Page 1


เมือ ่ วันที่ 2 มีนาคม 2559 คุณสมชาย ชมระกา อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการของสมาคมฯเปิ ดอบรม หลักสูตร “ การจัดทาบัญชเี ดียวเล่มเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐาน-การรายงานทางการเงิน ” แก่ ิ ณ ห ้องซาลอน บี ชน ั ้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดา กรุงเทพฯ โดย มีนาย สมาชก ั อรุฯวุฒพ สมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร และ ดร. สงิ ห์ชย ื งศ ์ เป็ นผู ้บรรยายในเรือ ่ งนีด ้ ้วย จากการทีร่ ัฐบาลมีความต ้องการให ้ผู ้ประกอบการจัดทา ี ละงบการเงินให ้สอดคล ้องกับสภาพทีแ บัญชแ ่ ท ้จริง ของกิจการ จึงได ้ออกมาตรการบัญชเี ล่มเดียว โดยการ ออกกฎหมายทีเ่ กีย ่ วข ้องมา 2 ฉบับ คือ พระราช กาหนดการยกเว ้นและสนับสนุนการปฏิบัตก ิ ารเกีย ่ วกับ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระ ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด ้วย การลดอัตราและยกเว ้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) ้ อ พ.ศ.2558 โดยมีผลบังคับใชเมื ่ วันที่ 1 มกราคมที่ ผ่านมา โดยมีสาระสาคัญคือ การยกเว้นไม่ตรวจสอบภาษียอ ้ นหล ังในกรณีทผ ี่ ป ู ้ ระกอบการปร ับปรุงบ ัญชใี หม่จากข้อผิดพลาดทีม ่ ี มาแต่อดีตให้ตรงตามสภาพความเป็นจริง และ ยกเว ้นภาษี /ลดหย่อนภาษีเงินได ้ให ้สาหรับปี ภาษี ิ ธิ 2559 และ 2560 โดยผู ้ประกอบการทีจ ่ ะสมัครใชส้ ท ต ้องจดแจ ้งแสดงเจตจานงกับกรมสรรพากรผ่านทาง เว็บไซต์ของกรมสรรพากรระหว่างวันที่ 15 มกราคม15 มีนาคม 2559 ซงึ่ เหตุผลและความจาเป็ นในการ ตราพระราชกาหนดยกเว ้นและสนับสนุนการปฏิบัตก ิ าร เกีย ่ วกับภาษีอากรก็คอ ื เพือ ่ สะท ้อนสภาพกิจกรรมทาง เศรษฐกิจทีแ ่ ท ้จริงของประเทศ โดยรัฐบาลสามารถ วิเคราะห์และวางแผนในการให ้ความชว่ ยเหลือแก่ ผู ้ประกอบการได ้ตรงต่อความต ้องการ เพือ ่ เพิม ่ ศักยภาพทางการผลิตและการค ้า รวมถึงเป็ นการสร ้าง ขีดความสามารถทางการแข่งขันให ้กับผู ้ประกอบการ ซงึ่ สว่ นใหญ่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ การดาเนินการตามพระราชกาหนดในการ ี ละงบการเงินให ้สอดคล ้องกับสภาพที่ จัดทาบัญชแ แท ้จริงของกิจการ ยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการนาระบบ e-Payment มาใช ้ ซงึ่ มีสว่ นในการ สง่ เสริมให ้การทาธุรกรรมและการบริหารเงินของ ผู ้ประกอบการเป็ นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิด ิ ธิภาพ อันจะสง่ ผลสาเร็จต่อการพัฒนา ประสท เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ผลของการดาเนินการตามมาตรการบัญชเี ล่มเดียว และการยกเว ้นและลดอัตราภาษี เงินได ้นิตบ ิ ค ุ คล สาหรับ SMEsคาดว่าจะทาให ้ ี ละ • บริษัทหรือห ้างหุ ้นสว่ นนิตบ ิ ค ุ คล ได ้จัดทาบัญชแ งบการเงินสอดคล ้องกับสภาพทีแ ่ ท ้จริงของกิจการ ้ นเครือ เพือ ่ ใชเป็ ่ งมือในการวิเคราะห์และวางแผนการ ื่ ถือในการประกอบ ดาเนินธุรกิจสร ้างความน่าเชอ กิจการ เป็ นการสร ้างฐานภาษีทย ี่ ั่งยืน สะท ้อนสภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และการทาธุรกรรม ทางการเงินโดยรวม • การยกเว ้นและลดอัตราภาษีเงินได ้นิตบ ิ ค ุ คลให ้แก่ ี ผู ้ประกอบการ SMEsทีท ่ าบัญชเล่มเดียวจะชว่ ยสง่ เสริม ้ นเครือ ศักยภาพและเพิม ่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให ้ผู ้ประกอบการ SMEsโดยใชเป็ ่ งมือเพือ ่ วิเคราะห์และ ื่ ถือในการขยายกิจการ วางแผนการดาเนินธุรกิจและสร ้างความน่าเชอ 1.


ิ จากกระทรวงการท่องเทีย คุณวีระ บารุงศรี กรรมการกลาง ได ้รับเชญ ่ วและกีฬาเข ้าร่วมประชุม ี การท่องเทีย คณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัตแ ิ ละสมรรถนะของบุคลากรวิชาชพ ่ ว ครัง้ ที่ 2/2559 ณ โรงแรม โนโวเทล หัวหิน ชะอา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุร ี โดยกระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬาในฐานะหน่วยงาน ี การท่องเทีย ี น” (ASEAN รับผิดชอบเรือ ่ ง “ข ้อตกลงร่วมว่าด ้วยการยอมรับคุณสมบัตบ ิ ค ุ ลากรวิชาชพ ่ วอาเซย Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA on TP) จัดการประชุมครัง้ นีข ้ น ึ้ ี การท่องเทีย เพือ ่ ให ้ผู ้มีสว่ นเกีย ่ วข ้องในภาคสว่ นต่าง ๆ รวมถึงนั กวิชาการและผู ้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาชพ ่ วได ้ ้ ร่วมกันพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและทบทวนข ้อสอบกลางเพือ ่ นาไปใชประเมิ นสมรรถนะ ี ี บุคลากรวิชาชพการท่องเทีย ่ วอาเซยนต่อไป

ี ด ้านการท่องเทีย ี น ข ้อตกลงว่าด ้วยการยอมรับและคุณสมบัต ิ ข ้อตกลงยอมรับคุณสมบัตบ ิ ค ุ ลากรวิชาชพ ่ วอาเซย ี ด ้านการท่องเทีย ี น (MRA) เป็ น ข ้อตกลงเพือ บุคลากรวิชาชพ ่ วอาเซย ่ การพัฒนาบุคลากรในการรองรับการเปิ ด ี คือ สาขาทีพ เสรีใน 32 ตาแหน่งงาน ใน 2 สาขาวิชาชพ ่ ัก และสาขาการเดินทาง โดยเฉพาะการย ้ายไปแหล่ง ี น โดยมีวต ่ เดียวกับ ทีผ ่ ลตอบแทนสูงขึน ้ ซงึ่ เกิดขึน ้ จากการ หารือของกลุม ่ ท่องเทีย ่ วในอาเซย ั ถุประสงค์เชน ี อืน ี ในสาขาการท่องเทีย MRA วิชาชพ ่ ๆ คือ การอานวยความ สะดวกให ้เกิดการเคลือ ่ นย ้ายบุคลากรวิชาชพ ่ วใน ี ่ ึ ี ภูมภ ิ าคอาเซยน (Foreign Tourism Professional) และการชวยให ้การศกษา/ฝึ กอบรมบุคลากรวิชาชพใน ิ สอดคล ้องกันรวมถึงมี มาตรฐานเป็ นทีย ิ ได ้ ทัง้ นีผ ประเทศสมาชก ่ อมรับกันในกลุม ่ ประเทศสมาชก ้ ู ้ผ่านการ ี ดังกล่าวมีสท ิ ธิในการเดินทางไปทางานในประเทศ รับรองคุณสมบัตแ ิ ละได ้รับใบรับรอง มาตรฐานวิชาชพ ิ อาเซย ี นได ้แต่ยังต ้องปฏิบัตต สมาชก ิ าม กฎระเบียบและ ข ้อกาหนดทีเ่ กีย ่ วข ้องของประเทศทีเ่ ข ้าไปทางาน MRA ดังกล่าวเป็ นการอานวยความสะดวกการเคลือ ่ นย ้ายแรงงาน ทีม ่ ฝ ี ี มอ ื ซงึ่ เป็ นไปตามแผนงานใน AEC Blueprint เพือ ่ ชว่ ย ี อาเซย ี นสามารถเคลือ ให ้นักวิชาชพ ่ นย ้ายเข ้าไปทางานใน ี ประเทศอาเซยนอืน ่ ได ้สะดวกมาก ขึน ้ และสามารถยืน ่ คาขอ ี เวลาตรวจสอบคุณสมบัตซ ใบอนุญาตทางาน โดยไม่เสย ิ ้า นอกจากนีย ้ ังเป็ นการ แลกเปลีย ่ นข ้อมูลในการสอนและ ี โดยใชสมรรถนะเป็ ้ ฝึ กอบรมบุคลากรวิชาชพ นหลัก (competency-based) เพือ ่ ยกระดับมาตรฐาน และการลด ่ ี น ซงึ่ จะเป็ น ชองว่างความแตกต่างของบุคลากรอาเซย ี ด ้านการท่องเทีย ประโยชน์ตอ ่ ผู ้ประกอบ อาชพ ่ วของไทย ด ้วย 2.


ั พันธ์สมาคมฯ ได ้เข ้าร่วมพิธเี ปิ ดอาคารผู ้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 นายทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ ประชาสม อย่างเป็ นทางการเพือ ่ ต ้อนรับการกลับมาให ้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เคียงคูอ ่ าคารผู ้โดยสาร อาคาร 1 พร ้อม ฉลองครบรอบ 102 ปี ของการดาเนินงานท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างยิง่ ใหญ่ โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เป็ นประธานในพิธ ี พร ้อมด ้วย นายนิตน ิ ั ย ศริ ิ ั ้ เจริญ ผู ้อานวยการ สมรรถการ ผู ้อานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และนายเพ็ชร ชน ท่าอากาศยานดอนเมือง คณะผู ้บริหาร ผู ้ประกอบการ สายการบิน และหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้องเข ้าร่วมงานในวันที่ ื่ มวลชนร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ 8 มีนาคม 2559 ท่ามกลางแขกผู ้มีเกียรติ ดารา เซเลบริต ี้ และกองทัพสอ ั ้ ็ บริเวณห ้องโถงขาออก ชน 3 ระหว่างเชคอินRow 11 และ 12 อาคารผู ้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2

ภายในงานยังมีการแสดงโชว์ชด ุ ตีกลองเบิกฤกษ์ อย่างยิง่ ใหญ่อลังการ ทีง่ านนีย ้ ังได ้พบกับสองดารา มากฝี มอ ื แถวหน ้าของวงการบันเทิงอย่าง จอย – รินลณี ศรีเพ็ญ ทีข ่ อควงคูม ่ ากับพระเอกหนุ่มตีห ๋ น ้า ี น ั และความ ใส กันต์ – กันตถาวร ทีม ่ าร่วมสร ้างสส ประทับใจให ้กับผู ้เข ้าร่วมงาน และนักท่องเทีย ่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทก ุ ท่าน 3.


ั พันธ์สมาคมฯ ได ้ให ้สม ั ภาษณ์กับ สถานนีวท นายทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ ประชาสม ิ ยุภาคภาษาอังกฤษ และจีน จากเมือง Gwangju, Korea ในประเด็นนโยบาย, สถานการณ์, ปั ญหา,อุปสรรค และแนวทางการแก ้ไข ตลอดจนการตลาด ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย ่ วของประเทศไทย ณ ห ้องประชุมสมาคมฯ

สถานการณ์การท่องเทีย ่ วไทยปี 2558 และแนวโน ้มท่องเทีย ่ วไทย ปี 2559 ว่า ในปี 2558 คาดว่าจะมี นักท่องเทีย ่ วต่างชาติเดินทางเข ้ามาท่องเทีย ่ วในประเทศไทย ประมาณ 29.5 ล ้านคน สูงกว่าทีค ่ าดการณ์ไว ้ถึง 7 แสนคน โดยเพิม ่ ขึน ้ จากปี 2557 ถึง 4.7 ล ้านคน นารายได ้เข ้าประเทศไม่ตา่ กว่า 1.4 ล ้านล ้านบาท สร ้าง สถิตใิ หม่และสูงทีส ่ ด ุ ในรอบ 8 ปี ทผ ี่ า่ นมา ทัง้ นี้ เป็ นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลทีอ ่ อก มาตรการกระตุ ้นการท่องเทีย ่ ว ไม่วา่ จะเป็ นการ ท่องเทีย ่ ววิถไี ทย โครงการ 12 เมืองต ้องห ้ามพลาด และการแก ้ไขปั ญหาการท่องเทีย ่ ว อาทิ ปั ญหาทัวร์ ศูนย์เหรียญ ปั ญหามัคคุเทศก์เถือ ่ น เป็ นต ้น ซงึ่ สง่ ผล ให ้นักท่องเทีย ่ วต่างชาติเกิดความมั่นใจในการเข ้ามา ท่องเทีย ่ ว ประเทศไทยมากเป็ นประวัตก ิ ารณ์ สาหรับ ่ จานวนนักท่องเทีย ่ วในชวง 10 เดือนแรกของปี นม ี้ ี นักท่องเทีย ่ วต่างชาติเข ้ามาท่องเทีย ่ วกว่า 24 ล ้านคน เพิม ่ ขึน ้ จากชว่ งเดียวกันของปี ทผ ี่ า่ นมาถึงร ้อยละ 24.7 โดยนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ข ้ามามากทีส ่ ด ุ ได ้แก่ประเทศจีน ี และญีป รองลงมาคือมาเลเซย ่ น ุ่ คาดว่าอีก 2 เดือนที่ เหลือของปี มน ี ักท่องเทีย ่ วต่างชาติเข ้ามาท่องเทีย ่ วอีก กว่า 5 ล ้านคน ทัง้ นี้ กรมการท่องเทีย ่ วได ้เตรียมมาตรการดูแล ความปลอดภัย และมาตรการสง่ เสริมการท่องเทีย ่ ว อาทิ จัดอบรมภาษาที่ 3 ให ้แก่มัคคุเทศก์และผู ้ประกอบการด ้านการท่องเทีย ่ ว จัดอาสาสมัครชว่ ยเหลือ นักท่องเทีย ่ วในแหล่งท่องเทีย ่ วสาคัญ 11 จังหวัด เป็ นต ้น พร ้อมทัง้ ประมาณการการท่องเทีย ่ วในปี 2559 ว่า ประเทศไทยจะมีรายได ้จากนักท่องเทีย ่ วต่างชาติประมาณ 1.5 ล ้านล ้านบาท และรายได ้จากนักท่องเทีย ่ วใน ประเทศกว่า 8 แสนล ้านบาท รวมกว่า 2.3 ล ้านล ้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬาได ้จัดทายุทธศาสตร์การท่องเทีย ่ วไทย ปี 2558 ถึง 2560 เพือ ่ เป็ นการวางรากฐานในการพัฒนาการท่องเทีย ่ วในระยะ 3 ปี และกาหนดเขตพัฒนาการท่องเทีย ่ วใน 8 พืน ้ ทีด ่ ้วย 4.


นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ พร ้อมทีป ่ รึกษาสมาคมฯและผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ร่วมประชุมหารือกับผู ้ว่าฯ ททท.เกีย ่ วกับ ประเด็นปั ญหาต่างๆของทัวร์จน ี โดยรวมทัง้ หมด และแนวทางแก ้ไข ณ การท่องเทีย ่ วแห่ง ประเทศไทย

5.


เมือ ่ วันจันทร์ท ี่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายวีระ บารุงศรี กรรมการกลาง เข ้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลือ ่ นการพัฒนากาลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเทีย ่ วและบริการครัง้ ที่ 2/2559 โดย นายสุภพ ปิ งตา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝี มอ ื แรงงาน ให ้เกียรติเป็ นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลือ ่ นการพัฒนากาลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเทีย ่ วและบริการ ครัง้ ที่ 2/2559 เพือ ่ พิจารณา (ร่าง) ั ้ 5 อาคาร การจัดทาแผนการพัฒนากาลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเทีย ่ วและบริการ ณ ห ้องประชุม 501 ชน กรมพัฒนาฝี มอ ื แรงงาน

6.


เมือ ่ วันจันทร์ท ี่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 8.30—12.00 น. นางมิง่ ขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ ิ ศักดิ์ ดาวแก ้ว กรรมการกลาง เข ้าร่วมประชุมเชงิ วิชาการและการแถลงข่าว เรือ และนายเชด ่ ง“ ั ้ รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเทีย ่ ว ฉบับที่ 2 ณ ห ้องประชุม 1 ชน 2 กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา กรุงเทพฯ

ิ้ สูงถึง 1.184 ล ้านคน ขยายตัวร ้อยละ 4.4 โดย ในปี 2558 มีนักท่องเทีย ่ วเดินทางระหว่างประเทศ รวมทัง้ สน ภูมภ ิ าคต่าง ๆ มีจํานวนนักท่องเทีย ่ วเพิม ่ ขึน ้ ยกเว ้นทวีปแอฟริกา จีนยังคงเป็ นประเทศทีม ่ น ี ักท่องเทีย ่ ว ี บราซล ิ เยอรมนี อิตาลี และออสเตรเลียทีม เดินทางไปเทีย ่ วประเทศอืน ่ สูงสุด ตรงกันข ้ามกับรัสเซย ่ ี นักท่องเทีย ่ วเดินทางไปเทีย ่ ว ต่างประเทศลดลงและชะลอการใชจ่้ ายด ้านการท่องเทีย ่ วลง ในขณะทีจ ่ ํานวน นักท่องเทีย ่ วโลกในปี 2559 ถูกคาดการณ์ไว ้ว่าจะเพิม ่ ขึน ้ ในอัตรา ร ้อยละ 4 และคาดว่า GDP ด ้านการท่องเทีย ่ วโลกในปี 2559 จะเพิม ่ ขึน ้ ร ้อยละ 3.6 มากกว่าการเพิม ่ ขึน ้ ของปี ทผ ี่ า่ นท่เพียงเล็กน ้อย จากการขยายตัว ของการลงทุนด ้านการท่องเทีย ่ วเป็ นหลัก สถานการณ์การท่องเทีย ่ วของไทยในไตรมาสที่ 4เติบโตในอัตราไม่สงู นัก แต่เมือ ่ รวมทัง้ ปี 2558 ขยายตัวสูงกว่าร ้อยละ 20 ในไตรมาสที่ 4 มีจํานวนนั กท่องเทีย ่ วชาวต่างชาติ 7.76 ล ้านคน เพิม ่ ขึน ้ ร ้อยละ 3.73 ก่อให ้เกิดรายได ้ ด ้าน การท่องเทีย ่ วจํานวน 387.52 พันล ้านบาท เพิม ่ ขึน ้ ร ้อยละ 5.70 เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2557 ซงึ่ นักท่องเทีย ่ วในไตรมาสที่ 4 ขยายตัว น ้อยกว่าชว่ ง 3 ไตรมาสทีผ ่ า่ นมา อย่างไรก็ตามปี 2558 มีนักท่องเทีย ่ วต่างชาติรวม 29.88 ล ้านคน ขยายตัวร ้อยละ 20.44 ี ตะวันออกทีส เป็ นผลจากการขยายตัวของนั กท่อง เทีย ่ ว เอเชย ่ งู ร ้อยละ 36.07 ี ในขณะทีน ่ ักท่องเทีย ่ วยุโรปหดตัวร ้อยละ 8.65 ตามการลดลงของ นั กท่องเทีย ่ วรัสเซย ิ้ 1,447.16 พันล ้านบาท ขยายตัวร ้อยละ 23.39 รายได ้จากนักท่องเทีย ่ วชาวต่างชาติในปี 2558 มีมล ู ค่าทัง้ สน ี ตะวันออก สร ้างรายได ้แก่ ไทยมากทีส เทียบ กับปี 2557 โดยนั กท่องเทีย ่ วจากภูมภ ิ าคเอเชย ่ ด ุ 759.58 พันล ้านบาท (ทีม ่ า: UNWTO)

7.


เมือ ่ วันจันทร์ท ี่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 8.30—12.00 น. นางมิง่ ขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ ิ ศักดิ์ ดาวแก ้ว กรรมการกลาง เข ้าร่วมประชุมเชงิ วิชาการและการแถลงข่าว เรือ และนายเชด ่ ง“ ั ้ รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเทีย ่ ว ฉบับที่ 2 ณ ห ้องประชุม 1 ชน 2 กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา กรุงเทพฯ

8.


เมือ ่ วันจันทร์ท ี่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 8.30—12.00 น. นางมิง่ ขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ ิ ศักดิ์ ดาวแก ้ว กรรมการกลาง เข ้าร่วมประชุมเชงิ วิชาการและการแถลงข่าว เรือ และนายเชด ่ ง“ ั ้ รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเทีย ่ ว ฉบับที่ 2 ณ ห ้องประชุม 1 ชน 2 กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา กรุงเทพฯ

9.


เมือ ่ วันจันทร์ท ี่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 8.30—12.00 น. นางมิง่ ขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ ิ ศักดิ์ ดาวแก ้ว กรรมการกลาง เข ้าร่วมประชุมเชงิ วิชาการและการแถลงข่าว เรือ และนายเชด ่ ง“ ั ้ รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเทีย ่ ว ฉบับที่ 2 ณ ห ้องประชุม 1 ชน 2 กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา กรุงเทพฯ

10.


เมือ ่ วันจันทร์ท ี่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 8.30—12.00 น. นางมิง่ ขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ ิ ศักดิ์ ดาวแก ้ว กรรมการกลาง เข ้าร่วมประชุมเชงิ วิชาการและการแถลงข่าว เรือ และนายเชด ่ ง“ ั ้ รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเทีย ่ ว ฉบับที่ 2 ณ ห ้องประชุม 1 ชน 2 กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา กรุงเทพฯ

11.


เมือ ่ วันจันทร์ท ี่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 8.30—12.00 น. นางมิง่ ขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ ิ ศักดิ์ ดาวแก ้ว กรรมการกลาง เข ้าร่วมประชุมเชงิ วิชาการและการแถลงข่าว เรือ และนายเชด ่ ง“ ั ้ รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเทีย ่ ว ฉบับที่ 2 ณ ห ้องประชุม 1 ชน 2 กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา กรุงเทพฯ

12.


ิ ศักดิ์ ดาวแก ้ว และ นายไพรัตน์ ห่านศรีสข เมือ ่ วัน 18 มีนาคม 2559 นายเชด ุ เป็ นผู ้แทนคณะกรรมการ ATTA แสดงความยินดี ในโอกาส วันคล ้ายวันสถาปนาการท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ครบรอบ 56ปี ิ โดยมีคณ ุ กลินท์ สารสน ประธานคณะกรรมการการท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็ นผู ้แทนรับมอบ และสมาคมฯได ้ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ ้านนนทภูม)ิ อีกด ้วย

13.


เมือ ่ วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2559 นายวิรัช จัตรุ ภุชพิทักษ์ และ นางมิง่ ขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ ิ ศก ั ดิ์ ดาวแก ้ว กรรมการกลางสมาคมฯ เข ้าร่วมต ้อนรับคณะ ASEAN TOURISM ASSOCIAพร ้อมทัง้ นายเชด ่ ึ ิ ในประเทศไทย ASEANTA Airlines Meeting / FATA Meeting / AHRA TION ซงเป็ นการจัดประชุมสมาชก Meeting in Bangkok ขึน ้ ในระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซา่ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ โดยมี สานั กงานสง่ เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB), การท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย ททท., กระทรวงการท่องเทีย ่ วฯ, และสมาคมไทยบริการท่องเทีย ่ ว (TTAA) เข ้าร่วมด ้วย ทัง้ นี้ นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย ่ ว ได ้จัดเลีย ้ งอาหารกลางวันเพือ ่ เป็ นการต ้อนรับและขอบคุณแก่ คณะ ASEANTA เมือ ่ วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ิ ธานี ด ้วย ห ้องอาหารโลตัส โรงแรมดุสต

14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


Profile for ATTA

E - MAGAZINE MONTHLY OF MARCH 2016  

E - MAGAZINE MONTHLY OF MARCH 2016  

Profile for atta23
Advertisement