÝôáñôï þóôå íá äþóåéò ÷ñüíï óôïí ïäçãü íá óôáìáôÞóåé êáé üôáí áõôü ðëçóéÜóåé, þóôå íá ìðïñåßò íá äåéò ôïí ïäçãü, êáñöþíåéò ôï âëÝììá óïõ óôá ìÜôéá ôïõ êáé ôïõ ãíÝöåéò íá óôáìáôÞóåé". Ïé åíÝñãåéÝò óïõ ùò ôñï÷ïíüìïò êáé ôá óÞìáôÜ óïõ, ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ðÜíôïôå óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ïäçãïýò ôùí ï÷çìÜôùí êáé ü÷é ìç÷áíéêÜ ðñïò ôá ï÷Þìáôá. Ç óôÜóç ôïõ óþìáôüò óïõ óôçí ìÝóç ôïõ ïäïóôñþìáôïò, ïé êéíÞóåéò óïõ, ôï âëÝììá óïõ êáé ãåíéêþò ç óõìðåñéöïñÜ óïõ, Ý÷ïõí ìåãÜëç óçìáóßá óôçí äïõëåéÜ óïõ, ü÷é ìüíï ãéá ôçí ïìáëÞ äéåîáãùãÞ ôçò êõêëïöïñßáò, áëëÜ êáé ãéá ôçí áóöÜëåéá ôçí äéêÞ óïõ êáé ôùí Üëëùí…". ÁõôÜ Ýêáíå êáé ï óêýëïò. Óáí íá Þôáí ôñï÷ïíüìïò, ðåñßìåíå íá ðëçóéÜóïìå êáé üôáí âñåèÞêáìå óôçí êáôÜëëçëç áðüóôáóç, ìðÞêå óôçí ìÝóç ôïõ ïäïóôñþìáôïò, óôÜèçêå ìå ôñüðï ðïõ óáöþò äåí åðÝôñåðå íá óõíå÷ßóïìå ôçí ðïñåßá ìáò êáé ðáñÝìåéíå áêßíçôïò êïéôÜæïíôáò ôïí ïäçãü. Ðüóï ðáñÝìåéíå ó' áõôÞí ôçí èÝóç; ¼óï ÷ñåéÜóèçêå üëï ôï êïðÜäé íá ðåñÜóåé áðÝíáíôé. Áöïý ðÝñáóå êáé ôï ôåëåõôáßï ðñüâáôï, ï ôåôñÜðïäïò ôñï÷ïíüìïò Üöçóå ôï ïäüóôñùìá åëåýèåñï êáé ìå ìéêñÜ Üëìáôá Ýöôáóå ôï êïðÜäé, äåß÷íïíôáò ôçí ðáñïõóßá ôïõ ìå óéãáíÜ ãáõãßóìáôá. Ìðïñåß íá ãíþñéæá ôï ðüóï åêðáéäåõìÝíá êáé Ýîõðíá åßíáé ôá æþá áõôÜ. ¼ìùò ôçí êßíçóç, ôï èÜññïò êáé ôçí óôÜóç áõôïý ôïõ ðáíÝîõðíïõ óêýëïõ äåí ìðïñïýóá íá ôá öáíôáóôþ. Åß÷á âåâáßùò áêïýóåé êáôÜ ôï ðáñåëèüí ðáñüìïéá óõìðåñéöïñÜ Üëëïõ óêýëïõ ÷ùñßò üìùò íá ôï Ý÷ù äåé. ÓõãêåêñéìÝíùò, ãýñù áðü ôï ãÞðåäï ôïõ Áðüëëùíïò óôçí Ñéæïýðïëç ðåñß ôï 1993, õðÞñ÷å åêôåôáìÝíïò áíïéêôüò ÷þñïò êïíôÜ óå ìáñìáñÜäéêá. ÄåäïìÝíïõ üôé ôá óðßôéá Þôáí ìáêñéÜ êáé ôï ãÞðåäï ôéò ðåñéóóüôåñåò çìÝñåò ôçò åâäïìÜäïò êëåéóôü, óôéò ãùíßåò ôïõ ãçðÝäïõ êáé ìåôáîý ôùí áêïõìðéóìÝíùí ìáñìÜñùí, åýñéóêáí êáôáöýãéï êÜðïéá áäÝóðïôá óêõëéÜ, áëëÜ êáé êÜðïéïé Üóôåãïé æçôéÜíïé. Ìåôáîý áõôþí êáé Ýíáò ãÝñïíôáò, ðïõ êáèçìåñéíþò ôçí ßäéá ðÜíôïôå þñá, Ýâãáéíå ãéá íá æçôéáíÝøåé. ¼ðùò ìïõ åß÷áí ìáñôõñÞóåé ðïëëïß ðåñßïéêïé, áëëÜ êáé ïñéóìÝíïé Áóôõöýëáêåò, êÜèå ðñùß ðïõ ï ãÝñïíôáò æçôéÜíïò ðëçóßáæå, áêïõìðþíôáò óôï ìðáóôïýíé ôïõ, Ýîù áðü ôçí ðáëéÜ äéóêïãñáöéêÞ åôáéñßá üðïõ åßíáé ç ãÝöõñá, ôïí ðåñßìåíå Ýíá ìáýñï áäÝóðïôï óêõëß. Ìüëéò ôïí Ýâëåðå, Ýöåõãå áðü ôá Üëëá áäÝóðïôá, Ýâãáéíå êáé óôåêüôáí ìå êßíäõíï ôçò æùÞò ôïõ óôçí ìÝóç ôïõ äñüìïõ ðñïóðáèþíôáò íá óôáìáôÞóåé ôá äéåñ÷üìåíá áõôïêßíçôá, ãéá íá äéáó÷ßóåé ï ãÝñïíôáò êáèÝôùò ôïí äñüìï. ¼ôáí ï æçôéÜíïò äéÝó÷éæå ôï ïäüóôñùìá êáé Ýöôáíå óôï ðåæïäñüìéï ôçò Üëëçò ðëåõñÜò, ôüôå ôï "áëçôüóêõëï", üðùò ðïëëïß èá ôï Ýëåãáí, Ýöåõãå ôñÝ÷ïíôáò íá óõíáíôÞóåé ôçí óêõëïðáñÝá ôïõ. Äåí ãíþñéæå êáíÝíáò íá ìáò ðåé, áí ôïí ãÝñïíôá ôïí ðåñßìåíå êáé ãéá ôçí âñáäõíÞ åðéóôñïöÞ ôïõ. Ôï ìáýñï áäÝóðïôï óêõëß ôïõ æçôéÜíï, äåí Ýôõ÷å íá ôï óõíáíôÞóù. Ôï ðåñéóôáôéêü üìùò ìå ôï ðéóôü êáé ðáíÝîõðíï æþï óôï åðáñ÷éáêü äñüìï ìåôÜ ôçí Äßöñõ, åîåëß÷èç åìðñüò óôá ìÜôéá üëùí ìáò êáé ç åéêüíá ôïõ Ý÷åé ðáñáìåßíåé æùíôáíÞ óôá ìÜôéá ìáò.


18

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß - ÐñïóêëÞóåéò - Áíáêïéíþóåéò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Áñ. ÐÑ.: 16369 ÅÑÃÏ: ÐñïìÞèåéá ÃÜëáôïò ÖÏÑÅÁÓ: ÄÞìïò Ìáñáèþíïò ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ: ÉÄÉÏÉ ÐÏÑÏÉ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÐÑÏ×ÅÉÑÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ Ðñïêçñýóóåé ÐÑÏ×ÅÉÑÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü Ýêðôùóçò åðß ôçò ôéìÞò ðñïûðïëïãéóìïý ìå óõìðëÞñùóç ôéìïëïãßïõ óå åõñþ, ìå áíôéêåßìåíï ôçí "ÐñïìÞèåéá ÃÜëáêôïò ãéá ôï Ðñïóùðéêü ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò ãéá ôï 2012". Ðéï óõãêåêñéìÝíá ðñüêåéôáé ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ãÜëáêôïò ÅÂÁÐÏÑÅ óõìðõêíùìÝíïõ êáèáñïý âÜñïõò 410 ãñ. (ëéðáñÜ 7,5%, óôåñåÜ ìç ëéðáñÜ 17,5%) ðïõ äéêáéïýôáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíá ãéá ôï Ýôïò 2012, óýìöùíá ìå ôç Ê.Õ.Á õð' áñéè. 53361 (Ö.Å.Ê. 1503/11-10-2006) üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï (Ö.Å.Ê. 1323/30-072007). Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ïé åíäéáöåñüìåíïé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôïõ ÄÞìïõ êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôçí Êá ×áôæçóôåöÜíïõ Óïößá óôï Tçë. 2294320536 & Öáî. 22940-94415. Ï ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò åðß ôçò ïäïý Ë. Ìáñáèþíïò 104 ôçí ÔåôÜñôç 11 Éïõëßïõ 2012 êáé þñá 09:00 Ýùò þñá 09:30 (þñá ëÞîçò ðáñÜäïóçò ôùí ðñïóöïñþí). Áí ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï äåí äéåíåñãçèåß ï ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ôçí ðñïáíáöåñèåßóá çìåñïìçíßá Þ áí êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ äåí õðïâëçèåß êáìßá ðñïóöïñÜ ï äéáãùíéóìüò èá åðáíáëçöèåß ôçí ÔåôÜñôç 18 Éïõëßïõ 2012 ôçí ßäéá þñá üðùò ðáñáðÜíù óôïí ßäéï ÷þñï. Ìáñáèþíáò: 27/06/2012 Ï ÄÞìáñ÷ïò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ÉÏÑÄÁÍÇÓ ËÏÕÉÆÏÓ ______________________________________

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ: ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÔÁ×. Ä/ÍÓÇ: Ë. ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ 29 & ÁÈÁÍ. ÄÉÁÊÏÕ - Ô.Ê. 145 65 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ×áñÜëáìðïò ÌõëùíÜò ÔÇË: 213 2030623 - Fax: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr Áñéè. Ðñùô: 19590 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÐÑÏ×ÅÉÑÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ Äéáêçñýóóåé üôé ôçí 5ç ôïõ ìÞíá Éïõëßïõ ôïõ Ýôïõò 2012, çìÝñá ÐÝìðôç, êáé þñá 09:30 ð.ì. Ýùò 10:00 ð.ì. (þñá ëÞîçò õðïâïëÞò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ, óôçí ïäü Ë. Ìáñáèþíïò 29 & Áèáíáóßïõ ÄéÜêïõ - ¢ãéïò ÓôÝöáíïò, åíþðéïí ôçò ïñéóèåßóçò ÅðéôñïðÞò, èá äéåíåñãçèåß ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí "ÐñïìÞèåéá Çëåêôñïíéêþí Õðïëïãéóôþí, Åêôõðùôþí êáé Ëïéðïý Ìç÷áíïãñáöéêïý Åîïðëéóìïý", ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 20.310 Åõñþ, ðëÝïí Ö.Ð.Á. 23%, 4.671,00 Åõñþ, Þôïé óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 24.981,00 Åõñþ,óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Í.3463/06 (Äçìïôéêïý & Êïéíïôéêïý Êþäéêá), 2286/95 êáé Õ.Á. 11389/93 (ÅÊÐÏÔÁ). Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé óå ÷ßëéá äéáêüóá óáñÜíôá åííÝá åõñþ êáé ðÝíôå ëåðôÜ (1249,05 Åõñþ), äçëáäÞ óå ðïóïóôü 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôï ÖÐÁ).

Áíôßãñáöá ôçò äéáêÞñõîçò, ôçò ìåëÝôçò êáé ðëçñïöïñßåò ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò þñåò êáé ìÝñåò áðü ôï ãñáöåßï ðñïìçèåéþí ôïõ ÄÞìïõ, áñìüäéïé õðÜëëçëïé ê. ×áñÜëáìðïò ÌõëùíÜò (ôçë. 2132030623) êáé ê. ÔóÝëéïò Ðáíáãéþôçò (ôçë. 2132030607). Áã. ÓôÝöáíïò, 26/06/2012 Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí, ÁíÜðôõîçò, ÄéáöÜíåéáò & ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò Íéêüëáïò ÐÝððáò ______________________________________

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÖÅÑ. ÅÍÏÔÇÔÁ ÁÍÁÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÏÕ ÐÑÏÃÑ/ÓÌÏÕ & ÕÐÏÄÏÌÙÍ Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ Ôá÷. Ä/íóç 17ï ÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò Ôá÷. Êþäéêáò 153 51 ÐáëëÞíç ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ç Ä/íóç Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, äéáêçñýôôåé üôé: 1. Åêôßèåôáé óå äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå åíóöñÜãéóôåò ðñïóöïñÝò ìå ôï óýóôçìá "ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÌÅ ÅÍÉÁÉÏ ÐÏÓÏÓÔÏ ÅÊÐÔÙÓÇÓ" ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í.3669/08 (ÊÄÅ) ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ "ÓõíôÞñçóç êáé áðïêáôÜóôáóç ôïõ åóùôåñéêïý ïäéêïý äéêôýïõ ôïõ ÄÞìïõ ËáõñåùôéêÞò Í. ÁôôéêÞò", ìå ðñïûðïëïãéóìü 200.000,00 ÅÕÑÙ ìå áíáèåþñçóç, áðñüâëåðôá êáé Ö.Ð.Á. 2. Ç äçìïðñáóßá èá äéåîá÷èåß óôéò 27 - 07 2012 çìÝñá ÔÑÉÔÇ êáé þñá 10:00 ð.ì. (ëÞîç åðßäïóçò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôçò Ä.Ô.Å. ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò (17ï ÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò óôçí ÐáëëÞíç 2ïò üñïöïò) åíþðéïí áñìüäéáò åðéôñïðÞò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ðñáãìáôïðïéçèåß ç äçìïðñáóßá ôçí ðñïáíáöåñüìåíç çìÝñá, ïé åíäéáöåñüìåíïé èá åéäïðïéçèïýí ìå FAX.

3. Óôçí äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôÝò ÅñãïëçðôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò Äçìïóßùí åããåãñáììÝíåò óôï Ìçôñþï Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ôçñåßôáé óôç ÃÃÄÅ ôïõ Õ.ÐÅ.×Ù.Ä.Å., åöüóïí áíÞêïõí óôçí Á2, 1ç êá 2ç ôÜîç (õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Íüìïõ) ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ÏÄÏÐÏÉÉÁÓ. 4. Åðßóçò ãßíïíôáé äåêôÝò áëëïäáðÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óå åðßóçìïõò êáôáëüãïõò áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí óå ôÜîç êáé êáôçãïñßá áíôßóôïé÷ç ìå ôçí ôÜîç êáé êáôçãïñßá ôïõ Åëëçíéêïý Ìçôñþïõ ÌÅÅÐ. 5. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ðüñïõò ôçò Ô.Å.Ï. Á.Å. êáé õðüêåéôáé óôéò êñáôÞóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôá Ýñãá áõôÜ, ðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò êñÜôçóçò 6‰ ôïõ Üñèñïõ 27 ðáñ. 34-37 ôïõ Í.2166/93 (ÖÅÊ137/Á/24-893). ÐñïêáôáâïëÞ äåí èá ÷ïñçãçèåß. 6. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé óå 4.200,00 Åõñþ áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò Þ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ ôïõ ÔÓÌÅÄÅ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä.609/85, Üñèñï 23 êáé áðåõèýíåôáé åßôå óôçí Õðçñåóßá ðïõ äéåîÜãåé ôï äéáãùíéóìü, åßôå óôïí öïñÝá êáôáóêåõÞò, åßôå óôïí êýñéï ôïõ Ýñãïõ êáé óå ðåñßðôùóç äéáãùíéæüìåíçò êïéíïðñáîßáò ðñÝðåé íá åßíáé êïéíÞ õðÝñ üëùí ôùí ìåëþí ôçò. 7. ÊñéôÞñéï ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç ÷áìçëüôåñç ïéêïíïìéêÞ ðñïóöïñÜ. ¼ðùò åéäéêüôåñá ïñßæåôáé óôïí Í.3263/2004. 8. Ç áîßá óýìöùíá ìå ôçí ìåëÝôç áíÝñ÷åôáé ãéá ôçí äáðÜíç åñãáóéþí óôï ðïóü ôùí 85.208,80 Åõñþ ÷ùñßò ôï ÃÅ & ÏÅ, äáðÜíç áóöÜëôïõ 36.600,00 Åõñþ, áðñüâëåðôá 16.360,09 Åõñþ, áíáèåþñçóç 574,27 Åõñþ êáé Ö.Ð.Á. 37.398,37 Åõñþ. 9. Ç ðñïóöïñÜ èá õðïâëçèåß ãéá ôï óýíïëï ôùí åñãáóéþí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá ôåý÷ç ôçò äçìïðñÜôçóçò. ÅíáëëáêôéêÝò ðñïóöïñÝò äåí åðéôñÝðïíôáé. 10. Ç äéÜñêåéá ôçò óýìâáóçò ïñßæåôáé áðü ôçí ìåëÝôç óå åîÞíôá (60) çìåñïëïãéáêÝò çìÝñåò áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò. 11. ÊÜèå õðïâáëëüìåíç ðñïóöïñÜ äåóìåýåé ôïí óõììåôÝ÷ïíôá óôïí äéáãùíéóìü, êáôÜ ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 24 ðáñÜãñáöïò 2 Í.3669/08(ÊÄÅ), ãéá ôï äéÜóôçìá 6

ìçíþí áðü ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí. 12. Äåí áðáéôïýíôáé äéêáéïëïãçôéêÜ ãéá ôçí ðéóôïëçðôéêÞ éêáíüôçôá ôùí äéáãùíéæüìåíùí. 13. Äåí áðáéôïýíôáé äéêáéïëïãçôéêÜ ãéá ôçí ôå÷íéêÞ éêáíüôçôá. ¼ëá ôá ôåý÷ç ôçò ìåëÝôçò (ÄéáêÞñõîç, ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí êëð.) âñßóêïíôáé óôá ãñáöåßá ôçò Ä.Ô.Õ. ôçò Í.Á.Á.Á., 17ï ÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò óôçí ÐáëëÞíç (2ïò üñïöïò) ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá 213 2005333, FAX åðéêïéíùíßáò 210 6032993, áñìüäéïò õðÜëëçëïò ãéá åðéêïéíùíßá ï êïò Ã. Øáñïìé÷áëÜêçò üðïõ ïé åíäéáöåñüìåíïé

ìðïñïýí íá ëÜâïõí ãíþóç, íá ðáñáëÜâïõí ôá ôåý÷ç ôçò äçìïðñÜôçóçò êáèþò êáé áñéèìçìÝíï ôåý÷ïò ãéá ôçí óõìðëÞñùóç ôçò ðñïóöïñÜò ôïõò ìÝ÷ñé 2 çìÝñåò ðñéí ôçí çìÝñá ôçò äçìïðñáóßáò êáé ôéò åñãÜóé-

ìåò çìÝñåò êáé þñåò Þôïé ìÝ÷ñé êáé 19 - 07 2012. Ç ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ Ô.Å. ×ÑÕÓÉÊÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ ÐÅ - Â’

Ç ðñþôç óáò åðéëïãÞ

ãéá ôç äçìïóßåõóç ôïõ éóïëïãéóìïý ôçò åôáéñåßáò óáò


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

19

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß - ÐñïóêëÞóåéò - Áíáêïéíþóåéò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ Ä/íóç: Ë. Áèçíþí & ÑÞãá Öåñáßïõ Êáëýâéá ÁôôéêÞò, Ô.Ê.:190 10 ÔçëÝöùíá: 22.993-20.300 Fax: 22.990-48.289 & 48.653 E-mail: dkalivia@otenet.gr Áñéèì. Ðñùô. 14823 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ï ÄÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý ÁôôéêÞò ðñïêçñýóóåé äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõ åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ: " ÊÁÔ Á ÓÊÅ ÕÇ Â Ñ ÅÖ Ï Í ÇÐ ÉÁÊ ÏÕ Ð ÁÑ Á ËÉÁÓ ÁÍÁÂÕÓÓÏÕ" , ðñïûðïëïãéóìïý 1.186.387,79 Åõñþ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ðïóïý ãéá áíáèåþñçóç êáé ÖÐÁ) êáé áíáëýåôáé óå: Áîßá ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí ìå Ã.Å.+Ï.Å.

êáé áðñüâëåðôá: 587.804,36 Åõñþ, Áîßá Ç/Ì åãêáôáóôÜóåùí ìå Ã.Å.+Ï.Å. êáé áðñüâëåðôá: 344.850,86 Åõñþ, äáðÜíç ðñïìÞèåéáò: 8.805,00 Åõñþ, äáðÜíç áíáèåþñçóçò: 23.082,70 Åõñþ êáé äáðÜíç Ö.Ð.Á.: 221.844,87 Åõñþ Ç áíÜäåéîç ôïõ áíáäü÷ïõ èá ãßíåé êáôüðéí áíïéêôÞò äçìïðñáóßáò ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò (Üñèñ. 3 ðáñ. 3á Í.3669/08 üðùò éó÷ýåé óÞìåñá). Ç ïéêïíïìéêÞ ðñïóöïñÜ ôùí äéáãùíéæïìÝíùí, èá õðïâëçèåß ìå ôï óýóôçìá ðñïóöïñÜò ìå åðß ìÝñïõò ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò, êáôÜ ïìÜäåò ôéìþí ïìïåéäþí åñãáóéþí êáé Ýëåã÷ï ïìáëüôçôáò áõôþí ôùí ðïóïóôþí Ýêðôùóçò (áñèñ. 6 ôïõ Í. 3669/08). ÊñéôÞñéï ãéá ôçí áíÜèåóç ôçò óýìâáóçò åßíáé ç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ üðùò åéäéêüôåñá ïñßæåôáé áðü ôï Í.3263/2004 êáé Í.3669/08. KÜèå äéáãùíéæüìåíïò ìðïñåß íá õðïâÜëëåé

ìüíï ìßá ïéêïíïìéêÞ ðñïóöïñÜ. Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôÝò: ÌåìïíùìÝíåò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò: á._ ÅëëçíéêÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò äçìïóßùí Ýñãùí åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ ðïõ ôçñåßôáé óôçí Ã.Ã.Ä.Å. ôïõ Õ.ÐÅ.×Ù.Ä.Å. ðïõ áíÞêïõí óôçí 1ç, 2ç Þ 3ç ôÜîç ãéá ïéêïäïìéêÜ Ýñãá êáé óôçí 1ç Þ 2ç ôÜîç ãéá çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ Ýñãá. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï ôüðïò ôïõ Ýñãïõ âñßóêåôáé ìÝóá óôçí ðåñéöÝñåéá ôçò Ýäñáò ôçò åñãïëçðôéêÞò åðé÷åßñçóçò Þ âñßóêåôáé óôï äåýôåñï íïìü ðïõ áíáöÝñåôáé óôï ðôõ÷ßï ôçò, ãßíïíôáé äåêôÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ óôçí 1ç, 2ç Þ 3ç ôÜîç ãéá ïéêïäïìéêÜ Ýñãá êáé óôçí 1ç, 2ç Þ 3ç ôÜîç ãéá çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ Ýñãá â._ ÁëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò ðñïåñ÷üìåíåò áðü êñÜôç ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò (Å.Å.) Þ ôïõ Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý ×þñïõ (Å.Ï.×.) Þ áðü êñÜôç ðïõ Ý÷ïõí õðï-

ãñÜøåé ôç óõìöùíßá ãéá ôéò Äçìüóéåò ÓõìâÜóåéò (Ó.Ä.Ó.) ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ (Ð.Ï.Å.), óôá ïðïßá ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí åßíáé åããåãñáììÝíåò óå áõôïýò êáé óå ôÜîç êáé êáôçãïñßá áíôßóôïé÷ç ìå ôéò êáëïýìåíåò ôïõ Åëëçíéêïý ÌÅÅÐ. ã._ ÁëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò ðñïåñ÷üìåíåò áðü ùò áíùôÝñù (â) êñÜôç óôá ïðïßá äåí ôçñïýíôáé åðßóçìïé êáôÜëïãïé áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí, åöüóïí áðïäåéêíýïõí üôé Ý÷ïõí åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï áðü ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ Üðïøç. Êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ôùí ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí (á), (â) êáé (ã) óå ïðïéïíäÞðïôå óõíäõáóìü ìåôáîý ôïõò õðü ôïõò üñïõò ôïõ Üñèñ. 2 ðáñ. 7 ôïõ Ð.Ä.609/85 (êïéíïðñáîßá óôçí ßäéá êáôçãïñßá) õðü ôïí üñï üôé êÜèå åñãïëçðôéêÞ åðé÷åßñçóç èá óõììåôÝ÷åé ìå ðïóïóôü óõììå-

ôï÷Þò ü÷é ìéêñüôåñï áðü 25% ôçò êáëïýìåíçò êáôçãïñßáò. Êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ãéá ôçí êÜëõøç ôùí äéáöüñùí êáôçãïñéþí ôùí åñãáóéþí ôïõ Ýñãïõ êáé õðü ôïõò üñïõò ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñ. 2 ôïõ Ð.Ä.609/85. Êáôçãïñßåò åñãáóéþí ìå ðïóïóôü êÜôù ôïõ 10% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ (÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé Ö.Ð.Á.), åöüóïí äåí êáëåßôáé óôç äçìïðñáóßá, áèñïßæåôáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò ìåãáëýôåñçò êáôçãïñßáò. Êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí åããåãñáììÝíùí óôçí 1ç, 2ç Þ 3ç ôÜîç ãéá ïéêïäïìéêÜ Ýñãá êáé óôçí Á2, 1ç Þ 2ç (Þ/êáé 3ç ãéá åíôüò íïìïý Ýäñáò) ôÜîç ãéá çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ Ýñãá ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñ. 10 Üñèñ. 16 ôïõ Í.3669/08 (ÊÄÅ) (áíáâÜèìéóç ïñßïõ ëüãù êïéíïðñáîßáò) üðùò éó÷ýåé óÞìåñá. ÊÜèå åñãïëçðôéêÞ åðé÷åßñçóç óõììåôÝ÷åé åß-

ôå ìåìïíùìÝíá åßôå ùò ìÝëïò åíüò êïéíïðñáêôéêïý ó÷Þìáôïò. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åöáñìüæïíôáé ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôç óõììåôï÷Þ åñãïëçðôéêþí åðé÷åéñÞóåùí óå äéáãùíéóìïýò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ Äçìïóßùí Åñãùí. Åðßóçìç ãëþóóá ôçò äéáäéêáóßáò åßíáé ç ÅëëçíéêÞ. Éó÷ýïõí ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñ. 6 ôçò äéáêÞñõîçò êáé üëá ôá óôïé÷åßá êáé êÜèå Ýããñáöï èá óõíôá÷èïýí óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá Þ èá óõíïäåýïíôáé áðü íüìéìç ìåôÜöñáóç óôá åëëçíéêÜ. Ç äçìïðñáóßá èá äéåîá÷èåß ôçí 24 / 7 / 2012, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10:00 ð.ì. (þñá ëÞîçò êáôÜèåóçò ðñïóöïñþí) êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñ.18 ôçò äéáêÞñõîçò êáé ôï Üñèñ. 3 ðáñ. 1 ôïõ Í.3263/04, óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ðïõ âñßóêïíôáé óôç Ëåùöüñï Áèçíþí êáé ÑÞãá Öåñáßïõ óôá Êáëýâéá ÁôôéêÞò, ìðñïóôÜ óå åðéôñïðÞ ðïõ Ý÷åé óõóôÞóåé ï ÄÞìïò Êáëõâßùí ÁôôéêÞò óôçí ïðïßá êáé ìüíï èá êáôáèÝóïõí ïé äéáãùíéæüìåíïé ôéò ðñïóöïñÝò ôïõò óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò êáé ôéò áðáéôÞóåéò ôçò äéáêÞñõîçò. Ôï Ýñãï óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò (Å.Ô.Ð.Á.) êáé áðü Åèíéêïýò Ðüñïõò óôï ðëáßóéï ôïõ Ð.Å.Ð. ÁôôéêÞò 2007-2013 êáèþò êáé áðü ôï Ð.Ä.Å. êáé õðüêåéôáé óôéò êñáôÞóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôá Ýñãá áõôÜ, ðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò êñÜôçóçò 6‰ ôïõ Üñèñïõ 27 ðáñ. 34-37 ôïõ Í. 2166/93 (Ö.Å.Ê. 137 Á' /24-8-93). ÐñïêáôáâïëÞ äåí èá ÷ïñçãçèåß ìå ôçí åðéöýëáîç äõíáôüôçôáò åöáñìïãÞò ôïõ Üñèñïõ 242 ðáñ. 3 ôïõ Í.4072/2012 (ÖÅÊ 86Á/11-4-2012). Ç óõíïëéêÞ ðñïèåóìßá åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ ïñßæåôáé óå ôåôñáêüóéåò ðåíÞíôá (450) çìÝñåò áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò. Ç åããýçóç ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôç äçìïðñáóßá ïñßæåôáé óå äÝêá ï÷ôþ ÷éëéÜäåò ï÷ôáêüóéá åßêïóé åííÝá åõñþ êáé åßêïóé ëåðôÜ (18.829,20 Åõñþ) äçë. 2% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ ÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé ÖÐÁ. Ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ, ãñáììÝíç óôá ÅëëçíéêÜ, êáôáôßèåôáé áðü ôïõò äéáãùíéæüìåíïõò óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ Üñèñ. 23 ðáñ. 1 ôïõ Ð.Ä.609/85 êáé ðñÝðåé íá áðåõèýíåôáé ðñïò ôï ÄÇÌÏ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ êáé íá âåâáéþíåôáé ìå ôçí ðñïóêüìéóç éóüðïóïõ ãñáììáôßïõ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò áíáãíùñéóìÝíçò ôñÜðåæáò Þ ôïõ Å.Ô.Á.Á. (ðñþçí Ô.Ó.Ì.Å.Ä.Å.) óõíôáãìÝíç óýìöùíá ìå ôïí ôýðï ðïõ éó÷ýåé óôï Äçìüóéï. Ôï Ýíôõðï ôçò ïéêïíïìéêÞò ðñïóöïñÜò ðïõ èá óõìðëçñùèåß áðü ôïõò äéáãùíéæüìåíïõò êáé ôá ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñ. 5 ðáñ. 2 ôçò äéáêÞñõîçò ìå ôá óôïé÷åßá (2, 3, 4, 5 êáé 6) äéáôßèåíôáé áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôç Ëåùöüñï Áèçíþí êáé ÑÞãá Öåñáßïõ óôá Êáëýâéá ÁôôéêÞò üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáôÜ ôéò þñåò 09.00 ìÝ÷ñé 13.00. Ôá óôïé÷åßá áõôÜ ÷ïñçãïýíôáé óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò, åöüóïí áõôÜ æçôçèïýí, ìÝ÷ñé êáé ôçí ðñïçãïýìåíç ôïõ äéáãùíéóìïý ÐÝìðôç, êáé áí áõôÞ åßíáé áñãßá, ôçí ðñïçãïýìåíç åñãÜóéìç. Åöüóïí æçôçèïýí åìðñüèåóìá ÷ïñçãïýíôáé ôï áñãüôåñï åíôüò ôçò åðüìåíçò åñãÜóéìçò çìÝñáò áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò áßôçóçò ÷ïñÞãçóçò. Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôùí áíùôÝñù óôïé÷åßùí ãéá ôïõò áëëïäáðïýò õðïøÞöéïõò éó÷ýïõí ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñ. 2 ðáñ. 2.3 ôçò äéáêÞñõîçò. Ç Ýãêñéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôçò äçìïðñáóßáò èá ãßíåé áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ ÄÞìïõ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í. 3669/08 (ÊÄÅ). Êáëýâéá 27/6/2012 O ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÐÅÔÑÏÓ ÉÙÁÍ. ÖÉËÉÐÐÏÕ

ÊÏÑÙÐÉ Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 285 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï óôç èÝóç Íçóßæá - ÊåñåëëÜ Êïñùðßïõ ôïõ Ïéêïäïìéêïý Óõíåôáéñéóìïý Áåñïðïñßáò. ÅöÜðôåôáé ìå ðëáôåßá. Ðëçñïöïñßåò, ôçë.: 210/8021615 (þñåò 10 ð.ì. - 12 ìåóçìâñéíÞ & 4-6 ì.ì.)


20

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò ÐÙËÇÓÅÉÓ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ ÂÁÑÊÉÆÁ

.....................................................

Êüñìðé, õðü êáôáóêåõÞ ìåæïíÝôá 300 ô.ì., óå ïéêüðåäï 390 ô.ì., 4 õ/ä, 5 ìðÜíéá, äéáèÝôåé ðéóßíá, ôéìÞ 800.000 åõñþ. ( 6932/341982. _____________________________________________________________________________________________ Áðüëëùíïò, äéáìÝñéóìá 120 ô.ì., 4ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðëçóßïí ðëáôåßáò èÜëáóóáò, ðïëõôåëÝò, ôéìÞ 360.000 åõñþ. ( 210/9653246, 6949/097243. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 250 ô.ì., óå ïéêüðåäï 350 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2008, 4 õ/ä - ôï 1 ìÜóôåñ, 4 ìðÜíéá, êÞðïò 200 ô.ì., óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 630.000 åõñþ. ( 6937/277410. ___________________________________________________________________________ ÂÏÕËÁ

.....................................................

Ðáíüñáìá, äéáìÝñéóìá 140 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1995, 2ïõ, 3 õ/ä, ðÜñêéí, áðïèÞêç 50 ô.ì., êÞðïò, óå äéðëïêáôïéêßá, áðåñéüñéóôç èÝá Óáñùíéêü, ôéìÞ 390.000 åõñþ. ( 6972/510167. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 115 ô.ì., 1ïõ, ôñéþñïöçò ìïíïêáôïéêßáò, 2 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., ìåãÜëï óáëüíé, ìåãÜëç êïõæßíá, ðáôÜñéá, ðïëý ìåãÜëç âåñÜíôá - ìðáëêüíéá, áíïéêôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ôéìÞ 400.000 åõñþ. ( 210/9689259. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 116 ô.ì., 3ïõ, êáôáóêåõÞ 1980 äéáìðåñÝò, 3 õ/ä. ( 210/7778553. _____________________________________________________________________________________________

ÏñïöïäéáìÝñéóìá 137 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2007, 1ïõ, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, èÝá äÜóïò, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 365.000 åõñþ. ( 6938/794390, 210/6211195. ___________________________________________________________________________ ÄÑÏÓÉÁ

.....................................................

ÌåæïíÝôá 265 ô.ì., 3 åðßðåäá, éóüãåéï, 1ïò, 2ïò êáé óïößôá, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, äùìÜôéï ðëõíôÞñéï, äùìÜôéï õðçñåóßáò, áðïèÞêç, áõôüíïìç, áíïéêôü ðÜñêéí, áóáíóÝñ. ( 6932/210757. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 53 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2006, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ìåóßôåò äåêôïß, ôéìÞ ðñïóéôÞ. ( 6950/944494, 210/6229638. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 150 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2001, 3 åðßðåäùí, áíåîÜñôçôç, êÞðïò, ðÜñêéí, ìðÜñìðåêéïõ, áíáêáßíéóç 2010, äÜíåéá äåêôÜ, ôéìÞ 400.000 åõñþ. ( 6986/773825. ___________________________________________________________________________ ÊÁËÁÌÏÓ

.....................................................

ÐñÜóéíïò Ëüöïò, ÊñÞôçò 9, ìïíïêáôïéêßá 82 ô.ì., áíïéêôü ðÜñêéí, 300 ì. áðü èÜëáóóá. ( 210/7789604, 22950/84372. _____________________________________________________________________________________________

ÊÏÑÙÐÉ

.....................................................

Áãßá Ìáñßíá, ìïíïêáôïéêßá 145 ô.ì., óå ïéêüðåäï 9.500 ô.ì., ïéêéóìüò Áãßïõ Ãåùñãßïõ, êáôáóêåõÞ 1992, 3 õ/ä, ôæÜêé, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ãåþôñçóç, ìÜíôñá, óôñåììáôéêÞ Üäåéá, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 900.000 åõñþ. ( 6945/265329 _____________________________________________________________________________________________ ÊáñåëÜò, ìåæïíÝôá 200 ô.ì., óå ïéêüðåäï 265 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, áðïèÞêç, 3 åðßðåäá, ôéìÞ 200.000 åõñþ. ( 210/6643744, 6972/182194. _____________________________________________________________________________________________ ÊáñåëÜò, íåüäìçôç ïéêßá 140 ô.ì., óå ïéêüðåäï 240 ô.ì., äéáìðåñÞò, 3 õ/ä - ôá 2 ìüóôåñ, 2 ìðÜíéá, ðÝôñéíç, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, áðïèÞêç 10 ô.ì., ôéìÞ 135.000 åõñþ. ( 6945/164307. _____________________________________________________________________________________________ Áãßá Ìáñßíá ÊñéåæÞ, ìåæïíÝôá 160 ô.ì., óå ïéêüðåäï 850 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1993, 4 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, èÝá èÜëáóóá, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 420.000 åõñþ. ( 26340/29527. ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

.....................................................

ÊÜôù, äéáìÝñéóìá 137 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2007, ãùíéáêü, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, w.c., öõóéêü áÝñéï, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, áðïèÞêç, óå ðÜñêï, äñýéíá, óõíáãåñìüò, 2 ãêáñÜæ. ( 6931/011211. ___________________________________________________________________________

ÊÁÍÔÆÁ

.....................................................

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 180 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2010, 3 åðßðåäá, çìéõðüãåéïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, êÞðïò, áíåîÜñôçôç, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ôéìÞ 150.000 åõñþ. ( 210/8026505. ___________________________________________________________________________ .....................................................

ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ äéþñïöï êôßóìá 200 ô.ì., áðïôåëïýìåíï áðü 2 áõôüíïìá ïñïöïäéáìåñßóìáôá 100 ô.ì. Ýêáóôï, åíôüò ó÷åäßïõ, ìå áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò, ðùëåßôáé ùò óýíïëï 200.000 åõñþ, äõíáôüôçôá ðþëçóçò êáé ÷ùñéóôÜ. ( 6973 816904 ___________________________________________________________________________

.....................................................

Ïäüò ÈÜëåéáò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 170 ô.ì., 3 åðßðåäá, 3 õ/ä, êëéìáôéóìüò, îýëéíá äÜðåäá, êÞðïò 70 ô.ì., 2 èÝóåéò óôÜèìåõóçò, ëåâçôïóôÜóéï, óõíáãåñìüò, ôéìÞ 320.000 åõñþ. ( 6977/425059, 210/6030309. _____________________________________________________________________________________________

ÊÝíôñï, äéáìÝñéóìá 45 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1970, 2ïõ, 1 õ/ä, ìðÜíéï, áíáêáéíéóìÝíï, óýã÷ñïíïò ó÷åäéáóìüò, äéðëÜ ôæÜìéá, ðüñôá áóöáëåßáò, èÝóç óôÜèìåõóçò, ôéìÞ 150.000 åõñþ. ( 210/3616078. _____________________________________________________________________________________________

ÏñïöïäéáìÝñéóìá 84 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2006, 2ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, áðåñéüñéóôç èÝá, áðïèÞêç, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ãùíéáêü, ðÜñêéí, ôéìÞ 220.000 åõñþ. ( 6937/870823. _____________________________________________________________________________________________

ÁèçíÜò 64, äéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 1ïõ, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôÝíôåò. ( 6945/101009. _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 43 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, éóüãåéï, äéáìðåñÝò, 1 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, åôïéìïðáñÜäïôï, ôéìÞ 86.000 åõñþ. ( 210/2717560. ___________________________________________________________________________

Ïäüò Øáññþí 13, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, áíåîÜñôçôç åßóïäïò, ôéìÞ 55.000 åõñþ. ( 6977/628791, 6948/306143. _____________________________________________________________________________________________

ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

Ëåùöüñïò Ìáñáèþíáò 35 êáé ÓêéÜèïõ, äéáìÝñéóìá 74 ô.ì., 2ïõ, áðïèÞêç, ðÜñêéí, åôïéìïðáñÜäïôï, ðáñï÷Ýò, ìðáëêüíéá, ãùíéáêü, ôéìÞ 170.000 åõñþ. ( 6948/758014. _____________________________________________________________________________________________

ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ

ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 1ïõ, èÝá ðñÜóéíï, 3.300 åõñþ ôï ô.ì. ( 6948/067648. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 52 ô.ì., 4ïõ, èÝá ðñÜóéíï, 3.500 åõñþ ôï ô.ì. ( 6944/333300. ___________________________________________________________________________ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ

.....................................................

ÐëáãéÜ Õìçôôïý, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2004, 2ïõ, 3 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 180.000 åõñþ. ( 6971/881974. _____________________________________________________________________________________________ ÐëáãéÜ Õìçôôïý, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 102 ô.ì., 2ïõ, 3 õ/ä, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, áðåñéüñéóôç èÝá óå Õìçôôü - Ìåóüãåéá, ôéìÞ 310.000 åõñþ. ( 210/6135065. _____________________________________________________________________________________________ Öïýñåóé, õðü êáôáóêåõÞ äéáìÝñéóìá 106 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, 3 õ/ä - ôï 1 ìÜóôåñ, õðüãåéï ðÜñêéí, êÞðïò 140 ô.ì., áðïêëåéóôéêÞ ÷ñÞóç êÞðïõ, ôéìÞ 280.000 åõñþ. ( 6977/319040. ___________________________________________________________________________ ÄÉÏÍÕÓÏÓ

.....................................................

Ïéêßá 550 ô.ì., ãùíéáêÞ, óå ïéêüðåäï 850 ô.ì., óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, 3 áíåîÜñôçôåò ðïëõôåëåßò êáôïéêßåò, áìöéèåáôñéêÞ, åéäéêÝò õðïäïìÝò ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé, ôéìÞ 1.100.000 åõñþ. ( 6932/220157. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 112 ô.ì., óå ðñïíïìéïý÷ï ãùíéáêü ïéêüðåäï 800 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1995, 2 åðéðÝäùí, êôßæåôáé êáé 2ç ìåæïíÝôá Þ åðåêôåßíåôáé ç õðÜñ÷ïõóá, ôéìÞ 700.000 åõñþ. ( 210/8150659, 6938/490326.

.....................................................

ÇìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 200 ô.ì., óå ïéêüðåäï 4.030 ô.ì., 2 åðßðåäá 100 ô.ì., õðïãåßïõ - 2ïõ, 3 õ/ä, ðéóßíá, äýï êáôïéêßåò, óïößôá - õðüãåéï, èÝá, ôéìÞ 430.000 åõñþ. ( 22947/76655. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 126 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 1ïõ -2ïõ, 4 õ/ä, ìðÜíéï, 2 w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, õðÝñï÷ç èÝá óå ëüöïõò, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, Üñéóôçò êáôáóêåõÞò, åíôüò ó÷åäßïõ, ôéìÞ 399.000 åõñþ. ( 22950/54327, 6944/304898. ___________________________________________________________________________ ÊÅÑÁÔÅÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 80 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2010, éóüãåéï, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, êáéíïýñéï. ( 210/5138391, 210/9636698. _____________________________________________________________________________________________ Äáóêáëåéü, ìïíïêáôïéêßá 114 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1984, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, êëåéóôü ðÜñêéí, íïìéìïðïéçìÝíç, óå êÞðï 285 ô.ì., îåíþíáò, áðåñéüñéóôç èÝá èÜëáóóá, ðëçóßïí ðáñáëßáò, ôéìÞ 150.000 åõñþ. ( 6940/921887. _____________________________________________________________________________________________ ÐåñéãéÜëé, ìïíïêáôïéêßá 140 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1993, äéáìðåñÞò, 3 õ/ä, ìðÜíéï, óáëüíé, êïõæßíá, ôæÜêé, èÝá èÜëáóóá, ðÜñêéí, áðïèÞêç, êÞðïò, ìåãÜëç âåñÜíôá, ôéìÞ 80.000 åõñþ. ( 213/0402631 (09:00-21:00). _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 120 ô.ì., 2ïõ, åôïéìïðáñÜäïôï, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 210/5126436

.....................................................

¢ãéïò Íéêüëáïò, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 74 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, èÝá èÜëáóóá, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ðïëõôåëÝò, ðïëëÜ Ýîôñá, ôéìÞ 165.000 åõñþ. ( 6983/521951. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., éóüãåéï, ôæÜêé êÞðïò, ôéìÞ 270 åõñþ. ( 6974/153551, 213/0327813. _____________________________________________________________________________________________ ÃêáñóïíéÝñá 30 ô.ì., 1ïõ, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ðëçóßïí ðáñáëßáò, ôéìÞ 230 åõñþ. ( 22950/35646, 6974/130960. ___________________________________________________________________________ ÁÑÔÅÌÉÄÁ

.....................................................

Áñßùíïò, ìåôáîý ÑáöÞíáò êáé ÁñôÝìéäïò, ìïíïêáôïéêßá 85 ô.ì., áõëÞ, ìå åîùôåñéêü áðïèçêåõôéêü ÷þñï. ( 22940/31071, 6908/697007. _____________________________________________________________________________________________

ÂïñéíÝæá, 25çò Ìáñôßïõ, ãêáñóïíéÝñá 34 ô.ì., éóüãåéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, ìå áíåîÜñôçôç åßóïäï, ìðüéëåñ, äïñõöïñéêÞ åãêáôÜóôáóç. ( 6932/220864, 210/6633710. _____________________________________________________________________________________________

Ïéêßá 230 ô.ì., óå ïéêüðåäï 1.125 ô.ì., 2 åðßðåäá, 5 õ/ä, 2 óáëüíéá, 2 êïõæßíåò, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ãåþôñçóç, ìðÜñìðåêéïõ, 50 ì. áðü èÜëáóóá. ( 6944/536030. ___________________________________________________________________________ ÊÁËÕÂÉÁ

ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ

Áýñáò & Áìöéôñßôçò, äéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 70 ô.ì., 2ïõ, åíôïé÷éóìÝíç êïõæßíá, êëéìáôéóìüò, ìðÜñìðåêéïõ. ( 6977/200175. _____________________________________________________________________________________________

ÌåæïíÝôá 126 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, 3 åðéðÝäùí, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, êëåéóôü ðÜñêéí, ôéìÞ 145.000 åõñþ. ( 22910/40034, 6944/340832. _____________________________________________________________________________________________

¢íù, ¢ñåùò, ìïíïêáôïéêßá 420 ô.ì., 4 õ/ä - ôá 3 ìÜóôåñ, øçëïôÜâáíç, óáëüíé ìå ìåãÜëá áíïßãìáôá,, èÝá èÜëáóóá, ðÜñêéí, êÞðïò, åíäïäáðÝäéá, äñýéíá ðáôþìáôá, áóáíóÝñ, äùìÜôéï õðçñåóßáò, ðéóßíá, ôéìÞ 900.000 åõñþ. ( 6907/759597. _____________________________________________________________________________________________

ENOIKIAÓÅÉÓ KÁÔÏÉÊÉÙÍ

ÐÁËËÇÍÇ

.....................................................

ÐåíôÝëçò 14, äéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 87 ô.ì., 4ïõ, ðÜñêéí, áðïèÞêç, 120 ô.ì. âåñÜíôåò, ôéìÞ 180.000 åõñþ. ( 6977/628791. _____________________________________________________________________________________________ ÊÝíôñï, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., 2ïõ, äéáìðåñÝò, áõôüíïìç èÝñìáíóç, áðïèÞêç, ðëçóßïí ìåôñü, èõñïôçëåüñáóç, ôéìÞ 115.000 åõñþ. ( 210/6668494 (21:30-23:30). _____________________________________________________________________________________________

ÊÝíôñï, äéáìÝñéóìá 43 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2010, áíïéêôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 65.000 åõñþ. ( 22940/26646, 6976/184829. ___________________________________________________________________________ ×ÁËÁÍÄÑÉ

.....................................................

ÊÝíôñï, ìåæïíÝôá 135 ô.ì., 4 õ/ä, ñåôéñÝ, ôéìÞ 100.000 åõñþ. ( 6934/196819. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 175 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1976, 2ïõ, 4 õ/ä, ìðÜíéï, ôæÜêé, çëéáêüò, ôÝíôåò, áðïèÞêç 15 ô.ì., óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 230.000 åõñþ. (6978/437304. _____________________________________________________________________________________________ ÐÜôçìá, õðü êáôáóêåõÞ ìåæïíÝôá 200 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 3 õ/ä, ôæÜêé, çëéáêüò, êÞðïò 40 ô.ì., ðéóßíá, óáëüíé ìå áßèñéï, playroom, åóùôåñéêü áóáíóÝñ, ôéìÞ 420.000 åõñþ. ( 210/7751304. _____________________________________________________________________________________________ ÊÜôù, ðëáôåßá ×ßïõ, äéáìÝñéóìá 102 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1980, 1ïõ, 2 õ/ä, 2 ìðÜíéá, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, ôÝíôåò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ( 6938/890949. ___________________________________________________________________________ ×ÏËÁÑÃÏÓ

.....................................................

Ðëçóßïí Ðëáôåßáò Êýðñïõ, äéáìÝñéóìá 82 ô.ì., 1ïõ, ãùíéáêü, äéáìðåñÝò, 2 õ/ä, ðÜñêéí, áíáêáéíéóìÝíï, ôéìÞ 165.000 åõñþ. ( 6977/505656, 6937/168714.

ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 2ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, áíïéêôü ðÜñêéí, ðïëõôåëÝò, èõñïôçëåüñáóç, óõíáãåñìüò, ìðüéëåñ, âåñÜíôåò, èÝá èÜëáóóá, ôéìÞ 550 åõñþ. ( 6944/590065. _____________________________________________________________________________________________ Åðß ôçò 25çò Ìáñôßïõ, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2004, 1ïõ, 1 õ/ä, óáëïíïôñáðåæáñßá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, áíïéêôü ðÜñêéí, ìðüéëåñ, óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ. ( 6932/220864, 210/6633710. _____________________________________________________________________________________________

ÊÅÑÁÔÅÁ

.....................................................

ÊáëïðÞãáäï, ìïíïêáôïéêßá 90 ô.ì., 2 õ/ä, óáëüíé, êïõæßíá, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, ôæÜêé, èÝá èÜëáóóá, ìðÜñìðåêéïõ ( 6944/261703, 210/6623276. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 90 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, êëéìáôéóìüò, áíáêáéíéóìÝíï, åîáéñåôéêÞ èÝá, ôéìÞ 320 åõñþ. ( 6977/782446. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 90 ô.ì., 4ïõ, êëéìáôéóìüò, áðåñéüñéóôç èÝá, ôéìÞ 320 åõñþ. ( 6977/782446. ___________________________________________________________________________ ÊÏÑÙÐÉ

.....................................................

Áãßá Ìáñßíá, ÁëèÝá, äéáìÝñéóìá 150 ô.ì., 2 õ/ä (ôï 1 master), ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá, 200 ì. áðü èÜëáóóá, ôñéþñïöïõ ïéêßáò, ãñáöåßï, ìðüéëåñ, 2 ðÜñêéí, ãêáæüí, ãåþôñçóç, ìðüñìðåêéïõ, ôéìÞ 900 åõñþ. ( 6936/500036, 22910/72258. _____________________________________________________________________________________________

ÊÁËÁÌÏÓ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 67 ô.ì., éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé. ( 6946/619561. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 55 ô.ì., 2ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êïíôÜ óôç èÜëáóóá. ( 6979/863140, 6971/900782. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 55 ô.ì., éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êïíôÜ óôç èÜëáóóá. ( 6979/863140, 6971/900782. ___________________________________________________________________________ ÊÁËÕÂÉÁ

.....................................................

ÃêáñóïíéÝñá 40 ô.ì., 1ïõ, ìðÜíéï, êïõæßíá êáé Ýíá åíéáßï äùìÜôéï, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 200 åõñþ. ( 6945/491443 22910/70168. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Óýíïñá ÊáñåëÜ, íåüäìçôç ìïíïêáôïéêßá 90 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2007, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 210/6029943, (08:00-14:00). _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 210/6028198, 6944/503245. _____________________________________________________________________________________________

Ðëçóßïí ÁôôéêÞò Ïäïý, ìïíïêáôïéêßá 100 ô.ì., êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, ìå áõëÞ, ôéìÞ 400 åõñþ. ( 6977/261620. ___________________________________________________________________________

ËÁÃÏÍÇÓÉ

ÁðÝíáíôé áðü ÐñïöÞôç Çëßá, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2006, éóüãåéï, 1 õ/ä, óáëüíé - êïõæßíá åíéáßïò ÷þñïò, ìå áõëÞ, ôéìÞ 350 åõñþ. ( 6932/732959. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Ãåùñãßïõ ÐáðáíäñÝïõ 22, ïñïöïäéáìÝñéóìá 140 ô.ì., 1ïõ, óå äéðëïêáôïéêßá, ôéìÞ 650 åõñþ. ( 6937/072542. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 30 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1980, óå ïéêüðåäï 300 ô.ì., êÞðïò, ðëçóßïí ðáñáëßáò, ëõüìåíç, ìå a/c, ôéìÞ 230 åõñþ. ( 210/5714126. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 90 ô.ì., éóïãåßïõ 1ïõ, 2 õ/ä, áíïéêôü ðÜñêéí, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 22910/24060, 6977/312882. ___________________________________________________________________________

ÍåÜðïëç, íåüäìçôç ãêáñóïíéÝñá 30 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, áíïéêôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 230 åõñþ. ( 22920/26739, 6979/971972. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 55 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ìðüéëåñ, óå êÞðï 2 óôñ. ïðùñïöüñá äÝíôñá, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 250 åõñþ. ( 210/2915220. ___________________________________________________________________________

ÐÁÉÁÍÉÁ

ÄéáìÝñéóìá 109 ô.ì., 3ïõ, 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2007, ìðÜíéï, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 600 åõñþ. ( 6972/836444. ___________________________________________________________________________

ÂÁÑÍÁÂÁÓ

ÄéáìÝñéóìá 45 ô.ì., éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, óå äéðëïêáôïéêßá, óå êÞðï 2 óôñåììÜôùí, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 220 åõñþ. ( 210/2915220. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 60 ô.ì., éóüãåéï, ôæÜêé, äéðëÜ ôæÜìéá, 70 ì. áðü èÜëáóóá. ( 6983/513305. ___________________________________________________________________________

ÍéêïëÜïõ ×ïýíôá 2, äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1985, 2ïõ, 2 õ/ä, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôñéÜñé, ôéìÞ 350 åõñþ. ( 6979/059080. _____________________________________________________________________________________________

ËÁÕÑÉÏ

Ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., 2 õ/ä, êïõæßíá, óáëüíé, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 210/4820443 6972/991586. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, 2 w.c., êïõæßíá, óáëüíé, âïçèçôéêïß ÷þñïé, êëéìáôéóìüò, áíåîÜñôçôç èÝñìáíóç. ( 6932/470745. _____________________________________________________________________________________________

Áãßá Ìáñßíá, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., éóüãåéï, 1 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 6947/695454. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 58 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1998, 1ïõ, ãùíéáêü, 1 õ/ä, ìðÜíéï, åíéáßï óáëüíé êïõæßíá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 6944/537170. ___________________________________________________________________________ .....................................................

ÄéáìÝñéóìá 60 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðïëý êïíôÜ óôç èÜëáóóá, ôéìÞ 380 åõñþ. ( 210/6924213, 6977/015155. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Ëåïíôáñßäïõ 32, ìïíïêáôïéêßá 60 ô.ì., éóüãåéá, ìåãÜëç áõëÞ, óå äñüìï, ôéìÞ ðñïóéôÞ. ( 6944/368779, 22990/48049. _____________________________________________________________________________________________

ÌåæïíÝôá 130 ô.ì., 3 èÝóåéò ðÜñêéí, ôéìÞ 620 åõñþ. ( 6932/383825. ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

.....................................................

¢ãéïò ÐáíôåëåÞìïíáò, ðáñáëßá, äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 1985, åðéðëùìÝíï, ðÜñêéí, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, áíáêáßíéóç 2005, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 350 åõñþ. ( 6940/667235. _____________________________________________________________________________________________ Ðáñáëßá, ìïíïêáôïéêßá 70 ô.ì., 3 õ/ä, 2 w.c., óïößôá 70 ô.ì., ìå åóùôåñéêÞ óêÜëá, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, 500 ì. áðü èÜëáóóá, ðëÞñùò åðéðëùìÝíï. ( 6932/271349. _____________________________________________________________________________________________ ÁôôéêÞò 5, äéáìÝñéóìá 75 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, åðéðëùìÝíï ôéìÞ 400 åõñþ, ÷ùñßò åðßðëùóç ôéìÞ 320 åõñþ. ( 6979/666372, 6936/627204. ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ

.....................................................

Ìåóïãáßáò, äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, êåíôñéêü óçìåßï, ðëçóßïí ðëáôåßáò, ôéìÞ 390 åõñþ. ( 22990/23257, 6948/898255. _____________________________________________________________________________________________

ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 45 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2000, åíïéêéÜæåôáé ãéá óåæüí. ( 6942/911388. _____________________________________________________________________________________________ Ðåñéï÷Þ ÊÜóôñïõ, ïéêßá 200 ô.ì., 3 åðßðåäá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, áðåñéüñéóôç èÝá, êÞðïò, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ìðüéëåñ, åíïéêéÜæåôáé ïëüêëçñç Þ ìåìïíùìÝíá. ( 210/6134398, 6934/858647. ___________________________________________________________________________ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, ìïíïêáôïéêßá 85 ô.ì. ÐÑÏÓÖÏÑÁ ( 6972/719067. ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ÌÁÈÇÌÁÔÁ

.....................................................

Öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò êáé êÜôï÷ïò Master Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ðåßñá êáé ðñïûðçñåóßá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá, áíáëáìâÜíåé ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ( 6974/064116. _____________________________________________________________________________________________ Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé Üëãåâñá, ãåùìåôñßá, ìáèçìáôéêÜ ãåíéêÞò êáé êáôåýèõíóçò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. Ðëïýóéï õëéêü áóêÞóåùí êáé ìåèïäïëïãßáò. ÔéìÞ 15 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6974/815977. _____________________________________________________________________________________________ ×çìéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ: ×çìåßá, ÖõóéêÞ, ÌáèçìáôéêÜ. ÌåãÜëç ðåßñá, êáëÝò ôéìÝò. ( 6977/056353. _____________________________________________________________________________________________ ÌáèçìáôéêÜ, öõóéêÞ - ÷çìåßá ðáñáäßäïíôáé áðü õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (Å.Ì.Ð.) ìå ðåßñá êáé ìåèïäéêüôçôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. ( 6938/865798. _____________________________________________________________________________________________ Áñéóôïý÷ïò öéëüëïãïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôéò ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò êáé ðïëõåôÞ öñïíôéóôçñéáêÞ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ( 6948/480824. _____________________________________________________________________________________________ Íçðéáãùãüò áðüöïéôç Ðáíåðéóôçìéïý áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç íçðßùí êáé ìåëÝôç ðáéäéþí ìÝ÷ñé Ôñßôçò Äçìïôéêïý, ÐáëëÞíç, ÃÝñáêá êáé ãýñù ðåñéï÷Ýò. ¿ñåò åðéêïéíùíßáò 11:00 ìå 3:00.( 6947/533475. _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 86 ô.ì., 2ïõ, ôéìÞ 350 åõñþ. ( 6972/803969. ___________________________________________________________________________

Ìåóïãáßáò, Ðáðáäçìçôñßïõ, äéáìÝñéóìá 80 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 2ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, áðåñéüñéóôç èÝá, ðÜñêéí, áðïèÞêç, óáëüíé, ôñáðåæáñßá, êïõæßíá, ìðüéëåñ, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 210/9919748, 6977/248243. ___________________________________________________________________________

ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ

.....................................................

Ô. ÊáèçãçôÞò ÔÅÉ ÁèÞíáò, ðáñáäßäåé ÌáèçìáôéêÜ, ÖõóéêÞ, ×çìåßá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. ( 693/8876028, 210/5903982. _____________________________________________________________________________________________

ÌåæïíÝôá 220 ô.ì., óå ïéêüðåäï 700 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ - 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2004, 4 õ/ä - ôï 1 ìÜóôåñ, 3 ìðÜíéá, êëéìáôéóìüò, êÞðïò 300 ô.ì., óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 1.300 åõñþ. ( 6937/688947.

ÁíáôïëÞ, äéáìÝñéóìá 92 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôÝíôåò, èÝá èÜëáóóá, ðÜñêéí, áðïèÞêç 12 ô.ì., óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 400 åõñþ. ( 6909/02370.

Æçôþ åñãáóßá ùò ìðÝéìðé óßôåñ óå ðáéäéÜ ãéá âñåöéáêÞ êáé ðñïó÷ïëéêÞ çëéêßá. Åßìáé Åëëçíßäá, Ýìðåéñç, ìÝíù Ðüñôï ÑÜöôç êáé æçôþ ãéá áõôÞí ôçí ðåñéï÷Þ. ( 697 3018299

.....................................................


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

21

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ Ãñáììáôåßá íïìÜñ÷ç 213 2005122-9 Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï 213 2005126 Íïìáñ÷éáêÝò ÅðéôñïðÝò & ÁíôéíïìÜñ÷åò 1ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005115 213 2005373 2ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 3ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005200 4ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005265 5ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005280 6ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005127 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç Áíôéíïìáñ÷þí 213 2005109 Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò 213 2005115 213 2005101 & 110 Ãñáöåßï ÁíáðôõîéáêÞò Ä/íóç ÁíÜëõóçò & Ðñïãñáììáôéóìïý 213 2005265-8 ÍïìéêÞ Õðçñåóßá 213 2005130-3 ÔìÞìá ÐÓÅÁ êáé ÐáëëáúêÞò ¢ìõíáò 213 2005120 Ãñáöåßï Ôýðïõ & Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí 213 2005134-5 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÄéïéêçôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò 213 2005144-7 ÊåíôñéêÞ Ãñáììáôåßá Ä/íóç Äéïßêçóçò ÔìÞìá Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý 213 2005148-56 ÔìÞìá ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò 213 2005157-61 ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò Ðñïóùðéêïý 213 2005149 Ãñáöåßï Êßíçóçò 213 2005157 & 100 Ä/íóç ÁóôéêÞò êáé ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÔìÞìá ÁóôéêÞò & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò 213 2005136-41 ÔìÞìá åêëïãþí 213 2005142-3 Ä/íóç Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìá Ðñïûðïëïãéóìïý 213 2005162-4 ÔìÞìá Åóüäùí 213 2005165-6 ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí & Ðåñéïõóßáò 213 2005167-9 ÔìÞìá ÔáìéáêÞò Äéá÷åßñéóçò 213 2005172-4 ÔìÞìá Ðáéäåßáò 213 2005167,170,171 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÁíáðôõîéáêÞò ÐïëéôéêÞò 213 2005118 Ãñáììáôåßá ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ä/íóç Ãåùñãßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005371-3 & 350,339,340 213 2005363-6 ÔìÞìá Ãåùñãéêþí Åöáñìïãþí ÔìÞìá ÐáñåìâÜóåùí 213 2005351-5 êáé Åéóïäçìáôéêþí Åíéó÷ýóåùí 213 2005341-4 ÔìÞìá ÐáñáãùãÞò ÔìÞìá Öõôïðñïóôáóßáò & Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005367 213 2005345-9 ÔìÞìá ÊôçíïôñïöéêÞò ÁíÜðôõîçò 213 2005359-62 ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò Ãçò ÔìÞìá ÁãñïôéêÞò êáé ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò 213 2005356-8 Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò êáé Áëéåßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005183-5 ÔìÞìá Õãåßáò ôùí æþùí & Êôçíéáôñéêþí Åöáñìïãþí 213 2005176,177,180,186 ÔìÞìá ÊôçíéáôñéêÞò Äçìüóéáò Õãåßáò & ÅëÝã÷ïõ Ôñïößìùí 213 2005189,178,179,181,182,187 ÔìÞìá Áëéåßáò 213 2005188 & 190,191,192

ÄÇÌÏÓ ÐÁÉÁÍÉÁÓ

Ä/íóç ×ùñïôáîßáò êáé Ðïëåïäïìßáò Íïôßïõ ÔïìÝá ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005194.225,196,197 ÔìÞìá ×ùñ. Ðïëåïä. & Ôïðïãñ. Ó÷åä. & Åöáñì. 213 2005198-212 213 2005205 ÔìÞìá Áñ÷åßïõ ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí 213 2005214-223 Áñ÷åßï Áäåéþí 213 2005213,195 ÔìÞìá ÅëÝã÷ïõ Êáôáóêåõþí 213 2005226-35 Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ÔìÞìá Ìåëåôþí 213 2005313-9 & 334,336,337 ÔìÞìá Êáôáóêåõþí 213 2005320-5,327-30,381-2 ÔìÞìá Ôå÷íéêïý Åîïðëéóìïý 213 2005331-3,335,100,326 Ä/íóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005300 ÔìÞìá Á' 213 2005293-6 & 267 ÔìÞìá Â' 213 2005298-9 Ä/íóç ÁíÜðôõîçò 213 2005290 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí ÅãêáôÜóôáóçò & Ëåéôïõñãßáò 213 2005284-6 ÔìÞìá Ôå÷íéêþí ÅðáããåëìÜôùí 213 2005287-9 ÔìÞìá ×ùñïèåóßáò Ïñõêôïý Ðëïýôïõ & Âéïìç÷áíßáò 213 2005291-2 ÔìÞìá ÔïðïãñáöéêÞò êáé Êôçìáôïëïãßïõ 213 2005374-7 ÃåíéêÞ Ä/íóç Ðïéüôçôáò ÆùÞò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005248 213 2005249-52 ÔìÞìá Äçìüóéáò Õãåßáò & ÕãéåéíÞò ÔìÞìá Ðåñéâáë. ÕãéåéíÞò & Õãåéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005253-6 ÔìÞìá Õðçñåóßáò & Åðáã/ôùí Õãåßáò 213 2005257-61 ÕãåéïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005263 Ãñáöåßï ÏÃÁ 213 2005262 Ä/íóç ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò 213 2005278 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá Ðñïóôáóßáò 213 2005271,272,282 Åõðáèþí Êïéíùíéêþí ÏìÜäùí 213 2005274-81 ÔìÞìá Ïéêïíïìéêþí Ðáñï÷þí ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò 213 2005270,273 & ÐïëéôéêÞò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá 213 2005277 Ãñáöåßï Êáôáóêçíþóåùí Ä/íóç Ðñïóôáóßáò ÊáôáíáëùôÞ - Åìðïñßïõ ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç, Äéá÷åßñéóç Ðáñáðüíùí ÊáôáíáëùôÞ 213 2005310,311,300 ÔìÞìá Áãïñáíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ & Åìðïñßïõ 213 2005302-6 ÔìÞìá Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ Êáôáíáëùôþí 213 2005309 ÔìÞìá Ìåôåùñïëïãßáò 213 2005301,307,308 Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò 213 2005236-46 ÊÅÐ 210 6033574-6 ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Åðåíäõôþí 210 6664562,210 6033852 ÍÅËÅ Ëåïíôáñßïõ (Ýíáíôé åñãïóôáóßïõ ÊáìðÜ) 210 6033160-1

ÊáñáïëÞ & Äçìçôñßïõ 38, Ðáéáíßá ôçë.: 210 6642344, fax: 210 6646188

Ôçëåöùíéêü ÊÝíôñï 2106646130,6642580 & 842 Äçìïôïëüãéï 210 6647317 ÄçìïóèÝíåéïò ÂéâëéïèÞêç 210 6642842 ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÁíÜðôõîçò 210 6641600 Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï ÂïññÝ 210 6644771 Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí 210 6642558 Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï Ðçëéïýíç 2106644617 ×ÅÍ Ðáéáíßáò 210 6646566 Áèëçôéêüò Óýëëïãïò “Êôçóéöþí” 210 6029210 Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï Ì. Ðáðáêùí/íïõ 1 210 6029981 Äçìïôéêü Éáôñåßï 210 6640793 Áóôõíïìéêü ÔìÞìá 210 6642390,6643339 ÊÅÐ Âáó. Öñåéäåñßêçò 18á 210 6644484,6644570 ÉÊÁ 210 6645236 ÅËÔÁ ÄçìïóèÝíïõò 4 210 6642161 Ó÷ïëåßá Ëýêåéï Ðåñéï÷Þ Êüíôñåò 210 6642378,6646711 1ï ÃõìíÜóéï Ëåùö. Áíäñßêïõ 1 210 6642788 2ï ÃõìíÜóéï Ëåùö. Áíäñßêïõ 1 210 6028830

ÄÇÌ. ÊÏÉÍ. ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ Ãñáöåßï ÁíôéäçìÜñ÷ùí Ãñáöåßï Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Åéäéêïß ÓõíåñãÜôåò ÄçìÜñ÷ïõ Ðñïúóô. ÔìÞìáôïò Äéïéêçô. Õðçñåóéþí Äçìïôïëüãéï Ðñùôüêïëëï

17÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò

1ï Äçìïôéêü ÔóÝëéãêá Êáôóéìß÷á 210 6642300 2ï Äçìïôéêü Óôñ. ÄÜâáñç 11 210 6642296 3ï Äçìïôéêü Ðáñ. É. Æá÷áñéÜ 210 6645290 4ï Äçìïôéêü Áã. ÁíäñÝá 210 6643964 1ï Íçðéáãùãåßï Áã. ÔñéÜäïò 210 6642658 2ï Íçðéáãùãåßï Ðåñéï÷Þ Êüíôñåò 210 6645240 3ï Íçðéáãùãåßï Ðáðáóðýñïõ 210 6029488 4ï Íçðéáãùãåßï Êýðñïõ 210 6045951 Äçìïôéêüò ðáéäéêüò óôáèìüò Óð. ÄÞìá & Ê. Ðñßöôç 210 6642298 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ALPHA BANK Ðë. ÄçìïóèÝíïõò 1 210 6647243 ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Áíäñßêïõ & Âáó. Óïößáò 210 6642011 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Öñåéäåñßêçò 2 & Âáó. Óïößáò 210 6644550 MARFIN BANK Ë. Ëáõñßïõ 148 210 6641900 MARFIN BANK (ÁÔÌ) ÌEC ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÏ ÅÊÈÅÓÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ TÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Ë. Ëáõñßïõ 146 210 6639000

É. Êþôóïõ 25 & Åëýôç, Ãë. ÍåñÜ ôçë.: 213 2016000, fax: 210 6659822

213 2016017 213 2016016 213 2016037 213 2016035 213 2016014 213 2016020 213 2016011

Ðñïúóô. ÔìÞìáôïò Ôå÷í. Õðçñåóéþí 213 2016013 Ôå÷íéêÜ ¸ñãá 213 2016045,022,019 Ó÷Ýäéï Ðüëçò 213 2016023 Çëåêôñïöùôéóìüò 213 2016012 Ðñïúóô. ÔìÞìáôïò Ïéêïí. Äéá÷åßñéóçò 213 2016015 ÔìÞìá Ðñïóüäùí 213 2016046 óõíÝ÷åéá óôç äéðëáíÞ óôÞëç

óõíÝ÷åéá áðü ôç äéðëáíÞ óôÞëç Ôáìåßï 213 2016027 Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ×ñõóáíèÝìùí 1-5 210 6658239 Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï ÊáñáúóêÜêç & ÊïñáÞ 210 6658919 Áóôõíïìéêü ÔìÞìá Çðåßñïõ 20 210 6659898 ÊÅÐ ÓÜìïõ & Æáúìç 210 6655058 Äçìïôéêü ÊïéìçôÞñéï 210 6040708 ÅËÔÁ ×ñõóáíèÝìùí 5 210 6040522 Ó÷ïëåßá 1ï Ëýêåéï Ìðïõìðïõëßíáò & Èåó/íßêçò 1 210 6658660 2ï Ëýêåéï Ìåóïëïããßïõ & Áñãïóôïëßïõ 210 6046090 1ï ÃõìíÜóéï ¼èùíïò & Èåó/íßêçò 1 210 6659461

ÉÁÔÑÏÉ || ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÌÁÑÉÁ ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ 6979529381 Áóêëçðéïý 3 ÌÐÁÌÐÉÏÍÉÔÁÊÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ ËåõêÜäïò 25 210 6658572 ÖÁÂÉÏÕ ÅËÓÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ ÊïñõôóÜò 5 210 6657904 ÄÑÉÂÁËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÉÁÔÑÏÓ Êýðñïõ 2 210 6040641 ÌÐÏÕÑ×Á ÁÑÅÔÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 152 210 6042341 ÐÅÑÉÂÏËÉÁÍÁÊÇ ÁÉÊÁÔ. ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 154 210 6657868 ÊÏÑÙÍÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ Óïëùìïý 17 210 6655434 ÔÓÏÕÔÓÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 154 210 6658666

ÍÉÊÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÂÁ (Çïns) University of Luton Dip Hypnotherapy (Sach) Cert Psychoanalysis (University of Middlesex)

ÊáôÜèëéøç, Üã÷ïò, êñßóåéò ðáíéêïý ÓõìâïõëåõôéêÞ ãïíÝùí - ðáéäéþí ÄéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýò ÐñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí ê.Ü. Âõæáíôßïõ 5, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6034703, êéí. 6972 569788 e-mail: snickopoulos@hotmail.com

ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÅÃÊÅÖÁËÏÃÑÁÖÇÌÁ ÇËÅÊÔÑÏÌÕÏÃÑÁÖÇÌÁ ÏÐÔÉÊÁ ÐÑÏÊËÇÔÁ ÄÕÍÁÌÉÊÁ Ëåùö. Ìáñáèþíïò 105, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6030630, êéí. 6937 114499

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ËÉÍÁ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ ÐåñéãéÜëé ÊåñáôÝáò (ðåñéï÷Þ ÍôåëÝíéá) Ôçë. åðéêïéíùíßáò 22920 40440, 6936 248139 ÅðéóêÝøåéò êáôüðéí ñáíôåâïý ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 158 210 3511582 ÃÉÁÍÍÁÊÉÄÇ - ÌÕËÇ ËÁÌÐÑÉÍÇ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Íéêïðüëåùò 5 210 6618988 ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÓ ¼èùíïò 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÇÓ 210 6040326

ÉÁÔÑÏÉ || ÐÁÉÁÍÉÁÓ ÌÅÍÔÇ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ Ë. Áíäñßêïõ 7 ÊÁÑÁ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33 ÓÅÌÅÑÔÆÁÊÇ ÅÉÑÇÍÇ Éùáí. ÌåôáîÜ 24 ÓÁÍÉÄÁÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÁôôéêÞò 5 ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 27

ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ 210 6642235 ÉÁÔÑÏÓ ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÓ 210 6645111 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ 210 6028888 Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6646737 Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6644958

2ï ÃõìíÜóéï Íéêïðüëåùò & Ìåóïëïããßïõ 210 6615120 1ï Äçìïôéêü Áä. ÊïñáÞ & ÊáñáúóêÜêç 31 210 6658444 2ï Äçìïôéêü Ôñéöõëëßáò & Áñãïóôïëßïõ 210 6611797 3ï Äçìïôéêü Êùí/ðüëåùò 41 & ÊáñáúóêÜêç 210 6659830 1ï Íçðéáãùãåßï Ð. ÍéñâÜíá 4 210 6658650 2ï Íçðéáãùãåßï Ôñéöõëëßáò & Áñãïóôïëßïõ 210 6612084 3ï Íçðéáãùãåßï Êùí/ëåùò 41 & ÊáñáúóêÜêç 210 6040561 Äçìïôéêüò ðáéäéêüò óôáèìüò Áä. ÊïñáÞ 25 210 6658888 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ALPHA BANK Ë. Ëáõñßïõ 164 210 6655256 EUROBANK Ë. Ëáõñßïõ 194 & Êùí/ëåùò 210 6655650 MILLENIUM BANK Ë. Ëáõñßïõ 162 210 3511725

Dr. ÅËÅÍÇ ÐÅÑÔÅÓÇ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÑÉÁ ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí BA., MA. Clinical Psychology, Souther University, USA • Øõ÷ïèåñáðåßá ÅöÞâùí, Åíçëßêùí (èåñáðåßá Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, ðáíéêïý, äéáôáñá÷Ýò ðñïóáñìïãÞò ê.Ü.) • Äéá÷åßñéóç êñßóåùí (Üã÷ïõò, èõìïý ê.Ü.) ÄÝ÷åôáé êáôüðéí ñáíôåâïý Äõíáôüôçôá óõíåäñéþí ìÝóù ôçëåöþíïõ êáé video êëÞóçò Áãßïõ ÍéêïëÜïõ 22, ÍôñÜöé, ÐåíôÝëç Ôçë.: 210 8820861 Êéí.: 6977 000519 E-mail: lena_pertesi@hotmail.com ÁÌÐÁÔÆÏÃËÏÕ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ 210 6644258 Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 10 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÌÁÑÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ 210 6642691 Âáó. Öñåéäåñßêçò 13 ÓÔÅÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ ÁôôéêÞò 5 210 6646648 ÂÁÊÉÑÔÆÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 10 210 6644980 ÄÁÂÁÑÇ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Êýðñïõ 6 210 6028828 ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 33 210 6646666 ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÕ ÅËÅÍÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Áã. ÔñéÜäïò 288 210 6645888 ÊÁÑÏÔÓÅÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Âáó. Ãåùñãßïõ 23 210 6645306 ÌÏÕÑÉÊÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6644581 Áã. ÔñéÜäïò 30 ÐÁËËÇÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6645700 Âáó. Ãåùñãßïõ 21 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6645535 Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 15 ÖÁÑÌÁÊÇÓ ÅÔÁÃÃÅËÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6640358 Äçì. Ãåäåþí 27 ×ÏÕÍÔÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6642417 Âáó. Óïößáò 61 ÐÏÕËÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 210 6640242 Âáó. Ãåùñãßïõ 30 ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÓéäÝñç 11 210 6642089 ÊÁÐÅÔÁÍÁÊÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Í. ×ïýíôá 7 210 6644947 ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÓéäÝñç 11 210 6028988 ÊÏÔÑÙÍÇ ÉÙÁÍÍÁ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33 210 6646530

ÐÁÑÁÚÁÔÑÉÊÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ ÂÅËÇ ÁÖÑÏÄÉÔÇ Êýðñïõ 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ Âáó. Ãåùñãßïõ 3, Ðáéáíßá

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6042918 ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6644911

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ ÊÁÖÁÍÔÁÑÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 158 ÐËÁÔÁÍÉÙÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 1

210 6658562 210 6040988

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÐÁÉÁÍÉÁÓ ÁÍÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Áã. ÔñéÜäáò 59 ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÓÏÖÏÊËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 10 ×ÁÔÆÇÓÔÁÌÁÔÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÄçìïóèÝíïõò 5 ×ÏÕÍÔÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 2

210 6641400 210 6643720 210 6646060 210 6643256

×ÅËÉÙÔÇÓ ÉÓÉÄÙÑÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 24 ×ÁÑÁÔÓÁÑÇ ÌÁÍÔÁËÅÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 106

210 6644914 210 6646760

ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ DORAL Ë. Ëáõñßïõ 33, ÃëõêÜ ÍåñÜ STABIL Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, ÃëõêÜ ÍåñÜ AL DIAZ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá EUROMETAL ART Ë. ÐáëáéïðáíáãéÜò 3, Ðáéáíßá ÌÐÁÑÁÊÏÓ Âáñåæç, Ðáéáíßá

210 6658000 210 6655040 210 6646644 210 6669910 210 6643730

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇ ÐÅÑÉÂÁÍÔÏËËÏÃÉÊÇ ÁÔÅÂÅ Ë. Ìáñáèþíïò 61, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6048393 210 6658002

ÁÍÈÏÐÙËÅÉÁ STUDIO ATTART Éùáí. ÌåôáîÜ 22, Ðáéáíßá ÌÕÑÔÉÁ Âáó. Óïößáò 15, Ðáéáíßá

210 6029208 210 6029035

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ASPIS Ë. Ëáõñßïõ 38, ÃëõêÜ ÍåñÜ MANESIS Ë. Ëáõñßïõ 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÍÅÓÇÓ Â. ¼èùíïò 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óð. ÁíäñÝïõ 6, Ðáéáíßá ÌÁÓÁËÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 128, Ðáéáíßá

210 6617747 210 6040989 210 6041575 210 6642900 210 6645114

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ Áíôéðñïóùðåßåò AUTO ÁËÉÂÉÆÁÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 65, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTOHAUS Ë. Ëáõñßïõ 89, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTOPOINT SA Ë. Ëáõñßïõ 69, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTOTEAM Ë. Ëáõñßïõ 109, ÃëõêÜ ÍåñÜ COPA CAR Ë. Ëáõñßïõ 22, ÃëõêÜ ÍåñÜ INTERAUTO Ë. Ëáõñßïõ 47, ÃëõêÜ ÍåñÜ KARVOUNIS - MAZDA Ë. Ëáõñßïõ 30, ÃëõêÜ ÍåñÜ POLIS PARASKEVIS STAVROS Ë. Ëáõñßïõ 15, ÃëõêÜ ÍåñÜ TOYOTA POLIS Ë. Ëáõñßïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÂÅËÌÁÑ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÁÔÓÉÖÇÓ Á. - ÁÍÔÙÍÉÏÕ Á. ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 70, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÈÁÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 150, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÏÕÓÔÁÊÇ Á. - ÃÊÑÏÓ Ã. ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 56, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÑÏÕÓÁÊÇÓ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 95, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÔÆÙÑÔÆÇÓ Ã. ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 31-33, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTO POINT SA Ë. Ìáñêïðïýëïõ 32, Ðáéáíßá LADA HELLAS Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá PANOS BEST CARS Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá TSOKAS AUTO AEBE Ë. Ëáõñßïõ 165, Ðáéáíßá ÁÕÔÏÊÉÍÇÓÇ Ë. Ðáéáíßáò - Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÃÑÁÔÓÉÁÓ É. ÁÅÂÅ Ë. Ëáõñßïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6047485 210 6617313 210 6610331 210 6655442 210 6048325 210 6047440 210 6613864 210 6609510 210 6609500 210 6615808 210 6611777 210 6658536 210 6048908 210 6047709 210 6048819 210 6640300 210 6643752 210 6028200 210 6690000 210 6640794 210 6640195


22

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò AUTO ÐÁÃÙÍÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 106, Ðáéáíßá CAMION Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÁËÅÎÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Äéáä. Êùíóôáíôßíïõ 132, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÉÁÐÙÍÉÊÇ ÁÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ËÁÌÁÑ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÌÁÊÑÇÓ ÐÅÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 101, Ðáéáíßá ÓÉÄÅÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 88, Ðáéáíßá ÓÔÏÕÑÁÚÔÇÓ ÓÔÅÖ. Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6647005 210 6640133 210 6643271 210 6643480 210 6647300 210 6643827 210 6028620 210 6642261 210 6028288

ÅíïéêéÜóåéò AUTOBEST Ë. Ëáõñßïõ 83, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6895000 DIRENT Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6640817 HERTZ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6646021

ÅëáóôéêÜ DRIVER Ë. Ëáõñßïõ 220, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÂËÁ×ÏÕ ÌÁÑÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 200, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÅÑÂÉÄÇÓ ÖÙÔÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 210, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÅÌÌÏÓ Á. - ÊËÉÍÇ ÁÖÏÉ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 15, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊËÁÃÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 125, Ðáéáíßá ÊÕÑÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Ë. Ëáõñßïõ 148, Ðáéáíßá ÌÐÁÔÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá

210 6658837 210 6041042 210 6041162

210 6647344 210 6643105 210 6645933

210 6040204

Çëåêôñïëïãåßá ÓÉÄÅÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 24, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÁÃÃÅËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 1, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá

ÊÁÍÊ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6658576 210 6040147

210 6646108

210 6021131 210 6642395 210 6644352 210 6028560 210 6644903 210 6646581 210 6645463 210 6640238

210 6611043 210 6646845 219 6646204 210 6642435

TSOMIDIS EFSTATHIOS COMPANY Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 3ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6642747

VIDEO CLUB GALAXY Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ DISCO QUEEN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 12, Ðáéáíßá VIDEO INN Éùáí. ÌåôáîÜ 13, Ðáéáíßá

210 6658037 210 6645222 210 6029154

ÃÊÁËÅÑÉ DOMINICO ×ñõóáíèÝìùí 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ PLANET ART Ë. Ëáõñßïõ 105, Ðáéáíßá ÐÑÏÈÇÊÇ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 26, Ðáéáíßá ÔÑÏ×ÇËÁÔÏÍ Áã. ÔñéÜäïò 55, Ðáéáíßá

210 6041888 210 6646692 210 6647026 210 6644590

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÐÏÕËÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Âáó. Ðáýëïõ 12, Ðáéáíßá

210 6646974

210 6646635 210 6645540

ÑÅÑÁÓ Ã. Óðýñïõ ÄÞìá 12, Ðáéáíßá

×ñþìáôá 210 6640586 210 6646016

Êïôóáäüñïé - ÌðáãêáæéÝñåò 210 6658828

Êñýóôáëëá 210 6644682

ÐëõíôÞñéá - ËéðáíôÞñéá 210 6658508 210 6643412

Óõíåñãåßá POWER SERVICE Ë. Ëáõñßïõ 93, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 93, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×ñõóáíèÝìùí 13, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÑÁÌÇÔÉÍÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Çðåßñïõ 5, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6646695

ÅÉÄÇ ÁËÉÅÉÁÓ & ÊÕÍÇÃÉÏÕ

210 6610223

ÄÁÂÁÑÇÓ ÌÁÍÙËÇÓ Óðýñïõ ÁíäñÝïõ 10, Ðáéáíßá ÊËÉÌÁ - ÐÅÉÑÁ ÁÂÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 18ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÊÏÍÔÅËÇÓ ÓÔÅËÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 152, Ðáéáíßá

ÓÔÅËÁÊÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÁÍÄÑÇÓ Âáó. Öñåéäåñßêçò 4, Ðáéáíßá

210 6645691

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÁ ÅÉÄÇ ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ Í. Ì. Ë. Ëáõñßïõ 142, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÅÍÔÑÏ ÂÉÄÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 5, ÃëõêÜ ÍåñÜ

Ãéá íá Ý÷åôå óõíå÷Þ ðáñïõóßá óôïí ïäçãü, ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ - ÐÁÉÁÍÉÁÓ, èá ðñÝðåé íá åããñáöåßôå óõíäñïìçôÝò. Êüóôïò åôÞóéáò óõíäñïìÞò: 20 åõñþ. Ôñüðïò ðëçñùìÞò: Óå Ýíáí áðü ôïõò ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ôáõôüôçôá ôçò åöçìåñßäáò, óåëßäá 2.

HOME SERVICE Ë. Ëáõñßïõ 129, Ðáéáíßá ×ÁÓÏÕÑÁÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 129, Ðáéáíßá

ÐÁÃÙÍÁÓ ÐÅÔÑÏÓ Áã. Áèáíáóßáò 5, Ðáéáíßá

210 6611990

Öáíïðïéåßá ÔÓÁÉÑÏÃËÏÕ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ Áìáëßáò 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Äéáä. Êùíóôáíôßíïõ 132, Ðáéáíßá ÊÁËËÉÁÍÉÙÔÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Ðñßöôç 4, Ðáéáíßá ÐÁÃÙÍÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Å. Ôóéìßíç 16, Ðáéáíßá

Êëéìáôéóìüò

TOWBARS ÊÁÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 96, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6613637

210 6040272

Åîáôìßóåéò GIANNAKOPOULOS Ë. Ëáõñßïõ 116, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÓÉÙÔÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 55, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÐÕÑÏÕ ÁÖÏÉ Ë. Ëáõñßïõ 71, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁËÅÎÁÍÑÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÅðéóêïðÞò 40, Ðáéáíßá ÁËÅÎÉÏÕ ÖÉËÉÐÐÏÓ Éùáí. Áèáíáóßïõ 8, Ðáéáíßá ÂËÁ×ÏÓ ÉÓÉÄÙÑÏÓ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂÑÁÔÓÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 146, Ðáéáíßá ÊÏËËÉÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 3, Ðáéáíßá ÌÅÃÁÃÉÁÍÍÇÓ ÁÅ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÄÉÏÍÕÓÇÓ ÐáëáéïðáíáãéÜò 33, Ðáéáíßá ÐÁÃÙÍÁÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ Âáó. Ãåùñãßïõ 54Â, Ðáéáíßá ÐÅÔÑÏÕ ÌÉ×ÁÇË ÊïéìÞóåùò Èåïôüêïõ 4, Ðáéáíßá ÖËÁÌÉÁÔÏÓ Ã. ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 77, Ðáéáíßá

210 6047666 210 6047740 210 6040001 210 6611802

TEST CAR Ä. ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ - É. ÐÁÍÁÑÉÔÇÓ Service - Öáíïðïéßá ÁíôáëëáêôéêÜ Ë. Ìáñáèþíïò 97, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6615742 êéí.: 693 7096929 - 697 4711183

210 6644315

210 6642225 210 6642063 210 6643593

ÐñáôÞñéá âåíæßíçò ÓÁÓËÏÃËÏÕ Ì. ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ 160, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÔÁÕÑÏÓ ÈÁÍÁÓÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 190, ÃëõêÜ ÍåñÜ EMMA GAS & OIL Ë. Ìáñêïðïýëïõ 21, Ðáéáíßá ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÍÔÙÍÇ ÆÙÇ Ë. Ëáõñßïõ 143, Ðáéáíßá ÓÁÓËÏÃËÏÕ ÌÉ×ÁÇË Ë. Ëáõñßïõ 127, Ðáéáíßá ÖÕÔÉËÇÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ×ÁËÁÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 96, Ðáéáíßá

210 6659713 210 6659350 210 6644773

GRAFICA - ÓÁÎÙÍÇÓ ÌÁÍÏÓ ÅÐÅ É. Êþôóïõ 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÅÍÔÕÐÏ ÉùÜí. ÌåôáîÜ 32, Ðáéáíßá ÆÅÑÂÁ ÓÏÖÉÁ & ÓÉÁ ÏÅ - ÄÅÓÌÏÓ Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÌÅ ÓÔÕË ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 4, Ðáéáíßá ÐÅÑÃÁÌÏÓ ÁÂÅÅ Êáôóéìß÷á, Ðáéáíßá ÔÆÁÍÅÔÁÊÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 107, Ðáéáíßá ÔÕÐÏ ÍÉÊÏËÁÏÕ Ë. Ëáõñßïõ 70, Ðáéáíßá

210 6041709 210 6646918 210 6644156 210 6641011 210 6644515 210 6646827 210 6643079

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÁ

210 6645836

ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ Super market ÁËÖÁ ÂÇÔÁ Ë. Ëáõñßïõ 113-115, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÑÉÍÏÐÏÕËÏÓ SUPER MARKET Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6041966 210 6644881

Añôïðïéåßá ÁÐÏËËÙÍÉÏÍ ÁÂÅÅ Áã. ¢ííçò 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÂÏÕËÁ Ë. Ëáõñßïõ 97, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÔÓÉÁÐÁÑÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 39, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 84, Ðáéáíßá ÊÏËÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Ë. Ëáõñßïõ 148, Ðáéáíßá ÌÐÁËÇÓ ÓÐÕÑÏÓ ÉùÜí. ÌåôáîÜ 21, Ðáéáíßá ÌÐÁÔÁÓ ÂÁÓ. Ë. Ëáõñßïõ 104, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 5, Ðáéáíßá ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Âáó. Óïößáò 16, Ðáéáíßá ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Ë. Áíäñßêïõ 13, Ðáéáíßá ÖÏÕÑÍÏÓ ÊÕÑÁ ËÅÍÇÓ Âáó. Öñåéäåñßêçò 76, Ðáéáíßá ÓÏËÄÁÔÏÓ ÁÑÔÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ Á.Å. Ë. Ìáñêïðïýëïõ 22 ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6042547 210 6046221 210 6612119 210 6646203 210 6643077

210 6645041 210 6643421 210 6645790 210 6624653 210 6643465 210 6640466

Åëáéïôñéâåßï ÐÑÉÖÔÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ & ÕÉÏÉ Ë. Ìáñêïðïýëïõ, Ðáéáíßá

210 6644114

Æá÷áñïðëáóôåßá SERAFINO Ë. Ëáõñßïõ 13, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ LA CASA DI INLIETTA Éùáí. ÌåôáîÜ 25, Ðáéáíßá SWEET PALACE ÄçìïóèÝíïõò 5, Ðáéáíßá ÊÁËÁÌÐÏÕÊÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 15, Ðáéáíßá ÐÁÐÁ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33, Ðáéáíßá ÓÅËÇÍÇ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 2, Ðáéáíßá

210 6040510 210 6041061 210 6645516 210 6644647 210 6028048 210 6642075 210 6644780

É÷èõïðùëåßá ËÁÖÉÁ Âáó. Öñåéäåñßêçò 22, Ðáéáíßá ÌÉÌÇÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá ÔÑÁÔÁ Âáó. Öñåéäåñßêçò 2, Ðáéáíßá

210 6642881 210 6028519 210 6644199

KáöÝäåò COFFEEWAY Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 2, Ðáéáíßá

Ïéíïðïéåßá

210 6642372 210 6647266

ÅÉÄÇ ÄÙÑÏÕ - ÊÏÓÌÇÌÁÔÁ SILVER CASA Ë. Ëáõñßïõ 134, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÑÉÆÁ ÌÁÑÉÁ - ÐÁÐÁÓÐÕÑÏÕ ÁÍÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 94, Ðáéáíßá ÁÍÄÑÉÊÏÕ ÃÉÔÓÁ Óð. ÁíäñÝïõ 4, Ðáéáíßá ÌÁÑÃÁÑÉÔÁ Âáó. Ðáýëïõ 13, Ðáéáíßá ×ÁÔÆÉÍÁ ÍÔÉÍÁ Óð. ÁíäñÝïõ 6, Ðáéáíßá ÊÁËÏÃÇÑÏÕ ÈÙÌÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 160, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÃÏÑÁ ÄçìïóèÝíïõò 4, Ðáéáíßá ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ×ñÞóôïõ ÃéáííÜêç 12, Ðáéáíßá ÃÑÉÆÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 29, Ðáéáíßá ÊÁÑÁÊÕÑÉÁÊÏÓ Ã Éùáí. ÌåôáîÜ 15, Ðáéáíßá ÊÏÑÏÌÇËÏÓ ÁÃÃÅËÏÓ Âáó. Ðáýëïõ 1, Ðáéáíßá

210 6646208

×ÑÕÓÁËËÉÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 5, Ðáéáíßá ÅÑÃÏÔÉÌÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 85, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÐÅÃÁÊÇÓ Âáó. Óïößáò 10, Ðáéáíßá

ÐáéäéêÜ åßäç

210 6642430

PLUS Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÑÊÏÕÄÁÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 9, ÃëõêÜ ÍåñÜ HAPPY KID Éùáí. ÌåôáîÜ 7, Ðáéáíßá IL MONDO DEL PICCOLO Ë. Ëáõñßïõ 123, Ðáéáíßá ZOU ZOU Ë. Ëáõñßïõ 67Á, Ðáéáíßá

210 6645475 210 6642351 210 6640140 210 6640948

¸ëëçò Áëåîßïõ 1, ÑáöÞíá (Ýíáíôé Lidl) ÔçëÝöùíï: 22940 26648 BODY TEMPLE ÊáíÜñç 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ RE BORN GYM ÊáíÜñç 10, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6040555 210 6655220

210 6645204 210 6029720 210 6042731 210 6642050 210 6645456 210 6644869 210 6644242 210 6643005

210 6640565

ÐïôÜ - ÊñáóéÜ 210 6042485 210 6040585 210 6643422

210 6645457

210 6634437 210 6642991

210 6042617 210 6642462 210 6028850 210 6646772 210 6644110 210 6644577 210 6028087 210 6028889 210 6643207 210 6040395 210 6029041 210 6642270 210 6029973 210 6642992 210 6643004 210 6642317

Åóþñïõ÷á ÐÉÍÅËÉÅÓ ÔÇÓ ÓÏÖÉÁÓ ÊáñáúóêÜêç 85, ÃëõêÜ ÍåñÜ SCHERZO Ë. Áíäñßêïõ 2Â, Ðáéáíßá ÌÏÕ×ÔÏÕÑÇ ÁÑÃÕÑÙ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 2, Ðáéáíßá

OðùñïêçðåõôéêÜ

210 6029282

210 6028059

Boutique DARK & LIGHT Ë. Ëáõñßïõ 21, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÆÁÍÍÅÔ Ë. Ëáõñßïõ 84, ÃëõêÜ ÍåñÜ DETAILS Âáó. Óïößáò 16, Ðáéáíßá EMPORIO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 11, Ðáéáíßá FASSMA Ë. Ëáõñßïõ 120, Ðáéáíßá FEMINITE ÄçìïóèÝíïõò 1, Ðáéáíßá SABINE Éùáí. ÌåôáîÜ 14, Ðáéáíßá TIMBERLAND ÄçìïóèÝíïõò 4, Ðáéáíßá TOP TEN Éùáí. ÌåôáîÜ 33, Ðáéáíßá VARDAS Ë. Ëáõñßïõ 14ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÁÃÃÅËÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 22, Ðáéáíßá ÃÊÉÊÁÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 16, Ðáéáíßá ÈËÉÂÅÑÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Éùáí. ÌåôáîÜ 32, Ðáéáíßá ÉÏËÇ Ðëáô. ÄçìïóèÝíïõò 12, Ðáéáíßá ÊÁÐÐÁ ÓÏÖÉÁ ÄçìïóèÝíïõò 3, Ðáéáíßá ÔÁÓÓÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ Âáó. Öñåéäåñßêçò 6, Ðáéáíßá

ÖÑÏÕÔÁÃÏÑÁ Ë. Ëáõñßïõ 92, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÄÉÏÍÕÓÏÓ Â. ¼èùíïò 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ËÅÆÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊáíÜñç 39, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÔÁÌÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 132, Ðáéáíßá ÊÕÑÉÔÓÇ Éùáí. ÌåôáîÜ 9, Ðáéáíßá ÊÕÑÉÔÓÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 7, Ðáéáíßá

210 6642518

ÅÉÄÇ ÅÍÄÕÓÇÓ - ÕÐÏÄÇÓÇÓ

210 6042191

MÝèïäïò ðéëÜôåò

210 6040317

210 6644176

ÆÁ×ÁÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6642860 ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÌÐÅËÏÕÑÃÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ Áã. ÈùìÜ 3, Ðáéáíßá 210 6642644 ÁÌÐÅËÙÍÅÓ ÌÁÑÊÏÕ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6644711

210 6646946

ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÁ UNIGUE 7-11 Áã. ÔñéÜäïò 59, Ðáéáíßá ÐÑÉÖÔÇ ÅËÅÍÇ Ë. Áíäñßêïõ 7, Ðáéáíßá ÓÁÍÉÄÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÉùÜííïõ ÓôáìÜôç 4, Ðáéáíßá L. DESIGN Ë. Áíäñßêïõ 7, Ðáéáíßá ÊÏËÉÏÄÅÄÅÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 23, Ðáéáíßá

ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ

ÁÑÔÅÌÉÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33, Ðáéáíßá

210 6029817

ÐïõêÜìéóá

210 6645211

CORBATERIA ÄçìïóèÝíïõò 4, Ðáéáíßá

210 6042964 210 6644677 210 6644994

210 6040074 210 6659446 210 6029062 210 6029608 210 6640365

210 6028447


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõíßïõ 2012

23

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò ÕðïäÞìáôá

ÖùôéóôéêÜ

CHRISTIN Éùáí. ÌåôáîÜ 14, Ðáéáíßá ÅÕÃÅÍÉÏÓ & ÃÁÂÑÉÅËÁ Âáó. ÖñåéäåñéêÞò 4, Ðáéáíßá ÌÏÍÄÅËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 137, Ðáéáíßá

ÉÙÍÉÊÏÍ Ë. Ëáõñßïõ 152, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÏËÉÏËÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 152, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÐÕÑÓÏÓ ÈÝóç ×ïõóìéæá, Ðáéáíßá

210 6028268 210 6646155 210 2917127

ÕöÜóìáôá ÓÐÉÔÉÏÕ ÔÅ×ÍÇ Ë. Ëáõñßïõ 107, Ðáéáíßá

210 6640393

210 6617908 210 6047496 210 6040306 210 6042212 210 6647234 210 6642978 210 6028405 210 6645538 210 6643576 210 6028277

210 6047693 210 6659800 210 6644698 210 6669818 210 6640932 210 6029962 210 6029616 210 6646576 210 6028470 210 6644340 210 6640326 210 6643747

210 6640259

Åðéðëá êïõæßíáò - ìðÜíéïõ 210 6655038 210 6614501 210 6047566 210 6644789

Êïñíßæåò ÊÁÌÅË ÌÁÊÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 145, Ðáéáíßá

210 6028193

ËåõêÜ åßäç DE STIJL Âáó. Öñåéäåñßêçò 5, Ðáéáíßá ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ ÓÁÂÂÁÓ Áã. ÔñéÜäïò 60, Ðáéáíßá

210 6029822 210 6646445

ÏéêéáêÜ åßäç PALLET STORES Ë. Ëáõñßïõ 128, ÃëõêÜ ÍåñÜ AGORA Ë. Ëáõñßïõ 37, Ðáéáíßá

BENELUX Ë. Ëáõñßïõ 170, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6040499

210 6646151

ÅËÁÉÏ×ÑÙÌÁÔÉÓÔÅÓ ÊÉÔÓÉÑÏÃËÏÕ ÂÁÓÉËÇÓ Áã. Áãáðçôïý 10, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÄÑÉÊÏÕ ÇËÉÁÓ Êùí/íïõ ¼èùíïò 3, Ðáéáíßá

210 6658166 210 6644978

ÅÌÐÏÑÉÁ ÄÉÊÕÊËÙÍ KYMCO PLANET Ë. Ëáõñßïõ 50, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6611291

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ EXPERT METAL Ë. Ëáõñßïõ 86, Ðáéáíßá KAFEA ÍÜîïõ 12, Ðáéáíßá ÊÁÍÉÏÕÑÇ Å Ë. Ëáõñßïõ 139, Ðáéáíßá

210 6645539 210 6683300 210 6646646

ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ

210 6041504 210 6645845

210 6657989 210 6658247

ÊÁÖÅÔÅÑÉÅÓ CAFÅ SANTE OE Ë. Ëáõñßïõ 53, ÃëõêÜ ÍåñÜ ANET CAFÅ Áã. ÔñéÜäïò 59, Ðáéáíßá

210 6615273 210 6640760

LINGUALAND EST ÊáíÜñç 54, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÉÙÔÁ ÁÓÐÁÓÉÁ Çðåßñïõ 30, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÏÕÄÏÕÌÍÁÊÇ ÅËÅÍÇ ÊáñáúóêÜêç 68, ÃëõêÜ ÍåñÜ ×ÁÑÉÔÏÕÄÇ ÉÙÁÍÍÇ ÓùôÞñïò, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÁÊÏÑÙÍÉÁ ÌÁÑÉÁ Åë. ÂåíéæÝëïõ, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÃÍÙÓÇ Â. Öñåéäåñßêçò 4, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÐÁÉÄÅÉÁ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 14, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÐÁÉÄÅÉÁ Ë. Áíäñßêïõ 5, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ Éùáí. ÌåôáîÜ 6, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ Éùáí. ÌåôáîÜ 18, Ðáéáíßá

210 6659976 210 6658988 210 6657821 210 6657822 210 6633237 210 6028920 210 6029000 210 6646610 210 6640716 210 6642155

210 6642055

210 6655507 210 6029331 210 6028126 210 6644645 210 5703210

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏ ÕËÉÊÏ 210 6659210

210 6640801 210 6029095

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ ÊÁÔÓÁÍÁÊÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ Âáó. Óïößáò 13Â, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Âáó. Óïößáò 15, Ðáéáíßá

210 6028360 210 6029935

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ 210 6028000 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ Ç/Õ 210 6640920 ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ - ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ Ç/Õ 210 6640930

ÉÁÔÑÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ KARABINIS Ë. Ëáõñßïõ 151, Ðáéáíßá MEDENCOM Âáó. Ðáýëïõ 30, Ðáéáíßá

210 6647328

ÊËÅÉÄÁÑÁÓ

MEGAVIGION Çðåßñïõ 4, ÃëõêÜ ÍåñÜ CLUB ELECTRIC ×ÏÕËÉÁÑÁ ÌÁÑÉÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 116, Ðáéáíßá PRIFTIS S.K. Ë. Ëáõñßïõ 140, Ðáéáíßá ÄÁÂÁÑÇÓ ÇËÉÁÓ Âáó. Ðáýëïõ 5, Ðáéáíßá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÈÇÍÙÍ Ë. Ëáõñßïõ 149, Ðáéáíßá

ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ ×Ñ. - ×ÁÌÐÅÑÇÓ É. Á.Å. Ë. Ëáõñßïõ 190, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 155, Ðáéáíßá ÊÁÕÊÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá

ÃÅÑÌÁÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 106, Ðáéáíßá

210 6645751 210 6028189

ÌÐÉÑÔÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 135, Ðáéáíßá

KAÈÁÑÉÓÔÇÑÉÁ

ÊÔÇÍÉÁÔÑÏÉ

TARAX Ë. Ëáõñßïõ 97, ÃëõêÜ ÍåñÜ 5ASEC Ë. Ëáõñßïõ 86, Ðáéáíßá ÊÑÇÔÉÊÏÕ ÁÍÍÁ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 11, Ðáéáíßá

ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Áã. ÔñéÜäïò 73, Ðáéáíßá ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 36, Ðáéáíßá ÌÅËÉÔÓÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÁôôéêÞò 4, Ðáéáíßá

210 6048925 210 6647101 210 6029686

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ

ËÏÃÉÓÔÉÊÁ

ÐÉÓÓÁÍÏÕ ÓÔÁÌÁÔÉÍÁ Áã. ÔñéÜäïò 53, Ðáéáíßá ÓÉÍÅÃÁËÉÁ & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 318, Ðáéáíßá

ÃÉÁÃÊÉÔÓÇ ÅÉÑÇÍÇ Âáó. Ðáýëïõ 11, Ðáéáíßá ÈÇÑÁÉÏÓ ÉÁÊÙÂÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 14, Ðáéáíßá

210 6643996 210 6642922

210 6029800

ÆÁ×ÁÑÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Ëïãéóôéêü - Öïñïôå÷íéêü ãñáöåßï Äéáä. Êùíóôáíôßíïõ & Åëýôç 2, Ðáéáíßá Ôçë.: 210 6028890

ÌÅÓÉÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ DENARO Ë. Áíäñßêïõ 8, Ðáéáíßá ÊÔÇÌÁÔÁÃÏÑÁ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Ðñïóçëßïõ 2, Ðáéáíßá ÓÔÁÕÑÏÕ ÁÍÔÙÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 81, Ðáéáíßá

210 6640430 210 6029293

ÃÊÏÔÓÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Áíäñßêïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÏÕËÏÓ Á. & ÓÉÁ ÏÅ ÊïñáÞ 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÓÔÅÃÇ ÁÃÁÐÇÓ Áã. ÍéêïëÜïõ, Ðáéáíßá

210 6658841

PISCINES IDEALES ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 121, Ðáéáíßá

210 6658869

210 6658073 210 6646518 210 6644504 210 6028513 210 6645589

210 6645521

ÄïìéêÜ õëéêÜ

210 6615500

BAU MARKET Ë. Ìáñáèþíïò 14, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6028700

ÌÜñìáñá

210 6615066

210 6029600 210 6028029

Ìïíþóåéò

210 6643554

MIPECO TRADING LTD Óïõëßïõ 55, Ðáéáíßá

210 6642678

Îõëåßá

210 6646226

ÊÁÑÖÇÓ ËÁÌÐÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6042377

ÎõëïõñãéêÝò åñãáóßåò

210 6642487

ÃËÕÍÏÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ë. Ëáõñßïõ 93Á, Ðáéáíßá

210 6029504

210 6040700 210 6041247 210 6644181 210 6646792

210 6644753 210 6643878

210 6647070

210 6646817

210 6645581 210 6042790 210 6041020

Óßäçñïò åìðïñßïõ & ïéêïäïìþí ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ Éùáí. Áèáíáóßïõ 2, Ðáéáíßá ÐÁÐÐÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÐÐÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÁÍÄÑÅÁÓ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6642383 210 6646627 210 6644667

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ÔÆÁÊÉÙÍ Ë. Ëáõñßïõ 150, ÃëõêÜ ÍåñÜ PROCAMINE Ë. Ëáõñßïõ 154, Ðáéáíßá ×ÙÑÏÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÇ ÁÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 282, Ðáéáíßá

210 6041516 210 6644984 210 6029057

ÔæÜìéá - Êñýóôáëëá ÃÊÏÕÂÅËÇÓ Á. & Ð. Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6645217

ÔïðïèåôÞóåéò ðëáêéäßùí ÐÁÍÔÅÑÁÓ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6642531 ËÁÎÙ 210 6029605 Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ, Ðáéáíßá

×ñþìáôá ÊÅÍÔÑÏ ×ÑÙÌÁÔÙÍ ÐÁÉÁÍÉÁÓ ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ 114, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 93, Ðáéáíßá ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6644094 210 6640066 210 6658850

PHOTOOPTICS Âáó. Óïößáò 1, Ðáéáíßá ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÄçìïóèÝíïõò 5, Ðáéáíßá

210 6646911 210 6642665

ÖÁÃÇÔÏ Ïõæåñß

210 6028735

ÔïðïèåôÞóåéò ðáôùìÜôùí, Ëïýóôñá äéáñêåßáò, Îýëéíåò óêÜëåò, Îýëéíá êÜãêåëá, ÊïõðáóôÝò ÔçëÝöùíï/Öáî: 210 6048695 Êéíçôü: 697 2136979

ÏéêïäïìéêÜ õëéêÜ 210 6644221

ÐñïêáôáóêåõáóìÝíá óðßôéá ÊÁÍÅËËÏÓ Ä. Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÑÁÃÃÁÓ ÆÁ×ÁÑÉÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÑÏÐÁÑ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá

ÏÐÔÉÊÁ 210 6644611

ÓÔÁÕÑÏÓ ËÉÁÐÇÓ 210 6646789

210 6646623

ÔæÜêéá 210 6646919

ÄÅÑÌÉÔÆÁÊÇ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 16o ÷ëì, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6042693 ÓÊÁËÙÔÏÓ Å. & ÕÉÏÉ Ë. Ëáõñßïõ 101-103, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6047582 MITROPOULOS IOANNIS Ë. Ëáýñéïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6040977 ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ë. Ëáõñßïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6029098 ÃÏÕÑËÇÓ ÅÐÅ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6645992 ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÁ ÌÁÑÌÁÑÁ ÁÂÅÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6622141 ÐÁÐÁÈÕÌÉÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 305, Ðáéáíßá 210 6041472 ÓÅÑÐÅÔÉÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6647098

210 6029867

210 6028081

Ðüñôåò èùñáêéóìÝíåò BLOKAPORT Ë. Ìáñêïðïýëïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá

Ãêáñáæüðïñôåò ÑÏËËÏÄÕÍÁÌÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 86, Ðáéáíßá

ÐáñôÜëçò Ãéþñãïò 694 7284201 ÐáñôÜëçò Âáóßëçò 697 8877550 Óùôçñßïõ Êáíóïý 16, ÑáöÞíá Ôçë. 22940 79527 Ðéóßíåò

ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÓÐÕÑÏÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ & ÕÉÏÉ Ë. Ëáõñßïõ 111, ÃëõêÜ ÍåñÜ CLEAN SMART Ë. Ëáõñßïõ 102, Ðáéáíßá ÁÐÏÈÇÊÇ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 8, Ðáéáíßá ÔÓÁÐÁÊÇ ÁÑÃÕÑÙ Éùáí. ÌåôáîÜ 19, Ðáéáíßá ÄÁÓÊÁËÁÊÏÉ ÁÖÏÉ ÁÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 20÷ëì, Ðáéáíßá

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÅÓ & ÓÕÍÔÇÑÇÔÅÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ & ÓÉÄÇÑÏÕ

210 6028829

ÌÅÔÁÎÏÔÕÐÉÅÓ

210 6658470

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÁ ANASTASIS Ìðïõìðïõëßíáò 15, ÃëõêÜ ÍåñÜ DD&V Ë. Ëáõñßïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ HAIR STAR Ðáãþíá 7, Ðáéáíßá YIANNIS Âáó. Ãåùñãßïõ 54, Ðáéáíßá ÄÑÁÊÏÕ ÌÁÑÉÁ Âáó. Óïößáò 11, Ðáéáíßá ÌÁÉÑÇ Éùáí. ÌåôáîÜ 3, Ðáéáíßá ÌÐÅËËÏÓ ÔÁÓÏÓ Ðë. ÄçìïóèÝíïõò, Ðáéáíßá ÐÁÍÁÃÉÙÔÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÅÌÌ. Âáó. Ðáýëïõ 12, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÁÊÇ ÌÁÑÉÁ Ðáðáäçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá ËÉÏÓÁÔÏÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÃëõêÜ ÍåñÜ EÎÅËÉÎÉÓ Óôñ. ÄÜâáñç 3, Ðáéáíßá

210 6028841

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ

ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ - ÈÅÑÌÁÍÓÇ GR CLIMA ÃÑÁÔÓÁÓ ÓÙÔÇÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 124, ÃëõêÜ ÍåñÜ THERMOPOLIS Ë. Ëáõñßïõ 61, ÃëõêÜ ÍåñÜ SETAIR KLIMA Ë. Ëáõñßïõ 153, Ðáéáíßá ÌÁÌÁËÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 36Á, Ðáéáíßá ÐÏËÕÄÙÑÏÓ Á. & ÓÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 40, Ðáéáíßá

ÌÐÏÕÑÏÕÔÇ ÅËÅÍÇ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 5, Ðáéáíßá

ÌÏÍ. ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ ÇËÉÊÉÙÌÅÍÙÍ

ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ

ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÅÉÄÇ

ÐÁÐÁÓÉÄÅÑÇ ÓÙÔÇÑÉÁ Áã. ÔñéÜäïò 30, Ðáéáíßá INK REVOLUTION Áã. ÔñéÜäïò 42, Ðáéáíßá COMPUTER SERVICES Éùáí. ÌåôáîÜ 8, Ðáéáíßá

ÃÉÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 116, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÁÊÅËËÁÑÁÊÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 92, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÊÅÍÔÑÁ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ

ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÐÁÉÁÍÉÁÓ Áã. ÔñéÜäïò 61Á, Ðáéáíßá

Åðéðëá ãñáöåßïõ

HOME SYSTEM Ë. Ëáõñßïõ 107, ÃëõêÜ ÍåñÜ PANSO Ë. Ëáõñßïõ 80, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÍÁÓÁÊÇÓ Âõæáíôßïõ 18, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÁÔÓÁÑÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ×ñ. ÍéêïëïãéÜííç 11, Ðáéáíßá

210 6634213

ÅÊÊÅÍÙÓÅÉÓ ÂÏÈÑÙÍ

Åðéðëá

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÅÐÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6658218

ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ Ã. Ë. Ëáõñßïõ 159, Ðáéáíßá

Åßäç õãéåéíÞò

ALONI Ë. Ëáõñßïõ 101, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÑÉÆÅÓ Ë. Ëáõñßïõ 126, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÓÔÑÁÊÇ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂÁÃÉÏÐÏÕËÏÕ ËÏÕÊÉÁ Ë. ÓðÜôùí 3ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂËÁÂÉÁÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂËÁÂÉÁÍÏÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Óð. ÄÞìá 50, Ðáéáíßá ÂÕÓÓÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 109Á, Ðáéáíßá ÃÊÉÏËÉÁÓ ÓÙÔÇÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 79, Ðáéáíßá ÄÏÊÉÌÁÊÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 99Â, Ðáéáíßá ÐÁÉÁÍ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÇÑÁÊËÇÓ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÔÑÏÕÆÁ ÌÁÑÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 109, Ðáéáíßá ÖÏÐÔÑÏ Í. ×ïýíôá 17, Ðáéáíßá

210 6658213

×áëéÜ - ÌïêÝôåò

ÅÉÄÇ ÓÐÉÔÉÏÕ DALLAS P. Ë. Ëáõñßïõ 58, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÅÊÁÆÏÓ Å. ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ 7, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÅËÇÓ Ã. Ë. Ëáõñßïõ 140, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÔÑÉÔÙÍ Ë. Ëáõñßïõ 105, ÃëõêÜ ÍåñÜ SMALTO Ë. Ëáõñßïõ 152, Ðáéáíßá ËÁÃÏÕ ÁÖÏÉ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÐÁ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 190, Ðáéáíßá ÓÅÑÌÐÅÍÉÁÄÇÓ Ð. ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá BAGNO Y BAGNO Ë. Ëáõñßïõ 89, Ðáéáíßá

ÊÁÕÓÏÎÕËÁ - ÊÁÑÂÏÕÍÁ

ÓÏÕÑÓÏÓ ÐÁÍÁÃ. ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 218, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6658740 ÊÅÍÔÑÏ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÕËÉÊÙÍ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6647326

ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò, Ðáéáíßá

210 6028718

ØÕÊÔÉÊÏÓ Ìç÷áíïëüãïò - Øõêôéêüò

ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÍÉÁÏÕÍÇÓ Çñáêëåßïõ 32, ÃÝñáêáò ÔçëÝöùíï: 210 6612547 Êéíçôü: 694 4789461

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç üëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ Ïäçãïý ÷ùñßò ôç óõíáßíåóç ôïõ ÁÔÔÉÊÏÕ ÂÇÌÁÔÏÓ.


ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, επαγγελματίες, συλλόγους κ.λπ. Σας προσφέρουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη (call center) με διευρυμένο ωράριο εργασίας και ζωντανή συνομιλία της νέας γραμματέως σας με αυτόν που σας καλεί. Αν λείψετε μια ώρα ή ένα μήνα από το γραφείο σας, η ιδιαιτέρα γραμματέας σας θα σας αναπληρώσει με απόλυτη επιτυχία.

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ απο 100 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α. αυξάνετε το κύρος του γραφείου σας και μειώνετε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ

210-6033886, 210-6034300 TELEROM ΑΘΗΝΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ATTIKO BHMA 29-6-2012  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ