Page 1

ÐΑΡΑΣΚΕΥΗ

www.attikovima.gr

15

NOEMΒΡΙΟΥ 2013 ×ÑÏÍÏÓ 9ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1000 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477

διαβάστε

ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

| ΣΕΛ. 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Εργα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ στην Αττική

Πέντε νέες συμβάσεις κατασκευής έργων, συνολικού προϋπολογισμού 42,5 εκατ. ευρώ υπέγραψε την Τετάρτη ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός. Επιπλέον, εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, έντεκα έργα συνολικού προϋπολογισμού 44,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 37,7 εκατ. ευρώ.

| ΣΕΛ. 6-7

Ενα μνημείο της φύσης και της ιστορίας διασώθηκε χάρη στην παρέμβαση του δήμου σελίδα 3

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Το έργο του Κέντρου Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών «Διέξοδος» σελίδα 4

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Στο στάδιο μελέτης 53 χλμ. μετρό με 46 σταθμούς σελίδα 5

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού

ος

31 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Μια μεγάλη γιορτή με ρεκόρ συμμετοχών Άνθρωποι κάθε ηλικίας, άνδρες, γυναίκες, παιδιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και όχι μόνον, συμμετείχαν στις διαδρομές του 31ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Περίπου 30.000 αθλητές και απλοί υποστηρικτές του θεσμού έτρεξαν στα αγωνίσματα του Μαραθωνίου, των 5χλμ., των 10χλμ., στο δυναμικό βάδισμα, στον αγώνα δρόμου για παιδιά 1.000 μέτρων και στον αγώνα δρόμου Special Olympics 1.000 μέτρων. | ΣΕΛ. 12-13 Ο Ολλανδός Μαρσέλ Ντεν Μπριγέν (Marcel Den Breejen), 42 χρονών, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ως «ανεπανάληπτη» την εμπειρία. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς μαραθωνίους στη ζωή του, αλλά φέτος έτρεξε πρώτη φορά στον Μαραθώνιο της Αθήνας. «Ήταν η πιο δύσκολη μαραθώνια διαδρομή που έχω κάνει. Όχι μόνο λόγω ζέστης, αλλά και οι ανηφόρες κατηφόρες μας ταλαιπώρησαν. Οι ιδιαιτερότητες του Κλασικού Μαραθωνίου αποτελούν τελικά έναν λόγο παραπάνω για να είσαι περήφανος, που τερμάτισες. Όσο για το ενθουσιώδες κοινό και την ελληνική φιλοξενία, μας εντυπωσίασαν όλους τους ξένους» ανέφερε ο Μαρσέλ.

ΠΟΕ - ΟΤΑ

| ΣΕΛ. 23

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Εναρξη λειτουργίας της νέας λεωφορειακής γραμμής 306 σελίδα 9

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ

Ψηφιακές διακρίσεις για το αεροδρόμιο της Αθήνας σελίδα 10

Περιβαλλοντική ανάπλαση του κτήματος

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Οξύτατο το πρόβλημα των τροχαίων στην Ελλάδα

Συμμετείχαν περίπου 30.000 αθλητές σε όλες τις διαδρομές

σελίδα 6

Άρθρο του ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

την εφημερίδα μας και στο διαδίκτυο

Φοιτητές, δύτες και εθελοντές

σε δράση για τον καθαρισμό του βυθού

Ναυτοπροσκόπων Διονύσου

| ΣΕΛ. 9

| ΣΕΛ. 11

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εκθεση φωτογραφίας «Πολυτεχνείο 1973»

| ΣΕΛ. 9

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο Καραγκιόζης Βαρκάρης» στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο | ΣΕΛ. 11

ΟΥΤΕ ΣΙΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΧΑΛΑΕΙ | ΣΕΛ. 17

Άρθρο του ΤΗΛΕΜΑΧΟY ΜΑΡΑΤΟY

Νέες παραλαβές προϊόντων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Παλλήνης | ΣΕΛ. 3

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» | ΣΕΛ. 15


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

ÁÔÔÉÊÏ ÂÇÌÁ

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÄÉÏÍÕÓÏÓ ÄÑÏÓÉÁ ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ ÊÁËÁÌÏÓ ÊÁËÕÂÉÁ ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ ÊÅÑÁÔÅÁ ÊÏÑÙÐÉ ÊÏÕÂÁÑÁÓ ÊÑÕÏÍÅÑÉ ËÁÕÑÉÏ ÌÁËÁÊÁÓÁ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ ÁÍÏÉÎÇ ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ) ÁÕËÙÍÁ ÁÖÉÄÍÅÓ AXAÑÍÅÓ ÂÁÑÇ ÂÁÑÊÉÆÁ ÂÁÑÍÁÂÁÓ ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ ÃÅÑÁÊÁÓ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ

ÌÁÔÉ ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ ÐÁÉÁÍÉÁ ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ ÐÁËËÇÍÇ ÐÉÊÅÑÌÉ ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ ÑÁÖÇÍÁ ÑÏÄÏÐÏËÇ ÓÁÑÙÍÉÄÁ ÓÐÁÔÁ ÓÔÁÌÁÔÁ ÓÕÊÁÌÉÍÏ ÙÑÙÐÏÓ

Êáôáøçößóôçêå ç ðñüôáóç ìïìöÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Êáôáøçößóôçêå ç ðñüôáóç ìïìöÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åíáíôßïí ôçò êõâÝñíçóçò. Åðß 294 ðáñüíôùí, êáôÜ ôçò ðñüôáóçò äõóðéóôßáò øÞöéóáí 153 âïõëåõôÝò, õðÝñ 124, åíþ "ðáñþí" äÞëùóáí 17 âïõëåõôÝò. ÊáôÜ ôçò ðñüôáóçò ìïìöÞò øÞöéóå ç ÍÄ êáé ôï ÐÁÓÏÊ, åíþ õðÝñ ôçò ðñüôáóçò ï ÓÕÑÉÆÁ, ïé ÁíåîÜñôçôïé ¸ëëçíåò, ôï ÊÊÅ êáé ç ×ñõóÞ ÁõãÞ. "Ðáñþí" äÞëùóå ç ÄÇÌÁÑ. Ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõ ãéá ôï áðïôÝëåóìá ôçò øçöïöïñßáò åîÝöñáóå ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò, åîåñ÷üìåíïò ôçò ÂïõëÞò: "Ðåñéóóüôåñï, ðïëý ðåñéóóüôåñï åíéó÷õìÝíç âãÞêå ç êõâÝñíçóç óÞìåñá. Ðñï÷ùñÜìå óôçí ðïñåßá ìáò. ÅêëïãÝò ôï 2016". Ç óõæÞôçóç ïëïêëçñþèçêå åí ìÝóù Ýíôáóçò, ìå éäéáßôåñá õøçëïýò ôüíïõò ìåôáîý ôïõ ÁëÝîç Ôóßðñá êáé ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ, êáèþò êáé ôïõ ÅõÜããåëïõ ÂåíéæÝëïõ êáé ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.

ÌåôÜ ôï îåðïýëçìá ôçò ÷þñáò, ôçí ðñïóðÜèåéá íá ìáò ðÜñïõí ôá óðßôéá ìáò êáé ãåíéêüôåñá íá ìáò åîáèëéþíïõí óõíå÷þò ôþñá ðñïóðáèïýí íá ìáò êëåßóïõí êáé ôá óôüìáôá. Õðü Üëëåò óõíèÞêåò íáé êáëÜ èá Ýêáíå ôçí ðñüôáóç ìïìöÞò. Äõóôõ÷þò üìùò ôï êÜíåé ôþñá ðïõ èá Ýðñåðå ðåñéóóüôåñï áðü ðïôÝ íá õðÜñ÷åé åèíéêÞ ïìïøõ÷ßá. Ôþñá, ðïõ Ý÷ïõìå ôïí íÝï öüñï êáôÜó÷åóçò áêéíÞôùí, ôçí Ôñüéêá ðïõ öÝñíåé ìÝôñá ðïëý ðÜíù áðü áõôÜ ðïõ ç êõâÝñíçóç åß÷å õðïó÷åèåß, ôé êÜíåé ï Ôóßðñáò; Äßíåé áöïñìÞ óôçí êõâÝñíçóç ðïõ ìåôñÜåé ôçí ìéá áðïôõ÷ßá ìåôÜ ôçí Üëëç íá óõóðåéñùèåß.

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá: Ãñáöåßï Áèçíþí:

ÐáëëÜäïò ÁèçíÜò 24 Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç Ôçë.: 210-82.52.555, 210-66.63.993, Fax: 210-8215800, 210-66.69.741 ÉùÜí. Äñïóïðïýëïõ 8 (5ïò üñïöïò)

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 - Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

ÁÑÉÁÄÍÇ Ë.

ôï

ÌÁÑÉÏÓ Ê.

Ðïý èá âñåßôå

O ðïëßôçò Ý÷åé ôï ëüãï

×ÑÉÓÔÉÍÁ Â.

2

Ç áíôéðïëßôåõóç åðéèõìåß ðÜíôïôå ôçí ðôþóç ôçò êõâÝñíçóçò þóôå íá Ýñèåé óôçí åîïõóßá. Äåí ðÝöôåé Ýôóé ç êõâÝñíçóç êýñéïé. Äåí õðÜñ÷åé êáëýôåñïò ôñüðïò ãéá íá óõóðåéñþóåéò ìéá êõâÝñíçóç áðü ôçí ðñüôáóç ìïìöÞò. ÎÝñïõí åê ôùí ðñïôÝñùí üôé äåí èá Ý÷åé êáìéÜ ôý÷ç êáé åê ôïõ áóöáëïýò åíåñãïýí. Ç êõâÝñíçóç èá ðÝóåé ìå óïâáñÝò èÝóåéò êáé âéþóéìåò åíáëëáêôéêÝò ðñïôÜóåéò ðïõ èá õðïóôçñßæïíôáé óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü. Ãéá íá ðåéóôåß ï êüóìïò üôé áîßæåôå ìéá åõêáéñßá. Äå ãßíïíôáé Ýôóé îáöíéêÜ áõôÜ ôá ðñÜãìáôá. Óïâáñåõôåßôå åðéôÝëïõò!

Áí íïìßæïõí óôïí ÓÕÑÉÆÁ üôé Ýôóé èá ðëÞîïõí ôçí êõâÝñíçóç, Ý÷ù íá ôïõò ðù üôé âñßóêïíôáé óå ðïëý ìåãÜëç ðëÜíç. Åßíáé ëõðçñü ðïõ äõíÜìåéò ôçò âïõëÞò êéíïýíôáé óôïí äñüìï ôçò áêñáßáò äçìáãùãßáò. Óôçñßæïíôáò íïóçñÝò ðïëéôéêÝò êáé äõíÜìåéò ðïõ Ýöôáóáí ôçí ÷þñá ùò åäþ, íïìßæïõí üôé èá ðñïóêïìßóïõí ðïëéôéêÜ ïöÝëç. ÁíáñùôéÝìáé ðÜíôùò, áí âãåé ÊõâÝñíçóç èá áíÝ÷åôáé ðïëýìçíåò êáôáëÞøåéò äçìïóßùí õðçñåóéþí, Þ, ìÞðùò, äåí èá ðñïêýðôïõí ôÝôïéåò ãéáôß èá ôïõò éêáíïðïéåß üëïõò ìÝ÷ñé íá áðïôåëåéþóåé ôç ìéóïôåëåéùìÝíç Þäç ÷þñá;

Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò:

Ðáíáãéþôçò Æéùôüðïõëïò, Ëßôóá Êáñáìðßíç, Ðáíáãéþôçò Ìðïêïâüò ÄçìÞôñéïò ÌðñÜíçò, ÈáíÜóçò Ðáðáìé÷áÞë, ÃéÜííçò Ðñüöçò Ãåþñãéïò Ôáíäñßáò Ãåþñãéïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ á) ÔéìÞ öýëëïõ: 0,10 åõñþ â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá 20,00 åõñþ ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ 10,00 åõñþ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. 80,00 åõñþ å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ 100,00 åõñþ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò.

EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÁãñïôéêÞ 478 04 003003 22 Eurobank 0026.0202.36.0200734315 Eurobank 0026.0052.22.0200825995

Êåßìåíá, ðëçñïöïñßåò: Áèçíáúêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò

Ïäüò Äñïóïðïýëïõ, áñãüôåñá ïäüò Ãåùñãßïõ ÌùñáÀôç éáôñïý. ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá ÊåñáôÝáò ãýñù óôá 1955. ¸êäïóç ôçò “×ñõóÞò ÔïìÞò” - Óýíäåóìïò ÐíåõìáôéêÞò & ÊïéíùíéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò ÊåñáôÝáò


ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

ÍÝåò ðáñáëáâÝò ðñïúüíôùí

áðü ôï Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï ÐáëëÞíçò Óõíå÷ßæåôáé ìå áìåßùôç Ýíôáóç ç ðñïìÞèåéá ôñïößìùí êáé åéäþí ðñþôçò áíÜãêçò ãéá ôï Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò, åí ìÝóù ïëïÝíá áõîáíüìåíçò æÞôçóçò áðü ïéêïãÝíåéåò ðïõ ôï Ý÷ïõí ðñáãìáôéêÜ áíÜãêç.

3

ÄÇÌÏÓ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ

Åíá ìíçìåßï ôçò öýóçò êáé ôçò éóôïñßáò äéáóþèçêå ÷Üñç óôçí ðáñÝìâáóç ôïõ äÞìïõ Ìéá åëéÜ çëéêßáò Üíù ôùí 1.000 åôþí äéáóþèçêå áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óôá Êáëýâéá, ôçí ïðïßá Ýêïøáí ïé éäéïêôÞôåò ôçò ìå óêïðü íá ôçí õëïôïìÞóïõí.

Ôç ÄåõôÝñá 11 Íïåìâñßïõ 2013, ðáñïõóßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ ÐáëëÞíçò ê. ÁèáíÜóéïõ Æïýôóïõ, Ýãéíå ç ðáñáëáâÞ ëáäéïý, æÜ÷áñçò êáé ãÜëáêôïò óõìðõêíùìÝíïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá êáëõöèïýí ïé Üìåóåò êáé êáßñéåò áíÜãêåò 380 êáé ðëÝïí ïéêïãåíåéþí ðïõ áíÜ ìÞíá ðñïìçèåýïíôáé ôá áðáñáßôçôá åßäç ðñþôçò áíÜãêçò - äéáôñïöÞò, õãéåéíÞò êáé Ýíäõóçò áðü ôï Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï. Íá óçìåéùèåß üôé ôá åí ëüãù ðñïúüíôá áãïñÜóôçêáí ìå ßäéá êåöÜëáéá ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò. Ùóôüóï, ïé áõîáíüìåíåò áíÜãêåò, áë-

ëÜ êáé ïé åðåñ÷üìåíåò ×ñéóôïõãåííéÜôéêåò ÅïñôÝò, äçìéïõñãïýí áêüìá ìåãáëýôåñç áíÜãêç ãéá Áëëçëåããýç êáé ÁíèñùðéÜ. Ï äÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò ê. ÁèáíÜíéïò Æïýôóïò, áðåõèýíåé Ýêêëçóç ðñïóöïñÜò ðñïò üëïõò ôïõò êáôïßêïõò, óõëëïãéêïýò öïñåßò, ó÷ïëåßá êáé éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ðåñéï÷Þò, ðñïêåéìÝíïõ íá åíéó÷ýóïõí ìå ôñüöéìá êÜèå êáôçãïñßáò ôï Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï åíüøåé ôùí ×ñéóôïõãåííéÜôéêùí Åïñôþí. "Åìåßò áðü ôç ìåñéÜ ìáò èá åßìáóôå ðÜíôá äß-

ðëá óôïõò ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñïõò êáé ðÜíôá èá ðñïóðáèïýìå íá êáëýðôïõìå åî' éäßùí ôéò áíÜãêåò. Óôçí êÜëõøç üìùò ôùí áíáãêþí áõôþí, ðïõ ïëïÝíá ìåãáëþíïõí, ðñÝðåé íá óõììåôÜó÷ïõìå üëïé. Áò âïçèÞóåé ëïéðüí ï êáèÝíáò áðü ìáò üðùò ìðïñåß" äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Óôü÷ïò åßíáé ç áîéïðñåðÞ äéáâßùóç ôùí óõíáíèñþðùí ìáò ðïõ ôï Ý÷ïõí áíÜãêç, åéäéêÜ ôéò ¢ãéåò çìÝñåò ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, áëëÜ áêüìá ðåñéóóüôåñï ç äéáôÞñçóç ôçò óõíï÷Þò ôçò ïéêïãÝíåéáò.

Ìå ðáñÝìâáóÞ ôïõ ï äÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý ÐÝôñïò Öéëßððïõ, æÞôçóå íá ðáñáäïèåß óôïí äÞìï êáèþò áðïôåëåß Ýíá óçìáíôéêü ìíçìåßï ôçò öýóçò. ÐñÜãìáôé, ìå åíÝñãåéåò ôïõ äÞìïõ, ç åëéÜ ìåôáöÝñèçêå óôïí ÷þñï Ýìðñïóèåí ôïõ äçìáñ÷åßïõ Óáñùíéêïý, üðïõ êáé öõôåýôçêå óýìöùíá ìå ôéò õðïäåßîåéò ãåùðüíùí. ÔÝôïéá äÝíôñá ðïõ Ý÷ïõí ðëÝïí ìåßíåé åëÜ÷éóôá óôçí ðåñéï÷Þ, ïöåßëïõìå íá ôá "ðñïóôáôåýóïõìå" ãéáôß áðïôåëïýí áíåêôßìçôá ìíçìåßá ôçò öýóçò êáé ôçò éóôïñßáò ìáò. Ï äÞìïò Óáñùíéêïý áíÝëáâå ôç öñïíôßäá ôïõ êáé èá áíáäåßîåé ôï éóôïñéêÞò óçìáóßáò áõôü äÝíôñï.

×ñïíïãñÜöçìá

Ç

ÔïîéêÞ ãåíéÜ

êçäåßá ôïõ Ëåùíßäá Ýãéíå óôï Ã’ Íåêñïôáöåßï ÷ôåò ôï ìåóçìÝñé. ÅîÞíôá äýï ÷ñïíþí. ¸íá ïîý êáñäéáêü åðåéóüäéï ôïí áðÜëëáîå áðü ôçí ïäýíç ôçò êáôñáêýëáò óå üëá ôá åðßðåäá ôçò æùÞò ôïõ. ¸íá ìïýäéáóìá, Ýíá ïäõíçñü ìïýäéáóìá ìïõ ðñïêÜëåóå ç áíáããåëßá ôïõ èáíÜôïõ ôïõ. Ôïí Þîåñá ôüóï êáëÜ! Ößëïé êáé óõìöïéôçôÝò áðü êåßíá ôá ÷ñüíéá ôá ðáëéÜ. Ãé’ áõôü êé ï ÃéÜííçò, åðÝìåíå íá ãñÜøù åãþ ôïí åôçò ËÉÔÓÁÓ ðéêÞäåéï. "¸ëá ñå Ößëéððá, ÊÁÑÁÌÐÉÍÇ ìüíï åóý ôá êáôáöÝñíåéò karalitsa2@gmail.com ó’ áõôÜ, äýï ëÝîåéò, Ýíáí áðï÷áéñåôéóìü…" "ÅíôÜîåé" åßðá "êÜôé èá ãñÜøù". Êé áöïý ôï êáëïóêÝöôçêá, ó’ Ýíá êïììÜôé ÷áñôß êñÜôçóá ôéò ðñþôåò óçìåéþóåéò. - Ðáéäß áðü öôù÷Þ ïéêïãÝíåéá ôçò åðáñ÷ßáò. - Óðïýäáóå ðïëéôéêüò ìç÷áíéêüò ôá ÷ñüíéá ôçò äé-

êôáôïñßáò, åíþ Þôáí áðü ôïõò ðñùôåñãÜôåò ôçò öïéôçôéêÞò åîÝãåñóçò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ôï 1974. Åêåßíïò êáé ðïëëïß Üëëïé. Âáóáíßóôçêå êáé öõëáêßóôçêå áðü ôï êáèåóôþò ôçò ÷ïýíôáò üðùò êáé ðïëëïß Üëëïé. - Óôï äéÜóôçìá ôçò ìåôáðïëéôåõôéêÞò ñáóôþíçò äåí êáôáäÝ÷ôçêå íá åîáñãõñþóåé ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ äñÜóç ì’ Ýíá åéóéôÞñéï ðïëéôéêÞò óôáäéïäñïìßáò, üðùò áêñéâþò Ýêáíáí åêåßíïé ïé ðïëëïß Üëëïé . - Ðáíôñåýôçêå ôçí ÅëÝíç êé Ýêáíå Ýíá ãéï. - ¢íïéîå ôå÷íéêü ãñáöåßï óôï ÐáãêñÜôé åéò ôï ïðïßï Ýâáëå ëïõêÝôï ðñéí áðü ôñßá ÷ñüíéá. - Óýíôáîç äåí ðÞñå ãéáôß åß÷å ÷ñÝç óôï ôáìåßï êáé ôçí åöïñßá. - Ï ãéïò ôïõ, ðïëéôéêüò ìç÷áíéêüò êé åêåßíïò, Ýöõãå ìåôáíÜóôçò ãéá ôçí Áõóôñáëßá. - ÊÜèå ÷ñüíï ìåôÜ ôçí ìåôáðïëßôåõóç, óôéò 17 ÍïÝìâñç, çìÝñá ìíÞìçò ôçò öïéôçôéêÞò åîÝãåñóçò, êáôÝâáéíå óôçí ðïñåßá ì’ Ýíá ãáñßöáëï óôï ÷Ýñé. Ôåëåõôáßá, óôáìÜôçóå êé áõôü íá ôï êÜíåé. Ãéá ôñåéò ïëüêëçñåò þñåò Ýøá÷íá íá âñù ôçí ôñßôç ëÝîç ìåôÜ ôï "Ößëå Ëåùíßäá". "Ößëå Ëåùíßäá, åóý ðïõ îåêßíçóåò ôç æùÞ ìÝóá á-

ðü ôçí öôþ÷éá…" ¼÷é, áöïý êáé ðÜëé åðÝóôñåøå ó’ áõôÞí. "Ößëå Ëåùíßäá, åóý ðïõ áíÞêåò óôç ãåíéÜ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ…" ¼÷é, ãéáôß ãéá êåßíïí ç ãåíéÜ ìáò Þôáí ç ðëÝïí ôïîéêÞ ãåíéÜ. ¸ëåãå ðùò óå êáìßá éóôïñéêÞ óõãêõñßá äåí âñÝèçêå ãåíéÜ ðïõ íá äçëçôçñéÜóåé ôïí åáõôü ôçò êáé ôïõò åð’ Üðåéñïí áðïãüíïõò ôçò óå ôÝôïéï âáèìü. Êáé äåí óé÷áéíüôáí ôßðïôá ðåñéóóüôåñï áðü ôïõò áíèñþðïõò ôçò ãåíéÜ ôïõ, åêåßíïõò ôïõò Üëëïõò, ôïõò ôüôå óõíáãùíéóôÝò, ôïõò áñãüôåñá êñáôéêïäßáéôïõò, êåßíïõò ðïõ óôñïâéëßæïíôáí ãéá ÷ñüíéá óôïí îÝöñåíï ÷ïñü ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÞìáôïò. Ôé íá ãñÜøù, ôé íá ðù; Íá ðù ãéá ôï ãáñßöáëï ðïõ êÜèå ÷ñüíï Üöçíå åõëáâéêÜ óôï Üãáëìá ôïõ ðáëéïý óõìöïéôçôÞ ìðñïóôÜ óôçí ðüñôá ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ… ¼÷é, áöïý êáèþò ôá ÷ñüíéá ðïõ Þñèáí åêöýëéóáí ôçí êïóìïèåþñéóÞ ôïõ, åêåßíïò óôáìÜôçóå íá ôï êÜíåé êé áõôü. Ï ÷ñüíïò êõëïýóå áðßóôåõôá ãñÞãïñá. Ç þñá ôçò êçäåßáò ðëçóßáæå. ÐáñÜôçóá ôéò ôóáëáêùìÝíåò óåëßäåò, íôýèçêá êé Ýöõãá. ¸îù áðü ôï íåêñïôáöåßï áãüñáóá äÝêá åöôÜ êüêêéíá ãáñßöáëá. Ï óõìâïëéóìüò, äéêüò ìïõ. Åêåßíïò, ìÜëëïí óôïí óêïõðéäïôåíåêÝ ôçò éóôïñßáò èá ôá ðåôÜîåé ìáæß ìå ôá üíåéñá êáé ôá Üëëïèß ôïõ.

Óôçí êçäåßá, ôçí óôéãìÞ ðïõ óôáìÜôçóå íá øÝëíåé ï ðáðÜò, ïé ößëïé ãýñéóáí êáé êïßôáîáí åìÝíá. ¸ëá, Ýëá… ìïõ Ýãíåøå ï ÃéÜííçò. Ðñï÷þñçóá ëßãá âÞìáôá, óôÜèçêá óôï öÝñåôñï ìðñïóôÜ, ôüóï áìÞ÷áíïò, ôüóï áðñïåôïßìáóôïò, üóï êáé ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôçò áíáããåëßáò ôïõ èáíÜôïõ ôïõ. ÊÜôé íá ðù… êÜôé íá äéçãçèþ… Êáé íá, êïéôÜæïíôáò ôï ÷ëùìü ðñüóùðü ôïõ, íéþèù ôïýôç ôçí óôåñíÞ óôéãìÞ ôé èá Þèåëå í’ áêïýóåé åêåßíïò. ÎåñïâÞ÷ù. ÓôÝêïìáé óå óôÜóç ðñïóï÷Þò êáé… "Åäþ Ðïëõôå÷íåßï… åäþ Ðïëõôå÷íåßï… Óáò ìéëÜ ï ñáäéïöùíéêüò óôáèìüò ôùí åëåýèåñùí áãùíéæüìåíùí öïéôçôþí. ÊÜôù ç ÷ïýíôá, Ýîù ïé ÁìåñéêÜíïé. Ï áãþíáò åßíáé ðáëëáúêüò. Ìüíï åóý ëáÝ ìðïñåßò íá ôïí êÜíåéò. Ç ÅëëÜäá êõâåñíÜôáé áðü îÝíá óõìöÝñïíôá…" Ï ÃéÜííçò ÷åéñïêñïôåß. Ôïí ìéìïýíôáé êé Üëëïé. ÊÜðïéïò öùíÜæåé "åëåýèåñïò". "Åëåýèåñïò" öùíÜæïõí êé Üëëïé. Êé ï Ëåùíßäáò, Ýíá ôñÝíï óôáìáôçìÝíï áðü ÷ñüíéá óôïí ßäéï óôáèìü, ôï ðïëý ðïëý íá ãåëÜåé ìå åìÜò ôïõò áäýíáìïõò, ôïõò ìéóïâïëåìÝíïõò. ¹ íá ìçí ãåëÜåé, ðáñÜ íá óÝñíåé áêüìç êáé óôï õðåñðÝñáí ôï èõìü ôïõ ãéá ôç äéêÞ ìáò ôïîéêÞ ãåíéÜ. ÅíôÜîåé, äåí îÝñù, ßóùò ïýôå êé áõôü.


4

ATTIKO BHMA ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ

Ôï Ýñãï ôïõ ÊÝíôñïõ Ðñüëçøçò ôçò ÷ñÞóçò åîáñôçóéïãüíùí ïõóéþí "ÄéÝîïäïò" Ôï ÊÝíôñï Ðñüëçøçò ôçò ÷ñÞóçò åîáñôçóéïãüíùí ïõóéþí äÞìïõ Á÷áñíþí "ÄéÝîïäïò" éäñýèçêå ôïí Éïýíéï ôïõ 2002 êáé ëåéôïõñãåß, óå óõíåñãáóßá êáé õðü ôçí åðéóôçìïíéêÞ åðïðôåßá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÊáôÜ ôùí Íáñêùôéêþí (ÏÊÁÍÁ), ìå ôç ìïñöÞ ÁóôéêÞò ìç êåñäïóêïðéêÞò åôáéñåßáò.

Ôï ÊÝíôñï Ðñüëçøçò ôçò ÷ñÞóçò åîáñôçóéïãüíùí ïõóéþí "ÄéÝîïäïò" óôçñßæåé ôï ðñüãñáììÜ ôïõ êáé ôéò äñÜóåéò ôïõ óå ìßá âáóéêÞ öéëïóïößá ãéá ôï ôé åßíáé ðñüëçøç. Ç ðñüëçøç åßíáé ìßá óõíå÷Þò äéáäéêáóßá ðïõ âïçèÜ óôçí øõ÷ïêïéíùíéêÞ ùñßìáíóç ôïõ áôüìïõ, óôçí ðñïáãùãÞ ôçò õãåßáò êáé ôçò ðïéüôçôáò óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ. Áðåõèýíåôáé óå üëá ôá ìÝëç ôçò êïéíüôçôáò êáé Ý÷åé ùò êýñéï óôü÷ï ôçí õéïèÝôçóç óôÜóåùí êáé óõìðåñéöïñþí ðïõ áíôéóôÝêïíôáé óôç ÷ñÞóç êáé ôïõ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ôçí åîÜñôçóç êáé ðñïÜãïõí ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ ìßá èåôéêÞ óôÜóç æùÞò. ÅðéóôçìïíéêÜ Õðåýèõíïò Ìå âÜóç ôïí åíáëëáêôéêü áõôü ÷áñáêôÞñá ôçò ðñüëçøçò, èÝôïõìå ùò êýñéï óêïðü ôçí åõáéóèçôïðïßçóç êáé åêðáßäåõóç ôùí áôüìùí-ìåëþí ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò óôïõò ôñüðïõò åðéêïéíùíßáò, áíÜðôõîçò ïõóéáóôéêþí êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí êáé áðüêôçóçò âáóéêþí óôÜóåùí êáé äåîéïôÞôùí ðïõ åíéó÷ýïõí ôá ðñüóùðá êáé éäéáßôåñá ôïõò íÝïõò áíèñþðïõò óôçí Üñíçóç åîáñôçôéêþí ðñïôýðùí óõìðåñéöïñÜò. Åéäéêüôåñïé óôü÷ïé ôùí ðñïãñáììÜôùí ìáò, åßíáé ç åõáéóèçôïðïßçóç êáé äçìéïõñãéêÞ êéíçôïðïßçóç ôçò åõñýôåñçò êïéíüôçôáò, ç áíÜäåéîç ôïõ êïéíùíéêïý ðñïóþðïõ ôïõ ó÷ïëåßïõ, ç åíäõíÜìùóç ôïõ ãïíåúêïý ñüëïõ êáèþò êáé ç õéïèÝôçóç èåôéêþí óôÜóåùí êáé óõìðåñéöïñþí êáé ç åíßó÷õóç ôùí ðñïóùðéêþí êáé êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí ôùí íÝùí. ÐñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéÞóïõìå ôïõò óôü÷ïõò ðïõ èÝôïõìå õëïðïéïýìå äñÜóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí ïñèÞ êáé Ýãêõñç ðëçñïöüñçóç - åíçìÝñùóç, óôçí ïñãÜíùóç ðñïãñáììÜôùí ðñüëçøçò óôçí åêðáéäåõôéêÞ êïéíüôçôá, óôçí õëïðïßçóç ðñïãñáììÜôùí õðïóôÞñéîçò ôçò ïéêïãÝíåéáò, óôçí åöáñìïãÞ ðñïãñáììÜôùí åíäõíÜìùóçò åöÞâùí êáé íÝùí, êáèþò êáé óôçí óõìâïõëåõôéêÞ õðïóôÞñéîç óå Üôïìá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá ôïîéêïåîÜñôçóçò, ìå óôü÷ï ôçí åíçìÝñùóç êáé ôçí ðáñáðïìðÞ ôïõò óôéò õðÜñ÷ïõóåò äïìÝò êáé õðçñåóßåò èåñáðåßáò êáé áðïêáôÜóôáóçò. ¼ëåò ïé ðñïáíáöåñèÝíôåò äñÜóåéò âáóßæïíôáé óôçí åíåñãçôéêÞ ìÜèçóç êáé óå âéùìáôéêÝò ìåèüäïõò ìå óôü÷ï ïé óõììåôÝ÷ïíôåò íá ìçí åßíáé ðáèçôéêïß äÝêôåò áëëÜ íá äéáäñáìáôßæïõí åíåñãçôéêü ñüëï, åíþ ôá åêðáéäåõôéêÜ õëéêÜ åßíáé åãêåêñéìÝíá áðü åðßóçìïõò åðéóôçìïíéêïýò öïñåßò üðùò ï ÏÊÁÍÁ, ôï ÅÐÉØÕ êáé ôï ÊÅÈÅÁ ðïõ ðáñÝ÷ïõí ôçí áíÜëïãç åêðáßäåõóç, êáôÜñôéóç, õðïóôÞñéîç êáé åðïðôåßá óôï Åðéóôçìïíéêü Ðñïóùðéêü ôçò "Äéåîüäïõ". Ãéáôß ç Ðñüëçøç åßíáé õðüèåóç üëùí ìáò, ðñïúüí óõëëïãéêÞò ðñïóðÜèåéáò. Ç Ðñüëçøç åßíáé ìßá "ðñüêëçóç áëëáãÞò".

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Må ìåãÜëç åðéôõ÷ßá äéïñãáíþèçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÐÝìðôç 7 Íïåìâñßïõ, åíçìåñùôéêÞ åêäÞëùóç ãéá ôá ìÝëç ôùí ÊÁÐÇ êáé ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò, ìå èÝìá "Åíçìåñùèåßôå ãéá ôçí Õãåßá óáò, ÆÞóôå êáëýôåñá! ÁêñÜôåéá Ïýñùí", óôï ÊÁÐÇ ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ÃÝñáêá. Ç äéïñãÜíùóç ôçò åêäÞëùóçò Ýãéíå áðü ôï Åèíéêü Äéáäçìïôéêü Äßêôõï Õãéþí Ðüëåùí - ÐñïáãùãÞò Õãåßáò êáé ï äÞìïò ÐáëëÞíçò, óôá ðëáßóéá ôçò óõíåñãáóßáò ôïõò ãéá ôçí Ýãêõñç åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí óå èÝìáôá Õãåßáò êáé Ðñüëçøçò.

>>

Óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêå êáé áðçýèõíå ÷áéñåôéóìü ï äÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò, ê. ÁèáíÜóéïò Æïýôóïò, ï ïðïßïò ôüíéóå ôç óçìáíôéêüôçôá ôçò åíçìÝñùóçò ãéá ôçí ðñüëçøç êáé ðñïóôáóßá ôçò Õãåßáò. Ïé êÜôïéêïé áíôáðïêñßèçêáí èåôéêÜ óôçí ðñüóêëçóç ôùí äéïñãáíùôþí êáé ðáñáêïëïýèçóáí ìå ìåãÜëï åíäéáöÝñïí ôçí ïìéëßá ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ï ê. ÄçìÞôñéïò Äñáêüðïõëïò, ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò - Áíäñïëüãïò ãéá ôçí ÁêñÜ-

n

ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ

“Åíçìåñùèåßôå ãéá ôçí Õãåßá óáò, ÆÞóôå êáëýôåñá!” ôåéá Ïýñùí, Ýíá óïâáñü ðñüâëçìá ðïõ áðáó÷ïëåß ìåãÜëï áñéèìü ãõíáéêþí áëëÜ êáé óçìáíôéêü ðïóïóôü áíäñþí. Ï ê. Äñáêüðïõëïò áíÝöåñå üôé ç áêñÜôåéá ïýñùí åßíáé Ýíá óýìðôùìá ôï ïðïßï ðÜíôá ïöåßëåôáé óå êÜðïéá ðáèïëïãéêÞ êáôÜóôáóç. ÅðçñåÜæåé áñíçôéêÜ óå ðïëý ìåãÜëï âáèìü ôçí êïéíùíéêÞ, åðáããåëìáôéêÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ æùÞ ôùí ðáó÷üíôùí, åðéâáñýíïíôáò óïâáñÜ ôçí øõ÷ïëïãßá ôïõò. Ðáñïõóß-

áóå åðßóçò, ôá åßäç ôçò áêñÜôåéáò, ôá áßôéá, ôïõò ôñüðïõò äéÜãíùóçò, áëëÜ êáé ôïõò ôñüðïõò áíôéìåôþðéóçò. Ôï áéóéüäïîï ìÞíõìá åßíáé üôé ãéá ôçí áêñÜôåéá ïýñùí õðÜñ÷åé ëýóç ìÝóù öáñìáêåõôéêÞò áãùãÞò êáé åéäéêþí áóêÞóåùí êáé üðïõ áðáéôåßôáé, ôï ðñüâëçìá ìðïñåß íá ëõèåß ìå ìéá åëÜ÷éóôá åðåìâáôéêÞ ÷åéñïõñãéêÞ ðñÜîç. Ïé áóèåíåßò èá ðñÝðåé íá åðéóêÝðôïíôáé Üìåóá ôïí åéäéêü ïõñïëü-

ãï þóôå íá ëáìâÜíïõí âïÞèåéá êáé íá ðñïëáìâÜíïõí ôéò äõóÜñåóôåò óõíÝðåéåò ôçò áêñÜôåéáò ïýñùí. Ôï êïéíü õðÝâáëå óåéñÜ åñùôçìÜôùí óôïí ïìéëçôÞ åóôéÜæïíôáò óå èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñüëçøç ôçò áêñÜôåéáò, ôï ñüëï ôçò äéáôñïöÞò, ôçò çëéêßáò, êáèþò êáé ðáèÞóåùí ðïõ ðéèáíüí õðÜñ÷ïõí óôïí ïñãáíéóìü, ëáìâÜíïíôáò Ýôóé ðïëý ÷ñÞóéìåò êáé ðñáêôéêÝò óõìâïõëÝò.

ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÅÐÉÄÇÌÉÁ

14 Íïåìâñßïõ: Ðáãêüóìéá çìÝñá ãéá ôïí ÄéáâÞôç Ç ðáãêüóìéá çìÝñá ãéá ôïí ÄéáâÞôç êáèéåñþèçêå óôéò 14 Íïåìâñßïõ ìå ðñùôïâïõëßá ôçò Äéåèíïýò Ïìïóðïíäßáò ÄéáâÞôç êáé õðü ôçí áéãßäá ôçò ÐÁÃÊÏÓÌÉÁÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÕÃÅÉÁÓ. Óôü÷ïò åßíáé íá åõáéóèçôïðïéÞóåé êáé íá åíçìÝñùóç ôï ðáãêüóìéï êïéíü ãéá ôçí ýðïõëç áõôÞ áññþóôéá ç ïðïßá ðñïêáëåß ôï èÜíáôï ôïõëÜ÷éóôïí 3.000.000 áíèñþðùí åôçóßùò. Ï Óáê÷áñþäçò äéáâÞôçò åßíáé ìéá ÷ñüíéá ðÜèçóç ðïõ åìöáíßæåôáé üôáí ôï ðÜãêñåáò äåí ðáñÜãåé áñêåôÞ éíóïõëßíç (ôýðïõ 1) Þ üôáí ï ïñãáíéóìüò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áðïôåëåóìáôéêÜ ôçí ðáñáãüìåíç éíóïõëßíç (ôýðïõ 2). Ç éíóïõëßíç åßíáé ìéá ïñìüíç ðïõ åðéôñÝðåé óôá êýôôáñá íá ðÜñïõí ôï óÜê÷áñï áðü ôï áßìá êáé íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ùò ðçãÞ åíÝñãåéáò. Ç ðñüëçøç, óå óõíäõáóìü ìå ôç óùóôÞ äéáôñïöÞ, ôçí Üóêçóç, áëëÜ êáé ôá öÜñìáêá ìðïñïýí íá âïçèÞóïõí óôç ñýèìéóç ôïõ óáê÷áñþäç äéáâÞôç åðéóçìáßíïõí ïé åðéóôÞìïíåò ðïõ åêôéìïýí üôé ïé áóèåíåßò óôç ÷þñá ìáò îåðåñíïýí ôï Ýíá åêáôïììýñéï áðü ôïõò ïðïßïõò áñêåôïß äåí ôï ãíùñßæïõí. Ïé åéäéêïß åöéóôïýí ôçí ðñïóï÷Þ éäéáßôåñá óôá åëëçíüðïõëá ðïõ óõãêáôáëÝãïíôáé óôá ðá÷ýóáñêá ðáéäéÜ ôçò Åõñþðçò. Óáê÷áñþäçò ÄéáâÞôçò óôïõò ÅöÞâïõò Ìå ðëçñïöïñßåò áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Íïóïêïìåßïõ Õãåßá http://www.hygeia.gr ÃñÜöåé o Äñ ×ñÞóôïò Óð. Æïýðáò, Åéäéêüò ÐáèïëüãïòÄéáâçôïëüãïò, Åðéóôçìïíéêüò ÄéåõèõíôÞò Äéáâçôïëïãéêïý Áèçíþí, ¼ìéëïò ÕÃÅÉÁ Ðñéí áðü ðåñßðïõ 10 ÷ñüíéá, ç óõ÷íüôçôá ôïõ óáê÷áñþäç äéáâÞôç ôýðïõ 2 óôïõò åöÞâïõò äåí îåðåñíïýóå ôï 3%, üìùò óÞìåñá ç óõ÷íüôçôá îåðåñíÜ ôï 40%. Ôï óôïé÷åßï áõôü áðü ìüíï ôïõ äåß÷íåé ôéò äéáóôÜóåéò åðéäçìßáò ðïõ Ý÷åé ëÜâåé ç óõãêåêñéìÝíç áóèÝíåéá óôéò íåáñÝò çëéêßåò. Ôé ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷ïõí, ëïéðüí, ïé ãïíåßò êáé ðïéá åßíáé ç åíäåäåéãìÝíç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò; Ï Óáê÷áñþäçò ÄéáâÞôçò (ÓÄ) ôýðïõ 2 êáé ç Ðá÷õóáñêßá áðïôåëïýí ôéò óýã÷ñïíåò ìÜóôéãåò ôçò åðï÷Þò ìáò. Ç óõ÷íüôçôá êáé ôùí äýï ðáãêïóìßùò áõîÜíåôáé åíôõðùóéáêÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ìå áðïôÝëåóìá íá áðïôåëïýí Ýíá ôåñÜóôéï éáôñéêü, êïéíùíéêü êáé ïéêïíïìéêü ðñü-

âëçìá, ðïõ åðéôáêôéêÜ áíáæçôÜ ôéò ëýóåéò êáé ôçí áíèñþðéíç, åðéóôçìïíéêÜ ôåêìçñéùìÝíç, öñïíôßäá ìáò. Äåí õðÜñ÷åé êáìßá áìöéâïëßá üôé ôï áðïêáëïýìåíï "ðåñéâÜëëïí" áðïôåëåß ôïí ðéï óçìáíôéêü åðéâáñõíôéêü ðáñÜãïíôá óôçí åìöÜíéóç ôïõ ÓÄ ôýðïõ 2 êáé ôçò ðá÷õóáñêßáò óôá ðáéäéÜ, ìå ôï ó÷ïëåßï íá ðáßæåé êáèïñéóôéêü ñüëï óôç äéáôñïöéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôùí ðáéäéþí, ÷ùñßò íá ðáñáãíùñßæåôáé, üìùò, ï óçìáíôéêüò ñüëïò ôçò ïéêïãÝíåéáò êáé ôçò êïéíùíßáò ãåíéêüôåñá. Äåí åßíáé åýêïëï óå ìéá óðÜôáëç êáé õðåñêáôáíáëùôéêÞ êïéíùíßá, íá ìÜèåéò óôï ðáéäß, ôï íÝï Þ ôç íÝá, âáóéêÝò áñ÷Ýò óùóôÞò êáé õãéåéíÞò äéáôñïöÞò, üôáí ôï ðåñéâÜëëïí óôï ïðïßï áíáðôýóóåôáé êáé ëåéôïõñãåß áêïëïõèåß ôåëåßùò äéáöïñåôéêü ôñüðï æùÞò êáé äéáôñïöÞò. Óýã÷ñïíç åðéäçìßá Ðñéí áðü ðåñßðïõ 10 ÷ñüíéá, ç óõ÷íüôçôá ôïõ ÓÄ ôýðïõ 2 óôïõò åöÞâïõò äåí îåðåñíïýóå ôï 3%. ÓÞìåñá ç óõ÷íüôçôá îåðåñíÜ ôï 40%, ìå ôç äåýôåñç äåêáåôßá ôçò æùÞò ôïõò íá åßíáé ç óõíçèÝóôåñç óôçí åìöÜíéóç ÓÄ ôýðïõ 2, áöïý ôüôå áñ÷ßæåé ç åöçâåßá, ü,ôé áõôü óõíåðÜãåôáé óôçí áíÜðôõîç ôùí ðáéäéþí êáé ôï óçìáíôéêüôåñï óå ðïóïóôü Üíù ôïõ 75% óõíõðÜñ÷åé âåâáñçìÝíï ïéêïãåíåéáêü êëçñïíïìéêü éóôïñéêü, óå ðñþôïõ Þ äåýôåñïõ âáèìïý óõããåíåßò! Åðßóçò ç åîÝëéîç ôçò ðá÷õóáñêßáò óå ÓÄ ôýðïõ 2 óôá ðáéäéÜ, åßíáé ãñçãïñüôåñç áð' ü,ôé óôïõò åíÞëéêåò, ìå áðïôÝëåóìá íá åìöáíßæïíôáé óõ÷íüôåñá êáé óõíôïìüôåñá åðéðëïêÝò êáé êáñäéáããåéáêÜ ðñïâëÞìáôá, ðïõ åðçñåÜæïõí áñíç-

ôéêÜ ôçí ðïéüôçôá æùÞò êáé ôç âéùóéìüôçôá ôùí ðá÷ýóáñêùí äéáâçôéêþí ðáéäéþí. Ç åîÝëéîç ôçò ðá÷õóáñêßáò óå ÓÄ ôýðïõ 2 óôá ðáéäéÜ îåêéíÜåé óõíÞèùò ìå ïñéáêÜ áõîçìÝíá íçóôéêÜ óÜê÷áñá Þ åëáôôùìÝíç áíï÷Þ óôç ãëõêüæç, áñêåôÜ ÷ñüíéá ðñéí åêäçëùèåß ï ÓÄ. Ðñüêåéôáé êõñßùò ãéá ðáéäéÜ ðïõ ãåííÞèçêáí õðÝñâáñá (Üíù ôùí 4.000 ãñ.) áðü õðÝñâáñç ìçôÝñá ðïõ ðáñïõóßáóå äéáâÞôç åãêõìïóýíçò, Þ ãåííÞèçêáí öõóéïëïãéêÜ (êÜôù áðü 4.000 ãñ.), áëëÜ ðÞñáí ðïëëÜ êéëÜ óôçí åöçâåßá êáé Ý÷ïõí âåâáñçìÝíï ïéêïãåíåéáêü éóôïñéêü (ãïíåßò, ðáððïýäåò, ãéáãéÜäåò) ìå ÓÄ ôýðïõ 2 Þ/êáé ðá÷õóáñêßá. Ç áíôéìåôþðéóç ÐïëëÝò öïñÝò ç äéÜãíùóç ôïõ ÓÄ ôýðïõ 2 óôá ðá÷ýóáñêá Þ õðÝñâáñá íåáñÜ Üôïìá, ðñïêáëåß óôïõò ßäéïõò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò ðáíéêü, öüâï, áãùíßá, Üã÷ïò, ðïõ óôçí áñ÷Þ ôïõëÜ÷éóôïí ïäçãåß óå äéáéôçôéêÝò õðåñâïëÝò, ðïõ ïäçãïýí ôï ðáéäß óå áðïìüíùóç êáé ìåëáã÷ïëßá. Áõôü ðïõ ðñÝðåé íá ôïíßóåé êáíåßò áðü ôçí áñ÷Þ óå üëïõò, åßíáé üôé ï ÓÄ óôçí åðï÷Þ ìáò äåí èåùñåßôáé áññþóôéá, áëëÜ ôñüðïò æùÞò. ¸íáò ôñüðïò æùÞò óôïí ïðïßï äéäÜóêåôáé êáé åêðáéäåýåôáé êáíåßò íá æåé, óáí öõóéïëïãéêüò Üíèñùðïò, ÷ùñßò óôåñÞóåéò êáé õðåñâïëÝò, ÷ùñßò "ìç", "ü÷é" êáé "áðáãïñåýåôáé". ÁëëÜ ìå ìÝôñï, óõíÝðåéá êáé áõôïêõñéáñ÷ßá. Ãéáôß äåí õðÜñ÷ïõí "êáëÜ" êáé "êáêÜ" ôñüöéìá, áëëÜ êáëÝò êáé êáêÝò åðéëïãÝò! Ðñùôáñ÷éêüò óôü÷ïò ìáò åßíáé íá óõìöéëéþóïõìå ôï ðáéäß êáé ôï Üìåóï ðåñéâÜëëïí ôïõ ìå ôï ðñüâëçìá êáé íá ôïõò êÜíïõìå íá ðéóôÝøïõí üôé, áí èõóéÜóïõí êÜðïéåò êáêÝò äéáôñïöéêÝò óõíÞèåéåò êáé ü÷é ìüíï, áðü ôï ðáñåëèüí, èá áðïëáýóïõí Ýíá êáëýôåñï áýñéï ìå ðïéüôçôá æùÞò, ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá êáé åðéðëïêÝò. Ç óùóôÞ êáé åíôáôéêïðïéçìÝíç èåñáðåõôéêÞ ðñïóÝããéóç, ìå âÜóç ôçí Üóêçóç êáé ôçí õãéåéíÞ äéáôñïöÞ, óå óõíäõáóìü ìå ôç óõóôçìáôéêÞ ðáñáêïëïýèçóç êáé ôçí éäáíéêÞ ñýèìéóç áðü ôçí áñ÷Þ, öáßíåôáé üôé äéáôçñåß ìßá êáëÞ "ìåôáâïëéêÞ ìíÞìç", ðïõ äéáôçñåßôáé óôá åðüìåíá ÷ñüíéá ðïõ áêïëïõèïýí ôçí åîÝëéîç ôïõ ÓÄ êáé ðñïóôáôåýåé êáèïñéóôéêÜ áðü ôçí åìöÜíéóç ôùí ÷ñüíéùí åðéðëïêþí ôïõ ÓÄ ôýðïõ 2.


Eëåýèåñï BHMA Ôï íüçìá êáé ç áîßá ôçò åëåõèåñßáò! ÃñÜöåé ï ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÌðñÜíçò ÄçìïóéïãñÜöïò - Íïìéêüò

Á' ×áñáêôçñéóìüò. Ç åëåõèåñßá åßíáé äþñï èåúêü! Åßíáé áãáèü ýøéóôï! Óôïé÷åßï ôçò áíèñþðéíçò õðüóôáóçò ïõóéþäåò! Ðüèïò Ýìöõôïò! Äþñï -áãáèü- ðïõ óõíäÝåôáé áññÞêôùò ìå ôçí áôïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ åîÝëéîç, ðñüïäï êé åõçìåñßá. Åßíáé: "ìÞôçñ" åõðñáîßáò! Â' Ïñéóìüò. Åëåõèåñßá åßíáé ç ìç äÝóìåõóç ôçò óêÝøçò, ôïõ ëüãïõ, ôçò áðüöáóçò, ôçò åíÝñãåéáò êáé ôçò ðñÜîçò. Åßíáé ç ìç Üóêçóç óùìáôéêÞò, øõ÷ïëïãéêÞò, ëåÏ ê. ÄçìÞôñçò ÌðñÜíçò êôéêÞò Þ çèéêÞò âßáò. Åßíáé ôï íá Ý÷ù ôç äõíáôüôçôá íá óêÝöôïìáé, íá åêöñÜæïìáé, íá áðïöáóßæù, íá åíåñãþ êáé íá ðñÜôôù ìå åëåýèåñç êáé áäÝóìåõôç ôç óõíåßäçóÞ ìïõ, ôç âïýëçóÞ ìïõ, ôç èÝëçóÞ ìïõ. Ã' ¼ñéá. Ç Åëåõèåñßá Ý÷åé üñéá. ¸÷åé "åóêáììÝíá". Äåí åßíáé êÜíù üôé èÝëù. Áíáñ÷ßá, áóõäïóßá. Ôá üñéá êáé ôá ðëáßóéá, ìÝóá óôá ïðïßá ðñÝðåé íá êéíåßôáé ôï áôïìéêü êáé êïéíùíéêü óýíïëï, ôá ïñßæåé ôï Óýíôáãìá êáé ïé Íüìïé. Êé áõôü "åð' ïõäåíß ëüãù" óçìáßíåé: êáôáíáãêáóìü Þ âßá. Ôüóï, ëïéðüí, ôï áôïìéêü, üóï êáé ôï êïéíùíéêü óýíïëï ïöåßëåé áðáñåãêëßôùò íá ôçñåß êáé íá åöáñìüæåé ôï Óýíôáãìá êáé ôïõò Íüìïõò. Ôï ãñáðôü êáé ôï Üãñáöï. Äßêáéï! Ó÷üëéï 1ï Ç ðáñÜâáóç ôïõ çèéêïý êáé äéêáúêïý êþäéêá ïäçãåß óôçí áíåëåõèåñßá, óôçí áíáñ÷ßá êáé óôç äïõëåßá. Ïäçãåß óôç äéáôÜñáîç ôçò êïéíùíéêÞò åéñÞíçò. Óôï ÷Üïò êáé ôçí áíáóôÜôùóç. Ó÷üëéï 2ï ×ùñßò çèéêÞ êáé äßêáéï, áñ÷Ýò êáé áîßåò, ðßóôç, áñåôÞ êáé ôüëìç, éäáíéêÜ êáé ïñÜìáôá, êáìßá êïéíùíßá êáé êáíÝíá Ýèíïò êáé êñÜôïò äåí ðñïïäåýåé êáé äå ãñÜöåé éóôïñßá. Äåí åõçìåñåß. ÌÝíåé Ýîù áð' ôï éóôïñéêü, êïéíùíéêü, åðéóôçìïíéêü êáé ðïëéôéóôéêü "ÃÉÃÍÅÓÈÁÉ". Ä' Åßäç. á) Ç åèíéêÞ åëåõèåñßá! ÐñïáóðéóôÝò ôçò êáé õðåñáóðéóôÝò ôçò ç ðïëéôéêÞ, ç äéðëùìáôßá, ôá üðëá. Ó÷üëéï. ×ùñßò åëåõèåñßá ç áíèñþðéíç æùÞ ÷Üíåé ôï íüçìÜ ôçò êáé ôï ðåñéå÷üìåíü ôçò. Ãéá íá äéáôçñçèåß êáé íá äéáöõëá÷èåß, ÷ñåéÜæåôáé óùöñïóýíç. ×ñåéÜæåôáé íá õðÜñ÷åé éó÷õñÞ ðïëéôéêÞ, äéðëùìáôéêÞ êáé óôñáôéùôéêÞ äýíáìç! Ç áðþëåéá ôçò åèíéêÞò åëåõèåñßáò åßíáé åèíéêÞ ôñáãùäßá. Ç äå åðáíÜêôçóÞ ôçò áðáéôåß "áñåôÞ êáé ôüëìç". Áðáéôåß åèíéêÞ ïìïøõ÷ßá êáé çñùéóìü. Èõóßåò êáé ïëïêáõôþìáôá. Óôï âùìü ôçò ï Üíèñùðïò èõóéÜæåé ôá ðÜíôá! Ç åõäáéìïíßá åßíáé ç åëåõèåñßá! Ç äå åëåõèåñßá åßíáé ç åõøõ÷ßá! "Ôï åõäáßìïí ôï åëåýèåñïí ôï ä' åëåýèåñïí åýøõ÷ïí" (Èïõêõäßäçò). â) Ç åèíéêÞ áíåîáñôçóßá! ¸÷åé äõï Ýííïéåò: Ç ìéá åßíáé ç ìç ýðáñîç îåíéêïý æõãïý êáé ç Üëëç åßíáé ç áäÝóìåõôç åóùôåñéêÞ êé åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. Ó÷üëéï: Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé áðü 4åôßáò õðü ôçí åðéôÞñçóç êáé ôïí Ýëåã÷ï ôçò Ôñüéêá. Äåí åßíáé ðïëéôéêÜ êáé åèíéêÜ êõñßáñ÷ç. ã) Ç áôïìéêÞ åëåõèåñßá. ÊÜèå Üôïìï Ý÷åé ôçí åëåõèåñßá íá Ý÷åé Üðïøç êáé íá ôçí åêöñÜæåé. Åßíáé áäÝóìåõôï êáé åëåýèåñï íá Ý÷åé ôï äéêü ôïõ ðéóôåýù ãéá üôé âëÝðåé êé áêïýåé êáé íá ôï åêöñÜæåé. Íá ôï äçìïóéïðïéåß

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

åßôå ðñïöïñéêþò åßôå ãñáðôþò - äéá ôïõ ôýðïõ. ä) Ç êïéíùíéêÞ åëåõèåñßá. Åßíáé ç åëåõèåñßá ôïõ ôýðïõ, ôïõ óõíäéêáëéóìïý, ôçò óõãêÝíôñùóçò. å) Ç èñçóêåõôéêÞ åëåõèåñßá. ÁôïìéêÞ åëåõèåñßá. Ç åëåõèåñßá ôïõ "èñçóêåýåéí". óô) Ç çèéêÞ åëåõèåñßá. Ï çèéêüò, ï áêÝñáéïò, ï åíÜñåôïò Üíèñùðïò åßíáé êáé õðåýèõíïò! ÓõìðåñéöÝñåôáé ðÜíôïôå óõíåéäçôÜ, õðåýèõíá, ôßìéá! Êáèïäçãüò ôïõ åßíáé ï åóùôåñéêüò ôïõ íüìïò! Äñá áõôüíïìá! æ) Ç íïìéêÞ åëåõèåñßá. Åßíáé ç éóüôçôá ç íïìéêÞ. Ç éóüôçôá áðÝíáíôé óôï íüìï. "Ïõäåßò" åßíáé õðåñÜíù ôïõ íüìïõ. Ôï Óýíôáãìá äåí êÜíåé êáìßá íïìéêÞ äéÜêñéóç. ç) Ç ðïëéôéêÞ åëåõèåñßá. Áð' áõôÞ ðçãÜæåé ç çèéêÞ, ç áôïìéêÞ, ç êïéíùíéêÞ åëåõèåñßá. ÐïëéôéêÞ åëåõèåñßá óçìáßíåé: õøçëïöñïóýíç! Êé üðïõ ç ðïëéôéêÞ åëåõèåñßá åßíáé áíýðáñêôç, åêåß áíáðôýóóåôáé ï ÷áìåóðéóìüò, ï ñáãéáäéóìüò, ç êïëáêåßá. è) Ç ðíåõìáôéêÞ åëåõèåñßá. Åßíáé ï åëåýèåñïò óõëëïãéóìüò! Ç åëåýèåñç óêÝøç. Ï åëåýèåñïò ëüãïò. Êé üðïéïò óõëëïãßæåôáé åëåýèåñá, óêÝðôåôáé åëåýèåñá, åêöñÜæåôáé åëåýèåñá, áõôüò êáëÜ óõëëïãßæåôáé, êáëÜ óêÝðôåôáé, êáëÜ åêöñÜæåôáé - ïìéëåß. é) Ç åóùôåñéêÞ Þ øõ÷ïëïãéêÞ åëåõèåñßá. ÅóùôåñéêÜ Þ øõ÷ïëïãéêÜ åëåýèåñïò åßíáé ï Üíèñùðïò åêåßíïò ï áðáëëáãìÝíïò áð' ôá øõ÷ïöèüñá ðÜèç: ôï ìßóïò, ôçí Ý÷èñá, ôï öèüíï, ôç æçëïôõðßá. Êé áð' ôïí éï ôçò õðåñïøßáò. Êé åêåßíïò ðïõ áðÝâáëå ôéò áäõíáìßåò ôïõ, ôéò ðñïêáôáëÞøåéò ôïõ, ôá "ôáìðïý". Ó÷üëéï ôïí åóùôåñéêÜ åëåýèåñï Üíèñùðï äéáêñßíåé: ç ðíåõìáôéêÞ Üíåóç. Ç ðíåõìáôéêÞ êáé øõ÷éêÞ çñåìßá! Åäþ âñßóêåôáé êáé ôï êëåéäß ôçò æùÞò. éá) Ç ïéêïíïìéêÞ åëåõèåñßá. Ôï áóôéêü êáèåóôþò äßíåé óôï Üôïìï ôçí ïéêïíïìéêÞ åëåõèåñßá. Ôç äõíáôüôçôá äçëáäÞ íá áíáðôýóóåé ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Íá äçìéïõñãåß äçë. ðåñéïõóßá. Ó÷üëéï: Âáóéêüò óôü÷ïò ôçò æùÞò ôïõ áíèñþðïõ åßíáé ç åõìÜñåéá. Ç ðïëëÞ, üìùò, åõìÜñåéá, õðïäïõëþíåé ôïí Üíèñùðï åóùôåñéêÜ. Ôïí êÜíåé åîáñôçìÝíï áð' ôá õëéêÜ áãáèÜ. ¢ñá, åóùôåñéêÜ åßíáé áíåëåýèåñïò. Êáíåßò äåí ìðïñåß íá åßíáé åîùôåñéêÜ åëåýèåñïò, áí äåí åßíáé åóùôåñéêÜ åëåýèåñïò. Å' Áîßá. Ç åëåõèåñßá åßíáé äþñï èåúêü. Ç êïñõöÞ ôïõ ÷ïñïý ôùí áãáèþí ôçò æùÞò. Åßìáé: "ìÞôçñ" åõðñáîßáò. ÐçãÞ ðñïüäïõ êáé ðïëéôéóìïý. Âáóéêüò ðáñÜãùí ðñáãìáôéêÞò åõäáéìïíßáò. "Ôï åýäáéìïí ôï åëåýèåñïí". Åßíáé äéêáßùìá ôïõ áíèñþðïõ íá æåé åëåýèåñïò. Ç åëåõèåñßá åßíáé æùïäüôñéá. Åßíáé: conditio sine gua non=óõíèÞêç åê ôùí ùí ïõê Üíåõ ôçò áíèñþðéíçò åõôõ÷ßáò! Ó÷üëéï 1ï Ïé ¸ëëçíåò åßíáé "öýóåé êáé èÝóåé" ëÜôñåéò ôïõ áãáèïý ôçò åëåõèåñßáò! Óå êáíÝíá Üëëï ãåùãñáöéêü ìÞêïò êáé ðëÜôïò äåí áðáíôÜôáé áõôü ôï öáéíüìåíï. Íá ëáôñåýåôáé ôï áãáèü ôçò åëåõèåñßáò: "öýóåé êáé èÝóåé", üðùò ëáôñåýåôáé áð' ôïõò ¸ëëçíåò! Ó÷üëéï 2ï ÅëëÜäá êáé åëåõèåñßá åßíáé Ýííïéåò ôáõôüóçìåò, öáéíüìåíï ìïíáäéêü óôçí ÕöÞëéï. Ó÷üëéï 3ï Ï ¸ëëçíáò óõíáéóèÜíåôáé ôüóï áðü Ýíóôéêôï üóï êé áðü ðáñÜäïóç üôé ÷ùñßò ôï áãáèü ôçò åëåõèåñßáò ç Ýííïéá ôïõ áíèñþðïõ äåí õðÜñ÷åé. Ãé' áõôü êáé ôï õðåñáóðßóôçêå "øõ÷Þ ôå êáé óþìáôé" ðÜíôïôå. Ó÷üëéï 4ï Ç ÅëëÜäá åðéâßùóå ìÝóá óôçí éóôïñßá êáé ôï ÷ñüíï ÷Üñéò óôï éåñü êáé Üãéï ðÜèïò ôçò ãéá ôçí åëåõèåñßá.

5

Óôï óôÜäéï ìåëÝôçò 53 ÷ëì. ìåôñü ìå 46 óôáèìïýò Ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÁÔÔÉÊÏ ÌÅÔÑÏ Á.Å. ê. ×. Ôóßôïõñáò åíçìÝñùóå êáé ðáñïõóßáóå ôï Ýñãï êáé ôï ðñüãñáììá ôçò ÁÔÔÉÊÏ ÌÅÔÑÏ Á.Å. óôïí ðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò Åðåíäýóåùí (ÅÔÅð) ê. Werner Hoyer êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðñïãñáììáôéóìÝíçò óõíÜíôçóçò ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí & Äéêôýùí õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ õðïõñãïý ê. Ì. ×ñõóï÷ïÀäç êáé ôïõ Ã. Ã. Äçìïóßùí ¸ñãùí, ê. Ó. Óéìüðïõëïõ.

Ãåíéêüôåñá, ðáñïõóßáóå ôï Ýñãï ðïõ õëïðïéåßôáé áðü ôçí ÁÔÔÉÊÏ ÌÅÔÑÏ Á.Å. ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá. ÓõãêåêñéìÝíá, óÞìåñá ëåéôïõñãïýí êáé êáôáóêåõÜæïíôáé 61÷ëì. äéêôýïõ ìå 65 óôáèìïýò óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç, óõíïëéêïý êüóôïõò 6,4 äéó. €. ÅðéðëÝïí, óôç öÜóç ôçò ìåëÝôçò êáé ôïõ ó÷åäéáóìïý åßíáé 53 ÷ëì. äéêôýïõ ìå 46 óôáèìïýò, óõíïëéêïý êüóôïõò 5,2 äéó. €. Åðéðñüóèåôá, ç ÁÔÔÉÊÏ ÌÅÔÑÏ Á.Å. Ý÷åé áíáëÜâåé ôï Ýñãï ôçò ìåëÝôçò êáé êáôáóêåõÞò ôçò åðÝêôáóçò ôïõ Ôñáì. Åéäéêüôåñá, 32 ÷ëì. äéêôýïõ Ôñáì âñßóêïíôáé óôç öÜóç ëåéôïõñãßáò Þ êáôáóêåõÞò, åíþ åðéðëÝïí 9 ÷ëì. âñßóêïíôáé óôç öÜóç ôçò ìåëÝôçò êáé ôïõ ó÷åäéáóìïý ìå óõíïëéêü êüóôïò 600 åê. €. ÐáñÜëëçëá áíáöÝñèçêå êáé óôá õðüëïéðá Ýñãá ôá ïðïßá Ý÷ïõí ðñïãñáììáôéóôåß, üðùò åßíáé ç õðïãåéïðïßçóç ôçò ÃñáììÞò 1 óôï ôìÞìá Í. ÖÜëçñï - ÐåéñáéÜò, ç ìåëÝôç-êáôáóêåõÞ ôïõ Êåíôñéêïý Óôáèìïý Õðåñáóôéêþí Ëåùöïñåßùí êáé ç áíáóõãêñüôçóç ôïõ êÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò ìå Üîïíá ôçí ïäü Ðáíåðéóôçìßïõ. Ç ôåëåõôáßá óõíäõÜæåé ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ áíÜðëáóç êåíôñéêþí ïäþí êáé ðëáôåéþí ôçò ÁèÞíáò ìå ôçí åðÝêôáóç ôïõ Ôñáì áðü ôï Óýíôáãìá Ýùò ôçí ðëáôåßá Áéãýðôïõ. Åðßóçò, Ýêáíå áíáöïñÜ êáé óôá ìéêñüôåñá Ýñãá, åíôüò ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðñïãñáììáôéêÞò ðåñéüäïõ, üðùò åßíáé ïé ÷þñïé óôÜèìåõóçò êáé ìåôåðéâßâáóçò.

Ï ê. ×. Ôóßôïõñáò ôüíéóå éäéáßôåñá üôé óôç äéÜñêåéá ôùí 20 åôþí ëåéôïõñãßáò ôçò ç ÁÔÔÉÊÏ ÌÅÔÑÏ Á.Å. áðÝäåéîå ôç äõíáôüôçôÜ ôçò íá ó÷åäéÜæåé, íá ìåëåôÜ, íá äçìïðñáôåß, íá åðéâëÝðåé ôçí êáôáóêåõÞ êáé íá èÝôåé óå ëåéôïõñãßá óýíèåôá Ýñãá, üðùò áõôÜ ôùí ìåôñü êáé ôñáì, ìå áóöÜëåéá, áîéïðéóôßá, ðïéüôçôá êáé áéóèçôéêÞ. Ùò åê ôïýôïõ, äçëþíåé õðåýèõíá üôé ç åôáéñåßá åßíáé óå ðëÞñç åôïéìüôçôá íá ðñáãìáôïðïéÞóåé Ýíá öéëüäïîï ðñüãñáììá åðåêôÜóåùí ôùí äéêôýùí ôçò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç ôçò ÝíôáîÞò ôïõò óôá áíôßóôïé÷á êïéíïôéêÜ ðñïãñÜììáôá. ¸ôóé, áöåíüò èá óõìâÜëåé óçìáíôéêÜ óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò åîáóöáëßæïíôáò ðáñÜëëçëá ÷éëéÜäåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé áöåôÝñïõ èá äþóåé ôç äõíáôüôçôá óå ðåñéóóüôåñïõò ðïëßôåò ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò Èåóóáëïíßêçò íá áðïëáìâÜíïõí ìéá áóöáëÞ, Üíåôç, ãñÞãïñç êáé áîéüðéóôç ìåôáêßíçóç ìå ôá êáô' åîï÷Þí öéëéêÜ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí ìÝóá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò. Óôç óõíÝ÷åéá, áêïëïýèçóå åðßóêåøç ôïõ ðñïÝäñïõ, ê. Werner Hoyer êáé ôçò Äéïéêïýóáò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅÔÅð, ôïõ Õðïõñãïý Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí, ê. Ì. ×ñõóï÷ïÀäç êáé ôïõ Ã. Ã. Äçìïóßùí ¸ñãùí, ê. Ó. Óéìüðïõëïõ óôïí ðñüóöáôá ðáñáäïèÝíôá Óôáèìü Åëëçíéêü, ôçò åðÝêôáóçò ðñïò Åëëçíéêü, üðïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÅÔÅð åîÝöñáóå ôçí ðëÞñç éêáíïðïßçóÞ ôïõ ðñïò ôïí Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Áôôéêü Ìåôñü Á.Å., ê. ×. Ôóßôïõñá ãéá ôá Ýñãá ôïõ Ìåôñü, ôïíßæïíôáò ôç äåäïìÝíç õðïóôÞñéîç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò Åðåíäýóåùí óôá åðüìåíá Ýñãá ðïõ ðñïãñáììáôßæåé ç Áôôéêü Ìåôñü Á.Å. ôüóï óå ÁèÞíá üóï êáé óå Èåóóáëïíßêç.

Äçìïôéêïß õðÜëëçëïé êáé óôï íÝï êýìá äéáèåóéìüôçôáò Áðü ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç èá åßíáé åê íÝïõ ï êýñéïò üãêïò ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ èá ôåèåß óå äéáèåóéìüôçôá óôï â' êýìá ôçò äéáäéêáóßáò. Óýìöùíá ìå ôéò ðëçñïöïñßåò ôçò åöçìåñßäáò ¸èíïò, ðåñéóóüôåñïé áðü 5.000 õðÜëëçëïé áðü ôï óýíïëï ôùí 83.000 ðïõ åñãÜæïíôáé óå äÞìïõò êáé ðåñéöÝñåéåò áíáìÝíåôáé íá åíôá÷èïýí óå êáèåóôþò äéáèåóéìüôçôáò Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò. Ç ìíçìïíéáêÞ õðï÷ñÝùóç ðñïâëÝðåé üôé Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò èá ôåèïýí óå äéáèåóéìüôçôá 12.500 õðÜëëçëïé, ðÝñáí ôùí 12.500 ðïõ Ý÷ïõí Þäç åíôá÷èåß óôï ðëáßóéï ôïõ á' êýìáôïò.

Ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí èá æçôÞóåé åèåëïíôéêÝò ìåôáêéíÞóåéò, áîéïëüãçóç ôùí ÏÔÁ þóôå íá ïñéóôåß ï áðáéôïýìåíïò áñéèìüò åñãáæïìÝíùí óôïõò äÞìïõò ìå âÜóç ôùí ðëçèõóìü ôïõò, åíþ ó÷åäéÜæïíôáé "ëïõêÝôá" ãéá ôéò æçìéïãüíåò äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, êÜôé ðïõ ðáñáðÝìðåé óå áðïëýóåéò. Ôï õðïõñãåßï ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò Ý÷åé æçôÞóåé ðáñÜôáóç Ýùò ôï ÌÜñôéï ôïõ 2014 ðñïêåéìÝíïõ íá ïëïêëçñùèïýí ïé áîéïëïãÞóåéò äïìþí êáé ðñïóùðéêïý åí üøåé ôïõ â' êýìáôïò äéáèåóéìüôçôáò, ùóôüóï äåí Ý÷åé ëÜâåé áðÜíôçóç áðü ôçí ôñüéêá.


6

ATTIKO BHMA ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÕ

Ïëïêëçñþíåôáé ç áíáâÜèìéóç ôïõ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý Ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ, óáò åíçìåñþíåé, üôé âÜóåé ôçò ìå Áñ. Ðñùô. 20974/04.11.2013 äåýôåñçò ôñïðïðïßçóçò, ôçò ÐñÜîçò "ÄÉÊÔÕÏ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÁÊÁÈÁÑÔÙÍ ÊÁÉ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁÓ ËÕÌÁÔÙÍ ÄÇÌÏÕ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÕ", ç óõíïëéêÞ äçìüóéá äáðÜíç ìå ÖÐÁ, ðïõ åîáóöáëßóôçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ, ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ êáé ôçí äåýôåñç öÜóç ôçò Áðï÷Ýôåõóçò óôçí ðüëç, äéáìïñöþèçêå ôåëéêÜ, óôï ðïóü ôùí 11.310.427 åõñþ! Åéäéêüôåñá, ç ðñÜîç ðåñéëáìâÜíåé: 1. Ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ õöéóôÜìåíïõ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý óôï Ìáñêüðïõëï ÁôôéêÞò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé ôá Ýñãá ÔñéôïâÜèìéáò Åðåîåñãáóßáò: (ÌïíÜäá ÷çìéêþí, äéýëéóç, ìÝôñçóç ðáñï÷Þò, áðïëýìáíóç ìå UV, ìïíÜäá ìåôáåñéóìïý), ôçí áðïêáôÜóôáóç êáé åðáíáëåéôïõñãßá ôçò ÌïíÜäáò, êáèþò êáé ôçí ìåôáöïñÜ êáé óýíäåóç ôïõ Áíôëéïóôáóßïõ Á0, ìå ôï êáôáóêåõáóìÝíï äßêôõï ëõìÜôùí. 2. Ôï Ýñãï Áðï÷Ýôåõóçò ÁêáèÜñôùí (Â' öÜóç) ôïõ ïéêéóìïý Ìáñêïðïýëïõ, óõíïëéêïý ìÞêïõò 12,5 ÷ëì. ðåñßðïõ. 3. Ôçí ìåëÝôç åðÝêôáóçò ôïõ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, áðü 40.000 óå 80.000 éóïäýíáìïõò êáôïßêïõò. 4. Áñ÷áéïëïãéêÝò Ýñåõíåò êáé åñãáóßåò. ¼ðùò åß÷å óçìåéùèåß êáé óå ðñïçãïýìåíç áíáêïßíùóç, ç åîÝëéîç áõôÞ åßíáé óçìáíôéêüôáôç, êáèþò ìåôÜ ôï ðÝñáò õëïðïßçóçò ôçò Â' öÜóçò, ôïõ Äéêôýïõ Áðï÷Ýôåõóçò Ìáñêïðïýëïõ êáé ôçí óýíäåóÞ ôïõ, ìå ôïí áíáâáèìéóìÝíï Âéïëïãéêü Êáèáñéóìü Ìáñêïðïýëïõ, ôï óýíïëï ôùí äõíáìÝíùí íá åîõðçñåôçèïýí Üìåóá êáôïßêùí, èá áíÝëèåé óå 9.000 (3.500 áðü ôçí Á' öÜóç êáé 5.500, áðü ôçí Â' öÜóç êáôáóêåõÞò ôïõ äéêôýïõ) êáôïßêïõò. ÅðïìÝíùò, èá åîõðçñåôçèåß Üìåóá, ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôùí êáôïßêùí ôçò ðüëçò ôïõ Ìáñêïðïýëïõ, åíþ óôü÷ïò åßíáé êáé ãßíïíôáé Þäç, üëåò ïé áðáñáßôçôåò åíÝñãåéåò, þóôå íá åîáóöáëéóôïýí ôá áíáãêáßá êïíäýëéá ãéá ôçí Áðï÷Ýôåõóç ôïõ Ðüñôï ÑÜöôç, êáèþò ìÝñéìíá üëùí, áðïôåëåß ç ðñïóôáóßá ôùí èáëáóóþí, ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôçò õãåßáò ôùí ðïëéôþí. ÅðéðëÝïí, ãíùóôïðïéåßôáé üôé ôá Ýñãá ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, èá Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß óå äÝêá ðåñßðïõ çìÝñåò, ìå áðïôÝëåóìá íá ìðïñåß íá îåêéíÞóåé áðü ôçí åðüìåíç êéüëáò çìÝñá, ç äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ. ÔÝëïò, åíôüò ïëßãùí çìåñþí, ðñüêåéôáé íá áíáêïéíùèïýí ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Äéåèíïýò Äéáãùíéóìïý ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí Ôñßôç, 5 Íïåìâñßïõ, óôçí áßèïõóá Äçìïôéêþí ÓõíåäñéÜóåùí ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ, ãéá ôçí áíÜäåéîç åñãïëÜâïõ, ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôùí ðñïáíáöåñèÝíôùí Ýñãùí, ôïõ Äéêôýïõ Áðï÷Ýôåõóçò Ìáñêïðïýëïõ. ÅíäåéêôéêÜ, áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ãéá ôïí äéáãùíéóìü ôçò 5çò Íïåìâñßïõ, Ýäåéîáí åíäéáöÝñïí êáé Ýëáâáí ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò 61 åôáéñåßåò êáé ôåëéêÜ, ôçí çìÝñá ôïõ äéáãùíéóìïý, õðÝâáëáí ðñïóöïñÝò, 17 åôáéñåßåò! Ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ, óõíå÷ßæåé, üðùò åß÷å Üëëùóôå õðïó÷åèåß, ìå áìåßùôï ñõèìü ôéò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí Áðï÷Ýôåõóç ôïõ óõíüëïõ ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ. Ï äÞìïò åõåëðéóôåß ðùò êáé ïé ìåëëïíôéêÝò åîåëßîåéò, èá åßíáé óýíôïìá, åîßóïõ èåôéêÝò.

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Åñãá ýøïõò 42,5 åêáô. åõñþ

>>

ÐÝíôå íÝåò óõìâÜóåéò êáôáóêåõÞò Ýñãùí, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 42,5 åêáô. åõñþ õðÝãñáøå ôçí ÔåôÜñôç ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ÃéÜííçò Óãïõñüò. ÅðéðëÝïí, åíôÜ÷èçêáí óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò 20072013, Ýíôåêá Ýñãá óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 44,3 åêáô. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí ôï óýíïëï ôùí åðéëÝîéìùí äáðáíþí áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 37,7 åêáô. åõñþ.

Åðßóçò, õðåãñÜöç ìéá ÐñïãñáììáôéêÞ Óýìâáóç, ìå ðñïûðïëïãéóìü 1,7 åêáô. åõñþ. Ðñüêåéôáé ãéá Ýñãá ïõóßáò, ðïõ áíáìÝíåôáé íá âåëôéþóïõí áéóèçôÜ ôçí êáèçìåñéíüôçôá ôùí ðïëéôþí. Ç ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõò ãßíåôáé áðü ôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò 2007-2013 êáé éäßïõò ðüñïõò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Óôçí åêäÞëùóç ðáñÝóôçóáí, ìåôáîý Üëëùí, ïé äÞìáñ÷ïé ôùí ðåñéï÷þí óôéò ïðïßåò ðñüêåéôáé íá êáôáóêåõáóôïýí ôá Ýñãá, áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò êáé õðçñåóéáêÜ óôåëÝ÷ç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò, ðáßñíïíôáò ôï ëüãï, áöïý åõ÷áñßóôçóå ôïõò õðïõñãïýò ÁíÜðôõîçò & Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ê. Ê. ×áôæçäÜêç, êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò & ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ê. Ã. ÌáíéÜôç, ãéá ôçí Üøïãç óõíåñãáóßá êáé ôçí êáèçìåñéíÞ êáé ïõóéáóôéêÞ åðáöÞ, ìå ðñïôÜóåéò êáé áíôéðñïôÜóåéò, ôüíéóå, ìåôáîý Üëëùí: "¸íáò ðñïðïíçôÞò óôï ìðÜóêåô ìïõ åßðå êÜðïôå 'äåí Ý÷åé óçìáóßá ðüóï øçëüò åßóáé áëëÜ ðüóï øçëÜ ðáßæåéò'. Êáé ìå ôïõò äýï õðïõñãïýò êáé ôïõò äçìÜñ÷ïõò ðáßæïõìå øçëÜ. Êé áõôü áöïñÜ óôï ÅÓÐÁ. Åßíáé ç ôÝôáñôç óõíÜíôçóç ðïõ êÜíïõìå áðü ôï ôÝëïò Éïõëßïõ êáé óõíïëéêÜ Ý÷ïõìå õðïãñÜøåé ðÜíù áðü 30 óõìâÜóåéò ãéá íÝá Ýñãá ðïõ îåðåñíïýí ôá 300 åêáô. åõñþ. Áí øÜîåôå Ýíá Ýíá üëá áõôÜ ôá Ýñãá, èá äéáðéóôþóåôå üôé êáíÝíá äåí åßíáé Ýñãï âéôñßíáò. ÊáíÝíá Ýñãï äåí åßíáé ðåñéôôü. ÊáíÝíá Ýñãï äåí åßíáé ðïëõôÝëåéá. Åßíáé üëá Ýñãá ïõóßáò. Åßíáé üëá Ýñãá õðïäïìÞò. ¸ñãá áðáñáßôçôá ãéá ôïõò ðïëßôåò. ¸ñãá ðïõ ôá Ý÷ïõí áíÜãêç ïé ôïðéêÝò êïéíùíßåò. Ôçí áíÜðôõîç äåí ôçí ðáñáããÝëíåéò. Ôçí áíÜðôõîç ôç ÷ôßæåéò ìÝñá ìå ôç ìÝñá. Óýìâáóç óýìâáóç. ÅñãïôÜîéï åñãïôÜîéï. ×ñåéÜæåôáé äïõëåéÜ ìõñìçãêéïý ãéá íá ôçí ðåôý÷åéò. Êáé åìåßò áõôü êÜíïõìå. ÊÜèå ìÝñá, áðü ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ äïõëåýïõìå, ãéá íá îåðåñÜóïõìå åìðüäéá êáé íá õðåñíéêÞóïõìå äõóêïëßåò. Ðáëáéüôåñá, æçôïýóáìå áðü ôï êñÜôïò íá ìáò ëýíåé ðñïâëÞìáôá. Ôþñá ðéá äåí Ý÷ïõìå áõôáðÜôåò. Ôï ìüíï ðïõ æçôÜìå áðü ôï êñÜôïò, ðëÝïí, åßíáé íá ìçí ìáò âÜæåé áõôü ðñïâëÞìáôá. Åõôõ÷þò õðÜñ÷ïõí êáé öùôåéíÝò åîáéñÝóåéò… Êáé åßíáé åõôý÷çìá ðïõ óå ôüóï êñßóéìá õðïõñãåßá, üðùò ôï ÁíÜðôõîçò êáé ôï ÐåñéâÜëëïíôïò, ðñïÀóôáíôáé ï ê. ×áôæçäÜêçò êáé ï ê. ÌáíéÜôçò. Äýï õðïõñãïß ìå ôïõò ïðïßïõò Ý÷ïõìå åîáéñåôéêÞ óõíåñãáóßá. Óå ìßá äõóìåíÞ ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ óõãêõñßá, ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò óõíå÷ßæåé íá ðñï÷ùñÜåé ìðñïóôÜ êáé íá ìéëÜåé ìå ôï Ýñãï ôçò. ÐáñÜ ôéò áíôéîïüôçôåò, ðáñÜ ôéò ôñéêëïðïäéÝò, óå ðåßóìá ôùí êáéñþí êáé ïñéóìÝíùí ðïõ åîáêïëïõèïýí íá óêÝöôïíôáé ìå ôç ëïãéêÞ ðåñáóìÝíùí äåêáåôéþí, åìåßò êÜíïõìå êáé èá óõíå÷ßóïõìå íá êÜíïõìå ôç äïõëåéÜ ìáò. Ïé áíÜãêåò ôùí ðïëéôþí äåí Ý÷ïõí ÷ñþìá. Ïé áðáéôÞóåéò ôçò êïéíùíßáò äåí äéá÷ùñßæïíôáé ìå êïììáôéêÜ êñéôÞñéá. Ïé áãùíßåò ôùí íÝùí äåí áíôéìåôùðßæïíôáé ìå õðïó÷Ýóåéò. ¼óïé Ý÷ïõí åðéëÝîåé áõôü ôï äñüìï, íá îÝñïõí üôé èá åßíáé ìüíïé ôïõò. Äåí èá ðáñáóýñïõí êáé åìÜò ìáæß ôïõò. Ìéá óïöÞ ðáñïéìßá ëÝåé ðùò ‘áí äåí ìåãáëþóåéò ðáéäß êáé áí äåí ÷ôßóåéò óðßôé, äåí îÝñåéò ôß èá ðåé ðñüâëçìá’. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé óôï Äçìüóéï: áí äåí Ý÷åéò õðïãñÜøåé Ýóôù ìéá óýìâáóç êáé áí äåí Ý÷åéò åêôåëÝóåé ïýôå Ýíá äçìüóéï Ýñãï, äåí îÝñåéò ôß èá ðåé ãñáöåéïêñáôßá…. ¼óïé åßíáé áðÝîù êáé êÜíïõí êñéôéêÞ Þ üóïé èåùñïýí üôé åßíáé ìüíï ãéá íá êÜíïõí ‘ÕøçëÞ ÐïëéôéêÞ’ êáé íá êïõíÜíå ôï äÜ÷ôõëï, ôïõò ðñïôåßíù íá áó÷ïëçèïýí ëßãï êáé ìå ôçí ðåæÞ êáèçìåñéíüôçôá. ¸÷ïõí íá äéäá÷èïýí ðïëëÜ… ÅðéôñÝøôå ìïõ üìùò, êëåßíïíôáò, íá îåöýãù ëßãï áðü ôç ìßæåñç ðïëëÝò öïñÝò ðñáãìáôéêüôçôá, êáé íá óôåßëù Ýíá ìÞíõìá áéóéïäïîßáò ðïõ ôï Ý÷ïõìå áíÜãêç üëïé: Ìå óêëçñÞ äïõëåéÜ, óõíåñãáóßá êáé áëëçëïêáôáíüçóç ìðïñïýìå íá ôá êáôáöÝñïõìå, êáé èá ôá êáôáöÝñïõìå. Èá ôï ðñïëÜâïõìå êáé ðÜëé ôï áåñïðëÜíï ìå ôïí õðïõñãü…". Óôç óõíÝ÷åéá ôï ëüãï ðÞñå ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò & Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò, ï ïðïßïò äÞëùóå: "Ç áëÞèåéá åßíáé üôé ç áíÜðôõîç äåí äéáôÜóóåôáé. Åßíáé áðïôÝëåóìá óùóôïý ó÷åäéáóìïý, åðéìïíÞò êáé äïõëåéÜò. ÓÞìåñá åäþ Ý÷ïõìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò äïõëåéÜò. Äéüôé, ç áíÜðôõîç åßíáé Ýñãá. Ôï ÅÓÐÁ åßíáé Ýñãá. Ôï ÅÓÐÁ åßíáé óôÞñéîç ôçò ðïéüôçôáò ôçò æùÞò ìáò. Ôï ÅÓÐÁ åßíáé Ýíá êïéíùíéêü äß÷ôõ ðñïóôáóßáò. Áõôü åßíáé ðïõ óÞìåñá ðñïùèåßôáé.

ÌÝ÷ñé ðÝñõóé åß÷áìå áãùíßá ãéá ôï ÅÓÐÁ. ÓÞìåñá äéáðéóôþíïõìå üôé äåí ÷ùñÜíå ðéá Üëëá ðñïãñÜììáôá óôï ÅÓÐÁ. Ìðïñïýìå íá åíôÜóóïõìå áêüìá äýï ìÞíåò êáé ôï ðñüâëçìÜ ìáò åßíáé Ýíá "åõ÷Üñéóôï" ðñüâëçìá. ÐñÝðåé íá äéáëÝîïõìå ìåôáîý ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ ðåñéìÝíïõí óôç ëßóôá áíáìïíÞò. Âåâáßùò, Ýñ÷åôáé ôï åðüìåíï ÅÓÐÁ áìÝóùò ìåôÜ êáé áõôïß ðïõ äåí èá åíôá÷èïýí óôï óçìåñéíü, ìðïñïýí íá êáëõöèïýí áðü ôï êáéíïýñãéï. Ùóôüóï, äåí åßíáé áðëÜ êáé ìüíï ìéá èåùñçôéêÞ äéáêÞñõîç üôé ç ÷þñá åíþ Þôáí 18ç óôéò áðïññïöÞóåéò, ðÝñõóé óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, öÝôïò åßíáé 4ç. Áõôü áíôáíáêëÜôáé óôçí êáèçìåñéíÞ ðñáãìáôéêüôçôá. Ôï äåß÷íïõí ïé âñåöïíçðéáêïß óôáèìïß ðïõ êáôáóêåõÜæïíôáé, ôï äåß÷íïõí ôá êïéíùíéêÜ ðñïãñÜììáôá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò áíáóöÜëéóôïõò êáé ôïõò Üíåñãïõò. Ôï äåß÷íïõí ôá 17.000 åðé÷åéñçìáôéêÜ ó÷Ýäéá ðïõ ðñüóöáôá åãêñßíáìå. Ôï äåß÷íïõí ìéá óåéñÜ áðü ôå÷íéêÜ Ýñãá, ôá ïðïßá åîåëßóóïíôáé óå üëç ôçí ÅëëÜäá. ¼ëá áõôÜ Ýñ÷ïíôáé íá áðïäåßîïõí üôé, ‘íáé’ ôï ÅÓÐÁ ôñÝ÷åé êáé áëëÜæåé ôç æùÞ ìáò. ×áßñïìáé ðïõ õðÜñ÷åé áõôÞ ç óçìáíôéêÞ ðñüïäïò óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò. Õðïãñáììßæù êé åãþ üôé Ý÷ïõìå ðïëý êáëÞ óõíåñãáóßá ôüóï ìå ôïí ðåñéöåñåéÜñ÷ç ê. Óãïõñü üóï êáé ìå ôéò õðçñåóßåò ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Ìå áõôÞí ôçí åõêáéñßá èÝëù íá óçìåéþóù, åðßóçò ôçí éêáíïðïßçóÞ ìïõ ãéá ôï üôé ìå ôï óýíïëï ôùí ðåñéöåñåéáñ÷þí ôçò ÷þñáò Ý÷ïõìå ìéá ðáñáãùãéêÞ óõíåñãáóßá. ÁðïôÝëåóìá ôçò óõíåñãáóßáò áõôÞò èá åßíáé êáé ï ó÷åäéáóìüò ôïõ íÝïõ ÅÓÐÁ. Äåí èÝëïõìå íá åßíáé áêüìá Ýíá ðñüãñáììá ãéá ôç ÷þñá, áëëÜ Ýíá ðñüãñáììá, ôï ïðïßï èá ðñï÷ùñÞóåé óå Üëëåò ôá÷ýôçôåò, ðïõ èá áöÞóåé ðñÜãìáôé ôï áðïôýðùìÜ ôïõ óôçí ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí áíÜðôõîç. ÐñáãìáôéêÜ áõôÞí ôçí þñá, áõôü ðïõ åîåëßóóåôáé ìðñïóôÜ ìáò åßíáé ç ìÜ÷ç ôçò ãåíéÜò ìáò. ÐñÝðåé ï êáèÝíáò áðü ôç èÝóç ôïõ íá êÜíåé ü,ôé ðåñéóóüôåñï ìðïñåß, Ýôóé þóôå íá óõìâÜëëåé ç ÷þñá, ìéá þñá áñ÷ýôåñá, íá âñåèåß óôï äñüìï ôçò áíÜêáìøçò êáé ôçò áíÜðôõîçò. ×áßñïìáé ðïõ óÞìåñá åäþ Ý÷ïõìå ìðñïóôÜ ìáò ôçí ÅëëÜäá ôùí Ýñãùí, ôçí ÅëëÜäá ôçò áíÜðôõîçò. Êáé áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá åìåßò èá óõíå÷ßóïõìå íá ôç óôçñßæïõìå ìå êÜèå äõíáôü ôñüðï". Ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò & ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò, ðáßñíïíôáò ôï ëüãï, åðåóÞìáíå üôé: "¸÷ïíôáò ïñãáíþóåé Ýíá äéÞìåñï óõìðüóéï óôï õðïõñãåßï, åß÷áìå óõãêåíôñþóåé üëïõò ôïõò Üëëïõò ðåñéöåñåéÜñ÷åò ãéá íá óõæçôÞóïõìå ôá ðåñéöåñåéáêÜ ÷ùñïôáîéêÜ ó÷Ýäéá. Áðü ôç äéêÞ ìáò ïðôéêÞ ãùíßá ôï æÞôçìá ôçò áåéöüñïõ ñýèìéóçò ôïõ ÷þñïõ áðïôåëåß ôç ìåãáëýôåñç ìåôáññýèìéóç óå áõôü ôïí ôüðï. Åðåíäýïõìå óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ôùí êáôïßêùí. ×áßñïìáé, ãéáôß óå 10 ìÝñåò áðü óÞìåñá, óå óõíåííüçóç ìå ôïí ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò, èá ðáñïõóéÜóïõìå óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò ôï íÝï Ñõèìéóôéêü Ó÷Ýäéï ãéá ôçí ÁôôéêÞ êáé ôçí ÁèÞíá. Ôï íÝï ïäéêü ÷Üñôç ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ ëåêáíïðåäßïõ. Åßíáé åõôõ÷Þò óõãêõñßá íá Ý÷ïõìå ôá Ýñãá ðïõ ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôï ÅÓÐÁ, Ýíá ó÷åäéáóìü ôçò íÝáò ÷ñïíéÜò óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíÜðôõîç ðïõ äßíåé ìåôáññõèìéóôéêÞ åéêüíá óôï ëåêáíïðÝäéï. Äçìéïõñãåßôáé áéóéïäïîßá êáé åëðßäá. ÍÝïò ôñüðïò áíôéìåôþðéóçò ôùí ðñáãìÜôùí ìåôÜ ôçí êñßóç. Ôï æÞôçìá ôçò åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò, ôï æÞôçìá ôùí áíáðëÜóåùí óôéò áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò êáé ôùí êôéñßùí, Ýíá æÞôçìá ðïõ ôáëáéðùñåß êõñßùò ôá öôù÷Ü íïéêïêõñéÜ. Åßíáé Ýíá æÞôçìá óôï ïðïßï Ý÷ïõìå äþóåé Ýìöáóç. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ åðåíäýïíôáé óôïí ÷þñï ôçò ïéêïäïìÞò, äçìéïõñãþíôáò íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò, ðÜíù áðü 2 äéò åõñþ ãéá æçôÞìáôá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò óå êôßñéá êáé áóôéêþí áíáðëÜóåùí ìå âéïêëéìáôéêÞ áíôéìåôþðéóç óå üëç ôç ÷þñá. Åßíáé ìåãÜëç ðñüêëçóç, óôçí ïðïßá áðáíôïýìå èåôéêÜ êáé ó÷åäéÜæïõìå óôç íÝá ðñïãñáììáôéêÞ ðåñßïäï, ï óõãêåêñéìÝíïò ôïìÝáò, ðïõ åßíáé Ýíáò ôïìÝáò öéëïðåñéâáëëïíôéêüò êáé êïéíùíéêÜ åõáßóèçôïò, ãéáôß êõñßùò áðåõèýíåôáé óôá ìåóáßá êáé ÷áìçëïý åéóïäÞìáôïò íïéêïêõñéÜ, èá åßíáé Ýíáò íÝïò ðõëþíáò ôïõ íÝïõ ìïíôÝëïõ áíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò. Óõã÷áñçôÞñéá óôçí ðñùôïðüñá ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò êáé ôï ÃéÜííç Óãïõñü êáé óôïõò äçìÜñ÷ïõò. Ç êáëÞ êáé óôåíÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý õðïõñãåßùí, ÊåíôñéêÞò Äéïßêçóçò êáé ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò áðïôåëåß ôç ìïíáäéêÞ åëðßäá ãéá íá îåðåñÜóïõìå ôçí êñßóç".


ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

åéäÞóåéò

ATTIKO BHMA

7

óôçí ÁôôéêÞ Êïéíüò ôüðïò óôéò äçëþóåéò üëùí ôùí ðáñåõñéóêïìÝíùí äçìÜñ÷ùí Þôáí ïé èåñìÝò åõ÷áñéóôßåò óôï ðñüóùðï ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò, ÃéÜííç Óãïõñïý, ãéá ôçí Ýìðñáêôç óõìðáñÜóôáóÞ ôïõ óôçí áíáâÜèìéóç ôùí äÞìùí ôïõò ðïõ èá åðéôåõ÷èåß ìå ôçí õëïðïßçóç ôùí óõãêåêñéìÝíùí Ýñãùí. Áíáëõôéêüôåñá, ïé äÞìáñ÷ïé, ìåôáîý Üëëùí, ôüíéóáí ôá åîÞò: Ï äÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý, ÐÝôñïò Öéëßððïõ, áóôåéåõüìåíïò, õðïó÷Ýèçêå ðùò èá öÝñíåé ìåëÝôåò óõíÝ÷åéá, ãéá íá ðáßñíåé üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñá Ýñãá. Åõ÷áñßóôçóå åðßóçò, üëïõò åêåßíïõò ðïõ óõíÝâáëáí óôï íá öôÜóïõìå íá åßìáóôå óÞìåñá óôï óôÜäéï ôùí õðïãñáöþí, áëëÜ êõñßùò åõ÷áñßóôçóå üëïõò ôïõò áöáíåßò ðáñÜãïíôåò ðïõ èá óõìâÜëïõí óôçí õëïðïßçóç áõôïý ôïõ Ýñãïõ, áðü ôïí áíôéäÞìáñ÷ï ìÝ÷ñé êáé ôïí ôåëåõôáßï õðÜëëçëï ôùí ôå÷íéêþí õðçñåóéþí. Ï äÞìáñ÷ïò Çëéïýðïëçò, Âáóßëçò Âáëáóüðïõëïò, äÞëùóå üôé ôï óõãêåêñéìÝíï áíôéðëçììõñéêü Ýñãï åßíáé áðáñáßôçôï ãéá ôçí ðåñéï÷Þ êáé ðñüêåéôáé íá óþóåé æùÝò. Ï äÞìáñ÷ïò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, Âáóßëçò ÆïñìðÜò, áöïý åõ÷áñßóôçóå ôïí ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò ãéá ôç óõìâïëÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò óôçí õëïðïßçóç åíüò ôüóï óçìáíôéêïý Ýñãïõ óôï äÞìï ôïõ, óôÜèçêå óôçí áíáâÜèìéóç ðïõ ðñïâëÝðåôáé íá Ý÷åé ç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ, êõñßùò áðü ôç öýôåõóç 1.600 äÝíôñùí. Ï äÞìáñ÷ïò ÃëõöÜäáò, Êþóôáò Êüêïñçò, õðïãñÜììéóå ðùò ç ðáéäéêÞ ÷áñÜ, ðïõ ðñüêåéôáé íá áíáêáôáóêåõáóôåß, õðÞñîå ðñùôïðïñéáêÞ ôï 1980 üôáí ðñùôïöôéÜ÷ôçêå áëëÜ ìå ôçí ðÜñïäï ôùí ÷ñüíùí ç öèïñÜ Þôáí ìåãÜëç. Ç íÝá ÐáéäéêÞ ×áñÜ, ç ïðïßá èá åßíáé ðñïóâÜóéìç êáé óå Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò, ðñüêåéôáé íá âáäßæåé óôá âÞìáôá ôçò ðáëéÜò ùò ðñïò ôçí ðñùôïðïñßá áëëÜ åðéðëÝïí èá åßíáé ó÷åäéáóìÝíç áíÜëïãá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò óýã÷ñïíçò åðï÷Þò. Ï äÞìáñ÷ïò ¾äñáò, ¢ããåëïò Êïôñþíçò, ôüíéóå ðùò áõôü ôï ãÞðåäï Ý÷åé éóôïñéêÞ óçìáóßá ãéá ôçí ðåñéï÷Þ, êõñßùò ëüãù ðáëáéüôçôáò, åíþ ðáñÜëëçëá åõ÷áñßóôçóå, åêôüò áðü ôïí ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò êáé ôïí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÍÞóùí, ÄçìÞôñç ÊáôóéêÜñç ãéá ôç óõìðáñÜóôáóÞ ôïõ. Ï äÞìáñ÷ïò Âñéëçóóßùí, Êùíóôáíôßíïò Éùáííßäçò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, õðïãñÜììéóå ðùò ï íÝïò Ðáéäéêüò Óôáèìüò èá åßíáé âéïêëéìáôéêüò êáé ÷ôéóìÝíïò óýìöùíá ìå ôá ðéï óýã÷ñïíá ðñüôõðá, åíþ ðáñÜëëçëá áðçýèõíå Ýêêëçóç ðñïò ôïõò áñìüäéïõò Õðïõñãïýò íá öñïíôßóïõí ãéá ôç óôåëÝ÷ùóÞ ôïõ. Ï äÞìáñ÷ïò Åëåõóßíáò, Ãéþñãïò ÔóïõêáëÜò, ÷áñáêôÞñéóå ôï óõãêåêñéìÝíï Ýñãï, ùò Ýñãï õðïäïìÞò, æùôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí ðåñéï÷Þ. Ï äÞìáñ÷ïò Áëßìïõ, ÈÜíïò Ïñöáíüò, äÞëùóå üôé åßíáé áðáñáßôçôïò ï Ðáéäéêüò Óôáèìüò ãéá ôçí ðåñéï÷Þ, êõñßùò ôþñá ðïõ ç êáêÞ ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá äõó÷åñáßíåé ôç æùÞ ôùí ðïëéôþí. ÐáñÜëëçëá, åõ÷Þèçêå ïé åðéäïôÞóåéò áðü ôï ÅÓÐÁ íá óõíå÷éóôïýí. Ï äÞìáñ÷ïò ÐåíôÝëçò, ÄçìÞôñçò Óôåñãßïõ, óôÜèçêå óôçí áíÜãêç íá áêïëïõèÞóïõí êáé Üëëá Ýñãá óôçí ðåñéï÷Þ, êõñßùò ðåñéâáëëïíôéêÜ. Ï äÞìáñ÷ïò Ëõêüâñõóçò-Ðåýêçò, ÄçìÞôñçò Öùêéáíüò, äÞëùóå ðùò áõôü åßíáé ôï ôñßôï ìåãÜëï Ýñãï ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ êáé óýíôïìá ðåñéìÝíåé íá ìðïõí ïé õðïãñáöÝò êáé ãéá Üëëá äýï. Ï äÞìáñ÷ïò Ùñùðïý, ÃéÜííçò ÏéêïíïìÜêïò, äÞëùóå ðùò åßíáé åõ÷Þò Ýñãïí ç áãáóôÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý ÊõâÝñíçóçò, ÐåñéöÝñåéáò êáé äÞìùí. Ï äÞìáñ÷ïò Ìåôáìüñöùóçò, ÌéëôéÜäçò ÊáñðÝôáò, áöïý óôÜèçêå óôçí áíáãêáéüôçôá ôïõ Ýñãïõ, ôüíéóå ðùò ï êáëüò ï ëüãïò ðñÝðåé íá ëÝãåôáé ìüíï üôáí åßíáé äßêáéïò êáé óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò åßíáé áðáñáßôçôïò, ìéáò ðïõ ôï Ýñãï ðïõ Ý÷åé íá åðéäåßîåé óôçí ÐåñéöÝñåéá åßíáé åîáéñåôéêü. Ï äÞìáñ÷ïò Áãßáò ÂáñâÜñáò, Ãéþñãïò ÊáðëÜíçò, äÞëùóå ðùò ôï Ýñãï Ý÷åé Þäç îåêéíÞóåé êáé ðñï÷ùñÜ ìå ãïñãïýò ñõèìïýò, åíþ áíõðïìïíåß íá åðéóêåöôåß îáíÜ ôçí ÐåñéöÝñåéá ãéá ôçí õðïãñáöÞ êáé Üëëùí óõìâÜóåùí. Ï áíôéäÞìáñ÷ïò ÁéãÜëåù, Ãéþñãïò Ôüëçò, åîÝöñáóå ôçí åðéèõìßá áëëÜ êáé ôçí åõ÷Þ ãéá éóïìåñÞ êáôáíïìÞ ôùí ðüñùí. ÔÝëïò, ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ, ÃéÜííçò ÊáëáöáôÝëçò, äÞëùóå ðùò ôï Ýñãï ðïõ áöïñÜ óôï ÄÞìï ôïõ åßíáé Ýñãï ðíïÞò ðïõ èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá æùÞò ôùí êáôïßêùí.

Ëßãá ëüãéá ãéá ôá Ýñãá: n Ïé óõìâÜóåéò êáôáóêåõÞò Ýñãùí ðïõ õðïãñÜöôçêáí áöïñïýí óå: 1. ÁíôéðëçììõñéêÞ Ðñïóôáóßá ôçò Áíáâýóóïõ Ðñïûðïëïãéóìüò: 17,3 åê. åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá Ýñãï êáôáóêåõÞò 3,8 ÷ëì. áãùãþí óõëëïãÞò ïìâñßùí õäÜôùí, ôï ïðïßï èá óõìâÜëåé óôçí áíôéðëçììõñéêÞ èùñÜêéóç ìéáò ìåãÜëçò ðåñéï÷Þò ôçò Áíáâýóóïõ êáé óõãêåêñéìÝíá óôï ôìÞìá ôçò ðåñéï÷Þò åðÝêôáóçò ôçò Á' êáôïéêßáò 2. ÄéåõèÝôçóç ôïõ ñÝìáôïò ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç óôï Óáñáíôáðüôáìï Ðñïûðïëïãéóìüò: 12,8 åê. åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò

Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá áðïëýôùò áíáãêáßï áíôéðëçììõñéêü Ýñãï, ôï ïðïßï èá õëïðïéçèåß óôçí ðïëýðáèç ðåñéï÷Þ ôïõ Áóðñïðýñãïõ, óôï ýøïò ôçò ×áëõâïõñãéêÞò, Ýíá óçìåßï ðïõ ç ÅèíéêÞ Ïäüò ðëçììõñßæåé ìå êÜèå Ýíôïíç âñï÷üðôùóç, ìå áðïôÝëåóìá ôç äçìéïõñãßá êõêëïöïñéáêïý ÷Üïõò. 3. ÂéïêëéìáôéêÞ ÁíÜðëáóç êáé äçìéïõñãßá äéêôýïõ ðïäçëáôüäñïìùí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Êïíôüðåõêïõ, ôïõ äÞìïõ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò Ðñïûðïëïãéóìüò: 9,5 åê. åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò Ðñüêåéôáé ãéá Ýñãï óýã÷ñïíçò âéïêëéìáôéêÞò áíÜðëáóçò ïäþí, óõíïëéêïý ìÞêïõò 7,8 ÷éëéïìÝôñùí, ìå ôç äçìéïõñãßá 7,2 ÷éëéïìÝôñùí ðïäçëáôïäñüìùí ðïõ èá óõíäÝóåé ôïõò óôáèìïýò ôïõ ìåôñü Äïõêßóóçò Ðëáêåíôßáò, ×áëáíäñßïõ, Áãßáò ÐáñáóêåõÞò êáé Íïìéóìáôïêïðåßïõ. ÐáñÜëëçëá, ôï Ýñãï åíôÜ÷èçêå óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò, áðïäåóìåýïíôáò Ýíá óçìáíôéêü ðïóü áðü ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáôåèåß óå Üëëåò äñÜóåéò. 4. ÊáôáóêåõÞ ôïõ ãçðÝäïõ ðïäïóöáßñïõ ôïõ íçóéïý ôçò ¾äñáò Ðñïûðïëïãéóìüò: 900 ÷éë. åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: Ðüñïé ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò Ìå ôï Ýñãï áõôü áíáâáèìßæïíôáé ïé õðïäïìÝò ãéá Üèëçóç ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôïõ íçóéïý, áöïý äçìéïõñãåßôáé Ýíá óýã÷ñïíï ãÞðåäï ðïäïóöáßñïõ ìå óõíèåôéêü ÷ëïïôÜðçôá, ôï ïðïßï ðëçñïß ôéò ôåëåõôáßåò ðñïäéáãñáöÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò Ïìïóðïíäßáò êáé ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áèëçôéóìïý, ãéá ôçí áóöáëÞ äéåîáãùãÞ áãþíùí. ÐáñÜëëçëá, áíáâáèìßæåôáé áéóèçôéêÜ êáé ëåéôïõñãéêÜ ï ðåñéâÜëëùí ÷þñïò. 5. Åðïýëùóç ëÜêêùí, ôÜðçôåò ðåñéïñéóìÝíïõ ìÞêïõò êáé óôïé÷åßá áóöÜëåéáò ïäéêïý äéêôýïõ ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò Ðñïûðïëïãéóìüò: 2 åê. åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: Ðüñïé ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ¸íá áêüìç Ýñãï ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò óôïí ôïìÝá ôçò ïäéêÞò áóöÜëåéáò, ìå ôï ïðïßï õëïðïéïýíôáé áðáñáßôçôåò åñãáóßåò óôï õöéóôÜìåíï ïäéêü äßêôõï ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ìÞêïõò 333 ÷éëéïìÝôñùí, üðùò åðïýëùóç ëÜêêùí, óõíôÞñçóç óôçèáßùí áóöáëåßáò, êñáóðÝäùí, ðéíáêßäùí, áðïêáôáóôÜóåéò ðñáíþí áðü êáôïëéóèÞóåéò êáé óõíôÞñçóç åãêáôáóôÜóåùí çëåêôñïöùôéóìïý. ÐáñÜëëçëá, åíôÜ÷èçêáí óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò ðÝíôå íÝïé ðáéäéêïß âñåöïíçðéáêïß óôáèìïß, ðñïûðïëïãéóìïý 10,3 åêáô. åõñþ óôïõò ÄÞìïõò Áëßìïõ, Âñéëçóóßùí, ÐåíôÝëçò (ãéá ôá Ìåëßóóéá), Ìåôáìüñöùóçò êáé Ùñùðïý (ï âñåöïíçðéáêüò êáôáóêåõÜæåôáé óôïí ÊÜëáìï). ÁõôÝò ïé ðÝíôå íÝåò åíôÜîåéò Ýñ÷ïíôáé íá óõìðëçñþóïõí ôéò ðñïçãïýìåíåò 49, þóôå íá Ý÷ïõìå óÞìåñá 54 ðáéäéêïýò êáé âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò åíôáãìÝíïõò óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 105 åê. åõñþ.

n Åðßóçò, åíôÜ÷èçêáí óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò 2007-2013 ôá ðáñáêÜôù Ýñãá: 1. ¸ñãá áíôéðëçììõñéêÞò ðñïóôáóßáò ôùí ðåñéï÷þí ôçò ÁôôéêÞò ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðõñêáãéÝò ôïõ Éïõëßïõ - Áõãïýóôïõ ôïõ 1998 Ðñïûðïëïãéóìüò: 11 åê. åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò Ôï Ýñãï áöïñÜ óôçí êáôáóêåõÞ ôùí óõëëåêôÞñùí áãùãþí ïìâñßùí óôï ÄÞìï Çëéïýðïëçò (Ë. Ìáñßíïõ Áíôýðá - Ðëáôåßá ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò - Ë. ÓïöïêëÞ ÂåíéæÝëïõ ìÝ÷ñé ôéò õðþñåéåò ôïõ Õìçôôïý), ôï ïðïßï óõìðëçñþíåé ôçí õðÜñ÷ïõóá áíôéðëçììõñéêÞ õðïäïìÞ. 2. ÊáôáóêåõÞ Áãùãþí áðï÷Ýôåõóçò áêáèÜñôùí õäÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ ÐáñÜäåéóïò óôçí Åëåõóßíá Ðñïûðïëïãéóìüò: 5,4 åê. Åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò Ôï Ýñãï áöïñÜ óôçí êáôáóêåõÞ áãùãþí áðï÷Ýôåõóçò áêáèÜñôùí, ïé ïðïßïé èá áõîÞóïõí ôïí üãêï ôùí ðñïóáãïìÝíùí ëõìÜôùí óôï åí ëåéôïõñãßá ÊÝíôñï Åðåîåñãáóßáò ôïõ Èñéáóßïõ Ðåäßïõ. 3. ÊáôáóêåõÞ áãùãþí áðïññïÞò ïìâñßùí õäÜôùí óôçí ïäü Ì. ÁëåîÜíäñïõ, óôïí äÞìï Äéïíýóïõ Ðñïûðïëïãéóìüò: 1,8 åê. Åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò Ðñüêåéôáé ãéá ôç Â' öÜóç ôïõ Ýñãïõ ôçò êáôáóêåõÞò áãùãþí áðïññïÞò ïìâñßùí õäÜôùí, ìå ôçí ïðïßá óõìðëçñþíåôáé ôï õðÜñ÷ïí äßêôõï ïìâñßùí, þóôå íá ãßíåé åõ÷åñÝóôåñç ç óõëëïãÞ êáé áðïññïÞ ôùí ïìâñßùí õäÜôùí ôçò ðåñéï÷Þò. 4. ÁíÜðëáóç ôùí ïäþí Ðñïýóóçò, Ìáñßíïõ Áíôýðá êáé Áãßáò ÂáñâÜñáò, óôïõò ÄÞìïõò ÁéãÜëåù êáé Áãßáò ÂáñâÜñáò Ðñïûðïëïãéóìüò: 2,9 åê. Åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò Ôï Ýñãï áöïñÜ óôç âåëôßùóç ôçò ðñïóâáóéìüôçôáò êáé ôçò ëåéôïõñãéêüôçôáò êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôùí äçìïôþí êáé êõñßùò ôùí ðáéäéþí êáé ôùí ÁìÅÁ. Ôï Ýñãï ðåñéëáìâÜíåé ôçí ðëÞñç áíÜðëáóç ôùí ðåæïäñïìßùí, ìå óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá 9.800 ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí, ìå äçìéïõñãßá üäåõóçò ôõöëþí, ñáìðþí ÁìÅÁ, íÝåò öõôåýóåéò êáé áñäåõôéêü äßêôõï. 5. ÁíáðëÜóåéò - Äçìéïõñãßá Äñüìùí ¹ðéáò Êõêëïöïñßáò óôçí ¢íù êáé ÊÜôù Ðåýêç Ðñïûðïëïãéóìüò: 3,3 åê. Åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: ÐÅÐ ÁôôéêÞò Ôï Ýñãï áöïñÜ óå ðáñåìâÜóåéò áóôéêÞò áíÜðëáóçò óôçí ¢íù êáé ÊÜôù Ðåýêç (ïäïß Êïíßôóçò - Êïñßíèïõ, ËÝñïõ, ÐáôñéÜñ÷ïõ Ãñçãïñßïõ Å', Êïëïêïôñþíç. Ôï Ýñãï áöïñÜ óôç äçìéïõñãßá äñüìùí Þðéáò êõêëïöïñßáò, ôç äéáðëÜôõíóç ðåæïäñïìßùí, þóôå íá äéåõêïëýíïíôáé ôá ÁìÅÁ, ôç äçìéïõñãßá åéäéêþí ïäåýóåùí ôõöëþí êáé ðïéêßëåò öõôåýóåéò. 6. ÂéïêëéìáôéêÞ ÁíÜðëáóç Ïäþí êáé Äçìéïõñãßá Äéêôýïõ Ðïäçëáôüäñïìùí óôïí äÞìï Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, ìå ðñïûðïëïãéóìü 9,52 åê. åõñþ. Óçìåéþíåôáé üôé ôá Ýñãá ìå áñéèìü 4, 5, 6 ìåôáöÝñïíôáé óôï ÐÅÐ ÁôôéêÞò áðïäåóìåýïíôáò Ýíá óçìáíôéêü ðïóü áðü ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáôåèåß óå Üëëåò äñÜóåéò. n ÔÝëïò, õðïãñÜöôçêå ç ÐñïãñáììáôéêÞ Óýìâáóç ðïõ áöïñÜ óôï Ýñãï: ÁéóèçôéêÞ êáé ÐïéïôéêÞ ÁíáâÜèìéóç Êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí Ðëáôåßáò ×áñßôùí êáé ðáñÜðëåõñùí ÷þñùí (óôï Ï.Ô. 69) óôï äÞìï ÃëõöÜäáò Ðñïûðïëïãéóìüò: 1,7 åê. Åõñþ ×ñçìáôïäüôçóç: Ðüñïé ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ïëéêÞ áíÜðëáóç ôçò Ðëáôåßáò ×áñßôùí êáé ðåñéëáìâÜíåé ôçí åðáíáäéáìüñöùóç ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí ìå ôç äçìéïõñãßá íÝùí ïäåýóåùí - ìïíïðáôéþí, íÝåò öõôåýóåéò - ðáñôÝñéá, ðñïóèÞêç óýã÷ñïíùí ðáé÷íéäéþí ðáéäéêÞò ÷áñÜò ìå èåìáôéêÝò åíüôçôåò êáé åéäéêÞ ðñüâëåøç ãéá ðáéäéÜ ÁìÅÁ, çëåêôñïöùôéóìüò ôçò Ðëáôåßáò êáé äßêôõï Üñäåõóçò.


8

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò óôçí World Travel Market London 2013 "Region of Attica, Athens Live: The greatest live of your life!". Áõôüò Þôáí ï áíôéðñïóùðåõôéêüò ôßôëïò ôçò ðáñïõóßáóçò ôïõ ÏëïêëçñùìÝíïõ ÐñïãñÜììáôïò ÔïõñéóôéêÞò ÐñïâïëÞò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôç ÄåõôÝñá 4 Íïåìâñßïõ óôï Platinum Hall, êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò World Travel Market London 2013, ìéáò áðü ôçò ìåãáëýôåñåò ôïõñéóôéêÝò åêèÝóåéò óôçí Åõñþðç, áðü ôçí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò, êá ¢ííá Ðáðáäçìçôñßïõ. Ôçí ðáñïõóßáóç, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ðïõ áöïñïýóå óôç óõíïëéêÞ ðáñïõóßáóç ôçò ÔïõñéóôéêÞò ðñïâïëÞò ôçò ÅëëÜäáò êáé ïëïêëçñþèçêå ìå Ýíá åíôõðùóéáêü âßíôåï, ðáñáêïëïýèçóáí åêðñüóùðïé ôùí óçìáíôéêüôåñùí ÌÝóùí ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò.

ÌÝóá áðü ôçí ðáñïõóßáóç áíáäåß÷ôçêå ç ÁèÞíá, ç ÁôôéêÞ êáé ôá íçóéÜ ôïõ Áñãïóáñùíéêïý, ðïõ áðïôåëïýí Ýíáí áðü ôïõò åëêõóôéêüôåñïõò city break ðñïïñéóìïýò êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ êáèþò ðñïóöÝñïõí Ýíá ìïíáäéêü Ôïõñéóôéêü Ðñïúüí ðïõ êáëýðôåé ðïéêßëåò ôáîéäéùôéêÝò áíÜãêåò êáé åíäéáöÝñïíôá, üðùò Ðïëéôéóìüò, Ãáóôñïíïìßá, Nightlife, Sun-Sea-Sailing, Luxury & Fashion, Óõíåäñéáêüò Ôïõñéóìüò. Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò óõììåôåß÷å óôçí Ýêèåóç ìå äéêü ôçò stand ìÝóá óôï ðåñßðôåñï ôïõ EOT, üðïõ êáé ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá ðñïêáèïñéóìÝíá ñáíôåâïý ìå äçìïóéïãñÜöïõò êáé ôáîéäéùôéêïýò Öïñåßò. Óôï ðëáßóéï ôçò åõñýôåñçò ðñïâïëÞò ôïõ Ôïõñéóôéêïý ÐñïãñÜììáôïò, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, êá ¢ííá Ðáðáäçìçôñßïõ, ðáñá÷þñçóå áðïêëåéóôéêÞ óõíÝíôåõîç üóïí áöïñÜ óôéò åëëçíéêÝò óõììåôï÷Ýò, óôï Travel Channel, ôï ìåãáëýôåñï ôáîéäéùôéêü êáíÜëé ôïõ êüóìïõ. Ç óõíÝíôåõîç èá ðñïâëçèåß óôá 18 äéáöïñåôéêÜ websites ôïõ êáíáëéïý, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôçò ÁìåñéêÞò êáé óôá êáíÜëéá êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò ôïõ Travel Channel. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Ýêèåóçò, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ðáñá÷þñçóå äýï áêüìá ôçëåïðôéêÝò óõíåíôåýîåéò, óôïí ÁNT1 TV êáé ôï HELLENIC TV International. H ðáñïõóßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êïñõöþèçêå ìå ôç óõììåôï÷Þ ôçò êáò Ðáðáäçìçôñßïõ óôï êáèéåñùìÝíï Ministerial Dinner, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí Ôñßôç 5 Íïåìâñßïõ óôï Cutty Sark, Greenwich, ìå ôç óõììåôï÷Þ õðïõñãþí Ôïõñéóìïý êáé óçìáíôéêþí ðñïóùðéêïôÞôùí ôçò ÔïõñéóôéêÞò Âéïìç÷áíßáò áðü üëï ôïí êüóìï, üðùò ï ê. Simon Press, Senior Exhibition Director, World Travel Market, ç êá Maria Miller, Secretary of State for Culture, Media and Sport, UK, ï ê. Taleb Rifai, Secretary-General, World

Tourism Organization (UNWTO), ï ê. Jon Sichel, Managing Director, UK & EMEA, Scripps Networks International. Ïé êáëåóìÝíïé óôï äåßðíï åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá èáõìÜóïõí ôï åêðëçêôéêü ôïõñéóôéêü ðñïúüí ðïõ äéáèÝôåé ç ÁôôéêÞ ìÝóù ôçò ðïëõôåëïýò Ýêäïóçò ôïõ ëåõêþìáôïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Áðáíôþíôáò Üìåóá óôçí áíÜãêç ôçò Üìåóçò ðëçñïöüñçóçò ó÷åôéêÜ ìå ôï Ôïõñéóôéêü ðñïúüí ôçò ÁôôéêÞò êáé ôéò ðïëëáðëÝò ðñïóöåñüìåíåò åðéëïãÝò, áðü ôï áñ÷éêü óôÜäéï äéåñåýíçóçò, êáôÜ ôï ó÷åäéáóìü, áëëÜ êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñáìïíÞò óôçí ÁôôéêÞ, ç ÐåñéöÝñåéá äçìéïýñãçóå ôï portal www.athensattica.com óôï ðëáßóéï áíôßóôïé÷ùí êïñõöáßùí äéåèíþí portals. Ìåãéóôïðïéþíôáò ôç öéëéêüôçôá ðñïò ôï ÷ñÞóôç, êáèþò åßíáé ðëÝïí äéáèÝóéìï óå Ýîé ãëþóóåò - ÅëëçíéêÞ, ÁããëéêÞ, ÃáëëéêÞ, ÉôáëéêÞ, ÃåñìáíéêÞ êáé ÉóðáíéêÞ - ìå ðåñéå÷üìåíï ðïõ áíáíåþíåôáé óå åâäïìáäéáßá âÜóç êáé îåðåñíÜ ôéò 150.000 ëÝîåéò, áðïôåëåß ôï âÝëôéóôï åñãáëåßï ðëçñïöüñçóçò ãéá ôáîéäéþôåò ìå ðñïïñéóìü ôçí ÁôôéêÞ, üðùò áðïäåéêíýåôáé áðü ôïõò ðÜíù áðü 145.000 ìïíáäéêïýò åðéóêÝðôåò ôïõ óå ìüëéò 7 ìÞíåò æùÞò. ÐáñÜëëçëá, ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò áðÝêôçóå ðáñïõóßá óå üëá ôá åõñÝùò äéáäåäïìÝíá ÌÝóá ÊïéíùíéêÞò Äéêôýùóçò, üðùò Facebook, Pinterest êáé Instagram, êáèþò êáé ôï äéêü ôçò êáíÜëé óôï youtube. Åðßóçò, äçìéïõñãÞèçêáí 11 èåìáôéêÝò äéáöçìéóôéêÝò ôáéíßåò óå 6 ãëþóóåò êáé 11 êáôá÷ùñÞóåéò ðïõ ðáñïõóéÜæïõí ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôçí åõñåßá ãêÜìá äéáèÝóéìùí ôáîéäéùôéêþí åìðåéñéþí ðïõ ï åðéóêÝðôçò ìðïñåß íá âéþóåé óôçí ÁôôéêÞ êáé óôá íçóéÜ ôïõ Áñãïóáñùíéêïý, ç ðñïâïëÞ ôùí ïðïßùí Ýãéíå óôï Travel Channel, ôï ìåãáëýôåñï ôáîéäéùôéêü êáíÜëé ôïõ ðëáíÞôç, ðïõ ðáñáêïëïõèåßôáé áðü 25.000.000 íïéêïêõñéÜ. ÔÝëïò, ìå óôü÷ï ôç äéåõêüëõíóç ôçò ðåñéÞãçóçò ôïõ åðéóêÝðôç êáôÜ ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ óôçí ÐåñéöÝñåéá, åßíáé óôï ôåëéêü óôÜäéï õëïðïßçóçò Ýíá smart phone application, ôï ïðïßï ï åðéóêÝðôçò èá ìðïñåß íá êáôåâÜóåé äùñåÜí óôï êéíçôü ôïõ, êáé èá ëåéôïõñãåß ùò Ýíáò "çëåêôñïíéêüò ðñïóùðéêüò îåíáãüò". Óôá Üìåóá ðëÜíá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ðåñéëáìâÜíïíôáé åíÝñãåéåò ðïõ åíéó÷ýïõí áêüìá ðåñéóóüôåñï ôçí ðñïâïëÞ ôçò óå óçìáíôéêÝò áãïñÝò üðùò ç Áããëßá, ç

ÁðÜíôçóç ôïõ áíôéäÞìáñ÷ïõ Óáñùíéêïý Ìáíþëç Ôóáëéêßäç óôá åñùôÞìáôá ðïõ ôÝèçêáí ó÷åôéêÜ ìå óõãêÝíôñùóç óôçí Ð. Öþêáéá Ï áíôéäÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý ê. Ìáíþëçò Ôóáëéêßäçò áðÜíôçóå óå åñùôÞìáôá ðïõ ôÝèçêáí ó÷åôéêÜ ìå óõãêÝíôñùóç - óõæÞôçóç ìå óõíåñãÜôåò êáé ðïëßôåò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÐáëáéÜ Öþêáéá ôçí ÐáñáóêåõÞ 1ç Íïåìâñßïõ. Ðéï óõãêåêñéìÝíá áíÝöåñå ôá åîÞò: “Ï äÞìïò Óáñùíéêïý óÞìåñá, üðùò êáé óõíïëéêÜ ï èåóìüò ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò, ìÝóá óôï ðåñéâÜëëïí ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, áíôéìåôùðßæåé óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí Üìåóï áíôßêôõðï óôïõò óõìðïëßôåò ìáò. Ãéá ôïí ðáñáðÜíù ëüãï ï äÞìïò Óáñùíéêïý äåí Ý÷åé áðëþò áíÜãêç áðü ìéá åðéðëÝïí áíáêïßíùóç õðïøçöéüôçôáò, áëëÜ áðü ìéá óõãêñïôçìÝíç áõôïäéïéêçôéêÞ ðñüôáóç. Ç óõæÞôçóç ç ïðïßá îåêßíçóå ôçí ÐáñáóêåõÞ áðü ôçí ÐáëáéÜ Öþêáéá êáé èá äéåîá÷èåß óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôïõ äÞìïõ ìáò, äåí áðïôÝëåóå ðñüó÷çìá ãéá íá áíáêïéíþóù ôçí õðïøçöéüôçôÜ ìïõ, áëëÜ Þôáí óõæÞôçóç ðñïóáíáôïëéóìÝíç óôá ðñïâëÞìáôá ôùí äçìïôþí ìáò êáé ôéò ðñïôÜóåéò ðïõ ìðïñïýìå íá óõíäéáìïñöþóïõìå ãéá Ýíáí äÞìï ðïõ èá áðïôåëåß ôï áíÜ÷ùìá óôç äéÜëõóç ôïõ êïéíùíéêïý ìáò éóôïý, ãéá Ýíáí äÞìï ðïõ èá áîéïðïéåß üëåò ôéò á-

íáðôõîéáêÝò äõíáôüôçôåò ðñïêåéìÝíïõ íá áíôåðåîÝëèåé óôçí êñßóéìç áõôÞ óõãêõñßá. ÅðïìÝíùò, ðñÝðåé íá åßíáé óáöÝò üôé ç ðñüóêëçóç ðïõ áðçýèõíá óôïõò óõíåñãÜôåò êáé óõìðïëßôåò ìïõ, Ý÷åé óôç óêÝøç ìïõ Ýíá ðåñéå÷üìåíï åíçìÝñùóçò êáé äéáëüãïõ ãéá ôçí êáôÜèåóç ïëïêëçñùìÝíùí ðñïôÜóåùí êáé èÝóåùí êáé óõíäÝå-

ôáé Üññçêôá ìå ôçí áíÜãêç äéáìüñöùóçò êáé äéáôýðùóçò óõãêñïôçìÝíçò áõôïäéïéêçôéêÞò ðñüôáóçò. Ç äå áõîçìÝíç óõììåôï÷Þ ôùí óõìðïëéôþí ìïõ óå áõôÞ ôçí ðñþôç óõíÜíôçóç áðïäåéêíýåé ôï ìÝãåèïò êáé ôçí Ýêôáóç ôçò áíÜãêçò ãéá äéáäéêáóßåò óõëëïãéêÝò êáé ü÷é ðñïóùðïêåíôñéêÝò.”

Ãåñìáíßá, ç Ãáëëßá, ç Éôáëßá, ç Éóðáíßá, ç Ñùóßá, üðùò ôá äçìïóéïãñáöéêÜ ôáîßäéá êáé ôá ôáîßäéá åîïéêåßùóçò (fam trips) ìå ôç óõììåôï÷Þ äçìïóéïãñÜöùí êáé tour operators ðïõ ðáßæïõí óçìáíôéêü ñüëï óôïí ôïõñéóôéêü êëÜäï êÜèå ÷þñáò-óôü÷ïõ. ÐáñÜëëçëá, ôï Ðñüãñáììá åíéó÷ýåôáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôçò ÐåñéöÝñåéáò óå ìåãÜëåò ÔïõñéóôéêÝò ÅêèÝóåéò óôç Åõñþðç ãéá ðñþôç öïñÜ, üðùò ç WTM, åíÝñãåéåò ìå óêïðü ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ Êëáóéêïý Ìáñáèùíßïõ Áèçíþí, áëëÜ êáé ôç äéïñãÜíùóç ôïõ Festival Áñãïóáñùíéêïý, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ¸íùóç Îåíïäü÷ùí Áèçíþí-ÁôôéêÞò. Ðáñáôçñþíôáò ôçí ôïõñéóôéêÞ êßíçóç ðïõ áöïñÜ óå ôáîéäéþôåò ôïõ åîùôåñéêïý óôçí ÁèÞíá-ÁôôéêÞ êáôÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò, äéáêñßíïõìå ìéá óçìáíôéêÞ áýîçóç êáôÜ ôç öåôéíÞ ðåñßïäï óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ. ÓõãêåêñéìÝíá, ç ôïõñéóôéêÞ êßíçóç óôá îåíïäï÷åßá ôçò ÁèÞíáò - ÁôôéêÞò ôïí ÉáíïõÜñéï - Áýãïõóôï 2013, Ýêëåéóå ìå áýîçóç 8,1% óôéò ðëçñüôçôåò êáé 5,8% óôï Ýóïäï áíÜ äéáèÝóéìï äùìÜôéï (revpar). ÐáñÜëëçëá, ðáñáôçñåßôáé áýîçóç êáôÜ 11,6% óôï ðïóïóôü ôùí îÝíùí åðéâáôþí óôï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò ìå âáóéêü ðñïïñéóìü ôçí ÁèÞíá, ãéá ôï äéÜóôçìá ÌáÀïõÁõãïýóôïõ 2013, åíþ ñåêüñ åîáåôßáò (2008-2013) êáôÝãñáøå ç êßíçóç áðü ôïõò åðéâÜôåò êñïõáæéÝñáò óôïí ÐåéñáéÜ ôïí Áýãïõóôï, üðïõ ïé áöéîïáíá÷ùñÞóåéò transit ôïõñéóôþí ìå êñïõáæéåñüðëïéá áõîÞèçêáí êáôÜ 43,22%. Áîßæåé åðßóçò íá óçìåéùèåß üôé óôç æþíç ôùí öèçíþí ðñïïñéóìþí ãéá ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò âñÝèçêå ç ÁèÞíá, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôçò Hotels.com. Ôï óõìðÝñáóìá áõôü ðñïêýðôåé áðü ôç óýãêñéóç ôùí îåíïäï÷åéáêþí ôéìþí óå 111 ðüëåéò óå üëï ôïí êüóìï, üðïõ ç AèÞíá êáôáôÜ÷èçêå óôçí 21ç èÝóç ìåôáîý ôùí ðñïïñéóìþí ìå ôéò öèçíüôåñåò ôéìÝò. Ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, êá ¢ííá Ðáðáäçìçôñßïõ óôï ðëáßóéï ôçò ðáñïõóßáóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ÔïõñéóôéêÞò ÐñïâïëÞò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, äÞëùóå: "Ïé îÝíïé ôïõñßóôåò åðéóôñÝöïõí óôçí ÁèÞíá, óôïí ÐåéñáéÜ êáé óôá íçóéÜ ôçò ÁôôéêÞò, óå Ýíá ðñïïñéóìü áóöáëÞ êáé öéëüîåíï. Ôï ãåãïíüò áõôü ìáò êÜíåé éäéáßôåñá ÷áñïýìåíïõò êáé åðéâåâáéþíåé ôçí ðïëõåôÞ åðÝíäõóç êáé ðñïãñáììáôéóìü ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò óå ìéá ïëïêëçñùìÝíç ÔïõñéóôéêÞ êáìðÜíéá".

Ëåéôïõñãßá ôïõ ÊÝíôñïõ Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý Áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2013 ëåéôïõñãåß ÊÝíôñï Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò (ÊÄÂÌ) óôïí äÞìï Óáñùíéêïý êáé ìÝ÷ñé ôþñá Ý÷åé áíáðôýîåé êáé ïñãáíþóåé ôá ðñþôá ôìÞìáôá îÝíùí ãëùóóþí êáé Çëåêôñïíéêþí Õðïëïãéóôþí. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá ôìÞìáôá ðïõ Þäç ëåéôïõñãïýí Þ ðñüêåéôáé Üìåóá íá ëåéôïõñãÞóïõí åßíáé ôá áêüëïõèá: - ÐëçñïöïñéêÞ (Åðßðåäï I) óôç ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá Êáëõâßùí - ÁããëéêÞ Ãëþóóá (Åðßðåäï É) óôç ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá Êáëõâßùí - ÃáëëéêÞ Ãëþóóá (Åðßðåäï É) óôç ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá Áíáâýóóïõ - ÉôáëéêÞ Ãëþóóá (Åðßðåäï É) óôç ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá ÐáëáéÜò Öþêáéáò - Ñþóéêá ãéá ôïí Ôïõñéóìü óôç ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá Óáñùíßäáò - Åðåîåñãáóßá ÊåéìÝíïõ & Äéáäßêôõï (É) óôéò ÄçìïôéêÝò Êïéíüôçôåò Áíáâýóóïõ êáé ÐáëáéÜò Öþêáéáò - ÃåñìáíéêÜ ãéá ôïí Ôïõñéóìü óôç ÄçìïôéêÞ Êïéíüôçôá ÐáëáéÜò Öþêáéáò - ÉóðáíéêÜ ãéá ôïí Ôïõñéóìü óôéò ÄçìïôéêÝò Êïéíüôçôåò Êáëõâßùí êáé Áíáâýóóïõ. Ôï åíäéáöÝñïí ôùí ðïëéôþí ôïõ äÞìïõ åßíáé ìåãÜëï êáé ôçñÞèçêå óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò. Ïé áéôÞóåéò óõíå÷ßæïíôáé êáé èá äçìéïõñãïýíôáé ôìÞìáôá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åêðáéäåõôéêÞò ðåñéüäïõ ðåñß ôá ôÝëç ÌáÀïõ 2013. Ôá ìáèÞìáôá åßíáé äùñåÜí ãéá åíÞëéêåò áðü 18 åôþí êáé Üíù êáé óõíäéïñãáíþíïíôáé áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ôïí äÞìï Óáñùíéêïý óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ÄÂÌ (ÅÓÐÁ). Óôçí Üñôéá ïñãÜíùóç ôùí ôìçìÜôùí êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò Þôáí ç óõíåñãáóßá ôùí Ó÷ïëéêþí Åðéôñïðþí, ôïõ ãñáöåßïõ áíôéäçìÜñ÷ïõ Ðáéäåßáò êáé ôïõ ãñáöåßïõ äçìÜñ÷ïõ Óáñùíéêïý. Ôï ÊÄÂÌ èá äÝ÷åôáé ðÜëé áéôÞóåéò áðü ôïí ÄåêÝìâñéï 2013 ãéá ôçí åáñéíÞ ðåñßïäï Öåâñïõáñßïõ - ÌáÀïõ óå üëåò ôéò ÄçìïôéêÝò Êïéíüôçôåò ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý. Ãéá ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÊÝíôñï Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò ÄÞìïõ Óáñùíéêïý. Ïäüò: ÂáóéëÝùò Êùíóôáíôßíïõ & ÊñÞôçò, Ô.Ê. 19013, ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ, Ôçë: 2291041220-2, Fax: 2291040154, E-mail: kdvm_saronikos@hotmail.gr Õðåýèõíïò åêðáßäåõóçò: Íéêüëáïò ÌáíôæïõñÜíçò, õðåýèõíç ïñãÜíùóçò: ÅëÝíç Øõ÷ïãõúïðïýëïõ, õðåýèõíç áðü ôïí ÄÞìï: Ìáñßá Ðáðáäïðïýëïõ, õðåýèõíïò áíôéäÞìáñ÷ïò: ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ðáéäåßáò ê. Óðýñïò Äçìçôñßïõ.


åéäÞóåéò

ATTIKO BHMA

ÖïéôçôÝò, äýôåò êáé åèåëïíôÝò óå äñÜóç ãéá ôïí êáèáñéóìü ôïõ âõèïý

ÐåñéâáëëïíôéêÞ áíÜðëáóç ôïõ êôÞìáôïò Íáõôïðñïóêüðùí Äéïíýóïõ

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

ÄÇÌÏÓ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ

Ìå åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñùß ôïõ ÓáââÜôïõ 2 Íïåìâñßïõ ç äñÜóç êáèáñéóìïý ôïõ âõèïý óôçí ðñïâëÞôá ôçò Óáñùíßäáò, ãéá ôçí ïðïßá óõíÝðñáîáí ïé ÄçìïôéêÝò Êïéíüôçôåò ÐáëáéÜò Öþêáéáò êáé Óáñùíßäáò ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý êáé ïé "ÍÝïé ÅèåëïíôÝò óå ÄñÜóç" ìå ôï Deree Scuba Diving Team êáé ìÝëç ôçò Ó÷ïëÞò Êáôáäýóåùí "Diving Store".

ÐéóôïðïéçìÝíïé äýôåò áðü ôï Deree Scuba Diving Team, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ï åðéêåöáëÞò ôçò ïìÜäáò ê. ×ñÞóôïò Êïýôñáò, óå óõíåñãáóßá ìå ìÝëç ôçò Ó÷ïëÞò Êáôáäýóåùí "Diving Store" êáôáäýèçêáí óôçí ðñïâëÞôá ôçò Óáñùíßäáò, óçìåßï ðïõ åß÷å õðïäåßîåé ï áíôéäÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý ê. ÁíäñÝáò ÐÝãêáò êáé áíÝóõñáí áðü ôïí âõèü ðëÞèïò åõñçìÜôùí üðùò êïììÜôéá áðü ðåôïíéÜ, ðëáóôéêÜ ìðïõêÜëéá, óéäçñïóùëÞíåò, êïíôÜñéá, âáñßäéá êáé Üëëá, ôá ïðïßá ïé "äõíÜìåéò îçñÜò", ïé "ÍÝïé ÅèåëïíôÝò óå ÄñÜóç ÄÞìïõ Óáñùíéêïý", áíÝëáâáí íá êáôáãñÜøïõí óå åéäéêÜ äåëôßá êáé åí óõíå÷åßá íá êÜíïõí ôïí äéá÷ùñéóìü ôïõò óå áíáêõêëþóéìá êáé ìç. ÅðéðëÝïí, ïé "ÍÝïé ÅèåëïíôÝò" åðéäüèçêáí êáé óôïí êáèáñéóìü ôïõ ÷þñïõ ôçò ðáñáëßáò áðïìáêñýíïíôáò ðïéêßëá áðïññßììáôá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êõñéáñ÷ïýóáí ôá áðïôóßãáñá. ÊáôÜ ôç äéåîáãùãÞ ôçò äñÜóçò ðáñüíôåò Þôáí ï áíôéäÞìáñ÷ïò Óáñùíéêïý ê. Ìáíþëçò Ôóáëéêßäçò, ç ðñüåäñïò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Óáñùíßäáò êá Êáôåñßíá Ãêïýìá, ç éäéïêôÞôñéá ôçò

n

Ó÷ïëÞò Êáôáäýóåùí "Diving Store" êá ÅéñÞíç ÌçôóïôÜêç êáé ç óõíôïíßóôñéá ôùí ÍÝùí Åèåëïíôþí óå ÄñÜóç êá Áíáóôáóßá Éùáííßäïõ. ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ êáèáñéóìïý, áðïíåìÞèçêáí óôïõò åèåëïíôÝò äýôåò áíáìíçóôéêÜ äéðëþìáôá ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôç äñÜóç áðü ôïí ê. Ìáíþëç Ôóáëéêßäç óôïí ÷þñï ôçò Ó÷ïëÞò Êáôáäýóåùí "Diving Store". Óôç óõíÝ÷åéá áêïëïýèçóå ðñïóöïñÜ êåñÜóìáôïò. Ï äÞìïò Óáñùíéêïý åõ÷áñéóôåß üëïõò ôïõò óõíôåëåóôÝò ðïõ ìå ôç óýìðñáîÞ ôïõò óõíÝâáëáí óôç äéåîáãùãÞ ôïõ êáèáñéóìïý. Åðéâåâáßùóáí üôé ôÝôïéåò äñÜóåéò ðñáãìáôïðïéïýíôáé, üôáí üëïé ìáæß åíþíïõìå ôéò äõíÜìåéò ìáò, êáé óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç Ýíùóáí ôéò äõíÜìåéò ôïõò ãüíéìá ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç êáé ï åèåëïíôéóìüò ìå öïñåßò íÝïõò áíèñþðïõò, öïéôçôÝò êáé ìç, áðü ôïõò ïðïßïõò Üëëïé Ýèåóáí ôçí åéäéêÞ åêðáßäåõóÞ ôïõò êáé Üëëïé áðëþò ôï ìåñÜêé êáé ôç äéÜèåóÞ ôïõò ãéá ðñïóöïñÜ óôçí õðçñåóßá ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ï äÞìïò åëðßæåé ç ãüíéìç óõíåñãáóßá íá åðáíáëçöèåß êáé óôï ìÝëëïí.

Ôçí ÊõñéáêÞ 3 Íïåìâñßïõ 2013 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìéá óçìáíôéêÞ ðñïóðÜèåéá ðåñéâáëëïíôéêÞò áíÜðëáóçò ôïõ êôÞìáôïò ôùí Íáõôïðñïóêüðùí Äéïíýóïõ. Ôá ëõêüðïõëá, ïé ðñüóêïðïé, ïé áíé÷íåõôÝò, ôá åíÞëéêá óôåëÝ÷ç, ãïíåßò êáé ößëïé ôïõ óõóôÞìáôïò äåíäñïöýôåõóáí ðåñßðïõ 130 äÝíäñá äéáöüñùí åéäþí êáé ðïéêéëéþí. Ðéï óõãêåêñéìÝíá öõôåýôçêáí 20 ïðùñïöüñá äÝíäñá, üðùò ìçëéÝò, êåñáóéÝò, êáñõäéÝò êáé áìõãäáëéÝò, 4 ðëáôÜíéá, 2 Ýëáôá, 10 êõðáñßóóéá êáé ðåñßðïõ 100 ðåýêá. ¼ëá ôá äÝíäñá åßíáé ýøïõò Üíù ôïõ 1,50m þóôå íá áðïöÝñïõí ó÷åôéêÜ óýíôïìá áðïôåëÝóìáôá. Ôï êüóôïò ðñïìÞèåéÜò ôïõò êáëýöèçêå áðü ôï 1ï Óýóôçìá Íáõôïðñïóêüðùí Äéïíýóïõ ýóôåñá áðü åíÝñãåéåò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊïéíùíéêÞò ÓõìðáñÜóôáóçò áëëÜ êáé áðü ôçí åõãåíéêÞ ÷ïñçãßá ôçò åôáéñåßáò "Çëßáò Ìðïýñáò - ¸ñãá Ðñáóßíïõ". Ç åðéëïãÞ ôùí äÝíäñùí Ýãéíå âÜóåé ôùí éäéáéôåñïôÞôùí ôçò ðåñéï÷Þò áëëÜ êáé âÜóåé ôùí åêðáéäåõôéêþí óôü÷ùí. Ôá ïðùñïöüñá äÝíäñá èá âïçèÞóïõí ôá ðáéäéÜ íá åîáóêçèïýí óôç ðáñáôÞñçóç ôçò öýóçò ìÝóá áðü ôçí êáñðïöïñßá êáèþò êáé óôç áíáãíþñéóç ôùí åðï÷þí, ôá Ýëáôá èá âïçèÞóïõí óôïí ×ñéóôïõãåííéÜôéêï óôïëéóìü êáé ôÝëïò üëïé ïé 130 íÝïé ößëïé èá âïçèÞóïõí óôç óõãêñÜôçóç ôùí õäÜôùí áðü ôïí áíôéðëçììõñéêü áãùãü ðïõ öéëïîåíåßôáé óôéò åãêáôáóôÜóåéò, èá ðáñÜãïõí ïîõãüíï, èá ðñïóôáôåýïõí áðü ôï âïñéÜ êáé èá äçìéïõñãïýí óêéÜ ôï êáëïêáßñé. Äõóôõ÷þò ôï êáëïêáßñé ôïõ 2008 ôï êôÞìá âñÝèçêå áíôéìÝôùðï ìå ôç êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãéÜ ðïõ êáôÝóôñåøå ôï ðáíÝìïñöï äÜóïò ðÝñéî ôïõ ÷þñïõ, åõôõ÷þò üìùò ìÝóá óå åêåßíç ôç äõóôõ÷ßá ìå ôç âïÞèåéá ðñïóêüðùí, åèåëïíôþí ðõñïóâåóôþí, Üëëá êáé ìå ôç ðñüâëåøç ôçò êáèáñéüôçôáò ôïõ ÷þñïõ êáôáöÝñáíå íá óþóïõíå ôéò åãêáôáóôÜóåéò êáé óÞìåñá ãéïñôÜæïõíå ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ áõôÞ áíÜðëáóç ç ïðïßá åëðßæïõíå íá áðïôåëÝóåé ìéá íÝá áñ÷Þ ãéá áõôÞ ôç ìéêñÞ ãùíéÜ ôçò ðüëçò. Ôç äñÜóç áõôÞ, ôï 1ï Óýóôçìá Íáõôïðñïóêüðùí Äéïíýóïõ, ôçí áöéåñþíåé óå üëá ôá ðáéäéÜ êáé ôá åíÞëéêá óôåëÝ÷ç ôïõ ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ôç äñÜóç ôç ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ áëëÜ óôïõò ößëïõò ìå ôç ìáõñéóìÝíç ÐñïóêïðéêÞ óôïëÞ ðïõ åêåßíï ôï áíáôñé÷éáóôéêü êáëïêáßñé Þôáí äßðëá ôïõ.

ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ

Åíáñîç ëåéôïõñãßáò ôçò íÝáò ëåùöïñåéáêÞò ãñáììÞò 306 Îåêßíçóáí ôçí ÐáñáóêåõÞ 1 Íïåìâñßïõ ôá äñïìïëüãéá ôçò íÝáò ëåùöïñåéáêÞò ãñáììÞò 306 ðïõ ðñïÞëèå áðü ôçí åíïðïßçóç ôùí ãñáììþí 306 êáé 324. Ç óõ÷íüôçôá -áíÜ 30 ðåñßðïõ ëåðôÜ- ôçò íÝáò ãñáììÞò 306, Ýãéíå Üìåóá áíôéëçðôÞ áðü ôïõò êáôïßêïõò ìÝóá óôï Óáââáôïêýñéáêï, ìå áðïôÝëåóìá íá åêöñáóôåß ç éêáíïðïßçóÞ ôïõò ãéá ôá åîáããåëèÝíôá êáé õëïðïéçèÝíôá áðü ôï äÞìï ÐáëëÞíçò. ÌåôÜ áðü óõíå÷åßò ðñïóðÜèåéåò äýï êáé ðëÝïí åôþí ç åíïðïßçóç ôùí ãñáììþí 306 êáé 324 åßíáé ðéá ãåãïíüò. Óôá äýï áõôÜ Ýôç áíôáëëÜ÷èçêáí ðïëëÝò åðéóôïëÝò, åðéóêÝøåéò áñìïäßùí, ðñïâëçìáôéóìïß êáé óõæçôÞóåéò ðÜíù óôï èÝìá. Áðü ôéò 12 Éïõëßïõ 2013, ç èåôéêÞ Ýêâáóç ôçò åíïðïßçóçò ôùí ëåùöïñåéáêþí ãñáììþí, Þôáí Þäç äåäïìÝíç, ìÝóù ó÷åôéêïý åããñÜöïõ ôïõ ÏÁÓÁ. Óýìöùíá ìå ôï Ýããñáöï áõôü, ç íÝá ãñáììÞ, ç ïðïßá èá Ý÷åé áìößäñïìç êßíçóç, èá äéáôçñåß ôçí õðÜñ÷ïõóá äéáäñïìÞ ôçò ãñáììÞò 306 êáé ìÝóù ôçò ïäïý Ïëõìðéïíéêþí èá åîõðçñåôåß ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊÜíôæáò - Ðñïáóôéáêïý - ÅñãáôéêÝò Êáôïéêßåò ÐáëëÞíçò - ÊÝíôñï ÐáëëÞíçò - Áíèïýóá (ïä. Áôëáíôßäïò), óýìöùíá ìå ôçí ðñïûðÜñ÷ïõóá äéáäñïìÞ ôçò ãñáììÞò 324.

Ç åíïðïßçóç ôùí ëåùöïñåéáêþí ãñáììþí 306 êáé 324, áíáêïéíþèçêå áðü ôïí äÞìáñ÷ï ÐáëëÞíçò, ê. ÁèáíÜóéï Æïýôóï, óôç öåôéíÞ Äçìüóéá ÄéáâïýëåõóÞ ôïõ ìå ôïõò êáôïßêïõò ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôçò ÊÜíôæáò. Ôá äñïìïëüãéá, óõíäÝïõí ìåôáîý ôïõò ôéò ôñåßò ÄçìïôéêÝò Åíüôçôåò (Áíèïýóá, ÃÝñáêá, ÐáëëÞíçò) êáé èá åîõðçñåôïýí êáèçìåñéíÜ ðëÞèïò åðéâáôþí ðñïò êåíôñéêÝò õðçñåóßåò üðùò: Äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò, åìðïñéêÜ êÝíôñá ÃÝñáêá êáé ÐáëëÞíçò, Ôá÷õäñïìåßá ÃÝñáêá êáé ÐáëëÞ-

9

íçò, ÄÏÕ ÐáëëÞíçò, êáôáóôÞìáôá ôñáðåæþí, ÄçìïôéêÜ Éáôñåßá, åíþ èá óõíäÝåé ÁèëçôéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò, ÐïëéôéóôéêÜ êáé ÐíåõìáôéêÜ ÊÝíôñá. Åðßóçò, äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óôï åðéâáôéêü êïéíü íá ðñïóåããßæåé åýêïëá êáé ãñÞãïñá êåíôñéêïýò óôáèìïýò Ðñïáóôéáêïý Óéäçñïäñüìïõ êáé Ìåôñü (ÐáëëÞíç, ÊÜíôæá êáé Äïõêßóóçò Ðëáêåíôßáò) äßíïíôáò ôç äõíáôüôçôá Üìåóùí ìåôåðéâéâÜóåùí ìå Üëëåò ëåùöïñåéáêÝò ãñáììÝò ðïõ äéÝñ÷ïíôáé áðü ôç ëåùöüñï Ìáñáèþíïò. Óôçí ïõóßá, ðñüêåéôáé ãéá ìßá ðåñéìåôñéêÞ êÜëõøç ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò ç ïðïßá èá ìðïñåß íá ïëïêëçñþíåôáé åýêïëá êáé ãñÞãïñá, áöïý óýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôùí áñìïäßùí ç óõ÷íüôçôá ôùí äñïìïëïãßùí èá åßíáé êÜèå 30 ìå 35 ëåðôÜ óå þñåò áé÷ìÞò. Ï äÞìïò ÐáëëÞíçò êáëåß üëïõò ôïõò äçìüôåò óå óõíåñãáóßá ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ËåùöïñåéáêÞò ãñáììÞò óõíïëéêÜ Ç íÝá äéáäñïìÞ 306 Ç ãñáììÞ 306 ëåéôïõñãåß ìå íÝá äéáäñïìÞ êáé ïíïìáóßá: "Óô. Äïõê. Ðëáêåíôßáò-ÊÜíôæá-Áíèïýóá". ÍÝá äéáäñïìÞ ãñáììÞò 306 Óô. Äïõê. Ðëáêåíôßáò-ÊÜíôæá-Áíèïýóá (ðñïò ôÝñìá): Óô. Äïõê. Ðëáêåíôßáò - Áëåî. Ðáíáãïýëç - Ìðå-

íÜêç - Çñáêëåßôïõ - ÁñéÜäíçò - ÊëåéóèÝíïõò Îåíïöþíôïò - Ãáñãçôôïý - Êåöáëëçíßáò - ÉèÜêçò - Ãáñãçôôïý - Áéôùëßáò - Åâñïõ - Ëåùö. Ìáñáèþíïò -Í. ÊáæáíôæÜêç - ÊïñïìçëÜ - Ïëõìðéïíéêþí - Ëåïíôáñßïõ - ÉððÜñ÷ïõ - Áãáñßóôçò - Éððßïõ - Ëåïíôáñßïõ - ÃáëÞíçò - Áöáíþí Çñþùí Áéüëïõ - ÐëÜôùíïò - Áñéóôåßäïõ - Ôñéãïíßùí Ëåùö. ÐáëáéïðáíáãéÜò - óôáèìüò ðñïáóôåéáêïý ÊÜíôæáò - Ëåïíôáñßïõ - ÅñãáôéêÝò Êáôïéêßåò ÐáëëÞíçò- Åèí. ÁíôéóôÜóåùò- Ëåùö. ÌáñáèþíïòËåùö. Áíèïýóáò-Áôëáíôßäïò (ôÝñìá). ÍÝá äéáäñïìÞ ãñáììÞò 306 Óô. Äïõê. Ðëáêåíôßáò-ÊÜíôæá-Áíèïýóá (ðñïò áöåôçñßá): Áôëáíôßäïò - Íôñáößïõ - Ëåùö. Áíèïýóáò - Ëåùö. Ìáñáèþíïò - Åèí. ÁíôéóôÜóåùò - Ëåïíôáñßïõ - ÅñãáôéêÝò Êáôïéêßåò ÐáëëÞíçò - Ëåïíôáñßïõ - ÊáìðÜ - Ëåïíôáñßïõ - Ëåùö. ÐáëáéïðáíáãéÜò - ÐáðáããåëÜêç - Ëåïíôáñßïõ-ÔñõãïíßùíÁñéóôåßäïõ- ÐëÜôùíïò- Áéüëïõ -ÁöáíþíÇñþùí-ÃáëÞíçò-Ëåïíôáñßïõ-Éððßïõ - Áëêìåïíßäùí - ÐáëëÞíéäïò ÁèçíÜò - Ëåïíôáñßïõ - Ïëõìðéïíéêþí - ÐáñèÝíç - Äùäþíçò -ÐáñÜó÷ïõ - ÊáæáíôæÜêç - Ëåùö. Ìáñáèþíïò - ¸âñïõ - Áéôùëßáò - Ðáîþí - Óßöíïõ - ÉèÜêçò - Êåöáëëçíßáò - Ãáñãçôôïý - Îåíïöþíôïò - ÁèçíÜò - Åóôßáò - Çñáêëåßôïõ - ÌðåíÜêç - Áëåî. Ðáíáãïýëç - Óô. Äïõê. Ðëáêåíôßáò.


10

ATTIKO BHMA

ØçöéáêÝò äéáêñßóåéò ãéá ôï áåñïäñüìéï ôçò ÁèÞíáò • Âñáâåßï "Lovie" ãéá ôç íÝá éóôïóåëßäá ôïõ áåñïäñïìßïõ • Ðñþôï âñáâåßï "Webit", ãéá ôï Â2 blog ôïõ ÄÁÁ ãéá ôéò áåñïðïñéêÝò åôáéñåßåò Ôï "Lovie" Ìßá óçìáíôéêÞ äéÜêñéóç áðÝóðáóå ôïí Ïêôþâñéï ç íÝá éóôïóåëßäá ôïõ áåñïäñïìßïõ, êåñäßæïíôáò ôï "Áñãõñü Âñáâåßï" óôï ðëáßóéï ôùí ðáíåõñùðáúêþí âñáâåßùí "Lovie", óôçí êáôçãïñßá Travel/Tourism Website. Ôï íÝï www.aia.gr äéáêñßèçêå ãéá ôïí ðñùôïðïñéáêü ó÷åäéáóìü, ôçí åýêïëç êáé ÷ñçóôéêÞ ðëïÞãçóç áëëÜ êáé ôç äéáäñáóôéêÞ äçìéïõñãéêüôçôá! Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: http://www.lovieawards.eu/about Ôï "Webit" Ðñþôï âñáâåßï ãéá ôï B2B BLOG ôïõ ÄÁÁ: Ôï ðñùôïðïñéáêü Â2 Blog ôïõ ÄÁÁ, Ýíá "åéêïíéêü lounge portal" ãéá êáèçìåñéíÞ åðéêïéíùíßá êáé ðáñï÷Þ ðëçñïöïñßáò ðñïò ôéò áåñïðïñéêÝò åôáéñåßåò, êáôÝêôçóå ôçí ðñþôç èÝóç ôï ÍïÝìâñéï óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, óôçí êáôçãïñßá Business to Business, óôï ðëáßóéï ôïõ Ðáãêüóìéïõ Óõíåäñßïõ "Webit" ãéá ôçí online êáéíïôïìßá. Ôï blog ôïõ áåñïäñïìßïõ âñáâåýèçêå ãéá ôï ó÷åäéáóìü, ôçí êáéíïôïìßá êáé ôç ÷ñçóôéêüôçôá ðïõ ðñïóöÝñåé.

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Ðáãêüóìéá ÇìÝñá áöéåñùìÝíç óôç ÌíÞìç ôùí ÈõìÜôùí Ôñï÷áßùí Äõóôõ÷çìÜôùí

Ïîýôáôï ôï ðñüâëçìá óôçí ÅëëÜäá Óõããåíåßò èáíüíôùí, èýìáôá ôñï÷áßùí ðïõ åðÝæçóáí, ðåæïß, ðïäçëÜôåò, ðïëßôåò ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôçí ïäéêÞ áóöÜëåéá... äåí îå÷íïýí êáé ìå áöïñìÞ ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá áöéåñùìÝíç óôç ÌíÞìç ôùí ÈõìÜôùí Ôñï÷áßùí Äõóôõ÷çìÜôùí (ôñßôç ÊõñéáêÞ ôïõ ÍïÝìâñç) äéïñãáíþíïõí êáé óõììåôÝ÷ïõí óå åêäçëþóåéò ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ç ÅëëÜäá åßíáé ðñùôáèëÞôñéá óôçí Åõñþðç, óå áñéèìü èáíÜôùí êáé ôñáõìáôéóìþí áðü ôñï÷áßåò óõãêñïýóåéò. Óýìöùíá ìå ôá åðßóçìá óôïé÷åßá, 1.500 Üíèñùðïé ÷Üíïõí êÜèå ÷ñüíï ôçò æùÞ ôïõò óå ôñï÷áßá, üìùò, üðùò õðïãñáììßæåé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï Ãéþñãïò Êïõâßäçò, ìÝëïò ôïõ ðáíåëëáäéêïý óõëëüãïõ "SOS Ôñï÷áßá ÅãêëÞìáôá", "äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò èáíÜôïõò áõôïýò, ïé Üíèñùðïé ðïõ ðåèáßíïõí óôá íïóïêïìåßá ìÝñåò ìåôÜ ôï ðåñéóôáôéêü". Áðü ôï 1990 ðåñéóóüôåñïé áðü 45 ÷éëéÜäåò Üíèñùðïé Ý÷ïõí óêïôùèåß óå ôñï÷áßá óôçí ÅëëÜäá. "Ôï ðñüâëçìá ôçò ïäéêÞò áóöÜëåéáò åßíáé ïîýôáôï, åßíáé êïéíùíéêü, ðïëéôéêü, êáé êáíåßò äåí áó÷ïëåßôáé", õðïãñáììßæåé ï ê. Êïõâßäçò, ðïõ Ý÷åé ÷Üóåé ôï ãéï ôïõ óå ôñï÷áßï. Óýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôïõ óõëëüãïõ "SOS Ôñï÷áßá ÅãêëÞìáôá", áõôÞ ôç óôéãìÞ õðÜñ÷ïõí ðÜíù áðü 10 ÷éëéÜäåò åêêñåìåßò äéêáóôéêÝò áðïöÜóåéò, áðïöÜóåéò ðïõ äåí Ý÷ïõí ôåëåóéäéêÞóåé, ìüíï ãéá èáíáôçöüñá ôñï÷áßá. "Ðñüêåéôáé ãéá äåýôåñï

ìáñôýñéï ãéá ôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí èõìÜôùí. Åßíáé áðáñÜäåêôï. Ôßðïôá Üëëï íá ìçí êÜíåé ç ðïëéôåßá, ôïõëÜ÷éóôïí áò åêäéêÜæïíôáí êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá áõôÝò ïé õðïèÝóåéò. Óôç ÷þñá ìáò äåí õðÜñ÷åé ïýôå åéäéêÞ õðçñåóßá øõ÷ïëïãéêÞò õðïóôÞñéîçò, üðùò óôï åîùôåñéêü. Ïé ïéêïãÝíåéåò ôùí èõìÜôùí äåí Ý÷ïõìå áíÜãêç óõëëõðçôçñßùí, ðñÝðåé íá õðÜñîåé áíôßäñáóç áðü ôçí ðïëéôåßá", óçìåéþíåé ï ê. Êïõâßäçò, óõìðëçñþíïíôáò "ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åíäéáöÝñïíôáé êõñßùò ãéá ôïõò äåßêôåò ôçò ïéêïíïìßáò ðáñÜ ãéá ôïõò äåßêôåò æùÞò". ÖÝôïò, ç ÇìÝñá ÌíÞìçò ôùí ÈõìÜôùí Ôñï÷áßùí Äõóôõ÷çìÜôùí óõìðßðôåé ìå ôçí åðÝôåéï ôçò åîÝãåñóçò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ãéá ôï ëüãï áõôü ï óýëëïãïò "SOS Ôñï÷áßá ÅãêëÞìáôá", áðïöÜóéóå ôç ìåôÜèåóç ôçò êåíôñéêÞò åêäÞëùóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéåß êÜèå ÷ñüíï ãéá ôçí ÊõñéáêÞ 24 Íïåìâñßïõ óôç 1 ìì, óôï Óýíôáãìá. Ôçí çìÝñá åêåßíç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí ÁèÞíá êáé óå Üëëåò ðüëåéò ôçò ÷þñáò "ìáýñç" ðïäçëáôïðïñåßá

ãéá ôá èýìáôá ôùí ôñï÷áßùí ìå êýñéá, áëëÜ ü÷é ìüíç, áíáöïñÜ óôïõò ðïäçëÜôåò - èýìáôá. ÐáñÜëëçëá, âñßóêåôáé óå åîÝëéîç ðáíåëëáäéêÜ ç ðñùôïâïõëßá "Ðåôáëïýäåò óôçí ¢óöáëôï, Áüñáôïé íáé, Áíýðáñêôïé ü÷é". Ìéá ëåõêÞ ðåôáëïýäá æùãñáöéóìÝíç óôçí Üóöáëôï óôïí ôüðï ôïõ ôñï÷áßïõ åßíáé ðáñïýóá óå ðïëëÝò ðüëåéò, ÁèÞíá, Ñüäï, ÃéÜííåíá, ÐÜôñá, ÇñÜêëåéï, ×áíéÜ. Óôü÷ïò åßíáé, üðùò áíáöÝñåé ï ê. Êïõâßäçò, íá äçìéïõñãçèïýí üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñåò ðåôáëïýäåò, ãéáôß ôï ðñüâëçìá óôçí ÅëëÜäá åßíáé ôåñÜóôéï. "Åßíáé Ýíáò Ýììåóïò áëëÜ óáöÞò ôñüðïò, íá äåßîïõìå üôé ôá èýìáôá äåí åßíáé áñéèìïß, åßíáé ðñüóùðá. Êáé ç ðëçãÞ ãéá üóïõò Ýìåéíáí ðßóù, äåí ðñüêåéôáé íá êëåßóåé ðïôÝ". Óôïí ÐåéñáéÜ, áðü ôçí ÔåôÜñôç 13 Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé êáé ôçí ÔåôÜñôç 20 Íïåìâñßïõ, óôïí óôáèìü ôïõ ÇÓÁÐ, èá åêôßèïíôáé åßêïóé áößóåò ôïõ ÄçìÞôñç È. Áñâáíßôç ðïõ ó÷åäéÜóôçêáí ãéá íá õðïóôçñßîïõí ôéò äñÜóåéò ôïõ óõëëüãïõ "SOS Ôñï÷áß-

á ÅãêëÞìáôá". Óôï ðëáßóéï ôçò Ýêèåóçò ôçí ÐáñáóêåõÞ óôéò 7 ìì óôïí ßäéï ÷þñï èá ãßíåé óõæÞôçóç ãéá ôï æÞôçìá ôçò áóöáëïýò ìåôáêßíçóçò. Óôï ×áúäÜñé, áðü ôç ÄåõôÝñá 18 Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 22 Íïåìâñßïõ, óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ äçìáñ÷åßïõ, èá ðñáãìáôïðïéçèåß Ýêèåóç öùôïãñáößáò ôïõ ¢ããëïõ öùôïãñÜöïõ Paul Wenham - Clarke ìå èÝìá "¼ôáí ïé ÆùÝò Óõíôñßâïíôáé". Ôç ÄåõôÝñá 18 Íïåìâñßïõ óôéò 7 ìì èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôïí ßäéï ÷þñï, óõæÞôçóç ãéá ôçí ïäéêÞ áóöÜëåéá. ÁíÜëïãåò åêäçëþóåéò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óå ðüëåéò óå üëç ôçí ÅëëÜäá .

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÄéáäñïìÞ ÓðÜôùí ÄéáäñïìÞ ÓðÜôùí - Ë. Ìáñáèþíïò. Ç ïäüò ÓðÜôùí êëåéóôÞ Üñá ðáñÜêáìøç. ÓôÝêïìáé óôçí áñ÷Þ ôçò ðáñÜêáìøçò. ÅêóôáóéÜæïìáé áðü ôï èáýìá ôçò ôå÷íïëïãßáò, ôçò åðéóôÞìçò êáé ôïõ ðíåýìáôïò! Ôçñþ äåîÜ, ôçñþ æåñâÜ, ôçñþ êáé óôçí åõèåßá. ôïõ ÂÁÓÉËÇ ÖáíÜñéá ìðüëéêá ðáíôïý êáé ìéá áêïëïõèßá ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇ áðü ôáìðÝëåò êüêêéíåò ì' Üóðñç ãñáììÞ óôç ìÝóç ðïõ ëÝãáíå ðùò áðü êåé ìðïñåß êáíåßò íá… ìçí ðåñÜóåé! Ïýôå ìßá ïýôå äýï ïýôå ôñåéò… ÅðôÜ! Ôüóï óôñáâïýëéáêåò åßìáóôå åìåßò ïé ïäçãïß ðïõ èÝëïõìå åöôÜ ôáìðÝëåò (ìåôñÞóôå óôçí öùôü) ãéá íá êáôáëÜâïõìå ðùò áðü åêåß ï äñüìïò äåí ðçãáßíåé! ¹ ìÞðùò åßíáé ôóÜìðá êáé óïõ ëÝåé "ðéÜóå åöôÜ", üðùò ïé ÷ïõâáñíôÜäåò ìå ôéò ìðýñåò Üìá âñåèïýí óôï ôóáêßñ êÝöé… Ôýöëá óôá ðáíåðéóôÞìéá ðïõ ôÝëåéùóá! Äåí êáôáëÜâáéíá ãñé! Äéüôé: Ôï Ýíá öáíÜñé óïõ äåß÷íåé åõèåßá ôï Üëëï öáíÜñé ðñïò ô' áñéóôåñÜ Ôï ôñßôï öáíÜñé äåîéÜ áíáâïóâÞíåé êé õðÜñ÷åé êáé âÝëïò ðñïò ô' áñéóôåñÜ! ÌðñïóôÜ üìùò ôåß÷ïò áðü ðéíáêßäåò ðïõ ëÝíå óôáìÜôá êáé ìç ðñïò åêåß ôçí Ý÷åéò âáììÝíç áí ðáò óôçí åõèåßá êáé ðñÜóéíï áò Ý÷åé öáíÜñé ãéá åêåß… ÂãÜæù ôç öùôïãñáöéêÞ ìïõ ìç÷áíÞ êáé áðáèáíáôßæù ôç óýã÷ñïíç åðéóôÞìç. Êáé ôüôå ôé ðáñáôçñþ; Äåßôå óôçí öùôïãñáößá ôï Üëëï öáíÜñé ðïõ åßíáé ðéï ðÝñá (âëÝðåôå ôçí ðëÜôç ôïõ óôï âÜèïò áñéóôåñÜ ôçò öùôïãñáößáò). Áõôü ôï Üëëï öáíÜñé åßíáé ãé' áõôïýò ðïõ ôåëéêÜ ðáñÜ ôá åöôÜ óÞìáôá ôåëéêÜ ìðÞêáí óôï áäéÝîïäï êáé ìåôáíéùìÝíïé åðéóôñÝöïõí!!! Å, íá ìçí ðñïâëÝøïõìå êáé ãé' áõôïýò ôïõò ÷ñéóôéáíïýò Ýíá öáíÜñé; Ôé óôï êáëü; ÁíÜðôõîç Ý÷ïõìå ðéá! Äåí ÷ñåéÜæïíôáé ïéêïíïìßåò (ãéá íá

ìçí ðù ôóéãêïõíéÝò)! ÂÜëå Üëëç ìéá ìåñßäá öáíÜñé! Êáé íá 'íáé êáé õðåñõøùìÝíï êáé äéðëü (üðùò ïõßóêé) êáé, êáé… Óôç óõíÝ÷åéá (áí äåí Ýêáíá ëÜèïò) ìðÞêá áñéóôåñÜ óôçí ðáñÜêáìøç êáé ìåôÜ áðü 500 ìÝôñá ðåñßðïõ… âëÝðù ôáìðÝëá Üêïìøç ðáñÜêáìøç íá ëÝåé! Êáé ü÷é ìüíï ìßá. Êé Üëëç ðáñáðÝñá êé Üëëç… Çóý÷áóá! ¢ñá óùóôÜ åß÷á ìðåé… Ôþñá ðéá ìå ôéò ôáìðÝëåò ôï åìðÝäùíá! ¹ìïõí óßãïõñïò ãéá ôçí åðéëïãÞ ìïõ! ÊÜôé óáí íá øÞöéæá áò ðïýìå! Êáé ðþò ìïõ Þñèå óôï Üôéìï ôï ìõáëü ìïõ åêåßíç ôçí þñá ç ðáñÜêáìøç Ðéêåñìßïõ - ÓðÜôùí óïõ ëÝåé ðùò ï äñüìïò åßíáé êëåéóôüò óôçí åðéóôñïöÞ ðñïò ÐéêÝñìé, ìåôÜ ôç óõíÜíôçóÞ óïõ ìå ôï áäéÝîïäï!!! (Ôé óïõ åßíáé ôï ìõáëü…) ÌåôÜ óõíÜíôçóá Ýíá öáíÜñé ðïõ Ýöåñíå ôïõò äåîéïýò áñéóôåñÜ êáé ôïõò áñéóôåñïýò äåîéÜ! (Äåí ìéëÜù ðïôÝ ðïëéôéêÜ êé ïýôå ãéá øÜëôåò ëÝù). ÌéëÜù êáèáñÜ ãéá ïäçãïýò! Óáí ÷áæüò ðïëßôçò ðïõ åßìáé (ãéáôß áí äåí Ý÷åéò áîéþìáôá ó' áõôÞ ôç ÷þñá åßóáé ÷áæüò ïðùóäÞðïôå) áíáñùôÞèçêá ãéáôß ïé äåîéïß äåí Ýìåéíáí äåîéÜ êáé ïé áñéóôåñïß áñéóôåñÜ íá ãëõôþíáìå êáé ôï öáíÜñé… ÂÝâáéá èá ìïõ ðåéò åäþ äåí ãëõôþóáìå ôï ðñþôï ðïõ ïäçãåß óôï ðïõèåíÜ… Áõôü äåí ôï öùôïãñÜöéóá ãéáôß Þôáí ðïëý äýóêïëï íá óôáèìåýóù Ýóôù êáé ðñïóùñéíÜ. Ôï æùãñÜöéóá üìùò… (Åßìáé Üèëéïò óôï ó÷Ýäéï áëëÜ óïõ äßíù íá êáôáëÜâåéò ôé èÝëù íá ðù)… ÔÝóðá. Ðñï÷ùñþ êáé âãáßíù óôçí ÐáëáéïðáíáãéÜ. Åêåß êáôÜëáâá ðüóï ëåðôÜ ÷åéñßæïíôáé ôá èÝìáôá ôçò êõêëïöïñßáò! ÅõãåíÝóôáôá êáé ìå

ðïëý ôáêô Ý÷ïõí êáëëéôå÷íÞóåé ðïëý - ðïëý äéáêñéôéêÜ ìéá áðáëÞ êßôñéíç ãñáììÞ ðïõ Ýíáò ðïëý ðñïóåêôéêüò êáé ëåðôïëüãïò ïäçãüò èá ìðåé óôï äßëëçìá êáé èá áíáñùôçèåß áí ðñÝðåé íá ðÜåé äåîéÜ Þ ü÷é ãéá ÐáëëÞíç. (Ôé ëåðôüôçôá, ÈåÝ ìïõ!) ÂÝâáéá óïõ ëÝåé êáé åõèåßá íá ðÜåé ðÜëé èá âãåé óôçí ÐáëëÞíç (ãéá üóïõò ðÜíå ðñïò ÃÝñáêá ìåñéÜ). Ïé Üëëïé áò ðñüóå÷áí! Äåí ìðüñåóá íá êáôáëÜâù ãéáôß ïé ïäçãïß - åíþ ì' Ýâëåðáí ðïõ öùôïãñÜöéæá áõôÞ ôçí äéáêñéôéêÞ ðñïóðÜèåéá êáèïäÞãçóçò ôùí ïäçãþí ôùí å÷üíôùí ùò ìüíç âïÞèåéá ôçí Ìåãáëü÷áñç, ôçí ÐáëáéïðáíáãéÜ (ðïõ ðåñíÜíå êé áðü ìðñïóôÜ ôçò) Üíôå êáé ôïí ¢ãéï ×ñéóôüöïñï- óôáìáôïýóáí êáé ìå ñþôáãáí áðü ðïý ðÜíå ÐáëëÞíç. Ðåñßåñãï! ÓõìðÝñáóìá: Åßìáóôå óå êáëü äñüìï! ÔÝëåéï;


ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

“Ï Êáñáãêéüæçò ÂáñêÜñçò” óôï Äçìïôéêü ÊéíçìáôïèÝáôñï Ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ, óáò ðñïóêáëåß íá ðáñáêïëïõèÞóåôå ôï ÓÜââáôï, 16 Íïåìâñßïõ 2013 êáé þñá 6 ôï áðüãåõìá, ôçí ðáñÜóôáóç "Ï Êáñáãêéüæçò ÂáñêÜñçò", áðü ôï ÈÝáôñï Óêéþí "Áèáíáóßïõ", óôï Äçìïôéêü ÊéíçìáôïèÝáôñï Ìáñêïðïýëïõ "¢ñôåìéò".

Åôïéìï ôï 2014 ôï Ìïõóåßï Ìáñßá ÊÜëëáò ÁöéåñùìÝíï óå ìéá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò íôßâåò ôçò üðåñáò ôïõ 20ïý áéþíá, ôï ïìþíõìï ìïõóåßï ðáñáìÝíåé êëåéóôü áðü ôï 2004 êáé áíïßãåé êáôÜ ðåñßðôùóç. ÊáôÜëëçëç ðåñßðôùóç ðÜíôùò äåí êñßèçêå ç öåôéíÞ åðÝôåéïò ãéá ôá 90 ÷ñüíéá áðü ôç ãÝííçóç ôçò êïñõöáßáò õøßöùíïõ. Ùóôüóï, Ýíá öùò óôï ôïýíåë ôçò õðüèåóçò áõôïý ôïõ ìïõóåßïõ öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé ìå ôçí áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÁèÞíáò íá ôï ìåôáöÝñåé óå Üëëï éäéüêôçôï êôßñéï ôçò ïäïý Ìçôñïðüëåùò 44, áöïý óôçí Ôå÷íüðïëç ëåéôïõñãåß ðëÝïí ôï Âéïìç÷áíéêü Ìïõóåßï Öùôáåñßïõ. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ôñéþñïöï êôßñéï, ãýñù óôá 500 ô.ì., ôçò åðï÷Þò ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ, äéáôçñçôÝï áðü ôï 1985. Áñ÷éêÜ ðáñá÷ùñÞèçêå óôï Èåáôñéêü Ìïõóåßï, ôï ïðïßï ðïôÝ äåí ìåôáöÝñèçêå åêåß ëüãù ïéêïíïìéêþí äõóðñáãéþí. Ôþñá, üðùò ìáò ðëçñïöïñåß ç äçìïôéêÞ óýìâïõëïò êáé ðñüåäñïò ôçò Ôå÷íüðïëçò, ç ãêáëåñßóôá ÁããåëéêÞ Áíôùíïðïýëïõ, Ý÷åé îåêéíÞóåé ìåëÝôç äéáìüñöùóçò ôïõ ÷þñïõ óå Ìïõóåßï "Ìáñßá ÊÜëëáò", áðü ôçí áñ÷éôÝêôïíá Åñáôþ ÊïõôóïõäÜêç, ôç ìïõóåéïëüãï, êáèçãÞôñéá Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÁíäñïìÜ÷ç ÃêáæÞ êáé ôïí ìïõóéêïëüãï ÁëÝîáíäñï ×áñêéïëÜêç. Óýìöùíá ìå ôçí ßäéá ãßíïíôáé åíÝñãåéåò íá åíôá÷èåß óôï ÅÓÐÁ, ìå ðñïûðïëïãéóìü ðåñßðïõ 1,3 åêáô. åõñþ. Ç ðáñïýóá äçìïôéêÞ áñ÷Þ ìÜëëïí äåí èá ðñïëÜâåé íá êüøåé ôçí êïñäÝëá, áëëÜ óôü÷ïò åßíáé Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2014 íá åßíáé Ýôïéìï êáé íá åãêáéíéáóôåß. Ï íÝïò ÷þñïò, üðùò ìáò ðëçñïöïñåß ç ê. Áíôùíïðïýëïõ, èá åßíáé ùñáßïò, ìå ðùëçôÞñéï, êáöÝ óôçí ôáñÜôóá ìå èÝá óôçí Áêñüðïëç, ïðôéêïáêïõóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ê.ëð. "ÈÝëïõìå íá ðñïâÜëïõìå êáé ôçí ðñïóùðéêüôçôá êáé ôç ìïíáäéêüôçôá ôçò ÊÜëëáò". Ôá åêèÝìáôá åßíáé ðñïóùðéêÜ áíôéêåßìåíá, áãïñáóìÝíá óå äçìïðñáóßá óôï Ðáñßóé, ÷åéñüãñáöá, åðéóôïëÝò, öùôïãñáößåò, áñ÷åéáêü õëéêü êáé äçìïóéåýìáôá ãýñù áðü ôç æùÞ êáé ôç ëáìðñÞ êáñéÝñá ôçò íôßâáò, ðïõ Ý÷ïõí ðñïóöÝñåé óõëëÝêôåò, éäéþôåò, éäñýìáôá, äéóêïãñáöéêÝò åôáéñåßåò. Áí ç Üôõ÷ç éóôïñßá ôçò äçìéïõñãßáò Ìïõóåßïõ "Ìáñßá ÊÜëëáò" ðáßñíåé ìéá èåôéêÞ ôñïðÞ, äåí óõìâáßíåé ôï ßäéï êáé ìå ôï óðßôé ôçò ïäïý Ðáôçóßùí óôï ïðïßï Ýæçóå ç èñõëéêÞ ìïñöÞ ôçò ðáãêüóìéáò üðåñáò áðü ôï 1937 Ýùò ôï 1945, ìáæß ìå ôç ìçôÝñá êáé ôçí áäåñöÞ ôçò. Óçìáíôéêü äåßãìá ðïëõêáôïéêßáò ôçò ðåñéüäïõ 1921-1932, Ýñãï ôïõ áñ÷éôÝêôïíá Êþóôá Êéôóßêç, ôï êôßñéï Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß äéáôçñçôÝï, áëëÜ Ý÷åé êñéèåß áóýìöïñï ãéá áíáêáßíéóç áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ, ôï Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï, êáé ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò. Ùóôüóï ôï åíäéáöÝñïí ôïõ äÞìïõ Áèçíáßùí ãéá ôçí áîéïðïßçóÞ ôïõ ãåííÜ êÜðïéåò åëðßäåò. Ãéá ôçí ïéêßá ÊÜëëáò Ý÷åé åêöñÜóåé åíäéáöÝñïí êáé ôï æåýãïò Âáóßëç Âáóéëéêïý êáé ÂÜóùò Ðáðáíôùíßïõ ðïõ ïñáìáôßæïíôáé íá äçìéïõñãçèåß åêåß ç Áêáäçìßá ËõñéêÞò ÔÝ÷íçò, óôï üíïìá ôçò Ìáñßáò ÊÜëëáò. Êáé áò ìçí îå÷íÜìå ôá ëüãéá ôçò ôåëåõôáßáò: "Ôï áßìá ìïõ åßíáé åëëçíéêü êáé áõôü äåí ôï óâÞíåé êáíåßò".

11

Ç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí äéïñãáíþíåé Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå ôßôëï "Ðïëõôå÷íåßï 1973" èÝëïíôáò íá ôéìÞóåé ôç óõìðëÞñùóç 40 åôþí áðü ôçí åîÝãåñóç ôùí öïéôçôþí, ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 1973. Ç Ýêèåóç, ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé óôïí óõíåäñéáêü ÷þñï ôçò ÂïõëÞò, åðß ôçò ëåùöüñïõ Áìáëßáò 22-24, èá åãêáéíéáóôåß óÞìåñá, ÐáñáóêåõÞ, 15 Íïåìâñßïõ, êáé þñá 10:00 áðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí, ê. ÅõÜããåëï-Âáóßëåéï É. ÌåúìáñÜêç.

ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÕ

Ï ×áôæçáâÜôçò ìáæß ìå ôïí Êáñáãêéüæç, ðáßñíïõí ôçí Üäåéá áðü ôïí Âåæýñç ãéá íá åñãáóôïýí ùò âáñêÜñçäåò óôï ÐÝñáìá. Ï Êáñáãêéüæçò ìåôáöÝñåé ìå ôçí âÜñêá ôïõ áðü ôïí öÜñï óôçí Üëëç ìåñéÜ ôçò ðüëçò, üëïõò ôïõò ãíùóôïýò Þñùåò ôïõ ÈåÜôñïõ Óêéþí. Ï ëáúêüò ìáò Þñùáò, ìå ôá êáìþìáôÜ ôïõ, èá ìðëÝîåé óå ìåãÜëåò öáóáñßåò, óêïñðþíôáò ôï ãÝëéï óå ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò. Ç ôéìÞ åéóüäïõ åßíáé ðÝíôå åõñþ, åíþ õðÜñ÷åé åéäéêÞ ðñïóöïñÜ ãéá ôïõò ÁíÝñãïõò êáé ôïõò Ðïëýôåêíïõò. Ìå ôçí åðßäåéîç ôçò ó÷åôéêÞò êÜñôáò, èá ÷ïñçãåßôáé Ýíá äùñåÜí åéóéôÞñéï, óôïõò äéêáéïý÷ïõò.

ATTIKO BHMA

ðïëéôéóìüò

Åêèåóç öùôïãñáößáò “Ðïëõôå÷íåßï 1973”

Ì

áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

Ýóá áðü øçöéáêÝò áíáðáñáãùãÝò öùôïãñáöéþí áðü ôï áñ÷åßï ôïõ áõôüðôç ìÜñôõñá ôùí äñáìáôéêþí ãåãïíüôùí ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ãíùóôïý öùôïñåðüñôåñ, Âáóßëç Êáñáãåþñãïõ, ç Ýêèåóç ðáñïõóéÜæåé ôç öïéôçôéêÞ åîÝãåñóç åíáíôßïí ôçò óôñáôéùôéêÞò äéêôáôïñßáò, ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 1973, êáé ôç âßáéç êáé áéìáôçñÞ êáôáóôïëÞ ôçò. ¼ðùò óçìåéþíåé ï ÈáíÜóçò ÁëáôÜò, ï ïðïßïò Ýêáíå ôçí åðéëïãÞ ôùí öùôïãñáöéþí ðïõ åêôßèåíôáé, "áõôÝò áöçãïýíôáé êáñÝ-êáñÝ ôéò äýóêïëåò åêåßíåò þñåò ðïõ ïé íÝïé èÝëçóáí ìå ôüëìç íá äéåêäéêÞóïõí ôï ìÝëëïí ôïõò.

¢ìåóåò, áðïêáëõðôéêÝò, äéåéóäõôéêÝò, áðïôåëïýí ìïíáäéêÜ íôïêïõìÝíôá, üðïõ ï éóôïñéêüò ìðïñåß íá óêýøåé ãéá íá áíôëÞóåé ëåðôïìÝñåéåò êáé íá äåé ôçí áëÞèåéá áðïôõðùìÝíç ìå üëç ôç äýíáìÞ ôçò". ÐïëëÝò áðü ôéò öùôïãñáößåò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óôçí ¸êèåóç äçìïóéåýôçêáí óôïí åëëçíéêü êáé êõñßùò óôïí îÝíï ôýðï, åíþ áñêåôÝò Þôáí ìÝ÷ñé ðñüóöáôá áíÝêäïôåò. Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ Íïåìâñßïõ 2013 êáé èá ðáñáìÝíåé áíïéêôÞ ãéá ôï êïéíü áðü ôéò 10:00´ ìÝ÷ñé ôéò 18:00´ êáèçìåñéíÜ, ÓÜââáôï êáé ÊõñéáêÞ.

ÎåêéíÜ ôï 26o Ðáíüñáìá Åõñùðáúêïý ÊéíçìáôïãñÜöïõ Ìå ðñåìéÝñåò ôáéíéþí ðïõ âñáâåýôçêáí óôá äéåèíÞ öåóôéâÜë êáé áñêåôÝò åêðëÞîåéò, üðùò ç ðñïâïëÞ ìÝñïõò ôçò íÝáò ôáéíßáò ôïõ ÃéÜííç Ïéêïíïìßäç êáé ôçò åîáöáíéóìÝíçò áðü ôïí ßäéï, êüðéáò, ôïõ êéíçìáôïãñáöéêïý íôåìðïýôïõ ôïõ Stanley Kubrick áëëÜ êáé ìå ðáñÜëëçëåò åêäçëþóåéò, îåêßíçóå ÷èåò ôï 26ï Ðáíüñáìá Åõñùðáúêïý ÊéíçìáôïãñÜöïõ. To áèçíáúêü êéíçìáôïãñáöéêü ñáíôåâïý ôïõ ÍïÝìâñç, ðïõ ðåñéìÝíïõí êÜèå ÷ñüíï ÷éëéÜäåò ¸ëëçíåò óéíåößë, êáôÝöèáóå. Ôï 26ï Ðáíüñáìá Åõñùðáúêïý ÊéíçìáôïãñÜöïõ, äéåîÜãåôáé öÝôïò áðü ôéò 14 Ýùò êáé ôéò 27 Íïåìâñßïõ 2013. Ðåñéóóüôåñåò áðü 70 ôáéíßåò áðü ôçí åõ-

ñùðáúêÞ êáé ôçí ðáãêüóìéá êéíçìáôïãñáößá èá ðáñïõóéáóôïýí óôéò 14 çìÝñåò ôçò äéÜñêåéáò ôïõ öåóôéâÜë. ÓõãêåêñéìÝíá, áðü ôéò 14 Ýùò êáé ôéò 20 Íïåìâñßïõ óôïõò êéíçìáôïãñÜöïõò ËÁÚÓ - ÔáéíéïèÞêç ôçò ÅëëÜäïò êáé Capitol 3D Cinema, êáé áðü ôéò 21 Ýùò êáé ôéò 27 Íïåìâñßïõ óôïí êéíçìáôïãñÜöï ÉíôåÜë. ¼ðùò êÜèå ÷ñüíï, óôï Äéáãùíéóôéêü ÔìÞìá ôïõ öåóôéâÜë, ðñüóöáôåò åõñùðáúêÝò ðáñáãùãÝò ðïõ äåí Ý÷ïõí áãïñáóôåß áðü ¸ëëçíá äéáíïìÝá èá äéáãùíéóôïýí ãéá ôï âñáâåßï ôïõ ÐáíïñÜìáôïò. Tï âñáâåßï ôçò Äéåèíïýò Ïìïóðïíäßáò ÊéíçìáôïãñÜöïõ (FIPRESCI) èá áðïíåßìïõí ôñßá ìÝëç ôçò, áðü ôç Ñïõìáíßá, ôç Íïñâçãßá êáé ôçí ÅëëÜäá, åíþ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ôï Ðáíüñáìá Ý÷åé èåóðßóåé êáé ôï âñáâåßï êïéíïý ðïõ áðïíÝìåé 5ìåëÞò åðéôñïðÞ áíáãíùóôþí ôïõ ðåñéïäéêïý Áèçíüñáìá.

Óôç óêçíÞ ôçò ÅËÓ ï “Êáñõïèñáýóôçò” ôïõ Ôóáúêüöóêé O "Êáñõïèñáýóôçò" ôïõ Ôóáúêüöóêé, Ýíá áðü ôá ðéï äéÜóçìá ìðáëÝôá üëùí ôùí åðï÷þí êáé ç ïìïñöüôåñç éóôïñßá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, óå ÷ïñïãñáößá ÑåíÜôï ÔæáíÝëëá, åðéóôñÝöåé óôçí ÅèíéêÞ ËõñéêÞ ÓêçíÞ, áðü ôéò 23 Íïåìâñßïõ êáé ãéá 15 ðáñáóôÜóåéò Ýùò ôéò 5 Éáíïõáñßïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ëáìðåñÞ ðáñáãùãÞ ìå èåáìáôéêÜ óêçíéêÜ êáé ðëïýóéá êïóôïýìéá ðïõ ìåôáöÝñåé ôï êïéíü óôïí êüóìï ôïõ ðáñáìõèéïý. Óôïí "Êáñõïèñáýóôç" áíáäåéêíýïíôáé ïé óðïõäáßåò äõíáôüôçôåò ôùí ÷ïñåõôþí ôïõ ÌðáëÝôïõ ôçò ÅËÓ, åíþ ÷Üñç óôéò ôÝóóåñéò äéáöïñåôéêÝò äéáíïìÝò, ôï êïéíü èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá áíáêáëýøåé êáé íá áðïëáýóåé ôïõò êáôáîéùìÝíïõò áëëÜ êáé íåüôåñïõò ÷ïñåõôÝò ôïõ óõíüëïõ. Ï "Êáñõïèñáýóôçò" äéêáßùò èåùñåßôáé Ýíá áðü ôá äçìïöéëÝóôåñá ìðáëÝôá ôïõ ñåðåñôïñßïõ, áöïý ç óõíáéóèçìáôéêÞ äýíáìç êáé ç èåáôñéêüôçôá ôçò ìïõóéêÞò ôïõ Ôóáúêüöóêé ìáãåýïõí ôï êïéíü. Ç óõãêåêñéìÝíç ïíåéñéêÞ ÷ïñïãñáößá ôïõ ÑåíÜôï ÔæáíÝëëá ðñùôïðáñïõóéÜóôçêå ôï 2000 óôçí ÊñáôéêÞ ¼ðåñá ôçò ÂéÝííçò. Ôï 2012 ï ÔæáíÝëëá ÷ïñïãñÜöçóå îáíÜ ôïí "Êáñõïèñáýóôç" åéäéêÜ ãéá ôï ìðáëÝôï ôçò ÅËÓ, óå ìéá åíôõðùóéáêÞ ðáñáãùãÞ ðïõ åíèïõóßáóå êïéíü êáé êñéôéêïýò. Ôá óêçíéêÜ êáé ôá êïóôïýìéá ôçò ðáñáãùãÞò Ý÷åé ó÷åäéÜóåé ï äéáêåêñéìÝíïò óêçíïãñÜöïò Êñßóôïö ÊñÝìåñ, ï ïðïßïò Ý÷åé óõíåñãáóôåß ìå óçìáíôéêÜ ëõñéêÜ èÝáôñá, üðùò ç ÊñáôéêÞ ¼ðåñá ôçò ÂéÝííçò, ç ÊñáôéêÞ ¼ðåñá ÄñÝóäçò, ç ÃåñìáíéêÞ ¼ðåñá ÑÞíïõ, ôï ÈÝáôñï ôùí Áíáêôüñùí ÌïíÜ÷ïõ, ôï Êñáôéêü ÈÝáôñï ÂéóìðÜíôåí ê.Ü. Ðñüãñáììá ðáñáóôÜóåùí: 23, 24 Íïåìâñßïõ, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31 Äåêåìâñßïõ, 3, 4, 5 Éáíïõáñßïõ 2014.

¿ñá Ýíáñîçò 20:00 (Êáô' åîáßñåóç, ç ðáñÜóôáóç ôçò 31çò Äåêåìâñßïõ îåêéíÜ óôéò 19.00). ÌïõóéêÞ äéåýèõíóç: Ãéþñãïò ÂñÜíïò - ÓôÝöáíïò ÔóéáëÞò. ×ïñïãñáößá: ÑåíÜôï ÔæáíÝëëá. ÓêçíéêÜ - Êïóôïýìéá: Êñßóôïö ÊñÝìåñ. Öùôéóìïß: ÑåíÜôï ÔæáíÝëëá. Äéåýèõíóç ÐáéäéêÞò ×ïñùäßáò: ÌÜôá Êáôóïýëç. ÓõììåôÝ÷åé ç ÐáéäéêÞ ×ïñùäßá ôçò ÅËÓ ÔéìÝò åéóéôçñßùí: 20 åõñþ, 25 åõñþ, 30 åõñþ, 40 åõñþ, 45 åõñþ, 50 åõñþ. ÔéìÞ ðáéäéêïý êáé öïéôçôéêïý åéóéôçñßïõ: 15 åõñþ. Óôçí ðáñÜóôáóç ôçò ÐáñáóêåõÞ 30 Íïåìâñßïõ, üëåò ïé êáôçãïñßåò ôùí åéóéôÞñéùí äéáôßèåíôáé ìå Ýêðôùóç 15%, óôï ðëáßóéï ôçò êïéíùíéêÞò ôéìïëïãéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò ÅËÓ.


12

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Óõììåôåß÷áí ðåñßðïõ 30.000 áèëçôÝò óå üëåò ôéò äéáäñïìÝò

31ïò Ìáñáèþíéïò: Ìéá ìåãÜëç óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

"¼ëïò ï êüóìïò íá ôñÝ÷åé" ðñïôñÝðåé ï 36÷ñïíïò ÄçìÞôñçò Ìáóïýñáò, ðïõ ôáîßäåøå áðü ôç Öùêßäá ãéá ôïí Ìáñáèþíéï. Ðáíôïý ÷áìïãåëáóôÜ ðñüóùðá. Ç 25÷ñïíç ¢ííá ÐáððÜ áðü ôçí ÁèÞíá ÷áßñåôáé ðïõ "ïé äñüìïé Ýóôù ãéá ìéá ìÝñá ãßíïíôáé äéêïß ìáò, ãåìßæïõí áðü áíèñþðïõò, Ýîù ôá áõôïêßíçôá". Óôéò ìéêñüôåñåò äéáäñïìÝò ôï ðëÞèïò Þôáí ðéï åôåñüêëçôï. Ç Óïößá êáé ï Ðáýëïò Öéëßððïõ ìå ôéò äýï êüñåò ôïõò, ôçí 5÷ñïíç Ëõäßá êáé ôï 5 ìçíþí ìùñü óôï êáñüôóé Ýôñåîáí ïéêïãåíåéáêþò óôï áãþíá äñüìïõ 5 ÷ëì. ¸÷ïõí îáíáðÜñåé ìÝñïò êáé ç Ëõäßá êéíåßôáé Üíåôá áíÜìåóá óå ðáãêïóìßïõ öÞìçò áèëçôÝò êáé ôáõôü÷ñïíá ðáßæåé ìå ôç ìéêñÞ ôçò áäåñöÞ. Åîïìïëïãåßôáé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ðùò êÜðïõ-êÜðïõ óôç äéáäñïìÞ áíÝâáéíå êáé óôï êáñüôóé, ôï ïðïßï Ýóðñù÷íå ç Óïößá êáé Ýôñå÷áí ìáæß. "Ìå ìéá óôïé÷åéþäç öõóéêÞ êáôÜóôáóç üëïé ìðïñïýí íá ôï êÜíïõí. Åßíáé åõêïëüôåñï áðü ü,ôé áêïýãåôáé" ëÝåé ç Óïößá. Ç Êáôåñßíá ÊïñáÞ, 67 åôþí, Ýôñåîå ãéá ôñßôç ÷ñïíéÜ ôá 5 ÷ëì. "Åßíáé ìïíáäéêÞ åìðåéñßá, áîßæåé êáíåßò íá ôñÝîåé. ÁéóèÜíåóáé Þñùáò. Ï êáèÝíáò êÜíåé ü,ôé ìðïñåß ìå ôçí çëéêßá ðïõ Ý÷åé" óçìåéþíåé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ. Ìå ôç ëÞîç ôùí äéáäñïìþí, ôï ÆÜððåéï êáé ï Åèíéêüò ÊÞðïò ðëçììõñßæïõí áðü ôïõò ÷éëéÜäåò óõììåôÝ÷ïíôåò, ðïõ ìáæß ìå ôïõò êõñéáêÜôéêïõò åðéóêÝðôåò äßíïõí Ýíá Üëëï ôüíï óôïí ÊÞðï áõôÞ ôçí çëéüëïõóôç çìÝñá.

Ïé íéêçôÝò Õðü ôïõò Þ÷ïõò ôùí ôõìðáíéóôþí ðïõ ðáñáôÜ÷èçêáí óôçí åõèåßá ôïõ ôåñìáôéóìïý êáé ìå ôéò éá÷Ýò ôùí ÷éëéÜäùí áíèñþðùí óôéò åîÝäñåò ôïõ Ðáíáèçíáúêïý Óôáäßïõ, Ýêïøå ðñþôïò ôï íÞìá ôïõ ôåñìáôéóìïý ï ÃéÝãêï ÊéðêïãêÝé. Ï 25÷ñïíïò äñïìÝáò, óôï íôåìðïýôï ôïõ óå ìáñáèþíéï, ôåñìÜôéóå óå 2 þñåò 13.59. Ï ÊåíõÜôçò åêìåôáëëåýôçêå ôçí êáêÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá âñÝèçêå ôçí ÊõñéáêÞ ï ÑÜéìïíô Ìðåô êáé ðñüóèåóå ìéá óçìáíôéêÞ óôéãìÞ, óôçí ãåìÜôç ôïõ êáñéÝñá. "Åßìáé ðïëý åõ÷áñéóôçìÝíïò. ¹ôáí Ýíáò ðïëý ùñáßïò áãþíáò êáé ôïõ ÷ñüíïõ èá åðéóôñÝøù óôçí ÁèÞíá ãéá íá õðåñáóðéóôþ ôïí ôßôëï ìïõ", åßðå ï íéêçôÞò ôïõ áãþíá. Óôç äåýôåñç èÝóç ìå 2.14.40 ôåñìÜôéóå ï åðßóçò ÊåíõÜôçò ÊéìÝëé Íôßêóïí, ðïõ êáôÜöåñå óôá ôåëåõôáßá ìÝôñá íá áíôÝîåé óôçí ðßåóç ôïõ ÍôÝéâéíô Êßðñïñéñ (2.14.47). Ôï öáâïñß ôçò êïýñóáò êáé íéêçôÞò äýï öïñÝò ôçò êëáóéêÞò äéáäñïìÞò ÑÜéìïíô Ìðåô, åãêáôÝëåéøå ôïí áãþíá ôïõ. "Ï áãþíáò Þôáí õðÝñï÷ïò. ÔñÝ÷ù åäþ êáé äõï ÷ñüíéá ìáñáèùíßïõò. Åßíáé ç ðñþôç ìïõ öïñÜ ðïõ ôñÝ÷ù óôçí ÁèÞíá êáé óßãïõñá èá åðéóôñÝøù", åßðå ï äåýôåñïò ôïõ áãþíá, åíþ ï ôñßôïò êåíõÜôçò ôçò ðáñÝáò óõìðëÞñùóå: "¹ôáí ðïëý äýóêïëïò áãþíáò, áëëÜ èÝëù íá îáíáÝëèù íá êÜíù áêüìç êáëýôåñç åðßäïóç. Ìïõ áñÝóïõí ïé äýóêïëåò äéáäñïìÝò, ôá ðÜù êáëýôåñá óå áõôÝò. Åßìáé éêáíïðïéçìÝíïò". Ï ×ñéóôüöïñïò Ìåñïýóçò ôéò ôåëåõôáßåò äÝêá çìÝñåò ôáëáéðùñÞèçêå áðü ðñüâëçìá ßùóçò, üìùò, áõôü äåí ôï Ýêáìøå. Ï äñïìÝáò áðü ôçí ×ßï ôåñìÜôéóå óå 2.24.09 êáé ìðÞêå êé åêåßíïò óôç ëßóôá ôùí íéêçôþí ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ÐñùôáèëÞìáôïò. Ï áèëçôÞò ôïõ Óôáýñïõ ÊáññÝ Ýìåéíå åíôõðùóéáóìÝíïò áðü ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ êüóìïõ ôüóï êáôÜ ìÞêïò ôçò äéáäñïìÞò, ìá ðïëý ðåñéóóüôåñï ìÝóá óôï óôÜäéï. "Äåí ìðïñþ íá óõíåéäçôïðïéÞóù áêüìç ôé Ýêáíá. ÐÝñõóé óõììåôåß÷á ðñþôç öïñÜ êáé ìðÞêá äåýôåñïò óôï óôÜäéï êáé åß÷á åêðëç-

êôéêÞ õðïäï÷Þ, áëëÜ áõôü ðïõ Ýæçóá óÞìåñá Þôáí ôï êÜôé Üëëï Áõôü ðïõ êÜíåé ôçí íßêç ìïõ ðéï óçìáíôéêÞ åßíáé ç áîßá ôùí áíôéðÜëùí. Ôçí áöéåñþíù ôç íßêç óôçí ×ßï", åßðå ï Ìåñïýóçò, ðïõ áðïôåëåß Ýíá áðü ôá íÝá ðñüóùðá óôïí ìáñáèþíéï. Óôç äåýôåñç èÝóç ìå 2.25.37 ôåñìÜôéóå ï Êþóôáò Ðïýëéïò êáé óôçí ôñßôç áãêáëéÜ ìå ôçí êüñç ôïõ ï ÄçìÞôñçò ÈåïäùñáêÜêïò (2.27.18). "¸÷áóá ôïí áãþíá, äéüôé ãéá ìÝíá óçìáóßá åß÷å ç íßêç êáé ü÷é ï ÷ñüíïò. Ç æÝóôç üìùò ìå åðçñÝáóå êáé óôá ôåëåõôáßá 10 ÷ëì ïé äõíÜìåéò ìïõ ìå ðñüäùóáí. Ç äåýôåñç èÝóç óôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá äåí ðáýåé íá åßíáé ìéá ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. Áöéåñþíù ôïí áãþíá óôç óýæõãü ìïõ êáé èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôïí óýëëïãï ìïõ, Ðáíáèçíáúêü, üëïõò üóïõò ìå óôçñßæïõí êáé üóïõò ðéóôåýïõí óôï åõ áãùíßæåóèáé, óôïí êáèáñü áãþíá êáé óå üóá ï áèëçôéóìüò ðñåóâåýåé ãéá ôç äéáìüñöùóç ìéáò õãéïýò ðñïóùðéêüôçôáò", åßðå ï Ðïýëéïò åíþ áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ÈåïäùñáêÜêïò ó÷ïëßáóå: "Äåí Þôáí óôü÷ïò ìïõ ç íßêç. Ãéá ìÝíá ç ÷ñïíéÜ åß÷å ôåëåéþóåé ìå ìéá ìåãÜëç íßêç óôéò õðåñáðïóôÜóåéò. Ìå åíäéÝöåñå íá ìçí ëåßøù áðü ôç äéïñãÜíùóç. Åßíáé ç Ýâäïìç öïñÜ ðïõ óõììåôÝ÷ù êáé Þèåëá íá ðÜñù Ýíá ìåôÜëëéï. Ìüëéò óôï 10ï ÷éëéüìåôñï áíáãêÜóôçêå íá åãêáôáëåßøåé ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ, ï ðåñóéíüò íéêçôÞò Ìé÷Üëçò ÐáñìÜêçò, ï ïðïßïò áíôéìåôþðéóå ðñïâëÞìáôá ìå ôï óôïìÜ÷é ôïõ. Ìå íßêç óõíüäåõóå ôçí ðñþôç ôçò óõììåôï÷Þ óôïí ÊÌÁ, ç ÍÜíóé Ñüôéôò. Ç ÊåíõÜôéóóá ôåñìÜôéóå óå 2.41.34 åðçñåáóìÝíç áðü ôéò õøçëÝò èåñìïêñáóßåò. "Ï êáéñüò Þôáí ðïëý æåóôüò êáé ç äéáäñïìÞ ðÜñá ðïëý äýóêïëç. Áêüìç êáé ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá äåí åßìáé éêáíïðïéçìÝíç áðü ôçí åðßäïóç áëëÜ êÝñäéóá êáé ðÜíôá åßíáé êáëÞ ìéá íßêç", åßðå ç íéêÞôñéá, åíþ ç ÓâéôëÜíá ÓôÜíêï, ç ïðïßá ôåñìÜôéóå äåýôåñç ìå 2.41.59, äÞëùóå: "Åß÷á ôñÝîåé îáíÜ óôçí ÁèÞíá ðñéí ôñßá ÷ñüíéá, áëëÜ ðáñüôé åß÷á éäÝá áðü ôç äéáäñïìÞ äåí óçìáßíåé üôé Þôáí åõêïëüôåñï. ÈÝëù íá îáíáôñÝîù óôçí ÁèÞíá. Ìðïñåß íá ìçí Ýêáíá ôï ñåêüñ ìïõ áëëÜ ç åðßäïóç åßíáé êáëÞ óå ìéá ôüóï äýóêïëç äéáäñïìÞ". Ôñßôç óôçí ãåíéêÞ êáôÜôáîç êáé ðñþôç óôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá áíáäåß÷èçêå ç ÌÜãäá ÃáæÝá, óôçí äÝêáôç óõììåôï÷Þ ôçò óôç äéïñãÜíùóç. Ç Ýìðåéñç äñï-

ìÝáò ôåñìÜôéóå óå 2.46.03 êáé Ýêáíå ôñåéò ôéò íßêåò ôçò óôçí êëáóéêÞ äéáäñïìÞ. "Ìå ôéò óõíèÞêåò ðïõ õðÞñ÷áí äåí ìðïñïýóá íá êõíçãÞóù åðßäïóç áëëÜ óôïí ÊÌÁ ìåôñÜåé ç óõììåôï÷Þ êáé óôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá ç èÝóç. Ïðüôå åßìáé éêáíïðïéçìÝíç ìå ôçí óçìåñéíÞ ìïõ åìöÜíéóç", åßðå. Äåýôåñç ìå 2.50.38 Þôáí ç Íôåíßæ ÄçìÜêç êáé ôñßôç ç ÎÝíéá ÊáôóéìÜíôïõ ìå 2.56.22.

×áìïãåëáóôÜ ðñüóùðá ×éëéÜäåò Üíèñùðïé ðÝñáóáí ôçí ÊõñéáêÞ áðü ôï ÊáëëéìÜñìáñï óôÜäéï êé Ýãéíáí êïììÜôé ìéáò åíôõ-

ðùóéáêÞò ãéïñôÞò. Ç ðáñïõóßá ôïõ êüóìïõ óôéò åîÝäñåò Þôáí êÜôé ðáñáðÜíù áðü "èåñìÞ", åíþ éäéáßôåñï ñõèìü Ýäùóå ïìÜäá ôõìðáíéóôþí ðïõ ðáñáôÜ÷èçêå óôçí ôåëéêÞ åõèåßá. Óôï öåôéíü ìáñáèþíéï Ýôñåîáí êïíôÜ 9.000 Üíèñùðïé, áñéèìüò ðïõ áðïôåëåß ñåêüñ, åíþ åß÷áí äçëùèåß 11.000 êáé ðÞãáí íá ðáñáëÜâïõí ôï íïýìåñï ôïõò 10.000. Óå üëåò ôéò áðïóôÜóåéò ôçò äéïñãÜíùóçò óõììåôåß÷áí ðåñßðïõ 30.000 äñïìåßò. Éäéáßôåñç óôéãìÞ óôç äéÜñêåéá ôïõ åêðëçêôéêïý ÊõñéáêÜôéêïõ ðñùéíïý óôï ÊáëëéìÜñìáñï óôÜäéï Þôáí ç âñÜâåõóç ôñéþí óçìáíôéêþí ðñïóùðéêïôÞôùí ôïõ áèëçôéóìïý. Ï êÜôï÷ïò ôïõ ðáãêïóìßïõ

>> Ó÷üëéï èåáôÞ Ðáñáêïëïýèçóá ìáæß ìå êÜðïéïõò ößëïõò ôïí Ìáñáèþíéï áãþíá ôçò 10/11/2013 óå Ýíá óçìåßï ôçò äéáäñïìÞò êïíôÜ óôç äéáóôáýñùóç ÑáöÞíáò. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé âïÞèçóå êáé ï êáéñüò áëëÜ ï êüóìïò ðïõ ðáñáêïëïõèïýóå ôïí áãþíá Þôáí ðåñéóóüôåñïò áðü êÜèå Üëëç öïñÜ. Íïéþèáìå óõãêßíçóç êáé èáõìáóìü ãéá ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò ó’ áõôÞ ôçí õðåñðñïóðÜèåéá ôïõò êáé ãéá ôï ìåãáëåßï ôçò øõ÷Þò ôïõò, íá Ýñèïõí áðü ôá ðÝñáôá ôïõ êüóìïõ ãéá íá ëÜâïõí ìÝñïò óôçí êëáóéêÞ äéáäñïìÞ ôïõ Ìáñáèùíßïõ. ÖõóéêÜ ôïõò ÷åéñïêñïôïýóáìå êáé ïé áãùíéæüìåíïé ìáò áíôáðÝäéäáí ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõò åßôå ìå Ýíá íåýìá ôïõ ÷åñéïý ôïõò åßôå ìå Ýíá ÷áìüãåëï åßôå âÜæïíôáò ôï ÷Ýñé ôïõò óôï ìÝñïò ôçò êáñäéÜò. Äßðëá ìáò ðáñáêïëïõèïýóáí ìáæß ìáò, äýï êõñßåò ïé ïðïßåò êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ áãþíá, ðÝñáí ôïõ ÷åéñïêñïôÞìáôïò äåí óôáìÜôçóáí ïýôå óôéãìÞ íá åíèáññýíïõí ôïõò äñïìåßò êáé ìå ôç öùíÞ ôïõò. ÁõôÝò ïé êõñßåò Ýðáéñíáí äéðëÜ ÷áìüãåëá äéðëïýò ÷áéñåôéóìïýò êáé åõ÷áñéóôßåò áðü ôïõò äñïìåßò. ÂëÝðïíôáò ôï âñÜäõ ôéò åéäÞóåéò ôéò ó÷åôéêÝò ìå ôïí Ìáñáèþíéï åßäá êáé ôç äÞëùóç ôçò Åëëçíßäáò ðñùôáèëÞôñéáò ðïõ áíáöÝñèçêå ìå ðïëý ÷áñÜ êáé åõ÷áñßóôçóç ãéá ôïí ìåãÜëï áñéèìü ôùí èåáôþí ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ôïí áãþíá áëëÜ êáé ðüóï óçìáíôéêÞ Þôáí ç ðáñïõóßá ôïõ êüóìïõ ãéá ôç äéêÞ ôçò åðßäïóç. Íïìßæù üôé ç ðáñïõóßá üëùí ôùí Áèçíáßùí êáé éäéáßôåñá ôùí êáôïßêùí ôùí ãåéôïíéêþí ðñïò ôç Ëåùöüñï Ìáñáèþíïò ðåñéï÷þí èá åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ êáé ðñóöïñÜ ðñïò áõôïýò ôïõò áöáíåßò Þñùåò äñïìåßò ðïõ ëáìâÜíïõí ìÝñïò üóï êáé óôçí éäÝá ôçò áíáâßùóçò ôçò éóôïñéêüôçôáò áõôïý ôïõ ãåãïíüôïò. Èá Þèåëá íá óõã÷áñþ êáé äçìüóéá ôéò äýï êõñßåò ðïõ ìå Ýíèåñìç óõììåôï÷Þ ôïõò âïçèïýí êáé óôçí åðéôõ÷ßá ôçò äéïñãÜíùóçò ôïõ Ìáñáèùíßïõ áëëÜ êáé óôçí åéêüíá ôçò ÅëëÜäáò óôïõò ÷éëéÜäåò ðñåóâåõôÝò-äñïìåßò ðïõ Ýëáâáí ìÝñïò. ×ÑÇÓÔÏÓ ÐÁÕËÏÕ


ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

åðéêáéñüôçôá

ATTIKO BHMA

13

ãéïñôÞ ìå ñåêüñ óõììåôï÷þí

ñåêüñ óôï åðß êïíôþ êáé áíôéðñüåäñïò ôçò IAAF ÓåñãêÝé Ìðïýìðêá, ï ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Ïìïóðïíäßáò Âéñôò êáé ç äéåõèýíôñéá ôïõ ìáñáèùíßïõ ôçò Âïóôþíçò Ôæüáí Öëáìßíéï, ôéìÞèçêáí áðü ôï ÓÅÃÁÓ, ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò óôïí áèëçôéóìü. Ï áóçìÝíéïò ïëõìðéïíßêçò ôçò ÁèÞíáò óôï Ìáñáèþíéï, Ìåìð Êåöëåæßíêé åðÝóôñåøå óôïí áãùíéóôéêü ÷þñï ôïõ Ðáíáèçíáúêïý Óôáäßïõ êáé Ýêáíå ôçí âñÜâåõóç óå äýï ìéêñïýò äñïìåßò, ðïõ ìåôåß÷áí óôïí ðáéäéêü áãþíá. Ôï ðáñþí óôïí áãþíá Ýäùóå êáé ï äÞìáñ÷ïò ÁèÞíáò Ãéþñãïò Êáìßíçò, ï ïðïßïò äÞëùóå: "Ðïëý ìåãÜëç çìÝñá ãéá ôçí ÁèÞíá. Ç ðñïóÝëåõóç ôïõ êüóìïõ åßíáé ìåãáëýôåñç áðü êÜèå Üëëç öïñÜ, êÜôé ðïõ äåß÷íåé üôé ï ÊÌÁ Ý÷åé ñéæþóåé óôç óõíåßäçóç ôïõ êüóìïõ”. Óôïí ðáéäéêü áãþíá Ýôñåîå êáé ï ãéïò ôïõ. Ëßãï ðñéí ðÜñåé ôç èÝóç ôïõ óôçí áöåôçñßá, ðñïêåéìÝíïõ íá äþóåé ôçí åêêßíçóç óôïí 31ï Êëáóéêü Ìáñáèþíéï, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò, äÞëùóå, ìåôáîý Üëëùí, ôá åîÞò: "Ï Êëáóéêüò Ìáñáèþíéïò ôçò ÁèÞíáò åßíáé Ýíá ìïíáäéêü áèëçôéêü ãåãïíüò. Áðïôåëåß ìéá óçìáíôéêÞ åõêáéñßá ðñïâïëÞò ôçò ÁèÞíáò óôï åîùôåñéêü ðïõ ðñïóðáèïýìå íá ôçí áîéïðïéÞóïõìå ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï. ÊÜèå ÷ñüíï, ÷éëéÜäåò áèëçôÝò

óõììåôÝ÷ïõí óôçí éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ êáé ìåôáöÝñïõí ôçí åìðåéñßá óôçí ðáôñßäá ôïõò. Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò óôçñßæåé áõôÞ ôç äéïñãÜíùóç êáé ïéêïíïìéêÜ êáé ïñãáíùôéêÜ. Ç ÁèÞíá êáé ç ÁôôéêÞ Ý÷åé áíÜãêç ôçí áéóéïäïîßá êáé ôï ÷áìüãåëï ôùí áèëçôþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí". O êáëýôåñïò åðéêïíôéóôÞò üëùí ôùí åðï÷þí êáé Ýíáò áðü ôïõò êáëýôåñïõò óýã÷ñïíïõò áèëçôÝò, o Ñþóïò ÓåñãêÝé Ìðïýìðêá Ýäùóå ôï "ðáñþí" óôïí 31ï Êëáóéêü Ìáñáèþíéï ôçò ÁèÞíáò. "Åßìáé ÷áñïýìåíïò ðïõ ðáñáêïëïýèçóá áõôüí ôïí ùñáßï áãþíá, óôïí ïðïßï óõììåôÝ÷ïõí ðáéäéÜ êáé Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò", äÞëùóå ï "ôóÜñïò ôùí áéèÝñùí". "Ï ÊÌÁ åßíáé ìéá ìåãÜëç ãéïñôÞ ôïõ áèëçôéóìïý. Åßäá ðïëëïýò ÷áñïýìåíïõò áíèñþðïõò ü÷é ìüíï íá óõììåôÝ÷ïõí, áëëÜ êáé íá óôçñßæïõí ôïõò äñïìåßò êáé óõã÷áßñù ôçí ïñãáíùôéêÞ åðéôñïðÞ êáé ôïí ÓÅÃÁÓ ãéá ôçí åðéôõ÷çìÝíç äéïñãÜíùóç. Ï ßäéïò, üðùò åîÞãçóå, äåí Ý÷åé óêåöôåß íá ôñÝîåé óôïí Ìáñáèþíéï åðåéäÞ åßíáé Ýíá äýóêïëï åã÷åßñçìá, äéüôé ãéá íá ôñÝîåé êÜðïéïò ðñÝðåé íá åðåíäýóåé óå ÷ñüíï êáé åíÝñãåéá. Áó÷ïëåßôáé ìüíï ìå ü,ôé ôïõ äßíåé åõ÷áñßóôçóç, ôñÝîéìï ìéáò þñáò êáé ðïäçëáóßá. ÄéÝøåõóå ôéò öÞìåò äå, ðïõ èÝëïõí ôïí Ìáñáèþíéï áíåîÜñôçôá ìå ôï ðïõ äéåîÜãïíôáé ïé Ïëõìðéá-

êïß Áãþíåò íá ðñáãìáôïðïéåßôáé óôçí êëáóéêÞ äéáäñïìÞ, äéüôé óêïðüò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí åßíáé íá áðïëáìâÜíïõí üëïé ïé áèëçôÝò ôï ðíåýìá ôçò ãéïñôÞò. ¼óï ãéá ôï åðüìåíï ñåêüñ; "Äåí ìðïñþ íá óáò áðáíôÞóù. Åßíáé óôá ÷Ýñéá ôùí áèëçôþí. Êáíåßò äåí îÝñåé ðïõ êáé ðüôå èá åßíáé ôï åðüìåíï ñåêüñ". Êáé ãéá ôï áí áíôßêñéóå ôçí áñíçôéêÞ åéêüíá ðïõ ðñïâÜëëïõí ôá äéåèíÞ ìÝóá åíçìÝñùóçò åñ÷üìåíïò óôçí ÅëëÜäá áðÜíôçóå: "Ç êñßóç äåí åßíáé ìüíï åëëçíéêÞ, åßíáé ðáãêüóìéï öáéíüìåíï êáé ç ÅëëÜäá äåí åßíáé ìüíç óå áõôü. ÐñÝðåé íá ôï îåðåñÜóåé. Åßíáé äýóêïëï, áëëÜ ç æùÞ åßíáé üðùò ôá áèëÞìáôá, ðüôå êåñäßæåéò, ðüôå ÷Üíåéò. Ç æùÞ óõíå÷ßæåôáé êáé ôï èåôéêü ìÞíõìá ôïõ áãþíá åßíáé üôé ðñÝðåé íá ðÜìå ìðñïóôÜ îåðåñíþíôáò ôéò äõóêïëßåò”.

Åôñåîáí, ßäñùóáí êáé ôï... ÷Üñçêáí ¹ôáí áíÜìåóá óôïõò ÷éëéÜäåò äñïìåßò ðïõ áðïöÜóéóáí íá öïñÝóïõí ôá áèëçôéêÜ ðáðïýôóéá êáé ôéò öüñìåò ôïõò êáé íá ôñÝîïõí ãéá êáëü óêïðü åßôå óôá 5 ÷ëì. åßôå óôá 10 ÷ëì. ôïõ ÊÌÁ. Äñïìåßò ôçò... êáñäéÜò, áöïý ðÞñáí èÝóç óôçí åêêßíçóç êáé îåðÝñáóáí ôïí åáõôü ôïõò öôÜíïíôáò óôïí ôåñ-

ìáôéóìü, åíéó÷ýïíôáò ôçí ðñïóðÜèåéá éäñõìÜôùí êáé ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí ãéá ôç óõãêÝíôñùóç ÷ñçìÜôùí. Ïëõìðéïíßêåò, ðáñïõóéáóôÝò, çèïðïéïß, äçìïóéïãñÜöïé êáé ôñáãïõäéóôÝò, üëïé ôïõò ðÞñáí ìÝñïò óôç ìåãÜëç ãéïñôÞ ãéá íá óôåßëïõí ôï äéêü ôïõò ìÞíõìá. "¸êáíá êáé ðñïðüíçóç ãéá íá ôñÝîù. Êïõñáóôéêü, áëëÜ äåí óêÝöôçêá ïýôå óôéãìÞ íá åãêáôáëåßøù", åßðå ç Ìáñßá ÌðáêïäÞìïõ, åíþ ç Ýìðåéñç ÆÝôá Äïýêá ó÷ïëßáóå: "ÔñÝ÷ù ãéá êáëü óêïðü. Áðü ôçí ðñþôç öïñÜ ðïõ ôï Ýêáíá ìïõ Üñåóå". Áíßôá ÍáèáíáÞë: "Åßìáé ÷ùñßò ðñïðüíçóç êáé ÷ùñßò ýðíï, êáèþò ÷èåò îåíý÷ôçóá. ¹ôáí ìåãÜëç ç õðïóôÞñéîç ôïõ êüóìïõ óôï äñüìï. Êáé áõôïß ðïõ äåí ôï... Ý÷ïõí ðñÝðåé íá ôï ðñïóðáèÞóïõí". Íáôáëßá Äñáãïýìç: "Íßêçóá ôïí áãþíá ìå ôïí åáõôü ìïõ. Ôï Ýêáíá ãéá ôçí ÅËÅÐÁÐ. Ðáßæù ìðéôò âüëåú ãéá áõôü åßìáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç. ÐÝñõóé äåí ôåñìÜôéóá ãéáôß Ýôñå÷á ìå ôç ÍéêïëÝôá ÑÜëëç êáé ðéÜóáìå ôçí êïõâÝíôá, áëëÜ öÝôïò ôçí Üöçóá!". Ìáñßá Ìðåêáôþñïõ: "Ðñþôç öïñÜ óôç æùÞ ìïõ Ýôñåîá áëëÜ ìïõ Üñåóå ôüóï ðïëý ðïõ èá ôï êáèéåñþóù. Ëßãï ðåñðÜôçóá, ôçí ðåñéóóüôåñç äéáäñïìÞ ôçí Ýôñåîá". ÊëÝëéá ÐáíôáæÞ: "¸ôñåîá ãéá ôá ðáéäéÜ ôçò ÅËÅÐÁÐ êáé ôçò Öëüãáò. Íïìßæù üôé âïÞèçóá ëßãï êáé åãþ ìå ôïí ôñüðï ìïõ óå áõôü ôïí õøçëü óôü÷ï". Áðü ôïí áãþíá äåí èá ìðïñïýóå íá áðïõóéÜæåé êáé ï Ïëõìðéïíßêçò ôçò êùðçëáóßá Âáóßëçò Ðïëýìåñïò, ðïõ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôï... Ý÷åé ãõñßóåé óôï ôñÝîéìï. "¸ôñåîá êáé ðÝñõóé êáé óôïí çìéìáñáèþíéï. ×áßñïìáé ðïõ êÜèå ÷ñüíï óõììåôÝ÷åé üëï êáé ðåñéóóüôåñïò êüóìïò. Ôï ìÞíõìá åßíáé íá áèëïýìáóôå êáé óôçñßæù êÜèå ðñïóðÜèåéá ðïõ Ý÷åé áõôü ôï íüçìá êáé åéäéêÜ üôáí Ý÷åé êáé êïéíùíéêÝò ðñïåêôÜóåéò". Ç çèïðïéüò ÅëéóÜâåô Óðáíïý, äÞëùóå: "Ôá 10 ÷ëì. äåí åßíáé åýêïëç õðüèåóç. Åßíáé ç ôñßôç öïñÜ ðïõ ôñÝ÷ù, ç åðéôõ÷ßá ìïõ Þôáí üôé ôåñìÜôéóá. Ôï ãåãïíüò üôé Üëëáîå ç ñïÞ ôçò äéáäñïìÞò èåùñþ üôé åßíáé êáëýôåñï. ÌðáìðÜäåò, ìáìÜäåò, óôï äñüìï, ìßá öáíôáóôéêÞ áôìüóöáéñá". Ï åðé÷åéñçìáôßáò ÓïöïêëÞò ÐéëÜâéïò, åßðå: "Ï ÊÌÁ Ý÷åé åîåëé÷èåß óå êïñõöáßá äéïñãÜíùóç óôçí Åõñþðç. Êáé ìüíï ç óõììåôï÷Þ áðïôåëåß íßêç ãéá ôïí êáèÝíá. Åßíáé ðïëý åõ÷Üñéóôï íá âëÝðåéò äñïìåßò áðü üëï ôïí êüóìï óôçí éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ üðïõ Ýôñåîáí ïé ðñüãïíïß ìáò. ÐñïóùðéêÜ Ýöôáóá óôá üñéÜ ìïõ. ¼óï ãéá ôïí áãþíá ôçò ÅèíéêÞò ôçí ÐáñáóêåõÞ, Þñåìá, áðëÜ êáé ìå ðßóôç óôéò äõíáôüôçôÝò ìáò èåùñþ üôé èá ðÜñïõìå áðïôÝëåóìá ðïõ èá ìáò åðéôñÝøåé íá Ý÷ïõìå ìåãÜëåò ðéèáíüôçôåò ãéá ðñüêñéóç óôç ñåâÜíò".


14

ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Ç Ôñüéêá õðü áîéïëüãçóç Á

ðü ôïõò 350.000 ðåñßðïõ ïöåéëÝôåò ôïõ ÉÊÁ, ìüíïí ïé 14.000 åíôÜ÷èçêáí óôç íÝá ñýèìéóç, äçëáäÞ ìüíïí ôï 4% ôùí ïöåéëåôþí ðñïÞëèáí óôï äéáêáíïíéóìü ëçîéðñüèåóìùí ÷ñåþí áêüìç êáé óå 48 äüóåéò. ËáìâáíïìÝíïõ õð' üøåé üôé ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ïöåéëïìÝíùí åéóöïñþí áíÝñ÷åôáé óôá 8 äéò åõñþ åê ôùí ïðïßùí ôá ìéóÜ äçìéïõñãÞèçêáí êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ôñéåôßá ôçò êñßóçò. Ç áðïôõ÷ßá ôçò ñýèìéóçò áõôÞò óýìöùíá ìå ôçí åéóÞãçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Ïìïóðïíäßáò Ã. Êõñéáêüðïõëïõ, ïöåßëåôáé åéò ôï üôé áðáéôåßôï ç åîüöëçóç ôùí ôñå÷ïõóþí åéóöïñþí ðñïêåéìÝíïõ íá äéáêáíïíéóèïýí ïé ðáëáéüôïõ ÉÙÁÍÍÇ ôåñåò (ìÝ÷ñé 31.12.2012). Åíþ, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ ÉÊÁ Ñ. ÓÊÏÕÔÅÑÇ Äéêçãüñïõ, Óðõñüðïõëïò, åðéóçìáßíåé åô. áíôéäçìÜñ÷ïõ ×ïëáñãïý ðéêñßíïíôáò ôçí ÊõâÝñíçóç "üôé åßíáé ìÜôáéï í' áíáæçôïýí ôïõëÜ÷éóôïí ôá ìéóÜ ëçîéðñüèåóìá ÷ñÝç, áöïý ïé ïöåéëÝò åßíáé áðü ÷ñåïêïðçìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ Éäéùôéêïý êáé åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá. ÅîÜëëïõ, üðùò åßíáé ãíùóôü ôá ðñïò ôï Åëëçíéêü Äçìïóéï ÷ñÝç ôùí ðïëéôþí õðåñâáßíïõí ôá 60 äéó. åõñþ åê ôùí ïðïßùí ôá 6 äéó. ãåííÞèçêáí åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò, åíþ åéóðñÜîéìá åßíáé ìüíïí ôá 8 äéò åõñþ óýìöùíá ìå ôéò âÜóéìåò ðëçñïöïñßåò áñìïäßùí ðáñáãüíôùí ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. Áðü ôç ðëåõñÜ ôçò ç Ôñüéêá áðïññßðôåé ùò áíå-

ðáñêÞ ôá ìÝôñá ðïõ åß÷å åìöáíßóåé ç êõâÝñíçóç ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ äçìïóéïíïìéêïý êåíïý óôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Ýôïõò 2014 ôï ïðïßïí êáôÜ ôçí Ôñüéêá åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñï ôùí 500 åêáô. åõñþ ðïõ ðñïóäéïñßæåé ç ÷þñá ìáò. Ç ïðïßá õðï÷ñåïýôáé åêðëçñþíïíôáò ôçí äÝóìåõóç ôçò íá áðïëýóåé 4.000 äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò ìÝ÷ñé ôÝëïò ôïõ ô.å. êáé 11.000 ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2014. Óôïõò "áðïëõüìåíïõò" üìùò ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ïé ôå÷íïêñÜôåò ôùí äáíåéóôþí äåí èÝëïõí íá ðåñéëçöèïýí ïé ðéèáíÝò áðï÷ùñÞóåéò áðü ôá ÅÁÓ êáé ôçí ÅËÂÏ ïýôå íá ðñïóìåôñçèïýí ïé óõìâáóéïý÷ïé ðïõ ðáñáìÝíïõí åðß ðïëëÜ ÷ñüíéá ìå áðïöÜóåéò áóöáëéóôéêþí ìÝôñùí ôùí áñìïäßùí Äéêáóôçñßùí ðïõ åêäüèçêáí êáôÜ ôï Óýíôáãìá êáé ôïõò íüìïõò ôçò ÷þñáò. Ç ðïëéôéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç óôç ðáãéùìÝíç áîéïëüãçóç êáé ôå÷íéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç ìåôáîý åëëçíéêïý ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ êáé Ôñüéêá, áíáâÜëëåôáé êáé áðïôõã÷Üíåé ðñïöáíþò äéüôé ïé êïéíùíéêÝò äáðÜíåò äåí ðñüêåéôáé íá áõîçèïýí, áöïý ç áíåñãßá êáëðÜæåé êáé ç áðñïèõìßá - áäõíáìßá ôùí áóöáëéóìÝíùí äåí ôïõò åðéôñÝðåé í' áíôáðïêñéèïýí ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò ðñïò ôá ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá. Êáé áí áêüìç óõíåéóÝöåñáí êáé ïé 500.000 áðïâéþóáíôåò ïé ïðïßïé ðáñÜ ôáýôá äéáôçñïýí ÁÌÊÁ êáé Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ. Áëë' ïýôå ìðïñïýí åðßóçò íá åíôá÷èïýí öïñïëïãéêÜ Ýóïäá ôçò åðüìåíçò ÷ñïíéÜò óôïí Ðñïûðïëïãéóìü, äïèÝíôïò üôé ïõäåìßá âåëôßùóç üðùò ðñïáíáöÝñèçêå, ðáñáôçñåßôáé óôïí öïñïåéóðñáêôéêü - åëåãêôéêü ìç÷áíéóìü êáé ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò. Ìå ïñãÞ êáé áãáíÜêôçóç ïé ðïëßôåò õðïäÝ÷ïíôáé ôïí Åíéáßï Öüñï ÁêéíÞôùí ãéá ôï 2014 ðïõ Ýñ÷åôáé ìåôÜ ôï

ÅÅÔÁ êáé ôï ¸êôáêôï Åéäéêü ÔÝëïò ÄïìçìÝíùí åðéöáíåéþí (ÅÅÔÇÄÅ) ôï ïðïßïí êñßèçêå áíôéóõíôáãìáôéêü áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò áöïý ðñüêåéôáé ãéá öüñï êáé ü÷é ôÝëïò ï ïðïßïò äåí ìðïñïýóå íá åðéâëçèåß ðÝñáí ôçò äéåôßáò (2012 - 2013). Óôü÷ïò ôïõ ÅÍÖÁ åßíáé ç ìïíéìïðïßçóç ôïõò ùò Üíù öüñïõ êáé ç åßóðñáîç 3 äéó. åõñþ. Ôá ìéóÜ áðü üóá áíáëïãïýí óôï öüñï åéóïäÞìáôïò ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí ÷ùñßò íá ëáìâÜíåôáé õð' üøåé ç öïñïëïãéêÞ éêáíüôçôá ôïõ ðïëßôç, ç ðñïóôáóßá ôçò éäéïêôçóßáò êáé ç ßóç ìåôá÷åßñéóç ìåôáîý ôùí õðï÷ñÝùí. ÐñïâëÝðåôáé öüñïò êáôï÷Þò áðñüóïäùí áêéíÞôùí ðïõ äåí ñåõóôïðïéïýíôáé. ÓöïäñÞ êñéôéêÞ êáôÜ ôïõ íïìïó÷åäßïõ áóêïýí ðïëëïß âïõëåõôÝò êõñßùò ãéá ôçí öïñïëüãçóç ôùí áãñïôåìá÷ßùí üðùò ï ê. Â. Ðïëýäùñáò, ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ¼ôé ôï ìÝôñï áõôü åßíáé âÜñâáñï áíôéóõíôáãìáôéêü êáé áôåëÝóöïñï. ÓõíéóôÜ áðïêïðÞ áðü ôéò ñßæåò äÞìåõóç ÷ùñáöéþí ôùí ÅëëÞíùí ðïõ äåí áðïôåëåß öïñïëïãçôÝá ýëç, áëëÜ óõóôáôéêü ôçò æùÞò ôïýôùí ê.ëð. ÁíåîáñôÞôùò ôùí áíùôÝñù ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äåí äßíåé ëýóåéò óå óôñåâëþóåéò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ó÷Ýäéï íüìïõ, åðéâáñýíïíôáò õðÝñìåôñá ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò áêéíÞôùí. Ðñï ðáíôüò áðïèÞêåò ðïëõêáôïéêéþí, óôÜâëïé êáé äáóéêÝò ê.ëð. åêôÜóåéò íïìÝáò ôùí ïðïßùí èåùñåßôáé ôï Äçìüóéï êáé äåí ìðïñïýí íá áîéïðïéçèïýí ëüãù ÷ùñïôáêôéêþí, áñ÷áéïëïãéêþí êáé ðïëåïäïìéêþí ðåñéïñéóìþí. Ìïíáäéêüò óêïðüò ôùí äáíåéóôþí åßíáé íá âåâáéùèïýí ôá 3,5 äéó. åõñþ ôï 2014 ÷ùñßò áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá êáé äéáöÜíåéá. Áõôü ôïíßæåé éäéáéôÝñùò, áíáöåñüìåíïò óôçí áäéêáéïëüãçôç ìåßùóç ôïõ åëá÷ßóôïõ ìé-

óèïý åí áãíïßá ôçò ÅõñùâïõëÞò ï ÏÔÌÁÑ ÊÁÑÁÓ, Áõóôñéáêüò áíôéðñüåäñïò ï ïðïßïò ðñïïñßæåôáé ãéá ðñüåäñïò åîåôáóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôùí ðåðñáãìÝíùí ôçò Ôñüúêá óôéò ìíçìïíéáêÝò ÷þñåò. Áò åëðßóïõìå üôé ó' áõôü èá âïçèÞóåé ç ðñüôáóç ðïõ Ýêáíå óå óõíÝíôåõîç ôïõ óôçí ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ï ïéêïíïìïëüãïò êáèçãçôÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ×Üñâáíô êáé ðñþçí åðéêåöáëÞò ïéêïíïìïëüãïò ôïõ Ä.Í.Ô. ÊÝíåè Ñïãêïö, ãéá ãåííáßï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò. Ðñïò ôïýôï åðéêñßíåé ôïõò åõñùðáßïõò ãéá ôçí üëç óôÜóç ôïõò áëëÜ êáé ôï ôáìåßï ãéá ôá ëÜèç ôçò áñ÷éêÞò ôïõ ðñïóÝããéóçò áðü ôïí ÌÜúï ìÞíá ôïõ 2010. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ êáèçãçôÝò áð' üëåò ôéò ÐáíåðéóôçìéáêÝò Ó÷ïëÝò áðïóôÝëëïõí åðéóôïëÞ ðñïò ôá õðïõñãåßá ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò ìå ôçí ïðïßá áðáéôïýí: Íá åíôá÷èïýí óôçí äéáèåóéìüôçôá üóïé õðÜëëçëïé õðçñåôïýí óå Üëëïõò öïñåßò ôïõ Äçìïóßïõ, åíþ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êáôáëüãïõò ôùí õðáëëÞëùí ôïõò!... ¼óïé Ý÷ïõí Üäåéá Üíåõ áðïäï÷þí êáé åñãÜæïíôáé óå éäéùôéêïýò öïñåßò!... ¼óïé äåí åìöáíßæïíôáé óôçí õðçñåóßá ôïõò áäéêáéïëüãçôá êáé ôåëïýí õðü êáèåóôþò ðåéèáñ÷éêÞò äßùîçò. Ïé äå ÐñõôÜíåéò áñíïýíôáé åî áñ÷Þò íá áîéïëïãÞóïõí, áíôß íá äéáðñáãìáôåõèïýí ôïí ôñüðï äéåîáãùãÞò, ôïõ äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý, ðáñ' üôé êüðôïíôáé ãéá ôçí áõôïíïìßá êáé áõôïôÝëåéá ôùí ÁíùôÜôùí ÉäñõìÜôùí. ÌÞðùò ðñÝðåé óôï èåþñçìá ôïõ ðáñáëïãéóìïý íá åíôá÷èåß êáé ï ÷ñõóïýò êáíüíáò ôçò "÷ñçóôÞò" ÅëëçíéêÞò Äéïßêçóçò; ÊáôÜ ôá ëïéðÜ ïé ïñãáíþóåéò Ý÷ïõí áíáëÜâåé ôéò ðåñéöñïõñÞóåéò ôùí êëåéóôþí Ðáíåðéóôçìßùí åðß åííÝá åâäïìÜäåò óõíïìéëþíôáò, ìå ôçí éóôïñßá êáé ôçí åðáíÜóôáóç.

Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï

Ô

ï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï (ÅÊ) åßíáé ôï êïéíïâïõëåõôéêü üñãáíï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò êáé åêëÝãåôáé áíÜ 5åôßáí ìå Üìåóç êáé êáèïëéêÞ øçöïöïñßá ãéá íá åêðñïóùðÞ ôïõò ðïëßôåò ôçò Åíþóåùò ôùí êñáôþí - ìåëþí. Åßíáé ôï êïéíïâïýëéï ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôþí. Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, åßíáé ç ìïíáäéêÞ ðïëõåèíéêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ óõíÝëåõóç óôïí êüóìï êáé ôï ìïíáäéêü èåóìéêü üñãáíï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò ðïõ åêëÝãåôáé êÜèå 5 Ýôç ìå Üìåóç êáé êáèïëéêÞ øçöïöïñßá. Ïé êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Åõñùêïéíïâïõëßïõ, åßíáé ôñåéò: 1) ÓõæçôÜ êáé èåóðßæåé åõñùðáúêïýò íüìïõò, ìáæß ìå ôï óõìâïýëéï, 2) ÅëÝã÷åé åîïíõ÷éóôéêÜ ôéò äñáóôçñéüôçôåò Üëëùí ïñãÜíùí ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, éäéáßôåñá ôçò ÅðéôñïðÞò, åîáóöáëßæïíôáò ôçí äçìïêñáôéêÞ ôïõò ëåéôïõñãßá êáé 3) ÓõæçôÜ êáé åãêñßíåé ìáæß ìå ôï Óõìâïýëéï ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. ôïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Åî Üëëïõ, ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï óõììåôÝÂ. ×ÉÙËÏÕ ÷åé óôï íïìïèåôéêü Ýñãï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅíþÄéäÜêôïñïò ÍïìéêÞò, óåùò óå ôñßá åðßðåäá: Óýìöùíá ìå ôç äéáäéêáÄéêçãüñïõ ðáñ’ Áñåßù óßá "óõíåñãáóßáò", ç ïðïßá åèåóðßóèç ìå ôçí ÅÐÜãù & Óõìâ. Åðéêñáôåßáò íéáßá ÅõñùðáúêÞ ÐñÜîç ôï 1987, ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï äýíáôáé íá åêöñÜóç ôç ãíþìç ôïõ ãéá ôá ó÷Ýäéá Ïäçãéþí êáé Êáíïíéóìþí ðïõ ðñïôåßíåé ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, áðü ôçí ïðïßá ìðïñåß íá æçôçèÞ íá ôñïðïðïéÞóç ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ãéá íá ëÜâç õðüøç ôç ãíþìç ôïõ Êïéíïâïõëßïõ. Áðü ôï 1987, õößóôáôáé, åðßóçò, ç äéáäéêáóßá ôçò "óýìöùíçò ãíþìçò", âÜóåé ôçò ïðïßáò ôï Åõñùêïéíïâïýëéï ðñÝðåé íá åêöñÜóç ôçí óýìöùíç ãíþìç ôïõ ãéá Äéåèíåßò Óõìöùíßåò, ôéò ïðïßåò äéáðñáãìáôåýåôáé ç ÅðéôñïðÞ êáé ãéá ïðïéáäÞðïôå ðñüôáóç äéåõñýíóåùò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. Ç ÓõíèÞêç ôïõ ÌÜáóôñé÷ô ôïõ 1992, åéóÞãáãå ôçí äéáäéêáóßá ôçò "óõíáðüöáóçò", ç ïðïßá ðáñÝ÷åé óôï Êïéíïâïýëéï ôéò ßäéåò åîïõóßåò ìå ôï Óõìâïýëéï, üôáí åêäßäïíôáé íïìïèåôéêÝò ðñÜîåéò ãéá Ýíá óýíïëï óçìáíôéêþí èåìÜôùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí ôçí åëåýèåñç äéáêßíçóç ôùí åñãáæïìÝíùí, ôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ, ôï ðåñéâÜëëïí, ôïí ðïëéôéóìü, ôçí ðñïóôáóßá ôùí êáôáíáëùôþí ê.ëð. Ç ÓõíèÞêç ôçò Ëéóóáâþíáò áýîçóå ôïí áñéèìü ôùí ðïëéôéêþí, óôéò ïðïßåò åöáñìüæåôáé ç íÝá óõíÞèçò íïìïèåôéêÞ äéáäéêáóßá, äßäïíôáò óôï Êïéíïâïýëéï ìåãáëýôåñç åîïõóßá íá åðçñåÜæç ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí íïìïèåôéêþí ðñÜîåùí óå ôïìåßò, üðùò ç ãåùñãßá, ç åíåñãåéáêÞ ðïëéôéêÞ, ç ìåôáíÜóôåõóç êáé ôá êïíäýëéá ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. Ç óýìöùíç ãíþìç ôïõ Êïéíïâïõëßïõ áðáéôåßôáé, åðßóçò, ãéá ôçí ëÞøç êáé Üëëùí óçìáíôéêþí áðïöÜóåùí, üðùò ç Ýãêñéóç ôçò ðñïó÷ùñÞóåùò íÝùí ÷ùñþí ùò ìåëþí ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. ÐÝñáí ôïýôùí, ôï Êïéíïâïýëéï áóêåß åðéññïÞ óôá Üëëá èåóìéêÜ üñãáíá ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, ìå äéáöüñïõò ôñüðïõò. Áðü ôï 1979 ðïõ åîåëÝãç ãéá ðñþôç öïñÜ ìå Üìåóåò åêëïãÝò, ôï Åõñùêïéíïâïýëéï äåí Ýðáõóå íá áðïêôÜ íÝåò åîïõóßåò ùò óõííïìïèÝôçò ìå ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò êáé ùò áñìüäéá Áñ÷Þ ãéá ôïí ðñïûðïëï-

ãéóìü. Ìå ôçí âïÞèåéá äå ôïõ Åõñùðáúêïý Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, åëÝã÷åé óõíå÷þò ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý. Åî Üëëïõ, óõíÜðôåé êáé äéáôçñåß óôåíÝò ó÷Ýóåéò ìå ôá åèíéêÜ êïéíïâïýëéá ôùí êñáôþí - ìåëþí ôçò Åíþóåùò (ç ïðïßá äåí ìðïñåß íá äå÷èÞ íÝá êñÜôç - ìÝëç ÷ùñßò ôçí óýìöùíç ãíþìç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ) êáé åñãÜæåôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí, ôùí åëåõèåñéþí êáé ôçò äçìïêñáôßáò óôçí Åõñþðç êáé óå üëï ôïí êüóìï, åíþ óôçñßæåé åíåñãÜ ôç äçìéïõñãßá êáé ôï Ýñãï ôùí äéåèíþí äéêáóôçñßùí. ¸÷åé ôçí åîïõóßá íá áñíçèÞ íá äþóåé ôçí óýìöùíç ãíþìç ôïõ -áðáñáßôçôç ãéá ôçí óýíáøç óçìáíôéêþí óõìöùíéþí ìå ôñßôåò ÷þñåò- áí äéáðéóôþóç üôé ðáñáâéÜæïíôáé åéò áõôÝò ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá êáé ïé äçìïêñáôéêÝò áñ÷Ýò. Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï åñãÜæåôáé ãéá íá ãßíùíôáé óåâáóôÜ ôá äéêáéþìáôá ôïõ áíèñþðïõ, êáèþò êáé ãéá íá äéáöõëÜóóùíôáé ïé åëåõèåñßåò êáé ç äçìïêñáôßá. Ïé ÂñõîÝëëåò, ôï Ëïõîåìâïýñãï êáé ôï Óôñáóâïýñãï, åßíáé ïé ôüðïé åñãáóßáò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ. Ç åðßóçìç Ýäñá ôïõ åßíáé ôï Óôñáóâïýñãï, üðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé êÜèå ÷ñüíï 12 Óýíïäïé ôçò Ïëïìåëåßáò, åíþ óôéò ÂñõîÝëëåò óõíåäñéÜæïõí ïé ÊïéíïâïõëåõôéêÝò ÅðéôñïðÝò êáé ìðïñïýí íá äéïñãáíùèïýí óõìðëçñùìáôéêÝò Óýíïäïé ôçò Ïëïìåëåßáò. Ïé óõæçôÞóåéò äéáîÜãïíôáé êáé óôéò 23 åðßóçìåò ãëþóóåò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, üðùò üëá ôá êïéíïâïýëéá, óõæçôåß êáé åãêñßíåé íüìïõò. Ãéá íá éó÷ýóç äå Ýíáò Åõñùðáúêüò íüìïò óå üëá ôá êñÜôç - ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, ðñÝðåé íá õðïãñáöÞ áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõìâïõëßïõ Õðïõñãþí, áëëÜ êáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ. Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï äéáäñáìáôßæåé áêüìç âáóéêü ñüëï óôïí êáèïñéóìü ôçò ðïëéôéêÞò ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç, óôá ðñïãñÜììáôá óôÞñéîçò ôçò Ýñåõíáò, ôçò åêðáßäåõóçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý, êáèþò êáé óôçí ðñïþèçóç ôçò äçìïóßáò õãåßáò. Áóêåß, åðßóçò, ôçí åðéññïÞ ôïõ óôï ðïëõåôÝò äçìïóéïíïìéêü ðëáßóéï ðïõ êáèïñßæåé ôá áíþôáôá üñéá ôùí äáðáíþí óå êÜèå êáôçãïñßá ÅõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò. Ìå ôçí ÓõíèÞêç ôçò Ëéóóáâþíïò, ïé äçìïóéïíïìéêÝò åîïõóßåò ôïõ Åõñùêïéíïâïõëßïõ åðåîåôÜèçóáí óå üëåò ôéò äáðÜíåò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí äáðáíþí ôçò êïéíÞò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò. ÁëëÜ êáé ï íïìïèåôéêüò ñüëïò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ åíéó÷ýèçêå óçìáíôéêÜ. Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï áóêåß, åðßóçò, åðéññïÞ óôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò êáé äéåîÜãåé ôáêôéêÜ óõæçôÞóåéò ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá. Ôï 1988 åèÝóðéóå ôï Âñáâåßï Æá÷Üñùö ãéá ôçí Åëåõèåñßá ôçò ÓêÝøçò, ôï ïðïßï áðïíÝìåôáé ôéìçôéêÜ óå ðñïóùðéêüôçôåò Þ óå Ïñãáíþóåéò ðïõ äéáêñßíïíôáé óôçí õðåñÜóðéóç ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí, ðñïáóðßæïõí ôçí Äçìïêñáôßá êáé ôçí Åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò êáé ìÜ÷ïíôáé åíáíôßïí ôçò áíÜ ôïí êüóìïí ìéóáëëïäïîßáò êáé êáôáðéÝóåùò. Ìåôáîý ôùí ðñïóùðéêïôÞôùí ðïõ Ý÷ïõí âñáâåõèåß ìå ôï åí ëüãù âñáâåßï, åßíáé ï Ñþóïò ðõñçíéêüò öõóéêüò êáé ãíùóôüò áíôéöñïíþí ÁíôñÝé Æá÷Üñùö, ï ÍÝëóùí ÌáíôÝëëá, ï ÁëåîÜíôåñ Íôïýðôóåê, ï ÉìðñáÞì Ñüãêïâá, ï Ïñãáíéóìüò ÇíùìÝíùí Åèíþí (ÏÇÅ) êáé ï ðñþçí Ãåíéêüò Ãñáììáôåýò áõôïý Êüööé ÁíÜí. Êáèþò åßíáé ôï ìüíï áéñåôü èåóìéêü üñãáíï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, áíôéìåôùðßæåé ìå ðïëý ìåãÜëç óïâáñüôçôá ôïí ñüëï ôïõ ùò èåìáôïöýëáêáò ôùí åëåõèåñéþí êáé ôçò äçìïêñáôßáò ôüóï óôçí Åõñþðç, üóï êáé óôïí êüóìï. ÄéáäñáìÜôéóå äå ìåßæïíá ñüëï óôç äçìéïõñãßá ôïõ íÝïõ Ïñãáíéóìïý Èåìåëéùäþí ÄéêáéùìÜôùí ôçò Åõñùðáú-

êÞò Åíþóåùò ðïõ åäñåýåé óôç ÂéÝííç êáé åßíáé åðéöïñôéóìÝíïò ìå ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò åöáñìïãÞò ôùí äéêáéùìÜôùí áõôþí óôá êñÜôç - ìÝëç. ÊÜèå ðïëßôçò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò Þ êÜèå êÜôïéêïò êñÜôïõò - ìÝëïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, Ý÷åé äéêáßùìá íá õðïâÜëç áíáöïñÜ óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ãéá üðïéï èÝìá åìðßðôåé óôï ðëáßóéï ôùí ôïìÝùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò êáé ðïõ ôïí áöïñÜ Üìåóá. Ï ÷Üñôçò ôùí Èåìåëéùäþí ÄéêáéùìÜôùí ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, óõãêåíôñþíåé óå Ýíá åíéáßï êåßìåíï, áóôéêÜ, ðïëéôéêÜ, ïéêïíïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá, êáôáñôßóèçêå áðü ÓõíÝëåõóç ðïõ äéáêçñý÷èçêå åðéóÞìùò óôçí ÅõñùðáúêÞ ÄéÜóêåøç ÊïñõöÞò ôçò Íßêáéáò óôç Ãáëëßá, ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2000 êáé ìå ôçí ÓõíèÞêç ôçò Ëéóóáâþíïò, Ýãéíå äåóìåõôéêÞ. Ôï Åõñùêïéíïâïýëéï åëÝã÷åé ôçí ôñÝ÷ïõóá äéá÷åßñéóç ôùí ðïëéôéêþí ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, õðïâÜëëïíôáò ðñïöïñéêÝò êáé ãñáðôÝò åñùôÞóåéò óôçí ÅðéôñïðÞ êáé ôï Óõìâïýëéï. Åðßóçò, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, åãêñßíåé ôïí åôÞóéï ðñïûðïëïãéóìü ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. ÅîÜëëïõ, ôï Åõñùêïéíïâïýëéï åðïðôåýåé ôç äéá÷åßñéóç ôïõ åíéáßïõ íïìßóìáôïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò, ôïõ åõñþ, åêëÝãåé ôïí Åõñùðáßï ÄéáìåóïëáâçôÞ êáé óõììåôÝ÷åé óôç óýíáøç êáé äéáôÞñçóç óôåíþí äåóìþí ìå ôá åèíéêÜ êïéíïâïýëéá ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, äåí ìðïñåß íá äå÷èÞ íÝá êñÜôç - ìÝëç, áí äåí äþóåé ôçí ÝãêñéóÞ ôïõ ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï. Åðßóçò ôïýôï ðñÝðåé íá åãêñßíç ôéò ðåñéóóüôåñåò Äéåèíåßò Óõìöùíßåò ðïõ óõíÜðôåé ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Ôï ðñïåäñåßï ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ áðáñôßæåôáé áðü ôïí ðñüåäñï, ôïõò 14 áíôéðñïÝäñïõò êáé ôïõò 5 êïóìÞôïñáò, åêëåãïìÝíùí üëùí áðü ôï óþìá ãéá áíáíåþóéìç èçôåßá äõüìéóç åôþí. Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, åêðñïóùðåß ôï Êïéíïâïýëéï ðñïò ôá Ýîù êáé óôéò ó÷Ýóåéò ôïõ óå Üëëá ÊïéíïôéêÜ ÈåóìéêÜ ¼ñãáíá. Ðñïåäñåýåé óôéò ðåñéüäïõò Óõíüäïõ Ïëïìåëåßáò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ, óôï Ðñïåäñåßï ôïõ Êïéíïâïõëßïõ (ìå ôïõò 14 áíôéðñïÝäñïõò) êáé óôç ÄéÜóêåøç ôùí ÐñïÝäñùí ôùí Ðïëéôéêþí ÏìÜäùí. Ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï åðéêïõñåßôáé áðü ìéá ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá, êáèÞêïí ôçò ïðïßáò åßíáé ï óõíôïíéóìüò ôïõ íïìïèåôéêïý Ýñãïõ êáé ç ïñãÜíùóç ôùí ðåñéüäùí Óõíüäïõ ôçò Ïëïìåëåßáò êáé ôùí óõíåäñéÜóåùí. Ç ãñáììáôåßá åßíáé åãêáôåóôçìÝíç óôï Ëïõîåìâïýñãï êáé óôéò ÂñõîÝëëåò, åíþ ïé Óýíïäïé Ïëïìåëåßáò äéåîÜãïíôáé óôï Óôñáóâïýñãï êáé óôéò ÂñõîÝëëåò. Ç ðñïåôïéìáóßá ôùí åñãáóéþí ôùí ðåñéüäùí Óõíüäïõ Ïëïìåëåßáò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, äéåîÜãåôáé, ìÝóù ôùí 20 Êïéíïâïõëåõôéêþí Åðéôñïðþí, ïé ïðïßåò êáëýðôïõí üëïõò ôïõò èåìáôéêïýò ôïìåßò. ÔÝëïò, èá ðñÝðåé íá ëå÷èÞ áêüìç üôé, ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï äéáèÝôåé ìéá ïëïêëçñùìÝíç õðçñåóßá ãëùóóïìáèþí ãéá üëåò ôéò Óõíüäïõò ôçò Ïëïìåëåßáò êáé ôéò Üëëåò óõíåäñéÜóåéò, üðïõ ïé ÅõñùâïõëåõôÝò ìðïñïýí íá åêöñáóèïýí óå ïðïéáäÞðïôå åðßóçìç ãëþóóá ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. ¼ôé ëÝãåôáé ìåôáöñÜæåôáé ôáõôü÷ñïíá áðü ôïõò äéåñìçíåßò. Åðßóçò, ÷Üñéò óôïõò ìåôáöñáóôÜò, ôá Ýããñáöá åñãáóßáò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ äéáôßèåíôáé óå üëåò ôéò åðßóçìåò ãëþóóåò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíþóåùò. ÁõôïáíôáíáêëÜ ôçí ðïëéôéóôéêÞ ðïéêéëïìïñößá ôçò Åíþóåùò, ôçò ðñïóèÝôåé áîßá êáé ðáñÜëëçëá ðáñÝ÷åé óôïõò ðïëßôåò ôçí äõíáôüôçôá íá ðáñáêïëïõèïýí ôéò åñãáóßåò ôùí Åõñùâïõëåõôþí. Áêüìç ïé ðïëßôåò ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí áíáöïñÜ óôï Åõñùêïéíïâïýëéï ãéá íá êáôáããåßëïõí êÜèå ðáñÜâáóç ôïõ Êïéíïôéêïý Äéêáßïõ.


Ôá áíïé÷ôÜ ìÝôùðá

Ç

êõâÝñíçóç Ý÷åé ðïëëÜ áíïéêôÜ ìÝôùðá, ôá ïðïßá äåí ôá äçìéïýñãçóå üëá ç ßäéá. ÕðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá ðïõ óÝñíïíôáé ôéò ôåëåõôáßåò ôñåéò äåêáåôßåò êáé êáììßá êõâÝñíçóç äåí ôïëìïýóå íá áããßîåé, ðïëý ðåñéóóüôåñï íá åðéëýóåé, ãéáôß öïâüôáí ôï ðïëéôéêü êüóôïò Þ ôéò áíôéäñÜóåéò ôçò ÷áúäåìÝíçò áñéóôåñÜò, êïììïõíéóôéêÞò êáé ìç. ¼ëá áõôÜ Ýãéíáí ðëçãÝò, êáêïöüñìéóáí êáé äçëçôçñéÜæïõí Ýêôïôå ôï êñÜôïò êáé ôçí êïéíùíßá, åíþ äçìéïõñãïýí óôïõò ðïëßôåò êáé éäéáßôåñá óôïõò íÝïõò, åóöáëìÝíåò åíôõðþóåéò ùò ðñïò ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò êáé ùò ðñïò ôï ôé åßíáé äçìïêñáôßá, íüìéìï êáé äßêáéï. ÔåëéêÜ ìåôáôñÜðçêáí óå ìÝôùðá, õðü ôçí Ýííïéá üôé êÜèå êõâåñíçôéêÞ êßíçóç ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé ôçí åðßëõóÞ ôïõò, îåóçêþíåé èýåëëá áíôéäñÜóåùí êáé ï÷ëïêñáôéêþí åêäçëþóåùí. Ôï ìåãáëýôåñï êáé ìïíßìùò áíïéêôü ìÝôùðï åßíáé ôï ðïëéôéêü. ÊõâÝñíçóç êáé áíôéðïëßôåõóç -ïé åêÜóôïôå- âñßóêïíôáé óå óõíå÷Þ äéÝíåîç êáé óå ïîåßá áíôéäéêßá, ãéá üëá ôá èÝìáôá, ðñùôåýïíôá êáé ìç ôïõ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ êáé äéáöùíïýí áêüìç êáé ãéá ôá åèíéêÜ, ðåñß ôá üÌÐÏÊÏÂÏÕ ðïéá èá Ýðñåðå íá õößóôáôáé óõìöùíßá êáé êïéíÞ ãñáììÞ üëùí áíåîáéñÝôùò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí. ×áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ðÜíôïôå ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç, áðü ôçí åðïìÝíç ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí æçôÜ íÝåò åêëïãÝò, åíþ ïé äçìïóêïðÞóåéò äåí äåß÷íïõí êáììßá óïâáñÞ äéáöïñïðïßçóç ôïõ åêëïãéêïý óþìáôïò. ¸ôóé üìùò, äõíáìéôßæåôáé ôï ðïëéôéêü êëßìá êáé ïé ðïëßôåò óõíçèßæïõí óôçí ÷ùñßò ðåñéå÷üìåíï óêëçñÞ áíôéðáñÜèåóç, ðïõ ìüíï âëÜâåò ðñïêáëåß óôïí åèíéêü êïñìü êáé êõñßùò óôçí ïéêïíïìßá. ÐñïÝêôáóç ôïõ ðïëéôéêïý ðáé÷íéäéïý, åßíáé ç âßá ðïõ åêäçëþíåôáé óå ðïëéôéêÝò óõãêåíôñþóåéò êáé ðïñåßåò, êáèþò êáé ç áêñáßá âßá ðïõ ðñïóðáèåß íá áðïêôÞóåé éäåïëïãéêÞ íïìéìïðïßçóç êáé êïììáôéêÞ êÜëõøç êáé ç ïðïßá åõèýíåôáé ãéá ôï êÜøéìï êáé ôç ëåçëáóßá êáôáóôçìÜôùí êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ êÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò, ôç äïëïöïíßá ôùí ôñéþí õðáëëÞëùí ôçò Marfin, ôï êÜøéìï áóôõíïìéêþí ìå âüìâåò ìïëüôùö, ôçí êáôáäñïìéêÞ åðßèåóç óôéò ÓêïõñéÝò ×áëêéäéêÞò êáôÜ ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôçò åôáéñåßáò "Åëëçíéêüò ×ñõóüò", ðåíÞíôá ðåñßðïõ êïõêïõëïöüñùí, ïðëéóìÝíùí ìå äßêáíá ê.Ü. Ç áêñáßá âßá, ðïõ êáëýðôåôáé áðü êÜðïéá èïëÞ éäåïëïãßá, ïäçãåß ðïëëÜêéò óôçí ôñïìïêñáôßá, ðïõ êáôÜ äéáóôÞìáôá ðáôÜóóåôáé, áëëÜ ðÜëé áíáæùïãïíåßôáé êáé åðáíÝñ÷åôáé óôï ðñïóêÞíéï, ãéá íá âëÜðôåé ôç ÷þñá ìáò. ÌåãÜëç æçìéÜ ðñïêáëåß óôçí ïéêïíïìßá êáé óôçí êïéíùíßá ç ïéêïíïìéêÞ âßá, ïé åãêëçìáôéêÝò åíÝñãåéåò ðïõ Ý÷ïõí ùò óêïðü ôçí ðñïóðüñéóç ïéêïíïìéêþí ùöåëçìÜôùí, äçëáäÞ ïé ëçóôåßåò, ïé êëïðÝò, ïé äéáññÞîåéò ïéêéþí êáé êáôáóôçìÜôùí, ïé êëïðÝò áõôïêéíÞôùí, ðïõ áíôéìåôùðßæïíôáé áðïôåëåóìá-

Ð

ôéêÜ áðü ôéò áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò, áëëÜ äåí åßíáé äõíáôü íá åîáëåéöèïýí ðëÞñùò, ãéáôß ïöåßëïíôáé óôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôïõò, óôï ôåñÜóôéï êáé áôÝëåéùôï ìåôáíáóôåõôéêü ñåýìá ðñïò ôç ÷þñá ìáò. Áíïéêôü ðáñáìÝíåé êáé ôï ìÝôùðï ôçò äçìïóéïíïìéêÞò âßáò, ðïõ åßíáé äéðëÞò êáôåýèõíóçò: áðü ôç ìåñéÜ ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ åðéâÜëëåé óôïõò ðïëßôåò åîïíôùôéêÞ Üìåóç êáé Ýììåóç öïñïëïãßá, åéóöïñÝò áëëçëåããýçò êáé ÷áñÜôóéá óôçí áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõò êáé ðïõ ðëçñþíïõí ôá ãíùóôÜ öïñïëïãéêÜ õðïæýãéá êáé ïé ëïéðïß Ýíôéìïé öïñïëïãïýìåíïé êáé áðü ôç ìåñéÜ ôùí ãíùóôþí ðëÝïí áðáôåþíùí ðïõ êÜíïõí öïñïäéáöõãÞ, ëáèñåìðüñéï, åéóöïñïäéáöõãÞ êáé Üëëá ïéêïíïìéêÜ åãêëÞìáôá êáé ôæéñÜñïõí åðß äåêáåôßåò óôçí ðáñáïéêïíïìßá, ãýñù óôá 70 äéò åõñþ åôçóßùò êáôÜ ôïí ÏÏÓÁ. Óôï ìÝôùðï áõôü, ïõóéáóôéêÜ ôï ðéï óðïõäáßï êáé æùôéêü ãéá ôç ÷þñá ìáò, éäßùò ôþñá óôá ÷ñüíéá ôçò ÷ñåùêïðßáò êáé ôçò ëéôüôçôáò, ç êõâÝñíçóç áäñáíåß çèåëçìÝíá ãéá íá ìç èßîåé ößëïõò öïñïêëÝöôåò, åíþ ç ðÜôáîç ôçò öïñïäéáöõãÞò êáé ôùí ëïéðþí ïéêïíïìéêþí åãêëçìÜôùí -óõí ïé ëßóôåò ôýðïõ ËáãêÜñíô- ìðïñåß íá ëýóåé ôï äçìïóéïíïìéêü ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò ãéá ôþñá êáé ãéá ôï ìÝëëïí. ÕðáñêôÞ åßíáé êáé ç êïéíùíéêÞ âßá, üðùò åêäçëþíåôáé ìå êáôáëÞøåéò ðáíåðéóôçìéáêþí åãêáôáóôÜóåùí, ìç ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí êôéñßùí, áðü áíáñ÷éêïýò êáé åðß ÷ñüíéá, ðñüóöáôá ôïõ ìÝãáñïõ ôçò ÅÑÔ, áëëÜ êáé Üëëùí êôéñßùí ôïõ äçìïóßïõ. ÊïéíùíéêÞ âßá áóêåßôáé áðü ôïõò ëáèñïìåôáíÜóôåò, ðïõ êáôáêëýæïõí ôç ÷þñá ìáò áóðñüóêëçôïé êáé ðáñÜíïìá, áëëÜ êáé åíáíôßïí áõôþí, áðü ðïëßôåò ðïõ èßãåôáé ç ïéêïãåíåéáêÞ ôïõò åóôßá Þ åíï÷ëïýíôáé ðïéêéëïôñüðùò êáé äç áðü ôç äéÜðñáîç åãêëçìáôéêþí ðñÜîåùí. Áêüìç êáé ôï ðñïáéñåôéêü Üíïéãìá ôùí êáôáóôçìÜôùí ôçí ðñïðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ, ðïëëïß óõíäéêáëéóôÝò ôùí åñãáæïìÝíùí ôï áíôéìåôþðéóáí ìå âßá êáé áðåéëÝò, ðåñéöñïíþíôáò ôï íüìï. ÁõôÜ óõìâáßíïõí, üôáí ï íüìïò êáé äç ï ðïéíéêüò êþäéêáò, äåí åöáñìüæåôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç êáé ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç. Ç íåáíéêÞ âßá, ðïõ óõíÞèùò åßíáé ðïëéôéêïðïéçìÝíç, åêäçëþíåôáé óôá áíþôáôá åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá, ìå ôçí áíï÷Þ êáé óõíåíï÷Þ ôùí ðñõôáíéêþí áñ÷þí, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí áëëÜîåé ôßðïôå êáé íá óõíå÷ßóïõí ïìÜäåò êáé êëßêåò, êáèçãçôéêÝò êáé öïéôçôéêÝò, íá ôá íÝìïíôáé áðü êÜèå Üðïøç. Ôï ßäéï êëßìá åðéêñáôåß êáé óôç äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç ìå ôçí áíï÷Þ ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôùí ãïíéþí ôùí ðáéäéþí äõóôõ÷þò. ¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìÝôùðá, ðïõ æçìéþíïõí ôç ÷þñá êáé ôïõò íïìïôáãåßò ðïëßôåò, ç êõâÝñíçóç ïöåßëåé íá ôá áíôéìåôùðßóåé äõíáìéêÜ êáé ìå üðëï ôïí íïìü êáé ôç óùóôÞ êáé ðëÞñç åíçìÝñùóç ôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí, ÷ùñßò åêðôþóåéò ðñïò ößëïõò êáé ïðáäïýò êáé ÷ùñßò íá ëáìâÜíåé õðüøç åíóôÜóåéò êáé áíôéäñÜóåéò, ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü êüììáôá êáé êýêëïõò ðáñù÷çìÝíçò éäåïëïãßáò Þ ðïõ åîõðçñåôïýí ðïéêßëá ðïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá. ÐñïÝ÷åé ðÜíôïôå ôï êáëü ôçò ðáôñßäáò.

Ôá ðïëéôéêÜ Üêñá

ïëýò ëüãïò áêïýóôçêå êáé ðïëëÞ ìåëÜíç ÷ýèçêå ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ìå ôïðïèåôÞóåéò äéáöüñùí ðñïóêåéìÝíùí êáé ìç óôéò ðïëéôéêÝò çãåóßåò ìáò, åíôüò êáé åêôüò êïéíïâïõëßïõ ãýñù áðü ôçí èåùñßá ôçò ïìïéüôçôáò êáé óýãêëéóçò ôïõ áñéóôåñïý ìå ôï äåîéü Üêñï ôïõ ðïëéôéêïý öÜóìáôïò, ðïõ åäþ êáé åîÞíôá ðåñßðïõ ÷ñüíéá äéáôõðþèçêå áðü ðïëéôéêïýò åðéóôÞìïíåò êáé êïéíùíéïëüãïõò üðùò ïé Ferguson êáé Eysenck. Óå ìáò ç äéáìÜ÷ç, áíôß óïâáñÞò êñéôéêÞò ðïõ åðéäÝ÷åôáé ç èåùñßá, åõôåëßóôçêå êáé ïîýíèçêå éäßùò óôçí ÂïõëÞ ãéá åíôõðùôïõ ÓÔÑÁÔÇ óéáóìü ìå øçöïèçñéêÜ Å. ÓÔÑÁÔÇÃÇ Äéêçãüñïõ Ä.Í. êßíçôñá, óôï ðëáßóéï ôçò dr.stratigis@stratigis.gr ãåíéêÞò åðßèåóçò ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáôÜ ôùí äýï êõâåñíçôéêþí åôáßñùí. Ç ðïëéôéêÞ áíôéðáñÜèåóç óôá Êïéíïâïýëéá üëùí ôùí åõñùðáúêþí äçìïêñáôéêþí ÷ùñþí Þôáí êáé åßíáé ðïëëÝò öïñÝò ïîåßá. ÁëëÜ ðïôÝ äåí Ý÷åé öôÜóåé óôï ðñüóöáôá áíáßó÷õíôï åðßðåäï ôïõ äéêïý ìáò. ÌÝñåò ôþñá ôçí ðáñáêïëïõèïýìå áðü ôéò ôçëåïñÜóåéò, ôïí Ôýðï êáé ôéò åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò êáé ðïëëÝò öïñÝò ìÝíïõìå Üíáõäïé ìå ôïõò óõêïöáíôéêïýò êáé ÷õäáßïõò õâñéóôéêïýò ÷áñáêôçñéóìïýò, ðïõ åêôïîåýïõí áêüìç êáé ïé ßäéïé ïé ðñüåäñïé ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáôÜ åðéëåãìÝíùí áîéùìáôïý÷ùí ôùí ðïëéôéêþí ôùí áíôéðÜëùí. Ç åìöÜíéóç ôïõ ÷õäáßïõ êáé âßáéïõ ëüãïõ ÷ñïíïëïãåßôáé áðü ôçí Ìåôáðïëßôåõóç ðåñß ôá ôÝëç ôçò

ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

äåêáåôßáò ôïõ '70, ìå ôç ãåíéêåõìÝíç, ü÷é ìüíï óôï ðåæïäñüìéï, áëëÜ êáé óå äçìüóéïõò ÷þñïõò, áðñåðÞ óõìðåñéöïñÜ êáé âùìïëï÷ßá ìå ÷áñáêôçñéóôéêüôåñï äåßãìá ôçí åêóôüìéóç ôçò ãíùóôÞò ëÝîçò. Ôüôå Þôáí ðïõ Üñ÷éóå, êáôÜ ôçí ãíùóôÞ ÉóïêñÜôåéá ñÞóç, ìåôÜ ôá ÷ñüíéá ôçò êáôáóôïëÞò ôùí öñïíçìÜôùí, ç åëåõèåñßá ðïõ áðïêôÞóáìå áðü ôï 1974 íá èåùñåßôáé äéêáßùìá ðñïò ðáñáíïìßá êáé ç éóüôçôá, Üäåéá ðñïò áõèÜäåéá êáé áíáßäåéá ëïãïý. Ôüôå ãéá ðñþôç öïñÜ Üñ÷éóå êáé ç äåéêôéêÞ åëëçíéêÞ óÜôéñá íá ìåôáôñÝðåôáé óå ÷õäáéïëïãßá, áêïëïõèþíôáò ôïí óõñìü. Åìöáíßæïíôáé ôá ðñþôá ãíùóôÜ ÷õäáßá ðñüôõðá ðïëëþí äçìïóßùí ðñïóþðùí, áëëÜ êáé áñéèìïý äçìïóéïãñÜöùí ôçò éäéùôéêÞò ôçëåüñáóçò êáé ôùí äéáëåãìÝíùí áð' áõôïýò óôá ðáñÜèõñá ôçò åîßóïõ áìåôñïåðþí óõíïìéëçôþí ôùí. Áêïëïýèçóå ç ìåôåîÝëéîç ôïõ ìåìïíùìÝíïõ ÷õäáßïõ êáé âéáßïõ ëüãïõ óå óõëëïãéêü êáé ç åìöÜíéóÞ ôïõ óôïõò äñüìïõò êáé ôéò ðëáôåßåò ìå ôéò íôïõíôïýêåò êáé ôá ðáíþ ôïõ êïììáôéêïý óõíäéêáëéóìïý. ÔåëéêÜ, åðéêñÜôçóå êáé óôçí ðïëéôéêÞ áíôéðáñÜèåóç ôùí êïììáôéêþí íåïëáéþí, óôéò ôÜîåéò êáé ôá áìöéèÝáôñá ôùí ó÷ïëåßùí êáé ôùí ÁÅÉ. Êáé äåí ðñÝðåé íá ìáò äéáöåýãåé üôé áðü ôïõò äýï áõôïýò ÷þñïõò ðñïÞëèå ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ óçìåñéíïý ìáò ðïëéôéêïý ðñïóùðéêïý. ÌåãÜëï êïììÜôé ôçò ëåêôéêÞò áõôÞò êüðñïõ ìåôáöÝñèçêå ìå ôéò äõï åêëïãÝò ôïõ 2012 óôçí ÅëëçíéêÞ ÂïõëÞ. Ìå åêðñïóþðïõò áêñáßùí êïììÜôùí ðïõ áíáäåß÷èçêáí Þ åíéó÷ýèçêáí ÷Üñç óôçí êáôáäéêáóôéêÞ øÞöï åíüò ïñãéóìÝíïõ åêëïãéêïý óþìáôïò áðü ôéò óôåñÞóåéò ðïõ õößóôáôï áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ôçí ïðïßá åß÷áí ðñïêáëÝóåé ïé êõâåñíÞóåéò ôùí äýï ìåãÜëùí êïììÜôùí ðïõ åß÷áí ðñïçãçèåß. ÁíåíçìÝñùôïé

ïé øçöïöüñïé, ÷ùñßò åðßãíùóç êáé ôïõ äéêïý ôïõò óõíôñÝ÷ïíôïò ðôáßóìáôïò, åêôåèåéìÝíïé óôçí öôçíÞ äçìáãùãßá åêåßíùí ðïõ áðïäßäïõí ôá ðÜèç ôïõò óå Ýîùèåí óõíùìïóßåò, åðé÷áßñïõí, üôáí áêïýíå ôçí ýâñç êáé ôçí óõêïöáíôßá íá åêöÝñåôáé ìÝóá óôçí ÂïõëÞ. Äåí áíôéëáìâÜíïíôáé áêüìç êáé ôçí äïëéïöèïñÜ ðïõ åðé÷åéñåßôáé åíáíôßïí ôùí äéêþí ôïõò óõìöåñüíôùí áðü åêåßíïõò ðïõ Ý÷ïõí ðïëéôéêü óõìöÝñïí íá åìðïäßóïõí ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ ãßíåôáé, ãéá ôçí óôáäéáêÞ Ýîïäï áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, Êõñßùò äåí êáôÜëáâáí üôé ï âßáéïò ëüãïò óôçí ÂïõëÞ ðñïêáëåß ôçí âßáéç ðñÜîç óôïí äñüìï. ¸ãéíáí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ìÜñôõñåò êáé ðïëëïß áð' áõôïýò ôñáãéêÜ èýìáôá ôçò âßáéçò ðñÜîçò, Üëëïôå ìåìïíùìÝíçò êáé Üëëïôå ðïëéôéêÜ ðñïó÷åäéáóìÝíçò. ÕðÝóôçóáí ôéò êáôáóôñïöÝò áðü ôïõò êïõêïõëïöüñïõò åìðñçóôÝò ôùí ðüëåùí, áðü ôïõò âßáéá "áíôéóôåêüìåíïõò" óå äéÜöïñá åðéâáëëüìåíá íüìéìá ìÝôñá Þ åðé÷åéñçìáôéêÜ ó÷Ýäéá êáé äñáóôçñéüôçôåò êáé áðü ñáôóéóôéêÜ Ýêôñïðá. ÁíÝ÷èçêáí áêüìç êáé ôïí ðñïðçëáêéóìü ôùí ïñãÜíùí ôçò ôÜîåùò ðïõ ðñïóðáèïýí íá ôïõò ðñïóôáôåýóïõí áðü ôá êüììáôá ôùí Üêñùí êáé óõíå÷ßæïõí ëüãù ôçò óõíå÷éæüìåíçò ïñãÞò ðïõ ôïõò êáôÝ÷åé íá ôá óôçñßæïõí óôéò äçìïóêïðÞóåéò. ÖôÜóáìå ðñüóöáôá óôçí ôñáãéêüôåñç ìïñöÞ ôçò âßáò, ôéò ðñïìåëåôçìÝíåò óôõãåñÝò äïëïöïíßåò ôñéþí íÝùí áíèñþðùí. Äåí âëÝðïõí üôé ôï áßìá ðïõ Ýññåõóå ìðïñåß íá ãåíéêåõèåß; Ìðïñåß ç èåùñßá ôçò ïìïéüôçôáò ôùí äýï Üêñùí ôïõ ðïëéôéêïý öÜóìáôïò íá åðéäÝ÷åôáé êñéôéêÞ, ëüãù ôùí ôåëåßùò äéáöïñåôéêþí ðïëéôéêþí äïîáóéþí ôùí, áëëÜ ç ïìïéüôçôá ôùí âßáéùí ïðáäþí ôùí ðïõ ôçí áóêïýí Þ üóùí çãåóéþí ôùí ôçí õðïèÜëðïõí åßíáé áíáìöéóâÞôçôç.

15

Óôï üíïìá ôùí “åñãáæüìåíùí”

E

ýãå! Åéëéêñéíþò åýãå, Üëëç ìßá öïñÜ óôïí ìç÷áíéóìü ðñïðáãÜíäáò ôçò áñéóôåñÜò ðïõ êáôüñèùóå íá åðéâÜëåé, Üëëïí Ýíá íåïëïãéóìü óôï ðïëéôéêü ëåîéëüãéï. Íåïëïãéóìü ìå óçìáíôéêÝò ðñïåêôÜóåéò êáé áêáôáìÜ÷çôç öüñôéóç. "Åñãáæüìåíïé!" Èõìçèåßôå ôï áëÞóôïõ ìíÞìçò ÅÁÌ, ðïõ áêüìç âñõêïëáêéÜæåé. Åðéíüçóç ôçò ÊG åðåâëÞèç (ìå ôá áíÜëïãá áñ÷éêÜ), ùò ðñïóùðåßï, óå ðïëëÜ êïììïõíéóôéêÜ êéíÞìáôá óå äéÜöïñåò ÷þñåò. FLN, êôë. Ç ðñþôç ëÝîéò "Åèíéêü" óêüðåõå íá êáèçóõ÷Üóåé ôïõò öüâïõò ðåñß ôïí äéåèíéóôéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ êïììïõíéóìïý. (Êáé áõôüò ðñïóùðåßï ãéá ôçí õðïäïýëùóç óôçí ÅÓÓÄ, êáé áõôÞò êÜëõììá ãéá ôçí ÑùóóéêÞ áõôïêñáôïñßá!) Ç äåýôåñç ëÝîéò "Áðåëåõèåñùôéêü" áðåíï÷ïðïéïýóå áðü êÜèå õðïøßôïõ ÔÇËÅÌÁ×ÏY á ãéá ôïõò ðñáãìáôéêïýò óêïðïýò ðïõ ÌÁÑÁÔÏY Þôáí âåâáßùò ç áíáôñïðÞ ôïõ êáèåóôþôïò, áðáñáßôçôç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí áíáöåñèÝíôùí óôü÷ùí. ÔÝëïò ç ôñßôç ëÝîéò "ÌÝôùðï" äÞëùíå ôïí õðåñêïììáôéêü ðáíåèíéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ êéíÞìáôïò. ÄçëáäÞ åëÜôå üëïé, äåí ðñüêåéôáé ãéá ðïëéôéêÞ êßíçóç... Ðùò ôþñá âñåèÞêáìå íá Ý÷ïõìå ôïõò "åñãáæüìåíïõò" ðñþôï, êáé êõñßáñ÷ï, ìÝëçìá óå êÜèå ðñüôáóç ìåôáññõèìßóåùò, åîïñèïëïãéóìïý êáé åêóõã÷ñïíéóìïý ïðïéáóäÞðïôå åðé÷åéñÞóåùò Þ ïñãáíéóìïý; Åßíáé Ýíá èáýìá åõñçìáôéêüôçôïò êáé ìÜëéóôá á÷ôýðçôï. Ãéáôß ðïéïò ôïëìÜ íá èßîåé ôá óõìöÝñïíôá ôùí "åñãáæüìåíùí" (óôçí ðñïðáñáëÞãïõóá) êáé íá ÷áñáêôçñéóèåß "áíÜëãçôïò"; Ôï üôé ôï êüóôïò ðñïóôáóßáò ôùí "åñãáæüìåíùí" (ðÜíôá óôçí ðñïðáñáëÞãïõóá ðïõ åßíáé öáßíåôáé ðéï äçìïêñáôéêÞ) ôï åðùìßæïíôáé üëïé ïé õðüëïéðïé, (áêüìç êáé ïé ßäéïé üóïí áöïñÜ óôïõò Üëëïõò óõíáäÝëöïõò) äåí áíáöÝñåôáé. ¼ðùò áðïóéùðÜôáé üôé, óôçí ïõóßá ðñüêåéôáé ãéá ôá óõìöÝñïíôá êáé ôçí ðïëéôéêÞ áíÝëéîç ôùí óõíäéêáëéóôþí. Ðïõ åßíáé ïé ìüíïé åñãáæüìåíïé ðïõ... äåí åñãÜæïíôáé. Åíþ Ý÷ïõí ùò êýñéï ìÝëçìá ôçí êÞñõîç áðåñãéþí, þóôå íá ìçí åñãÜæåôáé êáíåßò. Ìå âßáéç "ðåñéöñïýñçóç". Ôï ðéï ðñüóöáôï ðáñÜäåéãìá Þôáí ïé áãïñåýóåéò êïììïõíéóôþí óôçí ÂïõëÞ üðïõ ç ëÝîéò "åñãáæüìåíïé" åìöáíéæüôáí áíÜ ôñßá ôÝóóåñá äåõôåñüëåðôá. Óõã÷ñüíùò ôï ÓÕÑÉÆÁ áðáéôïýóå ôçí "Üìåóç áðï÷þñçóç ôùí áóôõíïìéêþí äõíÜìåùí áðü ôï ÑáäéïìÝãáñï ôçò ÅÑÔ, êáé ôçí ðáñÜäïóÞ ôïõ óôïõò åñãáæüìåíïýò ôïõ" (Óôçí ðñïðáñáëÞãïõóá). ÁîÝ÷áóôç èá ìåßíåé ç (åðáíáëáìâáíüìåíç óôá ÌÌÅ) áðïöþíçóç ôïõ ôåëåõôáßïõ êáôáëçøßá ôïõ ñáäéïöþíïõ, ðïõ ðáñßóôáíå ôïí êáôÜäéêï ðïõ ðÞãáéíå óôï áðüóðáóìá üôáí åéóÝâáëáí ôá óôñáôåýìáôá êáôï÷Þò, êáé ôåëåßùíå ìå ôï óýíèçìá ôùí êïììïõíéóôþí óôïí óõììïñéôïðüëåìï: "Øõ÷Þ âáèåéÜ!" Åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá èõìÜìáé üôé üëåò ïé ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí åîõãßáíóç ôùí Íáõðçãåßùí -ðñïóðÜèåéåò áðü ìç êïììïõíéóôéêÝò êõâåñíÞóåéò- äÞëùíáí üôé "èá ðñïóôáôåõèïýí ïé èÝóåéò ôùí åñãáæïìÝíùí". Óôçí ðåñßðôùóç ôçò Åëåõóßíáò óçìáíôéêÞ ìåßùóéò ôïõ áñéèìïý ôùí Þôáí áðáñáßôçôç (êáé õðåó÷çìÝíç), áëëÜ åìðïäßóôçêå áðü ôï ÐÁÓÏÊ, ôï ïðïßï äåí Þèåëå áíôáãùíéóôÞ óå åêåßíá ôïõ ÓêáñáìáãêÜ -ðïý åß÷å åãêáôáëåßøåé, åãêáßñùò, ï ÍéÜñ÷ïò, üðùò óõíÝâç êáé óôçí "ÏëõìðéáêÞ" ðïõ ðëçñþíïõìå áêüìç ôïõò åñãáæüìåíïõò. Ôï óÞñéáë äéáéùíßæåôáé... Åßíáé ëõðçñü üìùò üôé ïé ðåñéóðïýäáóôïé ó÷ïëéáóôáß êáé -éäßùò- ó÷ïëéÜóôñéåò óôá ðáñÜèõñá êáé Üñèñá ãíþìçò åßôå äïëßùò, åßôå ëüãù áíåðáñêåßáò óðïõäþí äåí èßãïõí ôï Ýíá èÝìá ðïõ åßíáé óôçí êáñäéÜ ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ðïëéôéêïý ðñïâëÞìáôïò ôçò ÷þñáò. ÄçëáäÞ, ðïéá åßíáé ç "ïõóßá", ðïéïò åßíáé ï óêïðüò ôçò õðÜñîåùò, ôçò ëåéôïõñãßáò êáé ôçò áäåéïäïôÞóåùò ìéáò åðé÷åéñÞóåùò ðïõ õößóôáôáé óå ìßá êïéíùíßá. Ãéá íá ôï áðëïõóôåýóïõìå äéá ðáñáäåßãìáôïò. Öáíôáóèåßôå üôé ðçãáßíåôå óå Ýíá åóôéáôüñéï êáé óáò ëÝíå üôé áõôÞ ôçí þñá ïýôå ìáãåéñåýïõí, ïýôå óåñâßñïõí, ãéáôß ãåõìáôßæïõí ïé åñãáæüìåíïé. ÐåñéìÝíåôå Ýíá ëåùöïñåßï êáé ìáèáßíåôå üôé äåí èá Ýëèåé ãéáôß ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí ãåíéêÞ óõíÝëåõóç. Ôï ðñþôï äåí óõìâáßíåé, ôï äåýôåñï åßíáé ðëÝïí èåóìïèåôçìÝíï. Ç äéáöïñÜ åßíáé üôé ôï åóôéáôüñéï áí äåí óåñâßñåé èá êëåßóåé, êáé ïé åñãáæüìåíïé èá ðåéíÜóïõí, áëëÜ ïé åñãáæüìåíïé óôï ëåùöïñåßï äåí áíçóõ÷ïýí. Åßíáé êñáôéêü, Üñá ðëçñþíïõí ôá êïñüéäá. Åêåßíï ðïõ åðéìåëþò áðïöåýãïõí íá ðïõí åßíáé üôé ï óêïðüò êáé ï ëüãïò õðÜñîåùò- ôùí êïõñåßùí åßíáé íá êüâïõí ôá ìáëëéÜ ôïõ êüóìïõ, ôùí öïýñíùí íá ðïõëÜíå øùìß, ôùí öáñìáêåßùí öÜñìáêá, ïýôùò þóôå íá åîõðçñåôåßôáé ï êüóìïò, ï êïóìÜêçò, ï ëáüò. ¼÷é íá âñßóêïõí äïõëåéÜ ïé åñãáæüìåíïé. Êáé üìùò áõôÞ åßíáé ç ðñþôç öñïíôßò -êáé ç ôåëåõôáßá-ôùí ðïëéôéêþí, ïé ïðïßïé äåí âëÝðïõí üôé ãéá êÜèå êáôÜóôçìá ðïõ êëåßíåé, ëüãù ùñáñßïõ, åêáôïíôÜäåò, ÷éëéÜäåò, êáôáíáëùôÝò ôáëáéðùñïýíôáé êáé áðïãïçôåýïíôáé. Ðüóïé åíï÷ëïýíôáé áðü ôá áíïé÷ôÜ êáôáóôÞìáôá êáé ðüóïé áðïëáìâÜíïõí ôçí åõêïëßá íá øùíßæïõí üðïôå ôïõò âïëåýåé. ÅðéôÝëïõò êáé áõôïß åßíáé… åñãáæüìåíïé.


16

ATTIKO BHMA

Ïé áíôéöñïíïýíôåò èá ôéìùñïýíôáé

Ì

éá ðñþôç ãåýóç ãéá ôï ôé óçìáßíïõí ïé íüìïé ëïãïêñéóßáò ðïõ èá ðåñÜóåé ç êõâÝñíçóç ÐÁÓÏÊ ôïõ ê. ÓáìáñÜ ðÞñáí ôÝóóåñéò ðïëßôåò ôçò ÊåöáëëïíéÜò ðïõ ôüëìçóáí íá åêöñÜóïõí ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óå ìéá áðüöáóç ïñéóìÝíùí äçìïôéêþí óõìâïýëùí. ¼ëá Üñ÷éóáí üôáí êÜðïéïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé åß÷áí ôçí öáåéíÞ éäÝá íá åãêáôáóôÞóïõí ÑïìÜ óôçí âßëá Áíôýðá óôçí ÐáëéêÞ ÊåöáëëïíéÜò. ÐñïóðÜèçóáí íá ðåñÜóïõí ôçí áðüöáóç ìå óõíïðôéêÝò äéáäéêáóßåò êáé åêôüò çìåñçóßáò äéáôÜîåùò. ¼ðùò Þôáí áíáìåíüìåíï ç áðüöáóç ðñïêÜëåóå áíôéôïõ ÍÁÐÏËÅÏÍÔÁ äñÜóåéò. ÔÝóóåñéò ðïëßôåò ËÉÍÁÑÄÁÔÏÕ íüìéæáí üôé åß÷áí ôï äéêáßùìá íá åêöñÜóïõí ôçí áíôßèåôç ãíþìç ôïõò - óôçí íÝá ðïëõðïëéôéóìéêÞ ÅëëÜäá Ýêáíáí ëÜèïò. Ç áêñïáñéóôåñÞ ïñãÜíùóç ìå ôçí ÷áñéôùìÝíç åðùíõìßá Åëëçíéêü ÐáñáôçñçôÞñéï ôùí Óõìöùíéþí ôïõ Åëóßíêé (ÅÐÓÅ) ôïõò Ýêáíå ìÞíõóç. Óýìöùíá ìå ôï óêåðôéêü ôçò áêñïáñéóôåñÞò ÅÐÓÅ "óåéñÜ ñáôóéóôéêþí äçìïóéåõìÜôùí ôçò 27 êáé 28 Ïêôùâñßïõ 2013 óå âÜñïò ÑïìÜ ðïõ ðáñáâéÜæïõí ôï Í.927/79 êáé ôï Í. 3304/2005 êáé áéôïýìåèá íá ó÷çìáôßóåôå äéêïãñáößá ðñïêåéìÝíïõ ôåëéêÜ íá ðáñáðåìöèïýí óå äßêç ôá Üôïìá ðïõ äçìïóßåõóáí ñáôóéóôéêÝò áðüøåéò ìå ôéò ïðïßåò åíáíôéþíïíôáé óôçí ðáñá÷þñçóç áðü ôï ÄÞìï Êåöáëëçíßáò ïéêÞìáôïò óå ðïëýôåêíç ïéêïãÝíåéá." ÄéÜâáóá ôá êåßìåíá ðïõ êáôÝäùóå óôéò áñ÷Ýò áõôÞ ç ïñãÜíùóç êáé óå áõôÜ âñÞêá ðëÞèïò ñáôóéóôéêþí åêöñÜóåùí êáé ëüãùí. ¼ðùò, "Óáí ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò ðñïåñ÷üìåíç áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÐáëéêÞò, óáò ãíùñßæù üôé åßìáé êÜèåôá áíôßèåôç óôçí áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ", Þ Üëëï "ÐëçñïöïñçèÞêáìå üôé ìå ðñáîéêïðçìáôéêü ôñüðï, åëÞöèç áðüöáóç áðü ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï óáò ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò Âßëáò "ÁèçíÜò Áíôýðá" óôïõò Ñïìá", Þ "Êýñéïé, öñïíôßóôå Üìåóá íá âñåßôå ëýóç ãéá ôï ðñüâëçìá ðïõ äçìéïõñãÞóáôå óôçí "áðïìïíùìÝíç" ðåñéï÷Þ." Ç ãåëïéüôçôá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò ìÞíõóçò üìùò äåí èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóðÜ ôçí ðñïóï÷Þ áðü ôï ôï ãåãïíüò ôçò üëï êáé áõîáíüìåíçò ðïéíéêïðïßçóçò ôïõ ðïëéôéêïý ëüãïõ, óéãÜ óéãÜ âÝâáéá ãéá íá ôï óõíçèßóïõìå. ÐëÝïí äçëþóåéò ÷ùñßò ñáôóéóôéêü ðåñéå÷üìåíï äåí åßíáé áóöáëåßò. Óôçí óõãêåêñéìÝíç õðüèåóç ï äéêáóôÞò èá áíáëÜâåé íá ôåêìçñéþóåé êáé ïé êáôçãïñïýìåíïé èá õðï÷ñåùèïýí íá ëïãïäïôÞóïõí óôï êñÜôïò ãéá ôï ðïéá Þôáí ôá êßíçôñá ôïõò ãéá ôéò ðáñáðÜíù äçëþóåéò. Ôï üôé ôï äéêáóôÞñéï èá áíáëÜâåé íá åîåôÜóåé ôïí åóùôåñéêü ìáò êüóìï, óêÝøåéò ðïõ äåí åßíáé êáí äçìüóéåò, üôé ç êñáôéêïðïßçóç åðåêôåßíåôáé óå áõôü ðïõ ëÝìå éäéùôéêÞ óöáßñá ôïõ áôüìïõ åßíáé ìéá ìåãÜëç êáé ïõóéáóôéêÞ õðï÷þñçóç óôá äéêáéþìáôá ôïõ áôüìïõ. Ãéá íá äïýìå ðüóï áêñáßá åßíáé áõôÜ ôá íïìïèåôÞìáôá ëïãïêñéóßáò, öáíôáóèåßôå ôé åßäïò áíèñþðïõ ðñÝðåé íá åßíáé êÜðïéïò üðïõ åèåëïíôéêÜ ñïõöéáíåýåé óôï êñÜôïò óõìðïëßôåò ôïõ, ìüíï êáé ìüíï åðåéäÞ ïé áðüøåéò ôïõò äåí ôïõ åßíáé áñåóôÝò. ÃñÜöåé óôïí åéóáããåëÝá ôï áêñïáñéóôåñü ÅÐÓÅ "Åßìáóôå óôç äéÜèåóÞ óáò íá êáôáèÝóïõìå êáôÜ ôçí ðñïêáôáñêôéêÞ åîÝôáóç êáé êáôÜ ôç äßêç ðïõ åëðßæïõìå ðùò èá ãßíåé." Ðüóï ÷áìçëÜ ðñÝðåé íá âñßóêåóáé, çèéêÜ êáé øõ÷éêÜ, ãéá íá ïñãáíþíåéò ôï íïìéêü ëéíôóÜñéóìá ôùí óõíáíèñþðùí óïõ. Ç ðïéüôçôá ôïõ íüìïõ öáßíåôáé óôçí ðïéüôçôá ôùí áíèñþðùí ðïõ åßíáé áíáãêáßïé ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ.

áðüøåéò

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Áðïèáññýíåôáé ç áíÜðôõîéò

Ô

åëéêþò ôé Ý÷ïõìå êÜíåé ãéá íá ãßíïõí ðñÜîç ïé åîáããåëßåò ðåñß áíáðôýîåùò; ÌÞðùò åöáñìüæïíôáé äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò; Åìåéþèç ç åöéáëôéêÞ ãñáöåéïêñáôßá ôïõ Äçìïóßïõ; ÊáôÝóôç áõôüò ï ßäéïò ï êñáôéêüò ìç÷áíéóìüò ðëÝïí åõÝëéêôïò êáé áðïôåëåóìáôéêüò; ÌÞðùò åøçößóèç íüìïò ãéá ôï ìüíéìï öïñïëïãéêü óýóôçìá; ¢íïéîáí ôá êëåéóôÜ åðáããÝëìáôá; Êáé åíþ åðß ôçò ïõóßáò äåí Ý÷ïõìå êÜíåé áðïëýôùò ôßðïôå ãéá íá âåëôéþóïõìå ôçí êáôÜóôáóÞ ìáò, ïé ðïëéôéêïß ìáò ôáãïß ôõñâÜæïõí ðåñß ôçí ÅÑÔ êáé ðåñß Üëëùí áó÷Ýôùí æçôçìÜôùí. ¼ôáí äå, ôßèåôáé ôï èÝìá ôïõ ÅÕÈ. Ð. ÐÅÔÑÏÕ ôçò áíáäéáñèñþóåùò ôïõ Äçìïóßïõ, ðñïâÜëëåôáé ôï æÞôçìá ôçò áíåñãßáò êáé äéáôõðþíåôáé ôï áíüçôï åðé÷åßñçìá åíäå÷ïìÝíç áíáäéïñãÜíùóéò èá Ý÷ç ùò áðïôÝëåóìá áêüìç ìåãáëýôåñç áíåñãßá... ¼ìùò áõôÞ áêñéâþò ç áôïëìßá, åßíáé ðïõ ãéãáíôþíåé ôçí áíåñãßá óôçí ÷þñá ìáò. Äéüôé üëá ôá åéóðñáêôéêÜ, öïñïëïãéêÜ êáé Üëëá ìÝôñá ðïõ ëáìâÜíïíôáé ôá ôåëåõôáßá ôÝóóåñá ÷ñüíéá, áðïóêïðïýí óôï íá óõíå÷ßóç íá ÷ñçìáôïäïôåßôáé áõôü ôï õðåñôñïöéêü êáé äõóëåéôïõñãéêü Äçìüóéï. Ç ëïãéêÞ õðáãïñåýåé üôé êÜèå óõæÞôçóéò ãéá ëéãþôåñá åéóðñáêôéêÜ ìÝôñá èá Ýðñåðå íá óõíïäåýåôáé êáé áðü ôçí áðáßôçóç ãéá ìéêñüôåñï Äçìüóéï. Äéüôé Ýôóé üðùò ðÜìå åí ôÝëåé êáé áõôü èá óõìðáñáóõñèÞ óå êáôÜññåõóç åî áéôßáò ôçò áäõíá-

ìßáò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝùò íá óõíÝ÷éóç íá ôï ÷ñçìáôïäïôåß. ÐÝñá áðü ôçí öïñïëüãçóç ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò, ðïõ åßíáé ðáíôåëþò åîùðñáãìáôéêÞ, ôá åéóðñáêôéêÜ ìÝôñá áðïôåëïýí ôïí ìåãáëýôåñï ðáñÜãïíôá áðïèáññýíóåùò êÜèå áíáðôõîéáêÞò ðñïóðÜèåéáò. ¼ôáí ç áíåñãßá Ý÷åé öèÜóåé óå äõóèåþñçôá ýøç, ç Üìåóç áðÜíôçóéò èá ìðïñïýóå íá åßíáé ìüíïí ìßá. Ç åíèÜññõíóéò ôùí áíÝñãùí íá áíáðôýîïõí ôçí äéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá êáé íá ãßíïõí áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé. ¼ìùò ãåíüìåíïò êÜðïéïò áõôïáðáó÷ïëïýìåíïò, äçëáäÞ åëåýèåñïò åðáããåëìáôßáò, õðï÷ñåïýôáé íá áñ÷ßóç íá ðëçñþíç ðñéí áêüìç ç äñáóôçñéüôçò ôïõ, ôïõ áðïäþóç ôï ðñþôï åõñþ. Õðï÷ñåïýôáé íá áñ÷ßóç íá ðëçñþíç ôïí ÏÁÅÅ, ôá ôÝëç åðéôçäåýìáôïò êáé ôéò ôáêôéêÝò êáé Ýêôáêôåò åéóöïñÝò. Áò áöÞóïõìå ôçí ôåñáôþäç ãñáöåéïêñáôéêÞ äïêéìáóßá óôçí ïðïßá èá õðïâëçèÞ ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõ åðéôñáðÞ íá êÜíç ôçí "Ýíáñîç" ôïõ åðáããÝëìáôüò ôïõ. Ôçí ßäéá óôéãìÞ èá åõñÝèç óôï óôü÷áóôñï ôïõ áäçöÜãïõ Äçìïóßïõ, ôï ïðïßï ôïí èåùñåß äõíÜìåé öïñïöõãÜäá áðü ôçí óôéãìÞ êáôÜ ôçí ïðïßá êáé ìüíïí èá óêåöèÞ íá áíáðôýîç ìéá ðáñáãùãéêÞ äñáóôçñéüôçôá... Ìáò ëÝãïõí, áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, üôé ç áíÜðôõîéò èá Ýëèç äéá ôùí åðåíäýóåùí. Ðïõ óçìáßíåé üôé ðåñéìÝíïõìå íá Ýëèïõí êÜðïéïé ¸ëëçíåò Þ áëëïäáðïß ðïõ óõãêñïôïýí åôáéñåßåò êáé íá äçìéïõñãÞóïõí åñãáóßåò óôçí ÷þñá ìáò. ÁëëÜ áíôß íá ôïõò äßíïõìå êßíçôñá, ôïõò ëÝìå ðïëý áðëÜ üôé åðåíäýïíôáò óôçí ÅëëÜäá âÜæïõí ôï êåöÜëé ôïõò óôçí ëáéìçôüìï. ÁöÞíïõìå êáé ðÜëé êáôÜ ìÝñïò ôçí ðåñéðÝôåéá ôçò ãñáöåéïêñáôßáò óôçí ïðïßá èá ðñÝðåé íá õðïâëç-

èïýí êáé èá ìåßíïõìå óôçí áðëÞ åðéöáíåéáêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. Ðïõ åßíáé, üôé ï èåóìüò ôçò áíùíýìïõ åôáéñåßáò óôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷åé ìüíïí êáô' üíïìá. Ôïí êáôáñãïýí ôïéò ðñÜãìáóé ïé ðñïóöÜôùò øçöéóèåßóåò äéáôÜîåéò ðïõ èåóìïèåôïýí ôçí åõèýíç öõóéêþí ðñïóþðùí ãéá åíäå÷üìåíá ÷ñÝç ôùí åôáéñåéþí áõôþí ðñïò ôï Äçìüóéï. Áêüìç êáé áí ç åôáéñåßá êëåßóç, ôï áäçöÜãï Äçìüóéï èá óôñáöÞ êáôÜ ôùí óôåëå÷þí, ôùí ìåôü÷ùí, áêüìç êáé ôùí åêêáèáñéóôþí ôçò! Ðïéïò ëïãéêüò Üíèñùðïò èá ôïëìïýóå íá åìðëáêÞ êáè' ïéïäÞðïôå ôñüðï óå ìéá ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá; Êáé åíþ ç êõâÝñíçóéò åìöáíßæåôáé åîáéñåôéêÜ Üôïëìç, ç áíôéðïëßôåõóéò áíôß íá ôçí åíèáññýíç ðñïò ôçí ïñèÞ êáôåýèõíóç Ýñ÷åôáé íá õðïóôçñßîç ôá ôåëåßùò áíôßèåôá. Æçôåß ðåñáéôÝñù äéüãêùóç ôïõ Äçìïóßïõ, ðåñéóóüôåñïõò öüñïõò óôï üíïìá åíüò øåõäåðßãñáöïõ "êïéíùíéêïý êñÜôïõò" êáé óå êñßóéìåò óôéãìÝò ïéêïíïìéêþí äéáðñáãìáôåýóåùí, óðáôáëÜ ôï ðïëéôéêü êåöÜëáéï ôçò ÷þñáò óå áíïýóéåò êïéíïâïõëåõôéêÝò óõæçôÞóåéò. ÊÜèå ðñïóðÜèåéá ëïãéêÞò áíáëýóåùò ôçò êáôáóôÜóåùò áõôÞò åßíáé ðåñéôôÞ. ¼ðùò ðåñéôôÞ åßíáé êáé ç áíÜëõóéò ôçò éóôïñéêÜ îåðåñáóìÝíçò èåùñßáò üôé ç êñßóéò èá áíôéìåôùðéóèÞ ìå äçìüóéåò åðåíäýóåéò. Ìå äçìüóéåò åðåíäýóåéò åêéíåßôï ç ÅëëÜò áðü ôçí äåêáåôßá ôïõ '80 êáé ôï áðïôÝëåóìá ôï åßäáìå. ÔïõëÜ÷éóôïí üóïé äåí öïñïýí ðáñùðßäåò êïììáôéêþí éäåïëçøéþí. Ùò ðñïò ôçí ðïëéôéêÞ ðñáêôéêÞ, èá èõìßóïõìå åðéêáßñùò (ôï ðåñáóìÝíï ÓÜââáôï Þôáí ç åðÝôåéïò ôçò ðôþóåùò ôïõ ôåß÷ïõò ôïõ Âåñïëßíïõ) ôïí ðñüåäñï ÑÞãêáí êáé ôçí äéÜóçìç ñÞóç ôïõ: "Äåí õðÜñ÷ïõí åýêïëåò ëýóåéò, õðÜñ÷ïõí üìùò áðëÝò ëýóåéò".

Ç öùíÞ ôïõ ãåíÝèëéïõ ôüðïõ "Óôåíüôåñç Ðáôñßäá! Ç ðñþôç ðïßçóç ôçò æùÞò ìáò" Spranger ãåíÝèëéïò ôüðïò åßíáé éåñüò, åõëïãçìÝíïò êáé áãáðçìÝíïò. Äßíåé ðÜíôïôå íüçìá êáé áîßá óôç æùÞ ìáò. Ç öýóç ôïõ êáé ç ýðáñîÞ ôïõ óõíäÝïíôáé Üññçêôá ìå ìéá øõ÷éêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ óõíï÷Þ. Ìéêñü Þ ìåãÜëï ÷ùñéü, ðñïÜóôéï Þ áðüìáêñç áåôïöùëéÜ, äçìéïõñãåß óôçí øõ÷Þ ìáò ðÜíôïôå Ýíá âáèý íïóôáëãéêü ðüèï íá ôï îáíáäïýìå, üôáí åßìáóôå ìáêñéÜ ôïõ êáé æùíôáíåýïõí ìÝóá ìáò ç Åêêëçóßá êáé ç êáìðÜíá, ôï Ó÷ïëåßï êáé ôá óðßôéá, ôá ÷ùñÜöéá êáé ïé ðÝôñåò, ôá äÝíôñá êáé ôá ðåñéâüëéá, ôá áìðÝëéá êáé ïé äñüìïé. Åßíáé ç óôåíüôåñç êáé ç éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò, ðïõ ìáò ãÝííçóå êáé ìáò ãáëïý÷çóå, ìå ðëïýóéá óõíáéóèÞìáôá, ðïõ, áêüìç, êñáôïýí, áí êáé ðÝñáóáí ðïëëÜ ÷ñüíéá. Åßíáé ï ôüðïò ôùí ðáéäéêþí, åöçâéêþí êáé íåáíéêþí ìáò áíáìíÞóåùí, ôùí èñýëùí êáé ôùí ïíåßñùí ìáò, ç åóôßá ôçò ãíçóéüôçôáò êáé ôçò áðëÞò æùÞò ìáò. Ï ôüðïò, ìå ôç ìåãÜëç øõ÷Þ êáé ôçí ùñáßá öõóéïãíùìßá, ìå ôï åõñýôåñï óôñþìá åðéæÞóáí ôùí áîéþí ôïõ êáé ï öïñÝáò ôçò ìïßñáò ìáò. "Ï ìåôáöõóéêüò ðüíïò ðñïò ôçí ãåíÝèëéá ãç ìáò ôïõ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ê. ÊÏÕÔÓÏÕËÅËÏÕ ãñÜöåé ï ðáéäáãùãüò êáé äéåõèõíôÞò ôïõ ÄéäáóêáÅðßôéìïõ Åðüðôç ÄçìïôéêÞò ëåßïõ Éùáííßíùí áåßìíçóôïò Åõñéðßäçò Óïýñëáò- ç Åêðáéäåýóåùò âáèåéÜ áãÜðç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò åêåßíïõ, üðïõ áíôßêñõóå ï êáèÝíáò ìáò, ãéá ðñþôç öïñÜ, ôï öùò ôïõ Þëéïõ êáé ðÝñáóå ôá ðñþôá áîÝ÷áóôá ÷ñüíéá ôçò ðáéäéêÞò ôïõ çëéêßáò, ôá æùíôáíÜ åêåßíá ïñÜìáôá áð' ôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí ôïõ ÷ùñéïý, üðïõ Ýðëåîå ï êáèÝíáò ìáò ôç ìáãéêÞ ôïõ óêÝøç êáé ôçí õðåñåê÷åéëßæïõóá öáíôáóßá ôïõ ôá ðñþôá üíåéñá ôçò æùÞò ôïõ, ç åéêüíá êáé ç öýóç ôïõ ÷ùñéïý óôÝêïíôáé ìðñïóôÜ ìáò ðÜíôïôå æùíôáíÜ êáé åìøõ÷ùìÝíá, ðñïâÜëëïõí äéáñêþò, óáí êÜðïéá êåíôñßæïõóá êáé õëåêôñßæïõóá éäÝá. Ç áãÜðç ìáò ðñïò ôç óôåíüôåñç Ðáôñßäá õøþíåôáé êáôáêüñõöá ðñïò ôçí áãÜðç ôçò ÅëëÜäáò ìáò". ÌÝóá ìáò æùíôáíåýåé üëï ôï ðáñåëèüí. Ôá áãáðçìÝíá ìáò ðñüóùðá, áÀäéåò ìïñöÝò, ðïõ ÷Üóáìå ãéá ðÜíôá, ôá ðáéäéêÜ ðáñáìýèéá, ôá ðáé÷íßäéá, ôá ôñáãïýäéá, ïé ðüíïé, ôá äÜêñõá, ç åõëïãçìÝíç äýíáìç ðïõ íéþèáìå íá ìáò ïäçãåß óôç äçìéïõñãßá. Ïé íåêñïß, ðïõ ìáò êõâåñíïýí, ìå ôç öïâåñÞ áðïõóßá ôïõò, ìáò ðåñéìÝíïõí ãéá óõíïìéëßá. Ç éêåóßá ìáò èñïÀæåé, áíÜìåóá óôá êõðáñßóóéá êáé óô' áãñéïëïýëïõäá, óôç ìïíáîéÜ êáé óôçí óéùðÞ ôùí ôÜöùí ôïõò. ¾ëç êáé ðíåýìá, ãç êáé øõ÷Þ, ðÝôñá êáé Üíèñùðïò, ìíÞìåò áêáôÜëõôåò êáé áé÷ìçñÝò ðñáãìáôéêüôçôåò, áãÜðç êáé ðüíïò, ÷ñüíéá äýóêïëá êáé ðïëõôÜñá÷á, æùíôáíåýïõí ìÝóá ìáò ôï üñáìá ôïõ ãåíÝèëéïõ ôüðïõ. Ç ðßóôç êáé ç áãÜðç, ç óôÝñçóç êáé ç åãêáñôÝñçóç, ç êáôáíüçóç êáé ç áíÜôáóç, ç ëéôüôçôá êáé ç áëëçëåããýç áðïôåëïýí ôçí ïõóßá ôçò øõ÷éêÞò Ýíùóçò. Ç ãíÞóéá öùíÞ ôùí ðñïãüíùí, åíèáññõíôéêÞ êáé ðáñçãïñçôéêÞ, Ýñ÷åôáé áðü ðïëý ìáêñéÜ, ãåìÜôç öëüãá, ïìïñöéÜ êáé áëÞèåéá, ìå ôéò èýåëëåò, ôéò êáôáéãßäåò êáé ôá èïëÜ ðïôÜìéá ôçò æùÞò.

Ï

"¼ëïé ìáò ãíùñéæüìáóôå áðü áíÞëéêá ðáéäéÜ. Ìå ôï ìéêñü ôïõ ô' üíïìá Ýíáò ôïí Üëëï êñÜæåé. Óôá ìõóôéêÜ ìáò äåí ìðïñåß íá âÜëïõìå êëåéäéÜ. ÎÝñåé êáèÝíáò óô' áëëïõíïý ôá ìÜôéá íá äéáâÜæåé". Ãåþñãéïò ÁèÜíáò Ï íïóôáëãéêüò ðüèïò ðñïò ôç ãåíÝôåéñá áðåéêïíßæåé âáèåéÜ óôçí øõ÷Þ ìáò õðíþôôïõóåò ðáñáóôÜóåéò êáé øõ÷éêÝò äõíÜìåéò áíþôåñåò, óå ôñüðï, ðïõ íá ìçí ìðïñïýí åýêïëá íá ìáñáèïýí Þ íá øõ÷ñáíèïýí. ÊÜèå ùñáßï, åõãåíéêü êáé áíþôåñï óôçí øõ÷Þ ìáò Ý÷åé êáëëéåñãçèåß óôçí áôìüóöáéñá ôïõ ãåíÝèëéïõ ôüðïõ êáé ôïõ ðáôñéêïý óðéôéïý ìáò. Ïé åðéæÞóåéò ôçò ðáéäéêÞò êáé ôçò åöçâéêÞò çëéêßáò áðïôåëïýí ôá ëáìðñüôåñá êßíçôñá ðíåõìáôéêþí áíáôÜóåùí êáé ôçí ðéï êáñðïöüñá ðçãÞ åìðíåýóåùí êáé óôï÷áóìþí. Ðüóåò áíáìíÞóåéò êáé ðüóïé ðüíïé, ðüóá äÜêñõá êáé ðüóåò äõóêïëßåò, ðüóïé óôåíáãìïß êáé ðüóïò éäñþôáò! ¸÷ïõìå ìðñïóôÜ ìáò Ýíáí áêáôÜðáõóôï áãþíá êáé ìéá óõíå÷Þ èõóßá ãéá ôçí åíáôÝíéóç êáé ôç äçìéïõñãßá ôçò æùÞò. Ç íïóôáëãéêÞ äéÜèåóç ðñïò ôç óôåíüôåñç ðáôñßäá áíÞêåé óôéò ðïëýôéìåò ðñïóùðéêÝò âáóéêÝò åðéæÞóåéò êáé ç áãÜðç ó' áõôÞ óôá åõãåíÝóôåñá çèéêÜ óõíáéóèÞìáôá. ¸ôóé, åîçãåßôáé êáé ôï ãåãïíüò, üôé ðïëëïß ëüãéïé, ðïéçôÝò, êáëëéôÝ÷íåò, æùãñÜöïé êáé ìïõóéêïóõíèÝôåò, ðïõ ç æùÞ ôïõò Þôáí óôåíÜ êáé ïñãáíéêÜ, äåìÝíç ìå ôç öýóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò ãåíÝèëéáò ãçò ôïõò, äåí ýìíçóáí áðëÜ, áëëÜ áð' áõôÞ åìðíåýóôçêáí ôá êáëýôåñá ëïãïôå÷íéêÜ êáé êáëëéôå÷íéêÜ Ýñãá ôïõò, êáèþò êáé ôéò ùñáßåò åìðíåýóåéò ôïõò. Ï ÊùóôÞò ÐáëáìÜò, ï ÁëÝîáíäñïò Ìùñáúôßäçò, ï ÉùÜííçò ÊïíäõëÜêçò, ï Êþóôáò ÊñõóôÜëëçò, ï ÌéëôéÜäçò ÌáëáêÜóçò åßíáé ïé ÷áñáêôçñéóôéêüôåñïé ôýðïé ôçò åíóÜñêùóçò ôçò ðáôñéäïãíùóôéêÞò éäÝáò, íïóôáëãïß ôïõ Ìåóïëïããßïõ, ôçò ÓêéÜèïõ, ôçò ÊñÞôçò, ôçò Çðåßñïõ. Íïóôáëãïýí ôçí ðáéäéêÞ êáé åöçâéêÞ æùÞ ôïõò, ðïõ åßíáé Üññçêôá äåìÝíç ìå ôï ãåíÝèëéï ôüðï ôïõò. Ç ëéìíïèÜëáóóá ôïõ Ìåóïëïããßïõ õðÞñîå ï ìåãáëýôåñïò êáçìüò êáé ç "áìßëçôç ðßêñá" ôïõ ÊùóôÞ ÐáëáìÜ, ðïõ åîïìïëïãåßôáé: "Ôá ðñþôá ìïõ ôá ÷ñüíéá ô' áîÝ÷áóôá ôá 'æçóá óô' áêñïãéÜëé. Óôç èÜëáóóá åêåß ôç ñç÷Þ êáé ôçí Þìåñç. Óôç èÜëáóóá åêåß ôçí ðëáôåéÜ, ôç ìåãÜëç". "¼óï ðåñíÜí ôá ÷ñüíéá ìïõ êé üóï ðåñíþ ìå êåßíá, ôüóï ãëõêÜ ôñéãýñù ìïõ ìïó÷ïâïëïýí ôá êñßíá ôùí ðñùôéíþí Áðñßëçäùí." Ï ãåíÝèëéïò ôüðïò ðáñáìÝíåé ç éåñÞ êéâùôüò ìáò, ìå ôçí ïðïßá óôçí áãêÜëç áôåíßæïõìå ôï ìÝëëïí, áðåßñá÷ôïé áð' ôç öèïñÜ ôïõ ÷ñüíïõ êáé ôçí áíåìïæÜëç ôùí êáéñþí ìáò. Ìáò ðïëéïñêïýí ïé áíáìíÞóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò, åõ÷Üñéóôåò êáé äõóÜñåóôåò, êïðÜäé ïëüêëçñï îåóçêùìÝíá ðïõëéÜ, ðïõ Ý÷ïõí óôü÷ï ôçí êáñäéÜ ìáò, ñáìößæïíôáò ôçí, äß÷ùò Ýëåïò. Åßìáóôå êïìéóôÝò êáé ìÜñôõñåò åíüò ðáñåëèüíôïò, ðïõ óõíôñïöåýåé ôç æùÞ ìáò, ìáæß ìå ôïõò óôß÷ïõò ôïõ ðïéçôÞ ìáò: "Ù ìíÞìç, áäåëöÞ, ôñáíÞ ðáñçãïñÞôñá éäÝá, ìåßíå êïíôÜ ìáò æùíôáíÞ, ìåßíå êïíôÜ ìáò íÝá."


ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÁêñáôÝò êñÜôïò

Ï

Ëïõäïâßêïò ï ÉÄ', ï âáóéëÝáò ¹ëéïò, åêåßíïò ðïõ êáôïéêïÝäñåõå óôéò Âåñóáëëßåò, ìåôáîý ôùí üóùí åßðå üôáí áíÝôåëëå Þ ìåóïõñáíïýóå, ðñéí äýóåé êáé áõôüò (ôï ðáèáßíïõí, öåõ, ïé Þëéïé), ëÝãåôáé üôé îåóôüìéóå ôç öñÜóç: "Ôï ÊñÜôïò åßìáé åãþ." ÌÜëéóôá, ôç äÞëùóç áõôÞ ôçí áðçýèõíå óôï ðáñëáìÝíôï (åßäïò Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò). ¹ôáí óôéò êáêÝò ôïõ ôçí çìÝñá åêåßíç (13 Áðñéëßïõ ôïõ 1655). Ãéá íá ôï äåßîåé, åìöáíßóèçêå ìðñïóôÜ óôï óåâÜóìéï åêåßíï óþìá, ü÷é ìå ôá êáëÜ ôïõ, ôá êõñéáêÜôéêá, ïýôå êáí ìå Ýíäõìá ðåñéðÜôïõ, áëëÜ ìå ôá ñïý÷á ðïõ ðÞãáéíå êõíÞãé: êüêêéíï åöáñìïóôü óáêÜêé êáé ãêñßæï êáðÝëëï. Êñáôïýóå üìùò, ëÝíå, ìáóôßãéï óôï ÷Ýñé. Ðéèáíüí íá ìç öïñïýóå êáé ãñáâÜôá. Êáé Þôáí ìüëéò äåêáåðôÜ åôþí, êáëü ðáéäß, ìá êáêïìáèçìÝíï. Âåâáßùò, åß÷å ëüãïõò íá äõóöïñåß, ìéá êáé ôï ðáñëáìÝíôï ôïõ Ýöåñôïõ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÕ íå äõóêïëßåò ìå êÜðïéá öïñïëïãéêÜ äéá×. ÌÁÔÉÁÔÏÕ ôÜãìáôá, áðü ôá ïðïßá ðåñßìåíå íá åéóðñÜîåé êÜìðïóá ëïõäïâßêåéá. Ùò éäÝá êáé ùò óýóôçìá, ç öñÜóç ôïõ âáóéëÝá ¹ëéïõ åß÷å ôá üñéÜ ôçò êáé ùò ãíùóôüí, åî áéôßáò ôçò, áðüãïíüò ôïõ âñá÷ýíèçêå êáôÜ Ýíá êåöÜëé. ÐÜíôùò, åìåßò óôïí ôüðï ìáò, ôõ÷åñïß Üíèñùðïé, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá äåí åß÷áìå Üñ÷ïíôåò ìå ôÝôïéåò áíôéëÞøåéò Þ ðáñáéóèÞóåéò. Åßíáé áð' üëïõò äåêôü, üôé äéáðíÝïíôáé ðÜíôïôå áðü Üðåéñç óåìíüôçôá êáé áôåëåýôçôç ôáðåéíüôçôá. ºóùò üìùò ôï áíôßóôïé÷ï ôçò çëéáêÞò öñÜóåùò ðáñ' çìßí, Ýóôù êáé åÜí ðñïÝñ÷åôáé áðü Þóóïíá áóôñéêÜ óþìáôá, íá åßíáé ôï óõíÞèùò ìç áêïõüìåíï äçìüóéá, áëëÜ ëåãüìåíï êÜðïôå åí óôåíþ êïììáôéêþ êýêëù, ðÜíôïôå üìùò õðÜñ÷ïí óôéò óêÝøåéò êáé äéáðïôßæïí íïïôñïðßåò, ðñÜîåéò êáé ðáñáëåßøåéò: "Ôï êñÜôïò åßíáé ãéá ìáò." Ç öñÜóç áõôÞ åñìçíåýåé ðëåßóôá üóá öáéíüìåíá êáé ìç öáéíüìåíá ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôéêÞò, êïéíùíéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò. Åîçãåß êõñßùò ôüóï êñÜôïò, ôÝôïéï êñÜôïò. Áí ôï êñÜôïò åßíáé ãéá êÜðïéïõò, üðùò ïé êÜðïéïé èåùñïýí, åßíáé öõóéêü, åðéäßùîç, óôü÷ï, ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá áðïôåëåß ôï êñÜôïò áõôü íá ãßíåé üóï ôï äõíáôüí ìåãáëýôåñï. ¸ôóé þóôå ôï ìåñßäéü ôïõò áð' áõôü íá áõãáôßæåé áíÜëïãá. Ôï áðïôÝëåóìá äåí ìðïñåß ðáñÜ íá åßíáé Ýíá ôåñÜóôéï êñÜôïò, ìïéñáßá ü÷é éäéáßôåñá åõêßíçôï, ìÜëëïí óáöþò äõóêßíçôï, ðïõ ôåßíåé íá êáôáíôÞóåé áêßíçôï. ¸íá êñÜôïò äåéíüóáõñïò ðïõ âüóêåé áôÜñá÷ïò ìå ôéò þñåò ôïõ. ¸êðëçêôïò êáé äõóáñåóôçìÝíïò üôáí äéáôáñÜóóåôáé ç ìáêáñéüôçôÜ ôïõ. ÈõìùìÝíïò üôáí êéíäõíåýåé ç âïóêÞ ôïõ, ðñÜãìá ðïõ ìðïñåß íá ôïí ìåôáâÜëåé áðü áðáèÞ äåéíüóáõñï óå êáêü êáé åðéêßíäõíï ôõñáííüóáõñï.

ÖõóéêÜ ôï êñÜôïò äåí èá Ýðáéñíå ôç ìïñöÞ áõôÞ, áí ïé äçìéïõñãïß ôïõ äåí ôï Ýöôéá÷íáí êáô' åéêüíá êáé êáè' ïìïßùóÞ ôïõò. Áóöáëþò, ç äéáôÞñçóç ôçò ðáñïýóáò äåéíïóáõñéêÞò õöÞò ôïõ áíôáðïêñßíåôáé óôéò åðéèõìßåò üóùí èåùñïýí ðùò õðÜñ÷åé ìüíïí ãé' áõôïýò. Êáé åííïåßôáé üôé åöüóïí õðÜñ÷åé ìüíïí ãé' áõôïýò, äåí ðñÝðåé íá õößóôáôáé ãéá ôïõò Üëëïõò, åî ïõ êáé ïé óêëçñïß áãþíåò ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôçò áðïêëåéóôéêüôçôáò åð' áõôïý. ÁëëÜ êáé ç ôÜóç íá áõîçèåß áêüìç ðåñéóóüôåñï, þóôå íá õðÜñ÷åé éêáíïðïéçôéêü ìåñßäéï ãéá üëïõò ôïõò åíäéáöåñïìÝíïõò. Ç ýðáñîÞ ôïõ áðïôåëåß áõôïóêïðü. Ç ëåéôïõñãéêüôçôá êáé ç óêïðéìüôçôÜ ôïõ èåùñïýíôáé ôåëåßùò äåõôåñåýïíôá æçôÞìáôá. Ç óõìâßùóç ì' Ýíá äåéíïóáõñéêü êñÜôïò äåí ìðïñåß ðáñÜ íá åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ ãéá ôïõò ðïëßôåò ôçò ÷þñáò. Ìüíïí üóïé èåùñïýí üôé õðÜñ÷åé ãé' áõôïýò ìðïñåß ßóùò íá áéóèÜíïíôáé õðåñÞöáíïé ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ, ðåñéöÝñïíôÜò ôï ùò êáôïéêßäéï óôï äñüìï. Ïé êïéíïß èíçôïß áéóèÜíïíôáé ðùò ôï êñÜôïò ìåãáëþíïíôáò, öïõóêþíïíôáò, îå÷åéëßæïíôáò ðåñéïñßæåé áóöõêôéêÜ ôïí æùôéêü ôïõò ÷þñï. Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ, üôáí ðñïóäïêïýí üôé ôï êñÜôïò áõôü èá áíôáðïêñéèåß óå êÜðïéåò áðü ôéò ðéï óôïé÷åéþäåéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ, óõíÞèùò áðïãïçôåýïíôáé, ãéáôß áñêåßôáé íá óöõñßæåé áäéÜöïñï, êïéôÜæïíôáò ôïí ãáëÜæéï Þ Ýíáóôñï ïõñáíü Þ ôá êÜíåé èÜëáóóá. Åßíáé äå åíôõðùóéáêÞ ç åõêïëßá êáé ç Üíåóç ìå ôçí ïðïßá âñßóêåé äéêáéïëïãßåò ãéá íá êÜíåé áõôü ðïõ äåí èá Ýðñåðå íá êÜíåé êáé íá ìçí êÜíåé ü,ôé èá Ýðñåðå íá êÜíåé. Åßíáé åíäéáöÝñïí êáé áíçóõ÷çôéêü, ìåôÜ áðü ìßá êñßóç ðïõ óôÜèçêå áíßêáíï íá ðñïâëÝøåé, áíßêáíï íá åìðïäßóåé, áíßêáíï íá áíôéìåôùðßóåé, áíßêáíï íá îåðåñÜóåé, ôï êñÜôïò íá åðùöåëåßôáé áð' áõôÞí, ãéá íá âãåé åíéó÷õìÝíï óôéò êáêÝò ôïõ éäéüôçôåò, óõíÞèåéåò, ðñáêôéêÝò. Êáé ìÜëéóôá ÷ùñßò íá êÜíåé ôçí áõôïêñéôéêÞ ôïõ, ðïõ üóï êáé áí ï üñïò äåí åßíáé ðéá ôçò ìüäáò, ìåñéêÝò öïñÝò äåí ðáýåé íá äßíåé ìéá çèéêÞ éêáíïðïßçóç óå üóïõò õðÝóôçóáí ôá ëÜèç êáé ôéò äõóëåéôïõñãßåò ôïõ, íá öÝñíåé ìéá ÷ñÞóéìç åêôüíùóç êáé íá öñïíçìáôßæåé ãéá ôï ìÝëëïí. ¼ðïéïé èåùñïýí üôé ôï êñÜôïò åßíáé ãé' áõôïýò, èá Ýðñåðå ôïõëÜ÷éóôïí íá Ý÷ïõí êÜðïéï áßóèçìá åõèýíçò ãéá ôçí äñÜóç êáé ôçí áäñÜíåéÜ ôïõ. ÐÜíôùò, ï åëëçíéêüò ëáüò äåí ðñÝðåé íá èåùñåß üôé åßíáé êáôáäéêáóìÝíïò íá æç ó' Ýíá õðïêñÜôïò åóáåß êáé üôé åßíáé Ýîù êáé ðÝñá áðü ôéò äõíáôüôçôÝò ôïõ íá ôï ìåôáâÜëåé óå êÜôé ôï êáëýôåñï. Ôï åß÷å êáôáöÝñåé ðáëáéïôÝñá åðáíåéëçììÝíá. Óå åðï÷Ýò ðïõ åðéêñáôïýóå, óôç èåùñßá êáé óôçí ðñÜîç, ç áíôßëçøç ðùò ôï êñÜôïò õðÞñ÷å ãéá üëïõò êáé äåí áíÞêå óå ëßãïõò. Åß÷å äå êÜðïéïõò óôü÷ïõò íá öèÜóåé êáé êÜðïéïõò óêïðïýò íá ðñáãìáôïðïéÞóåé. Áõôü ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá óõìâåß ðÜëé óôï ìÝëëïí.

ÑÞãìá äéåõñõíüìåíï É. Ìåôáîý ÂïññÜ êáé Íüôïõ äéåõñýíåôáé ôï ñÞãìá. Ç Ãáëëßá õðÝóôç, ôçí ôåëåõôáßá åâäïìÜäá, ðëÞãìáôá áðáíùôÜ. Ïé óôü÷ïé ôçò: ãéá áíáóôñïöÞ ôçò êáìðýëçò ôçò áíåñãßáò, ðåñéïñéóìü ôïõ åëëåßììáôïò êáé ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò, äåí åðéôõã÷Üíïíôáé. Ó' åðéóôÝãáóìá, ï ïßêïò áîéïëïãÞóåùí "Standart and Poors" õðïâÜèìéóå (êáé ðÜëé) ôçí ãáëëéêÞ ðéóôïëçðôéêÞ áîéïðéóôßá. Ç äõóìåíÞò åîÝëéîç ðñïêÜëåóå áíôßäñáóç ôùí Âñõîåëëþí. Ï ê. Barroso åðéóÞìáíå üôé ç Ãåñìáíßá óçìåéþíåé äéáñêþò åôÞóéá åìðïñéêÜ ðëåïíÜóìáôá. Êáô' áêïëïõèßáí ôçí êÜëåóå í' áõîÞóåé ôçí, åê ìÝñïõò ôçò, êáôáíÜëùóç Üñá (êáé) æÞôçóç, þóôå íá åðÝëèåé äéÜ÷õóç ôïõ ðëïýôïõ ôçò êáé óôçí íüôéá æþíç. ÉÉ. Ç åîÝëéîç áíÜãëõöá áíÝäåéîå ôçí ìåôáîý ôïõ ÃEÙÑÃÉÏÕ ÊÙÍ. ÂïññÜ êáé Íüôïõ äõóáíåîßá. Ç ÅíùìÝíç ÓÔÅÖÁÍÁÊÇ Åõñþðç, óõíáêïëïýèùò êáé ç Åõñùæþíç, www.gkstefanakis.gr äéáèÝôïõí ïéêïíïìéêü ïñãáíéóìü êáôáóôáôéêÞò ðåñéùðÞò. Ðñüêåéôáé, áóöáëþò, ãéá ôçí óõíèÞêç ôïõ Maastricht. Ç ôåëåõôáßá Þäç áðü 10.12.1991 Ý÷åé áíáäåßîåé ôçí ÏéêïíïìéêÞ êáé ÍïìéóìáôéêÞ ¸íùóç "Economic and Monetary Union" - "E.M.U.". Óôï ðëáßóéï áõôÞò êáèéåñïýôáé ãéá üëá ôá êñÜôç ìÝëç åíéáßùò íïìéóìáôéêÞ óôáèåñüôçò. Ï óôü÷ïò åðéäéþêåôáé êáôÜ ôñüðï ìáèçìáôéêü. ÄçëáäÞ, ïõäÝðïôå ç, ôõ÷üí, áðüêëéóç åôçóßïõ äéá÷åéñéóôéêïý åëëåßììáôïò åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôï 3% ôïõ ÁêáèÜñéóôïõ Åèíéêïý Ðñïúüíôïò (Á.Å.Ð.) åêÜóôçò ÷þñáò. Ïìïßùò ïõäÝðïôå ôï äçìüóéï ÷ñÝïò (Üèñïéóìá åëëåéììÜôùí), ïéáóäÞðïôå ÷þñáò åðéôñÝðåôáé íá õðåñâåß ôï 60% ôïõ áõôïý ìåãÝèïõò (ÁÅÐ). Õð' áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ç óõíïëéêÞ áíÜðôõîç Ý÷åé óõìöùíçèåß éóüññïðç (!!!). Ç áðïóôïìùôéêÞ áðÜíôçóç ôçò Ãåñìáíßáò áêïëïýèçóå, âÜóåé ôùí óõìðåöùíçìÝíùí. Õðïãñáììßóèçêå, åêåß, ç óõììüñöùóç ôçò ÷þñáò (Ãåñìáíßáò) óôéò áñ÷Ýò ôçò äçìïóéïíïìéêÞò ðåéèáñ÷ßáò. Õðï-

ãñáììßóèçêå, åðßóçò, ç ðïéïôéêÞ õðåñï÷Þ ôùí ãåñìáíéêþí ðñïúüíôùí ðïõ, êõñßùò, ìÜëéóôá äéáôßèåíôáé, êáô' åîï÷Þí, åêôüò ôïõ åõñùðáúêïý Íüôïõ. Êáôáëïãßóèçêå, ôÝëïò, åõèýíç óôéò íüôéåò êáé áðåßèáñ÷åò ÷þñåò. Áõôü êáé õðü ôçí åéäéêüôåñç åîÞãçóç üôé ôá åêåß åëëåßììáôá äåí áíôéóôïé÷ïýí óôá ðëåïíÜóìáôá ôçò Ãåñìáíßáò êáé ëïéðþí âïñåßùí. Ïöåßëïíôáé, êáôÜ ôçí áðÜíôçóç, áðïêëåéóôéêÜ, ôá åëëåßììáôá áõôÜ óôéò êáôáíáëùôéêÝò õðåñâïëÝò ôùí Íïôßùí. Ç áíáíôéóôïé÷ßá ðëåïíáóìÜôùí ôùí ìåí ðñïò åëëåßììáôá ôùí äå, åßíáé ìáèçìáôéêþò áõôáðüäåéêôç. Áñêåß íá õðïìíçóèåß üôé ïé Âüñåéïé, ìÜëéóôá äå ïé Ãåñìáíïß, êáô' åîï÷Þí åîÜãïõí åêôüò ôïõ Åõñùðáúêïý Íüôïõ. Åßíáé, Ýôóé, ðñüäçëç ç áíõðáñîßá ôçò åðéêáëïýìåíçò "äéêáéïëïãçôéêÞò áíôéóôïé÷ßáò". ÉÉÉ. Ôá åìðïñéêÜ ðëåïíÜóìáôá óõíéóôïýí åèíéêü ðëïýôï. ¢ñá åßíáé êáé áðñüóâëçôá. Áõôü, âÝâáéá, óôï ìÝôñï ðïõ Ý÷ïõí óõãêñïôçèåß áêñéâþò äéá ôïõ óåâáóìïý ôùí óõíèçêþí, ìÜëéóôá ä' åêåßíçò ôïõ Maastricht. Ï óåâáóìüò áõôüò áðü ïõäÝíá áíôéëÝãåôáé (!!!). Óå äéÜèåóç, ëïéðüí, áõôïý ôïõ ðëïýôïõ ïõäåßò äýíáôáé íá õðï÷ñåþóåé ôïõò ìï÷èÞóáíôåò ëáïýò. Åßíáé áõôïíüçôï áðü ôçí êïéíÞ ðåßñá üôé ïõäåßò õðï÷ñåïýôáé íá äéáèÝóåé áðïôáìéåýóåéò ôïõ åíôßìùò óõãêñïôçèåßóåò. Áõôü ìÜëéóôá þóôå íá êáëõöèïýí áíïßãìáôá ðïõ Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé óðáôÜëåò Üëëùí (!!!). Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ïõäåìßá íüôéá ÷þñá åðéêáëåßôáé áôý÷çìá, öåñ' åéðåßí öõóéêÞ êáôáóôñïöÞ. ¼ëåò åðéêáëïýíôáé âïÞèåéá ãéá åëëåßììáôá ðïõ Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ç õðåñâïëéêÞ ðéóôùôéêÞ ôïõò åðÝêôáóç. ÉV. Ôá äõó÷åñÝóôåñá, áôõ÷þò, Ýðïíôáé. ¼ëåò ïé íüôéåò ÷þñåò áðïêëåßåôáé íá êáëýøïõí ôá üñéá ôçò äçìïóéïíïìéêÞò ðåéèáñ÷ßáò ôïõ "Maastricht". Óõíáöþò êáé üðïéåò íüôéåò ÷þñåò êáôáöÝñïõí íá êáëýøïõí ôéò äéêÝò ôïõò áíôßóôïé÷åò õðï÷ñåþóåéò, èá Ý÷ïõí ïéêïíïìéêþò åîáíôëçèåß. ¢ñá èá åßíáé, ðñÜãìáôé, áðñüóöïñåò íá âïçèÞóïõí ïéáäÞðïôå Üëëç íüôéá óõíÜäåëöü ôïõò (!!!). ÓõìðÝñáóìá: Óôçí äéáöáéíüìåíç åõñùðáúêÞ áíáóýíèåóç üëïé è' áãùíßæïíôáé þóôå íá ðåñéëçöèïýí óôçí "ïìÜäá Ãåñìáíßáò". ÆÞôçìá, åßíáé ðïéïõò, ôåëéêÜ, ç Ãåñìáíßá è' áðïäå÷èåß.

17

Ïýôå óéÜíåé ïýôå ÷áëÜåé

Ì

å ôçí ðñüôáóç ìïìöÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ (åíôõðùóéáêÞ åðéëïãÞ, ùò áöïñìÞ, ç ÅÑÔ) ôï "áõôß" ôçò êõâÝñíçóçò äåí ßäñùóå. ÐÞñå øÞöï åìðéóôïóýíçò ìå ó÷åôéêÞ Üíåóç êáé öåýãåé áðü ôç ìÝóç Ýíá Üã÷ïò ãéá ôï åðüìåíï åîÜìçíï áöïý áðáãïñåýåôáé íá ãßíåé íÝá ðñüôáóç ìïìöÞò ðñéí ôçí ðáñÝëåõóç ôïõ. Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ ï ê. Ôóßðñáò åîáóöÜëéóå üôé èá óõíå÷ßóåé íá èåùñåßôáé ùò äõíáìéêüò åðáíáóôÜôçò êáé ðñïóôÜôçò ôùí áäéêçìÝíùí ãéá üóïõò ôïí èåùñïýí ùò ôÝôïéï êáé üôé äåí èá êëçèåß ôïõëÜ÷éóôïí ãéá Ýîé ìÞíåò íá áíáëÜâåé ôç äéïßêçóç ôçò ÷þñáò, ðñÜãìá ðïõ ëïãéêÜ óêåðôüìåíïò, áðåý÷åôáé. ¸ôóé ç ðñüôáóç ìïìöÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åðÝöåñå ðïëéôéêÞ óôáèåñüôçôá ãéá Ýîé ìÞíåò. Áöïý ëïéðüí äüèçêå øÞöïò åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç ôçí ÊõñéáêÞ ôï âñÜäõ, åðáíÞëèáìå óôá ôñÝ÷ïíôá êáé äýóêïëá æçôÞìáôá ôïõ ÃÑÇÃÏÑÇ ôá ïðïßá óõíïøßæïíôáé óôçí áðëÞ ðñüôáóç: Èá ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ ðñÝðåé íá ðåßóïõìå ôçí Ôñüéêá íá åãêñßíåé ôéò nikolopoulos@reporter.gr ÷ñçìáôïäïôÞóåéò ôçò ÅëëÜäáò ãéá íá ìçí ðôù÷åýóïõìå. Ç äéáðñáãìÜôåõóç äåí èá åßíáé ôüóï åýêïëç üóï íïìßæïõí ïñéóìÝíïé. Èá ðÜñåé ÷ñüíï, èá öôÜóåé óßãïõñá ÄåêÝìâñéï êáé ßóùò áñãüôåñá, ôï õðïõñãåßï ïéêïíïìéêþí åêôéìÜ üôé ôåëéêÜ èá õðÜñîåé óõìöùíßá, áëëÜ õðÜñ÷ïõí ôñßá áãêÜèéá. Ôï ìéêñüôåñï åßíáé íá óõìöùíÞóïõìå ìå ôïõò ôñïúêáíïýò ðüóï áêñéâþò åßíáé ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü. Áõôü èá ëõèåß. Ôá äõï üìùò ðéï äýóêïëá ìÝôùðá óôç äéáðñáãìÜôåõóç åßíáé ðñþôïí ôá ìÝôñá ãéá ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá êáé äåýôåñïí ç ðïñåßá ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí. Ãéá ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, ïé ôñïúêáíïß åðéìÝíïõí íá ôçñÞóïõìå ôç äÝóìåõóç ìáò ãéá ìåßùóç ôùí åéóöïñþí ÷ùñßò íá ÷åéñïôåñåýóïõìå ôç èÝóç ôùí ôáìåßùí. Ãéá íá ãßíåé áõôü äõï ôñüðïé õðÜñ÷ïõí: Þ èá ðñÝðåé üëïé ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé íá ðáßñíïõí óýíôáîç óôá 67 üðùò ïé éäéùôéêïß õðÜëëçëïé, Þ èá ðñÝðåé íá ìåéùèïýí ïé óõíôÜîåéò. Ç êõâÝñíçóç äåí èÝëåé íá êÜíåé êáíÝíá áðü ôá äõï. Èá ìåéþóåé ôéò åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò ôùí "åõãåíþí" ôáìåßùí, áëëÜ áõôü äåí áñêåß ãéá íá êáëõöèåß ç ìåßùóç ôùí åéóöïñþí. Êáé Ýôóé âñßóêåôáé óå óôåíùðü, ãéá íá ìçí ðïýìå óå áäéÝîïäï êáé ðñïóðáèåß íá ðåßóåé ôïõò ôñïéêáíïýò íá ìçí ìåéùèïýí ïé åéóöïñÝò. Óôï èÝìá ôùí áðïêñáôéêïðïßçóåùí ôá ðñÜãìáôá ðáñáìÝíïõí óôÜóéìá, äçëáäÞ äåí ãßíåôáé ôßðïôá. Ãéáôß äåí ãßíåôáé; Äéüôé õðÜñ÷åé Ýíá ðëÝãìá ðñïóôáóßáò ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò, ðïõ óôçñßæåôáé óå ðåñéâáëëïíôéêÜ èÝìáôá, óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò, óôçí Áñ÷áéïëïãéêÞ õðçñåóßá êëð ôï ïðïßï äåí ìðïñåß íá îåðåñáóèåß. Ôï ãñáöåéïêñáôéêü áõôü äß÷ôõ ðïõ ðñïóôáôåýåé ôçí äçìüóéá ðåñéïõóßá áðïôñÝðåé ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò êáé äåí ìðïñåß íá óâçóôåß ìïíïêïíôõëéÜ. Ãéá êÜèå áðïêñáôéêïðïßçóç ÷ñåéÜæåôáé íÝï íïìïó÷Ýäéï, åêáôïíôÜäùí óåëßäùí ôï ïðïßï èá åìðëÝêåé ðïëëÜ õðïõñãåßá êáé áêüìç ðåñéóóüôåñåò õðçñåóßåò ôïõ äçìïóßïõ êáé ôï ïðïßï äýóêïëá èá åãêñßíåôáé áðü ôç ÂïõëÞ. Ìå ëßãá ëüãéá, ïé äéáñèñùôéêÝò ìåôáâïëÝò , ïé ìåôáññõèìßóåéò ðïõ áðáéôåß ç ôñüéêá, îåðåñíïýí ôéò äõíáôüôçôåò áõôÞò ôçò êõâÝñíçóçò êáé ïðïéáóäÞðïôå Üëëçò, äåí ðåñíÜíå áðü ôçí åëëçíéêÞ ÂïõëÞ êáé äåí èá ãßíïõí. Åðß äåêáåôßåò, ç áðßóôåõôç äéáðëïêÞ êïììÜôùí êáé äçìïóßùí õðçñåóéþí, äçëáäÞ ôï ðïëéôéêü óýóôçìá êáé ç ãñáöåéïêñáôßá, Ýöôéáîáí ìéá ÷þñá óôá ìÝôñá ôïõò, ç ïðïßá åëÝã÷åôáé áðü Ýíá óýóôçìá ðïõ äåí ìðïñåß íá áëëÜîåé, áêüìç êáé áí êÜðïéá ìåëëïíôéêÞ êõâÝñíçóç Ýäåé÷íå äéÜèåóç íá ôï ìåôáññõèìßóåé. Êáèþò ëïéðüí Ý÷åé åîáíôëçèåß ç äõíáôüôçôá ôùí ÅëëÞíùí íá ðëçñþóïõí Üëëïõò Ýêôáêôïõò öüñïõò êáé áðïêëåßåôáé ç ìåôáññýèìéóç öôÜíïõìå óôï êñßóéìï óçìåßï ðïõ áíáñùôéüìáóôå üëïé: "Êáé ôé èá ãßíåé ôþñá;" ÁðÜíôçóç óå áõôü äåí õðÜñ÷åé. Èá õðÜñîïõí êÜðïéïé óõìâéâáóìïß, êÜðïéåò áêüìç èåáìáôéêÝò êùëïôïýìðåò, êÜðïéåò êïñþíåò óôç ÂïõëÞ êáé óôéò ôçëåïñÜóåéò, èá êåñäßóïõìå êÜðïéï ÷ñüíï, áëëÜ ôåëéêÜ, áñãÜ (ìåôÜ ôï êáëïêáßñé) Þ ãñçãïñüôåñá, èá êáôáëÞîïõìå óôï áäéÝîïäï óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò. Åêôüò áí áëëÜîïõí ãíþìç ïé Åõñùðáßïé êáé ìáò áöÞóïõí Þóõ÷ïõò, ðñÜãìá äýóêïëï. Ç õðüèåóç ëïéðüí Ý÷åé áêüìç ðïëý äñüìï êáé óáóðÝíò. ¼ìùò ãéá íá ìçí áðåëðéæüìáóôå, èÝëù åäþ íá èõìßóù ôçí óïöüôåñç êïõâÝíôá ðïõ åëÝ÷èç ðïôÝ ãéá ôçí ÷þñá. ¼óá êáé íá Ý÷ù äéáâÜóåé Þ áêïýóåé ãéá ôçí êáôÜóôáóç, áõôü ðïõ íïìßæù üôé áðåéêïíßæåé êáëýôåñá, Þôáí áõôü ðïõ åß÷å ðåé ï ÃÝñïò ôïõ ÌùñçÜ, ï Êïëïêïôñþíçò. "Áõôü ôï äïâëÝôé, ïýôå óéÜíåé, ïýôå ÷áëÜåé". ÐçãÞ:www.reporter.gr


18

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ ÅðéìÝëåéá ÐÁÍÏÕ ÑÙÌÁÍÏÕ

ÄéÞãçìá

O ôÜöïò ôïõ ÁââÜ Áìïýí Óôï ìåãÜëï æùãñÜöï Ó. ÐÁÐÁËÏÕÊÁ

A

í ðáñáìåñßóåéò êáíÝíá áð' ôá äéøáóìÝíá ÷áìüäåíôñá ðïõ 'íáé Ýíá ãýñù, èá ó' áñðÜîåé áð' ôï ìïýôñï ìéá ëü÷ç ðïõ èá ðçäÞîåé áðü êÜôïõ, áíáêáôåìÝíç ìå ôç óêüíç. Åßíáé ðñùß áêüìá, ï Þëéïò äåí áíÝâçêå êáëÜ - êáëÜ äõï ïñãõéÝò áðÜíïõ áð' ôç ìåëáíÞ êáñÜöëá ôïõ ×ùñÞâ, ìá ôá ìïëõâï÷þìáôá Üñ÷éóáí êéüëáò í' á÷íßæïõí. ÊïéôÜæåéò óôç ñßæá ôïõ ÷áìüäåíôñïõ êáé âëÝðåéò Ýíá óùñü ñïêáíßäéá, êÜôé ôé óáí áëåóìÝíï óêïýñï ðßôïõñï åßíáé ïé ôñéììÝíåò ñßæåò ê' Ýíá óùñü èçêÜñéá áðü øüöéá ìáìïýäéá, áðáñÜëëá÷ôá ìå ôóüöëéá êáíåíüò óðüôïõ ÖÙÔÇ ñïõ, êáíåíüò ìéêñïý êáñÊÏÍÔÏÃËÏÕ ðïý. ÁíÜìåóá ó' áõôÜ âñßóêïõíôáé ê' ïé ôñéîáëßäåò ðïõ áöïõãêñáæüôáíå ôéò íý÷ôåò óôçí ðñïóåõ÷Þ ôïõ ôï êïöôåñü áõôß ôïõ áââÜ. ÁõôÝò ïé ôñéîáëßäåò, áõôÜ ôá æïýæïõëá, èáí áíáóôçèïýí óôçí áíÜóôáóç ôùí íåêñþí - êïßôáîÝ ôá, ê' ýóôåñá Üóå ôï óêïíéóìÝíï ðñéíÜñé íá ðëáãéÜóåé îáíÜ áðÜíù ôïõò… Ïäïéðüñå ìïõ, åäþ äåí ìðïñåß íá ó' Ýöåñå êáììéÜ äßøá ÷ñõóáöéïý, åßôå åìðüñéï, åßôå åëðßäá íá ëÜâåéò åéäÞóåéò ãéá ÷áìÝíïõò ößëïõò. ¼óï ãéá Ýñùôá ãõíáßêáò - á, áõôüò áãáðÜ ôá ìáëáêÜ êñåââÜôéá êáé ôá ðñÜóéíá äÝíôñá, áíÜìåóá óôá ïðïßá ôñÝ÷ïõí Þñåìá êáé äñïóåñÜ íåñÜ… Åäþ üìùò, êïßôáîå! ÁõôÜ ôá êáâïõñíôéóìÝíá ÷þìáôá, ôïýôåò ïé ðÝôñåò ðïõ êåßôïõíôáé áðÜíïõ óôá âïõíÜ óáí Üãñéá óßäåñá, êÜíïõí ç óÜñêá óïõ íá öïâÜôáé. Ôï ìáõëü óïõ êáðíßæåé óáí ôï îåñü êáìßíé ðïõ öáßíåôáé ðÝñá, áðÜíïõ óôá ÷áìçëïâïýíéá ôïõ Å÷Üí.

Ô

Åäþ åßíáé ìÝñåò ðïõ ï ëýêïò ðáñáðáôÜ æáëéóìÝíïò ìå äéðëùìÝíá ðéóéíÜ, áêïõìðÜ áðÜíïõ óôç æåìáôéóôÞ ðÝôñá êáé ôá óÜëéá ôïõ ôñÝ÷ïõí êÜíïíôáò êüñäá áð' ôç äßøá, ç áíáóáìéÜ ôïõ ôïí êïõíÜåé óýóóùìï. Ôç íý÷ôá äåí ìðüñåóå í' áñðÜîåé ðñüâáôï, ãéáôß ç ìáóÝëá ôïõ åßíáé êëåéäùìÝíç óáëôÜñéæå þñåò ïëÜêåñåò ìÝóá óôï óêïôÜäé, ôï Ýêëùóå óáí óéöïýíé, ìá ôï óôüìá ôïõ ôï êëåßäùóå ï Èåüò… Áõôü óõëëïãéÝôáé - êé áêïõìðÜ áõôÞí ôç óôéãìÞ áðÜíïõ óôï ëéèÜíé, ðßóù áð' ôï ìáíôñß, ê' åßíáé ç êáñäéÜ ôïõ ãéïìÜôç ðáñÜðïíï… ÁðïêïéìéÝôáé åêåß, îå÷íþíôáò ôá ìéêñÜ ëõêïýäéá ôïõ ðùò ìðïñåßò ëïéðüí åóý íá óõëëïãéóôåßò ôïí Ýñùôá; Ôï âïõíü åßíáé ìéá ìïëõâÝíéá ðõñùìÝíç ìÜæá. ÌõñéÜäåò âñÜ÷éá êáé ðÝôñåò êåßôïõíôáé áðÜíù ôïõ… Íá! Ôï üñíéï êñÝìåôáé áðü ðÜíù ìïõ ìå óöéãìÝíá íý÷éá… Ç ðíïÞ ôïõ èáíÜôïõ áðëþíåé ùò ðÝñá óôïí ïñßæïíôá… ÊÜèïõìáé áðÜíïõ óôïí ôÜöï ôïõ ÁââÜ Áìïýí, óôç ìÝóç áõôçíÞò ôçò åñçìéÜò. Ç ðëÜêá ôñßâåôáé óôéò ãùíéÝò êáé âãÜæåé ìéá ôÝôïéá ëÜâñá, ðïõ èá ìïõ 'êáéãå ôá ñïý÷á áí äåí êñÝìáæå áðü ðÜíïõ ôá äõï øüöéá êëùíéÜ ôïõ Ýíá øùñüäåíôñï, ìéá ÷ïõñìáäéÜ ï÷ôáêüóù ÷ñïíþ. Ï ßóêéïò ôçò ôñÝ÷åé áðÜíïõ óôï ÷þìá, Ýíáò ßóêéïò ìáâÞò, óáí íá 'íáé êáíÝíá äñïóåñü ñÝìá ðïõ áíáâñýæåé áð' ôç ñßæá ôçò. ÖùíÜæù äõï - ôñåéò öïñÝò ô' üíïìá ôïõ áââÜ. ÊáììéÜ áðüêñéóç… ÐåñíÜ ëßãï êáé îáíáöùíÜæù… Áêïýãù íá ÷áñ÷áëåýåé êÜôé ìÝóá óôï ìíÞìá. ÂÜæù ôï ìÜôé ìïõ óå ìéá ôñýðá êáé êïéôÜæù ìÝóá óôï óêïôÜäé… Ôßðïôá! Óôéò ôñéÜíôá Þ óáñÜíôá öïñÝò ðïõ ôïí Ýêñáîá, ô' áõôß ìïõ Ýðéáóå áõôÜ ôá ëüãéá: "ÅìÝí åëåëßë óïýêïõö Üáñáê ÷áò". Ç ÷áñÜ ìïõ óôÜèçêå ìåãÜëç. Ç øõ÷Þ ìïõ îåäßøá-

ï ÇñÜêëåéï åßíáé Ýíá ðñïÜóôéï ôçò ÁèÞíáò ðïõ âñßóêåôáé óôá âüñåéá ôïõ ðïëåïäïìéêïý óõãêñïôÞìáôïò ôçò ðñùôåýïõóáò. Óõíïñåýåé äõôéêÜ ìå ôç Ìåôáìüñöùóç, âüñåéá ìå ôç Ëõêüâñõóç, áíáôïëéêÜ ìå ôçí Ðåýêç êáé ôï Ìáñïýóé êáé íüôéá ìå ôç ÍÝá Éùíßá. ¸÷åé ðëçèõóìü 45.926 êáôïßêïõò (2001), Ýêôáóç 4,6 ô.÷ëì. êáé õøüìåôñï ðïõ êõìáßíåôáé ìåôáîý ôùí 140-210 ìÝôñùí. Ïé êïéíùíéêÝò ôÜîåéò ðïõ æïõí óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé êõñßùò ìéêñïìåóáßåò áóôéêÝò. Óôçí áñ÷áéüôçôá åêåß ðïõ âñßóêåôáé ôï óçìåñéíü ÇñÜêëåéï õðÞñ÷å ï áñ÷áßïò ÄÞìïò ÇöáéóôéÜäùí (Þ Éöéóôßá), ï ïðïßïò Üíçêå óôçí Áêáìáíôßäá öõëÞ. Ç öõëÞ áõôÞ Ýëáâå ôï üíïìá ôçò áðü ôïí ÁêÜìáíôá ãéü ôïõ ÈçóÝá. Ï ÄéïãÝíçò ï ËáÝñôéïò áíáöÝñåé üôé óôçí ðåñéï÷Þ ï ÐëÜôùíáò åß÷å óôçí êáôï÷Þ ôïõ Ýíá ìåãÜëï êôÞìá. Óôç ÑùìáúêÞ åðï÷Þ õðÞñ÷å Ýíá Ñùìáúêü áãñüêôçìá (ëáôéöïýíôéï) óôï ¢íù ÇñÜêëåéï. Áðüäåéîç åßíáé ôá ðçãáäÜêéá ðïõ õðÞñ÷áí ãýñù áðü ôçí ïäü Áãßïõ Ãåùñãßïõ ðïõ ôá ÷ñçóéìïðïéïýóáí ïé Ñùìáßïé óôá áãñïêôÞìáôÜ ôïõò ôïõ ÃÉÙÑÃÏÕ ãéá íá áðïèçêåýïõí êáé íá øý÷ïõí ôïõò êáñÔÁÍÄÑÉÁ ðïýò. Ôá ðçãáäÜêéá áõôÜ Þôáí êéïýðéá èáììÝíá óôç ãç ÷ùñçôéêüôçôáò 400 ëßôñùí êôéóìÝíá áðü ôïýâëá ìå Üñéóôç åðéêÜëõøç ðïôáìßóéáò Üììïõ. Ïé Áñâáíßôåò êÜôïéêïé ôïõ Áñáêëßïõ ôá ÷ñçóéìïðïéïýóáí ìå óêïðü íá êñýâïõí áðü ôïõò Ôïýñêïõò, óéôÜñé, êñéèÜñé, êáé ãåíéêÜ ôá ðñïúüíôá ôïõò. Ïé Âáõáñïß ðßóôåõáí, ëáíèáóìÝíá, üôé ôá êéïýðéá ôá åß÷áí öôéÜîåé ïé Áñâáíßôåò. Ôçí ßäéá åðï÷Þ êôßóôçêå ï íáüò ôïõ ÇñáêëÝïõò, ï ïðïßïò âñéóêüôáí óôï óçìåßï ðïõ óÞìåñá âñßóêåôáé ï ¢ãéïò Ãåþñãéïò. Ï íáüò áõôüò áíáöÝñåôáé êáé áðü ôïí Ðáõóáíßá. Áðü ôï ÇñÜêëåéï ðåñíïýóå êáé ôï ÁäñéÜíåéï õäñáãùãåßï ðïõ êáôáóêåõÜóôçêå ôïí 2ï áé. ì.×. Ôï Ýñãï åß÷å ìÞêïò 25 ÷ëì

óå, êáé îÜðëùóá óôï ÷þìá, âÜæïíôáò ôï êïñìß ôïõ óôï ìÜêñïò ìÝóá óôï óôåíüí ßóêéï ôïõ åíïýò áð' ôá äõï êëáäéÜ ôçò ÷ïõñìáäéÜò… ÔÝóóåñá - ðÝíôå ìéêñÜ êáôÜìáõñá äÝíôñá óôÝêïõíôáé óôç óåéñÜ áðÜíïõ ó' Ýíá âïõíü. Óôïí ßóêéï åíïýò áð' áõôÜ ôá äÝíôñá åßíáé îáðëùìÝíïò Ýíáò Üíèñùðïò. Áí óéìþóåéò, èá äåéò ðùò êïéìÜôáé ìå ôï êåöÜëé áêïõìðéóìÝíï áðÜíïõ ó' Ýíá ìåãÜëï êÜôáóðñï óáñßêé, êáé ðùò ñïõ÷áëßæåé ì' áíïé÷ôü óôüìá… Ãýñù, ùò ðÝñá óôïí ìðÜóïí ïñßæïíôá, äå óáëåýåé ôßðïôá. ÐíïÞ. Ìéá ôñïìá÷ôéêÞ íÝêñá ðëáêþíåé ôï êÜèå ôé, ÷þìáôá, ðÝôñåò, äÝíôñá, æùíôüâïëá, üëá åßíáé ðíéìÝíá ìÝóá ó' Ýíá èïëüí ýðíï. Ùò ðïõ öôÜíåé ôï ìÜôé, äå âëÝðåéò êáíÝíáò Üëëï áðü ÷áìçëÜ âïõíÜ ðïõ êåßôïõíôáé ôï 'íá ðéó' áð' ô' Üëëï, öïõóêùìÝíá óáí íá 'íáé èüëïé ðïõ óêåðÜæïõíå õðüãåéåò êáôïéêßåò. Ôßðïô' Üëëï… Áðü ðÜíù ï ïõñáíüò óôÝêåé Ýñçìïò, êáôÜîåñïò, üìïéïò ìå ðåôóß ôåæáñéóìÝíï áðÜíïõ óå ôïýìðáíï. ÌïíÜ÷á ó' Ýíá óçìÜäé áíåâáßíåé Ýíá øéëü öéôßëé êáðíüò. Ôéðïô' Üëëï. Ïýôå æùýöé, ïýôå ìõßãá. ÐïõèåíÜ! ÐïõèåíÜ! Ôï ìÜôé, êáé ìáæß ê' ç øõ÷Þ ôïõ áíèñþðïõ, ìÜôáéá øÜ÷íåé íá âñåé êÜôé ãéá íá ìåñÝøåé. Áñãïóáëåýåé åäþ ê' åêåß, ùò ðïõ ðÜåé êáé ðÝöôåé áöéïíéóìÝíï êÜôïõ áðü ìéá óõêéÜ, ðïõ 'íáé êÜôáóðñç áð' ôç óêüíç, Þ ôñõðþíåé öïâéóìÝíï ó' Ýíá ÷ïõíß, óôçí êáñäéÜ ìéáò áñáðïóõêéÜò, ðïõ öùëéÜæåé ìéá öïý÷ôá ßóêéïò… Åêåß ôñõðþíåé, ê' Ýíá ãýñù âïõßæåé, ëåò, ç öëüãá á÷íßæïíôáò áð' ôç ãç, èïëþíåé ôïí ïõñáíü ìéá êáôÜîåñç óôÜ÷ôç ðïõ ðÝöôåé êáé óôïõðþíåé ôá ñïõèïýíéá. Ç øõ÷Þ ðáñáðáôÜ êáé ðÜåé êáé êïõñíéÜæåé åêåß ìÝóá… Ìéá äéáðåñáóôéêÞ ìõñïõäéÜ áðü êáìÝíá áãêÜèéá, ìéá âñþìá áðü ôñéììÝíç ìðáñïõôüðåôñá… Ï ïõñáíüò åßíáé ãéïìÜôïò ëü÷åò ðïõ êëþèïõí. ×áìçëÜ, óôéò ñßæåò ôùí âïõíþí, öáßíïõíôáé ãêñåìéóìÝíá ÷þìáôá. ÌÝóá óôéò ÷áñÜäñåò ìáõñßæïõí

ðïõ êáé ðïõ ìéêñÝò ãïýâåò ãéïìÜôåò ßóêéï. Åêåß ìÝóá, Ýíá óùñü èõìùìÝíåò ôóïõêíßäåò ÷ýíïõí ìéáí áíõðüöïñç óðéñôÜäá, äáãêþíïõíôáé óõíáìåôáîý ôïõò óáí äéøáóìÝíåò ü÷åíôñåò. Åäþ ê' åêåß óôÝêïõíôáé óùñïß - óùñïß ôá ëéèÜñéá ôïõ îåñïðüôáìïõ. Êáé óå ìéá êñõììÝíç ìåñéÜ êåßôïõíôáé ôá êüêêáëá ê' ç êïììáôéáóìÝíç ðñïâéÜ êáíåíüò ãáúäÜñïõ Þ êáììéÜò êáìÞëáò, ê' ç âñþìá þñåò þñåò Ýñ÷åôáé ùò åäþ ðïõ êÜèïõìáé. ÓéùðÞ! ÌïíÜ÷á äõï ÷åëþíåò óáëåýïõí ìõóôçñéùäþò, êáâáëéêåýïíôáé óýññéæá óå ìéáí áãÜâç - ôá êáôÜîåñá êáâïýêéá ôïõò ôóïõãêñßæïõí óáí êáýêáëá… Ðåñíïýí äýï þñåò áðÜíïõ - êÜôïõ. Ç ßäéá áêéíçóßá! ÍÝêñá, íÝêñá, íÝêñá! Ðáò íá ôñåëëáèåßò. ¢îáöíá öáíåñþíåôáé ìå ìéáò áðÜíïõ áð' ôçí áðïêïéìéóìÝíç êïñöÞ ôïõ ÌáëÝê Ýíá óôñïããõëü, Ýíá Üóðñï óýííåöï… Äå óçêþèçêå óéãÜ - óéãÜ ðßóù áð' ôá âïõíÜ, ðáñÜ öÜíçêå ìïíïìéÜò óôç èÝóç ðïõ ôï 'äá, øçëÜ ìÝóá óôïí ïõñáíü, óéìþíïíôáò ðñïò ôï ìÝñïò ðïõ êÜèïõìáé, Ýóêéóå ôç èïëïýñá ôïõ áãÝñá åêåß êÜôïõ êáé ìðÞêå ìÝóá óôï ãýñï ôïõ ìáôéïý ìïõ. Ãé' áõôü, óôçí áñ÷Þ åßíáé á÷íü êáé, óôéãìÞ ìå óôéãìÞ, üëï êáé îåêáèáñßæåé, üëï êáé öïõóêþíåé, óáí Ýíá ðåëþñéï ôüðé ìðáìðÜêé… Óôï ìåôáîý îåöõôñþíïõí ðßóù ôïõ Üëëá óõííåöÜêéá, ìéêñÜ - ìéêñÜ óáí öïýóêåò… Ìå ìéáò, ìéá ÷áñïýìåíç ðíïÞ ðÝöôåé ìÝóá ó' áõôÞí ôçí êïéëÜäá ôïõ èáíÜôïõ. Ðßóù áðü êåßíçí ôç ãùíéÜ ô' ïõñáíïý âñßóêåôáé, ëåò, ìéá ìõóôçñéþäçò öëÝâá, áð' ôçí ïðïßá ÷ýíåôáé áðáëÜ Ýíá ñÝìá æùÞò êáé ÷áñÜò, áðëþíåé áðÜíïõ óôï êÜèå ôé êáé ôï äñïóßæåé. Ôï áöéüíé óêïñðÜ. Ôï êÜèå ðñÜìá âãáßíåé óéãÜ - óéãÜ áð' ôç ëéðïèõìéÜ ôïõ… Ìá ç ëÜâñá äåí Ýóâçóå ïëüôåëá ôçí Üøç ôçò ìïíÜ÷á ìéá åëðßäá áíÜóôáóçò óáëåýåé ìÝóá óôá ðëÜóìáôá… Áðü ôç ÓõëëïãÞ ÐÅÄÑÏ ÊÁÆÁÓ, ÂÁÓÁÍÔÁ

Ç éóôïñßá ôïõ ÍÝïõ Ç êáé ìåôÝöåñå ôï íåñü ôçò ÐÜñíçèáò ìÝóù Ìåíéäßïõ, Ìåôáìüñöùóçò, Çñáêëåßïõ, Êáðïäéóôñßïõ, ×áëáíäñßïõ, Í.Øõ÷éêïý, ÁìðåëïêÞðùí óôïí Ëõêáâçôôü. Óþæåôáé ìÝ÷ñé ôçò ìÝñåò ìáò ôìÞìá ôïõ óôçí ïäü Åèíïìáñôýñùí óôï Ð. ÇñÜêëåéï. Óôá ÂõæáíôéíÜ ÷ñüíéá, óôá íüôéá ôïõ óçìåñéíïý ÄÞìïõ õðÞñ÷å ï ïéêéóìüò ôùí ×áëêùìáôÜäùí, ôï üíïìÜ ôïõ ïöåßëåôáé óôçí ïéêïãÝíåéá ôùí ×áëêùìáôÜäùí ðïõ åß÷å âõæáíôéíÞ êáôáãùãÞ, êáé üðùò öáíåñþíåé êáé ôï üíïìÜ ôçò, ç êýñéá áðáó÷üëçóÞ ôçò Þôáí ç åîüñõîç ôïõ ÷áëêïý. Ïé êÜôïéêïé åêåßíç ôçí åðï÷Þ áó÷ïëïýíôáé êõñßùò ìå ôçí ãåùñãßá, ôçí êôçíïôñïößá êáé ôçí åîüñõîç ÷áëêïý. Ôï ÇñÜêëåéï áðïôåëïýóå ìÝñïò ôïõ ìåãÜëïõ åëáéþíá ôçò ÁôôéêÞò. Óôá ÏèùìáíéêÜ ÷ñüíéá, ãýñù óôo 1600, ïé Áëâáíüöùíïé êÜôïéêïé ôïõ Ýêôéóáí ôï åêêëçóÜêé ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óôï óçìåßï ðïõ âñéóêüôáí ôï áñ÷áßï éåñü ôïõ ÇñáêëÞ, ìå õëéêÜ áðü áõôü ãéá íá êáèáãéáóôåß üðùò ðßóôåõáí. ÌÝ÷ñé ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ '21 ïé íôüðéïé Áñâáíßôåò áðüãïíïé ôùí êïëëÞãùí ôïõ êôÞìáôïò ôïõ ×áôæÞ ÁëÞ ×áóåêÞ (Âïôáíéêüò êÞðïò) ïíüìáæáí ôçí ðåñéï÷Þ ÁñÜêëé êáé æïýóáí óôï ¢íù ÇñÜêëåéï ãýñù óôïõò 70 áíèñþðïõò áó÷ïëïýìåíïé ìå ôçí êôçíïôñïößá. Ôï '21 ëüãù ôùí óõññÜîåùí ïé êÜôïéêïé åãêáôÝëåéøáí ôçí ðåñéï÷Þ. Ôïí ÌÜéï ôïõ 1837 ï ¼èùíáò ýóôåñá áðü ôçí áßôçóç 4 óôñáôéùôéêþí ãéá ìüíéìç åãêáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá (ÍÜéäåë, ÂÝñíåñ, Âïýè, Æßãëåñ) êáé ôçí ðñïóðÜèåéá åõñÝóåùò ôïõ êáôÜëëçëïõ ÷þñïõ åîÝäùóå ÄéÜôáãìá ìå ôï ïðïßï ßäñõå ôç ÂáõáñéêÞ ÓôñáôéùôéêÞ áðïéêßá Çñáêëåßïõ. Ãéá íá âñïõí ôï êáôÜëëçëï ìÝñïò ôïðïèÝôçóáí óå äéÜöïñá ìÝñç ôçò ÁôôéêÞò êïììÜôéá êñÝáôïò ãéá íá äïýíå ðïõ èá áñãÞóåé íá ðÞîåé êáé åðåéäÞ

Üñãçóå åäþ åðéëÝîáíå ôï ÇñÜêëåéï ëüãù ôïõ üôé ôï ìÝñïò åß÷å ëéãüôåñç õãñáóßá. Ôï ñõìïôïìéêü ó÷Ýäéï ôïõ ïéêéóìïý ðñïÝâëåðå Ýíá ïéêïäïìéêü ôåôñÜãùíï ìå ðëåõñÜ 150 ìÝôñùí ðåñßðïõ ìå ðëåõñÝò ôçí Ðßíäïõ, ôç ×áëêßäïò, ôïí ¢ãéï ËïõêÜ êáé ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï. Óôéò ãùíßåò ôïõò ðñïâëåðüôáí ðõñãßóêïé ðïõ èá öýëáãáí ôïí ïéêéóìü. Ëüãù ôïõ ìåãÜëïõ êüóôïõò êáé ôïõ ðåñéïñéóìÝíïõ åíäéáöÝñïíôïò áðü ðëåõñÜò Âáõáñþí üëá áõôÜ Ýìåéíáí óôá ÷áñôéÜ êáé êôßóôçêå ìüíï ç íüôéá êáé ç äõôéêÞ ðëåõñÜ, äçëáäÞ ç óçìåñéíÞ É.Öéî êáé ç Çñáêëåßïõ áðü ôïí ¢ãéï ËïõêÜ ìÝ÷ñé ôçí Êïìíçíïý. Ç áðïéêßá ðñïìçèåõüôáí íåñü áðü ôïí ðáëéü áãùãü ýäñåõóçò ÊçöéóéÜòÇñáêëåßïõ, ï ïðïßïò áíáêáôáóêåõÜóôçêå. Ôá ìåôáãåíÝóôåñá ÷ñüíéá âñÞêáí íåñü óå ðçãÜäé ðßóù áðü ôï Çñþï, åíþ ôïí 20ï áé. ìÝ÷ñé ôç äåêáåôßá ôïõ 1960 ôï ÷ùñéü ðñïìçèåõüôáí íåñü áðü ôéò äýï âñýóåò âñéóêüôáí óôçí ïäü Ðßíäïõ ç ìßá êáé ç Üëëç óôç ëåùöüñï Çñáêëåßïõ áðÝíáíôé áðü ôç ÄéïìÞäïõò Êïìíçíïý. Ï ðñþôïò åðéóôÜôçò ôçò áðïéêßáò Þôáí ï ×ñéóôüöïñïò ÍÝæåñ (ðáððïýò ôïõ çèïðïéïý), ôá óðßôéá ðïõ êôßóôçêáí Þóáí 19 êáé ïé Âáõáñïß Üðïéêïé Þôáí 23 ôï '37 êáé 63 ôï '40 óôçí ðëåéïøçößá ôïõò Êáèïëéêïß. ÊÜèå ïéêïãÝíåéá ðÞñå Ýíá óðßôé êáé 42 óôñÝììáôá ãéá êáëëéÝñãåéá. Óôéò 3.5.1842 Üñ÷éóå íá êôßæåôáé ï Êáèïëéêüò íáüò ôïõ ÅõáããåëéóôÞ ËïõêÜ Ãïôèéêïý ñõèìïý ìå ÷ñÞìáôá (17.000 öëïñßíéá) áðü ôïí ÂáóéëéÜ ôçò Âáõáñßáò Ëïõäïâßêï ìÝóù ôçò èñçóêåõôéêÞò åôáéñåßáò ôïõ ÌïíÜ÷ïõ óôçí ïðïßáí Þôáí ðñüåäñïò. Åß÷å ãßíåé êÜðïéïò Ýñáíïò óôç Ëõþí ãéá ôïí Áã.ËïõêÜ, áðü ôïí ïðïßïí ìÜæåøáí 3.000 öñÜãêá. ÅãêáéíéÜóôçêå óôéò 18.10.1845, åßíáé ï äåýôåñïò


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

19

ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ ÅðéìÝëåéá ÐÁÍÏÕ ÑÙÌÁÍÏÕ

Äåßãìáôá ãñáöÞò

ÉèÜêç

Áðü ôï âéâëßï ôïõ “ÐÅÍÔÅ ÁÈÇÍÁÚÊÏÉ ÄÉÁËÏÃÏÉ” åêäüóåéò ÖëÜììá

ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÌÁÑÔÆÙÊÇÓ

Ï Éïõëéáíüò óôçí ÁèÞíá, 355 ì.×.

Ä

ßùí. Íáé, ìßëá ìïõ ãéá ôïí ÉÜìâëé÷ï, ãéá ôïí ÁéäÝóéï, ãéá ôïõò èåïõñãïýò êáé ôïõò éåñïöÜíôåò. ÄéøÜù íá ìÜèù üóá äåí åßíáé öáíåñÜ ìå èÝëãåé, üðùò êáé óÝíá, ç ãíþóç ç ìõóôéêÞ. ÄéÜâáóá ÐëÜôùíá, äéÜâáóá Ðëùôßíï ùóôüóï, Ý÷ù áðïêïìßóåé ôçí åíôýðùóç üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ðïõ áðïóéùðïýí. Éïõëéáíüò. ÕðÜñ÷åé êáé óéùðÞ ðïõ ìéëÜåé ðéï ðïëý êé' áðü ôç öùíÞ. Óôïí Ôßìáéï ëÝåé ï ÐëÜôùí ðïëëÜ, áëëÜ ç óéùðÞ ðïõ õðÜñ÷åé áíÜìåóá óôá ôïõ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ëüãéá ôïõ ëÝåé áêüÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÕ ìá ðåñéóóüôåñá. Äå ìðïñþ íá êáôáëÜâù ðùò ìðïñïýí, üóïé Ý÷ïõí äéáâÜóåé ôïí Ôßìáéï, íá ðáßñíïõí óôá óïâáñÜ üóá ëÝåé ï ÌùûóÞò. Êáé ï Ðëùôßíïò öèÜíåé óôï ýøïò êáé óôï âõèü ôçò áëÞèåéáò ôï ýøïò ìáò ôï äåß÷íåé, áëëÜ ôï âõèü ôïí óêåðÜæåé ï áðÝñáíôïò ùêåáíüò ôïõ ìõóôçñßïõ. Ïé ×ñéóôéáíïß ëÝíå ìõóôÞñéï ôç âÜðôéóç âáöôßóôçêá ê' åãþ, üôáí åß÷á êéüëáò ðåñÜóåé ôá äÝêá ÷ñüíéá ôçò æùÞò ìïõ êáé ãíþñéóá áìÝóùò ýóôåñ' áðü ôç âÜðôéóÞ ìïõ ôï ìõóôÞñéï ôçò åõ÷áñéóôßáò äåí áéóèÜíèçêá ôßðïôå, üôáí âáöôßóôçêá Þ üôáí åêïéíþíçóá ôùí á÷ñÜíôùí ìõóôçñßùí áõôÜ üëá åßíáé ðïëý åîùôåñéêÜ, åßíáé ôýðïé äß÷ùò íüçìá ôá áëçèéíÜ ìõóôéêÜ âñßóêïíôáé ìáêñéÜ áðü ôá ëåãüìåíá ìõóôÞñéá ôùí ×ñéóôéáíþí. Óôïí Ðïñöýñéï êáé óôïí ÉÜìâëé÷ï Ý÷ïõí äéáóùèåß ôá ìåãÜëá âÜèç ôçò áëÞèåéáò. ÐëÜé óôïí ÉÜìâëé÷ï, ôïí èåéï áõôüí Óýñï, äéäÜ÷èçêáí ôï äñüìï ôçò áëÞèåéáò ï Óþðáôñïò, êé' áõôüò áðü ôç Óõñßá, ï ÁéäÝóéïò êáé ï ÅõóôÜ-

èéïò, ïé äõï ôïõò áðü ôçí Êáððáäïêßá, ï Èåüäùñïò êáé ï ÅõöñÜóéïò ðïõ åß÷áí ðáôñßäá ôçí ÅëëÜäá üëïé ôïõò, âÝâáéá, ¸ëëçíåò óôï ðíåýìá ôïõò ðïõ ï ìÝãáò ¹ëéïò ôï öþôéóå ìå ôéò åëëçíéêÝò áêôßíåò ôïõ. Ï ÁéäÝóéïò åéí' åêåßíïò ðïõ ðÞñå áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ ÉÜìâëé÷ïõ ôá ðéï éåñÜ äþñá ïé êáéñïß, üìùò, Þôáí êáêïß Êùíóôáíôßíïò ãáñ åâáóßëåõå, ôá ôå ôùí éåñþí åðéöáíÝóôáôá êáôáóôñÝöùí êáé ôá ôùí ×ñéóôéáíþí áíåãåßñùí ïéêÞìáôá- Ýôóé Þôáí öõóéêü íá óôñáöåß ï ÁéäÝóéïò ðñïò ìõóôçñéþäç ôéíÜ óéùðÞí êáé éåñïöáíôéêÞí å÷åìõèßáí. Ôç óôÜóç áõôÞ ôçí Ýäåéîå êé' áðÝíáíôß ìïõ, üôáí ðÞãá êáé ôïí âñÞêá óôïí ÐÝñãáìï. Ôñåéò Üíèñùðïé Üíïéîáí ôï äñüìï ôçò æùÞò ìïõ, ù Äßùí êáé èá ôïõò åßìáé áéþíéá åõãíþìùí. Ï ðñþôïò åßíáé ï Óêýèçò åõíïý÷ïò Ìáñäüíéïò áõôüò ì' Ýìáèå, üôáí Þìïõí ìéêñü ðáéäß óôç ÍéêïìÞäåéá, íá äéáâÜæù ôïí ¼ìçñï êáé ôïí Çóßïäï êáé ìïõ ìéëïýóå ãéá ôç ìçôÝñá ìïõ ðïõ äåí ôç ãíþñéóá, áëëÜ ðïõ ôá ëüãéá ôïõ ì' Ýêáìáí íá ôç âëÝðù áäéÜêïðá ìðñïóôÜ ìïõ. Ï Ìáñäüíéïò Þôáí ãéá ìÝíá ï ÁíÜ÷áñóéò ìå ôç äéáöïñÜ, üìùò, üôé ï Ìáñäüíéïò ðßóôåõå óô' áëÞèåéá ôá üóá Ýëåãå êáé ôéìïýóå óô' áëÞèåéá ôç äéêáéïóýíç, åíþ ï ÁíÜ÷áñóéò Ýêáíå ðùò ôçí ôéìïýóå, ôçò ÷ñåßáò ÷Üñéí ðëáôôüìåíïò. Ï Ìáñäüíéïò äåí Ý÷åé êáììéÜ ó÷Ýóç ìå ôï ðëÞèïò ôùí åõíïý÷ùí ðïõ êáôáêëýæïõí ôçí áõëÞ ôïõ ÊùíóôÜíôéïõ, õðïíïìåýïíôáò ôá ðÜíôá êáé äéáâÜëëïíôáò êÜèå ôßìéï Üíèñùðï ôï ôÝôïéï êáèåóôþò ôùí åõíïý÷ùí èá ôï êáôáñãÞóù, áí ìïõ äïèåß ç åõêáéñßá êáé ç äýíáìç. Ï Ìáñäüíéïò, üìùò, åßíáé Üëëï ðñÜãìá óïöüò êáé åõèýò, Ýíáò ìåãÜëïò Üíèñùðïò óôüò åßäïò ôïõ óôï åßäïò ôïõ óõìâïýëïõ êáé ðáéäáãùãïý. ¸êëáéãá üôáí ôïí áðï÷ùñßóôçêá. Ï ÊùíóôÜíôéïò åíüìéóå üôé ç ÍéêïìÞäåéá äåí Þôáí óå áñêåôÞ áðüóôáóç áðü

ñÜêëåéïõ åí æùÞ Êáèïëéêüò íáüò ôçò ÁôôéêÞò, áöïý ï ðñþôïò Ýãéíå óôïí ÐåéñáéÜ ôï 1839 áðü ôïõò ðñþôïõò Óõñéáíïýò êáôïßêïõò ôïõ. Áñ÷éôÝêôïíáò ôïõ íáïý Þôáí ï Âáõáñüò Èåüöéëïò ×Üíóåí êáé åñãïëÜâïò ï ÓôÝöáíïò Êïóáäßíçò. Ç åéêüíá ôïõ Áãßïõ ËïõêÜ ëÝãåôáé üôé öéëïôå÷íÞèçêå áðü ìéá Ãåñìáíßäá ðñéãêßðéóóá óôçí ÁèÞíá. Óôïí Áã. ËïõêÜ åêêëçóéÜæïíôáí êáé ïé ëßãïé ðñïôåóôÜíôåò Üðïéêïé, ýóôåñá áðü ðáñüôñõíóç ôçò Áìáëßáò. Ôç äåêáåôßá ôïõ 1840 üôáí ïé Üðïéêïé Üñ÷éóáí íá ðëçñþíïõí öüñïõò óôï êñÜôïò Ýöõãáí 9 ïéêïãÝíåéåò, ó÷åäüí ç ìéóÞ áðïéêßá êáé óôç èÝóç ôïõò Þñèáí 9 ïéêïãÝíåéåò áìðåëïõñãþí áðü ôï OBERPFALZ ôçò Âáõáñßáò, ïé ïðïßïé áðïôÝëåóáí ôï äõíáìéêüôåñï êïììÜôé ôïõ ïéêéóìïý ðïëéôþí áõôÞ ôç öïñÜ êé ü÷é óôñáôéùôþí. Óôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò áðïéêßáò ï ðåñßâïëïò ãýñù áðü ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï (1845-62) ÷ñçóßìåõå ùò Íåêñïôáöåßï, åíþ ôï 1862 ìåôáöÝñèçêå óôï óçìåñéíü ýóôåñá áðü ôç äùñåÜ ôçò Áéìéëßáò Ìýëëåñ êáé ôçò Ìáñßáò ÂÜããåñ. Ïé Âáõáñïß èåùñïýóáí ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï èáõìáôïõñãü, ãé'áõôü üôáí áññþóôáéíáí ôá ÜëïãÜ ôïõò ôá ãýñéæáí ôñåéò öïñÝò ãýñù áðü ôï íáü ãéá íá ãßíïõí êáëÜ, åíþ Üëëåò öïñÝò Ýðáéñíáí âáìâáêåñÞ êëùóôÞ, ìå ôçí ïðïßáí Ýæùíáí ôïí íáü, êáôüðéí ôç ìÜæåõáí êáé ôçí Ýâáæáí óôï êåöÜëé ôïõ áëüãïõ ëÝãïíôáò ðñïóå÷Ýò. ÌðñïóôÜ áðü ôï íáü ðåñíïýóå Ýíá ñÝìá, ôá íåñÜ ôïõ ïðïßïõ Ýôñùãáí ôá èåìÝëéá ôïõ. Ìå ðáñüôñõíóç ôïõ ßäéïõ ôïõ ¼èùíá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí áðï÷åôåõôéêÜ Ýñãá ãéá íá óþóïõí ôï íáü áðü ôï ñÝìá. ¸íáò ëüãïò ðïõ äåí êôßóôçêáí ôåß÷ç óôçí

MéêñÞ Áíèïëïãßá

ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, êáé üôé ç ìïíáîéÜ åêåß äåí Þôáí áñêåôÞ. ÄÝêá ÷ñïíþí ìå ðÞñáí áðü ôá óôïñãéêÜ ÷Ýñéá ôïõ Ìáñäüíéïõ, êáé ì' Ýóôåéëáí ðÝñá óôçí Êáððáäïêßá, ó' Ýíáí áðüìåñï áõôïêñáôïñéêüí áãñü ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò ÊáéóÜñåéáò áð' üðïõ êáôÜãåôáé ï ößëïò ôïõ ößëïõ óïõ Äéüôéìïõ, ï Âáóßëåéïò. Åêåß åíüìéæá üôé ìðïñïýóá íá ãíùñßóù êÜðùò ðåñéóóüôåñï ôïí áäåëöü ìïõ ÃÜëëï ðïõ Þôáí ìáæß ìïõ áëëÜ äåí åß÷å íá ìïõ ðåé ôßðïôå ïýôå ê' åãþ äåí Ýâñéóêá ëüãéá ðïõ íá ôïí åíäéáöÝñïõí. ÐÜíôùò óõììåñßóèçêå ï êáèÝíáò ìáò ôç óêëçñÞ ìïßñá ôïõ Üëëïõ. Ðùò áí åíôáýèá öñÜóáéìé ðåñß ôùí åî åíéáõôþí, ïõò åí áëëïôñßù êôÞìáôé äéÜãïíôåò, þóðåñ ïé ðáñÜ ôïéò ÐÝñóáéò åí ôïéò öñïõñßïéò ôçñïýìåíïé, ìçäåíüò çìßí ðñïóéüíôïò îÝíïõ ìçäÝ ôùí ðÜëáé ãíùñßìùí åðéôñåðïìÝíïõ ôéíüò ùò çìÜò öïéôÜí, äéåæþìåí áðïêåêëåéóìÝíïé ìåí ìáèÞìáôïò óðïõäáßïõ, ðÜóçò äå åëåõèÝñáò åíôåýîåùò...; Äßùí. Ù, ðüóï âáñåßá èÜíáé ç ìïíáîéÜ ãéá êåßíïí ðïõ, óáí êáé óÝíá, åßíáé ãåííçìÝíïò ãéá ôç öéëßá! Éïõëéáíüò. Åßíáé ðïëý âáñåéÜ, ù Äßùí áëëÜ åßíáé êáé äéäáêôéêÞ. ÌÝóá óôç ìåãÜëç ìïíáîéÜ ãßíåóáé ößëïò ôïõ åáõôïý óïõ, ãíùñßæåéò ôïí åáõôü óïõ ðåñéóóüôåñï, ìáèáßíåéò íá ìéëÜò ìáæß ôïõ, êáé äÝ÷åóáé êáììéÜ öïñÜ áðáíôÞóåéò ðïõ ï ßäéïò -áí êáé åßíáé ï åáõôüò óïõ- äå èá óïõ ôéò Ýäéíå, áí äåí ôïí ãíþñéæåò óôç ìåãÜëç ìïíáîéÜ êáé óôçí ðéêñÞ åîïñßá. Ê' åßíáé ç åöçâéêÞ çëéêßá êé' áðü ìüíç ôçò êÜôé óáí åîïñßá. Äåí åßóáé ðéá ðáéäß äåí åßóáé, üìùò, áêüìá êáé Üíôñáò. ÊÜèå ìÝñá áéóèÜíåóáé óôçí øõ÷Þ Þ óôï óþìá óïõ íá ãßíåôáé êÜôé ðïõ äåí ôüîåñåò êáé ðïõ äå èÝëåéò -Ýóôù êé' áí åßóáé áíÜìåóá óå ößëïõò- íá ñùôÞóåéò êáíÝíáí ãéá íá óïõ ôï åîçãÞóåé. Ç óõíÝ÷åéá óôçí åðüìåíç óåëßäá

áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ôïõ ïéêéóìïý Þôáí ç ðéóôÞ ôïõ ¼èùíá óôï üôé áðü ôçí ðëåõñÜ áõôÞ èá ôïõò öõëÜåé ï ¢ãéïò Ãåþñãéïò. ¼íôùò, üóåò öïñÝò ëåçëáôÞèçêå ï ïéêéóìüò áðü ôïõò íôüðéïõò Áñâáíßôåò äåí ðÝñáóáí ðïôÝ áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ. Ôï 1858 Þñèå ï æõèïðïéüò Fuchs áðü ôï Muhldorf ôçò Âáõáñßáò óôçí ÅëëÜäá ãéá íá óõíáíôÞóåé ôïí ðáôÝñá ôïõ Ãåþñãéï, ðïõ åñãáæüôáí ùò ìåôáëëåéïëüãïò óôá ïñõ÷åßá ôçò Êýìçò êáé ôïõ Ëáõñßïõ. Áõôüò Ýìåéíå óôçí áðïéêßá êáé äçìéïýñãçóå áðÝíáíôé áðü ôïí ¢ãéï ËïõêÜ óôçí Çñáêëåßïõ Ýíá æõèïðïéåßï ôï ïðïßï óþæåôáé êáé óôéò ìÝñåò ìáò, åíþ õðÞñîå ç óêÝøç íá ìåôáôñáðåß ç áðïéêßá, ç ïðïßá äåí åîåëéóóüôáí ðëçèõóìéáêÜ, óå ÷ùñéü åîåéäéêåõìÝíùí åñãáôþí ìðýñáò ðïõ èá äïýëåõáí ãé' áõôüí. Ç óêÝøç áõôÞ äå ðñáãìáôïðïéÞèçêå, ãéáôß ôï 1862 ï ¼èùíáò ðïõ ôïí Ýöåñå óôçí áðïéêßá, åîïñßæåôáé áðü ôçí ÅëëÜäá, ìå áðïôÝëåóìá ï Öéî íá öýãåé áðü ôçí áðïéêßá êáé íá öôéÜîåé æõèïðïéåßï óôï ÊïëùíÜêé ôï 1864. Ôï 1862 ç áðïéêßá åß÷å ãýñù óôïõò 70 êáôïßêïõò, áëëÜ ìåôÜ ôçí åêèñüíéóç ôïõ ÂáóéëéÜ ôï êëßìá Ýãéíå ðïëý âáñý ãé'áõôïýò êáé áñêåôÝò ïéêïãÝíåéåò áêïëïýèçóáí ôïí ¼èùíá óôçí Âáõáñßá, áöÞíïíôáò ðßóù ëßãåò ïéêïãÝíåéåò êáé ìåñéêïýò åñãÝíçäåò. Ôüôå, ãéá íá ìçí åãêáôáëåéöèåß åíôåëþò ï ïéêéóìüò åîáéôßáò ôïõ üôé ïé åíáðïìåßíáíôåò Âáõáñïß äå ìðïñïýóáí íá âñïõí íýöåò ëüãù ôçò äéáöïñåôéêÞò èñçóêåßáò, ï Êáèïëéêüò ðáðÜò ëåéôïýñãçóå ùò ðñïîåíçôÞò ìåôáîý ôùí Âáõáñþí êáé Êáèïëéêþí êïñéôóéþí áðü ôç Óýñï. Ôéò åðüìåíåò äåêáåôßåò, áðü ôï íçóß áõôü áëëÜ êáé áðü Üëëá ìÝñç Üñ÷éóáí íá óõññÝïõí óôïí ïéêéóìü ðïëëÝò ÊáèïëéêÝò ïéêïãÝíåéåò: ÌáñêÝôçò, Ðáíáãéùôüðïõëïò, ÓôÜíôæïò, ÊáðåëëÜò, ÑïóóïëÜôïò, Ìáêñõùíßôçò, ×ùìåíßäçò, ÄåëáæÜñçò, ÌïõóïõñÜêçò, Âáêüíäéïò, ÎáíèÜêçò, Öéëéððïýóçò, Öñáãêïýëçò, ÁëâÝñôçò, ÄáëÝæéïò, Ãáä-Êùí/ëç, ×áñéêéþðïõëïòÔÞíïò. Ç åãêáôÜóôáóç ôùí Åëëçíïêáèïëéêþí åðßóðåõóå ôç äçìéïõñãßá ôùí íÝùí ãåéôïíéþí ôçò Ðßíäïõ, ôçò ÄùäåêáíÞóïõ, ôçò Áíäñïýôóïõ, ôçò ÌïõóôáêëÞ, ôçò Áëùíßùí êáé ôçò Ðëáðïýôá (óôéò áñ÷Ýò ôçò). óõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï ôåý÷ïò

Ï ÷åéìþíáò Êïßôá ôïõò ëüöïõò, ôïõò êÜìðïõò, Ìýññá ìïõ, ôá âïõíÜ, ô' Üíèç, ôá äÝíôñá, êïßôáîå, ðïõ áóðñßæïõí ãåìÜôá áðü ÷éüíé ðïõ ðõêíüôáôï áäéÜêïðá ðÝöôåé. Ôé áíåìïæÜëç ìáýñç óçêþíåôáé! Ïé åëéÝò ëõãÜíå, ïé ðåýêïé, ïé ðëÜôáíïé. Óõíåðáßñíåé êñåìíïýò êáé êáëýâåò êáé ôá óðßôéá êéíéïýíôáé êáé ôñßæïõí. Ôï Ýñãï êáñÜâé ìÝóá óôç èÜëáóóá ãéá éäÝò ðáëåýåé ìå ô' Üãñéá êýìáôá, ðïõ ôï óðñþ÷íïõí óôá ýøç, óôá âÜèç êáé ìïõãêñßæïõí óá íá 'óáí èçñßá. ÊñõììÝíïò ï Þëéïò óå ðõêíÜ óýãíåöá, äå èá ðñïâÜëåé ïýôå êáé óÞìåñá, óôï ÷ùñÜöé í' áñ÷ßóåé ôï áëÝôñé, ôçí áîßíá ôï ÷Ýñé íá ðéÜóåé. Äå âãáßíåé áãÜëé Ýîù áö' ôçí ðüñôá ôçò, ìéá ôÝôïéá ìÝñá ãåéñôÞ ãåñüíôéóóá, íá êáèßóåé óôïí Þëéï ëéãÜêé ìå ôç ñüêá óô' ïëüôñåìï ÷Ýñé. Ù! ôé ÷åéìþíáò, Ìýññá, óêëçñüôáôïò! ¢óðñç áðü ÷éüíé èùñþ ôç óêÝðç óïõ, êáé óôï äñïìï ðáãþíù áö' ôï êñýï, äéðëùìÝíïò óôï ìáýñï ìïõ ñïý÷ï. Öáßíïíôáé ïé äñüìïé óôñùìÝíïé ìÜñìáñï óôåò âñýóåò, êïßôá, ôï íåñü ðÜãùóå. ÊÜðïéïí âëÝðåéò ôñå÷Üôïò íá ðçáßíåé êáé íá ôñÝìåé ùò ô' áõôéÜ äéðëùìÝíïò. Áðü ôï êñýï Ýãåéñá, åðÜãùóá, ôñÝìåé ç öùíÞ ìïõ, ôñÝìïõí ôá äüíôéá ìïõ, êáé ôï óôüìá ìïõ, êïßôáîå, áêüìá óá âïäéïý ôï ñïõèïýíé êáðíßæåé. Áò áãñéÝøïõí ïé áíÝìïé, ç èÜëáóóá êáé ðëïßá êé áíèñþðïõò áò óõíåðÜñïõíå áò ìçí Ýâãåé ðëéÜ ï Þëéïò óôç ÷ôßóç êáé ôï ÷éüíé ôá óðßôéá áò óêåðÜóåé. ÖôÜíåé í' áíïßîåéò ó' åìÝ ôá ÷Ýñéá óïõ êáé íá ìå óößîåéò ìåò óôç áãêÜëç óïõ, êáëïêáßñé ãéá ìå èá ðñïâÜëåé êáé ôá ñüäá êé ïé êñßíïé è' áíèßóïõí.

§

Ï ðñïìçèåýò Ô' áèÜíáôï êéíþíôáò ôï êåöÜëé ôïõ, ãÝëéï ðëáôý óêïñðßæåé ï Æåõò ðåñÞöáíïò êé üëïò áóôñÜöôåé, ìá ï èíçôüò óôç äüîá ôïõ ôüíå êïéôÜæåé ôñÝìïíôáò. ÊÜôù óôï ÷þìá áëõóùìÝíïò óôÝêåôáé ï Ðñïìçèåýò, ôá èïëùìÝíá ìÜôéá ôïõ áðü ôá ôüó' áóôñïðåëÝêéá, óôñÝöïíôáé ãåìÜôá ïñãÞ óôïí ¼ëõìðï. Êéíïýí ôçí ýëç ôï ðëéü ïõñÜíéïí áßóèçìá êé ç èáõìáóôÞ åðéóôÞìç, êáé ìéá äýíáìç åíóáñêùìÝíç, ìåò óôç ìÝóç ñß÷íåôáé ôïõ äïýëïõ êáé ô' áèÜíáôïõ. Êé áðü øçëÜ ðåôéÝôáé áãíüò, ïëüöùôïò ï ðïéçôÞò ìå ôç ÷ñõóÞ ôç ëýñá ôïõ, ôïõ ÐñïìçèÝùò íá øÜëåé ôçí áíÜóôáóç êáé ôïõ Äéïò ôï èÜíáôï.


20

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ ÅðéìÝëåéá ÐÁÍÏÕ ÑÙÌÁÍÏÕ

Äåßãìáôá ãñáöÞò

ÐáñïõóéÜóåéò

Ï Éïõëéáíüò óôçí ÁèÞíá, 355 ì.×.

Ôï êëåéäß åßíáé óôçí ðïëéôéêÞ

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñïçãïýìåíç óåëßäá

Êáé ôá ìÜôéá óïõ êïéôÜæïõí óáóôéóìÝíá óôï Üðåéñï, êÜðïéïò ðåñßåñãïò öüâïò óå êáôÝ÷åé, ìåëáã÷ïëåßò, ê' áéóèÜíåóáé íÜóáé åîüñéóôïò êáé ïëïìüíá÷ïò êé' üôáí áêüìá äåí åßóáé. ÁõôÜ, üìùò, üëá, üóï êé' áí åßíáé ðéêñÜ, ÷áñßæïõí óôï óþìá êáé óôçí øõ÷Þ óïõ êáé ìéá ãëõêåßá êïýñáóç. Ï Ýöçâïò áéóèÜíåôáé êáé âëÝðåé ðñÜãìáôá ðïõ äåí ôá áéóèáíüìáóôå êáé äåí ôá âëÝðïõìå ðéá áñãüôåñá. Ê' åãþ ðïõ ìðáßíïíôáò óôçí åöçâéêÞ çëéêßá Þìïõí êáé ðñáãìáôéêÜ ïëïìüíá÷ïò ê' åîüñéóôïò, ôá áéóèÜíçêá ïë' áõôÜ áêüìá ðåñéóóüôåñï. ¸æçóá ìå ôïí åáõôü ìïõ, ìå ôç öýóç, ìå ôá âéâëßá. Ç êáëÞ ôý÷ç ôüèåëå íÜ÷åé ï Êáððáäïêßáò Ãåþñãéïò -è' Üêïõóåò ßóùò ô' üíïìá öáíáôéêïý áõôïý Áñåéáíïý ðïõ ðÜåé íá åêôïðßóåé áðü ôçí ÁëåîÜíäñåéá ôïí ÁèáíÜóéï- ìéá ðëïýóéá âéâëéïèÞêç. Êáé äå ì' åìðüäéóå íá äáíåßæïìáé áðü ôç âéâëéïèÞêç ôïõ âéâëßá ðïõ ãéá ôïõò ×ñéóôéáíïýò åßíáé êáôáñáìÝíá. Åêåß áíáêÜëõøá ôïí Ðïñöýñéï êáé ôïí ÉÜìâëé÷ï. ÁëëÜ äå ìðüñåóá íá ìðù óôï íüçìá ôùí âéâëßùí áõôþí ÷ùñßò êáèçãåìüíá, ÷ùñßò äÜóêáëï ðïõ èá ìå êáèïäçãïýóå, ÷ùñßò Ýíá ìåãÜëï ößëï. Ï äåýôåñïò, ýóôåñ' áðü ôïí Ìáñäüíéï, ðïõ Üíïéîå ôï äñüìï ôçò æùÞò ìïõ, åßíáé ï ËéâÜíéïò. ¼ôáí ï ÊùíóôÜíôéïò áðïöÜóéóå åðéôÝëïõò íá ì' áößóåé íá îáíáãõñßóù óôç ÍéêïìÞäåéá, ï ËéâÜíéïò, ï ìåãÜëïò ìïõ ößëïò, åäßäáóêå åêåß. Ï ÊùíóôÜíôéïò ìå åß÷å õðï÷ñåþóåé íá ïñêéóèþ ìÞôå ãåíÝóèáé ìÞôå êëçèÞíáé öïéôçôÞí ìçô' åéò ôïí êáôÜëïãïí åããñáöÞíáé ôùí… ïìéëçôþí ôïõ Ëéâáíßïõ. Åãþ, üìùò, ðáñáêïëïõèïýóá ôá ìáèÞìáôÜ ìïõ ÷ùñßò íá ô' áêïýù ï ßäéïò, ðïñèìÝá ôéíÜ ôùí êáè' çìÝñáí ëåãïìÝíùí äùñåáßò ìåãÜëáéò êôçóÜìåíïò. Áñãüôåñá, üôáí îáíáãýñéóå ï ËéâÜíéïò óôçí Áíôéü÷åéá, äÝèçêá êáé ðñïóùðéêÜ êïíôÜ ôïõ. Ï ËéâÜíéïò ìïõ Üíïéîå ôï äñüìï ôïõ ùñáßïõ åëëçíéêïý ëüãïõ, ÷ùñßò ôá ðåñéôôÜ êáé áíüçôá óôïëßäéá ôùí Üëëùí óïöéóôþí êáé ñçôüñùí, ôïõ ëüãïõ üðùò ôïí åêáëëéÝñãçóå ï ÐëÜôùí, ôïõ áôôéêïý ýöïõò ðïõ ôüóï ôï ðáñáìåëïýí Þ êáé ôï êáôáðïëåìïýí óôéò ìÝñåò ìáò ïé ðéï ðïëëïß, êáé ðñþôïò áð' üëïõò ï ÐñïáéñÝóéïò, ï áðáßäåõôïò áõôüò ÁñìÝíéïò ðïõ ôïí èáõìÜæåôå åäþ óôçí ÁèÞíá êáé ðïõ ôïëìÜåé íÜíáé ôáõôü÷ñïíá ×ñéóôéáíüò êáé ¸ëëçí.

Ôï íÝï âéâëßï ôïõ ÔÜóïõ Ãéáííßôóç (ÔÃ) Ýñ÷åôáé óå ìéá êñßóéìç óôéãìÞ. Ôï êåßìåíï åßíáé øý÷ñáéìï êáé óêëçñü, èÝôåé üíôùò èÝìáôá. Êáô' áñ÷Þí ôá âáóéêÜ. Ôï âéâëßï Ý÷åé ðïëý êáëÞ ôåêìçñßùóç, äéáâÜæåôáé åýêïëá, ï ëüãïò ôïõ åßíáé êáôáíïçôüò. Áêüìá êáé ôá ôå÷íéêÜ èÝìáôá, åíôÜóóïíôáé óå ìéá ñïÞ áöÞãçóçò êáíïíéêÞ, ï êáèçãçôÞò Ôà îÝñåé íá åîçãåß ìå áðëÜ ëüãéá ôá óýíèåôá èÝìáôá. Ç áíÜëõóç öáßíåôáé óõíåðÞò, óõíäÝåôáé ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ ðáñáôßèåíôáé (ðßíáêåò, óõãêñßóåéò, åîÝëéîç ìåãåèþí) ÷ùñßò íá êïõñÜæïõí ôïí áíáãíþóôç. Ç ïëéóôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ óõããñáöÝá åßíáé åðßóçò áðïäïôéêÞ. Åôóé êé áëëéþò ïé êáèáñÜ ïéêïíïôïõ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ìéêÝò áíáëýóåéò Ý÷áóáí ðëÝïí ÈÅÏÄÙÑÁÊÇ êÜèå ðåéóôéêüôçôá, êáé óôï ôÝëïò Ðïëéôéêïý åðéóôÞìïíá ôá ðïëéôéêÜ åñùôÞìáôá, ãéá ôï ôß Ýãéíå Þ ãéáôß äåí Ýãéíå áõôü ðïõ Ýðñåðå íá ãßíåé, âñßóêïõí ìéá êåíôñéêÞ èÝóç óôïí ãåíéêü ðñïâëçìáôéóìü. Ï Ôà îÝñåé ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ãé’ áõôü ç åðéìïíÞ ôïõ íá ðáñïõóéÜóåé ôá üñéá ôùí äõíáôïôÞôùí ìáò êáé íá åðáíáöÝñåé ôïí áíáãíþóôç óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ëåéôïõñãåß èåôéêÜ: ðñÝðåé íá êáôáíïÞóïõìå êáé íá äå÷èïýìå üôé äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ôá ðÜíôá, áò êÜíïõìå ëïéðüí, Ýóôù ôþñá, ôéò óùóôÝò åðéëïãÝò... Êé áõôü åßíáé ç óôáèåñÜ áëëÜ êáé ôï æçôïýìåíï ðïõ áíáäåéêíýåôáé óôï Ýñãï: ïé ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò, ëåéøÝò, íïçôÝò Þ ðñáãìáôéêÝò, ðáíôïý êáé óå üëïõò ôïõò ôïìåßò. Äéïßêçóç, öïñïëïãßá (óùóôÜ åðéìÝíåé åéäéêÜ óå áõôü ôï èÝìá êáé óôçí ðáñáïéêïíïìßá), ðëáßóéï åðåíäýóåùí, åëëåßììáôá, êïê. Ôï ìåãÜëï ãéáôß, äçëáäÞ ôï êýñéï åñþôçìá õðÜñ÷åé, óõíïäåýåé ôï Ýñãï áðü ôçí áñ÷Þ ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò, ï áíáãíþóôçò ìÝíåé ðñïâëçìáôéóìÝíïò, áëëÜ ü÷é Ýêðëçêôïò: Åôóé ëåéôïõñãïýóå ëïéðüí ôï óýóôçìá, Ýôóé ëåéôïõñãïýóå ç Ðïëéôåßá, ãé’ áõôü öôÜóáìå åäþ ðïõ öôÜóáìå; Íáé, Ýôóé. Ïé åõèýíåò åßíáé ðïëý ìåãÜëåò ãéá üóïõò äçìéïýñãçóáí êáé óõììåôåß÷áí óå áõôü ôï áðßóôåõôï óýóôçìá.

Ìå ðáññçóßá ï Ôà áíáãíùñßæåé ôéò áêñáßåò êáé äñáìáôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí ïéêïíïìßá êáé óôçí êïéíùíßá ôùí ëáíèáóìÝíùí åðéëïãþí ðïõ Ýãéíáí, êáé üðùò áõôÝò Ýãéíáí, áðü ôçí ôñüéêá (Ìíçìüíéï, óôü÷ïé, óôÜäéá, áíáèåùñÞóåéò). Áðü ôçí áíÜëõóç ðñïêýðôåé üôé ç ÷þñá äåí åß÷å, ïýôå Ý÷åé äõóôõ÷þò êáé óÞìåñá ó÷Ýäéï, áêïëïõèåß óôá ôõöëÜ ìéá ðïëéôéêÞ ç ïðïßá (ðáñÜ ôçí åðéêïéíùíéáêÞò ìÜëëïí õöÞò áìöéóâÞôçóÞ ôçò áðü ôï ßäéï ôï... ÄÍÔ êáé ðïëëïýò Üëëïõò) äåí Ý÷åé áíáðôõîéáêÞ äéÜóôáóç, äåí Ý÷åé êáí ðïëéôéêÞ ëïãéêÞ. Ï óõããñáöÝáò åðéìÝíåé óôçí áíÜãêç óõíïëéêþí áëëáãþí, åðéìÝíåé ïñèþò óôçí áíÜãêç óôñïöÞò óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá, äßíåé ôï ðëáßóéï ôùí ðñïûðïèÝóåùí ãéá ôçí åðáíåêêßíçóç: èá Ýðñåðå ßóùò, íá åðéìåßíåé êé Üëëï êáé íá áíáäåßîåé óõãêåêñéìÝíïõò ôïìåßò ðñïôåñáéüôçôáò êáé äñÜóçò. Å÷ïõìå áíÜãêç ðëÝïí áðü Ýíá ðñüãñáììá, áðü Ýíá åèíéêü ó÷Ýäéï áíáóõãêñüôçóçò. Äåí ìðïñïýìå íá æÞóïõìå ìüíï ìå ôá åëëåßììáôá ðïõ ðÜíôá ìåãáëþíïõí, îåöåýãïõí, áëëÜæïõí öïñÝá. Ç êñéôéêÞ èåþñçóç ôùí áäõíáìéþí ôçò Ìåôáðïëßôåõóçò êõñßùò óôï ðïëéôéêü åðßðåäï êáé óôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôïõ êïììáôéêïý êñÜôïõò ïäçãïýí óå áäõóþðçôá åñùôÞìáôá êáé ðéêñÜ óõìðåñÜóìáôá. Áò åßíáé, ï ôüðïò åßíáé ìéêñüò êáé ãíùñéæüìáóôå, áëëÜ ç ÷þñá Ý÷åé äõíÜìåéò, Ý÷åé êáé áíèñþðéíï äõíáìéêü êáé óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá. Áí îåöýãåé öõóéêÜ áðü áõôü ðïõ ï Ôà ïíïìÜæåé "êõìáéíüìåíï ôÝëìá", Ýíá óÞìåñá ÷ùñßò áý-

ñéï, Ýíá áýñéï ÷ùñßò ìÝëëïí. Ç êïéíùíßá üìùò áãùíéÜ, âéþíåé ôï áäéÝîïäï, ç ðïëéôéêÞ ÷ñåéÜæåôáé ðñïôÜóåéò... Èá Ýðñåðå ßóùò íá åðéìåßíåé êé Üëëï ï Ôà óôçí äñáìáôéêÞ áíõðáñîßá åèíéêÞò óôñáôçãéêÞò: üëá áõôÜ ôåëéêÜ ôá êáôáíïïýìå, ôá ëÜèç, ôéò õðïèÝóåéò, ôéò äéïñèùôéêÝò êéíÞóåéò ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí, êëð, áëëÜ ðñïò ðïéÜ êáôåýèõíóç èá ðÜìå; Ðþò èÝëïõìå ôçí ÅëëÜäá ôïõ ìÝëëïíôïò; Åäþ ÷ñåéÜæåôáé âïëïíôáñéóìüò êáé åèíéêÞ êïéíÞ âïýëçóç, óôñáôçãéêïß óôü÷ïé êé ü÷é êïýöéá ëüãéá Þ ðáôñéäïêáðçëåßá. Éóùò ðñÝðåé íá ãßíåé ðåñéóóüôåñï êáôáíïçôü ôï åðéêßíäõíï Üëìá óôï êåíü ðïõ Ýãéíå ìå ôçí ÏÍÅ: ïé åëßô ôçò ÷þñáò êé áõôü ôï óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò èÝìá ôï áíôéìåôþðéóáí ùò ôñÝ÷ïõóá äñáóôçñéüôçôá, óõíå÷ßæïíôáò ÷ùñßò ñéæéêÝò ìåôáññõèìßóåéò áëëÜ ìå êùìéêÝò ñçôïñåßåò, ìå äáíåéêÜ ÷ñÞìáôá êáé ÷ñåþíïíôáò ôéò ìåëëïíôéêÝò ãåíéÝò…. Ôþñá, ÷ùñßò éó÷õñÞ âÜóç åèíéêÞò ðáñáãùãÞò ðþò èá ðïñåõèïýìå óå Ýíáí Üêñùò áíôáãùíéóôéêü êüóìï; Ïé áíáöïñÝò ôïõ Ôà óôï èÝìá êáé ôá üñéá ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò, üðùò ôá áíáäåéêíýåé, èÝôïõí åñùôÞìáôá ãéá Ýêôáêôç äñÜóç, Ýêôáêôá ìÝôñá, ãåíéêü óõíáãåñìü êé ü÷é ôçí ñïõôßíá ðïõ æïýìå ìå ôá êïììáôéêÜ ðáßãíéá. Èá îõðíÞóåé ôï ðïëéôéêï-êïììáôéêü óýóôçìá Þ Ý÷åé ÷Üóåé ðëÞñùò ôá áíôáíáêëáóôéêÜ ôïõ Ýðåéôá áðü ôüóá ÷ñüíéá óõíåéäçôÞò êáëëéÝñãåéáò ôçò áõôáðÜôçò; Êé áí äåí îõðíÞóåé, ßóùò åßíáé áêüìá êáëýôåñá, ìÞðùò ðñÝðåé íá ôï áöÞóïõìå óôïí ìýèï ôïõ êáé íá öôéÜîïõìå ôþñá êÜôé Üëëï; Ôï âéâëßï ôïõ Ôà èÝôåé êýñéá ðïëéôéêÜ åñùôÞìáôá. Ç êñßóç åßíáé ãåíéêÞ, ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôïõ êñÜôïõò êáé ôçò ðïëéôéêÞò áðÝôõ÷å êáé ðáñÝóõñå ôçí êïéíùíßá êáé ôçí ïéêïíïìßá óôçí êáôáóôñïöÞ. ÕðÜñ÷ïõí äõíáôüôçôåò áíÜôáîçò; Íáé, ëÝåé óáöþò ï Ôà êáé ðáñïõóéÜæåé ôï ðëáßóéï. Áõôü ôï "íáé" ðñïûðïèÝôåé üìùò óçìáíôéêÝò áëëáãÝò ðïõ áöïñïýí ôïõò ðÜíôåò êáé ôá ðÜíôá. Êáé ðñþôá ôçí ðïëéôéêÞ, åêåß åßíáé ôï êëåéäß, äåí åßíáé óôçí ïéêïíïìßá. Ôï óõìðÝñáóìá âãáßíåé áâßáóôá: ôï "íÝï áöÞãçìá" óõíäÝåôáé ìå ôçí áíÜãêç íá áëëÜîåé, äçëáäÞ íá äéáëõèåß "åäþ êáé ôþñá", óõèÝìåëá, áõôü ôï óýóôçìá ðïõ Ý÷ïõìå, áëëéþò äåí èá äïýìå Üóðñç ìÝñá. Áîßæïõí óõã÷áñçôÞñéá óôïí ÔÜóï Ãéáííßôóç, ôï Ýñãï áõôü åêðÝìðåé ðïëéôéêü èÜññïò êáé ðíåõìáôéêÞ åíôéìüôçôá.

“Áì’ Ýðïò áíÝñãùí”: ÄéçãÞìáôá áíåñãßáò "Áì' Ýðïò áíÝñãùí" ôéôëïöïñåßôáé ôï âéâëßï ôùí 105 óåëßäùí ðïõ åîÝäùóáí ïé åêäüóåéò vakxikon.gr ìå "8 åíåñãÜ äéçãÞìáôá" áíèñþðùí ôïõ ëüãïõ, óå åðéìÝëåéá Ìáñßáò Êáôóïðïýëïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ëïãïôå÷íéêÞ ðñïóðÜèåéá óêéáãñÜöçóçò ôçò óçìåñéíÞò åëëçíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò ìÝóá áðü ôï ðñßóìá ôçò ìáêñï÷ñüíéáò áíåñãßáò êáé ôçò Ýíäåéáò, åìðíåõóìÝíï áðü ðñïóùðéêÜ âéþìáôá áëëÜ êáé áðü ôïí êïéíùíéêü ðåñßãõñï. ¼ðùò åðéóçìáßíåé ç åðéìåëÞôñéá, áí êáé ôï ðåñéå÷üìåíï áõôïý ôïõ âéâëßïõ ßóùò áêïýãåôáé æïöåñü, êáôáöÝñíåé ìå ôï ÷éïýìïñ ôïõ íá éóïññïðÞóåé ôá óõíáéóèÞìáôá óðÜæïíôáò ôïí ðÜãï ôçò ìåëáã÷ïëßáò. Åßíáé ï÷ôþ éóôïñßåò ðïõ öëåñôÜñïõí ìå ôçí ðáñÜíïéá, ôçí áðåëðéóßá, ôç öõãÞ, ôï èÜíáôï. "¼ôáí ç áíåñãßá ôóáêßæåé æùÝò, Þèç, øõ÷Ýò ãñÜöåéò, ãñÜöåéò, ãñÜöåéò ãéá íá äéþîåéò áõôüí ôïí ðüíï, áõôÞí ôçí ðßêñá ðïõ äåí ëÝåé íá öýãåé áðü ôïí ïéóïöÜãï óïõ, áõôüí ôïí êüìðï óôï óôïìÜ÷é üôáí ðáñáêïëïõèåßò ôïõò áíèñþðïõò ãýñù óïõ íá ðÝöôïõí óôï êåíü ôçò áíõðáñîßáò". Ôá äéçãÞìáôá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áíèñþðïõò ôïõ óõããñáöéêïý ÷þñïõ: "Ç Áãßá ÁðïãñáöÞ", ôçò Ìáñßáò ÃéáãéÜííïõ, "Ç Ïäýóóåéá ìéáò äáóêÜëáò", ôùí Èï-

äùñÞ Êáñáãåùñãßïõ êáé Ëßáò Æþôïõ, "Êé Ýæçóáí áõôïß êáëÜ", ôçò Ìáñßáò Êáôóïðïýëïõ, "ÃïõëéÜ êáöÝ" ôïõ ×ñÞóôïõ Á. Ìé÷áÞë, "Cyberama" ôïõ ÄçìÞôñç Ñïâüëá, "Ç êõñßá Ðëáôåßá", ôçò Ìáñßáò Óïýìðåñô, "Ôï ôçëÝöùíï", ôçò ÅëÝíçò ÔæáôæéìÜêç, "Á"., ôçò Ìáñßáò ÔóéñÜêïõ. Ï ôßôëïò ôïõ âéâëßïõ áíôéóôïé÷åß óôï ðñþôï ãñÜììá ôçò ëÝîçò Áíåñãßá, üðùò ôéôëïöïñåßôáé êáé ôï ôåëåõôáßï äéÞãçìá ôçò Ìáñßáò ÔóéñÜêïõ ðïõ áöçãåßôáé ôïí áðåëðéóìÝíï ¢ããåëï íá îõðíÜåé Ýíá ðñùß êáé íá áðïöáóßæåé ìéá ëçóôåßá óôçí ôñÜðåæá, äßðëá áêñéâþò áðü ôï öïñïôå÷íéêü ãñáöåßï üðïõ åñãáæüôáí. Ï ¢ããåëïò áöïý áêïëïýèçóå ôï ðñüãñáììá ôçò çìÝñáò. - Þðéå êáöÝ ôïõ, îõñßóôçêå, Ýêáíå íôïõò, íôýèçêå - êáôÝâçêå ôñÝ÷ïíôáò ôéò óêÜëåò. Óôï äñüìï ÷áéñÝôçóå ôïõò ãåßôïíåò, ôá ðáéäéÜ ôïõò, ôá óêõëéÜ ôïõò. Ìðáßíïíôáò óôç ãíþñéìÞ ôïõ ôñÜðåæá öþíáîå äõíáôÜ "ëçóôåßá" êáé ç öùíÞ ôïõ óáí íá ìçí Þôáí äéêÞ ôïõ. Äåí ôçí áíáãíþñéóå ãéáôß Ýìïéáæå óáí ïõñëéá÷ôü áðüãíùóçò êÜíïíôáò ôïõò Üëëïõò íá ðÝóïõí óôï Ýäáöïò êáé íá êáëýøïõí ôï êåöÜëé ôïõò, öïâïýìåíïé ôï øåýôéêï üðëï ôïõ. ÂÝâáéá ï ßäéïò Ýôñåìå ðåñéóóüôåñï áðü ôïõò áíèñþðïõò ðïõ êñõâü-

ôáí óôï ðÜôùìá, åíþ ï óõíáãåñìüò ç÷ïýóå åêêùöáíôéêÜ. Âñßæïíôáò Üãñéá ôçí ôáìßá ðïõ ðñüëáâå íá ÷ôõðÞóåé ôïí óõíáãåñìü ôçò öþíáîå "äåí åßìáé êëÝöôçò, Üíåñãïò åßìáé! ". Êáé áìÝóùò ÷Üèçêå ìÝóá óôï ðëÞèïò ôïõ äñüìïõ ëåò êáé Þôáí êÜðïéïò ðïõ Ýôñå÷å íá ðñïëÜâåé ôï ìåôñü, ôïí çëåêôñéêü, ôï ëåùöïñåßï. Ãýñéóå óôï óðßôé ôïõ êáé ç åóùôåñéêÞ ôïõ öùíÞ ôïí Ýëåãå áðïôõ÷çìÝíï, óôçëéôåýïíôáò ôïí ãéáôß, ìéá æùÞ ,Þôáí íïìïôáãÞò êáé äßêáéïò áðÝíáíôé óôï êñÜôïò, óôïõò óõìðïëßôåò ôïõ, óôï ãñáöåßï, óôïõò ößëïõò ,áêïýãïíôáò ðÜíôá ôç óõìâïõëÞ ôçò ìÜíáò "ìÝ÷ñé åêåß ðïõ öôÜíåé ôï ÷Ýñé óïõ ðïôÝ ðáñáðÝñá". Óôá áíáðÜíôå÷á ç ößëç ôïõ ôïí ðáßñíåé óôï êéíçôü êáé ôïí ðëçñïöïñåß üôé ôïõ Ýêëåéóå ñáíôåâïý óå íáõôéëéáêü ãñáöåßï ôïõ ÐåéñáéÜ ðïõ æçôïýóáí õðåýèõíï ëïãéóôçñßïõ. Óðåýäïíôáò äéáðéóôþíåé üôé ôç èÝóç äéåêäéêåß êé Ýíáò óõíïìÞëéêïò ôïõ. Áñ÷ßæåé ôçí êïõâÝíôá êáé ìáèáßíåé üôé ï áíôáãùíéóôÞò ôïõ äåí Ý÷åé êáé ôüóç áíÜãêç áðü äïõëåéÜ. Áöïý ãíùñßóôçêáí ðßíïíôáò êáöÝ ,ðïõ ðëÞñùóå ï áíôßæçëïò ôïõ, âãÜæïíôáò Ýíá ãåìÜôï ðïñôïöüëé, äÝ÷åôáé ôçí åõãåíéêÞ ðñüóêëçóç íá ôïí ìåôáöÝñåé ìå ôï áêñéâü ôæéð óôï óðßôé ôïõ. Ìáèáßíåé ðïõ êáôïéêåß ï áíôáãùíéóôÞò ôïõ

êáé ôï âñÜäõ áðïðåéñÜôáé íá ôïõ êüøåé ôá óùëçíÜêéá ôùí öñÝíùí. ¼ìùò ,ï ößëïò ôùí ïëßãùí ùñþí, ôïí óõëëáìâÜíåé åð' áõôïöþñù êáé åêåßíïò ïõñëéÜæåé ðÜëé êáèþò ìáæåýïíôáí ïé ðåñáóôéêïß: "Äåí åßìáé öïíéÜò, Üíåñãïò åßìáé!". Óôï óçìåßï áõôü ç äéçãçìáôïãñÜöïò åìöáíßæåé ôïí ÞñùÜ ôçò íá îõðíÜåé óå Ýíá ëåõêü äùìÜôéï ÷åéñïõñãåßïõ. "Êýñéå ÅõáããÝëïõ, üëá ðÞãáí êáëÜ. Êáé ãéá óáò êáé ãéá ôïí ëÞðôç" ôïí åíçìåñþíåé ï ãéáôñüò. ÔåëéêÜ ç áëçèéíÞ éóôïñßá êáôáëÞãåé ìå ôï óôïé÷åßï Ýêðëçîç: ôçí ðþëçóç ôïõ åíüò íåöñïý ôïõ, ãéá íá ìðïñåß íá æÞóåé áîéïðñåðþò. "Óáí Üíèç ôçò öùôéÜò ìïõ öÜíçêáí áõôÝò ïé ï÷ôþ éóôïñßåò" óçìåéþíåé óôï åðßìåôñï ï ÊùóôÞò Ãêéìïóïýëçò. Ôï âéâëßï åßíáé óôç óåéñÜ "Ç Ôñéëïãßá ôçò Êñßóçò" ôùí åêäüóåùí vakxikon.gr. Ìéáò ôñéëïãßáò ðïõ óõíáðáñôßæåôáé áðü ôï "Crisis: 10 äéçãÞìáôá" óå åðéìÝëåéá ÉïñäÜíç Êïõìáóßäç- ÍÝóôïñá Ðïõëáêïõ êáé "Via dolorosa: 11 éóôïñßåò ãéá ôïí éü ôçò âßáò", óå åðéìÝëåéá ÁããÝëáò Ãáâñßëç - Ìáñßáò Êáôóïðïýëïõ ÍÝóôïñá ÐïõëÜêïõ (õðü Ýêäïóç). ÄéçãÞìáôá áíåñãßáò, êåßìåíá äçëáäÞ ìéáò êáèçìåñéíÞò áíõðáñîßáò. Êåßìåíá ðïõ üëïé èá åõ÷üôáí íá ìçí åß÷áí ãñÜøåé… ÁÐÅ-ÌÐÅ


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

21

BHMAôá óôïí êüóìï Ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ôïõ Ôæïñôæ Êëïýíé óôçí ôáéíßá "up in the air" åßíáé ôï ãåãïíüò üôé âñßóêåôáé ðåñéóóüôåñåò þñåò ìå ìéá âáëßôóá óôï ÷Ýñé ôáîéäåýïíôáò óå äéÜöïñåò ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò, ðáñÜ óôï óðßôé ôïõ. Ï ËéïíÝë ÌÝóé, ôåßíåé íá ãßíåé ï Ôæïñôæ Êëïýíé ôçò Ìðáñôóåëüíá áöïý, óýìöùíá ìå ìéá ìÝôñçóç ðïõ Ýêáíå ç åöçìåñßäá "As", ï Áñãåíôéíüò óïýðåñóôáñ Ýêáíå ôñåéò öïñÝò ôïí ãýñï ôçò ãçò óå 64 çìÝñåò!

Ç.Ð.Á.

Åíôñïìç íïéêïêõñÜ âñÞêå ðýèùíá ìÝóá óôï öïýñíï ôçò Óïê Ýðáèå ìßá íïéêïêõñÜ óôéò ÇÐÁ, üôáí Üíïéîå ôïí öïýñíï ôçò êáé âñÞêå ìÝóá Ýíáí ôåñÜóôéï ðýèùíá. Ç 41÷ñïíç ÊÜñåí ÔæÜêóïí ìüëéò äýï þñåò ðñéí åß÷å ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôï öïýñíï ãéá íá öôéÜîåé ìßá ðßôóá ãéá ôï ãéï ôçò.

Ï ðýèùíáò öáßíåôáé üôé åß÷å êñõöôåß ðßóù áðü ôï öïýñíï êáé üôáí ç èåñìïêñáóßá Ýðåóå "ãëßóôñçóå" ìÝóá óôç óõóêåõÞ. "ÊÜèå ìÝñá ÷ñçóéìïðïéïýìå ôï öïýñíï êáé ðïôÝ äåí åß÷áìå êáíÝíá ðñüâëçìá" äÞëùóå Ýíôñïìç ç ìçôÝñá ôåóóÜñùí ðáéäéþí. "ÎáöíéêÜ Üêïõóá ôçí êñáõãÞ ôçò êüñçò ìïõ, Ýôñåîá êáé åßäá üôé ìÝóá óôï öïýñíï õðÞñ÷å ôï ößäé". Ç ÊÜñåí êÜëåóå ôçí áóôõíïìßá ãéá íá ôç âïçèÞóåé íá áðïìáêñýíåé ôï åñðåôü áðü ôçí êïõæßíá ìáò. Åðéêïéíùíþíôáò ìå ôï ðñüóùðï áðü ôï ïðïßï áãüñáóå ôï öïýñíï, ç ÊÜñåí áíáêÜëõøå üôé ôï ößäé áíÞêå óôçí êüñç ôïõ êáé üôé ôï ößäé åß÷å âñåé êáôáöýãéï ìÝóá óôçí ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.

>>

Ôï áöéÝñùìá ôçò éóðáíéêÞò åöçìåñßäáò ðáñïõóéÜæåé Ýíá ðñïò Ýíá ôá ôáîßäéá ôïõ ÌÝóé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáêïðþí ôïõ êáé ôçò ðñïåôïéìáóßáò ìå ôçí "ÌðÜñôóá", ìå ôïí Áñãåíôéíü íá Ý÷åé äéáíýóåé óõíïëéêÜ óå 64 çìÝñåò, 122.333 ÷éëéüìåôñá, äçëáäÞ êÜôé ðáñáðÜíù áðü ôñåéò öïñÝò ôïí ãýñï ôïõ êüóìïõ (40.075,017 ÷ëì åßíáé ç ðåñéöÝñåéá ôçò ãçò)! ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôçò Ìðáñôóåëüíá, ï ÌÝóé ôáîßäåøå åííÝá öïñÝò, êÜíïíôáò 30.081 ÷éëéüìåôñá. Ïé ðôÞóåéò ðïõ Ýêáíå ìå ôïõò óõìðáßêôåò ôïõ Ý÷ïõí ùò åîÞò: Âáñêåëþíç -Ìüíá÷ï, Ìüíá÷ï-¼óëï, ¼óëï-Âáñêåëþíç, Âáñêåëþíç-Ãêíôáíóê, Ãêíôáíóê-Âáñ-

ÓÏÕÇÄÉÁ

Ôçí åðÝìâáóç ôçò áóôõíïìßáò ðñïêÜëåóå ç óõíáñìïëüãçóç åðßðëïõ Óôç Óïõçäßá ç óõíáñìïëüãçóç åíüò åðßðëïõ áðü ôç ãíùóôÞ áëõóßäá åéäþí óðéôéïý ÉÊÅÁ áðïôåëåß ñïõôßíá. Áðü áõôÞ ôç ñïõôßíá âãÞêå ìéá ïéêïãÝíåéá, ç ïðïßá óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá óõíáñìïëïãÞóåé Ýíá Ýðéðëï ðñïêÜëåóå ôüóç öáóáñßá ðïõ ïé ãåßôïíåò êÜëåóáí ôçí Áóôõíïìßá. ¹ôáí âÝâáéá êáé ç þñá ðñï÷ùñçìÝíç. ¼ðùò ãñÜöåé ç áããëüöùíç óïõçäéêÞ åöçìåñßäá Local , ôï ðåñéóôáôéêü óõíÝâç óôçí ðüëç ÓôñÝìóôáíô, óôá äõôéêÜ ôçò ÷þñáò êïíôÜ óôá óýíïñá ìå ôçí Íïñâçãßá. ¸íá áíäñüãõíï ðñïóðáèïýóå íá óõíáñìïëïãÞóåé Ýíá Ýðéðëï ðåñßðïõ óôç 1 ìåôÜ ôá ìåóÜíõ÷ôá. Ï èüñõâïò Þôáí ôüóïò, ðïõ ôï ìéêñü ôïõò ðáéäß îýðíçóå êáé Üñ÷éóå íá ïõñëéÜæåé. Ï óõíäõáóìüò ïõñëéá÷ôïý êáé êïðáíÞìáôïò ðñïöáíþò áíçóý÷çóå ôïõò ãåßôïíåò, ïé ïðïßïé êÜëåóáí ôçí Áóôõíïìßá. ¼ðùò ãñÜöåé ç åöçìåñßäá, äåí Þôáí ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ïé áóôõíïìéêïß Ýóðåõäáí óå ðåñéóôáôéêü ðïõ äåí åß÷å êáìßá ó÷Ýóç ìå ôï ñüëï ôçò. Ðñéí áðü ëßãåò ìÝñåò ïé ßäéïé ïé áóôõíïìéêïß óôç Óôïê÷üëìç Ýãñáøáí óôï Twitter: "Ïé öùíÝò áðü äéáìÝñéóìá ôñüìáîáí ôïõò ãåßôïíåò, ïé ïðïßïé êÜëåóáí ôçí Áóôõíïìßá. ÔåëéêÜ åðñüêåéôï ãéá Ýíá íåáñü æåõãÜñé ðïõ ôóáêùíüôáí ãéá ôçí ïäïíôüðáóôá. Äåí Þôáí Ýãêëçìá."

n

Ôñåéò öïñÝò ôïí ãýñï ôçò ãçò óå 64 çìÝñåò Ýêáíå ï ËéïíÝë ÌÝóé! êåëþíç, Âáñêåëþíç-ÉåñïõóáëÞì, Ôåë ÁâßâÌðáíãêüê, Ìðáíãêüê-ÊïõÜëá Ëïõìðïýñ êáé ÊïõÜëá Ëïõìðïýñ-Âáñêåëþíç. Ôï ìåãáëýôåñï ôáîßäé Þôáí óôçí ÊïõÜëá Ëïõìðïýñ êáèþò ç "ÌðÜñôóá" äéÝíõóå 10.589 ÷éëéüìåôñá. ÐïëëÜ ÷éëéüìåôñá Ýêáíå ï ÌÝóé êáé óôç äéÜñêåéá ôùí äéáêïðþí ôïõ áöïý ðñáãìáôïðïßçóå 21 ôáîßäéá êÜíïíôáò 91.769 ÷éëéüìåôñá! ÌÜëéóôá, ðñéí îåêéíÞóåé ç ðñïåôïéìáóßá ôçò Ìðáñôóåëüíá êáé ÷ùñßò íá õðïëïãßæïõìå ôç âÜóç ôïõ, äçëáäÞ ôç Âáñêåëþíç, ï ÌÝóé ÷ñåéÜóôçêå íá ôáîéäÝøåé óå 12 äéáöïñåôéêïýò ðñïïñéóìïýò êõñßùò ãéá ëüãïõò ìÜñêåôéíãê. ÁíáëõôéêÜ ôá ôáîßäéá ðïõ Ýêáíå Ý÷ïõí ùò åîÞò:

Âáñêåëþíç-ÌðïõÝíïò ¢éñåò, ÌðïõÝíïò ¢éñåòÃêïõáãéáêßë, Ãêïõáãéáêßë-Êßôï, Êßôï-ÌðïõÝíïò ¢éñåò, ÌðïõÝíïò ¢éñåò-ÃïõáôåìÜëá, ÃïõáôåìÜëá-ÑïæÜñéï, ÑïæÜñéï-Âáñêåëþíç, Âáñêåëþíç-ÌéëÜíï, ÌéëÜíï-Âáñêåëþíç, Âáñêåëþíç-ÍôáêÜñ, ÍôáêÜñ-Âáñêåëþíç, ÂáñêåëþíçÌåäåëßí, Ìåäåëßí-Ëßìá, Ëßìá-Ëïò ¢íôæåëåò, Ëïò ¢íôæåëåò-Ëáò ÂÝãêáò, Ëáò ÂÝãêáò-Ëïò ¢íôæåëåò, Ëïò ¢íôæåëåò-ÓéêÜãï, ÓéêÜãï-ÑïæÜñéï, ÑïæÜñéï-Âáñêåëþíç, Âáñêåëþíç-ºìðéæá êáé ºìðéæá-Âáñêåëþíç. ¼ðùò äå áíáöÝñåé ç "As", ç êüðùóç ôïõ ÌÝóé êáé ï ôåëåõôáßïò ôñáõìáôéóìüò ôïõ, ßóùò åßíáé áðïôÝëåóìá áõôþí ôùí ôáîéäéþí...

H.Ð.A.

ÄñáðÝôçò ãéá 33 ÷ñüíéá ðáñáäüèçêå åðåéäÞ êïõñÜóôçêå íá ôïí åêâéÜæïõí

Ç åëåõèåñßá åßíáé ôï áðüëõôï áãáèü; ÌÝ÷ñé êÜðïéï üñéï, öáßíåôáé íá ðéóôåýåé ï 62÷ñïíïò ¢íôïíé ÑÜêëåú, ï ïðïßïò åß÷å êáôáöÝñåé ðñéí áðü 33 ÷ñüíéá íá äñáðåôåýóåé áðü öõëáêÞ óôï ÌÝñéëáíô áëëÜ ôåëéêÜ ðñïôßìçóå íá äéáêéíäõíåýóåé íá ìðåé îáíÜ ðßóù áðü ôá óßäåñá (üðùò êáé Ýãéíå) åðåéäÞ äåí Üíôå÷å íá åßíáé èýìá åêâéáóìïý. Ï 62÷ñïíïò óõíåëÞöèç áöïý ï ßäéïò åéäïðïßçóå ôçí áóôõíïìßá ãéá íá õðïâÜëåé êáôáããåëßá ðùò ôïí åêâßáæå óõíåñãÜôçò ôïõ, üðùò áíáöÝñåé ôï Reuters. Ï ÑÜêëåú åß÷å áðïäñÜóåé ôïí Éïýëéï ôïõ 1980 áðü öõëáêÞ ôïõ ÌÝñéëáíô Ý÷ïíôáò êáôáäéêáóôåß ãéá ëçóôåßá. ÕéïèÝôçóå Ýêôïôå ôï øåõäþíõìï Ôæáê ÃïõÜôóïí êáé Ýâãáæå ôá ðñïò ôï æçí ìå ðåñßðïõ íüìéìï ôñüðï. ÅðáããåëìáôéêÞ ôïõ äñáóôçñéüôçôá Þôáí ç óõëëïãÞ ÷ñçìÜôùí ãéá ëÝó÷ç åèåëïíôþí óôçí Ïêëá÷üìá, ôï Belle Isle Lions Club. Åêåßíïò êñáôïýóå ôï 70% ôùí ÷ñçìÜôùí ðïõ ìÜæåõå, ï óõíåñãÜôçò ôïõ ôï 10% êáé ôï õðüëïéðï ðÞãáéíå óôç ëÝó÷ç. ¼ðùò áíÝöåñå óôçí áóôõíïìßá, åß÷å åêìõóôçñåõôåß ðñéí áðü äÝêá ÷ñüíéá óôïí óõíåñãÜôç ôïõ ðùò Þôáí äñáðÝôçò êáé ôï üíïìÜ ôïõ Þôáí øåýôéêï. Áñ÷éêÜ ï óõíåñãÜôçò ôïõ äÞëùóå üôé äåí ôïí åíäéÝöåñå, áëëÜ Üñ÷éóå íá ôïí ðéÝæåé -ìå ôçí áðåéëÞ ôçëåöùíÞìáôïò óôçí áóôõíïìßá- íá ôïõ äßíåé üëï êáé ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áðü ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò. ¸ôóé, ï ÑÜêëåú óôñÜöçêå ôåëéêÜ ï ßäéïò óôçí áóôõíïìßá ãéá íá åëåõèåñùèåß áðü ôïí åêâéáóôÞ ôïõ.

Ç ëáéìáñãßá êáé ôï instagram ðñüäùóå ôïõò êëÝöôåò É.×. óôçí Êáëéöüñíéá

Ô

ñåéò íåáñïß êáé Ýíáò áíÞëéêïò êáôÜöåñáí íá êëÝøïõí ü÷çìá áðü îåíïäï÷åßï ðüëçò ôçò Êáëéöüñíéá. Óôï åóùôåñéêü ôïõ ï÷Þìáôïò âñÞêáí êáé ìéá ðéóôùôéêÞ êÜñôá êáé ç ðñþôç ôïõò êßíçóç Þôáí ìéá ðåëþñéá ðáñáããåëßá áðü êïíôéíü fast food. Óôç óõíÝ÷åéá üìùò Ýêáíáí ôï "ìïéñáßï ëÜèïò": ôñÜâçîáí ôïõò åáõôïýò ôïõò öùôïãñáößá, ìáæß ìå ôï öáãçôü êáé ôçí áíÝâáóáí óôï instagram. ÌÜëéóôá, æÞôçóáí áðü ôïí õðÜëëçëï ôïõ êáôáóôÞìáôïò íá ôïõò âãÜëåé öùôïãñáößá, þóôå íá åßíáé üëïé ìáæß. (Ãéá ôçí éóôïñßá, ç öùôïãñáößá åß÷å áñêåôÜ "likes"). Ìéá Üëëç õðÜëëçëïò üìùò èåþñçóå ýðïðôç üëç áõôÞ ôç äñáóôçñéüôçôá, åéäéêÜ ôçí áêñéâÞ ðáñáã-

ãåëßá ðïõ Ýêáíáí óôï êáôÜóôçìá. Óçìåßùóå ôçí ðéíáêßäá ôïõ ï÷Þìáôïò êáé êÜëåóå ôçí Áóôõíïìßá. Ôá õðüëïéðá Þôáí áðëÜ èÝìá ÷ñüíïõ. Ç éäéïêôÞôñéá ôïõ áõôïêéíÞôïõ óõíåéäçôïðïßçóå ôçí êëïðÞ êáé êÜëåóå êáé åêåßíç ìå ôç óåéñÜ ôçò ôéò Áñ÷Ýò. Ïé áóôõíïìéêïß åß÷áí Þäç ëÜâåé ôçí êëÞóç áðü ôï êáôÜóôçìá, üðïõ Ýóðåõóáí ïé ðåéíáóìÝíïé äñÜóôåò, êáé óå óõíäõáóìü ìå ôç öùôïãñáößá óôï instagram êáé ôïí áñéèìü êõêëïöïñßáò ôïõ É.×. êáôÜöåñáí íá ôïõò åíôïðßóïõí. "ÏñéóìÝíåò öïñÝò ç ôå÷íïëïãßá ëåéôïõñãåß õðÝñ ìáò, Üëëåò ëåéôïõñãåß åéò âÜñïò ìáò. ÁõôÞ ôç öïñÜ ìáò åõíüçóå" äÞëùóå óôçí åöçìåñßäá Sacramento Bee åêðñüóùðïò ôçò Áóôõíïìßáò ôçò ðüëçò Ñüêëéí.


22

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò ÐÙËÇÓÅÉÓ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ

ÄÉÏÍÕÓÏÓ

ÊÏÑÙÐÉ

ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ

ÌåæïíÝôá 240 ô.ì., 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2003, óå ïéêüðåäï 800 ô.ì., êáé Üëëïé âïçèçôéêïß ÷þñïé, ìå ðïëý êáëÞ èÝá, óå êáëÞ ôéìÞ ( 213/0282590, 6944/203090. _____________________________________________________________________________________________

Ðùëåßôáé äéþñïöç ìåæïíÝôá óôï Êïñùðß, ïéêéóìüò ÊáñåëëÜ, 216 ô.ì. (êáëïñéöÝñ, äéðëÜ ôæÜìéá, çëéáêüò èåñìïóßöùíáò, ìðÜñìðåêéïõ, ðÜñêéíãê, áðïèÞêç, êïõöþìáôá Iroco) óå ïéêüðåäï 265 ô.ì. áíáôïëéêïìåóçìâñéíü ìå 10 ïðùñïöüñá äÝíôñá. ÔéìÞ 200.000 åõñþ. ( 26910/41533, 6972/182194. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 2ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, èÝá, îýëéíá ðáôþìáôá, ðïëëÜ íôïõëÜðéá, çëåêôñéêÜ ðáíôæïýñéá, äéðëÜ ôæÜìéá, a/c, ðÜíåë ãéá ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç, ôÝíôá, ôéìÞ 65.000 åõñþ ( 6979/936078, 210/8000901. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Âßëá 700 ô.ì., ìåãÜëïé ÷þñïé õðïäï÷Þò, õ/ä ìå åóùôåñéêÜ ìðÜíéá, èÝá, âïçèçôéêïß ÷þñïé, ìåãÜëç ðéóßíá, óõíáãåñìüò, áõôüìáôï ðüôéóìá, áëåîßóöáéñá ôæÜìéá ( 6958/634566, 210/8150745. _____________________________________________________________________________________________

Ðñïêüíçóïò, ìåæïíÝôá 185 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ - 2ïõ, ðÜñêéí, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, óå ïéêüðåäï 260 ô.ì., 3åôßáò, ôéìÞ 390.000 åõñþ ( 210/6217622, 6932/661087. ___________________________________________________________________________

Äýï ìåæïíÝôåò 340 ô.ì. Ýêáóôç, óå ïéêüðåäï 800 ô.ì., óôï 80% ôùí åñãáóéþí ðùëïýíôáé ìáæß ( 6977/228356. ___________________________________________________________________________

ÁÍÏÉÎÇ

ÄéáìÝñéóìá 107 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, 3 õ/ä, ðÜñêéí, áðïèÞêç, 10åôßáò, ðïëõôåëÝò, ôéìÞ åõêáéñßáò ( 210/4179688. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Ëåùö. Ìáñáèþíïò 78, ãñáöåßï 135 ô.ì., 1ïõ, åëåýèåñï áðü 3 ðëåõñÝò, ëåéôïõñãåß ùò ðïëõôåëÝò ïäïíôéáôñåßï, óå åìðïñéêü êÝíôñï ìå 3 ôñÜðåæåò ( 210/8145775, 6979/445531. _____________________________________________________________________________________________ Õðü êáôáóêåõÞ ìåæïíÝôá 160 ô.ì., óå ïéêüðåäï 400 ô.ì. óôá ôïýâëá, ôéìÞ 240.000 åõñþ ( 6931/851550. ___________________________________________________________________________

ÄÑÏÓÉÁ

.....................................................

ÊÝíôñï, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 200 ô.ì., õðåñõøùìÝíïõ éóïãåßïõ - 1ïõ, 5 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2006, 4 ìðÜíéá, playroom, ôæÜêé, áíåîÜñôçôç, 3 åðßðåäá, áóáíóÝñ, 2 èÝóåéò ðÜñêéí, áíáôïëéêïìåóçìâñéíÞ, Üñéóôï ðåñéâÜëëïí ( 210/9834979, 6937/127899. ___________________________________________________________________________ ÊÁËÕÂÉÁ

.....................................................

ÃÅÑÁÊÁÓ

.....................................................

ÊÝíôñï, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2010, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ôéìÞ 98.000 åõñþ ( 6976/141906. _____________________________________________________________________________________________ ÌðáëÜíá, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 75 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2011, ìðÜíéï, ôæÜêé, ðÜñêéí, áðïèÞêç, óå óõãêñüôçìá 4 êáôïéêéþí óå ýøùìá, ôéìÞ 150.000 åõñþ ( 6936/047345, 210/6613115. _____________________________________________________________________________________________ Ãáñãçôôüò É, Ãáñãçôôïý 123, ïñïöïäéáìÝñéóìá 84 ô.ì., éóüãåéï, 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2008, 2 ìðÜíéá, óõíäåüìåíï ìå 47 ô.ì. playroom, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðÜñêéí, êÞðïò 100 ô.ì. ( 6937/402224. _____________________________________________________________________________________________ Óôáõñüò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 165 ô.ì., 3 åðßðåäá, õðïãåßïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2011, 2 ìðÜíéá, ôæÜêé, ðëçóßïí ó÷ïëåßùí, áíåîÜñôçôï playroom, ôéìÞ 260.000 åõñþ ( 6936/047345. ___________________________________________________________________________ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 100 ô.ì., óå ïéêüðåäï 520 ô.ì. 200 ì. áðü Ëåùö. Ëáõñßïõ, åíôüò ó÷åäßïõ, ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò, ôéìÞ 300.000 åõñþ ( 6977/767769.

Ðáñáëßá Ëáãïíçóßïõ, äéáìÝñéóìá 59 ô.ì., 1ïõ, áðïèÞêç 30 ô.ì., ôéìÞ 100.000 åõñþ ( 6944/773846. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Áãßá Ìáñßíá, äéáìÝñéóìá 80 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, óå ïéêüðåäï 415 ô.ì., ðëçóßïí èáëÜóóçò, 100.000 åõñþ, 60 ô.ì. çìéõðüãåéï 28.000 åõñþ, ðùëïýíôáé êáé ìáæß ( 6906/177723. _____________________________________________________________________________________________ ÊáñåëÜò, ìïíïêáôïéêßá 90 ô.ì., 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 1989, óå ïéêüðåäï 287 ô.ì., ôæÜêé, áíáêáéíéóìÝíç, íïìéìïðïéçìÝíç, ðñïêÜô, 2 áðïèÞêåò, îå÷ùñéóôÞ êïõæßíá, ôéìÞ 130.000 åõñþ 6976/767192. ___________________________________________________________________________ ËÁÃÏÍÇÓÉ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., 200 ì. áðü ðëáæ Ìáýñï ËéèÜñé, êáôáóêåõÞ 2013, óå ïéêüðåäï 350 ô.ì., åíåñãåéáêÞ, åéóüäçìá 400 åõñþ ìçíáßùò, ëüãù öùôïâïëôáúêþí, ôéìÞ 210.000 åõñþ ( 210/9965787, 6906/125451. _____________________________________________________________________________________________ ÖïéíéêéÜ, ìïíïêáôïéêßá 300 ô.ì., 4 õ/ä (ôï 1 master), êáôáóêåõÞ 2006, 3 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 1.150 ô.ì. 2 êïõæßíåò ðëÞñùò åîïðëéóìÝíåò, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, ðÜñêéí, ôñéþñïöç, bbq, ôéìÞ 320.000 åõñþ ( 6944/693941. ___________________________________________________________________________

ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 78 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, êÞðïò, áíáêáéíéóìÝíï ( 6932/379459. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 120 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, 3 õ/ä, ìðÜíéï, wc, ôæÜêé, áðïèÞêç, äéùñüöïõ ïéêïäïìÞò, ìðüéëåñ, ðñÜóéíï ðåñéâÜëëïí, äñïóåñü, ÷ùñßò êëéìáôéóìü, ôéìÞ 580 åõñþ ( 210/6216008, 6946/443610. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 167 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2004, 2 ìðÜíéá, wc, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, ðëçóßïí óôáèìïý, óå ðïëõôåëÞ äéðëïêáôïéêßá, ìåãÜëï óáëüíé, áíåîÜñôçôç êïõæßíá, ôéìÞ 650 åõñþ ( 6977/692687. _____________________________________________________________________________________________ Ðëçóßïí ðëáôåßáò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 180 ô.ì., 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2008, 3 ìðÜíéá, 2 wc, 3 åðéðÝäùí, óïößôá, 2 êïõæßíåò, 2 ôæÜêéá, ðÜñêéí 2 èÝóåùí, èõñïôçëåüñáóç, ôéìÞ 800 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 210/8143447, 17:00-20:00. ___________________________________________________________________________ ÁÍÏÉÎÇ

.....................................................

ÊÁËÕÂÉÁ

ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 98 ô.ì., 1ïõ, ðñïóüøåùò, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2007, ìðÜíéï, wc, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, áíïéêôü ðÜñêéí, áðïèÞêç 6 ô.ì., ôéìÞ 400 åõñþ ( 6978/278092. _____________________________________________________________________________________________

Ìïíïêáôïéêßá 70 ô.ì., êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, ôæÜêé, èÝá èÜëáóóá, bbq, êÞðïò ( 210/6537760, 6944/307363. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

ÌåæïíÝôá 120 ô.ì., äéáìðåñÞò, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2009, ìðÜíéï, 2 wc, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ðÜñêéí, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ôéìÞ 480 åõñþ ( 6932/103689. ___________________________________________________________________________ ÊÅÑÁÔÅÁ

.....................................................

ÐåñéãéÜëé, ìïíïêáôïéêßá 34 ô.ì., éóüãåéá, 1 õ/ä, óå ìïíïêáôïéêßá, èÝá èÜëáóóá, êáëÞ êáôÜóôáóç, ìå áõëÞ, ôéìÞ 140 åõñþ ( 6945/416956 17:00-22:00. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 140 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, ìðÜíéï, wc, ìåãÜëï óáëüíéêïõæßíá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, áðïèÞêç, êÞðïò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, boiler, èõñïôçëåüñáóç ( 6937/890065. ___________________________________________________________________________ ÊÏÑÙÐÉ

.....................................................

.....................................................

ÊÝíôñï ðëçóßïí Áñóáêåßïõ, ìåæïíÝôá 130 ô.ì., 3 õ/ä, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðïëõôåëÞò, ôéìÞ 600 åõñþ ( 6971/775091. ___________________________________________________________________________

Âñùìïðïýóé, ìïíïêáôïéêßá 70 ô.ì., 1 õ/ä, ìðÜíéï, óå ïéêüðåäï 310 ô.ì., êïõæßíá, óáëüíé, áðïèÞêç 15 ô.ì., äõíáôüôçôá 2ïõ õ/ä, êåñáìïóêåðÞ, 600 ì. áðü èÜëáóóá, ôéìÞ 50.000 åõñþ ( 6932/564237, 210/6391524. _____________________________________________________________________________________________

Ó÷éíéÜò Äéêáóôéêþí ÕðáëëÞëùí, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 150 ô.ì., çìéõðïãåßïõ éóïãåßïõ - 1ïõ, äéáìðåñÞò, 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2011, 3 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 180 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðÜñêéí, êÞðïò, ôéìÞ 195.000 åõñþ ( 6974/263900. ___________________________________________________________________________

ÃÅÑÁÊÁÓ

ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

ÄéáìÝñéóìá 55 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, 1 õ/ä, êáèéóôéêü, êïõæßíá, ïößò, óõíáãåñìüò, èõñïôçëåüñáóç, éìáôéïèÞêåò, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, ü÷é êáôïéêßäéá, íõ÷ôåñéíü ñåýìá, ôéìÞ 430 åõñþ ( 210/6544782, 6981/532997. _____________________________________________________________________________________________

Ëåùö. Ðïóåéäþíïò, ïéêßá 80 ô.ì., 1ïõ, ôéìÞ 350 åõñþ ( 6982/382327. _____________________________________________________________________________________________

ÌÁÔÉ

TEST CAR Ä. ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ É. ÐÁÍÁÑÉÔÇÓ Service - Öáíïðïéßá ÁíôáëëáêôéêÜ Ë. Ìáñáèþíïò 97, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6615742 êéí.: 693 7096929 - 697 4711183

ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ - ÌÅÔÁÊÏÌÉÓÅÉÓ ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÃÃÕÇÓÇ ÓÔÇ ÌÅÔÁÊÏÌÉÓÇ ×ÙÑÉÓ ÖÈÏÑÅÓ ÁÌÅÓÇ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ Óõóêåõáóßá ÄéáíïìÝò ÁìðáëÜæ Áíõøþóåéò Áðïèçêåýóåéò ÃåñáíïìåôáöïñÝò Ë. Âñáõñþíáò 66, ¢ñôåìéò, Ôçë.: 22940 47882, Êéí.: 693 2277028 - 695 6086488

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÓ

ÓÙÔÇÑÇÓ ÌÐÉËËÇÓ ÇëåêôñéêÝò åãêáôáóôÜóåéò - ÄïìçìÝíç êáëùäßùóç ÅãêáôÜóôáóç êáé ôïðïèÝôçóç óõíáãåñìþí êáé ôçëåöùíéêþí êÝíôñùí

ÅÑÃÁÓÉÁ ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ - ÔÉÌÅÓ ËÏÃÉÊÅÓ ÔçëÝöùíï: 6977 761313

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 2ïõ ïñüöïõ, 60 ô.ì. åéò ÌÜôé ÁôôéêÞò, ðáñáèáëÜóóéï (ðïëõôåëÝò). Ðëçñïöïñßåò ( 6937/949847. ___________________________________________________________________________ ÐÁËËÇÍÇ

.....................................................

Éóüãåéï äéáìÝñéóìá, ìå åíéáßï óáëüíé - êïõæßíá, ïößò, w.c. êáé äýï äùìÜôéá, áðïèÞêç êáé õðáßèñéï ðÜñêéí. ÓõíïëéêÜ 56 ô.ì. ¸îôñá óõíáãåñìüò, áõôüíïìç èÝñìáíóç ê.Ü. ( 210/5906482, êïò ÐáíôæáñÜò Êïìíçíüò. _____________________________________________________________________________________________ ÊÝíôñï, íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 2ïõ, ðñïóüøåùò, ãùíéáêü, êáôáóêåõÞ 2012, óå ïéêüðåäï 220 ô.ì., áðïèÞêç, åíåñã. êëÜóçò Á, êáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç ( 6984/611406. _____________________________________________________________________________________________ ÊÜíôæá, ìïíïêáôïéêßá 110 ô.ì., óå ïéêüðåäï 680 ô.ì. ( 6944/192114. _____________________________________________________________________________________________ ÊÜíôæá, ÈÜëåéáò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 135 ô.ì., õðïãåßïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2012, ìðÜíéï, wc, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, êÞðïò 90 ô.ì. ëåâçôïóôÜóéï äéêü ôïõ ( 6970/988279. _____________________________________________________________________________________________

Æçôïýíôáé áãñïôåìÜ÷éá ãéá 23 Ýôç ìßóèùóç áðü ôå÷íéêÞ åôáéñåßá ãéá åãêáôÜóôáóç ìïíÜäùí ðáñáãùãÞò åíÝñãåéáò áðü âéïìÜæá. - ðñïóöÝñåôáé åíïßêéï 300 åõñþ áíÜ óôñÝììá ôï ÷ñüíï. - áãñïôåìÜ÷éï åêôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò -ïéêéóìïý, - åìâáäüí áðü 4 óôñÝììáôá ùò 10 óôñÝììáôá, - ü÷é äáóéêü natura, - êïíôÜ óå õðÜñ÷ïí äßêôõï ôçò ÄÅÇ, - ðñüóâáóç ìå äñüìï ÊáëÝóôå Üìåóá óôï ôçëÝöùíï ôùí ê ËÝêêá ×áñÜëáìðï 6937123378 Þ óôåßëôå b ig p ow e r@ h o tma i l. c om email www.bigpower.gr

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ ÊÏÑÙÐÉ

ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ã. ÊÉÏÕÌÏÕÑÔÆÇÓ MD ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÐéóôïðïéçìÝíïò ìå ÅÏÐÕÕ

Ïéêßá: Æïýìðåñé Ôçë./Fax: 22940 24848 Êéí.: 6972 436906 email: alexkioum@gmail.com

.....................................................

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 285 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï óôç èÝóç Íçóßæá - ÊåñåëëÜ Êïñùðßïõ ôïõ Ïéêïäïìéêïý Óõíåôáéñéóìïý Áåñïðïñßáò. ÅöÜðôåôáé ìå ðëáôåßá. Ðëçñïöïñßåò, ( 210/8021615 (þñåò 10 ð.ì. 12 ìåóçìâñéíÞ & 4-6 ì.ì.) ___________________________________________________________________________ ÁÑÔÅÌÉÄÁ

..................................................

Ïéêüðåäï 233 ô.ì., ðåñéï÷Þ Áãßá ÊõñéáêÞ, èÝóç ÂÝíéá. Ðëçñïöïñßåò, ( 6974/761134 ___________________________________________________________________________

.....................................................

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 67 ô.ì., éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 2011, äõÜñé ( 6937/439045. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, wc, óáëüíé, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, èÝá âïõíü, êëåéóôü ðÜñêéí, 2 âåñÜíôåò, ôéìÞ 580 åõñþ ( 6932/564237, 210/6391524. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 95 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, áðïèÞêç, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, óõíáãåñìüò, êÞðïò ìå êëåéóôü ðÜñêéí, bbq ( 6947/832545. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 350 ô.ì., 4 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2011, 3 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 4 óôñ., ðëÞñùò åðéðëùìÝíç, ðïëõôåëÞò, bbq, óõíáãåñìüò, ðëçóßïí èáëÜóóçò, ôéìÞ 950 åõñþ, óõæçôÞóéìç ( 6986/878751. 9:00-17:00. ___________________________________________________________________________ ÌÁÔÉ

.....................................................

ÁíèÝùí êáé Ãëáâéüëáò, ìåæïíÝôá 140 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2010, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôéìÞ 650 åõñþ ( 6958/456331. ___________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá ÌÜôé ÁôôéêÞò, ðáñáèáëÜóóéï (ðïëõôåëÝò) 2ïõ ïñüöïõ ãéá êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò Þ ÷ñüíï ( 6937/949847. ___________________________________________________________________________

ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ

ÍÅÏÓ ÂÏÕÔÆÁÓ

Öïýñåóé, äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, ôñéÜñé, êïõæßíá - óáëüíé åíéáßá, ìåãÜëåò âåñÜíôåò ( 210/6049778. _____________________________________________________________________________________________

ÅíïéêéÜæåôáé êáôïéêßá, 150 ô.ì., éäéáßôåñçò êáôáóêåõÞò ìå áðåñéüñéóôç èÝá óôç èÜëáóóá. ( 22940 33961 ___________________________________________________________________________

.....................................................

Óôáõñüò, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., éóüãåéï, äéùñüöïõ êáôïéêßáò ( 6970/102589. _____________________________________________________________________________________________ Öïýñåóé, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 170 ô.ì., 4 åðßðåäá, 3 õ/ä, wc, ôæÜêé, çëéáêüò, ðÜñêéí, ìåãÜëç óïößôá, óõíáãåñìüò, Þóõ÷ç ðåñéï÷Þ, åãêáôÜóôáóç Nova, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, ôéìÞ 800 åõñþ ( 6979/809856. ___________________________________________________________________________ ÄÉÏÍÕÓÏÓ

.....................................................

Íåüäìçôï studio 60 ô.ì., 1ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, åíåñãåéáêü, äéðëÜ ôæÜìéá, çëåêôñéêÜ ñïëÜ, boiler, âåñÜíôá 20 ô.ì., õðÝñï÷ç èÝá Ýíáíôé ðÜñêïõ, ôéìÞ 420 åõñþ ( 6932/407750. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 105 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, 2 õ/ä, 2 ìðÜíéá, óáëüíé, êïõæßíá, ôåñÜóôéá ìðáëêüíéá, óõíáãåñìüò, ðáñêÝ, ôæÜêé, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, 5åôßáò, çìéåðéðëùìÝíï, öùôåéíü, èÝá, ôéìÞ 750 åõñþ ( 6941/496921. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

ÐÁËËÇÍÇ

.....................................................

ÅíïéêéÜæïíôáé äýï êáôáóôÞìáôá 85 ô.ì. êáé 50 ô.ì. ÐáëëÜäïò ÁèçíÜò êáé ÔÞíïõ óôçí ÐáëëÞíç. ( 210 6666255 êáé 6937868388. _____________________________________________________________________________________________ Ìðüôóáñç êáé ÐáðáöëÝóóá 16, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 54 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 2009, çëéáêüò, ðÜñêéí ðéëïôÞò, áðïèÞêç, äõÜñé, êïíôÜ óôï ìåôñü, êáôÜëëçëï ãéá åñãÝíç, ôéìÞ 330 åõñþ ( 210/6723793, 6946/300643. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 65 ô.ì., 3 äùìáôßùí, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, áðïèÞêç 15 ô.ì., ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ðñüóöáôá áíáêáéíéóìÝíç (üëá êáéíïýñãéá), áõëÝò, êÞðïé, éäáíéêÞ ãéá æåõãÜñé óõíôáîéïý÷ùí, ôéìÞ 450 åõñþ ( 6977/285181, 210/6014889. ___________________________________________________________________________ ÐÉÊÅÑÌÉ

.....................................................

×ñõóáíèÝìùí 49, ïñïöïäéáìÝñéóìá 130 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, óå ïéêüðåäï 812 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, êÞðïò, èÝá ðáíïñáìéêÞ, ôéìÞ 730 åõñþ óõæçôÞóéìç ( 210/6211733, 6939/398872. _____________________________________________________________________________________________

ÌåæïíÝôá 200 ô.ì., 4 õ/ä (ôï 1 master), 3 ìðÜíéá, 2 åðßðåäá, 2 ôæÜêéá, 2 êïõæßíåò, êÞðïò, ðÜñêéí 2 áõôïêéíÞôùí, ðëçóßïí êÝíôñïõ, Þóõ÷ï óçìåßï, óõí áíåîÜñôçôï éóüãåéï, ôéìÞ 750 åõñþ ( 6979/955555, 22940/50788. _____________________________________________________________________________________________

Æçôåßôáé åñãáôïôå÷íßôçò ìç÷áíïõñãåßïõ,

ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

ãéá åñãïóôÜóéï ìåôáëëéêþí åîáñôçìÜôùí óôï Êïñùðß. ¢íù ôùí 30 åôþí. Èá ðñïôéìçèïýí êÜôïéêïé ãýñù ðåñéï÷þí. Áðïóôåßëáôå âéïãñáöéêÜ p.katsieris@yahoo.gr

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì. óõí áðïèÞêç, ïéêüðåäï 400 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï ìå ôïß÷ï êáé ãêáñáæüðïñôá, 5 ëåðôÜ áðü ôï êÝíôñï ôçò ÑáöÞíáò, çëéáêüò, ôæÜêé, air condition. ÔéìÞ 300 åõñþ. ( 6909/655365. _____________________________________________________________________________________________ Íáõôßëïõ 6, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 3ïõ, ÷ùñßò áóáíóÝñ, ôåëåõôáßïõ ïñüöïõ, 2 óêÜëåò, ôéìÞ 250 åõñþ ( 6944/279845. _____________________________________________________________________________________________ ÐñùôÝáò, ïñïöïäéáìÝñéóìá 102 ô.ì., 2ïõ, äéáìðåñÝò, 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2004, ìðÜíéï, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 700 åõñþ ( 6932/237250. ___________________________________________________________________________

Åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá ìå êïõæéíÜêé, ôñßêëéíá óôçí Áéãéáëåßá, óôïí Åëáéþíá Äéáêïðôïý, ìå ôï ÷ñüíï 1.000 åõñþ, ðåíÞíôá ìÝôñá áðü ôç èÜëáóóá. Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá 210/6643744 êáé 6972/182194

Ìïíïêáôïéêßá 70 ô.ì., 2 õ/ä, óå ïéêüðåäï 330 ô.ì., 80 ì. áðü èÜëáóóá, ôéìÞ 60.000 åõñþ ( 6979/955555, 22940/50788. _____________________________________________________________________________________________

ÊÅÑÁÔÅÁ

ÑÁÖÇÍÁ

ÄåîáìåíÞ, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 90 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2006, ìðÜíéï, ÷ïë, êïõæéíïóáëïôñáðåæáñßá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ìå áõëÞ, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 210/6622883. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, wc, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëåéóôü ðÜñêéí, êÞðïò, ðïëõôåëÝò, óå äéþñïöç ïéêßá, 10åôßáò, ôéìÞ 400 åõñþ óõæçôÞóéìç ( 210/6623783, 6944/703987. ___________________________________________________________________________

ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

ÏñïöïäéáìÝñéóìá 78 ô.ì., 1ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, èÝá èÜëáóóá, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ôñéùñüöïõ, êïõöþìáôá áëïõìéíßïõ ( 210/6392602, 6958/187403. ___________________________________________________________________________

ÁÉÃÉÁËÅÉÁ

.....................................................

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 175 ô.ì., 3 åðßðåäá, çìéõðïãåßïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2010, êÞðïò, áíåîÜñôçôç, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ôéìÞ 135.000 åõñþ ( 210/8026505. ___________________________________________________________________________

.....................................................

Áãßá Ìáñßíá, ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., áðåñéüñéóôç èÝá, êÞðïò ( 6946/368698. _____________________________________________________________________________________________

¢ãéïé ¢ããåëïé, üñéá ÅêÜëç, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., éóüãåéï, 1 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, êÞðïò, áíåîÜñôçôï, óôï ðßóù ìÝñïò äéðëïêáôïéêßáò, bbq, êáôÜëëçëï ãéá 1 Üôïìï Þ æåõãÜñé, ôéìÞ 420 åõñþ ( 210/8134264. _____________________________________________________________________________________________

ÓÕÌÂÏËÏ ÌÅÔÁÖÏÑÉÊÇ ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÓ

Éáôñåßï: Áèçíþí 29 ÑáöÞíá ÄÝ÷åôáé ÊáèçìåñéíÜ Ðñùß 8:30 - 11:30 Áðüã.: 5:30 - 8:30 åêôüò ÐÝìðôçò ÅðéóêÝøåéò êáô' ïßêïí

ENOIKIAÓÅÉÓ KÁÔÏÉÊÉÙÍ

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÇÓ ¼èùíïò 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6040326

.................................................

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

.....................................................

Öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò êáé êÜôï÷ïò Master Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ðåßñá êáé ðñïûðçñåóßá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá, áíáëáìâÜíåé ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ( 6974/064116 _____________________________________________________________________________________________ Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé Üëãåâñá, ãåùìåôñßá, ìáèçìáôéêÜ ãåíéêÞò êáé êáôåýèõíóçò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. Ðëïýóéï õëéêü áóêÞóåùí êáé ìåèïäïëïãßáò. ÔéìÞ 15 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6974/815977 _____________________________________________________________________________________________ ×çìéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ: ×çìåßá, ÖõóéêÞ, ÌáèçìáôéêÜ. ÌåãÜëç ðåßñá, êáëÝò ôéìÝò. ( 6977/056353 _____________________________________________________________________________________________ ÌáèçìáôéêÜ, öõóéêÞ - ÷çìåßá ðáñáäßäïíôáé áðü õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (Å.Ì.Ð.) ìå ðåßñá êáé ìåèïäéêüôçôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. ( 6938/865798 _____________________________________________________________________________________________ Áñéóôïý÷ïò öéëüëïãïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôéò ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò êáé ðïëõåôÞ öñïíôéóôçñéáêÞ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ( 6948/480824 _____________________________________________________________________________________________ Íçðéáãùãüò áðüöïéôç Ðáíåðéóôçìéïý áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç íçðßùí êáé ìåëÝôç ðáéäéþí ìÝ÷ñé Ôñßôçò Äçìïôéêïý, ÐáëëÞíç, ÃÝñáêá êáé ãýñù ðåñéï÷Ýò. ¿ñåò åðéêïéíùíßáò 11:00 ìå 3:00.( 6947/533475 _____________________________________________________________________________________________ Ô. ÊáèçãçôÞò ÔÅÉ ÁèÞíáò, ðáñáäßäåé ÌáèçìáôéêÜ, ÖõóéêÞ, ×çìåßá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. ( 693/8876028, 210/5903982 _____________________________________________________________________________________________ ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÖÉËÏËÏÃÏÓ ìå ìåãÜëç öñïíôéóôçñéáêÞ ðåßñá ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ êáèþò êáé óå áíåîåôáóôÝïõò. Åðßóçò áðïãåõìáôéíÞ ìåëÝôç êáé ðñïåôïéìáóßá ãéá ôï ÃõìíÜóéï óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý. ÔéìÞ ðïëý ÷áìçëÞ. ( 6947/893201 _____________________________________________________________________________________________ ÊáèçãçôÞò ÐëçñïöïñéêÞò, ìå åîåéäßêåõóç êáé ðëçèþñá åðéôõ÷éþí óôï ìÜèçìá ÁíÜðôõîç Åöáñìïãþí Ã' Ëõêåßïõ, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá. ( 6975/961967 _____________________________________________________________________________________________ ÊáèçãçôÞò Ìáèçìáôéêþí ìå 25åôÞ ðåßñá êáé óçìáíôéêÝò åðéôõ÷ßåò, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá. ( 6975/961967 _____________________________________________________________________________________________ ÖõóéêÞ - ×çìåßá - ÌáèçìáôéêÜ. Áðüöïéôç ôïõ ÅÌÐ, ôìÞìá ×çìéêþí Ìç÷áíéêþí, ðáñÝ÷åé âïÞèåéá êáé õðïóôÞñéîç óôçí ìåëÝôç ðáéäéþí ôïõ Äçìïôéêïý êáé ôïõ Ãõìíáóßïõ óôá ìáèÞìáôá ÖõóéêÞ - ×çìåßá - ÌáèçìáôéêÜ. Êáèþò êáé Áããëéêþí, êÜôï÷ïò Proficiency Cambridge. ÔéìÞ áðü 5 åõñþ. ( 6947/266193


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 15 Íïåìâñßïõ 2013

Óôç óýóôáóç Ýíóôïëïõ Óþìáôïò Äçìïôéêþí Åëåãêôþí

êáëåß ôïõò äÞìïõò ç ÐÏÅ - ÏÔÁ Ôç èåóìïèÝôçóç Ýíóôïëïõ Óþìáôïò Äçìïôéêþí Åëåãêôþí, óå áíôéêáôÜóôáóç ôçò êáôáñãçìÝíçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò, óõóôÞíåé ç ÐÏÅ-ÏÔÁ óôïõò äÞìïõò. ¼ðùò õðïóôçñßæåé ç Ïìïóðïíäßá óå êåßìåíï íïìéêþí ðáñáôçñÞóåùí, äåí åßíáé óýííïìï áðëïß õðÜëëçëïé ôùí äÞìùí íá áóêïýí áñìïäéüôçôåò ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò, ãéá ôçí Üóêçóç ôùí ïðïßùí áðáéôåßôáé Ýíóôïëï ðñïóùðéêü ìå êáèÞêïíôá åéäéêïý áíáêñéôéêïý õðáëëÞëïõ. Ç ÐÏÅ-ÏÔÁ êáëåß ôï äÞìï Áèçíáßùí êáé üëïõò ôïõò äÞìïõò ôçò ÷þñáò, åßôå íá ðñï÷ùñÞóïõí óôç óýóôáóç Ýíóôïëïõ Óþìáôïò Äçìïôéêþí Åëåãêôþí, åßôå íá áîéþóïõí ôçí áíáèåþñçóç ôçò áðüöáóçò ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò. ¼ðùò óçìåéþíåôáé óôï êåßìåíï, "ï äÞìïò Áèçíáßùí, üðùò êáé ïé õðüëïéðïé, èá ðñÝðåé íá êáôáíïÞóåé üôé äåí Ý÷åé ðëÝïí ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá. Áí ðñáãìáôéêÜ

èÝëåé íá åöáñìüóåé ôïí Ýëåã÷ï ôçò ðáñÜíïìçò óôÜèìåõóçò êáé ôéò ëïéðÝò áñìïäéüôçôåò, ç ìüíç äõíáôüôçôá ðïõ Ý÷åé åßíáé íá æçôÞóåé ôçí ßäñõóç ìéáò íÝáò õðçñåóßáò Äçìïôéêþí ÅëÝã÷ùí ðïõ èá óôåëå÷ùèåß ìå åéäéêÞò êáôçãïñßáò ðñïóùðéêü íÝïõ êëÜäïõ, ôï ïðïßï èá åßíáé Ýíóôïëï (ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôçí áñìïäéüôçôá åöáñìïãÞò äéáôÜîåùí ôïõ Ê.Ï.Ê.) êáé ôï ïðïßï èá óôåëå÷ùèåß ìÝóù ôçò êéíçôéêüôçôáò áðü ôï ðñïóùðéêü ôçò ðñþçí ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ðïõ åßíáé óå äéáèåóéìüôçôá êáé Ý÷åé Þäç ëÜâåé ðïëýìçíç åêðáßäåõóç êáé áðïêôÞóåé ìåãÜëç åñãáóéáêÞ åìðåéñßá". Õðïóôçñßæåôáé üôé ìüíï "ìå äéáóôáëôéêÞ åñìçíåßá ôïõ Üñèñïõ 81, ðáñ. 4 ôïõ Í. 4172/2013 èá ìðïñïýóå êÜðïéïò íá éó÷õñéóèåß üôé ìå áðüöáóç äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ìðïñïýí íá áóêçèïýí ïé ðñïáíáöåñüìåíåò áñìïäéüôçôåò ôïõ Ê.Ï.Ê. ðïõ áóêïýóå

ôï ðñïóùðéêü ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò áðü äçìïôéêïýò õðáëëÞëïõò ïðïéïõäÞðïôå êëÜäïõ êáé åéäéêüôçôáò. Êáé âÝâáéá èá Þôáí ôïõëÜ÷éóôïí ãåëïßï íá éó÷õñéóèåß êáíåßò üôé õðÜëëçëïé äéÜöïñùí êëÜäùí ôùí äÞìùí Ý÷ïõí ôç äéêáéïäïóßá íá áóêïýí áóôõíïìéêÜ êáèÞêïíôá ôïõ Ê.Ï.Ê. êáôáëáìâÜíïíôáò ìÜëéóôá åð' áõôïöþñù ôïõò ðáñáâÜôåò. Äåí õðÜñ÷åé áðïëýôùò êáìßá õðï÷ñÝùóç áðü ïäçãü íá óôáìáôÞóåé óå óÞìá ïñãÜíïõ ðïõ äåí öÝñåé óôïëÞ Þ íá åðéäåßîåé óå áõôü ôá ïðïéáäÞðïôå óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôï ü÷çìÜ ôïõ. Ïé äçìïôéêÝò õðçñåóßåò ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ôçí ðáñÜëëçëç Üóêçóç áñìïäéïôÞôùí ìå ôçí ÅË.ÁÓ. äåí áðïôåëïýí óå êáìßá ðåñßðôùóç áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ êáé äåí Ý÷ïõí êáìßá áðïëýôùò äéêáéïäïóßá åðéâïëÞò ðáñáâÜóåùí Ê.Ï.Ê.", áíáöÝñåôáé ìåôáîý Üëëùí óôï êåßìåíï ôçò ÐÏÅ - ÏÔÁ.

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß ÁÄÁ: ÂË19ÏÑ05-ÄÈ8 ÁÍÁÑÔÇÔÅÏ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÄÉÁÂÁÈÌÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÍÏÌÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÅÄÑÁ: ¢íôåñóåí 6 êáé ÌùñáÀôç 90, 115 25 ÁèÞíá Ä/íóç: Ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí ÔìÞìá: Ðñïìçèåéþí Ðëçñïöïñßåò: Áëåîßïõ Óïößá ÔçëÝöùíï: 213 214 8331 Fax: 210 6749178 e-mail: alexiou @esdkna.gr Áñéèì. Ðñùô.: 7019 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åéäéêïý Äéáâáèìéäéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïìïý ÁôôéêÞò, ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äéáãùíéóìü, ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõ áíáäü÷ïõ ðïõ èá áíáëÜâåé ôéò õðçñåóßåò öýëáîçò ôùí ÷þñùí ôïõ Å.Ä.Ó.Í.Á., óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò ôñéáêüóéåò ðåíÞíôá åííÝá ÷éëéÜäåò, åðôáêüóéá åâäïìÞíôá ðÝíôå Åõñþ (359.775,00 åõñþ) óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ áíáëïãïýíôïò Ö.Ð.Á. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôá Ãñáöåßá ôïõ Å.Ä.Ó.Í.Á. ¢íôåñóåí 6 & Ìùñáúôç 90, ôçí 24ç/12/2013, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá Ýíáñîçò ðáñáëáâÞò ôùí ðñïóöïñþí ôçí 11:30 êáé þñá ëÞîçò ôçí 12:00. ÐñïóöïñÝò ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá, ðïõ åßíáé ðÜñï÷ïé ôùí ùò Üíù áíáöåñüìåíùí õðçñåóéþí. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü ïñßæåôáé óôï 5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíïëéêÞò ðñïåêôéìþìåíçò áìïéâÞò ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ áíáëïãïýíôïò Ö.Ð.Á. , Þôïé #14.625,00# åõñþ. Ðëçñïöïñßåò êáé Ýíôõðá ó÷åôéêÜ ìå ôïí äéáãùíéóìü äßíïíôáé óôá ãñáöåßá ôïõ Å.Ä.Ó.Í.Á áðü ôï ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò ìÝñåò êáé þñåò óôá ôçëÝöùíá 2132148331-334. ÁèÞíá, 12/11 /2013 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Å.Ä.Ó.Í.Á. ÉÙÁÍÍÇÓ ÓÃÏÕÑÏÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ

ÃÝñáêáò, 14/11/2013 Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÍÐÄÄ ÁÃÃÅËÏÓ ËÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ & ÅÐÉÔÑÏÐÙÍ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15-17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ó. ÊáñáãéÜííç Ôçë.: 213 2063534, -551 Öáî: 213 2063533 Añ. Ðñùô.: 220475 ANAÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â'/2003), áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç ÁôôéêÞò ìå ÁÄÁ: ÂË1OOÑ1Ê-ÅÅ2 ç ìå áñ. ðñùô. Ö345/ïéê.5002/13 Áðüöáóç ÃåíéêÞò Ä/íôñéáò ×ùñïôáîéêÞò êáé ÐåñéâáëëïíôéêÞò ÐïëéôéêÞò ãéá áëëáãÞ åðùíõìßáò ôçò õöéóôÜìåíçò äñáóôçñéüôçôáò ðßóôáò áõôïêéíçôéäßùí - êáñô ìå äéáêñéôéêü ôßôëï "KÁRTLAND ÅÐÅ" óå "KÁRTLAND ÌÅÐÅ", óôç Ë. Áíèïýóáò óôçí ÐáëëÞíç, êáé áíáíÝùóç ôçò õð' áñéè. ÐÅ.×Ù.Ö345/3497/12.06.2009 Áðüöáóçò Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç (Ë. Ìåóïãåßùí 239 & Ðáñßôóç, Øõ÷éêü). ÊáôÜ ôçò áðüöáóçò áõôÞò ìðïñåß íá áóêçèåß Ýíóôáóç óôïí Õð. ÐÅÊÁ ìÝóá óå 30 çìÝñåò áðü ôç äçìïóéïðïßçóÞ ôçò. ÁèÞíá, 12/11/2013 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ______________________________________

______________________________________

ÁÄÁ: ÂË1ÅÙÎÊ-Ö0 ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ Í.Ð.Ä.Ä. Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Á.Ð. 14/2013 ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ (ãéá åêìßóèùóç ó÷ïëéêïý êõëéêåßïõ Ó÷ïëéêïý Êõëéêåßïõ) Ï Ðñüåäñïò ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ "Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÅÕÔ Å ÑÏ ÂÁ ÈÌ ÉÁ Ó ÅÊ ÐÁ ÉÄÅ ÕÓ ÇÓ Ä ÇÌ Ï Õ ÐÁËËÇÍÇÓ" ðñïêçñýóóåé äçìüóéï ðëåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí åêìßóèùóç ôïõ êõëéêåßïõ ôïõ 3ïõ ÃõìíÜóéïõ ÄÅ ÐÁËËÇÍÇÓ. Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôï ãñáöåßï ôïõ ÄéåõèõíôÞ ôïõ åí ëüãù ó÷ïëåßïõ óôéò 16 Äåêåìâñßïõ 2013 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 11:00 ð.ì. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé íá áðåõèýíïíôáé óôï Ãñáöåßï ôïõ Ó÷ïëåßïõ (ôçë. 210.6666530), áð' üðïõ ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí êáé ôç äéáêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ & ÅÐÉÔÑÏÐÙÍ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15-17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ó. ÊáñáãéÜííç Ôçë.: 213 2063534, -551 Öáî: 213 2063533 Añ. Ðñùô.: 222941 ANAÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â'/2003) áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò ç ìå áñ. ðñùô. 177770/13 Áðüöáóç ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò ìå ÁÄÁ: ÂË1Ñ7Ë7-Á2 ãéá ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôïõ óõíåñãåßïõ åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò ìç÷áíéêþí ìåñþí êáé çëåêôñéêþí óõóôçìÜôùí åðéâáôéêþí êáé åëáöñþí öïñôçãþí áõôïêéíÞôùí ôçò "ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×. ÊÁËÏÃÑÉÔÓÁÓ & ÓÉÁ ÅÅ", Ëåùö. Ëáõñßïõ 109, ÃëõêÜ ÍåñÜ, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ óôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò (Ðïëõôå÷íåßïõ 4, ÁèÞíá). ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù áðü-

öáóçò ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ÁôôéêÞò ìÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 227 êáé ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 238 ôïõ Í. 3852/2010 (ÖÅÊ 87/ô.Á'/7-6-2010). ÁèÞíá, 14/11/2013 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ Ä/ÍÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ & ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÌÅÑÉÌÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Ëßìíçò Ìáñáèþíïò 29 & Áè. ÄéÜêïõ 1 - Ô.Ê.: 14565 Ðëçñ. Ã. ËåêáñÜêïõ Ôçë.: 2132030627 Fax: 2132030630 ÁÑ. ÐÑÙÔ.: 37733 ÁÑ. ÁÐÏÖÁÓÇÓ: 2265 ÈÅÌÁ: "ÕðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç Ïêôùâñßïõ 2013, ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Ä/íóçò ÐåñéâÜëëïíôïò, Êáèáñéüôçôáò & Ðñáóßíïõ, ã éá ôçí áðïê áô Üóôáóç âëáâþí óô ï äçìïôéêü äßêôõï ýäñåõóçò". ÐÅÑÉËÇØÇ ÁÐÏÖÁÓÇÓ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ¸÷ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3463/2006. 2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3852/2010.

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3584/2007. 4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 4024/2011. 5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 4147/2013. 6. Ôçí õð' áñéè. ðñùô. 37217/06-11-2013 âåâáßùóç á) áðïãåõìáôéíÞò õðåñùñéáêÞò áðáó÷üëçóçò ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1/10/2013 Ýùò 31/10/2013 êáé â) áðáó÷üëçóçò ôéò ÊõñéáêÝò ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1/10/2013 Ýùò 31/10/2013. ÁÐÏÖÁÓÉÆÏÕÌÅ Åãêñßíïõìå êáé ÷ïñçãïýìå: Á. ÁðïãåõìáôéíÞ õðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç: i. Ãéá äýï (2) ìüíéìïõò õðáëëÞëïõò ôçò Õðçñåóßáò Êáèáñéüôçôáò - Çëåêôñïöùôéóìïý, êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1/10/2013 Ýùò 31/10/2013 ãéá äÝêá (16) þñåò áíÜ õðÜëëçëï. ii. Ãéá äåêáåííéÜ (19) ìüíéìïõò õðáëëÞëïõò ôçò Õðçñåóßáò ¾äñåõóçò, êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1/10/2013 Ýùò 31/10/2013 ãéá äåêáÝîé (16) þñåò áíÜ õðÜëëçëï. Â. ÕðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç ôéò ÊõñéáêÝò: i. Ãéá äýï (2) ìüíéìïõò õðáëëÞëïõò ôçò Õðçñåóßáò Êáèáñéüôçôáò - Çëåêôñïöùôéóìïý, êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1/10/2013 Ýùò 31/10/2013 ãéá ïêôþ (12) þñåò áíÜ õðÜëëçëï. ii. Ãéá äåêáåííéÜ (19) ìüíéìïõò õðáëëÞëïõò ôçò Õðçñåóßáò ¾äñåõóçò, êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1/10/2013 Ýùò 31/10/2013 ãéá äþäåêá (12) þñåò áíÜ õðÜëëçëï. Ç ðáñáðÜíù õðåñùñéáêÞ åñãáóßá äåí õðåñâáßíåé ôï üñéï ôùí åßêïóé (20) ùñþí ìçíéáßùò áíÜ õðÜëëçëï, üðùò ïñßæåé ç ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ Í. 4024/2011. Ç ùñéáßá áìïéâÞ åßíáé ßóç ìå åêåßíç ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 20 ôïõ Í. 4024/2011. Ç ðåñßëçøç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óå ìßá çìåñÞóéá Þ åâäïìáäéáßá ôïðéêÞ åöçìåñßäá. ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ 12/11/2013 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁËÁÖÁÔÅËÇÓ

ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò ISO: 9001 : 2008 ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ

Âáèìüò ðñïô.: "Êïéíüò" ×ñüíïò äéáô. ôïõ åããñÜöïõ: "ÄéçíåêÝò” Á÷áñíÝò, 13/11/2013 Áñéèì. ðñùô.: 101888

ÅÐÁÍÁÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ï ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí, êïò ÓùôÞñéïò Íôïýñïò, ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï äéáãùíéóìü óýìöùíá ìå ôéò ÄéáôÜîåéò ôïõ Í. 3463/2006 (ÖÅÊ 114/Á'/08-06-2006), ôçò ìå áñéèì. 11389/08-03-1993 áðüöáóçò ôïõ ÕÐ.ÅÓ.Ä.Ä.Á (ÖÅÊ 185/Â'/23-03-1993) "Å.Ê.Ð.Ï.Ô.Á." êáé ôïõ Í. 2286/1995 (ÖÅÊ 19/Á'/01-02-1995), ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ëáìðôÞñùí êáé åéäþí çëåêôñïöùôéóìïý, ðñïûðïëïãéóìïý 72.576,77 ÅÕÑÙ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ Ö.Ð.Á. 23 % êáé áíáëõôéêüôåñá: ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ: Ö.Ð.Á. 23%: ÓÕÍÏËÏ ÄÁÐÁÍÇÓ:

59.005,50 Eõñþ 13.571,27 Eõñþ 72.576,77 Eõñþ

Ïé öÜêåëïé ôùí ðñïóöïñþí ìáæß ìå üëá ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ èá êáôáôßèåíôáé óôïí ÄÞìï Á÷áñíþí (Öéëáäåëöåßáò 87 & Ìðüóäá-Á÷áñíÝò) åíþðéïí ôçò ÅðéôñïðÞò ÄéåíÝñãåéáò Äéáãùíéóìþí Äéåíåñãïýìåíùí Ðñïìçèåéþí óôéò 22/11/2013, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 10:00 ð.ì. - 10:30 ð.ì., ðïõ èá óõóôáèåß óôï ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí (1ïò üñïöïò Äçìáñ÷éáêïý ÌåãÜñïõ). Ïé ðñïóöïñÝò ìðïñåß íá áðïóôÝëëïíôáé ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï, ìå ôçí áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç üôé èá ðáñáäßäïíôáé óôï ÄÞìï ìÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá áðü ôç äéåíÝñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý. Óôo äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß áíáãíùñéóìÝíá öõóéêÜ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá, ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí ðáñáãùãÞ, åìðïñßá êáé äéÜèåóç ëáìðôÞñùí êáé åéäþí çëåêôñïöùôéóìïý, ðïõ ðáñÝ÷ïõí åããõÞóåéò êáëÞò åêôÝëåóçò, ôá ïðïßá ðñÝðåé íá õðïâÜëëïõí óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôïõ äéáãùíéóìïý ôá áíáöåñüìåíá, óôï Üñèñï 5 ôùí üñùí äéáêÞñõîçò, äéêáéïëïãçôéêÜ. Ôüðïò ðáñÜäïóçò: ÁðïèÞêåò ôïõ ÄÞìïõ Þ ÷þñïò ðïõ èá õðïäåé÷èåß áðü ôçí õðçñåóßá. Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï äéáãùíéóìü ðáñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôá ôçë.: 2102415469, 210 2415370, áñìüäéïé õðÜëëçëïé ê.ê. Êùí/íá Âñåôôïý êáé Óùôçñßá ÃåùñãáíôÜ. Ï ÄÞìáñ÷ïò ÓùôÞñéïò Íôïýñïò

23


ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, επαγγελματίες, συλλόγους κ.λπ. Σας προσφέρουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη (call center) με διευρυμένο ωράριο εργασίας και ζωντανή συνομιλία της νέας γραμματέως σας με αυτόν που σας καλεί. Αν λείψετε μια ώρα ή ένα μήνα από το γραφείο σας, η ιδιαιτέρα γραμματέας σας θα σας αναπληρώσει με απόλυτη επιτυχία.

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ απο 30 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α. αυξάνετε το κύρος του γραφείου σας και μειώνετε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ

210-6663993, 212-2135003 TELEROM ΑΘΗΝΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Attiko bhma 15 11 2013  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Advertisement