Page 1


4 In

ani

mirra 5

na knihy stačí čas

akreditačná komisia rozhodne v septembri

Pokiaľ vás vytáča čakanie v rade na objednávanie kníh, konečne si vaše nervy oddýchnu. Od januára sa totiž v knižnici na Skladovej ulici mení spôsob požičiavania literatúry.

V poslednej dobe sa čoraz viac hovorí o zlúčení dvoch trnavských univerzít, či prípadnom odobratí štatútu univerzity našej alma mater. Aby sme uviedli šíriaci sa poplach na správnu mieru, prinášame viac svetla do týchto „tajomných" záležitostí.

„Chystáme prechod na objednávanie kníh cez online katalóg," hovorí o pripravovaných zmenách vedúca fakultnej knižnice Stanislava Kovalčíková. „V katalógu môžu vyhľadávať všetci študenti, no objednať knihy si budú môcť len registrovaní členovia knižnice," dopĺňa knihovníčka. Do katalógu sa čitatelia dostanú cez sekciu „Študenti" v hlavnom menu na webe univerzity. Po kliknutí na odkaz „Knižnica" sa objaví úvodná stránka online katalógu Univerzitnej knižnice. V zložke „Autentifikácia - Prihlásenie čitateľa do katalógu" nájdu čitatelia prihlasovací formulár k svojmu kontu. Pri vpisovaní mena a priezviska od nich bude systém žiadať aj zadanie čísla ISIC karty. Tí, ktorí pri registrácii v knižnici číslo ISIC-u nenahlasovali, budú tak musieť urobiť osobne v knižnici. Objednávanie sa bude týkať aj čerstvej nádielky publikácií. „Máme plnú skriňu nových kníh, ale zatiaľ ich evidujeme a nahadzujeme do katalógu. Prístupné budú od januára alebo začiatkom nového semestra, ked' prejdeme na nový systém," informuje pani Kovalčíková. „Knihy sa snažím objednávať tak, aby sa tu našlo niečo zo všetkých odborov, ktoré študenti potrebujú. Požiadavky si niekedy dávajú pedagógovia, ale väčšinu kníh vyberám z knižných katalógov." Na otázku, či z peňazí, ktoré získala Fakulta masmediálnej komunikácie z európskych fondov, dostane niečo aj knižnica, knihovníčka odpovedať nevedela. „Bola by som veľmi rada, keby sa zväčšili priestory knižnice. Mám určitú predstavu, ale to by som obrala pedagógov o kabinety," smeje sa. „Počet študentov sa zvyšuje, takže viac miesta by sme privítali. Som ale rada, že máme väčšiu miestnosť ako kedysi." Pred rokom 2004 totiž knižnica sídlila v miestnosti AM 0, kde boli regály s knihami a v susednej kuchynke bola študovňa. S novým rokom pribudne na „Skládku" ešte jedna zmena. Tlačiť dokumenty z USB kľúčov budeme musieť o dvere ďalej. V kopírovni budú k dispozícii dve kopírky a počítač. Prechod na euro v knižnici ešte neriešili. „Po prepočte platieb za knižničné služby na novú menu nám vychádza veľmi smiešna suma. Všetko budeme teda musieť prekonzultovať s Univerzitnou knižnicou, s ktorou sme prepojení," dodáva na záver vedúca fakultnej knižnice.

K 1. októbru 2008 odovzdala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave hodnotenie o vlastnej činnosti v jednotlivých oblastiach na komplexnú akreditáciu za obdobie šiestich rokov. Hodnotenie zahŕňalo oblasti týkajúce sa jednotlivých fakúlt. Prvú oblasť tvorilo hodnotenie plnenia dlhodobého zámeru univerzity v oblasti štúdia, vedy a výskumu, zahraničné styky, sociálna práca študentov a zamestnancov a iné dodatočné informácie. Druhou oblasťou boli žiadosti o akreditáciu študijných programov na všetkých troch stupňoch VŠ štúdia. Filozofická fakulta ich podala dvadsaťsedem, Fakulta prírodných vied šesť a Fakulta masmediálnej komunikácie sedem. Treťou oblasťou boli podklady na získanie práva udeľovať vedecko-pedagogické tituly docent a profesor, teda získať spôsobilosť uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie. Štvrtou časťou akreditačného materiálu sú podklady na hodnotenie vedeckej, výskumnej, umeleckeja ďalšej tvorivej činnosti univerzity a jej fakúlt. O čo vlastne pri akreditácii ide? Akreditáciou v tomto smere rozumieme právo uskutočňovať štátne skúšky a právo udeľovať akademický titul. Táto akreditácia je však udelená len po splnení prísnych požiadaviek. Jednou z nich je napríklad aj miesto garanta predmetu, ktorý musí byť v prípade magisterského študijného programu nielen inaugurovaným profesorom, ale musí spĺňať aj vekovú podmienku. A konečnou piatou oblasťou boli podklady o začlenení vysokej školy. Vysoké školy (súkromné i verejné) sa delia na univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy. Do k t o r e j b u d e patriť UCM, sa dozvieme až po procese komplexnejakreditácie. Komplexné materiály, ktoré univerzita odovzdala, mali 9 000 strán. Akreditačná komisia vymenovala na posúdenie žiadostí univerzity dočasnú pracovnú skupinu, ktorej členovia sú odborníkmi v oblasti pedagogických, humanitných, sociálnych vied, vied o neživejprírode a v oblasti

Doba kráča míľovými krokmi a s nimi sa vyvíja ajuniverzitná knižnica. Ked' pred niekoľkými rokmi začínala, vyzerala asi takto >>>

text: milena kiripolská | alexa

liW

informatických vied. Po predložení akreditačných materiálov začala 1.10.2008 plynúť desaťmesačná lehota, v ktorej pracovná skupina AK naštuduje materiály, jej členovia navštívia danú univerzitu, stretnú sa nielen s pedagógmi, ale aj so samotnými študentami, či zamestnancami inštitúcie. Ďalej pripravia hodnotiacu správu pre Akreditačnú komisiu, ktorá bude na základe takýchto podkladov rozhodovať. AK oboznámi s hodnotiacou správou pracovnej skupiny aj rektora univerzity. Toto obdobie sa u nás končí 1. septembra 2009. Na základe rozhodnutia ministra školstva, ktoré svojimi dekrétmi zavŕši celý proces komplexnej akreditácie, univerzita získa nielen oprávnenia pre akademickú činnosť, ale aj dôležité vonkajšie stanoviská a hodnotenia svojej celkovej činnosti. AK svojím rozhodnutím môže navrhnúť univerzite zmenu alebo prispôsobenie istých skutočností, načo jej samozrejme poskytne lehotu. O zlúčení UCM a Trnavskej univerzity sa hovorilo už v minulosti, komisia ho navrhovala v rokoch 1999 a 2001. Nech už sa šíria akékoľvek informácie o stave našej univerzity a univerzít na Slovensku vôbec (lebo všetky verejné vysoké školy sa rovnako nachádzajú v procese komplexnej akreditácie), študentov sa žiadna zmena nedotkne. Pri odobratí akreditácie programu samotná univerzita musí navrhnúť študentovi doštudovanie svojho programu bud na inej univerzite alebo v inom odbore.

atteliér v cai O našom a k a d e m i c k o m dvojtýždenníku sa dozvedelo aj trnavské osadenstvo m i m o Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Mestská televízia Trnava informovala o jubilejnom 50. vydaní časopisu atteliér. V reportáži Trnavského magazínu televízia predstavila atteliér ako profesionálne a plnofarebné periodikum, ktoré má vyprofilované svoje zameranie a získaných čitateľov. Spomenula, že atteliér vznikol v roku 2003 na podnet študentov a mladých pedagógov a vo svojej päťročnej histórii bol niekoľkokrát ocenený v súťaži Štúrovo pero. Na záver zaželala MTT atteliéru veľa inšpirácie a chuť robiť aj naďalej kvalitnú žurnalistickú prácu. Príspevok bol vysielaný aj v ďalších regionálnych televíziách. Reportáž MTT z 50. jubilejného vydania atteliéru si môžete pozrieť prostredníctvom našej internetovej televízie na adrese tv.attelier.sk, alebo priamo na stránkach MTT.

pink freud anyone? Časopis Atteliér si vás dovoľuje pozvať na výstavu grafických prác

petry štefankovej ktorá sa uskutoční v priestoroch mediálnych ateliérov na Nevädzovej 5 v Bratislave

od 9. decembra 2008 do 28. februára 2009 rozhovor s touto mladou a svetoznámou umelkyňou žijúcou v Londýne sme priniesli v minulom čísle časopisu, ktorého elektronickú podobu nájdete na stránkach attelier.sk text: martina harvanová

foto: mtt.sk


attelier 4 / 2008-2009  

Akademický dvojtýždenník

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you