Page 1

M A G A Z I N E

Uitgave december 2013

I Jaargang 10 I Nummer 1 I www.mosaemagazine.be

Interview Gerard Meylaers (kofďŹ edeskundige)

Reisreportage: de baai van de Somme Wielen op de weg Wintermode Communiekids Uit aan de Maas en meer‌


Winter ...

Foto’s collectie online

L A N A KE N

REKEM-LANAKEN Steenweg 299 T +32(0)89-721853 www.Vossen.be

Ma: gesloten • Di, Woe, Do & Vrij: 10 tot 18u30 Zat: 10 tot 18u • IEDERE ZONDAG OPEN van 14 tot 17u

Vossen Mannenmode Lanaken


Mosae I colofon Mosae I Colofon

Mosae Woord MOSAE WOORD

In deze uItgave IN DEZE UITGAVE

Uitgever en info advertenties: Uitgever en info advertenties:

Paalsteenlaan 10 Paalsteenlaan 10 3620 Neerharen-Lanaken 3620 Neerharen-Lanaken T: +32(0)89/71.57.76 T: +32(0)89/71.57.94 +32(0)89/71.57.76 F: E: info@holtackersreclame.be info@holtackersreclame.be E: W: www.holtackers.be www.holtackers.be W: Werkten mee aan dit nummer: J. Slegers L. Monsieur Werkten K. Ceulenmee aan dit nummer: J. Slegers N. van Vloten L. Monsieur Y. Ising I. Schoonbrood J. Welkenhuyzen D. Holtackers A. Jacob Y. Ising E. Vandoren J. Welkenhuyzen L. Brans A. Jacob X. Maassen E. Vandoren A. van Diemen

Oplage: 117.800 exemplaren, gratis huisaan-huis en los verspreid in beide Limburgen, in 12 Maasgemeenten: Oplage: Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, 117.000 exemplaren, gratis huisZutendaal, Bilzen,inRiemst, aan-huis enLanaken, los verspreid beide Geleen, Meerssen, Limburgen,Stein, in 12Beek, Maasgemeenten: Maastricht, Eijsden. Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Jaargang nummer 5.Bilzen, Riemst, Zutendaal,7,Lanaken, Volgende Geleen, uitgave Stein, Decembernummer Beek, Meerssen, Maastricht, Eijsden. Jaargang 10, nummer 1. Volgende uitgave Maartnummer

Bedeling: Bedeling:

Yolanda Ising Uitgever YolandaMosae Ising Magazine Uitgever Mosae Magazine

Beste lezer, Steeds vaker komen we op de meest onverwachte momenten in contact met Moeder Natuur. Een constante in ons leven waar niemand echt het fijne van Beste lezer, af weet. Onvoorspelbaar en soms ook wel verontrustend. Denk aan de stormtoestanden die de voorbije weken gepasseerd zijn… Daarom probeert ieder van ons ook op de een of andere manier toch de nodige rust te creëren. Een harmonie als het ware tussen natuur, lichaam en geest. En net dat is waar Met Willebrords dit nummerenbeginnen we de van tiende jaargang van op Mosae Magazine. Filip José Maassen ‘De Levensbloem’ duiden in onze rubriek ‘Eendeandere weg…’. universum bestaatomuiteen stralingen en Gedurende voorbijen negenHeel jarenhet hebben wij getracht eigen stem trillingen. Doordie middel energie envan de de ‘biotenser’ zijn zij bekwaam te laten horen ons van onderscheidt andere magazines in dezeziekten regio. draaglijk te maken door de oorzaak ervan weg te nemen, en zo het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam opnieuw te stimuleren. Zodoende wordt hetbeslist verstoorde weer volledigverschijnen hersteld. in een twaalftal Uniek is het feitenergiesysteem dat wij als huis-aan-huisblad gemeenten links en rechts van de Maas in Belgisch en Nederlands Limburg. Naast spiritualiteit schotelt Mosae Magazine ook in deze editie de nodige Hier liggen nog onze roots, hier volgen de zijn culturele, activiteit voor. Wiesteeds van een uitdaging houdt, vindt we beslist ding insportieve, de Sport Club Maastricht Boxing, gelegen achter de kerk van Mariaberg sociale, politieke en andere actualiteiten zonder voorbij te gaan aanMaastricht. de talloze Niet alleen mannen vinden hun weg naar SCM-Boxing, ook vrouwen zijn er belangwekkende gebeurtenissen ons Frank heen. Rademakers, Dat was het voorzitter uitgangspunt alom vertegenwoordigd. Boksen is om volgens van de club, de ideale manier om te lijnen, je overtollige energie kwijt te spelen negen jaar geleden; het blijft onze misse en doelstelling voor de toekomst… of om je eigen grenzen te verleggen. Ook hier kan je na een intense sessie boksen, spreken over een juiste balans tussen lichaam en geest. In dit ‘winternummer’ gaan we hoofdzakelijk de feesttoer op. We Ook de dierenvriend komt Gerard aan zijn Meylaers trekken in die dezezich septembereditie! Op spraken met Bilzenaar terecht ‘koffie28, 29 en 30 oktober vinden de Vèneriefeesten plaats in Wiemesmeer, deskundige’Al mag en kampioen is in ‘Coffee in Good Spirits’. Zutendaal. meernoemen dan 60 jaar is deze jaarlijkse Sint-Hubertusviering een hoogstandje dat veel nieuwsgierigen alsook trouwe liefhebbers trekt. Vooral de slipjacht, vènerie, zorgt voor het nodige spektakel. Echt wild komt tijdens In onze moderubrieken belichten we enerzijds de komende klehet jagen niet meer van pas, wel de geur van vossenmest die in een zak dingtrends en anderzijds de opkleurdoor een ruitervoor in deonze bossencommunicanten verspreid wordt. Dierenleed wordt hier een respectvolle manier vervangen door plezier en gezelligheid. rijke, gevarieerde maar vooral ultra vrouwelijke wintermode. Om deze uitgave compleet te maken, voorzien wij weer een actuele stand van zaken wat betreft mode, op interieur en snelheid. deze loopt u In de autorubriek ‘Wielen de weg’ staan weOpstil of manier beter gezegd zeker geen blauwtje wanneer u beslist een nieuwe garderobe aan te schafof rijden we mee met de nieuwste Citroën Grand C4 Picasso: fen, uw interieur op te frissen of een nieuwe snelle wagen aan te schaffen. eenvoorzien stijlvolle, comfortabele milieuvriendelijke Fransman. Wij u van de nodige weetjesenen dan is het vervolgens aan u om te ondernemen! En met de reisreportage over de Baai van de Somme blijven we in

2 4-6-8

BaBBel Met de Belsj MODE

4-6

HerfstMode

8-10 10-12-14 IntervIeW INTERVIEW Met jef Beuls, voorzItter GERARD van Het MEYLAERS: sInt-HuBertuscoMIté WIeMesMeer KOFFIEDESKUNDIGE 12-14 16-18

IntervIeW Met nIco tHoMas, voorzItter COMMUNIEKIDS 2014 WInkelIersverenIgIng geleen ProMotIon

18-20 Met frank 26-28-30 IntervIeW REISREPORTAGE radeMakers, DE BAAI VAN sPort DE SOMME voorzItter cluB MaastrIcHt BoxIng 22-24-26 34-36 GEZOND EN WEL WelkoM In West-servIë 30-32 38-39

Wonen InterIeur WIELEN & OP DE WEG

36-38

een andere Weg…

41-48 40-42

UIT AAN DE MAAS oktoBer Is de MergelMaand In valkenBurg

44-45

xavIer’s autotest

47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 aan DIGITAAL de Maas ! ONTDEKuIt MOSAE

Frankrijk. Ook in de winter is deze vrij onbekende maar nabije streek een leesplezier aangenameenplek waaien,editie! te onthaasten en te genieten. Veel graagomtotuit de te volgende Copyright 2011 Alle in de advertenties & redactionele Copyright 2013 stukken opgenomen gegevens, alsAlle in de advertenties & redactionele ook foto’s door derden aangeleverd stukken opgenomen gegevens, alszijn geplaatst onder verantwoordeook foto’s door derden aangeleverd lijkheid van het betrokken bedrijf, zijn geplaatst onder verantwoordeinstelling of dienst die aanlevert aan lijkheid van het betrokken bedrijf, Holtackers nv. Voor instelling of Reclamegroep dienst die aanlevert aan de juistheid,Reclamegroep de aard en denv. rechten Holtackers Voor van de gegevens neemt de juistheid, de aard en de de uitgever rechten geen van deverantwoordelijkheid. gegevens neemt de uitgever geen verantwoordelijkheid. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ofmagopenbaar Niets uit deze uitgave worden gemaakt door middel van druk, fotoverveelvoudigd en/of openbaar copie of welke andere van wijzedruk, dan ook, gemaakt door middel fotozonder toestemming copie of voorafgaande welke andere wijze dan ook, van de uitgever. zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

WWW.MOSAEMAGAZINE.BE

Het team van Holtackers Reclamegroep Veel leesplezier, leuke eindejaarsfeesten en tot in 2014! Het team van Holtackers Reclamegroep

117.800 BrIevenBussen BereIken In de MaasregIo? gratIs Blad Met de uItstralIng luxe-MagazIne? 117.000 BRIEVENBUSSEN BEREIKEN van IN DEeen MAASREGIO? GRATIS BLAD MET DE UITSTRALING VAN EEN LUXE-MAGAZINE?

Het magazine draagt de Latijnse naam van de rivier de Maas (lees: moza). MOSAE MAGAZINE wil draagt de Maasregio de aandacht geven verdient. Dit gebied heeft alles Het magazine de Latijnse naam van de die rivierzede Maas (lees: moza). MOSAE mee; een bloeiende handel, toeristische en ze eenverdient. groene,Dit sportieve MAGAZINE wil de Maasregio de aandachtpareltjes geven die gebied uitstraling. heeft alles MOSAE de vele kwaliteitenpareltjes van dezeenregio Of het nuuitstraling. gaat over mee; eenMAGAZINE bloeiendewil handel, toeristische eenbundelen. groene, sportieve cultuur, ondernemen … MOSAE MAGAZINE informeert en Of amuseert. MOSAE MOSAE toerisme, MAGAZINE wil de vele kwaliteiten van deze regio bundelen. het nu gaat over MAGAZINE is er voor wie meer …wilMOSAE weten over wat er rondom de en Maas gebeurt!MOSAE cultuur, toerisme, ondernemen MAGAZINE informeert amuseert. MAGAZINE is er voor wie meer wil weten over wat er rondom de Maas gebeurt! Bel & reserveer voor 15 oktoBer 2011 voor deceMBeredItIe: +32 (0)89 712014 57 76. BEL de & RESERVEER VOOR 15 JANUARI VOOR DE MAART-EDITIE: +32 (0)89 71 57 76.

1 1

oplage: Oplage:

Gratis Gratis huis-aan-huis huis-aan-huis en en losse losse verspreiding verspreiding op op 117.800 117.000 exemplaren exemplaren in in 12 12 Maasgemeenten Maasgemeenten in in beide Limburgen volgens verspreidingslijst; beide Limburgen volgens verspreidingslijst; • Belgisch Limburg: Dilsen-Stokkem, • Belgisch Limburg: Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Maasmechelen, Zutendaal, Zutendaal, Lanaken, Lanaken, Bilzen, Bilzen, Riemst. Riemst. • Nederlands Limburg: Geleen, • Nederlands Limburg: Geleen, Stein, Stein, Beek, Beek, Meerssen, Meerssen, Maastricht, Maastricht, Eijsden. Eijsden. lezen: Lezen:

• • • • • •

Artikels Artikels over over trends trends en en ideeën ideeën over: over: lifestyle, lifestyle, wonen, wonen, mode, mode, auto, auto, toerisme, ... toerisme, ... Tips Tips over over evenementen, evenementen, concerten, concerten, uitstapjes, uitstapjes, …… Interviews in culturele, maatschappeInterviews in culturele, maatschappelijke, lijke, economische economische sfeer, sfeer, ......

verschijningsdata Verschijningsdata 5 5 maal maal per per jaar: jaar:

• • maart/april maart/april • • zomer zomer • • december/januari december/januari

• • mei/juni mei/juni • • september/oktober september/oktober


Kwaliteit maakt het verschil

Feestelijk Eindejaar

Bij aankoop van (zonne)BRIL : een fles Cava CADEAU*

Silhouette

Anne et Valentin

Anne et Valentin

Cadeaubonnen, oogmeting, contactlenzen (sport)zonnebrillen, hoorapparaten

Stationsstraat 87 • Lanaken T+32 (0)89/712106 • lanaken@otika.be OPEN: DI-VR: 9-18u • ZA: 9-17u • ZO & MA: gesloten *Geldig tijdens de maand december 2013

Contactlenzen

Prettige Feestdagen !


SCHENK JE

US R IAE TINEDR IEN EJ AR E N E GESCHENK

100den CADEAUS & ACCESSOIRES. U zoekt een bijzonder accent in uw interieur? Of een cadeau waarmee u vrienden kunt verrassen? Bij Interieurs Eycken vindt u een ruim assortiment verrassende accessoires en sfeermakers. Ontdek nu de nieuwste collectie decoratie van Dome Deco en Jolipa, glaswerk van Leonardo, kaarsen van Bolsius en nog zoveel meer.

Tongersesteenweg 139 - 3770 Riemst - E313 Antwerpen-Luik, afrit 32 - T 012 44 01 10 - info@eycken.be Open van 9u30 tot 18u30, zaterdag, zondag en feestdagen van 10u tot 18u Feestdagen op een weekdag van 13u tot 18u, gesloten op dinsdag www.eycken.be


Mosae I Artikel

mode:

Wintermode wordt ultravrouwelijk Dames kunnen gelukkig zijn. De wintermode wordt immers ultravrouwelijk. Daarbij zijn de stoffen echter supermannelijk. Denk dan aan materialen waarin grijs flanel wordt verwerkt. Dat geeft het geheel iets luxueus. De lijnen zijn sterk doordacht, nu eens strak dan weer vrij vloeiend. Daarbij accentueren de winterjassen taille en heupen. De rokken zijn kort of vallen op de knie. De retrojurken reiken dan weer tot halverwege de kuit. En de knitwear wordt opgesmukt met talloze Swarovski-steentjes. De avondjurken onderstrepen sterk het vrouwelijke silhouet. Leer wordt op een speciale manier in de collectie verwerkt, waardoor het geheel een stoere bikerslook krijgt. Tenslotte doet bont meer en meer zijn intrede, al dan niet als detail. We denken daarbij aan bontsjaaltjes, kragen e.d. Ook de pantalon blijft sterk aanwezig, overwegend in slim fit versie. De modellen variëren van leggings in suèdelook tot skinny pantalons in effen, felle kleuren of in bedrukte versie. Een vleugje seventies kan evenmin ontbreken. Zoals de bootleg jeans en fluwelen pantalons met uitwaaierende pijpen. Ze worden gecombineerd met veelkleurige truien, cardigans, poncho’s met franjes, zijden tunieken met prachtige bedrukkingen of met gilets in bont. Voor gekledere momenten zijn er getailleerde blazers. Zachte materialen verhogen het comfortgehalte van de collectie. Effen en ribfluweel, mohair, angora, moleskin, kasjmiersamenstellingen, zijde en suède zorgen ervoor dat de Caroline Bissvrouw de winter in alle zachtheid tegemoet kan gaan. Bont voegt er nog een luxe accent aan toe. Jurken blijven uiteraard hun plaats behouden in de collectie. De gebreide jurken en bedrukte jerseymodellen zitten als een tweede huid. Suède jurken boven de knie pakken sexy uit terwijl de zijden jurken en schitterende paillettenjurken geknipt zijn voor een avondje-uit. Kokerrokken in combinatie met een twinset stralen dan weer discrete elegantie. 4


Italiaans culinair temperament met een Italiaans culinair temperament Belgisch tintje... een heerlijke harmonie!

R

N T E

25 JAAR

met een Belgisch tintje... een heerlijke harmonie!

S T O R

A

I

: menu Kerst onze Zie ite! webs Open zondagen 15 & 22 december van 14u tot 17u Maandag 23 december van 13u tot 18u Marleen Christoffels & team

Stationsstraat 46 bus 4 • 3620 Lanaken Tel +32(0)89/73 11 55 www.lingerierina.be • info@lingerierina.be Open: van 9u30 tot 18u • Maandag gesloten

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open Lunchmenu € 29 voor lunch enaan diner. Zaterdag op Di - Woealleen - Do - diner. Vr Vanaf januari gesloten op zondag & maandag Restaurant La Strada Restaurant La Strada Rijksweg 634 Rijksweg 634 Maasmechelen-Opgrimbie Maasmechelen-Opgrimbie Tel. +32 (0) 89 76 69 12 Tel. +32 (0) 89 76 69 12 Meer informatie op onze website: Meer informatie op onze website:

www.restaurant-lastrada.be www.restaurant-lastrada.be


Mosae i Artikel

> Accessoires

Knielange of ‘overknee’ laarzen zijn sterk aanwezig in de wintercollectie. Hakhoogtes variëren van 7 over 9 tot 10 en zelfs 12 centimeter voor

de plateaulaarzen. De hakken bieden de keuze tussen fijn maar stabiel en monumentale sleehakken die nog geaccentueerd worden dankzij hun contrasterende kleur. Schoenen hebben een verborgen ingewerkte plateauzool, wat ze op grote hoogte toch nog comfortabel houdt. Voor de luxe rockchics zijn er modellen met gouden studs, een mooi compromis tussen stoer en glamoureus.

6

Tassen houden het vaak bij natuurlijke, neutrale tinten zoals cognac of bruin en vallen vrij omvangrijk uit. Ideaal dus voor de werkende vrouw die haar dossiers en laptop erin kwijt kan. Foulards, veelkleurige juwelen, knusse dikke sjaals in een mix van kleurige garens laten toe om effen outfits een echte kleurenboost te geven. De winter is nooit somber.


1 paar schoenen kopen 2e paar aan -50% tot en met 31/12/2013

Winkelstraat 4-6-8

Lanaken

Tel: +32(0)89 71 27 21

www.jokado.be : NIEUWA E MAR ES G HORLOHILLENDE C S R E 100 V ELLEN VOOR MOD S / HEREN DAME . €39,V.A

CONTANT GELD

GROTE INKOOPACTIE: GOUD & ZILVER Wij kopen alles van goud en zilver INKOOP & VERKOOP VAN NIEUWE EN TWEEDEHANDSJUWELEN Wij betalen de hoogste prijs voor alle goud, horloges, platina, briljant, gouden en zilveren munten. • Volledige gewicht wordt voor de actuele dagkoers uitgekeerd. • Vergelijk voor u verkoopt. • Gratis prijsopgave. • Ook restpartijen en oude stock zilver van juweliers en zilversmeden, aan de beste prijs.

PRIJS EXTRARILJANT B VOOR NTIEKE EN A LEN JUWE 8.00u 1 Tel. na 16421 7 9 8 0

Kraft Edelmetalen

Winkelstraat 20 I 3620 Lanaken I T+32(0)89 711432 Grote gratis parking (Molenweideplein op 25 meter van de winkel) Geopend: 10-12u en 13u30-18u00 I Zondag-maandag gesloten

Na telefonische afspraak komen wij ook aan huis. 1 gram of 1 kilo, alles is welkom.


Mosae I Artikel

> MAke - up

> HAIrstyle

Deze winter is rode lippenstift weer helemaal in. En dat in alle mogelijke tinten, van fel- tot kersenrood. De focus ligt op de lippen. Ook het lippotlood is terug van weggeweest. Dat valt vooral op wanneer je gezicht bleek is qua opmaak. Ook de ogen hoeven daarbij niet zwaar te worden opgemaakt. Donkere dames krijgen iets donkere lippen, bij meisjes met lichter haar wordt het centrum van de mond iets lichter ingekleurd. Wat de wenkbrauwen betreft, laat men alle mogelijkheden open, van volle wenkbrauwen tot zeer subtiel zichtbaar.

Korte pittige kapsels komen weer helemaal in beeld. Het blijkt een mix van vrouwelijke en jongensachtige elementen. Een trend die draait rond architecturale vormen en het spel van licht en schaduw en reflectie. De kapsels krijgen allemaal hetzelfde verdelingspatroon. De kapsels zijn volgens de driehoek uitgelijnd, maar telkens in balans gebracht met de haartextuur, de kleur en de gelaatsvorm. De omtrek van de driehoek komt overal terug. Er schuilen ook neo-gothic invloeden in deze collectie, maar dan wel vertaald op een geraffineerde manier. De “Styles�- stijl draait rond klassiekers van vroeger, met referenties naar de tijdloze couture uit de fifties en de sixties, maar ook naar stijliconen van toen. Het blonde lange kapsel doet zowel aan babypoppen als aan iconen zoals Brigitte Bardot denken. Het korte, sportieve dameskapsel is een knipoog naar Twiggy. Maar er zijn ook verwijzingen naar de jaren tachtig en negentig, zoals de korte, strakke zijkanten van het kapsel. Anderzijds zorgt de lange bles voor een vrouwelijke touch zodat het kapsel weer in balans is. Anne-Marie Jacob en Jempi Welkenhuyzen Fotocredits: Caroline Biss, Brax, Fabrice Hauwel, Fred Perry

8


Bij ons kunt u in onze gezellige winkel terecht voor de leukste, mooiste trendy juwelen van de meest exclusieve merken.

Wij hebben voor u de volgende kerstacties samengesteld voor de feestdagen.

Dyrberg Kern, Quoins, My imenso, Melano, Tov essentials,Joy de la luz, Gento jewels, Viva, Biba, Montebello, Fiell, Sweet Seven, Elemento,...

+ rugmassage + voetmassage voor €99 p.p i.p.v €130 (2uur) Duo behandelingen mogelijk!!

Bij aankoop vanaf €150 aan juwelen krijgt u een cadeaubon van €25 gratis die u kunt besteden in het schoonheidsinstituut. Actie geldig van 25 november 2013 t/m 31 december 2013.

Het glaasje bubbels staat voor u klaar !

Actie 1: Deluxe gelaatsverzorging+ manicure

Actie 2: 6 behandelingen definitieve ontharing met ipl: onderbenen + knie voor €399 i.p.v €1194 of bikini + oksels voor €299,- i.p.v €1200 (prijs voor 6 behandelingen, intake gesprek gratis)

Actie 3: Age peel + cosmetische filler treatment in strijd tegen diepe rimpels, fijne lijntjes, huidverslapping en pigmentvlekken of Beta peel tegen acné, huidonzuiverheden en een vale, vermoeide huid nu 6 behandelingen voor €399,- i.p.v €750,- Super resultaten!

Actie 4: wimperverlenging nieuwe set €75 i.p.v €125 + spraytanning of gellak gratis.

Gezichtsbehandelingen Lichaamsbehandelingen Massages Manicure Gelnagels Pedicure Ontharing Definitieve ontharing Make-up Permanente make-up Wimperverlenging

Spraytan Bleachen van tanden Afslanking Mesotherapie Zuurstoftherapie Dieetadvies & voedingssupplementen Opleidingen Arrangementen & woorkshops

Allure • Steenweg 132 • 3621 Rekem-Lanaken • Gsm +32(0)473 39 48 22 allurebeauty@hotmail.be • www.allureschoonheidsinstituut.be Openingsuren: Maandag 9-15 en van 17-21 uur op afspraak • di en do 9-15 en van 16-18 uur • vrijdag 9-19 uur • woe-za en zo gesloten


Mosae i interview

Gerard meylaers (koffiedeskundiGe):

“Koffie is meer dan ooit sexy, cool, hot…” Gerard Meylaers mag zich met recht en reden een ware ‘koffiedeskundige’ noemen. Enkele maanden geleden nog eindigde de Bilzenaar in het Franse Nice mooi vijfde op het wereldkampioenschap ‘Coffee in Good Spirits’. Daaraan namen kampioenen uit bijna 40 landen deel. Twee jaar eerder werd Meylaers zelfs vicewereldkampioen in diezelfde discipline: het maken van koffie met alcoholisch toevoegingen. Zijn nieuwe ambities zijn dan ook verantwoord en bovendien overduidelijk: “Ik wil de beste zijn. Ik wil wereldkampioen worden.”

zijn kelder tot een heus ‘koffielaboratorium’ en experimenteerde haast dag en nacht met nieuwe machines, diverse mengelingen en smaken, al dan niet met melk, melkschuim, room, likeur, sterke dranken, kruiden, specerijen, siropen… Daarbij traden zijn echtgenote en buurman vaak op als ‘proefkonijnen’ en beoordelaars. Alle informatie die Meylaers kon vinden, zoog hij op als een spons, waardoor niet alleen zijn kennis groeide maar ook zijn waardering voor koffie toenam. Nu mag hij zich terecht een expert of meester-koffiemaker noemen. Hij wist van zijn hobby zijn beroep te maken. Op dit ogenblik is de Bilzenaar één van de weinige voltijdse barista’s in onze streek. Hij geeft workshops al dan niet in het kader van teambuilding, hij staat op allerhande beurzen, feesten en evenementen, leert anderen het vak…

> Proeven en exPerimenteren

Koffie maken is een ‘koud kunstje’ (met excuses voor de woordspeling). Het is de eenvoud zelve zo lijkt het, want haast iedereen doet het dagelijks. “Toch is dat niet zo” beweert barista Gerard Meylaers. “Een goede koffie moet bereid worden volgens de regels van de kunst. Dat kun je alleen proefondervindelijk leren. Het is veel meer dan een beetje water toevoegen aan een lepeltje gemalen koffiebonen…” Meylaers ontdekte de wereld van de koffie toen hij als barman werkte en kennismaakte met horeca-apparaten, met name met espressomachines. Al gauw groeide zijn nieuwsgierigheid uit tot een zeldzame passie met een missie. De beslissing om zelfstandig vertegenwoordiger te worden in koffiemachines was vrij snel genomen, temeer omdat hij ‘iets’ moest doen met zijn diploma PR. Gaandeweg leerde hij het gebruik van de apparaten kennen en specialiseerde zich in het zetten van ‘goede’ koffie, vooral dan in koffie met alcohol – in het jargon ‘coffee in good spirits’ genoemd. Hij verbouwde

10


Pre•Sale: maandag 2 december ‘13 hapje & drankje van 13 - 20u op deze dag ontvangt u - 40 % korting m.u.v. ‘UGG’ en Trichic boots

Da m e s v. a . 3 5 t/ m 4 2

Stationsstraat 46 bus 20 (ingang Winkelstraat 9) 3620 Lanaken I Tel: +32 89 711452 I www.trichic.be Openingstijden: Dinsdag tot en met zaterdag van 10 u tot 17.30 u Maandag GESLOTEN

Stroopfabriek Canisius Henssen BV Nagelbeek 6-8 • 6365 EK Schinnen Tel. +31(0)46-443 1212 info@canisiusstroop.nl • www.canisiusstroop.nl

De feestmenu’s van Bien Soigné: Kerstmis in restaurant Bien Soigné

Eindejaarsfeest en Nieuwjaarsbrunch

Geniet van een magisch Kerstdiner, een heerlijk 4-gangen dinerbuffet of een uitgebreide 5-gangen Kerstbrunch, inclusief krakende sneeuw en een gezellig haardvuur om u heerlijk te verwarmen !

Ook dit jaar hebben wij een spectaculair Eindejaarsfeest in petto ! We beginnen de avond met een culinair 4-gangen buffet met dranken inbegrepen tot 24u00. Vervolgens zetten we het nieuwe jaar in met vuurwerk, champagne en zelfs een eigen DJ ! Geen bob aanwezig? Geen probleem, reserveer een kamer in het sfeervolle Eurotel v.a. € 79,00 per kamer per nacht.

Programma Kerstdiner 24 december 2013

• Ontvangst om 18u30 met feestelijk aperitiefhapje ter verwelkoming • Taartje van kreeft met bieslook & tomaatjes • Heldere wildbouillon met bospaddenstoelen • Hertenfilet met z’n wintergarnituur • Traditionele kerststronk Prijs Kerstdiner € 47,50 p.p. 4-gangenmenu € 27,50 p.p. drankassortiment (aperitief, aangepaste wijnen, water)

Kerstbuffet 25 & 26 december

Ontvangst met aperitief 18u30, aan tafel om 19 uur. Prijs 4-gangen Kerstbuffet € 69,00 p.p. Inclusief aperitief, wijn, bier & frisdranken

Kerstbrunch op woendag 25 & zondag 29 december, om 11u30 Prijs 5-gangen Kerstbrunch: € 39,50 p.p. Inclusief aperitief, ontbijtkoffie en fruitsap

Programma Eindejaarsfeest

31 december 2013 Ontvangst met aperitief hapjes om 19u00. Aan tafel om 20u00. Vuurwerk om middernacht! Prijs € 89,00 p.p. inclusief dranken* tot middernacht, drankenforfait van 24u00 tot 03u00 € 18,50 p.p. * Exclusief sterk alcoholische dranken

Programma Nieuwjaarsbrunch

Op 1 januari 2014 zetten we het jaar in met een feestelijke Nieuwjaarsbrunch. Ontvangst om 11u30, met bubbels en kinderchampagne. Prijs 5-gangen Nieuwjaarsbrunch : € 39,50 p.p. Inclusief aperitief, ontbijtkoffie en fruitsap Contacteer ons voor de kindertarieven.

Gelieve vooraf te reserveren. Contacteer info@eurotel-lanaken.be of telefonisch via 0032 (0) 89 72 28 22 www.eurotel-lanaken.be

Restaurant Bien Soigné (gelegen in Eurotel) Koning Albertlaan 264, Lanaken


Mosae I Interview

>BarIsta

> de eNe BooN Is de aNdere NIet “In Italië, het land van de smaak, is een barista een begrip” weet de joviale De koffieteelt blijkt een erg intensief gebeuren te zijn. Volgens Meylaers kerel met het ongewone beroep. “Daar is de barista een bijzonder gewaarduurt het drie jaar vooraleer een koffiestruik de eerste keer bloeit. De eerste deerd vakman die op een professionele manier koffie weet te bereiden, en vruchten draagt hij pas na zowat vijf jaar. Jaarlijks brengt een struik zo’n 2 dit volgens de regels van de kunst. Je kunt een barista vergelijken met een tot 3 kilo bessen voort. Dat is later goed voor zowat 50 kopjes koffie. Net sommelier in de wijnbranche. Ook bij ons in België en Nederland begint de als aardbeien zijn de koffiebessen niet allemaal gelijk rijp. Ze worden met de term stilaan door te dringen en zelfs vertrouwd te klinken. Ja, meer dan hand geplukt, waarna de bonen uit de bes gehaald worden. ooit is koffie sexy, cool, hot… en krijgt op dit ogenblik heel Vervolgens worden deze gedroogd en uiteindelijk gebrand. wat terechte aandacht. De koffie-business wordt alsmaar Op dit ogenblik is de Het branden zelf is een ambachtelijke kunst. De manier belangrijker. Dat merk je niet alleen aan de opkomst van de vele koffie-speciaalzaken maar vooral ook aan het aantal Bilzenaar één van de waarop de temperatuur wordt verhoogd en de duur van het branden zijn bepalend. Het mengen van verschillende ‘coffee-bars’ dat voortdurend toeneemt.” weinige voltijdse soorten bonen zorgt voor een breed palet aan smaken. > Natuurproduct branderij maakt zijn eigen mélanges” weet de expert. barista’s in onze streek. “Elke Meylaers’ kennis van koffie kent geen grenzen. Hij zoekt “Dat gebeurt uiterst subtiel, zeker wat de Robusta en en vindt de beste bonen. Geen enkele mengeling noch Arabica betreft. De samenstelling is immers bepalend voor branding hebben nog geheimen voor zijn geoefende neus. Die kennis stelt een harmonische smaak en voor een juist evenwicht tussen zuur- en bitterhem in staat om het koffiezetten tot een kunst te verheffen en het perfecte heid, tussen zachtheid en kracht.” kopje te bereiden. > smakeN verschIlleN “Koffie is net als wijn een complex natuurproduct” vertelt hij. “De wieg ervan “Koffie is op het vlak van smaak behoorlijk geografisch gebonden” beweert stond oorspronkelijk in Ethiopië. Koffiebessen groeien er aan struiken die onze deskundige. “Zo blijkt de ‘coffeelover’ in Noord-Amerika een heel andere tot de familie van de zogenaamde ‘sterbladigen’ behoren. De plant lijkt sterk smaak te hebben dan zijn Europees maatje. Hier in Europa verschilt de smaak op de jasmijn die wij hier kennen. Er zijn een zestigtal soorten, elk met haar trouwens van land tot land, zelfs van regio tot regio. In het zuiden van Italië eigen variëteit. De meest geteelde en gekende bessen zijn de Arabica en de bijvoorbeeld houdt men van koffie met een diepe branding, terwijl in het noorRobusta, namen die bij een beetje koffiekenner een belletje doen rinkelen. den de voorkeur uitgaat naar een lichtere branding. De befaamde Italiaanse Net als bij de druiventeelt krijgt koffie een eigen karakter door de bodem espresso is dus van boven tot beneden in de mediterrane laars steeds anders. waarop hij groeit. Zo wordt bijvoorbeeld de Arabica-boon in Kenia enigszins Bij ons, in België en Nederland houdt men eerder van zachte koffie, van lichter rins, terwijl ze in Nieuw-Guinea eerder pittig is. In Columbia zal dezelfde struik gebrande koffie dus. Hier zweert men ook bij Senseo en soortgelijke koffiedan weer bonen leveren voor een eerder milde en aromavolle koffie. Net als pads, maar helaas is zo’n papieren verpakking nefast voor de koffie omdat ze druiven hebben koffiebessen het graag doorlopend warm tijdens de ontwikzuurstof doorlaat. Tja en decafeïne is volgens mij helemaal geen koffie, dat is keling. Dus moet je de plantages gaan zoeken in het tropische deel van de koffie geweest, gekleurd water…” wereld: Centraal Amerika, Centraal en Oost Afrika, India, Indonesië… de landen tussen de Steenbok- en Kreeftkeerkring zeg maar.”

12


Kerstdiner

HOEVE PIETERSHEIM

25 december lunch en diner - 26 december lunch Met aangepaste tafelmuziek • Speelhoek voor de kinderen!

Kruidencrackers van gefruite loempia, olijfjes, tapenades met crostini

d

Schotse zalm met mosselen in panco, schuim van vadouvan en crème fraîche van bieslook

d d

Soep van kooltjes, bloemkool, broccoli met ravioli van truffel Poulet noir op vel gebakken, rode portosaus, stamppot van savooikool met krokante spekjes, groenteneilandje en aardappelkroketjes

d d

Gebrand ijstaartje met gemarineerde mandarijn en munt, coulis van mango en pistachekoekje Per persoon: €42.00, excl. dranken Kidsmenu mogelijk: €17.00, excl. dranken

Oudejaarsnacht

HOEVE PIETERSHEIM

31 december – 20u tot 2u30

Met DJ Essers Mooie verrassingen te winnen om middernacht! Koude & warme starters Met Cava Royal

d

Risotto met gegrilde coquilles, saus van flueel saffraan, bosui en pompoenstiftjes, in geschenkverpakking

d d

Bisque van Noordzeekreeft met een rijkelijke visvulling Hoofdgerechtenbuffet: Hertenkalffilet met een saus van veenbesjes Gepekelde biggenfilet met boschampignonsaus Dorade Royal met winterprei Diverse groentegarnituren Aangepaste aardappelbereidingen Uitgebreide saladbar

d d

IJssoufflé Poire Williams met peperkoek Overheerlijke, gigantische nieuwjaarsgateau gevuld met verrassende geschenken!! Kaasbuffet en uiensoep

d

Per persoon: €89.00 ALL-IN van 20u tot 2u30 (excl. geestrijke dranken en speciale bieren)

Kom genieten op onze PROEVERIJ op zondag 15 /12, vanaf 13u, in onze winkel aan de Bessemerstraat tijdens de kerstmarkt Lanaken

Feesten doe je met Traiteur Jaco:

• Après-ski

in een echte berghut tijdens de maand januari met live animatie, elke zondagnamiddag

d • Traiteurwinkel

- afhaalmenu’s vanaf €14,90 p.p. - afhaalbuffetten vanaf € 15,50 p.p. - schaaldierenschotels vanaf € 16,50 p.p. - fondue/gourmet/steengrill met salades en sauzen vanaf € 14,90 p.p. AFHALINGEN IN DE WINKEL Eindejaarsmenu’s vanaf 19.11.2013 verkrijgbaar

d Tapas-doosjes !

• NIEUW DIT JAAR:

Origineel als geschenk ! Vlees-doosje per 2 personen: €11.00 Sandwich van pesto en parmaham Roggebroodje met huisgemaakte kipkap Zoete kerstomaatjes met een parel van mozzarella Blini met mousse van ham Vis-doosje per 2 personen: €13.00 Komkommerrolletje tzaziki Rauwe bleekselderij met een crème van ei Sesam met ansjovis en tomaat Hartige poffer met zalmcrème Luxe-doosje per 2 personen: €25.00 Ardennerrolletje met ganzenleverboter Ganzenlever lepelcrème Praline foi met pistache Terrine ganzenlever met witlofconfituur Zoet-doosje per 2 personen: €13.50 Vruchtenmacaron Passievruchtbavarois met biscuit Mini-tiramisu Crème suisse met winterse vruchten

Jaco , Dave en hun team wensen u van harte een zalig kerstfeest en een fijn en voorspoedig 2014 Onze winkel is doorlopend geopend vanaf dinsdag 17 december t.e.m. dinsdag 31 december 2013.

Bessemerstraat 2 3620 Lanaken T+32(0)89/717326 F +32(0)89/731567 www.traiteurjaco.be info@traiteurjaco.be


Mosae I Interview

Gerard Meylaers

> Oma’s kOffIe

> kampIOeN “Ontzettend belangrijk is het materiaal dat je gebruikt om koffie te zetten” Terwijl hij met veel liefde vertelt over het maken van een goede espesso, vervolgt de barista. “Niet elke pot is een goede koffiepot. En van een espresristretto, machiato en cappucino en ook over ‘latte art’ en shaken wordt nog somachine wordt verwacht dat ze voldoende druk kan maken. Maar het allermaar eens duidelijk dat Meylaers een gepassioneerd iemand is. Zijn leven is belangrijkst is het water. Dat water neemt de beste oliën uit de koffie met zich koffie. Die passie en het voortdurend bijscholen en expemee. Het staat garant voor de kleur, textuur en aroma. Je rimenteren leverden hem in het recente verleden diverse kunt nooit lekkere koffie zetten als het water niet van goede Je kunt nooit lekkere titels op. Zo werd hij in 2010 reeds Belgisch kampioen kwaliteit is. Teveel kalk geeft een bittere harde koffie. Een in Coffee in Good Spirits, een kunstje dat hij ook dit jaar waterontharder die het water behandelt is dus beslist geen koffie zetten als het herhaalde. Op het wereldkampioenschap in 2011 werd overdreven luxe. Soms kan ook een antigeurfilter nuttig water niet van goede hij tweede en dit jaar helaas slechts vijfde, maar dat kwam zijn, zeker wanneer de watermaatschappijen in de zomer door een technisch en onvoorzien probleem met de room. iets kwistiger omspringen met chloor en ozon… Ook koffie kwaliteit is. “Bij het Belgisch kampioenschap dit jaar kon ik kiezen malen is een kunst die je enkel al doende leert. Hoe fijner tussen het maken van een koude of warme drank” verduide maling, hoe trager het water doorloopt, hoe langer de delijkt hij. “Ik koos voor een koud drankje op basis van vermouth en gebruikte zettijd en dus hoe meer de olieën kunnen worden opgenomen. Espressokoffie ook oude rum, bloemsuiker en vers geroosterde rozemarijn. In acht minuten is dus fijner gemalen dan koffie van een gewone zetmachine. Zelf drink ik moet de creatie klaar zijn en dat volgens de strenge waarden en normen van ’s morgens meestal filterkoffie, gemaakt met een Chemex koffiezetapparaat de kunst. Uiteindelijk wordt het recept beoordeeld op smaak, presentatie, en aangepaste filter. Dat is naar mijn mening de perfecte koffie: helder, zuiver, vlotheid en reinheid. En blijkbaar kon ik de jury overtuigen…” smaakvol, zonder bitterheid of onopgeloste deeltjes. De koffie komt enkel in contact met de filter en het niet poreuze glas. Zo’n apparaat maakt als een klein laboratorium zuivere koffie, vrij van ongewenste vetten, oliën en residu. Eddy Vandoren Door de zuiverheid kan die koffie zelfs bewaard worden in de koelkast om later opgewarmd te worden zonder verlies van smaak. Eigenlijk is het kofFoto’s: Holtackers Reclamegroep nv en Baristabar Info: www.baristabar.be fiezetten op oma’s wijze, maar in een modern jasje dat we thans ‘slow coffee’ noemen. Belangrijk tenslotte is ook dat we de koffie serveren in een voorverwarmd porseleinen kopje en niet in een kartonnen bekertje dat afbreuk doet aan de smaak en het aroma.

14


De feestdagen zijn nergens zo lekker...als bij Contrast Kerstmenu

24 & 25 december 2013 (25 december 's middags en 's avonds) Amuse ••• Terrine ganzenlever, brioche, confit en speculoos of Saffraan risotto, king krab, schelpdieren, jonge scheuten en zoetzure groenten ••• Cappucino van bospaddenstoelen ••• 2x kwartel, gebraden en geconfijt met paddenstoelen, pastinaak en truffel (bij 5-gangen) ••• Halve kreeft, zeewolf, grijze garnalen met hollandaise, crème van bloemkool of 2 bereidingen van inlands hertenkalf met winterse garnituren ••• 3 bereidingen van Belgische chocolade 4-gangen € 59,50 • 5-gangen € 69,50

Cadeautip ? Een cadeaubon van Restaurant Contrast! Altijd leuk om te krijgen of te geven...

Beste gasten Bes reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen: +32(0)475/362212

Sylvesteravond

31 december 2013 Aanvang 19 uur. Het diner zal muzikaal begeleid worden door stijlvolle toepasselijke muziek met DJ, gebracht op een aangenaam geluidsniveau. Vanaf 24 uur is er dansmuziek tot in de vroege uurtjes ... We beginnen de avond met een duo van exclusieve feestelijke Contrast-amuses ••• Tartaar van MRIJ ossenhaas, crème van mosterd, gemarineerde groenten, gebakken langoustines ••• Gegrilde tarbot met mediterraanse tapanade, zwarte pasta en rucola ••• Kalfsmedaillons Rossini, ganzenlever, toast, madeira, truffel en tapinamboer ••• ‘Fantasie van mandarijn met witte chocolade, amandelen en caramel Menu € 79,50 All-in € 140,00 Op 1 januari 2014 bieden wij deze menu ook in 3- of 4-gangen aan! (1 januari ‘s middags en ‘s avonds)

Tournebride 35 • 3620 Lanaken Tel: +32(0)89/711141 GSM: +32(0)475 362 212 grand.cafe.contrast@skynet.be www.restaurantcontrast.be

Openingsuren restaurant: Maandag/dinsdag: rustdag Keuken: lunch op afspraak Woe - Vrij: 16 - 22 uur Zaterdag: 16 - 23 uur Zondag: 12 - 23 uur

DANHAL INTERIEUR ARCHITECTUUR

Danny Vanderhallen Groenstraat 127 3630 Maasmechelen

www.dailyfreshfood.nl Tel: +31(0)46 4235600

www.svi.be Tel: +32(0)11 81 01 81

www.kassaenco.be Tel: +32(0)89/20 39 70

danhal@pandora.be GSM +32(0)479/206 187


Mosae I Artikel

Communiekids Afgelopen beurzen van Fimi Madrid en Childrens Fashion in Keulen werd de nieuwe collectie communiekleding voorgesteld. Die is weer puur en schattig. Met ensembles, kleurige outfits in dezelfde hoge modekleuren als de mama’s of de papa’s. Maar ook de tijdloze witte silhouetten blijven het doen. Als je daarbij zorgt voor een speels kantje, een bijhorend accessoire en leuke schoenen, kunnen de kids zich straks van hun mooiste kant presenteren.

For Stars

Taratata

We denken aan gilets in oud roze, naast shorts in zandkleur, maar ook het blauwe dessin of de dark navy bij de colbert zijn erg in trek. Kies je voor strikt of ga je voor sportief, casual? Dat hangt af van je kind en waar het zich goed in voelt.

16


Communiekleding in stijl Communie / Lentefeest (Js-Ms) en Vormsel (Ms) (0-18j) Schoenen, accessoires en juwelen, ... Elke zondag in het jaar geopend 10-13u Zondag 15-22/12 en 5-12-19-26/1 open van 10-17u Communieverkoop start vanaf zondag 1/12, Vormsel vanaf zaterdag 4/1 Onze communiecataloog kan je inkijken op www.taratatakids.com

Rijksweg 158 I 3630 Maasmechelen


Mosae MosaeI Artikel I Artikel

Bij de meisjes noteren we diverse roklengtes: van kort, op de knie tot vloerlengte. Leggings blijven het eveneens doen. Er is een opmerkelijke comeback van de half-lange tot lange jurk, zowel klassieke stijl als gipsy-stijl. Stoffen variÍren van katoen over organza en taf thee. Je hebt kleedjes met rushed, andere met spaghettibandjes. We noteren verder jurkjes met een bowknot halster. Bij de schoenen zijn het vooral ballerina’s in polyester naast sandaaltjes van polyuretaan en uiteraard stevige leren schoentjes al dan niet in zilver of gouden kleur, afgewerkt met steentjes.

Taratata

For Stars

Jongens krijgen leuke sjalen om en worden in blitse kleuren verwacht. Ze kiezen voor stoffen baskets met gekleurde veters of stevige schoenen, stoer zoals de bikers. Wie een professionele foto wil van zijn communicant doet er goed aan tijdig een studio te contacteren. Die kiest met jou de geschikte locatie of zet bij slecht weer een leuke set op, waarin de fotoshoot plaatsvindt. Best al aanvragen begin januari. Alvast mooie feestdagen gewenst !

Anne- Marie Jacob en Jempi Welkenhuyzen

18 2


Brasserie-Feestzalen Biesegek: Uw Communiefeest in een speels kader met een Culinair menu Onze zalen op het eerste verdiep richten wij zo in dat er de nodige privacy wordt gecreëerd. Met een uitzicht op de kinderspeeltuin kan U genieten van een culinair diner en kunnen de kinderen spelen in onze speeltuin KinderRijck op het gelijkvloers. Wij bieden tijdens deze dagen een communiemenu aan in 3-4 of 5 gangen menu. Onze troeven voor uw Communiefeest • Een volledige organisatie van jullie communiefeest • Een Culinair menu geserveerd in een moderne feestzaal • Een persoonlijke service met een volledige uitwerking van jullie feest • Vlot bereikbaar en ruime parkeermogelijkheden • Speelplezier in onze grote indoor/outdoor speeltuin

Bedrijfsfeesten in Brasserie-Feestzalen Biesegek / Binnenspeeltuin KinderRijck

Wist u dat onze Binnenspeeltuin KinderRijck in Bilzen ook de uitgelezen plek is voor bedrijfsactiviteiten? Brasserie Biesegek biedt moderne vergaderzalen, een uitmuntende keuken en persoonlijke service. Wij hebben alles in huis om uw bedrijfsfeest, seminarie of productvoorstelling te doen slagen. Onze troeven voor uw bedrijfsevenement • Organisatie van uw evenement van A tot Z in een speels decor met een zakelijke uitstraling • Grote capaciteit van 3500 m² (speeltuin) voor productvoorstellingen en kleine en grote bedrijfsfeesten feestzalen op 2de verdiep Brasserie-Feestzalen Biesegek is ook de perfecte partner in het samenstellen van allerlei teambuildingactiviteiten. Of het nu business of pleasure is, KinderRijck is uw ideale partner voor een succesvol evenement, zowel voor groot als klein!

Vrankrijk 22 - 3740 Bilzen - info@kinderrijck.be - www.kinderrijck.be


★ ★ ★

UNIEM M O C STARTRKOOP OP 13 E V BER 20 M E C E 20 D

FA M O U S FA S H I O N 4 B OY S & G I R L S 4 boys & girls van 2 tot 18 jaar Kleding, schoenen en accessoires

10 % korting bij aankoop van een volledige communieoutfit

★ ★


COMMUNIECOLLECTIE’14

op: Websh ars.be orst www.f line on en ! shopp

Voor elke communiekant en vormeling Voor elke communiekant en vormeling EEN LEUK GESCHENKJE!

EEN LEUK GESCHENKJE! DAGG ZONN DAn , 199ee 1Z2O rni ,1 nuaa in 62ja 21 a u aEn R vrv j U 6 2 D N EUuR an OPEE 7 u P 0-D11 O 1N 10- 7

★ ★ ★

AG ZONDN E OP u 10-13

FA M O U S FA S H I O N 4 B OY S & G I R L S Onze volledige communiecollectie te bezichtigen op: www.forstars.be

Sint-Truidersteenweg 319 • 3500 Hasselt • +32(0)11/43 44 45 • info@forstars.be • www.forstars.be KLEDING : 7FOR ALL MAN KIND, ALETTA COUTURE, ALICE PI, ANTONY MORATO, ARMANI, ASTON MARTIN, BELLISSIME, BLOMER, BLUE BAY, BLUE BAY PARTY, BRIAN AND NEPHEW, CHARLIE, CIMARRON, CIRCLE OF TRUST, CIRCOLO 1901, CONNOLLI, DERHY KIDS, EDDIE PEN, ESLY, ENFANT D’AMOUR, FIAT 500, FUN FUN, GAASTRA, GEISHA, GRANT GARÇON, GUESS, GYMP, HACKETT, IKKS, IKO, JACKY LUXERY, JOTTUM, JUST BLUE, KATEMACK, LEVIS, LIU JO, LOREDANA, LOVE THERAPY M9K, MAYORAL, MC GREGOR, MICROBE&MISS GRANT, MISS LEOD, MONCLER, OILÉGARMENT, ONELOVE, PATRIZIA PEPE, PEPE JEANS, RED&BLU, RETOUR, RUBA CUORI, SCAPA, SEVENONESEVEN, SMILEY WORLD, SPECIAL DAY, SUPER TRASH, TERRE BLEUE, TOMMY HILFIGER, VAL MAX, VAN HASSELS, VINGINO, WOODY 16+ & HIPPE MAMA’S : GHEISHA, MAISON ESPIN, VERY SIMPLE, CIMARRON, LUCKY LU SCHOENEN : ANDREA MORELLI, ARMANI, BRAKEES, CLARYS, COMPAGNUCCI, EB SCHOENEN, ELI PAPANATAS, FLORENS, JARRET, LEPI, LIU JO, PIEDRO, SAUSALITA, SHOE REPUBLIC, SPERRY, TERRE BLEUE, SEVENONESEVEN, TRACKSTYLE, UGG, VANS, WALKSAFARI ONDERGOED : WOODY, BJORN BORG, VINGINO, MUCHACHOMALO, CHICAMALA

De grootste kinderspeciaalzaak van de Benelux , meer dan 70 topmerken onder 1 dak


Kerststad Valkenburg Vanaf 15 november Valkenburg aan de Geul: Dé kerststad van Nederland Vanaf 15 november verandert Valkenburg aan de Geul in dé Kerststad van Nederland. Het heuvelland is gedurende de donkere winterdagen een sfeervolle plek met duizenden lichtjes, kerstbomen en glühwein. Ondergronds, in de Gemeentegrot en de Fluweelengrot, kunt u twee unieke kerstmarkten bezoeken. Zorg er wel voor dat u op tijd weer boven de grond bent voor de sprookjesachtige Christmas Parade. Bezoek ook Europa’s grootste ondergrondse Kerststal van Magisch Zand in de Wilhelminagrot. Heeft u honger gekregen van dit alles? De culinaire wandeling Route d’Amuse brengt u langs de beste restaurants van Valkenburg.

Kerstmarkt Fluweelengrot / www.fluweelengrot.nl

Bezoek tussen 15 november en 23 december de kerstmarkt in de Fluweelengrot. Dit jaar strijkt de Kerstman in de Fluweelengrot neer. De Fluweelengrot wordt helemaal ingericht als het huis van de Kerstman. Iedereen is welkom in zijn huis en kan een kijkje nemen in de cadeaukamer, de keuken, door zijn slaapkamer lopen en de rendieren en zijn arreslee bekijken. Naast de mooie decoratie voert een rondgang door de Kerstmarkt Fluweelengrot u langs indrukwekkende wandschilderingen, sculpturen, een unieke 18de eeuwse kapel, stands met kerst- en cadeauartikelen, oude ambachten en een gezellige horecagelegenheid.

Kerstmarkt Gemeentegrot / www.kerstmarktgemeentegrot.nl

Dit is de oudste en tevens grootste ondergrondse kerstmarkt in Europa. Voor de 28e keer wordt de bezoekers een sfeervolle ambiance geboden in het eeuwenoude en zeer ruime gangenstelsel van deze Gemeentegrot. U zult verrast zijn door de mooie settings en decors, die harmonisch overgaan in professionele stands met mooie kerst- en cadeauartikelen. De ruime en lange gangen die deze Gemeentegrot typeren nodigen de bezoekers uit voor een urenlang verblijf in een muzikale en met uitstekende voorzieningen uitgeruste kerstmarkt. Geniet in het Romeinse gedeelte van de grot van een drankje en sfeervolle muziek. U kunt deze kerstmarkt bezoeken van 15 november tot en met 22 december.

Kerststal Valkenburg, Wilhelminagrot / www.kerststalvalkenburg.nl

Ontdek de wereld van de magie en beleef het kerstverhaal in de spelonken van de eeuwenoude Wilhelminagrot. Hier ziet u schitterende, levensechte zandsculpturen, feeëriek verlicht, met prachtige muziek. De fenomenale grot herbergt eveneens het pronkstok: de grootste Europese zandsculpturen kerststal “geïnspireerd door de legendarische Volkstelling”. Een zandcreatie in kerstsfeer opent de ogen van de bezoekers die een adembenemende en verstilde ondergrondse reis willen meemaken... En natuurlijk daarna gezellig per kabelbaan (retourrit) naar de Wilhelminatoren. U kunt Kerststal Valkenburg bezoeken van 15 november t/m 5 januari (25 dec. en 1 jan. 2014 gesloten).

Christmas Parade

Deze sprookjesachtige stoet van verlichte en versierde praalwagens trekt tussen 16 november en 21 december iedere woensdagavond om 19.00 uur en iedere zaterdagavond om 19.30 uur door het centrum van Valkenburg en wordt begeleid door talrijke dansers en animators op een speciaal voor Valkenburg gecomponeerde Christmas Song. Op zaterdag 28 december om 19.30 uur trekt de Christmas Parade door Houthem St. Gerlach.

Kerststad Valkenburg wordt op zaterdagavond 16 november op spectaculaire wijze officieel geopend. Kortom, reden genoeg om vanaf 15 november een bezoek te brengen aan dé Kerststad van Nederland! Kijk op onze website www.kerststadvalkenburg.nl voor meer informatie over de opening en de activiteiten tijdens Kerststad Valkenburg 2013. Stichting Kerststad Valkenburg www.kerststadvalkenburg.nl

tstadrg s r e K kenbu Val 13

er 20

f vana

vemb 15 no

Route d’Amuse

De Route d’Amuse is een prachtige wandeling door het mooie geulstadje Valkenburg, waarbij u onderweg geniet van een aantal heerlijke amuses bij vijf gerenommeerde horecagelegenheden. Voor kinderen is er natuurlijk een Amuse d’Enfant. De drie verschillende routes zijn verkrijgbaar bij de Limburg Winkel van VVV Zuid-Limburg en de deelnemende restaurants. eiten ctivit

sta e ker onds engr d.nl n bov e ta e ts s .kers rond derg www

0n

www.kerststadvalkenburg.nl


Wellness

Mosa Nostra wint de beste Spa-Wellness Award ! Geschonken door QMs MedicosMetics BenelUX AWArds !

Wij willen onze klanten hartelijk bedanken voor het jarenlange vertrouwen, zonder jullie zouden wij dit natuurlijk niet hebben kunnen realiseren.

Mosa Nostra

‘Zilver’

pakket

€ 50p.p.

Ontspannende rugbehandeling * Rugpeeling * Rugpakking * Rugmassage

‘Goud’

pakket

€ 75 p.p.

* Rugmassage + rugpakking * Hoofdmassage * Voetmassage * Handmassage * Relaxmoment met een glaasje cava

‘Diamant’

pakket

€ 105p.p.

* Sk-Alpha QMS behandeling * Gelaatsmassage * Manicure

‘Relax’

pakket

€ 50p.p.

* Sauna- , bad- en relaxfaciliteiten van 10 tot 16 u * Badlinnen (slippers, badjas en handdoeken) * Maaltijdsalade

Kempenstraat 31 3650 Dilsen-Stokkem +32(0)89 75 23 30 info@mosanostra.be

www.mosanostra.be

Nog meer dan anders gaan wij ons best doen om alle klanten ‘in de watten’ te leggen.

Alle dagen van: 9u tot 18u Zondag en woensdag gesloten Tel: +32(0) 89/752 330 info@mosanostra.be


DEUBELS LEUKSTE WOONWINKEL VAN BEEK DE LEUKSTE WOONWINKEL VAN BEEK E N ACC ESSOIRES I N LAN BUITENZONWERING TEGEN 6% BTW TARIEF ME UBELS E N ACC ESSOIRES I N LAN Meubels en accessoires in landstijl MEUBELS ACCESSOIRES LANDSTIJL ALLES VOOR EN UW WONING 1IN DAK NAAR ONDER DE VOORWAARDEN) ME UBELS E(VRAAG N ACC ESSOIRES I N LAN

Koopzondagen:

december 24 november, 15 en 22 van 11.30 tot 17.00 uur

Alles voor uw woning onder 1 dak • Gordijnen en raamdecoraties • Rolluiken p gordijnen • oBuitenzonwering • raaInsectenwering mdecoratie • Meubels en buitwoonaccessoires enzonwering • e Divers artikelen n holifestyle rren • Kadobonnen

MA VR T/M VR 13 9.00-17.30 GESLOTEN MA T/M 9.00-17.30 • DINSDAG ZA U 10.00-17.00 MA -- 17 U II GESLOTEN // VR -- •17 ••• ZA ZA 10 MA 13 17 U •••D DDINSDAG VR 9 9 17 U ZA10.00-17.00 10 -- 16 16 U U

WOLFEYNDE • •T +31(0)46/437 7331 31 WOLF EYNDE 10 10•• BEEK B EE K T 046 - 437 73 BEE MA 13 17 U • D I / VR 9 17 U • ZA 10 16 U • WWW.BEEKPUURWONEN.NL W .B EE RWO NEN.NL WW W .G ECO WW W.B EE KPU KPU U URWO NEN.NL WWWWW.GECOLUX.NL W.G ECO LU LU X.NL X.NL •• WW WOLF EYNDE 10 • B EE K • T 046 - 437 73 31 WW W.G ECO LU X.NL • WW W.B EE KPU URWO NEN.NL

www.goudinkoop-chimera.nl


Na maanden voorbereiden en verbouwen is onze zeeaquarium afdeling klaar! Wij zijn trots op het resultaat met deze wellicht grootste en modernste zeewater afdeling in de regio! Graag nodigen wij u uit om deze geheel nieuw gebouwde afdeling te komen bewonderen. Graag tot ziens bij Robert Knops Vijver & Dier, uw zee-, tropen-, en vijverspecialist...

Rijksweg noord 13, Geleen t: +31(0)46 474 25 84 ma. 13-18u di t/m vr. 10-18u zat. 10-17u

w w w. r o b e r t k n o p s . n l


Mosae I Reisartikel

DE BAAI VAN DE SOMME:

De Franse natuur en gastronomie op hun best

Vanuit Maastricht is het nog geen 400 km tot in het hart van de baai van de Somme aan de Picardische kust in NoordFrankrijk. Vier uurtjes autorijden en je belandt in het beste van twee werelden: de overweldigende natuur van de weidse baai én de lekkerste Franse keuken. Ook in het najaar kun je er genieten van een vreemde onbetaalbare stilte, van spontane gastvrijheid en van de lekkerste zeevruchten. Het lijkt alsof de natuur er is ingedommeld en de tijd langzamer tikt, maar niets is minder waar. Het leven in en rond de baai van de Somme volgt immers het ritme van de getijden. Met het wassende en dalende zeewater verandert het landschap voortdurend. Dat maakt dit kustgebied tot een erg aantrekkelijke en unieke streek. Uitzonderlijke vogelsoorten, een zeehondenkolonie op een zandbank, brede stranden, zeldzame plantensoorten en heel veel stilte nodigen je uit tot een onvergetelijke wandeling of fietstocht in de zilte zeelucht. Koppel dat aan een romantisch dinertje bij kaarslicht en je voelt je als God in Frankrijk…

> OVERSTEKEN

De baai van de Somme is met 7200 hectare de grootste riviermonding van Noord-Frankrijk. Onlangs werd ze opgenomen op de exclusieve lijst van Grands Sites de France. De baai is een beschermd natuurgebied en bestaat uit ontelbare valleien, duinen, moerassen, slikken en schorren (vasières et mollières). Bij vloed ontmoeten zich hier het zoute Kanaalwater en zoete rivierwater van de Somme. Bij eb komen grote delen droog te staan en kun je de baai te voet oversteken. Deskundige gidsen helpen je daarbij. Best is dat je niet alleen over hoge laarzen, maar ook over een tikkeltje avontuurlijke ingesteldheid en een behoorlijke conditie beschikt. Inspanning en ontspanning gaan hier immers hand in hand en zorgen uiteindelijk voor een aangename, onverwachte vorm van onthaasting. > LE CROTOY

De baai van de Somme is het zusje van de Camargue (Zuid-Frankrijk): een moerassige rivierdelta waar wilde paarden, zeldzame vogels en zeehonden thuis zijn. Hier reiken de hemel en de zee elkaar de hand. Op de droge schorren laten herders hun schapen grazen en in de slijkerige slikken zoeken vissers naar kokkels en grijze garnalen. Aan beide oevers van de trechtervormige monding liggen de toeristische plaatsjes Le Crotoy en SaintValéry-sur-Somme als wakkere bodyguards over het gebied uit te kijken. Le Crotoy leefde in de middeleeuwen hoofdzakelijk van de handel in wijn en wol. Nu is het een bescheiden vissershaventje met tal van chique villa’s uit de Belle Epoque. Een stoomtreintje leidt je erlangs en pendelt door de baai tot aan het kustdorp Cayeux-sur-Mer. In de naar hem genoemde straat kun je het huis van Jules Verne bezichtigen. Ook aan te bevelen is een bezoek aan ‘Les Tourelles’, een vuurrood geschilderd restaurant dat met z’n torentjes het zicht van Le Crotoy bepaalt en heerlijke zeevruchtenschotels vol oesters en langoustines serveert. 26 Grazende schapen in de baai van de Somme


bvba

Johan ermans

Uw vakman Wij leveren jullie kwalitatief hoogstaand - Schilder- en behangwerk - Plaatsen van gyproc en sierlijsten - Plaatsen van laminaat- en kunstharsvloeren met oog voor detail en tot in de puntjes afgewerkt.

Kloosterstraat 26 3770 Riemst-Vlijtingen Tel.: +32(0)12-45 76 12 GSM: +32(0)497-45 06 09 info@johanhermans-schilderwerken.be www.johanhermans-schilderwerken.be

Wij zoeken gemotiveerde schilders met ervaring


Mosae I Reisartikel

Wandelaars steken de baai van de Somme over

> SaInt-ValéRy-SuR-Somme

> StReekpRoducten

Saint-Valéry-sur-Somme overtroeft Le Crotoy zowel in schoonheid als in sfeer. In Saint-Valéry-sur-Somme mag je het middeleeuwse stadsgedeelte niet misHet stadje ademt de echte Picardische charme en gastvrijheid uit. In lang sen. De oude vestingen op de heuvel bieden een schitterend zicht op de baai vervlogen tijden – voor de verzanding van de baai – bloeide de zouthandel er van de Somme. Je vindt er onder meer de ‘Porte Guillaume’ waarlangs een welig. Het Zoutpakhuis uit de 17de eeuw is daarvan een laatste stille getuige. geketende Jeanne d’Arc in 1430 door de Engelsen werd vervoerd op weg Bij het naderen van de kleine haven vallen meteen ook de kleurrijke huisjes naar de brandstapel in Rouen. Op zondag moet je er beslist de wekelijkse op. Hier vertrok Willem De Veroveraar in 1066 met zijn markt bezoeken. Meer dan de helft van de kramen verGoed schoeisel en een kopen producten en specialiteiten uit de streek. Zo vind vloot om de Engelsen in de slag bij Hastings te verslaan en koning te worden van hun land. Wellicht at hij voor zijn veronder meer slakken van de Marquenterre, honing uit verrekijker zijn beslist jedeerstreek, trek een bord ‘moules de Bouchot’. Deze Picardische moszeekraal, lamsoor en andere planten uit de baai, selen worden in de baai spiraalsgewijs aan palen gekweekt zilt lamsvlees, Sint-Jacobsvruchten en terrine van eend met geen luxe voor wie de en zijn iets kleiner en geler dan hun Zeeuwse zusjes. Hun zeekraal en tal van lokale specialiteiten. In de aangrenlange tocht aandurft. zende winkeltjes kun je likkebaarden bij de typische gâteau smaak is echter veel beter en ze zijn een stuk goedkoper. Voor ‘moules de Bouchot’ met friet betaal je hier niet meer battu (een gevulde cake), de bisteu (een typisch Picardisch dan 12 euro. Voor een viergangenmenu van gegratineerde coquilles, kabeltaartje met aardappelen, spek en room), een biertje gebrouwen met argousier jauw, blauwe kaas en tiramisu zowat het dubbele. Ja, in de baai van de Somme (een oranje duinplantje) en ander tongstrelend lekkers. kun je voor een bescheiden bedrag erg lekker eten en drinken. In de restaurantjes, links en rechts van de baai, serveren ze exquise voorgerechten zoals een salade van prei met kokkels en curry of een salade van paardenbloem met spek. Als hoofdgerecht zijn de eendenborstfilet met duindoornbessen, kip met cider of Picardisch witlof met Domartoise (een anijsbiertje) aan te bevelen. En als nagerecht moet je beslist eens proeven van kazen die luisteren naar welluidende namen als Le P’tit Gerberoy, Tomme, Maroilles, Rollot of Tricorne. Plaatselijke lekkere bieren heten Germinette, Colvert de Noël, Fanette, La belle Siske en Poppy. Dat laatste is een blonde pils die speciaal gecreëerd werd om de 90ste verjaardag van de slag om de Somme in 1916 te herdenken. maRquenteRRe

Op een boogscheut van Saint-Valéry-sur-Somme ligt het dorp le Pointe du Hourdel. Bij laagtij zie je er zeehonden op de zandbanken luieren. Op het uitgestrekte kiezelstrand is het vooral in de herfst en winter heerlijk uitwaaien. Aanrader is beslist het achterliggende duinengebied met de befaamde Grande Route van de Littoral. Dit wandelpad, dat evenwijdig met de Opaalkust tot in België loopt, biedt voortdurend een zicht op het Kanaal en staat bekend als één van de mooiste van Frankrijk. Goed schoeisel en een verrekijker zijn beslist geen luxe voor wie de lange tocht aandurft. Mooi en uniek is ongetwijfeld ook ‘le Parc Ornithologique du Marquenterre’ aan de monding van de baai. Het 260 ha grote terrein is een uniek natuurreservaat in de marquenterre, letterlijk vertaald: in de ‘zee in het land’. Het ligt op een belangrijke vogeltrekroute en er geldt al decennialang een jachtverbod. Daardoor werd het park het rijkste vogelgebied van Frankrijk. Omdat de trekvogels zich er veilig en beschermd voelen, kun je de anders vrij schuwe lepelaars, kraanvogels, meerkoeten, ganzen, eenden, smienten en ooievaars van dichtbij spotten en benaderen. In het park draven ook de Hensonpaarden rond. Ze zijn een geslaagde kruising van een Frans rijpaard met een Noorse fjordpony. Het resultaat is een paard met een hoog uithoudingsvermogen dat – vooraleer het afgericht wordt – enkele jaren in het wild mag rondlopen. Een paar honderd ervan worden thans ingezet op paardentochten die je bij de ingang van het park kunt boeken.

28


Leer nu golfen en dichtbij huis! 3 lessen voor €30 of 6 uur golfles en 6 maanden onbeperkt lidmaatschap op 9-holes Compact Course voor slechts € 199,- per persoon

Vraag aan een golfer waarom hij/zij golft. Hij/zij raakt niet uitgepraat; kom daarom eens kijken en ervaar wat u al uw leven lang gemist heeft! Op vertoon van deze advertentie ontvangt u sowieso een lekker pintje/pilsje

Maastricht

Lanaken

GOLfcLub Lanaken • InternatIOnaL GOLf MaastrIcHt • GOLfcLub MaastrIcHt beL VOOr Meer InfOrMatIe: +32(0)89 449123 Of + 31(0)43 3281740

info@internationalgolfmaastricht.com • www.internationalgolfmaastricht.com P.s. Wist u al dat de bouw van ons nieuwe clubhuis vergevorderd is?


Mosae I Reisartikel

De beroemde tuinen van de abdij van Valloires.

> AbbevIlle

> De AbDIj vAn vAlloIRes

Iets meer landinwaarts ligt het stadje Abbeville. Lang geleden werd het Niet ver van Abbeville, verscholen in de vallei van het riviertje de Authie, ligt het ‘Abbatis villa’ genoemd, het domein van de abt. Het was eigendom van de dorpje Valloires met de enige volledig bewaard gebleven Franse cisterciënzer nabijgelegen abdij van Saint-Riquier. In de middelabdij uit de 18de eeuw. In de imposante gebouwen vind eeuwen behoorde de stad, toen Abbegem genoemd, Nergens in Frankrijk kun je nog een klassieke kruisgang, een gewelfde kapittelzaal, tot het Ponteland, het meest zuidelijke gewest van salons in de stijl van Lodewijk XV, muurschilderingen uit de je de kleurrijke pracht 13de eeuw en zoveel meer. De kapel is één groot kunstwerk de Nederlanden. Ze was erg welvarend omwille van de handel in stoffen en wijn. Eerder, in 1096, verzamet z’n orgel, traliewerk, beeldhouwwerk in hout, lood en maren diversiteit van de melde Godfried van Bouillon (of van Bolen, met roots mer, zwevende engelen in papier-maché… Het kerkje is een in Munsterbilzen!?) er zijn troepen voor de eerste vier jaargetijden mooier van de laatste voorbeelden uit de bloeitijd van de barok. In de Kruistocht naar het Heilig Land. Ook in de vorige eeuw aangrenzende, schitterend aangelegde tuinen kun je genieten ervaren. was de stad een belangrijk militair bolwerk. In de eerste van een unieke rust en stilte. Nergens in Frankrijk kun je de wereldoorlog was Abbeville het hoofdkwartier van het kleurrijke pracht en diversiteit van de vier jaargetijden mooier Engelse leger. In de omgeving werd toen – net als in heel Noord-Frankrijk ervaren. En dat geldt eerlijk gezegd voor heel de Somme. – zwaar gevochten tegen de Duitse aanvallers. Nauwelijks een kwarteeuw Eddy Vandoren later, bij het begin van de tweede wereldoorlog, werd de stad op 20 mei 1940 grotendeels vernield tijdens Duitse bombardementen. Er vielen duizenden Foto’s: Holtackers Reclamegroep nv slachtoffers en de materiële schade was niet te overzien. Na de oorlog werd Abbeville geleidelijk aan terug opgebouwd. Dat gebeurde niet overal volgens de regels van de ruimtelijke ordening en dat is een minpunt voor het oude stadje. Hoe dan ook: als je er bent, moet je zonder fout een bezoekje brengen aan de flamboyante gotische Saint-Vulfran collegiale kerk, de Heilig Grafkerk, de Ursulinenpoort en het belfort. Dat laatste herbergt het stadmuseum met daarin een unieke collectie archeologische vondsten uit de Sommevallei, naast Picardische beeldhouwwerken en kunst van de artistieke scholen uit het Noorden. Het museum werd genoemd naar de wereldberoemde archeoloog Boucher-de-Perthes en omwille van de uitzonderlijke waarde werd het opgenomen op de Unescolijst van werelderfgoed.

30 De bloemenwei bij de abdij van Valloires.

De impossante gotische Saint-Vulfrankerk van Abbeville


Kom kijken en geniet van onze kerstshow!

Triumph Tree Forest Frosted 215cm: 199.95€ Met 10 jaar garantie en gratis Gek op Groen Agenda ter waarde van 9.95€

voor elke klant :

gratis decoratief windlicht ter waarde van 4.95€ bij elke aankoop vanaf 40€ Alle acties zijn geldig tot en met 8 december of zolang de voorraad strekt.

Tip : Heb je nog ecocheques? Wissel ze bij ons in voor energiezuinige LEDkerstverlichting. We hebben keuze uit meer dan 150 soorten LEDkerstverlichting !

Openingstijden: Ma 13.00-18.00u di-za 09.00-18.00u zo 10.00-12.30u

Kerstopenzondagen : 1 dec, 8 dec en 15 dec extra lang open van 10 tot 17u.

Staatsbaan 22 Neerharen-Lanaken Tel +32(0) 89 71 44 11

www.meijers.be

thuis in wonen

BILZEN BIESENPOORT, TONGERSESTRAAT

DILSEN-STOKKEM DE BRAMMERT, KORVERSTRAAT

MAASMECHELEN UIKHOVEN, RUITERSTRAAT

laatste 2 appartementen!

■ nieuwbouwappartementen te koop met ■ recente, kindvriendelijke verkaveling zonnig en groot terras ■ moderne nieuwbouwwoningen te koop ■ vlakbij autosnelweg E313 en het centrum waarvan 1 gebouwd en rest in opbouw van bruisend Bilzen. ■ sfeervolle cottagewoningen te koop, ■ gunstige prijs reeds gebouwd

■ rustige, aangename woonbuurt ■ laatste moderne woningen te koop ■ in opbouw, instapklare afwerking naar smaak van de koper ■ 1 woning weldra onmiddellijk klaar voor verhuis

Havermarkt 45, 3500 Hasselt 011 21 11 52 Bekijk het volledige aanbod op www.kolmont.com www.neven.be


Uw betrouwbare partner Verzekeringsmakelaar Agentschap Fintro

Wij wensen u prettige feestdagen !

Uw Bankier Als Fintro-Bankier bieden wij U, onder de koepel van BNP PARIBAS, totaaloplossingen voor al Uw financiĂŤle projecten. Wij combineren het uitgebreid aanbod van een grootbank met de warme ontvangst en de gedrevenheid van een zelfstandige.

Uw Verzekeringsmakelaar Als Verzekeringsmakelaar zoeken we voor U naar de beste PRIJS-KWALITEIT-verhouding op de markt en verdedigen wij Uw belangen. Onze onafhankelijkheid ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen is Uw garantie.

VERZEKEREN en BANKIEREN aan de kant van de klant Zakenkantoor DANNY JANSSEN I Hoogstraat 124 l ZUTENDAAL Tel. +32(0)89 61 21 47 I danny@kantoorjanssen.be I www.kantoorjanssen.be I cbfa 15359


Vastgoed te koop DILSEN-STOKKEM

LANAKEN

Bessemerstraat 152 - Prijs : € 185.000,-

Eikelenweg 79 - Prijs : € 299.000,-

Energiescore : EPC 574 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

Rozenlaan 16 - Prijs : € 370.000,-

Energiescore : EPC 273 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

LANAKEN-REKEM

LANAKEN-REKEM

Heirbaan 272 (Handelspand) - Prijs : € 445.000,-

Herenstraat 14 (Handelspand) Prijs : € 490.000,-

LANAKEN-VELDWEZELT

MAASMECHELEN

Energiescore : EPC 110 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

LANAKEN-SMEERMAAS

Maastrichterweg 212-214 - Prijs : € 865.000,-

Eindstraat 1A - Prijs : € 295.000,-

Omstraat 85 - Prijs : € 209.000,-

Energiescore : EPC 194-213 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

Energiescore : EPC 223 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

Energiescore : EPC 748 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

MAASMECHELEN

O

CH

A

M

n ri

te

be

n re

o ot

om pr

ed

o stg

va

Molenweideplein 17 I Pliniuswal 34/1 I Koningsstraat 53 3620 Lanaken I 3700 Tongeren I 3970 Leopoldsburg Quality Members CIB

Erkend Energie-deskundige VEA EP09973

Hoofdkantoor

info@machon.be

I

Bijkantoor

I

32

nv Machon Immobiliën & Advies

In

fo

Energiescore : EPC 271 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Vv)

89

&

ve

Wijnantslaan 19 - Prijs : € 950.000,-

Energiescore : EPC 450 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

00

Rooshaegenweg 10 - Prijs : € 269.000,-

rk

oo

v

s&

r aa

el

ak

dm

oe

tg as

N

p:

MAASMECHELEN

(VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

82

LANAKEN-NEERHAREN

Energiescore : EPC 683 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Vv)

82

Energiescore : EPC 305 kw/m2jaar - (VG-WG-Gdv-Gvkr-Gvv)

71

Onder de Bergen 21 - Prijs: € 315.000,-

LANAKEN

Bijkantoor

www.machon.be Fax 089/71 45 89

erkende vastgoedmakelaars BIV


Mosae i Gezond en wel

Een gezond hart en gezonde bloedvaten Eerder dit jaar verscheen in Dagblad De Limburger, dat Limburgers een grote kans lopen op hartkwalen. Dit onderzoek werd verricht door de Universiteit van Maastricht. Hoe kan dat toch, leven wij dan zoveel slechter, zijn we dan toch echte Bourgondiërs? Of dit nu wel of niet het geval is, het maakt eigenlijk niets uit, het staat als een paal boven water, we moeten gewoon veranderen. Ja ook U! Toen ik dat artikel las, dacht ik dat we wat hulp konden gebruiken en via deze editie van ‘Gezond en Wel’ probeer ik u een beetje bij te spijkeren. > CHolesterolverlaGers

> Hart- en vaatziekten

Het voedingspatroon moet (nog) meer bestaan uit verse groenten en fruit (de natuurlijke vezels zorgen voor een daling van het cholesterolniveau), minder vlees en veel meer vis (de omega-3 vetzuren in vis verlagen het risico op hartproblemen) en noten en zaden. Ook in deze zitten veel vezels en omega 3 vetzuren. En room, volle melkproducten, boter, volvette kaas, (vet) vlees, koekjes, gebak en snacks moeten minder gegeten worden. Uit een ander onderzoek blijkt dat cholesterolverlagers (statines) de bloedvaten juist beschadigen! Toch grappig of niet, iets wat gemaakt is om het cholesterol te verlagen en zo het risico op hartziekte te verlagen, blijkt in werkelijkheid gevaarlijk te zijn, doordat ze ziekteprocessen van hart en vaten juist versnellen! Deze middelen maken de bloedvaten harder, vormen de belangrijkste oorzaak van type 2-diabetes bij gezonde mensen en ze versnellen de belangrijkste ziekteprocessen bij mensen die reeds diabetes hebben. Tenminste volgens de onderzoekers van het Phoenix Veterans affairs Healthcare System in Arizona. In het kort, ze bevorderen de ontwikkeling van hartziekten en ook het voortijdig overlijden hieraan. De onderzoekers vrezen dat deze recente ontdekkingen slechts het topje van de ijsberg zijn van de bijwerkingen van statines! Vele onder u zullen nu denken: ‘Als dat zo is, waarom wordt het dan nog verkocht?’ Precies. Dat vraag ik me ook elke dag weer af als er weer iemand bij onze praktijk binnenkomt met een zak medicijnen! Met de kennis van nu, zouden statines nooit worden toegelaten! Al een aantal jaren kun je boter en andere producten kopen in de supermarkt (waar ik het merk niet van mag noemen) die je cholesterol zouden verlagen. Wist u dat deze producten verboden zijn in Canada, omdat het niet duidelijk is wat de bijwerkingen kunnen zijn. In Nederland worden deze (voedings)middelen ook nog eens vergoed! Het begint allemaal zo rond je 40ste, dus let op als u bijna 40 wordt, en bent u inmiddels de 40 gepasseerd, sluit u dan zeker aan bij die lange rij voor mijn praktijk! We denken ook niet na, als we honger hebben vullen we het lichaam en voe-

De risicofactoren die genoemd zijn in De Limburger zijn onder meer een te hoge nuchtere bloedsuikerwaarde, een te hoge bloeddruk, een te laag gehalte van het ‘gezonde’ cholesterol, een algemeen te hoog vetgehalte in het bloed en een te grote buikomvang. (Buikomvang bij mannen niet hoger dan 94 cm en bij vrouwen 80 cm.) Wie drie van de vijf afwijkingen heeft, loopt een veel grotere kans daadwerkelijk diabetes te krijgen en op het krijgen van hart- en vaatziekten. Eind september hoorde ik op de Belgische radio dat de aanwezigheid van zout in de Belgische voedingsmiddelen met zo’n 20% is gedaald. Hiervoor is gekozen omdat men hart- en vaatziekten wil terugdringen. Uiteraard kan ik hier achter staan, maar of alleen de beperking van zout hierbij helpt is nog maar de vraag. Alle beetjes helpen zeggen we dan maar. Willen we het echt een halt toeroepen, dan moeten we tot veel drastischere keuzes komen en moeten we als eerste de suikerindustrie aanpakken. En dan bedoel ik niet alles gaan vervangen door suikervervangers, want die zullen zeker niet gaan helpen. Erger zelfs: deze verergeren het probleem. Dus als eerste de lightproducten de vuilnisbak in! Nog een ander verhaal, laatst was bij Pauw & Witteman de Belgische arts Kris Verburgh in de uitzending. Hij is de auteur van het boek: ‘De Voedselzandloper’ en vertelde dat er een Harvard studie is geweest, waarbij hartpatiënten die op de wachtlijst stonden voor een hartoperatie, op een dieet van gezonde voeding waren gezet. Bij 80% van de mensen die op een gezond dieet waren gezet was de hartoperatie niet meer nodig! Dat is toch uiterst interessant. Dat moet toch veel hartpatiënten aanspreken, maar ik zie de mensen niet rijen dik voor mijn praktijk staan. Nee, we gaan liever eerst naar de dokter voor een pilletje, want dan ben je er tenminste vanaf! Tenminste dat is wat er wordt verteld. Maar het is verre van de werkelijkheid. Wist u dat de medische richtlijn is de patiënt eerst een poging te laten ondernemen om het te hoog cholesterolgehalte weg te werken via een verandering van het voedingspatroon? Het is pas indien de arts na 3 tot 6 maanden merkt dat de patiënt zich niet aan deze voedingsadviezen houdt dat er sprake is van medicijngebruik. Echter zie je helaas in enkele gevallen dat artsen deze stap overslaan!

34


Aantrekkelijk vastgoed - wonen en investeren

Lanaken - € 229.000,- k.k.

• • •

Volledig gerenoveerd herenhuis Bew. opp. 206m² - 3 slpks Laag schrijfgeld mogelijk!

Gvg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 354 kWh/m² UC: 1303212

Maasmechelen - € 259.000,- k.k.

• • •

Te renoveren vrijstaande villa Opp. perc. 1.725m² - 4 slpks Inpandige garage voor 3 wagens

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 684 kWh/m² UC: 1032749

Riemst - € 298.000,- k.k.

• • •

Recente woning van 2010 Opp. perc. 533m² - 4 slpks Kwalitatieve afwerking

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 120 kWh/m² UC: 1443540

Zutendaal - € 495.000,- k.k.

• • •

Vrijstaande villa Opp. perc. 1.212m² - 2 slpks Riante hobbyruimte

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Vv - EPC: 192 kWh/m² UC: 869599

Lanaken - € 319.000,- k.k.

• • •

Vernieuwde woning met handelsruimte Centrale ligging - Opp. perc. 444m² Moderne keuken - 3 slpks

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 496 kWh/m² UC: 1105459

Lanaken - € 398.500,- k.k.

• • •

Moderne woning op perc. 497m² Luxe maatwerkkeuken - 4 slpks Afgewerkte dakverdieping

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Vv - EPC: 132 kWh/m² UC: 686057

Lanaken - € 319.000,- k.k.

Lanaken - € 144.000,- k.k.

Volledig gerenoveerde woning Opp. perc. 1.109m² - 3 slpks Hoogwaardige afwerking

Appartement met terras 50m² Bew. opp. 80m² - 1 slpk Centrale ligging

• • •

Vg, Wg, Gvkr, Dv, Gvv - EPC: 174 kWh/m² UC: 1194603

• • •

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 249 kWh/m² UC: 1359393

Lanaken - € 269.000,- k.k.

• • •

Vrijstaande, te renoveren woning Bew. opp. 202m² - 4 slpks In te richten zolderverdieping

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 800 kWh/m² UC: 1333523

Lanaken - € 249.000,- k.k.

• • •

Vernieuwde halfvrijstaande woning Opp. perc. 558m² - 3 slpks Laag schrijfgeld mogelijk!

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 282 kWh/m² UC: 1269974

Lanaken - € 179.000,- k.k.

• • •

Te renoveren woning Opp. perc. 962m² - 3 slpks Laag schrijfgeld mogelijk!

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 702 kWh/m² UC: 1438703

Lanaken - € 142.800,- k.k.

• • •

Centraal gelegen appartement Bew. opp. ca. 97m² - 2 slpks Ondergrondse staanplaats - Kelderberging

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gvv - EPC: 206 kWh/m² UC: 1441975

Koning Albertlaan 97-99 | B-3620 Lanaken | T +32(0)89 73 01 01 | www.christoffels.be


Mosae I Gezond en wel

We denken ook niet na, als we honger hebben vullen we het lichaam en voeden we het niet. Honger wordt gezien als iets vervelends, het komt ongelegen, het is een obstakel om door te kunnen. Er wordt gewoon niet nagedacht of die vulling ook daadwerkelijk wel voeding is! Het is uitstel van executie! Als het olielampje in de auto begint te branden, steekt u het ook niet kapot met een schroevendraaier, nee we gaan naar de garage en laten de olie vervangen door goede olie! Als je je slecht kunt voelen door voeding, kun je je ook goed voelen door voeding! Denkt u daar eens over na. Dit wordt nog eens bevestigd door die Harvard studie. We moeten meer gaan plannen. Denk gewoon eens na als je ’s ochtends in de keuken staat wat je die dag wilt gaan eten. Maak het klaar en neem het mee op pad. Doe je dit niet, sta je om 11 uur bij de pomp je honger te stillen met iets wat dan op voeding lijkt en dan vragen we ons af waarom we meer kans lopen op hart- en vaatziekten.

Ook selenium heeft een belangrijk aandeel in de algemene gezondheid. In relatie tot hartziekte verlaagt het de totale en ‘slechte’ cholesterol in het bloed. Dit resultaat wordt al bereikt met 200 microgram selenium. Vier paranoten bevatten al 100 mcg selenium! Selenium beschermt ook nog eens tegen kanker en je schildklier werkt ook beter. Alleen al om deze laatste zouden we meer noten moeten gaan eten. Een goede schildklierwerking bevordert een slanke taille en geeft je meer energie. Op deze manier pakken we direct het probleem aan om van die drie tot vijf afwijkingen af te komen, die ik de 2e alinea heb genoemd. In de vorige editie van Mosae Magazine heb ik het over vasten gehad als laatste trend bij het afvallen, maar alle bovengenoemde zaken zijn hier ook met regelmatig vasten grotendeels te voorkomen. Nou zeg ik niet dat we massaal moeten gaan vasten (eigenlijk wel), want ik weet ook dat dit voor veel mensen te hoog gegrepen is. Begin eerst eens met een goed ontbijt en een goede lunch, en dan niet om 16 uur een cup-a-soup of alleen een appel, maar een stuk fruit en/of groenten mét een handje onbehandelde noten. Het avondeten moet bestaan uit veel groenten en liever vis dan vlees. Vervang aardappelen eens door de zoete aardappel (bataat) en de rijst en pasta eens door quinoa. Erg lekker en zorgt voor variatie op de tafel. Lieve mensen, ik heb veel uitroeptekens moeten zetten in dit artikel, een uitroepteken betekent gevaar, opletten geblazen. Ik wil benadrukken dat u goed moet nadenken over uw gezondheid. We kunnen allemaal een stuk ouder worden, maar vooral gezond ouder worden. Let op dat ook u uitroeptekens zet en bedachtzaam bent als u met gezondheidsproblemen kampt. Overleg met uw huisarts of er geen alternatieven zijn, laat hem dit artikel lezen en sluit u weer aan in die lange rij voor mijn praktijk. Ga preventief denken en niet curatief, op deze manier kunt u voorkomen dat u medicijnen moet gaan gebruiken. Een consult bij ons op de praktijk is vele malen goedkoper, dan elke maand een zak medicijnen gaan ophalen bij uw apotheek. Het einde van het jaar is weer in zicht en ik heb met mezelf de afspraak dat ik dan in mijn beste conditie ooit ben. Dat zou ook uw doel moeten zijn. Want als u er een nieuwjaarswens van maakt, bent u al te laat!

> Gezonde voedInG

Je cholesterol verlagen kun je ook met voeding doen. Vandaag de dag krijgt men massaal statines voorgeschreven en wordt er nauwelijks naar voedingstekorten gekeken. Verhoging van cholesterol in het bloed is vooral het gevolg van slechte voeding- en leefgewoonten. We moeten meer vezels uit groenten, fruit en noten gaan eten, dan dat we voor brood kiezen. Ook moeten we meer vetten uit vis en noten eten, dan uit vlees. Op deze manier krijgt u ook meer vitamine E binnen, wat ook bijdraagt aan betere cholesterolwaarden. Ook thee kan enorm helpen. In thee zitten flavonolen, maar ze zitten ook in appels, peren, uien en rode wijn. En dan niet van die flauwe grapjes maken, van o, dan drink ik wel wijn. Want dat zijn nou net die mensen die het het hardste nodig hebben! Uit onderzoek met meer dan 1000 vrouwen van 75 jaar en ouder is gebleken dat de personen met de hoogste inname van flavonolen 73% minder kans hadden op overlijden door een hartziekte in vergelijking met de leeftijdgenoten met de laagste inname van de flavonolen. Bioflavonoïden, is de verzamelnaam van een grote groep stoffen in het plantenrijk (men schat ca. 5000), waarvan vele een antioxidatieve werking hebben. Ze hebben dus een gezondheidsbevorderende werking, zonder bijwerkingen! In noten zit ook veel magnesium, erg belangrijk voor een normale bloeddruk. Een tekort aan magnesium merkt u vaak aan kramp in de kuiten en/ of een ooglid die trilt. In groenten en dan met name groene groenten zit veel foliumzuur. Ook foliumzuur draagt bij aan een stabiele bloeddruk. Echter bij het koken gaat veel foliumzuur verloren, eet dus ook geregeld uw groenten rauw.

Ik wil jullie fijne feestdagen wensen en een goed uiteinde. Laat u niet meeslepen in alle hectiek rondom de feestdagen en zorg goed voor uzelf. Maak u een paar keer in de week goed moe in de sportschool en zorg voor fatsoenlijk eten op je bord. Op deze manier kunnen we met de feestdagen gerust wat extra chocola eten, om in januari weer gewoon bedachtzaam te zijn. Aschwin van Diermen Foto’s: Holtackers Reclamegroep nv

36


)

0

kk ( ,

6

0 4.0

1 f€

91m2 tot 166 m2 2 & 3 slaaplkamers

a

n Va

Residentie “DAJO”

info@bogaertsvastgoed.be www.bogaertsvastgoed.be


Mosae i Wielen op de weg

CitroËn grand C4 PiCasso:

Stijlvolle, milieuvriendelijke ruimte De Franse autoconstructeur Citroën doet met de nieuwe Grand C4 Picasso zijn reputatie alle eer aan: afwerking, elegantie, prestaties en innovatieve elementen zijn niet makkelijk te evenaren. Deze nieuwe MPV (multiple purpose vehicle) is véél beter uitgerust dan zijn kleinere broertje, de C4 Picasso. Hij is van binnen aanzienlijk groter, beschikt over een forse bagageruimte en talloze opbergvakken, en is bovendien heel wat lichter en zuiniger dan zijn voorganger. Daarbij blijft Citroën trouw aan zijn karakteristieke identiteit: vering, souplesse en wegligging zijn subliem, terwijl de prijs op een eerlijke manier samengaat met de kwaliteit. De concurrentie is bij deze gewaarschuwd.

> Frans design

Het verschil met de vijfzits C4 Picasso valt meteen op zowel van buiten als van binnen. De volledig vernieuwde voorkant van deze nieuwe Grand C4 Picasso verschilt totaal van zijn kleinere broertje en is een streling voor het oog. De LED-dagrijverlichting is verfraaid met een aantrekkelijke chromen bies, de luchtinlaten in de voorbumper zijn iets bescheidener en de mistlampen zijn net wat anders verpakt. Van opzij zijn het vooral de opvallende dakrails die het aanzicht bepalen en de wagen een speciale look geven. De achterzijde valt dan weer op door de afwijkende deurklep en speciale lichtunits. Het is Frans design op z’n best. > ComFort

Van binnen komen de MPV-kwaliteiten pas echt tot uiting en valt opeens ook de enorme ruimte op. Die is in de eerste plaats te danken aan de 11 centimeter langere wielbasis ten opzichte van het vorige model. Voorin zit je op welgevormde zetels, met in optie het Pack Lounge, een weldadige relaxfauteuil voor de bijrijder met een verstelbare ondersteuning voor de onderbenen. De bestuurder geniet van een hoge, comfortabele zetel met aangename massagefunctie. Achterin zijn de vijf stoelen over twee rijen iets smaller en korter van formaat. De stoelen op de tweede rij zijn in de lengte over een afstand van 15 centimeter afzonderlijk te verschuiven. Dat vergemakkelijkt het instappen naar de twee stoelen

achterin. Met een eenvoudige handgreep kunnen deze laatste keurig in de bodem verzinken, zodat een vlakke laadvloer ontstaat. > FuturistisCh

Het strak gelijnde interieur van deze nieuwe Franse ‘voiture’ is bijzonder futuristisch. De panoramische voorruit en het glazen panoramadak bieden een ongekend uitzicht en geven een maximaal gevoel van vrijheid. Het typische, eigenzinnige dashboard oogt in eerste instantie heel cool en opgeruimd totdat je het contact inschakelt en de twee displays tot leven komen. Op het centrale 12-inch HD-scherm word je overspoeld met een overvloed aan informatie, iets dat vooral de jongere bestuurder zal aanspreken. Daarnaast bevindt zich het gebruiksvriendelijke 7-inch touchscreen voor navigatie, audio en allerhande instellingen voor rij- en veiligheidssystemen. Via de toetsen aan weerszijden van het scherm navigeer je snel naar het gewenste menu om vervolgens op het scherm de juiste instellingen of informatie te kiezen. Met de Citroën MultiCity Connect staan bovendien de nieuwste internetdiensten ter beschikking. > motoren

De nieuwe Grand C4 Picasso is beschikbaar in vijf verschillende benzine- of dieselmotoren die dankzij hun beperkte gewicht van amper 140 kg zorgen voor een lichte, soepele en milieuvriendelijke wagen. Daarbij is de BlueHDi-dieselmotor een pareltje. Citroën is maar wat trots op deze nieuwe motor, die dankzij allerlei innovatieve technieken nu al voldoet aan de Euro 6-emissie-normen. De 2.0 liter diesel is 150 pk sterk. In combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak noteert deze Grand C4 Picasso een verbruik van 4,2 l/100 km, met slechts 110 g/km CO2 uitstoot. De automaat scoort iets hoger, maar staat net als zijn handgeschakelde broertjes garant voor schitterende rijprestaties en rijplezier. Zakenlui, grote gezinnen en ook de ietwat oudere bestuurders zullen dit beslist waarderen.

38


Mosae i wielen op de weg

> Hoogwaardige basisuitrusting

De Citroën Grand C4 Picasso staat inmiddels al enkele weken bij de dealer. Hij is verkrijgbaar in vier uitrustingen: Exclusive, Intensive, Seduction en Attraction. De prijslijst start bij zowat 21.500 euro voor het eenvoudigste benzinemodel. De lichtste diesel kost zo’n 2.500 euro meer. Voor die prijs ontvang je dan ook ontzettend veel auto, want elke Grand C4 Picasso is standaard uitgerust met 6 airbags, ABS, ESP, intelligente tractiecontrole, elektrische stuurbekrachtiging, radio mp3 met zes luidsprekers en Bluetooth-functie, con-

necting box, bi-zone airconditioning, handsfree startkit, hill start assist, programmeerbare snelheidsregelaar en –begrenzer, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bediende ruiten voor- en achter, elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels en een voorlopige bandenreparatiekit. In optie zijn bovendien de allernieuwste snufjes inzake communicatie, parkeerassistentie en persoonlijke hebbedingetjes verkrijgbaar. Eddy Vandoren Foto’s: Holtackers Reclamegroep nv en Citroën

7 VISION 360

3,8 - 6,3 L/100 KM

P L A AT S E N

PANORAMISCHE VOORRUIT

BEDIENING VIA TOUCHSCREEN

INTERNETDIENSTEN

98 - 145 G CO2/KM Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be

NIEUWE CITROËN GRAND C4 PICASSO, DE TECHNOSPACE. De nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso laat u genieten van de beste technologie. Het interieur is nog ruimer geworden en biedt u 7 comfortabele plaatsen die baden in het licht dankzij de panoramische voorruit. Via het 7’’ touchscreen, het panoramische 12’’ HD-scherm dat u kunt personaliseren en de geïntegreerde technologieën bent u permanent verbonden met de buitenwereld. Geniet van ongeëvenaard rijplezier, terwijl u uw verbruik en CO2 -uitstoot perfect onder controle hebt. Rij vol vertrouwen door de wereld en u hebt de hele wereld in uw wagen. Er is al een nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso vanaf 18.440€ (1).

Afgebeeld voertuig: nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso Exclusive (opties: metaalkleur, meedraaiende bi-xenon koplampen, panoramisch glazen dak en 18’’ lichtmetalen velgen Eole). (1) Nettoprijs btwi van de nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 MAN Attraction, alle premies inbegrepen alsook de recyclagepremie(2). (2) Citroën neemt uw oud voertuig over voor 1.300€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso (behalve op Business). Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. Aanbiedingen geldig t.e.m. 30/11/2013 op alle nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso verkocht aan particulieren, niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig bij ons.

AUTO GEEBELEN nv - CONCEssiE CiTrOëN

rijksweg 646 - 3630 Maasmechelen tel. +32(0)89 761322 - fax +32(0)89 772319 - e-mail: info@autogeebelen.be www.autogeebelen.be De showroom van Auto Geebelen is elke werkdag open van 9 tot 18.30 uur. Zaterdag van 10 tot 17 uur. 39


OVERZETDAKEN DAKWERKEN SMEETS 5 goede redenen 1 Hoogwaardige dubbele pannen 2 30 jaar garantie

voor

3 Afwerking van a tot z met eigen plaatsingsdienst

na

4 Zaakvoerder komt ter plaatse opmeten voor een vrijblijvende offerte 5 Met renovatiepremie voordeel tot 30%

voor

na

infolijn: 089 86 43 18

Hoogstraat 39 3680 Neeroeteren-Maaseik | www.dakwerkensmeets.be | info@dakwerkensmeets.be

92325589.09

In december 2013 vieren wij de 10de jaargang van Mosae Magazine !

jaar

Daarom bieden wij u als adverteerder aantrekkelijke kortingen !* Eén jaar lang kunt u fullcolour adverteren aan het zwart/wit tarief. Deze actie geldt van december ‘13 t/m september ‘14 voor Mosae Magazine. Daarenboven kunt u bij het aangaan van een contract extra profiteren van de editiekortingen die gelden bij 3 plaatsingen: 10%, 4 plaatsingen: 12% en 5 plaatsingen: 15%. * Deze actie geldt alleen bij een rechtstreekse boeking (niet via een reclamebureau) en loopt uitsluitend in de tiende jaargang.


Mosae I Uit aan de Maas Een selectie uit het rijke aanbod aan concerten, speciale markten, belangrijke tentoonstellingen, beurzen… in onze regio. Omwille van het enorme aanbod aan kermissen, wandelingen, fietstochten, toneel- en filmvoorstellingen, carnavalsevenementen, kunstexposities… worden deze niet opgenomen. Voor informatie daarover verwijzen we u graag rechtstreeks naar de diverse toeristische diensten, culturele centra, bioscopen, kunstgalerieën, theaters of zalen.

Culinair praatje

España Ole! Als je Spanje zegt, gaan me de haren recht omhoog staan en dan denk ik -met alle respect voor iedereen die het wel leuk vindt- aan overvolle stranden met een gek die kokosnoten probeert te verkopen alsof het een bounty was! Aan drukke boulevards met enorme verlichting, “restaurants” die hun gerechten gefotografeerd tonen, echte vreetschuren. Aan onze Noorderburen die stevast met hun sleurhut naar de Costa’s rijden. Aan een gestrande Belg of Hollander die er een friettent openhoudt... Maar waar ik niet aan gedacht had overkwam me.

Bron: de websites van de gemeenten, VVV’s, toeristische diensten, theaterzalen of initiatiefnemers zelf. De redactie is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie. Indien u een evenement wil vermeld zien, mail dan de nodige informatie naar de uitgever, minstens drie maanden op voorhand.

30 november

20 uur

’t Raodhoes Spaubeek IERSE FOLKAVOND met o.m.

Ineke en ik, jazeker! We reisden naar ‘den Espagnol’ en wel naar het meest zuidelijke puntje! Goh, onze eerste dag; blauwe hemel, 25 graden en dat eind oktober op 3 uurtjes vliegen! Fantastisch was ook de residentie waar we mochten vertoeven. We gingen de stad verkennen en al vlug bleek mijn cliché beeld werkelijkheid te worden. Een kennis had ons een aantal prachtige tips gegeven en die volgden we diezelde dag nog en we namen de wagen het binnenland in. We kwamen aan in een prachtig bergdorp dat nog heel veel sporen vertoonde van de Arabieren die er ook ooit waren geweest. Na een uurtje rijden, lieten we onze wagen aan de kant en ging te voet verder.

Moragh

Info: J. Berends +31 (0)46 4432761

20 uur

Cultuurcentrum Asta Beek Concert Limburg Project Orkest: Musica Britannica Info: Asta +31 (0)46 4366926

20 uur

Even later hielden we halt bij een wel mooie ‘casa’. We besloten er iets te drinken. Het was geweldig hoe de ober ons benaderde, we vonden het zo geweldig dat we besloten een derderangs (iets anders was er niet) hotel te nemen en te blijven voor het diner... We werden ontvangen die avond als koningen door het voltallige personeel. Ik vroeg naar de wijnkaart en meteen sprong de eigenaar/ gastheer in de bres. Een mooie fles wijn werd bovengehaald en we raakten aan de praat uiteraard over gastronomie. Antonio Ortega, zo heette de man, vertelde me in geuren en kleuren over zijn terroir, lekker eten, prachtige wijnen en olijfolie. Hij toverde de ene tapas na de andere op tafel, allemaal even smaakvol. Tussen de tapas door waren Ineke en ik het interieur aan het bewonderen. Ineke had oog voor de details en ik voor de vele hammen die aan het plafond hingen. Plots viel mijn oog op een foto van Antonio. Hij was een gevierd toreador -stierenvechter- in zijn schaarse vrije tijd, al zag hij helemaal niet uit als een beul. Enfin. Antonio nodigde ons de volgende morgen uit om een wijngaard annex Iberische varkensboerderij en olijfolieproducent te bezoeken! En wat graag gingen we daarop in...

Maaslandcentrum Elsloo Concert Fanfare De Maasgalm: Movies in concert Info: Maaslandcentrum +31 (0)46 4373575

20 uur

Zaal De Dikke Stein Stein Concert The Choax (Tribute to the Hoax) Info: De Dikke Stein +31 (0)46 4373460

20 uur

Theater Karroessel Geleen Dialectconcert Sixpack: Verzet per duet Info: Karroessel +31 (0)46 7850710

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Concert Claudia Caffagni e.a.: La Reverdie Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

20 uur

Wordt vervolgd...

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert philharmonie zuidnederland: Blazers in de hoofdrol Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Danny Vanderhoven

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Stand-up comedy: Speelvogel Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

1 december

9 uur

Zaal Koninklijke Oude Harmonie Eijsden Snuffelmarkt Info: I. van den Boom +31 (0)6 22021841

11 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht

BRUIDSBEURS

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

19 uur

’t Paenhuys Riemst Concert Harmonieorkest Wilhelmina Wolder: Let’s dance

Info: Toerisme Riemst +32 (0)12 440375

1 tot 30 december

Centrum Maastricht

MAGISCH MAASTRICHT

Info: VVV Maastricht +31 (0)43 3252121

2 december

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Lebbis: Het Grijze Gebied Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Lees verder p.42 >>> 22

20 uur

41


Mosae I Uit aan de Maas

Handen te kort in het huishouden?

* Een dienstencheque kost 8,50€ (5,95€ na fiscale aftrek) en geeft recht op één uur huishoudelijke hulp.

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

4 december

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Lenette van Dongen: Roedel

20.15 uur Sint-Remigiuskerk Vucht Concert Lucile Boulanger & Armand De Pasquale: J.S. Bach

Vandaag doen al meer dan 6000 gezinnen beroep op een van onze 1300 goed opgeleide en bekwame huishoudhulpen voor: • schoonmaken van het huis en de ramen • wassen en strijken • kleine verstelwerken • boodschappen • bereiden van maaltijden

before

before

before

after

after

after

DOORLOPEND www.VONJAxl.nl DEMONSTRATIES GESCHENKEN EN KORTINGBONS VOOR IEDERE BEZOEKER

Groenstraat 58 – 3621 Rekem 0497 994 580 www.aromana.be

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.30 uur Theater Karroessel Geleen

Raymond Clement en Ivo Rosbeek

7 december

19 uur

Cultuurcentrum Asta Beek Indische dansavond met Straight

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Concert Raymond van het Groenewoud: Bijna volwassen

20.30 uur MECC Maastricht

The Ultimate Dance Experience

8 december

9 uur

Gemeenschapshuis De Stip Meerssen Snuffelmarkt

11 uur

Maaslandcentrum Elsloo Kerstmarkt Kaerserlei

11 december

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Show Christian Falla: The White Magic Tour

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert Rowwen Hèze: ’n Hemel op aarde

20.15 uur Sint-Pieterskerk Leut Concert Piet Van Bockstal & Yutaka Oya: Recital Francis Poulenc

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

OUdejaarscOnFérence

Info: Karroessel +31 (0)46 7850710

Info: Asta +31 (0)46 4366926

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

90’ FOrever –

Info: Back & Forward Productions +31 (0)45 2053343

Info: De Stip +31 (0)43 3650522

Info: Maaslandcentrum +31 (0)46 4373575

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

12 december

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Javier Guzman: Delirium II

20 uur

Cultureel Centrum Dilsen-Stokkem Muziektheater: Be Bonski’s kennen hun wereld

42

Theater aan het Vrijthof Maastricht Musical: Flashdance

2 nieuwe apparaten exclusief voor Lanaken

20 uur

SPECIALISATIE: DETOX AFSLANKEN ANTI CELLULITE VETVERWIJDERING HUIDVERSTEVIGING ANTI AGE/ RIMPEL

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

VRIJE TOEGANG

OPEN DEUR Zaterdag 30 november Van 10.00 tot 17.00

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

20.15 uur Cultureel Centrum Maasmechelen Concert Karsu Dönmez

Wacht niet langer en neem contact met ons op!

6 december

after

5, 7 en 8 december

Flexpoint Dienstencheques - Maasmechelen | Rijksweg 503 b3 3630 Maasmechelen | t: +32 (0)89 46 61 04 | f: +32 (0)89 46 61 09 e: dcmaasmechelen@flexpoint.be | www.flexpoint.be

before

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht International Comedy Night

Zin in meer vrije tijd? Vertrouw ons uw huishouden toe! Voor slechts 5,95€/uur* (prestaties, verzekering en kosten inbegrepen) kan u al beroep doen op een huishoudhulp.

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: WVC Dilsen-Stokkem +32 (0)89 790890


Mosae I Uit aan de Maas 12 t/m 14 december

13 december

20 uur

14 december

19 uur

20 uur

15 december

Theater Karroessel Geleen Luisterlezing Maurice Wiche: Componist Schumann

Sint-Pieterskerk Leut Concert Piet Van Bockstal &Yutaka Oya: De Lof der Lichtehid (Francis Poulenc)

L I N G E R I E

Theater Karroessel Geleen Concert Baltus & Co 2.0: Leedjes aan de keuke taofel

BH’S VAN A TOT G CUP PANTY’S EN HERENSOKKEN ONDERGOED EN NACHTKLEDING VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN Grote keuze in corrigerend ondergoed!

Info: Karroessel +31 (0)46 7850710

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

Bosstraat 66 • Maaseik T +32(0)89 56 21 12

21 uur

Voetbalkantine Membruggen Après-ski fuif

www.lingerieverlaak.be

20 uur

Info: N. Peeters +32 (0)479 262908

MAXIMILIAAN men’s fashion

MECC Maastricht Mega Vlooienmarkt

Info: VAC +31 (0)49 5588008

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Kerstconcert

Feestelijke koopzondagen 15 & 22 december 13.30 - 17.00 u

WolgA KozAKKen

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

20.15 uur Sint-Willibrorduskerk Eisden Kerstconcert Gemengd Koor Cantate

HUGO BOSS - CORNELIANI PAUL&SHARK - BRAX BRITISCH INDIGO FOR ALL MANKIND - ...

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

20.15 uur Conservatorium Maastricht Kerstconcert Ensemble Furiosi Berlin

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Paulien Cornelisse: Maar ondertussen

20 uur

VERLAAK

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

20 uur

ALLE TOPMERKEN ONDER ÉÉN DAK

Stadsschouwburg Sittard-Geleen OperaZuid: Carmen van Georges Bizet

17 december

15 en 22 december 2013

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Koopzondagen

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

in Maaseik

Info: Karroessel +31 (0)46 7850710

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Bilzen JAzz night: Concert Belgium Bigband ft. Lady Linn e.a.

14 en 15 december

Shoppen

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Cabaret Bart Cannaerts: Wanneer gaan we nog eens bowlen?

13 en 14 december

Theater aan het Vrijthof Maastricht Dansfestival Act YoUr Age

Bosstraat 65 • Maaseik • T0032(0)89 572919

www.maximiliaanmaaseik.be

ZIGGY

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Theater aan het Vrijthof Maastricht Theatershow Capetown Opera:

Exclusieve damesmode voor jong en oud

AfricAn Angels

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Onze merken: Rinascimento, Sarah Pacini, Batida, La fée Maraboutée, Smash en broeken Para Mi

20.30 uur Sint-Remigiuskerk Vucht Trompetconcert Nate Wooley

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

Ruime keuze, beslist een bezoek waard!

Bosstraat 77 • Maaseik

20.30 uur Onze Lieve Vrouwe Basiliek Maastricht Concert Choir of New College Oxford: Lees verder p.44 >>>

Openingsuren: Di-Zat: 10u-12u30 13u30-18u

noël, noël!

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555 43


Mosae I Uit aan de Maas 18 december

20 uur

20 uur

19 december

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Concert philharmonie zuidnederland:

virtUOOs vUUrWerk Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

19 uur

Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Leerlingen GoBiLijn: wintermusical Kouwe Kerst

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Philippe Geubels: Made in Belgium

20 december

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20 uur

Alden Biesen Bilzen Kerstconcert Bach Collegium

Info: Alden Biesen +32 (0)89 519393

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Nationale Reisopera:

20.15 uur Museumkerk Rekem Kerstconcert Neva Ensemble Sint-Petersburg

21 december

19 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Theatershow Derek Ogilvie: The Unexpected Tour

20 uur

Cultuurcentrum Asta Beek Kerstconcert Beeker Liedertafel

Theater aan het Vrijthof Maastricht Theatershow Sanne Wallis de Vries & Paul Groot: Adèle

26 december 2e KERSTDAG

11.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Kerstconcert Mastreechter Staar

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

17 uur

Paterskerk Rekem Kerstconcert Francis Chorum en Kamerkoor Concertato

27 t/m 29 december 20 uur

29 december

14 uur

Maaslandcentrum Elsloo Préselectie Verkiezing Miss Limburg Internationaal

4 januari

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Nieuwjaarsconcert philharmonie zuidnederland

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

4 en 5 januari

MECC Maastricht 22ste kever Winter Festijn

15.30 uur Onze Lieve Vrouwebasiliek Maastricht Kerstmatinee Toonkunstkoor Maastricht

Info: Maaslandcentrum +31 (0)46 4373575

Info: Kever Winter Festijn +31 (0)493 470060

Cultuurcentrum Asta Beek Nieuwjaarsconcert Gemengd Beeker Koorzang & Harmonie St.-Caecilia Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Onno Innemee: Ojee, Papadag!

19.15 uur Elsmuseum Beek Kerstconcert De Baeker Kleppermen

Info: J. Aussems +31 (0) 4373224

5 januari

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Lebbis: Het Grijze Gebied

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

7 januari

20 uur

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert philharmonie zuidnederland:

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Lezing Rik Van Cauwelaert: Wereldoorlog I

20.15 uur Cultureel Centrum Maasmechelen Eindejaarsconférence Michaël Van Peel: Van Peel overleeft 2013

21 en 22 december

22 december

Info: J. Meeuwis +31 (0)46 4747270

Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Kerstmusical De Kleine Trommelaar

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

Info: Cultureel Centrum Lanaken +32 (0)89 739850

Info: M. Delwaide +32 (0)479 635659

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Info: Asta +31 (0)46 4366926

il BarBiere Di siviglia

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

virtUOOs vUUrWerk

Info: Asta +31 (0)46 4366926

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

8 januari

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Ballet van de Staatsopera van Tatarstan:

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Concert The Dutch Eagles: Take it

Het ZWanenMeer

Centrum Bilzen Dickens’ Dagen: Nostalgische Kerstmis

9 januari

20 uur

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Theaterconcert Celine Cairo

Info: Huis van de Economie +32 (0)89 868320

15 uur

Kerk Nieuwdorp Stein Kerstconcert The Strings & DSM-koor

Info: A. Hermans +31 (0)46 4339903

16 uur

Zaal St.-Cecilia Kanne Kerstconcert Koninklijke Fanfare St.-Cecilia

Info: G. Thijs +32 (0)499 207782

19 uur

Kerk Schoonbeek Beverst Kerstconcert Pro Musica e.a.

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

44

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

10 januari

20 uur

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Max van de Burg: Schlemiel

Info: M. Leysen +32 (0)11 311082

Stadsschouwburg Sittard-Geleen

sOnnevelD, De MUsical Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555


Mosae I Uit aan de Maas 11 januari

20 uur

20 uur

11 en 12 januari

Actuelle

Stadsschouwburg Sittard-Geleen

NieUwjaarscoNcert

philharmonie zuidnederland

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Shop

La Bonbonnière Maastricht Concert Philharmonie Grand-Ducale et Municipale d’ Ettelbruck: Wiener Mélange

Rijksweg 403 Maasmechelen 0032(0)89-76 43 02

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

MECC Maastricht VakaNtiebeUrs voor bijzondere

Info: MECC +31 (0)43 3838383

11 en 12 januari

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert GUUs MeeUwis: Het kan hier zo mooi zijn

12 januari

16 uur

14 januari

15 januari

18 januari

20 januari

Info: Stichting Chrisjteijn +31 (0)43 4092969

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Concert Gerard van Maasakkers: Alleen

HANDTASSEN & MODEACCESSOIRES Zondag en maandag gesloten Iedere eerste zondag van de maand open van 13u30 tot 18u (behalve*)

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

wwww.coiffureshopactuelle.be

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Ali B: Ali beken(d)t Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.15 uur Cultureel Centrum Maasmechelen Yves Desmet: State of the Union – Venster op de wereld

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabarestafette: jong cabarettalent

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

· JUWELEN · HORLOGES · TROUWRINGEN · PARELS · HERSTELLINGEN IN EIGEN WERKHUIS · AANKOOP VAN GOUD

20.15 uur Sint-Pieterskerk Leut Nieuwjaarsconcert Quatuor Danel & Godelieve Schrama

GOUDSMID - JUWELIER

FANNY VAN DEN HEUVEL

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

HEIRSTRAAT 73 · VUCHT-MAASMECHELEN

T +32(0)89/76 56 95 · WWW.FANNYVANDENHEUVEL.BE OPEN: DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG VAN 14 - 20 UUR VRIJDAG VAN 14 - 18 UUR • ZATERDAG VAN 10 - 18 UUR ANDERE DAGEN OP AFSPRAAK

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Jazzconcert Ad Colen Kwartet

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

MECC Maastricht

14 uur

Sint-Christinakerk Eijsden Concert Jan Formanoy & Students: Van Bossa Nova tot Latin en Funk

17 t/m 19 januari

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.15 uur Conservatorium Maastricht Concert Michel Lethiec e.a.: Rossini

20 uur

16 januari

* In december is de shop iedere zonda zondag open van 13u30 tot 18 uur *

reizen

iNterclassics & topMobiel 2014

Info: MECC +31 (0)43 3838383

Theater aan het Vrijthof Maastricht Componistendag: S. Rachmaninov Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Comedy The Line Up: Seizoen III

Mopertingen (B) • Maastricht (NL)

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

Tel België: +32(0)89/61 59 33

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Lezing Michel Wuyts: Planeet Koers

Lees verder p.46 >>>

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

Tel Nederland: +31(0)43 3430886

www.robfelixglas.nl • info@robfelixglas.nl 45


Mosae I Uit aan de Maas

Advertentie 12 2013:Advertentie 4/11/2013 17:39 Pagina 1

21 januari

HARMONIEORKEST

DE VOLKSGALM

20 uur

22 januari

ZICHEN-BOLDER

12

20 uur

23 januari

Gastsolist:

25 januari

MANU MELLAERTS

Een waaier van licht klassieke muziek gekruid met musical-melodieën

28 januari

29 januari

Heirbaan 272a Lanaken-Rekem

Deskundige en zeer vriendelijke leiding. Goede reputatie. Erkend in BE & NL i.v.m. subsidie. Tarief bruto max € 495/mnd!

30 januari

Let op! Zaterdag 18 januari 2014: Open Deurdag van 11 tot 13 uur. U bent van harte welkom!

info2@patapoef.com www.patapoef.com

31 januari

www.VONJAxl.nl 46

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Lebbis: Het Grijze Gebied Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Scapino Ballet Rotterdam: Pearl

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Alex Klaasen: Spuitsneeuw Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Guido Weijers: V Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

11.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert Jora Fischer

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Theatershow Alex Klaasen: Spuitsneeuw

Sonneveld de MUSical

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

19.30 uur ’t Auwt Patronaat Beek Lezing: Bekende-beminde-beroemde en beruchte vrouwen

Info: L. Hoffman-Cals +31 (0)46 8502157

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Remko Vrijdag & Martine Sandifort: Hulphond

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.15 uur Sint-Remigiuskerk Vucht Concert Wibert Aerts

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Concert Jef neve: Sons of the New World

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Jeroen Leenders: Geen idee

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Niet Schieten!: Vrouwen willen maar 1 ding

20 uur

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Herman in een bakje Geitenkwark

20 uur

26 januari

7 december 2013 - 20.00 uur ‘t Paenhuys Riemst

Tel. 00 32 488 59 10 10 Tel. 00 31 6 58 00 22 58

20 uur

VVK: € 14,00 Info: tel. +32(0)12 45 11 39

0-3 jaar

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert Blaasorkest Conservatorium Maastricht

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert philharmonie zuidnederland: Orkest op volle sterkte Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555


Mosae I Uit aan de Maas

20.15 uur Cultureel Centrum Maasmechelen Cabaret Xander de rycke: Zijn Derde Show

20.15 uur Museumkerk Rekem Concert C. Spiegel String Quartet: Weens klassiek

Info: Cultureel Centrum Lanaken +32 (0)89 739850

1 februari

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Theaterconcert De Dijk: Kijk De Dijk

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

4 februari

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Concert Sandra & Jeroen van Veen: Canto Ostinato

20 uur

Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Lezing Mieke Mievis: Miekes mysterieuze lichaam

5 februari

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Guido Weijers: V

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret WoUter deprez: Hier is wat ik denk

6 februari

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Concert Danny & Henk: Jeugdherinneringen

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Cabaret Wim Helsen: Spijtig spijtig spijtig

20.15 uur Cultureel Centrum Lanaken Lezing Mieke Mievis: Miekes Mysterieuze Lichaam

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

Surf naar www.horrix.be Surf naar www.horrix.be

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

www.horrix.be

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

NIEUWE LOKATIE Industrieweg 16 Lanaken • Tel. 089 76 08 09 Fax 089 76 07 25 • GSM: 0485 55 80 07 • info@horrix.be

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

Info: Cultureel Centrum Lanaken +32 (0)89 739850

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert Alex Roeka: Gegroefd

2.300 uur Sint-Janskerk Maastricht Pianoconcert Severin von Eckardstein

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

7 februari

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Concert cesar zUiderWijk: Drummoires

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen Concert Laïs: Midwinter Tales

7 en 8 februari

www.grafmonumentenwesthovens.be

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Theatershow Eva Crutzen: Bankzitten

8 februari 20 uur Lees verder p.48 >>>

• Rooshaegenweg 66 - 3630 Maasmechelen • Europalaan 66 - 3650 Dilsen-Stokkem • Tel.: 089 77 18 89

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Kies daarom voor kwaliteit, service en duurzaamheid.

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

94009000.08

Een veranda bouw je voor het leven.

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Geopend: di t.e.m. vr: 10u - 18u za: 10u - 16u

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Kataklò Athletic Dance Theatre: Puzzle Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

47


Mosae I Uit aan de Maas

TEGELS MOCO

9 februari

VLOER-, WANDTEGELS & NATUURSTEEN

20 uur

10 februari

20 uur

11 februari

Prettige Feestdagen!

20 uur

12 februari

20 uur

20 uur

13 februari Bezoek ook onze website: www.tegelsmoco.be

Hegstraat 37 3631 Kotem - Maasmechelen

tegels@moco.be I T 089/76 04 38 I F 089/77 17 42 I GSM 0496 26 15 78

Toonzaal open van ma-vr 9-18 uur Za van 9-12 uur - namiddag op afspraak via gsm

Topmerken I Eigen vakkundige plaatsing I Goede service

VAKKENNIS kent geen grenzen

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Theatershow Hans Liberg: Attaca Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Theater aan het Vrijthof Maastricht Theatermusical: De Kleine Blonde Dood Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Jazzconcert Kapok

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20 uur

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret PHiLiPPe geUbeLs: Made in Belgium

Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

20.15 uur Sint-Remigiuskerk Vucht Concert Capilla Flamenca: In de tuin der lusten

Info: Cultureel Centrum Maasmechelen +32 (0)89 769797

20.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Rob & Emiel: Geknipt en geschoren

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert philharmonie zuidnederland: Verrassend en vertrouwd

21 februari

Info: Cultureel Centrum Lanaken +32 (0)89 739850

20 uur

Theater aan het Vrijthof Maastricht Cabaret Paulien Cornelisse: Maar ondertussen

20 uur

20 uur

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

20.15 uur Cultureel Centrum Lanaken Cabaret eLs de scHePPer: Feest

20 uur

19 februari

48

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Kim van Zeben: Syndroom van Zeben

20 uur

18 februari

Watermolen 18, 0031 (0)43 361 62 62

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

14 februari VALENTIJNSDAG

www.pasmansgasgarde.nl MAASTRICHT

Theater aan het Vrijthof Maastricht Concert Nederlands Studentenorkest

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

15 februari

Pasmans Gasgarde nu ook úw partner in de Belgische grensstreek.

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Centrale verwarming (cv/combi)ketels, loodgieterswerk, sanitaire installaties, ventilatie en airconditioning, technisch beheer, service en onderhoud en projectmanagement. Bij nieuwbouw of renovatie. Onze vakkennis is grensoverschrijdend, daarom één partner voor al uw installatie- en servicewerkzaamheden, ook in België.

Theater aan het Vrijthof Maastricht Kataklò Athletic Dance Theatre: Puzzle

Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Cabaret Wouter Deprez: Hier is wat ik denk Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

Theater aan het Vrijthof Maastricht Theaterconcert Abafazi: Afrikaanse show Info: Uitbalie +31 (0)43 3505555

Stadsschouwburg Sittard-Geleen MUsicaL: De Kleine Blonde Dood Info: Uitbalie +31 (0)46 4524400

20.15 uur Cultuurcentrum De Kimpel Bilzen KLeinKUnsteiLand: Humor was nooit ver weg

Info: Cultuurcentrum De Kimpel +32 (0)89 519530


www.cornerstones.be

www.cornerstones.be


www.holtackers.be

Bijouterie & Mode-Accessoires

Ook open op: • • • •

ZONDAG 15 EN 22 DEC VAN 13-18U MAANDAG 23 DEC VAN 10-18U DINSDAG 24 DEC VAN 9.30-17U DINSDAG 31 DEC VAN 9.30-16U

‘Galerie Rubens’ • Stationsstraat 58 bus 13 • B-3620 Lanaken • T:+32(0)89/71.37.10 www.esterella.be • Open: maandag 13.30-18 u. • dinsdag-zaterdag 9.30-18 u.

Mosae 12-2013  
Mosae 12-2013  

© Een uitgave van Holtackers Reclamegroep - Gratis huis-aan-huis magazine in beide Limburgen op 117.000 exemplaren

Advertisement