Page 1

1


PRESENTED BY


THE MAGAZINE SHOW Kindle Fire HD 8.9” Tablet

This newest addition to the existing line of Kindle e-Readers features rich color, deep contrast, and the highest resolution HD display ever. With the new tablet – available in 16 and 32 GB models – customers can have access to over 23 million movies, shows, magazines, songs, and audio books. Fast web browsing and video streaming are made possible by a dual-antenna Wi-Fi system. The tablet is engineered for a full multimedia experience, and its availability on the site gives people the chance to be a part of it and purchase at a reasonable price. Other features include a high definition camera, support for 1-Click shopping from Amazon, Bluetooth connectivity, text-to-speech, a 10-hour battery life, and more. It’s a whole lot, packed into just 20 ounces. List Price: US $269

ฉลองเข้าสู่ปีที่ 12 บนเส้นทางสื่อและเปิดตัวก้าวใหม่ของ The THM Before 12 จากจุดเริ่มต้นของคนทำ�หนังสือ Tropical art culture & Travel After 12 สู่ผลงานใหม่ AseanTripper, โรงแรมดี.com e-magazine, Metro Business & Leisure, สะบายดี The Magazine SHOW Must Go On การฉลองการก้าวเข้าสู้ปีที่ 12 บน เส้นทางสื่อ และเปิดตัวสื่อนิตยสารของ THE THM


ครั้งแรก! ของงานพบสมาชิกและคนอ่านของพวกเราในรอบ 12 ปี พร้อมชวนสมาชิกและคนอ่านมาชมการแสดงโชว์ MUAY THAI LIVE : THE LEGEND LIVES รอบพิเศษ 600 ที่นั่ง การแสดงโชว์อันยิ่งใหญ่ ผลงานโดย เอกชัย เอื้อครองธรรม ผู้กำ�กับภาพยนตร์ ละครเวทีและคอนเสิร์ต ผลงานคุณภาพ มากมาย อาทิ บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ 2 รางวัล และ 12 รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติทวั่ โลก, โรงงานอารมณ์ ได้รบั เกียรติให้ฉายในเทศกาล ภาพยนตร์เมืองคานส์ พร้อมกันนีค้ ณ ุ เอกชัย ยังได้รบั ยกย่องจาก นิตยสารเอเชียวีค ให้เป็น 1 ใน 20 ผูน้ �ำ ชาวเอเชียแห่งสหัสวรรษ ในด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมอีกด้วย

สถานที่จัดงาน

โรงละคร The Stage @ Asiatique โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (ใกล้ทางเข้าหลัก) วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. (วันและเวลา อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามได้จากที่ www.facebook. com/rongramdee)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามรายละเอียดการแสดง และกติกาการรับบัตรเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook.com/rongramdee หรือสอบถามได้ที่ 0-2939-5512-3 กองบรรณาธิการโรงแรมดี คุณหน่อย, คุณแอน


Cover Story

เจียงฮาย

แอ่ว พัก

13

สไตล์

โรงแรมสวย

24


intro แนวทางการบ่มเพาะ ปลูกสร้างความสุข มี ห นทางการนำ � เสนออั น หลายหลาก ตาม พฤติ ก รรมการรั บ สาร และการตี ค วามได้ รับกลับมาของใครแต่ละคน ในชัว่ โมงยามแห่งการเริม่ ต้นนับวันแห่งขวบ ปีใหม่ ใครที่พลันนึกถึงภาพตัวเองกับใคร สักคน หมู่เพื่อน หรือครอบครัวไปนั่งนอน แหมะ เดินแกว่ง ที่ ไหนสักแห่งในแผ่นดินขวานทอง การวางแผนเที่ยวอย่างมีแบบแผน เอาจริง ลงมือแต่เนิ่นๆ ย่อมส่งผลให้โอกาสในการเที่ยวสำ�เร็จเรียบเนียนได้ง่ายดายขึ้น ในโอกาสเริม่ วันใหม่ เดือนแรก ต้นปี เวลาดีอย่างนี้ ‘โรงแรมดี’ ยังคงนำ�เสนอเมนูแหล่งทีพ่ กั มีสไตล์ เอาใจคนช่างเลือกรับสาร มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

การไปเที่ยวเชียงราย เป็นเส้นทางคลาสสิค ที่คนไทยนักเที่ยว ไม่ควรพลาด หากไม่ไปอาจจะ เสียโอกาสในรับประสบการณ์ดีๆ เชียงรายมีดีกว่าที่คนรู้ เชียงรายน่ารักกว่าที่พูดกัน เชียงรายยังคงมีสิ่งเก่าดำ�รงอยู่ และมี สิ่งใหม่เกิดขึ้นมาอยู่เนืองๆ แม้ในช่วงหน้าหนาว ยังมีอากาศร้อน สร้างพลังขับเคลื่อนการทำ�งานของสมอง เช้าอากาศ เย็นสบาย กลางวันร้อนสูบฉีด กลางคืนหนาวได้ฟีลลิ่ง แม้ในช่วงหน้าร้อน ยังมีถ้อยคำ�นํ้าเสียงอันไพเราะ นุ่มนวล เจือปนอยู่ ในโทนเสียง สำ�เนียง ภาษาอันแตกต่าง มีความใจเย็นของผู้คน มีวัฒนธรรมอันหลากหลายของชนเผ่า แม้ว่าจะมีสาย หมอกหนาปกคลุม มีแสงแดดร้อนแรงกล้า คอยอาบห่มอาบชีวิตของผู้คนท้องถิ่น ขุนเขา ลำ�นํ้า ต้นไม้ ยังคงอยู่เคียงข้างความสันติของคนเชียงรายมาอย่างไม่เสื่อมคลาย เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ใครจะเชื่อว่าสิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้ นอกจากจะ ยึดโยงอยู่ไว้ในที่เดียวกัน แต่กลับไม่เคยส่งผลกระทบต่อความคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของคนเชียงรายได้เลย ว่ากันอย่างนี้แล้ว ก็เป็นเหตุผลอันทรงพลังเพียงพอที่เราจะสนับสนุน การท่องเที่ยวเชียงรายกันในปีนี้ ปีนี้...เรามาวางแผนมาเที่ยวรายกัน หาที่พักที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวอย่างแท้จริง ให้...อีแมกกาซีนโรงแรมดี ทำ�หน้าที่นำ�เสนอตัวเลือกที่พักอันหลากหลาย มอบให้คุณผู้อ่านเป็น ของขวัญ เป็นคู่มือนำ�ไปใช้ได้ตลอดปี ฉบับนี้ ‘แอ่วเจียงฮาย พัก 13 สไตล์โรงแรมสวย’ โรงแรมดีจัดให้ 25


Duo Editor

สองหัว ดีกว่า หัวเดียว การ l ท่อง l เท ี่ยว

วัฒนธรรมการเที่ยว บก.เกตุ : เที่ยวได้ทุกที่ ค้นหาบางสิ่งจากที่ ใหม่ๆ ค้นพบสิ่งใหม่ในที่เดิมๆ พบเจอบางคนที่ กลายเป็นเพื่อนร่วมทาง แบ่งปันรอยยิ้มให้เพื่อน ต่างถิ่น เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างก้าวเดิน บันทึก ความรู้สึกระหว่างเส้นทาง บก.บีเยศ : ได้เห็น ได้รับรู้ ได้ท�ำ ในสิ่งที่ไม่เคย

เที่ยวด้วยกัน บก.เกตุ : เที่ยวเป็นกลุ่มสนุกสนาน เที่ยวสอง คนมีคู่คิด หรือเที่ยวคนเดียวก็เป็นอิสระ บก.บีเยศ : ถ้าเคมีตรงกัน ถึงเวลาก็ว่างเอง เราว่าทุกอย่างมันจะมาเอง

เลิกเที่ยว บก.เกตุ : เมื่อไปมาครบทุกตารางนิ้วบนโลก บก.บีเยศ : ตังค์หมด ก็ไม่มีปากไม่มีเสียง

นิยามของคำ�ว่าท่องเที่ยว บก.เกตุ : คือการเดินทางที่สร้างความรื่นรมย์ ใจ ไปที่ไหน ใกล้หรือไกล ไม่สำ�คัญ ไปดวงจันทร์ หรือ เวียงจันทน์ ก็คอื ประสบการณ์การเดินทางดีๆ ในชีวิต บก.บีเยศ : ไม่มกี ารเดินทางครัง้ ไหนทีจ่ ะทำ�ให้ มนุษย์โง่ลง แม้ในการเดินทางแต่ละครัง้ ตัวเราเอง ก็อาจทำ�เรื่องโง่ๆ ลงไปบ้าง ทำ�เรื่องฉลาดไปบ้าง ท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกสะสม บ่มเพาะออกมา เป็นประสบการณ์ทยี่ ากเกินกว่าจะค้นหาได้ในตำ�รา แบบเรียน หรือในคำ�กล่าวอ้างใดๆ ถ้าเราต่างก็ได้ ออกเดินทางอย่างสม่�ำ เสมอ ระบบคิดระบบเหตุผล ของเราจะสร้ า งสิ่ ง หนึ่ ง ขึ้ น มา สิ่ ง นั้ น เรี ย กว่ า กระบวนการสร้างความหมาไม่รู้จบ 10


บันทึกนักเดินทาง เรื่อง | บีเยศ ภาพ l เกตุ พิทยากรศิลป์

ดูโอ้ บก. ตะลุย Ice World with DreamWorks Gang ในรอบ 10 ปีที่รู้จักกันมา ไม่บ่อยนักที่สองบก. จะมีโอกาสเที่ยว ต่างประเทศด้วยกัน เท่าที่ขุดความจ�ำได้ ก็มีมาดากัสการ์ และอินเดีย นอกนั้นจะเป็นทริปในประเทศอย่าง กาญจนบุรี กระบี่ ภูเก็ต เขาใหญ่ เกาะช้าง ก็นับว่าพอมีบ้าง หากนับจากขวบปีที่ผ่านมา อีแมกกาซีน โรงแรมดี ขอต้อนรับปีใหม่ ร่วมลดอุณหภูมิ เสนอ ‘สองหัว ดีกว่าหัวเดียว เทีย่ วด้วยกัน’ ตอน ดูโอ้บก. ตะลุย Ice World with DreamWorks Gang สนับสนุน การเดินทางโดย COTAI STRIP Resorts Macao เราสองคน (บก. เกตุ + บก. บีเยศ) ได้รับค�ำเชิญจากโคไทสตริป รีสอร์ท (Cotai Strip Resort Macao) ให้มาร่วมงาน Winter at Cotai Strip 12


งานเทศกาลฤดูหนาว ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีไฮไลต์ทนี่ กั ท่องเทีย่ ว ต่างรอคอย คือ The Ice World Exhibition นิทรรศการ น�้ำแข็งแกะสลักอินดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในเอเชีย พิเศษกว่า 2 ครัง้ ทีผ่ า่ นมาด้วย ตัวแอนนิเมชั่นยอดนิยมแกะสลักน�้ำแข็ง มากมายจากค่าย DreamWorks กระทัง่ กลาย เป็นชือ่ งานเท่ๆ ว่า Ice World with the DreamWorks Gang บนพื้ น ที่ ก ว่ า 1,600 ตารางเมตร ด้ ว ย ประสบการณ์ใหม่ในอุณหภูมิเยือกแข็ง -8 องศา เซลเซียส ณ บริเวณศูนย์นทิ รรศการ Cotai Expo จะว่ า ไปแล้ ว นี่ พ วกเราก็ เ ดิ น ทางมาเยอะพอ สมควร แต่เราทั้งคู้ก็ยังไม่เคยมาเที่ยวชมนิทรรศการ น�้ำแข็งแกะสลักแบบนี้เลย โดยส่วนตัวแล้วต้องบอก ตรงๆ ว่าเวลาได้ยินใครพูดว่ามาเที่ยวลักษณะนี้จะ

14

เฉยๆ ไม่ได้รู้สึกว่าอยากไปบ้างแม้แต่น้อย แต่ไม่ลอง ก็บังคับให้บก.เยศมาอยู่ในเฟรม (จริงๆ คือแกจะยืม ก็จะไม่รู้...ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองจะดีกว่า เรามาเป็นหนูทดลอง แล้วแกจะได้รู้ด้วยว่าแกยืนตรง ไหนถึงจะหล่อ - * -) ทีนี้เราก็เอาตัวมาแปะอยู่ตรงหน้าทางเข้าแล้ว ที่ ตรงนี้เห็นผู้คนและตัวแทนสื่อมวลชนจากหลายเชื้อ ถัดไปมีดอกบัวบานสะพรั่ง เห็นเค้าบอกว่า อันนี้ ชาติ มีการเข้าแถวส�ำหรับยืม (ฟรี) เสื้อคลุมกันหนาว สือ่ แทนการโอนอ�ำนาจการปกครองจากโปรตุเกสกลับ แบบมีฮู้ด ความสนุกมันเริ่มเกิดขึ้นตอนนี้แหละ “ของ สู้อ้อมออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (โอว...ลึก) เราเล็กไป” “ของชั้นใหญ่เกิน” “รูดซิบเองไม่ได้” “ขอ อีกตัวได้มั๊ย” เรียกว่าเฮฮากันตั้งแต่ยังไม่ได้เข้า ทีนกี้ เ็ ป็นโซน 2 อภินหิ ารไวกิง้ พิชติ มังกร เท่เนอะ เป็นการผจญภัยตามต�ำนานของเหล่าไวกิ้งและมังกร พอถึงเวลาเข้าชมแล้ว ใครจะหน้าแก่หน้าอ่อน ก็ เมื่อหนุ่มน้อยได้พบกับมังกรที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นจุด ดูเหมือนวิญญาณเด็กจะเข้าสิงร่างกันทันที อันนีไ้ ม่ตอ้ ง เปลีย่ นของชีวติ ครัง้ ใหม่ แต่พดู ก็พดู เถอะ ช่วงนีเ้ ริม่ รูต้ วั เมาท์ใครที่ไหน ก็ดูอย่างดูโอ้บก. นี่แหละ ดูอายุลด แล้วว่าแอสเซสเซอรีข่ องเราต่างก็ไม่พอ ก็หนั ไปดูสงิ่ มี ฮวบลงไปทันที ให้นำ�้ แข็งเป็นพยานเลย ชีวติ รอบตัวเราดูสิ ออพชัน่ ลึม่ !! อะไรเนีย่ ผ้าพันคอ ที่ ปิดหู หมวก ถุงมือ บางคนใส่เสือ้ ตัง้ 4 ชัน้ บางคนโปร ระหว่างค่อยๆ เดินเข้าไปใน 7 โซนมหัศจรรย์ เริม่ มากสวมลองจอนไว้ขา้ งในอีกตะหาก (เห็นกันจะๆ) ตัง้ แต่โซน 1 สิง่ ทีน่ า่ สนใจของมาเก๊า ประตูโบสถ์เซนต์ ปอล สัญลักษณ์แทนมาเก๊าทีใ่ ครๆ ก็รจู้ กั บก. เกตุ แล้วเราสองดูโอ้บก. ใส่กนั คนละสองชัน้ อะไรกันนี่?


มองกันไป มองกันมา เราสองบก. คงมีแค่สรีระอันเหมาะสมเท่านั้น (- -’) ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งป้องกันความหนาวยะเยือกให้เราก้าวผ้านต่อไปได้อย่าง ไม่ยากเย็น ในช่วงนีเ้ องทีเ่ ราได้รตู้ วั แล้วว่า เทีย่ วแบบนมี้ คี วามสุขไปอีกแบบ ชอบๆ (เข้าใจแล้วว่าท�ำไมคนอื่นเค้าชอบกันมาก) ขณะที่ขาก�ำลังชักน�ำให้ร่างกายกระเถิบตามไปข้างหน้า ตรงนี้เริ่มเข้า สู่โซน 3 แล้ว ที่รู้ก็เพราะว่าเห็นกังฟู แพนด้า เหล่าสหาย อาจารย์และเจ้า แพนด้า จอมยุทธทั้ง 5 ผู้ปกป้องหุบเขา เราก็เลยท�ำตัวเป็นแพนด้าเนียนๆ กันไปเลย แชะ ๆ ๆ ๆ เดินไปถ่ายรูปไปมันดีนะ หนาวสะใจดีด้วยโซน 4 เดอะครู้ดส์ เรื่องราว ของครอบครัวแรกบนโลกทีอ่ อกเดินทางค้นหาทีอ่ ยูใ่ หม่ จนได้พบกับดินแดน มหัศจรรย์ โซนนี้สวยมีอะไรให้ดูเยอะดี ถึงตรงนี้ต้องเบรกเอี๊ยด!! เพราะโซน 5 มาดากัสการ์ สไลเดอร์ ดูไม่ น่าพลาดดว้ ยประการทัง้ ปวง แทบจะเขวีย้ งกล้องไปเก็บไม่ทนั เราก็ผลัดกัน ไปลั่ลล้ากับการลื่นลงบนสไลเดอร์น�้ำแข็งที่ดูช่างน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆ และ ยังมีตวั ละครสงิ โตเจ้าป่าอเล็กซ์ ม้าลายมาร์ตี้ ฮิบโปกลอเรีย และยีราฟเมล แมนมาคอยสร้างความเพลิดเพลินให้อีกด้วย

16


เมื่อกระโดดเข้ามาในโซน 6 เชร็ค ก็เป็นคราวของเจ้ายักษ์เขียว ผู้ต่อสู้กับ มังกรชัว่ ร้าย เพือ่ ช่วยเจ้าหญิงและกอบกูอ้ าณาจักร ทีท่ ำ� ให้บรรยากาศเต็มไปด้วย รอยยิ้มและความร่าเริง เราต่างก็ผลัดกันถ่ายรูปอย่างเมามัน (ไม่มีใครยอมใคร) จบด้วยโซนสุดท้าย โซน 7 การแข่งขันภาพวาดของชุมชนในมาเก๊า กับ ไอเดียดีๆ ในการน�ำภาพวาดจากผู้ชนะทั้ง 6 ท่าน มายกย่องด้วยการน�ำมาแกะ เป็นรูปสลักอันสวยงาม อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกัน นับเป็นผลงานอันน่า ภาคภูมิใจไปอีกนานแสนนาน ไม่น่าเชื่อว่านิทรรศการน�้ำแข็ง จะท�ำให้เราสองคนสดชื่นกันได้ชนาดนี้ เป็น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท�ำให้เราได้รูปถ่ายกันเป็นจ�ำนวนมาก ไม่น่าเชื่อเลย ขอ สารภาพว่า ประทับใจมาก เกินคาดหมายของความรู้สึก ถูกใจสีสันของน�ำ้ แข็ง แกะสลักมันสวยแปลกตามาก ไม่นึกว่าจะดีอย่างนี้ ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเที่ยว นิทรรศการนี้ในปีต่อๆ ไปอีกแน่นอน นานๆ บก. เกตุกับบก. บีเยศจะได้เที่ยว ด้วยกันอย่างนี้บ้าง มันดีจริงๆ น...หนาวๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการ Ice World with the DreamWorks Gang • เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 16 มีนาคม 2557 • เปิด 11.00 น. – 20.00 น. (เปิดให้ชมรอบสุดท้าย 19.30 น.) • สถานที่จัดแสดง Cotai Expo Hall F, The Venetian Macao • ราคาบัตร 100 เหรียญ HKD / MOP ต่อคน www.venetianmacao.com/ice-world

ขอขอบคุณ

Ice World, Winter at Cotai Strip ผู้สนับสนุนการเดินทาง

18


Take a

Chance and

Get

Boobs

Some


ี ด ม ร แ ง ร โ | ำ � ท น ค ประธานผู้ก่อตั้ง

วิศิษฐ์ ชวลิตานนท์

รองประธานผู้ก่อตั้ง

มานะชัย อินทร์แก้ว

ที่ปรึกษา

ภูริต อภินันท์ธรรม

เดือนรัชดา ฉิมพาลี

บรรณาธิการรวมกันเฉพาะกิจ

เกตุ พิทยากรศิลป์

บีเยศ [สุรชัย ตันติโชติ]

ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์

กองบรรณาธิการ

มัลลิกา พุทธรักษา

สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

วาสินี อินทร์แก้ว

บรรณาธิการภาพ

นิพนธ์ เรียบเรียง

ช่างภาพ

ธันยรัศมิ์ สทรลักษณ์

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

ณัฐนรี มาทอง

ฝ่ายศิลป์

ธนวัฒน์ คงแสนคำ�

อภิชญา พฤกษอาภรณ์

บรรณาธิการออนไลน์

ขนิษฐา อรรฐาเมศร์

รองบรรณาธิการ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโฆษณา

ชญาดา อริยะพลเจริญ

พุฒิพัฒน์ ธรรมวิชัยศรี

ฝ่ายการตลาดและโฆษณา

กานต์พิชชา ฆ้องประเสริฐ

ไพลิน จิตต์ชื่น

ธุรการ

กาญจนา เยยะพันธ์

THE THM CO.,LTD. 8 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 โทร. +66 (0) 2939 5512-3, 2939 5488 แฟกซ์ +66 (0) 2939 5477


CONTENTS 12 24 52

บันทึกนักเดินทาง : ดูโอ้ บก. ตะลุย Ice World with DreamWorks Gang Cover Story : แอ่วเจียงฮาย พัก 13 สไตล์โรงแรมสวย นอนแบบคนดัง : - นอนแบบ “โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ” - เลือกที่พักแบบ “แคน เดอะสตาร์” - นอนหรู อยู่สบายสไตล์ “สต๊อป เดอะสตาร์” - “หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ” กับที่พักในแบบที่ชื่นชอบ 56 [การ] โรงแรม : เลือกที่พักตามรอย “กินรี” 60 ห้องน้�ำ ห้องท่า : Jade Mountain, St.Lucia 62 Signature dish ‘chef’ : ศิลปะในการทำ�อาหารของเชฟ “เจเรอมี่ ตูเรท์” 64 Long Mong Doo : Proud Phu Fah, Chiang Mai 66 Little big things : หลับสบ๊าย สบาย @ “Le MERIDIEN” Chiang Rai Resort 68 Look! : ไปเป็นมนุษย์หิน ฟลิ้นท์สโตนที่ “GAMIRASU HOTEL” กันเถอะ 70 Special Dish : Mezzaluna, Baan Dhalia 74 Embrance : ชิมเค้ก จิบชา กาแฟกลางสายหมอก @ เชียงราย 80 Special Report : “สิงห์” ชวนปั่นจักรยาน 3 เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในเมืองเชียงราย 84 Connection [โรงแรมเปิดใหม่น่ารู้จัก] : - สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางความหรูหรา @ “Away Chiang Kham Villa” - นอนแบบญี่ปุ่น @ “Chiang Rai Ryokan” 86 Very Hotel : “โรงแรมแคปซูล” มันคืออะไรกันนะ? 88 คุยกับนักปั่นตัวจริง : คุยกับกูรูเรื่องจักรยาน “อ.แซม” สะกดจิต ที่ปรึกษาและกรรมการ ชมรมจักรยานพับได้ ประเทศไทย 92 Sleep Slept ‘Slept’ : The Pullman Hotel, The Dolder Grand 94 Long Mong Doo : Park Hyatt, Sydney


the legend Maeklong

A Retro

Escape by the River

JANUARY SPECIAL WELCOME THE FIRST MONTH OF THE YEAR! Enjoy a discount of 40% for bookings Sundays thru Thursdays Enjoy a discount of 20% for bookings Fridays thru Saturdays Spend 1,000 THB or more in our restaurant, and receive a complimentary dish of delicious Pacific mackerel.

For more information, please visit www.thelegendmaeklong.com Reservations: +66 (0) 34 701121, 095 8305084


Cover Story

เจียงฮาย

แอ่ว พัก

13

สไตล์

โรงแรมสวย

24


intro แนวทางการบ่มเพาะ ปลูกสร้างความสุข มี ห นทางการนำ � เสนออั น หลายหลาก ตาม พฤติ ก รรมการรั บ สาร และการตี ค วามได้ รับกลับมาของใครแต่ละคน ในชัว่ โมงยามแห่งการเริม่ ต้นนับวันแห่งขวบ ปีใหม่ ใครที่พลันนึกถึงภาพตัวเองกับใคร สักคน หมู่เพื่อน หรือครอบครัวไปนั่งนอน แหมะ เดินแกว่ง ที่ ไหนสักแห่งในแผ่นดินขวานทอง การวางแผนเที่ยวอย่างมีแบบแผน เอาจริง ลงมือแต่เนิ่นๆ ย่อมส่งผลให้โอกาสในการเที่ยวสำ�เร็จเรียบเนียนได้ง่ายดายขึ้น ในโอกาสเริม่ วันใหม่ เดือนแรก ต้นปี เวลาดีอย่างนี้ ‘โรงแรมดี’ ยังคงนำ�เสนอเมนูแหล่งทีพ่ กั มีสไตล์ เอาใจคนช่างเลือกรับสาร มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

การไปเที่ยวเชียงราย เป็นเส้นทางคลาสสิค ที่คนไทยนักเที่ยว ไม่ควรพลาด หากไม่ไปอาจจะ เสียโอกาสในรับประสบการณ์ดีๆ เชียงรายมีดีกว่าที่คนรู้ เชียงรายน่ารักกว่าที่พูดกัน เชียงรายยังคงมีสิ่งเก่าดำ�รงอยู่ และมี สิ่งใหม่เกิดขึ้นมาอยู่เนืองๆ แม้ในช่วงหน้าหนาว ยังมีอากาศร้อน สร้างพลังขับเคลื่อนการทำ�งานของสมอง เช้าอากาศ เย็นสบาย กลางวันร้อนสูบฉีด กลางคืนหนาวได้ฟีลลิ่ง แม้ในช่วงหน้าร้อน ยังมีถ้อยคำ�นํ้าเสียงอันไพเราะ นุ่มนวล เจือปนอยู่ ในโทนเสียง สำ�เนียง ภาษาอันแตกต่าง มีความใจเย็นของผู้คน มีวัฒนธรรมอันหลากหลายของชนเผ่า แม้ว่าจะมีสาย หมอกหนาปกคลุม มีแสงแดดร้อนแรงกล้า คอยอาบห่มอาบชีวิตของผู้คนท้องถิ่น ขุนเขา ลำ�นํ้า ต้นไม้ ยังคงอยู่เคียงข้างความสันติของคนเชียงรายมาอย่างไม่เสื่อมคลาย เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ใครจะเชื่อว่าสิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้ นอกจากจะ ยึดโยงอยู่ไว้ในที่เดียวกัน แต่กลับไม่เคยส่งผลกระทบต่อความคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของคนเชียงรายได้เลย ว่ากันอย่างนี้แล้ว ก็เป็นเหตุผลอันทรงพลังเพียงพอที่เราจะสนับสนุน การท่องเที่ยวเชียงรายกันในปีนี้ ปีนี้...เรามาวางแผนมาเที่ยวรายกัน หาที่พักที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวอย่างแท้จริง ให้...อีแมกกาซีนโรงแรมดี ทำ�หน้าที่นำ�เสนอตัวเลือกที่พักอันหลากหลาย มอบให้คุณผู้อ่านเป็น ของขวัญ เป็นคู่มือนำ�ไปใช้ได้ตลอดปี ฉบับนี้ ‘แอ่วเจียงฮาย พัก 13 สไตล์โรงแรมสวย’ โรงแรมดีจัดให้ 25


เรื่องและภาพ ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์

Anantara Golden Triangle Resort & Spa เพียงวินาทีแรกที่ก้าวเข้าไปใน “อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�” แห่งนี้ก็ รู้สึกได้ถึงความหรูหราที่สะท้อนออกมาอย่างสวยงามสไตล์ล้านนาประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในล็อบบี้ บรรยากาศโดยรอบของโรงแรม เรื่อยมาจนถึงในห้องพัก ซึ่งมีระเบียงกว้างขวางสำ�หรับนั่งพักผ่อน ชมวิว สูด อากาศเย็นบริสุทธิ์ยามเช้า อ่างน้ำ�ขนาดใหญ่แบบเทอลาซโซ่ ตามแบบฉบับ ของอนันตรา มีกระจกเลื่อนระหว่างห้องนอนและห้องน้ำ� โดยสามารถเปิด กว้างเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามไปพร้อมๆ กับการผ่อนคลายกับการแช่ตัวใน น้ำ�อุ่นๆ อะไรจะสุขไปกว่านี้อีกละเนี่ยคุณเอ๋ย ไฮไลท์อกี อย่างของทีน่ คี่ อื สระว่ายน้�ำ ทีส่ ามารถมองเห็นวิวสุดสายตาของ ประเทศพม่า และลาว ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา ซึง่ นับเป็นสระว่ายน้�ำ เพียงแห่ง เดียวที่สามารถมองเห็นวิวของสองประเทศเพื่อนบ้านของเรา นอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังมีส่วนของแคมป์ช้าง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ช้างเร่รอ่ น โดยคุณสามารถเรียนรูแ้ ละเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กับช้างภายในแคมป์ อย่างในตอนเช้า ระหว่างที่รับประทานอาหารเช้าอยู่นั้น ก็จะพบกับความน่ารักของช้างน้อยที่จะมาเล่น และเรียกเสียงหัวเราะให้คุณ ยามเช้า รวมถึงมีโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ สัมผัสวิถีชีวิต ของช้าง ฝึกเป็นควาญช้าง นั่งช้างชมป่า นั่งช้างชมพระอาทิตย์ตกดิน กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับช้าง ทัวร์สามเหลี่ยมทองคำ� กิจกรรมปลูกข้าว สัมผัส ธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น และคลาสเรียนทำ�อาหาร 26


สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ สปา ฟิตเนส สนามสควอชในร่ม สนามเทนนิสกลางแจ้ง ห้องประชุม

จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี การบริการอันน่าประทับใจของพนักงาน ทุกคน ไม่ว่าต้องการอะไร พนักงานสามารถ จัดหามาให้อย่างรวดเร็ว รวมถึงทิวทัศน์อัน สวยงาม ความเป็นธรรมชาติของรีสอร์ทช่วย เติมความสดชื่นให้วันพักผ่อนได้เต็มที่จริงๆ

ประเภทห้องพัก Deluxe Three Country View Anantara Suite Anantara Three Country View Suite ราคา Low 35,000-43,000 บาท High 36,000-44,000 บาท Peak 39,000-47,000 บาท

229 หมู่ 1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0-5378-4084 www.anantara.com goldentriangle@anantara.com

27


เรื่อง บีเยศ ภาพ Katiliya Mountain Resort & Spa และ บีเยศ

Katiliya Mountain Resort & Spa, Chaing Rai

อารยธรรมแห่งการพักผ่อน ประดุจดั่งรสชาติการเดินทางอัน หวานหอม รีสอร์ทบนเนินเขา เติมแต่งความฝัน ความลึกซึ้งใน ศาสตร์ แ ห่ ง การออกแบบ ผลลั พ ธ์ จ ากการสั่ ง สมความคิ ด จินตนาการ และการเรียนรู้ การเริ่ ม ต้ น ทำ � ความรู้ จั ก เพื่ อ นใหม่ ที่ เ รี ย กขานนามว่ า ‘ธรรมชาติ’ ที่พักอบอวลด้วยกลิ่นอายความเป็นไทย มัณฑะเลย์ และยูนนาน ทุกห้องถูกสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าพักได้เลือกอย่างตรงใจ ว่าจะเลือกห้องพักสำ�หรับชมแสงแรกของวันใหม่ ยามดวงอาทิตย์ ขึน้ ทักทาย หรือรับชมความงามยามเย็นย่�ำ ค่�ำ สนธยา อาทิตย์อสั ดง

การเริม่ ทำ�ความรูจ้ กั กับเพือ่ นใหม่ทเี่ รียกขานกันว่า ‘ธรรมชาติ’ ความศักดิส์ ทิ ธิ์ แห่งการหลบซ่อนเร้นกายภายใต้คอยเซ็ปต์การเจาะจงให้เป็นที่พักแบบห้องสวีทอัน กว้างขวาง ฟังก์ชั่นตู้เสื้อผ้าที่ปรับให้เข้ากับการใช้งาน เสน่ห์ของการใช้ไม้เนื้อแข็ง ได้อย่างมีรสนิยม การเสพความผ่อนคลายในรังรักอันเรียบหรู ดูดี ขณะเดียวกัน ก็มอบความสบายได้อย่างไม่เคอะเขิน เมื่อความสุขกลายเป็นคำ�ตอบอันตรงใจ จะ มีที่อื่นใดมาเสมอเหมือน

28


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี เป็นความสะดวกสบายของทีพ่ กั ท่ามกลาง ความเป็นธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็อบอวลไป ด้วยศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่น น่าค้นหา

ประเภทห้องพัก Mountain Suites Katiliya Suites Superior Suites Duplex Suites 1 or 2 Bedroom Suite 3 Bedroom Suite Original Thai Suite ราคา Low 4,000-5,300 บาท High 5,400-6,700 บาท Peak 6,800-8,100 บาท

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส

388/1 หมู ่ 4 แม่ ส ลองใน ต.ป่ า ซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 0-5360-3000 www.katiliya.com info@katiliya.com 29


เรื่องและภาพ บีเยศ

Phu Chaisai Mountain Resort & Spa ท่ามกลางโค้งเว้าของขุนเขา ไอเย็นและหมอกจางๆ บางมุมของสวน ป่าในคอนเซ็ปต์ของรีสอร์ท ส่งผ่านความหนาวเย็นแต่อบอุน่ ภาพมุมกว้าง ไร้ขอบเขต ดาดฟ้าน่านัง่ เตียงนุม่ ๆ การพบกันอย่างลงตัวระหว่างพืน้ ผิว ของไม้ไผ่กบั ความด้านสากของดินเปลือย เสียงนกร้องสือ่ สารตรงระเบียง ความเพลิดเพลินของฝูงปลาในบ่อ แสงทอสีทองวาว หลังคาใบตองตรึง บทเพลงคลาสสิคขับขาน ดนตรีจากเปียโนขับกล่อม นับเป็นความชาญฉลาดในการออกแบบจัดวางบ้านพักอย่างมีศิลปะ ท่ามกลางภูมิทัศน์อันอัศจรรย์ชวนหลงใหล รีสอร์ทที่ต้องใช้แผนที่น�ำ ทาง ในการเดินเล่น เหมือนซุกซ่อนไว้ให้ไกลสายตาแต่กลับดึงดูดสายตาได้ อย่างเปิดเผย สถานที่ดีแบบนี้...อยากให้เธอมาอยู่ตรงนี้จัง

30


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี การสร้ า งบ้ า นพั ก ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ ธรรมชาติอย่างลงตัว ขณะเดียวกันก็ดูคล้ายกับ ว่าธรรมชาติต่างหากที่มาทีหลัง

ประเภทห้องพัก Bamboo Cottages Mountain Cottages Deluxe Mountain Cottages Pool Villas ราคา Low 2,500-5,000 บาท High 3,000-6,000 บาท

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ ห้องประชุม สปา

388 หมู่ 4 บ้านแม่สลองใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 0-5391-0500 www.phu-chaisai.com info@phu-chaisai.com

31


เรื่อง ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ ภาพ บีเยศ

The MANTRINI Chiang Rai

“เดอะ มันตริน”ี มีความหมายถึงผูห้ ญิงทีส่ วยงามและเพียบพร้อม บวกกับการที่เจ้าของดีไซเนอร์ของที่นี่เป็นผู้หญิง สไตล์ห้องพักของที่นี่ จึงออกมาในแนวเรียบหวาน ผสมผสานกับความเป็นล้านนาเข้าไปนิด หน่อย โดยจะเน้นให้มีมุมผ่อนคลายหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นโซนการ์เดน ท์วิว วิวสระว่ายน้ำ� โดยจะเน้นให้คุณรู้สึกสบายๆ เหมือนอยู่บ้าน สำ�หรับไฮไลท์ของห้องพักที่นี่ต้องยกให้ให้ห้อง “ดีไซเนอร์ รูม” ซึ่ง ออกแบบโดยคุณดุ๊ก-ภาณุเดช เป็นห้องที่มีขนาดกว้างถึง 60 ตาราง เมตร สีสันที่ใช้ค่อนข้างทึบไปซะหน่อย โดยมีอ่างอาบน้ำ�อยู่ด้านข้าง เตียงนอน เหมาะกับคู่ฮันนีมูน นอกจากนี้สิ่งของต่างๆ ที่นำ�มาตกแต่ง ล้วนสะท้อนความถึงความหรูหราได้เป็นอย่างดี การเดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้ก็แสนจะสะดวกสบาย เพราะอยู่ ใจกลางเมืองเชียงราย ติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ตรงข้าม กับ Big C หาง่ายมากๆ เลยจ้า

32


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี บรรยากาศภายในโรงแรมที่ร่มรื่นไปด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ ทั้งยังเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ จึงหมดกังวลในเรื่องของอากาศไม่บริสุทธิ์ไป ได้เลยจ้า

292/13 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 0-5360-155-9 www.mantrini.com info@mantrini.com

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ ห้องประชุม

ประเภทห้องพัก Superior Twin Bed Superior Garden Deluxe Designer Room Designer Suite 3203 Designer Suite 3201 ราคา Low 2,000-7,000 บาท High 3,500-11,000 บาท 33


เรื่องและภาพ ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์

The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa “เดอะ เลเจนท์ เชียงราย บูติค ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา” ห้องพักสไตล์เรียบง่าย โดยเป็นตึกสองชั้น การตกแต่ง ภายในก็ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น บ้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น พื้ น ปู น ผนังก็จะออกมาในสไตล์ดิบๆ มีมุ้งสีขาวเพิ่มความรู้สึกน่านอน ทั้ง ยังเพิ่มความเป็นล้านนาเข้าไปเล็กน้อยด้วยหมอน เฟอร์นิเจอร์ ภายในห้อง หากต้องการความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแนะให้เช็คอินที่ห้อง One-Bedroom Pool Villa เพราะเป็นห้องที่มีขนาดกว้างขวาง มีสระว่ายน้ำ�ส่วนตัวบริเวณหน้าห้องพักยังเป็นห้องที่สามารถมอง เห็นวิวริมแม่น้ำ�กกซึ่งทอดยาวไปไกลสุดสายตาอีกด้วยล่ะ

34


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี หนังสือเล่มโปรดซักเล่ม กับเครือ่ งดืม่ แก้วโปรด อ่านไป ดื่มไป ชมวิวริมแม่น้ำ� กกท่ามกลางความร่มรืน่ ของสวน พักกาย พักใจไปกับธรรมชาติรอบตัวเรา แค่นี้ก็ ฟินสุดๆ แล้ววววววววววววว

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ สปา ห้องประชุม

124/15 หมู่ 12 ถ.เกาะลอย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 0-5391-0400 www.thelegend-chiangrai.com info@thelegend-chiangrai.com

ประเภทห้องพัก Villas and Studios at The Legend Superior Studio Deluxe Studio Grand Deluxe One-Bedroom Pool Villa Two-Bedroom Pool Villa ราคา Low 2,600-12,500 บาท High 3,300-16,000 บาท

35


เรื่อง ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ ภาพ บีเยศ, Wanasom

Wanasom

Wellness & Aesthetic Resort

“วนาศรม เวลเนส แอนด์ เอสทีทิค รีสอร์ท” ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่สวยอันดับหนึ่งของ ประเทศภายใต้คอนเซปต์ University in the park ที่นี่จึงเป็น ทีพ่ กั ระดับหรูซงึ่ มีธรรมชาติสวยงาม ท่ามกลางขุนเขา บรรยากาศ ของวิวอ่างเก็บน้�ำ ขนาดใหญ่ ทีใ่ ห้ความร่มรืน่ และอากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเงียบ สงบเป็นส่วนตัว เหมาะกับการพักผ่อน อย่างแท้จริง ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์ล้านนา เรียบหรู อยู่สบาย ทั้งยัง สามารถเลือกผ่อนคลายไปกับการทำ�สปา ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาง วนาศรมผลิตขึ้นเอง อาทิ ครีมลำ�ไย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ�มาจาก ลำ�ไย ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของทางเหนือมาผลิตเป็นครีม ซึ่งทำ�ให้ ผิวหน้าชุ่มชื่น เปล่งปลั่งสดใส

36


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี บรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ และไม่ว่า จะเลือกพักห้องไหนก็สามารถมองเห็นวิวอ่าง เก็บน้�ำ ได้ทั้งหมด

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 0-5360-3600 www.mfu.ac.th/wanasom/th booking_wanasom@mfu.ac.th

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ สปา ห้องประชุม

ราคา Low 1,800-2,800 บาท High 2,400-3,500 บาท

37


เรื่อง บีเยศ ภาพ บีเยศ, Balcony Hill

Balcony Hill Resort ใครที่เบื่อภาพของตึกสูงระฟ้าการคมนาขนส่งแออัด ขอแนะนำ�บาลโคนีฮิลล์ รีสอร์ท ดินแดนแห่งความสุขสถานที่บ่มเพาะความรักอันโรแมนติก เจือปนด้วย บรรยากาศแห่งความฝัน เติมเต็มอรรถรสที่ขาดหายในชัวิตประจำ�วัน บ้านพักน่ารักๆ สไตล์อเมริกันคันทรี แห่งนี้ ถูกจัดวางอย่างลงตัวโดยมีทางเดิน ชิลล์ๆ รับอารมณ์เป็นตัวเชื่อม จนเหมือนได้มีส่วนร่วมในฉากของหนังรักต่างประเทศ สักเรื่อง ได้ฟีลมากสำ�หรับการเดินทางในช่วงที่อากาศเป็นใจ ที่พักสีหวาน น่าหลงใหลแห่งนี้ อุดมไปด้วยสิ่งดึงดูดใจอย่าง ล็อบบี้ขนาดใหญ่มี บริเวณสวนดอกไม้เมืองหนาวประดับเล็กๆ แฝงตัวอยูอ่ ย่างลงตัว ระเบียงส่วนตัวเอาใจ คนอารมณ์ศิลปินในบ้านพัก และห้องใต้หลังคา พื้นที่เล็กๆ ที่ขอตะโกนก้องร้องป่าว ดังๆ ว่า เข้ามาแล้วไม่อยากออกไปไหนเลย… เริ่มต้นวันใหม่ ไขรหัสลับ ปรับลุกส์ รื้อชีวิตอันน่าเบื่อ ชดเชย จัวหวะที่ขาดหาย แต่งแต้มเติมสีให้จิตวิญญาณ รักษาร่างกายและจิตใจไม่ให้ผุพังไปตามสิ่งแวดล้อมใน ชีวิตประจำ�วัน มีเวลาลงตัวได้เมื่อไหร่...จองเลยนะ

38


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี บรรยากาศในพื้นที่รีสอร์ทและความน่ารัก ของตัวทีพ่ กั ให้ความรูส้ กึ สดใส สบายใจ มีความ ส่วนตัว เห็นแล้วยิ้มออกอย่างร่าเริง เป็นที่พักที่ เหมาะกับการพักผ่อน โดยเฉพาะห้องใต้หลังคา เป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างแท้จริง

ประเภทห้องพัก Standard Deluxe Balcony Cottage Suite ราคา Low 1,700-2,600 บาท High 2,250-3,500 บาท

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส บริการนวด

193 ถ.แม่สรวย-ฝาง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 0-5378-6481-2 www.balconyhill.com

39


เรื่องและภาพ บีเยศ

Mon Maen Resort & Spa ที่พักขนาดเล็กบนเนินเขา ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ ส่งผ่าน ความเป็นล้านนา โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นบ้านดิน ระเบียงชมดาว และดาดฟ้าชมเมือง ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเหมือน ‘หมูบ่ า้ น’ ขนาดย่อมทีม่ ลี กู บ้านน่ารักๆ อย่าง บ้านชมฟ้า บ้านเคียงธาราและ บ้านพลับพลาวิไล ถ่ายทอดความเป็นบ้านได้อย่างน่าพักน่านอน ผ่อนคลายสบายตาด้วยภาพวาดของแมกไม้ นอนฟังเสียง น้ำ � ตกที่ ค อยปรนนิ บั ติ แว่ ว เสี ย งเพลงล้ า นนา ดื่ ม ด่ำ � ไปกั บ บรรยากาศความเป็นชนบท สัมผัสความมีน�้ำ ใจ ปล่อยวางกับความ รู้สึกอันอิสระอย่างเป็นกันเองของผู้คนภายในที่พัก มาเที่ยวเมือง เหนือ รับรู้เข้าถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ชิมอาหารพื้นเมือง เอนกายพักพิงกับส่ายลม เดินเล่นอย่างมีความสุข ให้บ้านดินเป็น คำ�ตอบของการเดินทาง 40


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี ที่ พั ก ถู กโอบล้ อ มด้ ว ยบรรยากาศอั น น่ า หลงใหลโดยรอบ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อาหารอร่อยถูกปาก

ประเภทห้องพัก Grand Deluxe Deluxe Superior Standard ราคา Low 1,500-3,950 บาท High 1,850-5,950 บาท

151 หมู่ 13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 08-9755-0911, 08-5708-3399 www.monmaen.com pb9891@hotmail.com, info@monmaen.com 41


ภาพ บีเยศ

Phowadol Resort & Spa Chiang Rai โดดเด่นด้วยการตกแต่ง

42


Low High

0-53871-8600

43


เรื่องและภาพ บีเยศ

RASA Boutique Hotel Chiangrai “รสา บูตคิ โฮเต็ล” ขับเคลือ่ นดีไซน์แปลกล้�ำ ด้วยพลังงานแห่งความสร้างสรรค์ หรูหราตามสไตล์โมรอคโค ผสมผสานความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน บรรเลงขับกล่อม ความร่วมสมัยอย่างแตกต่าง สร้างความแปลกใหม่เหนือใครใจกลางเมืองเชียงราย ขับอารมณ์ร้อนแรง จัดจ้านด้วยโทนสี เหลือง ชมพู ฟ้า ส้ม เขียวเบรกความรู้สึก ด้วยขาว ครีมไข่ไก่ ดื่มด่ำ�แบบเหนือใครกับ Freeze Bar รับลมเย็นกลางแจ้ง เปิดรับความเย็นในสระว่ายน้ำ�อันทรงพลัง เติมแต่งทุกสัมผัสรสด้วยอาหารและ ค็อกเทลในห้องอาหาร Rasablanca ที่ประดับตกแต่งไว้อย่างมีระดับ ใครนิยมชมชอบการถ่ายรูป เช็คอินโรงแรมบูติคแห่งนี้ รัวชัตเตอร์กันเต็มอิ่ม แชร์อวดรูปกันอย่างสนุกสนาน อยากได้บรรยากาศกระชากฮอร์โมนและรอยยิม้ มา พักดูสักครั้ง รับรองไม่ผิดหวัง

44


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี รายละเอียดรูปลักษณ์การตกแต่ง การใช้ โทนสี สร้างความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร ในจังหวัด

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ ประเภทห้องพัก Deluxe King Bed Deluxe Twin Bed Junior Suite King Bed

789/7 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 0-5371-7454-5 http://rasaboutiquehotelchiangrai.com Rasaboutiquehotel@hotmail.com

ราคา Low 1,500-3,000 บาท High 2,400-3,500 บาท 45


เรื่องและภาพ บีเยศ

Phufa Waree ภูฟ้าวารี เชียงราย เรสซิเดนท์ โรงแรมธุรกิจ ขนาด 70 ห้องพัก สไตล์โมเดิร์นล้านนา สร้างความประทับใจอย่างเกิน คาดหมาย ด้วยภาพลักษณ์อันมีรสนิยม แตกต่างด้วยฟังก์ชั่น การใช้งานที่น่าสนใจ เป็นสัดส่วน และมีความสมดุลในตัวเอง ทั้งห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องน้�ำ เป็นการตอบโจทย์ความ ต้องการที่ต่างกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของผู้พักแต่ละ คนในทีเ่ ดียวกันได้อย่างลงตัว คุม้ ค่า น่าประทับใจขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำ�คัญกับการออกแบบเป็นอย่างดี

46


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี เป็นโรงแรมที่ออกแบบการใช้งานได้เหมาะ สมกับคนทำ�งาน นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยวที่ อาจมาเป็นกลุ่ม หรือต้องการที่พักมาตรฐานดี แต่ใช้งบประมาณน้อย

ประเภทห้องพัก Superior Deluxe Grand Deluxe ราคา Low 900-3,000 บาท High 1,800-3,800 บาท

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ ห้องประชุม อินเทอร์เน็ต บริการนวด

888 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 0-5391-2333 www.phufawaree.com info@phufawaree.com 47


เรื่องและภาพ บีเยศ

PraiResort Nurn บ่อยครั้งที่คนเราอาจนิยมไถ่ถามตามหาในสิ่ง ที่ดูแตกต่าง ไกลห่างกับความเป็นตัวตนในชีวิตพื้น ฐานประจำ�วัน จนบางครัง้ อาจลืมนึกไปว่า แท้ทจี่ ริง นั้น ตัวเรามีสัดส่วนการใช้ชีวิตเป็นอย่างไร ที่พักบนปลายเนินเขา ที่มาของชื่อรีสอร์ท มี อาณาเขตเป็นพืชผักสวนครัว สวนผลไม้ปลูกกินเอง และธารน้ำ�ทำ�หน้าที่เป็นขอบรั้ว เดินผ่านซุ้มประตูทางเข้าแบบล้านนา ห้องพัก ที่ตั้งใจทำ�ไว้แบบง่ายๆ เพียง 5 ห้อง สะท้อนความ เรียบง่าย เพียงพอ ต่อแนวคิดของการทำ�รีสอร์ท ให้เป็นบ้านแห่งที่ 2 เอาไว้พักผ่อนส่วนตัวและแบ่ง ปันสำ�หรับเพื่อนฝูง สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ เป็นหัวใจหลัก ของที่พักแห่งนี้ สำ�หรับการหลบพัก ซ่อนกาย ที่ ไม่มีผู้คนพลุกพล่านมารบกวนจิตใจ หากฝันถึงที่พักในอุดมคติของกระแสหลัก มา ที่นี่คงไม่เหมาะ แต่หากค้นหาสถานที่สักแห่งเพื่อ ทำ�ความรู้จักตัวเอง หรือใช้เวลากับใครสักคน เพื่อ ทบทวนมิตรภาพ โดยพึง่ พาธรรมชาติเป็นเครือ่ งมือ ไม่แน่ว่า ปลายเนินรีสอร์ทอาจเป็นคำ�ตอบที่คุณ กำ�ลังตามหาก็เป็นได้

48


จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี ความเป็นบ้านสำ�หรับพักผ่อน ไม่เน้นสิง่ แต่ง เติมเปลือกนอก เหมาะกับคนที่อยู่ได้ในพื้นที่ที่ ไม่มีกิจกรรม อาหารภาคกลางอร่อยรสชาติ อร่อย มีชื่อเสียง

ประเภทห้องพัก Deluxe Studio ราคา 1,800-2,000 บาท

ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 089-181-8337 www.facebook.com/pages/PraiNurn-Resort prainurnresort@gmail.com

49


เรื่อง ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ ภาพ บีเยศ, ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์

I am chiang rai

White Brick Villa

โรงแรมน้องใหม่ในจังหวัดเชียงราย ก็เค้าเพิ่งเปิด บริการมาได้เพียงปีเศษๆ เท่านั้นเองน่ะสิ ภายใต้การ ตกแต่งที่ไม่เหมือนใคร โดยนำ�ปูนมาผสมกับอิฐ ผนัง ของห้องจึงมีทงั้ สีอฐิ และสีขาว เพิม่ ความเป็นเชียงราย ด้วยผ้าม่าน และของตกแต่งต่างๆ ที่สะท้อนความเป็น ชาวเขา อีกทั้งยังตกแต่งแต่ละห้องไม่เหมือนกันเลย นอกจากนีท้ ยี่ ยี่ งั ให้บริการอาหารซีฟดู้ ทีส่ ง่ ตรงวัตถุ ดิบสดๆ มาจากมหาชัย คุณจึงสามารถลิ้มรสอาหาร ทะเลสดๆ รวมถึงมีส่วนของ Bacony Garden นำ� เสนออาหารพื้นบ้านสไตล์อีสาน ตัวร้านตั้งอยู่กลางน้ำ� โดยนำ�ไหมาประดับตกแต่ง ซึ่งช่วยตอกย้ำ�ความเป็น อาหารอีสานของร้านแห่งนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 50


ประเภทห้องพัก Deluxe Deluxe Villa Premier Villa Cottage President thai house

จุดเด่นที่โดนใจโรงแรมดี ตั ว โรงแรมที่ ใ ช้ สี ข าวทั้ ง หมด รวมถึ ง ประติมากรรมแปลกตา ทั้งเด็กชาวเขา สัตว์ ต่ า งๆ แล้ ว ยั ง มี ห้ อ งพั ก หลากหลายสไตล์ ใ ห้ เลือกพักตามความต้องการ

ราคา Low 900-1,800 บาท High 1,300-2,500 บาท

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ ห้องประชุม

241 หมู่ 8 ป่าข่า-ป่าตึง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 0-5315-1270 http://iamchiangrai.com info@iamchiangrai.com

51


นอนแบบคนดัง เรื่องและภาพ ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์

นอนแบบ

” ญ ็ พ งเ ย ี เพ ย า งฉ ส แ ก น ช น “โม-ม รู้จักกับสาวตาโตน่ารักคนนี้ครั้งแรกก็จากละครเรื่อง “ลิขิตฟ้า ชะตาดิน” ของค่ายเอ็กแซ็ค ซึ่งออกอากาศทางช่อง 5 ในบทของ “ดวงยิหวา” กับบทบาทของสาวเรียบร้อย จากนั้นเธอก็มีผลงานผ่าน ตาให้เราได้ชมกันอีกหลายเรื่อง ไม่วา่ จะเป็น แผนร้ายแผนรัก มารกามเทพ ปีกมาร และขณะนี้ก็ก�ำ ลังถ่ายทำ�ละครพีเรียดเรื่อง “คุ้มนางครวญ” อยู่ นอกจากงานนักแสดงซึ่งเป็นงานหลักแล้ว ขณะนี้เธอก็ก�ำ ลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาการแสดง ซึ่งเป็นการเรียนที่เอื้อต่อการทำ�งานในวงการ รับบทหนักทั้งเรื่องงาน เรื่องเรียนอย่างนี้ ดังนั้นทุกครั้งที่พอมีเวลา โมก็จะหา เวลาออกเดินทางท่องเทีย่ ว โดยเธอชืน่ ชอบการไปเทีย่ วทะเลในประเทศ เพราะไปแล้ว รู้สึกสบายใจ ส่วนถ้าไปต่างประเทศ เธอก็จะชอบไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่วุ่นวาย ไม่ต้องเป็น เมืองที่มีชื่อเสียง ไม่เน้นช้อปปิ้ง แต่จะชอบเที่ยวพวกพิพิธภัณฑ์มากกว่า โดยโมเล่า ให้ฟังว่า “ถ้าทะเลในประเทศที่ประทับใจยังไม่มีนะ มีแต่ที่อยากไปแต่ยังไม่ได้ไปคือ เกาะ ตะรุเตา อาดัง หลีเป๊ะ ส่วนต่างประเทศโมชอบเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก เขาวางผังเมืองดี มากเลย เหมือนเมืองในเทพนิยายเลย ชอบมากค่ะ” นอกจากชอบเที่ยวสถานที่เงียบๆ แล้วเรื่องที่พักล่ะสำ�คัญกับโมมากแค่ไหน “สำ�คัญมากค่ะ เพราะการไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนการไปพักผ่อน ไหนๆ เราก็มาเที่ยวแล้วก็นอนดีๆ ไปเลยดีกว่า โมจะเลือกที่พักที่ไม่อยู่ใจกลางเมือง คนจะ ไม่พลุกพล่าน อย่างที่ไปมาแล้วที่ประทับใจก็ที่หัวหิน เขาตกแต่งสไตล์โมร็อคโค โมชอบแบบนี้ อยู่แล้ว เขาแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ เรสซิเดนท์ กับโรงแรม โมพักส่วนของโรงแรม ซึ่งไม่วุ่นวาย นอกจากชอบในเรื่องการตกแต่งแล้ว GM เขาดูแลดีมาก ไม่ว่าจะอยาก ได้อะไรเขาหาให้ได้ทุกอย่าง” และเมื่อถามถึงของ 3 อย่างที่นึกถึงเวลาไปโรงแรม โมบอกว่า “คีย์การ์ดค่ะ เพราะโมชอบมีปัญหากับคีย์การ์ดทุกที่ ชอบเข้าห้องไม่ได้ ไม่ว่าจะ พักที่ไหน แม่บ้านค่ะ แม่บ้านทุกโรงแรมจะเป็นอะไรกับห้องโมก็ไม่รู้ ชอบมาทำ�ความ สะอาด ไม่ให้ทำ�ก็จะทำ� และสุดท้ายคือวิวค่ะ โมชอบอยู่ชั้นสูงๆ ทำ�ให้เห็นวิวสวยๆ โดยเฉพาะเวลากลางคืน” นับเป็นของสามอย่างที่ฟังแล้วอดยิ้มตามเธอไม่ได้เลยจริงๆ...ว่ามั้ย 52


เลือกที่พักแบบ

“แคน เดอะสตาร์” หลังจากที่เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายของ “เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8” เราก็ ได้หนุ่มหน้าไทย เสียงทุ้มนุ่ม มาประดับวงการบันเทิงอีกหนึ่งคน ซึ่งคนที่โรงแรมดี กำ�ลังพูดถึงอยูน่ จี้ ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “แคน-อติรจุ กิตติพัฒนะ” นอกจากให้ความสุขคนฟังด้วยเสียงเพลงแล้ว คุณยังสามารถ พบเจอกับเขาคนนี้ในบทบาทของพิธีกรในรายการ “ตามติดชีวิต ดาว” ที่จะพาคุณไปตามติดชีวิตนักร้อง นักแสดงว่าแต่ละวันเขา เหล่านัน้ ทำ�อะไรกันบ้าง ติดตามได้ทกุ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.0022.30 น. ทางแอ็กซ์ ชาแนล นอกเหนือจากเวลาทำ�งานแล้ว หากพอมีเวลาหนุ่มคนนี้ก็ชอบ ไปเที่ยวตามภูเขา แคนบอกว่า “ชอบพืน้ ทีท่ อี่ ยูส่ งู ๆ สามารถเห็นวิวด้านล่าง ชอบทีส่ ดุ บนดอย ปุย เราจะเห็นทุกอย่างที่เป็นภูเขา หมู่บ้าน ชอบทุกอย่างบนนั้น เหมือนเราอิสระมากๆ มองเห็นทุกอย่าง ไม่มีอะไรมากำ�หนด การ เที่ยวของผม ผมอยากไปใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด การนอน เต็นท์ เราแค่ต้องการมีที่นอนเฉยๆ แล้วอย่างอื่นเราก็แค่อยู่กับ ธรรมชาติ มันก็เลยรู้สึกว่าเต็นท์ท�ำ ให้เราใกล้ชิดมากที่สุด” และเมื่อถามถึงของ 3 อย่างที่นึกถึงเวลาไปโรงแรม หนุ่มคน นี้เขาจะนึกถึงอะไรบ้างนะ “น้�ำ ร้อน เอาไว้ต้มมาม่า เพราะบางทีเราไปพักผ่อน เวลากิน มาม่าเหมือนเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน สองผ้าห่ม เพราะว่าบางที่แอร์มันไม่คงที่ ผ้าห่มมีหลายแบบ ถ้าดีๆ หน่อยก็จะ เป็นผ้าห่มติดกับเตียง บางทีกเ็ ป็นผ้าห่มทีเ่ อามาจากข้างนอก ก็เลย จะนึกถึงผ้าห่ม เวลานอนเตียงนุ่ม ไม่นุ่มไม่เกี่ยง แต่ถ้าซุกไปแล้ว มันอุ่น มันก็โอเค สุดท้าย ระเบียงห้อง ก็คือ เวลาไปพักที่ไหน ต้องออกไปดูว่าวิวสวยไหม เพื่อจะนั่งเล่นตรงระเบียงได้” นับเป็นของ 3 อย่างทีส่ �ำ คัญซึง่ เราไม่อาจมองข้ามไปได้เมือ่ ไปพักตามโรงแรมหรือรีสอร์ท

53


นอนหรู อยู่สบายสไตล์

“สต๊อป เดอะสตาร์”

อีกหนึ่งนักร้องสาวสวย เสียงคุณภาพจากเวที “เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว” กับเธอคนนี้ “วริษฐา จตุรภุช” หรือ “สต๊อป” โดยเธอได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 จากเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาวปี 8 ที่ผ่านมาเราได้เห็นทั้งความสามารถด้านการร้องเพลงเร็ว และเต้นใน don’t stop จากอัลบั้มรวมของเดอะสตาร์ ต่อด้วย เพลง “ชีวติ ในมือเธอ” ซึง่ เป็นเพลงประกอบละครมารยาริษยา ซึง่ ก็ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลง นอกจากชอบร้อง เพลงแล้ว ในการเดินทางบางครั้งเธอก็ยังสามารถครีเอทสิ่งที่เธอ รักในระหว่างนั้นได้ด้วย เพราะเธอเล่าให้ฟังว่า “อย่างตอนไปปารีสหนูจะคิดถึงบรรยากาศตอนกลางคืน ก็คือล่องเรือ เป็นบรรยากาศที่โรแมนติก จริงๆ แล้วเป็นคนชอบอะไรโรแมนติกมาก แล้ว เพลงที่แต่งขึ้นมาก็จะนึกถึงบรรยากาศล่องเรือตอนกลางคืน เห็นหอไอเฟล เปิดไฟแสงระยิบระยับ มันโรแมนติกมาก” และเมื่อถามถึงสไตล์โรงแรมที่ประทับใจ สต๊อปก็บอกกับเราว่า “ถ้าไปต่างประเทศก็จะเลือกพักโรงแรมประมาณ 4 ดาว ไม่ต้องหรูมาก แต่ถ้าเมืองไทยขอ 5 ดาว เพราะได้ขนาดห้องใหญ่ และความสะดวก สบาย บริการครบรูปแบบ เช่น เวลาที่หนูไป โรงแรมเชอราตันที่หัวหิน ก็จะห้าดาว มันสวยมาก มีหลายห้องทะลุกัน สระว่ายน้�ำ เป็นสิ่งที่นึกถึงที่สุดของโรงแรม เพราะตอนเด็กเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ�ด้วย หนูว่าโรงแรมประเทศไทยสวยสุด ตกแต่งถูกใจคนไทย มีความอินเตอร์ ผสมไทย ทำ�ให้มีศิลปะมากกว่า ถ้าเมืองนอกจะจัดวางแบบเรียบๆ อย่างของ ไทยจะมีผ้าไหม รูปวาดเก่าๆ หนูว่ามันมีศิลปะมากกว่า” ชอบเดินทางและท่องเทีย่ วแบบนีแ้ ล้วสาวน้อยคนนีเ้ ค้านึกถึงอะไร 3 อย่าง บ้างนะเวลาพูดถึงโรงแรม “สระว่ายน้�ำ เพราะชอบว่ายน้�ำ สบู่ และแชมพูคะ่ เพราะแต่ละโรงแรม ก็จะทำ�ไม่เหมือนกัน ก็จะเก็บตั้งโชว์ไว้เป็นที่ระลึก เก็บไว้ว่าครั้งนึงเราเคยมา พักที่นี่นะ”

54


“หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ” กับที่พักในแบบที่ชื่นชอบ

คุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับนักแสดงคนนี้ “หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ” คุณหมอสุดหล่อแห่งวิก 3 พระราม 4 ที่มีผลงานละครผ่านตาผู้ชมมา แล้วมากมาย อาทิ วนิดา รักประกาศิต ชื่นชีวานาวี พรพรหมอลเวง ดาวเรือง ฯลฯ และเร็วๆ นี้หนุ่มคนนี้ก็มีละครให้ติดตามกันอีก 3 เรื่อง คือ นายยิ้มมะยม หวาน ลูกสาวพ่อมด และบุษบาหน้าตลาด แฟนคลับทั้งหลายก็เตรียมเฝ้าหน้าจอ ช่อง 3 กันได้เลยจ้า นอกจากจะเป็นนักแสดงมากความสามารถแล้ว หนุ่มคนนี้ยังรับราชการเป็นแพทย์ทหาร ประจำ�อยู่ที่กระทรวงกลาโหม แล้วยังมีร้านอาหาร be healthy ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตั้ง อยูใ่ นอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เจ้าตัวลงมือทำ�เบเกอร์รเี่ อง กับมือ ได้ยินแบบนี้แล้วต้องแวะไปชิมความอร่อยกันซักหน่อยแว้ววววววววววววววว งานรัดตัวทัง้ นอกและในวงการแบบนี้ แล้วคุณหมอคนนีเ้ ขาเอาเวลาทีไ่ หนไปพักผ่อนกันนะ “เวลาพักผ่อนจริงๆ ของผมเลยก็คือจะนอน แต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆ ก็จะไปเที่ยวครับ ผมชอบเที่ยวกับเพื่อน เวลาอยู่กับเพื่อนไปที่ไหนก็สนุก อย่างล่าสุดก็เพิ่งไปเกาหลีกันมา เป็นอะไรที่สนุกมาก เพราะได้ทำ�อะไรแปลกๆ หลงทางบ้าง หาอะไรขำ�ๆ สนุกทำ� ทำ�ให้เป็น ทริปที่สนุกครับ แต่ถ้าเป็นในประเทศผมจะชอบไปทะเล อย่างตอนไปกระบี่นี่เป็นทริปที่สนุกสุดๆ แล้ว ไป ดำ�น้ำ� นั่งเรือ อยู่กับเพื่อน แล้วก็ได้เห็นว่าทะเลไทยมันสวยจริงๆ” ผมจะเป็นคนไม่คอ่ ยให้ความสำ�คัญกับทีพ่ กั เท่าไหร่นะ เพราะอย่างทีบ่ อกว่าอยูก่ บั เพือ่ นมัน ก็สนุกแล้ว นอนยังไงก็ได้ แต่ยอมรับอย่างนึงว่าถ้าที่พักดีมันก็ท�ำ ให้การเที่ยวของเราสนุกขึ้น นะ บางคนอาจจะชอบการเที่ยวแบบลุยๆ มันๆ แต่ถ้าทริปไหนที่เราต้องการเที่ยวแบบพักผ่อน มันก็ตอ้ งสบายทีส่ ดุ ต้องมีเครือ่ งอำ�นวยความสะดวกครบ บรรยากาศต้องดี อะไรทุกอย่างต้อง พร้อมหมด เหมือนอย่างที่ผมไปพักที่ ‘La Flora Resort Patong’ อยู่ที่หาดป่าตอง ภูเก็ต ประทับ ใจเจ้าของเขาต้อนรับดีมาก สถานที่ ห้องพัก และทุกอย่างโอเคมากๆ มีอีกที่นึงที่ชลบุรี อันนี้ เป็นบ้านพัก ผมไปกับเพือ่ นทีโ่ รงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ บ้านหลังนัน้ มีทกุ อย่างครบ ทัง้ สระว่าย น้ำ� คาราโอเกะ เพื่อนๆ ทุกคนที่ไปประทับใจมากครับ” และเมื่อถามถึงของ 3 อย่างที่นึกถึงเวลาไปที่พัก หนุ่มคนนี้เขาจะนึกถึงอะไรบ้างนะ “ผ้าขนหนูก่อนเลยครับ เพราะเราไม่ต้องเตรียมไปเอง ยังไงโรงแรมก็มีให้ชัวร์ๆ สองคือ น้ำ�อุ่น เพราะผมชอบเที่ยวหน้าหนาว ขอมีน้ำ�อุ่นนิดนึง และสุดท้ายคืออาหารเช้า เพราะเรา ไม่ต้องไปหาทานเองครับ” 55


[การ]โรงแรม

เรื่อง ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ ภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“กินรี”

เลือกที่พัก ตามรอย

ก่ อ นอื่ น คงต้ อ งขอกล่ า วคำ � ว่ า “สวั ส ดี ปี ใ หม่ 2557” คุ ณ ผู้ อ่ า น สำ � หรั บ คอลั ม น์ [การ] โรงแรมฉบับต้อนรับศักราชใหม่นี้ ทีมงานขอแนะนำ�ให้รู้จักโรงแรมที่ ได้รับรางวัลกินรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าแต่รางวัลที่ว่านี้มันคืออะไรกันนะ

กิน รี เป็นสัตว์หมิ พานต์ ทีร่ จู้ กั กันดีในวรรณคดีไทย

เป็นตัวแทนความสวยงามและบริสุทธิ์ มือที่ถือ ดอกบัว แทนการมอบความสะอาด สูงค่า และนก พิราบ สื่อถึงสันติภาพและภราดรภาพ อันเป็น ทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รับใช้สังคม และสภาพแวดล้อม ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ เมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

56

รู้จักรางวัล “กินรี” เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าการท่องเทีย่ วได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อระบบเศรษฐกิจ ของโลก ซึ่งทำ�ให้เกิดการเจริญเติบโตในระบบการค้าระหว่างประเทศ และเกิดขึ้นในหลายประเทศ อย่างใน ประเทศไทยเองก็เช่นกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนำ�ไปสู่ การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมาย การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักของประเทศทีม่ หี น้าทีใ่ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำ�ไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำ�โครงการ ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย (Thailand Tourism Award) ขึน้ ในปี พ.ศ. 2539 ซึง่ เป็นปีทพี่ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ ร่วมเฉลิมฉลองและสร้างการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล อีกทั้งเป็นกำ�ลังใจให้แก่ผู้ประกอบการที่มี ส่วนช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย การจัดประกวดรางวัลนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี โดยจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) แบ่งหัวข้อการประกวดออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ • ประเภทแหล่งท่องเที่ยว • ประเภทที่พัก • ประเภทรายการนำ�เที่ยว • ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว • ประเภทท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ • ประเภทนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย


รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. โรงแรมในเมือง (City Hotel) คือ โรงแรม ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง หรือบริเวณใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางติดต่อ งาน หรือท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นประเภทห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป และน้อยกว่า 80 ห้อง 2. โรงแรมตากอากาศ (Resort Hotel) หมาย ถึง ที่พักที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือใกล้เคียงกับ แหล่งท่องเทีย่ ว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว แบ่งเป็นประเภทห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้น ไป และน้อยกว่า 80 ห้อง 3. โรงแรมบูติค (Boutique Hotel) หมายถึง ที่พักที่มีลักษณะและจุดขายที่แตกต่างจากสถานที่พัก อื่นๆ โดยมีการออกแบบอาคาร ตกแต่งภายในที่แตก ต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นน่าสนใจ สามารถ

ใช้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยบางแห่ง อาจจะดัดแปลงมาจากอาคารทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน และมุ่งเน้นการบริการให้ลูกค้าเป็นสำ�คัญ 4. ประเภทพูลวิลล่า (Pool Villa) หมายถึง สถานทีพ่ กั ทีม่ กี ารตกแต่งห้องพักในบรรยากาศแบบส่วน ตัว มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและอุปกรณ์ครบครันใน ระดับ 4-5 ดาว มีสระว่ายน้ำ�หรือสระน้ำ�แบบจากุชชี่ ส่วนตัวในบริเวณที่พัก โดยสถานที่พักจะต้องมีจำ�นวน ประเภทพูลวิลล่าอย่างน้อยร้อยละ 50 จากจำ�นวน ห้องพักทั้งหมด 5. โรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา (Convention Hotel) เป็นโรงแรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ บริการการจัดประชุมและสัมมนาเป็นหลัก 57


ที่พักที่ได้รับรางวัลกินรีปี พ.ศ. 2555

สำ�หรับในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประกวดรางวัลกินรีครั้งที่ 9 การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยได้คัดเลือกที่พักน้อยใหญ่จากทั่วประเทศมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพักมากมาย จะมี ที่ ไหนบ้าง ตามมาดูกันได้เล้ยยยยยย โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท ที่อยู่ : 155 หมู่ 2 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. 0-7562-8000 Website : www.sheratonkrabi.com

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่: ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3475-2222 Website: www.baanamphawa.com โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ที่ อ ยู่ : ถ.เพชรบุ รี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2653-9000 Website: www.amari.com

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ที่อยู่: ถ.ดำ�เนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3251-2021-38 Website: www.centarahotelsresorts.com โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ คิงเพาเวอร์ ที่ อ ยู่ : ถ.รางน้ำ � แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2680-9999 Website: www.pullmanbangkokkingpower.com

บ้านทะเลดาว ที่อยู่: ซ.ตะเกียบวิลเลจ ถ.เพชรเกษม ตำ�บลหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-353-6024-30, 0-2751-6854 Website: www.baantalaydao.com 58

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ที่ อ ยู่ : 240/2 หมู่ 5 ต.นาเกลื อ อ.บางละมุ ง จ.ชลบุรี โทร. 0-3842-5611-7 Website: www.dusit.com/dusit-thani/dusitthani-pattaya.html

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา ที่อยู่ : ถ.เลียบชายหาด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3842-8678-81 Website : www.siamhotels.com/siambayshore/ default-en.html


ดุสิต ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท ที่อยู่ : ถ,ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทร. 0-7636-2999 Website : www.dusit.com

โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ที่ อ ยู่ : ถ.เลี ย บชายหาด พั ท ยาใต้ ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3841-2120 Website: www.marriott.com/PYXMC

โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทร. 0-7637-0500-55 Website : www.phuketgraceland.com

อันดามัน คานาเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : ถ. โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 0-7628-4211-4 Website : www.phuket-cannacia.com

โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ที่อยู่ : ถ.พระตำ�หนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3825-0421-40 Website : www.royalcliff.com

โรงแรมสันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์สปา ที่ อ ยู่ : 22/7 หมู่ 5 ต.บ้ า นใต้ อ.เกาะพงั น จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7742-8999 Website : www.santhiya.com

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท ที่อยู่ : ถ.ช้างคลาน ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5399-9333 Website : www.ratilannachiangmai.com

อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ อ ยู่ : ถ.เจริ ญ นคร แขวงสำ � เหร่ เขตธนบุ รี กรุงเทพฯ โทร. 0-2476-0022 Website: www.bangkok-riverside.anantara.com ภูนาคำ� รีสอร์ท ที่อยู่ : ถ.บ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร. 0-4289-2005-6 Website : www.phunacomeresort.com 59


ห้องน�้ำ ห้องท่า

เรื่อง สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

JADE MOUNTAIN St.Lucia

วันนี้ห้องน้ำ� ห้องท่า ขอพาท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับกลิ่นอายของทะเล แคริบเบียน ซึ่งมีเรื่องราวน่าสนใจมาก ทะเลแคริบเบียนเป็นทะเลเขตร้อนใน ซีกโลกตะวันตกอันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวเม็กซิโก เขตทะเลแคริบเบียนนั้นมีเกาะแก่งน้อย ใหญ่มากมายซึ่งในสมัยที่ยังมีการล่าอาณานิคมอยู่นั้น เกาะเหล่านี้ถูกเรียก รวมๆ กันว่า เวสต์อินดีส (West Indies) ประเทศเซนต์ลูเซีย หรือจะเรียกว่าเกาะเซนต์ลูเซียก็คงไม่ผิด เพราะมี ขนาดใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเพียงเล็กน้อย เพิ่งได้รับอิสรภาพปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2522 (แต่ยงั ถือว่าเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ) เกาะเซนต์ลเู ซีย นอกจากจะเป็นเกาะแรกๆ ที่เหล่าประเทศตะวันตกมาล่าอาณานิคมเมื่อกว่า 400 ปีก่อนแล้ว เกาะแห่งนี้ยังมีโรงแรมที่ว่ากันว่าสวยงาม และหรูหราที่สุด ในแถบทะเลแคริบเบียนอีกด้วย ด้วยทำ�เลของโรงแรม Jade Mountain ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดชาย หาด ทำ�ให้ห้องทุกห้องของที่นี่ออกแบบมาให้สามารถชมทัศนียภาพความ สวยงามของทะเลแคริบเบียนอย่างเต็มที่ แต่ที่โดดเด่นกว่าที่พักที่อื่นๆ คือ จุดที่สามารถชมวิวได้ดีที่สุดของห้องคือ ห้องน้ำ� ที่มีทั้งส่วนที่เป็น Rain Showering และ pool tubs โดยเฉพาะในส่วนของอ่างอาบน้�ำ นั้น ได้มีการ ใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูร่างกายด้วยแสงสี (Chromatherapy) เพราะเมื่อ ร่างกายได้สัมผัสกับแสงสีต่างๆ จะทำ�ให้ร่างกายมีความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น แสงสีแดงทำ�ให้เลือดไหลเวียนดี แสงสีเขียวทำ�ให้รู้สึกสงบ แสงสีม่วงทำ�ให้ มีพลัง ฯลฯ ลองคิดดูสิ ได้แช่น้ำ�ชมวิวทะเลแคริบเบียน แถมได้ฟื้นฟูร่างกายไป พร้อมๆ กัน จะมีความสุขขนาดไหน JADE MOUNTAIN, St.Lucia Address P O Box 4000, Soufriere, St. Lucia, West Indies Tel. 758-459-4000/ 7000/ 6100 Fax. 758-459-4002/7700 Email jademountain@ansechastanet.com Websites www.jademountainstlucia.com 60


61


Signature dish ‘Chef’ เรื่อง กองบรรณาธิการ

,

สวยทั้งรูป จูบก็หอม by

“มร.เจเรอมี่ ตูเรท์”

“เจเรอมี่ ตูเรท์” เชฟหนุ่มไฟแรงชาวฝรั่งเศสมากความสามารถที่มาพรอม ปรัชญาในการปรุงอาหารแบบง่ายๆ 3 ข้อ ได้แก่ “เคารพประเพณี เลือกใช้วัตถุดิบ ที่ดีที่สุด และนำ�ความสุขมามอบให้แขกที่มารับประทาน” เชฟเจเรอมี่ได้ค้นพบว่าเขาหลงรักการทำ�อาหารมาตั้งแต่เมื่อเขายังเป็นเด็ก โดยเรียนรู้วิธีการทำ�อาหารจากคุณยาย และจากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้เขา เติบโตมาพร้อมแรงบันดาลใจที่ทำ�ให้ได้เดินมาบนเส้นทางของการสร้างสรรค์ศิลปะ แห่งการปรุงอาหาร เขาได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำ�งานในตำ�แหน่งคอมมิส เชฟที่ร้านเลอ บริสโตล ห้องอาหารระดับ 3 ดาวมิชลิน และได้ย้ายไปทำ�งานใน ร้านอาหารระดับ 2 ดาวมิชลิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร้านอาหารระดับ 3 ดาว มิชลิน สหรัฐอเมริกา จนมาถึงปัจจุบันเชฟดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ และพ่อครัวประจำ�ลาพาร์ต แชมเปญบาร์ แอนด์ เรสเตอร์รอง สำ�หรับเมนูแนะนำ�ในวันนี้คือ Egg mollet in a crispy nest on a wild mushroom fricassee, parmesan foam and tender bacon ประทับใจ ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็น ไข่ดาวไม่สุกเสิร์ฟมาในรังนก ซึ่งทำ�จากแป้งขนมปัง กรอบอร่อย ทั้งยังได้รสชาติของผัดเห็ดนานาชนิด กินพร้อมกันจะได้รสชาติที่ กลมกล่อม ลงตัว อยากมาสัมผัสความอร่อยและสวยงามของอาหารฝรัง่ เศสละก็ พบกับเขา ได้เลยที่นี่ “L’Appart” ชั้น 32 โรงแรมโซฟิเทล ถ.สุขุมวิท L’Appart ที่ตั้ง ชั้น 32 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท โทร. 0-2126-9999 ต่อ 3005 เปิดเวลา 17.00-01.00 น.

62


63


Long Mong Doo

Proud Phu Fah, Chiang Mai.

64


65


Little Big Things เรื่อง ดินสอขอเขียน ภาพ Le Meridien Chiang Rai Resort

หลับสบ๊าย สบาย @

“Le MERIDIEN”Chiang Rai Resort

เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำ�ไมเวลาเรานอนตาม โรงแรมหรูๆ ไม่ว่าจะเป็นหมอน ที่นอน และผ้าห่มของ เค้ามันช่างนุ้ม นุ่ม จนทำ�เอาเราแทบไม่อยากลุกจาก เตียงนอนไปไหนเลยล่ะ โดยเฉพาะที่โรงแรมแห่งนี้ “เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท” ได้รับการ กล่าวขานกันว่าเป็นเตียงดูดวิญญาณ เพราะนุม่ สบาย สุดๆ จนอยากจะหยุดเวลาไว้ที่นี่ ไม่ขอกลับบ้านเลยล่ะ จริงๆ นะ ก็ เ พราะเตี ย งนอนของที่ นี่ เ ป็ น เตี ย งที่ สั่ ง ทำ � ขึ้ น มาเป็นพิเศษเพื่อให้คุณพักผ่อนอย่างสบายยาวนาน ตลอดคืน โดยเฉพาะชุดเครือ่ งนอน อันประกอบไปด้วย เตียงนอน ผ้าปูทนี่ อน ปลอกหมอน หมอนขนเป็ด และ

ผ้านวม ซึง่ สัง่ ทำ�เป็นพิเศษตามเอกลักษณ์และมาตรฐาน ของเลอ เมอริเดียน ชุดหมอนจะประกอบไปด้วยหมอน 4 ใบ คือ Chamber pillow หมอนสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า สำ � หรั บ หนุน 2 ใบ และ Euro pillow หมอนทรงสี่เหลี่ยม จัตุรัสขนาดใหญ่สำ�หรับรองหลังอก 2 ใบ โดยตัว หมอนทำ�จากขนเป็นคัดพิเศษแบบไม่มีก้าน ผสมกับใย โพลีเอสเตอร์เล็กน้อยในสัดส่วนทีอ่ อกแบบมาแล้วว่าให้ ความรูส้ กึ หนานุม่ รอบรับสรีระ และสบายกับผิวสัมผัส มากที่สุด เอกลักษณ์อีกอย่างของเครื่องนอนที่นี่คือผ้าทอ สำ�หรับชุดเครื่องนอนนั้นจะสั่งทำ�พิเศษด้วยผ้า cotton

ที่มีความละเอียดของตัวผ้ามากกว่า 300 เส้นด้ายขึ้น ไป ทั้งยังเพิ่มความพิเศษเฉพาะของเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ทเข้าไปด้วยการผสมเส้นไหมท้องถิ่น เพื่อความนุ่มเป็นพิเศษอีก 5% จึงทำ�ให้ได้ผิวสัมผัสที่ นุ่มลื่น สบาย ให้คุณหลับฝันดีจนแทบไม่อยากลุกจาก เตียงเลย และด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของชุด เครื่องนอนดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำ�ให้ “เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท” เป็นที่พักซึ่งครองใจ และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศมาแล้วมากมาย

ขอขอบคุณ : ข้อมูลและภาพถ่ายจาก Le Meridien Chiang Rai Resort

66


ËÅǧ¾Ãкҧ âÍàÍ«ÔÊ

¾Ñ¡áººÁÕÊäµÅ ã¹ÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´

àÃ×͹¹Ç´¸ÃÃÁ´Ò ÁØÁ¼‹Í¹¤ÅÒÂã¹àÁ×ͧÁô¡âÅ¡ ʶҹ·Õè¹Ç´¼‹Í¹¤ÅÒ á¹Ð¹íÒâ´Â Lonely Planet FOR RESERVATIONS, PLEASE CONTACT: 125 Unit 7, Bane Vixoun, Luang Prabang, Lao PDR Tel: +856 (0) 71 212 642, +856 (0) 71 252 933 www.tropicaloasispark.com


Look! เรื่อง ดินสอขอเขียน

ไปเป็นมนุษย์หิน ฟลิ้นท์สโตนที่

“Gamirasu Hotel” ะ คอลัมน์ look! ฉบับต้อนรับศักราชใหม่ 2557 นี้ “ดินสอขอเขียน” ขอพาคุณลัดฟ้าไปไกลถึงประเทศ ตุ ร กี เพื่ อไปชมความงดงามแปลกตาของโรงแรม “กามิราชู” ซึ่งนับเป็น 1 ใน 8 โรงแรมที่โดดเด่นที่สุด ของตุรกี โดยมีชื่อเสียงในเรื่ องของความสวยงาม โรแมนติกซึ่งคู่บ่าวสาวนิยมมาดื่มน้�ำ ผึ้งพระจันทร์กัน โรงแรมกามิราชู เป็นโรงแรมถ้� ำ สร้างด้วยแนวคิด ถ้ำ�แห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ ซึ่งเป็นสถานที่พำ�นักของ สงฆ์เมื่อหลายพันปีก่อน ที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆ มีอายุประมาณ 1600 ปีกอ่ นคริสตกาล ตัง้ อยูใ่ นหุบเขา ไอวาลิ (Ayvali) ทางภาคกลางของตุรกี โดยโรงแรมใช้ถ้ำ�โบราณส่วนหนึ่งซึ่งบูรณะมากจา บ้ า นถ้ำ �โบราณที่ ขุ ด เจาะเข้ า ไปในหน้ า ผาที่ เ ป็ น หิ น ภูเขาไฟ เนรมิตให้กลายเป็นโรงแรมเล็กๆ ราว 20 กว่า ห้อง และเปิดให้บริการเมือ่ ปี ค.ศ. 1999 ทีผ่ า่ นมา โดย ยังคงสภาพของสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณความเป็น ที่อยู่อาศัยอันเก่าแก่หลายพันปีของหุบเขาเหล่านี้ได้ อย่างครบถ้วน มีการต่อเติมบันได และทางเข้าบางส่วน แต่ยังคงอนุรักษ์สภาพของถ้ำ�ไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมมาก เราจึงรูส้ กึ ราวกับว่ากำ�ลังนอนอยูใ่ นถ้ำ�โบราณ ทีม่ ี สิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถ้ำ�จากหินภูเขานี้มี คุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ หมาะกับการเป็นทีพ่ กั อาศัยเป็นอย่าง มาก เพราะจะให้ความหนาวเย็นในหน้าร้อน และให้ ความอบอุ่นในหน้าหนาว โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ มา คอยปรับอุณหภูมิทั้งสิ้น เจ๋งจริงๆ เลยอ่ะ ไฮไลท์ของห้องพักที่นี่ต้องยกให้ “ถ้ำ�สวีท” ซึ่ง เป็นถ้ำ�ที่มีขนาดกว้างขวาง พร้อมสวนกุหลาบเพิ่ม ความสดชื่น ภายในตกแต่งอย่างสมบูรณ์ด้วยของ เก่า โคมไฟ และเทียนซึ่งช่วยเพิ่มความโรแมนติก มากยิ่งขึ้น

กันเถอ

Gamirasu Hotel Ayvali Koyu 50400 URGUP/TURKEY Tel : +90 384 354 5815, +90 384 354 5820 Website : www.gamirasu.com e-mail : info@gamirasu.com ที่มาภาพ : www.gamirasu.com

68


Special Dish เรื่อง ดินสอขอเขียน ภาพ ธันยรัศมิ์ สทรลักษณ์, โรงแรมทาวเวอร์คลับ แอท เลอบัว

Mezzaluna Tower Club at lebua

นับเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารในกรุงเทพฯ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความ สูง และความสวยงาม ด้วยระดับความสูงของชั้น 65 จากตึกเดอะ โดม แอท เลอบัวแห่งนี้ บวกกับตัวร้านที่เป็นกระจกใส ทำ�ให้เราเห็น มุมมองของกรุงเทพฯ ยามค่ำ�คืนแบบ 180 องศา เพลิดเพลินไปกับ ตึกระฟ้า แสงไฟของรถยนต์บนท้องถนน และความงามของแม่น้ำ� เจ้าพระยาซึ่งทอดยาวไปไกลสุดสายตา นอกจากจะมีบรรยากาศร้านที่น่าประทับใจแล้ว ที่นี่ยังมีเชฟ ฝาแฝดมือรางวัลชาวเยอรมัน Thomas และ Mathias Suhring ซึ่งได้ผสมผสานเครื่องปรุงที่มีรสชาติและกลิ่นหอมของเอเชีย ให้เข้า กับอาหารยุโรปสมัยใหม่ ซึง่ ทัง้ คูจ่ ะใช้เวลาออกไปเสาะหาส่วนประกอบ ของแต่ละเมนูด้วยตัวเอง ด้วยการคัดสรรเครื่องปรุงอย่างละเมียด ละไมตามฤดูกาลนี้เอง เมนูของที่นี่จึงไม่ซ้ำ�กันในแต่ละช่วงเวลา โดย จะเน้นความสด และปลอดภัยของคุณเป็นสำ�คัญ สำ�หรับเมนูแรกที่เราได้ชิมกันได้ในวันนี้เป็นของทานเล่นหน้าตา น่ารัก ทำ�จากกล้วยน้�ำ ว้า และหอมกลิ่นสมุนไพร ต่อด้วยจานหลัก อย่าง Hokkaido scallop หอยเชลล์ฮอกไกโด กับไข่ปลาคาเวียร์ ทีผ่ สมผสานรสชาติกนั อย่างลงตัว โดยออกรสเปรีย้ วเล็กๆ เค็มหน่อยๆ ทำ�ให้แต่ละคำ�นั้นนุ่มปากมากๆ ต่อด้วย Pacific red sea beam ปลาซีบรีมที่หมักด้วยสูตรเฉพาะโดยมีเห็ดทรัฟเฟิล (piedmont autumn truffle) เป็นเครื่องเคียง รสชาติสุดยอดไม่แพ้จานแรกเลย และมาถึงไฮไลท์อีกจาน คือ Miyazaki beef rib eye เนื้อริบอาย มิยาซากิยา่ งด้วยถ่านขาวคุณภาพสูงจากญีป่ นุ่ เมนูนดี้ ภู ายนอกก็สวย ดั่งภาพวาดแล้ว ขณะที่เนื้อสเต็กนั้นผ่านการย่างแบบสุกปานกลาง ทำ�ให้เนื้อนุ่มและอร่อยจริงๆ เลยล่ะ

70


ที่อยู่ ชั้น 65 โรงแรมทาวเวอร์ คลับ เเอท เลอบัว ถ.สีลม โทร. 0-2624-9555 เปิด 18.00-01.00 น. เมนูแนะน�ำ Hokkaido scallop, Pacific red sea beam, Miyazaki beef rib eye

71


Special Dish เรื่องและภาพ ดินสอขอเขียน

ชิมอาหารอิตาเลียนรสเลิศ

@ “Baan Dhalia” แม้วา่ จะเป็นร้านอาหารซึง่ ตัง้ อยูใ่ น “อนันตรา สามเหลีย่ มทองคำ� แคมป์ชา้ ง แอนด์ รีสอร์ท” จังหวัดเชียงราย แต่เมือ่ ก้าวเข้าไปในร้าน “บ้านดาห์เลีย” กลับให้ความรูส้ กึ ว่ากำ�ลังหลุดเข้าไปอีกโลกหนึง่ ด้วยสไตล์การตกแต่งทีเ่ น้นการใช้อฐิ เปลือย เฟอร์นเิ จอร์อนั หรูหรา ทีช่ ว่ ยตอกย้�ำ ความเป็นอิตาเลียนให้ ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เมนูแรกทีโ่ รงแรมดีอยากแนะนำ�ให้ชมิ กันวันนีเ้ ป็น Parmesan Spaghetti Prepared Tablesside คุณจะตกตะลึงไปกับชีสพาร์เมซานก้อนใหญ่ โดยนำ�เส้นสปาเก็ตตีท้ ผ่ี ดั แล้วลงไปคลุกเคล้ากับพาร์เมซาน ชีสก้อนโต ทำ�ให้ได้รบั รสชาติของชีสมากขึน้ ยกทัพซีฟดู้ มาทัง้ หอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์ ปลาหมึก หอยเชลล์ และกุง้ ลายเสือ ทัง้ ยังได้รสชาติของความสดใหม่ เพราะพนักงานจะมาผัดสปาเก็ตตีส้ ดๆ ข้างๆ โต๊ะคุณกัน เลยทีเดียว ต่อด้วย Tomato Soup ซุปมะเขือเทศรสชาติเข้มข้น และกลิน่ หอมของเบคอน ได้รสชาติ ของมะเขือเทศอย่างแท้จริง เสิรฟ์ มาในขนมปัง ปิดท้ายด้วยของหวานขึน้ ชือ่ ของร้านอย่าง Warm Chocolate Vesurius เนือ้ ช็อกโกแลตลาวาเนือ้ นุม่ อุน่ ๆ พร้อมรสหวานปนขม กินพร้อมกับรสหวานเย็น ของไอศกรีมวนิลลา เข้ากันสุดๆ อ่า นอกจากนีท้ น่ี ย่ี งั มีไวน์ทค่ี ดั สรรมาแล้วจากทัว่ โลก สำ�หรับนักดืม่ คูก่ บั อาหารอิตาเลียนรสเลิศ ซึง่ จะทำ�ให้ มือ้ พิเศษนีส้ มบูรณ์แบบมากยิง่ ขึน้

72


ทีอ่ ยู่ อนันตรา สามเหลีย่ มทองคำ� รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร. 0-5378-4084 เปิด 18.00-22.30 น. เมนูแนะนำ� Parmesan Spaghetti Prepared Tablesside, Tomato Soup, Warm Chocolate Vesurius 73


@ กลางสายหมอก เชียงราย Embrance เรื่องและภาพ ดินสอขอเขียน

ชิมเค้ก | จิบชา | กาแฟ

ชีวิตธรรมดา แม้จะมีทำ�เลอยู่สุดซอยร่องเสือเต้น 3 แต่ก็ไม่อาจทำ�ให้เรา มองข้ามความน่าสนใจของร้านนี้ไปได้ บ้านสีขาวสไตล์ยุโรปตั้ง เด่นเป็นสง่า หาไม่ยาก พอเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ให้ความรู้สึก อบอุน่ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์สขี าว สอดรับกับสีบา้ น ตลอดจนข้าวของ เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีน่ �ำ มาจัดวางล้วนให้ความรูส้ กึ เหมือนกำ�ลังอยูใ่ น ยุโรปอย่างไงอย่างนัน้ เมือ่ เดินพ้นออกจากตัวบ้านก็ยงั มีโซนของ สวนสวย น้�ำ พุ หรือจะเลือกนัง่ จิบเครือ่ งดืม่ แก้วโปรดแบบอิงแอบ แนบชิดริมแม่น�้ำ กกก็ทำ�ได้นะตัวเธอว์ ที่นี่เสิร์ฟทั้งชา กาแฟ เค้กรวมถึงมีอาหารไทยและยุโรปไว้ บริการด้วย ว่าแล้วเราไม่รอช้าสัง่ Tea Centre of Stockholm ชาร้อนหอมกลิ่นดอกไม้และผลไม้จากสต๊อกโฮล์ม ใส่ความหวาน ตามชอบใจ กลิน่ หอมละมุนของชาร้อนกินคูก่ บั เค้กขึน้ ชือ่ ของร้าน อย่าง Thammada Banoffie ทีม่ ที งั้ ความหวานจากกล้วยและ ครีม พร้อมรสขมของช็อกโกแลต ส่วน Custard ของที่นี่ก็น่า สนใจ เนื้อนุ่มเบาจนแทบละลายในปาก ส่วนคอกาแฟแนะให้ชิม Thammada Coffee ทำ�มาจากก้อนน้�ำ แข็งเอสเปรสโซ่ เสิร์ฟ พร้อมนมและไซรัป ให้คุณเติมความหวานตามต้องการ จะได้ รสชาติความเข้มของกาแฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการละลายของ น้�ำ แข็ง ใครไม่รีบไปไหน สั่งแก้วนี้แก้วเดียว...เอาอยู่ ไปเที่ยวเชียงรายคราวหน้า ลองไปใช้ “ชีวิตธรรมดา” กับเค้าดูสักครั้ง ก็เข้าทีดีเหมือนกันนะ ^ - ^ ที่ตั้ง ซ.ร่องเสือเต้น 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 0-5316-6622, 081-984-2925 เปิด ทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. เมนูแนะนำ� Tea Centre of Stockholm, Custard, Thammada Banoffie, Thammada Coffee, Hang Over 74


Popatas Tea & Bakery เพียงวินาทีแรกที่ก้าวเข้าไปในร้าน “Popatas Tea & Bakery” ก็ทำ�ให้เรา ถูกใจกด like ให้รา้ นนีแ้ บบไม่ตอ้ งคิด ก็ดว้ ยสไตล์การตกแต่งทีน่ �ำ ความใหม่และเก่า มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หนัง รถจักรยาน ตุ๊กตาหมี ตัวใหญ่ ตลอดจนของตกแต่งต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นของที่ระลึกจากต่างประเทศนำ�มา จัดวางได้อย่างน่ารักและลงตัว อีกทั้งยังมีโต๊ะให้เลือกนั่งไม่ซ้ำ�กัน ถูกใจมุมไหน เลือกนั่งมุมนั้นได้เลยจ้า ทีน่ นี่ �ำ เสนออาหารสไตล์โฮมเมด รวมถึงมีเค้กและเครือ่ งดืม่ ร้อนเย็นทีน่ า่ ลิม้ ลอง อยู่หลายรายการ เริ่มจากชาเขียวเย็น รสหวานละมุนหอมกลิ่นชาเขียว คนชอบ ชาเขียวไม่ควรพลาดนะ ขอบอก หรือจะลองชิม โพเพทัส คอฟฟี่ กาแฟร้อนสูตร เฉพาะของร้านที่รสชาติกลมกล่อมลงตัว ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยจ้า กินคู่กับฮันนี่ โทสต์ ขนมปังอบชิ้นโต กรอบนอก เนื้อนุ่มชุ่มน้ำ�ผึ้ง พร้อมรสหวานเย็นของ ไอศกรีมวนิลลา ส่วนของคาววันนีเ้ ป็นสลัดไก่อบโพเพทัส เลือกใช้สะโพกไก่ชนิ้ ใหญ่ นำ�ไปหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรพิเศษของเรา อบจนได้ที่ จนได้ไก่เนื้อนุ่ม รสชาติ เข้มข้น หอมหวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ เคียงมากับผักสลัด แค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วล่ะ

ที่ตั้ง ซ.สวรรค์ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 09-0638-3228, 08-8699-5151 เปิด พุธ-จันทร์ เวลา 11.00-17.00 น. เมนูแนะนำ� สลัดไก่อบโพเพทัส, ชาเขียวเย็น, ฮันนีโทสต์, โพเพทัส คอฟฟี่

75


Doi Chang Coffee มาถึงเชียงรายแล้วไม่ได้มาลิ้มรสกาแฟดอยช้าง ก็ดูเหมือนจะ ขาดๆ อะไรไป ก็ที่นี่เค้าเป็นร้านแรกของกาแฟดอยช้างเลยล่ะ เปิด มาได้ร่วมสิบปีแล้ว ด้วยความใส่ใจตั้งแต่การปลูก การดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟ เรื่อยมาจนถึงขั้นตอนการ ชงที่ทางดอยช้างให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอน จนได้กาแฟที่มีรสชาติมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ภายในร้านตกแต่งในแนวธรรมชาติ เน้นความดิบของตัวอาคาร แบ่งเป็นส่วนอินดอร์แอร์เย็นฉ่�ำ และโซนเอาท์ดอร์ทเี่ พิม่ ความสดชืน่ ด้วยน้�ำ ตก ต้นไม้รายล้อมร้าน มีลมพัดมาเบาๆ ว่าแล้วเริ่มต้นชิม คาปูชโิ น่รอ้ น รสชาติกาแฟและนมผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว หรือ จะสัง่ เป็นกาแฟเย็นมาชิม ก็สมั ผัสได้ถงึ ความเข้มข้นถึงใจของกาแฟ ดอยช้างได้เช่นกัน นอกจากกาแฟเลิศรสแล้วทีน่ ยี่ งั มีเค้กโฮมเมดทีน่ า่ สนใจอยู่หลายรายการ อาทิ พายมะพร้าว เค้กตัวแรกที่อยู่เคียง คู่ร้านมานานแสนนาน อร่อยถูกปากคนทุกวัย ด้วยส่วนผสมที่ลงตัว ระหว่างเมอแรง มะพร้าวอ่อน ที่ให้รสชาติหวานกำ�ลังดี พาย แอ๊ปเปิ้ลนั่นก็เย้ายวนใจยิ่งนัก ได้ทั้งความกรุบกรอบของครัมเปิ้ล กลิ่นหอมของชินนาม่อน รสเปรี้ยวผสมหวาน ลงตัวสุดๆ อ่า ที่ตั้ง ถ.รัตนเขต อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 0-5375-2918 เปิด ทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น. เมนูแนะนำ� พายแอ๊ปเปิ้ล, พายมะพร้าว, คาปูชิโน่ร้อน, กาแฟเย็น

76


Cimelio “Cimelio” นัน้ มาจากภาษาอิตาเลียน แปลว่าของทีร่ ะลึก ของสะสม ซึ่งสอดคล้องกับสไตล์การตกแต่งของร้านได้เป็น อย่างดี เพราะภายในร้านเต็มไปด้วยของสะสมเก่าๆ ไม่ว่าจะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ ทีวี รถเวสป้า นาฬิกา ตุ๊กตาน่ารักๆ อย่าง อันปังแมน อาราเล่ ของเล่นสมัยก่อนซึ่งทำ�ให้ย้อนนึกไปถึง วัยเยาว์ ซึ่งของสะสมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของเจ้าของร้านทั้งสิ้น เราจึงเพลิดเพลินไปกับการเดินชมของเก่า ไปพร้อมๆ กับการ จิบกาแฟรสเลิศ เริม่ จากคาปูชโิ น่รอ้ น กาแฟหอมกรุน่ รสชาติเข้มข้น และ รสนุ่มๆ ของโฟมนม หรือถ้าชอบเย็นจะสั่งเป็นคาปูชิโน่เย็น ก็ สั ม ผั สได้ ถึ ง ความอร่ อ ยเข้ ม ข้ น ของกาแฟร้ า นนี้ ไ ด้ เ ช่ น กั น นอกจากนี้ ยั ง มี เ ค้ ก ที่ น่ า สนใจอย่ า ง White Chocolate เนื้อเค้กนุ่ม พร้อมรสหวานของไวท์ช็อกโกแลต ถูกใจคนชอบ ความหวานยิง่ นัก หรือจะลองเป็น Brownies Cheese Cake ก็อร่อยไปกับชีสเค้กเนื้อแน่น และรสหวานปนขมนิดๆ ของ ตัวบราวนี่ ที่ตั้ง ถ.สันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 08-7716-7703, 08-1616-7410 เปิด ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. เมนูแนะนำ� White Chocolate, Brownies Cheese Cake, คาปูชิโน่เย็น, คาปูชิโน่ร้อน 77


Coffee Love เพียงเลี้ยวรถเข้าถนนสถานพยาบาล ก็สะดุดตา กับสีส้มของร้าน “Coffee Love” จนทำ�ให้เราต้อง เข้าไปสัมผัสบรรยากาศด้านในซักหน่อย ภายในร้าน ตกแต่ ง ด้ ว ยสี สั น จั ด จ้ า นโทนส้ ม เน้ น เฟอร์ นิ เ จอร์ นั่ ง สบาย ทั้ ง ยั ง มี ส่ ว นของเอาท์ ด อร์ ใ ห้ นั่ ง รั บ ลม เย็นๆ อีกด้วย มาถึงร้านเราสั่ง Ice milktea ชานมเย็น ซึ่ง ก้อนน้�ำ แข็งก็ทำ�จากชานมเย็น จึงได้รสชาติความเข้ม ข้นของชานม หอมหวาน ชืน่ ใจ ส่วนคอกาแฟต้องลอง เอสเปรสโซ่รอ้ น ช็อตเดียว อยูไ่ ด้ทงั้ วัน เพราะสัมผัส ได้ ถึ ง รสชาติ ค วามเข้ ม ข้ น ของกาแฟ เสิ ร์ ฟ พร้ อ ม ช็ อ กโกแลตชิ้ น เล็ ก ตามสไตล์ อิ ต าเลี ย น จิ บ คู่ กั บ Waffle Whip cream Strawberry แป้งวาฟเฟิล กรอบนอกนุ่มใน พร้อมรสเปรี้ยวของสตรอว์เบอร์รี่ หรือจะลองชิมช็อกโกแลตลาวา ก็สมั ผัสได้ถงึ รสชาติ ความเป็นช็อกโกแลต ที่ตั้ง ถ.สถานพยาบาล อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 08-1998-3322 เปิด วันจันทร์-พฤหัส เวลา 09.00-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิด 10.00-18.00 น. เมนูแนะนำ� Ice milktea, เอสเปรสโซ่ร้อน, Waffle Whip cream Strawberry, ช็อกโกแลตลาวา 78


I You We Day ร้านเค้กสีหวานแหววร้านนีค้ งถูกใจบรรดาสาวๆ เป็นแน่ ก็ เค้ า ตกแต่ งในสไตล์ วิ น เทจ เน้ น สี ช มพู หวานๆ เลยน่ ะ สิ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่นำ�มาจัดวางก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือก นั่งตามความชอบใจ ทีน่ เี่ ป็นเค้กสไตล์โฮมเมดซึง่ เกิดจากความรักในการทำ�ขนม ของคุณ “นิว” เจ้าของร้าน ซึง่ คลุกคลีอยูก่ บั การทำ�ขนมมาเป็น เวลานาน จนได้สูตรขนมเป็นของตัวเองที่มีหน้าตาสวยงามน่า ลิ้มลอง อาทิ มูสข้าวเหนียว อิ่มอร่อยไปกับข้าวเหนียวมะม่วง ในรูปแบบของมูส แต่ให้รสชาติเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงที่เรา เคยทานกันไม่มผี ดิ เพีย้ น ส่วนบาน๊อฟฟีน่ นั้ ก็ได้ความกรอบของ ตัวช็อกโกแลต หอมกลิ่นกาแฟ กล้วย พร้อมรสหวาน อร่อย ส่วนเครื่องดื่มแนะให้ชิมจิงชูฉ่ายร้อนลาเต้ กาแฟไฮไลท์ของ ที่นี่ ซึ่งมีส่วนผสมของผักจิงชูฉ่าย ซึ่งเป็นผักพื้นเมืองของ เชียงราย รสชาติคล้ายชาเขียว หอมกลิ่นผักจิงชูฉ่าย เสิร์ฟ พร้อมคุ้กกี้จิงชูฉ่ายเข้ากั๊น เข้ากัน ส่วนเครื่องดื่มเย็นเป็นโกโก้ เย็น หวานเย็น เข้มข้น และได้รสชาติของโกโก้อย่างแท้จริง ที่ตั้ง ถ.สันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 08-6179-9119 เปิด ทุกวัน เวลา 09.30-18.00 น. เมนูแนะนำ� จิงชูฉ่ายร้อนลาเต้, มูสข้าวเหนียวมะม่วง, โกโก้เย็น, บาน๊อฟฟี่

79


Special Report เรื่อง ดินสอขอเขียน ภาพ บุญรอดเทรดดิ้ง และ ดินสอขอเขียน

“สิงห์” เชียงราย

ชวนปั่นจักรยาน 3 เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในเมือง

ครั้งแรกในชีวิตของดินสอขอเขียนกับการปั่นจักรยานเสือภูเขา จุดหมาย ปลายทางของวันนีค้ อื “น้�ำ ตกขุนกรณ์” ซึง่ มีระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ทีมนักปั่นเริ่มออกจากสิงห์ปาร์คราวสี่โมงเย็น ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ต้นไม้ ลมเย็นๆ พัดมาสบายๆ ทำ�ให้การปั่นจักรยานวันนี้เป็นไปด้วยดี ทุกคนต่างหมายมัน่ ปัน้ มือว่าจะไปเห็นความสวยงามของน้ำ�ตกขุนกรณ์ ซึง่ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำ�ตกที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย แต่ทว่าทุกอย่างก็หาเป็น อย่างที่คิดไม่ เพราะกว่าที่พวกเราจะปั่นไปถึงตัวน้�ำ ตกก็เป็นเวลาพลบค่ำ�แล้ว นับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมาก จบทริปของวันแรก เราแวะเติมพลังใส่ทอ้ งกัน ที่ ร้านอาหารภูภิรมย์ เสิร์ฟอาหารหลากหลาย ทั้งไทย และพื้นเมือง อิ่มเอม กันให้เต็มที่และพักผ่อนอย่างสบายกายกันที่โรงแรมเดอ มันตรินี เชียงราย

80

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา พวกเราทีมงาน โรงแรมดี e-magazine ได้รับการเชิญชวนจากบริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำ�กัด หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “เบียร์สิงห์” จัดทริป ชวนสื่อมวลชนไปปั่นจักรยานเปิดเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ใหม่ ในตัวเมืองเชียงราย เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆ สายการบินนกแอร์ก็พาพวกเรา ทะยานฟ้ามาถึงเชียงรายด้วยเวลาอันสั้น ทันทีที่ถึงสิงห์ ปาร์ค ซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการปั่นจักรยาน พวกเราต่างกุลีกุจอ เลือกจักรยานคันที่มีขนาดเหมาะกับตัวเรา และเมื่อได้จักรยาน เสือภูเขาคันที่เหมาะกับเราแล้ว รถพร้อม คนพร้อม กายพร้อม ใจพร้อม พวกเราก็เริ่มสตาร์ทปั่นจากไร่สิงห์กันเลย


หกโมงตรงของเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน คือ เวลานัดหมายของการปั่นจักรยานในวันนี้ โดยจะ ปั่นกันถึงสองเส้นทาง เส้นทางแรกคือ “เส้นทาง ธรรมชาติลำ�น้ำ�กก” ซึ่งเป็นแม่น้ำ�ที่ไหลทอดยาว ไปตามพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวัน ออก รวมระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ถนนเลียบ ฝั่งแม่น้ำ�มีทิวทัศน์อันสวยงาม ทั้งยังมีสถานที่ท่อง เที่ยวที่น่าแวะชมมากมาย อาทิ บ่อน้ำ�ร้อนผา ประเสริฐ เป็นจุดแรกที่พวกเราปั่นมาถึง ที่นี่เปิด ให้บริการอาบน้ำ�แร่เพื่อสุขภาพแบบบ่อรวมกลาง แจ้งขนาดใหญ่ และอาคารอาบน้ำ�แร่แบบบ่อแยก ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ทุกคนต่างสนุกสนานไปกับ การนำ�ไข่ไปต้มในบ่อน้�ำ ร้อน และอิ่มเอมไปกับการ กินไข่ต้มฝีมือตัวเอง ^-^

เส้นทางทีป่ นั่ วันนีม้ ที งั้ ทางขึน้ เขา สลับกันไปมา สร้างความสนุกสนานให้นกั ปัน่ มือใหม่อย่างเราเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะตอนปั่นลงเขา บอกได้คำ� เดียวว่ามันส์สุดๆ ปล่อยล้อฟรีไปตามทาง มือแค่ แตะเบรกไว้เบาๆ แค่นี้ก็สนุก สุดๆ แล้วแหละ ระหว่างทางเราได้แวะชมวิวพาโนรามาของปางช้าง และไฮไลท์ของเส้นทางนี้ที่ทุกคนต้องแวะถ่ายภาพ แล้วแชร์ในเฟสบุ๊คหนีไม่พ้น “สะพานแขวนอา แหล่ จ ะ” สะพานไม้ โ บราณที่ ช าวบ้ า นช่ ว ยกั น อนุรักษ์ไว้ เพื่อใช้ข้ามสัญจรไปมาระหว่าง 2 ฝั่ง แม่น้ำ�กก ซึ่งจากมุมนี้ทำ�ให้มองเห็นทัศนียภาพอัน สวยงามของลำ�น้ำ�กกในอีกมุมหนึ่ง สำ�หรับนักปั่น มืออาชีพเขาก็ปนั่ ข้ามสะพานไม้นไี้ ด้อย่างชิลล์ๆ แต่ สำ�หรับตัวดินสอขอเขียนเองนัน้ ขอเดินข้ามสะพาน ไม้ไปอย่างช้าๆ แล้วกันนะ ขนาดเดินอย่างช้าๆ สะพานก็ยังไม่วายสั่นไหวไปมา ทำ�เอาหัวใจน้อยๆ ของเราแทบร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่ม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและประทับใจ 81


เมื่ อ ข้ า มสะพานแขวนอาแหล่ จ ะมาแล้ ว เราก็ จ ะมา ถึง “ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร” ที่นี่มีบริการนำ�เที่ยวชม ทุ่ ง ดอกบั ว ตองในฤดู ห นาวซึ่ ง จะบานสะพรั่ งไปทั่ ว หุ บ เขา ทีมงานให้นักปั่นทั้งหลายแวะพักกินข้าว เติมพลังงานกันที่นี่ และสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายของเส้นทางนี้คือ “หมู่บ้าน กะเหรี่ยงรวมมิตร” สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง กะเหรี่ยง อาข่า ม้ง เย้า และลีซอ เพลิดเพลินไปกับการ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองที่สวยงาม ซึ่งสินค้าที่นี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หมู่บ้านหัตถกรรม และท่องเที่ยว OTOP 2546”

ในช่วงบ่าย ทีมนักปั่นของเรามุ่งหน้าไปยัง ตัวเมืองเชียงรายบนเส้นทาง “ซิตี้ทัวร์” ปั่นเที่ยว ตัวเมืองเชียงรายโดยปั่นไปถึง “อนุสาวรีย์พ่อขุน เม็งราย” เป็นแห่งแรก เพือ่ สักการะพ่อขุนเม็งราย ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นครั้งแรก และ รวบรวมอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่น ทรงเป็น ที่เคารพนับถือของชาวเชียงรายและคนทั่วไป ปั่นเรื่อยมาอีกซักนิดจะพบกับ “หอนาฬิกา เฉลิมพระเกียรติ เชียงราย” ผลงานการออกแบบ ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ หอนาฬิกาแห่งนี้ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศไทย โดยจะ มีการบอกเวลาทุกชั่วโมง และในช่วงเวลา 19.0021.00 น. ของทุกวัน ไฟที่ประดับหอนาฬิกาจะ เปลี่ยนสี พร้อมมีเสียงเพลงเชียงรายรำ�ลึกให้คุณ ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ

82


สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสุดท้ายของตัวเมืองเชียงราย หนีไม่พน้ “วัดร่องขุน่ ” ซึง่ เป็นผลงานการออกแบบ และก่อสร้างของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์อกี เช่นกัน ความงดงาม สุดอลังการของที่นี่นับเป็น งานพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ ยิ่ งใหญ่ โดยไฮไลท์ สำ � คั ญ อยู่ ที่ “โบสถ์” ที่เนรมิตวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ เป็น วิมานดินทีม่ นุษย์สามารถสัมผัสได้ โบสถ์นนั้ เปรียบ เหมือนบ้านของพระพุทธเจ้า สีขาว แทนพระบริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้า กระจกขาว หมายถึง ุ ของพระพุทธเจ้าทีเ่ ปล่งประกายให้ พระปัญญาธิคณ ทัว่ โลกมนุษย์และจักรวาล ก่อนจะเข้าไปถึงตัวโบสถ์

เราต้องเดินข้ามสะพานซึ่งหมายถึงการเดินข้าม วัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ เมือ่ เข้ามาถึงภายในโบสถ์แล้วก็จะพบกับความ งดงามของภาพจิตรกรรมซึ่งเขียนโดยใช้โทนสีทอง ทั้งหมด 4 ด้าน โดยเพดานและพื้นเป็นเรื่องราวที่ แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งสู่โลกุตตร ธรรม ส่วนบนของหลังคาโบสถ์นั้นได้นำ�หลักของ การปฏิบัติจิต 3 ข้อ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นำ�ไป สู่ความว่างคือความหลุดพ้นนั่นเอง นับเป็นการปิด ท้ายทริปการปั่นจักรยานที่ทำ�ให้พวกเราอิ่มเอมไป กั บ ศิ ล ปะความสวยงามของวั ด ร่ อ งขุ่ น พร้ อ ม คติธรรมทีอ่ าจารย์ได้สอดแทรกไว้ในศิลปะของท่าน สำ�หรับค่�ำ คืนอันแสนเหนือ่ ยล้า ทีมงานสิงห์พา พวกเราไปกินข้าวเย็นกันที่ร้าน “ตองตึง” ร้าน อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัด ได้ลิ้มลองทั้ง ออร์เดิรฟ์ เมืองทีข่ นทัพมาทัง้ แหนม หมูยอ แคบหมู น้ำ�พริกอ่อง น้ำ�พริกหนุ่ม แกงฮังเล เขาก็จัดมาให้ ชิม แล้วยังมีอาหารภาคกลางอืน่ ๆ อีกมากมาย ทัง้ ยังเพลิดเพลินไปกับศิลปะการฟ้อนรำ�แบบล้านนา และปิดท้ายด้วยการพาไปช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ท้ายสุดนีข้ อขอบคุณทีมงาน บริษทั บุญรอด เทรดดิ้ง จำ�กัด สำ�หรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งทำ�ให้ทีมงานโรงแรมดีได้มีประสบการณ์การ ปัน่ จักรยานทีแ่ ม้จะโหดไปซักนิด ทว่าเต็มไปด้วย ความสนุกสนาน และรอยยิ้มตลอดทาง ซึ่งมัน จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำ�อันน่าประทับใจ ของเราไปอีกนานแสนนาน 83


Connection

เมนูโรงแรมเปิดใหม่

เรื่อง Luffy

สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางความหรูหรา

@ “Away Chiang Kham Villa”

นอนแบบญี่ปุ่น

@ “Chiang Rai Ryokan”

ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นก็สามารถสัมผัสการพักแบบ ญี่ ปุ่ น ที่ เ รี ย กกั น ว่ า “เรี ย วกั ง ” เพี ย งมุ่ ง หน้ าไปทางเหนื อ ของ ประเทศไทย คุณก็จะได้พบกับ “เชียงราย เรียวกัง” ซึ่งก่อนหน้านี้ เปิดเป็นคาเฟ่นามว่า “เรียวกัง คาเฟ่” และล่าสุดได้เพิ่มบูติครีสอร์ท สไตล์ญี่ปุ่นเข้ามาด้วย “เชียงราย เรียวกัง” มีห้องพักเพียงแค่ 4 ห้อง ซึ่งออกแบบ ในลั ก ษณะเรี ย วกั ง แท้ ๆ แบบญี่ ปุ่ น ด้ ว ยการคงไว้ ซึ่ ง รู ป แบบ สถาปัตยกรรม รวมไปถึงการตกแต่งภายในแบบญีป่ นุ่ ชนบท ห้องพัก ตกแต่งด้วยเสื่อตาตามิ มีฉากประตูเลื่อนโชจิ ซึ่งคุณจะได้สัมผัส วัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เวลานอนก็นอนบนฟูกแบบฟุตอง แบบเดียวกับเรียวกังในญี่ปุ่นเลย นอกจากห้องพักที่มีรูปแบบเรียบง่าย สบายๆ แล้ว ในส่วน ห้องน้�ำ ก็จะมีอ่างแช่น้ำ�ร้อนในสวนหินแบบญี่ปุ่น จึงผ่อนคลายไปกับ อากาศอันหนาวเย็นในช่วงหน้าหนาว พร้อมมีชุดยูตาเกะไว้บริการ สำ�หรับใส่ในรีสอร์ท กอปรกับบรรยากาศรอบๆ ของรีสอร์ทที่มี ลักษณะคล้ายกับชนบท ทำ�ให้การเข้าพักที่นี่นั้นให้ความรู้สึกเหมือน กำ�ลังพักในเรียวกังของญี่ปุ่น ยังไงอย่างงั้นเลย เชียงราย เรียวกัง ตัง้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นสันปูเลย ถนนโยธาธิการ อำ � เภอแม่ ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โทร. 081-868-3010 หรือ www.facebook.com/Ryokancafe

84

พักผ่อนท่ามกลางความงดงามของทิวเขาน้อยใหญ่ และ ภูมิประเทศอันงดงามของอำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยากับที่นี่ “อเวย์ เชียงคำ� วิลล่า” ภายในประกอบไปด้วยวิลล่าขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� จำ�นวน 2 หลัง โดยภายในมีอุปกรณ์อ�ำ นวยความสะดวกครบครัน อาทิ โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องโทรทัศน์ตา่ งประเทศ อินเทอร์เน็ต ไร้สาย รวมไปถึงมีห้องนั่งเล่นที่ตั้งอยู่บนระเบียงที่หันหน้าสู่ทุ่งนา อันเขียวขจี พร้อมห้องครัว และห้องรับประทาน ตัววิลล่าเป็น บ้านทรงไทยที่ตกแต่งภายในแบบไทยผสมกับไทยลื้อ ทั้งยังมีภาพ วาดจากศิลปินท้องถิ่นเชียงรายที่สั่งวาดมาเป็นพิเศษเพื่อนำ�มาใช้ ตกแต่งภายในวิลล่าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่หลากหลาย อาทิ สระว่ายน้ำ� สนามเทนนิส สนามพัตต์กอล์ฟ ทั้งยังสามารถเลือก ทำ�กิจกรรมต่างๆ ทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ การเดินป่า ปัน่ จักรยาน เสือภูเขาหรือจักรยานธรรมดา นั่งสามล้อชมตลาดเช้า เยี่ยมชม ศูนย์วฒ ั นธรรมไทยลือ้ และหมูบ่ า้ นชาวไทยลือ้ ชมวิถชี วี ติ ชาวบ้าน และการทอผ้าไทยลือ้ ทีม่ ลี วดลายงดงาม สีสนั สดใสเป็นเอกลักษณ์ หรือชมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควร พลาดชมอย่างวัดพระนั่งดิน วัดนันตาราม วัดพระธาตุสบแวน เป็นต้น ไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่คือการเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ บริเวณราบลุ่มแม่น้ำ� วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน ซึ่งถือเป็น เสน่ห์ของเมืองเชียงคำ� สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 081-882-9756 หรือดู รายละเอียดที่ www.awayresort.com


YOUR URBAN LIFESTYLE & BUSINESS RESOURCE

It’s Free Meet us on 15th of every month!! www.metrothailand.com


Very Hotel เรื่อง คุณหญิง

โรงแรม แคปซูล

มันคืออะไรกันนะ?

86

เมือ่ ฉบับทีแ่ ล้วเราพูดถึงโรงแรมเรียวกังทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ไปแล้ว มาฉบับขอแนะนำ�โรงแรมอีกแบบ ที่น่าสนใจ คือโรงแรมแคปซูลแล้วมันคืออะไรกันนะ โรงแรมแคปซูลของญี่ปุ่นมีมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่เศรษฐกิจฟองสบู่จะแตก ซึ่งเริ่มจากการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ก่อให้เกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ทำ�หน้าที่เป็นเหมือนที่ ชาร์จแบตเตอรีส่ �ำ รองให้กบั เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ในสมัยทีย่ งั มีการทำ�งานแบบหามรุง่ หามค่�ำ ประเภทสัปดาห์ ละ 7 วัน วันละกว่า 12 ชั่วโมง หรือการไปดื่มสังสรรค์กันหลังเลิกงานเพลินจนไม่ทันเวลารถไฟเที่ยว สุดท้ายเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในญี่ปุ่น ภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้จึงเอื้ออำ�นวย ต่อธุรกิจโรงแรมแคปซูลที่เล็งเป้าหมายไปยังกลุ่มซามูไรเศรษฐกิจ (หรือที่เรียกให้ถูกต้องว่า Salaryman) ให้ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างสบาย ด้วยสนนราคาค่าบริการประมาณ 2,000-4,000 เยนนั้น ถือว่าไม่แพงเมือ่ เทียบกับสิง่ อำ�นวยความสะดวก ทีจ่ ดั สรรไว้บริการในเวลาไม่กชี่ วั่ โมงก่อนรุง่ อรุณของ วันใหม่ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเทียบกับค่าแท็กซี่บวกกับค่าเสียเวลาในการเดินทางกลับบ้าน


โรงแรมแคปซูลมักจะตั้งอยู่ในทำ�เลใกล้สถานี รถไฟใหญ่ๆ โดยเฉพาะในย่านธุรกิจสำ�คัญซึง่ แต่ละ แห่งอาจมีความแตกต่างกันไป บางแห่งอาจจะมี เพียงไม่กสี่ บิ แคปซูลภายในพืน้ ที่ 1 ชัน้ ของตึก บาง แห่งอาจปรับปรุงตึกทั้งตึกให้เป็นโรงแรมแคปซูลที่ มีหลายร้อยแคปซูล โรงแรมแคปซูลมักจะเริ่มเปิด ให้เช็คอินได้ตั้งแต่ 4-5 ทุ่ม และเช็คเอาท์ภายใน 10 โมงเช้า หลังจากชำ�ระเงินค่าที่พัก ถัดเข้าไปจะ เป็นส่วนของล็อคเกอร์ไว้เก็บสัมภาระและมีตเู้ ซฟที่ ตั้งรหัสส่วนตัวสำ�หรับเก็บของมีค่า นอกจากนี้อาจ จะมีบริการซักแห้งที่รวดเร็ว สามารถรอรับชุดเดิม ที่สะอาดในเช้าวันถัดไปได้ในราคายุติธรรม ภายใน บริ เ วณใกล้ เ คี ย งนั้ น จะมี แ ท่ น ชาร์ จ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญที่ใช้ได้กับเครื่อง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อช่วยเติมพลังให้กับทั้งโทรศัพท์และ เจ้าของไปพร้อมๆ กัน โดยทัว่ ไปโรงแรมแคปซูลมัก จะมีที่อาบน้�ำ สาธารณะรวมอยู่ด้วย แต่ในบางแห่ง ที่มีขนาดเล็กหน่อย เตียงสีขาวออกนวลสะอาดตา มีลกั ษณะคล้ายแคปซูลขนาดใหญ่ อันเป็นทีม่ าของ ชื่อโรงแรมทำ�มาจากวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาสที่ สามารถเก็บเสียงได้ในระดับหนึง่ นัน้ ถูกวางซ้อนกัน 2 ชัน้ เรียงต่อกันเป็นแนวยาวแต่ละแคปซูลมีเพียง ผ้าม่านทีเ่ ปิดออกได้จากภายในเป็นเสมือนประตูหอ้ ง ซึง่ สามารถมองเห็นคนทีอ่ ยูใ่ นแคปซูลได้คร่าวๆ จาก ภายนอก หากนึกถึงความปลอดภัยแล้วโรงแรมแคปซูลไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นทางส่วนของผู้ประกอบการเองก็ได้ประสานงานกับทางตำ�รวจภายในท้องที่และพยายามเพิ่ม มาตรฐานความปลอดภัยโดยติดโทรทัศน์วงจรปิดทุกมุมภายในโรงแรมแคปซูล ขนาดอันกะทัดรัดของ แคปซูล มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตรและสูง 1 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างเพียงพอที่จะนั่ง หรือนอนได้โดยไม่ทำ�ให้รู้สึกอึดอัด เพื่อป้องกันเสียงรบกวนภายในแคปซูล มีโทรทัศน์ที่ฟังเสียงได้จากหู ฟังที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ่งหูฟังดังกล่าวยังใช้ได้กับวิทยุทุกช่อง ส่วนทางด้านข้างที่นอนจะมีนาฬิกาปลุก กระบอกไฟฉายและโคมไฟสำ�หรับอ่านหนังสือ นอกจากนีอ้ กี สิง่ จำ�เป็นทีค่ วรทำ�ความเข้าใจและจดจำ�ก่อน นอนคือสติกเกอร์ที่แสดงตำ�แหน่งและทางหนีไฟของโรงแรมแคปซูลซึ่งจะมีติดไว้อยู่ทุกแคปซูล *** กฎข้อสำ�คัญที่ทางโรงแรมแคปซูลจะต้องบอกลูกค้าที่เข้าพักเสมอเกี่ยวกับพื้นที่สำ�หรับสูบบุหรี่ซึ่งจะ สูบได้เฉพาะบริเวณที่กำ�หนดไว้เท่านั้น การสูบบุหรี่ภายในแคปซูลจะทำ�ให้เครื่องจับควันภายในแคปซูล ทำ�งานซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังสถานีดับเพลิงโดยอัตโนมัติ *** ฉบับหน้าเตรียมพบกับตัวอย่างของโรงแรมแคปซูลในประเทศอื่นมาให้ชมกันนะ

ที่มา : info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=31015 www.uniqhotels.com/9-hours-capsule-hotel 87


คุยกับนักปั่นตัวจริง เรื่องและภาพ บีเยศ

คุยกับกูรูเรื่อง

จั ก รยาน นักปั่นมือใหม่ห้ามพลาด

อ.แซม สะกดจิต ที่ปรึกษาและกรรมการ ชมรมจักรยานพับได้ ประเทศไทย

จักรยานเป็นสิ่งที่เติบโตมา กับมนุษยชาติ ก่อนที่จะเป็นรถยนต์ เป็นอย่างอื่น ผมมีความฝันเหมือนคน อื่นเค้าคือ จะปั่นจักรยานทั่วประเทศไทย ทั่วโลกอะไรอย่างนี้ 88


โรงแรมดี : สิ่งที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจซื้อจักรยาน สักคัน อ.แซม : มันก็มีสูตรเยอะนะ เรื่องของขนาด ประเภท จักรยาน เอาที่เหมาะกับตัวเราที่สุด ตามสภาพการใช้ งาน โอ๊ยเยอะไปหมด สุดท้ายก็เลยมีหลายคัน (อิอิ) สรุปสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อจักรยานมีดังนี้ 1. เริม่ จากงบประมาณก่อน ตามงบทีจ่ า่ ยได้ ส่วน ใหญ่ยิ่งราคาสูงก็จะค่อนข้างดีหน่อย 2. เราต้องชอบ ผมแนะนำ�ว่า ให้ซื้อรถจักรยานที่ เราชอบ ถูกสี ถูกโฉลก คือเห็นแล้วถูกชะตาเพราะมัน ต้องอยู่กับเรา ไม่ว่าจะรูปทรงหรือสี 3. ขนาด ใช้ที่เหมาะกับสรีระ หรือความยาวขา ขาสั้นขายาว เพศชายหรือหญิง น้�ำ หนัก เบาหรือหนัก ต้องลองคร่อมดูให้เป้าห่างจากท่อบน 1.5-2 นิ้ว 4. เลือกประเภทของจักรยานให้เหมาะกับเส้นทาง ที่เราอยากขี่ ในเมือง ขี่ไกลๆ ขี่ใกล้ ลุยๆ หรือขี่เร็วๆ ทางลุย เข้าป่า หรือขี่ในสนาม (เสือหมอบ รถพับ ทัวริ่ง เสือภูเขา ไฮบริด) 5. ใจเย็นๆ กลับไปทบทวนข้อแรกอีกรอบ เพราะ ส่วนใหญ่จะพลาดเพราะรีบเกินไป โรงแรมดี : แล้วนักปั่นมือใหม่ควรมีคุณสมบัติอย่างไร บ้าง อ.แซม : ต้องมีตังค์ก่อน และต้องมีเพื่อนที่จะปั่นด้วย จะไปเข้ากลุ่ม เข้าก๊วนก็ได้ ทีนี้ก็มีคุณสมบัติบางอย่าง ที่ควรมี ถ้าเราเป็นคนที่ขับรถยนต์อยู่แล้ว เราจะได้ เปรียบ เพราะคุณจะรู้จังหวะของรถยนต์ อ๋อ! คุณก็จะ รูจ้ งั หวะว่า รถมันจะมาแบบนี้ คนทีน่ งั่ รถเมล์ รถไฟฟ้า แล้วมาปั่น คุณจะไม่รู้จังหวะของรถยนต์

โรงแรมดี : สิ่งที่ได้รับจากทริปนี้ อ.แซม : ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ เฮ้ย! เราขี่จาก กรุงเทพฯ มานครปฐมได้ เราไม่เคยคิดว่าเราเก่งเลย โรงแรมดี : ประสบการณ์การปั่นเส้นทางไกลครั้งแรก นะ แต่เราคิดว่าจักรยานเราดี รู้สึกว่าการปั่นจักรยาน อ.แซม : ตอนนั้นซื้อฟินเลอร์ ซื้อแล้วอีก 2 วัน ปั่น ก็ดูท้าทายดี แต่หลังจากนั้นจักรยานคันนั้นก็ถูกเก็บไว้ จากกรุงเทพฯ ไปนครปฐมเลย เป็นกลุ่มที่ชวนไปซื้อ อย่างดีเลย ไม่ได้ใช้อีกนานเลย หยุดไป 3 ปี จักรยานนี่แหละ เค้ามาชวนว่ามีทริป ปั่นไป 60 กิโล ผมคิดว่า ผมไม่มีทางไปถึงได้ แต่ทุกคนบอกว่าไปได้ ใช้ โรงแรมดี : เหตุผลที่หยุดปั่นจักรยาน เวลาไปประมาณ 5 ชั่วโมง ไปเส้นทางตลาดน้�ำ ดอน อ.แซม : ก็คือผมบาดเจ็บ แล้วก็รู้สึกหวาดกลัวนิด หวาย บ้านศิลปิน ริมแม่น�้ำ นับเป็นการออกจักรยาน หน่อย และก็คือไม่ว่างด้วย งานก็เยอะพอดี ทางไกล ครั้งแรกในชีวิต ก็ไปกัน 10 กว่าคน ทุกคน มืออาชีพมาก มีผมคนเดียวที่เป็นมือใหม่ โรงแรมดี : ทริปทางไกลที่สุดที่เคยปั่น อ.แซม : เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ด้วยเสือภูเขา เป็น ทริปประจำ�ปี และมีคนปั่นเป็น 1,000 คัน จักรยานก็ โรงแรมดี : ฟังดูเป็นเรื่องง่ายมาก อ.แซม : จำ�ได้ว่าอีก 3-4 กิโลเมตร จะถึงที่หมายแล้ว ยาวไป 5-10 กิโลเมตร ใครเหนื่อยก็พัก ปั่นกันตั้งแต่ ผมคว่ำ�เละเลย จักรยานล้ม แขนขาแดง เพราะการขี่ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น ประมาณ 200 กิโลเมตร ปั่น ไปจ่อคันหน้ามาก ล้อหน้าเราไปถูกกับล้อหลังของเค้า 50 กิโลเมตรพัก เป็นอย่างนี้ประมาณ 3-4 ที ปรากฏว่าเค้าไม่เป็นอะไรเลย ผมก็ประคองจักรยาน แขนขาก็เลือดไหลติง๋ ๆ พอขากลับ ปัน่ กลับ ไม่ไหว ต้อง โรงแรมดี : เรื่องเกี่ยวกับการปั่นจักรยานที่คนมักถาม เอาจั ก รยานขึ้ น รถไฟ ตอนนั้ นไม่ ค่ อ ยรู้ อ ะไรเยอะ กันบ่อยๆ อุปกรณ์ก็ยังน้อยอยู่ มีแค่จักรยาน เป้หนึ่งใบ แล้วก็ชุด อ.แซม : ปั่นจักรยานมาเหนื่อยๆ ดื่มน้�ำ ได้หรือไม่ ทาน มีแค่นี้เอง ข้าวได้หรือไม่ได้ ถ้าคุณไม่จุกก็ท�ำ ได้ มันอยู่ที่เราเอง แฟนพันธุ์แท้จักรยาน ก็พาไปดู พาไปช้อบปิ้ง ใช้เวลา เป็นเดือนกว่าจะตัดสินใจซื้อ

โรงแรมดี : เส้นทางจักรยาน และระยะทางที่เหมาะ สมสำ�หรับนักปั่นมือใหม่ อ.แซม : ขอแนะนำ�ให้ปั่นรอบหมูบ้านหรือใกล้ๆ บ้าน ก่อนเลย 5-10 กิโลเมตร ไม่เกินนี้ เอาให้คล่อง ให้คน กับรถเป็นหนึ่งเดียวกัน ฝึกปั่นทั้งกลางวัน และกลาง คืนรอบๆ หมู่บ้านนั่นแหละ ให้ได้ถึง 10-20 กิโลเมตร แบบไม่คอ่ ยเหนือ่ ย แล้วค่อยหาทริปไปจอย หาไม่ได้มา ปั่นกับ อ.แซมได้ครับ โรงแรมดี : บทเรียนของอาจารย์ในการเลือกซื้อ จักรยาน อ.แซม : ผมทำ�งานแล้ว ใช้เวลา 10 ปี ในการที่จะรู้ ว่าซื้อจักรยานผิด size 95% ของคนซื้อจักรยานคัน แรก คือ ผิด size ผิดประเภท ต้องใช้ประสบการณ์ ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้น โรงแรมดี : ก้าวแรกกับสองล้อพาไป อ.แซม : 14 ปีที่แล้ว คือการซื้อจักรยานคันแรกด้วย เงินของตัวเอง 5 หมื่นบาท มีน้องคนหนึ่งเป็นประเภท 89


โรงแรมดี : สังคมของนักปั่นมีลักษณะเป็นอย่างไร อ.แซม : มีเยอะมาก แนะนำ� ตามจีบ หลอกขายของ (สินค้า) กลุ่มดีๆ ก็มีเยอะนะ อันนี้ต้องลองเลือกกันเอง ผมปั่นกับหลายกลุ่มมาก บางกลุ่มเอะอะโวยวาย บาง กลุ่มปั่นลุย ปั่นไกล ปั่นโหด แรง บางกลุ่มหวานเย็น แนะนำ�ให้ลองหลายๆ กลุ่ม โดยเริ่มจากกลุ่มใกล้บ้าน ก่อน สาวๆ ก็อาจมีพี่ๆ เทคแคร์มากกว่าหนุ่มๆ สาว สวยก็มีพี่ๆ รุมเทคแคร์กันนอกหน้าจนกลุ่มแตกคอกัน เพราะแย่งกันไปส่งบ้าน อิอิ แต่ปญ ั หาเหล่านีไ้ ม่เคยเกิด ขึ้นกับ อ.แซมนะ เราโตแล้วไง ก็ช่วยเหลือไปทุกคน ชายจริงหญิงแท้ สวยไม่สวย เราเป็นอาจารย์นะ ต้อง วางตัวเหมือนสอนหนังสือ คุยกับคนสวยมากก็ไม่ดี คน ขีเ้ หร่เค้าจะไม่พอใจ คุยกับผูช้ ายมากไปตุด๊ ก็ไม่พอใจ โอ้ ย!! โลกนี้อยู่ยากจัง ปั่นจักรยานดีกว่า

โรงแรมดี : เทคนิคการปั่นจักรยาน ในทริปนครปฐม โรงแรมดี : ควรเลือกเจลหุ้มเบาะ อย่างไรจึงจะเกิด มาถึงทริปหัวหินนี่ต่างกันอย่างไรบ้าง ประโยชน์ อ.แซม : ต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับ อ.แซม : เราต้องรูก้ อ้ นว่ากล้ามเนือ้ ก้นทีเ่ รานัง่ บนเก้าอี้ กับกล้ามเนื้อที่เรานั่งจักรยาน มันเป็นคนละส่วนกันนะ โรงแรมดี : เรื่องที่คนไม่ค่อยรู้และมักถามกันบ่อยๆ นั่งเก้าอี้ เราใช้กล้ามเนื้อแก้มก้น นั่งปั่นจักรยาน เรา อ.แซม : เวลาปั่นจักรยานเนี่ย เราต้องเอาน้ำ�หนัก ใช้กล้ามเนื้อร่องก้น มันไม่มีสูตรตายตัว เพราะก้นของ จักรยานกับน้ำ�หนักของตัวเรารวมกัน เพราะมันอยู่บน แต่ละคนไม่เหมือนกัน เจลหนานุ่มก็ดี ต้องหนาพอ ถนน เพราฉะนั้น ใครที่ตัวโตๆ น้ำ�หนักเยอะๆ เนี่ย สมควร เก้าอี้ดีต้องใหญ่ รองรับก้น ต้องแหลมยังไงถึง ต้องหาจักรยานเบาๆ มาช่วย คือคนเข้าใจผิดว่า ยิง่ ตัว ดี สรีระ เนื้อเยอะ เนื้อน้อย กระดูกแหลม กระดูกไม่ โต ต้องใช้จักรยานคันใหญ่ หรือคนก็จะพูดว่า คนก็จะ แหลม มันต้องรองที่มันเหมาะสมกับคุณ เข้าใจว่า จักรยานจะเบาไปไหน ผมอยากให้นึกภาพว่า คุณกลิ้งก้อนหิน 2 ก้อน ก้อนนึงเป็นหินเบา ก้อนนึง โรงแรมดี : มุมมองเกี่ยวกับการติดป้ายทะเบียน เป็นหินหนัก แล้วคุณกลิ้งมันไปไกลๆ มันต้องมีผล จักรยาน แน่นอน ผมใช้เวลาทำ�ความเข้าใจเรื่องนี้นานมากเลย อ.แซม : สมัยก่อนตอนผมเด็กๆ เคยมีใบขับขี่จักรยาน แล้วก็ยกเลิกไป แต่ป้ายทะเบียนจักรยาน มีคนเสนอ ให้มีการลงทะเบียนเสียภาษีถูกต้อง จะได้ใช้ถนนได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ อยากให้ มี แต่ผมเดือดร้อนคนแรกเลย มีตั้ง 51 คัน โรงแรมดี : กฎหมายคุ้มครองคนปั่นจักรยานบนถนน มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด อ.แซม : นี่คือสิ่งที่เราพยายามรณรงค์กันอยู่ โรงแรมดี : ในทางตรงกันข้าม คนปัน่ จักรยานบนถนน แล้วไม่ใส่หมวกป้องกันอุบัติเหตุ เราควรทำ�อย่างไร อ.แซม : ควรจับครับ ไม่ใช่แค่เรื่องหมวก ไฟหน้าไม่มี ไฟท้ายไม่มี ควรโดนจับครับ เพื่อความปลอดภัยของ ส่วนรวม ปัญหาก็คือมอเตอร์ไซค์กฎหมายมี ยังไม่ใส่ กันเลย โรงแรมดี : ทำ�ไมต้องมีจักรยานมากถึง 51 คัน อ.แซม : เป็นเพราะความบ้า ผมเป็นพวกแฟนพันธุ์แท้ ไม่ได้เอาเงินไปใช้กับเรื่องอื่น ผมนำ�เงินที่หามาได้ ใช้ กับเรือ่ งความรู้ การอ่านรีววิ คนอืน่ ก็ได้ความรูร้ ะดับหนึง่ แต่การทดลองด้วยตัวเอง มาขี่ มาถอด มาประกอบ มันทำ�ให้เรารู้ลึกซึ้งมากกว่า ผมมีจักรยานหลายๆ คัน คุณเคยมีร้องเท้าคู่เดียว มั๊ย สมมติคุณมีร้องเท้าคู่เดียว แล้วคุณใส่ทุกวันเนี่ย ไม่ได้พักเลย ไม่ได้แห้ง โอกาสชื่นมันมี มันก็เจ๊ง เปื่อย นะ บางคนคิดว่าจักรยานที่หนักมีโมเมนตั้มที่ดีกว่า การที่ผมมีจักรยานหลายๆ คัน กว่าผมจะเวียนมาเจอ จักรยานเบาๆ แต่ลมื ไปว่าตัวคุณก็ตอ้ งมีโมเมนตัม้ ในตัว มันได้พัก ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องโซ่ขาด โซ่หลุด โซ่ อยู่แล้ว ไม่ว่าจะหนัก 50, 60 หรือ 70 กิโลกรัมก็ตาม หย่อน โซ่ฝืด โรงแรมดี : กางเกงปั่นจักรยาน มีประโยชน์ในเรื่องใด บ้าง อ.แซม : มีประโยชน์อย่างมาก แต่จะมีเป้า มีฟองน้ำ� ในตัวอย่างไรต้อง ขอย้ำ� และต้องขอขีดเส้นใต้เลยนะ ว่า การใส่ชุดนี้ ไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ย ห้ามใส่ชุดชั้น ในใดๆ เพราะเขาออกแบบมาโดยไม่ให้ใส่ มันจะเกิดผล เสีย เป็นรอยเป็นจ้�ำ อันนีเ้ ห็นบ่อยมาก เป็นเรือ่ งเข้าใจ ผิด

90

โรงแรมดี : ปริมาณขนาดนี้ ใช้งานอย่างไรจึงจะทั่วถึง อ.แซม : ผมจับฉลากเอา จะมีโหลที่มีเบอร์อยู่ 51 เบอร์ พอโดนแล้ว ก็เอาไปไว้อีกโหลนึง โรงแรมดี : วิธีแสดงความรักที่มีต่อจักรยานคันโปรด อย่างไร อ.แซม : ด้วยความรักก็มีการเรียกชื่อ ตั้งชื่อให้ อย่าง คันสีขาวก็เรียกไอ้วอก ผมว่าคนเรามันก็มคี วามลำ�เอียง


อยู่นะ คันนี้ชอบ คันนี้ถูกชะตา ขี่ดี ขี่เบา คันนี้หล่อ คันนี้เท่ โรงแรมดี : เกร็ ดในการดู แ ลรั ก ษาจั ก รยานแบบ เฉพาะตัว อ.แซม : ผมมีโรงรถจักรยาน เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่ อให้ จั ก รยานของผมไม่ ร้ อ นเกิ นไป หนาวเกิ นไป เหมือนติดแอร์ให้จกั รยาน อุณหภูมมิ กี ารเปลีย่ นแปลง อะไรที่เป็นเหล็กมันก็จะมีสนิม อะไรที่เป็นยางก็จะ เปลี่ยนสภาพได้ เดี๋ยวชื้น เดี๋ยวไม่ชื้น ก็ควบคุมให้เป็น อุณหภูมิห้องอยู่ที่ 18 องศาตลอดเวลา อีกเรื่องคือ เราควร กดเบรกของจักรยานด้วยนะ ต้องเบรกบ่อยๆ สัปดาห์ละครั้ง 2 ครั้ง เหมือน มอเตอร์ไซค์ ส่วนน้�ำ มันหยอดจาน ทีเ่ ค้าพูดๆ กัน จริงๆ ไม่จำ�เป็นต้องหยอดเลย ไม่จำ�เป็นต้องพ่นกันสนิมเลย ตราบใดที่คุณไม่ได้เอาน้ำ�ฉีดโซ่ ไม่ได้เอาแฟ้บถู เพราะ มันเคลือบกันมาอยู่แล้ว ที่สำ�คัญอย่าจอดตากแดด

ภาพนั้นมันค่อยๆ ใหญ่ๆ ขึ้นๆ มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ มากเลยนะครับ แล้วจนมันใหญ่ขนึ้ เต็มหน้าเรา เหมือน มีแต่ลมหายใจของเรา กับกล้ามเนื้อน่องอะครับ เป็น ความรู้สึกที่รถยนต์หรืออย่างอื่นมันให้ไม่ได้ อันสุดท้าย คือได้สังคม ได้กลุ่มได้เพื่อน ได้สุขภาพดีก็ไม่ต้องไปหา หมอบ่อย เมื่อก่อนจ่ายค่าหมอแต่ละเดือนเยอะเลย มาปั่นจักรยานต้องแทบไม่ต้องหาหมอเลย เพราะการ ที่เราเหนื่อยมากๆ หายใจแรงๆ เส้นเลือดมันถูกทะลุ ทะลวง เพราะฉะนั้นไอ้พวกคอเลสเตอรอสที่อุดตัน มันก็ถูกลิ่มเลือดเอาออกไป

โรงแรมดี : สิ่งที่อยากสื่อสารไปถึงคนที่ยังไม่คิดจะซื้อ จักรยาน อ.แซม : อะไรก็ได้ที่คุณชอบ มันเป็นสุขภาพของคุณ เอง ถ้าคุณอยากรู้ว่าเลือกจักรยานยังไง ถ้าคุณไม่รู้ก็ มาถามผม ผมรับประกันว่าผมไม่ใช่พอ่ ค้า ก็จะให้ขอ้ มูล ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ตัวคุณ จักรยานเป็นสิง่ ทีเ่ ติบโตมากับ มนุษยชาติ ก่อนที่จะเป็นรถยนต์ เป็นอย่างอื่น ผมมี ความฝั น เหมื อ นคนอื่ น เค้ า คื อ จะปั่ น จั ก รยานทั่ ว โรงแรมดี : เสน่ห์ของการปั่นจักรยานคืออะไร อ.แซม : ลม ลมกระแทกหน้าแรงๆ วิวมันไม่ซ้ำ� เรา ประเทศไทย ทั่วโลกอะไรอย่างนี้ ถ้า 14 ปีที่แล้วไม่ได้ ได้ไปในทีๆ่ เราอาจไม่คอ่ ยได้ไป ผมขับรถไปหัวหินหลาย ซื้อจักรยานคันแรก ผมว่าต่อมาผมก็ต้องซื้ออยู่ดีแหละ ครั้ง แต่รถมันไม่ตอบโจทย์เหมือนจักรยาน ตอนที่ผมขี่ อาจจะซื้อช้ากว่านั้น แต่ก็ต้องซื้อ ผมเชื่อว่าต่อไปทุก ไปถึงเขาวัง ผมเห็นพระราชวังบนยอดเขาลิบๆ แล้ว บ้านต้องมีจักรยาน

91


,

sleep slept ‘slept’ เรื่อง สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

,

The Pullman Hotel ทั ศ นี ย ภาพจากห้ อ งเดอลุ ค สุ ด หรู ข องโรงแรมพู ล แมน (The Pullman Hotel) นัน้ สวยไม่แพ้จดุ ชมวิวบนยอดเขาของ จาลันมาทีรส์ นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดแล้ว การ บริการของพูลแมนก็เป็นเยี่ยม พนักงานทุกคนใส่ใจแขกที่มาพัก อย่างเป็นกันเอง ทำ�ให้รู้สึกสุขใจที่ได้มาเยือน จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของพูลแมนคือ ภายในห้องพักทั้ง 389 ห้องนัน้ มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเชือ่ มต่ออย่างครบครัน พร้อมด้วยระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตซึง่ เหมาะสำ�หรับผูเ้ ดินทางที่ เป็นนักธุรกิจอย่างยิ่ง นอกจากนี้พูลแมนยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาด ใหญ่ที่จุคนได้มากกว่า 3,000 คน พร้อมด้วยสระว่ายน้� ำ สปา ห้องออกกำ�ลังกาย และมีภตั ตาคารนานาชาติถงึ 3 แห่งทีร่ องรับ ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมีคาเฟ่ที่รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่บริเวณล็อบบี้ และคาเฟ่ริมสระว่ายน้�ำ ในร่มอีกด้วย ที่ ตั้ ง ของโรงแรมพู ล แมนนั้ น ถื อได้ ว่ า ดี ที่ สุ ดในเมื อ งกู ชิ ง เพราะเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็จะถึงฮิลล์ ช็อปปิ้ง มอลล์ หรือเดินไป ไม่ถึง 10 นาทีก็จะถึงร้านอาหาร ผับ และสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนตอนกลางคืน ซึ่งไม่ควรพลาดที่จะลองชิมก๋วยเตี๋ยวและ หมูย่างสไตล์ชาวซาราวัก บนถนนพาดันกัน และปิดท้ายด้วย ไทเกอร์เบียร์ซักขวด Pullman Kuching No.1A, JalanMathies, Kuching, Sarawak For reservations call +60 82 222 888 www.pullmanhotels.com

92


The Dolder Grand สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศในฝันของใครหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม สถาปัตยกรรมที่ โดดเด่น มีหน่วยงานสำ�คัญๆ ของโลกตั้งอยู่มากมาย ฯลฯ และผู้ ที่ได้ไปเยี่ยมสวิสเซอร์แลนด์ก็ไม่ควรพลาดการไปเยือนเมืองซูริก (Zurich) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซูริกได้รับการขนาน นามว่า เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิสเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมือง ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่ร�่ำ รวยที่สุดในยุโรป (จากการสำ�รวจเมื่อปีพ.ศ. 2550) ความเป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งของซูริกคือ เป็นที่ตั้งของโรงแรม ที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โรงแรม The Dolder Grand โรงแรมแห่งนีม้ สี ถาปัตยกรรมทีโ่ ดดเด่น ตัง้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ ทีส่ วยงาม โดยแต่ละฤดูกจ็ ะมีทศั นียภาพทีว่ จิ ติ รตระการตาแตกต่าง กันไป จากโรงแรมสามารถมองเห็นวิวเมืองซูรกิ ได้อย่างชัดเจน รวม ไปถึงวิวทะเลสาบ และเทือกเขาแอลป์ (Alps) The Dolder Grand มีห้องพักกว่า 173 ห้อง มีพื้นที่สปาขนาดใหญ่ถึง 4,000 ตร.ม. และสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ อีกครบครัน เกือบลืม ห้องพักที่แพงที่สุดตกคืนละ 18,800 ดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 564,000 บาทเท่านั้นเอง !! The Dolder Grand Kurhausstrasse 65, 8032 Zurich, Switzerland Tel. +41 44 456 60 00 Fax. +41 44 456 60 01 www.thedoldergrand.com/en.html 93


Long Mong Doo

94


Park Hyatt, Sydney

95


Rongramdee Magazine Issue 8  

แอ่วเจียงฮาย พัก 13 สไตล์โรงแรมสวย