Page 1

ÐÅÌÐÔÇ

επαγγελματικός

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

29

οδηγός

×ÑÏÍÏÓ 8ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 919 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

óôéò óåëßäåò 19 έως 21

ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συζήτηση για τα διόδια στο ΣτΕ

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις παραβάσεις των ΟΤΑ

Με διαδικασίες εξπρές συζητήθηκε η αίτηση του δήμου και του δημάρχου Ωρωπού Ιωάννη Οικονομάκου να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός ο "νόμος Ρέππα" που προβλέπει ότι αποτελεί παράβαση του ΚΟΚ η μη καταβολή των διοδίων.

σελίδα 3

ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Bρέθηκε άγαλμα του 520 π.Χ. σε μαντρί Ανεκτίμητης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας «πεπλοφόρος» των αρχαϊκών χρόνων σελίδα 4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σελίδα 5

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Διάλεξη με θέμα “Η γυναίκα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία” σελίδα 6

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

| ΣΕΛ. 3

| ΣΕΛ. 4

Οπλοστάσιο σε θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας

Ο περιφερειάρχης ζήτησε από την ΠΕΔΑ να προτείνει συγκεκριμένους χώρους

3μεταναστών ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ δημιουργούνται στην Αττική Τη δημιουργία τριών κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών στην Αττική ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, μετά τα σχέδια που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να δημιουργηθούν με διαδικασίες - εξπρές τρία παρόμοια κέντρα σε κάθε Περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης:

«Τι είναι τελικά πιο επικίνδυνο,

οι παράνομοι μετανάστες να κυκλοφορούν στους δρόμους ή να φυλάσσονται με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης;»

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο κ. Χρυσοχοΐδης στη συνάντηση με τους περιφερειάρχες, στους οποίους παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης, οι Περιφέρειες έχουν προθεσμία μίας εβδομάδας, για να απαντήσουν αν συμφωνούν με τη δημιουργία των κέντρων, καθώς και να προτείνουν χώρους. | ΣΕΛ. 12-13

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

| ΣΕΛ. 10

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Σπυράγγελος Πανάς νέος δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σελίδα 7 | ΣΕΛ. 11

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ΔΗ-ΜΗΤΗΡ σελίδες 9

Εβδομάδα Γαλλικού Κινηματογράφου

οι δήμαρχοι της Αττικής

| ΣΕΛ. 11

| ΣΕΛ. 8-9

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΗΡΩΑ

Ο Μανώλης Γλέζος

επίτιμος δημότης Μαρκοπούλου

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Τατσόπουλου

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν

| ΣΕΛ. 5

| ΣΕΛ. 6

Το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και στο διαδίκτυο: www.attikovima.gr

Επιστροφή στην ύπαιθρο για καλύτερη ποιότητα ζωής


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÁÔÔÉÊÏ ÂÇÌÁ

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ, ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ, ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ, ÁÍÏÉÎÇ, ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ), ÁÕËÙÍÁ, ÁÖÉÄÍÅÓ, AXAÑÍÅÓ, ÂÁÑÇ, ÂÁÑÊÉÆÁ, ÂÁÑÍÁÂÁÓ,

ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ, ÃÅÑÁÊÁÓ, ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ, ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ, ÄÉÏÍÕÓÏÓ, ÄÑÏÓÉÁ, ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ, ÊÁËÁÌÏÓ, ÊÁËÕÂÉÁ, ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ,

ÊÅÑÁÔÅÁ, ÊÏÑÙÐÉ, ÊÏÕÂÁÑÁÓ, ÊÑÕÏÍÅÑÉ, ËÁÕÑÉÏ, ÌÁËÁÊÁÓÁ, ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ, ÌÁÔÉ,

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ, ÐÁÉÁÍÉÁ, ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ, ÐÁËËÇÍÇ, ÐÉÊÅÑÌÉ, ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, ÑÁÖÇÍÁ, ÑÏÄÏÐÏËÇ, ÓÁÑÙÍÉÄÁ, ÓÐÁÔÁ, ÓÔÁÌÁÔÁ, ÓÕÊÁÌÉÍÏ, ÙÑÙÐÏÓ

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá:

Ëåùö. Ìáñáèþíïò 95 & Ðáë. ÁèçíÜò Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç Ôçë.: 210-66.63.993 & 210-82.52.555 Fax: 210-66.69.741

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

Ôñßá êÝíôñá êñÜôçóçò ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôçí ÁôôéêÞ Ôç äçìéïõñãßá ôñéþí êÝíôñùí êñÜôçóçò ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôçí ÁôôéêÞ áíáêïßíùóå ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÃéÜííçò Óãïõñüò, ìåôÜ ôá ó÷Ýäéá ðïõ áíáêïßíùóå ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò íá äçìéïõñãçèïýí ìå äéáäéêáóßåò - åîðñÝò ôñßá ðáñüìïéá êÝíôñá óå êÜèå ÐåñéöÝñåéá ôçò çðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò. Óå ðñïóå÷Þ ôïõ óõíåäñßáóç, ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï èá ðñïôåßíåé ôïõò ÷þñïõò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ôùí êÝíôñùí áõôþí êáé ãé' áõôü æçôÜ ç ÐåñéöåñåéáêÞ ¸íùóç ÄÞìùí ÁôôéêÞò íá ðñïôåßíåé óõãêåêñéìÝíïõò ÷þñïõò üðïõ èá äçìéïõñãçèïýí ôá ÊÝíôñá. H ðñüèåóç äçìéïõñãßáò ôùí êÝíôñùí êñÜôçóçò, ðÜíôùò, Ý÷åé ðñïêáëÝóåé Þäç áíôéäñÜóåéò áðü ðåñéöåñåéÜñ÷åò, åóåßò ðéóôåýåôå üôé ôá ÊÝíôñá áõôÜ èá ëýóïõí ôï ðñüâëçìá ôùí ìåôáíáóôþí;

Ôï æÞôçìá ôçò ðáñÜíïìçò ìåôáíÜóôåõóçò äçìéïõñãåß äõóáíÜëïãá ìåãÜëá âÜñç óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Ï áñéèìüò ôùí ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí áõîÜíåôáé ìå ñáãäáßïõò ñõèìïýò. ¼ìùò Ýóôù üôé öôéÜ÷íïõí ôá óôñáôüðåäá. ÌåôÜ ôé; Äåí ðñÝðåé íá ôïõò ôáÀæïõìå; ÌéëÜìå ãéá ÷éëéÜäåò óôüìáôá. Åäþ äåí Ý÷ïõìå åìåßò íá öÜìå. Ãéá ðüóï èá ìåßíïõí óôá óôñáôüðåäá; Áõôïýò ôïõò ñùôÞóáôå áí èÝëïõí íá æÞóïõí åêåß; Ðéóôåýåôå üôé üôáí Ýöåõãáí áðü ôçí ðáôñßäá ôïõò ôï üíåéñü ôïõò Þôáí íá ìåßíïõí óå óôñáôüðåäá öõëáêéóìÝíïé; ÁíôéäñÜóåéò èá õðÜñîïõí êáé áðü ôïõò ßäéïõò.

ÁÍÍÁ Â.

ôï

ÁÃÇÓÉËÁÏÓ Ð.

Ðïý èá âñåßôå

O ðïëßôçò Ý÷åé ôï ëüãï

ÆÙÇ Ñ.

2

Ç óõæÞôçóç ãéá ôç äçìéïõñãßá êÝíôñùí õðïäï÷Þò ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïóõìöïñçèåß ç êáôÜóôáóç óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, Üñ÷éóå áéöíéäéáóôéêÜ. Åßíáé Ýíá áêñáßï ìÝôñï êáé äåí îÝñù åÜí ìðïñïýìå íá âñïýìå ôïí êáôÜëëçëï ó÷åäéáóìü êáé íá ôï ðñáãìáôïðïéÞóïõìå. Êáé ïé ëáèñïìåôáíÜóôåò åßíáé Üíèñùðïé, üðïéïò èÝëåé íá ìåßíåé åäþ åßíáé êáëïäå÷ïýìåíïò áëëÜ íá Ý÷åé äïõëåéÜ, êïéíùíéêÞ áóöÜëåéá, íá îÝñåé ç áóôõíïìßá ðïõ íá ôïí âñåé êáé íá ìðïñïýí ôá ðáéäéÜ ìáò êáé ïé ãõíáßêåò ìáò íá êõêëïöïñïýí ÷ùñßò öüâï.

¹ñèå ç þñá íá îåêáèáñßóåé ôï æÞôçìá ôùí ëáèñïìåôáíáóôþí, Ýóôù êáé ìå áõôüí ôïí ôñüðï. ¼ìùò èá ðñÝðåé, ôáõôü÷ñïíá, íá ðåéóôåß ç êïéíÞ ãíþìç üôé ðñüêåéôáé ãéá ìÝñïò ìéáò óõíïëéêüôåñçò ðïëéôéêÞò, ç ïðïßá èá äþóåé ëýóåéò. Ïé êÜôïéêïé ôùí ðüëåùí öïâïýíôáé äßêáéá ãéá åãêáôÜóôáóç ôùí åãêëçìáôéþí ðïõ Ý÷ïõí óáðßóåé ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ìå Ýíïðëåò ëçóôåßåò, äïëïöïíßåò, âéáóìïýò, ðïñíåßá óôïõò äñüìïõò êáé êëïðÝò ìÝñá ìåóçìÝñé óôá ðéï êåíôñéêÜ óçìåßá ôçò ðüëçò. Ç ëýóç åßíáé ìßá. ¼ðùò êÜíïõí ïé Üëëåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò óôåßëôå üëïõò ôïõò ðáñÜíïìïõò ëáèñïìåôáíÜóôåò ðßóù óôçí ÷þñá ôïõò.

Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò: ÁíôáðïêñéôÝò:

ÃéÜííçò Ðñüöçò, ÈáíÜóçò Ðáðáìé÷áÞë Ìáñßá ÐáñáâÜíôç, ÄçìÞôñçò Ôñéáíôáöýëëïõ, ÄçìÞôñçò ÖáñÜíôïò, Ãéþñãïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 0,10 åõñþ á) ÔéìÞ öýëëïõ: â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 20,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: 10,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax 80,00 åõñþ ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: 100,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò.

EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÁãñïôéêÞ 478 04 003003 22 Eurobank 0026.0202.36.0200734315

Êåßìåíá, ðëçñïöïñßåò: Áèçíáúêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò

ÃëÝíôé óå ðáíçãýñé Ç öùôïãñáößá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï âéâëßï “Ôï ãåíåáëïãéêü äÝíôñï ôçò ïéêïãÝíåéáò Ðñßöôç áðü ôçí ÊåñáôÝá ôçò ÁôôéêÞò” ôùí Ãéþñãïõ Éáôñïý êáé Áíáóôáóßáò Ðñßöôç ôùí åêäüóåùí ÁÙ


åðéêáéñüôçôá

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ATTIKO BHMA

3

ÓõæÞôçóç ãéá ôá äéüäéá óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò Ìå äéáäéêáóßåò åîðñÝò, ùò ðñüôõðç äßêç, óõæçôÞèçêå ôçí Ôñßôç óôçí áõîçìÝíç, åðôáìåëÞ óýíèåóç ôïõ Ä' ÔìÞìáôïò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò ç áßôçóç ôïõ äÞìïõ êáé ôïõ äçìÜñ÷ïõ Ùñùðïý ÉùÜííç ÏéêïíïìÜêïõ ðïõ æçôÜåé íá áêõñùèåß ùò áíôéóõíôáãìáôéêüò ï "íüìïò ÑÝððá" ðïõ ðñïâëÝðåé üôé áðïôåëåß ðáñÜâáóç ôïõ Êþäéêá ÏäéêÞò Êõêëïöïñßáò (Ê.Ï.Ê.) ç ìç êáôáâïëÞ ôùí äéïäßùí êáé ðñïâëÝðåé ðáñÜëëçëá ôçí åðéâïëÞ ðñïóôßìïõ. Áíáëõôéêüôåñá, óôéò 14 Ìáñôßïõ 2011 ôï Â' ÔìÞìá Áõôïêéíçôïäñüìùí ÁôôéêÞò "Ýêïøå" ðñüóôéìï 200 åõñþ óôï äÞìáñ÷ï Ùñùðïý, êáèþò ïäçãþíôáò áõôïêßíçôï ôïõ äÞìïõ óôï óôáèìü äéïäßùí Áöéäíþí áíôß íá ðëçñþóåé ôá äéüäéá óÞêùóå ôçí ìðÜñá êáé ðÝñáóå. Õðåíèõìßæåôáé üôé ìå ôï Í. 3922/2011 (íüìïò ÑÝððá) ðñïóôÝèçêå óôï Üñèñï 29 ôïõ Ê.Ï.Ê. äéÜôáîç ðïõ ðñïâëÝðåé üôé áðáãïñåýåôáé ç êõêëïöïñßá ï÷çìÜôùí óå áõôïêéíçôüäñïìïõò ÷ùñßò ôçí êáôáâïëÞ "äéïäßïõ-ôÝëïõò" êáé óôïõò ðáñáâÜôåò èá åðéâÜëëïíôáé ÷ñçìáôéêÜ ðñüóôéìá. Ï äÞìïò Ùñùðïý õðïãñáììßæåé üôé ç íïìïèåóßá ðïõ ðñïâëÝðåé ôçí åðéâïëÞ ðñïóôßìïõ ðáñáâéÜæåé ôçí óõíôáãìáôéêÜ êáôï÷õñùìÝíç åëåõèåñßá êéíÞóåùò, ôçí óõíôáãìáôéêÞ áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò êáé ôçò áíáëïãéêüôçôáò. Õðïóôçñßæåé åéäéêüôåñá üôé ìå ôéò ñõèìßóåéò áõôÝò äåí åðéäéþêåôáé ç ðñïóôáóßá ôïõ äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò áëëÜ ç ðñïóôáóßá ôùí óõìöåñüíôùí ôçò åôáéñåßáò "ÍÝá Ïäüò". Áêüìç, ç óõíÞãïñïò ôïõ äÞìïõ ÁããåëéêÞ ×áñïêüðïõ õðïóôÞñéîå üôé ç åðéâïëÞ äéïäßùí åßíáé äõóáíÜëïãç éäéáßôåñá ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôùí ðáñáêåßìåíùí ôùí óôáèìþí äéïäßùí ïéêéóìþí, ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí åíáëëáêôéêÝò ïäïýò óõíäÝóåùò ìå ôá êÝíôñá ôùí äÞìùí, ôùí íïìþí êáé ôùí ðåñéöåñåéþí, óôá ïðïßá ïé ïéêéóìïß áõôïß äéïéêçôéêþò õðÜãïíôáé. Ïé óõíÞãïñïé ôïõ äçìïóßïõ Åõáãã. Ìáñßíçò êáé Ìáñßá ÄåëçãéÜííç õðåñáìýíèçêáí ôçò óõíôáãìáôéêüôçôáò

êáé íïìéìüôçôáò ôçò åðéâïëÞò ôùí äéïäßùí êáé æÞôçóáí ôçí áðüññéøç ôçò áéôÞóåùò áêýñùóçò ôïõ äÞìïõ. Ìå ôéò èÝóåéò ôïõ äçìïóßïõ, áëëÜ êáé ôçò áíáãêáéüôçôáò åðéâïëÞò äéïäßùí ôÜ÷èçêå ï äéêçãüñïò ôçò åôáéñåßáò "ÍÝá Ïäüò" Äçì. ÌÝëéóóáò. Ôï äéêáóôÞñéï (ðñüåäñïò ï áíôéðñüåäñïò Óùô. Ñßæïò êáé åéóçãçôÞò ï Çë. ÌÜæïò) åðéöõëÜ÷èçêå íá åêäþóåé ôçí áðüöáóÞ ôïõ ìåôÜ ôï ÐÜó÷á.

ÍÝá äßêç ôïí ÌÜéï 2012

ÐáñÜëëçëá, óôéò 9 ÌáÀïõ 2012, óôï Å' ÔìÞìá ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò áõôÞ ôç öïñÜ èá óõæçôçèïýí ïé áéôÞóåéò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êáé ôïõ äÞìïõ Ùñùðïý ìå ôéò ïðïßåò æçôïýí íá áêõñùèïýí ïé õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé ôá ðéóôïðïéçôéêÜ Ýãêñéóçò ìåëåôþí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé áäåéïäüôçóç óôáèìþí äéïäßùí óôéò ðáñÜðëåõñåò ïäïýò ôçò åèíéêÞò ïäïý Áèçíþí - Èåóóáëïíßêçò êáé óõãêåêñéìÝíá óôéò ðåñéï÷Ýò Êáðáíäñéôßïõ, ÌáëáêÜóáò, Ïéíïöýôùí, Áöéäíþí, üðùò åðßóçò êáé ôç âåëôßùóç êáé óõíôÞñçóç ôùí óôáèìþí äéïäßùí óôï ôìÞìá Ìåôáìüñöùóç - Õëßêç. ÓõãêåêñéìÝíá, ç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç õðïóôçñßæåé üôé ïé ðñïóâáëëüìåíåò áðïöÜóåéò åßíáé áíôéóõíôáãìáôéêÝò êáé ðáñÜíïìåò, êáèþò äåí Ý÷ïõí ðñïçãçèåß ÌåëÝôåò Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí êáé êõêëïöïñéáêÞ ìåëÝôç, üðùò áðáéôåßôáé áðü ôç íïìïèåóßá.

17 åêáôïììýñéá åõñþ áðþëåéåò áðü ìç êáôáâïëÞ äéïäßùí Óôï ðïóü ôùí 17 åêáôïììõñßùí åõñþ Ýöèáóå ôï 2011 ç åðéâÜñõíóç ôïõ Äçìïóßïõ áðü ôç ìç ðëçñùìÞ äéïäßùí êáé áðü êáôáëÞøåéò óôáèìþí äéïäßùí óôïõò ìåãÜëïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò. Óôï ðïóü óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé Üìåóç áðþëåéá ãéá ôï äçìüóéï ýøïõò 3,2 åêáôïììõñßùí åõñþ áðü ôç ìç áðüäïóç ÖÐÁ 23%. Ôá ðáñáðÜíù áíáêïßíùóå ôçí Ôñßôç ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí: "Ç Üñíçóç ðëçñùìÞò äéïäßùí êáé êáôáëÞøåùí óôáèìþí ôïõò áðü ïìÜäåò óõìðïëéôþí ìáò Ý÷åé åðéâáñýíåé ìå ôï ðïóü ôùí 17,1 åêáôïììõñßùí åõñþ, ìüíï ãéá ôï 2011 ôïõò ¸ëëçíåò öïñïëïãïýìåíïõò ðïëßôåò. Óôï ðïóü áõôü óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç Üìåóç áðþëåéá ãéá ôï åëëçíéêü äçìüóéï áðü ôçí ìç áðüäïóç ÖÐÁ (23%) ýøïõò 3,2 åêáôïììõñßùí åõñþ". "Ç áðþëåéá åóüäùí ôùí ðáñá÷ùñçóéïý÷ùí" óõíå÷ßæåé ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí, "óå óõíäõáóìü ìå ôçí ðôþóç ôùí êõêëïöïñéáêþí ñïþí åîáéôßáò ôçò êñßóçò, áõîÜíåé ôï ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ôçò êáôáóêåõáóôéêÞò ðåñéüäïõ, ìå áðïôÝëåóìá, åßôå ôçí ðåñéêïðÞ öõóéêïý áíôéêåéìÝíïõ ôùí Ýñãùí åßôå ôçí áíÜãêç áðïæçìßùóçò ôïõ áíáäü÷ïõ". Óçìåéþíåôáé ðùò óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí ðïõ óõæçôåßôáé óôç ÂïõëÞ ðåñéëáìâÜíåôáé äéÜôáîç, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ôéìùñïýíôáé ìå öõëÜêéóç 3-6 ìçíþí êáé áöáßñåóç ðéíáêßäùí êõêëïöïñßáò üóïé êáôáëáìâÜíïõí ïäüóôñùìá Þ óôáèìü äéïäßùí êáé ðáñåìðïäßæïõí ôç ëåéôïõñãßá ôïõ.

ÐáñÝìâáóç åéóáããåëÝá

ãéá ôéò ðáñáâÜóåéò ôùí ÏÔÁ Áíôßãñáöï ôçò Ýêèåóçò ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, óôçí ïðïßá åíôïðßæïíôáé óùñåßá ðáñáâÜóåùí êáé ðáñáôõðéþí óôçí ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç äçìüóéùí õðçñåóéþí êáé ÏÔÁ, æÞôçóå ï ïéêïíïìéêüò åéóáããåëÝáò Ãñçãüñçò Ðåðüíçò. Ï ê. Ðåðüíçò èá äéáðéóôþóåé êáôÜ ðüóïí áðáéôïýíôáé ðïéíéêÝò åíÝñãåéåò, üðùò ï ó÷çìáôéóìüò äéêïãñáöéþí ãéá ôéò õðïèÝóåéò ðïõ êáôáãñÜöïíôáé. Ç Ýêèåóç ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, ðïõ ðáñáäüèçêå ðñéí ëßãåò ìÝñåò óôïí ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò, áöïñïýóå ðñïëçðôéêïýò åëÝã÷ïõò ðïõ Ýãéíáí ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2009, áðü ôïõò ïðïßïõò ðñïêýðôïõí óùñåßá ðáñáâÜóåùí ôçò íïìïèåóßáò, êõñßùò áðü ÏÔÁ áëëÜ êáé áðü õðçñåóßåò ôïõ óôåíïý äçìüóéïõ ôïìÝá êáé öïñÝùí ôïõ. Óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç, ôï åëåã÷üìåíï Ýôïò åîåäüèçóáí êáé õðïâëÞèçêáí ãéá èåþñçóç áðü ôï Äçìüóéï ðåñéóóüôåñá áðü äýï åêáôïììýñéá ÷ñçìáôéêÜ åíôÜëìáôá, ãéá óõíïëéêü ðïóü ðïõ õðåñÝâáéíå ôá 141 äéó. åõñþ. Áðü áõôÜ, ôá ó÷åäüí 15.000, ãéá óõíïëéêü ðïóü ðåñßðïõ 800 åêáô. åõñþ, åðéóôñÜöçêáí áèåþñçôá, ëüãù åëëåßøåùí íüìéìùí äéêáéïëïãçôéêþí Þ ëüãù öïñïëïãéêþí Þ äçìïóéïëïãéêþí ðáñáâÜóåùí Þ ëüãù ëáíèáóìÝíùí åêêáèáñßóåùí êëð. Ôï Åëåãêôéêü ÓõíÝäñéï óçìåéþíåé ìÜëéóôá, óôçí ÝêèåóÞ ôïõ, üôé äéáðéóôþíåôáé "äõóôñïðßá ôçò Äéïßêçóçò" ü÷é ìüíï íá åöáñìüóåé ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá, áëëÜ êáé íá óõììïñöùèåß ìå ôç íïìïëïãßá ôïõ äéêáóôçñßïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá åðáíáëáìâÜíïíôáé ïé ßäéåò ðáñáâÜóåéò.

Ïé åñãáæüìåíïé óôïõò äÞìïõò ðñïóÝöõãáí óôï ÓôÅ Óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ðñïóÝöõãáí ç ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá ÅñãáæïìÝíùí Ïñãáíéóìþí ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò (ÐÏÅ-ÏÔÁ) êáé ï ÐáíåëëÞíéïò Óýëëïãïò ÕðáëëÞëùí ÔïìÝá Õãåßáò Äçìïôéêþí êáé Êïéíïôéêþí ÕðáëëÞëùí êáé æçôïýí íá áêõñùèïýí äýï áðïöÜóåéò ôùí õðïõñãþí Åñãáóßáò êáé Õãåßáò ðïõ áöïñïýí ôá áðïèåìáôéêÜ ôùí áóöáëéóôéêþí ôïõò Ôáìåßùí. Ìå ôçí ðñþôç õðïõñãéêÞ áðüöáóç (30.1.2012) ïñßóôçêå ï äéá÷ùñéóìüò ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ìåôáîý ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÏÐÕÕ) êáé ôùí ÔïìÝùí Õãåßáò Äçìïôéêþí êáé Êïéíïôéêþí ÕðáëëÞëùí, åíþ ìå ôç äåýôåñç áðüöáóç (15.2.2012) ïñßóôçêå ç ìåôáöïñÜ êåöáëáßùí áðü ôï ëïãáñéáóìü äéáèåóßìùí ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðåñßèáëøçò ÁóöáëéóìÝíùí Äçìïóß-

ïõ/Ôáìåßï Õãåßáò Äçìïôéêþí êáé Êïéíïôéêþí ÕðáëëÞëùí (ÏÐÁÄ/ÔÕÄÊÕ) ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò óôï ëïãáñéáóìü ôáìåéáêÞò äéá÷åßñéóçò ôïõ ÅÏÐÕÕ. Ç Ïìïóðïíäßá õðïóôçñßæåé üôé ïé äýï åðßìá÷åò áðïöÜóåéò åßíáé áíôßèåôåò óôï Üñèñï 43 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, êáèþò ðáñüìïéá èÝìáôá ñõèìßæïíôáé ìüíï ìå ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá êáé ü÷é ìå õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò, üðùò Ýãéíå óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç. Áêüìç, õðïãñáììßæåôáé óôçí áßôçóç áêýñùóçò üôé ç äåýôåñç ðñïóâáëëüìåíç õðïõñãéêÞ áðüöáóç (áðü 15.2.2012) åßíáé áíõðüóôáôç, êáèþò äåí äçìïóéåýèçêå óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ãéá ôï ëüãï áõôü ðñÝðåé íá áêõñùèåß, åíþ ðáñÜëëçëá åðéóçìáßíïíôáé êáé Üëëåò ðëçììÝëåéåò óôéò äýï åðßìá÷åò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò.


4

ATTIKO BHMA

ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÔÅÓ

Á×ÁÑÍÅÓ & ÖÕËÇ ÃñÜöåé ï áíôáðïêñéôÞò ìáò ê. ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ

Ìå åðéôõ÷ßá ïëïêëçñþèçêå ç ìáèçôéêÞ ðáñÝëáóç óôéò Á÷áñíÝò

Ç íåïëáßá ôùí Á÷áñíþí äßäáîå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôï ¹èïò, ôéìþíôáò üðùò êÜèå ÷ñüíï ìÝóù ôçò ìáèçôéêÞò ðáñÝëáóçò, ôïí åïñôáóìü ôçò ÅèíéêÞò ìáò Åðåôåßïõ. ÌåôÜ ôç äïîïëïãßá óôïí Ìçôñïðïëéôéêü Íáü Áãßïõ Âëáóßïõ áêïëïýèçóå êáôÜèåóç óôåöÜíùí óôï ìíçìåßï ôïõ ÌÞôñïõ ËÝêêá êáé óôï Çñþùí. Ôïí ðáíçãõñéêü ôçò çìÝñáò åêöþíçóå ï äéåõèõíôÞò ôïõ 9ïõ Ãõìíáóßïõ Á÷áñíþí äñ. Ðëáôõðüäçò Ëáìðñéíüò ï ïðïßïò ìå ôçí ïìéëßá ôïõ óõãêëüíéóå ôï áêñïáôÞñéï. Ç ìáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå, ìðñïóôÜ áðü ôï äçìáñ÷éáêü ìÝãáñï åðß ôçò ïäïý Öéëáäåëöåßáò. ÅéäéêÞ åîÝäñá ãéá ôïõò åðéóÞìïõò äåí óôÞèçêå üðùò êÜèå ÷ñüíï, ùóôüóï åðéóôñáôåýôçêå ï ðñïáýëéïò ÷þñïò ôïõ äçìáñ÷åßïõ ðïõ öéëïîÝíçóå ôïõò ðïëéôéêïýò ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ôçí ðáñÝëáóç. Óßãïõñá ç áóôõíïìéêÞ äýíáìç Þôáí éó÷õñüôåñç áðü êÜèå Üëëç öïñÜ, åíþ óå åôïéìüôçôá âñéóêüôáí êáé ç ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá, ùóôüóï, äåí ÷ñåéÜóôçêå ç ðáñÝìâáóÞ ôïõò, êáèþò üëá êýëçóáí ïìáëÜ! Óôï ôÝëïò ôçò ðáñÝëáóçò ï äÞìáñ÷ïò ê. Íôïýñïò êÜëåóå ôïí êüóìï óå äåîßùóç ðïõ åß÷å ïñãáíþóåé óôï ÷þñï ÅêèÝóåùí ôïõ äçìáñ÷éáêïý ìåãÜñïõ ÅðéðëÝïí, ï äÞìïò Á÷áñíþí, åðßóçìá ðñïóêåêëçìÝíïò ôïõ áäåëöïðïéçìÝíïõ äÞìïõ Éäáëßïõ óôçí Êýðñï åêðñïóùðÞèçêå áðü ôïõò áíôéäçìÜñ÷ïõò ê. Êüíôáñç êáé ê. Áíáãíùóôüðïõëï. Ç áíôéðñïóùðåßá ôïõ äÞìïõ Á÷áñíþí Ýôõ÷å åîáéñåôéêÞò öéëïîåíßáò êáé ôéìþí, åíþ ï ê. Êüíôáñçò åêöþíçóå ôïí ðáíçãõñéêü ôçò çìÝñáò. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Å÷áóå ôï Êýðåëëï êáé ôïí ðñïðïíçôÞ ôïõ ï Á÷áñíáúêüò! ÌÝóá áðü ôá ÷åñéÜ ôïõ Ý÷áóå ôï Êýðåëëï ÅÐÓÁÍÁ ï Á÷áñíáúêüò áðü ôïí 10ï ôïõ ïìßëïõ, ÁóôÝñá ÂÜñçò ìåôÜ ôçí Þôôá ìå óêïñ 21. Ôï ãåãïíüò áõôü, ðñïêÜëåóå ôç äõóáñÝóêåéá óôçí äéïßêçóç ôùí ðñáóßíùí ðïõ Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôçí ðáñáßôçóç ôïõ ðñïðïíçôÞ ôçò ïìÜäáò, Öþôç ÈáíÝëëá, ðáñüëï ðïõ ï Á÷áñíáúêüò âñßóêåôáé óôçí êïñõöÞ ôçò âáèìïëïãßáò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß ðÜíôùò, ôï ãåãïíüò üôé ç ðáñáßôçóç ôïõ ðñïðïíçôÞ äåí Üñåóå óôïõò öéëÜèëïõò ôçò ïìÜäáò äéüôé èåùñåßôáé âåâéáóìÝíç êßíçóç, åöüóïí êáé ôï óêïñ ôçò Þôôáò Þôáí ðëáóìáôéêü, êáèþò ï Á÷áñíáúêüò äçìéïýñãçóå ðåñéóóüôåñåò öÜóåéò ãéá ãêïë, áëëÜ óôÜèçêå Üôõ÷ïò. ÓõãêåêñéìÝíá ï ÁóôÝñáò Üíïéîå ôï óêïñ óôçí ðñþôç öÜóç ôïõ óôï 14' ìå ôïí ÌçôñïöÜíç, åíþ óôï 26' ï Ðáðáäüðïõëïò Ýêáíå ôï 2-0 ìå åêôÝëåóç öÜïõë. Óôï 30' ï Êïêüëçò Ýêáíå ôï 2-1 êáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ïé ðñÜóéíïé Ýðáéîáí åðéèåôéêü ðïäüóöáéñï, ÷ùñßò üìùò íá êáôáöÝñïõí íá óêïñÜñïõí.

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÏðëïóôÜóéï óå èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ôçò ÂÜñêéæáò Óõíáãåñìüò óôçí ÅË.ÁÓ êáé êõñßùò óôçí ÁíôéôñïìïêñáôéêÞ Õðçñåóßá áðü ïðëïóôÜóéï ðïõ âñÝèçêå óå èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ôçò ÂÜñêéæáò ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò. Ôá üðëá ðïõ âñÝèçêáí, üðùò áíáöÝñåé "Ôï ÂÞìá" öÝñåôáé íá Ý÷ïõí ïìïéüôçôåò ìå áõôÜ ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóå ç ïñãÜíùóç "ÓÝ÷ôá Åðáíáóôáôþí", áëëÜ êáé Üëëåò ïñãáíþóåéò, åíþ åîåôÜæåôáé ç ðåñßðôùóç íá Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß óå äïëïöïíéêÝò åíÝñãåéåò ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìç åîé÷íéáóèåß. Ïé áóôõíïìéêïß ðéóôåýïõí üôé ßóùò ðßóù áðü ôá åõñÞìáôá ôçò ÂÜñêéæáò êñýâåôáé êÜôé "éäéáßôåñá óçìáíôéêü". Ðéï óõãêåêñéìÝíá, óå áðüóôáóç ëßãùí ìÝôñùí áðü áðüìåñç ðáñáëßá ôçò ÂÜñêéæáò âñÝèçêáí ìÝóá óôçí èÜëáóóá ôñßá êáëÜóíéêïö êáé ôñßá üðëá ãêëïê, ðåñßðïõ 300 óöáßñåò, åíþ óå êïíôéíü óçìåßï åíôïðßóèçêå êáé ìéá çëåêôñïíéêÞ ðëáêÝôá. ÏñéóìÝíåò áðü ôéò óöáßñåò âñßóêïíôáí ìÝóá óå ôñåéò ãåìéóôÞñåò. Äßðëá áðü ôá çìéáõôüìáôá üðëá âñÝèçêå êáé ìéá îéöïëüã÷ç. Ôï ïðëïóôÜóéï åíôïðßóôçêå áðü åñáóéôÝ÷íç äýôç ðïõ åíçìÝñùóå óôç óõíÝ÷åéá ôïõò áîéùìáôéêïýò ôçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò. Ç õðüèåóç áíáôÝèçêå óå ðñþôç öÜóç óôçí Õðïäéåýèõíóç Äßùîçò ÏñãáíùìÝíïõ ÅãêëÞìáôïò ðïõ áíÝëáâå ôçí áíÝëêõóç ôùí üðëùí, ôçí åîåñåýíçóç ôïõ âõèïý áëëÜ êáé ôç óõãêÝíôñùóç ìáñôõñéþí ó÷åôéêÜ ìå ôïí åíôïðéóìü ôïõ ïðëïóôáóßïõ. Ôá üðëá Ý÷ïõí áðïóôáëåß óôá ÅãêëçìáôïëïãéêÜ ÅñãáóôÞñéá ôçò ÅË.ÁÓ ãéá âáëëéóôéêïýò åëÝã÷ïõò êáé ãéá Üëëá ôõ÷üí åõñÞìáôá. Ãéá ôïí åíôïðéóìü ôùí êáëÜóíéêïö êáé ôùí ðéóôïëéþí ôýðïõ ãêëïê åíçìåñþèçêå áìÝóùò êáé ç ÁíôéôñïìïêñáôéêÞ Õðçñåóßá.

¼ðùò áíÝöåñå ðñïò "Ôï ÂÞìá" áíþôáôïò áîéùìáôéêüò "ðåñéìÝíïõìå ôá ðïñßóìáôá ôùí âáëëéóôéêþí åëÝã÷ùí ãéá íá áíôéëçöèïýìå ôçí ðñïÝëåõóç ôïõ ïðëïóôáóßïõ. Áðü ôçí äñÜóç ôçò íÝáò ãåíéÜò áíôáñôþí ðüëçò ìáò ëåßðïõí äýï Þ ôñßá ïðëïóôÜóéá ìå ôÝôïéïõ åßäïõò üðëá, ðïõ äåí Ý÷ïõí åíôïðéóèåß. ÊÜðïéïé ßóùò ôá ðÝôáîáí óôçí èÜëáóóá ãéá íá ôá åîáöáíßóïõí êáé íá åîáûëþóïõí ïðïéïäÞðïôå åêìåôáëëåýóéìï ß÷íïò ðÜíù ôïõò. ºóùò êÜðïéïé öïâÞèçêáí ìßá Ýñåõíá ìáò. Èõìßæïõìå üôé õ-

ÏñéóôéêÞ ðáýóç ôïõ ãéáôñïý ðïõ åß÷å êáôçãïñçèåß ãéá ðáèçôéêÞ äùñïäïêßá Ôçí ïñéóôéêÞ ðáýóç ôïõ ãéáôñïý ôïõ Áóêëçðéåßïõ Âïýëáò ðïõ åß÷å êáôçãïñçèåß ãéá ðáèçôéêÞ äùñïäïêßá êáô' åîáêïëïýèçóç, áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõ, áðïöÜóéóå ïìüöùíá êáôÜ ôç óçìåñéíÞ ôïõ óõíåäñßáóç ôï Êåíôñéêü Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï Éáôñþí ôïõ ÅÓÕ. Ç óõíåäñßáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ åß÷å îåêéíÞóåé ôçí ðåñáóìÝíç ÐÝìðôç, êáôüðéí åíôïëÞò ôïõ õðïõñãïý Õãåßáò, ÁíäñÝá ËïâÝñäïõ, áëëÜ äåí åß÷å ïëïêëçñùèåß, êáèþò Ýîé áðü ôá ìÝëç ôïõ óõìâïõëßïõ åß÷áí æçôÞóåé åðéðëÝïí óôïé÷åßá ãéá ôçí õðüèåóç. Ï ÷åéñïõñãüò ôïõ Áóêëçðéåßïõ Âïýëáò ðïõ ðñéí áðü äýï ÷ñüíéá åß÷å óõëëçöèåß íá ðáßñ-

íåé öáêåëÜêé áðü óõããåíÞ áóèåíïýò, ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2010 åß÷å ôåèåß óå áñãßá ìå ìåßùóç ôùí áðïäï÷þí ôïõ, ç õðüèåóÞ ôïõ üìùò äåí åß÷å åîåôáóôåß áðü ôï Áíþôáôï Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï, êáèþò ôçí ðñþôç öïñÜ åß÷å åðéêáëåóôåß êþëõìá ï äéêçãüñïò ôïõ êáé ôç äåýôåñç åß÷å åðéêáëåóôåß óïâáñü ðñüâëçìá õãåßáò ï ßäéïò. Ôïí ðåñáóìÝíï ÄåêÝìâñéï, ôï õðçñåóéáêü óõìâïýëéï ôùí ãéáôñþí ôïõ ÅÓÕ áðïöÜóéóå ôçí Üñóç ôçò áñãßáò ôïõ ãéáôñïý êáé ôçí åðéóôñïöÞ óôá êáèÞêïíôÜ ôïõ. Ï õðïõñãüò Õãåßáò, ùóôüóï, Ýäùóå åíôïëÞ íá ðáñáðåìöèåß êáé ðÜëé ï ãéáôñüò óôï êåíôñéêü ðåéèáñ÷éêü óõìâïýëéï ìå ôï åñþôçìá ôçò ïñéóôéêÞò áðüëõóçò.

BñÝèçêå Üãáëìá ôïõ 520 ð.×. óå ìáíôñß ¸íá Üãáëìá ("ðåðëïöüñïò") ôùí áñ÷áúêþí ÷ñüíùí (520 ð.×.),ôï ýøïò ôïõ ïðïßïõ åßíáé ðåñßðïõ 1,20 ì., áíåêôßìçôçò éóôïñéêÞò êáé áñ÷áéïëïãéêÞò áîßáò, âñÝèçêå óôçí êáôï÷Þ äýï áíôñþí, óå ðïéìíéïóôÜóéï óôç ÖõëÞ ÁôôéêÞò. ¼ðùò ðñïÝêõøå áðü ôçí Ýñåõíá ôùí áóôõíïìéêþí, ïé äýï óõëëçöèÝíôåò áíáæçôïýóáí áãïñáóôÝò, ìå óêïðü íá ôï äéáèÝóïõí áíôß 500.000 åõñþ. Óýìöùíá ìå áñ÷áéïëüãïõò ôçò Äéåýèõíóçò Ôåêìçñßùóçò ôïõ õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, ðñüêåéôáé ãéá áíôéêåßìåíï ìïíáäéêü, ìå áíåêôßìçôç éóôïñéêÞ êáé áñ÷áéïëïãéêÞ áîßá.

ðÞñ÷áí ìáñôõñßåò üôé ïé äñÜóôåò ôçò äïëïöïíßáò ôïõ åéäéêïý öñïõñïý ×áñÜëáìðïõ Áìáíáôßäç, ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2004, óôçí ÊçöéóéÜ åß÷áí ðåôÜîåé ôá üðëá ôïõò óôçí èÜëáóóá. ¼ìùò ôá üðëá ðïõ âñÝèçêáí óôçí ÂÜñêéæá äåí öáßíåôáé ôüóï ðïëý äéáâñùìÝíá áðü ôçí èÜëáóóá êáé öáßíåôáé íá Ý÷ïõí ñé÷èåß åêåß ó÷åôéêÜ ðñüóöáôá. Âåâáßùò èá åîåôÜóïõìå óïâáñÜ êáé ôçí ðåñßðôùóç íá ðñüêåéôáé ãéá üðëá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéÞóåé óõììïñßåò ÅëëÞíùí êé áëëïäáðþí êáêïðïéþí".

Íåêñüò íáýôçò ôïõ “Superferry II” Åíáò 44÷ñïíïò ¸ëëçíáò íáõôéêüò ôïõ åðéâáôçãïý - ï÷çìáôáãùãïý "Superferry II", üðïõ õðçñåôïýóå ùò íáýôçò, Üöçóå ôçí ôåëåõôáßá ôïõ ðíïÞ ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò. Ï Üôõ÷ïò Üíäñáò ôçí þñá ðïõ åêôåëïýóå õðçñåóßá áéóèÜíèçêå äõóöïñßá êáé ðüíï óôï óôÞèïò. Äéáêïìßóôçêå Üìåóá ìå áóèåíïöüñï óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áèçíþí "Ã. ÃåííçìáôÜò", üðïõ åîÝðíåõóå.

ÂñÝèçêå áëëïäáðüò ìå ôñáýìá óôï êåöÜëé óôçí Áã. ÓùôÞñá Á÷áñíþí ¢íäñáò, ðéèáíüôáôá áëëïäáðüò, âñÝèçêå íåêñüò ôéò ðñùéíÝò þñåò ôçò Ôñßôçò óå áãñïôéêÞ ðåñéï÷Þ, óôçí Áãßá ÓùôÞñá Á÷áñíþí. Åéäéêüôåñá, Ýíáò ìåëáøüò Üíäñáò, çëéêßáò 30- 35 åôþí, âñÝèçêå óôï óçìåßï ðåñßðïõ óôéò 8.30 ôï ðñùß ìå ôñáýìá óôçí áñéóôåñÞ êñïôáöéêÞ ÷þñá. Ç Äéåýèõíóç ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò äéåîÜãåé Ýñåõíá ãéá ôá áßôéá ôïõ èáíÜôïõ, áëëÜ êáé ôá óôïé÷åßá ôïõ Üôõ÷ïõ Üíäñá.


ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

Eëåýèåñï

BHMA

×þñá ôùí “ôõöëþí”, êáé “áíáðÞñùí”, ôçò äéáöèïñÜò ç ÅëëÜäá! ÃñÜöåé ï ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÌðñÜíçò Ó÷ïëéêüò óýìâïõëïò - Íïìéêüò

×þñá ôùí "ôõöëþí", êáé "áíáðÞñùí", ôçò äéáöèïñÜò èá ðñÝðåé íá ïíïìáóôåß ç ÅëëÜäá! ×þñá ôùí 40.000 ìáúìïý óõíôÜîåùí êé åðéäïìÜôùí. ×þñá ôçò áäéêßáò êáé ôçò áíïìßáò. ×þñá üðïõ "âáóéëåýåé" ç äéáöèïñÜ, üðïõ êáôáöñïíåßôáé êáé ðåñéöñïíåßôáé ï Íüìïò, ôï èåìÝëéï ôçò ðïëéôåßáò êáé ôçò êïéíùíßáò. ×þñá ôùí áíïìéþí êáé ôùí óêáíäÜëùí. 40.000 ¸ëëçíåò êáé Åëëçíßäåò Ýëáâáí ðáñÜíïìá óõíôÜîåéò êáé åðéäüìáôá. ÏíïìÜóôçêáí "ôõöëïß" ÷ùñßò íá åßíáé. Óôç ÆÜêõíèï ïíïìÜóôçêáí "ôõöëïß" 100 Üôïìá. "Ôõöëüò" Ï ê. ÄçìÞôñçò ÌðñÜíçò Æáêõíèéíüò Þôáí ïäçãüò ÔÁ×É. ÏíïìÜóôçêáí, ÷ùñßò íá åßíáé: "áíÜðçñïé". ÏíïìÜóôçêáí 40.000 ¸ëëçíåò êáé Åëëçíßäåò, "Üêïõóïí, Üêïõóïí", "áíÜðçñïé" êáé Ýëáâáí ðáñÜíïìá óõíôÜîåéò êáé åðéäüìáôá. ¸ëáâáí óõíôÜîåéò êáé ãéá óõììåôï÷Þ óôçí ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç Üíèñùðïé, ðïõ ïýôå êáí Þôáí ãåííçìÝíïé ôüôå, ðïõ ïýôå êáí åß÷áí ãåííçèåß ôïí êáéñü ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò. ¹ôáí "ðáíôåëþò" áíýðáñêôïé. Êáé, åí ôïýôïéò, Ýëáâáí óýíôáîç ùò "áíôéóôáóéáêïß". "Âáóéëåýåé" ç äéáöèïñÜ. ÐëÞñùò! ¸÷åé öôÜóåé óôï æåíßè, óôï áðüãåéü ôçò. Åßíáé ìéá "áôïìéêÞ âüìâá" ðïëëþí ìåãáôüíùí, ìåãáëýôåñç êé áõôÞ ôçò ×éñïóßìá êáé ôïõ ÍáãêáóÜêé. ÔéíÜæåé óôïí áÝñá êÜèå Ýííïéá çèéêÞò êáé äéêáßïõ! ÄéáöèïñÜ ðáíôïý. Óå êÜèå äçìüóéï ôïìÝá: Óôï ÉÊÁ, óôéò åöïñßåò, óôéò ðïëåïäïìßåò, óôá íïóïêïìåßá, óôá êáýóéìá, óôï åìðüñéï. ÄéáöèïñÜ óôçí ðïëéôéêÞ. Ðïëéôéêïß ïéêåéïðïéÞèçêáí ÷ñÞìáôá ôïõ äçìïóßïõ, ÷ñÞìáôá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý. Êáé êáíÝíáò äåí Ý÷åé ëïãïäïôÞóåé åíþðéïí ôçò åëëçíéêÞò äéêáéïóýíçò. ÖïñïäéáöõãÞ êáé öïñïáðïöõãÞ. Êáé ìüíï ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé êáé ïé óõíôáîéïý÷ïé äåí áðïêñýðôïõí ôßðïôá. Ïýôå "äñá÷ìÞ". Ðáíôïý óÞøç, áíïìßá, êõêëþìáôá. Ðáíôïý äéáöèïñÜ. ÊÜôïéêïò ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ Ìåóïëïããßïõ åéóÝðñáôôå ãéá ôïí ßäéï ëüãï êáé ãéá ôçí ßäéá áéôßá ü÷é Ýíá êáé äýï, áëëÜ, "Üêïõóïí, Üêïõóïí" åííÝá -9- åðéäüìáôá. ÊáèçìåñéíÜ áíáêáëýðôïíôáé íÝá óêÜíäáëá. ÊáèçìåñéíÜ ãßíïíôáé ðñÜîåéò åãêëçìáôéêÝò: äïëïöïíßåò, ëçóôåßåò, êëïðÝò, äéáññÞîåéò. ÊÜèå ôüóï ÷ïõëéãêáíéóìïß êáé ôáñá÷Ýò áð' ôïõò êïõêïõëïöüñïõò. ÊÜèå ôüóï äéáôÜñáîç êáé êáôÜëõóç ôçò Ýííïìçò ôÜîçò. Ôï êñÜôïò áäõíáôåß íá åðéâÜëëåé ôïí íüìï êáé ôçí ôÜîç. Íá ðåñéöñïõñÞóåé ôá äéêáéþìáôá ôïõ ðïëßôç. Íá åîáóöáëßóåé ôçí éóïíïìßá êáé ôçí éóïðïëéôåßá. ¸÷ïõìå ãßíåé ï ðåñßãåëïò ôçò Õöçëßïõ. Ç ÅëëÜäá Ý÷åé ÷Üóåé ôçí áîéïðéóôßá ôçò. Ôï åèíéêü ôçò êýñïò Ý÷åé ôñùèåß. Ç Äçìïêñáôßá, ùò ðïëßôåõìá, êÜèå ôüóï ÷Üíåé ôï íüçìÜ ôçò. Ãßíåôáé ãñÜììá êåíü!

5

ÊéíçôïðïéÞóåéò äéáìáñôõñßáò ðñáãìáôïðïßçóáí ïé äÞìáñ÷ïé ôçò ÁôôéêÞò ÓõãêÝíôñùóç Ýîù áðü ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ðñáãìáôïðïßçóáí ôçí Ôñßôç 27 Ìáñôßïõ ïé äÞìáñ÷ïé ôçò ÁôôéêÞò äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôéò óõíå÷åßò ðåñéêïðÝò ðüñùí ãéá ôçí Áõôïäéïßêçóç. Åðßóçò, ïé äÞìïé ôçò ÁôôéêÞò ôçí Ôñßôç ðáñÝìåéíáí êëåéóôïß áðü ôéò 11 ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ ùñáñßïõ. Áíôéðñïóùðåßá ôùí äçìÜñ÷ùí ìå åðéêåöáëÞò ôçí Å.Å. ôçò ÐÅÄÁ óõíáíôÞèçêå ìå ôïí õðïõñãü ê. Ãéáííßôóç êáé ôïí õöõðïõñãü ê. Êïõêïõëüðïõëï êáé æÞôçóå ôçí åðßëõóç ôùí ðéåóôéêþí ðñïâëçìÜôùí ôçò Áõôïäéïßêçóçò, äßíïíôáò éäéáßôåñç Ýìöáóç óôá åîÞò: - Ïé Êåíôñéêïß Áõôïôåëåßò Ðüñïé ôùí äÞìùí íá áðïäßäïíôáé üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôïí Ðñïûðïëïãéóìü êáé ü÷é ìåéùìÝíïé êáôÜ 15% üðùò óõíÝâç áðñïåéäïðïßçôá ôïí ÖåâñïõÜñéï. - Íá äéáóöáëéóôïýí ôá 450 åêáôïììýñéá ãéá ôçí Áõôïäéïßêçóç ðïõ äåí Ý÷ïõí åããñáöåß óôïí Ðñïûðïëïãéóìü. - Íá áðïäïèïýí ïé ðáñáêñáôçèÝíôåò óôï ðáñåëèüí ðüñïé ôùí äÞìùí. - Íá áíôéìåôùðéóôïýí èåóìéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò Áõôïäéïßêçóçò. Ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ åðáíÝëáâå ôç äéáâåâáßùóç ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí üôé èá äïèïýí ôá 450 åêáôïììýñéá, äÞëùóå üôé ç

áéöíßäéá ìåßùóç ôùí ÊÁÐ èá åðáíåîåôáóôåß ìåôÜ ôéò åêëïãÝò êáé áíáöÝñèçêå óôéò ëýóåéò óå èåóìéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò Áõôïäéïßêçóçò ðïõ äßíåé ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ðïõ ôçí ÄåõôÝñá êáôáôÝèç-

êå óôç ÂïõëÞ. Ïé äÞìáñ÷ïé ôçò ÁôôéêÞò èá óõæçôÞóïõí ôéò åîåëßîåéò áõôÝò óå íÝá ÓõíÝëåõóÞ ôïõò, óÞìåñá ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ êáé þñá 13:00 óôá ãñáöåßá ôçò ÐÅÄÁ.

ÄéáêÞñõîç áëëçëåããýçò óôçí åëëçíéêÞ ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ÄéáêÞñõîç áëëçëåããýçò ðñïò ôçí åëëçíéêÞ ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç êáé ôçí Áõôïäéïßêçóç Üëëùí ÷ùñþí ðïõ Ý÷ïõí ðëçãåß áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç åîÝäùóå ôï Óõìâïýëéï ÄÞìùí êáé Ðåñéöåñåéþí ôçò Åõñþðçò (CEMR) êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíåäñßáóçò óôçí Êïðåã÷Üãç óôéò 22 Ìáñôßïõ, üðïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ Ê. Áóêïýíçò ðáñïõóßáóå ôïí áíôßêôõðï ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ôçò ÷þñáò. Óôç äéáêÞñõîç ìåôáîý ôùí Üëëùí ðñïâëÝðåôáé ç äçìéïõñãßá åíüò Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ ÅäáöéêÞò ÁíÜðôõîçò ãéá íá õðïóôçñé÷èïýí ïé äñÜóåéò êáé ôá ó÷Ýäéá ãéá ôçí ôïðéêÞ êáé ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç óôéò ðüëåéò êáé ôïõò äÞìïõò ôùí ÷ùñþí ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç êáé åéäéêüôåñá ôçí ÅëëÜäá. Ïé ëåðôïìÝñåéåò èá óõæçôçèïýí óôéò 4 Áðñéëßïõ 2012, óôçí ÁèÞíá, üðïõ áíáìÝíåôáé íá ãßíåé êïéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò ÊÅÄÅ êáé áíôéðñïóùðåßáò ôïõ Åêôåëåóôéêïý Ãñáöåßïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ ÄÞìùí êáé Ðåñéöåñåéþí ôçò Åõñþðçò, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ðñüåäñï êáé äÞìáñ÷ï ÓôïõôãÜñäçò Wolfgang Schuster. KáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ï ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ Ýêáíå áíáëõôéêÞ ðáñïõóßáóç ôùí ìåôáññõèìßóåùí ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé óôçí Áõôïäéïßêçóç ìå ôï ðñüãñáììá "ÊáëëéêñÜôçò" êáèþò êáé ôéò óõíÝðåéåò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óôïõò äÞìïõò êáé ôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò. Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò õðïãñÜììéóáí üôé ïé óõíÝðåéåò ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ðéÝæïõí êáèïñé-

óôéêÜ åõñùðáúêÝò ÷þñåò, ÐåñéöÝñåéåò êáé äÞìïõò êáèþò êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò ðïëßôåò. Ôáõôü÷ñïíá üìùò áðåéëåß ôï êïéíü åõñùðáúêü ó÷Ýäéï äéáéñþíôáò ãéá ìßá áêüìç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôçò Åõñþðçò, ôçí Þðåéñï êáé ôïõò ëáïýò ôçò. ÅîÝöñáóáí ôçí áëëçëåããýç ôïõò óôïí åëëçíéêü ëáü, ðïõ áíôéìåôùðßæåé ïéêïíïìéêÝò äõóêïëßåò êáé Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ ìÝôñá ëéôüôçôáò êáé êÜëåóáí ôéò ôïðéêÝò êáé ðåñéöåñåéáêÝò áñ÷Ýò ôçò Åõñþðçò íá õéïèåôÞóïõí óõìâïëéêÝò äéáêçñýîåéò áëëçëåããýçò ðñïò ôïõò ¸ëëçíåò ïìïëüãïõò ôïõò, õðåíèõìßæïíôáò ôç óôáèåñÞ óõíåéóöïñÜ ôïõò óôçí áîßá ôçò äçìïêñáôßáò óôçí Åõñþðç êáé ôçí áäéáìöéóâÞôçôç èÝóç ôïõò óôçí åõñùðáúêÞ ïéêïãÝíåéá. ÅðéðëÝïí áðïöáóßóôçêå ç ðñïþèçóç ôçò óõíåñãáóßáò ìÝóù ôùí áäåëöïðïéÞóåùí ìå åëëçíéêÝò ðüëåéò êáèþò êáé ôçí óôÞñéîç ôïõ åëëçíéêïý ôïõñéóìïý ìå ðáñïõóéÜóåéò óå åêèÝóåéò êáé ðñïþèçóç åëëçíéêþí ðñïúüíôùí. Åðßóçò áðïöáóßóôçêå íá õðïâëçèïýí óõãêåêñéìÝíá ó÷Ýäéá êáé ðñùôïâïõëßåò óõíåñãáóßáò êáé áíôáëëáãÞò êáëþí ðñáêôéêþí ìå ôïõò åëëçíéêïýò äÞìïõò ãéá íá õðïóôçñé÷èåß ç âéþóéìç áíÜðôõîç êáé ç áðáó÷üëçóç. ÔÝëïò ôï CEMR êÜëåóå ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç íá óôçñßîåé ôéò ðñùôïâïõëßåò êáé ôá ó÷Ýäéá ôçò ÅõñùðáúêÞò Áõôïäéïßêçóçò, áíáãíùñßæïíôáò Ýìðñáêôá ôïí åéäéêü ñüëï êáé ôç óõìâïëÞ ôùí ôïðéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí áñ÷þí óôï îåðÝñáóìá ôçò êñßóçò.

Ïëïêëçñþèçêå ç äéáâïýëåõóç ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ïëïêëçñþèçêå ç äçìüóéá äéáâïýëåõóç ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí “Ñõèìßóåéò ãéá ôçí ÔïðéêÞ ÁíÜðôõîç, ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç êáé ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç - ÅíóùìÜôùóç Ïäçãßáò 2009/50/ÅÊ”. Ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÔÜóïò Ãéáííßôóçò, ôïíßæåé üôé “ôï õðïõñãåßï èá åîåôÜóåé ìå ðñïóï÷Þ ôéò áðüøåéò êáé ôéò ðñïôÜóåéò ðïõ äéáôõðþèçêáí ìå êñéôÞñéï ôç âåëôßùóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ, ôïõ ïðïßïõ ç óõæÞôçóç åðßêåéôáé óôç ÂïõëÞ”. Õðåíèõìßæåôáé üôé ìå ôï ó÷Ýäéï íüìïõ ñõèìßæïíôáé óçìáíôéêÝò åêêñåìüôçôåò ôïõ “ÊáëëéêñÜôç”, üðùò ç ôïðéêÞ áíÜðôõîç, ïéêïíïìéêÜ êáé åñãáóéáêÜ èÝìáôá, êáèþò êáé ç åíóùìÜôùóç óôï åèíéêü äßêáéï åõñùðáúêÞò ïäçãßáò ãéá ôïõò ìåôáíÜóôåò õøçëÞò åéäßêåõóçò. Óôï ðïëõóÝëéäï ó÷Ýäéï íüìïõ, äßäåôáé Ýìöáóç óôç äéáöÜíåéá

êáé ôïí Ýëåã÷ï íïìéìüôçôáò óôéò ïéêïíïìéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôùí äÞìùí êáé ôùí Ðåñéöåñåéþí, êáèþò êáé óôá åñãáóéáêÜ, åíþ ðñïâëÝðåôáé êáé ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò “Áõôïäéïßêçóç - ÊïéíùíéêÞ Óõíï÷Þ - Éóüññïðç ÁíÜðôõîç (ÁÊÓÉÁ)” ìÝóù ðüñùí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíá ðñïãñÜììáôá. Åðßóçò, õðÜñ÷ïõí üëåò ïé ñõèìßóåéò ãéá ôïõò íÝïõò öïñåßò äéá÷åßñéóçò óôåñåþí áðïâëÞôùí (ÖÏÄÓÁ). Óçìåéþíåôáé äå üôé ôï äåýôåñï ìÝñïò ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ áöïñÜ ôçí ðñïóáñìïãÞ ôçò åëëçíéêÞò íïìïèåóßáò óôçí Ïäçãßá 2009/50/ÅÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 25çò ÌáÀïõ 2009, “ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò åéóüäïõ êáé äéáìïíÞò ðïëéôþí ôñßôùí ÷ùñþí ìå óêïðü ôçí áðáó÷üëçóç õøçëÞò åéäßêåõóçò”.


6

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÄÇÌÏÓ ÐÁÉÁÍÉÁÓ

ÅêäÞëùóç ãéá ôçí åðÝôåéï ôçò 25çò Ìáñôßïõ 1821 Ôï ÓÜââáôï 24 Ìáñôßïõ, óôçí áßèïõóá ôçò Óõíéäéïêôçóßáò Ðáéáíßáò ðñáãìáôïðïéÞèçêå óõíáõëßá ×ïñùäéáêÞò ÌïõóéêÞò ãéá ôçí åðÝôåéï ôçò ÅèíéêÞò Ðáëéããåíåóßáò ôçò 25çò Ìáñôßïõ 1821, áðü ôïí Ðïëéôéóôéêü - Áèëçôéêü Ïñãáíéóìü ôïõ äÞìïõ Ðáéáíßáò. Óôçí åêäÞëùóç ðáñïõóéÜóôçêáí ïé ôñåéò ÷ïñùäßåò ôïõ äÞìïõ ðïõ åíèïõóßáóáí ìå ôñáãïýäéá óýã÷ñïíùí óõíèåôþí áëëÜ êáé ìå ðáñáäïóéáêÜ åðåôåéáêÜ óõíïäåßá ëáúêþí ïñãÜíùí êáé åéäéêüôåñá: - Ôñáãïýäéá óýã÷ñïíùí ÅëëÞíùí óõíèåôþí, áðü ôç ÐáéäéêÞ - ÅöçâéêÞ ×ïñùäßá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Áèëçôéêïý Ïñãáíéóìïý ôïõ äÞìïõ, õðü ôçí äéåýèõíóç ôçò ìáÝóôñïõ êáò Êùíóôáíôßáò ËÜóêïõ. - Ôñáãïýäéá óýã÷ñïíùí ÅëëÞíùí óõíèåôþí, áðü ôç ÌéêôÞ ÔåôñÜöùíç ×ïñùäßá Åíçëßêùí ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Áèëçôéêïý Ïñãáíéóìïý ôïõ äÞìïõ, õðü ôçí äéåýèõíóç ôïõ ìáÝóôñïõ ê. ÉùÜííç ÂñõæÜêç. - ÐáñáäïóéáêÜ, ÅðåôåéáêÜ ôñáãïýäéá áðü ôç ÄçìïôéêÞ ×ïñùäßá ÅëëçíéêÞò ÐáñáäïóéáêÞò ÌïõóéêÞò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Áèëçôéêïý Ïñãáíéóìïý ôïõ äÞìïõ, óõíïäåßá ËáúêÞò Ïñ÷Þóôñáò Ðáñáäïóéáêþí ÏñãÜíùí, õðü ôçí äéåýèõíóç ôïõ ÷ïñÜñ÷ç ê. Êùí/íïõ ÌÜñêïõ. Óôï ôÝëïò ôçò óõíáõëßáò ï äÞìáñ÷ïò ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÄÜâáñçò áöïý åõ÷áñßóôçóå êáé óõíå÷Üñç Ýíáí - Ýíáí äáóêÜëïõò - ÷ïñÜñ÷åò êáé ÷ïñùäïýò ôçò åêäÞëùóçò áëëÜ êáé ôïí ðñüåäñï ôïõ Ðïëéôéóôéêïý - Áèëçôéêïý Ïñãáíéóìïý ôïõ äÞìïõ Ðáéáíßáò ê. Óôáýñï ÈáíÜóç ãéá ôçí Üñôéá äéïñãÜíùóÞ ôçò, áíÝöåñå: "ÓÞìåñá èáõìÜóáìå ôïõò äéêïýò ìáò áíèñþðïõò ðïõ ìáò ðáñïõóéÜóïõí áõôÞí ôçí ùñáßá åêäÞëùóç ãéá íá ãéïñôÜóïõìå ôçí åðÝôåéï ôçò 25çò Ìáñôßïõ 1821 êáé èÝëù íá ôïõò óõã÷áñþ ãéá ôçí óõãêßíçóç êáé ôïí åíèïõóéáóìü ðïõ ìáò ðñïóÝöåñáí. Åßíáé ðåñéóóüôåñï áíáãêáßï áðü êÜèå Üëëç ÷ñïíéÜ üëïé ïé ¸ëëçíåò íá óôáèïýìå üñèéïé ìå óçìáßá ôçí éóôïñßá ìáò ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá åããõçèïýìå Ýíá ìÝëëïí áíôÜîéï ôùí áíáãêþí ôùí ðáéäéþí ìáò. Ôéìþíôáò ôïõò Þñùåò ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôéìïýìå ôï èÜññïò, ôçí äýíáìç ôçò øõ÷Þò êáé ôçí áðïöáóéóôéêüôçôÜ ôïõò ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óêïðïýí ôïõò ðïõ äåí Þôáí Üëëïò áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ðáôñßäáò ìáò. ÁõôÞ ôç äýíáìç ðñÝðåé íá áíôëÞóïõìå êáé íá áíôéìåôùðßóïõìå ôá ðñïâëÞìáôÜ ìáò ìå õðïìïíÞ êáé åðéìïíÞ".

ÄéÜëåîç ìå èÝìá “Ç ãõíáßêá óôçí ÁèçíáúêÞ Äçìïêñáôßá” Ïé Ößëïé ôïõ Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ Ìáñáèþíá ôçí ÊõñéáêÞ 8 Áðñéëßïõ óôéò 10.30 ð.ì. óôï Ìïõóåßï Ìáñáèùíßïõ Äñüìïõ (Ëåùö. Ìáñáèþíïò êáé 25çò Ìáñôßïõ, óôï Ìáñáèþíá) äéïñãáíþíïõí åêäÞëùóç ìå èÝìá: "Ç ãõíáßêá óôçí ÁèçíáúêÞ Äçìïêñáôßá". Ï óõããñáöÝáò Èåüäùñïò Äçìçôñüðïõëïò èá ðáñïõóéÜóåé ôï ïìþíõìï âéâëßï ôïõ üðïõ, ðáñáèÝôïíôáò Üöèïíá ÷ùñßá áðü ôçí áñ÷áßá åëëçíéêÞ ãñáììáôåßá, ðñïóðáèåß íá äþóåé ìéá ðéï áêñéâÞ åéêüíá ôçò ãõíáéêåßáò æùÞò óôçí áñ÷áßá ÅëëÜäá êáé åéäéêÜ óôçí áñ÷áßá ÁèÞíá. Åðéêåíôñþíåé óå åêåßíåò ôéò ðëåõñÝò ôçò æùÞò ôùí áñ÷áßùí Åëëçíßäùí ðïõ Ý÷ïõí ðáñåîçãçèåß ðåñéóóüôåñï áðü ôïõò óýã÷ñïíïõò ìåëåôçôÝò. ÌåôÜ ôçí åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ôáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ óõëëüãïõ.

Ãíùñéìßá ìå Ýíáí Çñùá ï Ìáíþëçò ÃëÝæïò åðßôéìïò äçìüôçò Ìáñêïðïýëïõ Ç åëëçíéêÞ éóôïñßá áðïôåëåß Ýíá äéáñêÞ áãþíá ãéá ôçí åëåõèåñßá êáé ôç äéêáéïóýíç, åèíéêÞ êáé êïéíùíéêÞ. Áí êáé ïé ðåñéóóüôåñïé åßìáóôå åîïéêåéùìÝíïé ìå ôá éóôïñéêÜ ãåãïíüôá, ëßãïé Ý÷ïõìå ôçí åõêáéñßá íá ãíùñßóïõìå áðü êïíôÜ, Ýíá æùíôáíü ¹ñùá. Ç ìïíáäéêÞ áõôÞ åõêáéñßá äüèçêå áìÝóùò ìåôÜ ôéò åêäçëþóåéò åïñôáóìïý ãéá ôçí ÅèíéêÞ ÅðÝôåéï ôçò 25çò Ìáñôßïõ, ðïõ ïñãÜíùóå ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ êáé ôßìçóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ðëÞèïò êüóìïõ. "Ïé Þñùåò ðïëåìïýí óáí ¸ëëçíåò" åß÷å äçëþóåé ï Âñåôáíüò ðñùèõðïõñãüò Ïõßíóôïí Ôóþñôóéë, ãéá ôçí Áíôßóôáóç ôùí ÅëëÞíùí êáôÜ ôïí Äåýôåñï Ðáãêüóìéï Ðüëåìï. "Ïé Þñùåò ðáñáìÝíïõí üñèéïé, æùíôáíïß êáé ìá÷çôéêïß, ãéá íá äéáôçñïýí æùíôáíÞ ôç ìíÞìç ôùí óõíáãùíéóôþí ôïõò ðïõ Ýöõãáí êáé íá ìåôáëáìðáäåýóïõí ôç öëüãá, óå åìÜò ðïõ äåí åß÷áìå ôçí ôý÷ç íá áãùíéóôïýìå áêüìá", èá Ýëåãáí üóïé ðáñáêïëïýèçóáí ôçí ïìéëßá ôïõ ê. Ìáíþëç ÃëÝæïõ, ôçí ÊõñéáêÞ 25 Ìáñôßïõ 2012, óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Ìáñêïðïýëïõ. Ôïí ê. ÃëÝæï, õðïäÝ÷ôçêå ï äÞìáñ÷ïò Ìáñêïðïýëïõ ÓùôÞñçò É. Ìåèåíßôçò, ìïéñáæüìåíïò ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ åìðåéñßá ôçò ðñþôçò ôïõò óõíÜíôçóçò, ôï 1983 óôç Èåóóáëïíßêç, üðïõ ùò öïéôçôÞò, ðáñáêïëïýèçóå ïìéëßá ôïõ óôç ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ. Óôç óõíÝ÷åéá ðáñÝäùóå ôçí ôéìçôéêÞ äéÜêñéóç ôïõ Åðßôéìïõ Äçìüôç, üðùò êáé ôï éóôïñéêü âéâëßï "Ôï Ìáñêüðïõëï ôùí ÌåóïãåßùíÏäïéðïñéêü óôïõò áéþíåò" ôïõ óõìðïëßôç ìáò óõããñáöÝá ÓôáìÜôç Ìåèåíßôç, óôïí åðß 70 ÷ñüíéá áãùíéóôÞ êáé ðíåõìáôéêü Üíèñùðï! Óå ìéá êáôÜìåóôç áßèïõóá, ï åíåíçíôÜ÷ñïíïò ê. ÃëÝæïò áðåýèõíå üñèéïò åðß ìßá þñá, Ýíá óõãêëïíéóôéêÜ ìåóôü, äéåéóäõôéêü ëüãï, ðëÞñïõò äéáýãåéáò êáé óéäçñÜò ìíÞìçò, âáóéóìÝíï óå éóôïñéêÜ óôïé÷åßá êáé äéáíèéóìÝíï áðü ðñïóùðéêÜ âéþìáôá, äß÷ùò ðïôÝ íá "õðïôá÷èåß" óôçí åõêïëßá ôïõ êçñýãìáôïò Þ áêüìá êáé ôçò êáñÝêëáò ðïõ ôïõ åß÷å ðñïóöåñèåß. ÁêñéâÞò, ü÷é ìüíï óôç óõíï÷Þ ôùí -äß÷ùò êåßìåíï Þ óçìåéþóåùí- óêÝøåùí, áëëÜ êáé óôï ÷ñïíéêü ðñïãñáììáôéóìü ôçò åêäÞëùóçò. ÄéáôñÝ÷ïíôáò ôïõò åèíéêïáðåëåõèåñùôéêïýò á-

ãþíåò ôùí ÅëëÞíùí, áðü ôçí áñ÷áéüôçôá Ýùò êáé óÞìåñá, äéáðßóôùóå üôé

"ôï 1821 êáé ôï 1944 êåñäßóáìå ôçí åëåõèåñßá ìáò, áëëÜ ü÷é êáé ôçí åèíéêÞ ìáò áíåîáñôçóßá". ÌÝóá óå ìéá ôñéåôßá, ôï 1824, ïé ÌåãÜëåò ÄõíÜìåéò ìáò åðÝâáëáí ôç ëÞøç äáíåßïõ, ôï ïðïßï áðïðëçñþóáìå… ìüëéò ðñéí áðü äþäåêá (12) ÷ñüíéá! Óôï äå Äåýôåñï Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, åíþ Þìáóôáí ôï ðñþôï Ýèíïò ðïõ áíôéóôÜèçêå óôéò äõíÜìåéò ôïõ ¢îïíá, ìåôñþíôáò ôåñÜóôéåò áíèñþðéíåò êáé õëéêÝò áðþëåéåò, ðáñáìÝíïõìå ïé ìüíïé ðïõ äåí Ý÷ïõìå ëÜâåé ðïëåìéêÝò áðïæçìéþóåéò. ¼÷é ìüíï áõôÝò ðïõ áîéþíïõìå åìåßò, áëëÜ ïýôå êáí áõôÝò ðïõ âåâáéþíåé ç ßäéá ç Ãåñìáíßá! Áîßæåé íá óçìåéùèåß ôï ðåñéóôáôéêü, ìå ôï ïðïßï äéÜëåîå íá ÷áéñåôßóåé ôçí åêäÞëùóç ï ê. ÃëÝæïò: áíáöÝñèçêå óôïõò 30 êáé ðëÝïí óõãêñáôïýìå-

íïýò ôïõ Ìáñêïðïõëéþôåò ôï 1943, óôéò ÖõëáêÝò ÊáëëéèÝáò, ðïõ ìÜëéóôá, áí êáé ï ìéêñüôåñïò óå çëéêßá êñáôïýìåíïò, ôïí åîÝëåîáí èáëáìÜñ÷ç. Ãéá íá óõìðëçñþóåé ÷áñéôïëïãþíôáò: "ÁõôÞ Þôáí ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ìå ôßìçóáí ïé Ìáñêïðïõëéþôåò". Ç öõëÜêéóÞ ôïõò ïöåéëüôáí óôçí áíôéóôáóéáêÞ ôïõò äñÜóç êáé óõãêåêñéìÝíá, óôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå äßêôõï öõãÜäåõóçò ÅëëÞíùí Áîéùìáôéêþí, Åâñáßùí, ¢ããëùí êáé ìåëþí ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò, ìÝóù ôïõ ëéìáíéïý ôïõ Ðüñôï ÑÜöôç, ðñïò ôï óõììá÷éêü ÌÝôùðï ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò. ÔÝëïò, êÜëåóå ôïí äÞìï Ìáñêïðïýëïõ êáé ôçí åêðáéäåõôéêÞ êïéíüôçôá, íá óõíäñÜìïõí óôçí éóôïñéêÞ Ýñåõíá êáé ðëÞñç êáôáãñáöÞ ôùí ãåãïíüôùí, ðïõ ïäÞãçóáí óôç óýëëçøç ôçò ïìÜäáò ôùí Ìáñêïðïõëéùôþí. ÆÞôçóå åðßóçò, ôç óõìðáñÜóôáóç óôïí áãþíá ãéá ôéò Åðáíïñèþóåéò. Ï äÞìáñ÷ïò Ìáñêïðïýëïõ ÓùôÞñçò É. Ìåèåíßôçò, äåóìåýôçêå êáé ãéá ôá äýï, äçëþíïíôáò ðùò åßíáé ôï åëÜ÷éóôï ðïõ ìðïñïýìå íá ðñÜîïõìå ãéá áõôïýò ðïõ ìáò ôßìçóáí!


åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÅãêáéíéÜóèçêå óôçí ÁèÞíá ôï ðñþôï áðü ôá 27 ÓõìâïõëåõôéêÜ ÊÝíôñá

ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò âßáò êáôÜ ôùí ãõíáéêþí

ÅãêáéíéÜóèçêå ôçí Ôñßôç ôï Óõìâïõëåõôéêü ÊÝíôñï Ãõíáéêþí "Ðïëýêåíôñï" ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Éóüôçôáò ôùí Öýëùí, óôï êôßñéï ôïõ ÊÅÈÅÁ óôç óõìâïëÞ ôùí ïäþí ×. Ôñéêïýðç êáé Âáëôåóôßïõ. Åßíáé ôï ðñþôï áðü ôá 27 ÓõìâïõëåõôéêÜ ÊÝíôñá äÞìùí óå üëç ôç ÷þñá ðïõ óå óõíäõáóìü ìå 19 îåíþíåò èá áðïôåëÝóïõí Ýùò ôá ôÝëç ôïõ 2015 ôï ìç÷áíéóìü ðïëéôéêÞò ôçò ÃÃÉÖ êáé ôïõ õð. Åóùôåñéêþí ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò âßáò êáôÜ ôùí ãõíáéêþí êáé ü÷é ìüíïí. Ôï Ðïëýêåíôñï èá ðáñÝ÷åé õðçñåóßåò óå ôÝóóåñéò ôïìåßò: øõ÷ïêïéíùíéêÞ óôÞñéîç, óõìâïõëåõôéêÞ óå èÝìáôá áðáó÷üëçóçò êáé åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, íïìéêÞ óõìâïõëåõôéêÞ êáé óõìâïõëåõôéêÞ õãåßáò. Ãé’ áõôü óõíåñãÜæåôáé ìå ôï ÊÝíôñï Åñåõíþí ãéá ÈÝìáôá Éóüôçôáò - ìå åéäéêïýò óå èÝìáôá áðáó÷üëçóçò êáé åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, ôï íïóïêïìåßï "Åë. ÂåíéæÝëïõ" - ìå ôçí ðáñïõóßá åéäéêïý áðü ôï íïóïêïìåßï ìéá öïñÜ ôçí åâäïìÜäá êáé ôç äéåîáãùãÞ óåìéíáñßùí óå èÝìáôá áíáðáñáãùãÞò êáé óåîïõáëéêÞò õãåßáò, ôï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ êáé Ðñüëçøçò ÍïóçìÜôùí- ìå åéäéêü óå èÝìáôá äçìüóéáò õãåßáò êáé ôïí Äéêçãïñéêü Óýëëïãï Áèçíþí ãéá ôçí ðáñï÷Þ íïìéêÞò âïÞèåéáò. ×èåò åãêáéíéÜóèçêå ôï Óõìâïõëåõôéêü ÊÝíôñï Ãõíáéêþí óôçí ÐÜôñá, óôéò 3 Áðñéëßïõ óôç Ëáìßá êáé óôéò 6 Áðñéëßïõ óôï ÇñÜêëåéï. Èá áêïëïõèÞóïõí ôá ÊÝíôñá óå Ëáìßá, ËÜñéóá, Ôñßðïëç êáé ÈåóóáëïíéêÞ. Ç ãåíéêÞ ãñáììáôÝáò Éóüôçôáò, Ìáñßá ÓôñáôçãÜêç, ôüíéóå ôéò ãñáöåéïêñáôéêÝò êáé Üëëåò äõóêïëßåò ðïõ óõíÜíôçóå ï öïñÝáò óôç äçìéïõñãßá ôùí äïìþí. "¼ôáí ôïí ÍïÝìâñéï 2009 áíáêïéíþíáìå ìå ôïí ôüôå õðïõñãü ôç ëåéôïõñãßá ôùí ÊÝíôñùí, êáìßá êáé êáíÝíáò ìáò äåí ìðïñïýóå íá öáíôáóèåß üôé èá ÷ñåéÜæïíôáí äõüìéóé ÷ñüíéá ãéá íá ôá åãêáéíéÜóïõìå. Äõüìéóé ÷ñüíéá ðáëåýïõìå ìå ôç ãñáöåéïêñáôßá ôïõ ÅÓÐÁ êáé ôïí êáêü ôïõ ó÷åäéáóìü, ìå ôéò áãêõëþóåéò ôïõ åëëçíéêÞò äçìüóéáò äéïßêçóçò, ðïõ åßíáé åìöáíåßò ü÷é ìüíï óôéò äéáäéêáóßåò, áëëÜ êáé óôéò íïïôñïðßåò ôùí áíèñþðùí, ðïëëþí óôåëå÷þí ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò êáé ïñéóìÝíùí ðïëéôéêþí ðñïóþðùí". Ãéá ôïí ñüëï ôïõ ÊÝíôñïõ óçìåßùóå üôé "ç Ðïëéôåßá ðáñÝ÷åé ôï ðëáßóéï, ïé óýìâïõëïé ôïõ Ðïëýêåíôñïõ ôçí åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç êáé ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá åããõÜôáé ôçí ðñïóÝããéóç ôçò óõìâïõëåõôéêÞò äéáäéêáóßáò, óýìöùíá ìå ôéò óýã÷ñïíåò ðñïäéáãñáöÝò ãéá ôç óôÞñéîç ôùí ãõíáéêþí ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç". "Ç âßá ðïõ áóêåßôáé óôéò ãõíáßêåò ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæåôáé ü÷é ùò áðëÞ ðáñáâßáóç ôùí íüìùí êáé ôùí êáíüíùí, áëëÜ ùò ìéá ðñïóâïëÞ ôçò êïéíùíßáò ãéá ôçí ïðïßá üëïé Ý÷ïõìå åõèýíç" óçìåßùóå ï õð. Åóùôåñéêþí ÔÜóïò Ãéáííßôóçò êáé ðñü-

óèåóå: "Óå ðåñéüäïõò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò êáé êïéíùíéêÞò êñßóçò, üðùò áõôÞ ðïõ âéþíåé ç ÷þñá ìáò, ïé ðåñéðôþóåéò ãõíáéêþí, ðïõ õößóôáíôáé âßá áõîÜíïíôáé. Öáßíåôáé ðùò ðëÞôôïíôáé ðåñéóóüôåñï êáé õößóôáíôáé ðïëëáðëÝò äéáêñßóåéò ïé ãõíáßêåò ðïõ áíÞêïõí óå êïéíùíéêÜ åõðáèåßò ïìÜäåò". Ï õðïõñãüò åîÝöñáóå ôçí åëðßäá ç Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôùí Óõìâïõëåõôéêþí ÊÝíôñùí íá ðáñáêéíÞóåé óôï ìÝëëïí ôéò ãõíáßêåò íá êáôáããÝëëïõí ôçí Üóêçóç âßáò ðïõ õößóôáíôáé. Ç âïõëåõôÞò Åðéêñáôåßáò êáé ðñþçí ãåí. ãñáììáôÝáò Éóüôçôáò Åõãåíßá ÔóïõìÜíç-ÓðÝíôæá ðïõ îåêßíçóå ôçí ðñïóðÜèåéá ôï 2008 ìßëçóå ãéá "ðïëý óçìáíôéêü Ýñãï", áëëÜ äéáôýðùóå ðñïâëçìáôéóìü ãéá ôç óõíÝ÷éóç ëåéôïõñãßáò ôùí õðçñåóéþí ìåôÜ ôï 2015. ¼ðùò åßðå "åêôéìþ üôé ìéá ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá äåí ìðïñåß íá óõíå÷éóèåß, åÜí õðÜñ÷åé ìéá õðçñåóßá ðïõ óõññéêíþíåôáé". Ç áíôéäÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí, Á. Áíôùíïðïýëïõ, äåóìåýèçêå åê ìÝñïõò ôïõ äçìÜñ÷ïõ Áèçíáßùí üôé Ýùò ôïí Éïýíéï èá Ý÷åé áíïßîåé ï îåíþíáò ôïõ äÞìïõ Áèçíáßùí. Ï åéäéêüò ãñáììáôÝáò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, Óô. Ãêñßôæáëçò, óçìåßùóå üôé ç ðñïóðÜèåéá îåêßíçóå ôï 2008, áíáäéáìïñöþèçêå ôï 2010 êáé

ðñüóèåóå: "×ñÞìáôá õðÜñ÷ïõí. Áñêåß íá õðÜñ÷ïõí êáé õðåýèõíïé ðïõ èÝëïõí êáé Ý÷ïõí åðé÷åéñçóéáêÞ åðÜñêåéá. ¼ðïõ õðÜñ÷åé ðïëéôéêÞ âïýëçóç, ìáêñüðíïïò ó÷åäéáóìüò êáé õðåõèõíüôçôá, ôá ó÷Ýäéá ìðïñïýí íá õëïðïéçèïýí". ÐáñåìâÜóåéò åðßóçò Ýêáíáí ï äéïéêçôÞò ôïõ ìáéåõôçñßïõ "Åë. ÂåíéæÝëïõ", Í. ÖáëäáìÞò, ðáñïõóßá ôçò õðåýèõíçò íïóçëåõôéêïý ðñïóùðéêïý ôïõ ìáéåõôçñßïõ êáé ôçí õðåýèõíç åêðáßäåõóçò. Ç ðñüåäñïò ôïõ ÄÓ ôïõ ÊÅÅËÐÍÏ, Ôæ. Êñåìáóôéíïý, óçìåßùóå üôé ï áñéèìüò ôùí öïñÝùí ôïõ Åúôæ áõîÜíåôáé, ïé ðåñéóóüôåñïé åßíáé ãõíáßêåò êáé áíÜìåóÜ ôïõò áñêåôÝò ìåôáíÜóôñéåò. Åðßóçò, ðáñåìâÜóåéò Ýêáíáí ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, Á. Ðáðáäçìçôñßïõ-ÔóÜôóïõ, êáé ç êáèçãÞôñéá ôïõ ÁÐÈ êáé ìÝëïò ôçò åðéóôçìïíéêÞò åðéôñïðÞò ôçò ÃÃÉÖ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò êáôÜ ôùí ãõíáéêþí, Ì. ×áñßôïõ-Öáôïýñïõ. Ç ê. Öáôïýñïõ óçìåßùóå üôé "áíïßãåé ìéá êáéíïýñãéá óåëßäá óôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíïõìå ôüóá ÷ñüíéá. Ìéá åñãáæüìåíç óôï ÊÅÈÅÁ ìïõ åßðå üôé ‘üôáí äéÜâáóá ôï âéâëéáñÜêé ôçò êáêïðïßçóçò, Ýêëáéãá äéüôé åßäá ôç æùÞ ìïõ óå ðåñßëçøç’. Ôþñá, ôï óáñÜêé Ý÷åé üíïìá -êáêïðïßçóç- êáé ëýóåéò".

Ï óôü÷ïò ãéá 150.000 ëéãüôåñïõò äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò Ýùò ôï 2015 èá åðéôåõ÷èåß ÂÝâáéïò ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ êáé ôç äÝóìåõóç ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ìåßùóç ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí êáôÜ 150.000 Ýùò ôï 2015, åìöáíßóôçêå ï õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò ÄçìÞôñçò ÑÝððáò, ìéëþíôáò óôï ñáäéüöùíï "ÁèÞíá 9.84", åíþ ôáõôü÷ñïíá Üöçóå áíïéêôü ôï åíäå÷üìåíï íá ìçí êáôÝâåé õðïøÞöéïò óôéò åðéêåßìåíåò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò, "åÜí ôï êüììá êñßíåé üôé ç áðïõóßá ìáò ìðïñåß íá åßíáé ðéï ÷ñÞóéìç áðü ôçí ðáñïõóßá ìáò", üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ åßðå. Ï ê. ÑÝððáò êÜíïíôáò áõôïêñéôéêÞ ãéá ôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ Ý÷åé äéáìïñöùèåß êáé ôçí ðôþóç ôïõ êõâåñíþíôïò êüììáôïò, ôïõëÜ÷éóôïí äçìïóêïðéêÜ, óçìåßùóå: "ÌéëÞóáìå ãéá ôç ÷þñá êáé áöÞóáìå êáôÜ ìÝñïò ôïí åëëçíéêü ëáü. ÅÜí äåí óþóåéò ôï ëáü, äåí óþæåéò ôç ÷þñá óïõ. ×þñá êáé ëáüò åßíáé äýï ðñÜãìáôá ôá ïðïßá åßíáé áäéá÷þñçôá".

Ãéá ôç ìåßùóç ôïõ êñÜôïõò, áíÝöåñå üôé Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ç áîéïëüãçóç ôùí äïìþí, åíþ óôç óõíÝ÷åéá èá áêïëïõèÞóåé ç áîéïëüãçóç ôïõ ðñïóùðéêïý, êÜôé ðïõ äåí Ý÷åé ãßíåé ðïôÝ, åðéóÞìáíå. ÅðáíÝëáâå üôé ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé óÞìåñá áíÝñ÷ïíôáé ðåñßðïõ óôéò 720.000, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí óõìâáóéïý÷ùí (áíÜìåóÜ ôïõò 165.000 Ýíóôïëïé êáé 190.000 åêðáéäåõôéêïß) êáé óçìåßùóå: "ÐïëëÝò öïñÝò ðñïêáëåßôáé ìßá óýã÷õóç óôïí êüóìï üôáí áíáöÝñïíôáé íïýìåñá ãéá õðáëëÞëïõò Üíù ôïõ åêáôïììõñßïõ", åíþ ìå âåâáéüôçôá äÞëùóå üôé ï óôü÷ïò, ãéá ôç ìåßùóç ôùí õðáëëÞëùí êáôÜ 150.000 Ýùò ôï 2015, èá åðéôåõ÷èåß. Ãéá ôïõò 15.000 õðáëëÞëïõò ðïõ ðñÝðåé íá áðï÷ùñÞóïõí åíôüò ôïõ 2012, ôüíéóå üôé "áõôü èá ãßíåé ùò áðüññïéá ìßáò äéáäéêáóßáò ç ïðïßá ôåêìçñéþíåé áõôÞ ôçí áíÜãêç".

ATTIKO BHMA

7

Ï ÓðõñÜããåëïò ÐáíÜò íÝïò äÞìáñ÷ïò ÂÜñçò-Âïýëáò-ÂïõëéáãìÝíçò ÌåôÜ áðü ìõóôéêÞ øçöïöïñßá ï äÞìïò ÂÜñçò-ÂïýëáòÂïõëéáãìÝíçò Ý÷åé íÝï äÞìáñ÷ï. Ìå 12 øÞöïõò äÞìáñ÷ïò áíáäåß÷èçêå ï ìÝ÷ñé ÷èåò áíáðëçñùôÞò ôïõ äçìÜñ÷ïõ Ãñçãüñç Êáóéäüêùóôá, ÓðõñÜããåëïò ÐáíÜò. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò øçöïöïñßáò åßíáé ôá åîÞò: ØÞöéóáí 20 äçìïôéêïß óýìâïõëïé. ¸ëáâáí: ÄáâÜêçò ÄçìÞôñçò 4 øÞöïõò, Íéôåñüðïõëïò ÃéÜííçò 3 øÞöïõò, ÓðõñÜããåëïò ÐáíÜò 12 øÞöïõò, ëåõêü 1 øÞöïò. Ï Óðýñïò ÐáíÜò åêëÝãåôáé áíåëëéðþò áðü ôï 1990 äçìïôéêüò óýìâïõëïò ÂïõëéáãìÝíçò ìå ôï óõíäõáóìü ôïõ Ãñçãüñç Êáóéäüêùóôá. Óôá 20 ÷ñüíéá èçôåßáò óôïí äÞìï ÂïõëéáãìÝíçò, áíÝðôõîå Ýíôïíç äñáóôçñéüôçôá õðçñåôþíôáò ìåôáîý Üëëùí ôç èÝóç ôïõ áíôéäçìÜñ÷ïõ ìå áñìïäéüôçôåò Ðñáóßíïõ, ÐåñéâÜëëïíôïò, Ïéêïíïìéêþí, Äéïßêçóçò êáé Ôå÷íéêþí áóêþíôáò ðáñÜëëçëá ôá êáèÞêïíôá ôïõ áíáðëçñùôÞ äçìÜñ÷ïõ. Ï ê. Ãñçãüñçò Êáóéäüêùóôáò ðáñáéôÞèçêå ôç ÄåõôÝñá, ëüãù óïâáñïý ðñïâëÞìáôïò õãåßáò. Ï ðñþçí äÞìáñ÷ïò ÂÜñçò-Âïýëáò-ÂïõëéáãìÝíçò ðïõ õðÝóôç âáñý åãêåöáëéêü åðåéóüäéï ôïí ðåñáóìÝíï Áýãïõóôï õðÞñîå ãéá 25 ÷ñüíéá äÞìáñ÷ïò ÂïõëéáãìÝíçò êáé åîåëÝãç äÞìáñ÷ïò ôïõ Êáëëéêñáôéêïý äÞìïõ óôéò ôåëåõôáßåò äçìïôéêÝò åêëïãÝò.

Äåí èá åßíáé õðïøÞöéïò óôéò åñ÷üìåíåò åêëïãÝò ï È. ÐÜãêáëïò Ï Èüäùñïò ÐÜãêáëïò äåí èá åßíáé õðïøÞöéïò óôéò åðüìåíåò åêëïãÝò, üðùò ï ßäéïò äÞëùóå óå ðñùéíÞ åêðïìðÞ ôçò ÍÅÔ. "Áðïóýñïìáé, äåí èá åßìáé õðïøÞöéïò óôéò åêëïãÝò. Åßìáé 74 åôþí êáé 32 ÷ñüíéá óôï Êïéíïâïýëéï", áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ï áíôéðñüåäñïò ôçò êõâÝñíçóçò õðïóôÞñéîå åðßóçò üôé ïé åêëïãÝò èá Ýðñåðå íá ãßíïõí óôï ôÝëïò ôïõ 2013, áëëÜ èá ãßíïõí íùñßôåñá ëüãù ôçò åõáéóèçóßáò ðïõ åðéäåéêíýåé ï ðñùèõðïõñãüò óôçí ôÞñçóç ôùí óõìöùíéþí ìåôáîý ôùí êïììÜôùí. ÅðïìÝíùò, ðñüóèåóå, åßíáé "Ü÷áñç" êÜèå óõæÞôçóç ãéá ôçí çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôùí åêëïãþí êáé ç ðñùôïâïõëßá áíÞêåé óôïí ðñùèõðïõñãü. Åêôßìçóå, åðßóçò, üôé ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ áðïäåéêíýïõí üôé äåí ìðïñïýí íá óõãêõâåñíÞóïõí, ôïíßæïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ: "ÐÜíôùò, ôá äýï ìåãÜëá êüììáôá áðïäåéêíýïõí üôé äåí ìðïñïýí íá êõâåñíÞóïõí áðü êïéíïý, áêüìç êé áí Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí áðïöÜóåùí ðïõ ðñÝðåé íá ëçöèïýí åßíáé ðñïäéáãåãñáììÝíï. Åßíáé éäéüìïñöç áõôÞ ç êõâÝñíçóç. Ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò, áëëÜ êáé ôùí äïìéêþí êáé äéáñèñùôéêþí áëëáãþí, ðïõ ðñïùèïýíôáé, åßíáé ðñïäéáãåãñáììÝíåò áðü ôá Ìíçìüíéá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí ðñïóõðïãñÜøåé êáé ôá äýï êüììáôá". Ãéá ôç äéåôÞ äéáêõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ, ìåôáîý Üëëùí, áíÝöåñå: "äåí Ýãéíáí ïé èåóìéêÝò áëëáãÝò ðïõ Ýðñåðå íá ãßíïõí. ÐñÝðåé íá áíáèåùñçèåß ç öõóéïãíùìßá ôïõ ÊéíÞìáôïò êáé íá áðïêáôáóôáèåß ç åóùôåñéêÞ äçìïêñáôßá. ÐñÝðåé íá õðÜñîïõí ïñãáíùìÝíåò ôÜóåéò ìå áðüøåéò". ÔÝëïò, äßíåé äßêéï óôïí ÃéÜííç Ñáãêïýóç ãéá ôéò èÝóåéò ôïõ óôï èÝìá ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôùí ôáîß, ëÝãïíôáò: "Þ êÜíåéò áðåëåõèÝñùóç Þ äåí êÜíåéò".


8

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÅðéóôñïöÞ óôçí ýðáéèñï ãéá êáë ÍÝïé, õøçëïý ìïñöùôéêïý åðéðÝäïõ, ðïõ áíáæçôïýí Ýíá ðïéïôéêüôåñï ìïíôÝëï æùÞòÝóôù êé áí ÷ñåéáóôåß íá óõìâéâáóôïýí ìå ìéêñüôåñåò ïéêïíïìéêÝò áðïëáâÝòóêÝöôïíôáé ôçí åðéóôñïöÞ óôçí ýðáéèñï êáé ôçí åíáó÷üëçóÞ ôïõò ìå ôïí áãñïôéêü ôïìÝá. Áõôü ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ó÷åôéêÞò äçìïóêüðçóçò ôçò Êáðá Research óå ÁôôéêÞ êáé Èåóóáëïíßêç ç ïðïßá åßíáé áðïêáëõðôéêÞ ôùí ôÜóåùí ðïõ äéáìïñöþíïíôáé ôçí ôåëåõôáßá äéåôßá, öáíåñþíïíôáò ôéò âáèéÝò áëëáãÝò óôá ðñüôõðá ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Õðïëïãßæåôáé ìÜëéóôá, üôé ðåñß ôï 1 ìå 1,5 åêáô. Üôïìá, ó÷åäéÜæïõí ôçí åðéóôñïöÞ óôçí ýðáéèñï. Óýìöùíá ìå ôçí Ýñåõíá, ç ïðïßá ðáñïõóéÜóôçêå ôçí Ôñßôç áðü ôïí õðïõñãü ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí Êþóôá Óêáíäáëßäç, ôï 68,2% ôùí åñùôçèÝíôùí Ý÷åé óêåöôåß íá öýãåé, åíþ ôï 19,3% Ý÷åé êÜíåé Þäç óõãêåêñéìÝíåò êéíÞóåéò. Ðåñßðïõ ïé ìéóïß áð' üóïõò åðéèõìïýí íá öýãïõí èÝëïõí íá áó÷ïëçèïýí ìå ôïí áãñïôéêü ôïìÝá (öõôéêÞ ðáñáãùãÞ, êôçíïôñïößá, áëéåßá), ôï 18,3% ìå ôïí ôïõñéóìü - ðïëéôéóìü, ôï 14,2% ìå ôçí åðéêïéíùíßá êáé ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò, ôï 11,8% ìå ôçí åêðáßäåõóç, ôï 10,6% ìå ôçí åíÝñãåéá êáé ôéò ÁÐÅ, ôï 7% ìå ôï åìðüñéï, ôï 6,7% ìå ôïí áãñïôïõñéóìü êáé ôï 5,8% ìå ôç ìáæéêÞ åóôßáóç. Ôá 2/3 ó÷åäüí, üóùí åðéèõìïýí íá ÷ôßóïõí ìéá íÝá æùÞ óôçí åðáñ÷ßá, Ý÷ïõí õøçëÞ ìüñöùóç. Åéäéêüôåñá, ôï 25,4% åßíáé êÜôï÷ïé ìåôáðôõ÷éáêþí ôßôëùí, ôï 43% åßíáé ðôõ÷éïý÷ïé ÁÅÉ- ÔÅÉ, ôï 17,1% åßíáé áðüöïéôïé åðáããåëìáôéêþí ó÷ïëþí, ôï 8,2% áðüöïéôïé ëõêåßïõ êáé 1,2% ãõìíáóßïõ. Ðñüêåéôáé, äå, ãéá ôéò ðéï äõíáìéêÝò åðáããåëìáôéêÝò çëéêßåò, áöïý ôï 10,6% åßíáé ìåôáîý 25-29 åôþí, ôï 21,2% ìåôáîý 30 êáé 34 åôþí, ôï 25,3% ìåôáîý 35-39 åôþí êáé ôï 12,9% ìåôáîý 40-44 åôþí. Åíôõðùóéáêü óôïé÷åßï åßíáé ç äÞëùóç ôïõ 70,3% ôùí åñùôçèÝíôùí, ðùò èá Ýöåõãå ãéá ôï ßäéï Þ ìéêñüôåñï åéóüäçìá, óå áíôÜëëáãìá ìéáò ðéï ïõ-

óéáóôéêÞò êáé ðïéïôéêÞò æùÞò. Ôï åíäéáöÝñïí ôïõò åðéêåíôñþíåôáé ãéá ôéò ðáñáäïóéáêÝò êáëëéÝñãåéåò üóï êáé ãéá âéïëïãéêÜ - åíáëëáêôéêÜ ðñïúüíôá. Åéäéêüôåñá, áð' üóïõò Ý÷ïõí êÜíåé óõãêåêñéìÝíåò êéíÞóåéò ãéá íá öýãïõí, ôï 51,5% åíäéáöÝñåôáé ãéá åëéÜ - åëáéüëáäï, ôï 51,5% ãéá âéïëïãéêÜ ðñïúüíôá, ôï 33,3% ãéá áñùìáôéêÜ öõôÜ, ôï 31,8% ãéá ïðùñïëá÷áíéêÜ, ôï 30,3% ãéá áìðÝëé - êñáóß, ôï 24,2% ãéá ìáíéôÜñéá, ôï 21,2% ãéá ôñïýöá, ôï 19,7% ãéá ñüäéá, ôï 13,6% ãéá öñïýôá, ôï 13,6% ãéá óôÝâéá, ôï 12,1% ãéá âéïêáýóéìá êáé ôï 10,6% ãéá øõ÷áíèÞ/üóðñéá. ÅíäéáöÝñïí Ý÷åé åðßóçò ôï óôïé÷åßï ðùò ç ôÜóç åðéóôñïöÞò óôçí ýðáéèñï èåùñåßôáé èåôéêÞ ðñïïðôéêÞ ãéá ôçí ïéêïíïìßá áðü ôï 75,9% ôùí åñùôçèÝíôùí, ôçí ïéêïãÝíåéá ãéá ôï 72,9%, ôï ßäéï ôï Üôïìï ãéá ôï 70,6% êáé ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ãéá ôï 64,2%.

ÅðáíáðñïêÞñõîç ðñïãñÜììáôïò åãêáôÜóôáóçò íÝùí áãñïôþí "Óõíôåëåßôáé ìéá âáèéÜ ìåôáôñïðÞ óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáé óôá ðñüôõðá æùÞò ðïõ áêüìá äåí Ý÷ïõìå êáôáíïÞóåé ðëÞñùò ôéò äéáóôÜóåéò ôçò" äÞëùóå ï õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí Êþóôáò Óêáí-

Êßíäõíïò ãéá ôç âéïðïéêéëüôçôá ç äçìéïõñãßá áéïëéêïý ðÜñêïõ Ïé ôåëåõôáßåò Üêáñðåò ðñïóðÜèåéåò ãéá åãêáôÜóôáóç öùôïâïëôáúêïý ðÜñêïõ óå áíáäáóùôÝá ðåñéï÷Þ ôïõ Oñïõò ÐåíôÝëçò Ýöåñáí óôï ðñïóêÞíéï óçìáíôéêÝò ðáñáìÝôñïõò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðïëéôéêÞ áíÜðôõîçò Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò (ÁÐÅ). ¼ðùò åðéóçìáßíïõí ç ÅëëçíéêÞ ÏñíéèïëïãéêÞ Åôáéñåßá êáé ç ÅëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Ðïëéôéóìïý ç ðåñßðôùóç ôçò ÐåíôÝëçò, áðïôåëåß ìßá ìüíï áðü ôéò Üóôï÷åò ÷ùñïèåôÞóåéò ÁÐÅ óôïí åëëáäéêü ÷þñï, êáèþò óÞìåñá "åêêñåìïýí äåêÜäåò áéôÞóåéò Ýñãùí ÁÐÅ ìå ðåñéâáëëïíôéêÜ åðéðüëáéï ó÷åäéáóìü åíôüò óçìáíôéêþí ðåñéï÷þí ãéá ôç âéïðïéêéëüôçôá". Ìßá ìáôéÜ óôï ÷Üñôç ôçò ÑõèìéóôéêÞò Áñ÷Þò ÅíÝñãåéáò óôéò õðü åîÝôáóç áéôÞóåéò ãéá Ýñãá ÁÐÅ áíáäåéêíýåé ôï ðñüâëçìá. Óýìöùíá ìå ôçí õðåýèõíç èåìÜôùí ðïëéôéêÞò ðåñéâÜëëïíôïò ôçò ÏñíéèïëïãéêÞò êõñßá Ìáëáìþ ÊïñìðÝôç áðü ôá ðéï ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ðïõ êáôáäåéêíýïõí ôçí áðïôõ÷ßá ôçò äéïßêçóçò íá ó÷åäéÜóåé åãêáôÜóôáóç ÁÐÅ óå óùóôÞ êëßìáêá êáé óå ðåñéï÷Ýò ïé ïðïßåò äåí åßíáé óçìáíôéêÝò ãéá ôç âéïðïéêéëüôçôá åßíáé ç ðåñßðôùóç ôçò Óêýñïõ. "Ï õðü áäåéïäüôçóç óôáèìüò 111 áíåìïãåííçôñéþí ÷ùñïèåôåßôáé åíôüò ôçò Æþíçò ÅéäéêÞò Ðñïóôáóßáò (ÆÅÐ) óôçí íüôéá Óêýñï óå Ýêôáóç ôçò Åêêëçóßáò üðïõ öéëïîåíåßôáé ç ìåãáëýôåñç

óôçí ÅëëÜäá áðïéêßá ôïõ ðáãêïóìßùò áðåéëïýìåíïõ ìáõñïðåôñßôç, êáèþò êáé ðïëëÜ óçìáíôéêÜ åíäçìéêÜ åßäç ÷ëùñßäáò", åðéóçìáßíåé ç êõñßá ÊïñìðÝôç. ¸íá äåýôåñï ðáñÜäåéãìá, óýìöùíá ìå ôçí ßäéá, åßíáé ï õðü áäåéïäüôçóç óôáèìüò 313 áíåìïãåííçôñéþí óôá íçóéÜ ×ßï - ËÞìíï - ËÝóâï ÷ùñïèåôçìÝíïò êáôÜ 70% åíôüò ÆÅÐ üðïõ áíáðáñÜãåôáé ïëüêëçñïò ï åõñùðáúêüò ðëçèõóìüò ôïõ ðáãêïóìßùò áðåéëïýìåíïõ óìõñíïôóß÷ëïíïõ. "Áíôßóôïé÷á ðñïâëçìáôéêïß åßíáé êáé óôáèìïß óôç ÆÅÐ ‘¼ñç ÁíáôïëéêÞò Ëáêùíßáò’. Áõôïß ÷ùñïèåôïýíôáé ìÝóá óå Ýíáí áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò ìåóïãåéáêïýò ìåôáíáóôåõôéêïýò äéáäñüìïõò áðü üðïõ äéÝñ÷ïíôáé ÷éëéÜäåò ðïõëéÜ êÜèå ÷ñüíï", áíáöÝñåé ç êõñßá ÊïñìðÝôç. Ïé ðåñéâáëëïíôéêÝò ïñãáíþóåéò ôïíßæïõí üôé ç ïñèÞ áðüöáóç ìç áäåéïäüôçóçò ôïõ öùôïâïëôáúêïý ðÜñêïõ óôï Ðåíôåëéêü ¼ñïò èá ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé áöïñìÞ þóôå ç Ðïëéôåßá íá ìçí "êáôáðßíåé ôçí êÜìçëï" ôçò áíåîÝëåãêôçò åãêáôÜóôáóçò Ýñãùí ÁÐÅ óå öõóéêÝò êáé ðñïóôáôåõüìåíåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò.


ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

åéäÞóåéò

ëýôåñç ðïéüôçôá æùÞò äáëßäçò, óçìåéþíïíôáò ðùò óÞìåñá ìïñöùìÝíïé Üíèñùðïé, áðïññßðôïõí ôï ìïíôÝëï ôçò ìåæïíÝôáò óôá Âüñåéá ÐñïÜóôéá, ôçò ðáñáèåñéóôéêÞò êáôïéêßáò êáé ôçò êáñéÝñáò ÷ùñßò üñéá, áíáæçôþíôáò ìéá êáëýôåñç ðïéüôçôá æùÞò êáé êáëýôåñåò áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò. Ï ê. Óêáíäáëßäçò áíáêïßíùóå ðùò Üìåóá èá åðáíáðñïêçñõ÷èåß ôï ðñüãñáììá åãêáôÜóôáóçò íÝùí áãñïôþí, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 60 åêáô. åõñþ. Èá ìðïñåß íá êáëýøåé ðåñßðïõ 6.000 áãñüôåò åíþ èá ðñïâëåöèåß êáé åéäéêÞ ðñéìïäüôçóç ýøïõò 10.000 åõñþ ãéá êÜèå Üíåñãï. ÅðéðëÝïí, ôï õðïõñãåßï Ý÷åé êáôáñôßóåé ðëÞñåéò öáêÝëïõò ãéá 52 ðñïúüíôá ìå üëåò ôéò áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí êáëëéÝñãåéÜ ôïõò, ôéò óôñåììáôéêÝò áðïäüóåéò ê.Ü. "Áðü ôçí áñ÷Þ Þìáóôáí áíôßèåôïé ìå ôï ìßæåñï êñáôéóìü ðïõ êñáôÜ ôïí áãñüôç äÝóìéï ôùí åðéäïôÞóåùí êáé áðïöáóßóáìå íá õðïóôçñßîïõìå ôï ðñüôõðï ôïõ ìéêñïý êáé ìåóáßïõ áãñüôç, ðïõ èá äþóåé þèçóç óôçí áíÜðôõîç", ðñüóèåóå ï ê. Óêáíäáëßäçò, óõìðëçñþíïíôáò ðùò ãéá íá ãßíåé ç

åðéóôñïöÞ óôçí ýðáéèñï ðñáãìáôéêüôçôá êáé íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêÞ, ç óôñáôçãéêÞ ðïõ ó÷åäßáóå ôï õðïõñãåßï óôçñßæåôáé óå ôÝóóåñéò ðõëþíåò. ÓõãêåêñéìÝíá, óôçí åîõãßáíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò áãñïôéêÞò áíÜðôõîçò, ìå óôü÷ï ôçí õãéÞ åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ôç ìåßùóç ôçò øáëßäáò áðü ôï ÷ùñÜöé óôï ñÜöé. Äåýôåñïí, óôçí åîõãßáíóç ôçò êïéíùíéêÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò ôùí áãñïôþí ìå ôç óõãêñüôçóç ìåãÜëùí óõíåôáéñéóôéêþí ïñãáíþóåùí ðïõ íá ìðïñïýí íá óôáèïýí óôéò áãïñÝò. Ôñßôïí, óôçí åìðÝäùóç ôçò áíôßëçøçò ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí óôïí áãñïôéêü êüóìï êáé ôÝôáñôïí óôçí óõãêÝíôñùóç ôùí äçìüóéùí ðïëéôéêþí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ Åëëçíá áãñüôç, óôï ðëáßóéï ôùí ïðïßùí êïñõöáßá èÝóç Ý÷åé ç ðïëéôéêÞ ãçò. Óýìöùíá ìå ôá ôåëåõôáßá äéáèÝóéìá óôïé÷åßá, Ý÷ïõí áíáñôçèåß ðñïò åíïéêßáóç 2.176 ôåìÜ÷éá êáé Ý÷ïõí õðïâëçèåß 3.596 áéôÞóåéò, åê ôùí ïðïßùí ïé 1.200 ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áíÝñãïõò, 1.123 áðü Üôïìá Ýùò 35 åôþí êáé 585 áðü êáôü÷ïõò ãåùôå÷íéêþí äéðëùìÜôùí.

ATTIKO BHMA

9

Ðñùôïðïñéáêü ðñüãñáììá ÄÇ-ÌÇÔÇÑ áðü ôïí äÞìï Ùñùðïý Ìå êïéíùíéêÞ åõáéóèçóßá êáé áëëçëåããýç ï äÞìïò Ùñùðïý áðïöÜóéóå ôç äéÜèåóç äçìïôéêÞò ãçò ãéá ïéêïãåíåéáêÝò êáëëéÝñãåéåò Óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ç êñßóç åðéóêéÜæåé üëá ôá íïéêïêõñéÜ, ï äÞìïò Ùñùðïý ìå óåâáóìü êáé õøçëü áßóèçìá åõèýíçò âñßóêåôáé äßðëá óå êÜèå äïêéìáæüìåíç ïéêïãÝíåéá, áíáëáìâÜíïíôáò ôïí ñüëï ôïõ ðéï åíåñãïý ðïëßôç. ¸÷ïíôáò óõíáßóèçóç ôçò óçìåñéíÞò äýóêïëçò êáôÜóôáóçò ï äÞìáñ÷ïò Ùñùðïý ê. ÃéÜííçò ÏéêïíïìÜêïò âñßóêåôáé óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá áíáêïéíþóåé ôçí äéÜèåóç áíåêìåôÜëëåõôçò ãçò ãéá ïéêïãåíåéáêÝò êáëëéÝñãåéåò. Ìå Ýíá ðñùôïðïñéáêü ðñüãñáììá êïéíùíéêÞò åõáéóèçóßáò, ìå ôçí ïíïìáóßá ÄÇ-ÌÇÔÇÑ, ï äÞìïò Ùñùðïý äßíåé ôç äõíáôüôçôá óå üëïõò ôïõò äçìüôåò, ìå ðñïôåñáéüôçôá ôïõò ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñïõò êáé ôéò ðïëýôåêíåò ïéêïãÝíåéåò, íá áðïêôÞóïõí ôá äéêÜ ôïõò áãñïôéêÜ ðñïúüíôá ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. ÅìðíåõóôÞò ôçò éäÝáò õðÞñîå ï äçìïôéêüò óýìâïõëïò ê. ÁíäñÝáò ËÝêêáò üðïõ ìåôÜ áðü åéóÞãçóÞ ôïõ óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ïìüöùíá áðïöáóßóôçêå ç äéÜèåóç áíåêìåôÜëëåõôçò äçìïôéêÞò ãçò áð' ôïí äÞìï Ùñùðïý áðïêëåéóôéêÜ óå äçìüôåò, ðñïêåéìÝíïõ áõôïß íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ìéêñÝò êáëëéÝñãåéåò Ý÷ïíôáò ùò óôü÷ï ôçí ðñïóôáóßá ôïõ äçìüôç áð' ôïí äéáôñïöéêü åöéÜëôç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé ôùí ìåôáëëáãìÝíùí áðü ôçí áëüãéóôç ÷ñÞóç öõôïöáñìÜêùí. ¼ðùò åðéãñáììáôéêÜ ôïíßóèçêå, "Ïé ìéêñÝò áõôÝò åêôÜóåéò, èá ôñïöïäïôçèïýí ìå íåñü êáé èá åíïéêéáóèïýí ìå Ýíá óõìâïëéêü ðïóü óå üóïõò èá äçëþóïõí åíäéáöÝñïí, ìå ðñïôåñáéüôçôá ôïõò ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñïõò, ôïõò ðïëýôåêíïõò êáé üóïõò äåí äéáèÝôïõí êáëëéåñãÞóéìç ãç". Áîßæåé íá óçìåéùèåß, ðùò ç ðñþôç ìïíÜäá, ðïõ èá öéëïîåíÞóåé ôïõò åðßäïîïõò ãåùñãïýò, âñßóêåôáé óôç èÝóç Áëþíéá ôçò äçìïôéêÞò êïéíüôçôáò ÓêÜëáò Ùñùðïý, óå Ýêôáóç ðåñßðïõ 16 óôñåììÜôùí. ÐáñÜëëçëá, áðïöáóßóôçêå êáé ï êáèïñéóìüò ðåíôáìåëïýò åðéôñïðÞò ðïõ èá Ý÷åé ôïí Ýëåã÷ï êáé ôçí åõèýíç ãéá ôçí ïìáëÞ äéåîáãùãÞ ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò. Ç åðéôñïðÞ áðïôåëåßôáé áðü ôïõò äçìïôéêïýò óõìâïýëïõò, êê. ÁíäñÝá ËÝêêá, ÉùÜííç ÃéáííÜ êáé ÅõÜããåëï Êáëýâá, ôïí ðñüåäñï ôçò ôïðéêÞò êïéíüôçôáò Ùñùðïý ê. ÁèáíÜóéï ÌáêñõãéÜííç êáé ôïí Ðñüåäñï Âéïëïãéêþí Êáëëéåñãçôþí ÁôôéêÞò ê. Èåüäùñï Áñâáíßôç.

Ìåôáîý Üëëùí ôï ðñüãñáììá ÄÇ-ÌÇÔÇÑ ðñïâëÝðåé ôïõò åîÞò üñïõò:

ÅíÜìéóé åêáôïììýñéï êÜôïéêïé Áèçíþí êáé Èåóóáëïíßêçò ðñïôßèåíôáé íá áó÷ïëçèïýí ìå ôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ Ìå ôá óõìâüëáéá ôùí åêôÜóåùí ðïõ ðñüêåéôáé íá êáëëéåñãÞóïõí, Ýöõãáí ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá áðü ôçí ðåñéöÝñåéá êåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ïé 14 íÝïé êáé íÝåò áðü ôç Èåóóáëïíßêç. Áöïý ãíþñéóáí ôçí áíåñãßá, áðïöÜóéóáí íá áíáæçôÞóïõí ìéá äéÝîïäï áðáó÷üëçóçò ðïõ èá ôïõò åîáóöáëßæåé ôá ðñïò ôï æçí, óôçí áãñïôéêÞ ãç. ÁñùìáôéêÜ öõôÜ èá êáëëéåñãÞóåé ç 29÷ñïíç ÅëÝíç ÌáíäñáâÝëç óôá 3,5 óôñÝììáôá ðïõ Ý÷åé ðëÝïí óôç äéÜèåóÞ ôçò óôç ÍÝá Ñáéäåóôü. ¼ðùò åîçãåß ç ßäéá ðïõ óðïýäáóå ãåùðïíßá, äéÜëåîå ôç óõãêåêñéìÝíç êáëëéÝñãåéá åðåéäÞ äåí áðáéôåß ðïëý íåñü. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï 27÷ñïíïò Á÷éëëÝáò Ãáñïõöáëßäçò ìå óðïõäÝò óôï ÷þñï ôùí çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí, áðïöÜóéóå íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí åêôñïöÞ óáëéãêáñéþí óôá äÝêá óôñÝììáôá ðïõ åîáóöÜëéóå, ãéá íá æÞóåé ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ. Ó÷Ýäéá ãéá äåíäñþäåéò êáëëéÝñãåéåò êÜíåé, Üëëùóôå, ç 26÷ñïíç Åõáããåëßá Óôáõñßäïõ, ðïõ ìå áöïñìÞ ôéò óðïõäÝò ôçò óôç ãåùðïíßá êáôÜöåñå íá åîáóöáëßóåé óå ðñþôç öÜóç ìéá Ýêôáóç 3,5 óôñåììÜôùí þóôå íá îåêéíÞóåé ôï åã÷åßñçìÜ ôçò. Óçìåéþíåôáé üôé äéêáéïý÷ïé ãéá ôçí ìßóèùóç ãçò åßíáé íÝïé êáé Üíåñãïé, áãñüôåò êáé ìç åíþ ôá ìéóèùôÞñéá óõìâüëáéá Ý÷ïõí ðåíôáåôÞ äéÜñêåéá êáé ç ôéìÞ ôçò åêìßóèùóçò åßíáé 5 åõñþ ôï óôñÝììá áíÜ Ýôïò.

Ç ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá Èåóóáëïíßêçò åßíáé ðñþôç óå áñéèìü áéôÞóåùí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá, ôüíéóå ï ê. ÄñéâåëÝãêáò, åíþ ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò ôçò ðåñéöÝñåéáò êåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ÄçìÞôñçò ÅõèõìéÜäçò åðéóÞìáíå üôé Ýãéíáí 993 áéôÞóåéò ìüíï ãéá ôçí åíüôçôá Èåóóáëïíßêçò êáé óõãêåêñéìÝíá ãéá 194 áãñïôåìÜ÷éá, Ýêôáóçò 1.173 óôñåììÜôùí. Ïé óõìâÜóåéò ðïõ õðåãñÜöçóáí áöïñïýí ôç ìßóèùóç 32 áãñïôåìá÷ßùí, Ýêôáóçò 118 óôñåììÜôùí óå 14 äéêáéïý÷ïõò åíþ óõíå÷ßæåôáé ç åðåîåñãáóßá ôùí õðïëïßðùí áéôÞóåùí. ÌåôÜ ôç Èåóóáëïíßêç, óåéñÜ èá ðÜñïõí ïé ðåñéöåñåéáêÝò åíüôçôåò ôçò ×áëêéäéêÞò, ôùí Óåññþí êáé ôçò Ðéåñßáò ðïõ ðåñéìÝíïõí âåâáéþóåéò áðü ôéò äáóéêÝò õðçñåóßåò. Ôï õðïõñãåßï åêôéìÜ üôé óôçí êåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá èá ìéóèùèïýí 3.000 áãñïôåìÜ÷éá. "Ôï õðïõñãåßï Ý÷åé óôçí êáôï÷Þ ôïõ ðÜíù áðü 11 åêáôïììýñéá óôñÝììáôá ãçò. Áðü áõôÜ, ôá ïêôþ åßíáé äáóéêÜ êáé ôá 3 êáëëéåñãÞóéìåò åêôÜóåéò. ÌÝ÷ñé ôþñá, üìùò, äåí õðÞñîå êáôáãñáöÞ ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôïõ õðïõñãåßïõ. Ùóôüóï, ìå ôïí íüìï ðïõ "ðÝñáóå" ðñüóöáôá, èá äçìéïõñãçèåß âÜóç äåäïìÝíùí óôïí ÏÐÅÊÅÐÅ ðïõ èá áðïôåëÝóåé ôï ðñüêñéìá ãéá ôï êôçìáôïëüãéï" ôüíéóå ï õöõðïõñãüò.

Áðåõèýíåôáé áðïêëåéóôéêÜ, óå äçìüôåò êáé ìüíéìïõò êáôïßêïõò ôïõ äÞìïõ Ùñùðïý. Ôç ãç èá ôç äïõëåýåé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ï äéêáéïý÷ïò Þ óõããåíÞò ìÝ÷ñé á’ âáèìïý óõããÝíåéá. Ç Ýêôáóç, ç ïðïßá èá äéáôåèåß ðñïò ÷ñÞóç èá áíÝñ÷åôáé áðü 100 m2 Ýùò 200 m2 áíÜëïãá ìå ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôï Ðñüãñáììá. Áí õðÜñîåé ìåãÜëï åíäéáöÝñïí ãéá ôç ãç, èá ãßíåé êëÞñùóç êáé óôç óõíÝ÷åéá èá äéáôåèïýí êáé Üëëåò åêôÜóåéò. ¼ëåò ïé êëçñþóåéò äéåíåñãïýíôáé äçìïóßùò ôçí ßäéá ìÝñá. Ç äéÜñêåéá ôïõ ìéóèùôçñßïõ èá åðáíåîåôÜæåôáé êÜèå äýï Ýôç ìå áñ÷éêÞ äïêéìáóôéêÞ ðåñßïäï ôñéþí ìçíþí. ÁíåêìåôÜëëåõôç ãç ãéá ðÜíù áðü Ýîé ìÞíåò èá åëåõèåñþíåôáé áðü ôï äéêáéïý÷ï, åêôüò êáé áí óõíôñÝ÷åé óïâáñüò ëüãïò. Ïé äéêáéïý÷ïé åßíáé õðåýèõíïé ãéá ôçí êáèáñéüôçôá êáé ôçí áéóèçôéêÞ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ. Èá õðÜñ÷åé üñéï óôçí êáôáíÜëùóç íåñïý. Ôï ðÜãéï ôïõ íåñïý, 70 m3 / Ýôïò èá åßíáé äùñåÜí. Ïé åêôÜóåéò, ãéá ôéò ïðïßåò õðÜñ÷ïõí ðñïïðôéêÝò äçìéïõñãßáò õðïäïìþí êáé áíÜðôõîçò áðü ôïí äÞìï, èá äéáôßèåíôáé ìÝ÷ñé ôçí õëïðïßçóç ôïõ óêïðïý, ãéá ôïí ïðïßï ðñïïñßæïíôáé. Ïé üñïé êáé ïé äéáäéêáóßåò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò äýíáôáé íá áëëÜîïõí, íá âåëôéùèïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò, âÜóåé ôçò ëåéôïõñãéêÞò åìðåéñßáò. Ôï êüóôïò åêìßóèùóçò èá åßíáé óõìâïëéêïý ÷áñáêôÞñá. Ðñïôåñáéüôçôá, ìå åðéäïôïýìåíï ÷áñáêôÞñá, èá äïèåß óôïõò ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñïõò, óå ðïëýôåêíïõò, óå áíÜðçñïõò, ê.ëð., ïé ïðïßïé èá ðñïóêïìßóïõí ôá áíÜëïãá äéêáéïëïãçôéêÜ óôï äÞìï, ìáæß ìå ôçí áßôçóç. Èá äïèïýí êßíçôñá êáé ðñïôåñáéüôçôåò ãéá óõëëïãéêü åíäéáöÝñïí. Ç ÅðéôñïðÞ èá óõíôÜîåé ôïí êáíïíéóìü ëåéôïõñãßáò êáé èá åîåôÜóåé ôéò áéôÞóåéò ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Ç õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò âñßóêåôáé óå áñ÷éêü óôÜäéï êáé ôï åðüìåíï äéÜóôçìá èá äïèïýí ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò. Ùóôüóï ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ìðïñïýí íá áíáæçôÞóïõí ðëçñïöïñßåò êáèþò êáé ôçí ó÷åôéêÞ áßôçóç óôçí çëåêôñïíéêÞ óåëßäá ôïõ äÞìïõ Ùñùðïý: www.oropos.gov.gr. Ï äÞìáñ÷ïò Ùñùðïý ê. Ã. ÏéêïíïìÜêïò, óå óýíôïìç äÞëùóÞ ôïõ, ôüíéóå ôá åîÞò: "Ôï ðñüãñáììá ÄÇ-ÌÇÔÇÑ áíáäåéêíýåé ôçí èÝëçóÞ ìáò íá óôçñßîïõìå ôïõò óõìðïëßôåò ìáò, êáé éäéáßôåñá ôïõò ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñïõò, ìå êÜèå ìÝóï, þóôå íá áðïêôÞóïõí ôá äéêÜ ôïõò áãñïôéêÜ ðñïúüíôá, óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ïé äõóêïëßåò ðïëëáðëáóéÜæïíôáé óå üëá ôá åðßðåäá. Áõôü ðïõ èåùñåßôáé äåäïìÝíï ãéá áñêåôïýò óôéò ìÝñåò ìáò áíáôñÝðåôáé. Ìå õðåõèõíüôçôá ëïéðüí êáé óõíáßóèçóç ôùí óõíåðåéþí ðïõ áöÞíåé ðßóù ôçò ç êñßóç, ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ óôÝêåôáé óôï ýøïò ôùí ðåñéóôÜóåùí áíáëáìâÜíïíôáò äñÜóåéò ðïõ óôï åðßêåíôñï Ý÷ïõí ôïí ¢íèñùðï. Êáé áõôü áðïôåëåß óôáèåñÞ ìáò åðéëïãÞ".


10

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÄÇÌÏÓ ÊÑÙÐÉÁÓ - ÓÐÁÕ

Çìåñßäá ãéá ôïõò åèåëïíôÝò äáóïðñïóôáóßáò Ôç ÄåõôÝñá 26 Ìáñôßïõ, ï äÞìïò Êñùðßáò êáé ï Óýíäåóìïò Ðñïóôáóßáò & ÁíÜðôõîçò Õìçôôïý (ÓÐÁÕ) ðñáãìáôïðïßçóáí çìåñßäá - êÜëåóìá ãéá íÝïõò åèåëïíôÝò äáóïðñïóôáóßáò, óôï äçìáñ÷åßï Êñùðßáò, ðáñïõóßá ôçò çãåóßáò ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò êáé ôùí Åèåëïíôéêþí ÏìÜäùí Äáóïðñïóôáóßáò.

Ï äÞìáñ÷ïò Êñùðßáò Íßêïò Êéïýóçò êáëùóüñéóå ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò åíþ ôçí çìåñßäá ÷áéñÝôéóáí ìåôáîý Üëëùí, ï ÁíôéóôñÜôçãïò Ðáíáãéþôçò ÌðïíÜôóïò, ï Áñ÷çãüò ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò, Âáóßëçò Íïìéêüò, ï ÄéåõèõíôÞò ÐñïãñáììÜôùí ôïõ ÓõíäÝóìïõ åê ìÝñïõò ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ÓÐÁÕ, Íßêïõ ×áñäáëéÜ, äÞìáñ÷ïõ Âýñùíá, êáé ï Ìáíþëçò ÃñéíéáæÜêçò, áíôéäÞìáñ÷ïò Êñùðßáò. Óôï ðëáßóéï ôçò åêäÞëùóçò, ï ÕðïóôñÜôçãïò Âáóßëåéïò Ðáðáãåùñãßïõ, ÄéïéêçôÞò ÐåñéöåñåéáêÞò

Äéïßêçóçò Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí ÁôôéêÞò, áíÝðôõîå ôï èÝìá "Ç óõíåñãáóßá ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò êáé Åèåëïíôéêþí ÏìÜäùí" èÝôïíôáò æçôÞìáôá, üðùò ç ôÞñçóç ðñïäéáãñáöþí åîïðëéóìïý êáé áôïìéêþí ìÝóùí ðñïóôáóßáò, ç åêðáßäåõóç, ç ïõóéáóôéêÞ áîéïëüãçóç ôùí Åèåëïíôéêþí ÏìÜäùí Äáóïðñïóôáóßáò áðü ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò, ç áíÜãêç äõíáôüôçôáò äéáãñáöÞò ôïõò áðü ôï Ìçôñþï Åèåëïíôéêþí ÏìÜäùí, ç èÝóðéóç êñéôçñßùí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõò êáé ç áóöÜëé-

óç ôùí åèåëïíôþí áðü ôçí ðïëéôåßá. Ï Ðñüåäñïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò Åèåëïíôéêþí ïìÜäùí Äáóïðñïóôáóßáò êáé Äáóïðõñüóâåóçò Óôáýñïò ÓáëáãéÜííçò, åðéêåöáëÞò ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò Äáóïðñïóôáóßáò äÞìïõ Âýñùíá, áíÝëõóå ôï íïìïèåôéêü ðëáßóéï ôçò ÅèåëïíôéêÞò Äáóïðñïóôáóßáò, ôïíßæïíôáò ôç óçìáóßá ôïõ Åèåëïíôéóìïý óå ôïðéêü åðßðåäï, ôï ñüëï ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò åíþ üðùò êáé ï ÄéïéêçôÞò ÐåñéöåñåéáêÞò Äéïßêçóçò, áíÝäåéîå ôá æçôÞìáôá ôçò åêðáßäåõóçò, ðéóôïðïßç-

óçò êáé ôçò áíÜãêçò áóöÜëéóçò ôùí åèåëïíôþí. Óôçí ðñïóðÜèåéá äçìéïõñãßáò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò äÞìïõ Êñùðßáò ðïõ îåêßíçóå ôï 2011 áíáöÝñèçêáí ï ÈïäùñÞò Ãñßâáò, ÁíôéäÞìáñ÷ïò, Êþóôáò ÄÞìïõ, õðåýèõíïò ïñãÜíùóçò ôçò åèåëïíôéêÞò ïìÜäáò êáé äçìïôéêüò óýìâïõëïò, êáèþò êáé ï Âáóßëçò Ãïýëáò, ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÓÐÁÕ êáé äçìïôéêüò óýìâïõëïò Êñùðßáò. Ôçí çìåñßäá ðáñáêïëïýèçóáí åèåëïíôéêÝò ïìÜäåò áðü ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ êáé ðëÞèïò êüóìïõ.

Åëåýèåñç ç åßóïäïò ãéá ôïõò ìáèçôÝò óôïí öéëáíèñùðéêü áãþíá âåôåñÜíùí Ïëõìðéáêïý Ðåéñáéþò - ÌåéêôÞò äÞìïõ Äéïíýóïõ Åëåýèåñç èá åßíáé ç åßóïäïò ãéá üëïõò ôïõò ìáèçôÝò ôùí Ó÷ïëåßùí ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ, óôïí öéëáíèñùðéêü áãþíá ðïäïóöáßñïõ áíÜìåóá óôçí ìåéêôÞ ïìÜäá âåôåñÜíùí ôïõ äÞìïõ êáé ôçò éóôïñéêÞò ïìÜäáò ôïõ Ïëõìðéáêïý Ðåéñáéþò, ï ïðïßïò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôç ÄåõôÝñá 2 Áðñéëßïõ óôéò 4.00 ì.ì. óôï Äçìïôéêü ÃÞðåäï Áãßïõ ÓôåöÜíïõ. Õðåíèõìßæïõìå üôé áãþíáò ðïõ äéïñãáíþíåôáé ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ, ìÝóù ôïõ Ïñãáíéóìoý Íåïëáßáò, ¢èëçóçò êáé Ðïëéôéóìïý "Ï ÈÅÓÐÉÓ", èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå óêïðü ôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôïõ éäñýìáôïò Êùöþí ÄñïóéÜò êáé ôïõ ÊÝíôñïõ ÁðïêáôÜóôáóçò ÄõóðñïóÜñìïóôùí Áôüìùí "ÄÁÌÁÑÉÓ" ¢íïéîçò. Èá åßíáé áöéåñùìÝíïò óôç ìíÞìç ôïõ áîÝ÷áóôïõ äéå-

èíÞ Üóïõ ôçò Äüîáò ÄñÜìáò, ôïõ Ïëõìðéáêïý Ðåéñáéþò êáé ôïõ Ðáíåëåõóéíéáêïý Ðáýëïõ ÃñçãïñéÜäç, ï ïðïßïò Ýæçóå óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ¢íïéîçò, üðïõ åîáêïëïõèåß íá äéáìÝíåé ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ. Ç ìåéêôÞ ïìÜäá ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ è' áðáñôßæåôáé áðü âåôåñÜíïõò ôïõ Ïëõìðéáêïý Áãßïõ ÓôåöÜíïõ, ôïõ Á.Ï. Äéïíýóïõ, ôïõ Á.Ï. Êñõïíåñßïõ, ôïõ Á.Ï. ¢íïéîçò, ôïõ Á.Ï ÓôáìÜôáò êáé ôçò Íßêçò ÄñïóéÜò.

Óôï ðåñéèþñéï ôïõ öéëáíèñùðéêïý áãþíá èá ôéìçèïýí: á. Ï óýëëïãïò Ïëõìðéïíéêþí ÅëëÜäáò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôïí åëëçíéêü Áèëçôéóìü. â. Ç ÊïëõìâçôéêÞ Ïìïóðïíäßá ÅëëÜäáò ãéá ôéò ôåñÜóôéåò åðéôõ÷ßåò ôùí áèëçôñéþí ôçò ÅèíéêÞò ïìÜäáò Ðüëï.

ÊÜëåóìá äçìÜñ÷ïõ ãéá óôÞñéîç ôçò ðñïóðÜèåéáò

Ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò, áðåõèýíåé êÜëåóìá óå üëïõò ôïõò óõíäçìüôåò íá óôçñßîïõí ôï óêïðü ôïõ áãþíá. "ÈÝëù íá ðñïóêáëÝóù üëïõò ôïõò óõíäçìüôåò ìáò íá óôçñßîïõí ôçí ðñïóðÜèåéá ãéá åíßó÷õóç ôùí äý-

ï Êïéíùíéêþí ÉäñõìÜôùí ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, ôá ïðïßá Ý÷ïõí áíÜãêç áðü äéáñêÞ Ýìðñáêôç óõìðáñÜóôáóç êáé öñïíôßäá. Ìå ôçí åõêáéñßá èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ãéá áêüìç ìßá öïñÜ ôïí óýíäåóìï âåôåñÜíùí ôïõ Ïëõìðéáêïý Ðåéñáéþò ãéá ôçí åõãåíéêÞ áðïäï÷Þ ôçò ðñüóêëçóçò ãéá ôç äéåîáãùãÞ ôïõ óçìáíôéêïý áõôïý öéëáíèñùðéêïý áãþíá, üðùò êáé ôïõò âåôåñÜíïõò ôùí óõëëüãùí ôïõ äÞìïõ ìáò ðïõ áíôáðïêñßèçêáí ðñüèõìá óôï êÜëåóìá ãéá óõììåôï÷Þ". Ôïí öéëáíèñùðéêü ðïäïóöáéñéêü áãþíá èá äéáéôçôåýóïõí ïé åí åíåñãåßá äéáéôçôÝò Ãåþñãéïò Êáóïìïýëçò, Êùíóôáíôßíïò Íôüóôçò êáé Ðáíáãéþôçò Íôüóôçò áðü ôïí óýíäåóìï ÂïñåéïáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò. Óôï ìåôáîý óõíå÷ßæïíôáé ïé äçëþóåéò ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ óêïðïý ôïõ áãþíá. Ôçí õðïóôÞñéîÞ ôïõò óôïí óêïðü ôïõ öéëáíèñùðéêïý áãþíá Ý÷ïõí åêäçëþóåé ïé åðé÷åéñÞóåéò: ÁÖÏÉ ÑÅÍÔÆÏÕ Âéïôå÷íßá ÁããåéïðëáóôéêÞò (Ë. Êñõïíåñßïõ 20 - ¢ãéïò ÓôÝöáíïò. Ôçë. 210-8142 510. Öáî: 210 62 16 507, website: www.rentzosceramics.gr), ÄÌÇÔÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÅëáóôéêÜ -ÆÜ-

íôåò - ÁìïñôéóÝñ (×åëìïý & Ôñáðåæïýíôïò ¢ãéïò ÓôÝöáíïò - Ôçë. 210-62 15 660/1. Website: dimtires.gr). ÓÁÑÊÉÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÅÌÐÏÑÉÏ ÕÄÑÁÕËÉÊÙÍ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ & ÂÉÏÌÇ/ÊÙÍ ÅÉÄÙÍ (×åëìïý 10 -¢ãéïò ÓôÝöáíïò), ðñáôÞñéï Õãñþí êáõóßìùí & ÐëõíôÞñéï Bp Áíôþíçò Äáðüíôåò & Óßá Ï.Å. ×åëìïý 6, ¢ãéïò ÓôÝöáíïò. Ôçë. 210-62 16 758, 210-6216.759. Ãéá íá ãßíåé êáé ç äéêÞ óáò åðé÷åßñçóç õðïóôçñéêôÞò ôïõ óêïðïý ôïõ öéëáíèñùðéêïý áãþíá âåôåñÜíùí ôçò 2áò Áðñéëßïõ, áñêåß íá áãïñÜóåôå ðÝíôå ðñïóêëÞóåéò ãéá åóÜò, ôïõò óõããåíåßò êáé ôïõò ößëïõò óáò. Ôï êüóôïò ôçò ðñüóêëçóçò åßíáé 10 åõñþ. ÐñïóêëÞóåéò, ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõôåßôå óôï Äçìïôéêü ÃÞðåäï ôïõ Áãßïõ ÓôåöÜíïõ êáé óôá ãñáöåßá ôïõ Ïñãáíéóìïý Íåïëáßáò ¢èëçóçò êáé Ðïëéôéóìïý "Ï ÈÅÓÐÉÓ" óôï êïéíïôéêü êáôÜóôçìá Êñõïíåñßïõ. ×ïñçãïß åðéêïéíùíßáò ôïõ öéëáíèñùðéêïý áãþíá åßíáé ïé åöçìåñßäåò: Áôôéêü ÂÞìá, ÂïñåéíÞ, Âüñåéá ÐñïÜóôéá, Äéüíõóïò, ÅðéëïãÝò, ÌÝëëïí, Ïäüò Äéïíýóïõ, Óõìðïëßôçò, Ôïðéêü ÂÞìá, ÕðÝñâáóç.


ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÄÇÌÏÓ ÊÅÑÁÔÅÁÓ

Ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ ÐÝôñïõ Ôáôóüðïõëïõ Ç Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Ðáéäéêïý Âéâëßïõ ãéïñôÜæåôáé êÜèå ÷ñüíï óôéò 2 Áðñéëßïõ, ôçí çìÝñá ðïõ ãåííÞèçêå ï ìåãÜëïò Äáíüò ðáñáìõèÜò ×áíò Êñßóôéáí ¢íôåñóåí. Êáèéåñþèçêå ôï 1966 áðü ôç ÄéåèíÞ ÏñãÜíùóç Âéâëßùí ãéá ôç Íåüôçôá. Óå üëåò ôéò ÷þñåò áðü ôüôå ðáéäéÜ, óõããñáöåßò, åéêïíïãñÜöïé, ìåôáöñáóôÝò, âéâëéïèçêÜñéïé, åêðáéäåõôéêïß êáé åêäüôåò ãéïñôÜæïõí ôçí ðáãêüóìéá áõôÞ çìÝñá ãéá íá ôïíßóïõí ôçí óçìáóßá ôùí âéâëßùí êáé ôçò áíÜãíùóçò, êáé íá åíèáññýíïõí ôçí áíÜðôõîç êáé äéÜäïóç ôçò ðáéäéêÞò ëïãïôå÷íßáò. Áðü öÝôïò êáé óôç ÊåñáôÝá, ç Óõíåñãáóßá ãéá ôá ÐáéäéÜ, ç ÐáéäéêÞ ÅöçâéêÞ ÂéâëéïèÞêç ÊåñáôÝáò ðïõ îåêßíçóå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2012 óôï íåïêëáóéêü êôßñéï Äñïóüðïõëïõ ôïõ äÞìïõ, ìå ôç óõìðáñÜóôáóç ôùí Óõëëüãùí ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôïõ 1ïõ, 2ïõ, 3ïõ, 4ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ êáé ôïõ Ãõìíáóßïõ ÊåñáôÝáò ãéïñôÜæïõí ôçí çìÝñá áõôÞ êáé Ýôóé… Ï óõããñáöÝáò ÐÝôñïò Ôáôóüðïõëïò êáé ï áãáðçìÝíïò ôïõ ãÜôïò Óßóõñïò ðÜíå óôçí ÊåñáôÝá ãéá íá ðáñïõóéÜóïõí ôï âéâëßï ãéá ðáéäéÜ "Ï Óßóõñïò óôï ìðáëêüíé" (ôùí åêäüóåùí Ìåôáß÷ìéï). Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ðáñáìïíÞ ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò Âéâëßïõ, ôçí ÊõñéáêÞ 1 Áðñéëßïõ 2012 óôéò 7 ôï áðüãåõìá óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôçò "×ñõóÞò ÔïìÞò" (êåíôñéêÞ Ðëáôåßá ÊåñáôÝáò). Óôçí åêäÞëùóç ìðïñïýí íá Ýñèïõí ôá ðáéäéÜ êáé ïé ãïíåßò ôïõò êáé íá óõæçôÞóïõí ìå ôïí óõããñáöÝá. Óôï ôÝëïò ôçò åêäÞëùóçò üóïé êáé ãéá üóï èÝëïõí èá åðéóêåöôïýí êáé ôçí ÐáéäéêÞ ÂéâëéïèÞêç.

ATTIKO BHMA

ðïëéôéóìüò

11

ÅâäïìÜäá Ãáëëéêïý ÊéíçìáôïãñÜöïõ áðü ôçí ÊïéíùöåëÞ Åðé÷åßñçóç ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò ¸ðåéôá áðü ðñüôáóç ôïõ 1ïõ, 2ïõ, 3ïõ ÃõìíÜóéïõ ÃÝñáêá êáé ôï 3ïõ ÃõìíÜóéïõ ÐáëëÞíçò, ï äÞìïò ÐáëëÞíçò êáé ç ÊïéíùöåëÞò Åðé÷åßñçóç Áèëçôéóìïý - Ðïëéôéóìïý ÐåñéâÜëëïíôïò äÞìïõ ÐáëëÞíçò óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÃáëëéêÞ Ðñåóâåßá êáé ôï Ãáëëéêü Éíóôéôïýôï Áèçíþí óõíäéïñãáíþíïõí ôçí åâäïìÜäá Ãáëëéêïý ÊéíçìáôïãñÜöïõ. Ç äéïñãÜíùóç áõôÞ Ý÷åé óôü÷ï ôç äéÜäïóç ôçò Ãáëëïöùíßáò êáé ôçò ÃáëëéêÞò êïõëôïýñáò åí ãÝíåé ìÝóá áðü ôçí Ýâäïìç ôÝ÷íç. Áðü ÷èåò Ýùò ôçí ÊõñéáêÞ, óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÃÝñáêá, ôï êïéíü èá ìðïñåß íá ðáñáêïëïõèÞóåé åðéëåãìÝíåò ôáéíßåò áðü ôï óýã÷ñïíï Ãáëëéêü ÊéíçìáôïãñÜöï. Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç.

29/03/2012 - 20:00

Ôá Ïìïñöüðáéäá O Herve åßíáé äåêáôåóóÜñùí ÷ñïíþí êáé æåé ìüíïò ìáæß ìå ôç ìçôÝñá ôïõ. ¸íáò Ýöçâïò ðïõ ðëçììõñßæåé áðü ôéò ïñìÝò ôïõ, Ü÷áñïò åìöáíéóéáêÜ êáé äß÷ùò éäéáßôåñç ôüëìç. Óôï ãõìíÜóéï ôá êïõôóïêáôáöÝñíåé êáé Ý÷åé äßðëá ôïõ ôá öéëáñÜêéá ôïõ. Áõôü ðïõ Ý÷åé êõñéÝøåé üëç ôïõ ôç óêÝøç åßíáé íá âãåé ìå Ýíá êïñßôóé. Äõóôõ÷þò, óå áõôÜ ôá èÝìáôá ôñþåé ôç ìéá áðüññéøç ìåôÜ ôçí Üëëç, ÷ùñßò ùóôüóï íá ôï âÜæåé êÜôù. Êáé êÜðïéá ìÝñá, ÷ùñßò êáëÜ-êáëÜ íá êáôáëÜâåé êáé ðþò, Ý÷åé âñåèåß íá áñÝóåé óôçí Aurore, óå Ýíá áðü ôá ðéï üìïñöá êïñßôóéá ôçò ôÜîçò ôïõ... 30/03/2012 - 20:00

ÌéêñÜ áèþá øÝìáôá ÌåôÜ áðü Ýíá ôñáãéêü ãåãïíüò, ìßá ðáñÝá ößëùí áðïöáóßæåé ðáñüëá áõôÜ íá öýãåé ãéá ôéò êáëïêáéñéíÝò äéáêïðÝò äßðëá óôç èÜëáóóá üðùò êÜèå ÷ñüíï. Ç öéëßá, ïé ðåðïéèÞóåéò, ïé åíï÷Ýò, ïé Ýñùôåò ôïõò êáôáññÝïõí. Åßíáé êáéñüò íá ðÝóïõí ïé ìÜóêåò êáé íá áðïêáëõöèïýí ìõóôéêÜ êáé øÝìáôá. 31/03/2012 - 20:00

Villa Amalia Óáí ôç óôáãüíá ôïõ íåñïý ðïõ îå÷åéëßæåé ôï âÜæï, ìéá íý÷ôá ç Ann âëÝðåé ôïí Thomas íá áãêáëéÜæåé ìéáí Üëëç êáé áðïöáóßæåé íá ôïí ðáñáôÞóåé, íá ôá ðáñáôÞóåé üëá. Åßíáé ìïõóéêüò, ìüíï ç ìïõóéêÞ ôçí êñáôÜåé áëëÜ äåí ôç óõãêñáôåß. Ôï ìüíï äÝóéìï ðïõ Ý÷åé åßíáé ìå ôç ìïõóéêÞ. Äéáëýåé ôç öéëéêÞ ôçò ó÷Ýóç ìå ôïí Georges, ðïõ åìöáíßóôçêå ôþñá ìðñïóôÜ ôçò åíþ ôïí Þîåñå áðü ôüôå ðïõ Þôáí ðáéäéÜ, êáé äñáðåôåýåé, öåýãåé íá áíáæçôÞóåé ôéò ñßæåò ôçò êáé ôç ìïßñá ôçò, âñßóêåé Ýíá íçóß, åêåß ðïõ åßíáé ç âßëá Amalia. 01/04/2012 - 11:00

Ï ðüëåìïò ôùí äýï êüóìùí ¸÷ïíôáò ðáãéäåýóåé ôïí ¢ñèïõñ óôïí êüóìï ôùí Ìßíéìïúò, ï ÌÜëôáæáñ áíáæçôÜ óôï óðßôé ôùí ðáððïýäùí ôïõ Ýíá ìáãéêü åëéîßñéï, åíþ ïñãáíþíåé ôï óôñáôü ìå ôïí ïðïßï óêïðåýåé íá êõñéåýóåé ôç ãåéôïíéêÞ ðüëç.

Ïé âáóéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ ÖåóôéâÜë Áèçíþí êáé Åðéäáýñïõ 2012 Ï âáóéêüò êïñìüò ôùí åêäçëþóåùí ôïõ 2012 áíáêïéíþèçêå ôï ìåóçìÝñé ôçò ÔåôÜñôçò áðü ôïí ðñüåäñï êáé êáëëéôå÷íéêü äéåõèõíôÞ ôçò äéïñãÜíùóçò Ãéþñãï Ëïýêï ÷ùñßò, üìùò, íá äïèïýí óõãêåêñéìÝíåò çìåñïìçíßåò êáé ÷þñïé êáèþò, üðùò åßðå "êÜðïéåò áðü áõôÝò Ý÷ïõí áëëÜîåé, åíþ ïñéóìÝíåò Üëëåò äåí Ý÷ïõí áêüìç ïñéóôéêïðïéçèåß". Ùóôüóï, ôï ÖåóôéâÜë óôçí ÁèÞíá èá åßíáé óõíôïìüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé êáé èá äéåîá÷èåß êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá ìåôáîý 9 Éïõíßïõ êáé 18 Éïõëßïõ. Ïé ðáñáóôÜóåéò óôçí Åðßäáõñï (üðïõ èá ðáñïõóéáóôïýí ïêôþ óõíïëéêÜ ðáñáãùãÝò) èá áñ÷ßóïõí ôç äåýôåñç ÐáñáóêåõÞ ôïõ Éïõëßïõ. ¼ëïé ïé ãíùóôïß ÷þñïé ïé ïðïßïé öéëïîåíïýí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åêäçëþóåéò ôïõ ÖåóôéâÜë èá ëåéôïõñãÞóïõí êáé öÝôïò êáíïíéêÜ (Çñþäåéï, Åðßäáõñïò, ÌéêñÞ Åðßäáõñïò, Ðåéñáéþò 260, ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí êôë.).

Ëïýêïò: Ðñþôç öïñÜ ôüóï ìðåñäåìÝíç êáôÜóôáóç

Ìðïìð Ïõßëóïí, ÓÜóá Âáëôò, ¸íôïõáñíô ×ïë, ÌðáëÝôá ôïõ èåÜôñïõ Ìáñéßíóêé (ðñþçí Êßñïö) ôçò Áãßáò Ðåôñïýðïëçò, Ëåùíßäáò ÊáâÜêïò, ÄçìÞôñçò ÐáðáúùÜííïõ åßíáé ïñéóìÝíá ìüíï áðü ôá óçìáíôéêÜ ïíüìáôá ðïõ èá åìöáíéóôïýí öÝôïò ôï êáëïêáßñé óôï ÖåóôéâÜë Áèçíþí - Åðéäáýñïõ.

Ðñïôïý áíáöåñèåß ó' áõôÝò êáè’ áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò (èÝáôñï, ìïõóéêÞ, ÷ïñüò, åéêáóôéêÜ) ï ê. Ëïýêïò ìßëçóå ãéá ôéò éäéáßôåñåò äõóêïëßåò ôéò ïðïßåò áíôéìåôþðéóå ôçí öåôéíÞ ÷ñïíéÜ áðïäßäïíôÜò ôéò ôüóï óôçí ßäéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç üóï êáé óôçí äéá÷åßñéóÞ ôçò, üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ åßðå. "ÊÜíù ôï ÖåóôéâÜë áðü ôï 2006 êáé åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ âñßóêïìáé áíôéìÝôùðïò ìå ìéá ôüóï ìðåñäåìÝíç êáôÜóôáóç" áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. Ëïýêïò. "Åßìáóôå ôÝëç Ìáñôßïõ, ìðáßíåé ï Áðñßëéïò êé üìùò Ý÷ïõìå ðÜñåé ìüíï ôï Þìéóõ ôçò ðåñõóéíÞò åðé÷ïñÞãçóçò, ôï ïðïßï óçìáßíåé üôé ÷ñùóôÜìå ÷ñÞìáôá. Åßíáé ãíùóôü ðùò üôáí ìéëÜìå ãéá ìéá äéïñãÜíùóç óáí ôï ÖåóôéâÜë, äåí áðïöáóßæåé êáíåßò ôïí ÌÜéï ãéá ôï ôé èá êÜíåé ôïí Éïýíéï. Ôéò ðåñõóéíÝò ìåãÜëåò ðáñáãùãÝò ôçò Ìíïõóêßí êáé ôïõ Ìðáëóüé ìå ôïí 'ÅõãÝíéï ÏíéÝãêéí' óå óêçíïèå-

óßá ÔóåñíéÜêïö, ôéò åß÷áìå êëåßóåé áðü ôï 2009 üôáí ï ôáêôéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ ÖåóôéâÜë Þôáí 5 åêáô. åõñþ. Ôï 2011, ï ðñïûðïëïãéóìüò áõôüò Ýðåóå óôá 3.200.000 êé áðü áõôÜ ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ ìáò Ýêïøáí ôï 1,5 åê. åõñþ. Åôóé, âñåèÞêáìå ìå 'Üíïéãìá' ãéá ðñÜãìáôá ôá ïðïßá åß÷áí Þäç ãßíåé...". Óôç óõíÝ÷åéá, ï ê. Ëïýêïò, ìå áöïñìÞ ðñüóöáôá äçìïóéåýìáôá, áíáöÝñèçêå óôá äéåèíÞ ïíüìáôá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí óôçí äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò ôïõ åìöáíéóôåß ôüóï óôçí Ðåéñáéþò 260 üóï êáé óôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï ôçò Åðéäáýñïõ. Ãéá ôïí óêïðü áõôü, Üëëùóôå, ìáæß ìå ôéò öåôéíÝò åêäçëþóåéò äüèçêå êé ï êáëëéôå÷íéêüò áðïëïãéóìüò áðü ôï 2006 ùò óÞìåñá.

Ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ ÖåóôéâÜë Ìå äåäïìÝíç ôçí óõæÞôçóç ðïõ Ý÷åé ãßíåé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò äéïñãÜíùóçò äåí Ýëåéøáí ïé ó÷åôéêÝò åñùôÞóåéò. "Ôé ðåñéìÝíåôå áðü ôï õðïõñãåßï;" ñùôÞèçêå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. Ëïýêïò ãéá í' áðáíôÞóåé: "ÐåñéìÝíïõìå íá ðÜñïõìå áõôÜ ðïõ ìáò ÷ñùóôïýí áðü ðÝñõóé, ôï 50% ôïõ ðåñõóéíïý ðñïûðïëïãéóìïý äçëáäÞ, óõí äýï åêáôïììýñéá åðéóôñïöÝò ÖÐÁ áðü ðåñáóìÝíåò ÷ñïíéÝò êáé, öõóéêÜ, ôá öåôéíÜ ÷ñÞìáôá". ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ÕÐÐÏÔ Ý÷åé åãêñßíåé ôï ðïóü ôùí 3.200.000 åõñþ ùò ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü åíþ ç äéïñãÜíùóç ÷ñçìáôïäïôåßôáé åðéðëÝïí êáé ìå ôï ðñïâëåðüìåíï ðïóü áðü ôá êáæßíï (ðïõ õðïëïãßæåôáé óôáôéóôéêÜ óôá 300.000 åõñþ óå ìçíéáßá âÜóç). Ôï ÖåóôéâÜë ôïõ 2012, ðÜíôùò, åßíáé öèçíüôåñï áðü ðÝñõóé ìå ôï êáëëéôå÷íéêü êüóôïò õðïëïãßæåôáé óôá 3.600.000. ÁíáöïñéêÜ ìå ôá ÷ñÝç ôçò äéïñãÜíùóçò áðü ôçí ðåñõóéíÞ ÷ñïíéÜ, áíáöÝñèçêå ôï ðïóü ôùí äýï åêáôïììõñßùí åõñþ ôá ïðïßá ïöåßëïíôáé óå ðñïìçèåõôÝò êáé êáëëéôÝ÷íåò.


12

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò æÞôçóå áðü ôçí ÐÅÄÁ íá ðñïôåßíåé óõãêåêñéìÝíïõò ÷þñïõò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

Ôñßá êÝíôñá êñÜôçóçò ìåôáíáóô óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

ÐñÜîç íïìïèåôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ãéá ôç íïìïèÝôçóç ôçò êáôáóêåõÞò ôñéþí êÝíôñùí êñÜôçóçò ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óå êÜèå ìßá áðü ôéò åííÝá ÐåñéöÝñåéåò ôçò çðåéñùôéêÞò ÷þñáò èá ðñïùèÞóåé óôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò ðñéí áðü ôéò åêëïãÝò. Ïé çðåéñùôéêÝò ÐåñéöÝñåéåò åßíáé: ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, Çðåßñïõ, Èåóóáëßáò, ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, ÁôôéêÞò êáé ÐåëïðïííÞóïõ. ¼ðùò åßðå ï ê. ×ñõóï÷ïÀäçò, ãéá êÜèå ÷þñï êñÜôçóçò èá äçìéïõñãïýíôáé áíåîÜñôçôá áóôõíïìéêÜ ôìÞìáôá ðïõ èá óôåëå÷þíïíôáé áðü 150 íÝïõò áóôõíïìéêïýò. Åðßóçò, óå êÜèå 250 ìåôáíÜóôåò èá áíôéóôïé÷ïýí 70 Üôïìá ùò ðñïóùðéêü áóöáëåßáò (security). ¼ðùò áíáêïßíùóå ôç ÄåõôÝñá ï ê. ×ñõóï÷ïÀäçò óôç óõíÜíôçóç ìå ôïõò ðåñéöåñåéÜñ÷åò, óôïõò ïðïßïõò ðáñïõóßáóå ôï ó÷Ýäéï ôçò êõâÝñíçóçò, ïé ÐåñéöÝñåéåò Ý÷ïõí ðñïèåóìßá ìßáò åâäïìÜäáò, ãéá íá áðáíôÞóïõí áí óõìöùíïýí ìå ôç äçìéïõñãßá ôùí êÝíôñùí, êáèþò êáé íá ðñïôåßíïõí ÷þñïõò. Óôç óõíÝ÷åéá, ôï õðïõñãåßï Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç óå óõíåñãáóßá ìå ôï õðïõñãåßï ¢ìõíáò èá ðñï÷ùñÞóïõí óôçí åîåýñåóç ôùí êáôÜëëçëùí ÷þñùí. Óå åñþôçóç ãéá ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí, ï ê. ×ñõóï÷ïÀäçò áðÜíôçóå üôé "ïé íüìïé øçößæïíôáé êáé éó÷ýïõí ãéá üëïõò ôïõò ðïëßôåò". Åðßóçò, áíÝöåñå üôé ôá åîáóöáëéóìÝíá êïéíïôéêÜ êïíäýëéá ãéá ôá êÝíôñá êñÜôçóçò áíÝñ÷ïíôáé óå 250 åêáô. åõñþ ãéá ôçí ôñéåôßá 2011 2013. Áíáöåñüìåíïò óôéò áíôéäñÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí êÝíôñùí åßðå üôé ç ëýóç äåí åßíáé íá ñß÷íåé ï Ýíáò ôï ðñüâëçìá óôçí áõëÞ ôïõ Üëëïõ, åíþ áíáöåñüìåíïò åéäéêÜ óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÊïæÜíçò åßðå üôé ðñÝðåé íá ðÜñïõí èÝóç õðåýèõíá üóïé áíôéäñïýí. ¸êñïõóå, ìÜëéóôá, ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ëÝãïíôáò üôé ôïí Éïýíéï ç ÷þñá êéíäõíåýåé íá âãåé åêôüò ÓÝíãêåí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ÃéÜííçò Óãïõñüò õðåíèýìéóå üôé ïé åîáããåëßåò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò åß÷áí ãßíåé êáé ðñéí, ÷ùñßò áðïôÝëåóìá. Ôüíéóå äå üôé óå áõôü ôï èÝìá äåí ÷ùñÜíå êïììáôéêÝò óêïðéìüôçôåò. Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò Èåóóáëßáò Êþóôáò Áãïñáóôüò Þôáí áðü åêåßíïõò

ðïõ åîÝöñáóå äéáöùíßá, ëÝãïíôáò üôé ôï óýóôçìá ìå ôïõò ÷þñïõò áõôïýò äåí ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé. ÅðéóÞìáíå ìÜëéóôá üôé ç Èåóóáëßá äåí áíôéìåôùðßæåé æÞôçìá ìå ðáñÜíïìïõò ìåôáíÜóôåò êáé äåí äéáèÝôåé äéáèÝóéìï ÷þñï.

Ç ÷áñôïãñÜöçóç ôùí êÝíôñùí Ôï Áñ÷çãåßï ôçò Áóôõíïìßáò äéÝíåéìå êáôÜ ôç óýóêåøç óôïõò ðåñéöåñåéÜñ÷åò Ýããñáöï ìå ôá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí êÝíôñùí ðïõ èá äçìéïõñãçèïýí, óôï ïðïßï ãßíåôáé åéäéêÞ áíáöïñÜ óôá áíôáðïäïôéêÜ ïöÝëç êáé ôéò íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò, ðïõ èá ðñïêýøïõí óýìöùíá ôï õðïõñãåßï Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, óôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò. Óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ðñïâëÝðåôáé üôé êÜèå ÷þñïò êñÜôçóçò áëëïäáðþí èá åßíáé ÷ùñéóìÝíïò óå ôÝóóåñéò ôïìåßò ãéá êñÜôçóç óõíïëéêÜ 1.000 áôüìùí.

ÅðéóôïëÞ ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÃéÜííç Óãïõñïý ÅðéóôïëÞ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò, ÃéÜííç Óãïõñïý, ðñïò ôïí Ðñüåäñï ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÁôôéêÞò, Íßêï ÓáñÜíôç, ìå èÝìá ôçí õðïâïëÞ ðñïôÜóåùí áðü ôçí ÐÅÄÁ ãéá ôçí õðüäåéîç ðéèáíþí ÷þñùí ðïõ ìðïñïýí íá öéëïîåíÞóïõí ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôùí ÊÝíôñùí ÐñïóùñéíÞò Öéëïîåíßáò ÐáñÜíïìùí Ìåôáíáóôþí óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò.

"Ôï ôåñÜóôéï ðñüâëçìá ðïõ õðÜñ÷åé áðü ôçí óõóóþñåõóç ÷éëéÜäùí ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óå üëïõò ôïõò äÞìïõò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, óáò åßíáé ãíùóôü, êáé áðáó÷ïëåß ôïõò ðïëßôåò êáé ôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðñüâëçìá ðïõ Ý÷åé äõóìåíåßò åðéðôþóåéò êáé óõíäÝåôáé Üññçêôá ìå ðëÞèïò ðáñáâáôéêþí óõìðåñéöïñþí ôéò ïðïßåò ôñïöïäïôåß êáé äéïãêþíåé. Ôçí ÄåõôÝñá 26 Ìáñôßïõ 2012, óå óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï õðïõñãåßï Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, ðáñïõóßá êáé ôçò ÊÅÄÅ, åíçìåñùèÞêáìå áðü ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá, ãéá ôçí ðñüèåóÞ íá äçìéïõñãçèïýí óå êÜèå ÐåñéöÝñåéá 3 ÊÝíôñá ÐñïóùñéíÞò Öéëïîå-

íßáò ÐáñÜíïìùí Ìåôáíáóôþí, ìå óêïðü ôçí åðáíáðñïþèçóÞ ôïõò óôéò ÷þñåò êáôáãùãÞò ôïõò. Ãéá ôï ëüãï áõôÞ æçôÞèçêå áðü üëïõò ôïõò åìðëåêüìåíïõò öïñåßò ç óõíäñïìÞ ôïõò êáé ç óôÞñéîç áõôÞò ôçò ðñïóðÜèåéáò. Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ìå ôçí õð. áñéèì.94/2012/27-3-2012 áðüöáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ, åíÝêñéíå ôçò óõììåôï÷Þ ìáò óôï ðñüãñáììá áõôü, äåäïìÝíïõ ôïõ ãåãïíüôïò üôé åßíáé êáé ç ÐåñéöÝñåéá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá ðáíåëëáäéêÜ. ÂáóéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ôÝèçêáí áðü ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï åßíáé: á) ç äÝóìåõóç üôé èá ôçñçèïýí üëåò ïé áðáéôÞóåéò áóöáëåßáò, â) üôé èá ôçñçèåß áðáñÝãêëéôá ï áõôïíüçôïò óå-

âáóìüò óôçí áíèñþðéíç áîéïðñÝðåéá êáé ã) üôé ç õðüäåéîç ôùí ÷þñùí åãêáôÜóôáóçò èá ðñáãìáôïðïéçèåß óå óõíåñãáóßá ìå ôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò êáé ôçí ðñùôïâÜèìéá áõôïäéïßêçóç. Óôï ðëáßóéï áõôü, óáò ðáñáêáëþ Üìåóá, êáé ìÝ÷ñé ôçí 30/3/2012, íá Ý÷ïõìå ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÁôôéêÞò, ãéá ðéèáíïýò ÷þñïõò ðïõ ìðïñïýí íá öéëïîåíÞóïõí ôéò åãêáôáóôÜóåéò áõôÝò. ÅðåéäÞ ôï ðñüâëçìá åßíáé õðáñêôü, åßíáé ôåñÜóôéï êáé áðáó÷ïëåß üëïõò, êáé ü÷é ìüíï ôïõò êáôïßêïõò ôïõ êÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò, óáò ðáñáêáëþ ãéá ôçí óõíåñãáóßá êáé ôçí áíôáðüêñéóÞ óáò ãéá ôçí êáëýôåñç äéåõèÝôçóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò áõôïý."


ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

13

þí äçìéïõñãïýíôáé óôçí ÁôôéêÞ ÊÜèå ôïìÝáò èá åßíáé ÷ùñçôéêüôçôáò 250 áôüìùí, ï ïðïßïò èá ÷ùñßæåôáé óå 5 ðôÝñõãåò ôùí 50 áôüìùí. ÊÜèå ðôÝñõãá (1/5 ôïìÝá) 50 áôüìùí ðåñéëáìâÜíåé: - ×þñïõò äéáìïíÞò - ×þñï åóôéáôïñßïõ - ×þñïõò õãéåéíÞò (WC, íôïõò) - ×þñï èñçóêåõôéêÞò ëáôñåßáò - Õðáßèñéï ÷þñï Üèëçóçò - Åëåýèåñïõò ÷þñïõò - ðñïáõëéóìïý - Ç åãêáôÜóôáóç èá Ý÷åé ôñéðëÞ ðåñßöñáîç ôýðïõ ÍÁÔÏ (ç åîùôåñéêÞ èá Ý÷åé êïíóåñôßíá) êáé èá åßíáé ýøïõò 3 ìÝôñùí - ÐåñéëáìâÜíåé ÄéïéêçôÞñéï ìå ÷þñïõò äéïßêçóçò, ðñïóùðéêïý êáé ëïéðïýò áðáñáßôçôïõò ÷þñïõò (÷þñïò éáôñåßïõ ìå áíáññùôÞñéï, ãñáöåßï ðõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò, ÷þñïò ãéá ðáñáìïíÞ åêðñïóþðùí óõíåñãáæüìåíùí öïñÝùí, ê.ëð.) - Öýëáîç - ÅîùôåñéêÞ öýëáîç áðü áóôõíïìéêü ðñïóùðéêü ìå ïðëéóìü - ÅóùôåñéêÞ öýëáîç áðü éäéùôéêü ðñïóùðéêü áóöáëåßáò - ÕðïóôÞñéîç áðü ôå÷íéêÜ ìÝóá åðéôÞñçóçò (êëåéóôü êýêëùìá êáìåñþí - CCTV) - ÁíôáðïäïôéêÜ ÏöÝëç - ºäñõóç áóôõíïìéêÞò Õðçñåóßáò (150 áóôõíïìéêïß) - Éäéùôéêü ðñïóùðéêü Áóöáëåßáò (300 Üôïìá) - ÊÜëõøç áíáãêþí óßôéóçò áðü åôáéñåßá Catering - Ðáñï÷Þ õðçñåóéþí éáôñéêÞò ìÝñéìíáò - Óõíåñãåßï êáèáñéóìïý - Óõíåñãåßá óõíôÞñçóçò - ôå÷íéêÞò êÜëõøçò - ÅêìåôÜëëåõóç êõëéêåßùí - Õðçñåóßåò êáèáñéóôçñßïõ (ðëõíôÞñéá, óôåãíùôÞñéá) ÓõíïëéêÜ èá áðáó÷ïëçèïýí óôï êÝíôñï êñÜôçóçò 1.000 ðåñßðïõ Üôïìá áðü ôç ôïðéêÞ êïéíùíßá.

Ôñßá êÝíôñá óôçí ÁôôéêÞ

Ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò, ìå ãñáðôÞ äÞëùóç, ÷áéñÝôçóå ôçí áðüöáóç ôïõ ðåñéöåñåéáêïý óõìâïõëßïõ "íá ïñßóåé ôá÷ýôáôá ôïõò ÷þñïõò êëåéóôÞò êáé ðñïóùñéíÞò öéëïîåíßáò ãéá ôïõò ðáñÜíïìïõò ìåôáíÜóôåò". "Åõåëðéóôþ ôçí ßäéá åõáéóèçóßá êáé ôá÷ýôçôá íá äåßîïõí êáé ôá õðüëïéðá ÐåñéöåñåéáêÜ Óõìâïýëéá ôçò ÷þñáò. Ôï æÞôçìá ôçò ðáñÜíïìçò ìåôáíÜóôåõóçò äçìéïõñãåß äõóáíÜëïãá ìåãÜëá âÜñç óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Ç êõâÝñíçóç åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá ðñï÷ùñÞóåé Üìåóá óôçí õëïðïßçóç ôïõ ó÷åäßïõ ôçò ãéá ìéá áðïôåëåóìáôéêÞ êáé äßêáéç äéá÷åßñéóç ôùí ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôåõôéêþí ñïþí" áíáöÝñåé óôç äÞëùóÞ ôïõ ï õðïõñãüò. Ç ìíçìïíéáêÞ ðëåéïøçößá ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ óõíôÜ÷èçêå ðëÞñùò ìå ôçí áðïðñïóáíáôïëéóôéêÞ áôæÝíôá ðïõ öéëïôå÷íåß ðñïåêëïãéêÜ ôï ìðëïê ôùí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí ôïõ ìíçìïíßïõ, ìå èýìáôá ôïõò ìåôáíÜóôåò êáé ìå ìïíáäéêü óôü÷ï íá ôåèåß óôï ðåñéèþñéï ôï ìåßæïí êïéíùíéêü æÞôçìá áðü ôéò ðïëëáðëÝò åðéðôþóåéò ôùí ðïëéôéêþí ôïõ ìíçìïíßïõ, áíÝöåñå ï ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò ôïõ ÓÕÍ, Íßêïò Âïýôóçò.

ÓöïäñÝò áíôéäñÜóåéò H ðñüèåóç äçìéïõñãßáò ôùí êÝíôñùí êñÜôçóçò, ðÜíôùò, Ý÷åé ðñïêáëÝóåé Þäç áíôéäñÜóåéò áðü ðåñéöåñåéÜñ÷åò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò, Áðüóôïëïò ÊáôóéöÜñáò êáé ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò Èåóóáëßáò Êþóôáò Áãïñáóôüò, åíþ... åðß ðïäüò ðïëÝìïõ âñßóêïíôáé Þäç ïé êÜôïéêïé óôç ÍåÜðïëç ÊïæÜíçò, üðïõ ó÷åäéÜæåôáé íá ëåéôïõñãÞóåé ôï ðñþôï êÝíôñï êñÜôçóçò. ÁíôéäñÜóåéò Ý÷ïõí åêöñÜóåé êáé êüììáôá. Ôï ÊÊÅ èåùñåß üôé"ç ðñüèåóç ôçò óõãêõâÝñíçóçò ÐÁÓÏÊ-ÍÄ, ìå ôç óýìöùíç ãíþìç Þ áíï÷Þ ôùí êïììÜôùí êáé ðåñéöåñåéáñ÷þí ôïõ êåöáëáßïõ, íá äçìéïõñãÞóåé 30 óôñáôüðåäá óõãêÝíôñùóçò ìåôáíáóôþí óå 10 ÐåñéöÝñåéåò ôçò ÷þñáò, áñ÷ßæïíôáò áðü ôç ÍåÜðïëç ÊïæÜíçò, ðñÝðåé íá óõíáíôÞóåé ôç óèåíáñÞ áíôßóôáóç ôïõ ëáïý". Ï ÓÕÍ åêôéìÜ üôé "ôï ÐÁÓÏÊ êáé ç ÍÄ ðñïóðáèïýí ìÜôáéá íá ìåôáôïðßóïõí ôçí ðñïåêëïãéêÞ áôæÝíôá áðü ôéò åðéðôþóåéò ôçò ìíçìïíéáêÞò ðïëéôéêÞò êáé íá ðáñïõóéÜóïõí ôïõò ìåôáíÜóôåò ùò ôïõò áðïäéïðïìðáßïõò ôñÜãïõò ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò êñßóçò". "Ãéá íá áíôéìåôùðßóåé Ýíá êïéíùíéêü ðñüâëçìá, ç êõâÝñíçóç ôùí äýï ìåãÜëùí êïììÜôùí ðñïôåßíåé ïõóéáóôéêÜ ôç äçìéïõñãßá ðïëëþí íÝùí öõëáêþí. Áò åëðßóïõìå ðùò äåí èá ðñïôåßíåé ðáñüìïéá áíôéìåôþðéóç êáé ãéá ôá õðüëïéðá êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá" ó÷ïëßáóå ï åêðñüóùðïò ôùí Ïéêïëüãùí ÐñÜóéíùí ÔÜóïò Êñïììýäáò. Ôï ÐáíåëëÞíéï ¢ñìá Ðïëéôþí ó÷ïëßáóå üôé "ç ðñùôïâïõëßá ôïõ õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç íá äçìéïõñãÞóåé 'óýã÷ñïíá óôñáôüðåäá óõãêÝíôñùóçò' óôçí Ðáôñßäá ìáò ãéá ôïõò ìç íüìéìá äéáìÝíïíôåò áëëïäáðïýò, äåí áíôéìåôùðßæåé ôï ðñüâëçìá" êáé èåùñåß üôé "ç ìüíç ðïëéôéêÜ ñåáëéóôéêÜ ëýóç, ìðïñåß íá Ýëèåé ìÝóá áðü ìéá ìáêñüðíïç êáé åíéáßá óôñáôçãéêÞ áíôéìåôþðéóçò ôçò ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò, ìå áðáñ÷Þ ôçí êáôáããåëßá ôçò óõìöùíßáò 'Äïõâëßíï ÉÉ'".

Êùíóôáíôßíïò ËåâáíôÞò:

Óôç ËáõñåùôéêÞ ëåéôïõñãåß ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Ðñïóöýãùí áðü ôï 1947...

Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÃéÜííçò Óãïõñüò áíáêïßíùóå ôç äçìéïõñãßá ôñéþí êÝíôñùí êñÜôçóçò ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôçí ÁôôéêÞ. Ìéëþíôáò óôï êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí ôïõ Mega, åßðå üôé ç áðüöáóç ãéá ôç äçìéïõñãßá ôùí ôñéþí êÝíôñùí êñÜôçóçò óôçí ÁôôéêÞ, åëÞöèç áðü ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï, ìå ôç óôÞñéîç ôùí ðáñáôÜîåùí ðïõ óôçñßæïõí ôï ÐÁÓÏÊ êáé ç ÍÝá Äçìïêñáôßá.

Ï äÞìáñ÷ïò ËáõñåùôéêÞò Êùíóôáíôßíïò ËåâáíôÞò Ýêáíå ôçí ðáñáêÜôù äÞëùóç: “Óôï äÞìï ËáõñåùôéêÞò ëåéôïõñãåß áðü ôï 1947 ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Ðñïóöýãùí, ôï ïðïßï åðïðôåýåôáé áðü ôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò êáé öéëïîåíåß 320 Üôïìá. Ï äÞìïò ËáõñåùôéêÞò âñßóêåôáé üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá óå óõíå÷Þ óõíåñãáóßá ìå ôï õðïõñãåßï êáé ôïí Åëëçíéêü Åñõèñü Óôáõñü êáèþò êáé ôçí êïéíüôçôá ôùí ðñïóöýãùí ãéá ôçí ïìáëÞ äéåõèÝôçóç êÜèå ðñïâëÞìáôïò êáé ðñüóöáôá ìå ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ (8/23.1.2012) ðñüôåéíå ôç äéÜèåóç ïéêïðÝäïõ ãéá íá êôéóôåß íÝï êôßñéï ðïõ èá ðëçñïß üëåò ôéò óýã÷ñïíåò áíÝóåéò. Èåùñïýìå, ëïéðüí, ôá ðñüóöáôá äçìïóéåýìáôá ðïõ áíáöÝñïõí ôïí äÞìï ìáò ùò õðïøÞöéï íá äå÷ôåß êáé íÝï óôñáôüðåäï ôïõëÜ÷éóôïí áôõ÷Þ, áí ü÷é ðñïåñ÷üìåíá áðü ðçãÝò ðïõ óôü÷ï Ý÷ïõí íá äçìéïõñãÞóïõí íÝá ðñïâëÞìáôá óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, ðïõ áêüìá âñßóêåôáé óå óõíå÷Þ åôïéìüôçôá êáé åãñÞãïñóç áíôéìåôþðéóçò êáé ïñéóôéêÞò åðßëõóçò ôïõ ôåñÜóôéïõ èÝìáôïò ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí, ðïõ ìáò áðáó÷ïëåß áðü 1996, êïñõöþèçêå ìå ôçí åéóâïëÞ óôéò 11.12.2010 êáé ôïí ôåôñÜìçíï áãþíá ìáò êáé óõíå÷ßæåôáé".


14

ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÇãÝôåò - ÇãåôéêÝò ïìÜäåò

Ðùò èá ãßíïõí

ôá

likes øÞöïé êáé ôá tweets

èá áðïêôÞóïõí followers

Ó

áí ôá ìáíéôÜñéá îåöõôñþíïõí ïé åôáéñßåò ðïõ ðñïóöÝñïõí ôéò õðçñåóßåò ôùí social media, ëüãù åðéêåßìåíùí åêëïãþí. Áðü åôïéìáóßá åíüò áðëïý site ìÝ÷ñé óõììåôï÷Þ óå ðïëéôéêÝò åêðïìðÝò ôùí õðïøçößùí âïõëåõôþí ìå ôá web sites. Ôþñá, ðïéïò ôéò âëÝðåé åßíáé Üëëï ðñÜãìá. ÁöÞóôå ðïõ ãåìßóáìå áðü åêðïìðÝò ðïëéôéêïý äéáëüãïõ óôá ðáíåëëÞíéá êáé ôïðéêÜ êáíÜëéá üðïõ õðïøÞöéïé "óôñéìþ÷íïíôáé" íá ôïõò äïõí ïé øçöïöüñïé êáé íá ðïõí ôá äéêÜ ôïõò ðñéí ôïí ôïõ ÈÁÍÁÓÇ ðåñéïñéóìü ôùí åìöáíßóåùí ÐÁÐÁÌÉ×ÁÇË ëüãù åêëïãþí. Åðéêïéíùíéïëüãïõ ¼óï ãéá ôá social media, åêåß ÄéåõèõíôÞ ôçò Think ãßíåôáé êõñéïëåêôéêÜ ï ÷áPolitics (www.tpo.gr) ìüò. Óåëßäåò óôï facebook, ãéá ôá ðïëõðüèçôá likes, óôï twitter ãéá ôá tweets ôïõ êáèçìåñéíïý ðñïãñÜììáôïò ôïõ õðïøÞöéïõ, áðïóôïëÞ ÷éëéÜäùí åðéóôïëþí ìå emails ðïõ óßãïõñá ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ðÜíå óôá spam, êáé äçìéïõñãßá ðñïóùðéêïý êáíáëéïý óôï youtube ãéá íá âëÝðïõìå ôá video ðïõ Ý÷åé áíåâÜóåé ï êÜèå õðïøÞöéïò. Ôþñá, áí ìáò åíäéáöÝñåé ç ïìéëßá ôïõ óôïõò åôåñïäçìüôåò Ëáñéóáßïõò Þ ï ÷áéñåôéóìüò ôïõ óôçí çìåñßäá ãéá ôá óáëéãêÜñéá åßíáé "áëëïõíïý ðáðÜ åõáããÝëéï"!

Óåëßäåò óôï facebook, ãéá ôá ðïëõðüèçôá likes, óôï twitter ãéá ôá tweets ôïõ êáèçìåñéíïý ðñïãñÜììáôïò ôïõ õðïøÞöéïõ, áðïóôïëÞ ÷éëéÜäùí åðéóôïëþí ìå e-mails ðïõ óßãïõñá ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ðÜíå óôá spam, êáé äçìéïõñãßá ðñïóùðéêïý êáíáëéïý óôï youtube ãéá íá âëÝðïõìå ôá video ðïõ Ý÷åé áíåâÜóåé ï êÜèå õðïøÞöéïò.

Â

áóéêü êßíçôñï ôùí õðïøÞöéùí, ôï êõíÞãé ôïõ óôáõñïý, ìÝóá áðü áõôïðñïâïëÞ ðïõ ðïëëÝò öïñÝò áããßæåé ôá üñéá ôïõ íáñêéóóéóìïý. Ôá social media áðïäßäïõí üôáí õðáêïýïõí óôïõò âáóéêïýò êáíüíåò ôçò áìößäñïìçò êáé ü÷é ìïíïäéÜóôáôçò åðéêïéíùíßáò, ìå åðéôõ÷çìÝíåò éäÝåò ðïõ åðéæçôïýí ôçí êñéôéêÞ êáé ðñïóöÝñïõí ôç äõíáôüôçôá óõììåôï÷Þò ôùí øçöïöüñùí óôç âåëôßùóç ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò ôïõò. ¸ôóé ôá likes ãßíïíôáé øÞöïé êáé ôá tweets áðïêôïýí followers. ÄéáöïñåôéêÜ åßíáé óêçíÝò áðü åéêïíéêÝò ðïëéôéêÝò ðáñåëÜóåéò "íåêñþí óåëßäùí"!

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

Ô

ï êñÜôïò, ç ÐåñéöÝñåéá, ï äÞìïò, áðïôåëïýí Ýíáí éåñáñ÷éêÜ äïìçìÝíï ïñãáíéóìü. Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ç ëåéôïõñãßá, ôá áðïôåëÝóìáôá, ç ðïñåßá êáé ï ðñïïñéóìüò ôïõ, åîáñôþíôáé óå ðïëý ìåãÜëï âáèìü, áðü åêåßíïõò ðïõ êáôÝ÷ïõí ôçí åîïõóßá ôïõ êáé êõñßùò áðü åêåßíïõò ðïõ âñßóêïíôáé óôçí êïñõöÞ ôçò äéïßêçóÞò ôïõ. Ç äéïßêçóç ôïõ êñÜôïõò, ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ôïõ äÞìïõ, óõãêñïôåß ôçí ëåãüìåíç "åëßô". Ç åðßäñáóç ôçò ëåãüìåíçò áõôÞò "åëßô" óôçí êïéíùíßá, åßíáé êáèïñéóôéêÞ, åî' áéôßáò ôçò ôåñÜóôéáò äýíáìçò åðéññïÞò ðïõ äéáèÝôåé, ëüãù ôçò èÝóçò ôçò. ÅðéäñÜ óôçí ôïõ ÃÉÁÍÍÇ ïéêïíïìßá, ôïí ðïëéôéÍÉÊÇÔÏÐÏÕËÏÕ óìü, ôçí êïõëôïýñá, ôçí Áñ÷éôÝêôïíá ÐñïÝäñïõ Äçìïôéêïý Óõì- çèéêÞ, ìå ëßãá ëüãéá óôá âïõëßïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ, ðÜíôá ðïõ áöïñïýí óôçí Ðñ. äÞìáñ÷ïò ¢íïéîçò æùÞ ìáò. Ïé åðéäñÜóåéò áõôÞò ôçò "åëßô" óôçí êïéíùíßá, åîáñôÜôáé áðü ôçí ðïéüôçôá ôùí áíèñþðùí ðïõ ôçí áðïôåëïýí. Ôçí ðïéüôçôá áõôÞ, èá ðñïóðáèÞóïõìå íá ôçí ðñïóåããßóïõìå ìå ôéò Ýííïéåò ôïõ "Çãåìüíá" êáé ôïõ "ÇãÝôç".

ÇãÝôçò Ï êÜôï÷ïò èÝóåùí åîïõóßáò óôçí éåñáñ÷ßá, åíüò ïñãáíéóìïý, ìéáò ïìÜäáò Þ ìéáò êïéíùíßáò, äåí åßíáé åî ïñéóìïý çãÝôçò. ÇãÝôçò åßíáé áõôüò ðïõ áóêåß åðéññïÞ óôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ êáé óôïí êüóìï ôïõ, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá ôïõò ïäçãåß óôï êïéíü êáëü êáé óôç ðñüïäï (ÁñéóôïôÝëçò). ÇãÝôçò åßíáé áõôüò ðïõ óõëëáìâÜíåé êáé óõíèÝôåé Ýíá üñáìá êïéíü, åëêõóôéêü, åöéêôü êáé åðéèõìçôü ãéá ôïõò áíèñþðïõò êáé ìÝóá áð' áõôü ôïõò åìðíÝåé, ôïõò êéíçôïðïéåß, áðåëåõèåñþíåé ôéò äõíÜìåéò ôïõò êáé ôïõò êáèïäçãåß, ôïõò êÜíåé íá áéóèÜíïíôáé êáé íá ëåéôïõñãïýí óáí ìéá äåìÝíç ïìÜäá, ãéá íá ôï õëïðïéÞóïõí áðïôåëåóìáôéêÜ, þóôå íá éêáíïðïéÞóïõí -ðÜíôá ìÝóá áðü áõôü- ôá äéêÜ ôïõò üíåéñá êáé ôéò äéêÝò ôïõò áíÜãêåò. (Ä. ÌðïõñáíôÜò). Ï ÇãÝôçò åßíáé äÜóêáëïò ðïõ "ðåñíÜåé" óôïõò áíèñþðïõò ôéò áîßåò, ôéò Ýííïéåò êáé ôéò áñ÷Ýò ðïõ áðáéôïýí ôï êïéíü êáëü, ç êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, ç êïéíùíéêÞ åõçìåñßá êáé ðñüïäïò. Ï ÇãÝôçò óêÝöôåôáé óôñáôçãéêÜ, åóôéÜæåé óôï ìÝëëïí, áìöéóâçôåß ôï êáôåóôçìÝíï, ó÷åäéÜæåé êáé õëïðïéåß áðïôåëåóìáôéêÜ, áëëáãÝò ðïõ ïäçãïýí óå ðñüïäï. Èåìåëéþäåò óõóôáôéêü óôïé÷åßï ôïõ ÇãÝôç (êáé ôçò Çãåóßáò) åßíáé üôé ïé åðéëïãÝò, ïé áðïöÜóåéò, ïé ðñÜîåéò êáé ïé óõìðåñéöïñÝò ôïõ, óôçñßæïíôáé óå ãåíéêÜ áðïäåêôÝò çèéêÝò áîßåò êáé áñ÷Ýò, üðùò ç áêåñáéüôçôá, ç åíôéìüôçôá, ç äéêáéïóýíç, ç öñüíçóç, ç õðåõèõíüôçôá, ç óõíÝðåéá, ç åéëéêñßíåéá, ç áîéïðñÝðåéá, ç ôáðåéíüôçôá, ï óåâáóìüò ôùí Üëëùí, ç óõíáßíåóç, ç óýíåóç, ç åõãíùìïóýíç, ç ãåííáéïäùñßá, ç óõìðüíéá. Ç Üóêçóç áðïôåëåóìáôéêÞò Çãåóßáò, áðáéôåß Ýíá óýíïëï çãåôéêþí éêáíïôÞôùí, ÷áñáêôçñéóôéêþí ðñïóùðéêüôçôáò êáé áñåôþí, üðùò åßíáé ç äçìéïõñãéêÞ, ç áíáëõôéêÞ, ç óõíèåôéêÞ êáé ç óõóôçìéêÞ óêÝøç, ç åðéêïéíùíßá, ç óõíáéóèçìáôéêÞ, êïé-

íùíéêÞ êáé õðáñîéáêÞ íïçìïóýíç, ç áõèåíôéêüôçôá, ç äéïñáôéêüôçôá êáé ç ðñüäñáóç, ç áõôïåêôßìçóç, ç õãéÞò öéëïäïîßá, ç áõôïðåðïßèçóç, ç åðéìïíÞ êáé ç õðïìïíÞ, ôï èÜññïò, ç ôüëìç êáé ôï ôóáãáíü, ç áõôïãíùóßá, ï áõôïÝëåã÷ïò, ç áõôïðåéèáñ÷ßá, ç áíèåêôéêüôçôá êáé ç åãñÞãïñóç.

Ï ÇãÝôçò äåí ãåííéÝôáé, ãßíåôáé. Ôá ÇãåôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ êáé ïé ÇãåôéêÝò ôïõ éêáíüôçôåò, áíáðôýóóïíôáé ðñïïäåõôéêÜ. Ç áíÜðôõîÞ ôïõò Ý÷åé ôñåéò ôïõëÜ÷éóôïí ðñïûðïèÝóåéò: 1. Ôçí áðüêôçóç ôïõ áðáñáßôçôïõ åííïéïëïãéêïý õðïâÜèñïõ "ðßóù áðü êÜèå ðñÜîç õðÜñ÷åé ìéá Ýííïéá" . (ÐëÜôùíáò). 2. Ôçí ìÜèçóç ìÝóá áðü ôá âéþìáôá êáé ôéò åìðåéñßåò ôçò ðñïóùðéêÞò, êïéíùíéêÞò êáé êõñßùò ôçò åðáããåëìáôéêÞò æùÞò. 3. êáé ðéï óçìáíôéêü, ôçí áðüêôçóç åìðåéñßáò ìÝóá áðü ôçí ðïëý÷ñïíç åîÜóêçóç óôç ðñÜîç.

Óôï óçìåßï áõôü åßíáé óçìáíôéêü íá äéåõêñéíßóïõìå üôé ç Çãåóßá áóêåßôáé -ðñÝðåé íá áóêåßôáé- ïìáäéêÜ, óõëëïãéêÜ, áíåîÜñôçôá áí áõôÞ Ý÷åé ìéá åóùôåñéêÞ éåñáñ÷ßá. Ôá ìÝëç ôùí Çãåôéêþí ïìÜäùí ëáìâÜíïõí áðïöÜóåéò êáé áóêïýí Çãåôéêïýò ñüëïõò, ôüóï áôïìéêÜ, üóï êáé ïìáäéêÜ. Ôá âáóéêÜ êñéôÞñéá ìå ôá ïðïßá ìðïñïýìå íá áîéïëïãÞóïõìå áí ìéá ÇãåôéêÞ ïìÜäá ëåéôïõñãåß ðñÜãìáôé óáí ÇãåôéêÞ åßíáé ôñßá èåìåëéþäç: 1. Áîéïëüãçóç ìå âÜóç ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ åðéôõã÷Üíïõí, ãéá ôï êïéíü êáëü. 2. Áîéïëüãçóç ìå âÜóç ôïí âáèìü êáôÜ ôïí ïðïßï êåñäßæïõí ôçí åìðéóôïóýíç ôùí áíèñþðùí, ôïõò åìðíÝïõí, ôïõò êéíçôïðïéïýí, ôïõò êáèïäçãïýí, ôïõò áíáðôýóóïõí êáé ôïõò êÜíïõí íá áêïëïõèïýí åèåëïíôéêÜ êáé ðñüèõìá. 3. Áîéïëüãçóç ìå ôï êáôÜ ðüóïí ïé áðïöÜóåéò, ïé ðñÜîåéò êáé ïé óõìðåñéöïñÝò ôïõò óôçñßæïíôáé óôéò ðñïáíáöåñèåßóåò áñ÷Ýò êáé áîßåò.

Ç Çãåóßá áðïôåëåß ôï ãéíüìåíï êáé ü÷é ôï Üèñïéóìá áõôþí ôùí ôñéþí ðáñáìÝôñùí. ÐñÜãìá ðïõ óçìáßíåé üôé, áí Ýíá áðü ôá êñéôÞñéá åßíáé ìçäÝí, äçë. äåí õðÜñ÷åé, ôüôå êáé ôï ãéíüìåíï åßíáé ìçäÝí. Áðü ôá ðñïåêôåèÝíôá ãßíåôáé öáíåñü, üôé ìéá êïéíùíßá ðïõ ðéóôåýåé óôçí êïéíùíéêÞ ðñüïäï, óôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, óôçí óõëëïãéêÞ êáé áôïìéêÞ åõçìåñßá, ïöåßëåé íá áîéïëïãåß ôïõò åðßäïîïõò ÇãÝôåò ôçò ìå ôá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ÇãÝôç.


ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

15

Ðïñåßá ×ñéóôéáíéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ "ÊáèÝíáò ðñÝðåé íá åßíáé ¸ëëçíáò, ìå ôï äéêü ôïõ ôñüðï. Ïé êáéñïß ïõ ìåíåôïß. Ãñçãïñåßôå. Ïé êßíäõíïé öïâåñïß, áëëÜ ôï ðíåýìá äõíáôüôåñï. Áíôéóôáèåßôå!" ÃÊÁÉÔÅ Ôï èÝìá ôçò ìç áíáãñáöÞò ôïõ èñçóêåýìáôïò óôéò áóôõíïìéêÝò ôáõôüôçôåò, ôçò ðáãêïóìéïðïéÞóåùò êáé ôçò ãåíéêÞò áíôéìåôùðßóåùò üëùí ôùí óõíáöþí äõó÷åñåéþí ôïõ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ê. ÊÏÕÔÓÏÕËÅËÏÕ áð' ôçí ðáôñßäá ìáò Åðßôéìïõ Åðüðôç ÄçìïôéêÞò öÝñíåé óôçí åðéêáéÅêðáéäåýóåùò ñüôçôá ðïëëÝò óêÝøåéò, Ýíôïíåò áíçóõ÷ßåò êáé ðïéêßëïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ôùí ÐáíåëëÞíùí. ¼ëïé ìáò äéáðéóôþíïõìå, ìå ëýðç, üôé ç ÅëëÜäá Ý÷åé õðïóôåß, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ìéá ðñùôïöáíÞ ëåçëáóßá êáé Ý÷åé, ó÷åäüí, ÷Üóåé ôá áðïèÝìáôá ôùí ðíåõìáôéêþí ìáò åðåíäýóåùí. Åðß Ýôç, ÷éëéÜäåò ôåñìßôåò ñïêáíßæïõí ôá èåìÝëéá ôùí èåóìþí ãéá ôçí êáôÜññåõóç ôùí áîéþí ôçò æùÞò êáé ôçí áðïäõíÜìùóç ôïõ ëáïý ìáò, ðïõ ç éóôïñéêÞ

ìíÞìç ôïõ åßíáé áéìáôçñüò èçóáõñüò, ðåñçöÜíåéá êáé åõèýíç. Ôï ðíåýìá áñãïðåèáßíåé, õðü ôéò ëïéäïñßåò ôùí áìáèþí êáé ôùí áíáîßùí, ôùí åðéôçäåßùí êáé ôùí êáéñïóêüðùí êáé ìÝóá óôï ðáíäáéìüíéï ôùí êïñõâáíôéþíôùí óôïé÷åßùí ôçò áñíÞóåùò êáé ôçò áèåÀáò, ôçò ðëÜíçò êáé ôçò êáôáðôþóåùò. ¸íáò åðáßó÷õíôïò êáé áðáßóéïò Ìéèñéäáôéóìüò áðïêïéìßæåé ôçí ðïñåßá ôçò æùÞò ìáò. ÌÝóá ó' áõôÞ ôç ãåíéêÞ íïóçñÞ êáôíßóôáóç, äéáôñÝ÷ïõìå ôçí ðñþôç äåêáåôßá ôïõ 21ïõ áéþíá. Ç ÅëëÜäá, ùò áéþíéá êáé ðáíáíèñþðéíç éäÝá, åðéôáãÞ ôçò ìïßñáò, ïöåßëåé íá ðñï÷ùñÞóåé, ìå óôáèåñÜ âÞìáôá, ðñïò ôçí åèíéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ ïëïêëÞñùóÞ ôçò. Ï ×ñéóôéáíéóìüò, ðáñÜëëçëá, êÞñõãìá áãÜðçò ðñïò ôï óõíÜíèñùðï êáé Üããåëìá ôçò èåßáò ðáñïõóßáò, áðïôåëåß ôï óõíäåôéêü êñßêï ìå ôçí ÏéêïõìÝíç, ìå üëåò ôéò õöéóôÜìåíåò äïãìáôéêÝò äéáöïñÝò. Åßíáé ôï õðÝñãåéï êáé õðåñâáôéêü óôÞñéãìá, ïé öôåñïýãåò ôçò èåúêÞò óôïñãÞò êáé ðáñïõóßáò. Ôï Åëëçíéêü ¸èíïò Ýæçóå, óôç äéáäñïìÞ ôùí áéþíùí, ìå ôç èåñìÞ ðíïÞ ôùí éäáíéêþí ôïõ, ôçí áêñÜäáíôç ðßóôç, ôùí õøçëþí áíáôÜóåþí ôïõ êáé ôçí áðáñáóÜëåõôç åíáôÝíéóÞ ôïõ óôéò åðéôáãÝò ôïõ êáèáñïý ×ñéóôéáíéêïý ðíåýìáôïò. Ìå áõôÝò ôéò æùïðïéÝò äõíÜìåéò, áêñÜ-

ôçóå áëþâçôç ôçí Ïñèïäïîßá êáé áìüëõíôï ôïí Åëëçíéóìü. ÊáèáñÞ Þôáí ç ãñáììÞ ðëåýóåùò ôïõ ¸èíïõò, üðùò ôçí å÷Üñáîå ï ÌáêñõãéÜííçò! Ðáôñßäá êáé Èñçóêåßá, ïñéæüíôéïò êáé êÜèåôïò âßïò. Ç ðïñåßá ìáò, ìÝóá óôïí Åõñùðáúêü ÷þñï, åßíáé ×ñéóôéáíéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ. Åßíáé ðïñåßá ðñïò ôïí åáõôü ìáò, ðïñåßá ðßóôåùò êáé áõôïãíùóßáò, èáññáëÝáò åíäïóêïðÞóåùò êáé ïñèïý ðñïóáíáôïëéóìïý. Ïé Üëëïé ëáïß, ðïñåõüìåíïé ðñïò ôçí Åõñþðç, ðïñåýïíôáé êáé ðñïò ôçí ÅëëÜäá. Äåí ìðïñïýìå íá ïìéëïýìå ãéá ÅíùìÝíç Åõñþðç -äéáêçñýôôåé ï T.S. Elliot- áí áãíïïýìå êáé ðåñéöñïíïýìå, üôé ï ðïëéôéóìüò óôçí Åõñþðç ãåííÞèçêå áð' ôï ×ñéóôéáíéóìü êáé óþèçêå óôéò êñéóéìüôåñåò óôéãìÝò ôïõ, áð' ôçí Åêêëçóßá... Ïé ðéêñïß êáé áíåëÝçôïé êáéñïß ìáò, ìå ðåéíáóìÝíïõò êáé äéøáóìÝíïõò, ìå ðïëëáðëü êáôáèñõììáôéóìü ôïõ áíèñþðïõ êáé ÷èáìáëü éóôïñéêü âßï, ÷ñåéÜæïíôáé åõóôáëåßò óçìáéïöüñïõò, ðïõ èá êñáôïýí êáôáêüñõöá ôá ëÜâáñá ôçò áëÞèåéáò. ×ñåéáæüìáóôå óÞìåñá ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç åðï÷Þ, õøçëÜ ïñÜìáôá êáé óôü÷ïõò åèíéêïýò. ÅðéâÜëëåôáé ðíåõìáôéêÞ, ðáéäåõôéêÞ êáé ðïëéôéóìéêÞ åãñÞãïñóç. Ç Ïñèïäïîßá êáé ï Åë-

Ôï Åëëçíéêü ¸èíïò Ýæçóå, óôç äéáäñïìÞ ôùí áéþíùí, ìå ôç èåñìÞ ðíïÞ ôùí éäáíéêþí ôïõ, ôçí áêñÜäáíôç ðßóôç, ôùí õøçëþí áíáôÜóåþí ôïõ êáé ôçí áðáñáóÜëåõôç åíáôÝíéóÞ ôïõ óôéò åðéôáãÝò ôïõ êáèáñïý ×ñéóôéáíéêïý ðíåýìáôïò.

ëçíéóìüò åßíáé ôá äõï ìåãÜëá åñåßóìáôÜ ìáò êáé ïé äéÝîïäïé óôá áäéÝîïäÜ ìáò. ÅíôáãìÝíïé óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, Ý÷ïõìå ìáæß ìáò êáé äéáöõëÜóóïõìå óôïñãéêÜ ôá åèíéêÜ éäáíéêÜ ìáò, ðïëýôéìç êáé âáñåéÜ êëçñïíïìßá ôùí ÐáôÝñùí ìáò. ¸÷ïõìå ìáæß ìáò ôçí Ïñèïäïîßá ìáò "ðáôñïðáñÜäïôïí óÝâáò", ôçí éåñÞ Êéâùôü ìáò, ôïí Åëëçíéóìü êáé ôçí Ðáéäåßá ìáò, áðåßñá÷ôïé áð' ôçí áðåéëÞ ôùí ðïëëþí êéíäýíùí êáé ôç öèïñÜ ôïõ ÷ñüíïõ. Åßíáé ðÜíôïôå åðßêáéñá êáé äéäáêôéêÜ ôá ëüãéá ôïõ ìåãÜëïõ ìáò ÁëÝîáíäñïõ ÐáðáäéáìÜíôç, ãñáììÝíá, ðñéí áðü Ýíá áéþíá, óôï "ËáìðñéÜôéêï ØÜëôç": "¢ããëïò Þ Ãåñìáíüò Þ ÃÜëëïò äýíáôáé íá åßíáé êïóìïðïëßôçò Þ áíáñ÷éêüò Þ Üèåïò Þ ïôéäÞðïôå. ¸êáìå ôï ðáôñéùôéêüí ÷ñÝïò ôïõ, Ýêôéóå ìåãÜëçí Ðáôñßäá. Ôþñá, åßíáé åëåýèåñïò íá åðáããÝëëåôáé, ÷Üñéí ðïëõôåëåßáò, ôçí áðéóôßáí êáé ôçí áðáéóéïäïîßáí. ÁëëÜ, ï Ãñáéêýëïò ôçò óÞìåñïí, üóôéò èÝëåé íá êÜìç äçìïóßá ôïí Üèåïí Þ ôïí êïóìïðïëßôçí, ïìïéÜæåé ìå íÜíïí, áíïñèïýìåíïí åð' Üêñùí ïíý÷ùí êáé ôáíõüìåíïí íá öèÜóç åéò ýøïò êáé öáíÞ íáé áõôüò ãßãáò. Ôï Åëëçíéêüí ¸èíïò, ôï äïýëïõ, áëë' ïõäÝí Þôôïí êáé ôï åëåýèåñïí, Ý÷åé êáé èá Ý÷ç äéá ðáíôüò áíÜãêçí ôçò èñçóêåßáò ôïõ".

ÅéóáããåëéêÞ Ýñåõíá ãéá ôï ÅÓÐÁ

Ì

ðïñåß íá ìáò åîçãÞóåé êáíåßò ãéáôß åíþ äéøÜåé áðåëðéóìÝíá ç áõëÞ ìáò ãéá ìåôñçôÜ êáé äåí ìðïñïýóáí íá âñåèïýí åðß 15 Þìåñåò ïýôå 300 åêáô. åõñþ ãéá íá ðÜñïõìå 130 äéó. åõñþ êáé íá ìáò ÷áñéóèïýí Üëëá 100 äéó. åõñþ, áöÞíïõìå åðß 4 ÷ñüíéá áäéÜèåôá 25 äéó. ôïõ ÅÓÐÁ; Ôþñá ëÝíå âñßóêïíôáé ìðëïêáñéóìÝíá. Áðü ðïéüí; Äåí èá Ýóðáãå ôçí êëåéäáñéÜ ôïõ óõñôáñéïý ðïõ öõëÜåé ôéò ïéêïíïìßåò ôïõ Ýíáò ðáôÝñáò áí åß÷å ÷Üóåé ôï êëåéäß, üôáí ôï ðáéäß ôïõ êéíäýíåõå áðü âáñåéÜ áóèÝíåéá; ÊÜðïõ, äåí êïëëÜåé ôï "ìðëïêÜñéóìá"! ÊÜôé Üëëï óõìâáßíåé êáé êñýâåôáé. ÊÜðïõ, êÜðïéïé Ý÷ïõí áíáêáôåõèåß êáé ôï Ýôïéìï íá áðïêáëõöèåß óêÜíäáëï Þ êáôÜ÷ñçóç, ãßíåôïõ ÂÁÓÉËÇ ÄÉÏÍ. ôáé ðñïóðÜèåéá íá êïõêïõëùèåß. ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ¸÷ïõìå ãßíåé üëïé äýóðéóôïé êáé êáemail: anbil@otenet.gr ÷ýðïðôïé. Áò åîçãÞóïõí ðïéá äýíáìç äåí áöÞíåé íá îåìðëïêáñéóôïýí, äéüôé üëïé äåí âñßóêïõìå åîÞãçóç. Äåí Ý÷ïõí óõìöùíÞóåé ãéá ôéò ìßæåò, Þ äéáöùíïýí ùò ðñïò ôçí äéáíïìÞ. ¼ôé Ý÷ïõí ìðëïêáñéóèåß äéüôé äåí Ý÷ïõí óõìðëçñùèåß ïé ãñáöåéïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò, áõôü äåí ðåßèåé. Êáé ïé formalities, ïé ôõðéêÝò äéáôõðþóåéò üôáí åßíáé áíÜãêç, ü÷é ìüíïí ðáñáêÜìðôïíôáé áëëÜ êüâïíôáé ìå ôï ìá÷áßñé. Áò åðÝìâåé ï ÅéóáããåëÝáò, ü÷é ãéá íá äïýìå ôé óõìâáßíåé, -ëßãï ðïëý ôï öáíôáæüìáóôå, êáé äåí ðÝöôïõìå Ýîù- áëëÜ ãéá íá ðÜñïõí ìðñïóôÜ ôá äýóìïéñá Ýñãá óõìðëÞñùóçò ôùí áõôïêéíçôüäñïìùí êáé ãéá íá ìåéùèïýí ïé Üíåñãïé êáôÜ ìåñéêÝò äåêÜäåò ÷éëéÜäåò. Åßíáé íôñïðÞ íá æçôéáíåýïõìå üôáí áðü... ôåìðåëéÜ äåí áîéïðïéïýìå ôüóá äéó. ðïõ Ý÷ïõìå êõñéïëåêôéêÜ óôï óõñôÜñé. ÊÜðïõ õðÜñ÷åé ìðëÝîéìï. Äåí ìðïñåß íá æçôéáíåýïõìå Ýíá

¸÷ïõìå ãßíåé üëïé äýóðéóôïé êáé êá÷ýðïðôïé. Áò åîçãÞóïõí ðïéá äýíáìç äåí áöÞíåé íá îåìðëïêáñéóôïýí, äéüôé üëïé äåí âñßóêïõìå åîÞãçóç. Äåí Ý÷ïõí óõìöùíÞóåé ãéá ôéò ìßæåò, Þ äéáöùíïýí ùò ðñïò ôçí äéáíïìÞ.

íÝï Ó÷Ýäéï ÌÜñóáë, ÷ùñßò ìÜëéóôá Ýíá "åõ÷áñéóôþ" ãéá üóá áöÜíôáóôá ðïëëÜ ìáò Ý÷ïõí äþóåé, êáé âñßæïõìå êáé áðü ðÜíù, åíþ ìáò ÷áñßæïõí 100, ìáò Ýäùóáí 110, êáé ìáò äßäïõí 130 áêüìá! 110+(100)+130 = 340!!!, êáé íá ìçí Ý÷ïõìå ðñïóðáèÞóåé 2 ÷ñüíéá íá... îåìðëïêÜñïõìå 25, üóá åßíáé ç õðÝñâáóç ôùí Äáðáíþí Ýíáíôé ôùí åéóðñáôôïìÝíùí ìå äõóêïëßá öüñùí! 65-40=25. ÂÜëáìå áêüìá êáé ôçí Task Force íá áó÷ïëçèåß ìå ôï ÅÓÐÁ. ÂñùìåñÞ óáðßëá õðÜñ÷åé! Áò ñé÷ôåß, ü÷é "Üðëåôïí öùò", Ýóôù êáé öùò ëõ÷íáñéïý. Óôçí Éñëáíäßá ðåñíïýí áðü äßêç ôïí Ðñùèõðïõñãü äéüôé Ýèåóå óå êßíäõíï ôá óõìöÝñïíôá ôçò ÷þñáò êáèþò áðÝôõ÷å íá áðïôñÝøåé ôçí êñßóç ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò ðñéí 4 ÷ñüíéá. Êáôçãïñåßôáé ãéá áìÝëåéá êáé ðáñÜâáóç êáèÞêïíôïò. Óå åìÜò äáíåßóôçêáí ÷ùñßò íá ìáò ñùôÞóïõí 350 äéó. êáé ü÷é ìüíï äåí ôïõò ðåñíÜìå áðü äßêç, áëëÜ èá ôïõò îáíáøçößóïõìå êéüëáò ãéá íá ìáò… óþóïõí! ¸÷ïõìå èåïðïéÞóåé ôçí ÁíÜðôõîç, ÷ùñßò íá ôçí Ý÷ïõìå ðñïóäéïñßóåé áêüìá. ÊÜíïõìå êáé ÌåëÝôåò ìå ôçí ÌcKenzie, Óåðô. 2011. Ç ÅëëÜäá 10 ÷ñüíéá ìðñïóôÜ ãéá íá ìáò ðåé Ýíáò õðÜëëçëüò ôçò Ýóôù êáé õøçëüâáèìïò, ðïõ íá åðåíäýóïõìå. Ðïéïß; Ôï Äçìüóéï ðÜëé; Ìá éäéþôåò èá åðåíäýóïõí, üôáí êáôáñãçèåß ôï óÜðéï êñÜôïò êáé öôéá÷ôåß Ýíá êáéíïýñãéï. ÆçôÜìå ðñùôßóôùò åõñþ, êáé áëëÜ ðïëëÜ åõñþ êáé Ó÷Ýäéï ÌÜñóáë. Äåí êÜèïíôáé êáëýôåñá íá áíôéãñÜøïõí Ýíá áíáðôõîéáêü áðëïõóôåõìÝíï öïñïëïãéêü óýóôçìá áðü ÷þñåò ðïõ áíáðôý÷èçêáí, êáé íá êáôï÷õñùèåß ç óôáèåñüôçôÜ ôïõ, íá åîáóöáëéóèåß íïìéêÜ, óõíôáãìáôéêÜ, äåí íïéÜæåé ðùò, áñêåß íá ìçí áëëá÷èåß ãéá 15 ÷ñüíéá; Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ ìáò Ý÷ïõí æáëßóåé ìå äéóåêáôïììýñéá åðåíäýóåéò óôï ðáëéü áåñïäñüìéï, óôçí ÊñÞôç öùôïâïëôáúêÜ, ðïõ ôçí çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá ðïõ èá ðáñÜãïõí... èá ôçí ìåôáöÝñïõí ìå êáëþäéï õðïèáëÜóóéá óôçí çðåéñùôéêÞ ÅëëÜäá, ãéá íá ôçí ðùëïýìå óôçí Ãåñìáíßá.

Ôþñá áíáêáëýøáìå ôçí ÓáïõäéêÞ ÅëëÜäá. ¼ðïõ êáé áí ôñõðÞóïõìå ìáò ëÝåé Ýíáò õöõðïõñãüò ôçò ÏñõêôÞò Öôþ÷åéáò, èá ðåôá÷ôåß ìáýñïò ×ñõóüò, êáé ÁÝñéá, ðïëëÜ áÝñéá! Ïêôþ åôáéñåßåò êïëïóóïß (äåí Þôáí ïýôå ç Åxxon, Shell, ÂÑ, ê.ëð., ïýôå êáììéÜ áðü ôéò 7 ÁäåëöÝò), èá øÜîïõí üëåò ôéò èÜëáóóÝò ìáò, êáé öõóéêÜ ìáêñéÜ áðü ôï Êáóôåëëüñéæï, áëëÜ ôïí Áýãïõóôï èá êÜíïõí óåéóìéêÜ test, ãéá íá äïõí áí áîßæåé íá ôñõðÞóïõí. Áõôü üìùò äåí ðôïåß ôïí Õöõðïõñãü ôïõ Õäáôáíèñáêéêïý Ðëïýôïõ (ãéá íá åðéæÞóåé êáé ôï ÉÃÌÅ ìå 480 ðñïóùðéêü) íá êÜìåé êáé óôï ôåöôåñÜêé ôïõ õðïëïãéóìïýò ðüóåò ÷éëéÜäåò ôüííïõò èá áíôëÞóïõìå êáé üôé áõôïß ìåôáöñÜæïíôáé óå 200 ôïõëÜ÷éóôïí äéó. åõñþ ðïõ èá åéóðñÜîïõìå! Å ñå ÅëíôïñÜäï ðïõ èá ãßíïõìå ôï 2013! ÎÝñïõí Üñáãå ôçí ðáñáâïëÞ ôïõ ×ñéóôïý ìå ôïí äïýëï; Äåí êïéôÜìå êáëýôåñá íá åîáëåßøïõìå ôá Áíôéêßíçôñá; Ôçí Ãñáöåéïêñáôßá: Ôï ôåñáôþäïõò ìåãÝèïõò ÊñÜôïò ðïõ ðáñáìÝíåé; Ðïõ ìå áõôü ôï ÊñÜôïò áðïêëåßåôáé íá ãßíïõí ðáñáãùãéêÝò åðåíäýóåéò áðü éäéþôåò ðïõ èá ñéóêÜñéæáí. ÁëëÜ áò åðáíÝëèïõìå óôï ÅÓÐÁ. ÐñÝðåé íá ôá Ý÷åé ÷áìÝíá ï ëåðôüôáôïò, ï åõãåíÞò, ï ðñïóðáèþí íá ìçí èßîåé ôçí… áìüëõíôï ðáñèÝíï ÅèíéêÞ ìáò êõñéáñ÷ßá, ï åðß êåöáëÞò ôçò Task Force. Äéüôé ðùò èá åîçãåß üôé äåí ìðïñåß íá "îåìðëÝîåé" ôï êïõâÜñé ôïõ ÅÓÐÁ (áõôü äåí èÝëåé íá ðåé, üôé Ý÷ïõí "ìðëïêáñéóèåß" ôá êïíäýëéá;) ÐñÝðåé íá äåßôå ôá ìéóïôåëåéùìÝíá êáé åãêáôáëåëåéììÝíá Ýñãá ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ ÐÜôñá - ÁèÞíá, ãéá íá åêñáãåßôå áðü áãáíÜêôçóç. ¸÷ïõìå 25 äéó. åõñþ êáé 1.000.000 áíÝñãïõò íá ðåñéìÝíïõí íá ðéÜóïõí äïõëåéÜ êáé ðáßæïõìå ôçí êïëïêõèéÜ ìå áëëáãÝò õðïõñãþí. Á÷! êáçìÝíå Mario Monti! Ìá äåí ôïõò åß÷å áðïññßøåé o Åëëçíéêüò ëáüò; ÌÞðùò ðñÝðåé íá æçôÞóïõìå ÅéóáããåëÝá, ü÷é ìüíï ãéá ôï ÅÓÐÁ, áëëÜ ãéá üëá ôá ðåðñáãìÝíá êáé ôùí äýï êïììÜôùí, üðùò îåêßíçóå ç Éñëáíäßá ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü;


16

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß - ÐñïóêëÞóåéò - Áíáêïéíþóåéò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Áñ. Ðñùô.: 8008 ÅÑÃÏ: ÅÐÉÓÊÅÕÇ ÊÁÉ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ Ó×ÏËÉÊÙÍ ÊÔÉÑÉÙÍ ÊÁÉ ÁÕËÅÉÙÍ ×ÙÑÙÍ ÄÇÌÏÕ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ÖÏÑÅÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ: ÉÄÉÏÉ ÐÏÑÏÉ ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: 450.000,00 åõñþ (ìå ÖÐÁ 23%) ÏÑÈÇ ÅÐÁÍÁËÇØÇ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ Ï ÄÞìáñ÷ïò ÄÉÏÍÕÓÏÕ Äéáêçñýôôåé üôé åêèÝôåé óå äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ìå ôï óýóôçìá ôçò ðñïóöïñÜò ìå åðéìÝñïõò ðïóïóôÜ Ýêðôùóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Ð.Ä 609/85 êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3669/08, ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõ ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ: "ÅÐÉÓÊÅÕÇ ÊÁÉ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ Ó×ÏËÉÊÙÍ ÊÔÉÑÉÙÍ ÊÁÉ ÁÕËÅÉÙÍ ×ÙÑÙÍ ÄÇÌÏÕ ÄÉÏÍÕÓÏÕ " ðñïûðïëïãéóìïý ÄáðÜíçò 450.000,00 åõñþ (ìå ÖÐÁ 23%). Ç Äçìïðñáóßá èá ãßíåé ôçí 24-4-2011 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10.00 ð.ì. (ëÞîç åðéäüóåùò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ Ä. ÄÉÏÍÕÓÏÕ ( Ãñ. ËáìðñÜêç 19, ÄñïóéÜ ÁôôéêÞò). Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ üóåò áíÞêïõí óôçí ôÜîç Á2 (ê/îéåò), 1ç,2ç,3ç (åíôüò íïìïý Ýäñáò) óôçí ôÜîç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ, ðïõ äçëþíåôáé óôçí õðçñåóßá ôÞñçóçò ôïõ Ì.Å.Å Ð. áíáëõôéêÜ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 21 ôçò äéáêÞñõîçò.. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôçí äçìïðñáóßá åßíáé 7.314,95 åõñþ, ðñÝðåé íá áðåõèõíèåß ðñïò ÄÇÌÏ ÄÉÏÍÕÓÏÕ êáé íá âåâáéþíåôáé ìå ôçí ðñïóêüìéóç éóüðïóïõ ãñáììáôßïõ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò Þ ôïõ ÔÓÌÅÄÅ óõíôáãìÝíç óýìöùíá ìå ôïí ôýðï ðïõ éó÷ýåé óôï Äçìüóéï. Ïé ùò Üíù åããõçôéêÝò åðéôñÝðåôáé íá Ý÷ïõí ðñïèåóìßá éó÷ýïò ðïõ üìùò äå èá åßíáé ëéãüôåñç ôùí 9 ìçíþí êáé 30 çìåñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá äçìïðñÜôçóçò. Ç ðáñáëáâÞ ôùí ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò êáé ôïõ åíôýðïõ ïéêïíïìéêÞò ðñïóöïñÜò, èá åßíáé äõíáôÞ ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐÝìðôç 19-04-2012. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò äßíïíôáé óôá ãñáöåßá ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò óôá ôçëÝöùíá: 213-2140131 êáé 213-2140118. ÄÑÏÓÉÁ, 27 / 03 / 2012 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁËÁÖÁÔÅËÇÓ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ Í.Ð.Ä.Ä. Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Á.Ð. 10/2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ (ãéá åêìßóèùóç ó÷ïëéêïý êõëéêåßïõ Ó÷ïëéêïý Êõëéêåßïõ) Ï Ðñüåäñïò ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ "Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÅÕÔ Å ÑÏ ÂÁ ÈÌ ÉÁ Ó ÅÊ ÐÁ ÉÄÅ ÕÓ ÇÓ Ä ÇÌ Ï Õ ÐÁËËÇÍÇÓ" ðñïêçñýóóåé äçìüóéï ðëåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí åêìßóèùóç ôïõ êõëéêåßïõ ôïõ 2ïõ Ãõìíáóßïõ ÐáëëÞíçò. Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôï ãñáöåßï ôçò Äéåõèýíôñéáò ôïõ 2ïõ Ãõìíáóßïõ ÐáëëÞíçò óôéò 03-05-2012 çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 12:00. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé íá áðåõèýíïíôáé óôï Ãñáöåßï ôïõ Ó÷ïëåßïõ (ôçë. 210-6042042), áð' üðïõ ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí êáé ôç äéáêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. ÃÝñáêáò, 27-03-2012 Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÍÐÄÄ ÁÃÃÅËÏÓ ËÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ

ÁÍÁÑÔÇÔÅÁ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ôá÷. Ä/íóç: Ë. Óõããñïý 15 - 17 Ôá÷. Êþäéêáò: 117 43 ÁèÞíá Ôçë.: 213 206 3 776 Áñéè. Ðñùô T.E. 1861 /ïéê. ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ

Ç ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, äéáêçñýôôåé üôé: 1. Åêôßèåôáé óå äçìüóéï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå åíóöñÜãéóôåò ðñïóöïñÝò ìå ôï óýóôçìá "ÐÑÏÓÖÏÑÁÓ ÅÍÉÁÉÏ ÐÏÓÏÓÔÏ ÅÊÐÔÙÓÇÓ" ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í.3669/08 (ÊÄÅ) ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ "ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÊÁËÙÄÉÙÍ ÓÅ ÉÓÔÏÕÓ HËÅÊÔÑÏÖÙÔÉÓÌÏÕ ÅÐÁÑ×ÉÁÊÙÍ ÏÄÙÍ ÁÑÌÏÄÉÏÔÇÔÁÓ Ð.Å.Á.Á." ìå ðñïûðïëïãéóìü

150.000,00 ÅÕÑÙ ìå áíáèåþñçóç êáé Ö.Ð.Á. 2. Ç äçìïðñáóßá èá äéåîá÷èåß óôéò 15/5/2012 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10:00 ð.ì. (ëÞîç åðßäïóçò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôçò Ä.Ô.Å. ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò (17ï ÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò óôçí ÐáëëÞíç 2ïò üñïöïò) åíþðéïí áñìüäéáò åðéôñïðÞò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ðñáãìáôïðïéçèåß ç äçìïðñáóßá ôçí ðñïáíáöåñüìåíç çìÝñá, ïé åíäéáöåñüìåíïé èá åéäïðïéçèïýí ìå FAX. 3. Óôçí äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôÝò ÅñãïëçðôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò Äçìïóßùí åããåãñáììÝíåò óôï Ìçôñþï Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ôçñåßôáé óôç ÃÃÄÅ ôïõ Õ.ÐÅ.×Ù.Ä.Å., åöüóïí áíÞêïõí óôçí Á2, 1ç êáé 2ç (õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ íüìïõ) 4. Ãßíïíôáé äåêôÝò Ê/Î ôÜîçò Á1 ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò Ç/Ì. 5. Åðßóçò ãßíïíôáé äåêôÝò áëëïäáðÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óå åðßóçìïõò êáôáëüãïõò áíáãíùñéóìÝíùí åñãïëçðôþí óå ôÜîç êáé êáôçãïñßá áíôßóôïé÷ç

ìå ôçí ôÜîç êáé êáôçãïñßá ôïõ Åëëçíéêïý Ìçôñþïõ ÌÅÅÐ. 6. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ðéóôþóåéò ôçò ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÁÔÔÉÊÇÓ. ÐñïêáôáâïëÞ äåí èá ÷ïñçãçèåß. 7. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò ïñßæåôáé óå 2.360,00 Åõñþ áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò Þ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ ôïõ ÔÓÌÅÄÅ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä.609/85, Üñèñï 23 êáé áðåõèýíåôáé åßôå óôçí Õðçñåóßá ðïõ äéåîÜãåé ôï äéáãùíéóìü, åßôå óôïí öïñÝá êáôáóêåõÞò, åßôå óôïí êýñéï ôïõ Ýñãïõ êáé óå ðåñßðôùóç äéáãùíéæüìåíçò êïéíïðñáîßáò ðñÝðåé íá åßíáé êïéíÞ õðÝñ üëùí ôùí ìåëþí ôçò. 8. ÊñéôÞñéï ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç ÷áìçëüôåñç ïéêïíïìéêÞ ðñïóöïñÜ. ¼ðùò åéäéêüôåñá ïñßæåôáé óôïí Í.3669/08 (ÊÄÅ). 9. Ç áîßá óýìöùíá ìå ôçí ìåëÝôç áíÝñ÷åôáé ãéá ôçí äáðÜíç åñãáóéþí óôï ðïóü ôùí 86.939,00 Åõñþ ÷ùñßò ôï ÃÅ & ÏÅ, áðñüâëåðôá 15% 15.388,20 Åõñþ, áíáèåþñçóç 3.975,00 Åõñþ êáé Ö.Ð.Á. 28.048,78 Åõñþ.

10. Ç ðñïóöïñÜ èá õðïâëçèåß ãéá ôï óýíïëï ôùí åñãáóéþí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá ôåý÷ç ôçò äçìïðñÜôçóçò. ÅíáëëáêôéêÝò ðñïóöïñÝò äåí åðéôñÝðïíôáé. 11. Ç äéÜñêåéá ôçò óýìâáóçò ïñßæåôáé áðü ôçí ìåëÝôç óå äþäåêá (12) ìÞíåò áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò. 12. ÊÜèå õðïâáëëüìåíç ðñïóöïñÜ äåóìåýåé ôïí óõììåôÝ÷ïíôá óôïí äéáãùíéóìü, (êáôÜ ôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 24 ðáñ. 2 Í. 3669/08 (ÊÄÅ) ãéá äéÜóôçìá 9 ìçíþí áðü ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí. 13. Äåí áðáéôïýíôáé äéêáéïëïãçôéêÜ ãéá ôçí ðéóôïëçðôéêÞ éêáíüôçôá ôùí äéáãùíéæüìåíùí. 14. Äåí áðáéôïýíôáé äéêáéïëïãçôéêÜ ãéá ôçí ôå÷íéêÞ éêáíüôçôá. ¼ëá ôá ôåý÷ç ôçò ìåëÝôçò (ÄéáêÞñõîç, ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí êëð.) âñßóêïíôáé óôá ãñáöåßá ôçò Ä.Ô.Å. ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Á.Á., 17ï ÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò óôçí ÐáëëÞíç (2ïò üñïöïò) ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá 213 2005382, 5332, FAX: 210

6032993, áñìüäéïò õðÜëëçëïò ãéá åðéêïéíùíßá êá. Á. Óáìïõñêáóßäïõ üðïõ ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ëÜâïõí ãíþóç, íá ðáñáëÜâïõí ôá ôåý÷ç ôçò äçìïðñÜôçóçò êáèþò êáé áñéèìçìÝíï ôåý÷ïò ãéá ôçí óõìðëÞñùóç ôçò ðñïóöïñÜò ôïõò ìÝ÷ñé 2 çìÝñåò ðñéí ôçí çìÝñá ôçò äçìïðñÜôçóçò êáé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, Þôïé ôçí ÐÝìðôç 10 / 5/ 2012 êáé þñá 14:30 ì.ì. ÐáëëÞíç: 29-03-2012 Ç ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÂÁÓÉËÁÊÏÕ ËÉËÉÊÁ

ÊÏÑÙÐÉ Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 285 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï óôç èÝóç Íçóßæá - ÊåñåëëÜ Êïñùðßïõ ôïõ Ïéêïäïìéêïý Óõíåôáéñéóìïý Áåñïðïñßáò. ÅöÜðôåôáé ìå ðëáôåßá. Ðëçñïöïñßåò, ôçë.: 210/8021615 (þñåò 10 ð.ì. - 12 ìåóçìâñéíÞ & 4-6 ì.ì.)


åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ÁÄÁ: Â4Â4Ù93-È4Í ÄñïóéÜ, 28/03/2012 Áñ. Ðñùô.: 8283

ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇÓ ÓÕÌÂÁÓÇÓ ÅÊÐÏÍÇÓÇÓ ÌÅËÅÔÇÓ ÌÅ ÐÑÏÅÊÔÉÌÙÌÅÍÇ ÁÌÏÉÂÇ ÊÁÔÙ ÔÏÕ ÏÑÉÏÕ ÔÇÓ ÏÄÇÃÉÁÓ 2004/18 ÔÌÇÌÁ I: ÁÍÁÈÅÔÏÕÓÁ ÁÑ×Ç I.1) ÅÐÙÍÕÌÉÁ, ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÊÁÉ ÓÇÌÅÉÏ (-Á) ÅÐÁÖÇÓ ÄÞìïò Äéïíýóïõ - Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí, Ïäüò: Ãñ. ËáìðñÜêç 19, Ôá÷.Êùä.: 14572, ÄñïóéÜ Ôçë.-Fax: 213-2140127 - 210-8136129, E-mail: kouroupaki@dionysos.gr, Ðëçñïöïñßåò: ÊïõñïõðÜêç Á. ÔÌÇÌÁ II: ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ ÔÇÓ ÓÕÌÂÁÓÇÓ II.1) ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: Ï ôßôëïò ôçò ìåëÝôçò åßíáé: ÌÅËÅÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÁÊÁÈÁÑÔÙÍ ÓÔÉÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ - ÖÁÓÉÄÅÑÉ - ÁÃÉÙÍ ÁÃÃÅËÙÍ ÔÇÓ Ä.Ê. ÁÍÏÉÎÇÓ êáé ï ôüðïò ôçò ðáñï÷Þò ï ÄÞìïò Äéïíýóïõ ÁôôéêÞò. II.1.1. Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôçò óýìâáóçò: Ôï áíôéêåßìåíï ôçò ìåëÝôçò áöïñÜ óôá åóùôåñéêÜ Ýñãá áðï÷Ýôåõóçò áêáèÜñôùí ðåñéï÷þí ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò, ôïõ Öáóßäåñé êáé ôùí Áãßùí ÁããÝëùí ôçò Ä.Ê. ¢íïéîçò, ìåôÜ ôùí áðáéôïýìåíùí Ýñãùí ìåôáöïñÜò. Ïé ùò Üíù ïéêéóìïß - ðåñéï÷Ýò áíÞêïõí óôïí ÄÞìï Äéïíýóïõ. Ç óýìâáóç êáëýðôåôáé áðü ôç óõìöùíßá ãéá ôéò äçìüóéåò óõìâÜóåéò, äåí êáôáíÝìåôáé óå ôìÞìáôá êáé äåí èá ëçöèïýí õðüøç åíáëëáêôéêÝò ðñïóöïñÝò Ðñïåêôéìþìåíç ÁìïéâÞ: á) ÓõíïëéêÞ: 77.824,47 åõñþ, ÷ùñßò ÖÐÁ â) ÁíÜ Êáôçãïñßá ÌåëÝôçò

Êáôçãïñßá 09: ÇËÌ ÌÅËÅÔÅÓ

3.302,93

Êáôçãïñßá 13: ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÌÅËÅÔÅÓ

61.675,22

Êáôçãïñßá 16: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÌÅËÅÔÅÓ

12.846,32

ÓõíïëéêÞ ÄéÜñêåéá ôçò Óýìâáóçò: 5 ìÞíåò. ÔìÞìá ÉÉÉ Á: ÍïìéêÝò, ÏéêïíïìéêÝò êáé Ôå÷íéêÝò ðëçñïöïñßåò: 1. Áðáéôïýìåíåò ÅããõÞóåéò Åããýçóç óõììåôï÷Þò: Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôç äéáäéêáóßá ôïõ äéáãùíéóìïý áíÝñ÷åôáé óå 1.556,50 åõñþ (áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü 2% åðß ôçò ðñïåêôéìþìåíçò áìïéâÞò ôçò óýìâáóçò). Åããýçóç êáëÞò åêôÝëåóçò: Ç åããýçóç êáëÞò åêôÝëåóçò ðïõ èá êáôáèÝóåé ï áíÜäï÷ïò ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò áíÝñ÷åôáé óå 5% åðß ôçò ðñïåêôéìþìåíçò áìïéâÞò ôçò óýìâáóçò. 2. Êýñéïé üñïé ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé ðëçñùìÞò. Ç óýìâáóç óõíéóôÜ õðïÝñãï ôçò ðñÜîçò "ÊáôáóêåõÞ äéêôýïõ áðï÷Ýôåõóçò áêáèÜñôùí Ä.Ê. ¢íïéîçò", ç ïðïßá Ý÷åé åíôá÷èåß óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá "ÐåñéâÜëëïí & Áåéöüñïò ÁíÜðôõîç" (ÅÐÐÅÑÁÁ) 2007-2013, ìå êùäéêü Ýñãïõ MIS: 340146 (áðüöáóç Ýíôáîçò ïéê. 169379/24.06.2011). Ç êáôáâïëÞ ôçò áìïéâÞò èá ãßíåé ôìçìáôéêÜ êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 30 ôïõ Í.3316/2005. 3. Áí ç óýìâáóç áíáôåèåß óå óýìðñáîç Þ êïéíïðñáîßá, äåí åßíáé õðï÷ñåùôéêü íá ëÜâåé óõãêåêñéìÝíç íïìéêÞ ìïñöÞ. Äéêáéïýíôáé íá óõììåôÝ÷ïõí öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá áõôïôåëþò Þ óå óýìðñáîç Þ óå êïéíïðñáîßá óýìöùíá ìå ôï Í.3316/2005. 4. Äåí ôßèåíôáé Üëëïé åéäéêïß üñïé óôïõò ïðïßïõò õðüêåéôáé ç åêôÝëåóç ôçò óýìâáóçò. Ç åêôÝëåóç ôçò óýìâáóçò õðüêåéôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3316/2005 "ÁíÜèåóç êáé åêôÝëåóç äçìïóßùí óõìâÜóåùí åêðüíçóçò ìåëåôþí êáé ðáñï÷Þò óõíáöþí õðçñåóéþí". ÉÉÉ Â. 1. Ïé áðáéôÞóåéò ãéá ôçí ðñïóùðéêÞ êáôÜóôáóç ôùí äéáãùíéæïìÝíùí áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 19 ôïõ ôåý÷ïõò ôçò áíáëõôéêÞò ÐñïêÞñõîçò. Ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ - áðïäåéêôéêÜ Ýããñáöá ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 21.2 ôïõ ôåý÷ïõò ôçò áíáëõôéêÞò ÐñïêÞñõîçò åíþ óôçí ðáñÜãñáöï 21.3 ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ áíáöÝñïíôáé ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ ðñïóùðéêÞò êáôÜóôáóçò ôùí äéáãùíéæïìÝíùí. Ïé áðáéôÞóåéò ãéá ôçí åéäéêÞ ôå÷íéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ éêáíüôçôá ôùí äéáãùíéæïìÝíùí áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 20, åíþ ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ ãéá ôçí áðüäåéîç áõôÞò áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 21.4. Ç åéäéêÞ ôå÷íéêÞ éêáíüôçôá áðïäåéêíýåôáé áðü ôçí åêðüíçóç ðáñüìïéùí ìå ôçí õðü áíÜèåóç ìåëåôþí, ïé ïðïßåò åêôåëÝóèçêáí ìå óõìâÜóåéò ôïõ õðïøÞöéïõ öõóéêïý Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ, êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá. Ãéá ôçí êáôçãïñßá 13 íá Ý÷åé åêðïíÞóåé, ùò áíÜäï÷ïò ôïõëÜ÷éóôïí ìßá (1) ìåëÝôåò Ýñãïõ áðï÷Ýôåõóçò áêáèÜñôùí (óõëëïãÞ êáé ìåôáöïñÜ). Ãéá ôéò óõìâÜóåéò áõôÝò, ðñÝðåé íá Ý÷åé åãêñéèåß ôï ôåëéêü óôÜäéï áõôþí, Þôïé ç ïñéóôéêÞ ìåëÝôç ôùí Ýñãùí áðï÷Ýôåõóçò áêáèÜñôùí 2. Óôï äéáãùíéóìü êáëïýíôáé á) çìåäáðïß åíäéáöåñüìåíïé (ìåìïíùìÝíïé Þ óå óýìðñáîÞ Þ êïéíïðñáîßá) ðïõ êáëýðôïõí ôéò êáôçãïñßåò ìåëåôþí êáé åßíáé åããåãñáììÝíïé óôá ÅëëçíéêÜ Ìçôñþá (Ìåëåôçôþí Þ Ãñáöåßùí Åôáéñåéþí) ôïõ Üñèñïõ 39 ôïõ Í.3316/2005 (Þ, ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç åöáñìïãÞò áõôïý ôïõ Üñèñïõ, ôïõ Í. 716/1977 êáé ôùí åêôåëåóôéêþí ôïõ äéáôáãìÜôùí), óôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò êáé ôÜîåéò: óôçí êáôçãïñßá ìåëÝôçò 09 ðôõ÷ßá ôÜîåùí Á óôçí êáôçãïñßá ìåëÝôçò 13, ðôõ÷ßá ôÜîåùí Â Þ Ã óôçí êáôçãïñßá ìåëÝôçò 16, ðôõ÷ßá ôÜîåùí Á â) Áëëïäáðïß ðñïåñ÷üìåíïé áðü ÷þñåò - ìÝëç ôçò Å.Å. Þ ôïõ Å.Ï.×. ðïõ ôçñïýí áíôßóôïé÷á ìçôñþá (êáôÜ ôï Üñèñï 18.2.2 ôçò ðñïêÞñõîçò), óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 52 ôçò ïäçãßáò 2004/18/ÅÊ, åããåãñáììÝíïé óå ôÜîåéò êáé êáôçãïñßåò ìåëåôþí áíôßóôïé÷åò ìå ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò Þ ã) Áëëïäáðïß ðñïåñ÷üìåíïé áðü ÷þñåò - ìÝëç ôçò Å.Å. Þ ôïõ Å.Ï.×. ðïõ äåí ôçñïýí ìçôñþá (êáôÜ ôï Üñèñï 18.2.3 ôçò ðñïêÞñõîçò, Þ êñÜôç ðïõ Ý÷ïõí êõñþóåé ôçí óõìöùíßá ãéá ôéò äçìüóéåò óõìâÜóåéò ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ðñÝðåé óôç ðåñßðôùóç áõôÞ íá åßíáé åããåãñáììÝíïé óôá ÅðáããåëìáôéêÜ / ÅìðïñéêÜ Ìçôñþá ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò IX à ôçò ïäçãßáò 2004/18/ÅÊ Þ óôá áíôßóôïé÷á ìçôñþá ôùí ÷ùñþí ôïõò êáé íá äéáèÝôïõí ãåíéêÞ åìðåéñßá áíôßóôïé÷ç áõôÞò ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí åããñáöÞ óôá åëëçíéêÜ Ìçôñþá, äçëáäÞ óôåëå÷éêü äõíáìéêü ìå åìðåéñßá óå áíôßóôïé÷åò êáôçãïñßåò ìåëåôþí, êáôÜ ôï Üñèñï 39 ôïõ Í.3316/2005, ùò åîÞò: Ãéá ôçí êáôçãïñßá ìåëÝôçò 09, ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá óôÝëå÷ïò 4åôïýò åìðåéñßáò, ãéá ôçí êáôçãïñßá ìåëÝôçò 13, ôïõëÜ÷éóôïí 8åôïýò åìðåéñßáò, ãéá ôçí êáôçãïñßá ìåëÝôçò 16, ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá óôÝëå÷ïò 4åôïýò åìðåéñßáò, 3. ÊÜèå äéáãùíéæüìåíïò áðáéôåßôáé íá êáëýðôåé óõíïëéêÜ ôéò áðáéôÞóåéò ôùí ðáñ. 1 êáé 2. ÊÜèå ìÝëïò óýìðñáîçò Þ êïéíïðñáîßáò áðáéôåßôáé íá åìðßðôåé óå ìßá áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ôçò ðáñ. 2 êáé íá óõììåôÝ÷åé óå Ýíá êáé ìüíï äéáãùíéæüìåíï ó÷Þìá, åðß ðïéíÞ áðïêëåéóìïý ôçò óýìðñáîçò Þ êïéíïðñáîßáò óôçí ïðïßá ìåôÝ÷åé. Ç óýìðñáîç ìðïñåß íá áöïñÜ óôçí ßäéá Þ / êáé óå äéáöïñåôéêÝò êáôçãïñßåò ôùí åðß ìÝñïõò ìåëåôþí. Óå ðåñßðôùóç óýìðñáîçò óôçí ßäéá êáôçãïñßá ìåëÝôçò, ï ìÝãéóôïò áñéèìüò óõìðñáôôüíôùí åßíáé äýï (2), åðß ðïéíÞ áðïêëåéóìïý ôçò äéáãùíéæüìåíçò óýìðñáîçò. ÔÌÇÌÁ IV Á. ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ Ï äéáãùíéóìüò èá áíáôåèåß ìå áíïéêôÞ äéáäéêáóßá êáé êñéôÞñéï ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ðñïóöïñÜ, ìå ôá áêüëïõèá êñéôÞñéá: 1. Ðëçñüôçôá êáé áñôéüôçôá ôçò åêôßìçóçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò ìåëÝôçò (âáñýôçôá 35%) 2. á) Áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ðñïôáèåßóáò Ìåèïäïëïãßáò, â) ÏñãáíùôéêÞ áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ðñïôáèåßóáò ÏìÜäáò ÌåëÝôçò (âáñýôçôá 20%) êáé ã) Ãíþóç ôùí éäéáßôåñùí óõíèçêþí ôïõ ôüðïõ åêôÝëåóçò ôïõ ðñïò ìåëÝôç Ýñãïõ (âáñýôçôá 20%). 3. ÏéêïíïìéêÞ ðñïóöïñÜ (âáñýôçôá 25%). Â. ¼ñïé ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôùí ôåõ÷þí ôïõ äéáãùíéóìïý: 1. Ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áßôçóçò ãéá ðáñï÷Þ åããñÜöùí êáé ðëçñïöïñéþí åßíáé ç 30/04/2012, Ýíáíôé êáôáâïëÞò äáðÜíçò áíáðáñáãùãÞò ôùí åããñÜöùí 20 ÅÕÑÙ. ÕðÜñ÷åé äõíáôüôçôá ôá÷õäñïìéêÞò áðïóôïëÞò, êáôüðéí óõíåííüçóçò ìå ôçí õðçñåóßá. 2. Ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí åßíáé ç 08/05/2012 êáé þñá 11.00 ð.ì., êáôÜ ôçí ïðïßá èá áíïé÷ôïýí ïé ðñïóöïñÝò óå äçìüóéá óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Äéáãùíéóìïý. Ôá Ýíôõðá ôùí ðñïóöïñþí ðñÝðåé íá åßíáé óõíôáãìÝíá óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá. 3. Áðáéôïýìåíïò ÷ñüíïò éó÷ýïò ðñïóöïñþí ôïõëÜ÷éóôïí 8 ìÞíåò. ÔÌÇÌÁ V: ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅíóôÜóåéò êáé ðñïóöõãÝò ÅíóôÜóåéò êáôáôßèåíôáé óôçí áñ÷Þ ðïõ äéåîÜãåé ôïí äéáãùíéóìü, óýìöùíá ìå ôçí áíáëõôéêÞ ðñïêÞñõîç. ÅíóôÜóåéò ìðïñïýí íá áóêçèïýí: á) ÊáôÜ ôçò ðñïêÞñõîçò êáé ôùí ôåõ÷þí ôïõ äéáãùíéóìïý, ôï áñãüôåñï åðôÜ (7) çìÝñåò ðñéí áðü ôç äéåíÝñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý. â) ÊáôÜ ôùí Ðñáêôéêþí ôçò ÅðéôñïðÞò äéáãùíéóìïý êáé óõãêåêñéìÝíá: â1. êáôÜ ôïõ Ðñáêôéêïý É (¸ëåã÷ïò Äéêáéïëïãçôéêþí Óõììåôï÷Þò) óå ðÝíôå (5) åñãÜóéìåò çìÝñåò â2. êáôÜ ôïõ Ðñáêôéêïý ÉÉ (Áîéïëüãçóç Ôå÷íéêþí Ðñïóöïñþí) óå äÝêá (10) çìåñïëïãéáêÝò çìÝñåò â3. êáôÜ ôïõ Ðñáêôéêïý ÉÉÉ (Áîéïëüãçóç Ïéêïíïìéêþí Ðñïóöïñþí) óå ðÝíôå (5) åñãÜóéìåò çìÝñåò Ïé ðñïèåóìßåò áñ÷ßæïõí áðü ôçí åðïìÝíç ôçò çìåñïìçíßáò áíáêïßíùóçò ôçò ãíùóôïðïßçóçò ôïé÷ïêüëëçóçò ôùí áíôßóôïé÷ùí Ðñáêôéêþí. ÐñïóöõãÝò, êáôÜ ôéò Ïäçãßåò 89/665/ÅÏÊ êáé 92/13/ÅÏÊ, üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôçí 2007/66/ÅÊ, êáé ôï Í. 3886/10, êáôáôßèåíôáé óôçí áñ÷Þ ðïõ äéåîÜãåé ôïí äéáãùíéóìü. Ï åíäéáöåñüìåíïò ìðïñåß íá áóêÞóåé ðñïóöõãÞ åíþðéïí ôçò áíáèÝôïõóáò áñ÷Þò åíôüò äÝêá (10) çìåñþí áöüôïõ Ýëáâå ãíþóç ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï ôçò ðáñÜíïìçò ðñÜîçò Þ ðáñÜëåéøçò (ðñïäéêáóôéêÞ ðñïóöõãÞ). Ç ðñïóöõãÞ áõôÞ áðïôåëåß üñï ôïõ ðáñáäåêôïý ãéá ôçí Üóêçóç áóöáëéóôéêþí ìÝôñùí åíþðéïí ôïõ áñìüäéïõ äéêáóôéêïý ó÷çìáôéóìïý, ÷ùñßò ôçí Üóêçóç ôçò ïðïßáò ôá áóöáëéóôéêÜ ìÝôñá êñßíïíôáé áðáñÜäåêôá. Ç áíáèÝôïõóá áñ÷Þ õðï÷ñåïýôáé íá áðáíôÞóåé áéôéïëïãçìÝíá åíôüò äåêáðÝíôå (15) çìåñþí áðü ôçí Üóêçóç ôçò ðñïóöõãÞò. ÅÜí ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç ðáñáðÜíù äåêáðåíèÞìåñç ðñïèåóìßá, ôåêìáßñåôáé ç áðüññéøç ôçò ðñïóöõãÞò. Ï åíäéáöåñüìåíïò åíôüò äÝêá (10) çìåñþí áðü ôçí ñçôÞ Þ óéùðçñÞ áðüññéøç ôçò ðñïóöõãÞò ìðïñåß íá áóêÞóåé áßôçóç áóöáëéóôéêþí ìÝôñùí, ãéá ôïõò ßäéïõò ëüãïõò ìå áõôïýò ôçò ðñïóöõãÞò åíþðéïí ôïõ áñìüäéïõ Äéêáóôçñßïõ. Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁËÁÖÁÔÅËÇÓ

ATTIKO BHMA

17

ÄÞìïò Äéïíýóïõ:

ÁðÜíôçóç óå äçìïóßåõìá Ìå áöïñìÞ äçìïóßåõìá ôçò åöçìåñßäáò üðïõ ãßíåôáé áíáöïñÜ óå ðéèáíÞ åìðëïêÞ äçìïôéêþí õðáëëÞëùí êáé éäéùôþí óôçí Ýêäïóç áäåéþí ðáñáìïíÞò áëëïäáðþí óôçí ðñþçí êïéíüôçôá Êñõïíåñßïõ, ï äÞìïò Äéïíýóïõ Ýêáíå ãíùóôÜ ôá åîÞò: "Ôï èÝìá ôï áíÝäåéîå ç ðñþçí ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ Êñõïíåñßïõ, üôáí õðÞñîáí ï÷ëÞóåéò áðü áëëïäáðïýò ãéá êáèõóôåñÞóåéò óôçí Ýêäïóç êÜñôáò íüìéìçò ðáñáìïíÞò óôç ÷þñá ìáò, áðü ôï áñìüäéï ãñáöåßï ôçò ðñþçí êïéíüôçôáò. ÁìÝóùò êéíÞèçêáí ïé äéáäéêáóßåò äéåñåýíçóçò ôçò õðüèåóçò. Ðéï óõãêåêñéìÝíá ï ôüôå ðñüåäñïò ôçò êïéíüôçôáò Êñõïíåñßïõ ìå ôçí õð' áñéèì. 3336 áðüöáóç, ç ïðïßá ðÜñèçêå óôéò 02/07/2012, Ýäùóå åíôïëÞ äéåíÝñãåéáò ÅÄÅ óôïí ðñïúóôÜìåíï ê. ÌðåíôåâÞ ãéá ôçí õðüèåóç ôùí áëëïäáðþí êáé ôïí õðÜëëçëï ê. ÁíäñåáäÜêç. Ôï ðüñéóìá ôçò ÅÄÅ åêäüèçêå óôéò 11/02/2011 êáé äéáðßóôùíå éâ: "áäéêáéïëüãçôç ìç åîõðçñÝôçóç êáé ìç Ýãêáéñç äéåêðåñáßùóç õðïèÝóåùí ðïëéôþí… Éã: áäéêáéïëüãçôç ìç Ýãêñéóç áðÜíôçóç óå áíáöïñÝò ðïëéôþí… Éä: áäéêáéïëüãçôç ðñïôßìçóç íåüôåñùí õðïèÝóåùí ìå ðáñáìÝëçóç ðáëáéïôÝñùí ðñïâëåðüìåíùí ðåéèáñ÷éêþí ðáñáðôùìÜôùí, ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 111 ôïõ í. 3584/2007". Óôéò 27/07/2011 ìå ôçí õð' áñéèì. 1718 áðüöáóç ÄçìÜñ÷ïõ ðáñáðÝìöèçêå ç õðüèåóç -ìå âÜóç ôá áíùôÝñù- óôï áìÝóùò áíþôåñï éåñáñ÷éêþò óõëëïãéêü üñãáíï ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 123 Í. 3584/07 êáé äç óôçí ÅêôåëåóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôéò ðåñáéôÝñù êáôÜ ôï Íüìï åíÝñãåéåò. Ôçí 1ç Áõãïýóôïõ ôïõ 2011 áðïöáóßóôçêå áðü ôçí ÅêôåëåóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ç ðáñáðïìðÞ ôïõ ê. ÁíäñåáäÜêç óôï Õðçñåóéáêü Óõìâïýëéï. Ôçí 1ç Ìáñôßïõ ôïõ 2012 ðáñáëÞöèçêå ç 51/Á/12 ¸êèåóç ôïõ Óþìáôïò Åðéèåùñçôþí -

Åëåãêôþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, ç ïðïßá áöïý áðïöáßíåôáé üôé õðÞñîå äõóëåéôïõñãßá ôïõ Ãñáöåßïõ áëëïäáðþí ôçò êïéíüôçôáò Êñõïíåñßïõ æçôÜåé ôçí áíáæÞôçóç ðåéèáñ÷éêþí åõèõíþí. Óôéò 9 Ìáñôßïõ ôïõ 2012, ìå ôçí õð' áñéèì. 416/6225 áðüöáóç äçìÜñ÷ïõ ðáñáðÝìðïíôáé ãéá Ýëåã÷ï ðåéèáñ÷éêþí ðáñáðôùìÜôùí óôçí åêôåëåóôéêÞ åðéôñïðÞ ãéá ðåñáéôÝñù êáôÜ íüìï åíÝñãåéåò, ïé ìüíéìïé õðÜëëçëïé ÌðåíôåâÞò ÄçìÞôñéïò ôïõ ÓùêñÜôç, êëÜäïõ ÄÅ Äéïéêçôéêïý ìå âáèìü Ã' êáé ÁíäñåáäÜêçò ÅììáíïõÞë ôïõ ×áñáëÜìðïõò, êëÜäïõ ÔÅ Äéïéêçôéêïý - Ëïãéóôéêïý ìå âáèìü Ä', óçìåéþíïíôáò üôé ï ê. ÁíäñåáäÜêçò ÅììáíïõÞë Ý÷åé Þäç ðáñáðåìöèåß ãéá ôá ðáñáðÜíù ðáñáðôþìáôá, åíþ óôç óõíÝ÷åéá ìå ôçí õð' áñßèì. 12/2011 áðüöáóç ôçò åêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ç õðüèåóç ðáñáðÝìöèçêå óôï Õðçñåóéáêü Óõìâïýëéï. Óôéò 15/03/2012 ìå ôçí 4/2012 áðüöáóç ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ïé ê.ê. ÌðåíôåâÞò êáé ÁíäñåáäÜêçò ðáñáðÝìðïíôáé óôï Õðçñåóéáêü Óõìâïýëéï. Ùò åê ôïýôïõ ç õðüèåóç âñßóêåôáé ãéá ôïí ðåéèáñ÷éêü Ýëåã÷ï óôï Õðçñåóéáêü Óõìâïýëéï, åíþ ôõ÷üí ðïéíéêÝò åõèýíåò èá äéáâéâáóôïýí óôïí åéóáããåëÝá, ï ïðïßïò åßíáé åíÞìåñïò ãéá ôçí õðüèåóç. "ÐÜãéá èÝóç ìáò, åßíáé ç ðëÞñçò äéáëåýêáíóç ôçò õðüèåóçò êÜôé ðïõ äéáöáßíåôáé îåêÜèáñá êáé áðü ôçí Üìåóç ðáñáðïìðÞ ôçò óå Ðåéèáñ÷éêü Ýëåã÷ï. ÅðåéäÞ áðü ôçí õðüèåóç áõôÞ êÜðïéïé áëëïäáðïß ðïõ íüìéìá êáôïéêïýóáí óôçí ðñþçí ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá Êñõïíåñßïõ ôáëáéðùñÞèçêáí áíáßôéá. Ôïõò åíçìåñþíïõìå üôé Þäç Ý÷åé óôáëåß Ýããñáöï ðñïò ôçí ÐåñéöÝñåéá áðü ôçí ïðïßá æçôÜìå íá åîåôÜóåé ôéò õðïèÝóåéò ôïõò ìå ðéï åõíïúêü ôñüðï", óçìåßùóå ó÷åôéêÜ ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÃéÜííçò ÊáëáöáôÝëçò.

Ôåëåõôáßá äéáíïìÞ ðáôÜôáò óôïí äÞìï ÐáëëÞíçò Ôçí ÊõñéáêÞ 1 Áðñéëßïõ èá ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá äéáíïìÞò ðáôÜôáò ìå ôçí äéÜèåóç ôçò ðïóüôçôáò ðïõ äåí äéáíåìÞèçêå ôï ÓÜââáôï 24 Ìáñôßïõ 2012. ÓõãêåêñéìÝíá ç äéáíïìÞ èá ãßíåé ôçí ÊõñéáêÞ 1 Áðñéëßïõ 2012, áðü ôéò 9.00 ð.ì. - 14.00 ì.ì. óôïí åêèåóéáêü ÷þñï ôçò EXPO ATHENS êáé ÌÏÍÏ ãé' áõôïýò ðïõ åðñüêåéôï íá ðáñáëÜâïõí óôï ôåëåõôáßï äßùñï ôçò ðñïçãïýìåíçò äéáíïìÞò, äçëáäÞ ïé êÜôïéêïé ìå åðþíõìá áðü ÔÓÁÊÉÑÏÃËÏÕ åùò ØÙÌÁÔÁÊÇ. Ç ðáôÜôá ðïõ èá äéáôåèåß åßíáé ðáôÜôá Âåýçò Öëùñßíçò êáé èá äéáôåèåß óôçí ßäéá ôéìÞ ìå ôéò ðñïçãïýìåíåò äéáíïìÝò, óôá 0,28 ëåðôÜ ôï êéëü. Ï äéêáéïý÷ïò êÜôïéêïò ðñÝðåé íá Ý÷åé ìáæß ôïõ ôçí ôáõôüôçôá Þ áðëÞ åîïõóéïäüôçóç, ðñïêåéìÝíïõ íá ðéóôïðïéçèåß ç ðáñáããåëßá ôïõ. Óôç óõíÝ÷åéá êáé áöïý êáôáâÜëåé ôï ôßìçìá óôïõò ðáôáôïðáñáãùãïýò, ðáñáëáìâÜíåé ôçí ðïóüôçôá ðïõ Ý÷åé ðáñáããåßëåé. Óå üëï ôï ÷þñï ôçò äéáíïìÞò èá âñßóêåôáé ðñïóùðéêü ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò êáé åèåëïíôÝò ðïõ èá âïçèïýí óôçí ïìáëÞ åîõðçñÝôçóç ôùí êáôïßêùí.


18

ATTIKO BHMA

ÇÖÁÉÓÔÏÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÌÅÔÁËËÙÍ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔÙÍ ÌÅÔÏ×ÙÍ ÔÇÓ ÁÍÙÍÕÌÏÕ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÌÅÔÁËËÙÍ 'ÇÖÁÉÓÔÏÓ' ÓÅ ÅÊÔÁÊÔÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÁÑ. ÌÇÔÑÙÏÕ Á.Å. 981/01/Â/86/982 Ìå áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôïí Íüìï êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôçò åôáéñßáò êáëïýíôáé ïé ê.ê. ÌÝôï÷ïé ôçò Áíùíýìïõ Âéïìç÷áíéêÞò êáé ÅìðïñéêÞò Åôáéñßáò ÌåôÜëëùí ÇÖÁÉÓÔÏÓ ÁÅ óå ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 19ç Áðñéëßïõ 2012 çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 16:30 óôçí Ýäñá ôçò åôáéñåßáò (ÈÝóç ÐåôñÝæá, ¹ìåñï Ðåýêï, ÓðÜôá) ãéá óõæÞôçóç êáé áðüöáóç óôá áêüëïõèá èÝìáôá: 1. ¸ãêñéóç óõìâÜóåùò ìåôáâßâáóçò ìåôï÷þí ôçò åôáéñßáò Neovent ðïõ áíÞêïõí óôçí åôáéñåßá äõíÜìåé ôïõ Üñèñ. 23á ôïõ Í. 2190/20 2. ÄéÜöïñåò áíáêïéíþóåéò. Óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç Ý÷ïõí äéêáßùìá íá óõììåôÜó÷ïõí üëïé ïé ÌÝôï÷ïé ôçò Åôáéñßáò åßôå áõôïðñïóþðùò åßôå ìå áíôéðñüóùðï. Ïé ÌÝôï÷ïé ðïõ åðéèõìïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò óôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ïöåßëïõí íá êáôáèÝóïõí ôïõò ôßôëïõò êáé ôá ðëçñåîïýóéÜ ôïõò óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò Åôáéñßáò (ÈÝóç ÐåôñÝæá, ÓðÜôá ÁôôéêÞò) Þ óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ïðïéáäÞðïôå óôçí ÅëëÜäá ÔñáðåæéêÞ Áíþíõìç Åôáéñßá êáé íá ðñïóêïìßóïõí óôçí äéåýèõíóç ôçò Åôáéñßáò ôéò áðïäåßîåéò êáôÜèåóÞò ôïõò (5) ðÝíôå ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôçí ðáñáðÜíù ïñéóèåßóá ãéá ôçí óõíÝëåõóç çìÝñá. ÓÐÁÔÁ, 26/03/2012 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

19

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ Ãñáììáôåßá íïìÜñ÷ç 213 2005122-9 Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï 213 2005126 Íïìáñ÷éáêÝò ÅðéôñïðÝò & ÁíôéíïìÜñ÷åò 1ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005115 213 2005373 2ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 3ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005200 4ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005265 5ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005280 6ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005127 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç Áíôéíïìáñ÷þí 213 2005109 Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò 213 2005115 213 2005101 & 110 Ãñáöåßï ÁíáðôõîéáêÞò Ä/íóç ÁíÜëõóçò & Ðñïãñáììáôéóìïý 213 2005265-8 ÍïìéêÞ Õðçñåóßá 213 2005130-3 ÔìÞìá ÐÓÅÁ êáé ÐáëëáúêÞò ¢ìõíáò 213 2005120 Ãñáöåßï Ôýðïõ & Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí 213 2005134-5 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÄéïéêçôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò 213 2005144-7 ÊåíôñéêÞ Ãñáììáôåßá Ä/íóç Äéïßêçóçò ÔìÞìá Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý 213 2005148-56 ÔìÞìá ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò 213 2005157-61 ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò Ðñïóùðéêïý 213 2005149 Ãñáöåßï Êßíçóçò 213 2005157 & 100 Ä/íóç ÁóôéêÞò êáé ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÔìÞìá ÁóôéêÞò & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò 213 2005136-41 ÔìÞìá åêëïãþí 213 2005142-3 Ä/íóç Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìá Ðñïûðïëïãéóìïý 213 2005162-4 ÔìÞìá Åóüäùí 213 2005165-6 ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí & Ðåñéïõóßáò 213 2005167-9 ÔìÞìá ÔáìéáêÞò Äéá÷åßñéóçò 213 2005172-4 ÔìÞìá Ðáéäåßáò 213 2005167,170,171 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÁíáðôõîéáêÞò ÐïëéôéêÞò 213 2005118 Ãñáììáôåßá ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ä/íóç Ãåùñãßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005371-3 & 350,339,340 213 2005363-6 ÔìÞìá Ãåùñãéêþí Åöáñìïãþí ÔìÞìá ÐáñåìâÜóåùí 213 2005351-5 êáé Åéóïäçìáôéêþí Åíéó÷ýóåùí 213 2005341-4 ÔìÞìá ÐáñáãùãÞò ÔìÞìá Öõôïðñïóôáóßáò & Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005367 213 2005345-9 ÔìÞìá ÊôçíïôñïöéêÞò ÁíÜðôõîçò 213 2005359-62 ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò Ãçò ÔìÞìá ÁãñïôéêÞò êáé ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò 213 2005356-8 Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò êáé Áëéåßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005183-5 ÔìÞìá Õãåßáò ôùí æþùí & Êôçíéáôñéêþí Åöáñìïãþí 213 2005176,177,180,186 ÔìÞìá ÊôçíéáôñéêÞò Äçìüóéáò Õãåßáò & ÅëÝã÷ïõ Ôñïößìùí 213 2005189,178,179,181,182,187 ÔìÞìá Áëéåßáò 213 2005188 & 190,191,192

ÄÇÌÏÓ ÊÏÑÙÐÉÏÕ

17÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò

Ä/íóç ×ùñïôáîßáò êáé Ðïëåïäïìßáò Íïôßïõ ÔïìÝá ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005194.225,196,197 ÔìÞìá ×ùñ. Ðïëåïä. & Ôïðïãñ. Ó÷åä. & Åöáñì. 213 2005198-212 213 2005205 ÔìÞìá Áñ÷åßïõ ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí 213 2005214-223 Áñ÷åßï Áäåéþí 213 2005213,195 ÔìÞìá ÅëÝã÷ïõ Êáôáóêåõþí 213 2005226-35 Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ÔìÞìá Ìåëåôþí 213 2005313-9 & 334,336,337 ÔìÞìá Êáôáóêåõþí 213 2005320-5,327-30,381-2 ÔìÞìá Ôå÷íéêïý Åîïðëéóìïý 213 2005331-3,335,100,326 Ä/íóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005300 ÔìÞìá Á' 213 2005293-6 & 267 ÔìÞìá Â' 213 2005298-9 Ä/íóç ÁíÜðôõîçò 213 2005290 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí ÅãêáôÜóôáóçò & Ëåéôïõñãßáò 213 2005284-6 ÔìÞìá Ôå÷íéêþí ÅðáããåëìÜôùí 213 2005287-9 ÔìÞìá ×ùñïèåóßáò Ïñõêôïý Ðëïýôïõ & Âéïìç÷áíßáò 213 2005291-2 ÔìÞìá ÔïðïãñáöéêÞò êáé Êôçìáôïëïãßïõ 213 2005374-7 ÃåíéêÞ Ä/íóç Ðïéüôçôáò ÆùÞò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005248 213 2005249-52 ÔìÞìá Äçìüóéáò Õãåßáò & ÕãéåéíÞò ÔìÞìá Ðåñéâáë. ÕãéåéíÞò & Õãåéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005253-6 ÔìÞìá Õðçñåóßáò & Åðáã/ôùí Õãåßáò 213 2005257-61 ÕãåéïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005263 Ãñáöåßï ÏÃÁ 213 2005262 Ä/íóç ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò 213 2005278 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá Ðñïóôáóßáò 213 2005271,272,282 Åõðáèþí Êïéíùíéêþí ÏìÜäùí 213 2005274-81 ÔìÞìá Ïéêïíïìéêþí Ðáñï÷þí ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò 213 2005270,273 & ÐïëéôéêÞò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá 213 2005277 Ãñáöåßï Êáôáóêçíþóåùí Ä/íóç Ðñïóôáóßáò ÊáôáíáëùôÞ - Åìðïñßïõ ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç, Äéá÷åßñéóç Ðáñáðüíùí ÊáôáíáëùôÞ 213 2005310,311,300 ÔìÞìá Áãïñáíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ & Åìðïñßïõ 213 2005302-6 ÔìÞìá Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ Êáôáíáëùôþí 213 2005309 ÔìÞìá Ìåôåùñïëïãßáò 213 2005301,307,308 Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò 213 2005236-46 ÊÅÐ 210 6033574-6 ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Åðåíäõôþí 210 6664562,210 6033852 ÍÅËÅ Ëåïíôáñßïõ (Ýíáíôé åñãïóôáóßïõ ÊáìðÜ) 210 6033160-1

Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 47, Êïñùðß ôçë.: 210 6622324, fax: 210 6624963

Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ 210 6626559,6625351 Ãñáöåßï ÅîõðçñÝôçóçò Äçìïôþí 800 1134600 Ãñáöåßï Ðñïóùðéêïý 210 6624612 ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç 210 6628407 Äçìïôéêü ÃõìíáóôÞñéï 210 6624511 Äçìïôïëüãéá - ÅêëïãéêÜ 210 6628402 Åñãá - ÐñïìÞèåéåò - ÐïëéôéóôéêÜ 210 6623628 ÁìáîïóôÜóéï 210 6625979,6022063 ÂéâëéïèÞêç Ã. ÐáðáóéäÝñç 13 210 6626295,6622324 ÊÁÐÇ Ä. ÐáðáíéêïëÜïõ 10 210 6020920 ÊÁÐÇ Áíäñïýôóïõ 5 210 6627412 ÊÁÐÇ ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï 210 6627418 ÊÁÐÇ - Êéôóßïõ Í. Ðáðáãéáííïðïýëïõ 256 210 9653462 ÊÄÁÐ 210 6028961 ÊÄÁÕ É. ÌåôáîÜ 34 210 6646669,6028080 ÊÅÐ ÊáñáúóêÜêç 2 210 6021102 ÊÝíôñï ÇìÝñáò Ðáéäéþí ìå ÌåéùìÝíåò Éêáíüôçôåò Êïëïêïôñþíç 181 210 7726814 ÊÝíôñï Õãåßáò Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 3-7 210 6626521 ÊÝíôñï Äçìéïõñã. Áðáó÷üëçóçò Ðáéäéþí Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì. 210 6028961 Ìéóèïäïóßá - ËáúêÝò - ÊïéìçôÞñéá 210 6628403 ÏÃÁ 210 6623628,6624612 ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá - ËïãéóôÞñéï 210 6625682 Ðïëéôéóôéêü - ÊÁÐÇ Áãßáò Ìáñßíáò 22910 90638 Ðñùôüêïëëï - Ëçîéáñ÷åßï 210 6626294 ÔáìåéáêÞ Õðçñåóßá 210 6625196 Ôáìåßï 210 6628403 Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Ã. ÐáðáóéäÝñç 13 210 6626294

Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá 210 6622379 ¾äñåõóç Áãßáò Ìáñßíáò 22910 90437 ¾äñåõóç ÊáñåëëÜ 210 6646738,6646739 ¾äñåõóç Êïñùðßïõ 210 6624453,6624830 ÃÞðåäï Ðïäïóöáßñïõ Áíôþíéïò Ðñßöôçò Åèí. Ãõìíáóôçñßïõ 1 210 6622054 Äçìïôéêü ÃõìíáóôÞñéï Áäñéáíïý 13 210 6624511 Äçìïôéêü ÓôÜäéï Á. Íôïýíç 68 210 6627006 Á.Ô. Êïñùðßïõ Áíô. Ðñßöôç 2 210 6623707 Áãñïíïìåßï Áíô. Ðñßöôç 2 210 6623780 Ä.Ï.Õ. Âáó. Êùí/íïõ 156 210 6624161 Äáóïíïìåßï Êýðñïõ 11 210 6623454 ÄÅÇ Âáó. Êùí/íïõ 33 210 6623703 Åéñçíïäéêåßï Íéê. Íôïýíç 4 210 6622506 ÉÊÁ Êýðñïõ 62 210 6623611 ÏÔÅ Ã. ÐáðáóéäÝñç 13 210 6622499 ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá Âáó. Êùí/íïõ 3 210 6627393 ÅËÔÁ Âáó. Êùí/íïõ 80 210 6622380 ÕðïèçêïöõëÜêåéï Â. Êùí/íïõ 2 210 6020309,6620482 Ó÷ïëåßá 1ï ÃõìíÜóéï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6624170 2ï ÃõìíÜóéï Óðýñïõ ÄÜâáñç 210 6624662 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6622393 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Âáó. Êùí/íïõ 298 210 6622590 3ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áíäñïýôóïõ 7 210 6623613 4ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÖñÜããïõ ÅéñÞíç 210 6020809 Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áã. Ìáñßíáò Áã. Ìáñßíçò22910 90312 Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êßôóé Óôáì. Ãêßêá 2 210 8973798 óõíÝ÷åéá óôç äéðëáíÞ óôÞëç

óõíÝ÷åéá áðü ôç äéðëáíÞ óôÞëç 1ï Íçðéáãùãåßï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6622393 2ï Íçðéáãùãåßï Âáó. Êùí/íïõ 298 210 6626074 3ï Íçðéáãùãåßï Áíäñïýôóïõ 7 210 6627753 4ï Íçðéáãùãåßï Ã. ÂëÜ÷ïõ & Áðüëëùíïò 210 6021006 1ï Ô.Å.Å Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6625340 2ï Ô.Å.Å. Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6624267 Ãåíéêü Ëýêåéï Ðëáôåßá Ãõìíáóßïõ 210 6622282 Êñáôéêüò Ðáéäéêüò Óôáèìüò Âáó. ÁäÜì 6 210 6623810 Ó÷ïëÞ Ðïñéþôïõ Áã. ÐÜíôåò 210 6623305 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Êùí/íïõ 159 210 6628184 ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÔÔÉÊÇÓ Â. Êùí/íïõ & ÁëáãéÜííç 1 210 6624238

ÉÁÔÑÏÉ || ÊÏÑÙÐÉÏÕ ÌÐÏÕÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 11 210 6623894 ×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÓ 210 6020509 Âáó. ¼ëãáò 18 ÄÇÌÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ ÏìÞñïõ 10 210 6020089 ÃÉÁÍÍÏÕÔÁ ÅÕÄ. ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ Â. ¼ëãáò 18 210 6627877 ÊÁÍÄÇËÙÑÏÓ ×ÁÑÉËÁÏÓ ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÏÓ Âáó. ¼ëãáò 18 210 6627256 ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Êýðñïõ & Óðýñïõ ÄÞìá 2 210 6625598 ÊÏÕÔÓÏÕÊÅÑÁ - ËÉÂÁ ×ÑÕÓ. ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Âáó. ÐáððÜ 22 210 6623216 ÐÁÐÁÓÐÕÑÏÕ ÓÏÖÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Âáó. Êùí/íïõ 235 210 6623300 ÁÑÃÕÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 265 210 6022221 ÃÅÙÑÃÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 12 210 6020811 ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 2 210 6624181 ÃÊÉÍÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6627255 Êïëïêïôñþíç 70 ÄÑÉÔÓÏÐÏÕËÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ ÅñìÞ ÓïõëáíôæÞ 11 210 6626388 ÊÏÕÔÓÏÊÅÑÁ - ËÉÂÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ Áíáãíþóôïõ 5 210 6623216 ÊÏËËÉÁÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Âáó. Êùí/íïõ 22910 91606 ÁÃÃÅËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ ÐáðáóéäÝñç 3 210 6020266 ÁÄÁÌ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ ÐáðáíéêïëÞ 2 210 6625077 ÁÊÅÓÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 32 210 6620328

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ËÉÍÁ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ ÐåñéãéÜëé ÊåñáôÝáò (ðåñéï÷Þ ÍôåëÝíéá) Ôçë. åðéêïéíùíßáò 22920 40440, 6936 248139 ÅðéóêÝøåéò êáôüðéí ñáíôåâïý

ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÅÃÊÅÖÁËÏÃÑÁÖÇÌÁ ÇËÅÊÔÑÏÌÕÏÃÑÁÖÇÌÁ ÏÐÔÉÊÁ ÐÑÏÊËÇÔÁ ÄÕÍÁÌÉÊÁ Ëåùö. Ìáñáèþíïò 105, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6030630, êéí. 6937 114499

ÍÉÊÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÂÁ (Çïns) University of Luton Dip Hypnotherapy (Sach) Cert Psychoanalysis (University of Middlesex)

ÊáôÜèëéøç, Üã÷ïò, êñßóåéò ðáíéêïý ÓõìâïõëåõôéêÞ ãïíÝùí - ðáéäéþí ÄéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýò ÐñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí ê.Ü. Âõæáíôßïõ 5, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6034703, êéí. 6972 569788 e-mail: snickopoulos@hotmail.com

ALPHA BANK Âáó. Êùí/íïõ 190 210 6625955 ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Êùí/íïõ 251 210 6021737 ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 88 210 6690203 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Í. Êþíóôá 5 210 6022229 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (Jumbo) Ëåùö. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì. 210 6022229 EUROBANK Âáó. Êùí/íïõ 226 210 6627853 ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ Í. Êþíóôá 4 210 6418502 ÌILLENIUM BANK Âáó. Êùí/íïõ 123 210 6620243 MARFIN BANK Âáó. Êùí/íïõ 156 210 6628293 HSBC Âáó. Êùí/íïõ 170 210 6627311-12 PROBANK Âáó. Êùí/íïõ 77 210 6620640 ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Âáó. Êùí/íïõ 110 210 6622288

ÈÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ - ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 2, ÑáöÞíá Ôçë.: 22940 25599 Êéí.: 6974 890477

Dr. ÅËÅÍÇ ÐÅÑÔÅÓÇ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÑÉÁ ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí BA., MA. Clinical Psychology, Souther University, USA • Øõ÷ïèåñáðåßá ÅöÞâùí, Åíçëßêùí (èåñáðåßá Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, ðáíéêïý, äéáôáñá÷Ýò ðñïóáñìïãÞò ê.Ü.) • Äéá÷åßñéóç êñßóåùí (Üã÷ïõò, èõìïý ê.Ü.) ÄÝ÷åôáé êáôüðéí ñáíôåâïý Äõíáôüôçôá óõíåäñéþí ìÝóù ôçëåöþíïõ êáé video êëÞóçò Áãßïõ ÍéêïëÜïõ 22, ÍôñÜöé, ÐåíôÝëç Ôçë.: 210 8820861 Êéí.: 6977 000519 E-mail: lena_pertesi@hotmail.com

XÑÕÓÏÌÁËËÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ

Ãåíéêüò Ïéêïãåíåéáêüò Ãéáôñüò

Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 57 (Ýíáíôé ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò) Ôçë: 210 6026726 & 694 5599615

ÁËÌÐÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ Â. ¼èùíïò 5-7 ÂÑÅÔÔÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ Ó. ÕöáíôÞ 16 ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ ÉÑÌÁ Áíáãíþóôïõ 3 ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÊÁËËÉÏÐÇ Óõíô/ñ÷ïõ ÄáâÜêç 3 ÊÕÑÉÁÍÁÊÇ ÁÄÁÌÁÍÔÉÁ Í. Êþíóôá 11 ÌÐÅÑÄÏÕÓÇÓ ÇËÉÁÓ ÈçóÝùò 8 ÐÁËËÇ ÄÇÌÇÔÑÁ Ðáðá÷ñÞóôïõ 6 ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÈçóÝùò 3 ÐÁÐÁÍÔÙÍÁÔÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐáðáíéêïëÞ 7 ÈÇÂÁÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ãêéüêá 3 ÁËÏÚÆÏÕ ÖÙÔÅÉÍÇ Ä. ÐáðáíéêïëÜïõ 20 ÌÐÅËÇÃÉÁÍÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ä. Íôïýíç 2 ÃÏÕËÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Â. ¼ëãáò 18 ÃÏÕËÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Áñ. Ãêßêá 9 ËÁÌÐÑÏÕ ÓÐÕÑÉÄÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 247 ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ×ñ. ÊïôæéÜ 4 ÌÐÏÕÑËÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË Óô. ÕöáíôÞ 5 ÐÁÐÁÔÓÏÕÍÇÓ ÓÙÊÑÁÔÇÓ Êïõëï÷Ýñç 8 ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ã. Ðñßöôç 2 ÁÍÅÓÔÇ - ÌÐÅËËÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ Âáó. ¼ëãáò 18

ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6020900 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6020100 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6624203 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6626163 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6627070 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6627375 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6621100 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6627977 ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6624835 ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ 210 6620200 ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ 210 6020795 ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 210 6625201 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6627256 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6622535 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6624618 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6624663 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6625565 ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 6624523 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6626790 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6627979

ÁÍÅÓÔÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ Â. ¼ëãáò 18 ÃÊÏËÖÉÍÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Áã. Ìáñßíçò & ÔÞíïõ 4 ÊÁÔÓÉÊÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×ñ. Æùßôóá 24 ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáôæÞ 11

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6627979 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 22910 91037 ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 210 6626264 ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ 210 6626668

ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÓ ¼èùíïò 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÇÓ 210 6040326

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÊÏÑÙÐÉÏÕ ÁÕÃÅÑÉÍÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 138 ÂËÁÌÉÄÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 219 ÂÑÅÍÔÆÏÕ - ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 245 ÊÏËÁÆÁ ÅÉÑÇÍÇ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÊÏÑÙÍÉÁ ÁËÅÎÉÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 51 ËÁÌÐÑÏÕ ÓÔÁÌÁÔÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 199 ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ Í. - ÐÉÔÓÁÊÇ Ó. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 289 ÐÁÐÁÌÉ×ÁËÇ ÃÅÙÑÃÉÁ ×ñ. Æùßôóá 24 ÐÅÔÑÉÄÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Êïõëï÷Ýñç 18 ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÇ - ÔÆÉÁÖÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 181

210 6020107 210 6020052 210 6624656 210 9653312 210 6626764 210 6624816 210 6026033 210 6624599 210 6627777 210 6622519

ÁÍÈÏÐÙËÅÉÁ ÁÍÁÓÔÁÓÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 55 ÐÑÉÖÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 245 ÖÕÔÏÕÑÇÓ - ÐÅÔÏÕÑÇÓ ÁÈÁÍ. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 208

210 6020540 210 6624856 210 6625328

ÁÍÔËÉÅÓ ÂËÁ×ÏÓ ÊÙÓÔÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 264 ÊÉÔÓÁÊÇ ÁÖÏÉ ÅÐÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 253

210 6626472 210 6622118

ÁÐÏÖÑÁÎÅÉÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ Áíáãíþóôïõ 102 ÁÐÏÖÑÁÊÔÉÊÇ ÔÁ ÌÅÓÏÃÅÉÁ ÈçóÝùò 45

210 6625762 210 6020600

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ INTERAMERICAN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 37

ÁóöÜëåéåò 210 6620599

ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ALLUMINIO & METALLO Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÓÙÔÇÑÉÏÓ & ÕÉÏÉ ÁñéóôïôÝëïõò 1 INAL STEFANIDIS Áðüëëùíïò 6 ÊÏÕÑÁÊÇÓ ÓÔÕË - KAUFEN Ë. Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÐÁÍÏÕ ÔÁÓÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì ÐÑÉÖÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 5ï ÷ëì ×ÁÍÍÁÍ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÄÇÌÁÓ ÌÉ×. & ÉÙÁÍ. ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 101

210 6620327 210 6622163 210 6620400 210 6626763 210 6626122 210 6626809 210 6620828 210 6622031

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ Áíôéðñïóùðåßåò ÊÁÑÁ×ÑÇÓÔÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì CENTER CAR Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì KIOURANIS Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

210 6642017 210 6647247 210 6620009


20

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ POPS CAR Áíáðáýóåùò 20 ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÅ Ë. Êïñùðßïõ 4 ÔÏÕÍÕÁÓ ÁÍÁÓÔ. Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 4

210 6626360 210 6623948 210 6624501

ÁíôáëëáêôéêÜ & áîåóïõÜñ ËÅÊÊÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 301 INJECTION Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 18 INTERKAT ÁÅÂÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 8ï ÷ëì ÊÏÑÙÍÉÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 261 ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÁÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÔÓÅÂÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ÐÏÈÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 195

210 6625047 210 6627741 210 6623661 210 6020938 210 6020087 210 6625726 210 6627680

ÅíïéêéÜóåéò POPS CAR HELLAS Á.Å. Áíáðáýóåùò 20

210 9640440

ÅëáóôéêÜ AUTO PARIS Áèáíáóßïõ ÄéÜêïõ 5 ÃÏÕËÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ ÃÑÕÐÁÑÇ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 316 ÐÁÕËÉÄÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 17 ÓÉÄÅÑÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ Ë. Êïñùðßïõ

ÌÙÑÁÚÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Êýðñïõ 85 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ä. - ÍÔÏÕÍÇÓ Ð. Êáâáóáëéþôç 10 ÐÁÐÁÌÉ×ÁËÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Êýðñïõ 65 ÐÁÐÁÌÉ×ÁËÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Êïñùðßïõ ÓÉÃÁËÁÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ðõèáãüñá 7 ÔÆÙÑÔÆÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 5ï ÷ëì ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Ã. - ÌÁÃÃÁÍÁÓ É. ÈçóÝùò ËÁÆÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ËáìðñéêÜ KOVEOS Ë. Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

210 6624435 210 6626937 210 6624577 210 8974004 210 6020429 210 6625183 210 6645900

ÁÍÄÑÅÏÕ ÐÅÔÑÏÓ Ðë. ÄáâÜêç 23 CAR WORLD Ë. ÓðÜôùí 2ï ÷ëì ÊÏËËÉÁÓ Ó. & Ã. Ìùñáúôïõ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÅÑÉÊËÇÓ Êïíßôóçò 7

210 6626372 210 6634491 210 6626531 210 6623323

210 6626772 210 6623404 210 8971926 210 6035000

210 6627646 210 6623678 210 6625731

ÌÉÊÑÁ ÂÁËÊÁÍÉÁ Ã. ÔóåâÜ 32 ÌÙÑÁÚÔÇÓ ÐÅÔÑÏÓ Ðáýëïõ ÌåëÜ 29 ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ Ã. ÁÖÏÉ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 1ï ÷ëì ÔÑÕÖÙÍÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì ÓÁÑÉÄÇÓ ÓÁÂÂÁÓ Êýðñïõ 67

210 6626654 210 6624221 210 6628081 210 6623122 210 6628111

ÖñÝíá 210 6625580 210 6021991

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 305 ÔÓÏÕÔÓÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 18

×ñþìáôá

ÐëõíôÞñéá - ËéðáíôÞñéá ÄÇÌÁ ÅËÅÍÇ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 27ï ÷ëì

210 6626526

ÃÉÁÓÁÖÁÊÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 17

Ñáäéüöùíá - Óõíáãåñìïß

ÐñáôÞñéá âåíæßíçò

ÃÊÉÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 14 SOUND IN MOTION Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 30

ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 86 ÂÑ - ÃÊÉÊÁ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÅÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 310 ÃÏÕÍÁÑÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ëåùö. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì ËÏÕÊÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 109 ÌÁÑÉÍÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 28 ÌÏÍÁÊÏ HELLAS ÁÅ Ëåùö. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÐÅÔÑÁÊÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ë. Êïñùðßïõ 31ï ÷ëì

210 6626376 210 6628886

Óõíåñãåßï ÁÑÃÕÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Áíäñéáíïý 21 VOUSOURELIS Êýðñïõ 78 ÊÏÑÙÍÉÁÓ ÁÊÇÓ Êýðñïõ 69 ÃÅÙÑÃÉÔÓÇÓ É. Ë. Ëáõñßïõ ÃÊÉÍÏÓÁÔÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Êýðñïõ 5 ËÁÌÐÑÏÕ ÓÙÔ. - ÍÔÏÕÍÇÓ ÉÓÉÄ. ÏÅ Êýðñïõ 78

VIDEO CLUB VIDEO BLUE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 77

210 6625453 210 6021232 210 6626714 210 6623467 210 6626328 210 6628901

TEST CAR Ä. ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ - É. ÐÁÍÁÑÉÔÇÓ Service - Öáíïðïéßá ÁíôáëëáêôéêÜ Ë. Ìáñáèþíïò 97, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6615742 êéí.: 693 7096929 - 697 4711183

210 6623671 210 6624549

210 6624499

210 6622325

210 6020037

210 6021952

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ ÊÅÑÁÌÉÊÙÍ ÔÓÅÂÁ ÁÃÃÅËÉÊÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 37

210 6623333

ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÅÉÄÇ ÊÁÌÍÉÙÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì ÊÙÍÓÔÁÓ ×. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 130 ÃÅÌÅÎ Ë. Ëáõñßïõ 27ï ÷ëì

210 6020121

210 6622327 210 6627041 210 6021734 210 8974813

ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÁ ÊÁËÅÉÄÏÓÊÏÐÉÏ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 82 ÊÉÍÔÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ É. Ãêéüêá 8 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÏÈÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 185 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÓÉÄÅÑÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 166 ÐÑÏÖÇ ÊÁËÏÌÏÉÑÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 128

ÔÑÁÊÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ

ÐÁÍÁÃÏÕ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 217 ÑÁÔÓÇÓ ÓÙÊÑ. Áãã. Êéïýóç 3 ÔÏÕÌÐÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ ÊáñÝëá

210 6623578

210 6035000

210 6021490

210 6625501 210 6628021 210 6685407 210 6647280 210 6647062 210 6620532 210 6624118 210 6620476

210 6622418

210 6627490 210 6029974

ÑÙÌÁÍÏÓ Ð. & ÓÉÁ Ï.Å. Äçìïóéåýóåéò, Åêôõðþóåéò

210 6626609 210 6622205 210 6623534 210 6020515

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÁ ÊÏËËÉÁÓ ÈÅÏÖÁÍÇÓ Ó. ÕöáíôÞ 11 CURVES Áãã. Êéïýóç 1 ÌÉËÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 305

210 6626484

T- SHIRT HOUSE ÁëáãéÜííç 3 HENKEL PELIKAN Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 8ï ÷ëì

210 6628501

210 6620605 210 6625129

ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÕ ÅÉÑÇÍÇ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 14

210 6020284

ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ Super market ATLANTIC Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 291 ÊÑÇÔÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 92 METRO ÁÅÂÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ ÖÁÑÌÁ ÓÔÁÌÁËÁ Ë. Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì

210 6624533 210 6622035 210 6627530 210 6021669

210 6628440 210 6627188 210 6624653 210 6020992 210 6028109 210 6623586

Æá÷áñïðëáóôåßá ÁËÏÕÐÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ¾äñáò ÁÔÔÉÊÏÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 163 ÂÕÔÏÃÉÁÍÍÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 146 ÐÁÍÔÁÆÉÄÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 75 ÐÁÐÁÔÓÁÊÙÍÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 32 ÐÁÐÁÔÓÁÊÙÍÁÓ Á. & ÓÉÁ ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 39 ÓÏÕÑËÁÍÔÆÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 121

210 6042241 210 6624021 210 6626945 210 6623293 210 6620947 6974 806039 210 6623403

ÊáôåøõãìÝíá ðñïúüíôá ×ÑÕÓÏÌÁËËÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Áñ÷éìßäáò 30

210 6620460

Kñåïðùëåßá ÊÏÍÔÁÊÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 264 ÊÏÑÙÍÉÁÓ ËÏÕÊÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 241 ×Ñ. ÊÕÑÉÁÊÏÕ & ÕÉÏÉ ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 303 ÌÅÑÔÉÊÁÓ Ðáýëïõ ÌåëÜ 14

ÈÅÓÓÁËÉÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 26 ÊÅÑÁÔÓÁÓ Âáó. ÁäÜì 18 ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Áíäñéáíïý 69

210 6623499 210 6626282 210 6623266

SLEVORI Báó. Êùíóôáíôßíïõ 209 ÖÅÑÅÍÔÉÍÏÓ Ê. Ðáðá÷ñÞóôïõ 6 ÄÙÑÇÌÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 185Á ÑÅÆÅÑÂÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 249 ÄÁÖÍÇÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 22 INTERGOLD Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 145 ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 172

210 6624638

ÐÑÉÖÔÇÓ ÍÉÊÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 215

210 6622394

DUPI'S Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 157 SKY GOLD Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 175 ÌÉËËÕ ÍÉÊÏËÏÕ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 260 KOSTA BODA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 270

210 6620666 210 6021161 210 6622386 210 6627930 210 6626960 210 6021141

210 6628428 210 6622235 210 6628404 210 6621156

ÅÉÄÇ ÅÍÄÕÓÇÓ - ÕÐÏÄÇÓÇÓ Boutique

Añôïðïéåßá ÊÏÕÔÑÏÕÌÐÉÍÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 78 ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Áíäñéáíïý 26 ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Íôïýíç 32 ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ ÓïõñëáôæÞ 10 ÐÅÔÑÉÍÏ Ë. Ëáõñßïõ 122 ÔÏÕÔÓÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Áíáðáýóåùò 4

210 6623165 210 6622049

210 6624528

210 6620932 210 6626444

210 6020059

ÅÉÄÇ ÄÙÑÏÕ - ÊÏÓÌÇÌÁÔÁ 210 6622228

BASIS & BASIS AE Áñ÷éìÞäïõò

Ë. Ìáñáèþíïò 95 & Ð. ÁèçíÜò 1, ÐáëëÞíç ÔçëÝöùíï: 210 6663993 Fax: 210 6669741 210 6624295

SLIM STUDIO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 204

210 6021212

ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ ÁÑÃÙ ÁÅÂÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 1ï ÷ëì ÉÄÅÁ & ÔÅ×ÍÇ Êýðñïõ 64 IRIS AEBE Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì CITY SERVERS AE Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÔÉÊÇ ÁÅ ÉùÜííïõ ÌåôáîÜ 80 - 82 ENVELOPE BUSSINES MON.ÅÐÅ Áñêáäßáò ÅÓÐÅÑÏÓ - ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Øáññþí MEDIA PRESS Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì

¸ëëçò Áëåîßïõ 1, ÑáöÞíá (Ýíáíôé Lidl) ÔçëÝöùíï: 22940 26648

ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÁ ÄÙÑÁ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÔÓÅÂÁ ÁëáãéÜííç 4

MÝèïäïò ðéëÜôåò

210 6623035

ÃÊÁËÅÑÉ ÂËÁ×ÏÕ ÍÔÉÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 177

210 6625068

ÐïôÜ - ÊñáóéÜ

210 6624254

210 6625069 210 6642090

ÐÅÑÉÂÏËÉ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 201 ÔÓÉÏËÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Áäñéáíïý 25

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÁ ÅÉÄÇ ÌÅÑÊÏÕÑÇÓ É. ÁÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 255 ÐÑÉÖÔÇÓ ÇËÉÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 303

210 6621032

OðùñïêçðåõôéêÜ

210 6624952 210 6627992

ÓÔÏÕÑÁÚÔÇÓ ÓÐÕÑÏÓ ÁôôéêÞò 17

210 6624241

Ãéá íá Ý÷åôå óõíå÷Þ ðáñïõóßá óôïí ïäçãü, ÊÏÑÙÐÉÏÕ, èá ðñÝðåé íá åããñáöåßôå óõíäñïìçôÝò. Êüóôïò åôÞóéáò óõíäñïìÞò: 20 åõñþ. Ôñüðïò ðëçñùìÞò: Óå Ýíáí áðü ôïõò ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ôáõôüôçôá ôçò åöçìåñßäáò, óåëßäá 2.

210 6623148

Ìðáôáñßåò MOTOBA ÅÐÅ ÆÞíùíïò 3 ÓÏÕÔÓÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Êïëïêïôñþíç 20

FORUM ÉÄÅÙÍ ÁÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 173

210 9655479

Çëåêôñïëïãåßá ÊÏÊÊÉÍÏÃÅÍÇÓ Ã. Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 7ï ÷ëì ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÓÔÁÌÁÔÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 289 ËÁÌÐÑÏÕ ÔÉÌÏËÅÙÍ Êýðñïõ 69

210 6622934

Öáíïðïéåßá - ÂáöÝò

Åîáôìßóåéò ÐÁÃÙÍÁÓ ÔÁÓÏÓ Ë. Êïñùðßïõ 26ï ÷ëì ÓÕÑÉÁÍÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 6ï ÷ëì

210 6025060

210 6021303

AVANTAGE Ðáðáäçìçôñßïõ Ïè. 7 ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 129 BERRUTI Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 CALZA DI SCANDALO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 135 ÊÁÍÁËÉ ÐáðáíéêïëÞ 16 KAPPA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 181 KOOKAI Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 146 ÊÕÑÉÔÓÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 192 GIRLS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 189 DESTINO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 134 ÄÏÕËÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 24 DRAGSTER Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 183 LA DIFFERENZA Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 ËÉÁÔÓÉÊÏÕÑÁÓ ×ÁÑ. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 111 ÌÉÏ ÌÉÏ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 117 ÌÐÉÓÔÏËÁÓ & ÓÉÁ ÏÅ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 314 RAG DIESEL Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 218 REBECCA BLU Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 121 REPLAY Áíô. ÐáððÜ 8 ROMANO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 127 ÑÏÕËÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 229 STOCK HOUSE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 237

210 6626416 210 6627793 210 6020275 210 6620323 210 6020747 210 6627498 210 6627545 210 6623696 210 6021789 210 6625558 210 6627476 210 6623922 210 6626402 210 6625947 210 6620862 210 6620349 210 6627842 210 6624130 210 6020252 210 6627848 210 6626996 210 6627985


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

21

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Êïñùðßïõ TOYS NET Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 223 FAME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 115 FAME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 196 FAME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 179 FREE MAN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 260

210 6623775 210 6622083 210 6626713 210 6627175 210 6620633

ÁèëçôéêÜ åßäç ÁÈËÏÄÑÏÌÏÓ ÐáðáóéäÝñç 5 CONTROL É. Ãêéüêá 15 CHAMPION SPORTS Báó. Êùíóôáíôßíïõ 289 ÌÉ×ÁËÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 225

210 6022073 210 6020911

210 6620035

210 6020370

210 6628116 210 6627061

210 6021168 210 6625397 210 6627801

210 6622693 210 6624461 210 6020450

ÐáéäéêÜ åßäç ÁÊÁÑÅÐÇ ÌÁÑÉÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 150 VERDOLINO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 140 CORMORANO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 179 ÄÇÌÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 267 ÌÅËÉÓÓÁÊÉÁ É. Ãïýëá 2 PUZZLE HOUSE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 198

210 6624736 210 6625493 210 6625574 210 6623233 210 6622996 210 6620139

ÐïõêÜìéóá CORBATERIA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 171

210 6627110

ÕðïäÞìáôá ÊÏÕËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 143 ÊÕÑËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 121 ZIZU Báó. Êùíóôáíôßíïõ 25 ÌÏÕÔÁÖÇÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 ÌÐÁÔÁ Áíô. ÐáððÜ 5 ÌÐÏÕÑÍÁÆÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 276 PAPERINO Áíô. ÐáððÜ 3 ÐÅÑÉ ÐÏÄÏÓ ÐáðáóéäÝñç 10 FORMENTINI Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 200

210 6622000 210 6020017

Åðéðëá âåñÜíôáò & êÞðïõ PASCAL Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 4ï ÷ëì

ÊÏÍÔÏÓ ÓÐÕÑÏÓ Áñ÷éìÞäïõò 16 ÌÁÑÊÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ë. Áã. Ìáñßíáò - Êïñùðßïõ 185

ÁÐÏØÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 37

210 6627392 22910 78832

210 6620060

ËåõêÜ åßäç BETTER HOME Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 253 ÊÁÉ Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì ÌÁÑÉÍÏÕ ÇÑÙ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 252 ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 234

CRAMA Ë. Êïñùðßïõ 1ï ÷ëì

210 6623084 210 6029511 210 9969903 210 6021583

210 6628130

210 6627735 210 6624691

210 6628255

Ôáðåôóáñßåò åðßðëùí BOAT COUER Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 289

210 6622078

ÖùôéóôéêÜ VIOKEF - ÊÁÊÊÏÓ Í. ÁÅ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 26ï ÷ëì ÌÁÕÑÁÃÁÍÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 2

210 6624288 210 6622841 210 6026054 210 6021159 210 6020434

210 6627616

ÐÁÍÔÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Áã. ÐáñáóêåõÞò & ÊáñáúóêÜêç

210 6027077

210 6624522

210 6622580

ÅËÁÓÔÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÁÍÁÉÄÁÑÇÓ ÅÑÍÅÓÔÏÓ Ðüñôóé

210 6625007

210 6646614 210 6624066

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ 210 6020024 210 6627220 210 6026078

ÁÑÂÁÍÉÔÁÊÇÓ Á. Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 282 EXPERT METAL Ìáêåäïíßáò 48 TRADE LTD ÁôôéêÞò 19

210 6626641 210 6644402 210 6020488

ÅÐÉÃÑÁÖÅÓ

Åßäç õãéåéíÞò 210 6020451 210 6623326

ART & DESIGN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 293 ICOM ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Èåñìïðõëþí 35

ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ MULTI ELECTRIC SERVICE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 90 ÊÏÍÔÏÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì

210 6021360 210 6623945

EXPERT ÃÅÙÑÃÁÊÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 70 ÓÊÏÕÑËÇÓ ÐÅÑÉÊËÇÓ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7

210 6622568 210 6622222

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏ ÕËÉÊÏ ÁËÉÌÐÅÑÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ELVHX Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 28ï ÷ëì ËÅÊÊÁÓ ÍÉÊÏÓ Êýðñïõ 85

210 6626384 210 6020874 210 6625303

ÊÏÕÔÑÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ã. ÂëÜ÷ïõ 11 ËÉÌÏÔÆÏÃËÏÕ ÈÏÄÙÑÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 50

210 6620903 210 6622722

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ INK CENTER Áíáëþóéìá Ç/Õ & Ìç÷. Ãñáöåßïõ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 249 210 6026068 ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÁÅ Åíôõðá ìç÷/öçóçò - ÅöáñìïãÝò 210 6627252 Áñ÷éìÞäïõò 70 INFORM - ËÕÊÏÓ Ð. ÁÅ Åíôõðá ìç÷/öçóçò - ÅöáñìïãÝò Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 5ï ÷ëì 210 6697500

ÈÅÏ×ÁÑÇÓ Êýðñïõ 56

210 6625270

KAÈÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ALFA CLEANERS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 124 ÂÁÓÄÁÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÅÐÅ Áã. Ãåùñãßïõ PRESTO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 193 SPECIAL Äçìçôñßïõ 2

BEAUTY COM Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 160 EUROLINE LTD Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 229 ÌÁÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇ ÔÑÉÁÍÔ. & ÓÉÁ ÅÅ ÐáðáóéäÝñç 2

210 6622001 210 6628857

ÆÙÃÑÁÖÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 210 BELLO MONDO ÐáðáóéäÝñç 1 CAFÅ CHOCOLAT Áíô. ÐáððÜ 10 RENSO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ

210 6626970

ÂÁËÁÓÉÁÄÏÕ ÖÙÔÅÉÍÇ Ë. Êïñùðßïõ 104 ÂÇ×ÏÕ ÅËÅÍÇ Âáó. ÁäÜì 41 ÅÕÑÙÃÍÙÓÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 123 ÌÐÏÕÑÁÍÔÁ ÁÃÃÃÅËÉÊÇ É. Ãêéüêá

210 6620777 210 6021806 210 6628220 210 6620630 210 6620888

ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ - ÈÅÑÌÁÍÓÇ AGGELOPOULOS GROUP ÃÏÕËÁÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 253 AIR GRILLES Áã. Ìáñßíáò 23 KLIMATIKA Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 281 ÊÏÊÏÔÁÓ - ÌÁÌÁËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 284 MULTI AIR Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ Ýí. EVEREST

210 6026330 210 6626475

210 6626918 210 6026181

210 6020073 210 6624762 210 6625925 210 6627178

210 6626008

FIRST EDITION ÐáðáíéêïëÞ 9 KANAKI IRINI ÐáðáóéäÝñç 4

210 6627230 210 6021665

ÁíäñéêÝò Êïììþóåéò

210 6623860 210 6625177 210 6624367

210 6028070 210 6627108

210 6020503 210 6627989 210 6622536 210 6623460

210 6620842

¼èùíïò Ðáðáäçìçôñßïõ 18, Êïñùðß Ôçë. 210 6622696

ÊÔÇÍÉÁÔÑÏÉ ÂÅÑÃÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 59 ÐÁÓ×ÏÓ ÄÇÌÏÓ ÅñìÞ ÓïõñëáíôæÞ 13 ÓÔÁÕÑÏÕËÁÊÇ ÁÍÔÙÍÉÌÇ ÁëáãéÜííç 13

210 6624515 210 6628460 210 6625882

210 6627097

ÌÏÍÔÅËÉÓÌÏÕ ÅÉÄÇ 24U FAST Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 200

210 6620565

ÏÐÔÉÊÁ ÊÁÐÙËÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 262 ÊÏÑÉÍÈÉÏÓ É. Ãêéüêá 9

210 6620205

210 6626730

ÊÏÕÌÐÅÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 197 ÄÇÌÁÊÁÓ ÓÔÁÈÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 149

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ë. Ëáõñßïõ 26ï ÷ëì ÂÅËËÇ Ðõèáãüñá 58

210 6626318 210 6625563

210 6626870 210 6622143

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ ÏéêïäïìéêÜ õëéêÜ ËÉÈÏÕ ÔÅ×ÍÇ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì ÄÇÌÁ ÐÅÑÉÊËÇÓ & ÊÙÍ/ÍÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 295 ÅÑÌÇÓ ÁÅ ÈÝóç ËÜìðñéêá ÊÙÍÓÔÁÍÔÙÍÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì ×ÑÙÌÅÔÁË Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 100

210 6026150 210 6622248 210 6623280 210 6624106 210 6622275

Åßäç êéãêáëåñßáò 210 6026160 210 6623311

ÌÜñìáñá VENUS AEBE Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì MD ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì

210 6627200 210 6620072

210 6623976 210 6628414

210 6626370 210 6625743 210 6624450

ÌÅÔÁÖÏÑÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÅÓ & ÓÕÍÔÇÑÇÔÅÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ & ÓÉÄÇÑÏÕ ÐáñôÜëçò Ãéþñãïò 694 7284201 ÐáñôÜëçò Âáóßëçò 697 8877550 Óùôçñßïõ Êáíóïý 16, ÑáöÞíá Ôçë. 22940 79527

ÍÉÊÏÓ ÊÁÑÔÁËÇÓ ÃåíéêÝò ìåôáöïñÝò

ÓÔÁÕÑÏÓ ËÉÁÐÇÓ

×åéìÜñáò 12 - Áãßá ÐáñáóêåõÞ ÔçëÝöùíá: 210 6514477 - 210 6547462 210 6540079 Öáî: 210 6549032

ÔïðïèåôÞóåéò ðáôùìÜôùí, Ëïýóôñá äéáñêåßáò, Îýëéíåò óêÜëåò, Îýëéíá êÜãêåëá, ÊïõðáóôÝò ÔçëÝöùíï/Öáî: 210 6048695 Êéíçôü: 697 2136979

ÌÅÔÁË. ÊÁÔÁÓÊ. ÓÉÄÇÑÏÕ 22990 91065

210 6627568

210 6626493

ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÊÙÍÓÔÁÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 182 ÃÅÙÑÃÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Â. Êùíóôáíôßíïõ 151 ÕÖÁÍÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 196

ÌÇ×ÁÍÇÌ. ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ CLEAN ÐåñéêëÝïõò 14 SPECIAL CLEANING PRODUCTS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 243

ÃÊËÅÆÁÊÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Êýðñïõ 69 ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÁÖÏÉ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 277

210 6622604 210 6625786

210 6624011

ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÄÅÎÉÙÓÅÙÍ

ÅÖÇ Áíáãíþóôïõ 53 ÇÑÙ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 128 L.A. STYLE ÁÑÁÐÏÃÉÁÍÍÇ ËÉÔÓÁ Ó. ÕöáíôÞ 5 MS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 162 PLUS HAIR Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 81

KUHBIER ÅËËÁÓ ÅÐÅ Çöáßóôïõ 58

210 6624526

210 6624664

ÊÅÍÔÑÁ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ AXON Êïíßôóçò 4

210 6021493

×ÑÇÓÔÏÓ ÔÇËÅÌÁ×ÏÕ ÆÙÉÔÓÁÓ

ÊÁÕÓÏÎÕËÁ - ÊÁÑÂÏÕÍÁ ÃÉÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì ÐÅÔÓÁËÇÓ ÉÁÊÙÂÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 28ï ÷ëì

ÌÅÔÁÎÏÔÕÐÉÅÓ

ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ BEEP Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 14 VODAFONE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 62 ÊÅÍÔÑÏ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 112 ÃÅÑÌÁÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 212 WIND Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 59 MOBICOM Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 223

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÁ

ÊÁÖÅÔÅÑÉÅÓ

ÅÌÐÏÑÉÁ ÄÉÊÕÊËÙÍ ÊÕÑÏÕ ÃÑÇÃÏÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 132 ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÄÅËÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 73

210 6021800

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ 210 6622285

×áëéÜ - ÌïêÝôåò ÈÇÂÁÉÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 102

210 6627733

ÇËÉÁÊÏÉ ÈÅÑÌÏÓÉÖÙÍÅÓ

Óôñþìáôá BOX STROM Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 137

210 6645611

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ

ÏéêéáêÜ åßäç ÉÑÉÄÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 119 ÊÏÃÊÉÍÏÓ Ä. ÐáðáíéêïëÜïõ 4

ÊÁÔÑÉÔÓÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 21ï ÷ëì EUROMEDIA AE Ë. Êïñùðßïõ 3ï ÷ëì ÐÏÑÔÏÊÁËÁÊÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ Ë. ÂÜñçò - Êïñùðßïõ 4ï ÷ëì

ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÅÉÄÇ 210 6623194

ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ

ÅÉÄÇ ÓÐÉÔÉÏÕ GENKO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 1 CASA DESIGN Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì

210 6026170

ÌåôáëëéêÜ Ýðéðëá

ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ ÄÁÂÁÑÇ ÌÁÉÑÇ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 112 ÆÕÃÏÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 195 WEDDING STYLE Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 212

210 6620273

Êïñíßæåò

Åóþñïõ÷á BONNE NUIT Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 149 ÊÉÏÓÊÉ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 206 ÃÑÉÆÁ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 203

210 6645886

Åðéðëá êïõæßíáò - ÌðÜíéïõ

Âéïôå÷íßá Ýôïéìùí åíäõìÜôùí ÌÁÑÉÁ Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 7 STATUS Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 288

Åðéðëá ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ ÉùÜííïõ. ÌåôáîÜ 59 GIANT HELLAS Ë. Êïñùðßïõ 25ï ÷ëì ÆÁ×ÁÑÉÁÄÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 28ï ÷ëì LIVE IN JOY Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 308 ÌÉ×ÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 278

ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ Áã. Ìáñßíáò ÔÁ×ÉÁÔÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ë. Êïñùðßïõ 4ç ÓôÜóç Áã. Ìáñßíá ÔÆÁÂËÁÓ Ë. Êïñùðßïõ 2ï ÷ëì ÌÅÔÁËÑÏÌ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ

210 6627184

ÑïëëÜ

210 6026193

RG Ðüêá

210 6620033

ÓéäçñïêáôáóêåõÝò

210 6035000

ÓÉÄÅÑÏ & ÔÅ×ÍÇ Ë. Êïñùðßïõ - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì

210 6628826

210 6021752


22

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012

ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò .....................................................

ÄéáìÝñéóìá 79 ô.ì., 3ïõ, êáôáóêåõÞ 1985, 2 õ/ä, ôæÜêé, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðëçóßïí óõãêïéíùíéþí, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 90.000 åõñþ. ( 6959/443871. _____________________________________________________________________________________________

Ìïíïêáôïéêßá 117 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2000, 3 õ/ä, äéáìðåñÞò, 2 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, áðåñéüñéóôç èÝá, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ( 6932/566731. ___________________________________________________________________________

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 144 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2010, 3 õ/ä, ôæÜêé, áðïèÞêç, 2ïò üñïöïò óïößôá, äñýéíá ðáôþìáôá, ðÜñêéí 2 èÝóåùí, ÷ñÞóç ôáñÜôóáò, åôïéìïðáñÜäïôç, èÝá, ôéìÞ 350.000 åõñþ. ( 6939/267181. ___________________________________________________________________________

ÃÅÑÁÊÁÓ

ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ ÁÍÈÏÕÓÁ

.....................................................

.....................................................

Óôáõñüò, ìåæïíÝôá 270 ô.ì., 4 åðßðåäá, 3 õ/ä, 5 w.c., 3 êïõæßíåò, áíïéêôü ðÜñêéí, 3 ôæÜêéá, bbq, èÝá, áðïêëåßïíôáé ìåóßôåò, ôéìÞ 330.000 åõñþ. ( 210/6613645, 6976/513925. _____________________________________________________________________________________________

ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ

.....................................................

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 143 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2011, 4 õ/ä, 2 ìðÜíéá, w.c., ÷ùñéóôÞ êïõæßíá, ôæÜêé, ðÜñêéí ðéëïôÞò, áðïèÞêç, óõí óïößôá, ÷ñÞóç ôáñÜôóáò, èÝá Ìåóüãåéï, åôïéìïðáñÜäïôç, ôéìÞ 290.000 åõñþ. ( 6976/694092. _____________________________________________________________________________________________

ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ äéþñïöï êôßóìá 200 ô.ì., áðïôåëïýìåíï áðü 2 áõôüíïìá ïñïöïäéáìåñßóìáôá 100 ô.ì. Ýêáóôï, åíôüò ó÷åäßïõ, ìå áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò, ðùëåßôáé ùò óýíïëï 200.000 åõñþ, äõíáôüôçôá ðþëçóçò êáé ÷ùñéóôÜ. ( 6973 816904 ___________________________________________________________________________ ÐÁÉÁÍÉÁ

.....................................................

ÊáñáúóêÜêç 56, íåüäìçôï óôïýíôéï 40 ô.ì., éóüãåéï, ðñïóüøåùò, êáôáóêåõÞ 2010, 1 õ/ä, áðïèÞêç 7 ô.ì., óå ôñéþñïöç ïéêïäïìÞ, ÷ùñßò èÝñìáíóç, ôéìÞ 59.000 åõñþ. ( 6944/242 031. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 86 ô.ì., óå äéþñïöï óõãêñüôçìá ãùíéáêü, êåñáìïóêåðÞ, ðïëëÜ Ýîôñá, õðüãåéï ðÜñêéí, êÞðïò, ðëçóßïí ó÷ïëåßùí - íçðéáãùãåßùí, ôéìÞ 230.000. ( 210/6642395, 6977/307715. _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 78 ô.ì., 1ïõ, ôñéÜñé, ðÜñêéí, áðïèÞêç 14 ô.ì., ðëçóßïí ëåùö. Ëáõñßïõ - Ìåôñü, óå óõãêñüôçìá 3þñïöùí êáôïéêéþí. ( 6942/927502. ___________________________________________________________________________

ÉùÜííïõ ÌåôáîÜ 33 êáé ëåùö. Ëáõñßïõ, äéáìÝñéóìá 56 ô.ì., 4ïõ, ôéìÞ 50.000. ( 6977/975985, 210/6641619. _____________________________________________________________________________________________

ÄÉÏÍÕÓÏÓ

.....................................................

Õðü êáôáóêåõÞ ìåæïíÝôá 225 ô.ì., 1ïõ - 2ïõ, 4 õ/ä, áðïèÞêç, êÞðïò, áðåñéüñéóôç èÝá, õðïäáðÝäéá èÝñìáíóç, ðéóßíá, 50 ì. âåñÜíôá, éäéþôçò. ( 6944/861921. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 390 ô.ì., 3 åðßðåäá, óå ïéêüðåäï 520 ô.ì., áíåîÜñôçôç, ìå ðéóßíá. ( 210/6210595, 6945/299652. _____________________________________________________________________________________________

Ìïíïêáôïéêßá 50 ô.ì., ðñïêáôáóêåõÞ, óå ïéêüðåäï 100 ô.ì., êÞðïò, Þóõ÷ç ðåñéï÷Þ, êïíôÜ óôï âïõíü, ôéìÞ 120.000 åõñþ. ( 210/8655623, 6978/392867. ___________________________________________________________________________ ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 68 ô.ì., 3ïõ, êáôáóêåõÞ 2008, áõôüíïìç èÝñìáíóç, áíïéêôü ðÜñêéí, äéáìðåñÝò, ôñéÜñé, áðïèÞêç, ôéìÞ 155.000 åõñþ. ( 22910/40034, 6944/340832. _____________________________________________________________________________________________

2 äéáìåñßóìáôá 180 ô.ì. êáé 115 ô.ì., éóïãåßïõ êáé 1ïõ, êáé ìåæïíÝôá 225 ô.ì., õðü ðïëõôåëÞ êáôáóêåõÞ, áðåñéüñéóôç èÝá, ðéóßíá, ìåãÜëåò âåñÜíôåò. ( 6944/861921, 210/8137252. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 78 ô.ì., 3ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, áðåñéüñéóôç èÝá èÜëáóóá, óôçí ðëáôåßá - ðáñáëßá, ôéìÞ 205.000 åõñþ. ( 22910/39373. ___________________________________________________________________________

Õðü êáôáóêåõÞ ìåæïíÝôá 250 ô.ì., 3 ìðÜíéá, ôæÜêé, èÝá âïõíü, êëåéóôü ðÜñêéí, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò ëüãù áíá÷þñçóçò óôï åîùôåñéêü, ïëïêëçñùìÝíç, ôéìÞ 450.00. ( 6947/121104. ___________________________________________________________________________

.....................................................

ÄÑÏÓÉÁ

.....................................................

ÃïñãïðïôÜìïõ 21, ìåæïíÝôá 340 ô.ì., 4 åðßðåäá, êáôáóêåõÞ 2010, óå ïéêüðåäï 450 ô.ì., áíåîÜñôçôç, ðïëõôåëÞò. ( 6944/358685. _____________________________________________________________________________________________ ÑÝá, ëåùöüñïò Äéïíýóïõ, 2 ìåæïíÝôåò áíåîÜñôçôåò, 298 ô.ì. êáé 292 ô.ì., óå ïéêüðåäï 990 ô.ì., êáôáóêåõÞò 1993, Üñéóôï ðåñéâÜëëïí, áðïêëåßïíôáé ìåóßôåò, éäéþôçò, ôéìÞ 1.150.000 åõñþ. ( 6937/282736. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 120 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 1990, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ðÜñêéí, êÞðïò 2.000 ô.ì., öùôåéíü, äñýéíá ðáôþìáôá, ôéìÞ 280.000 åõñþ. ( 6973/379173. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 150 ô.ì., 3 åðßðåäùí, êáôáóêåõÞ 2001, áíåîÜñôçôç, êÞðïò, ðÜñêéí, bbq, áíáêáßíéóç 2010, äÜíåéá äåêôÜ, ôéìÞ 400.000. ( 6986/773829. ___________________________________________________________________________ ÊÁÍÔÆÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 77 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2008, ðÜñêéí, áðïèÞêç, êáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò. ( 210/6851611,6936/898601.

ÑÁÖÇÍÁ

.....................................................

Êüêêéíï ËéìáíÜêé, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 192 ô.ì., áíåîÜñôçôç, óå 3 åðßðåäá, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, w.c., ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, èÝá, éäéùôéêüò êÞðïò, ôéìÞ 270.000 åõñþ. ( 6938/814100. _____________________________________________________________________________________________ ¢ãéïò Íéêüëáïò, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, ðñïóüøåùò, ãùíéáêü, êáôáóêåõÞ 1965, 2 õ/ä, ìðÜíéï, èÝá èÜëáóóá, Üñéóôç êáôÜóôáóç, áõôïíïìßá èåñìïðïìðïß, áíáêáéíéóìÝíï ðñüóöáôá. ( 6948/481390. _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 150 ô.ì., éóïãåßïõ 1ïõ, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç 18 ô.ì., áíôéóåéóìéêÞò êáôáóêåõÞò. ( 6944/305941. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 250 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2002, ôæÜêé, 4 åðéðÝäùí, ôæáêïýæé ê.ëð. ( 6944/362212. ___________________________________________________________________________

Íåüäìçôç ìïíïêáôïéêßá 400 ô.ì., áóáíóÝñ, ÷ùñßò äÜðåäá êáé åßäç õãéåéíÞò, ðéóßíá, ðëçóßïí èÜëáóóáò, èÝá, ÷ùñßæåôáé êáé óå 2 êáôïéêßåò, ôéìÞ 860.000 åõñþ. ( 210/6131051, 6977/039255. ___________________________________________________________________________

ÐÁËËÇÍÇ

ÐåíôÝëçò 14, äéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 87 ô.ì., 4ïõ, ðÜñêéí, áðïèÞêç, 120 ô.ì. âåñÜíôåò, ôéìÞ 180.000 åõñþ. ( 6977/628791. _____________________________________________________________________________________________ ÊÝíôñï, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., 2ïõ, äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 2002, 2 õ/ä, áðïèÞêç, ôéìÞ 115.000 åõñþ. ( 6972/096310. _____________________________________________________________________________________________ Ëüñäïõ Âýñùíá, äéáìÝñéóá 87 ô.ì., éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, ìå áíåîÜñôçôç åßóïäï, ôáêôïðïéçìÝíï, ôéìÞ 70.000 åõñþ. ( 6977/628791. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 50 ô.ì., 1 õ/ä, ìðÜíéï, óå ïéêüðåäï 220 ô.ì., åíéáßï óáëüíé êïõæßíá, êëéìáôéóìüò, âåñÜíôåò. ( 210/4118368, 6946/664223. _____________________________________________________________________________________________

ÃêáñóïíéÝñá 30 ô.ì., çìéõðüãåéá, ðñïóüøåùò, 1 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2001, êëéìáôéóìüò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, Üñéóôç êáôÜóôáóç, åõÞëéï, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 30.000 åõñþ. ( 22940/75925. _____________________________________________________________________________________________ ÊÝíôñï, äéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 98 ô.ì., 3ïõ, ãùíéáêü, êáôáóêåõÞ 1987, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, áðåñéüñéóôç èÝá, éäéüêôçôç ôáñÜôóá 48 ô.ì., êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 150.000 åõñþ. ( 6936/800758. _____________________________________________________________________________________________ ÁìðåëÜêéá, ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì., 2 õ/ä, óå ïéêüðåäï 630 ô.ì., åêôüò ó÷åäßïõ, êáëÞ ôïðïèåóßá, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 6944/777802, 6974/322839. ___________________________________________________________________________ ÓÁÑÙÍÉÄÁ

.....................................................

ÌåæïíÝôá 70 ô.ì., éóïãåßïõ -1ïõ, êáôáóêåõÞ 2005, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, êÞðïò 165 ô.ì., óõíáãåñìüò, äéðëÜ ôæÜìéá, ôéìÞ 180.000 åõñþ. ( 6945/989448. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 93 ô.ì., çìéõðüãåéïõ - éóïãåßïõ, êáôáóêåõÞ 1992, 1 õ/ä, åðéðëùìÝíç, ôæÜêé, çëéáêüò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 100.000 åõñþ. ( 6972/225912. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 200 ô.ì., 3 åðéðÝäùí, ðáñáäïóéáêÞ, èÝá âïõíü - èÜëáóóá. ( 210/8816422, 6972/516889. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 76 ô.ì., ðñïóüøåùò, êáôáóêåõÞ 2005, 2 õ/ä, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, ôéìÞ 185.000. ( 6945/989448. ___________________________________________________________________________ ÓÐÁÔÁ

.....................................................

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 171 ô.ì., 3 åðßðåäá, äéáìðåñÞò, êáôáóêåõÞ 2011, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., ìåãÜëåò âåñÜíôåò, êÞðïò ìðñïò - ðßóù, ôæÜêé, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ìåóçìâñéíÞ, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ôéìÞ 270.000 åõñþ. ( 210/6613645, 6976/513925. _____________________________________________________________________________________________ Ìõêçíáúêþí ÔÜöùí, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 130 ô.ì., 2ïõ - 3ïõ, êáôáóêåõÞ 2007, 4 õ/ä, 2 ìðÜíéá, ôæÜêé, çëéáêüò, ðÜñêéí, áðïèÞêç, äéðëïêáôïéêßáò, èåÜ áðåñéüñéóôç, ïäüò Áã. Áíáñãýñùí. ( 6984/133092. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 83 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 2009, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá, ðÜñêéí, êÞðïò, ôéìÞ 160.000 åõñþ. ( 6937/786693. ___________________________________________________________________________ Ó×ÏÉÍÉÁÓ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 52 ô.ì., 1ïõ, ðÜñêéí, íåüêôéóôï, ðïëõôåëÝò, áðïèÞêç, ôéìÞ 115.000 åõñþ. ( 210/6668006, 6945/592792. _____________________________________________________________________________________________

ÄéêáóôéêÜ, äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, åíôüò óõãêñïôÞìáôïò, áðåñéüñéóôç èÝá, ôéìÞ 130.000 åõñþ. ( 6940/638768. _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 78 ô.ì., 3ïõ, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ðïëõôåëÝò, ôéìÞ 180.000 åõñþ. ( 210/6668006, 6945/592792. ___________________________________________________________________________

ÄéêáóôéêÜ, ìåæïíÝôá 120 ô.ì., 2 õ/ä, 3 åðéðÝäùí, åíôüò óõãêñïôÞìáôïò, áðåñéüñéóôç èÝá, ôéìÞ 250.000 åõñþ. ( 6940/638768. ___________________________________________________________________________

ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ

ÙÑÙÐÏÓ

ÁõëÜêé, ìïíïêáôïéêßá 50 ô.ì., óå ïéêüðåäï 220 ô.ì., êïíôÜ óôç èÜëáóóá, ôéìÞ 120.000 åõñþ. ( 210/2932684. _____________________________________________________________________________________________

ÍÝá ÐáëÜôéá, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ùñáßï óçìåßï, ôéìÞ 55.000 åõñþ. ( 6938/709518. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 2ïõ, êëéìáôéóìüò, áðåñéüñéóôç èÝá, ðÜñêéí, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, a/c, ðëÞñùò åðéðëùìÝíï. ( 6972/621639.

ÍÝá ÐáëÜôéá, äéáìÝñéóìá 48 ô.ì., 3ïõ, åëåýèåñï, êáëÞ êáôÜóôáóç, áíáêáßíéóç 2008, 100 ì. áðü ôçí èÜëáóóá, èÝá, ôéìÞ 49.000 åõñþ. ( 6980/134318.

.....................................................

.....................................................

ENOIKIAÓÅÉÓ KÁÔÏÉÊÉÙÍ ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, óå êáëÞ êáôÜóôáóç. ( 6944/058058. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., ôæÜêé, ìåãÜëïò êÞðïò, áíåîÜñôçôç, êåñáìïóêåðÞ, bbq, åðéðëùìÝíç Þ ìç. ( 210/8983036. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 1ïõ, 2 äùìáôßùí óõí êïõæßíá, äéðëïêáôïéêßáò ìå êÞðï, ðëçóßïí ðáñáëßáò Áíáâýóóïõ. ( 210/9880648, 6979/627682. _____________________________________________________________________________________________ ¢ãéïò Íéêüëáïò, ìåæïíÝôá 250 ô.ì., 3 åðßðåäá, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ( 210/9848264, 6937/188748. _____________________________________________________________________________________________

ÄéêçãïñéêÜ, ïñïöïäéáìÝñéóìá 170 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, 3 õ/ä (ôá 2 ìÜóôåñ), 2 ìðÜíéá, áíïéêôü ðÜñêéí, áíáêáßíéóç 2003, ðáôþìáôá îýëï êáñõäéÜò, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 1.000 åõñþ. ( 213/0048583 _____________________________________________________________________________________________

ÑÞãá Öåñáßïõ, ìåæïíÝôá 240 ô.ì., 3 åðßðåäá, 5 õ/ä (ôï 1 ìÜóôåñ), 4 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 202 ô.ì., playroom, ôæÜêé, êÞðïò, áíåîÜñôçôç, êëåéóôü ãêáñÜæ 2 èÝóåùí, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ôéìÞ 1.800 åõñþ. ( 6957/219223. ___________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 130 ô.ì., éóüãåéï, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá, áðïèÞêç, êÞðïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 650 åõñþ. ( 6955/590330. _____________________________________________________________________________________________

ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 110 ô.ì., éóüãåéï, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 22910/37953, 6971/769522. _____________________________________________________________________________________________

Ëáéìüò, äéáìÝñéóìá 49 ô.ì., 2ïõ, êëéìáôéóìüò, ðëçóßïí ðëáæ, âåñÜíôåò, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 6972/850529. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 78 ô.ì., 1ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, äéðëïêáôïéêßáò. ( 6976/135088, 210/6030460. _____________________________________________________________________________________________ ÁëõêÞ, Äçìïêñßôïõ 7, ìïíïêáôïéêßá 150 ô.ì., 2 åðßðåäá, 100 ì. áðü èÜëáóóá. ( 6976/883026, 210/5233241. _____________________________________________________________________________________________ ÂïñéíÝæá, äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., éóüãåéï, 3 õ/ä, ìðÜíéï, óáëüíé - êïõæßíá åíéáßá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò. ( 6983/296467. _____________________________________________________________________________________________ ÂïñéíÝæá, äéáìÝñéóìá 90 ô.ì., 2ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, áðåñéüñéóôç èÝá, ðïëõôåëÝò, Üíåôï ðÜñêéí, ðåñéï÷Þ ìå ðñÜóéíï. ( 210/9658132, 6976/144020. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 70 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, óå äéþñïöç ïéêßá, ôéìÞ 250 åõñþ. ( 6942/869517, 6932/966778. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 75 ô.ì., çìéõðüãåéï, 2 õ/ä, ìðÜíéï, ðüñôá áóöáëåßáò, êÞðïò, êáëÞ êáôÜóôáóç, áëïõìßíéá, äéðëÜ ôæÜìéá, áíåîÜñôçôç åßóïäïò. ( 22940/83583. ___________________________________________________________________________ Á×ÁÑÍÅÓ

.....................................................

ÊáñõùôÜêç 15, ãêáñóïíéÝñá 35 ô.ì., õðüãåéá. ( 210/2381953, 6978/927964. _____________________________________________________________________________________________ ÌÜíçò 2, äéáìÝñéóìá 40 ô.ì., éóüãåéï, ðëçóßïí ãçðÝäïõ. ( 210/9708836, 6974/983794. _____________________________________________________________________________________________ ÍåÜðïëç, ãêáñóïíéÝñá 50 ô.ì., õðüãåéá, êáôáóêåõÞ 2007, 1 õ/ä, åíéáßïò ÷þñïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 180 åõñþ. ( 6989/635340. _____________________________________________________________________________________________ ¢ãéïò ÐÝôñïò, Åèí. Ìáêáñßïõ 33, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 80 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2008, 2 õ/ä, w.c., óáëüíé - êïõæßíá åíéáßï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, ôéìÞ 370 åõñþ. ( 210/9424647, 6944/790067. _____________________________________________________________________________________________ Áãßá ÐáñáóêåõÞ, ïñïöïäéáìÝñéóìá 80 ô.ì., 1ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, äéðëïêáôïéêßáò, ôéìÞ 360 åõñþ. ( 210/2405961, 6973/450426. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 35 ô.ì., ìå áõëÞ. ( 210/2464704, 6938/389614. _____________________________________________________________________________________________ Âáóéëåßïõ Áõëùíßôç 11, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 80 ô.ì., 2ïõ, äéáìðåñÝò, ôæÜêé, çëéáêüò, áðïèÞêç, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 210/2381689. ___________________________________________________________________________ ÂÏÕËÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 190 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 1993, 4 õ/ä, 3 ìðÜíéá, ôæÜêé, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, êÞðïò, óå äéðëïêáôïéêßá, áíåîÜñôçôç åßóïäïò. ( 6974/866239.

ÄéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, âïçèçôéêü ÷þñï 20 ô.ì. ìå w.c. ( 22990/48127. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 79 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2005, 2 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, ôéìÞ 400 åõñþ. ( 6974/350612. ___________________________________________________________________________

Ëáéìüò, äéáìÝñéóìá 49 ô.ì., 1ïõ, êëéìáôéóìüò, ðëçóßïí ðëáæ, âåñÜíôåò, ôéìÞ 400 åõñþ. ( 6972/850529. _____________________________________________________________________________________________

ÁÑÔÅÌÉÄÁ

.....................................................

Îáíèïý 19, äéáìÝñéóìá 170 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä (ôï 1 ìÜóôåñ), 3 ìðÜíéá, ÷ïë, ôñáðåæáñßá, êáèéóôéêü, êïõæßíá, ôæÜêé, äéðëïêáôïéêßáò, ìðñïóôÜ óå ëüöï, åíäïäáðÝäéï èÝñìáíóç, êñõöü öùôéóìü, äñýéíá. ( 210/8990078, 6976/638781. _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., çìéõðüãåéï, 2 õ/ä, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 210/9735010, 6977/321660. _____________________________________________________________________________________________

ÈÝóç Ìáýñï ËéèÜñé, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 2 ìðÜíéá, áðåñéüñéóôç èÝá èÜëáóóá, 400 ì. áðü ðáñáëßá. ( 6934/591042. ___________________________________________________________________________

ÊÁËÕÂÉÁ

ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 1ïõ, èÝá ðñÜóéíï, ôéìÞ 380 åõñþ. ( 210/3228411, 6948/067648. _____________________________________________________________________________________________ Óõíïéêéóìüò Åìðïñßïõ, ïñïöïäéáìÝñéóìá 95 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 1983, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ðüñôï áóöáëåßáò, ôÝíôåò, áðåñéüñéóôç èÝá, áíïéêôü ðÜñêéí, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 650 åõñþ. ( 6942/055483, 210/9847505. _____________________________________________________________________________________________ ÁèçíÜò, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 1ïõ, ðñïóüøåùò, åðéðëùìÝíï, öùôåéíü, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ( 210/8962191, 6938/401701. ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ Í.Ð.Ä.Ä. ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÌÅÑÉÌÍÁÓ ÄÇÌÏÕ ÐÁËËÇÍÇÓ Ôá÷. Ä/íóç: Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò Ôá÷. Êþäéêáò: 153 51 - ÐÁËËÇÍÇ Ðëçñïöïñßåò: ÐéÝôñçò Ä. ÔçëÝöùíï: 210 6604633 FAX: 210 6604633 Áñéè. Ðñùô. 117 Ðåñßëçøç äéáêÞñõîçò áíïéêôïý äéáãùíéóìïý ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ôñïößìùí Ï Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ôñïößìùí óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóçò áîßáò 154.000,00 åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôï Äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12 - ÃÝñáêáò), ôçí 11/4/2012 çìÝñá ÔåôÜñôç, þñá 10.00'. ÌåôÜ ôï ðÝñáò áõôÞò ôçò þñáò ëÞãåé ç ðñïèåóìßá ðáñáëáâÞò ôùí ðñïóöïñþí êáé üóåò ðñïóöïñÝò êáôáôåèïýí èåùñïýíôáé åêðñüèåóìåò êáé åðéóôñÝöïíôáé. ÁìÝóùò ìåôÜ èá áêïëïõèÞóåé ç äéáäéêáóßá ôçò áðïóöñÜãéóçò ôùí ðñïóöïñþí. Ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ ðñÝðåé íá êáôáôåèåß êáé åããýçóç óõììåôï÷Þò ãéá ðïóü ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 5% ôçò ðñïûðïëïãéóèåßóçò äáðÜíçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á. Ðëçñïöïñßåò êáé áíôßãñáöá ôçò äéáêÞñõîçò ôïõ äéáãùíéóìïý ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôï Ãñáöåßï ÏéêïíïìéêÞò Äéá÷åßñéóçò ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò (äéåýèõíóç: ÉèÜêçò 12 - ÃÝñáêáò, ôçëÝöùíï êáé FAX 2106604633, áñìüäéïò ÐéÝôñçò Äçì.). ÐáëëÞíç, 27/3/2012 Ï Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ÁÂÁÑÊÉÙÔÇÓ ÖÙÔÉÏÓ

ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

.....................................................

Åíôüò ÷ùñéïý, ìïíïêáôïéêßá 110 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1985, 3 õ/ä, óáëïíïôñáðåæáñßá, ìåãÜëç êïõæßíá, åõñý÷ùñï ìðÜíéï, ðÜñêéí, ìðáëêüíéá ìå èÝá, ðåñéâáëëüìåíç áðü êÞðï 1,5 óôñ., åíïéêéÜæåôáé óå êáëÞ ôéìÞ. ( 6936/369680. ___________________________________________________________________________ ÊÅÑÁÔÅÁ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 122 ô.ì., 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, çëéáêüò, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6944/286344. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 35 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1983, óå ïéêüðåäï 500 ô.ì., ðáñï÷Ýò ÄÅÇ, íåñü. ( 6981/085268. _____________________________________________________________________________________________ Ðüñôï ÅííÝá, ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., åðéðëùìÝíç Þ ìç, ôéìÞ 280 åõñþ. ( 210/6832826, 6945/999657. _____________________________________________________________________________________________ ÐÝôá ÊïõâáñÜ, äéáìÝñéóìá 65 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 2008, 1 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ìå ìðáëêüíé, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 6977/234104. ___________________________________________________________________________ ÊÏÑÙÐÉ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 2002 áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, ðÜñêéí, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 6977/323141. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 60 ô.ì., éóüãåéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6975/655435, 210/9966900. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 120 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 1996, ôñéÜñé. ( 6974/757502. ___________________________________________________________________________

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

.....................................................

Öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò êáé êÜôï÷ïò Master Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ðåßñá êáé ðñïûðçñåóßá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá, áíáëáìâÜíåé ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ( 6974/064116. _____________________________________________________________________________________________ Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé Üëãåâñá, ãåùìåôñßá, ìáèçìáôéêÜ ãåíéêÞò êáé êáôåýèõíóçò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. Ðëïýóéï õëéêü áóêÞóåùí êáé ìåèïäïëïãßáò. ÔéìÞ 15 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6974/815977. _____________________________________________________________________________________________ ×çìéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ: ×çìåßá, ÖõóéêÞ, ÌáèçìáôéêÜ. ÌåãÜëç ðåßñá, êáëÝò ôéìÝò. ( 6977/056353. _____________________________________________________________________________________________ ÌáèçìáôéêÜ, öõóéêÞ - ÷çìåßá ðáñáäßäïíôáé áðü õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (Å.Ì.Ð.) ìå ðåßñá êáé ìåèïäéêüôçôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. ( 6938/865798. _____________________________________________________________________________________________ Áñéóôïý÷ïò öéëüëïãïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôéò ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò êáé ðïëõåôÞ öñïíôéóôçñéáêÞ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ( 6948/480824. _____________________________________________________________________________________________ Íçðéáãùãüò áðüöïéôç Ðáíåðéóôçìéïý áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç íçðßùí êáé ìåëÝôç ðáéäéþí ìÝ÷ñé Ôñßôçò Äçìïôéêïý, ÐáëëÞíç, ÃÝñáêá êáé ãýñù ðåñéï÷Ýò. ¿ñåò åðéêïéíùíßáò 11:00 ìå 3:00.( 6947/533475. _____________________________________________________________________________________________ Ô. ÊáèçãçôÞò ÔÅÉ ÁèÞíáò, ðáñáäßäåé ÌáèçìáôéêÜ, ÖõóéêÞ, ×çìåßá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. ( 693/8876028, 210/5903982.


Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ATTIKO BHMA

23


ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, επαγγελματίες, συλλόγους κ.λπ. Σας προσφέρουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη (call center) με διευρυμένο ωράριο εργασίας και ζωντανή συνομιλία της νέας γραμματέως σας με αυτόν που σας καλεί. Αν λείψετε μια ώρα ή ένα μήνα από το γραφείο σας, η ιδιαιτέρα γραμματέας σας θα σας αναπληρώσει με απόλυτη επιτυχία.

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ απο 100 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α. αυξάνετε το κύρος του γραφείου σας και μειώνετε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ

210-6033886, 210-6034300 TELEROM ΑΘΗΝΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ATTIKO BHMA 29-3-2012  
ATTIKO BHMA 29-3-2012  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ