__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


3


4


5


Editor s Talk Volume 4 Issue 45 May 2014

คณะที่ปรึกษา

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ส�ำ หรับปีการศึกษา 2557 ผูป้ กครองเหนือ่ ยกว่าปีทแี่ ล้ว หาเงินลำ�บากมากขึน้ เศรษฐกิจฝืดเคือง ทัง้ นีเ้ ป็นผลเกิดจากพิษการเมือง ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายต่างไม่ยอมซึง่ กันและกัน จึงหาข้อยุติ ไม่ได้ เศรษฐกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้หลักมาจากภาคการเกษตร คือการปลูกยางพาราและ ปลูกปาล์มน้�ำ มัน เมือ่ ผลกระทบทีม่ าจากการเมือง ทำ�ให้ราคาตกต่�ำ ทางรัฐบาลไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกัน ราคายางและปาล์ม การเปิดหน้ายางในฤดูกาลนีเ้ จ้าของสวนยางจึงไม่กรีดยางเพราะไม่คมุ้ ค่ากับต้นทุน ทั้งค่าจ้างกรีดยาง ค่าปุ๋ย เป็นต้น แต่มีพืชเกษตรชนิดหนึ่งซึ่งปีนี้ทำ�รายได้ดี คือ ทุเรียน เนื่องจาก จันทบุรีและระยอง ผลผลิตออกมาน้อย ชาวหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งปลูกทุเรียนจำ�นวนมากได้ ผลดีจึงทำ�ให้เศรษฐกิจชาวชุมพรดีกว่าชาวสุราษฏร์ธานีที่เน้นการปลูกยาง และปาล์ม จะเห็นได้ว่า ราคาทุเรียนแพงขึน้ ตามกลไกตลาดโลก โดยรัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือเลย ฉะนัน้ เกษตรกรชาวใต้ควรคิด ทบทวนใหม่แล้วว่า หากการเมืองบ้านเราเป็นเช่นนี้ ควรจะปลูกพืชเกษตรที่ราคาดีกว่าโดยไม่จำ�เป็น ต้องหวังพึ่งรัฐบาล ฉบับเปิดเทอมใหม่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี “อาจารย์เนาวรัตน์ รัตนพันธ์” เป็นผูบ้ ริหารหญิงแถวหน้าของอาชีวศึกษา ในสุราษฎร์ธานี ท่านดำ�รงตำ�แหน่งมา 3 ปีแล้วโดยยึดแนวคิด “ทวิภาคี” การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงในสถาน ประกอบการ โดยมีค�ำ ขวัญทีว่ า ่ “เรียนจบ พบงาน” เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองทีส่ ง่ ลูกหลาน มาเรียนอาชีวะ หากผู้ปกครองท่านใดอยากให้ลูกหลานเรียนวิชาชีพจบและมีงานทำ� สามารถอ่าน นิตยสารฉบับนีไ้ ด้ ซึง่ ลงเนือ้ หา หลักสูตรต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนให้ผสู้ นใจทราบ หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยฯ โทร. 077-284-499, 077-282-001 ส่วนคอลัมน์ Asean Travel ฉบับนีค้ ณ ุ อภินนั ท์ บัวหภักดี ซึง่ เขียนการท่องเทีย่ วภาคอีสานและ สปป.ลาว แต่คราวนี้เขียนถึงช้างซึ่งเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเมือง ไทยมาแต่โบราณกาล ปัจจุบนั ได้มมี ลู นิธอิ นุรกั ษ์ชา้ งไทยหลายมูลนิธิ เพือ่ คุม้ ครอง ดูแลช้าง ไม่ให้ชา้ ง ถูกทำ�ร้ายทารุณ สมัยก่อนการดูแลฝึกฝนช้างจะใช้วิธีการโหดร้ายทารุณ เช่น ใช้ตะขอ ใช้มีดสับ ให้ชา้ งบาดเจ็บ แต่ปจั จุบนั ได้มมี ลู นิธอิ นุรกั ษ์ชา้ งโดยคุณแสงเดือน ไชยเลิศ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ และอำ�นวยการ ใช้วธิ ฝี กึ ช้างแบบใหม่โดยการปลดตะขอและโซ่ตรวนออกไป ทำ�ให้ชา้ งเป็นอิสระ คุณผูอ้ า่ นติดตามอ่าน ในคอลัมน์นี้ได้นะครับ ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหาร บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำ�ไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำ�หรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวและเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนผูป้ ระกอบการทีล่ งโฆษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ทำ�นิตยสารไม่จ�ำ เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ๑๔/๑๒/๒๕๕๓) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ศุภพร ล่องดุริยางค์ ปัญญา แสงสุริยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ์ สุณิสา วงศ์เจริญ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

พ.อ.(พิเศษ) ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย

บรรณาธิการบริหาร ดร.หิรัญ ชคทานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.นำ�้อ้อย มิตรกุล จำ�นงค์ ศรีวุ่น

ฝ่ายการตลาด

ปรีชา ชคทานนท์ มณีรัตน์ คุ้มขำ�

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

กราฟฟิค ดีไซน์ วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พิสูจน์อักษร

พิชญธิดา ศรีธิ

ช่างภาพ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ

นักเขียนรับเชิญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สิทธิราช ศรีแก้ว

ติดต่อสำ�นักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


7


8


9


10


11


contents

Page

12

Volume 4 Issue 45 May 2014

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ไม่เคยเป็นรองใคร สมกับที่เราชาวอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ยึดถือคำ�สอนของท่านพุทธทาสที่ว่า “คนดีสำ�คัญกว่าทุกสิ่ง”

Exclusive

22

ผอ.เนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ยึดแนวคิด

ผู้บริหารการศึกษาหญิงแถวหน้า

“ทวิภาคี” สร้างอาชีวศึกษาไทยก้าวไกล

36 Special Report “คุณครูนก” และ

โรงเรียนแห่งเมืองคนดี ตอนที่ 3 “โรงเรียนจอย” กับภารกิจสร้างคนดี

20

Buddhadasa on my mind มีแต่ได้

22

Exclusive ผอ.เนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้บริหารการศึกษาหญิงแถวหน้า ยึดแนวคิด “ทวิภาคี” สร้างอาชีวศึกษาไทยก้าวไกล

34

38 40

P42

Asean Travel Elephant Nature Park และ Save The Elephant Foundation

46

Eat & Drink กำ�ปั่น คลังอาหารอร่อยในสวนสวย

48

My Beloved Tapee Muay Chaiya ตอนที่ 2 Under Pressure

50

Letter from England ฉบับที่ 21 Goodbye Italy

Beauty Talk “ไหมละลาย” เพื่อหน้าเรียวกระชับ

พบความสุขกลางผืนป่า The Cliff & River Jungle Resort

Hotel of the Month พบความสุขกลางผืนป่า The Cliff & River Jungle Resort

Smart Life

Hotel of the Month

42

P46

Eat & Drink

กำ�ปั่น คลังอาหารอร่อยในสวนสวย

P48

My Beloved Tapee

Muay Chaiya ตอนที่ 2 Under Pressure


13


contents

Page

14

Volume 4 Issue 45 May 2014

“น้ำ�ตกหน้าเมือง มีความเป็นธรรมชาติสูง ต้องนั่งรถแบบโฟร์วีลขึ้นไปบนน้ำ�ตก และได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นน้ำ�เย็นๆ อย่างสนุกสนุกสนาน ตื่นเต้นและหวาดเสียวไปกับการปีนเขา ขี่ช้างในป่า และรู้สึกว่าไม่อยากเชื่อว่าบนเกาะสมุย กลางทะเลอย่างนี้จะมีน้ำ�ตกสวยและใหญ่อย่างนี้ด้วย”

60 Diary

“สมุย” จุดกำ�เนิดความงามของ

โก้-ธีรศักดิ์ พันธุจริยา

54

Health Care เมอร์ส-โควี (MERS-CoV) เฝ้าระวังไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 58 Favorite Food ก๋วยเตี๋ยวบางภูชี (ในบาง) ความอร่อยท่ามกลางธรรมชาติที่รื่นรมย์

64

Good Health & Wellness ไหมขัดฟัน ใช้อย่างไร

59

68

Let’s Talk Surat Thani โคขุนศรีวิชัย เนื้อคุณภาพ เพื่อสุขภาพ

70

For someone in mind (ติดไม้ติดมือ) จุลินทรีย์ .. ดีได้แรง .. แบ่งกันใช้ .. ในครัวเรือน

72

The Bird นกแต้วแล้วอกเขียว

logisTACtics โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ภาคใต้ ปี 2557

60

Diary “สมุย” จุดกำ�เนิดความงามของ โก้-ธีรศักดิ์ พันธุจริยา

62

Keystone วิธีการขอสินเชื่อกับธนาคารแล้วได้รับการพิจารณา

P58

Favorite Food

ก๋วยเตี๋ยวบางภูชี (ในบาง) ความอร่อยท่ามกลางธรรมชาติที่รื่นรมย์

P68

Let’s Talk Surat Thani โคขุนศรีวิชัย เนื้อคุณภาพ เพื่อสุขภาพ

P70

For someone in mind จุลินทรีย์ .. ดีได้แรง .. แบ่งกันใช้ .. ในครัวเรือน

190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ์ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเทวรูปกวนอูสำ�ริด สูง 16 เมตร เกาะสมุย เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นศูนย์รวมของชาวจีนสุราษฎร์ธานี

14 จาคผ่านบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู เลขที่บัญชี 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขาย่อยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย์ โดยบริ


15


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

พิธีอัญเชิญและประดิษฐานอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรงั สิต ณ บริเวณจุดชมวิวเขือ่ นรัชชประภา เขือ่ นรัชชประภา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบ้านตาขุน จัดขบวนแห่อย่างยิง่ ใหญ่เพือ่ ต้อนรับและทำ�พิธี อัญเชิญประดิษฐานอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรงั สิต เพือ่ รำ�ลึกและสดุดวี รี กรรมของพระองค์ทา่ น พร้อมทัง้ เป็นทีเ่ คารพสักการะ บูชาของชาวบ้านในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบ้านตาขุน โดยมีนพิ นธ์ อรุณศรี ผูอ้ �ำ นวยการ เขือ่ นรัชชประภาเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน มีผบู้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านเขือ่ น รัชชประภา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก ณ แท่นพิธี บริเวณจุดชมวิวเขือ่ นรัชชประภา

กิจกรรมรดน้ำ�ขอพรผู้สูงอายุ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา

เขื่อนรัชชประภาได้จัดกิจกรรมรดน้ำ�ขอพรผู้สูงอายุในพื้นที่รอบ โรงไฟฟ้าเขือ่ นรัชชประภา เนือ่ งในประเพณีวนั สงกรานต์ ประจำ�ปี 2557 เพื่อสืบสานประเพณีวฒ ั นธรรมวันขึน้ ปีใหม่ไทย ได้รบั เกียรติจากนิพนธ์ อรุณศรี ผูอ้ �ำ นวยการเขือ่ นรัชชประภา เป็นประธานในพิธี โดยมีสมปราชญ์ ปรบสงคราม นายอำ�เภอบ้านตาขุน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น ผูน้ �ำ ท้องที่ ผูส้ งู อายุและประชาชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมใน ครั้งนี้จำ�นวนมาก ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16

Vol.45 May 2014

บรรณาธิการนิตยสาร @Surat และคณะ

เข้าเยี่่ยมคารวะผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ดร.หิรญ ั ชคทานนท์ บรรณาธิการนิตยสาร @Surat และ ดร.ภาสกร ธรรมโชติ ได้เข้าเยีย่ มคารวะและมอบหนังสือ “30 คนดังแห่งเมืองคนดี” เป็นที่ระลึกให้แก่ ผอ.เนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยมี วิภา สามสุวรรณ รองผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และอุษา จรูญผล ร่วมรับมอบเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องทำ�งานผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา มอบเงินติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา ได้บริจาคเงิน จำ�นวน 45,000 บาท เพือ่ เป็นเงินทุนในการจัดซือ้ และติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ จำ�นวน 1 เครือ่ ง ให้แก่ห้องตรวจประกันสังคม ภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอีย่ มวรนิรนั ดร์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีี


17


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

บริษัท เอพี สมาร์ท จำ�กัด ร่วมกับร้านหมอไฟ

จัดอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด AP CCTV บริษทั เอพี สมาร์ท จำ�กัด ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายกล้องวงจรปิด AP CCTV ร่วมกับร้านหมอไฟ จัดอบรมเกีย่ วกับการติดตัง้ จานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด AP CCTV โดยมี อภิชาติ อ่อนน้อม กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เอพี สมาร์ท จำ�กัด สุรชัย ชีวนันทพร กรรมการผูจ้ ดั การร้านหมอไฟ และพนักงานบริษทั ห้างร้าน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในงานครัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ AP CCTV เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากประเทศไต้หวัน คุณภาพระดับสากล ล้�ำ สมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ คุณภาพสูง พร้อมความคงทน และดีไซด์สวยงาม เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทุกความต้องการ จัดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2557 ณ ห้องชโนทัย โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี

18

Vol.45 May 2014


19


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

มีแต่ได้

ถ้ามีการมองที่ดี ก็จะมีแต่การได้ ไม่มีเสีย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม้ที่สุดแห่งความตาย นับประสาอะไร กับเรื่องการสูญเสียเล็กๆ น้อยๆ พุทธทาสภิกขุ*

20

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผสู้ ร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549


21


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

เนาวรัตน์ รัตนพันธ์

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อศจ.)

22


การผลั ก ดั น วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ถื อ ว่ า เป็ น ภารกิ จ ที่ ท้ า ทาย สำ � หรั บ ผู้บริหารการศึกษาหญิงหนึ่งเดียว และยังรั้งตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานี (อศจ.) ที่มุ่งมั่นทำ�งานด้วยใจ เร่งพัฒนาการเรียนการสอนแบบ “ทวิภาคี” เรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เช่นเดียวกับประชาสัมพันธ์ การสร้างความมั่นใจใน การเรียนอาชีวะ ด้วยคำ�ขวัญที่ว่า “เรียนจบ พบงาน”

ผอ.เนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้บริหารการศึกษาหญิงแถวหน้า

ยึดแนวคิด “ทวิภาคี” สร้างอาชีวศึกษาไทยก้าวไกล นอกจากนีย้ งั ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ อศจ. ซึง่ ประกอบ ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2, วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยการอาชีพ เวียงสระ, วิทยาลัยการอาชีพไชยา และวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ซึ่งวิทยาลัยทั้ง 7 สถาน ศึ ก ษาของอาชี ว ะในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี รวมกั น เรียกว่า “อาชีวศึกษาจังหวัด” สังกัดสำ�นักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเปิดสอน ระดับใด และสาขาวิชาใดมีจำ�นวนนักศึกษา เท่าใด สาขาทีม่ นี กั ศึกษาเรียนมากทีส่ ดุ คือ พื้นเพครอบครัวและประวัติการศึกษาเป็นมา สาขาอะไร ? วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับ อย่างไร ? ดิฉันเป็นคนอำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่กำ�เนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ป.บัณฑิต บริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เริ่มรับ ราชการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ในตำ�แหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม, อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา, อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีมหาสารคาม, อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี น ครศรี ธ รรมราชมาตามลำ � ดั บ และ สอบเลื่อนได้เป็นรองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จากนั้ น สอบได้ เ ป็ น ผู้ อำ � นวยการ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครศรีธรรมราช กระทัง่ ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาที่เปิดสอนคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - สาขางานคหกรรมการผลิต

23


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม - สาขางานการบัญชี - สาขางานการขาย - สาขางานการเลขานุการ - สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว - สาขางานการโรงแรม - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม - สาขางานวิจิตรศิลป์ - สาขางานการออกแบบ - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวช., และ ม.6 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย - สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - สาขางานการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด - สาขางานการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ - สาขางานเทคโนโลยีสำ�นักงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ - สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี) - สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ปีการศึกษา 2556 สาขาทีม่ นี กั เรียนเรียนมากทีส่ ดุ ระดับ ปวช. คือ สาขางานการบัญชี นักเรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด 496 คน

24

ระดับ ปวส. คือ สาขางานการบัญชี นักเรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด 202 คน รวมแล้วปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 3,015 คน แบ่งเป็น ระดับ ปวช. มีนักเรียนจำ�นวน 2,319 คน และระดับ ปวส. มีนักศึกษา จำ�นวน 696 คน

ในปีการศึกษาหนึ่งๆ มีนักศึกษาจบออกมาสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวนเท่าไหร่ และได้งานในส่วนใดบ้าง ?

ปีการศึกษา 2556 มีผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. 700 คน ปวส. 350 คน ส่วนใหญ่จะศึกษาต่อ ทีอ่ อกสูต่ ลาดแรงงานส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ ส่วนตัว ลูกจ้างพนักงานโรงแรมและพนักงานราชการของรัฐ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีจดุ เด่นจุดแข็งด้านใดบ้าง เพราะอะไร ?

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีจุดเด่นคือ “คนดี” ครูดี นักเรียน นักศึกษาดี ฝ่ายสนับสนุนดี ทำ�ให้การบริหารจัดการในทุกด้านประสบผลสำ�เร็จ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาชีพ วิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ไม่เคยเป็นรองใคร สมกับที่เราชาวอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ยึดถือคำ�สอน ของท่านพุทธทาสที่ว่า “คนดี สำ�คัญกว่าทุกสิ่ง”

ผู้อำ�นวยการคิดว่าจุดด้อยที่จะต้องเร่งพัฒนา และวาง แนวทางการแก้ไขอย่างไร ?

“อาชีวศึกษา” เป็นฐานของประเทศ เป็นแรงงานของประเทศทีม่ คี วาม สำ�คัญ แต่ในขณะนีค้ วามต้องการของผูป้ กครองเน้นทีเ่ ด็กต้องจบปริญญาตรี ทำ�ให้อาจจะมีการสวนทางกันบ้าง แต่จริงๆ แล้วการทีป่ ระเทศจะพัฒนาได้ตอ้ ง มาจากอาชีวะ..เพราะเป็นการเรียนรูด้ า้ นการอาชีพโดยเฉพาะ และเด็กจะต้อง ลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ทำ�จริง เกิดประสบการณ์จริง และนำ�ประสบการณ์ ต่างๆ เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำ�วันในการทำ�งานได้จริง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ยึดแนวทางแบบ “ทวิภาคี” คือการร่วมมือกับสถานประกอบการ ถ้าเป็นในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดก็คอื ในท้องถิน่ นัน้ โดยสถานประกอบการในท้องถิน่ จะเป็นแหล่งเรียนรูข้ องเด็กให้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริง ได้ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ต้องเร่งทำ�ความเข้าใจ ให้กับผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจในการเรียนสาย อาชีวศึกษา และถ้าต้องการให้บุตรหลานจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ก็สามารถไปเรียนต่อได้ ในขณะ เดียวกันเด็กเรียนทางด้านอาชีพโดยตรง ตามคำ�ขวัญ “เรียนจบ พบงาน” และในขณะนีน้ โยบายของกระทรวง ศึกษาธิการเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนทางด้านสาย อาชีวะให้มากขึน้ นัน่ คือนโยบายทีถ่ กู ต้อง ตรงกับความ ต้องการของประเทศ และในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทย ต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานียดึ แนว ทางแบบ “ทวิภาคี” คือการร่วมมือกับสถานประกอบการ ถ้าในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดคือในสถานประกอบการของท้องถิน่ โดยสถานประกอบการในท้องถิ่นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ของเด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการจะได้ ประสบการณ์ตรงและเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั เด็ก ให้กบั ผูป้ ระกอบการ รวมถึงผูป้ กครองด้วยว่าเรียนแล้ว เด็กมีงานทำ�แน่นอน ดังนัน้ ในหลายสาขาทีอ่ าชีวะ เปิด ทวิภาคี เด็กทีผ่ า่ นการฝึกงานแล้ว สถานประกอบการนัน้ ๆ ก็รับเข้าทำ�งานทันที เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ ความสำ�เร็จของเด็กอาชีวะ

25


แนวทางบริหารงานของผู้อำ�นวยการเป็นอย่างไร ?

ดิฉนั เน้นการบริหารแบบ “การมีสว่ นร่วม” ไม่วา่ จะเป็นระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด หรือระดับวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง ความคิดเห็น คำ�ชี้แนะต่างๆ เราฟัง และมาคุยกัน บริหารงานกัน เพื่อให้งานทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้ เป็นการทำ�งานที่สามารถวัดผล สัมฤทธิ์ได้ในเรื่องของความประสบการสำ�เร็จจากการทำ�งาน

รางวัลความภาคภูมใิ จกับผลงานดีเด่นในชีวติ การรับ ราชการของผู้อำ�นวยการคืออะไร ?

ในขณะที่ฝึกงานในสถานประกอบการ ก็มี “รายได้” เนื่อง จากเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำ�นักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ เป็นรายได้ที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ปกครองได้ด้วย บางแห่งมีที่พักให้ฟรี และเป็นการสร้างความมั่นใจ ในการประกอบอาชีพในอนาคต

แนวทางในการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทำ�อย่างไร ?

อาชีวะมีหลากหลายโครงการทีเ่ ข้าไปประชาสัมพันธ์กบั ชุมชน ส่วนตัวของเด็กนักเรียนทีเ่ ข้ามาเรียนเองก็สามารถช่วยประชาสัมพันธ์ อาชีวะได้ด้วยการบอกต่อกับเพื่อน กับน้องรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจะมีการบอกต่อแบบนีม้ าหลายรุน่ รุน่ พี่ ชวนน้อง หรือรุ่นพี่ที่จบแล้วทำ�งาน ก็กลับเข้ามาช่วยงานแนะแนวว่า เรียนจบแล้วมีงานทำ�อย่างแน่นอน รวมทัง้ เด็กอาชีวะทุกคนทีจ่ บไปจะ พร้อมด้วยคุณธรรม เนือ่ งจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เน้นแนว คำ�สอนของท่านพุทธทาส “คนดี สำ�คัญกว่าทุกสิง่ ” เพราะถ้าเป็นคนดี ก็จะมีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถคิด ทำ�สิ่งที่ดีๆ ในชีวิต

26

สิ่ ง ที่ ภ าคภู มิ ใ จมากของชาวอาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี คื อ รางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำ�ปีการศึกษา 2555 เพราะว่าเป็นการประเมินทุกด้านของ วิทยาลัยฯ โดยต้องอาศัยทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน “เป็น หนึ่งเดียว” ไม่ว่าจะเป็นส่วนบริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาต้องมีจติ มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เพราะเป็นรางวัลสูงสุด ของประเทศ โดยโครงการที่ส่งเข้าประกวดมีเกณฑ์การประเมิน ในทุกส่วน เช่น ส่วนอาคารสถานที่ ความสะอาด ความร่วมมือ กันในหน่วยงาน ผลงานของนักศึกษา ทุกส่วนนำ�มาคิดเป็นคะแนน ในการพิจารณาทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำ�ปี 2554 รางวัลเกียรติยศ ผู้บริหารดีเด่น ประจำ�ปีการศึกษา 2552-2553 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภท การจัดดอกไม้แนวคิดสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแกะสลักหิมะ” ระดับ นานาชาติ ณ Habin Engineering University ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน 2 ปีตดิ ต่อกัน เมือ่ ปีการศึกษา 2554-2555 ได้รบั รางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ในการเป็นผูป้ ระกอบการ (อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสูธ่ รุ กิจปี 2555) ทีมพันธ์ุ R…ตะวันใหม่ ได้รับทุนการศึกษาดูงาน ณ สถาบัน ITE East Technology of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำ�ปี 2554 ได้รบั พระราชทานโล่ชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน


พระบรมราชูปถัมภ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติประจำ�ปี 2555 ณ ศูนย์การประชุม และแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โครงงานเรื่องการพัฒนาผงปรุงแกงเลียงจากใบหญ้า หวานผง

โครงการเด่นๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานีมีอะไรบ้าง ?

มีโครงการมากมาย แต่ที่สำ�คัญ คือ โครงการ ที่ไปช่วยเหลือโรงเรียนตชด.บ้านยางโพน อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ โรงเรียนตชด. เป็นโรงเรียนใน โครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบ ในเรือ่ งการแนะนำ�อาชีพให้กบั เด็กนักเรียน ส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่ยากจนและอยู่ห่างไกล โดยโครงการนี้เรา พยายามทำ�อะไรที่อยู่ในท้องถิ่นให้เกิดเป็นอาชีพได้ พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ และสามารถนำ�กลับไป สานต่อให้ถงึ ผูป้ กครองของนักเรียนได้ อาทิ โครงการ ผลิตเครือ่ งดืม่ แบบง่ายๆ ทีส่ ามารถผลิตได้เอง เช่น น้�ำ สมุนไพร หรือใบเตยประดิษฐ์ ทีส่ ามารถนำ�ใบเตยมาถัก ทอเป็นดอกไม้หรือทำ�เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ สร้างรายได้ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือโครงการทำ�ลูกประคบ จากสมุนไพร ซึง่ สมุนไพรเหล่านีห้ าได้จากท้องถิน่ รวมถึง การช่วยออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ การวางแผนทำ�การตลาด ชาวบ้านก็ดีใจ ภูมิใจ ที่สินค้าขายได้ และอีกหลากหลายเช่นโครงการบัญชีครัวเรือน ทางอาชีวศึกษาเข้าไปแนะนำ�ให้เด็ก และผู้ปกครอง ได้มองเห็นความสำ�คัญของการทำ�บัญชีครัวเรือนว่า สามารถช่วยอะไรได้บา้ ง เด็กทีไ่ ด้ท�ำ ก็จะรูจ้ กั “พอเพียง” รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ประหยัด เป็นโครงการทีท่ �ำ ต่อเนือ่ งเหมือน กับการทำ� MOU ความร่วมมือกัน โดยทางอาชีวศึกษา จะเข้าไปทำ�โครงการตลอดและกำ�ลังพยายามทำ�งาน รวมกลุ่มกันทำ�ให้เกิดความเข้มแข็ง ก้าวไปสู่การเป็น ศูนย์โอท็อปได้ ซึง่ เราก็ดใี จทีไ่ ด้ไปทำ�โครงการนี้ ได้มสี ว่ น ช่วยเหลือสังคม และเป็นการพัฒนาเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ ที่สามารถคิดสร้างสรรค์ พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ

ดิฉันเน้นการบริหารแบบ “การมีส่วนร่วม” ไม่ว่าจะเป็นระดับ อศจ. หรือระดับ วิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น คำ�ชี้แนะต่างๆ ได้ เราฟัง และมา คุยกัน บริหารงานกัน เพือ่ ให้งานทุกอย่างขับเคลือ่ นไปได้ เป็นการทำ�งานทีส่ ามารถ วัดผลสัมฤทธิ์ได้ในเรื่องของการประสบความสำ�เร็จจากการทำ�งาน 27


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ไม่เคยเป็นรองใครสมกับที่เราชาว อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ยึดถือคำ�สอนของท่านพุทธทาสทีว่ า่ “คนดี สำ�คัญ กว่าทุกสิ่ง” มีทศั นคติวา่ นักเรียนอาชีวะเป็นเด็กทีเ่ รียนไม่เก่ง ผู้อำ�นวยการมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร? อย่ามองว่านักเรียนอาชีวะ เป็นเด็กทีเ่ รียนไม่เก่งเลย เพราะนักเรียนอาชีวะเราจะเน้นการปฏิบตั จิ ริง จนเกิดทักษะ ในอาชีพนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความมั่นใจที่จะไป ประกอบอาชีพได้ และเป็นกำ�ลังสำ�คัญทีโ่ ลกแรงงานต้องการ จะเห็นได้วา่ ประเทศทีเ่ จริญแล้ว แรงงานหลัก คือ แรงงาน จากอาชีวะที่จะขับเคลื่อนในทุกๆ ด้าน

ผูอ้ �ำ นวยการคิดว่าจุดเด่นของนักเรียนอาชีวะ คืออะไร?

จุดเด่นของนักเรียนอาชีวะ คือ ทักษะจากการได้ ปฏิบัติจริง เราเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะ ความชำ�นาญ สามารถแก้ปัญหาได้ และนำ�ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพด้วยความมั่นใจ ในแต่ละสาขาวิชา

28


จะไม่มีการหยุดนิ่ง จะก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว กลับมาให้คำ�ชี้แนะ กับน้องๆ ซึ่งเป็นกำ�ลังใจ และแรงผลักดันที่ดีให้กับ วิทยาลัยยิ่งขึ้น

อยากฝากอะไรกับลูกศิษย์ปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าที่จบไปจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี และผูป้ กครองนักเรียนชาว สุราษฎร์ธานีอย่างไร?

นักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีสว่ นช่วยเหลือสังคม อย่างไรบ้าง? นักเรียนอาชีวะ มีสว่ นช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน ตามความรูค้ วามสามารถ เช่น การไปช่วยออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ให้กบั ชุมชน ทำ�ให้ชมุ ชนมีรายได้มากขึน้ การไปสอนอาชีพ และพัฒนาอาชีพทีม่ อี ยูเ่ ดิม การปลูกป่าชายเลน การไปปลูกหญ้าแฝก การรณรงค์ใช้ EM ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การไปพัฒนาวัดต่างๆ การนำ�นักเรียนไปช่วยโรงเรียนตำ�รวจ ตระเวนชายแดน และยังมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในรัศมี 50 กิโลเมตร นักเรียนจะไปศึกษาและเผยแพร่ใน website

บุคลากร อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้ไปศึกษา อบรมเพิ่มเติม หรือเรียนต่อแล้วกลับมาพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานีให้อย่างยั่งยืนอย่างไร? จากการไปศึกษาอบรมเพิม่ เติม สามารถนำ�มาพัฒนาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ ด้วยการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ วิทยาลัยฯ

ฝากถึงลูกศิษย์ปัจจุบัน คือ ตั้งใจ ใฝ่ศึกษา หา ประสบการณ์ ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ รับผิดชอบ อนาคต ที่สดใสอยู่แค่เอื้อม ไม่มีใครสร้างอนาคตให้เราได้ นอกจากตัวเราเอง ส่วนศิษย์เก่าทีจ่ บไปแล้ว ก็ขอแสดง ความยินดีกับความสำ�เร็จในทุกอาชีพของศิษย์เก่า และขอบคุณที่กลับมาให้คำ�ชี้แนะกำ�ลังใจกับน้องๆ ทำ�ให้น้องๆ เกิดความมั่นใจในการเรียนสายอาชีวะ และอยากฝากถึงผูป้ กครองนักเรียนชาวสุราษฎร์ธานี ท่านตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ส่งลูกมาเรียนอาชีวะ นั่น คืออาชีพที่ท่านมอบให้กับลูก มอบอนาคตที่ดีงามให้ กับลูก ที่สำ�คัญอยากให้ลูกศิษย์ทั้งเก่าและปัจจุบัน ระลึกถึงสถาบันและคำ�ขวัญของวิทยาลัยว่า “วิชาดี มีทักษะ ใฝ่ธรรมะ สามัคคี มีวินัย”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอสัญญาว่า

เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน ให้มคี วามสามารถทีจ่ ะไป ประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีคณ ุ ภาพสมกับคำ�ขวัญ ทีว่ า่ “เรียนจบ พบงาน” และตัง้ ใจจะให้บตุ รหลานเป็น คนดีของสังคมไทย เป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศชาติ ต่อไปตามทีย่ ดึ ถืออยู่ คือ “คนดี สำ�คัญกว่าทุกสิง่ ”

29


รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

30


32


33


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

Elephant Nature Park

และ Save The Elephant Foundation ช้าง เป็นสัตว์สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองไทย มาแต่โบราณกาล คนไทยเรามีความเชี่ยวชาญใน การดูแล ฝึกฝน และใช้ชา้ งทำ�งานต่างๆ ตลอดจน การทำ�สงครามขับเคี่ยวกันในสนามรบ สร้างชาติ สร้างแผ่นดินไทยขึน้ มาได้อย่างน่าภาคภูมใิ จ หากทุก วันนี้ ไม่มกี ารใช้ชา้ งในการทำ�งานและการทำ�สงคราม อีกแล้ว มีแต่การจัดแสดงการทำ� งานของช้าง ตามปางช้างต่างๆ แต่ชาวช้างในประเทศไทยใช้ วิธีการดูแลฝึกฝนช้างและการใช้ช้างทำ�งานตาม ตำ�ราคชศาสตร์โบราณที่ได้รับการสืบทอดมาแต่ บรรพบุรษุ หากทว่าในวันนีว้ ธิ กี ารดังกล่าว กลับได้ รับการวิพากย์วจิ ารณ์จากนักมนุษยธรรม ตลอด จนองค์กรเพือ่ การดูแลสัตว์นานาชาติตา่ งๆ หลาก หลายว่าการดูแล ฝึกฝน และใช้ช้างทำ�งานของ ควาญช้างไทย เป็นวิธีการโหดร้ายทารุณ มีการใช้ ตะขอ ใช้มดี สับ ให้ชา้ งบาดเจ็บ มีประเพณี .. ผ่าจ้าน .. ซึ่งเป็นการพรากลูกช้างจากอกแม่อย่างโหดร้าย ทารุณ

34

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ดำ�เนินไปในขณะ ที่ประเทศไทยมีรายได้เข้าประเทศสำ�คัญทาง การท่องเทีย่ ว การแสดงต่อต้านของหน่วยงาน ต่างๆ อาจส่งผลกระทบได้อย่างสำ�คัญ ไทยเรา จะแก้ไขปัญหานีอ้ ย่างไร จะวางเฉยหรือจะยุติ การดูแลช้างด้วยวิธกี ารโบราณของบรรพบุรษุ คำ�ตอบนั้นเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้น บ้างแล้ว ณ พื้นที่แห่งหนึ่งริมสายน้ำ�แม่แตง บ้านแม่ตะมาน อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Elephant Nature Park เป็นพืน้ ทีด่ แู ล ช้างของมูลนิธิอนุรักษ์ช้าง หรือ Save The Elephant Foundation เป็นมูลนิธิเอกชน ที่มีชื่อคุณแสงเดือน ไชยเลิศ หรือ เจ๊เล็ก ผู้หญิงไทยตัวเล็กๆ คนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและ อำ�นวยการ Elephant Nature Park เป็น พื้นที่กว้างใหญ่ สวยงามริมน้ำ�แม่แตงที่ให้ การดูแลช้างที่มีปัญหาในลักษณะต่างๆ อาทิ ช้างชรา ช้างพิการช้างบาดเจ็บ และช้างถูก ปล่อยทิ้งเนื่องจากการใช้งานหนักเกินไปใน


การชมช้างแบบไม่มีการแสดงความสามารถ ไม่มีการใช้ช้างลากซุง ไม่มีการนั่งช้างแท็กซี่ อาจเป็นเรื่องใหม่ แต่เราก็พิสูจน์แล้วว่า ถึงไม่มีความน่าสนใจตื่นเต้นอย่างที่ว่า ที่นี่ก็มีเรื่องราว มีความน่ารัก และน่ารู้ไปอีกแบบ

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีช้างอยู่ในความดูแลเกือบ 40 เชือก ช้างแต่ละเชือกในวันนี้ดูมีความสุข ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ ที่บาดเจ็บมาก็จะมี สัตวแพทย์คอยดูแลรักษา มีอาหารการกินมาก เพียงพอ ทีพ่ กิ าร เช่น ตาบอด ก็มสี ญ ั ชาตญาน พิเศษของชาติพันธ์ุทำ�ให้ดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่าง มีความสุข นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมีช้างวัย เจริญพันธุ์ ทีต่ กลูกตัวเล็กๆ เป็นช้างน้อยน่ารัก เป็นสมาชิกใหม่ของมูลนิธฯิ อยูด่ ว้ ยอีกหลายเชือก พร้อมกับการดูแลช้างมีปัญหาต่างๆ เหล่านี้ มูลนิธิฯ ยังจัดทำ�การท่องเที่ยวไปด้วย โดยนำ � เสนอรู ป แบบวิธีก ารดูแลช้าง และ การท่องเที่ยวในรูปลักษณ์ใหม่ คือ ไม่ล่ามโซ่ ไม่ใช้ตะขอ การสัง่ การให้ชา้ งทำ�สิง่ ใดไม่มกี าร ทำ�ร้ายให้หวาดกลัว มีแต่การให้รางวัลด้วย อาหารเพิม่ พิเศษ ทำ�ให้ชา้ งอยูก่ บั มูลนิธอิ ย่างมี

เท่านัน้ การทำ�การท่องเทีย่ วของทีน่ กี่ ไ็ ม่เหมือน ใครคือแทนที่จะพานักท่องเที่ยวชมการแสดง ความสามารถพิเศษ ความแสนรู้ และการใช้ ช้างทำ�ไม้ ทางนี้กลับพามาชมธรรมชาติจริงๆ ของช้างมาเล่าเรื่องช้างว่าธรรมชาติของมัน เป็นอย่างไรมาเล่าเรื่องความทารุณโหดร้าย ของมนุษย์ ที่ปฏิบัติต่อช้างแต่ละเชือกอย่าง โหดร้าย มาดูชา้ งทีอ่ ยูท่ นี่ แี่ บบไม่มโี ซ่ตรวน ไม่มี การทำ�ร้ายทารุณ อยูท่ นี่ เี่ หมือนเป็นพืน้ ทีส่ รวง ความสุข อีกทัง้ รูปแบบการชมช้างของมูลนิธฯิ สวรรค์ของช้าง แค่นนี้ กั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าใจและ ก็ไม่ใช่ไปชมการใช้ชา้ งทำ�งาน หรือการแสดง ไม่ชอบเห็นการทารุณสัตว์ต่อหน้าต่อตาก็มี ต่างๆ ของช้างแต่เป็นการไปเรียนรูถ้ งึ ธรรมชาติ ความสุขแล้ว จริงๆ ของช้างว่าเป็นอย่างไร มูลนิธิฯ เรียกพื้นที่สรวงสวรรค์ของช้าง โดยมูลนิธิฯ ขยายความต่อว่า ช้าง เมื่อ ที่แม่ตะมานแห่งนี้ว่า Elephant Nature มาอยู่กับมนุษย์โดยทั่วไปก็จะถูกล่ามโซ่ติดตัว Park ทุกวันมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเดินทางมาชม ไว้ตลอดเวลาดังเครือ่ งประดับร่างกายชิน้ หนึง่ ช้างอย่างมีความสุขเป็นจำ�นวนมาก ทัง้ รายการ แต่ความจริง โซ่ คือการแสดงอำ�นาจเหนือ ท่องเที่ยววันเดียว และการพักค้างคืน อีกทั้ง ช้างของมนุษย์ ช้างจะถูกมนุษย์ใช้งานที่เป็น ยังมีนกั ท่องเทีย่ วประเภทอาสาสมัครดูแลช้าง การฝืนธรรมชาติด้วยกระบวนการบังคับและ เข้ามาเที่ยวชมอีกจำ�นวนไม่น้อย ในวันนี้ทาง ลงโทษต่างๆ ซึ่งช้างก็สามารถกระทำ�ตามได้ มูลนิธฯิ ยังมีโครงการต่างๆ ทีจ่ ะสร้างประโยชน์ ด้วยความชาญฉลาดตามสัญชาตญาณของ ให้ช้างและผืนป่าอีกมาก นอกจากนี้ยังได้รับ ตัวเอง การติดต่อจากทางการพม่า และกัมพูชาให้ สิง่ แรกทีม่ ลู นิธฯิ ทำ�กับช้างก็คอื การปลด เข้าไปช่วยดำ�เนินการโครงการอนุรักษ์ช้างใน ตะขอ และโซ่ตรวนออกไป ทำ�ให้ช้างรู้สึกเป็น ประเทศดังกล่าวนั้นอีกด้วย อิสระ และสัญชาตญาณป่ากลับคืนมา ไม่เพียง

สำ�หรับเราคนไทย การชมช้างแบบที่ไม่มีการแสดงความสามารถของช้าง ไม่มีการใช้ช้างลากซุง ไม่มีการนั่งช้างแท็กซี่ อาจเป็นเรื่องใหม่ แต่เราก็พสิ จู น์แล้วหละว่า ถึงไม่มคี วามน่าสนใจตืน่ เต้นอย่างทีว่ า่ ทีน่ กี่ ม็ เี รือ่ งราวมีความน่ารัก และน่ารูไ้ ปอีกแบบ เป็นเรือ่ งทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ และยังนับเป็นการช่วยช้างในอีกรูปแบบหนึ่ง สุดสัปดาห์นี้ถ้าคุณมีโอกาสได้ขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่ ลองติดต่อไปที่ Elephant Nature Park ของมูลนิธิฯ และไปชมช้างด้วยแนวคิดใหม่ ณ ที่แห่งนี้บ้างจะเป็นไร

Elephant Nature park โทร. 053-272-855, 053-208-246-7 อีเมล์ : info@saveelephant.org เวบไซต์ : www.saveelephant.org

35


Special Report

โรงเรียนแห่งเมืองคนดี ตอนที่ 3

Text : ดร.ภาสกร ธรรมโชติ / Photo : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกได้แค่เพียงสัมผัส ปลายนิว้ ผ่านทางสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทที่ นั สมัย การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ

“คุณครูนก” และ “โรงเรียนจอย” กับภารกิจสร้างคนดี

การจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บัน จึ ง เป็ น สิ่ง ที่ ท้าทาย และต้องมีการจัดการศึกษาที่สามารถ สร้างเยาวชนและบุตรหลานของเราให้สามารถ ก้าวทันตามโลกทีเ่ ปลีย่ นไปและสามารถสร้างเด็ก และเยาวชนให้เป็นผูท้ ส่ี ามารถก้าวทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและในทางที่ ถูกต้อง ที่สำ�คัญคือการสร้างคนให้เป็นคนดีท่มี ี ความสามารถมากกว่าการมุง่ เน้นการสร้างคนให้ เป็นคนเก่งแต่เพียงอย่างเดียว ฉบับนีไ้ ด้รบั เกียรติจากผูอ้ �ำ นวยการ โรงเรียนจอย (Joy Bilingual School) คุณกนกพร ลิม่ สุวรรณโรจน์ หรือทีช่ าวสุราษฎร์ธานีรจู้ กั ท่าน ในนาม “คุณครูนก” ผู้ที่ทำ�หน้าที่จัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากลให้กับชาว สุราษฎร์ธานีมากว่า 20 ปี มาพูดคุยกับแอทสุราษฎร์ เกีย่ วกับแนวทางของโรงเรียนจอยในการบ่มเพาะ ลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีให้เป็นคนดีควบคู่ไป กับการเป็นคนเก่ง และทิศทางของโรงเรียนจอย ในอนาคต

แนวคิดครัง้ แรกในการเปิดโรงเรียนจอย

เมื่ อ ถามถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของโรงเรี ย นจอย คุณครูนกเล่าว่าโรงเรียนจอยมีจดุ เริม่ ต้นจากหลัก คิดง่ายๆ หลักคิดที่ทำ�ให้โรงเรียนจอยประสบ ความสำ�เร็จมาจนถึงทุกวันนี้ คือ “การเรียนในสิง่ ทีช่ อบและทำ�ในสิง่ ทีช่ อบ สิง่ ทีค่ ณ ุ ครูนกชอบคือ เรือ่ งเด็กและการแก้ไขปัญหาของเด็ก คุณครูนก จึงเลือกเรียนทางด้านการศึกษาและนำ�ความรู้ ที่ได้รำ่�เรียนมาใช้ทำ�ในสิ่งที่ชอบ คือ การเปิด โรงเรียนจอย” จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการเปิดสถาน ทีเ่ ลีย้ งเด็กภายใต้ชอ่ื “จอยเนอร์สเซอรี่” ในปี พ.ศ. 2535 บริเวณสีแ่ ยกอนามัย ตอ่ มาได้ขยายการ รับนักเรียนระดับอนุบาล จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2546 ได้ยา้ ยโรงเรียนมาอยูท่ ถ่ี นนวัดโพธิ-์ ในลึก ซึง่ เป็น ทีต่ ง้ั ของโรงเรียนจอยในปัจจุบนั และขยายการ

36


รับนักเรียนระดับประถม รวมทั้งการเปิดหลักสูตรสองภาษา โดยเป็นโรงเรียนทีม่ หี ลักสูตรสองภาษาเป็นแห่งแรกในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในปัจจุบนั โรงเรียนจอยมีนกั เรียนทัง้ หมดประมาณ 800 คน คุณครูบคุ ลากรจำ�นวน 68 คน และครูชาวต่างประเทศจำ�นวน 18 คน ทัง้ นีช้ อ่ื โรงเรียน “จอย” เป็นการนำ�ชือ่ หลานสาวคนโต ของครูใหญ่มาตัง้ ชือ่ โรงเรียนเป็นโรงเรียนจอย โดยเห็นว่าเป็น คำ�ทีม่ คี วามหมายทีด่ ี เพราะ “Joy” หมายถึง ความสนุกสนาน ร่าเริง ต้องการให้นกั เรียนทีเ่ ข้ามาเรียนภายในโรงเรียนจอยมี ความสุข

ทำ�ไมต้องเป็นสองภาษา (Bilingual) ?

การเปิดโรงเรียนสองภาษาในเวลานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ ท้าทายมากและถือเป็นรายแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เป็ น แนวคิ ด ค่ อ นข้ า งใหม่ ทำ �ไมถึ ง มี แ นวคิ ด ที่จ ะเปิ ด เป็ น โรงเรียนสองภาษา คุณครูนกบอกว่า “คนไทยเราเรียนภาษา ต่างประเทศกันตัง้ แต่เด็กแต่เห็นว่าความสามารถทางภาษาของ คนไทยไม่ดีมากนัก เรื่องภาษาจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ การเรียน ภาษาต้องเริม่ จากฐานหรือในระดับอนุบาลโดยต้องให้เด็กสนุก กับการเรียนภาษา จึงทำ�ให้การเรียนภาษาประสบความสำ�เร็จ” การเปิดหลักสูตรสองภาษาครัง้ แรกของโรงเรียนจอยได้รบั เสียง ตอบรับทีด่ จี ากผูป้ กครอง โดยในช่วงเริม่ ต้นคุณครูนกลงมือสอน ด้วยตัวเองด้วยเทคนิคการสอนภาษาด้วยรูปภาพและนิทาน ทำ�ให้เด็กสนุกกับการเรียนภาษา ในปัจจุบนั คุณครูนกก็สอนอยู่ และยังไม่หยุดพัฒนาสื่อ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยในระยะหลังทางโรงเรียนจอยได้รว่ มมือกับศูนย์ภาษา The Language ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดหาครูตา่ งประเทศ เข้ามาสอนภาษาให้กบั นักเรียน โดยมีแนวคิดทีว่ า่ ทักษะทีส่ �ำ คัญ ทีส่ ดุ ในการเรียนภาษา คือ การฟังและการพูด ไม่ใช่เริม่ ต้น ที่การเขียนและอ่าน ในส่วนของคุณครูชาวต่างประเทศทาง โรงเรียนได้คดั เลือกคุณครูชาวต่างประเทศจากประเทศเจ้าของ ภาษา เช่น ประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา มาเป็นครูผสู้ อน

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนจอยและจุดเด่นของ โรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียนจอยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ี ผ่านมา ปัจจุบนั โรงเรียนจอยได้รบั การยอมรับในด้านวิชาการ ในแต่ละปีนกั เรียนของโรงเรียนจอยสามารถสอบเข้าโรงเรียน ที่มีช่อื เสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนที่มีโครงการ ภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

ความสะอาด คุณธรรม และเรียบร้อย เป็นอัตลักษณ์ทส่ี �ำ คัญของนักเรียน โรงเรียนจอย โดยแนวทางในการสร้างนักเรียนทีม่ อี ตั ลักษณ์ในด้านความสะอาด คุณธรรมและเรียบร้อย โรงเรียนได้มุ่งเน้นการปลูกฝังและสอนหลักคิดทาง ศาสนาให้กบั นักเรียนทุกคน โดยเฉพาะ เรือ่ ง บาป บุญ คุณ โทษ และเรือ่ ง นรก สวรรค์ ด้วยเทคนิคและสือ่ การสอนทีส่ ามารถทำ�ให้นกั เรียนเข้าใจและสนุก ไปกับการเรียนรู้เรื่องของหลักคิดทางศาสนา นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนรูจ้ กั ศีล 5 คุณครูนกย้�ำ ว่า “สิง่ สำ�คัญไม่ใช่วา่ เด็กสามารถท่องศีล 5 ได้แล้ว ก็จบกัน แต่โรงเรียนจอยมุง่ เน้นให้เด็กสามารถแยกแยะได้วา่ การกระทำ�ทีไ่ ม่ดี ต่างๆ ผิดศีลข้อไหน เป็นสิง่ สำ�คัญทีเ่ ด็กๆ จะต้องสามารถคิดวิเคราะห์ได้”

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอืน่ ๆ ของโรงเรียนจอย

สนามเทนนิสเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั โรงเรียนจอยมาตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก สะท้อน ให้เห็นแนวคิดทางการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่ได้ม่งุ เน้นให้เด็กมีความสามารถ เฉพาะทางด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ต้องมีความสามารถทางด้าน กีฬาและความสามารถทางด้านดนตรีควบคูก่ นั ไปด้วย โดยกิจกรรมเหล่านีจ้ ะ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมให้กับเด็กๆ แนวคิดในการสร้าง สนามเทนนิสในระยะแรกๆ คุณครูนกกล่าวว่า “เริม่ จากความชอบส่วนตัวที่ เป็นคนชอบเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเทนนิส ประกอบกับในขณะนัน้ โรงเรียน อืน่ ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมแี ต่สระว่ายน้�ำ ทำ�ให้เกิดความคิดทีจ่ ะสร้างสนาม เทนนิสในโรงเรียนจอยขึ้นมา” ในส่วนของดนตรี คุณครูนกมองว่าโรงเรียน ส่วนใหญ่มงุ่ เน้นแต่การเรียนการสอนทฤษฏีดนตรีแต่ละเลยการส่งเสริมดนตรี ปฏิบตั ิ จึงเล็งเห็นความสำ�คัญทีจ่ ะส่งเสริมโดยทีผ่ า่ นมาให้ทางสถาบันสอนดนตรี เเละศิลปะซิมโฟนี่ จ.สุราษฎร์ธานี เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนดนตรีให้กบั นักเรียนโรงเรียนจอย

ในฉบับหน้า จะเจาะลึกถึงแนวคิดการเรียนการสอนของโรงเรียนจอยภายใต้การนำ�ของคุณครูนกที่เน้นการสร้างคนให้เป็นคนดีควบคู่ไป กับการเป็นคนเก่ง มากกว่าการมุ่งเน้นสร้างคนเก่งอย่างเดียว และแนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรหลานภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์และการเข้ามาของเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเด็กหากเด็กขาดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งกิจกรรมเด่นๆ ของโรงเรียนจอย

37


Smart Life Text : กานต์กมล มุ่งมาไพรี

สถานที่ประทับใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ชื่นชอบตลาด ศาลเจ้า มีบรรยากาศทีค่ ลาสสิก สินค้าหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า และอาหารให้ได้เลือกซื้อในที่เดียวกัน เป็นถนนที่คนส่วน ใหญ่รู้จัก อีกทั้งตลาดศาลเจ้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองการเดิน ทางสะดวก นางแบบ : ภัทรภร นุชเทียน (เนย) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีี ช่างภาพ : อดิเทพ มีวัฒนะ สถานที่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีี

38

สนใจคอลัมน์ Smart Life สอบถามได้ที่ e-mail : atsuratmag@gmail.com โทร. 077-288-607


39


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ แพทย์ผู้บริหารจันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี สาขารามคำ�แหง และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพยาบาลรามาธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

การแก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อยอย่างเช่น ปัญหาแก้มห้อย ปัจจุบนั มีวธิ กี ารต่างๆ หลายวิธี จากเดิมซึง่ มีวธิ กี ารผ่าตัดดึงแก้ม ดึงหน้าอย่าง เดียวเท่านั้น พอวิทยาการความงามก้าวหน้าขึ้น ก็เริ่มมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพลังงานต่างๆ เข้ามาเป็นทางเลือก แต่ก็ยังมีคนจำ�นวนไม่น้อย ที่ไม่ชอบหรือกลัวการทำ�ทรีตเม้นต์ด้วยเครื่องเลเซอร์ ปัจจุบันจึงยังมีการคิดค้นวิทยาการที่ไม่ใช่เลเซอร์ออกมาเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีปัญหา ผิวหย่อนคล้อยอยู่เรื่อยๆ

“ไหมละลาย” เพื่อหน้าเรียวกระชับ

การร้อยไหมละลายใช้หลักการของการซ่อมแซมตัวเอง ของชั้นผิว โดยเมื่อผิวถูกกระตุ้นจากไหมละลายที่ร้อยเข้าไป ก็จะเกิดกระบวนการซ่อมแซมและฟืน้ ฟูตวั เองตามธรรมชาติ ภายใน 3 สัปดาห์คอลลาเจนและอิลาสตินใหม่กจ็ ะถูกสร้างขึน้ มาผิวหน้าก็จะแข็งแรง มีความตึงตัว ช่วยให้ผวิ หรือเนือ้ แก้ม ที่หย่อนคล้อยค่อยๆตึงกระชับขึ้น รูปหน้าแลดูเรียวเล็กลง ขอบหน้าดูคมชัดขึ้น ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนหลังการร้อยไหม ประมาณ 2 เดือน

หนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือ การนำ�เอาไหมละลายมาประยุกต์ใช้เพื่อยก กระชับผิว ซึง่ การร้อยไหมนัน้ มีมานานแล้ว แต่วสั ดุหรือเส้นไหมทีใ่ ช้เป็น Nonabsorbable จะคงค้างอยู่ในผิว ไม่สูญสลายไป จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้มี การนำ�เอาไหมละลาย (Absorbable Thread) ที่ใช้ในการเย็บแผลผ่าตัดมา ประยุกต์ใช้ โดยบริษทั ผูผ้ ลิตแต่ละรายก็มเี ทคนิคและวัสดุหรือลักษณะของไหม ละลาย ที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจำ�แนกได้เป็น 2 แบบ ด้วยกันคือ 1. ไหมละลายแบบเส้นเรียบ (Monofilament) : มีลกั ษณะเป็นเส้นเรียบ 2. ไหมละลายแบบกรวย (Multifilament) : มีลกั ษณะเป็นเส้นทีม่ ไี หม ถักเป็นรูปกรวยอยู่เป็นช่วงๆ ซึง่ ไหมกรวยละลายนัน้ ได้รบั การพัฒนาไปอีกระดับหนึง่ จึงมีความยืดหยุน่ สูงและมีกรวยอยูเ่ ป็นช่วงๆ ซึง่ จะช่วยเพิม่ แรงยกและกระตุน้ ให้เกิดการสร้าง คอลลาเจนเป็นบริเวณกว้าง ทำ�ให้จ�ำ นวนเส้นไหมทีจ่ ะต้องใช้นนั้ ลดลง (ใช้เพียง 4-6 เส้นต่อหนึ่งหน้า) นอกจากความแตกต่างของวัสดุทนี่ �ำ มาประยุกต์ใช้แล้ว เทคนิคของแพทย์ แต่ละท่านก็แตกต่างกันออกไปด้วย แต่วัตถุประสงค์เหมือนกันคือ เพื่อยก กระชับใบหน้าและช่วยกระตุ้นให้ผิวหนังเกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่

40

ลักษณะการใช้ไหมละลายแบบกรวย

การทีส่ ว่ นต่างๆ บนใบหน้าไม่วา่ จะเป็น แก้ม คิว้ ตา หรือ มุมปาก เกิดการตกห้อยไปตามแรงโนมถ่วงของโลกนั้นจะทำ� ให้ใบหน้าไม่สดใส ดูเหมือนคนเหนื่อย โทรม เศร้า อยู่ตลอด เวลา แต่หากผิวส่วนต่างๆ ที่กล่าวมานี้ถูกยกขึ้นแม้เพียงไม่ กี่มิลลิเมตร ก็จะทำ�ให้ใบหน้าแลดูสดใสขึ้นและอ่อนเยาว์ลง หากเราลองส่องกระจกแล้วใช้มอื รัง้ ผิวแก้มให้สงู ขึน้ เพียงเล็ก น้อยจะสังเกตได้วา่ หน้าของเราดูออ่ นเยาว์และรูปหน้าดูเรียว และเข้ารูปมากขึ้น


41


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

วันหยุดสุดสัปดาห์นหี้ ากคุณยังไม่มที ริปเดินทางท่องเทีย่ วเพือ่ การพักผ่อนแล้ว ลองหนีความวุน่ วายในเมืองไปสัมผัสความสุขแบบเรียบง่าย กับธรรมชาติ ท่ามกลางผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก บนเส้นทาง 401 ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอันดามันกับอ่าวไทย หรือที่หลายคน เรียกว่า ทัวร์ริสบริดจ์ ทำ�ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างสะดวกสบายในการท่องเที่ยวทั่งสองฝากทะเลไทย และเป็นจุดที่คุณจะได้พบกับ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ซุกซ่อนอยู่อย่างไม่น่าเชื่อที่ The Cliff & River Jungle Resort หรือ ภูผาและลำ�ธาร รีสอร์ท

พบความสุขกลางผืนป่า The Cliff & River Jungle Resort อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นผืนป่าดิบชื้นประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติเขาสก เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ คลองแสง เขตรักษา พันธุส์ ตั ว์ปา่ คลองยัน เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ คลองนาคา อุทยาน แห่งชาติศรีพังงา และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง มีพ้ืนที่ท้ังสิ้น 2,296,879.5 ไร่ มีคณ ุ ลักษณ์พเิ ศษคือ เป็นผืนป่าใหญ่ทส่ี ดุ ของภาคใต้ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ ลำ�ธาร ภูเขาและ ทีส่ �ำ คัญมีรสี อร์ทในฝัน “ภูผาและลำ�ธาร” ซึง่ มีพน้ื ทีก่ ว่า 60 ไร่ ที่ คุณจะต้องทึง่ กับบรรยากาศยามเช้า สายหมอกสีขาวโพลนโอบล้อม หน้าผาหินปูนอย่างสวยงาม อากาศเย็นสบายราวกับได้ไปท่องเทีย่ ว อยูภ่ าคเหนือ จนมีหลายคนถึงกับบอกว่า “มาใต้ได้เหนือ” ล่องเรือ หนึง่ ในกิจกรรมสุดฮิต

42


43


เป็นรีสอร์ททีก่ า้ วย่างเข้าสูป่ ที ่ี 9 อย่างมัน่ คง จากปีแรกมีหอ้ งพักจำ�นวน 30 ห้อง ปัจจุบนั ขยายห้องพักเพิม่ เติมเป็น 55 ห้อง ด้วยรูปแบบห้องพักหลากหลายเช่น ห้องพัก แบบสแตนดาร์ด ห้องพักแบบแฟมิล่ี และแบบบ้านพัก โดยห้องพักต่างๆ นัน้ แบ่งเป็นโซน กระจายเป็นรูปวงกลมภายในรีสอร์ททัง้ 5 โซนนีป้ ระกอบด้วย ห้องพักโซนสระว่ายน้�ำ โซนสนาม โซนลำ�ธาร ห้องพักสำ�หรับครอบครัว และบ้านพักสำ�หรับครอบครัว สนนราคาห้องพักเริม่ ตัง้ แต่ 2,000 บาทขึน้ ไป ภายใน ห้องพักส่วนใหญ่ออกแบบตกแต่งเรียบง่ายด้วยไม้ให้ กลมกลืนกับธรรมชาติ พร้อมด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ เก้าอีห้ วาย และสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครันอาทิ ตู้เย็น ทีวี เครือ่ งทำ�น้�ำ อุน่ เครือ่ งปรับอากาศ เตียงนอน และมุง้ แขวนบนเพดานสุดโรแมนติก ขณะทีบ่ ริเวณล็อบบีเ้ ป็นเนินสูงสำ�หรับเช็คอิน ชมวิว จิบชากาแฟ รวมทัง้ เป็นทีต่ ้งั ของห้องประชุมสัมมนาที่ คุณปัญญา แสงสุรยิ นั ต์

ห้องพักเรียบง่ายกลมกลืนธรรมชาติ ความสุขกับสระว่ายน้�ำ กลางแจ้ง มุมพักผ่อนหน้าห้องพัก รีสอร์ทสุดแสนโรแมนติก

1 2 3 4

สามารถรองรับได้กว่า 120 คน และสปาเพือ่ การผ่อนคลาย ส่วน ด้านหลังล็อบบีล้ าดลงไปถึงลำ�ธาร เป็นสระว่ายน้�ำ ทรงกลม กลางแจ้ง ตัง้ อยูโ่ ดดเด่นบริเวณกลางรีสอร์ท ทำ�ให้สามารถ เล่นน้�ำ พร้อมชมวิวโดยรอบได้แบบ 360 องศา ถัดไปเป็นห้อง อาหารภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท ทีบ่ ริการอาหารไทยและอาหาร เช้าแบบบุฟเฟ่ต์ รวมถึงอาหารปักษ์ใต้รสแซบ ดืม่ ด่�ำ กับวิวสวย ริมลำ�ธารน้�ำ ใสกับหน้าผาสูงชัน้

31

41

11

โดดเด่นด้วยทีพ่ กั มีสไตล์

2

The Cliff & River Jungle Resort หรือ ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท

และมาถึงแล้วไม่ควรพลาดกับกิจกรรมดีๆ พาย เดิน ขี่ เขือ่ น (พายคือพายเรือแคนู เดินคือเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ขีค่ อื ขีช่ า้ ง เขือ่ นคือเทีย่ วเขือ่ นเชีย่ วหลาน) รีสอร์ทสามารถ จัดทริปให้ไปใกล้ชดิ กับธรรมชาติมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามเพราะ ด้วยคอนเซ็ปต์ เอ็นจอยเนเจอร์ ทำ�ให้มลี กู ค้าชาวต่างชาติ บินข้ามน้�ำ ข้ามทะเลมาสัมผัสกับธรรมชาติ จนหลายคนการันตี ว่าทีน่ เ่ี ป็นรีสอร์ท เดอะเบสออฟเขาสก แล้วคุณจะรูว้ า่ ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท เขาสกมีดกี ว่า ทีค่ ดิ ...

251 หมู่ 7 ถนนสาย 401 (สุราษฎร์-ตะกัว่ ป่า) กม.ที่ 97 ตำ�บลคลองศก อำ�เภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมสำ�รองทีพ่ กั โทร. 077-201-158-9, 087-271-8787, 081-272-1221 หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ www.thecliff&river.com, www.roikoh.com

44


45


Eat & Drink Text / Photo : ช้อนกลาง

กำคลั�งปัอาหารอร่ ่น สุราษฎร์ ธานี อยในสวนสวย หากใครที่ต้องการทานอาหารนอกบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ของสวนสวยสไตล์คลาสสิก และเรือนไทยที่ผสมผสานกับโรงนา แบบประเทศอังกฤษได้อย่างลงตัว รวมทั้งความโดดเด่นเรื่องของอาหารไทยหลากหลายเมนูให้เลือกกว่า 100 รายการ แถมราคาเบาๆ กระเป๋า การันตีด้วยการเปิดร้านอาหารมากว่า 25 ปี จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนั่นคือ ร้านอาหารกำ�ปั่น “กำ�ปัน่ ” มีความหมายว่า หีบสมบัติ ดังนัน้ จึงไม่ แปลกใจเลยว่ามาแล้ว จะได้ลม้ิ ลองอาหารอร่อยมากมาย แถมยังได้ชน่ื ชมของสะสมอันล้�ำ ค่า เพราะความชืน่ ชอบ ในการเก็บสะสมของโบราณทีม่ คี า่ ทางด้านจิตใจมากว่า 40 ปี โดยเฉพาะข้าวของเครือ่ งใช้ในครัวเรือน และได้ นำ�มาแบ่งปันด้วยการประดับตกแต่งภายในร้านอาหาร กำ�ปั่นของคุณหนุ่ย-อุดมศักดิ์ ศุภสาร ผมและทีมงานเดินทางมาถึงร้านอาหารกำ�ปัน่ ใน ช่วงเวลาเย็นๆ อากาศกำ�ลังสบายๆ ลมพัดเย็นโชยเอือ่ ย ชวนให้เร่งฝีเท้าก้าวเดินผ่านซุม้ ประตูไม้ทป่ี ระดับตกแต่ง ด้านข้างด้วยตุ๊กตาปูนปั้นอย่างมีเสน่ห์ จากนั้นผม มุ่งตรงไปจับจองหาที่นั่ง โดยเฉพาะในโซนสวนสวย บริเวณส่วนกลางของร้านอาหารมักถูกลูกค้าจับจองที่ นั่งเป็นลำ�ดับแรกๆ เพราะโต๊ะอาหารและเก้าอี้สีขาว นั่งสบาย แถมยังประดับตกแต่งได้โคมไฟไว้บริเวณ ต้นไม้สร้างความอบอุน่ ไปอีกแบบหนึง่ ร่วมถึงโซนทีอ่ ยู่

46

ริมสระน้ำ�เล็กๆ ที่มีเสียงน้ำ�พุให้ได้ผ่อนคลาย ทัง้ หมดมีทนี่ งั่ เพียง 14 โต๊ะเท่านัน้ เพราะผูเ้ ป็น เจ้าของร้านตัง้ ใจให้มชี อ่ งว่างระหว่างโต๊ะทีก่ ว้าง ขวางและนั่งสบาย เป็นส่วนตัว บนพืน้ ทีเ่ กือบ 1 ไร่ นีย้ งั ประกอบด้วยส่วน โซนอินดอร์ มีเรือนหลังใหญ่ ลักษณะคล้ายกับ โรงนาหรูหรา ประดับตกแต่งด้วยแซนเดอเลียร์ เรียบหรูห้อยระย้า แจกันประดับดอกไม้สีสัน สดใส และโดยรอบกรุ ด้ ว ยกระจกใสทำ �ให้ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้อย่าง ชัดเจน ห้องนี้มีที่นั่งจำ�นวน 12 โต๊ะ ส่วนโซน เรือนหลังเล็ก นอกจากจะสามารถรับลูกค้ากลุม่ ย่อยแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่มกั เลือกใช้เป็นทีส่ �ำ หรับ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆ อบอุ่นเป็นกันเอง หรือใช้เป็นห้องประชุมเล็กสามารถรองรับได้ 30 คน

คุณหนุ่ย-อุดมศักดิ์ ศุภสาร


มาถึงกันเหนื่อยๆ แบบนี้รับเครือ่ งดื่มเย็น ดับกระหาย หรือจะเลือกค็อกเทลก็ไม่ว่ากันเช่น “ไหมไทย” ทีค่ ณ ุ สุภาพสตรีชนื่ ชอบและหลงใหล รสชาติผลไม้ ผสมแอลกอฮอล์เล็กน้อยเรียกความ สดชืน่ ก่อนมือ้ อาหาร หรือ “บลูมาร์การิตา้ ” ทีม่ ี ส่วนผสมระหว่างมะนาวกับแอลกอฮอล์ได้รสชาติ ดีไปอีกแบบหนึ่ง มาถึงคอนเซ็ปต์อาหาร ทางร้านเน้นอาหาร ไทยเป็นหลักมากกว่า 100 รายการ ส่วนเมนู แนะนำ�วันนี้ “ปลากะพง 2 ซีก” มากด้วยเคล็ดลับ เช่น เนื้อปลาหมักเกลือแช่ตู้เย็น เมื่อนำ�ไปทอด ได้เนื้อข้างในนุ่มๆ ส่วนข้างนอกกรอบ แบบ กรอบนอกนุ่มในชิ้นเดียวกัน ซึ่งด้านหนึ่งของ จานอาหารเป็นเนื้อปลาผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ อีกข้างเป็นเนือ้ ปลาทอดกระเทียมพริกไทย เรียกได้ ว่าได้ทาน 2 รสชาติในจานเดียวกัน “ห่อหมก ทะเลมะพร้าวอ่อน” ประกอบด้วยเนือ้ ปลากะพง กุ้ง หมึก เสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวที่สามารถขูด เนือ้ มะพร้าวอ่อนกำ�ลังดีทานควบค่ไู ปอย่างเอร็ด อร่อย ได้ความนุม่ ละมุนลิน้ กับรสชาติของเครือ่ ง แกงห่อหมกรสชาติเข้มข้น จานต่อมา “กุง้ นางผัด ยำ�กำ�ปั่น

พริกขิง” ตำ�รับโบราณที่คัดกุ้งแม่น้ำ�ไซด์กำ�ลังดี นำ�ไปนึ่งราดด้วยผัดพริกขิง ที่ใช้เนื้อปลาดุกฟู แท้ๆ กับส่วนประกอบของเครื่องแกงปักษ์ใต้ และน้�ำ พริกเผา จึงได้รสชาติจดั จ้าน เสิรฟ์ พร้อม กับไข่เค็มไชยา ผักลวกครบครัน และตามมาด้วย “ซี่โครงหมูบาร์บีคิว” มีที่มาจากบาร์บีคิวแบบ เสียบไม้ปง้ิ ย่างนำ�มาเสิรฟ์ ในกระทะร้อน ประกอบ ด้วยซีโ่ ครงหมู พริกหวาน สับปะรด รสชาติเหมือน บาร์บคี วิ ทีค่ นุ้ เคย และ “ยำ�กำ�ปัน่ ” ประกอบด้วย อาหารทะเลสดกับไส้กรอกไก่ราดน้ำ�ยำ�สามรส นำ�มาเอาใจคนมุสลิมโดยเฉพาะ

ซี่โครงหมูบาร์บีคิว

กุ้งนางผัดพริกขิง

นอกจากนีย้ งั มีไข่ตนุ๋ ไชยา ปลาสำ�ลีย�ำ มะม่วง ที่ลูกค้านิยมสั่งเพราะราคาไม่แพงอย่างที่คิด และ มีรายการอาหารอีกหลายเมนูที่เริ่มต้นจากราคา หลักสิบ ทานกันเบาๆ เฉลีย่ ราคาค่าอาหารสำ�หรับ 2 คนเพียง 200 บาทเท่านั้น แถมใจดีไม่คิดค่า เปิดขวดอีกด้วย และที่สำ�คัญมื้อกลางวันสำ�หรับ ลูกค้าขาประจำ�มีเซอร์ไพรส์ลดราคาพิเศษอีกด้วย

ปลากะพง 2 ซีก

รับรอง มากี่ครั้งก็ไม่ผิดหวัง ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

บลูมาร์การิต้า

ร้านอาหารกำ�ปั่น

388/24 ถนนอำ�เภอ ตำ�บลมะขามเตีย้ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือสำ�รองทีน่ งั่ ได้ทโี่ ทร. 077-226-184, 077-283-313 หรือที่อีเมล์ : kompan_newversion@hotmail.com

47


My Beloved Tapee

Text / Photo : กานต์ ลิ่มสถาพร

การสร้างสรรค์อาจมิใช่การต่อยอดเสมอไป มันไม่ใช่การนับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕.. เรากำ�ลังต่อยอดจากอดีตถึงปัจจุบนั สูอ่ นาคต แต่อ�ำ นาจการต่อยอดมันไม่เหมือนทิศทางของประวัตศิ าสตร์ ขณะทีเ่ ศรษฐศาสตร์การจัดการ สินค้าวัฒนธรรมใช้กลยุทธ์การตลาดในการสร้างการยอมรับ มันเรียกร้องความสนใจจากผู้คนได้ล้นหลาม

Muay Chaiya Under Pressure

สำ�หรับ “มวยไชยา” การสร้างสรรค์ก็มีความจำ�เป็นสำ�หรับกลุ่มคนที่ เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนที่จะรักษาและพัฒนาประเพณี ผ่านกิจกรรมทางศิลปะเท่านั้น แต่คนที่รักวัฒนธรรมนั้นต้องสามารถให้ ปัจจัยพื้นฐานที่จำ�เป็นได้ ไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการสืบทอดหรือสืบสานศิลป วัฒนธรรม จำ�เป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในการปรับปรุงของเก่า และเป็น กฎเกณฑ์ที่ไม่ตายตัว เพราะชีวิตทางศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มองกันตามจริง ศิลปะการต่อสูแ้ บบ “คนสูค้ น” อย่าง “มวยไทย” นัน้ มีความดิบ เถื่อน อยู่พอสมควร ผมกล้าพูดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลัง พูดแบบบ้านๆ ว่ามันเชยมากสำ�หรับรสนิยมชีวติ ในประเทศทีพ่ ฒ ั นาช้ามักจะงัดเอาวัฒนธรรม ลักษณะนี้ออกมาขายในฐานะสินค้าตัวหนึ่ง คุณรูส้ กึ อย่างไร เมือ่ เห็นผูห้ ญิงแต่งกายพืน้ เมือง เดินเทินกระจาดใบใหญ่ บนหัว คุณรู้สึกสนุกไหม เวลาที่เห็นชนเผ่าบางพื้นที่ของโลก “กระโดดเด้งดึ๋ง” ขึ้นลง แค่ความรูส้ กึ เล็กๆ ในบ้านเราเวลาทีเ่ ห็นผูช้ ายนุง่ โจงกระเบน ผูห้ ญิงร่าง เพรียวแต่งกายโบราณ สวมสอดเครื่องประดับรัดกุม เดินยิ้มยินดีต้อนรับใน โรงแรมหรู มันเป็นความเชย เป็นความล้าหลังทีข่ ายได้ มันเป็นสินค้าเฉพาะ ที่ให้คุณค่ามากกว่าราคา หรือเป็นการเสนอสินค้าที่ให้ราคามากกว่าคุณค่า? ปัจจุบันมวยไทยพยายามเรียกร้องความสนใจ ให้ผู้ชมหันกลับไปสนใจ ความเถื่อนดิบในศิลปะการต่อสู้ การงัดเอา “มวยคาดเชือก” ออกมาขายก็ดี การปรับกฎกติกาด้านเวลาของมวยไทย เน้นการใช้พละกำ�ลัง มากกว่าศิลปะ ของการต่อสู้ เช่นเดียวกับกีฬาเกือบทุกชนิดทัว่ โลกทีเ่ น้นแต่พละกำ�ลังเป็นหลัก มันเป็นธุรกิจ มันเหมือนสงครามย้อนยุคที่นักรบประจัญบานกันด้วยความ เกลียดแค้น จากความเก่งกาจครบเครื่องของนักรบ มาถึง “มวยไทย” ที่กลายเป็น ศิลปะเพือ่ ความบันเทิง และธุรกิจนีผ้ กู มัดกับทุนอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะ ศิลปะมวยไทยทีถ่ กู นำ�เสนอในโลกภาพยนตร์ ผมคิดว่ามีคนเข้าใจผิดอย่างมาก เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทางศิลปะว่ามันพัฒนาการมาได้อย่างไร เพราะโลก ที่ชื่อเสียงของ “ดารา” ถูกโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนัก มันทำ�ให้ผู้คน หลงลืมไปว่า “ผู้แสดง” ต้องใช้เวลามากเพียงใด ที่จะสร้างศิลปะมวยไทยที่มี คุณค่าขึน้ มาได้ และจะต้องมีความเชือ่ มัน่ มากเพียงใด เพือ่ จะไปถึงจุดทีศ่ ลิ ปะ มวยไทยสามารถแสดงออกถึงคุณค่าทีม่ อี ยูไ่ ด้ แน่นอนว่าการพัฒนาพรสวรรค์ ทางด้านศิลปะ จะต้องใช้ทั้งเวลา พลังงาน ความเอาใจใส่ และเงิน

48

ตอนที่ 2

ความจริงแล้ว การสร้างสรรค์ทางศิลปะนั้นล้วนต้องการ การสนับสนุนทางการเงิน ในยุคก่อนเงินอาจจะมาจากกษัตริย์ จากโบสถ์ จากเศรษฐี แต่ทุกวันนี้มาจากรัฐ รัฐบาลมีสิทธิ์อย่าง สมบูรณ์ในการแทรกแซงและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะและ วัฒนธรรม โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมไม่ควรทีจ่ ะมากำ�หนด ความหมายของวัฒนธรรม และบอกว่าจะให้วัฒนธรรมทำ�งาน อย่างไร หน้าทีข่ องกระทรวงวัฒนธรรมคือการช่วยทำ�ให้มนั เป็น ไปได้ ช่วยอำ�นวยความสะดวก และช่วยเปิดประตูสิ่งที่ตลาด ไม่ได้ให้

มวยคาดเชือกในองค์บาก


ผมชืน่ ชมภาพยนตร์ไทย อย่าง “องค์บาก” และ “ไชยา” ทีน่ �ำ เอา “มวยไทย” ออกมาเสนอ เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ทีพ่ ดู เช่นนีเ้ พราะการ อนุรักษ์มีความสำ�คัญมากกว่าการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ การที่ผู้ชมจะเข้าถึงความหลากหลาย ของภาพยนตร์ที่มีรากฐานของตัวเอง จะต้อง อาศัยการทุม่ เทอย่างมากต่อชีวติ ทางวัฒนธรรม แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ในการผลิตและ นำ�เสนอในฐานะที่มันเป็นสินค้า คำ�กล่าวที่ว่า มวยไชยาท่าดี สวยงามนั้น ผมคิดว่า ใช่เลย เพราะมวยไชยาเน้นลีลาการ พลิ้วไหว ใจเย็น สุขุม ใช้สมอง มีแม่ไม้ ลูกไม้ กลรับ กลรุก หลอกล่อ หลบหลีก เพื่อปัด เปิด ปิด ในการป้องกันและตอบโต้ที่ รัดกุม เฉียบคม เด็ดขาด และรุนแรง มวยไชยา จึงเป็นการต่อสู้ ที่เน้นศิลปะมากกว่าพละกำ�ลัง เน้นจังหวะจะ โคนในกลประกบ ประกับ จับรั้ง ปล้ำ� คลุก ทุ่ม ทับ จับ หัก นี่เป็นหลักในการแปรความรุนแรง ของคู่ต่อสู้มาใช้ประโยชน์ ผมไม่อยากให้มวยไชยา เป็นแค่การแสดง โชว์สำ�หรับเปิดหรือปิดงานมหกรรมกีฬา แม้ว่า จะได้รบั เสียงปรบมือเกรียวกราว แต่มนั ไม่ได้ท�ำ ให้คณ ุ ค่านัน้ มีราคาขึน้ มาเลย ทุกวันนี้ มีคา่ ยมวย เกิดขึน้ มากมายในประเทศนี้ เป้าหมายของคนฝึก มวย ทางหนึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันคนสู้คน อีกทางหนึ่งเป็นเรื่องของศิลปะป้องกันตัว

ครูทอง เชื้อไชยา ผู้มีบทบาทสูงในการเผยแพร่มวยไชยา

ปรมาจารย์มวยไชยา เขตร ศรียาภัย

มวยไชยาในโลกภาพยนตร์

ผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นอะไรก็ได้ ตราบใดที่มัน สามารถดึงดูดความสนใจของผูค้ น ขณะทีค่ วามรุนแรงไปได้สวยบนความ เจ็บปวดและความตาย เพราะว่าความสุขก็คอื การได้เห็นภาพความเจ็บปวด และความน่ากลัวเหล่านัน้ เราไม่ตอ้ งทำ�ลายหรือฆ่าสิง่ นัน้ เพือ่ สร้างสิง่ ใหม่ เราสามารถอยูร่ ว่ มกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ แล้วยอมให้สงิ่ ใหม่ๆ เกิดขึน้ จากสิง่ เหล่านัน้ นี่คือวิถีและแก่นแท้ของมวยไชยา

49


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ)

ฉบับที่ 21

Goodbye Italy

เมืองเวนิส ได้รับสมยานามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (Queen of Adriatice) เมืองแห่งสายน้ำ� (City of Water) เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) หอเอนปิซา Torre pendente di Pisa (ภาษาอิตาลี) Leaning Tower of Pisa (ภาษา อังกฤษ) ตัง้ อยูท่ เี่ มืองปิซา เป็นหอระฆังของศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร มีบนั ได 293 ขัน้ เริม่ ก่อสร้างเมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 1716 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 177 ปี สถาปนิก ผู้ออกแบบ คือ Bonano Pisano เหตุที่เอียง เพราะว่าพืน้ ใต้ดนิ เป็นพืน้ ดินทีน่ มิ่ ในปี พ.ศ. 2533 - 2544 หอเอนปิซาได้รบั การปรับปรุงให้แข็งแรงขึน้ เพื่อป้องกันไม่ให้หอล้มลงมา

กาลิเลโอ กาลิเลอิ เคยใช้หอนี้ทดลอง เกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง ในขณะที่เขาเรียนอยู่ มหาวิทยาลัยปิซา โดยใช้ลูกบอล 2 ลูก ขนาด เท่ากัน แต่น้ำ�หนักไม่เท่ากัน ทิ้งลงมา เพื่อพิสูจน์ ว่าลูกบอล 2 ลูก จะตกถึงพื้นพร้อมกัน ซึ่งก็เป็น ไปตามที่กาลิเลโอคาดการณ์ไว้ ในปี พ.ศ. 2530 หอเอนเมืองปิซาถูกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก และยังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เราสามารถขึน้ ไปชมด้านบนได้ แต่ตอ้ งซือ้ ตัว๋ และ รอรอบ (จำ�กัดจำ�นวนคนต่อรอบ)

หอเอนปิซา (Torre pendente di Pisa)

50


51


สะพานปอนเต้ เวคคิโอ Ponte Vecchio สะพานข้ามแม่น้ำ�อาร์โน เป็น

สะพานไม้โบราณอายุหลายร้อยศตวรรษ สร้างเมือ่ พ.ศ. 1888 แทนสะพานเดิม ที่ถูกน้ำ�พัดพังเสียหาย บนสะพานเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นตัวแทน จำ�หน่ายงานศิลปะ อัญมณี และของที่ระลึกจำ�นวนมาก

สะพานปอนเต้ เวคคิโอ (Ponte Vecchio)

การหาที่พัก ผมใช้บริการ www.airbnb.com สามารถหา ทีพ่ กั ได้ทว่ั โลก ลูกค้าสามารถต่อรองราคากับเจ้าของ ที่พักได้โดยตรง ซึ่งมีราคาถูกกว่าโรงแรมมาก สำ�หรับการเดินทางครัง้ นีก้ บั เพือ่ นๆ ของผม สนุกสนาน และได้รบั ประสบการณ์มากมายไม่พบ ปัญหาอะไรทั้งสิ้น อยากขอเตือนท่านทีม่ คี วามประสงค์ทจี่ ะไป ท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศอิตาลี โปรดระวังกลุม่ มิจฉาชีพ ทีจ่ ะมาลักขโมยและหลอกลวงท่านในรูปแบบต่างๆ มากมาย ประเทศไทยก็ได้รบั การแจ้งเตือนมาว่ามีกลุม่ มิจฉาชีพคอยหลอกลวงนักท่องเที่ยวเช่นกัน เรา จึงควรเป็นเจ้าของบ้านทีด่ ตี อ้ นรับนักท่องเทีย่ วให้ ได้รบั ความพึงพอใจทีด่ ที สี่ ดุ เมือ่ มาสยามเมืองยิม้ The Land Of Smile

ผักและผลไม้ ที่นี่มีมากมายและสด อาจเป็นเพราะอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

พิซซ่าหน้าเวนิส ซีฟดู้ ราดซอสสุดพิเศษ

พิซซ่าหน้าซาลามี่

ที่พักหรู ชมวิวทะเล AT SEA CONDO KRABI www.airbnb.com/users/show/8252759 สนใจติดต่อที่ atsearental@gmail.com Tel. 089-474-2468 (ลด 10 - 30%)

52


53


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เมอร์ส-โควี (MERS-CoV) เฝ้าระวังไวรัสสายพันธุ์ใหม่

เป็นข่าวครึกโครมกันอีกครั้ง กับการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือ เมอร์ส-โควี (MERS-CoV) พบมีการระบาดทัว่ โลกมาตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555 ถึงปัจจุบนั มี ผู้ป่วยติดเชื้อโรคแล้วเป็นจำ�นวนมาก และมีการสูญเสียชีวิตมาก เช่นกัน เชื้อนี้มีการระบาดมากในประเทศแถบตะวันออกกลาง จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรัง่ เศส ตูนเี ซีย เยอรมันนี อิตาลี โอมาน คูเวต เลบานอน อียปิ ต์ สหรัฐอเมริกา และประเทศเพื่อนบ้านใกล้บ้านเรา เช่น มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์ โดยเฉพาะประเทศซาอุดอิ าระเบียนัน้ มีการระบาด หนักมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 483 ราย (ปี 2555-12 พฤษภาคม 2557) เสียชีวิต 142 ราย ทั้งนี้ทางการของประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการสัมผัสอูฐ เนื่องจากอูฐ เป็นพาหะของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือเมอร์ส และมีการติดต่อจาก คนสู่คน สำ�หรับประเทศไทยนั้นนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีค�ำ สัง่ ให้ทกุ จังหวัดได้จดั ระบบการเฝ้า ระวังโรคนี้ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด เพราะไวรัสตัวนีเ้ รายังไม่มวี คั ซีนป้องกัน ทีผ่ า่ นมาเราสามารถผลิต วัคซีนป้องกันไวรัส 2009 ได้ และรณรงค์ให้มกี ารฉีดป้องกันอย่าง ต่อเนื่องทุกปีในประชากรกลุ่มเสี่ยง

54


“การออกกำ�ลังกายทุกวัน รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ อุน่ ร้อนๆ ล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ก่อนปรุงอาหาร ก่อน และหลังจากการรับประทานอาหาร และควรใช้ชอ้ นกลาง ทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น จะสามารถ ช่วยป้องกันโรคได้ในเบื้องต้น” ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายไข้หวัด มีการติดเชือ้ ในระดับทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน เช่น มีอาการไข้ ไอ มีน้ำ�มูก เจ็บคอ และเชื้อ จะลุกลามเข้าปอดอย่างรวดเร็ว หากพบมีอาการ ดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจ วินิจฉัย และรักษาให้ถูกต้องต่อไป โรคนี้สามารถติดต่อได้ ง่ายจากการไอ หรือจาม จะมีอาการรุนแรงในผู้ ป่วยที่มีโรคประจำ�ตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต ดังนั้นเพื่อป้องกันโรค ดังกล่าว ความสะอาดในการกินอยู่จึงเป็นเรื่องที่ สำ�คัญ การยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และ ใส่หน้ากากอนามัย ยังใช้เป็นวิธปี อ้ งกันได้ด ี และ ควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนแออัด สำ�หรับ ประชาชนที่มีความจำ�เป็นต้องเดินทางไปประเทศ แถบตะวันออกกลาง หรือประเทศที่มีการระบาด ของโรคในระยะนี้ เพื่อความปลอดภัยหากเป็นไป ได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางก่อน สำ�หรับท่านที่มีอาการคล้ายไข้หวัดควรไปพบ แพทย์ สำ�หรับท่านที่ไปรับบริการในโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี หากมีอาการคล้ายไข้หวัดให้ท่าน แจ้งพยาบาล เพื่อขอหน้ากากอนามัย และขอรับ บริ ก ารพิ เ ศษได้ โดยที่ พ ยาบาลจะมาดู แ ลท่ า น เป็นพิเศษ จัดสถานที่นั่งรอพบแพทย์ เชิญแพทย์ มาตรวจ วินิจฉัย ให้รักษาท่านโดยเฉพาะและ เพื่อความไม่ประมาท เพื่อการปราศจากโรคที่เรา สามารถป้องกันได้ อย่าลืม ออกกำ�ลังกายทุกวัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อุ่นร้อนๆ ล้าง มือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนและหลัง จากรับประทานอาหาร และควรใช้ชอ้ นกลางทุกครัง้ เมือ่ รับประทานอาหารร่วมกับผูอ้ น่ื

56


57


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

ผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านทุกคนคงจะรู้จักอาหาร ประเภทเส้นโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวกันมาตั้งแต่เป็น เด็กๆ เป็นแน่ เพราะอาหารชนิดนี้อยู่คู่เมืองไทย มานานแสนนาน ตามข้อสัน นิษฐานว่ากัน ว่า ก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ประมาณสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมี การติดต่อกับชาวต่างชาติมากมาย และชาวจีนก็ได้ นำ�ก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินกันในเรือ โดยต้มในน้ำ�ซุป มีการใส่หมู ใส่ผักและเครื่องปรุงเพื่อความอร่อย แต่สำ�หรับคนไทยแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ในยุคนั้น และได้นำ�มาประกอบเป็นอาหารอื่นๆ บริโภคกันจนมีความเป็นทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดีและ เริม่ มีการทำ�เส้นก๋วยเตีย๋ วในประเทศไทย ทีส่ �ำ คัญ ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ยังมีนโยบายรัฐนิยมทีส่ นับสนุนให้ประชาชนบริโภค ก๋วยเตีย๋ ว ซึง่ จอมพล ป. เห็นว่าหากประชาชนหัน มาร่วมกันบริโภคก๋วยเตี๋ยว จะเป็นการช่วยเหลือ เศรษฐกิจของชาติในตอนนัน้ เพือ่ ให้เงินหมุนเวียน ในประเทศ เมือ่ เป็นเช่นนีก้ ว๋ ยเตีย๋ วจึงได้อยูค่ เู่ มือง ไทยมานานแสนนาน

เย็นตาโฟรวมมิตร

ก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ทะเล

หอยทอด

ฉบับนี้ผู้เขียนขอแนะนำ�ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดจาก ร้าน “ก๋วยเตี๋ยวบางภูชี (ในบาง)” ซึ่งร้านนี้ให้ บริการก๋วยเตีย๋ วและหอยทอดแสนอร่อยทีส่ บื ทอด วิทยายุทธเคล็ดลับการปรุงจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็น เวลา 11 ปี ร้านก๋วยเตี๋ยวบางภูชี (ในบาง) รุ่น ปัจจุบันมีคุณจันทร์จิรา วงศ์วิเชียร เป็นเจ้าของ และเป็นกุก๊ ซึง่ เรียนรูก้ ารปรุงก๋วยเตีย๋ วจากคุณแม่ คือคุณจันทร์เพ็ญ วงศ์วิเชียร ซึ่งคุณแม่ก็มา ให้กำ�ลังใจลูกสาวและได้เล่าความเป็นมาแต่หน

ก๋วยเตี๋ยวบางภูชี (ในบาง) ความอร่อยท่ามกลางธรรมชาติที่รื่นรมย์ ก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรทะเล

หลังว่าได้เรียนรู้เคล็ดลับการปรุงก๋วยเตี๋ยวจากก๋ง เมื่อวิทยายุทธการปรุงก๋วยเตี๋ยวอยู่ในระดับสูงก็ได้ ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวในเรือล่องไปทั่วเขต พื้นที่ในบางถึง 7 ปี ด้วยเหตุนี้ลูกสาวซึ่งเป็นลูกมือ ช่วยแม่ก็เลยได้เรียนรู้สืบต่อกันมา ต่อมาเมื่อถนน ตัดผ่านหน้าบ้านจึงเปิดร้านอยู่ที่บ้านสวนที่บางภูชี ในปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกค้ามากมายแวะ ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันตั้งแต่ตอนสายๆ ไปจนถึงบ่าย “ก๋วยเตีย๋ วบางภูชี (ในบาง)” เป็นร้านก๋วยเตีย๋ ว ที่ ใ ช้ สู ต รดั้ ง เดิ ม ที่ เ รี ย กกั น ง่ า ยๆ ว่ า สู ต รโบราณ มีก๋วยเตี๋ยวหลายเมนูให้เลือกตามความหิว ซึ่งมี ก๋วยเตี๋ยวหมู และเกี้ยวปลา มีเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นบะหมี่ เส้นหมีข่ าว วุน้ เส้น หรือก๋วยเตีย๋ วทะเล สำ�หรับผู้ชื่นชอบอาหารทะเล กุ้ง ปู หมึก จากนั้น สั่งหอยทอดแป้งนุ่มและกรอบพอดีๆ กรุบๆ ด้วย ถั่วงอกกรอบๆ เติมด้วยน้ำ�จิ้มซอสมะเขือเทศที่ ปราศจากส่วนผสมของน้�ำ ส้ม ส่วนประกอบการปรุง ทุกอย่างร้านนี้คัดเลือกด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้ ลูกค้าได้รับความอร่อย และความพึงพอใจสูงสุด ถั่วงอก ถั่วลิสงผลิตวันต่อวันเพื่อคงคุณภาพและ ความหอมอร่อย

ร้านนี้มีบรรยากาศแบบบ้านสวนในบางนั่ง

อย่าลืมแวะไปชิมกันได้ที่ “ก๋วยเตี๋ยวบางภูชี (ในบาง)”

97 หมู่ที่ 1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-292-915, 089-475-3172 เปิดบริการทุกวัน 9.30 น. - 15.30 น.

58

รับประทานไปพลางชมนกชมไม้กนั ไปพลาง ชวนให้ เป็นสุขทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจทีเดียว ร้านนี้ติดกับ ถนนสายในบางนัง่ รถข้ามสะพานตรงศาลหลักเมือง เข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ร้านอยู่ทางขวามือ ความอร่อยหอมกรุ่นรออยู่ที่นั่นเชิญนะครับ


logisTACtics

Text : นายชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ / Email : Chaiyot.p@gmail.com

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ ปี 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ภายใต้กระทรวง อุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบการดำ�เนิการด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้ ดำ�เนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการจัดการโลจิสติกส์มาอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านโลจิสติกส์ และการให้คำ�ปรึกษาและลด ต้นทุนโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบ รับจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยดีตลอดมา โดยผลการดำ�เนินงานใน ปีงบประมาณ 2555 นัน้ มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 226 ราย ครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปรากฏว่ามีผลเฉลี่ยการลด ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่า 2,200 ล้านบาท นอกจากนี้การดำ�เนินงานดังกล่าวยังส่งผลให้สถานประกอบการมี ต้นแบบของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในองค์กร การดำ�เนินงานปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมภาคใต้ ซึ่งใช้เวลาในการดำ�เนินโครงการทั้งสิ้น 8 เดือนตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 25 โรงงาน ซึ่งกระจายอยู่ในอุตสาหกรรม ยางพารา อาหาร อาหาร แช่เยือกแข็ง ปิโตรเคมีและพลาสติก และสิ่งทอ โดยโรงงานกระจายอยู่ใน พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี และสงขลา การดำ�เนินโครงการนั้น ทางทีมที่ปรึกษาได้เข้าไปเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโดยเน้นการลด ต้นทุนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำ�หนดว่าจะต้องดำ�เนินโครงการ อย่างน้อย 2 โครงการ ซึ่งจำ�เป็นต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการลด ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังอย่างน้อย 1 โครงการ และอีก 1 โครงการ คือ การลดต้นทุนการขนส่ง หรือการลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า โดยจำ�นวน โครงการที่ได้จัดทำ�มีจำ�นวนทั้งสิ้น 63 โครงการ แบ่งเป็น โครงการลดต้นทุน 39 โครงการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 24 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าในการ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 100.98 ล้านบาท โครงการทีจ่ ดั ทำ� ภายใต้โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์อตุ สาหกรรม ภาคใต้ เป็นโครงการนำ�ร่องให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยที่ปรึกษา โครงการได้ให้ค�ำ แนะนำ�และวางแผนร่วมกันในการลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ในวัตถุดบิ หรือสินค้าบางประเภทเพือ่ เป็นต้นแบบให้ผปู้ ระกอบการ สามารถดำ�เนินการได้เอง เมื่อโครงการได้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีข้อจำ�กัดเรื่อง ระยะเวลาของโครงการ หากผูป้ ระกอบการมุง่ มัน่ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพและ ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ได้อย่างชัดเจน อันจะ สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบโดยเปรียบ เทียบกับคู่แข่งสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดโลกได้ ในปีงบประมาณ 2557 นี้ ทาง กพร. ได้เห็นความสำ�คัญในการขยายผล โครงการไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆ ภายในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้ดำ�เนินการ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์อตุ สาหกรรมภาคใต้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยโครงการในปีนี้จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหรรมที่มี ความต้องการลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ภายใน องค์การ มุง่ เน้นการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนการขนส่ง และการลด ต้นทุนการบริหารจัดการ โดยจะมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านโลจิสติกส์เข้ามาให้ค�ำ ปรึกษา แก่สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำ�นวน 5 ครัง้ ผูป้ ระกอบการไม่เสียค่า ใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ นายเชาวนันท์ พิลาออน วิศวกรโลหการปฏิบัติการ โทรศัพท์. 0-2202-3646 โทรสาร. 0-2644-4355 Email : chaowanan@dpim.go.th

59


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น

60


อีกหนึ่งดาราคนดังที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น “ต้นแบบนักธุรกิจดารา” หรือบางคนก็เรียกว่า “เจ้าพ่อโปรเจ็ค” ซึ่งกว่าจะ มาถึงวันนี้ คุณโก้เข้าสูว่ งการด้วยการเป็นนายแบบ นักร้องวัยรุน่ ชือ่ ดัง ก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจความงามแบรนด์ดงั “โครี่ เซรัม่ ” นอกจากนีป้ จั จุบนั นีย้ งั ทำ�งานด้านพิธกี รรายการมากมายอาทิ รายการความรูค้ แู่ ฟชัน่ ทางช่อง 5 และรายการทางช่อง เคเบิ้ลหลายค่ายเช่น ช่องดาราเดลี่ รายการเกาซุปตาร์ ช่องมายาแชลเนล รายการโต๊ะกลมบันเทิงเป็นต้น

“สมุย” จุดกำ�เนิดความงามของ

โก้-ธีรศักดิ์ พันธุจริยา

ส่วนธุรกิจเครื่องสำ�อาง โครี่ เซรั่มนั้น คุณโก้ดำ�เนินธุรกิจมากว่า 16 ปี และได้รับ ความนิยมจากดารา เซเลบริตี้คนดังมากมาย ด้วยคุณภาพแล้วการันตีได้เป็นอย่างดี โดย เฉพาะครีมหน้าเด้ง เซ็ต 5 เด้ง ประกอบด้วย สารสกัดต่างๆ ทรงคุณค่าเช่น ไข่มุก ขมิ้นชัน สารสกัดจากใบมะเฟือง ชาขาว วิตามินอีเข้มข้น และมีนวัตกรรมใหม่ทน่ี �ำ มาแนะนำ�อย่างต่อเนือ่ ง สนใจสั่งซื้อโทร 1577 อย่างไรก็ตาม Diary ฉบับนี้ผมได้ มีโอกาสสนทนากับคุณโก้ เก็บเกี่ยวบันทึก ความทรงจำ� ความประทับใจในการท่องเที่ยว มาฝาก ทีง่ านเปิดตัว N Channal ของค่าย UCI ซึ่งคุณโก้ทำ�หน้าที่เป็น MC ในงานและยัง เป็นหนึ่งในพิธีกรต่างๆ ของค่ายเคเบิ้ลช่องนี้ อีกด้วย และถามถึงเรื่องท่องเที่ยว คุณโก้เล่า ได้เป็นฉากๆ ย้อนหลังความทรงจำ�ได้อย่าง แจ่มชัดว่า “สมุย” เป็นอีกหนึ่งเมืองที่โก้ต้อง ขอบพระคุณ และก็ได้รจู้ กั สมุย เพราะได้ไปทำ� ธุรกิจ ในการเปิดตัวเครื่องสำ�อาง โครี่ เซรั่ม อย่างเป็นทางการ เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว และ นำ�เสนอตามรีสอร์ทต่างๆ ตั้งแต่สมัยที่เฟิร์ส บังกาโลดังๆ พีต่ วิ๋ พีแ่ ต๋ว ได้พาโก้เทีย่ วไปทัว่ เกาะ ทำ�ให้โก้เติบโตขึ้นมาเหมือนการน็อกดอร์เซล

น้ำ�ตกหน้าเมือง มีความเป็นธรรมชาติสูง ต้องนั่งรถแบบโฟร์วีล ขึ้นไปบนน้ำ�ตก และได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นน้ำ�เย็นๆ อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นและหวาดเสียวไปกับการปีนเขา ขี่ช้างในป่า และรู้สึกว่าไม่อยากเชื่อว่าบนเกาะสมุย กลางทะเลอย่างนี้จะมีน้ำ�ตกสวยและใหญ่อย่างนี้ด้วย ขายตามบ้านอย่างไรอย่างนัน้ เรียกว่า โก้ ขับรถบนเกาะสมุยได้เลย รู้เส้นทางว่าจะ ไปตรงไหน สามารถขับรถรอบเกาะได้เลย ส่วนสถานที่ชื่นชอบ โก้เคยไปที่ “น้ำ�ตกหน้าเมือง” เป็นน้ำ�ตกที่มีชื่อเสียง ของอำ�เภอเกาะสมุย ที่เกิดจากภูเขาใหญ่ ใจกลางเกาะ ความสูงของน้�ำ ตกประมาณ 30-40 เมตร กว้าง 20 เมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 10 ไร่ น้ำ�ตกหน้าเมือง มีความ เป็นธรรมชาติสงู ต้องนัง่ รถแบบโฟร์วลี ขึน้ ไปบนน้�ำ ตก และได้ท�ำ กิจกรรมต่างๆ เช่น

เล่นน้�ำ เย็นๆ อย่างสนุกสนาน ตืน่ เต้นและหวาดเสียว ไปกับการปีนเขา ขีช่ า้ งในป่า และรูส้ กึ ว่าไม่อยากเชือ่ ว่าบนเกาะสมุย กลางทะเลอย่างนี้จะมีน้ำ�ตกสวย และใหญ่อย่างนี้ด้วย และโก้ยังประทับใจกับการได้ไปที่หมู่บ้าน ชาวประมง เหมือนชาวบ้านเขาเรียกว่า แหลมโจร เพราะสมัยก่อนที่แหลมนี่มีโจรเยอะ แต่เป็นจุดที่ ชาวประมงหาปลาได้แล้วจะกลับขึน้ ฝัง่ ทีท่ า่ เรือแห่งนี้ และนำ�อาหารสดๆ มาขายที่นี่ เวลาเราอยากกิน อาหารสดๆ ก็ต้องมาที่นี่

“ก็ถอื ว่าเป็นประสบการณ์ดๆี ในมุมต่างๆ บนเกาะสมุย และโก้กเ็ ป็นอีกคนหนึง่ ทีร่ จู้ กั สมุย ดีเลยเพราะได้ไปบ่อย รูจ้ กั คนพืน้ ทีแ่ ละทีส่ �ำ คัญผูค้ นบนเกาะสมุยมีอธั ยาศัยดี” เจ้าพ่อโปรเจ็ค ตัวจริงกล่าวทิ้งท้าย

61


Keystone

Text : ธนาคารกสิกรไทย / นายมงคล ฟูตระกูลพันธุ์

การเสวนามหกรรมชี้ช่องรวย

วิธีการที่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารแล้วได้รับการพิจารณา

มีเคล็ดลับการขอสินเชื่อเพื่อพิชิตใจธนาคาร 9 ประการ คือ

4

ความลับทางการค้าจะไม่ถูกเปิดเผย โดยธนาคาร

1

เดิน Statement เหมือนการแนะนำ�ตัวให้รู้จักเป็นข้อมูล ประกอบการให้สินเชื่อ

ธนาคารไม่ได้รจู้ กั ธุรกิจของคุณทุกคน งบการเงินของธุรกิจ SMEs โดยเฉลี่ยมีความผิดพลาดสูง (แต่มากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีงบการเงิน) เกือบทุกธนาคารจึงอ้างอิงกระแสเงินสดเข้า-ออกบัญชี (หรือทีเ่ รียกกันว่า ยอดหมุนเวียนบัญชี) ในการประเมินรายได้ ดังนั้นการเดินบัญชีจึงเป็น สิง่ สำ�คัญทีจ่ ะสร้างประวัตธิ รุ กิจกับธนาคาร ถึงแม้จะเป็นเพียงการนำ�เงิน เข้าออกบัญชีเพียงเดือนละครัง้ สองครัง้ ก็ตาม(ในกรณีทก่ี จิ การอยูห่ า่ งไกล จากสาขาของธนาคาร)

2

5

การขอสินเชื่อเป็นเรื่องของ เครดิตหรือความน่าเชื่อถือจงรักษา ไว้ให้ดีที่สุด

หลายคนไม่ได้ใส่ใจเรือ่ งประวัตคิ า้ ง ชำ�ระในการใช้เครดิตส่วนบุคคล (บัตร เครดิต สินเชือ่ ทีพ่ กั อาศัยรถยนต์ หรือ สินเชือ่ เงินสด เป็นต้น) คงเพราะเห็นว่า เป็นยอดเงินเพียงเล็กน้อย โดยไม่ทราบ ว่าประวัติเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในเครดิตบูโร และจะนำ�มาประมวลผลพร้อมกัน เมือ่ ขอ สินเชือ่ เชิงพาณิชย์ ดังนัน้ หากกรรมการ หรือหุน้ ส่วนท่านใดมีประวัตคิ า้ งชำ�ระใน ระบบ อาจส่งผลกระทบต่อการขอสินเชือ่ เชิงพาณิชย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมี ระเบียบวินยั ของงบการเงินของคุณจึงถือ เป็นคุณสมบัตปิ ระการแรกในการพิจารณา สินเชือ่ เชิงพาณิชย์กว็ า่ ได้

62

มีข้อมูลหลายอย่างที่มีความสำ�คัญต่อการ พิจารณาสินเชื่อ (โดยเฉพาะข้อมูลการเดินบัญชี หลักที่ไม่ได้เปิดในนามกิจการ) แต่ไม่ได้มีการนำ� เสนอเพือ่ สนับสนุนการขอสินเชือ่ เนือ่ งจากเจ้าของ ธุรกิจหลายรายกลัวความลับทางการค้าหรือทาง ภาษีเหล่านัน้ รัว่ ไหล ในความเป็นจริงคือธนาคาร ไม่สามารถนำ�เอกสารเหล่านี้เปิดเผยให้กับบุคคล ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่ออีกทั้ง หน่วยงานราชการ(เช่น กรมสรรพากร) มีวธิ ตี รวจ สอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เอกสารที่ไม่ สมบูรณ์ดงั กล่าวในการอ้างอิงรายได้

เอกสารทางการค้าของท่านมีมูลค่า จงเก็บมันไว้เสมอ

3

อย่าปล่อยให้มีประวัติเช็คคืนเพราะ มีผลต่อประวัติการขอสินเชื่อ

เช็คคืนที่เจ้าของธุรกิจสั่งจ่ายไป อาจ แสดงถึงความสามารถในการจัดการด้านการ เงินหรือสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอของธุรกิจ เพือ่ ไม่ให้ประวัตเิ ช็คคืนมีผลต่อการพิจารณา คำ�ขอสินเชื่อ ควรหาคนที่ไว้ใจได้ดูแลเงิน หมุนเวียนในบัญชีของคุณให้ราบรืน่ และหาก พบว่ามีกระแสเงินสดไม่พอควรรีบดำ�เนินการ ติดต่อผูร้ บั เช็คเพือ่ ขอผ่อนปรนระยะเวลาการ ชำ�ระเงินใหม่และเปลีย่ นเช็คทีม่ กี �ำ หนดเวลา ทีส่ ามารถจัดการได้ทนั เวลา

เอกสารทีแ่ สดงถึงผลการดำ�เนินงานของ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีซ้ือ/ขาย สำ�เนาใบ กำ�กับภาษี ใบสัง่ ซือ้ สินค้า ใบเสร็จรับเงิน เหล่า นี้เป็นเอกสารที่อาจจำ�เป็นต้องใช้เพื่อนำ�เสนอ ผลประกอบการต่อธนาคาร และจะจำ�เป็นมาก ขึน้ ในกรณีทย่ี อดหมุนเวียนบัญชีไม่สะท้อนรายได้ ของธุรกิจทีแ่ ท้จริง สามารถใช้เอกสารเหล่านี้ ประกอบขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ ในแต่ละพืน้ ที่ (กรุณาติดต่อผูด้ แู ลความสัมพันธ์ ลูกค้าในพืน้ ทีข่ องท่าน เพือ่ ปรึกษาถึงแนวทาง การนำ�มาใช้กอ่ นทุกครัง้ )


นคือฟันเฟืองของการพิจารณาสินเชือ่ 8 หลัหลักประกั กประกันที่ดีทีสุดสำ�หรับการขอสินเชื่อ คือ สถาน

6

แหล่งรายได้และภาระหนีส้ นิ รวม คือแหล่ง ที่มาของวงเงิน

แม้ ว่า บางครั้ง หลั ก ประกั น จะมี มูล ค่ า มากกว่าวงเงินที่ขอสินเชื่อธนาคารอาจอนุมัติ วงเงินที่ตำ่�กว่าที่ขอ เนื่องจากธนาคารไม่ได้ พิจารณาตามมูลค่าหลักประกันเพียงอย่างเดียว ธนาคารยังดูภาระหนี้สินรวมหรือจำ�นวนเงินที่ ท่านสามารถผ่อนชำ�ระได้ในทีส่ ดุ ด้วย ซึง่ ความ สามารถในการผ่อนชำ�ระดังกล่าวก็ดไู ด้จากแหล่ง รายได้ของกิจการนัน่ เอง

ประกอบกิจการรองลงมาคือหลักประกันทีค่ ณ ุ มีไว้ครอบครอง แต่ไม่ได้ใช้เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจการ อาทิ ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง หรือเครือ่ งจักร หลักประกันบางชนิดอาจมีมลู ค่าด้อยกว่าหลัก ประกันอืน่ หรืออาจไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ขึน้ อยูก่ บั ความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์ของ แต่ละธนาคาร ได้แก่ สิทธิการเช่า ทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่มเี อกสารสิทธิ์ หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ เช่น โฉนดหลังแดง สค.1 ภบท.5 เป็นต้น ควรปรึกษากับธนาคารถึงนโยบายในการรับหรือไม่รับหลัก ประกันนัน้ ๆ รวมถึงวงเงินทีใ่ ห้ได้เทียบกับมูลค่าหลักประกัน เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง โดยทัว่ ไปวงเงินทีธ่ นาคาร อนุมัติให้จะอยู่ระหว่างร้อยละ 60-95 ของมูลค่าหลักประกัน

มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้ 9 ไม่ในการปล่ อยสินเชื่อประเภทที่ไม่ใช้หลัก

7

เตรียมวางแผนการเงินไว้ให้พร้อม

เตรียมพร้อมดี มีชยั ไปกว่าครึง่ การขอ สินเชือ่ ทีด่ จี �ำ เป็นต้องมีการเตรียมพร้อมก่อน เสมอ นอกเหนือจากเอกสารประกอบต่างๆ แล้ว สิง่ ทีท่ า่ นจำ�เป็นต้องทำ�คือ ประเมินแผนการ เงินเท่าไร รายได้โดยประมาณต่อปีเป็นเท่าไร สามารถใช้หลักประกันอะไรได้บา้ ง ประเมิน จากเงื่อนไขของแต่ละธนาคารแล้วน่าจะได้ วงเงินเท่าไร ถ้าไม่พอมีแผนจะทำ�อย่างไร สามารถชำ�ระคืนได้หรือไม่ ภายในกีป่ ี คำ�ถาม เหล่านีจ้ ะช่วยในการเตรียมพร้อมก่อนดำ�เนิน การเรือ่ งขอสินเชือ่

ประกัน ธนาคารถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น คุณสมบัติของผู้ท่ีจะผ่านการอนุมัติได้ ก็จำ�เป็น ต้องสูงกว่าการขอสินเชือ่ ทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง ประสบการณ์ ยอดหมุนเวียนบัญชี แม้ว่าการ สมัครจะรวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนเท่ากับสินเชือ่ ทีม่ หี ลักประกัน โดยทัว่ ไปอัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ก็มกั จะสูงกว่า (ประมาณร้อยละ 13-30 ต่อปี ขึน้ อยู่ กับประเภทและขนาดของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) ดังนัน้ ในกรณีทม่ี หี ลักประกัน สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือเสนอ หลักประกันประกอบการขอสินเชือ่ กรณีทม่ี หี ลัก ประกันไม่พอ สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ขอใช้บริการค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ ได้เช่นกัน

63


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic การแปรงฟันเป็นวิธีการทำ�ความสะอาดช่องปากที่เราคุ้นเคยกันดี แต่การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอ เพราะการแปรงฟันจะสามารถกำ�จัดเศษ อาหาร คราบต่างๆ บนผิวฟันได้ก็จริงแต่ในบางตำ�แหน่งที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง เช่นตำ�แหน่งซอกฟัน ด้านหลังของฟันซี่สุดท้าย ฟันที่ซ้อนเก ก็เป็นจุดบอดที่การ แปรงฟันทำ�ความสะอาดไม่ได้

ไหมขัดฟัน ใช้อย่างไร วิธีแก้ไขการแปรงฟันที่ยังมีเศษอาหารหรือ คราบติดอยูส่ ามารถช่วยได้ดว้ ยการใช้ไหมขัดฟัน ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้น เพื่อใช้ทำ� ความสะอาดบริเวณซอกฟัน หรือฟันที่ติดกัน ไหมขัดฟันมีลกั ษณะเป็นเส้น มีทงั้ ชนิดทีเ่ คลือบ ขี้ผึ้งและไม่ได้เคลือบขี้ผึ้ง

ประโยชน์ของการใช้ไหมขัดฟัน

1. ช่วยกำ�จัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออก 2. ช่วยทำ�ความสะอาดฟันทีเ่ ราทำ�ความสะอาด ไม่ได้ เช่น ฟันซ้อนเก เราจะใช้แปรงสีฟัน ทำ�ความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง ไหมขัดฟันจะช่วย ได้มาก 3. บริเวณฟันซี่ท้ายๆ ที่แปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง

ไหมขัดฟันมี 2 ชนิด

1. ไนลอน (หรือมัลติฟิลาเมนท์) 2. PTFE (โมโนฟิลาเมนท์)

ไหมขัดฟันชนิดไนลอนมีทงั้ ทีเ่ ป็นแบบเคลือบ และไม่เคลือบ และมีหลายรสชาติ เนื่องจาก ไหมชนิดนี้จะประกอบด้วยเส้นใยไนลอนบางๆ หลายเส้นจึงอาจเกิดการฉีกขาด โดยเฉพาะบริเวณ ที่ฟันค่อนข้างชิดกันแน่น ในขณะที่ไหมขัดฟัน ชนิด PTFE ทีม่ รี าคาแพงกว่า จะสามารถเลือ่ นเข้า สู่ซอกฟันได้ง่ายกว่า รวมทั้งมีความเหนียวกว่า ถ้าใช้อย่างเหมาะสม ทั้งสองชนิดจะช่วยกำ�จัด คราบแบคทีเรียและเศษอาหารได้อย่างดี

วิธีการใช้ไหมขัดที่ถูกต้อง

1. เริม่ ต้นด้วยการดึงไหมขัดฟันให้ยาวประมาณ 18 นิ้ว และพันไหมไว้กับนิ้วกลางทั้งสองข้าง โดยเหลือไหมประมาณ 2-3 นิว้ ไว้ส�ำ หรับขัดฟัน 2. ใช้นี้วชี้ และหัวแม่มือในการควบคุมไหมให้ ไหมขัดฟันผ่านร่องฟันที่ติดกัน ผ่านลงไปจนถึง ก้นร่องเหงือก แล้วโอบรอบฟันไปด้านใดด้านหนึง่

64

ดึงขึน้ ลง 4-5 ครัง้ เลือ่ นไหมขึน้ ลงเบาๆ ระหว่าง ซอกฟัน 3. ขัดเบาๆ ที่ฐานฟัน โดยระวังอย่าใช้แรงมาก เกินไปให้ไหมเพราะอาจจะทำ�ให้ไหมบาดถูกเนือ้ เยื่อเหงือกได้

4. ปล่อยเส้นไหมที่สะอาดออกมาเพื่อทำ�ความ สะอาดฟันซี่ต่อไป 5. ในการเอาไหมออกจากฟัน เข้าใช้วธิ เี ลือ่ นไหม ไปข้างหน้าและหลังจนไหมออกจากฟัน


65


Horoscope

ทำ�นายดวงชะตาราศี ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557 ราศีเมษ

Aries

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม ช่วงนีม้ กั เกิดเหตุการณ์ผนั ผวนทำ�ให้เกิดความเครียด ความกังวลและ เรือ่ งผิดหวัง หรือบางทีเป็นเรือ่ งน่าตกใจ โดยเฉพาะเรือ่ งเลือดตก ยางออก หรือการป่วยไข้ทเ่ี กิดอย่างกะทันหัน ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างสดใส จะมีคนรักช่วยเป็นคูค่ ดิ ช่วย เป็นกำ�ลังใจ รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือ คนโสดจะได้พบรักกับคนทีม่ ี ฐานะทีส่ งู กว่า และอาจจะสูงวัยกว่าด้วย ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั อยูใ่ นช่วงทีด่ ี โดยเฉพาะคนทีม่ ธี รุ กิจส่วนตัว ส่วนคนทีม่ งี านประจำ�ก็พอมีโชคจากเงินพิเศษอาจจะเป็นงานเสริม รวมทัง้ มีโอกาสทีจ่ ะได้โชคแบบลาภลอย

ราศีพฤษภ

ราศีกรกฎ Cancer

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ช่วงนีจ้ ะยุง่ ๆ มีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางอยูบ่ อ่ ยครัง้ นอกจากเรือ่ งทีต่ อ้ ง เหน็ดเหนือ่ ยแล้ว ก็จะมีเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูงในช่วงนี้ การเดิน ทางควรใส่ใจกับยานพาหนะให้มาก ด้านความรัก เป็นไปอย่างราบรืน่ ไม่มเี รือ่ งทีท่ �ำ ให้ตอ้ งกังวลใจพอ มีลาภเล็กๆ น้อยๆ จากคนรักอยูบ่ า้ ง ส่วนคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงศึกษาดูใจกัน มิตรภาพยังคงย่�ำ อยูก่ บั ที่ ไม่ได้คบื หน้าไปไหนแต่กไ็ ม่ได้ถดถอยลง ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั มีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างมาก แต่จะเป็นรายจ่าย กับเรือ่ งทีไ่ ม่คาดหมายไว้ แต่การเงินก็ยงั ไม่มปี ญ ั หาแต่คงต้องสำ�รอง เงินไว้บา้ ง

Taurus

ราศีสิงห์ Leo

ช่วงนีช้ วี ติ ไม่สบายนัก มีภาระในเรือ่ งงานประจำ�และภาระในเรือ่ งส่วนตัว แต่ขณะเดียวกันก็มีธุระที่ต้องวุ่นอยู่กับเรื่องบริวารลูกหลานที่ต้อง วิง่ จัดการทำ�ธุระให้แทน ระยะนีจ้ ะเหน็ดเหนือ่ ยกับเรือ่ งรอบๆ ตัว

ชีวติ ในช่วงนีต้ อ้ งใส่ใจกับสุขภาพให้มากๆ มักจะมีแต่เรือ่ งเครียดๆ และ จะทำ�ให้สติไม่คอ่ ยอยูก่ บั เนือ้ กับตัว เสีย่ งกับการทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ยๆ คุณจะพบกับเรือ่ งทีท่ �ำ ให้อารมณ์เสียหรือมีอารมณ์โกรธอยูบ่ อ่ ยๆ ด้านความรัก ช่วงนีก้ �ำ ลังดีวนั ดีคนื โอกาสทีจ่ ะได้พบรักหรือสมหวัง ในความรักค่อนข้างมาก แต่กต็ อ้ งระวังกับโชคในลักษณะนี้ เพราะ อาจจะเกิดปัญหารักสามเส้าหรือเรือ่ งหึงหวงกันได้งา่ ยๆ ด้านการเงิน มีแต่เรือ่ งเสียเงิน สลับกับการได้รบั เงิน เฉลีย่ แล้วก็คง เสมอตัว แต่จะมีโชคมีลาภลอยเข้ามาอยูเ่ สมอๆ แต่จะไม่มเี งินเหลือ เก็บในช่วงนี้ และต้องระวังทรัพย์สนิ สูญหายหรือถูกโจรกรรม

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน

ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างจะมึนตึงต่อกัน อาจจะเป็นเรือ่ งการ งานทำ�ให้เครียดจนมีอาการหงุดหงิด ทำ�ให้ความสัมพันธ์ไม่สจู้ ะดี ต้องระวังท่าทีการแสดงอารมณ์ให้มาก ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งต้องใช้จา่ ยค่อนข้างมากเกีย่ วกับลูกหลาน บริวารในครอบครัว หรือมีเรือ่ งเสียเงินจากความผิดพลาดในงาน จะต้องระวังเป็นพิเศษกับเรือ่ งการไว้เนือ้ เชือ่ ใจคนในเรือ่ งเงินทอง

ราศีเมถุน

Gemini

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม ชีวติ ในช่วงนีจ้ ะพบกับการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ จะได้รบั ตำ�แหน่งงานใหม่ จะมีการโยกย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือบางทีกไ็ ด้เดินทางไกลๆ จะได้รบั บริวาร หรือมีผชู้ ว่ ยเหลือเพิม่ ขึน้ แต่กต็ อ้ งใส่ใจกับคนในครอบครัว ด้านความรัก ช่วงนีย้ งั ไม่แน่ไม่นอน คนทีอ่ ยูใ่ นช่วงศึกษาดูใจกันคง ต้องอดทนและใช้ความพยายามเพือ่ พัฒนามิตรภาพให้มคี วามมัน่ คง ยัง่ ยืนมากขึน้ คนมีครอบครัวต้องอดกลัน้ ให้มาก ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างมาก และจะเป็นรายจ่ายที่ เป็นภาระในครอบครัวหรือเป็นรายจ่ายประจำ� แต่ยงั พอมีโชคในเรือ่ ง การเก็งกำ�ไร จะมีลาภลอยอยูบ่ า้ ง การใช้จา่ ยก็ยงั ไม่ตอ้ งกังวลอะไร

66

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน

ราศีกันย์

Virgo

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ชีวติ ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั คนทีต่ อ้ งทำ�งานกับความเสีย่ งอย่าประมาท เพราะ มีโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายจากความเลินเล่อ และอาจจะเกิดเรือ่ ง เลือดตกยางออกได้ หรือมีเรือ่ งเป็นปากเสียงเพราะความผิดพลาด ด้านความรัก ช่วงนีร้ าบรืน่ ดี แต่มเี รือ่ งจุกจิกหยุมหยิมมารบกวน อารมณ์อยูบ่ า้ ง และเครียดได้งา่ ย คงต้องระมัดระวังอย่าให้ไประบาด ใส่คนรักเพราะอาจมีปากเสียงกระทบกระทัง่ อย่างไม่จ�ำ เป็นเกิดขึน้ ด้านการเงิน ช่วงนีอ้ าจจะมีปญ ั หาเกิดขึน้ บ้าง ประเภทเงินขาดมือ ถูกผิดนัดในการชำ�ระเงิน หรือบางทีกเ็ สียเงินเพราะเสียรูค้ นอืน่ จะ ต้องระวังในเรือ่ งการใช้จา่ ยเงิน


ราศีตุลย์

Libra

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน

ช่วงนี้มีโอกาสเดินทางไกล แต่ต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายไว้บ้าง จะถูกหลอกให้เสียทรัพย์เกินความเป็นจริง แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ เป็นการแลกกับความสุขใจที่ได้รับ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่สดู้ นี กั อาจเป็นได้ทง้ั การมีปากเสียงกับคนรัก หรือมีเรือ่ งทีท่ �ำ ให้ตอ้ งเป็นกังวลใจกับคนรัก มีแต่เรือ่ งไม่ราบรืน่ นักที่ เกีย่ วกับญาติของคนรักควรหาทางตัง้ รับให้ดๆี ด้านการเงิน มีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูง จะมีโอกาสเกิดปัญหาเงิน ขาดมือหรือหมุนเงินไม่ทนั คนค้าคนขายควรจะต้องวางแผนการขาย ในช่วงนีใ้ ห้ดี เพราะรายได้ทจ่ี ะเข้ามาจะลดลงจนอาจจะเป็นปัญหา

ราศีพิจิก

Scorpio

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ช่วงนีค้ อ่ นข้างดีขน้ึ กว่าทีผ่ า่ นมา แต่ปญ ั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ มาก็ยงั ไม่ จางหายไป ต้องวางแผนการใช้ชวี ติ ให้รอบคอบ ทัง้ เรือ่ งความขัดแย้ง เรือ่ งอุบตั เิ หตุทย่ี งั มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้้ ด้านความรัก ช่วงนีย้ งั ลุม่ ๆ ดอนๆ ไม่สจู้ ะดีนกั มีโอกาสทีจ่ ะเกิด เรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกัน พบกับเรือ่ งทีไ่ ม่ถกู ใจทีถ่ กู ปกปิดซ่อนเร้นไว้ คนมี ครอบครัวระวังปัญหากระทบกระทัง่ กับญาติๆ ของคนรักไว้ดว้ ย ด้านการเงิน ช่วงนีเ้ ริม่ ค่อยๆ ราบรืน่ ขึน้ แต่กย็ งั ไม่นา่ วางใจ เงิน ทองก็ยงั ไม่มคี วามมัน่ คงมากนัก อาจจะมีการขาดมือได้ในบางช่วง เวลาแต่กย็ งั สามารถประคับประคองให้ผา่ นไปได้

ราศีธนู

Sagittarius

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

จะวุน่ อยูก่ บั เรือ่ งภายในบ้านหรือเป็นเรือ่ งส่วนตัว จะมีธรุ ะทีเ่ กีย่ วกับทีอ่ ยู่ อาศัย บางทีกเ็ ป็นการย้ายทีอ่ ยูใ่ นช่วงนี้ ชีวติ ค่อนข้างจะราบรืน่ ดี แต่อาจ จะมีภาระทีท่ �ำ ให้เหน็ดเหนือ่ ยวุน่ ๆ ในช่วงนี้

ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่สดใสนักแต่กเ็ ป็นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ทีม่ า รบกวนจิตใจ คงต้องระมัดระวังเรือ่ งการใช้ค�ำ พูดคำ�จา และอาจทำ�ให้ จิตใจหงุดหงิด แล้วพาลจากเรือ่ งเล็กน้อยเป็นการมีปากเสียงกันได้ ด้านการเงิน ค่อนข้างดีจะได้รบั เงินในช่วงนี้ และอาจจะเป็นเงิน ก้อนใหญ่ทเี ดียว หากอยากจะซือ้ ทรัพย์สนิ ลงทุนในหลักทรัพย์กพ็ อมี โอกาสดีๆ ในช่วงนี้ แต่ควรมีเงินสำ�รองไว้บา้ ง

ราศีมังกร

Capricorn

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ เหตุการณ์ในช่วงนีไ้ ม่สดู้ นี กั จะพบกับปัญหาทีไ่ ม่ราบรืน่ กับเรือ่ งทีอ่ ยู่ รอบๆ ตัว ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างพีน่ อ้ งหรือคนในครอบครัว หรือบางทีอาจมีเรือ่ งหนักใจเพราะผูใ้ หญ่ปว่ ยไข้ ด้านความรัก ระยะนีค้ อ่ นข้างวุน่ ๆ อยูบ่ า้ ง เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้ายเหมือน คนทีม่ ปี ญ ั หาในเรือ่ งอารมณ์แปรปรวน แต่กเ็ ป็นเพียงเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ตามประสาลิน้ กับฟัน และจะมีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางห่างกันไปบ้าง ด้านการเงิน ช่วงนีค้ อ่ นข้างดีขน้ึ รายจ่ายต่างๆ เริม่ ลดลงไปบ้าง ทำ�ให้สถานะการเงินดีขน้ึ คนค้าคนขายก็เริม่ มองเห็นรายได้ทก่ี ระเตือ้ ง ขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา พอมีโอกาสได้รบั เงินก้อนใหญ่ๆ ในช่วงนีด้ ว้ ย

ราศีกุมภ์

Aquarius

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ระยะนีม้ ขี า่ วดีในเรือ่ งการงาน หรือบางทีอาจได้เดินทางไปต่างแดน บางท่านก็จะวุน่ วายอยูก่ บั เรือ่ งการปรับปรุงทำ�บ้านใหม่ หรืออาจจะ มองหาบ้านใหม่ๆ ในช่วงนี้ แต่พอมีโชคมีเงินทองในระยะนีอ้ ยูบ่ า้ ง ด้านความรัก ช่วงนีย้ งั ต้องระวังจะเกิดปากเสียงกันขึน้ ได้ โดย เฉพาะคนทีเ่ ป็นพ่อบ้านแม่เรือนจะมีเรือ่ งขัดใจกัน เพราะเรือ่ งการใช้ จ่ายเงินทีม่ คี วามเห็นไม่ตรงกัน ระวังจะกลายเป็นเรือ่ งเป็นราวได้ ด้านการเงิน เริม่ ดีขน้ึ จะมีโชคเรือ่ งการเงินแต่จะเป็นโชคแบบ ระยะสัน้ ๆ ไม่ใช่โชคแบบถาวร การใช้จา่ ยในระยะนีจ้ งึ ยังต้องใช้อย่าง ระมัดระวัง อย่ามองว่ามีมากแล้วก็ใช้มาก ประหยัดไว้จะดีกว่า

ราศีมีน

Pisces

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

ช่วงนีไ้ ม่ราบรืน่ นัก มีโอกาสจะเกิดเรือ่ งรุนแรงหรือเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ อย่างไม่คาดหมายในช่วงนี้ หรือบางทีกม็ ขี า่ วร้ายๆ อาจจะมีแต่เรือ่ ง เครียดๆ เป็นช่วงเวลาทีต่ อ้ งใช้สติและมีความหนักแน่น ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั มีเรือ่ งทีจ่ ะเกิดปากเสียงกันอย่างแรงๆ หรือบางทีคนรักก็จะประสบกับอุบตั เิ หตุเจ็บป่วยในช่วงนีค้ วามรักจะไม่ ราบรืน่ นัก คงต้องใส่ใจกับคนรักให้มากเป็นพิเศษ ด้านการเงิน มีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างมากอยูต่ ลอดเวลา บางทีจ�ำ เป็น ต้องใช้เงินเก็บออกมาใช้จา่ ยในช่วงนี้ มีเรือ่ งจะต้องเสียเงินเป็นจำ�นวน สูงๆ ได้ แต่ยงั ไม่กระทบกับฐานะการเงินมากนักยังพอใช้จา่ ย

67


Let’s Talk Surat Thani Text / Photo : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549)

โคขุนศรีวิชัย

ในปัจจุบันการเลี้ยงโคของเกษตรกรในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของการเลีย้ งโคของเกษตรกรทัง้ ประเทศ ถึงแม้ว่าการเลี้ยงสัตว์จะไม่ใช่อาชีพหลักของ คนในภาคใต้ อย่างไรก็ตามหากเราย้อนดูประวัติศาสตร์ ของภาคใต้ วัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยง โคอยู่คู่กับภาคใต้มาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งพบเห็นได้จากการ ทำ�การเกษตรแบบผสมผสานและยังปรากฏหลักฐานการนำ� เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับการเลี้ยงโค (โดยเฉพาะการนำ� เอาวัตถุดบิ ทีม่ ใี นพืน้ ทีม่ าใช้เป็นอาหารสำ�หรับเลีย้ งโค) รวมทัง้ การปรุงอาหารท้องถิน่ ทีม่ สี ว่ นประกอบของเนือ้ สัตว์ทที่ �ำ การ เลี้ยงในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคในภาคใต้ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ ส่งเสริมการนำ�ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการเลีย้ งโคเพือ่ สร้าง เนื้อโคที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ขึ้นมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ กลุ่มคนรักโคในการผลักดันให้เกิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยง โคเนื้อในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้แนวคิดการสร้างแบรนด์ให้กับเนื้อโคที่มาจากการเลี้ยง ของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้ เคียงในชื่อ “โคขุนศรีวิชัย”

68

เนื้อคุณภาพ เพื่อสุขภาพ

@Surat ฉบับนีผ้ มขอชวนชาวสุราษฎร์ธานีมากะเทาะไอเดีย “โคขุนศรีวชิ ยั ” กับ รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นักวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัลผล งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 2556 สาขาวิจัยและพัฒนา จาก สำ�นักงานคณะกรรมการอำ�นวยการจัดงาน “รางวัลไทย” ซึ่งได้ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกพิจติ ร กุลละวณิชย์ องคมนตรีเมือ่ เดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ น มาจากผลงานการนำ�งานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน รศ.ดร.โอภาส เป็ น ผู้ หนึ่ งที่ มี ส่ วนในการผลั กดั นให้ เ กิ ด โครงการ “โคขุนศรีวิชัย” ร่วมกับ คุณบันเทิง ทิพย์มณเฑียร นักวิชาการสัตวบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการสนับสนุนจาก หลายๆ ฝ่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงานปศุสัตว์เขต 8 สำ�นักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายเกษตรกรชมรม โคเนือ้ จังหวัดเพือ่ พัฒนาเครือข่ายผูเ้ ลีย้ งโค พ่อค้า ผูป้ ระกอบการขายอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ และ ปรับมาตรฐานการเลีย้ งโค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึน้ เป็นครัง้ แรก และได้ขยายเครือข่ายครอบคลุม ไปถึงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รศ.ดร. โอภาส กล่าวกับ @Surat ว่า โคขุน ศรีวชิ ยั ไม่ใช่พนั ธุโ์ ค เช่นเดียวกับ โคขุนโพนยางคำ� ทีห่ ลายๆ ท่านเข้าใจผิดว่าคือพันธุโ์ ค แต่จริงๆ แล้ว คำ�ว่า “โพนยางคำ�” หรือ “ศรีวิชัย” เป็น แบรนด์ทถี่ กู สร้างขึน้ มาซึง่ เกิดจากการนำ�เอาพืน้ ที่ ที่ทำ�การเลี้ยงโคหรือเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม ประจำ�ท้องถิ่นเป็นที่มาของการตั้งชื่อ “โคขุน ศรีวชิ ยั ” จึงเป็นแบรนด์ทสี่ ร้างขึน้ มาเพือ่ สะท้อน ให้เห็นเอกลักษณ์รูปแบบการเลี้ยงโค การเลี้ยงที่ มีความเป็นเอกลักษณ์ซงึ่ เกิดจากการใช้ภมู ปิ ญ ั ญา ท้องถิน่ โดยการนำ�เอาผลพลอยได้จากปาล์มน้�ำ มัน และอุตสาหกรรมปาล์มน้ำ�มันมาใช้เลี้ยงโคทำ�ให้ เนือ้ โคทีไ่ ด้อดุ มไปด้วยสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย ซึง่ เป็นทีม่ าของแบรนด์ “โคขุนศรีวชิ ยั ” และสโลแกน “เนื้อคุณภาพ เพื่อสุขภาพ”


ในปัจจุบนั พืน้ ทีส่ �ำ หรับปลูกหญ้าเพือ่ ใช้เลีย้ งสัตว์ ในภาคใต้มีจำ�นวนลดลงมากจึงมีแนวคิดในการ ส่งเสริมการใช้ผลพลอยได้จากปาล์มน้ำ�มันและ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำ�มัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ หลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาใช้ทดแทนใน การเลี้ยงโค ทั้งนี้การสร้างแบรนด์ “โคขุน ศรีวชิ ยั ” ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร ที่เลี้ยงโคและช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดย การช่วยกันเผยแพร่และประดิษฐ์เมนูอาหารที่ ทำ�จากเนื้อโคขุนศรีวิชัยให้เป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาชิม รศ.ดร.โอภาส กล่าวว่า เนื้อโคขุนศรีวิชัย สามารถนำ�ไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

เช่น สเต็ก (Steak) ปิง้ ย่าง (Grill) เนือ้ แดดเดียว หรือแม้กระทั่งแหนมและไส้กรอกโคขุนศรีวิชัย ในปัจจุบนั มีรา้ นคนเกษตร Farm and Restaurant ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดพัทลุงเป็นร้านต้นแบบที่ เข้าร่วมในการผลักดันโคขุนศรีวชิ ยั ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ แวะเวียนมาเยี่ยมชมปักษ์ใต้บ้านเรา ทั้งนี้การได้รับความร่วมมือจากภาคส่วน อื่นๆ ถือเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการสร้าง แบรนด์โคขุนศรีวิชัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถร่วม กันส่งเสริมการเลี้ยงโคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น การสร้ า ง แบรนด์ “โคขุนศรีวิชัย” ได้ด้วย โดยการบรรจุ เมนูที่ทำ�จากเนื้อโคขุนศรีวิชัย ลงไปในรายการ

อาหารของร้าน ซึ่ง รศ.ดร.โอภาส กล่าวกับ @Surat ว่าขณะนีจ้ งั หวัดสุราษฎร์ธานีโดยความ ร่วมมือจากหลายภาคส่วนกำ�ลังผลักดันให้เกิด ร้าน “โคขุนศรีวชิ ยั ” ขึน้ เพือ่ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ และอาหารภายใต้แบรนด์ “โคขุนศรีวิชัย”

ในแง่ธุรกิจในปัจจุบันเนื้อโคมีราคาสูง ขึ้นเนื่องจากความต้องการในการบริโภค ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ในด้านอุปทานหรือ จำ�นวนผู้เลี้ยงโคมีอยู่ไม่มากนัก จึงเป็น ปัจจัยทีช่ ว่ ยทำ�ให้ผเู้ ลีย้ งโคมีรายได้เพิม่ มาก ขึ้นจากระดับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะดำ�เนินการเพื่อเป็นการส่ง เสริมให้มกี ารเลีย้ งโคและการสร้างแบรนด์ “โคขุนศรีวิชัย” ในปีนี้ รศ.ดร. โอภาส กล่าวว่า ในปลายปีนจี้ ะจัดให้มกี ารประกวด โคเนือ้ ชิงถ้วยรางวัล โดยหากท่านใดต้องการ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดย ตรงที่ รศ.ดร.โอภาส พิมพา โทร. 077355-453 เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยกันพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกัน สร้างแบรนด์ “โคขุนศรีวิชัย เนื้อคุณภาพ เพื่อสุขภาพ” ให้เป็นที่รู้จัก

69


For someone in mind

(ติิดไม้ติดมือ)

Text / Photo : ช่อมาลี

@Surat ฉบับนี้ขอตามกระแสบริโภคเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำ�ลังเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากมีสินค้า Organic ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ที่วางขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ทั่วๆ ไป จากกระแสนิยม ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ตกเทรน ติดไม้ติดมือฉบับนี้ก็ขอตามกระแสพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับคำ�ว่า Organic และผลิตภัณฑ์ Organic ของ คนสุราษฎร์เพื่อจะมาช่วยยกคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ชาวสุราษฎร์ธานีของเราได้ใช้กันนะคะ

จุลินทรีย์ .. ดีได้แรง .. แบ่งกันใช้ .. ในครัวเรือน คำ�ว่า “Organic” หมายถึง สิ่งที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น น้ำ�ตาล ฝ้าย อินทรีย์ ฯลฯ ไม่ก่อผลเสียต่อสุขภาพทั้งของผู้ผลิต ผู้บริโภค และไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ยังคงความสมดุล และ สมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งสวัสดิภาพและความสมดุลยั่งยืน ของพืช คน สัตว์ สิง่ แวดล้อม หลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการดูแล ธรรมชาติด้วยกัน เห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ Organic ไม่เพียงแต่ไม่ทำ�ลายสิ่ง แวดล้อมแล้วยังไม่เป็นอันตรายต่อ พืช คน สัตว์ อีกด้วย ดังนั้น จากความตระหนักและสำ�นึกรูร้ กั สิง่ แวดล้อม จึงก่อเกิด “ผลิตภัณฑ์ สีเขียว” ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทีม่ งุ่ เน้นการประยุกต์ ธรรมชาติในการดูแลธรรมชาติด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วย

70


ดูแลสุขลักษณะของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี และผู้ที่สนใจ ทีต่ อ้ งการแก้ปญ ั หาตัง้ แต่ตน้ เหตุโดยเริม่ จากครัวเรือน ด้วย การใช้แบคทีเรียย่อยสลายของเสีย กำ�จัดกลิ่นเหม็นจาก แก๊สไข่เน่า เช่น กรณีส้วมเต็มเกิดกลิ่นตีย้อน สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์เทลงในโถส้วม 1 ซอง แล้วราดน้�ำ ตาม ใช้ตดิ ต่อ กัน 2-3 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะ เห็นผลของการทำ�งานของจุลินทรีย์ชัดเจนทีเดียว หรือใช้ กรณีปอ้ งกันท่อน้�ำ ทิง้ อุดตันจากเศษอาหารและไขมัน โดย เทผลิตภัณฑ์สีเขียวนี้ลงซิงค์ล้างจานหลังเลิกใช้น้ำ�ครั้งละ ครึ่งซอง แล้วราดน้ำ�ตาม และควรใช้ซ้ำ�ทุก 15-30 วัน เพือ่ ช่วยแก้ปญ ั หาอย่างถาวร โดยผลิตภัณฑ์สเี ขียวดังกล่าว ไม่มีสารเคมี ไม่ทำ�ลายสุขภัณฑ์ ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 100% เพราะผ่านการทดลองจากห้อง ปฏิบัติการและพื้นที่จริงมานานหลายปี สามารถสัมผัสได้ อย่างปลอดภัยต่อทุกๆ ครัวเรือน และประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดปัญหาส้วมเต็มแก้ปัญหาด้วยตัวเองง่ายๆ กับ

จุลนิ ทรียส์ �ำ เร็จรูป ในราคาเบาๆ แค่กล่องละ 60 บาทเท่านัน้ ค่ะ และยัง มีผลิตภัณฑ์สีเขียวอีกหลายชนิดที่มาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นไม่แพ้กันคือ กำ�จัดกลิ่นเหม็นกองขยะ กลิ่นแก็สไข่เน่าในท่อระบายน้ำ� บำ�บัดน้ำ�เน่า เสียในคูคลอง กำ�จัดหนอน แมลงวันในฟาร์มและกองขยะ บ่อดักไขมัน สะสม โดยไม่ต้องง้อสารเคมีเช่นกันค่ะ หากครัวเรือนใด หรือท่านใดเล็งเห็นผลกระทบจากขยะอินทรียห์ รือ ขยะเปียกต่างๆ ทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหารและ ทีส่ �ำ คัญสิง่ ปฏิกลู ทีเ่ กิดจากมนุษย์โดยตรงทีต่ อ้ งขับถ่ายออกมาทุกวัน โดย ปริมาณก็ขนึ้ อยูก่ บั จำ�นวนสมาชิกในครอบครัว แต่ละครอบครัว ข้อดีของ จุลินทรีย์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ สามารถลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำ�วัน เนื่องจากสารเคมีมีผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภท โดยเฉพาะผู้ที่ อยูอ่ าศัยทีม่ กี จิ วัตรประจำ�วันต้องปล่อยน้�ำ ทิง้ ปนเปือ้ นคราบไขมัน การหัน มาใช้สารชีวภาพถือเป็นทางเลือกทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สำ�หรับผูท้ หี่ นั มาสนใจสิง่ แวดล้อมรอบตัว ไม่วา่ จะเป็นชีวติ ความเป็นอยู่ อาหารการกิน สุขภาพ ไม่อยากพึง่ พาสารเคมี คำ�นึงถึง ผืนดิน ผลิตผล ระบบนิเวศและ ชุมชน สินค้า Organic คือ แนวทางที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ “แข้บๆ มาช่วยกันเริ่มดูแลสุขภาพรอบตัวเรา และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี แบบยั่งยืนของชาวสุราษฎร์ธานีกับผลิตภัณฑ์สีเขียว จุลินทรีย์สำ�เร็จรูปใน ครัวเรือนกันเถอะพ่อแม่พี่น้องเห้อ..”

สนใจซื้อสินค้าทั้งปลีกและส่งได้ที่ • คุณสันติภาพ จันทร์แก้ว (คุณโน้ต)

ปากซอยอำ�เภอ 13/1 ถ.อำ�เภอ โทร.077-953-080, 080-535-9290, 085888-2832 Facebook : ร้านหมออนามัย ID Line : blackman_cj ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กระทรวงพาณิชย์

71


The Bird Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกแต้วแล้วอกเขี ย ว Hooded Pitta ข้อมูลเพิ่มเติม :

นกแต้วแล้ว อกเขียว นักดูและถ่ายภาพนกมักเรียกสัน้ ๆ อย่างติดปากว่า “ฮู้ดเด็ด” ที่มาจากชื่อ สามัญว่า Hooded Pitta อันหมายถึง ลักษณะของนกชนิดนี้ที่มีหัวสีดำ�ตัดกับลำ� ตัวที่เป็นสีเขียวสด เหมือนใส่ฮู้ดคลุมหัว นัน่ เอง ผูอ้ า่ นคงคุน้ ชือ่ นกแต้วแล้ว (Pitta) หรือนกแต้วแร้ว (จะใช้ ร.เรือ หรือ ล.ลิง ก็ได้ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด) มาจากรายชื่อ สัตว์ป่าสงวนของไทยตาม พรบ.สงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่มีด้วยกัน 15 ชนิด (ทว่าน่าเศร้าทีห่ ลายชนิดค่อนข้าง ชัดเจนว่าไม่มีเหลือให้สงวนแล้ว) ซึ่งมีชื่อ ของ นกแต้วแล้วท้องดำ� ทีใ่ กล้สญ ู พันธุเ์ ป็น อย่างยิ่งรวมอยู่ด้วย นกแต้วแล้วทุกชนิดมีลกั ษณะร่วมกัน คือหางทีส่ นั้ มาก มักกระโดดตามพืน้ ดินเพือ่ หาตัวแมลง ไส้เดือน และสัตว์ขนาดเล็กกิน

72

เป็นอาหาร ในยามพักผ่อนหรือตกใจจะบิน ขึน้ ไปเกาะบนกิง่ ไม้ หลายชนิดมีสสี นั สวยงาม และมีอปุ นิสยั ทีค่ อ่ นข้างระแวง ขีอ้ าย ไม่โชว์ ตัวออกมาให้เห็นง่ายๆ การได้เจอนกแต้วแล้ว ที่แม้จะเป็นชนิดหาไม่ยากจึงยังเป็นเรื่องน่า ดีใจอยู่ดี นกแต้วแล้วอกเขียวนั้นนอกจาก จะมีลำ�ตัวสีเขียวสดแล้ว ยังมีขนที่ท้องและ ก้นเป็นสีแดงฉูดฉาดที่ตัดกันกับสีเขียวจนดู ไม่น่าจะมาอยู่ในนกตัวเดียวกันได้ ขนคลุม หางและขนคลุมปีก (หรือหัวไหล่) เป็นสีฟ้า ที่สว่างจ้าจนเห็นได้แม้ในระยะไกล จัดเป็น นกทีส่ วยงามมากชนิดหนึง่ เลยทีเดียว ในช่วง เดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม เรา สามารถพบนกแต้วแล้วอกเขียว และญาติทมี่ ี ชุกชุมกว่าของมันอย่างนกแต้วแล้วธรรมดา (Blue-winged Pitta) ซึ่งล้วนเป็นนกอพยพ ผ่านเพือ่ ไปทำ�รังตามป่าในช่วงหน้าฝนทัง้ สอง ชนิดได้ตามสวนในบริเวณที่ค่อนข้างร่มชื้น

และมีกอไผ่ใกล้แหล่งชุมชน อย่างล่าสุดมีการพบนกแต้วแล้ว ชนิดใหม่ของเมืองไทยถึง 2 ชนิด ได้แก่ Blue-naped Pitta (Pitta nipalensis) และ Fairy Pitta (Pitta nympha) ทั้ ง สองชนิ ด ยั งไม่ มี ก ารตั้ ง ชื่ อไทยอย่ า งเป็ น ทางการแต่ เจ้าตัวหลังถูกพบเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเมื่อต้นเดือน เมษายนที่ผ่านมาในอุทยานแห่งชาติศรีพัง ผมมีโอกาสได้ ยลโฉมและประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนก ที่เดินทางผ่านแล้วก็ผ่านไปหรือ อาจเป็นนกอพยพผ่านที่ พลัดหลงมาไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆ ก็ได้ภาพที่สมใจซึ่งไม่เคย คาดหวังมาก่อนและก็ดีใจที่ได้มาลงให้ชาว @surat ได้ชม กันนะครับ


73


74


75


76

Profile for atsuratmag

@Surat Magazine volume 4 issue 45  

Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

@Surat Magazine volume 4 issue 45  

Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded