__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


3


4


5


Editor s Talk

คณะที่ปรึกษา

Volume 4 Issue 46 June 2014 สวัสดีครับคุณผู้อ่าน

หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้คนื ความสุขให้คนไทยในชาติ เพือ่ ให้รรู้ กั สามัคคี ไม่แบ่งสีเสือ้ และไม่แตกแยกตลอดไป สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ที่ คสช. ต้องปฏิรปู โดยด่วน คือ การศึกษาไทย รัฐบาลที่ผ่านๆ มาไม่เคยปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง เปลี่ยนรัฐมนตรี 3 เดือน 6 เดือน ก็ไปเปลี่ยน ระบบการศึกษาใหม่ทุกครั้ง อยากให้ คสช. ทำ�แผนโรดแมพ (พิมพ์เขียว) การศึกษาไทยในระยะยาว มีความต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลมาบริหาร แต่พิมพ์เขียวการศึกษาไทยต้องคงไว้ตลอดไป ค่านิยม ของสังคมไทยเปลี่ยนไปในปัจจุบัน คือ ผู้ปกครองมุ่งหวังให้ลูกหลานเรียนจบเพียงเพื่อปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้หล่อหลอมให้เด็กไทยมีความรอบรู้ เข้าใจชีวิตจริงๆ มีจิตอาสา เพื่อช่วย สังคมอย่างไร ปัจจุบันนี้เด็กไทยพันธุ์ใหม่จึงเตี้ย แคระ อ้วน เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้สนใจลูก เอาแต่ทำ�งานหาเงิน ปล่อยให้ลูกๆ อยู่กับมือถือ เล่นเกมหรือโรงเรียนกวดวิชา สังคมไทยปัจจุบัน เปลี่ยนไปอยู่หน้าจอทีวี นอนดึก ตื่นสาย คิดแต่สังคมส่วนตัว สังคมที่มีความขัดแย้ง หากเป็นเช่นนี้ ประเทศไทยจะเดินถอยหลัง การศึกษาไทยอยู่อันดับ 8 ของประชาคมอาเซียน ต่อไปอันดับ 9 และ 10 กำ�ลังรออยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ นิตยสาร ฉบับที่ 46 ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก “นิพนธ์ อรุณศรี” ผู้อำ�นวยการ เขือ่ นเชีย่ วหลานขึน้ ปก ท่านเป็นผูบ้ ริหารทีม่ ากด้วยประสบการณ์ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล โดยยึดนโยบาย เพื่อสังคมด้วยการนำ� CSR เป็นแนวทางปฎิบัติกับชุมชนรอบเขื่อน ภายใต้หลักจริยธรรมและกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเอาใจใส่สังคมและรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาชุมชนและ สังคมอย่างยัง่ ยืน คุณผูอ้ า่ นไม่ควรพลาดคอลัมน์ Exclusive ฉบับนี้ เพราะเขือ่ นเชีย่ วหลานในปัจจุบนั มีทัศนียภาพสวยงามมาก อยากเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ฯ ไปเที่ยวเขื่อน ไปดูกุ้ยหลินเมืองไทย นอนค้างคืน และทานอาหารอร่อยสดๆ นะครับ สำ�หรับคอลัมน์ My Beloved Tapee ซึง่ มีเรือ่ งราวของเมืองสุราษฎร์ธานีเขียนโดยนักเขียนชือ่ ดัง เป็นที่รู้จักทั่วเมืองไทย “กานต์ ลิ่มสถาพร” ซึ่งเขียนสลับกับ “ธีรภาพ โลหิตกุล” มีผลงานมากมาย เป็นชาวจังหวัดตรัง ได้นำ�เรื่องราวของท่านพุทธทาส มาเขียนให้คุณผู้อ่านได้ติดตามเป็นตอนๆ ไป เฉพาะ “ขบถพุทธทาส” ถือเป็นผลงานตอนแรกที่ลงในนิตยสาร ท่านสามารถอ่านตอน ต่อไปได้ครับ ขอสุขสวัสดีเป็นของคุณผู้อ่านทุกคน ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหาร บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำ�ไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำ�หรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวและเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนผูป้ ระกอบการทีล่ งโฆษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ทำ�นิตยสารไม่จ�ำ เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ๑๔/๑๒/๒๕๕๓) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ศุภพร ล่องดุริยางค์ ปัญญา แสงสุริยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ์ สุณิสา วงศ์เจริญ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

พ.อ.(พิเศษ) ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย

บรรณาธิการบริหาร ดร.หิรัญ ชคทานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.นำ�้อ้อย มิตรกุล จำ�นงค์ ศรีวุ่น

ฝ่ายการตลาด

ปรีชา ชคทานนท์ มณีรัตน์ คุ้มขำ�

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

กราฟฟิค ดีไซน์ วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พิสูจน์อักษร

พิชญธิดา ศรีธิ นาฏสรวง อินทร์แก้ว

ช่างภาพ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ

นักเขียนรับเชิญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สิทธิราช ศรีแก้ว

ติดต่อสำ�นักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


7


งานย้ อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน วันวิสาขบูชา วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วันวิสาขบูชาปีนี้ ในงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวชิ ยั สูอ่ าเซียนได้จดั ขบวนช้างศึกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมในพิธคี รัง้ นี้ โดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ เป็นประธานพร้อมนายกเหล่ากาชาด ดร.อรทัย ฉัตรภูติ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดร่วมขบวนในงานแสดง

8


9


10


11


contents

Page

12

Volume 4 Issue 46 June 2014

Exclusive

22

ผอ.นิพนธ์ อรุณศรี

ผู้อำ�นวยการเขื่อนรัชชประภาต้นแบบ วิสัยทัศน์ไกล

สร้างความสุขด้วยกลยุทธ์ CSR พาชุมชนรอบเขื่อนพัฒนาแบบยั่งยืน

36 Special Report กนกพร

โรงเรียนแห่งเมืองคนดี ตอนที่ 4 ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนจอย

20

Buddhadasa on my mind โลกนี้คือละคร

40

Beauty Talk “เข็มปลายทู่” นวัตกรรมใหม่ในการฉีด Filler

22

Exclusive ผอ.นิพนธ์ อรุณศรี ผู้อำ�นวยการเขื่อนรัชชประภาต้นแบบ วิสัยทัศน์ไกล สร้างความสุขด้วยกลยุทธ์ CSR พาชุมชนรอบเขื่อนพัฒนาแบบยั่งยืน

42

Hotel of the Month หลงเสน่ห์ธรรมชาติ หลงรักแพ 500 ไร่

46

Eat & Drink อิ่มเอมริมลำ�ธาร @ ภูผาและลำ�ธาร

48

My Beloved Tapee ขบถพุทธทาส

50

Letter from England ฉบับที่ 22 ยอร์ค (York)

34

Asean Travel เกาะกง ประจันต์คีรีเขตต์

38

Smart Life

P42

Hotel of the Month หลงเสน่ห์ธรรมชาติ หลงรักแพ 500 ไร

P46

Eat & Drink

อิ่มเอมริมลำ�ธาร @ ภูผาและลำ�ธาร

P48

My Beloved Tapee

ขบถพุทธทาส

รองานจาก สุราษฎร์ทูเดย์ ติดต่อลงโฆษณา โทร. 081–476–9258 และ 091–826–9258 www.suratnews.com

หนังสือพิมพ์สุราษฎร์ทูเดย์ ที่อยู่ 148 ถนนตลาดล่าง ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

12


13


contents

Page

14

Volume 4 Issue 46 June 2014

เกาะนางยวน เราบอกกับใครๆ ได้ว่าเราไปมาแล้ว.... แต่ภาพที่เห็นไม่ฟิน เหมือนที่เราได้ไปเห็นเอง ผมว่าเกาะนางยวน มีเสน่ห์ เสมือนไข่มุก ที่สุดยอด

60 Diary

“นางยวน” ไข่มุกเม็ดงามของ

จี๊ด-สุนทร สุจาริตฉันท์

54

Health Care อาหารต้านหวัด 58 Favorite Food ก๋วยเตี๋ยว “สารวัตรใหญ่” สัมผัสรสอาหารอร่อยจากท้องทะเลดอนสัก

68

Let’s Talk Surat Thani ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “อาเซียน”

60

Diary “นางยวน” ไข่มุกเม็ดงามของ จี๊ด-สุนทร สุจาริตฉันท์

70

logisTACtics การบริหารการจัดส่งสินค้า (Transportation Management)

64

Good Health & Wellness ฟันร้าว ฟันแตก

72

The Bird นกจับแมลงอกส้มท้องขาว

P58

Favorite Food

ก๋วยเตี๋ยว “สารวัตรใหญ่” สัมผัสรสอาหารอร่อยจากท้องทะเลดอนสัก

P68

Let’s Talk Surat Thani ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “อาเซียน”

P70

logisTACtics

การบริหารการจัดส่งสินค้า (Transportation Management)

190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ์ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเทวรูปกวนอูสำ�ริด สูง 16 เมตร เกาะสมุย เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นศูนย์รวมของชาวจีนสุราษฎร์ธานี

14 จาคผ่านบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู เลขที่บัญชี 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขาย่อยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย์ โดยบริ


15


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Vol.46 June 2014

เขื่อนรัชชประภา

จัดโครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้�ำ

เมือ่ เร็วๆ นี้ เขือ่ นรัชชประภา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ าํ ท้องถิน่ ผูน้ าํ ท้องที่ ประชาชนและนักเรียน โรงเรียนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จัดโครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้�ำ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และสัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษ์ สิ่งแวดล้อม (World Environment Day) กฟผ. ปี 2557 โดยปลูกต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม ต้นสะตอ ต้นมะฮอกกานี และต้นทุเรียน จํานวน 1,000 ต้น ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 10 ไร่ บริเวณแนวลําน้�ำ คลองคอนทวน (คลองหมวย) หลังที่ทําการแผนกรักษาความปลอดภัย เขื่อนรัชชประภา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดตัวยีนส์คอลเลคชั่นใหม่

เมือ่ เร็วๆ นี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุราษฎร์ธานี ร่วมกับผลิตภัณฑ์ กางเกงยีนส์ดัง BJ JEANS จัดงาน “BJ Jeans Road Show @ SR” เปิดตัวยีนส์คอลเลคชั่นใหม่ โดยมีดารานักแสดงหนุ่ม “ไมค์ ภัทรเดช” พระเอกจากละครเรือ่ งคมพยาบาท ทางช่อง 7 มาร่วมเดินแบบและพูดคุย ถึงยีนส์คอลเลคชั่นนี้

16

SLIM UP CENTER ฉลองครบรอบ 10 ปี

เมือ่ เร็วๆ นี ้ ศนู ย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Slim Up Center จัดงาน The Great Decade of Slim Up เพื่อฉลอง “10 ปี SLIM UP CENTER” ปฏิวตั หิ นุ่ สวยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด พร้อมแนะนำ�เคล็ดลับต่างๆ โดยมีดาราศิลปินชือ่ ดัง อาทิ ปุก๊ ลุก๊ ฝนทิพย์, อาร์ต พศุฒน์, ท็อป ดารณีนุช และบอย พิษณุ มาร่วมงาน


17


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Vol.46 June 2014

ไปรษณีย์ไทย

เริ่มให้บริการจ่ายบิล ส่งของ ไม่ต้องลงรถ 5 มิ.ย.นี้

นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงาน “ไปรษณีย์ไทย ไดร์ฟทรู” (Drive Thru Post) บริการ ใหม่จากไปรษณียไ์ ทยสาขาสุราษฎร์ธานี ทีใ่ ห้ลกู ค้า จ่ายบิล ส่งของ ไม่ตอ้ งลงจากรถ เริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 5 มิถนุ ายน 2557 เป็นต้นไป โดยเงือ่ นไขการใช้บริการ ประการแรก ส่งของไม่เกินครัง้ ละ 3 ชิน้ น้ำ�หนักชิ้นละไม่เกิน 5 กิโลกรัม ประการที่สอง หุ้มห่อและเขียน จ่าหน้าให้พร้อมที่จะฝากส่ง และประการสุดท้าย งดออกใบกำ�กับ ภาษีเต็มรูปแบบ

บริษัท เพชรศรีวิชัย จำ�กัด

จัดกิจกรรมแรลลี่ แฟมิลี่ออนทัวร์ 5-6 ก.ค.นี้ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำ�กัด จัดกิจกรรม แรลลี่ แฟมิลี่ออนทัวร์ จาก สุราษฎร์ธานีไปภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค. นี้ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน สนใจเข้าร่วม กิจกรรม ติดต่อ 077-225-124 หรือคุณอรพรรณ 085-678-6835

18

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจําปี 2557 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลกเป็นประจําทุกปี ภายใต้สโลแกนที่ใช้รณรงค์ของโรงพยาบาล คือ “รวมพลัง สร้างสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีปลอดบุหรี่” เพื่อให้ ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และเมือ่ เร็วๆ นี้ ได้จดั กิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำ�ปี 2557 ขึ้น โดยปีนี้มีการให้คำ�ปรึกษา การเลิกบุหรี่ แนะนำ�สมุนไพรเพื่อเลิกบุหรี่ เป็นต้น


19


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

โลกนี้คือละคร โลกนี้คือโรงละคร ที่แสดงไปเอง ตามอวิชชาของมนุษย์ ไม่มีหยุดตลอดกาล พุทธทาสภิกขุ*

20

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผสู้ ร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549


21


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

นิพนธ์ อรุณศรี

ผู้อำ�นวยการเขื่อนรัชชประภา

22


เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “เขื่อนรัชชประภา” เป็นเขื่อนที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานน้ำ� เพื่อช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มีความมั่นคง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของจังหวัด สุราษฎร์ธานี จนได้รบั สมญานามว่าเป็น “กุย้ หลินเมืองไทย” ซึง่ อยูภ่ ายใต้การบริหารงานของผูอ้ �ำ นวยการเขือ่ นมาก ประสบการณ์และวิสัยทัศน์กว้างไกล ผอ.นิพนธ์ อรุณศรี ที่มุ่งมั่นทำ�งานด้วยหัวใจเกินร้อย และยึดแนวนโยบายเพื่อ สังคมที่เป็นสำ�คัญ เรียกว่า “CSR” เป็นการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และกำ�กับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับ การเอาใจใส่สังคมและรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ผอ.นิพนธ์ อรุณศรี

ผู้อำ�นวยการเขื่อนรัชชประภาต้นแบบ วิสัยทัศน์ไกล สร้างความสุขด้วยกลยุทธ์ CSR พาชุมชนรอบเขื่อนพัฒนาแบบยั่งยืน ขอทราบประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

ผมเป็นคน จ.สงขลา แต่ไปเติบโตที่ จ.ยะลา และหลังจากต้องมา ทำ�งานทีเ่ ขือ่ นรัชชประภา ผมก็ยา้ ยมาอยูท่ ่ี อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนด้านการศึกษา ผมสำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียน มหาวชิราวุธ จ.สงขลา อาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา และวิทยาลัย เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริญญาตรีจากสถาบัน CIT ประเทศ ฟิลปิ ปินส์ และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) ด้านชีวิตการทำ�งาน ผมเข้าทำ�งานเป็นวิศวกรติดตั้งโรงไฟฟ้าเขื่อน บางลาง ในฝ่ายพลังน้� ำ ทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2522 ต่อมาย้ายมาปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งวิศวกรโรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์สงขลา จ.สงขลา ในปีพ.ศ.2530 จากนัน้ ไปดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้ากองเดินเครือ่ ง โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ใน ปีพ.ศ.2546 และ ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ในปี พ.ศ.2550 จากนั้นมาดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขื่อน รัชชประภาในด้านบริหาร จ.สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2554 แล้วจึง เลือ่ นมาดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการเขือ่ นรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2555

ความรู้สึกเมื่อมารับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ

ในโครงสายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือ ได้ว่าตำ�แหน่งนี้เป็นตำ�แหน่งที่มีเกียรติ เพราะเป็นตำ�แหน่งของผู้นำ� มีความรับผิดชอบ ทัง้ เขือ่ นรัชชประภาและเขือ่ นบางลาง ซึง่ ต้องดูแลรับ ผิดชอบพืน้ ทีก่ ว้างมาก ตัง้ แต่การทำ�งานในระบบองค์กร งานการผลิต กระแสไฟฟ้า การดูแลงานบุคลากร งานด้านมวลชน และตลอดจนถึง ผลกระทบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยส่วนตัวของผมเป็นคนมุมานะใน การทำ�งาน ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำ�งานจะไม่เกิดผล กระทบและปัญหาต่อการทำ�งาน ในการทำ�งานไม่เคย คาดหวังผลตอบแทน เพียงแต่ท�ำ งานให้ดที ส่ี ดุ ในทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ดังนัน้ เมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้ ใน

ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการเขือ่ นรัชชประภา แสดงว่าผูบ้ ริหารท่านไว้วางใจ ต่อการปฏิบตั งิ าน ผมก็ดใี จและจะทำ�งานให้ดที ส่ี ดุ ถึงแม้จะยากหรือลำ�บากก็จะ นำ�พาองค์กรเขือ่ นฯ ทัง้ สองแห่ง ให้ได้มาตรฐานการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนให้เวลาในการทำ�งานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ยอมรับต่อองค์กรการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “เขือ่ นรัชชประภา” มีชอ่ื เดิมว่า “เขือ่ นเชีย่ วหลาน” เป็นเขือ่ น เอนกประสงค์แห่งทีส่ องของภาคใต้ อยูใ่ นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขือ่ น รัชชประภา เป็นเขือ่ นทีส่ ร้างปิดกัน้ ลำ�น้�ำ คลองแสงทีบ่ า้ นเชีย่ วหลาน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเขือ่ นหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขือ่ น 761 เมตร และมีเขือ่ นปิดกัน้ ช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง มีความจุน� ำ้ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พืน้ ที่ อ่างเก็บน้� ำ 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้�ำ ไหลเข้าอ่างเฉลีย่ ปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตัง้ เครือ่ งผลิตไฟฟ้า จำ�นวน 3 เครือ่ ง รอบกำ�ลังการผลิต 240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ ปีละ ประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์/ชัว่ โมง

23


โดยมีความสำ�คัญในด้านต่างๆ คือ เป็นเขือ่ นทีผ่ ลิตไฟฟ้าจาก พลังงานน้� ำ เพือ่ ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มคี วามมัน่ คงยิง่ ขึน้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วของ จ.สุราษฎร์ธานี ทีม่ คี วามสำ�คัญแห่งหนึง่ ทีม่ ี ความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็นธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ภูเขาหินปูนที่ มีรปู ลักษณ์สวยงาม และเป็นอ่างเก็บน้�ำ ทีส่ ะอาดมีสเี ขียวมรกต จึงได้ รับสมญานามว่าเป็น “กุย้ หลินเมืองไทย” รวมทัง้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเรือ่ งการท่องเทีย่ ว นอกจากนีย้ งั มีระบบชลประทานเพือ่ การเพาะปลูก การทำ�ประมง เพราะทีน่ ถ่ี อื ว่าเป็นแหล่งประมงน้�ำ จืดทีส่ �ำ คัญอีกแห่งหนึง่ ทีส่ ามารถ ให้ผลผลิตทางด้านการประมงเฉลีย่ ปีละ 300 ตัน ซึง่ เป็นการส่งเสริม รายได้ให้กบั ราษฎรในพืน้ ทีอ่ กี ช่องทางหนึง่ ทัง้ ยังช่วยผลักดันน้�ำ เสียและ ผลักดันน้�ำ เค็มในช่วงฤดูแล้งและกิจการโดยรอบของเขือ่ นรัชชประภา สามารถสร้างอาชีพให้ชมุ ชนทีอ่ าศัยอยูร่ อบโรงไฟฟ้าหรือเขือ่ นให้มงี าน ทำ�ในพืน้ ทีข่ องเขือ่ น ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนทัง้ ในส่วน ของการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถรวมเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวในการร่วมมือและเสริมสร้างทุกอย่าง ซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆ ของ อ.บ้านตาขุน

จะให้บคุ ลากรหน่วยต่างๆ ปฏิบตั งิ านให้มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้นจะต้องกำ�หนดนโยบายและกรอบแผนงานที่ชัดเจน ซึ่ง ประกอบไปด้วย การทำ�ให้บุคลากรมีความเข้าใจกรอบและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำ�หนดประชุมประจำ�ปี ประจำ�เดือน ของระดับฝ่าย ระดับกอง ระดับแผนก เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของ การทำ�งาน การสร้างความใกล้ชดิ กับผูบ้ ริหารและบุคลากร โดยเน้นการมีสว่ นร่วม การร่วมกิจกรรมสัมพันธ์และงานในหน้าที่ การให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าถึงปัญหาและมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เป็นทีมงาน การสนับสนุนให้มกี ารศึกษา อบรม ดูงาน เพือ่ ทีจ่ ะนำ�ความรูต้ า่ งๆ มาพัฒนาหรือต่อยอดกับงานในหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ การปลูกจิตสำ�นึกให้ทกุ คนรักองค์กร โดยนำ�พาเขือ่ นรัชชประภาและ เขือ่ นบางลางไปสูเ่ ป้าหมายและความสำ�เร็จตามเป้าหมายหลักของ กฟผ. ตลอดจนการสร้างความรับผิดชอบและการอยูร่ ว่ มกันกับชุมชนบริเวณใกล้ เคียงเขือ่ น

ท่านมีแนวนโยบายในการทำ�งานอย่างไร ?

ท่านใช้กลยุทธ์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของเขื่อนกับ ชุมชนอย่างไร ?

ในการจัดวางนโยบายการทำ�งานของบุคลากรเนือ่ ง จาก กฟผ. เขือ่ นรัชชประภาและเขือ่ นบางลางมีบคุ ลากร หลายวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นเขือ่ นทัง้ สองแห่ง เช่น วิศวกร วิทยากร ช่าง พนักงานวิชาชีพ พยาบาล พนักงานรักษา ความปลอดภัยและผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฉะนัน้ การที่

24

ในพืน้ ทีข่ องเขือ่ นทัง้ สองเขือ่ น ซึง่ ในอดีตชุมชนทีก่ อ่ ตัง้ อยูร่ อบพืน้ ที่ เขือ่ นจะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่ในปัจจุบนั ชุมชนเหล่านัน้ มีการขยายตัวและ พัฒนาเพิม่ ขึน้ จากชุมชนเป็นหมูบ่ า้ น ตำ�บล เทศบาล ใหญ่ขน้ึ ตามลำ�ดับ และมีการประกอบธุรกิจ อาชีพและสร้างสังคมร่วมกัน ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร


ของ กฟผ. เล็งเห็นความสำ�คัญและให้เขือ่ นสร้างกรอบ นโยบายให้กบั บุคลากรของเขือ่ น เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ กับชุมชนในรูปของ CSR ทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้มอบ นโยบายดังนีค้ อื ให้เจ้าหน้าทีส่ ร้างพันธมิตรกับชุมชน และ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีการช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหาด้วยการมอบหมายให้ผบู้ ริหารระดับกลางเข้าดูแล แต่ละหมูบ่ า้ น จัดกิจกรรมเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ตลอดจนไปมาหาสูต่ อ่ กัน ให้ความช่วยเหลือ ชุมชนในเหตุการณ์คบั ขันและยามพิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กิดผล กระทบกับชุมชน

ท่านมีแนวทางการพัฒนาเขื่อนในระยะสั้น และยาวเป็นอย่างไร ?

ในการบริหารและการจัดการของพืน้ ทีข่ องเขือ่ น จำ�เป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะในสภาพปัจจุบนั มาจากผลทีเ่ กิดจากการขยายตัว ของสังคม สิง่ แวดล้อม ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่างๆ ของเขื่อนจะต้องมีการปรับปรุงดูแลพัฒนาในระยะสั้น และระยะยาว แนวทางในการพัฒนาระยะสัน้ จะต้องเน้นแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบเขื่อน ด้วยการจ้าง แรงงานของชุมชนทำ�งานในเขือ่ น เช่น พนักงานประจำ� สนามกอล์ฟ แคดดี้ พนักงานรักษาความสะอาด ฯลฯ โดยเฉลีย่ มีการจ้างแรงงานคนในชุมชนทำ�งานประมาณ 200 – 250 คนต่อปี มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่ง เรียนรูแ้ ก่นกั เรียน นักศึกษา การพัฒนาตัวบุคลากรและระบบผลิตให้มีความ มัน่ คงและมีความชำ�นาญในหน้าทีก่ ารงาน เพือ่ ให้เกิด ข้อบกพร่องน้อยทีส่ ดุ แนวทางในการพัฒนาระยะยาว กำ�หนดให้คณะกรรมการจัดการน้� ำ เพือ่ ดูแลปริมาณ น้�ำ ในอ่างเก็บน้�ำ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนการ ระบายน้�ำ ทีเ่ พียงพอต่อความต้องการใช้น�ำ้ ในการอุปโภค

บริโภคต่อชุมชน ชาวสวน ชาวไร่ และด้านการประมง ฯลฯ การพัฒนาบุคลากรตามสาขาต่างๆ ให้มคี วามชำ�นาญและมีทกั ษะในการ ปฏิบตั งิ าน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้ย่ังยืนและ สมบูรณ์ ประกอบกับสนับสนุนให้มกี ารปลูกป่าในพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า สนับสนุนเสริม สร้างให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วของอำ�เภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการ พัฒนาทีพ่ กั ถนนหนทาง ธรรมชาติ อ่างเก็บน้�ำ และสนามกอล์ฟ

ผมมีความภาคภูมใิ จมากเป็นพิเศษคือ การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของชาวอำ�เภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทำ�งานร่วมกัน ตลอดจนการให้ความรักใคร่เป็นกันเอง ผมถือว่าผมเป็นผูโ้ ชคดีคนหนึง่ ทีย่ า้ ยมาปฏิบตั งิ าน ทีเ่ ขือ่ นรัชชประภาแห่งนี้ และได้มาอยูร่ ว่ มกับชาวอำ�เภอบ้านตาขุน 25


ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกเขือ่ น

พันธะกิจของเขื่อนรัชชประภาคืออะไร ?

เขือ่ นรัชชประภา เป็นเขือ่ นทีอ่ ยูใ่ นสังกัดโรงไฟฟ้าพลังน้� ำ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่ มีภารกิจและหน้าที่ ใน การดำ�เนินการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้�ำ ตามความต้องการของ ศูนย์ควบคุมระบบกำ�ลังไฟฟ้า โดยให้สอดคล้องกับแผนงานการระบาย น้�ำ ของอ่างเก็บน้� ำ ทำ�หน้าทีส่ ง่ มอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้ศนู ย์ควบคุมระบบกำ�ลังไฟฟ้าของ กฟผ. เพือ่ ส่งต่อให้กบั การไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) หรือส่งต่อให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าและให้ความสำ�คัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน

ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเขื่อนอย่างไร ?

เมือ่ ผมมารับตำ�แหน่งใหม่ๆ ก็มปี ญ ั หาบ้าง ซึง่ เป็นปกติของการ ทำ�งานและการอยู่ร่วมกัน แต่ก็พยายามสื่อสาร พูดคุยและร่วมกัน ทำ�งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร หลังจากได้ใช้ ความเข้าอกเข้าใจซึง่ กันและกันทำ�ให้ปญ ั หาต่างๆ คลีค่ ลายลง ทำ�ให้ การทำ�งานไม่กอ่ ให้เกิดปัญหา แต่กลับได้ความเป็นเพือ่ น และได้พน่ี อ้ งที่ ต่างครอบครัวมารวมกันเป็นครอบครัวเดียว และช่วยกันพัฒนาเขือ่ น และพืน้ ทีช่ มุ ชนโดยรอบ

โครงการก่อสร้างอนุสาวรียพ์ ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าวิภาวดีรังสิต มีความสำ�คัญต่อเขื่อนรัชชประภา อย่างไร ?

ขอบเขตหน้าที่การทำ�งานในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการเป็น อย่างไร ?

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีโรงไฟฟ้าพลังน้� ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้ากังหัน ก๊าซ โรงไฟฟ้าดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึง่ โรงไฟฟ้าต่างๆ เหล่านี้ได้ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยตามความเหมาะสม ของพืน้ ที่ การดูแลหรือการจัดการการบริหารงานแต่ละโรงไฟฟ้าของ ผูอ้ �ำ นวยการโรงไฟฟ้าเขือ่ นรัชชประภา หน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการ จะต้องดูแลในส่วนต่างๆ เช่น ต้องรองรับ นโยบายหลักจากผูบ้ ริหารระดับสูงของ กฟผ. นำ�นโยบายหลักมากำ�หนด ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน ในการบริหารเขือ่ น เพือ่ เป็นแนวทางให้บคุ ลากรทำ�งานไปตามนโยบาย ของ กฟผ. สูก่ ารบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ต้องประสานงานและรับผิดชอบในการสือ่ สารกับ บุคคลภายนอกของหน่วยงานต่างๆ ให้มกี ารบริหารและจัดการ หรือติดตามการปฏิบัติงานภายในเขื่อนให้ประสบความ สำ�เร็จ รวมทัง้ มีการพัฒนาบุคลากรและงานในทุกๆ ด้าน

26

เป็นความต้องการของพี่น้องชุมชนบ้านเชี่ยวหลานที่มีความ ผูกพันกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เมื่อครั้งที่ท่าน ประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านปากแปะ ต.ไกรสร อ.คีรรี ฐั นิคม ก่อนการสร้างเขือ่ นรัชชประภา ซึง่ เป็นทีม่ าของ การเสด็จฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า สิรกิ ติ พ์ิ ระบรมราชินนี าถ เสด็จมาเยีย่ มราษฎรในปี พ.ศ.2512 และ ราษฎรได้น�ำ แผ่นหินจากท้องคลองแสงให้ลงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.สก.


ท่านได้รางวัลและความภาคภูมิใจในการทำ�งาน อะไรบ้าง ?

ซึ่งปัจจุบันนำ�มาประดิษฐาน ณ หมู่บ้านเชี่ยวหลาน ในเขตเทศบาลตำ�บลบ้าน เชีย่ วหลาน ทำ�ให้ราษฎรทีเ่ คยได้รบั ใช้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรงั สิต มีความรัก ความผูกพัน จึงมาคุยกับทางเขือ่ นรัชชประภา เพือ่ ก่อสร้างอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรงั สิตไว้เป็นทีร่ ะลึกสักการะบูชา และยึดเหนีย่ ว จิตใจของราษฎร การก่อสร้างใช้งบประมาณของ กฟผ. ส่วนหนึ่งและเป็นเงิน บริจาคจากราษฎรในพืน้ ที่ อ.บ้านตาขุน อ.พนม และอ.คีรรี ฐั นิคม ในการดำ�เนินการ ก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ และได้ท�ำ พิธเี ปิดและเฉลิมฉลอง อย่างเป็นทางการ เมือ่ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีพลอากาศเอกกำ�ธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็น ประธาน และหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต พระธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าวิภาวดีรงั สิต ร่วมในพิธี

ผมได้รับโล่และเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นจากวิทยาลัย เทคนิคยะลา ในปี พ.ศ.2553 ได้รบั เกียรติบตั รการพัฒนาและ ดูงาน CSR ด้านมวลชนจากหน่วยงานความมัน่ คง จังหวัด ยะลา ในปี พ.ศ.2553 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มกลัดทอง เชิดชูเกียรติในด้านผูก้ ระทำ�ความดี จากมูลนิธกิ �ำ ธนสินธวานนท์ ในปี พ.ศ.2549 ได้รับเกียรติบัตรในด้านบุคคลได้กระทำ� คุณงามความดีและสร้างชือ่ เสียงจนเป็นทีป่ ระจักษ์จากการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ) ในปี พ.ศ.2550 และได้รบั เกียรติบตั รในด้านเป็นนักบริหารจัดการผูน้ �ำ องค์กรทีป่ ระสบ ความสำ�เร็จในการพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชนจากสภา วัฒนธรรม อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2556 และ ที่สำ�คัญได้รับเข็มกลัดทอง กฟผ. ในปี พ.ศ.2542 นอกจากนี้ “ความสุข” ของบุคลากรของเขือ่ นทีป่ ฏิบตั ิ งานร่วมกันถือว่าเป็นหัวใจสำ�คัญของผม ไม่เจ็บป่วย ครอบครัว มีความสุข การปฏิบตั งิ านก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จในผลงานและได้ท�ำ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ทีอ่ งค์กร กฟผ. กำ�หนดไว้ เพือ่ รองรับในการพัฒนาประเทศชาติ ในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชน ประชาชนมีความมัง่ คัง่ มัน่ คง ส่วนทีผ่ มมีความภาคภูมใิ จเป็นพิเศษ คือ การได้เข้าร่วม เป็นส่วนหนึง่ ของชาว อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ในการทำ�งาน ร่วมกัน ตลอดจนการให้ความรักใคร่เป็นกันเอง ผมถือว่าผม เป็นผูโ้ ชคดีคนหนึง่ ทีย่ า้ ยมาปฏิบตั งิ านทีเ่ ขือ่ นรัชชประภาแห่งนี้ และได้มาอยูร่ ว่ มกับชาว อ.บ้านตาขุน

ท่านมีแนวคิดเปิดเขือ่ นเป็นแหล่งท่องเทีย่ วต้อง ทำ�อย่างไร ?

ในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องประกอบด้วย การพัฒนาสถานทีใ่ ห้มคี วามพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ทีพ่ กั ผ่อน สะอาด ร้านอาหารน่ารับประทาน มีบรรยากาศน่านัง่ และ การรักษาสิง่ แวดล้อมให้เป็นธรรมชาติอยูต่ ลอดเวลา ชักชวน ชุมชนให้ความร่วมมือกันเรือ่ งการดูแลสิง่ แวดล้อม ดูแลสัตว์ปา่ และในส่วนของเขื่อน ต้องทำ�ความเข้าใจกับบุคลากรให้มี อัธยาศัย ไมตรีจติ ตลอดจนมารยาท การต้อนรับ รวมทัง้

ความสุข ของบุคลากรของเขื่อนที่ปฏิบัติงานร่วมกันถือว่าเป็นหัวใจสำ�คัญ ของผม ไม่เจ็บป่วย ครอบครัวมีความสุข การปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จในผลงาน และได้ท�ำ ให้บรรลุตามเป้าหมายทีอ่ งค์กร กฟผ. กำ�หนดไว้ 27


กิจการโดยรอบของเขือ่ นรัชชประภายังสามารถสร้างอาชีพให้ชมุ ชนทีอ่ าศัย อยูร่ อบโรงไฟฟ้าหรือเขือ่ นให้มงี านทำ�ในพืน้ ทีข่ องเขือ่ น ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ ให้กบั ชุมชน ทัง้ ในส่วนของการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถรวม เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียว การประสานกับหน่วยงานภายนอกและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สู่ภายนอกให้เป็นที่ร้จู ัก และต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูด นักท่องเทีย่ วให้เข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนือ่ ง

ตัวเลขจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่มาเขื่อนเป็นอย่างไร ?

นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาพักทีเ่ ขือ่ นรัชชประภาโดยเฉลีย่ ปีละประมาณ 200,000 คนตลอดปี โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกจะมีนกั ท่องเทีย่ ว มากเป็นพิเศษ จุดทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ก็คอื อ่างเก็บน้� ำ หรือ “กุย้ หลินเมืองไทย” สนามกอล์ฟ โรงไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็น ธรรมชาติ งดงาม โดยมีทง้ั นักท่องเทีย่ วต่างชาติ นักท่องเทีย่ วในจังหวัด และนักท่องเทีย่ วจากจังหวัดใกล้เคียง

28


ด้านกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมและชุมชนมีอะไรบ้าง ?

ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน เขือ่ นรัชชประภา มีนโยบายตามภารกิจขององค์กร โดยกำ�หนดให้มกี ารช่วยและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การให้ความรูก้ บั ชุมชนในการดูแล รักษาอ่างเก็บน้�ำ และถนนหนทาง สนับสนุนงบประมาณแก่ โรงเรียน วัด หมูบ่ า้ น การสร้างบ้าน ทุกๆ ปี เพือ่ มอบให้แก่ผยู้ ากไร้ ผูท้ ไ่ี ม่มที อ่ี ยูอ่ าศัยทุกปี ให้ความรูแ้ ละสนับสนุนการสร้าง รายได้ของชุมชน

โครงการที่ช่วยเหลือสังคมมีโครงการอะไรบ้าง มีการดำ�เนินงาน อย่างไร เพื่ออะไร ผลที่ได้ประสบความสำ�เร็จอย่างไร ?

เขือ่ นรัชชประภาได้ด�ำ เนินโครงการ CSR การอยูร่ ว่ มกันกับชุมชนอย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม ได้มกี ารพูดคุยกับชุมชนใกล้เคียงเขือ่ น เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาส่งเสริม กิจกรรมของเขือ่ นและชุมชน เช่น โครงการเปิดประตูสชู่ มุ ชน มีเจ้าหน้าทีข่ องเขือ่ นเข้าไปพบปะพูดคุย ทำ�ความรูจ้ กั ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่าง เขือ่ นรัชชประภากับชุมชน

โครงการรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยนำ� นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนในพืน้ ที่ ใกล้เคียงเขือ่ นรัชชประภา เช่น โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม และ โรงเรียนมัธยมบ้านทำ�เนียบ มาเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เรื่อง พลังงานทีอ่ ยูใ่ นชุมชนของนักเรียน การใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด โครงการอ่างเก็บน้�ำ สวย ไร้ขยะ อนุรกั ษ์ธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อมทีร่ ว่ มกับราษฎรบ้านเชีย่ วหลาน ให้รจู้ กั รักและ หวงแหนอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนรัชชประภาที่เป็นทรัพยากรอัน มีคา่ เช่น การท่องเทีย่ วทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั ราษฎร ในพืน้ ทีจ่ ากการใช้บริการเรือท่องเทีย่ ว แพทีพ่ กั ขายของ ที่ระลึกและปลาจากการประมง เพื่อดูแลอ่างเก็บน้ำ�ให้ สวยงาม มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมธรรมชาติ จนได้รับ สมญานามว่า กุย้ หลินเมืองไทย

ท่ า นต้ อ งการฝากข้ อ คิ ดให้ ช าวสุ ร าษฎร์ อย่างไร ?

อย่างไรก็ตามผมจะเกษียณอายุในปีน้ีจึงอยากจะ ฝากเขือ่ นฯ ขอให้สนับสนุนและส่งเสริมพืน้ ที่ อ.บ้านตาขุน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการดูแลให้ความปลอดภัยกับ นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วทัง้ ในด้านชีวติ และทรัพย์สนิ เพือ่ เป็น แรงจูงใจให้นกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วมากขึน้ จ.สุราษฎร์ธานี ก็มี สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ วยงามไม่แพ้ตา่ งประเทศ เราจึงควร ทีจ่ ะสนับสนุนการท่องเทีย่ วในเมืองไทยให้มากๆ

29


กิจกรรม CSR การมีสว่ นร่วมของชุมชนรอบเขือ่ นและการปลูกป่าทดแทน อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเขือ่ นเชีย่ วหลาน

30


32


33


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

น้�ำ ตกตาไต น้�ำ ตกใหญ่ แหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญของเมือง

เกาะกง

ประจันต์คีรีเขตต์

ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นชือ่ จังหวัดทางภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยจังหวัดหนึง่ หากใครจะ รูบ้ า้ งว่าจังหวัดประจวบฯ ยังมีจงั หวัดคู่ คือ มีชอื่ จังหวัดทีค่ ล้องจองกัน ตัง้ อยูบ่ นเส้นรุง้ เดียวกัน แต่อยู่กันคนละฟากฝั่งของทะเลอ่าวไทย หากทว่าในวันนี้เมืองคู่ของเมืองประจวบฯ เมืองนี้ไม่ได้อยู่ ในประเทศไทย แต่กลับกลายไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง และเมืองคู่ของเมืองประจวบฯ ที่จะกล่าวถึงต่อ ไปนี้ก็คือเมืองประจันต์คีรีเขตต์ หรือจังหวัดเกาะกง ของประเทศสาธารณรัฐกัมพูชานั้นเอง ประเทศเจ้าอาณานิคม ฝรัง่ เศส คือประเทศ ตัวปัญหาอีกครัง้ หนึง่ ในกรณีนี้ เหตุการณ์เกิดขึน้ นับตัง้ แต่ พ.ศ.2398 ในสมัยนัน้ เกาะกง เป็นส่วนหนึง่ ของจังหวัดตราด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาล ที่ 4 ทรงพระราชทานนามเมือง แห่งนีว้ า่ “ปัจจันตคีรเี ขตต์ หรือประจันต์ครี เี ขตต์” คล้องจองกับเมืองประจวบคีรขี นั ธ์เพือ่ ให้เป็นเมือง หน้าด่านทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยที่มี อาณาเขตติดต่อกับเขมร และญวน เช่นเดียวกับ เมืองประจวบฯ ทีม่ พี รมแดนติดต่อกับประเทศพม่า ในเวลานั้น

34

พ.ศ.2422 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาล ที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้จดั ตัง้ สถานี ทหารเรือขึน้ ทีเ่ มืองนี้ เพือ่ รับมือกับภัยคุกคามจาก ฝรั่งเศส ต่อมาในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2436 เกิดเหตุเรือรบฝรั่งเศส 3 ลำ�ฝ่าแนวป้องกันของ กองทัพเรือสยามเข้ามาทอดสมอในกลางกรุงเทพฯ และยืน่ คำ�ขาดให้สยามต้องปฏิบตั ติ าม อันเป็นที่ รูจ้ กั กันในนามเหตุการณ์ รศ.112 ความคลีค่ ลาย ของเหตุการณ์นี้ต่อมา คือ การที่ฝรั่งเศสเข้ายึด เมืองจันทบุรแี ละตราดเอาไว้ รวมทัง้ เมืองปัจจันต คีรีเขตต์แห่งนี้ด้วย

สวนสัตว์เกาะกง แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญอีกแห่งหนึ่ง


1 และผลของสนธิสญ ั ญา สยาม – ฝรัง่ เศส ฉบับสุดท้าย คือ หนังสือสัญญาระหว่างสมเด็จ พระเจ้าแผ่นดินสยามกับเปรสสิเด้นท์แห่งรีพบั ลิค ฝรัง่ เศส ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2449 บังคับ ให้ฝ่ายสยามยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้แก่ฝรัง่ เศสแลกกับการคืน เมืองตราด แต่ไม่ได้กล่าวถึงการคืนเมืองปัจจันต คีรเี ขตต์แห่งนีม้ าด้วย และนับตัง้ แต่นนั้ มาฝ่าย สยามก็มคี วามหวัน่ เกรง กลัวว่าฝรัง่ เสศจะมา ยึดภาคอีสานของไทยเอาไปอีก เมือ่ ไม่มเี รือ่ ง ก็ ไม่ไปหาเรือ่ ง จึงมิได้มสี นธิสญ ั ญาใดใดกับทาง ฝรั่งเศสอีก จึงเป็นอันว่าจากสนธิสัญญาที่มี มาก่อนจึงทำ�ให้ฝา่ ยสยามสูญเสียเมืองเกาะกง ปัจจันตคีรเี ขตต์นไี้ ปให้กบั ฝรัง่ เศสในลักษณะที่

โรงแรมและรีสอร์ทสวย ริมฝั่งแม่น้ำ�ตาไต

2 3 อาจจะกล่าวได้วา่ ฝ่ายสยามตัง้ ใจลืมเมืองนีก้ นั ไปเลยทีเดียว ในวันนี้เมืองเกาะกง มีสถานะเป็นจังหวัด เกาะกง มีตัวจังหวัดหรืออำ�เภอเมืองชื่อ กรุง เกาะกง หรือในชือ่ ใหม่วา่ “เมืองเขมรัฐภูมนิ ทร์” แต่กไ็ ม่มใี ครนิยมเรียกชือ่ นี ้ ปัจจุบนั ประชาชน พลเมืองชาวจังหวัดเกาะกง มีชาวพื้นเมืองซึ่ง เรียกว่า ชาวไทยเกาะกง พูดภาษาไทยแบบคน เมืองตราดได้ แต่เป็นคนเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ ของทัง้ จังหวัดและประกอบอาชีพพืน้ ฐานต่างๆ อยูห่ า่ งไกลเมืองใหญ่และชุมชน ส่วนประชากร

อีก 75 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวกัมพูชาจากจังหวัด อื่นๆ เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มเติม นอกจากนัน้ ยังมีคนไทยเกาะกงทีม่ ฐี านะดี และสามัคคีกบั รัฐบาลกัมพูชาได้ไปเป็นข้าราชการ ชัน้ ผูใ้ หญ่ในรัฐบาลกลางสาธารณรัฐกัมพูชาอยู่ จำ�นวนไม่นอ้ ย อย่างพลเอกเตียบัน รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม ก็เป็นชาวไทยเกาะกง ในชือ่ เดิมว่า นายสังวาลย์ หินกลิง้ หรือนายยุทธ ภูทอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เกาะกงคนปัจจุบนั ก็เป็นชาวไทยเกาะกงเช่น เดียวกัน

1. การตกแต่งภายในและภายนอกวัด ในจังหวัดเกาะกง 2. อนุสาวรียพ์ ระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7 มหาราชอาณาจักรขอมโบราณ สร้างรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ในเมือง 3. การแสดงโชว์ลิงอุรังอุตัง ภายในสวนสัตว์

อาคารบ้านเรือนเรียงรายของกรุงเกาะกง หรือตัวจังหวัดเกาะกง ริมฝัง่ แม่น�้ำ ตะปอน

ในวันนีจ้ งั หวัดเกาะกงพยายามเปิดตัวเองเป็นเมืองท่องเทีย่ ว เงินบาทไทยสามารถนำ�เข้าไปใช้ในฟากฝัง่ โน้นได้สบายๆ ทีด่ า่ นพรมแดนหาดเล็ก อำ�เภอคลองใหญ่ ฝั่งกัมพูชา มีโรงแรมใหญ่ที่มีกาสิโนต้อนรับนักพนันไทย และขายแพคเกจท่องเที่ยวลักษณะต่างๆ การผ่านข้ามพรมแดนทำ�ได้ ง่ายๆ สบายๆ ข้ามฝั่งไปมีสวนสัตว์ที่มีการแสดงของสัตว์ต่างๆ หลากหลายน่าสนใจ มีตลาดสินค้าชายแดน รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจเป็นน้�ำ ตกทีส่ วยงามและป่าชายเลนขนาดใหญ่นา่ ไปเยีย่ มชม ทีส่ �ำ คัญคือ ภาษาไทยก็สามารถพูดและใช้งานได้ มีคนฝัง่ เกาะกงเข้าใจภาษาไทย มากมาย

สนใจแพคเกจท่องเที่ยวเกาะกง สอบถามได้กับสำ�นักงานเกาะกง รีสอร์ท ที่มีผู้จัดการเป็นคนไทย ชื่อคุณทองพูน โพธิ์ปัญญา โทร. 081-840-8012 หรือหมายเลขสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองชายแดน 039-588-173-81

35


Special Report

โรงเรียนแห่งเมืองคนดี ตอนที่ 4

Text : ดร.ภาสกร ธรรมโชติ / Photo : ดร.หิรัญ ชคทานนท์

“คนเราไม่ใช่จะเรียนอย่างเดียว สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือการเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม”

กนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนจอย

ในฉบับที่แล้ว ได้แนะนำ�โรงเรียนจอยให้ท่านผู้อ่านรู้จักในหลายๆ แง่มุม สิ่งที่โดดเด่นที่เราเห็นได้จากการได้นั่งพูดคุยเกี่ยว กับแนวทางการเรียนการสอนของคุณครูนกและทีมบุคลากรโรงเรียนจอย คือความเป็นครูที่มีอยู่สูงมากในตัวของคุณครูนกในฐานะผู้ดูแล โรงเรียนจอย และความเอาใจใส่ที่มีให้กับนักเรียนทุกคนของโรงเรียนเพื่อดูแลนักเรียนโรงเรียนจอยให้ดีที่สุด ประเด็นต่างๆ ที่ได้พูดคุยกับ คุณครูนก ขอนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฉบับนี้ รวมทั้งแนวทางในการดูแลบุตรหลานของท่านให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำ�เร็จ

แนวคิดในเรือ่ ง Bilingual เป็นเรือ่ งค่อนข้างใหม่ในช่วงทีโ่ รงเรียนจอยเริม่ เปิดสอน จุดเริม่ ต้นใน การนำ�หลักสูตร Bilingual มาเปิดในจังหวัดสุราษฏร์ธานี คุณครูนกกล่าวว่า “เริม่ จากตัวเองเป็นคนเรียน ภาษาไม่เก่ง คนไทยเรียนภาษาอังกฤษมาชัว่ ชีวติ แต่พดู ไม่ได้ ครูนกยึดตัวเองเป็นหลักจากทีพ่ ดู ภาษา อังกฤษไม่ได้แต่ใช้ความพยายามจนมีความสามารถทางภาษาดีขน้ึ ” ทัง้ นีก้ ารเรียนภาษาควรจะต้องเริม่ ตัง้ แต่เริม่ ต้น คุณครูนกเน้นว่า “ถ้าไม่เริม่ จากฐาน การเรียนภาษาอังกฤษจะไม่ประสบความสำ�เร็จ”

36

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ โรงเรียนจอยในระยะเริ่มแรกใช้รูปภาพ และ การทับศัพท์ภาษาอังกฤษในการเล่านิทาน ทำ�ให้ นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน ทำ�ให้ เกิดการเรียนรูโ้ ดยธรรมชาติ ดังนัน้ สิง่ สำ�คัญทีจ่ ะ ทำ�ให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำ�หรับเด็ก ประสบผลสำ�เร็จคือ สือ่ การสอน มีการใช้รปู ภาพ เช่น ภาพสัตว์ตา่ งๆ ทำ�ให้เด็กเรียนภาษาได้ดขี น้ึ และมีความสนุกกับการเรียนภาษา นอกจากนี้ คุณครูนกยังเน้นว่าการเรียน การสอนภาษาที่ประสบความสำ�เร็จ ไม่ใช่เริ่ม จากการสอนให้เด็กเขียนและอ่าน แต่ตอ้ งเริม่ ที่ การฟังและพูดก่อน เมือ่ เด็กฟังและพูดได้ ทักษะ การเขียนและอ่านจะตามมา ในปัจจุบนั คุณครูนก กล่าวกับ @Surat ว่า “ทุกวันนีค้ รูนกยังสอนอยู”่ โรงเรียนจอยทำ�งานร่วมกับ The Language ใน การคัดครูจากต่างประเทศ โดยครูนกกล่าวว่า “การทีจ่ ะหาครูฝรัง่ ทีจ่ ะจบเอกตรงมาสอน อนุบาลนัน้ หายาก เราต้องการครูทม่ี าสอนภาษา และชอบการสอนเด็ก ซึ่งครูฝรั่งส่วนมากของ โรงเรียนจอยเป็นชาวอังกฤษ อเมริกา และ แคนาดา ทีน่ จ่ี ะไม่ใช้ครูฟลิ ปิ ปินส์ และครูฝรัง่ ประเภท backpack โดยครูฝรัง่ จะผ่านการอบรม ก่อนทีจ่ ะเริม่ สอนจริง” ในส่วนของภาษาจีน ทางโรงเรียนจอยเคย เปิดสอนภาษาจีนแต่ต้องหยุดไป เพราะทาง โรงเรียนเห็นว่า “ในปัจจุบนั ตารางเรียนของเด็ก ค่อนข้างเต็ม เคยเอาภาษาจีนเข้ามา เด็กบางคน ไม่ตง้ั ใจเรียน เสียเงินเปล่า เลยมีแนวคิดทีจ่ ะเน้น ภาษาเดียว ทำ�ให้ภาษาอังกฤษตรงนีใ้ ห้แข็งแรง ดีกว่า”


กีฬา ดนตรีภาคปฏิบตั แิ ละกิจกรรมเป็นสิง่ สำ�คัญ

ในช่วงเริ่มแรกในการเปิดโรงเรียน เนื่องจากคุณครูนก เป็นคนรักกีฬา ในส่วนของดนตรีคณ ุ ครูนกไม่มโี อกาสได้เรียน ดนตรีจึงอยากให้นักเรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรี สักชิน้ ในขณะทีก่ อ่ ตัง้ โรงเรียนใหม่ๆ มีค�ำ ถามว่าโรงเรียนควร จะเน้นกีฬาประเภทไหนดี ในขณะทีโ่ รงเรียนอืน่ ๆ มีสระว่ายน้� ำ ทั้งนี้เคยได้รับการเรียกร้องจากผู้ปกครองให้สร้างสระว่ายน้ำ� แต่คณ ุ ครูนกคิดว่า “เราไม่ถนัดว่ายน้�ำ และช่วยเด็กไม่ได้ คิดว่า มีพน้ื ทีพ่ อสมควร จึงตัดสินใจสร้างสนามเทนนิส ประกอบกับ มีบุคลากรที่จะมาช่วยสอนเทนนิสในช่วงนั้น” โดยมองกีฬา และดนตรีสว่ นใหญ่นกั เรียนเรียนแต่ทฤษฎี แต่ไม่มภี าคปฏิบตั ิ การเรียนกีฬาและดนตรีจึงไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จ ทาง โรงเรียนจึงส่งเสริมให้นกั เรียนเล่นกีฬาเทนนิสทุกคน ในส่วน ดนตรีปฏิบตั ิ ได้รว่ มมือการโรงเรียนสอนดนตรี Symphony สุราษฎร์ธานีเข้ามาจัดชัน้ เรียนเสริมให้มกี ารสอนดนตรีส�ำ หรับ นักเรียนทีส่ นใจในช่วงพักเทีย่ ง เช่น การสอนเล่น Ukulele หรือในช่วงเย็นจะมีการสอนเล่นกีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์โปร่ง กลอง โดยเด็กๆ จะได้มีโอกาสแสดงความสามารถในช่วงกิจกรรม วันปีใหม่ ในส่วนของกิจกรรมเด่นอื่นๆ ของโรงเรียนจอยใน ช่วงทีผ่ า่ นมาให้ความสำ�คัญกับการจัดกิจกรรมการบวชสามเณร ฤดูร้อนที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษา ธรรมะ

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจอยและผูป้ กครองคือ กุญแจสำ�คัญในการสร้างเด็กให้เป็นคนดี

โรงเรียนจอยเน้นการสอนเรือ่ งบาป บุญ คุณ โทษ มีการเปิด สือ่ การสอน เรือ่ งนรก สวรรค์ และศีล 5 ให้กบั นักเรียน และ สอนให้นกั เรียนสามารถแยกแยะเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้วา่ ผิดศีล ข้อไหน นอกจากนีโ้ รงเรียนจอยยังมีจดุ เด่นในการติดตามดูแล พฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนจอยอย่างใกล้ชดิ ถึงแม้เด็กจะ จบจากโรงเรียนจอย โรงเรียนจอยยังมีการติดตามและพูดคุย แลกเปลีย่ นกับผูป้ กครองอยูอ่ ย่างสม่�ำ เสมอ คุณครูนกกล่าวว่า “เด็กเข้าโรงเรียนมัธยมเป็นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ ตอนนีส้ อ่ื และ เทคโนโลยีมอี นั ตรายมาก พ่อแม่เป็นหลักใหญ่ในการเลีย้ งลูก ให้รอดฝัง่ หากนักเรียนจบไปจากจอย ถ้าพ่อแม่ไม่ดแู ลใกล้ชดิ จะมีความเสีย่ งทีเ่ ด็กจะเสียคนสูง” ในปัจจุบนั คนเราไม่ใช่จะ เรียนอย่างเดียว สิง่ ทีส่ �ำ คัญคือการเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม ทุกวันนีส้ งั คมครอบครัวเปลีย่ น พ่อแม่ท�ำ งานหนัก ช่วง วันหยุดอยากพักผ่อน เลีย้ งลูกโดยการส่งลูกไปกวดวิชา หรือ เลีย้ งลูกด้วยมือถือหรือแท็บเล็ต คุณครูนกกล่าวว่า สิง่ ทีน่ า่ ห่วง คือ “เด็กเจอเพือ่ นดีกด็ ไี ป เจอเพือ่ นไม่ดกี เ็ สียคน” คุณครูนก

ได้ยกตัวอย่างช่องทางทีใ่ ช้สอ่ื สารและติดตามนักเรียนทีจ่ บการศึกษาไปจากโรง เรียนจอย “ทุกวันนีม้ หี อ้ งแชททางไลน์ชอ่ื ว่าห้องศิราณี ติดตามดูแลเด็กทีส่ �ำ เร็จ การศึกษาจากโรงเรียนจอย” นอกจากนี้โรงเรียนจอยยังมีสมุดสื่อสารสำ�หรับ นักเรียนทุกคนเพือ่ บันทึกกิจกรรม การบ้าน หลายๆ ครัง้ พบว่า “ผูป้ กครองไม่ ได้อา่ น ไม่ได้เซ็น แต่ลกู เซ็นแทน” อันนีเ้ ป็นตัวอย่างของความไม่ซอ่ื สัตย์ ดังนัน้ ครอบครัวจึงเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คุณครูนกย้�ำ ว่า “หากผูป้ กครอง เลีย้ งลูกแบบตามใจ ปล่อยปละละเลย สุดท้ายเด็กมีปญ ั หา ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรจะปรับ เป็นอันดับแรกคือปรับทีผ่ ปู้ กครองไม่ใช่ใครอืน่ หากผูป้ กครองปรับการเลีย้ งดู แล้วเด็กก็จะดีข้นึ เอง” คุณครูนกเสริมว่าครูนกยังเชื่อแนวทางการสอนแบบ โบราณ ทำ�ผิดต้องลงโทษ ถ้าเด็กไม่ให้ความเคารพพ่อแม่ เด็กก็จะไม่เคารพครู และไม่กลัวครู บางครัง้ การทีเ่ ด็กไม่ตง้ั ใจเรียน มันไม่ยตุ ธิ รรมกับคนทีต่ ง้ั ใจเรียน คุณครูนกกล่าวว่า อันนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของปัญหาสังคม ดังนัน้ โรงเรียนจอยไม่ เพียงแต่มงุ่ เน้นวิชาการ คุณครูนกเล่าความประทับใจเกีย่ วกับการสอนเด็กให้เคารพผูป้ กครองว่า เคยปลูกฝังให้เด็กเวลาถูกผูป้ กครองทำ�โทษ ให้เด็กกล่าวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ทีส่ ง่ั สอนเขา ต่อมาภายหลังได้รบั คำ�บอกเล่าจากผูป้ กครองว่าตอนเค้าทำ�โทษลูก ลูกกล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งั สอนเขา ได้ยินเรื่องเหล่านี้ทำ�เอาคุณครูนกมี ปลืม้ ใจทีเ่ ด็กๆ นำ�คำ�สอนไปใช้ไปปฏิบตั ิ ในปัจจุบนั โรงเรียนจอยได้พสิ จู น์ให้ทกุ คนเห็นแล้วว่านอกจากเรือ่ งวิชาการ ที่ไม่เป็นรองใคร ในด้านการสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม การดูแลเอาใจ ใส่บุตรหลานของชาวสุราษฎร์ธานีอย่างใกล้ชิดเป็นจุดเด่นของโรงเรียนจอย ส่งผลให้ในปัจจุบนั มีนกั เรียนทีม่ ารอคิวเข้าเรียนกับโรงเรียนจอยเต็มยาวไปถึงปี พ.ศ.2559 แล้ว คุณครูนกกล่าวทิง้ ท้ายไว้วา่ “สิง่ เหล่านีเ้ ป็นความชืน่ ใจ ภูมใิ จ ซึง่ ไม่ได้เกิดจากการกระทำ�ภายในปีเดียว แต่สง่ิ ทีท่ �ำ สัง่ สมมากว่า 20 ปี”

สุดท้ายคุณครูนกขอฝากไว้กบั ผูป้ กครองทุกท่านในเรือ่ งการดูแลบุตรหลานว่า “ปัญหาสังคมทุกวันนีเ้ กิดจากครอบครัวล้มเหลว ความใกล้ชดิ กับเด็ก ในปัจจุบนั มันหายไปเยอะ พ่อแม่สว่ นใหญ่มงุ่ เน้นแต่การทำ�งาน ดังนัน้ ควรจะหาเวลาให้ลกู อย่าเชือ่ ลูกทุกคำ�พูด ขอให้เปิดใจรับฟังคุณครู เมือ่ เด็กดี ระบบก็ดี ผู้ปกครองเกรงใจครู ลูกก็จะเกรงใจครู ผู้ปกครองไม่เคารพครู ลูกก็จะไม่เคารพครู”

37


Smart Life Text : กานต์กมล มุ่งมาไพรี

สถานที่ประทับใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ชื่นชอบเขื่อนรัชชประภาไปแล้วรู้สึกได้พักผ่อนจริงๆ อยูก่ บั ธรรมชาติทส่ี วยงาม สดชืน่ สบายตา ตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะทีน่ น้ั ไม่มสี ญ ั ญาณโทรศัพท์ไม่สามารถรับรูข้ า่ วสารใดๆ จึงทำ�ให้รสู้ กึ ว่า มาอยู่กับธรรมชาติจริงๆ นางแบบ : เจนจิรา อิวรรณะ (เจน) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่างภาพ : Fotocop สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

38

สนใจคอลัมน์ Smart Life สอบถามได้ที่ e-mail : atsuratmag@gmail.com โทร. 077-288-607


39


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ แพทย์ผู้บริหารจันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี สาขารามคำ�แหง และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพยาบาลรามาธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

“เข็มปลายทู่” นวัตกรรมใหม่ในการฉีด Filler “เข็มปลายทู่” สู่ การฉีด Filler เนือ่ งด้วยประสิทธิภาพของเข็มปลายทู่ (Blunt Cannula) ทีเ่ พิม่ ความปลอดภัยในการฉีดยาเข้าใต้ผวิ จึงทำ�ให้เกิด นวัตกรรมใหม่ในการ “ฉีด Filler ด้วยเข็มปลายทู”่ (จากเดิม ทีใ่ ช้เข็มคม) ซึง่ ปัจจุบนั แพทย์ระดับแนวหน้าของเกาหลีถอื ว่า การฉีด Filler ด้วยเข็มปลายทู่ เป็นมาตราฐานการรักษาไป แล้ว ในขณะทีแ่ พทย์ไทยส่วนมากยังไม่สามารถฉีด Filler ด้วยเข็มปลายทูไ่ ด้ ทำ�ให้ยงั พบผลข้างเคียงจากการฉีดด้วย เข็มคมแบบเดิมอยูบ่ า้ ง เช่น การเกิดเป็นก้อน หรือเข็มไปแทง ถูกเส้นเลือด เป็นต้น การใช้เข็มปลายทูใ่ นการฉีด Filler ต้องใช้ เข็มทีพ่ ฒ ั นามาจากเข็มฉีดไขมันทีม่ ขี นาด 22G ขึน้ ไป เพือ่ จะ ได้ผลลัพธ์ทส่ี วยและดูเป็นธรรมชาติ

เข็มปลายทู่ คืออะไร? เข็มปลายทู่ หรือ Blunt Cannula เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ลกั ษณะ คล้ายเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ ทีป่ ลายด้านหนึง่ ตัน ทู่ ไม่มคี ม แต่มรี เู ปิดเล็กๆ ด้าน ข้างใกล้ตรงปลาย และเนือ่ งจากปลายทีไ่ ม่คมนีเ้ อง เข็มปลายทูจ่ งึ ไม่เป็นอันตราย ต่อเนือ้ เยือ่ หลอดเลือด หรือเส้นประสาท เมือ่ ใช้ฉดี ยาเข้าใต้ผวิ เข็มปลายทูเ่ ริม่ นำ�มาใช้ในทางการแพทย์ตง้ั แต่ปี 1976 โดยนำ�มาใช้กบั อุปกรณ์ทช่ี ว่ ยในการ ดูดไขมัน แรกๆ มีขนาดใหญ่และยาว หลังจากนัน้ ก็พฒ ั นาจนมีขนาดเล็กลงจน ดูคล้ายเข็มฉีดยายาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ซึง่ ทำ�ให้การดูดไขมันทำ�ได้งา่ ย และปลอดภัยขึน้ หลังจากนัน้ เกิดการดัดแปลงเข็มปลายทูไ่ ปใช้ในการปลูกถ่าย ไขมันของตัวคนไข้เอง (Fat Grafting) โดยการดูดไขมันออกมาจากจุดทีม่ ไี ขมัน สะสมมากเกินไป เช่น หน้าท้อง หรือต้นขา แล้วนำ�ไปฉีดกลับสูส่ ว่ นทีต่ อ้ งการ เติมเต็ม เช่น ริว้ รอยบนใบหน้า ร่องแก้ม ขมับบุม๋ เป็นต้น แต่เนือ่ งจากไขมัน มีอนุภาคใหญ่ การฉีดไขมันบริเวณทีบ่ อบบางทำ�ได้คอ่ นข้างยาก จึงมีการพัฒนา เป็น Filler เพือ่ ใช้ทดแทน Filler เป็นสารเติมเต็มทีส่ กัดจาก Hyaluronan ซึง่ เป็นสารธรรมชาติทอ่ี ยู่ ในชัน้ ผิวหนังของเรา ไม่ใช่สารแปลกปลอมทีจ่ ะเป็นอันตราย และจะสลายตัว ไปตามธรรมชาติเมือ่ เวลาผ่านไป จึงมีความปลอดภัยสูง ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในแพทย์ ผิวหนังส่วนใหญ่

40

“เพือ่ ประโยชน์ของตัวคนไข้เอง ควรถามแพทย์กอ่ น ฉีด Filler ว่าใช้เข็มปลายทู่ หรือ Blunt Cannula ในการ ฉีดหรือไม่ เพือ่ ผลลัพธ์ทส่ี วยและปลอดภัยกว่า”


41


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

หลงเสน่ห์ธรรมชาติ หลงรักแพ 500 ไร่ วันนี้ถนนทุกสายต่างมุ่งหน้าสู่ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะที่นี่เป็นต้นกำ�เนิดของบุรุษ ผู้มีชื่อเสียงด้านการเป็นผู้อนุรักษ์สัตว์ป่า “สืบ นาคเสถียร” และที่สำ�คัญยังเป็นที่ยอมรับยกย่องจาก “โลนลี แพลนเน็ต” (Lonely Planet) ว่าเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และถูกขนานนามว่า “จูราสสิค พาร์ค” แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่สามารถชื่นชมสัตว์ป่าหายากได้อย่างง่ายดาย ด้วยการล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่าที่รีสอร์ท “แพ 500 ไร่” เนือ่ งจากเป็นรีสอร์ททีต่ ง้ั อยูส่ ว่ นในของเขือ่ นเชีย่ วหลานมี ความสงบและเป็นธรรมชาติมากทีส่ ดุ อธิบายง่ายๆ ว่าพืน้ ทีภ่ ายใน เขือ่ นสามารถแบ่งออกเป็น 4 โซน โซนแรกมีลกั ษณะเหมือนอ่าง เก็บน้�ำ อยูใ่ กล้สนั เขือ่ น โซนทีส่ อง เป็นบริเวณทีม่ วี วิ ทิวทัศน์ภเู ขา หินปูนล้อมรอบ โซนทีส่ าม เป็นทีต่ ง้ั ของรีสอร์ท “แพ 500 ไร่” เป็น แพทีอ่ ยูใ่ นเวิง้ กว้างของเขือ่ นเชีย่ วหลาน มีววิ ทิวทัศน์เสมือนทะเล และถูกโอบล้อมด้วยภูเขาแบบ 360 องศา และโซนทีส่ ใ่ี นสุดมีเกาะแก่ง มากมาย ดังนัน้ ผูม้ าพักผ่อนทีแ่ พ 500 ไร่ จึงสามารถสัมผัสกับความสงบ ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งอยู่ภายใต้การ บริหารงานของนักอนุรกั ษ์ธรรมชาติตวั ยง ผูท้ เ่ี คยทำ�โครงการต่างๆ มากมาย เพือ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อม ธรรมชาติและสัตว์ปา่ ให้อยูย่ นื ยง คูผ่ นื ป่าอุทยานแห่งชาติเขาสก คุณเบิล้ -อติรตั น์ ด่านภัทรวรวัฒน์ แนวทางในการออกแบบรีสอร์ทให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ เรือ่ งการอนุรกั ษ์และให้มคี วามกลมกลืนกับธรรมชาติ ทางแพ 500 ไร่

42

วิวสวยช่องว่างระหว่างแพ


43


ได้รบั เกียรติจากคุณปัญญา แสงสุรยิ นั เป็นผูอ้ อกแบบในสไตล์ทผ่ี สมผสานความเป็นไทย เน้นเส้นสายโครงสร้างทีด่ เู รียบง่าย แต่กลมกลืนกับธรรมชาติ อาทิ การวางรูปแบบแพ ให้โค้งตามแนวอ่าว โทนสีและการเลือกใช้วสั ดุทม่ี ใี นท้องถิน่ ได้แก่ ไม้ไผ่ แต่ไม่ลมื ทำ� โครงสร้างด้วยเหล็กเพือ่ ความแข็งแรง และทีส่ �ำ คัญทุกห้องพักสามารถชืน่ ชมกับความ งดงามของธรรมชาติแบบพาโนรามา ห้องพักมีความเรียบง่ายตามคอนเซปต์ให้ผมู้ าเยือนได้ซมึ ซับกับธรรมชาติมากทีส่ ดุ โดยมีหอ้ งพักให้เลือกถึง 3 รูปแบบ รูปแบบแรก ห้องพักแบบดีลกั ซ์จ�ำ นวน 3 หลังใหญ่ ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็นห้อง 6 ห้อง ประกอบด้วยดีลกั ซ์พดั ลมจำ�นวน 2 หลังและดีลกั ซ์ แอร์จ�ำ นวน 1 หลัง ภายในห้องมี 2 ชัน้ ด้านล่างมีหอ้ งนอนใหญ่ ส่วนด้านบนมี ห้องนอนเล็ก สามารถปีนขึน้ ไปพักผ่อนในมุมสูงเสมือนห้องใต้หลังคาทีเ่ ด็กๆ ชืน่ ชอบ รูปแบบต่อมา ห้องพักแบบแฟมิล่ี จำ�นวน 2 หลัง ภายในเหมือนกับห้องพักแบบดีลกั ซ์ 2 ห้อง มารวมกัน แต่หอ้ งพักแบบแฟมิล่ี สามารถเปิดเชือ่ มต่อกันได้ทง้ั ด้านในและด้านหน้าแพ และรูปแบบสุดท้าย ห้องพักแบบวิลล่า จำ�นวน 6 หลัง นอกจากมีความเป็นส่วนตัวแล้ว ยังเป็นแพพักทีม่ หี น้าต่างรอบทิศทาง พร้อมด้วยสิง่ อำ�นวยความสะดวกครบครัน รวมถึง เรือคายักเกรดดีนง่ั สบายให้บริการทุกห้อง

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมไฮไลท์ของรีสอร์ททีห่ า้ มพลาดคือ การล่องเรือชมวิถสี ตั ว์ปา่ อาทิ กระทิง, กวาง, เก้ง หมูปา่ และถ้าโชดดีคุณจะได้พบช้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ถ้�ำ น้�ำ ทะลุ กิจกรรมทีส่ ามารถบ่งบอกความเป็นเชีย่ วหลานได้ เป็นอย่างดี เพราะเป็นกิจกรรมทีม่ คี รบตัง้ แต่ เดินป่า ปีนเขา ล่องเรือ หรือชมน้�ำ ตกสวยทีส่ ดุ น้�ำ ตกแปดเซียน ซึง่ เป็นน้�ำ ตก ขนาดใหญ่แห่งเดียวทีห่ า่ งจาก แพ 500 ไร่ เพียง 5 นาทีเท่านัน้ และถ้าใครชอบถ่ายรูป ไม่ควรพลาด จุดชมวิวบนทีส่ งู จุดชม วิวไกรสร ทีส่ ามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเขือ่ นรัชชประภาได้ อย่างกว้างไกล

31

นอกจากนี้ ด้านหน้าแพ 500 ไร่ ทีม่ วี วิ สวยแล้วยัง สามารถดำ�น้�ำ ดูความมหัศจรรย์ของวัด โรงเรียน ถ้�ำ ใต้น� ำ้ หรือช่วงเช้าทีม่ สี ายหมอกให้สมั ผัสกันทุกเช้า รวมทัง้ เสน่หข์ อง นกเงือกทีโ่ บยบินผ่านรีสอร์ทอย่างมีความสุข รับรอง!! ความสุขแบบนีห้ าได้ทแ่ี พ 500 ไร่

11

41

5. 3. 1. 4.

กิจกรรมล่องเรือชมชีวติ สัตว์ปา่ 1 ห้องพักเรียบง่ายแสนสบาย 2 ผ่อนคลายกับเรือคายัก 3 ดีไซน์เท่ของห้องอาหารทะเลใน 4

โดดเด่นด้วยทีพ่ กั มีสไตล์

2

แพ 500 ไร่

คุณเบิ้ล-อติรัตน์ ด่านภัทรวรวัฒน์

21/5 หมู่ 3 ตำ�บล เขาวง อำ�เภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมสำ�รองทีพ่ กั โทร.077-953-013 (อัตโนมัติ 8 คูส่ าย) อีเมล์ : nypord@gmail.com, ble@500rai.com หรือชมเว็บไซด์ www.500rai.com

44


45


Eat & Drink Text / Photo : ช้อนกลาง

อิ@ ภู่มผาและลำ เอมริ ม ลำ � ธาร �ธาร เมือ่ มีโอกาสเดินทางท่องเทีย่ วไปอุทยานแห่งชาติเขาสก ผืนป่าทีม่ คี วามหลากหลายและกว้างใหญ่ทสี่ ดุ ของภาคใต้แล้ว ไม่ควรพลาดแวะ มารีสอร์ทในฝัน “ภูผาและลำ�ธาร” เพือ่ ลิม้ ลองอาหารไทย รสชาติฝมี อื พ่อครัวใหญ่ทหี่ าตัวจับยาก แถมยังเป็นเจ้าของรีสอร์ทมากวิสยั ทัศน์ คุณปัญญา แสงสุริยัน

คุณปัญญา แสงสุริยัน

46

อย่างไรก็ตาม เรือ่ งการเดินทางสะดวกสบาย บน เส้นทาง 401 ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับ ฝัง่ อ่าวไทย หรือทีห่ ลายคนเรียกว่า ทัวร์รสิ บริดจ์ ทำ�ให้ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ทะเลไทยทั้งสองฝั่ง และ ระหว่างเส้นทางนีเ้ อง เป็นจุดทีค่ ณ ุ จะได้พบกับรีสอร์ท แห่งความมหัศจรรย์ ในพื้นที่กว่า 60 ไร่ คุณจะต้อง ทึ่งกับบรรยากาศยามเช้า สายหมอกสีขาวโอบล้อม หน้าผาหินปูนไว้อย่างสวยงาม เมื่อมองจากบริเวณล็อบบี้ที่เป็นเนินสูงจะเห็น ได้ว่า “ห้องอาหารภูผาและลำ�ธาร” ตั้งอยู่ด้านล่าง ระหว่างทางเดินไปห้องอาหารต้องเดินผ่านห้องพัก สระ ว่ายน้ำ�ทรงกลมกลางแจ้ง ทำ�ให้ได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่ สวยงามไปพร้อมกัน ในพื้นที่ของรีสอร์ทยังมีลำ�ธาร เล็กๆ น้ำ�ใสไหลลัดเลาะไปตามเส้นทางข้างภูเขาสูงที่ ถูกปกคลุมด้วยพืชไม้น� ้ำ ทำ�ให้ได้สดู อากาศบริสทุ ธิแ์ ละ เย็นสบาย ขณะที่กวาดสายตาไปรอบๆ ร้านอาหาร

อย่างเพลิดเพลิน เรือคายักพานักท่องเที่ยวล่อง มาตามลำ�น้ำ�เป็นระยะๆ ก็ยิ่งทำ�ให้ได้ดื่มด่ำ�กับ ธรรมชาติอย่างสบายใจ ห้องอาหารแห่งนี้ ออกแบบตกแต่งในสไตล์ ที่เรียบง่าย และเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งผสมผสาน กับไม้ไผ่ที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติได้เป็น อย่างดี พื้นที่ด้านในของห้องอาหารแบ่งเป็น สัดส่วน มีความเป็นส่วนตัว แต่หากมาเป็นหมู่ คณะก็สามารถรองรับได้เป็นอย่างดี อาทิ โซน ด้านในห้องอาหาร ที่เปิดโล่งให้เห็นวิวทิวทัศน์ อย่างชัดเจน และโซนด้านนอก ดูราวกับระเบียง ในสวนป่า ที่สร้างไว้ให้อิ่มเอมกับอาหารอร่อย ท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อาหารที่ห้องอาหารภูผาและลำ�ธารนั้น เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่มื้อเช้าบริการ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ส่วนมื้อกลางวันและเย็น


ปลาแรดทอดน้ำ�ปลา

บริการอาหารแบบอลาคาสเมนู เน้นอาหารไทย เป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายของรีสอร์ท โดย เฉพาะการคัดสรรวัตถุดิบในท้องถิ่น ที่นอกจาก จะได้ความสดความใหม่แล้ว ยังเป็นการช่วย เหลือชุมชนชาวบ้านให้มรี ายได้ไปพร้อมกัน เช่น ประเภทอาหารปลาสดจากเขือ่ น ได้แก่ ปลาแรด ปลากะพง ปลากระบอก หรือผักในท้องที่หลาย คนชืน่ ชอบ ได้แก่ ผักกูด ผักเหลียง สำ�หรับคนที่ ชืน่ ชอบอาหารยุโรปทางห้องอาหารก็มใี ห้บริการ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เมนูแนะนำ�วันนี้ “ปลาแรดทอดน้ำ�ปลา” คัดสรรปลาแรดไซด์ใหญ่จากเขือ่ น ได้ความหวาน อย่างเป็นธรรมชาติทอดกรอบจนเหลืองเกินห้ามใจ ส่วนรสชาติอร่อยต้องบอกต่อ และเมือ่ ได้ทานควบคู่ กับแกงส้ม เอาสเต๊กมาแลกก็ไม่ยอมเพราะรสชาติ ความเค็มนั้นเข้ากับความเปรี้ยวของแกงส้มได้ เป็นอย่างดี “แกงส้มปลากะพง” ทางห้องอาหาร ได้คดั สรรเนือ้ ปลากะพงชิน้ ใหญ่ไร้กา้ ง ตัวหนึง่ มี น้ำ�หนักกว่า 9 กิโลกรัม และที่สำ�คัญเครื่องแกง

นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆ อีก อาทิ ใบเหลียง

แกงจืดเต้าหู้ไข่หมูสับ

แกงส้มปลากะพง

นัน้ ทางห้องอาหารทำ�เองกับมือรับรองครบเครือ่ ง ปรุงสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนมาก่อนใคร ตามมา ด้วย “แกงจืดเต้าหู้ไข่หมูสับ” เมนูธรรมดาที่ ไม่ธรรมดา เพราะหมูสบั ทีใ่ ช้ได้ผา่ นกระบวนการ หมักเป็นอย่างดี เนือ้ นุม่ หอมเข้มข้นด้วยกระเทียม พริกไท และทีข่ าดไม่ได้เลยคือ “ไข่เจียวหมูสบั ” ฟูๆ เนือ้ ไข่แน่นๆ กรอบนอก นุม่ ในถูกใจถูกปาก อย่างแน่นอน

ต้มกะทิ, ใบเหลียงผัดไข่, ปลาแรดทอดมะขาม, แกงป่า ไก่บ้าน, ยำ�ผักกูด และที่สำ�คัญทางห้องอาหาร จัดหนักสำ�หรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ สามารถสั่งเป็น เซ็ตเมนูอาหารไทยได้ ประกอบด้วยอาหาร 5 รายการ เช่น ต้ม ผัด แกง ทอด น้ำ�พริก ครบครัน ราคา ท่านละ 280-300 บาทเท่านั้น

ว่าแล้วมื้อนี้ไป ภูผาและลำ�ธาร กันดีกว่า ครับ!!

ไข่เจียวหมูสับ

ห้องอาหารภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท

The Cliff & River Jungle Resort

251 หมู่ 7 ถนนสาย 401 (สุราษฎร์-ตะกัว่ ป่า) กม.ที่ 97 ตำ�บลคลองศก อำ�เภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เปิดบริการตั้งแต่ 07.00-21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำ�รองที่นั่งโทร. 077-913-050, 087-271-8787, 081-272-1221 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.thecliff&river.com, e-mail : tippanya@hotmail.com

47


My Beloved Tapee

Text / Photo : กานต์ ลิ่มสถาพร

ความเบิกบานของนักเขียน คือการมีเสรีภาพทางความคิด แต่การเขียน ความคิดว่าด้วยเรือ่ งศาสนา บางครัง้ เราแทบจะไม่มเี สรีภาพในการตีความ คำ�สอนเอาเสียเลย ทำ�ไมถึงเป็นเช่นนั้น?

ขบถพุทธทาส พุทธศาสนาแบบรัฐไทยในช่วง 100 กว่าปีมานี้ ได้มอบชุดตีความ ชุดหนึ่ง อ้างอิงอยู่กับตัวบุคคล พระคัมภีร์ และสถานะอันสูงส่งของ ศาสนาอยู่ตลอดเวลา การศึกษาศาสนาสอนให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ เชื่อถือศรัทธา มากกว่าส่งเสริมให้เกิดการคิดใคร่ครวญและตั้งคำ�ถาม ทัง้ ๆ ทีพ่ ทุ ธศาสนา เป็นศาสนาของการคิดตริตรอง แต่เรากลับสับสน ระหว่างการใช้เหตุผล กับเรือ่ งความสัมพันธ์ทแี่ สดงเหตุอนั ก่อให้เกิดผล การให้เหตุผล คือ การสาดความกระจ่างเข้าสูป่ ญ ั หาหรือข้อสงสัย มันเป็นคนละเรื่องกันกับความสัมพันธ์ที่แสดงเหตุอันก่อให้เกิดผล เมือ่ ไม่มเี ปิดโอกาสเสรีภาพในการตีความคำ�สอน ชาวพุทธแบบไทย ก็มีจินตนาการที่คับแคบลง และบ่อยครั้งที่ออกไปทางขัดฝืนต่อโลก ความเป็นจริง เพราะไปยืนยันความถูกต้องในแบบของตนด้วยสถานะ ที่เหนือกว่า พุทธศาสนาแบบรัฐ คือการมองว่าศาสนาเป็นส่วนหนึง่ ของความ มั่นคงของรัฐ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้หล่อหลอมให้คนเชื่อง เป็นคนดี ในแบบทีร่ ฐั ต้องการ มันมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการปิดกัน้ เสรีภาพ และ จินตนาการในการตีความคำ�สอน ผู้ที่ต่อสู้กับเรื่องนี้ พร้อมกับเปิด จินตนาการในการตีความคำ�สอนให้กับพุทธศาสนาไทย อย่างที่ไม่เคย มีใครทำ�มาก่อน ก็คือ ท่านพุทธทาส การเปิดจินตนาการ ความบ้า และการปลุกมโนธรรมสำ�นึกให้คน ธรรมดาๆ เห็นความสำ�คัญของเสรีภาพในการตีความคำ�สอน และกล้า

48

ตั้งคำ�ถามต่อความเชื่อทางศาสนาอย่างถึงรากถึงแก่น ไตร่ตรอง ลองผิด ลองถูก ตีให้แตก จนกระทั่งการเข้า ถึงคุณค่าทางศาสนา กลายเป็นประสบการณ์ทางจิต วิญญาณของเราเอง ไม่ใช่ถูกยัดเยียดให้เชื่อถือเพราะ สถานะนั้นๆ หลังจากสอบตกประโยค 4 ท่านพุทธทาสเบือ่ หน่าย กับการเรียนบาลีแบบนกขุนทอง ท่านตัดสินใจเดินทาง กลับภูมิลำ�เนา เพื่อขับเคลื่อนงานศาสนาในแนวทาง ของตัวเอง โดยมีน้องชายและมิตรสหายคอยสนับสนุน ก่อตั้งสวนโมกข์ขึ้น เพราะการปฏิเสธแนวทาง สถานะ และการตีความคำ�สอน/ธรรมวินยั ตามแบบพุทธศาสนา แบบรัฐ ผลงานแปลอาทิ อริยสัจจากพระโอษฐ์ คัมภีรเ์ ว่ย หล่าง คำ�สอนฮวงโป และที่ลุ่มลึกยิ่งนัก ก็คือ บทสวด มนต์แปลฉบับสวนโมกข์ และการตีความธรรมวินัยตาม “วิถีสวนโมกข์”


อะไรคือ หลักพุทธของท่านพุทธทาส? การจะเข้าใจว่า อะไรคือ “พุทธธรรม” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพุทธศาสนามีหลายสายและหลายนิกาย แต่กรอบคิดของท่านพุทธทาส กลับเป็นไปในมุมมองที่ กินมิติกว้างมาก แนวพุทธของท่านเปลี่ยนผ่านนิกายและชุด ความเชือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางของท่านโพธิธรรม (ตักม้อ) ผู้ให้กำ�เนิด “เซ็น” ทำ�ไมท่านพุทธทาส จึงสนใจงานของท่านโพธิธรรมวิเคราะห์ ว่าท่านโพธิธรรม คือพระผู้เป็นที่มาของแนวคิดพุทธแบบไม่มี สาย และไม่มีนิกาย สิ่งที่ท่านโพธิธรรมเสนอ และตีความ คือ แนวคิดพุทธศาสนาแบบนอกกรอบ นอกคอก ท่านพุทธทาสได้น�ำ แนวคิดหลักของท่านโพธิธรรม มาใช้เป็นแนวคิดพืน้ ฐานใน การอธิบายธรรม โดยเฉพาะหลักคำ�สอนทีว่ า่ “ธรรมคือธรรมชาติ” คำ�ว่า ธรรมชาติ ไม่ได้หมายถึงสรรพสิง่ ทีเ่ รามองเห็นภายนอก แต่จะหมายถึงสภาวธรรมชาติทงั้ หมด ผูใ้ ดเข้าใจ ใครเข้าถึงกฎพืน้ ฐานของธรรมชาติ ก็สามารถเข้าถึงธรรมด้วยกันทัง้ นัน้ ฉะนัน้ “ธรรม” จึงไม่เป็นของใครคนใดคนหนึง่ ไร้สงั กัด ไร้ผทู้ จี่ ะอ้างว่าเป็นเจ้าของ ไม่มีพรมแดน ไม่มีจุดจบ แต่ความเป็นไปในสังคม พุทธศาสนาแบบรัฐยังคงครอบงำ�จินตนาการของ ชาวพุทธ ที่เน้นความสูงส่ง การยึดติดตัวบุคคล การปิดกั้น การถกเถียง เสวนา และวิพากษ์วจิ ารณ์ขณะทีท่ า่ นพุทธทาสกลับไปสูร่ าก และทิง้ เมล็ดพันธุแ์ ห่งเสรีภาพ ความกล้าหาญ และความเปิดกว้างทางจินตนาการไว้จนกลายเป็นนักธรรมขบถ เพราะงานที่ท่านพุทธทาสทำ�ตลอดทั้งชีวิต ก็คือ งานแปลความ การถอดความ และตีความคำ�สอนพุทธศาสนา

หลังมรณภาพ ท่านพุทธทาสถูกยกย่องให้กลายเป็นปูชนียบุคคล บุคคลสำ�คัญ ของรัฐ และคนของโลกไป จากที่เคยถูกมองว่าเป็นพระขบถ ก็ถูกนำ�ความดังไปสวม ทับกับวัฒนธรรมคลั่งใคล้เซเล็บบริตี้ในโลกทุนนิยม ทำ�ให้ความเป็นพุทธทาส “ขายได้” และกลับมาสอดรับกับจินตนาการพุทธศาสนาแบบรัฐอีกครัง้ คำ�สอนของท่านพุทธทาส ฟุ้งกระจายอยู่ทุกแห่งหน ไม่ว่าจะเป็นผนัง เก้าอี้ในสวน เสื้อยืด ถ้วยกาแฟ ถุงผ้า ฝาครอบมือถือ

49


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ)

ฉบับที่ 22

ยอร์ค (York)

สวัสดีครับ ฉบับนี้ขอนำ�ท่านสู่เมือง ยอร์ค ที่อยู่ทางเหนือของประเทศอังกฤษ มีความสวยงามทางธรรมชาติ เมืองที่ขึ้นชื่อ ว่ายังอนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดีที่สุด มีกำ�แพงเมืองโบราณสร้างในสมัยโรมันล้อม รอบ ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน ยาวนานกว่า 2,000 ปี และเคยได้รับรางวัล เมืองท่องเทีย่ วแห่งยุโรปเมือ่ ปี ค.ศ. 2007 จัด เป็นเมืองหนึ่งที่น่าสนใจเดินทางไปท่องเที่ยว จะมีงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานดนตรี งาน ของเก่า งานหนังสือ โดยเฉพาะงานเทศกาล อาหาร และเครื่องดื่มที่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุด ของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน กันยายนของทุกปี

50


51


มหาวิหารยอร์ก York Minster เป็นคริสต์ศาสนสถานประเภท มหาวิหารที่มีขนาด ใหญ่เป็นทีส่ องรองจากมหาวิหารโคโลญ ในประเทศเยอรมนี แบบสถาปัตยกรรมกอธิค งดงามตกแต่งด้วยกระจกสี ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 250 ปี พิพธิ ภัณฑ์รถไฟ National Railway Museum พิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ ขี นาดใหญ่และดีทสี่ ดุ ในโลก มีรถไฟตัง้ แต่ยคุ โบราณจนถึง ปัจจุบัน ยอร์กขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางระบบรถไฟของ สหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ค.ศ.19

คลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ Clifford’s Tower York ป้อมปราการโบราณของเมืองยอร์ก สร้างขึ้นในสมัยโรมัน ทุกวันนี้เหลือเพียงร่องรอยอิฐเป็นรูปอาคารหักพังอยู่บนเนิน หินสูง มีบันไดให้ไต่ขึ้นลงค่อนข้างชัน บริเวณนี้เคยเป็นสุสานมาแต่เดิม ต่อมาถูกเผา ทำ�ลายแต่มีการสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐและหินในศตวรรษที่ 13

กำ�แพงเมืองเก่า ชาวโรมันเป็นผูส้ ร้างไว้ สภาพยังคงแข็งแรง คงได้ รับการบูรณะและดูแลอย่างต่อเนื่อง

ที่พักหรู ชมวิวทะเล AT SEA CONDO KRABI www.airbnb.com/users/show/8252759

สนใจติดต่อที่ atsearental@gmail.com Tel. 089-474-2468 (ลด 10 - 30%)

52


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อาหารต้านหวัด

ช่วงฤดูร้อนผ่านไปกับบรรยากาศที่ร้อนมากๆ ในปีนี้ ก็เข้าสู่ หน้าฝน เมือ่ ฝนโปรยปรายลงมาย่อมทำ�ให้สงิ่ มีชวี ติ ต่างๆ เริม่ มีชวี ติ ชีวาและสดใสขึ้น ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาเมื่อตอนหน้าแล้งก็เริ่มผลิใบ ผลิดอก ออกผล มองดูแล้วเขียวขจีไปทั่ว เห็นแล้วรู้สึกสุขใจ ท่ามกลางอากาศทีเ่ ย็นๆ สบายๆ ในช่วงนี้ ทำ�ให้หลายคนเริม่ สดใสขึน้ หลายคนบอกชอบอากาศเย็นๆ ชื้นๆ แบบนี้ แน่นอนไม่ใช่เฉพาะ คนเราเท่านั้นที่ชอบอากาศเย็น แต่เจ้าเชื้อหวัดซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ มีอยู่ในโลกนี้เป็นร้อยๆ ชนิดก็ชอบอากาศแบบนี้เช่นกัน มันเจริญ เติบโตได้ดใี นบรรยากาศแบบนี้ ดังนัน้ ช่วงนีเ้ ราจะเห็นหลายๆ คน เริม่ มีอาการจาม ไอกันบ้างแล้ว สาเหตุมาจากเชือ้ ไวรัสหวัดนัน่ เอง ซึง่ ขณะนีเ้ รายังไม่มยี ารักษาได้โดยตรง ยาทีซ่ อื้ มากินหรือยาทีห่ มอ จ่ายให้กเ็ ป็นแค่ยารักษาตามอาการเท่านัน้ เช่น ถ้ามีอาการไอ หรือ จาม เป็นไข้ ก็ให้ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ ยาลดน้�ำ มูก และยาลดไข้ เราจึงต้องพึง่ ตัวเองล้วนๆ ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ดืม่ น้�ำ มากๆ และกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ทชี่ ว่ ย เสริมภูมิต้านทานโรค ซึ่งมีหลากหลายชนิด หลากหลายเมนูที่เรา นำ�ภูมปิ ญ ั ญาไทยมาใช้ลว้ นๆ เช่น แกงส้ม แกงเลียง ต้มยำ� เพราะ อาหารทีค่ อ่ นไปทางเผ็ดร้อนจะทำ�ให้เราหายใจโล่งขึน้ สมุนไพรดัง กล่าวได้แก่ พริก หอม กระเทียม พริกไทย ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้

54


“การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ดืม่ น้�ำ มากๆ และการกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์จะช่วยเสริม ภูมิต้านทานโรคแล้ว สมุนไพร ผัก และผลไม้ก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพให้ทุกคนปลอดภัย จากไข้หวัดในช่วงหน้าฝนนี้ได้ด้วย” กระชาย ใบกะเพรา แมงลัก และอีกมากมาย แต่ละชนิดก็มีสรรพคุณแตกต่าง กันไป เช่น หอม แก้ไข้หวัด คัดจมูก น้ำ�มูกไหล ไอครืดคราด ขับลม กระเทียม ระบายพิษไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ ขิง บรรเทาหวัด อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้และวิงเวียนศีรษะ ตะไคร้ ช่วยลดไข้ แก้ปวดหัว ลดความดันโลหิตสูง ขับเหงื่อและช่วยรักษา โรคหืด ที่สำ�คัญคือช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้ดี กะเพรา เสริมไฟธาตุ ทำ�ให้ร่างกายอบอุ่น ขับเสมหะ ขับเหงื่อ เป็นต้น

นอกจากนัน้ ยังมีผกั ผลไม้ และน้�ำ อุน่ สมุนไพร อีกหลายชนิดที่จะช่วยป้องกันและรักษาอาการ ไข้หวัดได้ด้วย เช่น ผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆ เพราะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย คนที่กิน ผักผลไม้เป็นประจำ�โอกาสเป็นหวัดจะน้อยกว่าคน ทีไ่ ม่คอ่ ยกิน หรือถ้าเป็นแล้วอาการและระยะเวลา ทีเ่ ป็นก็จะสัน้ ลง แต่การกินผัก ผลไม้ให้ได้วติ ามินซี ไปเต็มๆ ต้องเน้นกินสด เช่น กินเป็นผักจิม้ ผักแนม หรือผักที่คั้นสด เพราะวิตามินซีจะสลายเมื่อถูก ความร้อน ผักที่มีวิตามินซีสูง ได้แก่ ดอกขี้เหล็ก มะรุม พริกหวาน สะเดา พริกหนุ่ม บร็อกโคลี่ ผักหวาน ผักคะน้า ผักกาดเขียว มะระ (ยอดอ่อน) เป็นต้น ส่วนผลไม้ ได้แก่ มะขามป้อม ฝรั่งสาลี่ สตรอว์เบอรี่ มะละกอ ผลไม้ตระกูลส้ม มะม่วง มะนาว สับปะรด มะเขือเทศ พุทรา แอปเปิล้ เป็นต้น มะขามป้อมนัน้ มีวติ ามินซีสงู มาก กินผลสดๆ จิม้ เกลือช่วยแก้ไอ แก้เจ็บคอและทำ�ให้ชมุ่ คอ มะนาว นัน้ มีสรรพคุณช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ ฉะนัน้ ถ้าเริม่ เจ็บคอเป็นหวัด จิบน้ำ�มะนาวผสมน้ำ�ผึ้งกับเกลือ เล็กน้อยจะช่วยบรรเทา และทำ�ให้ชมุ่ คอได้ เมือ่ เรา เป็นหวัดหมอมักแนะนำ�ให้เราดืม่ น้�ำ อุน่ มากๆ เพราะ จะช่วยให้ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารชุ่ม ชืน้ ส่งผลให้เสมหะถูกขับออกได้งา่ ย อีกทัง้ ยังช่วย ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้ด้วย ทางเดิน หายใจโล่งขึน้ ยิง่ เป็นน้�ำ อุน่ สมุนไพรยิง่ ดี นอกจาก ทำ�ให้ชมุ่ ชืน่ แล้วยังมีสรรพคุณบรรเทาโรคได้ดว้ ย เช่น น้ำ�ขิง เก็กฮวย มะตูม ตะไคร้ กระเจี๊ยบ ว่านกาบหอยแครง และอัญชัน

ช่วงหน้าฝนนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วย จะช่วยป้องกันไข้หวัดได้ แต่ถ้าเป็นแล้วสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ การดูแลสุขภาพ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไข้หวัดในช่วงหน้าฝนที่มาเยือน

56


57


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ�ทะเล

ก๋วยเตี๋ยว “สารวัตรใหญ่” สัมผัสรสอาหารอร่อยจากท้องทะเลดอนสัก พูดถึงเรื่องอาหารการกินและความหิวดูจะ เป็นเรื่องที่กอดประคองกันมาเหมือนเพื่อนรักที่ รู้ใจ ฉบับนี้ผู้เขียนขอแนะอาหารก๋วยเตี๋ยว และ อาหารตามสั่งแบบฉบับพื้นบ้านริมทะเล ซึ่งมี ความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้รสชาติเข้มข้น ลงตัวภายใต้ชื่อร้าน “สารวัตรใหญ่” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ร้านนีเ้ จ้าของไม่ได้เป็น สารวัตรแต่อย่างใด แต่ได้รับการตั้งชื่อร้านโดย สารวัตรท่านหนึง่ เมือ่ หลายปีกอ่ นซึง่ มารับประทาน อาหารที่ร้านนี้เป็นประจำ�และติดใจในรสชาติได้ ตัง้ ชือ่ ให้วา่ “สารวัตรใหญ่” และกลายเป็นชือ่ เรียก ขานมาถึงปัจจุบัน หมึกลวกออร์เดิร์ฟทะเล

“สารวัตรใหญ่” เป็นร้านอาหารขนาดเล็ก รองรับแขกได้ประมาณรอบละ 50 คน ตัวร้านติด ถนนไปมาสะดวกเปิดโล่งลมเย็นพัดโกรกทำ�ให้นงั่ สบายไม่ร้อน ฝั่งถนนอีกด้านเป็นสนามกีฬาทำ�ให้ ดูโล่งสบายตาสบายใจ นั่งกินอาหารไปพลางชม บรรยากาศภายนอกไปพลางชวนเพลินใจพร้อมๆ กับสัมผัสรสชาติแสนอร่อยไปพร้อมๆ กัน คุณมาฆะ ชมภูวรณ์ เจ้าของและมือปรุง ก๋วยเตี๋ยวและเจ้าของสูตรเด็ดของร้านเล่าให้ฟัง ว่ากิจการเปิดบริการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมี คุณนาตฤดี ชมภูวรณ์ กุ๊กฝีมือปรุงอาหารตามสั่ง ปักษ์ใต้รสชาติเฉียบขาดช่วยกันทุกอย่างสืบทอด ฉู่ฉี่ปลาดุกทะเล

ก๋วยเตี๋ยว “สารวัตรใหญ่”

413/1 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าเมือง 1 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-251-411, 087-657-2512 ร้านเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

58

เคล็ดลับ และเรียนรู้การปรุงอาหารที่สั่งสมมาจาก ประสบการณ์ถูกกำ�หนดให้ปรากฏบนเมนูอาหาร ของร้านที่หลากหลาย เนือ่ งจากรายการอาหารทีห่ ลากหลาย ผูเ้ ขียนขอ แนะนำ�บางรายการเท่าที่เนื้อที่จะอำ�นวยส่วนเมนู อืน่ ๆ ผูอ้ า่ นคงต้องแวะไปชิมกันทีร่ า้ นโดยตรงละครับ เริม่ ต้นด้วยออร์เดิรฟ์ ทะเลเพือ่ เป็นการเรียกน้�ำ ย่อย กันก่อนจานนีม้ กี งั้ กุง้ ตัวใหญ่ๆ ปูมา้ หมึก เรียกว่ายก กันมาจากทะเลพร้อมน้ำ�จิ้มซีฟู้ดแสนอร่อย ถัดมา ที่ได้กลิ่นหอมหวลทวนลมมาแต่ไกล คือ กั้งทอด กระเทียมพริกไทย จานนี้เป็นอาหารจานโปรดของ นักชิมทีเดียวกั้งที่ปรุงสุกแกะเปลือกให้เห็นเนื้อใน ที่แน่นตึงชวนหัวใจระโหยเป็นอย่างยิ่ง สำ�หรับคน ที่ชอบอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวแนะนำ� ก๋วยเตี๋ยว ต้มยำ�ทะเล ให้ชิมกันที่นี่ถือว่าเป็นจานเด่นของ ร้านเช่นกันในจานมีกั้ง กุ้ง หมึก ปูม้า ผสมผสาน กับเครื่องปรุงอื่นๆ คลุกเคล้าส่งกลิ่นหอมสะเทือน อารมณ์หวิ สำ�หรับผูท้ อี่ ยากรับประทานแกงพืน้ บ้าน ทะเลกับข้าวสวยอุน่ ๆ แนะนำ� แกงส้มราวท้องปลา กะพงกับยอดมะพร้าว หรืออย่างอืน่ ตามสัง่ ตามด้วย แกงพริกหรือฉู่ฉี่ปลาดุกทะเล เครื่องแกงเข้มข้น หอมกลิ่นรวยรินแค่เห็นน้ำ�แกงก็ตรึงอารมณ์ความ หิวให้กระเจิงตัง้ แต่เริม่ ต้นทีเดียว สำ�หรับผูห้ ลบหลีก ความเผ็ดร้อนจากพริกแกงก็สงั่ อาหารอืน่ ๆ อาทิ เช่น ปลาทอดซีอิ้วที่สะเด็ดน้ำ�มันกรอบพอดีๆ เนื้อปลา ภายในสีสนั ขาวน่ากิน แต่ละชิน้ สะกิดตาสะกิดใจได้ เต็มพิกดั หรือจะเลือกสัง่ จากรายการทีแ่ จ้งไว้อย่าง ชัดเจน แวะไปสัมผัสกันสักมื้อแล้วจะติดใจครับ ผู้เขียนไม่สามารถนำ�มาเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดแต่บอก ได้คำ�เดียวว่าอร่อยมากๆ ครับ

วัตถุดบิ ของร้าน “สารวัตรใหญ่” ล้วนแต่ คัดสรรอย่างดีเพราะอยูใ่ กล้แหล่งทรัพยากร สัตว์น้ำ�ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสราษฎร์ธานีทำ� ให้ลูกค้าที่มาดับความหิวได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ที่ร้านจัดไว้ให้ด้วยราคาที่เหมาะสม และการ ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง


59


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น

60


ถ้าย้อนไปในปี พ.ศ.2522 วัยรุ่นสมัยนั้นคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า ไม่รู้จักนักร้องหนุ่มหน้าตาดี น้ำ�เสียงมีเอกลักษณ์ และโด่งดังที่สุดวงหนึ่ง ไม่ต่างจากศิลปินบอยแบรนด์ชื่อดังจากประเทศเกาหลี กับผลงานอัลบั้มเจงกีสข่านและอีกกว่า 20 อัลบั้ม ที่สำ�คัญได้คว้ารางวัลรองแชมป์การประกวดสตริงคอมโบ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 2 มาครองได้

“นางยวน” ไข่มุกเม็ดงามของ

จี๊ด-สุนทร สุจาริตฉันท์ ล่าสุดยังได้ร่วมงานกับวง เดอะ พาเลซ ซึ่งพี่จี๊ด-แห่งวงรอยัลสไปรทส์ ได้รวบรวมนัก ร้องดังรุน่ เก๋า มาร่วมย้อนรำ�ลึกความประทับใจ อาทิ ต้น แมคอินทอช, สายชล ดิ อินโนเซ้นท์, พีรสันติ ดิ อินโนเซ้นท์, จืด ฟอร์เอฟเวอร์, อ๊อด คีรีบูน, เต้ย อินคา และจิ๊ป วงพลอย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุยกันเรื่องเพลงเก่า ผมว่าคุยกับพี่จี๊ดได้ทั้งคืนแบบไม่รู้จบ เพราะ ประสบการณ์ในการทำ�งานมากมาย และ ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่ทงิ้ วงการ เพราะพีจ่ ดี๊ ของเรายัง อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จในงานต่างๆ รวมทั้ง บริษทั ของพีจ่ ดี๊ ห้างหุน้ ส่วนสุจาริตฉันท์ จำ�กัด หรือเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท ยูซีไอ มีเดีย พี่จี๊ดมีเรื่องเล่าสนุกสนานมากมาย พี่จี๊ด เล่าถึงการเดินทางให้ฟังว่า “ผมเป็นคนชอบเดินทางท่องเทีย่ ว ทีช่ อบ เพราะว่า “โลก” ไม่ได้มีให้เราแค่อยู่อาศัย

เพียงอย่างเดียว แต่วา่ มีอะไรดีๆ มากมาย บนโลกนี้ ผมได้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ประเทศไทยและเกือบรอบโลก ได้รู้ ได้เห็น สิง่ ดีๆ มากมาย และเรือ่ งราวต่างๆ นำ�มา ปรับใช้กับงาน ทำ�ให้ชีวิตดีขึ้น” “อย่างทะเลฝั่งอ่าวไทย “นางยวน” ค่อนข้างมีอัตลักษณ์โดดเด่นมาก ที่มีสาม เกาะเล็กๆ เชือ่ มกันด้วยสันทราย และเมือ่ ได้ขึ้นไปบนมุมที่สูงสุดของเกาะนางยวน แล้วมองกลับลงมาข้างล่าง มันเท่มาก เป็ น ทริ ป หนึ่ ง ที่ ไ ด้ ม าแล้ ว รู้ สึ ก ว่ า เป็ น ประสบการณ์ที่พิเศษมากๆ ทั้งที่เคยเห็น จากภาพถ่าย แต่ไม่ได้มายืนจุดนั้น เรา ก็จ ะเห็ นว่ า เป็ นมุ มสวยกว่ าในภาพถ่ า ย หลายเท่า” “นอกจากนีย้ งั สนุกสนานกับกิจกรรม เช่น นัง่ เรือเทีย่ วรอบเกาะ ดำ�น้�ำ ดูปะการัง

มีความสุข หลงใหลไปกับโลกใต้ทอ้ งทะเล และเวลา เรากลับมาเห็นภาพเกาะนางยวน เราบอกกับใครๆ ได้วา่ เราไปมาแล้ว.... แต่ภาพทีเ่ ห็นไม่ฟนิ เหมือนที่ เราได้ไปเห็นเอง ผมว่าเกาะนางยวนมีเสน่หเ์ สมือน ไข่มุกที่สุดยอด”

“ประเทศไทย มีทรายขาวละเอียด เนียน เวลา ย่ำ�ลงไปช่างนุ่มนวล ซึ่งต่างประเทศไม่มี และมี อาหารทะเลสด อาหารอร่อยมากมาย ผมอยากให้ เสือ้ ผ้าน้อยชิน้ ของเราเปิดรับอากาศธรรมชาติ ผมเชือ่ ว่าเราไม่แค่ได้กลิน่ จากจมูก เนือ้ ตัวของ เรายังได้สัมผัส เราไปอยู่ตรงนั้นเหมือนได้เติม พลัง ชาร์จแบตได้อย่างมหาศาล การเดินทาง ท่องเที่ยวไปที่ไกลก็รู้สึกเหนื่อยล้า แต่พอไปถึง เกาะนางยวนก็ว้าว อะเมซิ่ง มีความสุขมาก” พี่จี๊ด-แห่งวงรอยัลสไปรทส์ กล่าวทิ้งท้าย

เกาะนางยวน เราบอกกับใครๆ ได้ว่าเราไปมาแล้ว.... แต่ภาพที่เห็นไม่ฟิน เหมือนที่เราได้ไปเห็นเอง ผมว่าเกาะนางยวน มีเสน่ห์ เสมือนไข่มุก ที่สุดยอด

61


Directory สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ศาลากลางจังหวัด 077-272-926 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-284-971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 077-272-941 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 077-272-513 เทศบาลเมืองท่าข้าม 077-311-833 สำ�นักงานอัยการ 077-281-379 สำ�นักงานจังหวัด 077-282-175 เรือนจำ�จังหวัด 077-283-104 สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 เขื่อนรัชชประภา 077-240-740-5 สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 077-274-811-7 เขตพื้นที่การศึกษา 11 077-288-801 ศูนย์มะเร็งภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-211-625-8 สรรพากรอำ�เภอ 077-272-259 สำ�นักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี 077-355-422-3 สถานีตำ�รวจเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095 ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-272-013 สำ�นักงานประปา 077-200-348 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 077-283-939 ห้องสมุดเทศบาล 077-210-221 สำ�นักงานปลัดเทศบาลนครฯ 077-272-513 สำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬา 077-283-612 ตำ�รวจท่องเที่ยว 1155

ธนาคาร

กรุงเทพ (สุราษฏร์ธานี) กรุงเทพ (ชนเกษม) กรุงเทพ (เซ็นทรัลฯ) กรุงเทพ (บิ๊กซี) กรุงเทพ (โลตัส) กสิกรไทย (สุราษฏร์ธานี) กสิกรไทย (โคลีเซี่ยม) กสิกรไทย (โลตัส) กรุงไทย (สุราษฏร์ธานี) กรุงไทย (ศาลากลางจังหวัด) กรุงไทย (โลตัส)

077-282-906 077-281-297 077-602-723-4 077-600-142-3 077-221-264 077-272-200 077-910-035 077-910-056-60 077-281-830 077-289-117 077-221-264

ศูนย์บริการขายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ บริษัท บ้านดอนปิยะคาร์ส จำ�กัด 077-295-050 บ้านดอนปิยะกลการ 077-218-888 บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำ�กัด (นิสสัน) 077-221-222 ฟอร์ด 077-273-449 มาสด้า สุราษฎร์ธานี 077-600-109 คูโบต้า 077-269-241 มิตซูบิชิ 077-285-046 บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำ�กัด 077-218-218 ทาทามอเตอร์ 077-295-050 นิสสัน 077-200-560-3 ฮอนด้า ออโต้โมบิล 077-224-777 ศุภกิตติ์มอเตอร์ 077-286-827 ดรีมคาร์ ประดับยนต์ 077-281-505

คลินิกแพทย์ / สถานเสริมความงาม

Impress คลีนิก 077-273-303 จันทรัตน์คลินิก 077-273-883 SLIM UP CENTER 077-602-728-9 เอเวอร์กรีน 077-284-078 คลีนิกหมอลาวัลย์ 077-273-777 บวรการแพทย์ 077-285-485 คลีนิกหมอวิโรจน์-สุภาพร 077-283-088 คลีนิกหมอมานิตย์ 077-281-271-2 ปันสุขคลีนิก 077-281-855 คลีนิกหมอวิไลพร 077-285-772 คลีนิกหมอเกษม 077-285-360 คลีนิกหมอฉัตรชัย 077-281-201 บรอง เดย์ สปา เซ็นทรัลสุราษฎร์ฯ 077-962-620 MV คลินิก 077-289-900 ORAL MAX DENTAL คลินิค 077-960-277

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลเวียงสระ มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์กู้ชีพตาปี

โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

077-284-700 077-285-701-5 077-429-500 077-282-520 077-311-385 077-369-098 077-387-086 077-341-415-6 077-359-384 077-244-518-9 077-371-400 077-421-399 077-377-034 077-431-190 077-389-111 077-381-167 077-391-117-8 077-397-041 077-399-084 077-295-046-7 077-367-075 077-361-283 077-272-328 077-206-487 077-272-300 077-355-351-2 077-275-860-1 077-200-198 077-272-427 077-272-061 077-272-572 077-311-174 077-272-334 077-273-428-9

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 077-282-001 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077-272-168 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 077-221-673 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 077-212-404-5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 077-288-360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 077-913-333 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สฎ.) 077-355-040

บริษัททัวร์ / ขนส่ง / โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี การบินไทยสุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี เรือเร็วลมพระยา ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ : สุราษฎร์ธานี : ดอนสัก : เกาะสมุย กรุงสยามทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ พันทิพย์ สมบัติทัวร์ พะงันทัวร์ สมุยทัวร์

077-441-230 077-311-213 077-272-610 077-441-196 077-441-275-6 077-441-137 077-200-032-3 077-200-932-33 077-489-999 077-471-206-8 077-275-060-2 077-251-555 077-426-000-2 077-286-506 077-272-243 077-273-050 077-272-906 077-273-666 077-205-799 077-282-352

โรงแรม / ที่พัก / คอนโด โรงแรม K PARK โรงแรม เดอะ วัน โรงแรมร้อยเกาะ โรงแรมแก้วสมุย คอนโด วาสนา ซิตี้ ชิค โฮเทล

อำ�เภอเกาะสมุย

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์วิลล่า วิมานบุรี พร้อมสุขรีสอร์ท ท้องตะเคียนรีสอร์ท แฟร์เฮ้าท์ บีช รีสอร์ท นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique resort

อำ�เภอบ้านตาขุน

ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท โรงแรมดาหลา เขื่อนเชี่ยวหลาน

077-213-700-5 077-212-111 077-201-150-8 077-219-456 086-949-3339 077-206-430 077-230-500 077-424-020 077-256-111 077-960-439-40 077-230-978 077-422-255-6 077-422-407 077-424-420 077-913-050 077-242-555-9

อำ�เภอเกาะพะงัน

โรงแรมดีไลน์รีสอร์ท 077-375-527 แอนด์ เรสเตอรอง โรงแรมพะงันบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-481 สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-055-6

อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมใจดีรีสอร์ท

เกาะเต่า

Ban’s Diving Resort ซีเชลล์ รีสอร์ท ดุสิตบัญชารีสอร์ท แอนด์ สปา ตาโต๊ะ ลากูนรีสอร์ท เกาะเต่ารีสอร์ท ทิพย์วิมานรีสอร์ท

ร้านอาหาร / Coffee

ร้านบายเชฟ ลัคกี้ ภัตตาคาร ร้านอาหารเคียงเล Gold Camel Tea & Coffee ริเวอร์ไซด์ซีฟู้ด อีสานเรือนหลวง ซารัง ครัวณิชา ระแนงน้ำ� ข้าวแกงนครฯ ปานโภชนา ปากน้ำ�ลำ�พู 1 บ้านผัก กรีนเฮาส์ บ้านปลายคลอง กำ�ปั่น สุราษฎร์ธานี

อื่นๆ

องค์การโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี True Shop (ถนนราษฎร์อุทิศ) 3 BB (ถนนชนเกษม) เสือโมบาย เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิริสินพลาซ่า ยังนำ�เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม (บจก. ดีเอฟแอล) สุราษฏร์ประตูม้วน ร้านขวัญเรือน บริษัท เพชรศรีวิชัย บริษัท นิวไบโอดีเซล ท่าเรือ พี.เค

075-711-680 077-456-063 077-456-299-300 077-457-098 077-456-192 077-456-133 077-456-409 081-285-5298 077-273-267 077-255-243 077-204-234 077-203-055 077-219-795 077-273-198 077-292-913 077-311-109 086-952-9354 077-312-848 077-285-120 077-205-739 077-282-214 077-292-851 077-283-313

077-282-404 077-217-152 077-960-999 077-217-058 077-963-555 077-288-888 077-600-555 077-272-555 077-205-409 077-272-129 077-225-124-5 077-225-124-5 077-275-282


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic หลายๆ คนเคยเคี้ยวอาหารหรือกัดฟันแล้ว รู้สึกปวดฟันอย่างมาก แต่พออ้าปากขึ้นอาการ ปวดกลับหายไป แต่ก็ไม่ค่อยใ่ส่ใจ และใช้ฟันอีก ข้างเคี้ยวอาหารแทน รอจนกระทั่งมีอาการปวด เพิ่มมากข้ึนจนเคี้ยวอาหารไม่ได้เลย จึงตระหนัก และมาพบทันตแพทย์ อาการนี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจ จะมีฟันร้าวหรือฟันแตกได้

เป็นเรือ่ งยากมากทีจ่ ะมองเห็นรอยแตกร้าว ทีฟ่ นั อย่างชัดเจน เพราะรอยแตกจะเป็นเพียงเส้น เล็กๆ แม้แต่การเอกซ์เรย์ก็ยังไม่ทำ�ให้เห็นรอย ร้าวได้ง่ายนัก คนไข้จึงมักจะไม่สามารถบอกได้ ชัดเจนว่าอาการเจ็บมาจากฟันซีไ่ หน แต่อาจจะ บอกได้คร่าวๆ ว่าอยูต่ รงช่วงไหนฉะนัน้ คนไข้อาจ จะต้องใช้วิธีการสังเกตดูตอนมีตัวกระตุ้น เช่น เวลารับประทานอาหารร้อนๆ ดืม่ เครือ่ งดืม่ เย็นๆ เวลารับประทานของหวาน ของเปรี้ยว หรือ อาหารเหนียวๆ ซึ่งจะทำ�ให้จับความรู้สึกได้ว่า อาการปวดอยู่ตรงบริเวณใดในขณะที่เคี้ยว ส่วนทันตแพทย์จะตรวจด้วยการเคาะฟัน หรือให้กดั เครือ่ งมือทีแ่ ข็งๆ (Tooth Slooth) ซึง่ จะทำ�ให้ฟันซี่ที่ร้าวหรือแตกมีอาการปวดอย่าง ชัดเจน

ทำ�ไมฟันร้าวจึงทำ�ให้ปวดฟันมาก

เพราะเวลาทีเ่ คีย้ วจะมีแรงกดลงบนตัวฟัน ทำ�ให้รอยร้าวนั้นแยกออกหรืออ้าออก แต่เมื่อ หยุดกัดหรือไม่มีแรงกระแทก รอยร้าวก็จะปิด กลับมาเหมือนเดิม แต่ถ้ารอยแยกมีความกว้าง มากขึ้นจนติดต่อถึงโพรงประสาทฟันจะยิ่งรู้สึก เสียวหรือปวดฟันมากขึ้น

สาเหตุที่ทำ�ให้ฟันร้าว ฟันแตก

1. ชอบเคี้ยวของแข็งๆ เช่น กระดูก ถั่ว น้ำ�แข็ง ลูกอม

ฟันร้าว ฟันแตก 2. เกิดอุบตั เิ หตุ ถูกชน ถูกกระแทกทีบ่ ริเวณ ปาก 3. เป็นคนชอบกัดฟัน บดฟัน หรือนอนกัดฟัน 4. ใช้ฟันผิดประเภท เช่น ใช้กัดวัสดุแข็งๆ เหนียวๆ ใช้เปิดฝาขวด คาบวัสดุหนักๆ แทน การถือด้วยมือ 5. ปล่อยให้ฟันเจออุณหภูมิที่แตกต่างกัน มากไปในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ดื่มของร้อนๆ แล้วเคีย้ วน้�ำ แข็งตาม เพราะการถูกกระทบจาก ของร้อนแล้วเปลีย่ นมากระทบของเย็นทันที ทำ� ให้ฟันมีโอกาสร้าวได้

6. ฟันที่รักษารากฟันไว้แล้วไม่ครอบมีโอกาส แตกสูงมาก

การรักษา

ฟันร้าวเกิดขึน้ ได้ตงั้ แต่รอยเล็กๆ ไม่ลกึ ไปจน ถึงขนาดใหญ่ๆ ลึกถึงโพรงประสาทฟัน การรักษา จึงขึ้นอยู่กับความรุนแรง และลักษณะของการ ร้าวหรือแตก การรักษาเป็นไปได้ตงั้ แต่การอุดฟัน ไปจนถึงการรักษารากฟัน หรือถ้าเป็นมากอาจจะ ต้องถอนฟันซี่นั้นออก ถ้ามีการแตกลึกไปถึง รากฟัน ด้วยเหตุนี้ การตรวจฟันอย่างสม่�ำ เสมอ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะจะทำ�ให้ทันตแพทย์พบ อาการทีผ่ ดิ ปกติได้ตงั้ แต่เนิน่ ๆ ซึง่ การรักษาก็จะ ทำ�ได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย

ฉะนั้นถ้ามีอาการปวดฟันอย่างต่อเนื่อง จนต้องพยายามเคีย้ วอาหารอยูข่ า้ งเดียวก็ อย่ารีรอ รีบไปพบทันตแพทย์โดยด่วน เพราะ ว่าคุณอาจจะมีฟนั ร้าวหรือฟันแตกได้

64


65


Horoscope

ทำ�นายดวงชะตาราศี ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557 ราศีเมษ Aries

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม

ราศีกรกฎ Cancer

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม

ชีวติ ในช่วงนีไ้ ม่ดนี กั จะอยูใ่ นช่วงเบือ่ หรือมีอาการเซ็งๆ กับเรือ่ งทีอ่ ยู่ รอบตัว คงต้องปลุกปลอบความคึกคักให้มมี ากขึน้ เพราะอาจจะทำ� ให้เฉือ่ ยชาลงไป ระวังจะเกิดเรือ่ งเสียทรัพย์เพราะความเลินเล่อ ด้านความรัก ช่วงนีถ้ อื ได้วา่ เป็นช่วงเวลาทีด่ โี ดยเฉพาะคนโสดมี โอกาสทีจ่ ะได้พบรักหรือได้พบเนือ้ คู่ แต่ตอ้ งระวังเพราะอาจมีโอกาส ทีจ่ ะได้พบคนทีน่ า่ สนใจในเวลาเดียวกันหลายๆ คนก็ได้ ด้านการเงิน ช่วงนีค้ อ่ นข้างสดใส รายจ่ายต่างๆ เริม่ ลดลงทำ�ให้มี เงินเพิม่ ขึน้ ในกระเป๋า แต่กย็ งั มีเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยทีม่ าเรือ่ งเก่าอยูบ่ า้ ง ช่วงนีถ้ งึ จะดีขน้ึ แต่อาจจะยังไม่เหลือเก็บ ใช้จา่ ยให้ประหยัดๆ

ชีวติ ช่วงนีย้ งั ไม่ราบรืน่ มากนัก จะมีเรือ่ งยุง่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดการได้ อย่างทีต่ อ้ งการ อาจจะทำ�ให้อารมณ์ในช่วงนีไ้ ม่สจู้ ะราบรืน่ นัก ต้อง ระมัดระวังคำ�พูดของคุณให้มากๆ เพราะจะไปสร้างศัตรูได้ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ราบรืน่ นัก มีความเสีย่ งทีจ่ ะมีเรือ่ งขัดแย้ง แตกแยกกับคนรักหรือบางทีกจ็ ะมีโอกาสเปลีย่ นคนรักใหม่ในช่วงนี้ บางท่านก็อาจจะอยูใ่ นช่วงต้องปรับอารมณ์ทต่ี อ้ งพบกับความผิดหวัง ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั ราบรืน่ ดี ทัง้ ในด้านรายรับและรายจ่ายมี ความสมดุลกันอยู่ การใช้จา่ ยในช่วงนีไ้ ม่มเี รือ่ งทีต่ อ้ งเป็นกังวล แต่ระวัง เรือ่ งเสียทรัพย์เพราะความสะเพร่าหรือความประมาทของตัวเอง

ราศีพฤษภ Taurus

ราศีสิงห์ Leo

ชีวติ ช่วงนีค้ งจะรูส้ กึ รุม่ ร้อน จะมีเรือ่ งเดินทางอยูเ่ สมอ เป็นช่วงเวลาที่ เหมือนชีพจรลงเท้า แต่กต็ อ้ งเผือ่ ใจไว้บา้ งในเรือ่ งผลสำ�เร็จทีค่ าดหวังไว้ ในเรือ่ งต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามทีต่ อ้ งการ

ชีวติ ช่วงนีม้ แี ต่ภาระทีเ่ พิม่ เข้ามา จะมีงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบเข้ามาใน ช่วงนีเ้ พิม่ มากขึน้ มีผใู้ หญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่ตอ้ งระวัง อุบตั เิ หตุทท่ี �ำ ให้ตอ้ งเสียทรัพย์ โดยเฉพาะเรือ่ งยานพาหนะ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยดีนกั เพราะมีโอกาสทีจ่ ะเกิดปัญหามือ ทีส่ ามสอดแทรกเข้ามา และเป็นสาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้ความสัมพันธ์กบั คนรักอับปางลงไปได้ ด้านการเงิน มีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูง จะมีเรือ่ งเสียเงินทีม่ าจาก ยานพาหนะ หรือต้องใช้จา่ ยเงินภายในครอบครัวค่อนข้างสูง ระยะนี้ ควรทีจ่ ะดูแลหน้าต่างประตูบา้ นให้ดี เพราะมีโอกาสทีจ่ ะถูกย่องเบาได้

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน

ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่นา่ วางใจมากนัก โดยเฉพาะคนทีม่ คี รอบครัว อยูแ่ ล้ว มีโอกาสทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งกันทีค่ อ่ นข้างรุนแรงได้ ถ้าไม่มี การลดทิฐกิ นั ลงบ้างแล้ว บางทีอาจจะต้องบอกแยกทางกันได้งา่ ยๆ ด้านการเงิน ช่วงนีค้ อ่ นข้างดีพอมีโชคทางการเงิน มีโอกาสได้รบั เงินก้อนใหญ่ มีโอกาสดีในการลงทุนไม่วา่ จะเป็นการซือ้ ทรัพย์สนิ ชิน้ ใหญ่ๆ ไม่วา่ จะเป็นรถยนต์ ทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือลงทุนทางธุรกิจ

ราศีเมถุน Gemini สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม

ชีวติ ช่วงนีค้ อ่ นข้างสดใส ทัง้ ในเรือ่ งความรักและการงาน จะมีคนช่วย เหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ ชีวติ เริม่ เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ กว่าเดิม เหมือนอาทิตย์ก�ำ ลังขึน้ ขอบฟ้า ด้านความรัก ช่วงนีก้ �ำ ลังสดใส สำ�หรับคนทีเ่ คยมีบาดแผลทางใจ ก็นา่ ทีจ่ ะได้รบั การรักษาฟืน้ ฟูให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม แต่ความรัก ช่วงนีจ้ ะได้พบรักใหม่กบั คนมีต�ำ หนิ เช่น สูงวัยกว่า เป็นม่าย ฯลฯ ด้านการเงิน ช่วงนีเ้ ริม่ ดีขน้ึ การใช้จา่ ยต่างๆ เริม่ สมดุล แต่อาจ จะยังไม่มเี งินเหลือเก็บอยูบ่ า้ ง มีโอกาสทีจ่ ะมีรายได้กอ้ นใหญ่ขา้ งหน้า รออยู่ แต่ในช่วงทีต่ อ้ งรองานก็คงยังต้องใช้จา่ ยอย่างระมัดระวัง

66

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน

ราศีกันย์ Virgo สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ชีวติ ช่วงนีต้ อ้ งระวังเรือ่ งขัดแย้ง เรือ่ งวิวาท เพราะอาจทำ�ให้เป็นความ กันขึน้ ได้ รวมทัง้ ระยะนีจ้ ะมีอารมณ์รอ้ น นอกจากเรือ่ งคดีความแล้ว ยังเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเรือ่ งอุบตั เิ หตุจากความประมาทของตนเองด้วย ด้านความรัก ช่วงนีย้ งั ลุม่ ๆ ดอนๆ จะมีปากเสียงกันอยูเ่ สมอ อาจ เป็นเพราะระยะนีม้ กั มีอารมณ์หงุดหงิด มักพาลเกเรไปเสียทุกเรือ่ ง ระวังว่าเรือ่ งขัดอกขัดใจจะเป็นเรือ่ งราวใหญ่โตกันขึน้ ได้ ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งต้องใช้จา่ ยค่อนข้างมาก จะเรียกว่าเงิน รัว่ ก็ได้ ต้องใช้สติในการใช้จา่ ยให้มากขึน้ การเสีย่ งโชคหรือเรือ่ งเกีย่ ว กับการเก็งกำ�ไร ควรหลีกเลีย่ งการตัดสินใจในช่วงนีจ้ ะทำ�ให้เสียทรัพย์


ราศีตุลย์ Libra

ราศีมังกร Capricorn

ชีวติ ช่วงนีอ้ าจเกิดความรูส้ กึ เซ็งๆ ทำ�อะไรก็รสู้ กึ มีอปุ สรรคไม่ได้ดงั่ ใจ ต้องการ แต่ยงั พอมีโชคหรือความสำ�เร็จเกีย่ วกับเรือ่ งในถิน่ ฐานไกลๆ เช่น มีความสำ�เร็จจากการติดต่อกับคนต่างแดน ได้ไปต่างประเทศ ด้านความรัก ช่วงนีต้ อ้ งใช้ความอดทนเพิม่ มากขึน้ เพราะมักจะ พบกับเรือ่ งทีไ่ ม่สบายใจจากคนรัก บางทีกเ็ ป็นเรือ่ งเจ็บป่วยของคนรัก และปัญหาจะตามมามาด้วยทำ�ให้ตอ้ งเหนือ่ ยกับการช่วยเหลือ ด้านการเงิน ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั จะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยสูงขึน้ และรายได้ ลดน้อยลง คงต้องใช้จา่ ยอย่างระมัดระวัง เพราะการเงินทีไ่ ม่แน่นอน จะเป็นปัญหากระทบถึงการใช้จา่ ย และอาจทำ�ให้ตอ้ งก่อหนีใ้ นช่วงนี้

ชีวติ ช่วงนีต้ อ้ งพบกับเรือ่ งทีท่ �ำ ให้ประหลาดใจ จะมีการเปลีย่ นแปลง ใหม่ๆ เกิดขึน้ กับชีวติ ในทางทีด่ ขี น้ึ แต่ยงั ต้องระวังจะเดือดร้อนจาก ความประมาทของคุณ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ราบรืน่ นัก คนรักจะมีอาการเจ็บป่วยในช่วงนี้ ทำ�ให้เกิดความกังวลใจ อาจจะทำ�ให้เกิดเรือ่ งบาดหมางจิตใจกันขึน้ ใน ช่วงนี้ แต่กจ็ ะเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ เท่านัน้ ด้านการเงิน ในช่วงนีก้ �ำ ลังดีวนั ดีคนื จะมีรายได้จากเรือ่ งงานเพิม่ มากขึน้ แต่กเ็ ป็นรายได้ทเี่ ข้ามาในระยะสัน้ ๆ ต้องรูจ้ กั ใช้จา่ ยให้พอ เหมาะกับรายได้และควรเผื่ออนาคตไว้บ้าง

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน

ราศีพิจิก Scorpio สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ชีวติ ช่วงนีจ้ ะเกิดความรูส้ กึ เครียดๆ หรือมีเรือ่ งหนักใจกดทับความรูส้ กึ อยู่ และอาจทำ�ให้อารมณ์ในช่วงนีไ้ ม่สดชืน่ มีความกังวลใจ และระยะนี้ ร่างกายอ่อนแอลงมีโอกาสทีจ่ ะป่วยไข้ได้งา่ ย ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง ด้านความรัก ไม่ราบรืน่ นัก จะมีชว่ งเวลาทีต่ อ้ งห่างเหินกับคนรัก เพราะความจำ�เป็น เช่น การโยกย้าย การเดินทางไปทำ�งานไกล หรือ บางทีกเ็ ป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกัน การอยูห่ า่ งกันในช่วงนีน้ า่ จะเป็นผลดีกว่า ด้านการเงิน ช่วงนีค้ า่ ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง รายได้ของยังไม่สมดุลกับ รายรับ การใช้จา่ ยจึงต้องรอบคอบ การลงทุนทีม่ คี วามไม่แน่นอนหรือ มีความเสีย่ งทีค่ าดหมายไม่ได้จงึ ควรหลีกเลีย่ งการตัดสินใจในช่วงนี้

ราศีธนู Sagittarius สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ชีวติ ช่วงนีม้ เี รือ่ งทีต่ อ้ งเหน็ดเหนือ่ ยเพิม่ มากขึน้ การทำ�งานต่างๆ ไม่คอ่ ย ราบรืน่ จะพบกับปัญหาเกือบทุกเรือ่ ง บางทีกจ็ ะกลายเป็นเรือ่ งโกลาหล ในช่วงนี้ คงต้องตัง้ สติจดั ระเบียบการงานและชีวติ ให้ดๆี อย่าสับสน

ด้านความรัก ช่วงนีย้ งั ราบรืน่ ดี จะได้คนรักช่วยเหลือแก้ปญ ั หาต่างๆ ในช่วงนีด้ ว้ ย ระยะนีย้ งั มีโชคเกีย่ วกับความรักด้วย คนโสดก็มโี อกาส ทีจ่ ะได้พบรัก คนมีครอบครัวก็จะมีโชคหรือได้รบั สิง่ ดีๆ จากคนรัก ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งใช้จา่ ยเพิม่ สูงขึน้ จากเรือ่ งบริวารลูกหลาน และรายจ่ายประจำ�ก็เพิม่ สูงขึน้ กว่าปกติ แต่ยงั แบกรับกับภาระรายจ่าย ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้เพราะรายรับยังมัน่ คงราบรืน่ ดีอยู่

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์

ราศีกุมภ์ Aquarius สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั จะประสบกับเรือ่ งทำ�ให้หนักใจโดยเฉพาะเรือ่ งการงาน ทีจ่ ะมีภาระเพิม่ มากขึน้ จะมีเรือ่ งร้อนอกร้อนใจภายในบ้าน อาจจะ เป็นญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วย หรือวิ่งหาที่อยู่ ที่ทำ�งานใหม่ ด้านความรัก ช่วงนี้ค่อนข้างลุ่มๆ ดอนๆ จะมีอาการสามวันดี สีว่ นั ร้าย ต้องระวังความสัมพันธ์กบั คนรักให้มากๆ เพราะอาจจะทำ� ให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ แต่คนโสดก็มีโชคเรื่องความรัก ด้านการเงิน ช่วงนีจ้ ะมีแต่รายจ่ายทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งภายในครอบครัว มากเป็นพิเศษ ทำ�ให้การเงินในช่วงนีต้ ดิ ขัดอย่างมาก บางทีกอ็ าจจะ ทำ�ให้ตอ้ งก่อหนีข้ น้ึ

ราศีมีน Pisces สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

ชีวติ ช่วงนีจ้ ะมีงานสังคมมากขึน้ มีโอกาสต้องออกไปพบปะสังสรรค์ กับเพือ่ นสนิทหรือคนคุน้ เคยในช่วงนีม้ ากเป็นพิเศษ บางทีอาจจะได้พบ เพือ่ นเก่าแก่ทไ่ี ม่ได้พบกันนานมาก ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยมีอะไรทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษ ความสัมพันธ์ ยังราบรืน่ เป็นอันดี คนทีอ่ ยูใ่ นช่วงดูใจก็เริม่ มีพฒ ั นาการทีด่ ขี น้ึ อาจจะ มีการสร้างความหวังในการหาเรือนหอร่วมกัน ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะราย จ่ายทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งภายในบ้าน อาจเป็นเรือ่ งค่าใช้จา่ ยกับทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือรายจ่ายทีเ่ กิดจากเรือ่ งยานพาหนะ แต่ยงั พอรับกับรายจ่ายได้

67


Let’s Talk Surat Thani Text / Photo : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมตัวและผลกระทบในการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรทั้งเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มน้ำ�มัน เป็นต้น กระแส ความสนใจเรื่องอาเซียนของหน่วยงานต่างๆ ในปีนี้อาจจะดูน้อยลงเนื่องจากกระแสความสนใจหลักอาจจะไปอยู่ที่ความไม่ แน่นอนของสถานการณ์บ้านเมือง อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าเราจะละเลยความสำ�คัญของอาเซียน

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

“อาเซียน”

ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ข่าวนักศึกษาไทยถูกบริษัทนายหน้า ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเข้าฝึกงานในบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ เป็น อีกบทเรียนทีส่ ะท้อนให้เห็นว่ามีหลายๆ เรือ่ งในอาเซียนทีเ่ รายังขาด ข้อมูลและต้องเตรียมการรับมือและดำ�เนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กรณีนกั ศึกษาไทยทีก่ ระทรวงแรงงานสิงคโปร์จบั เนือ่ งจากการปลอม แปลงเอกสารชือ่ สถาบันการศึกษาโดยบริษทั นายหน้าเพือ่ เข้าทำ�งาน ในสิงคโปร์ ข้อมูลทีผ่ มคิดว่าหลายๆ หน่วยงานในหลายๆ ภาคส่วนอาจ จะยังไม่ทราบว่ากระทรวงแรงงานสิงคโปร์ก�ำ หนดรับนักศึกษาฝึกงาน จากประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก 3 สถาบัน เท่านั้น คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อันนี้ก็คงเป็นโจทก์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ ต้องช่วยผลักดันให้นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่รายชื่อได้ สามารถเข้าไปฝึกงานได้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย @Surat ฉบับนี้ผมถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะขอชวนท่านผู้อ่านพูด คุยเรื่องอาเซียนอีกครั้ง จากประสบการณ์การบรรยายเรื่องอาเซียน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผมพบว่ายังมีความ เข้าใจผิดเกีย่ วกับอาเซียนในหลายๆ ประเด็น ในฉบับนีผ้ มได้รวบรวม ประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นคำ�ถามง่ายๆ ที่หลายๆ ท่านทราบกันดีอยู่ แล้วเกี่ยวกับอาเซียน แต่ยังมีหลายๆ ท่าน มีความเข้าใจผิดหรือยัง ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องมาให้ท่านผู้อ่านได้มาลองทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนนะครับ

ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ เออีซี (AEC)

ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเออีซี (AEC) เป็นสามคำ�ที่มีการใช้ที่สับสนอยู่บ่อยครั้ง คำ�ว่าเออีซี หรือ AEC คือ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มิใช่ “ประชาคมอาเซียน” โดย ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรม ประชาคมการเมืองความมัน่ คง และประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ดังนั้น AEC หรือ เออีซี คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเพียงเสาหนึง่ ในสามเสาหลัก หลายๆ ท่านอาจตัง้ คำ�ถามต่อไปว่า ทำ�ไมเราพูดถึงหรือให้ความสำ�คัญแต่ AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ทั้งนี้เนื่องจากเออีซี หรือ AEC เป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง ปากท้องของทุกคนนั้นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด

68

ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีเป้าหมายของประชาคมอาเซียนจะทำ�ให้ มีแรงงานต่างด้าวจำ�นวนมาก โดยเฉพาะแรงงานพม่าเข้ามา แย่งงานคนไทยทำ�

หลายๆ ท่านอาจคิดว่าเมื่อเราเปิดประชาคมอาเซียน จะทำ�ให้มีแรงงาน ต่างด้าวจำ�นวนมากสามารถเข้ามาแย่งงานคนไทย ข้อเท็จจริงเราจะเห็นว่าใน ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานจำ�นวนมาก แต่สาเหตุไม่ได้มาจาก ประชาคมอาเซียน แต่เนื่องจากคนไทยไม่ทำ�งานที่มีลักษณะงานที่เราเรียกว่า แรงงานไร้ฝีมือหรืองานที่มีลักษณะ 3D คือ Dirty Dangerous และ Difficult นอกจากนี้การเปิดเสรีแรงงานจำ�กัดอยู่เฉพาะแรงงานมีฝีมือ (มิใช่แรงงานไร้ ฝีมอื ) ใน 8 สาขาอาชีพและยังมีขอ้ จำ�กัดอยูม่ ากจะไม่ท�ำ ให้เกิดการไหลเข้าไหล ออกจำ�นวนมาก


ภายหลังเปิดประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในเมืองไทยได้โดยไม่มี ข้อจำ�กัด

ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามา ถือหุน้ ในธุรกิจภาคบริการได้สงู ถึงไม่เกินร้อยละ 70 จากเดิมทีก่ �ำ หนดไว้ให้สามารถ ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันยังมีข้อจำ�กัด และข้อกำ�หนดอีกหลายอย่างทีย่ งั ไม่สามารถทำ�ให้นกั ลงทุนต่างชาติสามารถเข้า มาเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยง่าย บางครัง้ เราเรียกข้อจำ�กัดเหล่านีว้ า่ มาตรการกีด กันทางการค้าที่มิใช่ภาษี

ทำ�ไมต้องให้ความสำ�คัญกับอาเซียน ทัง้ ๆ ทีต่ ลาดส่งออกของ ไทยมีทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน

ในอดีตประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำ คัญของไทยคือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ ญีป่ นุ่ แต่ใน ปัจจุบนั กลุม่ ประเทศอาเซียนเป็นคูค่ า้ ทีส่ �ำ คัญของประเทศไทย โดยมีประเทศจีน เป็นประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำ คัญรองลงมา เนือ่ งจากในปัจจุบนั โครงสร้างการค้าโลกเอเชีย กำ�ลังกลายเป็นศูนย์กลางการค้า ซึ่งแตกต่างไปจากในอดีตที่สหรัฐและยุโรป เป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าของประเทศต่างๆ รวมทัง้ การเป็นมหาอำ�นาจ ทางเศรษฐกิจ

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเป็นภาษาที่สำ�คัญ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน อย่างไรก็ตามเรายังต้องคำ�นึงถึง บริบทและอาชีพทีท่ า่ นอยู่ หากท่านอยูใ่ นภาคธุรกิจทีม่ ลี กู ค้าอยูใ่ นพม่า นอกจาก ภาษาอังกฤษแล้ว ความรูเ้ กีย่ วกับภาษาพม่าอาจจะช่วยเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ธุรกิจ ของท่าน แต่ในบางครั้งเช่นในบริบทของเกาะสมุย หรือภูเก็ตอาจไม่ได้มีความ

ต้องการบุคลากรที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน แต่มีความ ต้องการคนที่พูดภาษารัสเซีย และภาษาจีน เนื่องจากนักท่องเที่ยว หลักของเกาะสมุย และภูเก็ตในปัจจุบนั เป็นนักท่องเทีย่ วจากรัสเซีย และกลุ่มชาวจีนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเรื่องภาษาขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรง ส่วนไหน

CLMV คืออะไร

CLMV คือกลุ่มประเทศที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนใน ช่วงหลังและมีระดับการพัฒนาประเทศน้อยกว่า 6 ประเทศสมาชิก ดั้งเดิม (ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน) โดย CLMV ประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม ทั้งนี้กลุ่มประเทศ CLMV กำ�ลังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน เนื่อง จากค่าจ้างแรงงานทีถ่ กู และยังมีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ จำ�นวนมาก การพัฒนากลุม่ CLMV ให้เท่าเทียมกับกลุม่ 6 ประเทศ ดัง้ เดิมเป็นเรือ่ งสำ�คัญของอาเซียน เนือ่ งจากหากยังมีชอ่ งว่างในการ พัฒนาประเทศอาจทำ�ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับกลุ่มอียูที่มีจำ�นวน สมาชิกมากขึ้นและมีช่องว่างการพัฒนา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ไม่ใช่เรื่องใหม่

กรอบข้อตกลงทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ไม่ใช่เรือ่ งใหม่จริงๆ แล้วถูกพัฒนาสืบต่อมาจากกรอบข้อ ตกลงอาฟต้า (AFTA) หรือเขตการค้าเสรีอาเซียนทีม่ มี านานแล้วซึง่ มุง่ เน้นการเปิดเสรีการค้าและบริการ แต่ภายใต้กรอบของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนได้ขยายให้ครอบคลุมถึงการเปิดเสรีภาคบริการที่ มากขึ้น และการเปิดเสรีการลงทุน เงินลงทุนและแรงงานมีฝีมือ

ดังนัน้ ก่อนเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หวังว่าทุกท่านคงตัง้ รับกับกระแสเออีซอี ย่างมีสติและมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง อาเซียนเป็นทัง้ โอกาสและวิกฤตแตกต่างกันไปในแต่ละภาคธุรกิจ การตัง้ รับและเตรียมตัวให้มคี วามพร้อมเพือ่ รับการเปลีย่ นแปลงถือเป็น สิ่งสำ�คัญที่สุดครับ

69


logisTACtics

Text : นายชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ / Email : Chaiyot.p@gmail.com

การบริหารการจัดส่งสินค้า

(Transportation Management)

ต้นทุนที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของต้นทุน โลจิสติกส์ คือ ต้นทุนการขนส่ง ซึ่งมีปัจจัยหลาย ประการที่ ส่ ง ผลกระทบต่อการบริห ารต้น ทุน ที่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือ ต้นทุนค่าเชือ้ เพลิงสำ�หรับการขนส่ง การขนส่งทีก่ ล่าวถึงนีม้ คี วามหมายทัง้ การขนส่งที่ เกิดภายในองค์กรเอง และการขนส่งสินค้าภายนอก องค์กร ความเชื่อมโยงของต้นทุนการขนส่งนั้น อาจมีปจั จัยทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการคลังสินค้า ได้เช่นกัน อาทิ หากสามารถลดระยะเวลาใน การนำ�ของ และตรวจเช็คสินค้าก่อนออกจากคลัง ได้เร็วจะสามารถเพิ่มระยะเวลาในการขนส่งได้ ซึง่ ระยะเวลาในการขนส่งแปรผันโดยตรงกับต้นทุน เชือ้ เพลิง กล่าวคือหากระยะเวลาในการขนส่งสัน้ อันเนื่องมาจากการนำ�ของขึ้นรถขนส่งช้า ทำ�ให้ พนักงานขับรถต้องขับรถเร็วขึ้นเนื่องจากมีเวลา ในการขนส่งไปยังปลายทางลูกค้าสัน้ ลง โดยปกติ แล้วลูกค้าจะกำ�หนดระยะเวลาในการส่งสินค้าที่ ชัดเจน หากพนักงานขับรถมีระยะเวลาที่นานขึ้น จะลดความเร็วในการขับขีล่ ง ทำ�ให้ประหยัดเชือ้ เพลิง ในการขนส่งได้

การลดต้นทุนพลังงานในการขนส่ง

การใช้รถขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การลดความสูญเสียในระบบขนส่ง

1. รถใหญ่วิ่งไกล รถเล็กวิ่งใกล้ 2. ปริมาณสินค้าและน้�ำ หนักบรรทุกของรถขนส่ง ต้องสอดคล้องกัน 3. ตง้ั ศูนย์กระจายสินค้าขนาดเล็ก เพือ่ ความคล่องตัว และลดต้นทุนในการจัดส่ง 4. วางแผนขนส่งเพือ่ ใช้รถบรรทุกสูงสุด เช่น การ เวียนส่ง (Milk run) การลดการบรรทุกเทีย่ วเปล่า (Backhaul) 5. ว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งทีม่ กี ารจัดการขนส่งทีม่ ี ประสิทธิภาพสูงกว่า 6. จัดรอบการใช้รถขนส่ง 24 ชั่วโมง แทนระบบ ตารางงานเหมือนงานในสำ�นักงาน 7. สร้างเครือข่ายศูนย์ขนส่ง เพือ่ ให้เกิดความร่วม มือการใช้รถขนส่ง

70

1. ใช้พลังงานทางเลือกเป็นเชือ้ เพลิงทีม่ ตี น้ ทุนถูก กว่า เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว ไบโอดีเซล เป็นต้น 2. ซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์ และการตรวจสอบรถ ขนส่งรายวัน เช่น การตรวจความดันลมยาง การล้าง ไส้กรองอากาศ เป็นต้น 3. บริการจัดการคำ�สั่งซื้อ การเลือกเส้นทางและ การวางแผนการขนส่ง เช่น จัดส่งหลายรายใน เส้นทางเดียวกัน การจัดระบบแบบ Milk Run เป็นต้น 4. เลือกใช้ยางรถที่เหมาะสม เช่น ใช้ยางเรเดียล แทนยางผ้าใบ เป็นต้น 5. เลือกใช้อปุ กรณ์ประกอบตัวถัง เช่น อุปกรณ์ลลู่ ม อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงสินค้า เป็นต้น 6. ขับรถอย่างประหยัดเชื้อเพลิง และการขับรถ อย่างปลอดภัย เช่น การฝึกอบรมพนักงานขับรถ เป็นต้น 7. ควบคุมพฤติกรรมคนขับรถด้วยเทคโนโลยี เช่น การใช้ GPS, ระบบรายงานการเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Identification) เป็นต้น 1. มจี �ำ นวนรถขนส่งให้เหมาะสมกับความต้องการ 2. เลือกขนาดรถที่เหมาะสม 3. จัดเตรียมสินค้าให้พร้อมเพื่อการขนส่ง 4. สื่อสารและวางแผนร่วมกับคลังสินค้าเพื่อลด ระยะเวลารอคอยของรถขนส่งทัง้ ทีโ่ รงงานผูส้ ง่ และ โรงงานผู้รับสินค้า 5. ใช้รถบรรทุกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ บรรทุกเต็มคัน การบรรทุกเที่ยวกลับ การจัดรอบ การใช้รถขนส่ง 24 ชั่วโมง เป็นต้น 6. วางแผนเส้นทางการขนส่งทีเ่ หมาะสม ลดโอกาส การวิ่งระยะทางมากขึ้นโดยไม่จำ�เป็น

7. ลดความผิดพลาดทีม่ โี อกาสทำ�ให้ลกู ค้าคืนสินค้า ซึ่งทำ�ให้เกิดการปฏิบัติงานซ้ำ�รวมถึงการขนส่ง 8. ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดโอกาสการ เกิดอุบัติเหตุทำ�ให้สินค้าเสียหาย หรือไม่สามารถ ส่งมอบสินค้าได้ สำ�นักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ (กพร.) ขอเชิญผู้ประกอบ การอุตสาหกรรมในภาคใต้ เข้าร่วมโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ ที่มี ความต้องการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการ จัดการด้านโลจิสติกส์ภายในองค์การ โดยมุ่งเน้น การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนการขนส่ง และการลดต้นทุนการบริการจัดการ โดยจะมี ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เข้าให้คำ�ปรึกษาแก่ สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำ�นวน 5 ครัง้ โดยผูป้ ระกอบการ ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วม โครงการแต่อย่างใด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ นายเชาวนันท์ พิลาออน วิศวกรโลหการปฏิบัติการ โทรศัพท์ : 0-2202-3646 โทรสาร : 0-2644-4355 อีเมล : chaowanan@dpim.go.th


71


The Bird Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี เวลาล่วงเลยไปจนย่างเข้าปีที่ 2 แล้ว ครับที่คอลัมน์นี้ได้พาผู้อ่านไปรู้จักกับนกไทย สัปดาห์ละ 1 ชนิดบนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัด-ลึก ทุกวันอาทิตย์ ในโอกาสนีก้ ข็ อขอบคุณ ทุกเสียงติ-ชมจากขาประจำ�และขาจรทุกท่าน ทีเ่ ป็นกำ�ลังสำ�คัญให้คอลัมน์นมี้ อี ายุครบ 1 ปีได้ หวังว่าทุกคนจะยินดีให้ “นกป่าสัปดาห์ละตัว” นำ�เรื่องราวของนกมาส่งถึงบ้านให้ผู้อ่านได้ เพลิดเพลินควบคู่กับความรู้ต่อไปครับ

ชื่ออังกฤษ

Tickell’s Blue Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyornis tickelliae (Blyth, 1843)

วงศ์ (Family)

Muscicapidae (วงศ์นกเขนและนกจับแมลง)

อันดับ (Order)

Passeriformes (อันดับนกเกาะคอน)

นกจับแมลงอกส้ ม ท้ อ งขาว Tickell’s Blue Flycatcher ข้อมูลเพิม่ เติม : นกป่าประจำ�

สัปดาห์นเ้ี ป็นนกสีสวยขนาดเล็กสกุล Cyornis ทีเ่ ราเรียกว่า Blue Flycatcher ถ้าแปลทัง้ ชื่อวิทยาศาสตร์ของสกุล และชื่ออังกฤษ แบบตรงตัวก็จะได้ชอื่ ไทยอย่างเหมาะสมว่า “นกจับแมลงสีน�ำ้ เงิน” ซึง่ ตัวผูข้ องหลายชนิด มีลกั ษณะเด่นทีล่ �ำ ตัวด้านบนเป็นสีน�ำ้ เงินเข้ม เติมแต่งด้วยแถบสีฟา้ สะท้อนแสงทีห่ น้าผาก และหัวปีก ส่วนตัวเมียของแต่ละชนิดนัน้ มัก มีสีน้ำ�ตาลเหมือนๆ กันไปหมด นกจับแมลงสีน�้ำ เงินทีพ่ บได้งา่ ยและใกล้ ตัวเราทีส่ ดุ คือ นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Tickell’s Blue Flycatcher) ทีต่ วั ผูม้ จี ดุ เด่น ตามชือ่ คือ มีสสี ม้ ตัง้ แต่ใต้คางเลยไปถึงอก ถัดลงมาที่ท้องเป็นสีขาว สีส้มและขาวตัด กันเป็นแนวตรงค่อนข้างชัดเจน เป็นลักษณะ เฉพาะตัวที่ช่วยให้จำ�แนกจากนกจับแมลง ชนิดอืน่ ได้ไม่ยากนัก แม้วา่ อาจจะมีจ�ำ นวน ไม่ ชุ ก ชุ ม เท่ า นกจั บ แมลงคอน้ำ � ตาลแดง (Hill Blue Flycatcher) ที่ทำ�รังวางไข่ใน

72

ป่าดิบทีร่ ะดับความสูงมากกว่าและมีสสี ม้ พาด จากอกยาวมาถึงข้างลำ�ตัวกลืนไปกับท้องสี ขาวนวล แต่นกจับแมลงอกส้มท้องขาวน่าจะ เป็นที่คุ้นเคยตามละแวกบ้านมากกว่าเพราะ มันเป็นนกประจำ�ถิน่ ทีพ่ บได้ตามสวนป่าและ ป่าละเมาะในที่ราบ นกจับแมลงอกส้มท้องขาวตัวเมียต่าง จากชนิดอื่นตรงที่มันเป็นชนิดเดียวที่มีลำ�ตัว ด้านบนเป็นสีเทาหรือเทาอมฟ้า โดยเฉพาะ บริเวณหางทีจ่ ะเห็นสีฟา้ ได้อย่างชัดเจน ต่าง จากชนิดอื่นๆ ที่มีหางเป็นสีออกน้ำ�ตาลแดง มีสสี ม้ ทีค่ อและอกจางกว่าตัวผู้ นกตัวเมียบาง ตัวที่พบในภาคใต้มีลำ�ตัวเป็นสีฟ้าอ่อน ทำ�ให้ ยิ่งจำ�แนกชนิดได้ง่าย นกวัยเด็กมีลักษณะ คล้ายตัวเมีย แต่ล�ำ ตัวด้านบนและอกมีลายจุด สีน้ำ�ตาลอ่อน มักได้ยนิ เสียงร้องทีไ่ พเราะเสนาะหูของ นกจับแมลงอกส้มท้องขาวก่อนเห็นตัวมัน นกจับแมลงชนิดนีม้ กั ลงมาจับสัตว์เล็กๆ ตาม พื้นดินกินเป็นอาหารอยู่บ่อยครั้ง ไม่ค่อยบิน

ออกไปโฉบจับแมลงกลางอากาศแล้วกลับมาเกาะทีเ่ ดิมเหมือน นกจับแมลงส่วนใหญ่ทเ่ี รารูจ้ กั ยามตกใจจะกระดกหางและ ส่งเสียงร้องดัง “แต๊ก” พฤติกรรมของมันจึงคล้ายกับกลุ่ม นกเขนและนกยอดหญ้ามากกว่า ซึ่งจากการวิเคราะห์ทาง ดีเอ็นเอก็พบว่าที่จริงแล้วนกจับแมลงสีน้ำ�เงินและนกจับ แมลงอีกหลายสกุลมีความใกล้เคียงกับนกเขนมากกว่ากับ นกจับแมลงด้วยกัน นกจับแมลงอกส้มท้องขาวเป็นนกประจำ�ถิ่นที่พบได้ ในประเทศอินเดียไปจนถึงเกาะสุมาตรา โดยในเมืองไทยพบ ได้บ่อย และแพร่กระจายทั่วทุกภาคตามป่าที่ราบต่ำ�จนถึง ระดับความสูงราวๆ 600 เมตรจากน้ำ�ทะเล


73


75


76

Profile for atsuratmag

@Surat Magazine volume 4 issue 46  

Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

@Surat Magazine volume 4 issue 46  

Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded