__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


3


4


5


Editor s Talk Volume 4 Issue 44 April 2014

คณะที่ปร�กษา

สงกร�นต์ปนี ตี้ รงกับวันอ�ทิตย์ ที่ 13 เมษ�ยน โดยมีวนั หยุดชดเชยเพิม่ 1 วัน ทำ�ให้มวี นั หยุดรวม เป็น 4 วันติดต่อกัน ฉะนั้นปีนี้ประช�ชนจึงได้เดินท�งกลับภูมิลำ�เน�ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเฉลิมฉลอง เล่นน้�ำ สงกร�นต์ ในสภ�วะทีป่ นี อี้ �ก�ศร้อนม�กกว่�ปีทแี่ ล้ว และจะยังร้อนม�กขึน้ ๆ ห�กยังมีน�ยทุนคิด แต่จะทำ�ล�ยสิง่ แวดล้อม โค่นต้นหม�กต้นมะพร้�วเพือ่ สร้�งหมูบ่ �้ นจัดสรร ไม่มกี �รอนุรกั ษ์ธรรมช�ติ ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหล�น วันนั้นอ�ก�ศจะยิ่งร้อนเป็นทวีคูณ จึงอย�กเตือนพี่น้องช่วยกันดูแลทรัพย�กร ธรรมช�ติ หวงแหนไว้เพื่อลดอุณภูมิคว�มร้อนกันบ้�งครับ นิตยส�ร ฉบับต้อนรับสงกร�นต์วันปีใหม่ไทยนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่�งสูงจ�กหัวหน้� หน่วยอนุรักษ์และจัดก�รต้นน้ำ�พะโต๊ะ จ.ชุมพร “¾§ÈÒ ªÙá¹Á” ขึ้นปก ผู้สร้�งผลง�นเด่นจนได้รับ ร�งวัลม�กม�ย ต�มแนวคิด “คนอยู่ ป†�ยัง” ลูกโลกสีเขียวคือร�งวัลทีย่ เู อ็นมอบให้เข� ผมได้ตดิ ต�ม ผลง�นของเข� โดยน้องแดง เจ้�ของร้�นก�แฟดอยช้�งถนนชนเกษมได้ แนะนำ�ให้ลงประวัติ คุณพงศ� ชูแนม ตั้งแต่ผมเริ่มทำ�นิตยส�รแอทสุร�ษฎร์ ได้ 3 ฉบับ แต่ก็บอกน้องแดงว่� รอไปก่อน จนนิตยส�ร ฉบับที่ 44 จึงได้ลงในคอลัมน์ Exclusive ฉะนั้นพงศ�จึงเป็นบุคคลที่ควรแก่ ก�รยกย่อง เพร�ะเข�สะสมคว�มอดทน คว�มซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นต้นทุนของตัวพงศ�ม�น�น ผมชืน่ ชอบ ก�รทำ�ง�นและวิธีคิดที่ใหม่ๆ เสียสละ ทำ�สิ่งที่ดีๆ ให้บ้�นเกิดของตนเอง แม้บ�งครั้งที่เข�เลือกท�ง เดินไปสู่ก�รเมืองช่วงสั้นๆ ที่ชุมพร แต่นั่นแหละประสบก�รณ์ก�รเมืองที่ถูกส�ดโคลนเข้�ให้เต็มตัว จนเหม็น แต่อย่�งไรก็ดีนักอนุรักษ์ป่�ไม้คนนี้ใจเด็ดส�ม�รถที่จะเอ�น้ำ�จ�กลุ่มน้ำ�หลังสวนชะล้�งให้ หมดและหันกลับม�สูก่ �รสร้�งธน�ค�รต้นไม้ เพือ่ เป็นแบบอย่�งให้อนุชนรุน่ หลังต่อไป ผมขอขอบคุณ น้องแดงเป็นอย่�งสูงที่ได้แนะนำ�บุคคลดีๆ ที่มีคว�มซื่อสัตย์สุจริตในฉบับนี้ นอกจ�กนัน้ นิตยส�ร ได้เปิดคอลัมน์ใหม่เอีย่ มเอ�ใจเย�วชน นักศึกษ�ของวิทย�ลัยและ มห�วิทย�ลัยต่�งๆ ในภ�คใต้ เพือ่ เป็นไอดอลและตัวอย่�งทีด่ ี ทีม่ คี ว�มคิดสร้�งสรรค์ รักถิน่ เกิดและช่วย ประช�สัมพันธ์สถ�นที่ท่องเที่ยวต่�งๆ ของจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี สินค้� OTOP ของฝ�กติดไม้ติดมือ ให้เพือ่ นฝูง ญ�ติมติ ร ร้�นอ�ห�รและโรงแรมต่�งๆ ทีไ่ ปพัก โดยมีก�นต์กมล มุง่ ม�ไพรี นักศึกษ�จ�ก คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เจ้�ของคอลัมน์รว่ มกับช่�งภ�พ มืออ�ชีพม�ต�ฮ�รี เสือนิลและกีรติ เขตต์กำ�ปัง โดยเปิดเป็นคอลัมน์สำ�หรับแฟนคลับส�ม�รถติดต่อ ม�ได้ที่ 077-288-607 เพื่อลงภ�พสวยๆ ในคอลัมน์ Smart Life ต้อนรับอ�ก�ศร้อนเดือนเมษ�ยน เป็นฉบับแรก สนใจลงรูปหรือถ่�ยรูปฟรีติดต่อม�ได้นะครับ ดร.หิรัญ ชคทานนท บรรณาธิการบร�หาร บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโ¦ษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิìตามกฎหมาย หากจะนำาไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำาหรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโ¦ษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างæ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวและเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนผูป้ ระกอบการทีล่ งโ¦ษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ทำานิตยสารไม่จาำ เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดæ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ñô/ñò/òõõó) สิทธิใì นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ผศ.ดร.ณรงค พุทธิช�ว�น ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล ศุภพร ลองดุร�ยางค ปญญา แสงสุร�ยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ สุณิสา วงศเจร�ญ

บรรณาธิการอํานวยการ

พ.อ.(พ�เศษ) ธัญญลักษณ แกวนอย

บรรณาธิการบร�หาร ดร.หิรัญ ชคทานนท

ผูชวยบรรณาธิการบร�หาร ผศ.ดร.นํา้ออย มิตรกุล จํานงค ศร�วุน

ฝายการตลาด

ปร�ชา ชคทานนท มณีรัตน คุมขํา

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒนศิร� สุจ�ตรา กอกิจไพศาล ว�ร�ยะ กลิ�นเสาวคนธ

กราฟฟ�ค ดีไซน วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พ�สูจนอักษร

พ�ชญธิดา ศร�ธิ

ชางภาพ

ษราวุธ พัฒนศิร�

นักเข�ยนรับเช�ญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปร�กษาฝายกฎหมาย สิทธิราช ศร�แกว

ติดต่อสำานักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โ¦ษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


7


9


10


11


12


13


contents

Page

14

Volume 4 Issue 44 April 2014

ËÒ¡¶ÒÁÇ‹ÒªÕÇÔµ¹Õé ·íÒÍÐäÃÊíÒàÃç¨áÅŒÇËÃ×ÍÂѧ ¼ÁµÍºä´ŒàµçÁ»Ò¡Ç‹ÒÊÒÁÒö·íÒãËŒ¤¹ÍÂÙ‹¡Ñº»†Òä´Œ ໚¹µŒ¹áºº¢Í§»ÃÐà·ÈÍÂÙ‹·Õè¾ÐⵍР¨¹ÁÕáÁ‹¹éíÒ´Õ·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·ÈÊÒÂ˹Öè§

Exclusive

24

พงศา ชูแนม

นักสู้ หัวใจสีเขียว เปดป†าท่องเที่ยว เรียนรู้ “คนอยู่ ป†ายัง”

36 Special Report ดนตรีเสริมปญญา

โรงเรียนแหงเมืองคนดี ตอนที่ 2 เนนภาษาเขาสูอาเซียน : โรงเรียนธิดาแมพระ

22

Buddhadasa on my mind ขอบใจ

24

Exclusive พงศา ชูแนม นักสู หัวใจสีเข�ยว เปดปาทองเที่ยว เร�ยนรู “คนอยู ปายัง”

34

Asean Travel บุร�รัมยจากเมืองปราสาทหิน สูเมือง…ปราสาทสายฟา

38 40

Smart Life

P42

Beauty Talk อยาปลอย “สวนเกิน” ใหเปนปญหา

Hotel of the Month

สวรรคของคนรักทะเล Anantara Rasananda Koh Phangan Villa Resort

P46

Eat & Drink

42

Hotel of the Month สวรรคของคนรักทะเล Anantara Rasananda Koh Phangan Villa Resort

46

Eat & Drink พุมเร�ยง พรอมเสิรฟความอรอย

48

My Beloved Tapee Muay Chaiya Under Pressure

50

Letter from England ฉบับที่ 20 อิตาลี ตอนที่ 2

พุมเรียง พรอมเสิรฟความอรอย

P48

My Beloved Tapee

Muay Chaiya Under Pressure


15


contents

Page

16

Volume 4 Issue 44 April 2014

ÊíÒËÃѺ¤¹·ÕèÃÑ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ò§·ÐàÅ ËŒÒÁ¾ÅÒ´ “ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔËÁÙ‹à¡ÒÐÍ‹Ò§·Í§” «Öè§ÊǧÒÁÃÒǡѺÊÇÃ䏡ÅÒ§·ÐàÅ

60 Diary

หมูเกาะอางทอง อัศจรรยแหงทองทะเล

“รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ”

52 Leisure

คําตอบงายๆ... กับรูปรางที่ไดสัดสวน

54

Health Care ศาสตรการแพทยแผนจ�น อีกทางเลือกหนึ่งของการปองกันและแกปญหาสุขภาพ

66

Let’s Talk Surat Thani Forget me not : Beijing อยาลืมฉัน : ปกกิ�ง

58

Favorite Food “กูดเฮลท” อิ�มอยางมีคุณคาดวยตํารับอาหารเพ��อสุขภาพ

68

For someone in mind (ติดไมติดมือ) หรอยแรง ปลาแหง

60

Diary หมูเกาะอางทอง อัศจรรยแหงทองทะเล “รัญชา บร�บาลบุร�ภัณฑ”

70

logisTACtics การควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control System) ตอนจบ

72

The Bird นกตบยุง

62

P58

Good Health & Wellness ฟ�นโยก

Favorite Food

“กูดเฮลท” อิ่มอยางมีคุณคา ดวยตํารับอาหารเพื่อสุขภาพ

P66

Let’s Talk Surat Thani Forget me not : Beijing อยาลืมฉัน : ปกกิ่ง

P68

For someone in mind หรอยแรง ปลาแหง

190/1 หมู 1 ต.มะเร�ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเช�ญรวมบร�จาคเง�นสมทบทุน สรางเทวรูปกวนอูสําร�ด สูง 16 เมตร เกาะสมุย เพ��อเปนที่สักการะ และเปนศูนยรวมของชาวจ�นสุราษฎรธานี

โดยบร�จาคผานบัญช� สมาคมศาลเจากวนอู เลขที่บัญช� 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขายอยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย


17


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

บริษัท พีเพิลมีเดีย จำ�กัด เปิดขุมทรัพย์ความรวยกับงานมหกรรมชี้ช่องรวย สุราษฎร์ธานี 2014 ได้รับเกียรติจากฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธเี ปิดงาน โดยมีณรินณ์ทพิ วิรยิ ะบัณฑิตกุล ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั พีเพิลมีเดีย จำ�กัด, ธีระกิจ หวังมุทติ ากุล นายกเทศมนตรี นครสุราษฎร์ธานี, ปฎิมา จีระแพทย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเปิดขุมทรัพย์ความรวยภาคใต้ในงานมหกรรม ชี้ช่องรวย สุราษฎร์ธานี 2014 ได้รวมกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ มาเปิดบูธแนะนำ�ให้ คนภาคใต้มาเลือกซือ้ ธุรกิจมากกว่า 100 กิจการ อันเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างอาชีพใหม่ๆ ภายใต้คอนเซ็ป SMEs ทำ�เงินง่าย ธุรกิจสุดฮิต ไอเดีย สุดฮอต กระจายความรวยสู่ภูมิภาค ซึ่งมีผู้ประกอบการและนักลงทุนให้ความ สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก เมือ่ วันที่ 4-6 เมษายน 2557 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

18

Vol.44 April 2014


19


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี บริจาคหนังสือให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ไพโรจน์ บุญจันทร์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบหนังสือ ซึง่ ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งจุดบริจาคหนังสือจากประชาชนที่มาใช้บริการที่ห้าง เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำ�ไปจัดวางตามมุมเรียนรู้ประจำ�หอผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทัว่ ไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ออกบูธงานมหกรรมชีช้ อ่ งรวย สุราษฎร์ธานี 2014 วิชัย กิตติกาญจนาภา ผู้จัดการเขตธุรกิจ SMEs 3 พร้อมพนักงาน ธนาคาร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมชีช้ อ่ งรวย สุราษฎร์ธานี 2014 วันที่ 4 - 6 เมษายน 2557 มีประชาชน ผูป้ ระกอบการ นักลงทุน ให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเป็นจำ�นวนมาก ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

20

Vol.44 April 2014

ธนาคารกสิกรไทย

บริจาคเงินให้แก่ศนู ย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พิจติ บัวเลิศ ผูจ้ ดั การเขตการบริการและการขาย เสาวณีย์ ภูมจิ ติ ติ ผูจ้ ดั การสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนธนาคารกรสิกรไทยมอบเงินบริจาค จำ�นวน 1,020,000 บาท ให้แก่ศนู ย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดย มีนายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศกั ดิ์ รองผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ ภารกิจด้าน พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพและนายแพทย์บุญทน ขอประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรณาธิการบริหารนิตยสารแอทสุราษฎร์ ต้อนรับศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุน่ SK 98

ดร.หิรญ ั ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารแอทสุราษฎร์ ครูเก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้การต้อนรับศิษย์เก่าอาจารย์กบ รุน่ SK98 พร้อมคณะทีม่ าเป็นวิทยากรให้ กปปส.สุราษฎร์ธานี ก่อนวันนัดชุมนุมใหญ่ ทัว่ ประเทศ ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ทีเ่ วทีหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้


21


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

ขอบใจ

ในที่สุด เราก็พูดว่า ขอบใจความทุกข์ ขอบใจความทุกข์ ที่มันทำ�ให้เราฉลาด พุทธทาสภิกขุ*

22

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผสู้ ร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549


23


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

พงศา ชูแนม

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำา พะโต๊ะ

(ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้ และประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้)

24


หลายครัง้ ทีเ่ ราได้เห็นข่าวการตัดไม้ทาำ ลายป†า จากหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางโทรทัศน์เกิดขึน้ มากมาย และ ถึงแม้เจ้าหน้าทีไ่ ด้จบั กุมผูก้ ระทำาผิดมาลงโทษแล้ว ก็ยงั มีคนทำาผิด«้าำ อยูเ่ รือ่ ยๆ และยิง่ ไปกว่านัน้ ยังกระทำากัน เป็นกระบวนการ มีการวางแผนสลับ«ับ«้อนขึน้ และนัน่ ย่อมทำาให้เจ้าหน้าทีป่ า† ไม้ตอ้ งทำางานอย่างหนักขึน้ ตามไปด้วย ขณะเดียวกันหัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นน้าำ พะโตะ ได้สร้างแนวคิด “คนอยู ่ ป†ายัง” ปราก¯เป็นผลงานเด่นชัด ในการพลิกฟ„œนลุ่มน้ำาหลังสวน ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง “พงศา ชูแนม”

พงศา ชูแนม นักสู้ หัวใจสีเขียว

เปดป†าท่องเที่ยว เรียนรู้

“คนอยู่ ป†ายัง” เริ่มต้นการทำางานอย่างไร?

พื้นเพครอบครัวเป็นมาอย่างไร?

คุณต�ผมเป็นคนพะโต๊ะ ส่วนครอบครัวผมอพยพม�ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2450 ม�ทัง้ ตระกูล “ศรีสวุ รรณ” พ่อแม่ผมม�จ�กอำ�เภอไชย� ม�อยู่ที่เข�พนมแบก เป็นชุมชนเก่�แก่ ประกอบอ�ชีพทำ�น� ผมมี พี่น้อง 6 คน ผมเป็นคนที่ 3 พ่อเสียตั้งแต่ผมอ�ยุ 11 ปี ผมออก จ�กบ้�นไปเรียนหนังสือก็ตอ้ งอยูค่ นเดียวม�ตัง้ แต่เด็กๆ สมัยก่อนบ้�น ผมอยูใ่ นป่�ไกลม�ก ต้องเดินท�งไปโรงเรียนวันละ 7 กิโลเมตรตัง้ แต่ป.1 และตอนหลังก็ขมี่ �้ ไปโรงเรียน ตอน ป.5 แม่กไ็ ปซือ้ บ้�นใกล้กบั โรงเรียน ทีเ่ ข�พนมแบก จนกระทัง่ จบมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 ทีโ่ รงเรียนไชย�วิทย� และเข้�โรงเรียนป่�ไม้จงั หวัดแพร่ ส่วนระดับปริญญ�ตรี ศึกษ�วิช�เอก พัฒน�ชุมชน สถ�บันร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี ก�รอยูค่ นเดียวม�ตลอดก็เป็น ส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ผมอย�กอยูก่ บั คนอืน่ ไปทีไ่ หนก็ตอ้ งสร้�งเพือ่ นไว้ให้ ม�กๆ ถึงอย่�งไรส่วนหนึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว เพร�ะจะ ได้มีเวล�อ่�นหนังสือ ได้มีเวล�ขบคิดกับตัวเอง กระทั่งปีพ.ศ. 2555 ผมได้ปริญญ�วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�กมห�วิทย�ลัย ร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี

ผมจบโรงเรียนป่�ไม้จงั หวัดแพร่ เป็นโรงเรียนป่�ไม้ทเี่ ดียวของประเทศ ทีเ่ ป็นคว�มฝันของหนุม่ ๆ คนชนบท บรรจุครัง้ แรกเริม่ รับร�ชก�รในตำ�แหน่ง เจ้�พนักง�นป่�ไม้ ระดับซี 2 เงินเดือน 2,205 บ�ท ที่สำ�นักง�นป่�ไม้เขต สุร�ษฎร์ฯ ในปีพ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบันก็เกือบ 30 ปี แล้วก็ทำ�ง�นม�เรื่อยๆ ก็อย�กพิสจู น์แนวคิดของตัวเองทีว่ �่ ระบบร�ชก�รทีท่ �ำ ม�กว่� 100 ปี ไม่น�่ จะถูก เพร�ะว่�ผมไม่ได้มกี ระบวนทัศน์เหมือนคนทีค่ ดิ ปกติ ผมคิดว่�อะไรทีผ่ ดิ ก็ต้องห�แนวท�งแก้ไขใหม่ เช่น วิธีก�รรักษ�ป่� เร�เชื่อแนวคิดตะวันตก ว่�จะต้องตั้งกองกำ�ลัง ติดอ�วุธเดินท�งไปดูแลป่� ไม่ให้คนทำ�ล�ย ซึ่งทำ� แบบนีม้ �เป็น 100 ปี ปร�กฏว่� รักษ�ป่�ไว้ไม่ได้ และถ้�วิธนี ไี้ ม่ถกู จะต้อง ทำ�อย่�งไร ก็ตอ้ งทำ�วิธตี รงกันข้�มเลย โดยก�รสร้�งนักพัฒน� ให้ไปดูแลคน เพือ่ ให้คนไม่ท�ำ ล�ยป่� ผมไม่ให้ลกู น้องแต่งชุดร�ชก�ร ห้�มใส่ชดุ ดำ� ห้�มใส่ ชุดที่ดูแปลกแยกจ�กช�วบ้�น เพื่อจะได้พูดคุยกับช�วบ้�นได้ เพียงระยะ เวล� 2-3 ปี ก็ประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว อย่�งไรก็ต�มนักพัฒน� ต้องมีคว�มเชือ่ ว่� กองกำ�ลังติดอ�วุธไม่ใช่วธิ ี ก�รของมนุษย์ผู้ประเสริฐ นั่นเป็นวิธีก�รของสัตว์ผู้ที่แข็งแรงไปเอ�เปรียบ สัตว์ผอู้ อ่ นแอ เหมือน 3 จังหวัดภ�คใต้ พระเจ้�อยูห่ วั ฯ บอกว่�เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน� โดยไม่มคี �ำ ว่�กองกำ�ลังติดอ�วุธเลย เพร�ะพอติดอ�วุธแล้วจะคุยกัน ไม่รู้เรื่อง นักพัฒน�ก็ใช้หลักเหมือนคนสมัยก่อน ปรัชญ�แรกคือ คุยกันให้รเู้ รือ่ ง เร�น่�จะคุยกันเสียก่อน โดยปกตินกั พัฒน�ป่�ไม้จะรูว้ �่ ใครเป็นคนทำ�ล�ยป่� วิธกี �รทำ�ง�นโดยปกติ พนักง�นป่�ไม้ ต้องรอให้เข�ไปถ�งป่�ก่อนแล้วค่อย จับกุม ในฐ�นคว�มผิดและอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ “¨ับ” คนที่กระทำ�ผิด ก็ถูกจับต�มองค์ประกอบของกฎหม�ย ผมคิดว่�หนึ่งคนถูกจับ หล�ยคนเดือนร้อน โดยเฉพ�ะลูกเมียเข�จะอยูอ่ ย่�งไร และต้นไม้ที่ ถูกตัดเป็นหลักฐ�นก็ไม่ได้ฟนื้ ขึน้ ม� แต่ถ�้ เร�รูว้ �่ พรุง่ นีเ้ ข�จะตัดไม้ วันนี้เร�ไปคุยกันเลยหยุดตัด ในประเด็นบุกรุกป่�ผมไม่เคยมอง คนบุกรุกป่�ไม้ว�่ เป็นคนผิดเลย เพร�ะว่�คุณเคยมีทรัพย์สว่ นตัว เคยมี น.ส.3 เคยมีที่ดิน แต่ในระบบทุน ก็ไปออกกฎหม�ยให้น�ยทุน

25


ยึดที่ดินของคนจนไปโดยชอบด้วยกฎหม�ย เข�ก็หมดทรัพย์ส่วนตัว เข�จึงม�เอ�ทรัพย์สว่ นรวม หรือว่�จะให้ไปยิงเข�ต�ยเพือ่ เอ�ทรัพย์ ส่วนรวมคืนม�ก็เป็นก�รไม่ถูกต้อง แต่ว่�ทรัพย์ส่วนรวมที่เร�ไปเอ� วันนี้ มันใกล้จะหมดแล้ว ผมเชื่อว่�เร�สร้�งคว�มเข้�ใจ และคน ส�ม�รถพูดคุยกันได้ เชื่อว่�ก�รที่มนุษย์พัฒน�ม�กกว่�สัตว์อื่นๆ ก็เพร�ะก�รพูดคุยกัน

ขอบเขตหน้าที่การทำางานในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้�หน่วยอนุรักษ์และจัดก�รป่�ต้นน้ำ� พะโต๊ะ สำ�นักอนุรกั ษ์และจัดก�รต้นน้�ำ กรมอุทย�นสัตว์ป�่ และพันธุพ์ ชื ซึง่ หน่วยง�นอนุรกั ษ์และจัดก�รต้นน้�ำ มีจ�ำ นวน 12 หน่วยทัว่ ประเทศ สร้�งขึน้ ม�เป็นแบบอย่�ง เพือ่ ให้หน่วยง�นอืน่ นำ�ไปปฏิบตั ติ �ม โดยเน้น แนวคิด ใช้วธิ กี �รของประช�ชน ทำ�คว�มเข้�ใจ เหมือนกับเป็นกันชน คว�มรุนแรงระหว่�งรัฐกับประช�ชน กฎหม�ยของรัฐกับคว�มอ่อนแอ ของประช�ชน ถ้�พืน้ ทีไ่ หนรัฐกับประช�ชนทะเล�ะกัน ต้องมีหน่วย ง�นแบบนี้เข้�ไปช่วยเหลือ ไม่ทะเล�ะกันและอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเร� พย�ย�มผลักดันแนวคิดนีไ้ ปสูน่ โยบ�ย สมัยก่อนมีกองกำ�ลังของกรม ป่�ไม้ม�กกว่�กองกำ�ลังกองทัพอ�ก�ศ ตอนนี้เร�มีเจ้�หน้�ที่หล�ย สิบคน ขึน้ อยูท่ งี่ บประม�ณ แต่เร�ไม่เน้นเรือ่ งกองกำ�ลัง ไม่เน้นเรือ่ ง ก�รปร�บปร�ม เพร�ะว่�ถ้�คนคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องปร�บปร�ม เร�ดูแลพืน้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศคือพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ หลังสวนตอนบน ติดอำ�เภอไชย� จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ติดอำ�เภอท่�ชนะ ติดอำ�เภอเมือง ระนอง มีพื้นที่ทั้งหมด 587,875 ไร่ ลุ่มน้ำ�หลังสวนที่มีพื้นที่ป่�ไม้ สมบูรณ์ม�กกว่� 70 % หลังจ�กที่ผมทำ�ง�นม�เกือบ 24 ปี เป็น ลุม่ น้�ำ ทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศ แม่น�้ำ หลังสวน มีพนื้ ทีล่ มุ่ น้�ำ 1,050,000 ไร่ แต่ให้น้ำ�ท่�เท่�กับแม่น้ำ�ปิงที่มีพื้นที่ 23,000,000 ล้�นไร่ ที่นี่จึงมี คว�มสมบูรณ์เป็น 23 เท่�เมือ่ เทียบกับลุม่ น้�ำ ปิง เป็นผืนป่�ใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศเชื่อมต่อระหว่�งสุร�ษฎร์ฯ-พังง�-ชุมพร รองจ�ก ผืนป่�ตะวันตก “ป่�ทุ่งใหญ่นเรศวร” สภ�พโดยรวมเป็นป่�ดิบชืน้ หน้�แล้งเร�ก็ยงั ล่องแพได้ หน้�ฝน น้�ำ ก็ไม่ทว่ ม คว�มต่�งระหว่�งหน้�ฝนกับหน้�แล้งมีคว�มต่�งกันไม่ม�ก อุณหภูมิก็ห่�งกันไม่เกิน 15 องศ�

พื้นที่ป†าลุ่มน้ำาหลังสวนมีประโยชน์อย่างไร?

ถ้�พูดถึงลุ่มน้ำ�หลังสวน ที่บอกว่�ดีที่สุดในประเทศ ในแง่ คุณภ�พ น้ำ�ยังใส หน้�แล้งก็ใส หน้�ฝนน้ำ�ก็ไม่ขุ่น ในแง่ปริม�ณ หน้�ฝนกับหน้�แล้งไม่ต่�งกันม�ก ในแง่ท�งสังคม คนทั้งลุ่มน้ำ�มี คว�มสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และปล�ยน้ำ� ถึงทะเลเร� เชื่อมเป็นเครือข่�ย เรียกว่� “เครือข่�ย¨�กภูผ�สู่มห�นที” ซึง่ ก�ร เชือ่ มนีเ้ ร�เอ�แนวคิดของพระเจ้�อยูห่ วั ฯ ม� ท่�นจัดก�รกับประเทศ อย่�งไร จัดก�รแผ่นดินของพระองค์อย่�งไร ตั้งแต่บนเข� จนถึง ทะเล เร�ก็เรียกว่� จ�กภูผ�ถึงมห�นที ก็เอ�ม�สร้�งเป็นเครือข่�ย ภ�คประช�ชนให้รวมตัวกัน เรียกง่�ยๆ ว่�ลุ่มน้ำ�หลังสวน ในแง่ วิทย�ศ�สตร์ ป่�คุณภ�พ ปริม�ณดี ในแง่ท�งสังคมคนมีคว�ม สัมพันธ์กันเป็นลุ่มน้ำ� และเร�พย�ย�มสร้�งแนวคิดให้คนอยู่กับป่� ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2535 เร�มีโครงก�ร “คนอยู่ ป†�ยัง” ให้คนอยูก่ บั ป่�ได้ คำ�นี้ เป็นทั้งปรัชญ�และเป็นทั้งเงื่อนไข ถ้�เร�เอ�คนม�อยู่กับเร�

2626

ไม่ได้ อย่�คิดว่� ป่�จะเหลืออยู่ ใจของคนต้องอยู่กับเร� ป่�ก็จะเหลืออยู่ ซึง่ ตอนนัน้ มีมติครม.เนือ่ งจ�กคนอยูใ่ นป่�เยอะและเป็นคนทีอ่ ยูแ่ บบผิด กฎหม�ยเกือบ 10 ล้�นคน แล้วเร�จะทำ�อย่�งไร ให้ถูก ก็มีมติครม.ให้เกิด ก�รทดลองท�งวิช�ก�รให้คนอยูก่ บั ป่� ภ�คเหนือ ชือ่ โครงก�รว่� “วนÈ�สตร์ ชุมชนãนพื้นที่สูง” เป็นของช�วเข� ส่วนภ�คใต้ ก็ใช้ชื่อโครงก�รว่� “คนอยู่ ป†�ยัง” เรียกได้ว�่ เป็นทีแ่ รกของโลก เริม่ ทำ�ม� ก็ใช้แนวท�งพัฒน�นำ�หน้� เอ� คว�มต้องก�รของประช�ชน ม�เป็นกิจกรรมทีท่ �ำ ง�นร่วมกัน แต่เร�ว�งเรือ่ ง ป่�ไว้ทีหลัง นำ�เรื่องคนม�ก่อน พอดูแลคนเรียบร้อยก็ไม่มีคนทำ�ล�ยป่�และ ดูแลคนในเรื่องก�รจัดก�รที่ดิน ให้เข�มีคว�มมั่นคง จัดก�รเรื่องอ�ชีพ เรื่อง ก�รศึกษ� เรือ่ งโครงสร้�งพืน้ ฐ�น ทำ�ให้คนมีคณ ุ ภ�พชีวติ ทีด่ ี ถ้�เร�จัดก�รดี คนก็จะดีกว่�สังคมที่อื่น เพร�ะสังคมที่นี่มีต้นไม้ มีทรัพย�กร มีธรรมช�ติ รอบล้อม มีภูเข�รอบทิศท�ง เกื้อกูลชีวิตให้เข�ดีกว่�คนที่อื่น จริงๆ แล้ว คือ สังคมในยุคพระศรีอ�รย์ คือมีต้นไม้ล้อมรอบทุกทิศท�ง ต้นไม้เกื้อกูล คว�มผ�สุกให้กับคน


พืน้ ทีภ่ ายในหน่วยอนุรกั ษ์และจัดการพืน้ ป†า ต้นน้ำาพะโตะ เป็นอย่างไร?

ผมไม่ใช่ปราชญ์ชาวบ้าน ผมเป็นคนทำางานและพบความรูจ้ ากงาน เป็นคนทีเ่ ข้าใจในเนือ้ งาน ว่าควรจะอนุรกั ษ์อย่างไร ผมทำางานไม่เหมือนคนอืน่ บางคนเรียกผมว่า ป†าไม้กบ¯ เป็นการกบ¯กับวิธกี ารป¯ิบตั เิ ดิม

โดยภ�พรวมของพื้นที่ มีผู้คนอ�ศัยอยู่ต�มที่ ต่�งๆ ริมแม่น้ำ�ลำ�ธ�รทุกส�ย และบนภูเข�ก็จะมีป่� เหลืออยู่ เหมือนกับคนอยู่กับป่�จริงๆ ไม่มีขอบเขตที่ ชัดเจน ที่ไหนคนควรอยู่ก็ให้อยู่ ตรงไหนควรเป็นป่� ก็เป็นป่� ซึ่งก็มีส่วนที่แหว่งๆไปบ้�ง คนส่วนใหญ่ที่ พะโต๊ะบอกว่�ผมม�ช้�ไป 5 ปี แต่ก็ถือว่� หยุดก�ร รุกล้�ำ ไว้ได้ ช�วบ้�นก็เข้�ใจ ถ้�มองจ�กทีส่ งู ก็จะเห็นว่� ช�วบ้�นเข้�ไปจับจองพืน้ ทีข่ องลำ�ห้วย ม�กว่�บนภูเข� ซึง่ ต่�งจ�กภ�คเหนือจะถ�งจ�กบนเข�ลงม� ส่วนภูมทิ ศั น์ ที่หน่วยพื้นที่ต้นน้ำ�พะโต๊ะ เร�ก็พย�ย�มประส�น โดย มีวิธีก�ร ทำ�หน่วยให้เหมือนกับครอบครัวเดียวกันกับ ชุมชน เป็นพี่เป็นน้อง ช่วยง�นกัน ผมว�งรูปแบบว่� เหมือนเป็นทีอ่ ยูข่ องทุกคน เพร�ะมีตน้ น้�ำ เป็นทีพ่ กั ใจและ ก็พย�ย�มทำ�ให้ทน่ี ่ี เป็นสมบัตขิ องประช�ชน ซึง่ หน่วยง�น ร�ชก�รไม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะไปหวงอะไรเลย ด้�นหน้�ท�งเข้� ผมจึงติดป้�ยไว้ว่� “ส¶�นที่ร�ชก�รãห้เข้�” ได้เขียน ม�เกือบ 20 ปีแล้ว ด้�นในทำ�เป็นสถ�นทีแ่ บบง่�ยๆ สร้�งเป็นดีไซน์ เฉพ�ะตัวของผมเอง แต่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ส่วน ใหญ่ใช้เป็นทีศ่ กึ ษ�ด้�นสิง่ แวดล้อม ด้�นก�รจัดก�รลุม่ น้�ำ ด้�นปรัชญ�ชีวติ ด้�นสังคม โดยเฉพ�ะด้�นก�รจัดก�ร ต�มแนวคิดพระเจ้�อยูห่ วั ฯ ชุมชนทีอ่ ยูก่ บั ป่� เร�สร้�งเป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชนคนอยู่กับป่� ตอนแรกเร�ทำ�ไว้สมบูรณ์ม�ก ตอนหลังเร�พบว่� “Èูนย์” คือทีร่ วมอำ�น�จ เร�ไม่เห็นด้วยก็ม�ปรับรูปแบบ ว่�ที่ศูนย์เป็นหน้�ส�รบัญ ตัวศูนย์จริงๆ อยู่ที่ช�วบ้�น กระจ�ยออกไปกว่� 100 ครอบครัว ให้ท�ำ แบบทีเ่ ร�ทำ� ที่นี่เพร�ะเข�เป็นชีวิตจริง ของเร�เพียงแค่ก�รแสดง เป็นก�รอยูแ่ บบพอเพียง มีอ�ห�ร มีพลังง�น มีปจั จัยก�รผลิต มีคว�มเชือ่ มีชดุ คว�มรู้ เป็นส่วนประจำ�ครัวเรือนและ ในระดับชุมชนก็มี เหมือนหมู่บ้�นคลองเรือ ทั้งชุมชน จัดก�รตัวเอง พึ่งตัวเองได้สมบูรณ์เกือบ 100 % สำ�หรับก�รอบรมในพื้นที่ต้นน้ำ�พะโต๊ะ มีหล�ย กลุม่ ตัง้ แต่เด็ก เย�วชน นักศึกษ�และผูใ้ หญ่ กลุม่ เด็กและ เย�วชนจะเน้นเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ก็มชี อ่ื ค่�ย ศึกษ�ระบบ นิเวศต้นน้�ำ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบนั ร�วๆ เดือนละ 3-4 รุน่ ๆ ละ 100-200 คน โดยมี ที ม วิ ท ย�กรเป็ น ผู้ ใ ห้ ค ว�มรู้ สำ � หรั บ นั ก เรี ย น นักศึกษ� ประช�ชนทีม่ เี วล� ก็มหี ลักสูตรเรียนในป่� ฝึก ก�รเป็นผูน้ �ำ เร�เรียกว่� “ค่�ยผูก้ ล้�ตัดสินã¨รับภ�ระ” คือผู้นำ�จะต้องกล้�ในก�รตัดสินใจรับภ�ระแทนผู้อื่น หลักสูตร 5 วัน 4 คืน สำ�หรับผูใ้ หญ่มหี ลักสูตรว�งแผน จัดก�รสังคม พัฒน�ชุมชนกับเรื่องปรัชญ�เศรษฐกิจ พอเพียง

27


เข�ม�ทำ�เรื่องป่� และให้ร�งวัลในฐ�นะผู้ใช้ก�รประช�สัมพันธ์ เพื่อก�รป้องกันและรักษ�ป่� คือเร�เน้นก�รรักษ�ป่�ที่ต้องใช้อ�วุธ และเปลี่ยนรูปแบบม�ใช้ก�รประช�สัมพันธ์ ใช้ก�รพูด ก�รคุยกัน ทำ�คว�มเข้�ใจ หลังจ�กทีผ่ มทำ�ได้ปเี ดียว ตัวเลขก�รทำ�ล�ยป่�ลดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ สมัยนัน้ ผมก็สู้ โดยสูก้ บั ตำ�รวจ เพร�ะสมัยนัน้ มีไม้เถือ่ น เร�ก็สู้ จนถูกจับเข้�ห้องขัง 7 วัน ช�วบ้�นก็ม�ประท้วง และมีคนม�เยี่ยม ผมม�กที่สุดกว่� 1,000 คน เพร�ะเข�เห็นผลง�นว่�เร�มีอะไร ท�ง ยูเอ็นก็ให้ร�งวัล และปีพ.ศ. 2542 เป็นร�งวัลใหญ่ ลูกโลกสีเขียว เป็นร�งวัลแรกที่มีเงินร�งวัลเป็นเม็ดเงินใหญ่จำ�นวน 200,000 บ�ท และผมได้เป็นคนแรกของประเทศ ผมไม่ใช่ปร�ชญ์ช�วบ้�น ผมเป็น คนทำ�ง�น และพบคว�มรู้จ�กง�น เป็นคนที่เข้�ใจในเนื้อง�นว่� ควรจะอนุรกั ษ์อย่�งไร ผมทำ�ง�นไม่เหมือนคนอืน่ บ�งคนเรียกผมว่� “ป†�ไม้กบ¯” เป็นก�รกบฏกับวิธีก�รปฏิบัติเดิม

สิ่งที่อยากทำาในอนาคตคืออะไร?

นอกจ�กนีภ้ �ยในยังมีศ�ล�ต่�งๆ ทีม่ ชี อื่ ท�งธรรมะเช่น สันทิฎฐิโก อก�ลิโก สร้�งไว้เพื่ออธิบ�ยหลักธรรมะจริงๆ หลักสำ�คัญที่สุดเหมือน คำ�ว่� สันทิฎฐิโก ก็อยู่ในบทคำ�สอน พระพุทธเจ้�สอน ส�ว�กข�โต แปลว่� ทำ�ดีแล้ว ดังนั้น สันทิฎฐิโก ต้องรู้ได้ด้วยตนขณะที่มีชีวิต เท่�นั้น อ�ค�รนั้นเป็นห้องนิทรรศก�ร ห้องเรียนรู้ ส่วนศ�ล�อก�ลิโก ไม่จำ�กัดด้วยก�ลเวล� ตั้งอยู่กล�งน้ำ� คือคำ�สอนของพระพุทธเจ้�ไม่ จำ�กัดเรื่องก�ลเวล�

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจมีอะไรบ้าง?

ผมได้ร�งวัลม�กม�ยเช่น ร�งวัลของคนค้นคน เมือ่ ปีพ.ศ. 2550 เป็นก�รค้นคนดี โดยมีดแี ทคเป็นผูส้ นับสนุน ก็คดั 5 คนจ�กทัว่ ประเทศ และให้โหวตกัน ในโอก�สทีพ่ ระเจ้�อยูห่ วั ฯ ครบรอบ 80 ปี คัดม�จ�ก คนหล�ยส�ข�และออกร�ยก�รคนค้นคน จ�กก�รโหวตผมได้ที่ 2 และ ก็รู้สึกว่�ได้สื่อส�ร โดยได้เงินม� 1,800,000 บ�ท ผมตั้งใจไว้ว่�จะไม่ เอ�ที่หนึ่ง เพร�ะว่�ผมไม่ควรเป็นคนดีที่หนึ่งของประเทศ เพร�ะชีวิต ผมยังเป็นคนธรรมด�ใช้ชีวิตปกติ และผมได้ร�งวัลจ�กโครงก�รจัด ทำ�แผนแม่บทเพื่อพัฒน�ป่�ไม้ในประเทศไทย จ�กยูเอ็นดีพี ผมได้ ร�งวัลเมื่อปีพ.ศ. 2535 เป็นองค์กรระหว่�งประเทศกับกรมป่�ไม้

2828

สิง่ ทีท่ �ำ ม�น�นม�กแล้ว ทำ�ต�มแนวคิดพระเจ้�อยูห่ วั ฯ ทำ�เพร�ะ พระเจ้�อยูห่ วั ฯ เชือ่ พระพุทธเจ้� ผมไม่ได้เชือ่ เพร�ะพระเจ้�อยูห่ วั ฯ เป็น พระเจ้�แผ่นดิน เพร�ะผมศึกษ� ค้นห�สิง่ ทีพ่ ระองค์ท�ำ เชือ่ ในหลักก�ร ของหลักธรรมะของพระพุทธเจ้� และพระเจ้�อยูห่ วั ฯ นำ�ม�ปฏิบตั คิ อื ทำ�เป็นตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จที่ดีที่สุดในก�รจัดก�ร และอ�ศัยมิติ ตะวันออก พอเห็นแบบนี้แล้ว พระเจ้�อยู่หัวทรงทำ� 6 ที่ ผมทำ�สัก ที่หนึ่งก็พอแล้ว ผมทำ�ในพืน้ ทีจ่ นประสบคว�มสำ�เร็จ คือทำ�คนอยู่ ป่�ยัง ตอนนี้ ถ้�ถ�มว่� ชีวิตนี้ทำ�อะไรสำ�เร็จแล้วหรือยัง ผมตอบได้เต็มป�กว่� ส�ม�รถทำ�ให้คนอยูก่ บั ป่�ได้ เป็นต้นแบบของประเทศอยูท่ พี่ ะโต๊ะ จนมี แม่น�้ำ ดีทสี่ ดุ ในประเทศส�ยหนึง่ และแน่นอนเร�ไม่ควรม�นอนกอด คว�มสำ�เร็จอยู่ เพร�ะถ้�ทีพ่ ะโต๊ะ ประสบคว�มสำ�เร็จ แต่ทอ่ี น่ื ไม่ประสบ คว�มสำ�เร็จ ก็เรียกว่� (ฉิบห�ย) ล้มเหลวหมดเหมือนกัน ที่อื่นเข� ใช้กองกำ�ลังติดอ�วุธเข้�ปร�บปร�ม แบกปืนเข้�ป่�ไปกว่� 50 ปี แล้วใช้เงินงบประม�ณปีละหล�ยสิบล้�น มันไม่ถกู ต้องและไม่ควรทำ� ผมก็เลยจะผลักดันแนวคิดของเร�ไปสู่ระดับนโยบ�ย พอมี นโยบ�ยแล้วก็ม�ว�งแผน อะไรคือตัวที่จับง่�ยที่สุด ทำ�ให้คนรับได้ ม�กที่สุด ถ้�ยกเรื่องลุ่มน้ำ�ทั้งหมดเป็นเรื่องย�ก ผมก็ยกตัวอย่�ง เรื่อง “ต้นไม้” เพร�ะผมคิดว่�ต้นไม้เป็นเรื่องที่สำ�คัญ และโดยแก่น ส�รแล้ว มีส�ระทีส่ ดุ ทีโ่ ลกนีค้ วรจะทำ�และโลกนีร้ บั ได้ ก็เลยคิดเรือ่ ง “ธน�ค�รต้นไม้” ผมคิดบนหลักก�รของศ�สน� 3 เรื่อง คือเรื่องคน เรื่อง สิ่งแวดล้อม และเรื่องคนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระพุทธเจ้�เรียกว่� เศรษฐศ�สตร์ หรือเรียกว่�ศ�สตร์อันประเสริฐ มนุษย์อยู่ร่วมกับ ธรรมช�ติ วันนี้เร�ใช้เครื่องมือท�งเศรษฐศ�สตร์ให้มนุษย์อยู่กับ ธรรมช�ติ ที่เป็นเงินเป็นทองคำ� มันไม่ประเสริฐ เพร�ะเครื่องมือนี้ ทำ�ให้มนุษย์แข็งแรงเอ�เปรียบมนุษย์ที่อ่อนแอได้ ใครสะสมไว้ม�ก จะได้เปรียบและทำ�ร้�ยผู้อื่นด้วย เร�ก็อย�กจะเปลี่ยนค่�กล�งของ มนุษย์ เครื่องมือท�งเศรษฐศ�สตร์ จ�กทองคำ� จ�กเงิน ให้ม�เป็น ค�ร์บอนที่อยู่ในต้นไม้ เพร�ะค�ร์บอนที่อยู่ในต้นไม้ใช้เป็นเครื่องมือ ท�งเศรษฐศ�สตร์ได้ สร้�งให้เกิดมูลค่�ได้ เร�สะสมม�กก็ไม่ผิด


เร�ปลูกต้นไม้ม�ก เร�มีค�ร์บอนม�ก เร�รวยขึ้นแต่ไม่ ได้ทำ�ให้คนอื่นจนลง ที่สำ�คัญเร�เห็นเข�ทำ�ก�รเกษตร เชิงเดีย่ วทีด่ นิ จะห�ยไปหมด เพร�ะว่�เป็นหนีแ้ ละถูกยึด เร�ก็ม�คิดว่� อะไรที่ทำ�ให้ไม่ถูกยึด เร�จะทำ�อย่�งไร ก็พบว่�คว�มทุกข์ ในอริยสัจ 4 คำ�ว่�ทุกข์ก็ คือช�วบ้�น เอ�ที่ดินไปไว้กับธน�ค�รด้วยก�รเป็นหนี้ สุดท้�ยก็ถูก ยึดที่ดิน เร�เห็นว่�ขบวนก�รเปลี่ยนที่ดินเป็นกระด�ษ และนำ�ไปเข้�ธน�ค�รเป็นเหตุแห่งทุกข์ เร�ก็จะไม่เอ� ที่ดินเข้�ธน�ค�ร เพร�ะก�รนำ�ที่ดินเข้�ธน�ค�รพิสูจน์ ม�ทัว่ โลกแล้วว่� ไม่มปี ระเทศไหนเหลือทีด่ นิ จะเอ�อะไร ไปเข้�ธน�ค�รแทนทีด่ นิ ก็คดิ ถึงต้นไม้ เพร�ะต้นไม้เป็น อสังห�ริมทรัพย์ ถ้�เร�ส�ม�รถสูเ้ ชิงนโยบ�ย เรียกร้อง ให้ผปู้ กครอง คือรัฐ ออกกฎหม�ยของช�ติเร� รับรองว่� ต้นไม้ที่มีชีวิต ยืนต้นอยู่ในที่ดินของประช�ชนส�ม�รถ รับรองมูลค่�ให้เป็นทรัพย์ได้ และเอ�ทรัพย์นี้ไปเข้� ธน�ค�รเหมือนกับหลักทรัพย์อื่นๆ เป็นเครื่องมือท�ง เศรษฐศ�สตร์ จะทำ�ให้คนไทยส�ม�รถรักษ�ทีด่ นิ เอ�ไว้ได้ ผมก็เสนอแนวท�งนีเ้ ข้�สภ� โดยขัน้ ตอนที่ 1 เร�ไปปูพรม สร้�งคว�มเข้�ใจคนทัง้ ประเทศ ตอนนีเ้ ร�มี 3,000 ส�ข� ทั่วประเทศ เป็นที่เข้�ใจในวงก�รต้นไม้เข�จะรู้จักผม พงศ� ชูแนม ในฐ�นะผู้จัดก�รใหญ่ธน�ค�รต้นไม้และ ประธ�นมูลนิธิธน�ค�รต้นไม้ หลังจ�กทำ�คว�มเข้�ใจก็สอ่ื ออกม�ก็พอสมควรแล้ว ก็ร�่ งกฎหม�ย ทีจ่ ริงเร�ตัง้ ใจว่�เดือนกุมภ�พันธ์ เร�จะ เสนอกฎหม�ย แต่ในสภ�ปกติผมคิดว่�คงไม่ผ่�นสภ� อย่�งแน่นอน เพร�ะเข�มองว่�นี่ทำ�ให้คนจนเท่�เทียม กับคนรวย มีต้นไม้อยู่ที่บ้�นสัก 100 ต้นก็มีทรัพย์ทันที แต่วันนี้คนมีต้นไม้ไม่มีทรัพย์ ก็เลยไม่รู้จะทำ�อย่�งไร ก็โค่นข�ยเสียเลย ตรงนี้เป็นจุดสำ�คัญที่ทำ�ให้ผมหักเห ชีวติ ผมต้องทำ�สิง่ นีใ้ ห้ประสบคว�มสำ�เร็จ เลยตัดสินใจ เดินเข้�ไปในที่ชุมนุม “ป¯ิรูปประเทÈ” ที่จริงผมก็เป็น นักสูแ้ บบนัน้ อยูแ่ ล้ว แต่ถ�้ เร�มัวลังเลกับชีวติ เหมือนกับ ว่�รอฉลองคว�มสำ�เร็จจ�กก�รต่อสูข้ องคนอืน่ คงไม่ใช่ นิสัยของผม

ลุ่มน้ำาหลังสวน ในแง่วิทยาศาสตร์ ทั้งคุณภาพ และปริมาณน้ำาคงที่ ในแง่ทางสังคมคนมีความสัมพันธ์กันเป็นลุ่มน้ำา และเราพยายามสร้างแนวคิดให้คนอยู่กับป†าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 เรามีโครงการ “คนอยู่ ป†ายัง” 29


การเข้าไปร่วมป¯ิรูปประเทศกับ กปปส.เพื่ออะไร?

หากถามว่าชีวิตนี้

ทำาอะไรสำาเร็จแล้วหรือยัง

ผมตอบได้เต็มปาก ว่าสามารถทำาให้คนอยู่กับป†าได้ เป็นต้นแบบของประเทศอยู่ที่พะโตะ จนมีแม่น้ำาดีที่สุดในประเทศสายหนึ่ง

3030

คือเร�มีแนวคิดเรือ่ งปฏิรปู โดยมีหลักก�รชัดว่�วิธปี ฏิรปู ของเร� ใช้พมิ พ์เขียวของพระพุทธเจ้� ซึง่ ในศ�สน�ของพระศรีอริยเมตไตรย์ หรือพระศรีอ�รย์ใ์ ช้ตน้ ไม้เป็นเครือ่ งมือ โดยในปล�ยท�งของศ�สน� ของพระศรีอ�รย์เข�ว�ดรูปม�ว่� เร�ต้องลุกขึ้นต่อสู้ท�งจริยธรรม ต้องมีคว�มเพียรอย่�งบริสทุ ธิ์ และมีก�รเสียสละแล้วจะพบกับคว�ม ถูกต้อง สุดท้�ยบ้�นเมืองอยูต่ รงกล�งมีตน้ กัลปพฤกษ์อยู่ 4 มุมเมือง ประช�ชนในบ้�นเมืองนัน้ ไม่ตอ้ งทำ�อะไรม�ก แค่ไปสอยม�จ�กต้น กัลปพฤษ์ แปลง่�ยๆ ว่� สูใ้ ห้จริงเพียรให้บริสทุ ธิ์ ทำ�ให้ถกู และวันหนึง่ บ้�นเมืองของเร�ก็มีธรรมช�ติห้อมล้อมรอบทุกทิศท�ง ต้นไม้จะ เกื้อกูลคว�มผ�สุกให้กับมนุษย์ ต้นไม้เป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่สุด เร�เห็นนักก�รเมืองเข�เถียงกันว่�จะเลือกตั้งหรือจะปฏิรูป ก่อนเลือกตัง้ เถียงกันอย่�งไรก็ไม่จบ เพร�ะว่�คนเถียงไปเรียนจ�ก ตำ�ร�เล่มเดียวกันม� และเป็นเล่มทีไ่ ม่ได้เขียนไว้ว�่ ทำ�อะไรก่อน มันก็ไม่จบ “ประช�ธิปไตย” มันวนอยู่อย่�งนั้น ผมได้แต่นำ�เสนอ เรือ่ ง ธรรมะชนะอธรรม เพร�ะศีลธรรมใหญ่ว�่ ประช�ธิปไตย และ ไม่มีศ�สน�ไหนสอนเรื่องประช�ธิปไตย ไม่มีศ�สน�ไหนสอนให้ เลือกตัง้ เพิง่ มีก�รเลือกตัง้ ม�เมือ่ 200 ปีเท่�นัน้ มีแต่พระเจ้�อยูห่ วั ฯ บอกว่� เร�จะปกครองโดยธรรมไม่ได้ปกครองด้วยประช�ธิปไตย โดยหลักก�รต้องใช้ “ธรรมะ” ผมก็ไปนำ�เสนอว่� ทำ�ไมเร�ไม่คดิ ถึง ก�รนำ�หลักธรรมม�ปกครองกัน เสียงส่วนใหญ่กต็ อ้ งใช้ แต่ศลี ธรรม ก็ต้องใช้ มีศีลธรรมไว้คอยกำ�กับเสียงส่วนใหญ่ ผมเสนอในแง่มุม ของ “Èีลธรรม” เร�จะทำ�อย่�งไรไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้เพร�ะไม่ใช่ หลักสัจธรรม เอ�หลักธรรมะม�ว่�กัน บ�งคนนึกว่�ผมไม่หวังอะไร แต่ผมหวังทีป่ ล�ยท�งของผม ผมจะใช้หลักธรรมะนีแ่ หละ พอผมพูด ช�วบ้�นเข้�ใจ เพร�ะถูกสอนเรือ่ งบ�ปบุญคุณโทษ คว�มดี คว�มชัว่ ให้คนมีศีลมีธรรม ช�วบ้�นสัมผัสได้ ผมมีช�วบ้�นรักทั้งประเทศ เพร�ะส่วนลึกในใจคนมีศีลธรรมอยู่แล้ว หลักธรรมะคือ “ก�รอย่� เอ�เปรียบคนอื่นและอย่�ให้คนอื่นเอ�เปรียบ” ที่สำ�คัญตรงกับ ปัจฉิมโอว�ททีว่ �่ “เจ้�จงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท�่ น ด้วยคว�ม ไม่ประม�ทให้ถึงพร้อม” อ�ชีพปลูกต้นไม้นี่แหละ เกิดประโยชน์ ต่อตัวเอง เกิดประโยชน์ตอ่ ท่�น คนทีไ่ ม่ปลูกก็ได้ดว้ ย ได้ออกซิเจน ไปและไม่ประม�ท ไม่เอ�เปรียบใครผมคิดว่�เร�คิดไว้ลงตัวแล้ว ต้องทำ�ให้เกิดเป็นรูปธรรมไปเสนอให้เข�เข้�ใจทีละขั้นอย่�งไร ก�รปฏิรปู ประเทศผมได้ท�ำ ม�น�นแล้ว และทีร่ ว่ มสูก้ เ็ พือ่ ปฏิรปู ให้เกิดคว�มเป็นธรรมและปกป้องสถ�บัน ในปล�ยท�งคว�มคิดของผม กับก�รต่อสูย้ �วน�นขน�ดนีผ้ มเห็นว่� “เร�ชนะ เข�แพ้ เข�ก็ไม่ยอม เข�ชนะ เร�แพ้ เร�ก็ไม่ยอม” เร�ไม่เห็นว่�ช�ติไหนเกิดสันติภ�พโดย ฝ่�ยหนึง่ ชนะ ฝ่�ยหนึง่ แพ้อย่�งร�บค�บ ดูตวั อย่�งประเทศร�วันด้� (ประเทศหนึ่งในทวีปอัฟริก�) ก็ได้ มันโหดร้�ยเกินไป ก�รปฏิรปู ทีส่ ร้�งสันติภ�พคือ ก�รให้ก�รชุมนุมเกิดก�รเรียนรู้ เรื่องร�ว ส�ม�รถแยกแยะคว�มผิดถูกชั่วดี รู้หลักศีลธรรมแล้วให้ คนกล�งทีเ่ ป็นกล�งจริงๆ ไม่ใช่ฝ�่ ยเร� ฝ่�ยเข� โดยสภ�แห่งสัตบุรษุ หรือคณะบุคคลที่เป็นกล�ง จัดทำ�แผนปฏิรูปร่วมกับประช�ชนทุก ระดับ รวมทัง้ ข้�ร�ชก�รและกลุม่ อ�ชีพอืน่ ๆ ห�ท�งปฏิรปู ทีเ่ ป็นท�ง ส�ยกล�ง เป็นธรรม ไม่เช่นนั้นก�รต่อสู้จะยืดเยื้อ ประช�ชนก็จะ ลำ�บ�ก ต้องใช้ศลี ธรรมเท่�นัน้ ท่�นอ�จ�รย์พทุ ธท�สกล่�วไว้ว�่ “Èีลธรรมไม่กลับม� โลก�¨ะวิน�È” ผมยังต้องทำ�ต�มคำ�สอนของ ท่�นอ�จ�รย์พทุ ธท�สต่อไปไม่หยุด


ป†าไม้กบั คนสุราษฎร์Ï มีความสำาคัญ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

เป็นคว�มเชื่อพื้นฐ�น สมัยก่อนประเทศเร� เคยมีต้นไม้ม�ก ประเทศอุดมสมบูรณ์ ประช�ชน มีคว�มสุข และวันนี้ต้นไม้เหลือน้อยลง ประเทศ ข�ดแคลน ประช�ชนก็เป็นทุกข์ เพร�ะฉะนั้น เร�รู้ ว่�คว�มทุกข์หรือคว�มสุขของมนุษย์อยูท่ จ่ี �ำ นวนต้นไม้ ผมไม่เชือ่ ทฤษฎีทว่ี �่ ก�รชวนประช�ชนม�อนุรกั ษ์แล้ว จะประสบคว�มสำ�เร็จ ต้องมีทฤษฎีแรงจูงใจ ต้องทำ� อย่�งไรให้ก�รปลูกต้นไม้มีคุณค่� เป็นทรัพย์ต้อง รับรองต้นไม้ทม่ี ชี วี ติ ให้เป็นทรัพย์ ก�รปลูกต้นไม้กป็ ลูก ในสวนป�ล์ม ในสวนย�ง ให้ผสมผส�นกันไป เพร�ะ ก�รปลูกพืชเชิงเดียว “ผิด” สรุปว่�ต้องมีแรงจูงใจ เป็นเหตุ เช่นก�รปลูกย�ง มีแรงจูงใจ ปลูกแล้วกรีดย�ง และได้เงิน แต่ก�รปลูกต้นไม้ ไม่รปู้ ลูกไปทำ�ไม เผลอ ถูกจับยึดที่แล้วจะทำ�ไปทำ�ไม มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ คว�มจริง ก�รชวนคนปลูกต้นไม้ทำ�ม�หล�ยปีแล้ว หมดเงินไปก็เยอะ ผมไม่เคยเชือ่ ในวิธกี �รนัน้ แต่ตอ้ ง ทำ�ให้เป็นเหตุเป็นผลกัน

อยาก½ากข้อคิดเห็นให้กับคนสุราษฎร์Ï อย่างไร? “โอก�ส” มีไม่ม�กที่ประช�ชนจะลุกขึ้นม� ก�รปฏิรปู ประเทศ ก�รเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ เร�อย�ก ให้เห็นก�รเปลีย่ นแปลงทัง้ ระบบในแง่ท�งสังคม ต้อง เปลีย่ นให้ชดั ว่�คว�มเป็นธรรมใหญ่กว่�ประช�ธิปไตย และต้องเดินควบคูก่ นั ไป เรือ่ งสิง่ แวดล้อมจะต้องเค�รพ วิศวกรรมธรรมช�ติให้ม�ก ทำ�ให้ใกล้เคียงหล�กหล�ย ทีส่ ดุ ส่วนเรือ่ งระหว่�งคนกับธรรมช�ติจ�ำ เป็นต้องห� เครือ่ งมือท�งเศรษฐศ�สตร์ตวั ใหม่ขน้ึ ม�ทีเ่ กิดประโยชน์ และประเสริฐที่สุด จริงๆ ผมเขียนไว้เป็นแผน คนสุร�ษฎร์ฯ คนใต้ ละแวกนี้ ควรจะสนใจทฤษฎี “พัฒน�สังคมมนุษย์” ของพระพุทธเจ้� ในพิมพ์เขียวของศ�สน�พระศรีอ�รย์ ถ้�เร�อ่�นลึกๆ จะเห็นว่�พระพุทธเจ้�ได้ว�งแผนพัฒน� มนุษย์ไว้

“Ê‹ว¹ตัวáÃงºั¹´าÅã¨ขÍง¼Á äÁ‹ä´้仹ังè ÊÁา¸Ôã¹ ป่าแล้วเห็น แต่ผมได้ไปคุยกับคน เห็นความเดือดร้อน ของคนทัว่ ประเทศ ในหมูบ่ า้ นผม ต้องสูก้ บั คนต้องสู้ กับคนของรั° การเอากฎหมายไปข่มเหงชาวบ้าน เราต้องสู้ สูด้ ว้ ยกฎหมายทีเ่ ป็นธรรมทีส่ ดุ ” คุณพงศา กล่าวทิ้งท้าย

31


32


33


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

บรรยากาศเมืองไทยบ้านเราวันนีก้ ระแสการเมืองคุกรุน่ กลบทุก กระแสให้อับแสงโรยแรง พลอยทำ�ให้การค้าพาณิชย์ การท่องเที่ยว และอะไรๆ ที่จะทำ�ให้ได้เงินเข้ากระเป๋าอ่อนแรงลงไป แต่ในประเทศไทย ยังมีเมืองแห่งหนึ่งที่วันนี้กระแสการเมืองแทบจะไม่มีผลอะไรกับความ เป็นไปของสังคมเมือง เมืองบุรีรัมย์ เมืองแห่งปราสาทหิน ที่วันนี้ เหตุการณ์ทงั้ หลายเปลีย่ นแปลงคลีค่ ลายไป เพราะพลังของปราสาท แห่งหนึ่ง ทำ�ให้จาก บุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน กำ�ลังเปลี่ยนไปกลาย เป็นเมืองแห่ง ... ปราสาทสายฟ้า หากเอ่ยถึงจังหวัดบุรรี มั ย์ เชือ่ ว่า ใครๆ รายไหนรายนัน้ ต้องนึกถึง ปราสาทหินครับ ปราสาทก็ปราสาท บุรีรัมย์มีปราสาทหินมากมาย หลายแห่งแต่ที่รู้จักกันดียิ่งก็คือ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินทราย สีชมพูอนั งดงามบนยอดเขาเล็กๆ อันเป็นภูเขาไฟทีด่ บั สนิทไปแล้ว จาก ตัวปราสาทหินพนมรุง้ ใครๆ ก็จะต้องนึกถึงทับหลังนารายณ์บรรทมสินธ์ุ และหน้าบันศิวะนาฏราชอันงดงาม จากนัน้ ก็อาจจะนึกไปถึง นางอัปสรา เทพธิดาอันงดงามแห่งปราสาทหิน มีโอกาสไปเทีย่ วปราสาทหินกันทีไร ไม่รทู้ �ำ ไม ใครๆ ชอบไปลูบคลำ�นางอัปสรากันทุกครัง้ บ่อยๆ ทีค่ ลำ�กัน จนมันแผล็บไปหมด

บุรีรัมย์ จากเมืองปราสาทหิน สู่เมือง ... ปราสาทสายฟ้า

ปราสาทแห่งต่อไปทีใ่ ครๆ ก็ตอ้ งนึกถึงก็คอื ปราสาทเมืองต่�ำ ปราสาทแห่งนีต้ ง้ั อยูบ่ นพืน้ ราบ อยูห่ า่ งจากปราสาทพนมรุง้ ไม่มากนัก นักประวัตศิ าสตร์เชือ่ กันว่าทัง้ ปราสาทพนมรุง้ และปราสาทเมืองต่�ำ เป็นศาสนสถานสำ�คัญของเมืองโบราณขนาดใหญ่เมืองหนึง่ และ จากการศึกษาจารึกโบราณอันหลากหลายมาปะติดปะต่อข้อมูลกัน จึงมีค�ำ ตอบของชือ่ เมืองแห่งนี้ และชือ่ ผูป้ กครองเมืองทีแ่ จ่มแจ้ง ขึ้นเรื่อยๆ มหิธรปุระ คือชื่อของเมืองใหญ่ที่มีศาสนสถานสำ�คัญเป็น ปราสาทพนมรุง้ และปราสาทเมืองต่�ำ ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 17 เมืองแห่งนีเ้ ป็นเมืองหน้าด่านสำ�คัญของลุม่ แม่น�้ำ มูล เจ้าผูค้ รอง เมืองมีศักดิ์ฐานะเป็นพระญาติวงศ์กับเจ้าแห่งพระนครอังกอร์ หรือนครวัดนครธม มีการเดินทางไปมาหาสูก่ นั บนเส้นทางโบราณ จากนครวัดนครธมสูเ่ มืองพิมายทีน่ กั โบราณคดีเรียกกันว่าเส้นทาง ราชมรรคา หรือเส้นทางอารยธรรมขอมอยู่เสมอ

34


มาเมืองบุรรี มั ย์ นอกจากปราสาทเมืองต่�ำ และปราสาทพนมรุง้ แล้ว ในวันนีย้ งั มีปราสาท อีกแห่งหนึง่ ทีใ่ ครๆ ก็ตอ้ งไปรูจ้ กั ปราสาทนัน้ ก็คือ ปราสาทสายฟ้า เป็นปราสาทแห่งใหม่ เพิ่งสร้างขึ้น เพราะเจ้าของปราสาทประกาศ ล้างมือจากการเมือง และค่อยๆ สร้างปราสาท ดังวาดวิมานในอากาศ นับแต่วันนั้นจนวันนี้ ปราสาทแห่งนีก้ ลับรุง่ เรืองเฟือ่ งฟุง้ ก้าวรุดหน้า กระทั่งสามารถส่งผลสะเทือน ส่งพลังท้าทาย ออกไปจนทั่วทุกปราสาทรอบด้าน ท้าทายแม้ กระทั่งปราสาททรายที่ใกล้ล่มสลายใจกลาง การเมืองไทย นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม คือชือ่ อย่างยาว หรือชือ่ อย่างเป็นทางการว่า ธันเดอร์ คาสเซิล สเตเดียม ที่แปลเป็นไทยว่า ปราสาทสายฟ้า เป็นสนามกีฬาฟุตบอล ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด มีความจุ 24,000 ทีน่ งั่ โครงสร้างประกอบด้วย เหล็กและไฟเบอร์ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง กว่า 500 ล้านบาท เป็นสนามฟุตบอลที่ได้ มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนาม และผ่านมาตรฐานฟีฟ่า

เอเอฟซี และเอเอฟเอฟ และยังได้บันทึกลง กินเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่า แห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดใน โลกเพียง 256 วัน แต่ถ้าจะให้ได้บรรยากาศสำ�หรับการชม สนามแห่งนี้ วันอาทิตย์จะเป็นวันที่มักมีการ แข่งขันอยูเ่ สมอ จะได้เห็นบรรยากาศของกอง เชียร์ทมี ปราสาทสายฟ้า กองเชียร์เซราะกราว ที่ทั้งมากมายเต็มสนาม และแน่นกระหึ่มด้วย เสียงร้องเพลงเชียร์สุดมันส์ ทีมไหนมีโอกาส ได้เข้ามาเป็นทีมเยือนรับรองว่าเกือบถอดใจ ตัง้ แต่ยงั ไม่ลงสนาม และสิง่ ทีแ่ ทบไม่นา่ เชือ่ เลย อีกอย่างหนึง่ ก็คอื ทุกวันนีไ้ ม่วา่ ทีไ่ หนในบุรรี มั ย์ สิ่งที่คุณๆ จะต้องได้พบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะ ไปทีไ่ หนก็คอื คนทีใ่ ส่เสือ้ เชียร์ทมี บุรรี มั ย์ จะมี อยูท่ กุ ที่ ไม่เชือ่ ต้องลองมาเทีย่ วบุรรี มั ย์ พิสจู น์ กันเอาเอง

จากปราสาทหิน มาสูป่ ราสาทสายฟ้า ชาวเมืองบุรรี มั ย์พบว่า การเมือง ไม่วา่ สีไหน ฟากไหน ฝ่ายไหน ล้วนแต่มีประโยชน์ของฝ่ายตนเป็นที่ตั้ง ความผิดถูกทางการเมืองเป็นสิ่งที่เสกสรร ปั้นแต่งและโฆษณาชวนเชื่อกันออกไป เพราะฉะนั้น วันนี้ชาวบุรีรัมย์จึงพากันวางมือและเดินเข้า สนามกีฬาไปเป็นกองเชียร์เซราะกราว เชียร์ทีมปราสาทสายฟ้ากันดีกว่า

35


Special Report

โรงเรียนแห่งเมืองคนดี ตอนที่ 2

Text : ดร.ภาสกร ธรรมโชติ / Photo : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ ©บับที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อำานวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ «ิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร เกี่ยวกับภารกิจหลักของโรงเรียน ธิดาแม่พระในการสร้างความรู้ควบคู่คุณธรรมให้กับลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานี ©บับนี้ขอนำาเสนอเรื่องราวโรงเรียนแห่งเมืองคนดี ต่อจาก©บับที่แล้ว ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนธิดาแม่พระ รวมทั้งแนวทางการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเ«ียน

ดนตรี เ สริ ม ปั ญ ญา เน้นภาษาเข้าสู่อาเซียน : โรงเรียนธิดาแม่พระ

กิจกรรมเด่นที่นักเรียนและผู้ปกครอง ได้มสี ว่ นร่วมในการทำากิจกรรมของโรงเรียน มีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมเด่นประจำ�ปีของโรงเรียนธิด�แม่พระ ทีผ่ ปู้ กครองและนักเรียนได้เข้�ม�มีสว่ นร่วม และ ประสบผลสำ�เร็จในก�รดำ�เนินกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันพ่อและวันแม่ กิจกรรมวันคริสต์ม�ส ซึง่ ห�กมองผิวเผินอ�จจะดูเหมือนว่�เป็นกิจกรรม ทีจ่ ดั ขึน้ โดยทัว่ ไปเป็นปกติทกุ ปี แต่ท�งโรงเรียน ธิด�แม่พระมีแนวคิดที่จะเปิดโอก�สให้นักเรียน ทุกคนได้แสดงคว�มส�ม�รถ ซึง่ อ�จจะแตกต่�ง ออกไปจ�กที่อ่นื โดยเฉพ�ะเด็กเก่ง หรือเด็กที่มี คว�มส�ม�รถโดดเด่นจะเป็นเด็กที่มีโอก�สได้ แสดงคว�มส�ม�รถ นอกจ�กนีใ้ นกิจกรรมวันพ่อ และวันแม่ท�งโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียน ทำ�ของที่ระลึกขึ้นม�ด้วยตัวเองเพื่อมอบให้คุณ พ่อคุณแม่ โดยในก�รจัดกิจกรรมของโรงเรียนใน แต่ละครัง้ มีนกั เรียนและผูป้ กครองเข้�ร่วมกิจกรรม เป็นจำ�นวนม�กและสร้�งคว�มประทับใจให้กับ ผูป้ กครองทีไ่ ด้มโี อก�สเห็นลูกหล�นของตนแสดง คว�มส�ม�รถ

แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อื่นๆ โดยเฉพาะ “กิจกรรมทางด้านดนตรี

เพื่อสร้างทักษะทางสังคม” โรงเรียนจัด อย่างไร ?

โรงเรียนธิด�แม่พระมุ่งเน้นและให้คว�ม สำ�คัญเกีย่ วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพ�ะ กิจกรรมท�งด้�นดนตรีซึ่งท�งโรงเรียนได้จัดให้ มีก�รเรียนก�รสอนดนตรีหลังเลิกเรียน ซึ่งได้ กล่�วไว้ในเบือ้ งต้นว่�ก�รเรียนก�รสอนดนตรีมี แนวคิดจ�กคว�มต้องก�รแก้ไขพฤติกรรมของ นักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะมี สม�ธิในก�รเรียนค่อนข้�งสั้น ท�งโรงเรียนเล็ง เห็นว่�ก�รจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรก�รเรียน

36


ก�รสอนดนตรีโดยเฉพ�ะดนตรีส�กลจะช่วยสร้�งทักษะท�งสังคมให้กับนักเรียน ทำ�ให้นกั เรียนมีคว�มมัน่ ใจมีคว�มกล้� และเป็นทีย่ อมรับของเพือ่ นและสังคมม�กขึน้ ซึ่งท�งโรงเรียนได้จัดให้มีห้องเรียนดนตรี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวล�หลังเลิกเรียน ฝึกฝนดนตรี โดยตั้งเป้�ไว้ว่�ห�กนักเรียนจบไปนักเรียนควรมีคว�มส�ม�รถท�ง ดนตรีหรือเล่นเครื่องดนตรีได้อย่�งน้อยสักหนึ่งชิ้น ในปัจจุบันท�งโรงเรียนได้ให้ ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นก�รเรียนก�รสอนดนตรีเข้�ม�ช่วยในก�รจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรท�งด้�นดนตรีของโรงเรียน นอกจ�กนี้ท�งโรงเรียนยังส่งเสริมให้มีชมรม ประส�นเสียงและจัดให้มีเวทีในก�รแสดงคว�มส�ม�รถ โดยในทุกๆ ปี ในช่วง ของวันคริสต์ม�สนักเรียนจะมีโอก�สได้แสดงคว�มส�ม�รถท�งด้�นดนตรีที่ได้ ฝึกฝนม� โดยเฉพ�ะในปีทผี่ �่ นม�ท�งโรงเรียนจัดให้มกี �รแสดงดนตรีของนักเรียน ในระดับอนุบ�ลทีไ่ ด้สร้�งคว�มประทับใจให้กบั พ่อแม่และผูป้ กครองเป็นอย่�งม�ก และในปีนี้นักเรียนของโรงเรียนธิด�แม่พระยังเข้�รอบก�รประกวดร้องเพลง The Voice Kid อีกด้วย

การเตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนธิดาแม่พระเป็นอย่างไร ?

โรงเรียนธิด�แม่พระมีโปรแกรม Mini English Program (MEP) ทีม่ ชี อื่ เสียง และเป็นที่ทร�บกันดีว่�นักเรียนของโรงเรียนธิด�แม่พระมีคว�มส�ม�รถท�งด้�น ภ�ษ�โดยเฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ทำ�ให้นักเรียนมีคว�มพร้อมใน ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน อย่�งไรก็ต�มท�งโรงเรียนยังให้คว�มสำ�คัญกับภ�ษ� ต่�งประเทศอื่นๆ โดยเฉพ�ะภ�ษ�จีน ท�งโรงเรียนธิด�แม่พระมีอ�จ�รย์ช�วไทย ที่ไปศึกษ�ที่ประเทศจีนม�ทำ�หน้�ที่สอนภ�ษ�จีนร่วมกับครูช�วจีน ก�รเรียนก�ร สอนภ�ษ�จีนโดยอ�จ�รย์ช�วไทยทีม่ ปี ระสบก�รณ์จ�กประเทศจีนได้ผลดี เนือ่ งจ�ก ก�รสอนโดยครูจีนโดยตรงในบ�งครั้งอ�จมีปัญห�เรื่องก�รสื่อส�รกับนักเรียน นอกจ�กนีท้ �งโรงเรียนยังส่งเสริมให้มกี �รจัดตัง้ ชุมนุมภ�ษ�ต่�งประเทศอืน่ ๆ เช่น ชุมนุมภ�ษ�พม่� ทัง้ นีท้ �งโรงเรียนเล็งเห็นว่�ทักษะทีจ่ �ำ เป็นของนักเรียนในก�ร เข้�สูป่ ระช�คมอ�เซียน คือ ทักษะท�งภ�ษ� ทักษะท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ควบคู่ไปกับคว�มขยันและอดทน เพื่อที่จะส�ม�รถแข่งขันกับ นักเรียนช�ติอื่นได้

ปัจจัยที่ทำาให้โรงเรียนธิดาแม่พระประสบความสำาเร็จ เป็นสถานศึกษาชัน้ นำาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคอื อะไร ?

โรงเรียนธิด�แม่พระประสบคว�มสำ�เร็จได้ทุกวันนี้เนื่อง จ�กก�รร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจของหล�ยฝ่�ย ทั้งในส่วน ของนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นกำ�ลัง สำ�คัญทีใ่ ห้ก�รสนับสนุนโรงเรียนธิด�แม่พระม�โดยตลอด ทำ�ให้ โรงเรียนธิด�แม่พระมีคว�มโดดเด่นท�งด้�นวิช�ก�รควบคู่ ไปกับคุณธรรม รวมทั้งก�รให้คว�มร่วมมือของนักเรียนและ ผู้ปกครองในก�รดำ�เนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม ต่�งๆ ของโรงเรียนธิด�แม่พระ นอกจ�กนี้คุณครูทุกท่�นและ บุคล�กรที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญของโรงเรียน โดยคุณครูส่วนใหญ่ ของโรงเรียนธิด�แม่พระกว่�ร้อยละ 80 เป็นคุณครูที่มีคว�ม เชี่ยวช�ญและชำ�น�ญก�รร้อยละ 20 เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่เข้� ม�ช่วยเสริมทัพของโรงเรียนธิด�แม่พระในก�รให้คว�มรูค้ วบคู่ คุณธรรม

อยากฝากอะไรกับผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียน ธิดาแม่พระและชาวสุราษฎร์ธานี ?

โรงเรียนธิด�แม่พระขอขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนธิด�แม่พระที่ให้คว�มร่วมมือกับท�งโรงเรียนเป็น อย่�งดีในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ม�โดยตลอด โรงเรียน ธิด�แม่พระจะเป็นส่วนหนึ่งของสุร�ษฏร์ธ�นีที่ผู้ปกครองให้ คว�มไว้ว�งใจให้เป็นโรงเรียนที่ช่วยพัฒน�ลูกหล�นของช�ว สุร�ษฎร์ธ�นี สุดท้�ยนี้ขอฝ�กโรงเรียนธิด�แม่พระไว้กับช�ว สุร�ษฎร์ธ�นี ขอแม่พระอำ�นวยพรให้ช�วสุร�ษฎร์ธ�นีทุกคน

จากการทีไ่ ด้มโี อกาสพูดคุยกับท่านผูอ้ าำ นวยการโรงเรียนธิดาแม่พระจะเห็นได้วา่ การเตรียมความพร้อมลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีเป็นสิง่ สำาคัญ ทีห่ ลายๆ ฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเยาวชนคนรุน่ ใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระใน°านะสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูค่ กู่ บั ชาวสุราษฎร์ธานี มุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างนักเรียนทีม่ คี วามรู้ ควบคูค่ ณ ุ ธรรม นอกจากนีย้ งั เล็งเห็นความสำาคัญของดนตรีในการเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้นกั เรียนควบคูไ่ ปกับทักษะทางด้านวิชาการ ทัง้ หมดนีค้ อื เป้าหมาย หลักของโรงเรียนแห่งเมืองคนดี โรงเรียนธิดาแม่พระ

37


Smart Life Text : กานต์กมล มุ่งมาไพรี Text : กานต์กมล มุ่งมาไพรี

mart Life

สถานที่ประทับใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เกาะพะงัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและยังคงความเป็น ธรรมชาติ ความทรงจำ�พิเศษทีเ่ กาะพะงัน : งานฟูลมูนปาร์ตี้ น้�ำ ทะเล ใสๆ หาดทรายขาว นักท่องเที่ยวมาร่วมงานมากมายช่วย เพิ่มความทรงจำ�ดีๆ ให้กับการเดินทางมาเกาะพะงัน เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัส ความสวยงาม และความสนุก บนเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางแบบ : กานต์กมล มุ่งมาไพรี (โบว์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ช่างภาพ : กีรติ เขตต์กำ�ปัง / มาตาฮารี เสือนิล แต่งหน้า-ทำ�ผม : ภัชรินทร์ บัวบางงอน Ban Don Photo Group เสื้อผ้า : ร้านพี่แอ็ป สถานที่ : ตลาดเกษตร 2 อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนใจคอลัมน์ Smart Life สอบถามได้ที่ e-mail : atsuratmag@gmail.com โทร. 077-288-607

38


39


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ แพทย์ผู้บริหารจันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี สาขารามคำาแหง และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพยาบาลรามาธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

การกำาจัดไขมันออกจากร่างกายได้ ไม่เพียงจะช่วยให้รูปร่างและสัดส่วนดูดีขึ้นเท่านั้น ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย ปัจจุบัน คนจำานวนไม่นอ้ ยมีปญ ั หาเรือ่ ง “อ้วน” และแนวโน้มยังเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ แต่การแก้ปญ ั หารูปร่าง น้าำ หนักเกิน ถ้าทำาไม่ถกู ต้อง เช่น ซือ้ ยาลดความอ้วน มาทานเอง อาจเกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายถึงชีวิตได้ เป็นเหตุให้ผู้ที่มีปัญหาหันมาลดความอ้วนด้วยการใช้วิทยาการทางการแพทย์กันมากขึ้น โดยเฉพาะ “โปรแกรม Vela2” ซึ่งนับเป็นคำาตอบที่ดีและน่าสนใจอย่างมากวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถจัดการสัดส่วนเกินและไขมันจอมดื้อด้านอันเป็น ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงอย่างได้ผล

อย่าปล่อย “ส่วนเกิน” ให้เป็นปัญหา ประสิทธิภาพที่ความแตกต่าง

Vela2 เป็นเทคโนโลยีทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดคว�มเสีย่ ง คว�มเจ็บปวด และ ผลข้�งเคียงใดๆทีเ่ ป็นอันตร�ยต่อร่�งก�ย แตกต่�งจ�กวิธกี �รกำ�จัดไขมัน ในรูปแบบอืน่ ๆ ทีห่ �กผูใ้ ห้ก�รรักษ�ไม่มคี ว�มชำ�น�ญในก�รใช้เครือ่ งมือ ก็อ�จเกิดผลข้�งเคียงขึน้ ได้ รวมถึงก�รดูดไขมันแบบทัว่ ๆ ไปจะมีบ�ดแผล เกิดขึ้น เป็นเทคนิคที่ค่อนข้�งรุนแรง ก่อให้เกิดคว�มบอบช้ำ� ต้องอ�ศัย ระยะเวล�ร่�งก�ยพักฟืน้ ทัง้ ก�รทำ�ล�ยไขมันยังต้องทำ�ทีละจุด ในขณะที่ Vela2 ส�ม�รถสล�ยไขมันลดสัดส่วนทั้ง หน้�ท้อง สะโพก ก้น ต้นแขน โคนข� ไปพร้อมๆ กันได้ในครัง้ เดียว แต่ละจุดใช้เวล�ทำ�ประม�ณ 30 น�ที หลังจ�กก�รรักษ�ครัง้ แรกจะเห็นได้ว�่ เส้นรอบวงของบริเวณทีท่ �ำ ก�รรักษ� มีขน�ดลดลง

ข้อพึงระวังในการรับบริการ โปรแกรม Vela2 คืออะไร?

เป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันของ 4 เทคโนโลยีอย่�งผสมผส�น ได้แก่ พลังง�นคว�มร้อนจ�กแสง Infrared (IR) และคลื่นวิทยุ คว�มถี่สูง Radio Frequency (RF) ร่วมกับลูกกลิ้ง (Roller) และระบบสูญญ�ก�ศ (Vacuum) จึงเพิม่ กระบวนก�รเผ�ผล�ญ ไขมันใต้ผวิ ทำ�ให้เซลล์ไขมันลดขน�ดลง ผิวกระชับ เรียบเนียนขึน้ ทำ�ให้เซลลูไลท์แตกตัว กระจ�ยออกและถูกขับออกไปต�มระบบ น้�ำ เหลืองได้ดขี นึ้ เพิม่ ก�รไหลเวียนเลือดใต้ผวิ หนังบริเวณทีร่ กั ษ� ซึ่งจะทำ�ให้ขน�ดของเส้นรอบวงลดลง ผิวกระชับ เรียบเนียน รูปร่�งได้สัดส่วนม�กยิ่งขึ้น

40

แม้เทคโนโลยีนี้จะมีคว�มปลอดภัยค่อนข้�งสูงและไม่ก่อให้เกิดผล ข้�งเคียงใดๆ ก็ต�ม แต่คนไข้ทมี่ โี รคประจำ�ตัวเช่น เบ�หว�น หรือมีคว�ม ผิดปกติของระบบเผ�ผล�ญบ�งอย่�งเช่น ไทรอยด์ ควรปรึกษ�แพทย์ ก่อนเข้�รับก�รรักษ�


41


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

“เกาะพะงัน” อีกหนึง่ เกาะสรวงสวรรค์กลางอ่าวไทย ทีห่ ลายคนฝันว่าต้องมาสัมผัสให้ได้ ด้วยความสวยงามและเงียบสงบเป็นสถานทีท่ ี่ อนันตราได้ค้นพบและรังสรรค์รีสอร์ทบนเกาะในฝัน ให้แก่ผู้รักการท่องเที่ยวและคู่รักที่มองหาความงดงามแห่งท้องทะเลแห่งใหม่ ท่ามกลาง ทัศนียภาพอันงดงามราวเกาะสวรรค์ ผสมผสานการให้บริการเหนือระดับและเป็นส่วนตัวในแบบอนันตราที่ อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

สวรรค์ของคนรักทะเล

Anantara Rasananda Koh Phangan Villa Resort อนันตร� รส�นันด�ฯ ให้บริก�รห้องพักหรูรมิ ทะเลแบบพูล วิลล่�จำ�นวน 44 หลัง และห้องพักแบบสวีท ทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้�งขว�งทัง้ ด้�นในและด้�นนอก ตัง้ แต่ขน�ด 100 – 250 ต�ร�งเมตร พร้อม สระว่�ยน้�ำ ส่วนตัว เพือ่ ก�รพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบ ด้วยคว�ม ใส่ใจในทุกร�ยละเอียด ห้องพักตกแต่งโดยผสมผส�นธรรมช�ติ วัฒนธรรมท้องถิน่ และคว�มหรูหร�เหนือคว�มค�ดหม�ยได้อย่�ง ลงตัว เครือ่ งนอนทีค่ ดั สรรเป็นอย่�งดีเพือ่ ก�รพักผ่อนนุม่ นวลด้วย ผ้�ลินนิ ทอละเอียดถึง 500 เส้น เต็มอิม่ ด้วยคว�มบันเทิงจ�กจอ แอลซีดขี น�ด 32 นิว้ ระบบเครือ่ งเสียงแบบโฮมเธียเตอร์

ห้องอาหารริมชายหาดดีไ«น์สวย

42


43


11

โดดเด่นด้วยทีพ่ กั มีสไตล์

นอกจากสปาทรีทเมนต์ อนันตราสปายังให้บริการชัน้ เรียน โยคะส่วนตัวสำ�หรับ 1-2 ท่าน เป็นเวลา 3, 5 หรือ 7 วัน 9 วันตามต้องการ ใช้เวลา 90 นาทีตอ่ การเรียนหนึง่ ครัง้ กับสถานทีอ่ นั ร่มรืน่ บริเวณริมสระว่ายน้�ำ ภายในห้องพักหรือ บนหาดทรายอันเงียบสงบ โปรแกรมนีช้ ว่ ยในการฝึกสมาธิและ มุง่ เน้นวิธกี ารออกกำ�ลังกายทีซ่ ง่ึ แขกสามารถนำ�ไปฝึกทีบ่ า้ นได้ หรือพักผ่อนทีส่ ระว่ายน้�ำ ริมชายหาดในวันสบายๆ หา ประสบการณ์การทำ�อาหารเมนูยอดนิยมในชัน้ เรียนทำ�อาหาร ไทย และกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทางรีสอร์ทพร้อมให้บริการ ทีส่ �ำ คัญทางรีสอร์ทยังให้บริการเรือยอชท์ความยาวกว่า 37 ฟุต สำ�หรับแขกทีต่ อ้ งการช่วงเวลาอันแสนพิเศษเพือ่ ค้นพบความ งดงามของท้องทะเลสีครามสุดสายตาของอ่าวไทย สถานทีอ่ นั สมบูรณ์แบบสำ�หรับการเล่นเรือใบ หมูเ่ กาะอ่างทองอันงดงาม ทีเ่ ป็นแหล่งแนวปะการังน้�ำ ตืน้ ทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั น้�ำ ทะเลใส เหมาะสำ�หรับเรือคายัค หรือปีนเขาเพือ่ มองเห็นวิวมุมกว้างที่ จะทำ�ให้การพักผ่อนครัง้ นีน้ า่ ประทับใจยิง่ กว่าทีเ่ คย ด้วยความงามของเกาะพะงัน ความหรูหราและสิ่ง

อำ�นวยความสะดวกที่เพียบพร้อม อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นอีกสถานที่ หนึง่ สำ�หรับจัดงานแต่งงานริมทะเลและทริปฮันนีมนู ในฝัน ห้ามพลาด กับประสบการณ์ใหม่สักครั้ง... ห้องพักท่ามกลางธรรมชาติ สระว่ายน้�ำ ใหญ่พร้อมบริการครบครัน รีสอร์ทสุดแสนโรแมนติก

2 นอกจากนีผ้ มู้ าเยือนจะไม่พลาดการติดต่อสือ่ สารหรือติดตามข้อมูลข่าวสารระหว่าง การพักผ่อน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ว่ั รีสอร์ท พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์จากทัว่ โลกให้บริการ ณ ห้องสมุด ขนาดใหญ่ และสามารถสนุกสนานไปกับห้องออกกำ�ลังกายอันทันสมัย เยีย่ มชมร้าน ขายของทีร่ ะลึกหลากหลายสำ�หรับเก็บบันทึกความทรงจำ�ของท้องทะเล หรือผจญภัย ไปกับกีฬาทางน้�ำ ไม่วา่ จะเป็นดำ�น้�ำ หรือท่องทะเลชมชีวติ ชาวเกาะอันน่าตืน่ เต้น ภายในรีสอร์ทยังพร้อมบริการด้วยห้องอาหารบิสโทร แอท เดอะบิช (Bistro @The Beach) ตัง้ อยูร่ ะหว่างบึงน้�ำ ทีร่ ายล้อมด้วยสวนและสระน้�ำ ซึง่ เชฟได้น�ำ วัตถุดบิ ท้องถิน่ ผสมผสานกับวัตถุดบิ นำ�เข้าชัน้ ยอดเพือ่ ให้ได้ลม้ิ ลองอาหารทีด่ เี ยีย่ ม และยังชืน่ ชมความ หรูหราน่าหลงใหลของ เดอะเลานจ์ (The Lounge) ทีส่ ามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม ของทะเลเกาะพะงัน ดืม่ ด่�ำ กับไวน์และแชมเปญชัน้ เลิศหรือค็อกเทลปาร์ตท้ี จ่ี ดั ทุกสัปดาห์ หรือเลือกผ่อนคลายร่างกายและฟืน้ ฟูจติ ใจด้วยสปาในบรรยากาศธรรมชาติ ทีพ่ ร้อมให้ บริการทรีทเมนท์หลากหลายตามความต้องการ โอบล้อมท่ามกลางธรรมชาติดว้ ยห้อง ทรีทเมนท์ สวีทแบบเปิดโล่ง หรือศาลารอบทะเลสาบทีข่ บั กล่อมด้วยเสียงน้�ำ ตกไหลริน

อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา

1 2 3

31

5/5 หมู่ 5 หาดท้องนายปานน้อย บ้านใต้ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมโทร. 077-239-555 หรือเยีย่ มชมเว็บไซด์ www.anantara.com หรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุม่ โรงแรม รีสอร์ทและ สปาเครืออนันตรา คุณจุฬารักษ์ ชลหาญ ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำ�ประเทศไทย โทรศัพท์ : 02-365-7677 อีเมล์ : jularak_ch@anantara.com

44


45


Eat & Drink

Text / Photo : ช้อนกลาง

พุมเรียง พร้อมเสิร์ฟความอร่อย เมื่อได้เวลามื้ออาหาร “น้ำ�ย่อย” ส่งสัญญาณเตือนกระเพาะทันทีเพื่อเรียกหา “ความอร่อย” โดยเฉพาะนักชิมตัวยงมักเดินทางเสาะ แสวงหาเมนูแปลกๆ รสชาติดีๆ มาลิ้มลองเสมอ และมื้อนี้ทีมงานนิตยสาร ภูมิใจนำ�เสนอห้องอาหารนี้เป็นพิเศษ เพราะได้ไป ลิม้ ลองมาแล้ว เป็นห้องอาหารทีต่ งั้ อยูใ่ นเมือง เดินทางสะดวกแถมยังบรรยากาศดี เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงท่ามกลางกลิน่ อายความเป็นไทย แบบคลาสสิกที่ห้องอาหารพุมเรียง เป็นห้องอาหารหลักของโรงแรม เค พาร์ค ที่ ออกแบบตกแต่งสไตล์คอนเทมโพรารี่ ผสมผสาน ความทันสมัยกับกลิ่นอายของเสน่ห์ความเป็นไทยได้ อย่างลงตัว ด้านหน้าร้านประดับตกแต่งด้วย “ผ้าไหม พุมเรียง” สินค้าระดับโอท็อปขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของ อำ�เภอพุมเรียง บรรจุในกรอบรูปอย่างเรียบร้อย พร้อมบทความที่บ่งบอกถึงความน่าภาคภูมิใจของ ชาวเมืองคนดี ดูแลทุกรายละเอียดโดยผู้จัดการมาก ประสบการณ์ คุณณรงธรณ์ พร้อมประเสริฐ ภายในโดดเด่นด้วยการคัดสรรผ้าม่านลวดลาย ไทยอันวิจิตรตระการตา โคมไฟทรงโมเดิร์น รวมทั้ง การประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาไทย เพื่อมาสร้างความ ประทับให้กับผู้พบเห็น คุมโทนด้วยสีขาวสะอาดตา และเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ มาสร้างความอบอุ่น

คุณณรงธรณ์ พร้อมประเสริฐ

46

ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดพื้นที่นั่งอย่างเป็น สัดส่วน สามารถรองรับได้กว่า 100 ที่นั่ง มาถึ ง เรื่ อ งคอนเซ็ ป ต์ อ าหารทางห้ อ ง อาหารพุมเรียงเน้นทีอ่ าหารไทย อาหารพืน้ เมือง โดยคัดสรรวัตถุดบิ คุณภาพดีพร้อมด้วยการปรุง อย่างพิถพี ถิ นั จากแม่ครัวมากประสบการณ์ ทีใ่ ส่ ทุกขั้นตอนกระทั่งเสิร์ฟร้อนถึงโต๊ะอาหาร และ ทีส่ �ำ คัญเป็นห้องอาหารทีเ่ ปิดบริการตลอดทัง้ วัน ตัง้ แต่เวลา 06.00-24.00 น. เลยทีเดียว มือ้ เช้า บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์หลากหลายให้เลือก เต็มอิ่ม มื้อกลางวันเสิร์ฟอาหารจานอลาคาส ในเมนู และอาหารมื้อเย็น มีเมนูเด่นมากมาย รองรับทุกความต้องการ


1

3

4

1 เห็ดนางฟ้าแดดเดียว 3 ส้มตำ�ยอดมะพร้าวทะเล

2 ปอเปี๊ยะไชยา 4 ยำ�สามภพ

2 โดยเฉพาะอาหารแนะนำ�วันนี้ เรียกได้ว่า เป็นเมนูยอดฮิตในเวลานี้ที่ใครไปใครมา ก็ต้อง สั่งอาทิ “ส้มตำ�ยอดมะพร้าวทะเล” สำ�หรับคน ที่ชื่นชอบส้มตำ�เป็นพิเศษ นำ�เสนอความอร่อย แบบแปลกใหม่ ด้วยการใช้ยอดมะพร้าวอ่อน แทนมะละกอ ที่ทั้งกรอบ หวานมัน ผสมผสาน กับเครื่องส้มตำ�แบบจัดเต็มกับอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หมึก ที่สำ�คัญน้ำ�ยำ� 3 รสจัดจ้าน ถูกใจ ทุกคน แถมเสริมทัพด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์มนั สุดๆ ตามมาด้วย “เห็ดนางฟ้าแดดเดียว” ผ่าน ขบวนการปรุงจนได้ความนุม่ หนึบและกรอบเป็น ทีส่ ดุ เสิรฟ์ พร้อมด้วยน้�ำ อาจาด ทีม่ สี ว่ นผสมของ ผักหลากหลาย ได้ความกรุบกรอบเปรี้ยวหวาน ลงตัว และจากนั้นเอาใจคนรักอาหารเวียดนาม ด้วย “ปอเปีย๊ ะไชยา” ประกอบด้วยไข่เค็ม กุง้ สับ ปรุงรสเข้มข้นห่อด้วยปอเปีย๊ ะ เสิรฟ์ พร้อมน้�ำ จิม้ บ๊วยหวานรสกลมกล่อม เป็นอีกจานที่ทุกโต๊ะ ต้องสั่ง และยำ�รสแซ่บ “ยำ�สามภพ” ที่ผ่าน การรังสรรค์จากแม่ครัวตัวจริงเสียงจริง คิดสูตร เฉพาะตัวมานำ�เสนอ เรียกได้วา่ เป็นเมนูซกิ เนเจอร์ ทีไ่ ม่ธรรมดาทัง้ หน้าตาและรสชาติ เสิรฟ์ มาพร้อม กับยำ�มะม่วง รสชาติเปรี้ยวหวานโดนใจ

นอกจากนีย้ งั มีเมนูอาหารพืน้ บ้านทีไ่ ม่ควรพลาดเช่น ต้มยำ� แกงส้ม ผัดผัก เมือ่ ได้อาหารมาขึน้ โต๊ะเรียบร้อย มือ้ ค่�ำ แดดร่มลมตกบรรยากาศ เป็นใจ ตัง้ แต่เวลา 19.00 น. - 24.00 น. อย่าลืมสัง่ เบียร์เย็นเป็นวุน้ สักแก้ว มาเคล้าเสียงเพลงจากนักดนตรีมอื อาชีพทีข่ บั กล่อมด้วยแนวเพลง ที่หลากหลาย หากนึกสนุกฉุดไม่อยู่ ลุกขึ้นมาเต้นก็ไม่มีใครว่า เพราะเพลงพาไป แบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับ พุมเรียง ศูนย์รวมความเอร็ดอร่อย ที่ไม่ควรพลาด!!

ห้องอาหารพุมเรียง โรงแรม เค พาร์ค

99/99 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำ�บลบางกุง้ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมหรือสำ�รองห้องพักได้ที่ 077-213700-5 อีเมล : info@kparkgrand.com หรือเยี่ยมชมได้ที่เว็ปไซต์ www.kparkgrand.com

47


My Beloved Tapee

Text / Photo : กานต์ ลิ่มสถาพร

เสียงเฮมาจากวงล้อมของคนมุงกลุ่มหนึ่ง ขาเปรียวพุ่งปราดเข้าไปราวลมถีบ เบียด แทรก มุดอยู่หน้า สองหน่วยตา, ชายสองคนกำ�ลังดวลมีดสู้กัน คนหนึ่ง, ร่างใหญ่วัยฉกรรจ์ บึกบึน คล้ำ�แดด คนหนึ่ง, ร่างสันทัด วัยเกินหกสิบ ผิวจางบางแดด

Muay Chaiya Under Pressure

ตอนนั้น, ผมอายุสิบขวบ เหมือนเด็กชายทั่วไปที่ชมชอบการต่อสู้ แต่ที่ เห็นประจักษ์ตาขณะนั้น คือชายสองคนกำ�ลังสู้เพื่อจะฆ่ากัน และโดยปกติ ชีวติ จะสอนให้เราอยูห่ า่ งจากเหตุการณ์เยีย่ งนี้ คนมุงขยับวงล้อม หุบเข้าขยาย ออกตามจังหวะดันและถอย นี่คือ เวทีชีวิตจริง เถื่อน ไม่มีกติกา ชัยชนะคือ ความอยู่รอดของชีวิต ถ้าวัดกันด้วยกำ�ลังวังชา ชายแก่วยั ลุงดูเป็นรอง และคงรอดยาก แต่บน เวทีลานปูนสากๆ ชายแก่ใช้สมอง สุขมุ ใจเย็นในการรุก รับ หลอก ล่อ หลบ หลีก ด้วยลีลาท่วงท่างดงาม รัดกุมทั้งป้อง ปัด เปิด ปิด ในการป้องกัน และ ตอบโต้ อย่างรอบคอบในการจ้วงแทงแต่ละที หนุ่มใจหาญก็สู้สุดใจ ตัวใหญ่ ทำ�ให้ชา้ แทงออกไปแต่ละครัง้ รุนแรงเข้มแข็งดังใจ เรียกเสียงร้องหวาดเสียว จากคนมุง

48

หัวใจผมเต้นแรงเร็ว หายใจไม่ทั่วท้อง มันระทึกตึกเต้น เหมือนวิง่ อยูบ่ นเปลือยคมมีด กลิน่ คาวเลือดเร่งการต่อสูใ้ ห้จบลง ท่อนแขนสองข้างของชายแก่เปิดร่องแผลยาว แลกกับเลือดทีป่ รี่ จากชายโครงของชายหนุ่ม จังหวะป้อง ปัด แล้วจ้วงซ้ำ�ครั้งสุดท้ายนั่นเอง ที่ทำ�ให้ชาย หนุม่ ถอยกรูด ปล่อยมีดจากมือ แล้ววิง่ แหวกวงล้อมหนีไป ชายแก่ มิได้ไล่ตามเอาชีวิต แกคลายท่วงท่าต่อสู้ ยืดตัวตรง ปลดปล่อย ลมหายใจ... “ดีนะ ทีล่ งุ แกเป็นมวย” ผมได้ยนิ บางคนพูด อีกคนพูดและ อีกหลายคนก็พูด... สี่สิบกว่าปี นานและนานพอกับการลืมเรื่องราวต่างๆ แต่ ภาพจำ�ในชีวิต มันติดตาและยากที่จะลืมเลือน โชคชะตา เป็น ตาย ร้าย ดี นั้นคือราคาของชีวิต และใช่ว่าชีวิตที่เป็นมวยราคา จะดีเสมอไป จุดกำ�เนิดศิลปะการป้องกันตัว ไม่อาจกำ�หนดได้ว่าใครเป็น ต้นตำ�รับ มวยจีน มวยไทย มวยลาว มวยพม่า มวยเขมร ล้วน พัฒนามาจากการรบแบบประชิดตัว และแปรเปลี่ยนเป็นการสู้ แบบตัวต่อตัว ใช้สว่ นต่างๆ ของร่างกายแทนอาวุธ มือ เท้า เข่า ศอก ศีรษะ ที่เรียกว่า “นวอาวุธ” ส่วนท่วงท่าลีลา คือการคิดหา กลวิธกี ารใช้สว่ นต่างๆ ของร่างกายให้ผสมกลมกลืนเด็ดขาด เฉียบ คมที่สุดในการต่อสู้ การเดิน ย่าง ขยับ เคลื่อนไหว จึงมีท่วงท่า แปลกและแตกต่างกันไป บ้างเลียนแบบจากพฤติกรรมสัตว์หรือ ลีลาตัวละครในวรรณคดี บ้างเรียกตามสิง่ คุน้ เคยในวิถชี วี ติ เพราะ เวลากล่าวถึงท่ามวยแล้ว มันทำ�ให้นึกถึงท่าทางของการต่อสู้ ตำ�นานของคนบนคาบสมุทรทัว่ โลก ล้วนต่อสูเ้ พือ่ รักษาแผ่นดิน ถิน่ เกิด ต่อสูก้ บั คลืน่ ลมและความผันแปรของธรรมชาติในรูปแบบ ต่างๆ ผ่านการสัง่ สมวัฒนธรรม ประเพณี กลมกลืนไปกับภูมปิ ญ ั ญา ความเชือ่ จิตวิญญาณ วิถศี าสตรา คาถาอาคม ดนตรี วรรณกรรม ฯลฯ เมืองไชยา (สุราษฎร์ธานี) ถือว่าเป็นเมืองมวยทางปักษ์ใต้ ซึง่ มีค�ำ กล่าวถึงมวยไทยโบราณว่า “หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ท่าดีไชยา ไวกว่าท่าเสา (อุตรดิตถ์)


พิเคราะห์จากอดีตทีด่ นิ แดนมลายูเคยเป็น อาณาจักรศรีวชิ ยั มาก่อน มวยไชยาทีว่ า่ ท่าดีนนั้ น่าจะมาจากผสมผสานท่าทางและลีลา ระหว่าง มวยไทยกับปันจักสีลตั (Pencak Silat) อันเป็น ศิลปะการต่อสูข้ องคนเชือ้ สายมลายู ทีต่ อ่ สูด้ ว้ ย มือเปล่า เท้าเปล่า เน้นให้เห็นลีลาการเคลือ่ นไหว ทีส่ วยงาม ความโดดเด่นของมวยไชยาอยูท่ คี่ วาม พลิว้ ไหว ใจเย็น ชกสุขมุ ใช้สมอง มีแม่ไม้ ลูกไม้ กลรับ กลรุก หลอกล่อ หลบหลีก อันนำ�มาสูก่ าร ป้อง ปัด เปิด ปิด สำ�หรับป้องกันและตอบโต้ รัดกุม เฉียบคม เด็ดขาด และรุนแรง ความ รัดกุมในกลประกบ ประกับ จับรั้งเป็นท่วงท่า ปล้�ำ คลุก กลับกลายเป็นจังหวะการทุม่ ทับ จับ หักและยังสามารถแปรความรุนแรงของคู่ต่อสู้ มาใช้ประโยชน์ ด้วยการสะท้อนแรงกลับไป กระทำ�กับฝ่ายทีโ่ จมตีเข้ามา ส่วนหลักมวยไทย โบราณ อันได้รากมาจากศิลปะการต่อสูป้ อ้ งกันตัว ตัง้ แต่สมัยพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา พาดผ่านสมัยรัชกาลทีส่ าม เชือ่ มต่อสมัยรัชกาล ทีห่ า้ อดีตนักรบหรือนักเลงวัฒนธรรม (ครูมวย) ได้ลงหลักปักรากสร้างสำ�นักมวยไชยาขึน้ มีศษิ ย์ รุ่งเรืองกระเดื่องนาม จนปรากฏเป็นตำ�นาน ศิลปะได้มอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้แก่เรา อีกทั้งศิลปะยังเป็นการต่อสู้เชิงสังคมเกี่ยวกับ การแสดงออกถึงความพึงพอใจ ความปรารถนา ความก้าวร้าว ความละเอียดอ่อน พลัง ความ เห็นแก่ตวั หรือความกลัว ซึง่ อาจเป็นความรูส้ กึ ร่วม โดยอาจจะมีคนเห็นด้วย หรืออาจไม่ยอมรับ แต่การที่จะมองศิลปะว่างดงาม รื่นเริง และ น่าตื่นเต้นนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของสังคม

ภาพจากงานแสง สี เสียง จัดขึ้นที่อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นัน้ ๆ ในยุคทีว่ ฒ ั นธรรมมีไว้ขาย ณ วันนีม้ วยไชยา อาจจะไม่เหมาะสำ�หรับการต่อสูบ้ นเวที แต่อาจ เหมาะสำ�หรับการปรับแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง วัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์ การแสดงโชว์ รวมไป ถึงรูปแบบของวิถีชีวิต ปรากฏการณ์ของมวย Thai Figth ทีห่ ลอม ศิลปะมวยไทย ให้เป็นธุรกิจวัฒนธรรมเพือ่ ความ บันเทิงนัน้ แน่นอนว่า การสูญสลายของเส้นกัน้ ระหว่างศิลปะและชีวติ และการกัดเซาะจากการ

จัดการมรดกที่เคยถูกปกป้องเป็นพิเศษได้ถูกนำ� ไปสู่การออกแบบ และการโฆษณาเพื่อขาย อะไรจะมีประโยชน์มากกว่ากันจากมุมมอง ทางวัฒนธรรม ระหว่างความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ ทันที กับประสบการณ์อนั ยาวนานและเชือ่ งช้า ของการเรียนรู้

ผมแขวนคำ�ถามกลางอากาศโดยไม่ตอ้ งการ คำ�ตอบ?

ภาพจาก http://muaychaiya-phuket.blogspot.com/

49


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุ²ิ อดุลยานุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวั²นาÏ)

ฉบับที่ 20

อิตาลี ตอนที่ 2

เมืองเวนิส ได้รับสมยานามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (Queen of Adriatice) เมืองแห่งสายน้ำา (City of Water) เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เวนิสถูกสร้�งขึน้ จ�กก�รเชือ่ มเก�ะเล็กๆ118 เก�ะเข้�ด้วยกัน ในบริเวณทะเลส�บเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอ�เดรียติก ในภ�คเหนือของอิต�ลี เวนิสเป็นเมืองทีม่ กี �รใช้คลองในก�รคมน�คมม�กทีส่ ดุ มีอ�ค�ร ร้�นค้� บ้�นเมือง ตัง้ อยูร่ มิ คลอง มีเรือบริก�รในก�รเดินท�ง ไปในที่ ต่�งๆ ของเมือง มีก�รบริก�รท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์ธรรมช�ติของ 2 ฝั่งคลองโดยท�งเรือ นับเป็นเมืองที่มีคลองม�กกว่�ถนนอีกเมือง หนึ่งของโลก ยูเนสโก ยกให้เวนิสเป็นเมืองมรดกโลกท�งวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2530 เรือกอนโดลา (Gondola) มีบริก�รให้นกั ท่องเทีย่ วอยูเ่ รือ่ ยๆ เป็นเรือพ�ยพืน้ บ้�นของช�วเวนิส ทีม่ มี �น�นแล้วหล�ยร้อยปี บ�งลำ� ร�ค�เป็นล้�น ที่นี่มีเรือหล�ยแบบ เช่น เรือกอนโดล� เรือแท็กซี่ เรือเมล์ เรือขนของ เรือพย�บ�ล เรือขนขยะ ฯลฯ

เรือกอนโดลา

50


โบสถ์ «านตา มาเรีย เดลลา «าลูท (Santa Maria della Salute) โบสถ์เก่�แก่ เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้�งที่จัดว่�เป็นสัญลักษณ์ของเวนิส โบสถ์แบบบ�โร้กขน�ดใหญ่ ถูกสร้�งขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจ้�ในโอก�สที่ โรคระบ�ดได้ห�ยไปจ�กเวนิสในปี พ.ศ. 2173 จนกระทั่งสร้�งเสร็จในปี พ.ศ. 2230

สะพานริอัลโต (Rialto) เดิมเป็นสะพ�นไม้ หลังจ�ก พังทล�ยลงสะพ�นหินก็ถูกสร้�งขึ้นทดแทนเป็นสะพ�นข้�ม Grand Canal เพียงแห่งเดียว เป็นศูนย์กล�งคมน�คมและ ค้�ข�ยแลกเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของเวนิส ใครม�เวนิสแล้วไม่ ได้ม�ข้�มสะพ�นนีถ้ อื ว่�ยังม�ไม่ถงึ เมืองเวนิส รอบๆ สะพ�น เป็นย่�นค้�ข�ยของที่ระลึกและตล�ดข�ยของสด ในอดีตกรุงเทพÏ เมื่อ 100 กว่าปีมาแล้วได้ชื่อว่าเป็น เวนิส ตะวันออก เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนล้วนเต็มไปด้วยแม่น้ำาลำาคลอง ใช้สัญจรไปมาด้วยเรือ แพ หลายชนิดเช่นเดียวกับเมืองเวนิส ในอิตาลี แต่ปัจจุบันสภาพดังกล่าวได้หมดไปแล้ว

สะพานริอัลโต

สะพาน«ิงห์ (Bridge of

สะพานซิงห์

Sighs) สะพ�นเก่�แก่ที่เชื่อมต่อ ระหว่�งวังดูค�เลกับคุกเก่� เคยใช้ เป็นเส้นท�งลำ�เลียงนักโทษเข้�สู่ ตัวคุก สร้�งจ�กหินปูนสีข�ว มีชอ่ ง หน้�ต่�งให้มองออกม�ได้ เพื่อให้ นักโทษได้เห็นคว�มสวยง�มของ ท้องฟ้� และทะเลแห่งเวนิสเป็น ครั้งสุดท้�ยในชีวิต

·Õè¾Ñ¡ËÃÙ ªÁÇÔÇ·ÐàÅ AT SEA CONDO KRABI www.airbnb.com/users/show/8252759 สนใจติดต่อที่ atsearental@gmail.com Tel. 089-474-2468 (ลด 10 - 30%)

51


Leisure

Text / Photo : อดิเทพ มีวั²นะ

©บับนี้เอาใจคนรักสุขภาพและรูปร่าง พร้อมเปดเผยเคล็ดที่ไม่ลับของคุณภัทราพร พุทธธำารง «ึ่งมีธุรกิจด้าน อสังหาริมทรัพย์ ด้วยอาชีพนีจ้ ะต้องพบปะลูกค้าและต้องสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเอง จากทีเ่ ป็นคนรักและใส่ใจในสุขภาพ ของตัวเองอยู่แล้ว แต่ต้องการเสริมบุคลิกให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้น จึงได้ตัดสินใจเข้ารับบริการกับสถาบันลดน้ำาหนัก SLIM UP CENTER

คำาตอบง่ายæ... กับรูปร่างที่ได้สัดส่วน ความคิดแรกทีจ่ ะลดน้าำ หนักมาจากอะไร และมีแรง บันดาลใจอย่างไร เมือ่ ก่อนน้�ำ หนักไม่ได้ต�่ งจ�กตอนนีเ้ ท่�ไหร่ แต่ตวั เอง เป็นคนรักสุขภ�พ อย�กให้ผวิ กระชับ บุคลิกดี มีคว�มมัน่ ใจ ม�กยิง่ ขึน้ อย�กดูแลรูปร่�งและผิวพรรณ จึงได้แรงบันด�ลใจ ม�จ�กคุณท๊อป ด�รณีนชุ ซึง่ ตอนนัน้ คุณท๊อปมีรปู ร่�งอ้วน ผิดจ�กตอนนี้เธอส�ม�รถมีหุ่นที่เฟิร์มได้

มีปจั จัยหรือแรงจูงใจอะไร ทำาให้เลือกเข้าคอร์ส ลดน้าำ หนักที่ SLIM UP CENTER

SLIM UP CENTER เป็นสถ�บันทีม่ ชี อ่ื เสียงม�กอยูแ่ ล้ว พอลองเข้�ม�ใช้กย็ ง่ิ ทำ�ให้มน่ั ใจในคุณภ�พ ก�รแนะนำ�ในก�ร ตัดสินใจลดน้�ำ หนัก ก�รเลือกคอร์สลดน้�ำ หนัก SLIM UP CENTER ให้คว�มเชื่อมั่นต่อลูกค้�

วิธีการลดน้ำาหนักในแต่ละครั้งใช้เวลามากน้อย เพียงใด และระหว่างการลดน้าำ หนักอะไรทีเ่ ป็นปัญหาใน การใช้ชีวิตประจำาวัน

ครั้งแรกที่ได้เลือกใช้บริก�รที่ SLIM UP CENTER ก็ได้ฟังคำ�แนะนำ�เร�ควรที่จะใช้คอร์สไหน อย่�งไร ซึ่งตัว ดิฉนั ก็ได้เลือกทีจ่ ะลดน้�ำ หนักทุกคอร์ส แต่ละคอร์สก็จะใช้ เวล�ในก�รลด 2-3 ชัว่ โมง น้�ำ หนักก็จะลดลงทันทีหลังเข้� คอร์ส และไม่มีผลกระทบ หรือผลข้�งเคียงกลับไปใช้ชีวิต ประจำ�วันได้ต�มปกติ คุณภัทราพร พุทธธำารง

52


หลังจากตัดสินใจเข้ารับบริการที่ SLIM UP CENTER แล้ว ทางสถาบันแนะนำาหรือให้คำาปรึกษาอย่างไรบ้างในการลด น้ำาหนัก

ท�งสถ�บัน SLIM UP CENTER จะมีโภชน�กรประจำ� อยู่ทุกวัน ให้คำ�ปรึกษ�ในด้�นก�รควบคุมเรื่องอ�ห�ร ก�รเลือก รับประท�นอ�ห�รให้เหม�ะสม

พÄติกรรมการบริโภคอาหารก่อนและหลังเข้าคอร์ส ลดน้าำ หนักมีความแตกต่างในเรือ่ งของปริมาณหรือประเภท ของอาหารอย่างไร แน่นอนว่�ต้องมีคว�มแตกต่�ง ตอนนีก้ จ็ ะเลือกรับประท�น เนื้อ นม ไข่ ผักสด ผลไม้ แต่ก็จะท�นในปริม�ณที่พอเหม�ะ และจะงดรับประท�นของทอด แป้ง ค�ร์โบไฮเดรต หลังจ�กเข้� คอร์สแล้วก็ยงั ควบคุมอ�ห�ร แต่ไม่ย�กลำ�บ�ก เป็นเรือ่ งธรรมด� อยู่แล้วที่เร�ต้องทำ� ไม่จำ�เป็นต้องอดอ�ห�ร

คุณคิดว่าผลทีไ่ ด้รบั จากการเข้าใช้บริการกับค่าใช้จา่ ย มีความคุ้มค่ากันหรือไม่ เรือ่ งค่�ใช้จ�่ ย ตัง้ แต่เริม่ ใช้บริก�รม�จนถึงทุกวันนี้ รูส้ กึ คุม้ ค่� และพึงพอใจม�ก ตอนแรกที่คิดจะเข้�ม�ใช้บริก�ร SLIM UP CENTER จะเน้นเรือ่ งก�รลดน้�ำ หนักอย่�งเดียว แต่ผลลัพธ์ทไี่ ด้ จะเน้นเรือ่ งของสุขภ�พ เน้นคว�มกระชับของรูปร่�งทัง้ ร่�งก�ย

SLIM UP CENTER มีโปรโมชั่นสมนาคุณให้ลูกค้า อย่างไร ในช่วงÄดูร้อนเพื่อคืนกำาไรส่วนหนึ่งแก่ลูกค้า ช่วงนี้ท�ง SLIM UP CENTER จะมีโปรแกรมเรื่อง ของก�รสล�ยไขมัน ดีทอกซ์ร�่ งก�ย ก�รสร้�งกล้�มเนือ้ ร�ค�อยูท่ ี่ 29,999 บ�ท ซือ้ 1 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส ยังส�ม�รถเข้�ม�ปรึกษ� และตรวจเช็คฟรี ตลอดสิน้ เดือนนี้ สอบถ�มข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 077-602-728-9

มาที่ SLIM UP CENTER เหมือนมีผู้ช่วยทำาให้เรามีรูปร่างที่ได้สัดส่วน สร้างความมั่นใจ รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้ แถมผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมาก 53


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน

อีกทางเลือกหนึ่งของการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ เชือ่ หรือไม่วา่ “การเสียสมดุล” ของร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เราเป็นโรคได้ สาเหตุ มาจากสภาพแวดล้อม มลพิษ สารเคมี ฝุน่ ละอง เชือ้ โรค รวมถึงการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน ทีก่ อ่ ให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือซึมเศร้าได้ จริงๆ แล้วธรรมชาติ ร่างกายของเราจะมีกลไกการปกป้องและรักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ แต่การรักษา สมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจ น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ทั้งยัง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และอวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และ ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ ณ ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทำ�ให้วิถีชีวิตของเรา เปลี่ยนแปลงไป มารู้ตัวอีกครั้งเมื่อเราเป็นโรคแล้ว จำ�เป็นต้องรักษาด้วยการกินยาหรือ ฉีดยา ซึ่งอาจเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแล้ว บางครั้งอาจได้ผล บางครั้งอาจไม่ได้ผล เนือ่ งจากสาเหตุทที่ �ำ ให้เราเป็นหรือการเกิดโรค มาจากพฤติกรรมทีเ่ ราทำ�อยูเ่ ป็นประจำ� ดืม่ น้�ำ น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ทำ�งานหนัก โดยเฉพาะการใช้ความคิดส่งผลให้เครียดจนเกินไป ซึง่ เราคิดว่าเราสามารถจัดการได้พกั ผ่อน ไม่เพียงพอเพราะทำ�งานไม่ทัน หอบหิ้วเอางานประจำ�กลับมาทำ�ที่บ้านจนดึกดื่น สิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นเหตุเสริมให้เกิดโรค ทีม่ าจากการกระทำ�ของเราเอง มารูส้ กึ ตัวอีกครัง้ เมือ่ เกือบ สายเสียแล้ว ก็ตอ้ งประคองๆ สุขภาพกันไป จากการพูดคุยกับคุณหมอวุฒชิ ยั ชินศรีวงศ์กลู ท่านเป็นแพทย์แผนจีน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

54


“การเสียสมดุล” ของร่างกายและจิตใจส่งผลให้เราเป็นโรคได้ สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม มลพิษ สารเคมี ฝุน่ ละอง เชือ้ โรค รวมถึงการดำาเนินชีวติ ประจำาวันทีก่ อ่ ให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือซึมเศร้าได้ จริงๆ แล้วธรรมชาติ ร่างกายของเราจะมีกลไกการปกป้องและรักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ และคว�มดันโลหิตต่�ำ โรคเบ�หว�น ลดคว�มอ้วน และเพิม่ น้�ำ หนักในคนผอม ฝังเข็มเพือ่ เลิกย�เสพติด เช่น สุร� บุหรี่ ย�เสพติดรักษ�อ�ก�รเสือ่ มสมรรถภ�พ ท�งเพศ วัยทองทัง้ หญิงช�ยและโรคอืน่ ๆ ซึง่ แพทย์จะพิจ�รณ�เป็นร�ยๆ ไป สำ�หรับก�รครอบแก้วนัน้ คุณหมอบอกว่� เป็นก�รรักษ�โดยใช้อปุ กรณ์ทเี่ ป็น กระบอกหรือถ้วยนำ�ไปผ่�นคว�มร้อน เพือ่ ไล่อ�ก�ศในกระบอกออกจนเกิดภ�วะ สุญญ�ก�ศ แล้วนำ�แก้วไปครอบลงบนตำ�แหน่งที่ต้องก�รจึงเกิดแรงดึงดูด ก�รครอบแก้วมีเทคนิคแตกต่�งกัน เพื่อจุดประสงค์ต่�งกัน บ�งเทคนิคอ�จ ดูน่�กลัว เช่น ใช้เข็มสะกิดให้เลือดที่คั่งอยู่ระบ�ยออกม� เมื่อครอบแล้ว ผิวหนังบริเวณนั้นจะถูกดูดขึ้นม�จนแดงคล้ำ�เพร�ะเลือดคั่ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดก�รไหลเวียนของโลหิต ขจัดคว�มชื้นในร่�งก�ย แก้ไขก�รคั่ง ของเลือด รอยครอบแก้วบอกถึงปัญห�ของร่�งก�ย หลังจ�กก�รรักษ�จะ เกิดรอยคล้�ยฟกช้ำ� ระยะเวล�ที่รอยจะห�ยขึ้นอยู่กับคว�มรุนแรงของโรค สภ�พร่�งก�ย ปกติ 7-10 วัน โดยไม่ต้องท�ย� นี่เป็นอีกมิติหนึ่งของก�ร แก้ปัญห�สุขภ�พ นอกจ�กนั้นเร�ต้องปรับพฤติกรรมเร�ด้วย จึงจะช่วย รักษ�สมดุลของร่�งก�ยและจิตใจให้กลับคืนม� โดยก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�ง สม่ำ�เสมอ จะทำ�ให้ร่�งก�ยสมบูรณ์แข็งแรง มีระบบภูมิต้�นท�นโรคที่ดี อวัยวะต่�งๆ ทำ�ง�นได้มปี ระสิทธิภ�พม�กขึน้ ทัง้ ยังช่วยทำ�ให้นอนหลับสนิท ได้น�นอีกด้วย และต้องเลือกรับประท�นอ�ห�รทีม่ ปี ระโยชน์และจำ�เป็นต่อ ร่�งก�ย ดืม่ น้�ำ ให้เพียงพอ เพร�ะน้�ำ เป็นสิง่ จำ�เป็นทีส่ ดุ ควรดืม่ วันละ 2-3 ลิตร พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ควรจะนอนก่อน 23.00 น. เพื่อให้ร่�งก�ย สร้�งเลือดและซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอของร่�งก�ย ฝึกผ่อนคล�ยคว�มเครียด เช่น ก�รห�กิจกรรมที่สร้�งสรรค์ทำ� และสังเกตตัวเองว่�มีพฤติกรรมอะไร บ้�งทีท่ �ำ ม�กเกินไปจนอ�จเกิดก�รเสียสมดุลของร่�งก�ย ห�กมีกค็ วรรีบปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมครับ เปิดคลินกิ TAIQI Clinic (ไทชิ คลินกิ ฝังเข็ม) อยูท่ อี่ �ำ เภอเมือง จังหวัด หนองบัวลำ�ภู ทำ�ให้ทร�บว่�ก�รรักษ�โรค นอกจ�กที่เร�ต้องรักษ� พฤติกรรมของเร�ให้เกิดคว�มสมดุลแล้ว ก�รฝังเข็มก�รครอบแก้ว รักษ�โรคด้วยแพทย์แผนจีนก็เป็นอีกท�งเลือกหนึ่งสำ�หรับผู้ป่วยที่ ไม่อย�กกินย� หรือฉีดย� ซึ่งส�ม�รถรักษ�ได้หล�ยโรค และเป็นที่ ยอมรับขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) เช่น กลุ่มอ�ก�รปวดต่�งๆ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดเข่� ปวดข้อรูม�ตอยด์ ปวด จ�กก�รเคล็ดขัดยอก ปวดไมเกรน ปวดศีรษะ เส้นประส�ทบนใบหน้� อัมพฤกษ์ อัมพ�ต และผลข้�งเคียงหลังจ�กป่วยด้วยโรคท�งสมอง โรคอ�ก�รท�งหู เช่น มีเสียงดังผิดปกติในหู หูดับ โรคภูมิแพ้ หวัด เรื้อรัง และหอบหืด โรคเครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้� โรคท�งผิวหนัง เช่น สิว ฝ้� ผมร่วง งูสวัด ผื่นต่�งๆ โรคอัลไซเมอร์ โรคพ�ร์กินสัน โรคท�งระบบท�งเดินอ�ห�รและลำ�ไส้ เช่น ท้องผูก ท้องเดิน ริดสีดวงทว�ร สะอึก ปวดท้องเรื้อรัง โรคคว�มดันโลหิตสูง

56

ขอขอบคุณคุณหมอวุ²ิชัย ชินศรีวงศ์กูล เป็นอย่างสูงที่ กรุณาให้ข้อมูล ท่านที่อยู่ใกล้ๆ จังหวัดหนองบัวลำาภูก็สามารถไปรับ บริการจากท่านได้ เป็นหมอดี มีน้ำาใจ สามารถให้คำาแนะนำาได้ดี สนใจ ติดต่อที่คลินิกไทชิ ตั้งอยู่ที่ 213 ม.2 ถ.วิไสยกิจอุดร ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู โทร. 086-504-3297 และ 084-146-1045


57


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

ผู้เขียนมีโอกาสไปกินอาหารที่ร้านอาหารเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยคุณภาพภายใต้ชื่อ “กู๊ดเฮลท์” ร้านที่ออกแบบเรียบง่ายทันสมัยติดเครื่องปรับอากาศเย็น สบาย แสงและสีภายในร้านดูคลาสิกสบายตาสบายอารมณ์รองรับแขกพร้อมกันได้ 50 คน ข้าวตัง

ผัดไทยฟองเต้าหู้

“กู ด ๊ เฮลท์ ” อิ่มอย่างมีคุณค่าด้วยตำ�รับอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านนีเ้ น้นความพิถพี ถิ นั ในการปรุงอาหารทีย่ งิ่ ใหญ่ดว้ ยคุณภาพอาหารซึง่ บรรจงปรุงและพัฒนา สูตรจากยุคเก่าสูย่ คุ ใหม่ดว้ ยความพิถพี ถิ นั ทุกเมนู ล้วนคัดกรองมาเพือ่ นำ�เสนอสิง่ ทีด่ แี ก่ลกู ค้า ร้านนี้ มีคุณภรณี ชิตวัฒน์ หรือเรียกอย่างกันเองว่า “พีแ่ ก้ว” ผูย้ มิ้ แย้มแจ่มใสเป็นทัง้ เจ้าของผูจ้ ดั การ และกุ๊กประจำ�ร้านเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์มา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีสืบทอดความรู้ยุคสมัย คุณยายและคุณแม่ดว้ ยเป็นคนทีช่ อบทำ�อาหารมา ตัง้ แต่เด็กทำ�ให้พฒ ั นาสูตรอาหารเทคนิคทีเ่ ติมเต็ม จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันทำ�ให้อาหารแต่ละจาน ของร้านนี้ล้วนอร่อยน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง ร้านนีม้ รี ายการอาหารหลากหลายทัง้ อาหารพืน้ บ้าน ตามสั่ง อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารมังสวิรัติ ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละอย่างล้วนชวนน้ำ�ลายสอทั้ง นั้นเลยครับ ขอแนะนำ�บางรายการนะครับเริม่ ต้นด้วยเมนู เรียกน้�ำ ย่อย สลัดผักซึง่ ใช้ผกั คุณภาพสูงสีสดสวย

“กู๊ดเฮลท์”

หลากชนิดมาผสมผสานคลุกเคล้า และเติมเต็ม รสชาติด้วยน้ำ�สลัดเข้มข้นจะกินเล่นหรือกินจริง ล้วนได้ประโยชน์ทั้งสิ้น ถัดมาขอแนะนำ�เมนูเด็ด ปลากระบอกเค็มทอดกรอบวางมาบนจานโรยด้วย พริกซอยและมีมะนาวเพือ่ ปรับความเค็มให้ลงตัว จานนี้กินกับข้าวสวยอุ่นๆ ช่างเป็นสุขเสียจริงๆ ตามด้วยอาหารพื้นบ้านเลิศรส แกงคั่วเห็ดแครง ไข่มดแดง แกงถ้วยนี้ผสมผสานคลุกเคล้าเครื่อง ปรุงที่ซับซ้อนชวนกินเต็มไปด้วยโปรตีนเต็มพิกัด กันเลยทีเดียวไข่มดแดงและตัวอ่อนอยู่ในน้ำ�แกง ส่งกลิ่นละมุนหอมกรุ่นฟุ้งกระจายสะกดหัวอก หัวใจให้สั่นคลอนเมื่อกินกับข้าวสวยอุ่นๆ ก็อาจ เหมือนโดนเวทมนต์ให้ลืมสรรพสิ่งไปได้ชั่วขณะ ถัดมาอีกรายการคือข้าวยำ�ปักษ์ใต้สูตรหาดใหญ่ ต้นฉบับดั้งเดิมได้คุณค่าอาหารครบถ้วน อาหาร ประเภทข้าวผัดรายการที่เรียกว่าข้าวผัดกู๊ดเฮลท์ จานนี้ผสมผสานทั้งผักทั้งเครื่องปรุงหอมกรุ่นยั่ว อารมณ์ให้กระเจิง ข้าวผัดนีห้ ลากสีสนั งดงามชวน

244/60 ถ.อำ�เภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077217717, 0869408944 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ไปไม่ถูกโทรไปสอบถามได้ครับ

58

แกงคั่วเห็ดแครงไข่มดแดง

กินเป็นที่สุด จากนั้นเติมเต็มความหิวด้วยผัดไทย ฟองเต้าหู้แน่นอนว่าฟองเต้าหู้ คือ ส่วนสุดยอด ของคุณค่าอาหารเส้นผัดไทยเคียงคูด่ ว้ ยผักสีเขียว ถั่วงอกกรอบกรุบละเมียดละมัย อาหารหลากหลายแต่เนื้อที่สำ�หรับบรรยาย น้อยเหลือเกิน ผู้อ่านแวะไปรื่นรมย์รสชาติด้วย ตัวเองละกัน เครือ่ งดืม่ และอาหารว่างอย่างข้าวตัง กินคู่กับน้ำ�จิ้มรสชาติออกหวานๆ เมื่อเคี้ยวกรอบ เป็นที่สุด ส่วนเครื่องดื่มสุขภาพอย่างน้ำ�ผลไม้ปั่น บีทรูท น้�ำ มะม่วงเบาปัน่ น้�ำ ตะไคร้ใบเตย ความหอม และรสชาติทชี่ มุ่ ชืน่ ใจดีตอ่ สุขภาพ ส่วนของหวาน แบบไทยๆ มีขา้ วต้มมัดไส้ไข่เค็ม ไส้งาดำ� ไส้เผือก หรือไส้ดั้งเดิม คือ กล้วยน้ำ�ว้าให้เลือกกินตาม อัธยาศัยและยังมีมะม่วงแช่อมิ่ ให้ลมิ้ ชิมรสอันชวน หฤหรรษ์


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น


เรียกได้วา่ เธอเป็นอีกหนึง่ สาวสังคมทีไ่ ม่ธรรมดา เพราะเธอคือเ«เลบริตตี้ วั จริงเสียงจริง ไม่วา่ งานเพือ่ สังคมใดๆ ก็ตาม เราจะได้พบเห็นเธอมาร่วมงานอยู่เสมอๆ «ึ่งนอกเหนือจากการทำางานประจำาอันหนักอึ้งแล้ว เธอยังคงมุ่งมั่นทำางานเป็น นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธติ า่ งๆ มากมาย ด้วยหัวใจเกินร้อยและทีส่ าำ คัญเธอคือ บุตรสาวของคุณหญิงโรส บริบาลบุรภี ณ ั ±์ ที่หลายคนรู้จัก

หมู่เกาะอ่างทอง อัศจรรย์แห่งท้องทะเล

“รัญชา บริบาลบุรีภัณ±์”

อย่�งไรก็ต�ม ผมได้มโี อก�สพบเธอบ่อยๆ ในง�นสังคมต�มโรงแรมชั้นนำ�ต่�งๆ และทุก ครั้งที่พบเธอก็มีรอยยิ้มทักท�ยอย่�งอบอุ่นอยู่ เสมอ Diary ฉบับนี้ผมได้รับเกียรติอย่�งสูงให้ สนทน�อย่�งเป็นกันเอง โดยเฉพ�ะเรื่องก�ร ท่องเที่ยวที่ประทับในจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีซึ่ง คุณรัญช� กล่�วว่� พีเ่ พิง่ ได้เดินท�งไปพักผ่อน ท่องเทีย่ วทีเ่ ก�ะสมุย เพือ่ ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยเดินท�งด้วยส�ยก�ร บินบ�งกอกแอร์เวย์ส พักอยู่ที่เก�ะสมุยเป็น เวล� 2 สัปด�ห์ โดยเที่ยวแบบครอบครัวไป พักผ่อนทีบ่ �้ นพักต�กอ�ก�ศสไตล์วลิ ล่�บนเข� ใกล้ห�ดละไม ซึ่งเป็นบ้�นพัก 3 หลังเชื่อมต่อ ด้วยสระว่�ยน้�ำ พีม่ โี อก�สท่องเทีย่ วรอบเก�ะ ไหว้พระ ขอพร และประทับใจม�กคือ ก�รได้ ท่องเทีย่ วแบบวันเดย์ทริป กล�งทะเลทีอ่ ทุ ย�น แห่งช�ติหมู่เก�ะอ่�งทอง พีน่ ง่ั เรือสปีดโบทเทีย่ วแบบไปเช้�กลับเย็น เดินท�งจ�กเก�ะสมุยร�ว 1 ช.ม. ไปทีห่ มูเ่ ก�ะ อ่�งทอง ซึง่ วันนัน้ เป็นวันทีค่ ลืน่ ลมแรงม�กน้�ำ ทะเลส�ดเข้�ม�ในเรือ จนต้องเอ�แว่นต�ดำ�น้�ำ ม�ใส่แทนแว่นต�กันแดด เรือก็แล่นโต้คลืน่ ไป ตลอดก�รเดินท�ง บ�งคนก็เม�คลื่น แต่ สำ�หรับพี่แล้วรู้สึกสนุกสน�นม�กเหมือนกับ ได้นั่งเครื่องเล่นในสวนสนุก

กิจกรรมช่วงเช้�เป็นก�รดำ�น้�ำ ดูปะก�รัง พ�ยเรือค�ยักรอบเก�ะ ท�นอ�ห�รกล�งวัน บนเก�ะอร่อยแบบเรียบง่�ยและประทับใจ ม�ก ทีจ่ ดุ ชมวิวบนเข�ของอุทย�นหมูเ่ ก�ะ อ่�งทอง ที่ส�ม�รถมองเห็นวิวโดยรอบ ได้ 360 องศ�บนมุมสูง ด้�นซ้�ยจะมอง เห็นหมู่เก�ะเล็กๆ ม�กม�ยกล�งทะเลอัน กว้�งใหญ่ เหมือนภูเข�ทีโ่ ผล่พน้ ขึน้ ม�จ�ก น้�ำ ทะเลสวยง�ม ส่วนขว�มือด้�นล่�ง เป็น อ่�งเก็บน้�ำ สีเขียวมรกต ทีม่ ภี เู ข�ล้อมรอบ สวยง�มม�ก ตั้งอยู่ท่�มกล�งธรรมช�ติ เหมือนกับฉ�กในภ�พยนตร์ฮอลลีวู้ดที่มี พระเอก ลีโอน�โด ดิค�ปริโอ แสดงนำ� วันเดย์ทริปดีๆ อย่�งนี้ สนนร�ค� ค่�เดินท�งท่องเที่ยวท่�นละ 2,000 บ�ท รวมค่�เดินท�ง ค่�อ�ห�รกล�งวันพร้อม และสำ�หรับคนที่รักก�รเดินท�งท่องเที่ยว ท�งทะเล ห้�มพล�ด “อุทย�นแห่งช�ติ

หมูเ่ ก�ะอ่�งทอง” ซึง่ สวยง�มร�วกับสวรรค์กล�งทะเล และสำ�หรับส�วๆ อย่�ลืมพกครีมกันแดด แว่นต� กันแดด อุปกรณ์ดำ�น้ำ� สน็อกเกิล ผ้�เช็ดตัวไป ด้วยนะคะ

“âดÂʋǹµÑǾÕเè »š¹¤¹ทÕªè ͺ¾º»ÐÊѧÊÃä์กºÑ ¼ู¤Œ ¹áลЪͺª‹ÇÂเËล×ÍÊѧ¤Á ¾Õäè ดŒÁâÕ ÍกÒÊ ทíÒ§Ò¹กѺÁูล¹Ô¸ÃÔ ÐดѺÊÒกลµ‹Ò§æ ÍÒทÔ ÊâÊÁë͹µŒÒ 9, Áูล¹Ô¸เÔ ดçกâÊÊÐ ã¹¾ÃкÃÁÃÒªู»¶ÑÁÀ์ äดŒª‹ÇÂเËล×ÍเดçกกíÒ¾ÃŒÒ äดŒª‹ÇÂÊÌҧˌͧÊÁØด ÊÌҧâçเÃÕ¹ กçÁÕ¤ÇÒÁÃูŒÊÖกดÕã¨ÁÒกæ เ¾ÃÒÐʋǹµÑǾÕèÁվÌÍÁáลŒÇ กçÍÂÒกẋ§»˜¹¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒกѺ¤¹Í×è¹æ ºŒÒ§” เ«เลºÃÔµÕ餹ดѧ กล‹ÒÇทÔé§ทŒÒ”

61


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic สมัยเป็นเด็กทุกคนคงเคยมีฟันนำ�้นมโยกเมื่อฟันแท้จะขึ้น อาจจะทำ�ให้เคี้ยวอาหารลำ�บาก เจ็บปวด ต้องให้ทันตแพทย์ถอนออกหรือบางคนหลุดไปเอง นั่นเป็น ธรรมชาติเมื่อฟันแท้จะขึ้น แต่ถ้าเกิดฟันแท้โยกก็มักจะเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ เพราะฟันโยกอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงสภาวะผิดปกติของฟันหรือกระดูรองรับฟันของเรา

ฟันโยก โดยธรรมชาติ ฟันของเราจะมีการเคลื่อนที่ ตลอดชีวิต แต่เป็นการเคลื่อนที่ที่น้อยกว่าและ เป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากเป็นการปรับสมดุล จากการทีฟ่ นั มีการสึกไปจากการใช้งาน หรือเกิด จากการเปลี่ยนแปลงไปของอวัยวะบดเคี้ยวใน ช่องปาก ซึง่ ใช้เวลานานเป็นปีๆ ทัง้ นีก้ ารเคลือ่ นที่ จะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนซี่ฟันที่มีอยู่ ขนาดของซีฟ่ นั จำ�นวนราก ลักษณะของรากฟัน ลักษณะการเคี้ยว ตลอดจนการเรียงตัวของฟัน เช่น ในกรณีที่มีการถอนฟัน หรือฟันซ้อนเกจะ เห็นว่าฟันเคลื่อน เกิดการล้มเอียง หรือฟันยื่น ยาวขึน้ ผลเสียของฟันโยกจะทำ�ให้เคีย้ วอาหาร ได้ล�ำ บาก เพราะเมือ่ เคีย้ ว ฟันจะโยกไปมาทำ�ให้ เจ็บเหงือกมาก เหงือกรอบๆ ฟันมักจะอักเสบ และบวมด้วย

สาเหตุของฟันโยก

1. การติดเชือ้ ของเหงือก และเนือ้ เยือ่ รอบราก ฟัน อาจจะมีสาเหตุมาจากฟันผุทม่ี กี ารลุกลามถึง

โพรงประสาทฟัน เกิดจากโรคเหงือกอักเสบ และ มีการทำ�ลายกระดูกที่รองรับรากฟัน ฟันที่ไม่มี อะไรยึดก็จะโยกได้ เป็นสาเหตุส�ำ คัญทีพ่ บได้มาก ที่สุด 2. แรงเคี้ยวที่ผิดปกติ ฟันที่แข็งแรงจะทนต่อ การบดเคีย้ วได้ดี แต่แรงทีเ่ กิดต้องไม่มากเกินไป เพราะจะทำ�ให้ฟันโยกได้ เช่นคนที่นอนกัดฟัน หรือชอบกัดฟันเล่นจะทำ�ให้เกิดฟันโยกได้ คนทีม่ ี การสบฟันผิดปกติกเ็ ป็นสาเหตุฟนั โยกได้เช่นกัน 3. อุบตั เิ หตุ การได้รบั แรงกระแทกจากการเล่น กีฬาหรือจากอุบตั เิ หตุอนื่ ๆ จะทำ�ให้ฟนั แตก ร้าว หรือโยกได้ ฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังหรือ ใส่เครื่องมือกันฟันเมื่อต้องเล่นกีฬาประเภทที่มี การปะทะกันแรงๆ เช่น ชกมวย รักบี้ ฟุตบอล 4. โรคของกระดูกขากรรไกร เช่น การเกิดถุงน้�ำ เนื้องอกหรือเป็นมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้อาจทำ�ให้ ฟันโยกได้

62

การรักษาและการป้องกัน

การรักษาอาการฟันโยกก็จะต้องดูวา่ เกิดจาก สาเหตุใด ถ้าเกิดจากโรคเหงือกหรือเกิดจากการ ติดเชื้อ ก็จะต้องกำ�จัดสาเหตุเหล่านั้นเสียก่อน ถ้าเกิดจากการนอนกัดฟันก็จะต้องใส่เครื่องมือ ป้องกันฟัน ไม่ให้รับแรงมากเกินไป แต่อย่างไร ก็ตามยางกันฟันทีใ่ ส่ไม่ได้ท�ำ ให้เลิกนิสยั กัดฟันได้ ต้องมีการรักษาเฉพาะส่วนอื่นๆ ร่วมด้วย

การรักษา

การรักษาจะได้ผลอย่างไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพ ของเยือ่ ยึดรากฟัน และกระดูกรอบรากฟันนัน้ ถ้า อวัยวะรอบรากฟันถูกทำ�ลายไปประมาณร้อยละ 30 เมื่อกำ�จัดสาเหตุแล้ว ฟันมักจะยึดแน่นดี เหมือนเดิม ถ้าผูป้ ว่ ยดูแลรักษาความสะอาดได้ดี กรณีทมี่ กี ารทำ�ลายของกระดูกมากถึงร้อยละ 50 ฟันทีร่ กั ษาแล้วอาจจะยังโยกอยู่ ทันตแพทย์อาจ จะต้องยึดฟันให้อยู่กับที่ โดยการเข้าเฝือกฟัน ด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนฟันที่มีการทำ�ลายของ กระดูก ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในสภาพที่ ไม่ดีพอ จำ�เป็นที่จะต้องถอนออกไปเพราะเมื่อ รักษาแล้วฟันก็จะไม่แข็งแรงพอ ฉะนัน้ ถ้าพบว่า มีฟนั โยก อย่ารอช้า อย่าปล่อยให้เป็นมาก ควรไป พบทันตแพทย์เพือ่ ให้การรักษาแต่เนิน่ ๆ ผลการ รักษาจะดีกว่ามาก โอกาสที่เราจะเก็บฟันไว้ใช้ งานจะมีมากขึ้นด้วย


63


Horoscope

ทำานายดวงชะตาราศี ระหว่างเดือนเมษายน - พÄษภาคม 2557 ราศีเมษ

Aries

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พÄษภาคม ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยน่�ว�งใจนัก อยูท่ �่ มกล�งคว�มขัดแย้งทัง้ ในเรือ่ งก�รง�น และเรือ่ งภ�ยในครอบครัว เป็นช่วงเวล�ทีอ่ �จมีคว�มเครียดหรือมี อ�รมณ์หงุดหงิดจ�กปัญห�ทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว ใจเย็นหน่อยครับ ด้านความรัก มีโอก�สทีจ่ ะเกิดเรือ่ งแตกแยก มีโอก�สทัง้ เรือ่ งคน รักกล�ยเป็นอืน่ ไป หรือแม้แต่เรือ่ งนอกใจกันก็มโี อก�สทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ คงต้องมีก�รตัง้ สติให้ม�กๆ และค่อยๆ ส�งปัญห�อย่�งรอบคอบ ด้านการเงิน ยังมีเรือ่ งใช้จ�่ ยทีค่ อ่ นข้�งสูง และเป็นไปได้ว�่ ร�ยรับ ในช่วงนีล้ ดลง อย่�ฟุม่ เฟือยจนเกินไปในช่วงนี้ ส่วนเรือ่ งทีไ่ ม่จ�ำ เป็น ต้องจ่�ยหรือจ่�ยเพร�ะคว�มสุขส่วนตัวควรรอไปอีกสักระยะ

ราศีพÄษภ

Taurus

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พÄษภาคม - 14 มิถุนายน จะพบกับเรือ่ งทัง้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งดีๆ มีร�ยรับเข้�กระเป‰�ในช่วงนีม้ �กขึน้ รวมทัง้ พอจะมีโชคท�งก�รเงินด้วย จะได้เดินท�งไกลในช่วงนี้ ส่วน เรือ่ งทีไ่ ม่สดู้ นี น้ั จะมีป�กเสียงกันในครอบครัวเพร�ะอ�รมณ์รอ้ น ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่สจู้ ะร�บรืน่ นัก มีแต่เรือ่ งร�วทีข่ ดั แย้ง หรือ บ�งทีกม็ อี �รมณ์หงุดหงิดใส่กนั อยูเ่ สมอๆ ในช่วงนีจ้ ะมีคว�มเสีย่ งที่ จะมีเรือ่ งขัดแย้งกันแล้วคว�มทุกข์ทจ่ี ะต�มม�คงเป็นหนังเรือ่ งย�ว ด้านการเงิน ช่วงนีค้ อ่ นข้�งดีขน้ึ กว่�ในช่วงทีผ่ �่ นม�บ้�ง รวมทัง้ มี โชคท�งก�รเงินผ่�นเข้�ม�ในช่วงนีด้ ว้ ย ร�ยจ่�ยยังสูงอยูก่ �รประหยัด ในเรือ่ งก�รใช้จ�่ ยก็ยงั จำ�เป็นค่อนข้�งม�ก

ราศีเมถุน

Gemini

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม ช่วงนีค้ งต้องเริม่ ประสบกับคว�มเหน็ดเหนือ่ ย แต่เป็นเรือ่ งเหนือ่ ย ใจเสียม�กกว่� ระวังในเรือ่ งคว�มสัมพันธ์กบั ผูใ้ หญ่ไม่คอ่ ยร�บรืน่ และ อ�จเกิดเรือ่ งขัดแย้งขึน้ ได้ถ�้ ไม่ระวังใช้สติกบั ควบคุมอ�รมณ์่ ด้านความรัก ยังไม่มเี หตุก�รณ์ทน่ี �่ กังวล ช่วงนีอ้ �จมีธรุ ะทีต่ อ้ ง ห่�งห�ยไปบ้�งก็ไม่ตอ้ งเป็นห่วง เพร�ะจะมีง�นทีต่ อ้ งเดินท�งไปต่�ง ถิน่ อยูเ่ สมอ หรือมีง�นเร่งด่วนทำ�ให้ไม่มเี วล�สำ�หรับคว�มรัก ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งทีต่ อ้ งใช้จ�่ ยเพิม่ สูงขึน้ บ้�ง แต่กเ็ ป็นร�ย จ่�ยทีเ่ กิดในระยะสัน้ ยังไม่เป็นปัญห�ให้เงินต้องข�ดมือ ก�รประหยัด ในเรือ่ งใช้จ�่ ยก็เป็นเรือ่ งทีส่ มควรทำ�และรอบคอบในก�รใช้จ�่ ย

64

ราศีกรกฎ

Cancer สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ช่วงนีจ้ ะยุง่ ๆ มีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินท�งบ่อยครัง้ ต้องเหน็ดเหนือ่ ยแล้วก็จะ มีเรือ่ งต้องใช้จ�่ ยเงินทีค่ อ่ นข้�งสูงในช่วงนี้ ก�รเดินท�งในระยะนีค้ วร ใส่ใจกับเรือ่ งย�นพ�หนะให้ม�ก ด้านความรัก เป็นไปอย่�งร�บรืน่ ไม่มเี รือ่ งทีท่ �ำ ให้ตอ้ งกังวลใจ พอ จะมีล�ภเล็กๆ น้อยๆ จ�กคนรักอยูบ่ �้ ง ส่วนคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงศึกษ�ดูใจ มิตรภ�พยังคงย่�ำ อยูก่ บั ที่ ไม่ได้คบื หน้�ไปไหนแต่กไ็ ม่ได้ถดถอยลง ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั มีเรือ่ งใช้จ�่ ยค่อนข้�งม�ก แต่จะเป็นร�ยจ่�ย กับเรือ่ งทีไ่ ม่ค�ดหม�ยไว้ เช่น ค่�ซ่อมย�นพ�หนะและร�ยจ่�ยทีเ่ กิด จ�กลูกหล�นบริว�ร ก�รเงินยังไม่มปี ญ ั ห�แต่คงต้องสำ�รองเงินไว้บ�้ ง

ราศีสิงห์

Leo สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน ชีวติ ในช่วงนีต้ อ้ งใส่ใจกับสุขภ�พให้ม�กๆ มักจะมีแต่เรือ่ งเครียดๆ และ จะทำ�ให้สติไม่คอ่ ยอยูก่ บั เนือ้ กับตัว เสีย่ งกับก�รทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุได้ง�่ ยๆ อ�จมีเรือ่ งทีท่ �ำ ให้อ�รมณ์เสียหรือมีอ�รมณ์โกรธอยูบ่ อ่ ยๆ ด้านความรัก คนทีม่ คี มู่ คี รอบครัวมีปญ ั ห�เรือ่ งของเวล� บ�งคูเ่ กิด เป็นปัญห�ไม่เข้�ใจกันต�มม� คนโสดจะมีโอก�สได้พบกับคนทีม่ รี ปู ร่�ง หน้�ต�ดี มีบคุ คลิกทีถ่ กู ใจ ด้านการเงิน มีเกณฑ์ได้รบั โชคจ�กก�รเจรจ�ค้�ข�ย แต่ตอ้ งระวัง เสียเงินในแบบทีไ่ ม่ได้ตง้ั ใจ และด้�นสุขภ�พ-อุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์เจ็บ ป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นปกติ

ราศีกันย์

Virgo

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ชีวติ ช่วงนีด้ นี กั คนทีต่ อ้ งทำ�ง�นกับคว�มเสีย่ ง ต้องทำ�อย่�งรอบคอบ ไม่ประม�ท เพร�ะมีโอก�สทีจ่ ะเกิดคว�มเสียห�ยและอ�จจะเกิดเรือ่ ง เลือดตกย�งออกได้ หรือมีเรือ่ งเป็นป�กเสียงเพร�ะคว�มผิดพล�ด ด้านความรัก คนทีม่ คี มู่ คี รอบครัวต้องระวังอ�รมณ์ของตัวเองจะ พ�ลใส่คนรัก บ�งทีเรือ่ งเล็กจะกล�ยเป็นเรือ่ งใหญ่ สำ�หรับคนโสด ต้องรอจังหวะอีกสักระยะจะดีกว่� ด้านการเงิน มีเกณฑ์เสียเงินกับร�ยจ่�ยจิป�ถะตลอดทั้งเดือน และด้�นสุขภ�พ-อุบตั เิ หตุ มีโอก�สเจ็บเนือ้ เจ็บตัว อุบตั เิ หตุพร้อมที่ จะเกิดขึน้ อยูเ่ สมอ


ราศีตุลย์

Libra

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พÄศจิกายน

มีโอก�สเดินท�งไกลได้ทอ่ งเทีย่ วห�คว�มสุขในทีแ่ ปลกต� มีคว�มสุข กับก�รจับจ่�ยซือ้ ห�ข้�วของ แต่ตอ้ งระวังในเรือ่ งก�รใช้จ�่ ยไว้บ�้ ง จะถูกหลอกให้เสียทรัพย์เกินคว�มเป็นจริง ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั อ�จเป็นได้ทง้ั ก�รมีป�กเสียงกับคนรัก หรือบ�งทีกเ็ ป็นเรือ่ งคนรักเจ็บป่วย จะมีเรือ่ งทีท่ �ำ ให้ตอ้ งเป็นกังวลใจ กับคนรัก มีแต่เรือ่ งไม่ร�บรืน่ นักทีเ่ กีย่ วกับญ�ติของคนรัก ด้านการเงิน มีเกณฑ์ร�ยจ่�ยหล�ยด้�นจนทำ�ให้หมุนเงินไม่ทนั และ ด้�นสุขภ�พ-อุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์ทง้ั เจ็บป่วยและเจ็บตัว ฟกช้�ำ ดำ�เขียว เกิดขึน้ ด้วย

ราศีพิจิก

Scorpio

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พÄศจิกายน - 15 ธันวาคม ช่วงนีค้ อ่ นข้�งจะดีขน้ึ กว่�ทีผ่ �่ นม� แต่ปญ ั ห�อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ม�ยัง ไม่จ�งห�ยไป ยังจำ�เป็นต้องว�งแผนก�รใช้ชวี ติ อย่�งรอบคอบทัง้ เรือ่ ง คว�มขัดแย้ง เรือ่ งอุบตั เิ หตุทย่ี งั มีคว�มเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ ด้านความรัก ต้องบริห�รจัดก�รเวล�ให้ดี เพร�ะคนทีม่ คี มู่ แี ฟน จะมีเวล�ให้คนรักน้อยลง ส่วนคนโสดอย่�รีบร้อนเปิดตัว แนะนำ�ให้ คบห�กันแบบเพือ่ นฝูงไปก่อนจะดีทส่ี ดุ ด้านการเงิน ยังมีโอก�สห�เงินทองร�ยได้ทด่ี เี ข้�ม�อย่�งต่อเนือ่ ง แต่ระวังคนใกล้ชดิ ม�หยิบยืม และดวงด้�นสุขภ�พ-อุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์ ดวงทีด่ ขี น้ึ แข็งแรงสมบูรณ์ดี

ราศีธนู

Sagittarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ช่วงนีจ้ ะวุน่ อยูก่ บั เรือ่ งภ�ยในบ้�นหรือเป็นเรือ่ งส่วนตัว จะมีธรุ ะทีเ่ กีย่ ว กับทีอ่ ยูอ่ �ศัย เช่น ห�ซือ้ บ้�นใหม่ โอนบ้�น โอนรถยนต์ ชีวติ ค่อนข้�ง จะร�บรืน่ ดี แต่อ�จจะมีภ�ระทีท่ �ำ ให้เหน็ดเหนือ่ ยวุน่ ๆ

ด้านความรัก คนที่มีค่มู ีแฟนแล้วมีโอก�สได้ขยับขย�ยม�กขึ้น อ�จถึงขัน้ แต่งง�น หรือหมัน้ หม�ย ส่วนคนโสดจะมีพอ่ สือ่ แม่สอ่ื ช่วย แนะนำ�คนใหม่ๆ ให้ได้รจู้ กั ด้านการเงิน มีร�ยได้ประจำ�และร�ยได้พเิ ศษเข้�ม�อย่�งต่อเนือ่ ง แต่ตอ้ งระวังร�ยจ่�ยทีเ่ กีย่ วข้องกับบริว�รลูกน้อง โรคภัยทีเ่ ป็นอยูจ่ ะ ได้รบั ก�รรักษ�ทีด่ ขี น้ึ

ราศีมังกร

Capricorn

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ ช่วงนีม้ ธี รุ ะทีต่ อ้ งเดินท�งไกล มีโอก�สได้พบปะคนจำ�นวนม�กๆ แต่ ก็เป็นช่วงทีต่ อ้ งเหน็ดเหนือ่ ยม�กเป็นพิเศษ จะมีหน้�ทีก่ �รง�นใหม่ๆ ในช่วงนีด้ ว้ ย และบ�งทีกอ็ �จจะมีปญ ั ห�เรือ่ งสุขภ�พในช่วงนีบ้ �้ ง ด้านความรัก คนโสดจะมีโอก�สได้กลับไปพูดคุยคบห�กับเพือ่ นเก่� หรือแฟนเก่�อีกครัง้ สำ�หรับคนทีม่ คี มู่ คี รอบครัวแล้วต้องระวังเรือ่ ง ญ�ติพน่ี อ้ งจะเป็นปัญห�แทรกแซงคว�มสัมพันธ์ ด้านการเงิน มีเกณฑ์ร�ยได้ทด่ี ี โดยเฉพ�ะก�รทำ�ธุรกิจลงทุนจะ ได้รบั ก�รช่วยสนับสนุนทีด่ ี และดวงด้�นสุขภ�พ-อุบตั เิ หตุมเี กณฑ์ เสียเงินค่�เจ็บป่วยบ้�งเล็กน้อย

ราศีกุมภ์

Aquarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ในระยะนีจ้ ะมีข�่ วดีในเรือ่ งก�รง�น หรือบ�งทีอ�จจะได้เดินท�งไป ต่�งแดนในช่วงนี้ บ�งท่�นก็จะวุน่ ว�ยกับเรือ่ งก�รปรับปรุงทำ�บ้�นใหม่ หรืออ�จจะมองห�บ้�นใหม่ๆ ในช่วงนี้ ด้านความรัก จังหวะดวงของคนทีม่ คี มู่ แี ฟนมีโอก�สในก�รขยับ ขย�ยครอบครัวหรือมีลกู มีบตุ รได้ต�มตัง้ ใจ รวมไปถึงคนโสดมีเกณฑ์ ได้พบเจอกับคว�มรักครัง้ ใหม่ๆ ในช่วงเมษ�นีด้ ว้ ย ด้านการเงิน มีเกณฑ์ดวงร�ยจ่�ยเข้�ม�รอบด้�น แต่จะมีดวง คว�มช่วยเหลือเข้�ม�ช่วยส่งเสริมดวงชะต� และดวงด้�นสุขภ�พ อุบตั เิ หตุ ต้องระวังก�รพักผ่อนให้ม�กเป็นพิเศษ

ราศีมีน

Pisces

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

มีโอก�สทีจ่ ะเกิดเรือ่ งรุนแรงหรืออุบตั เิ หตุอย่�งไม่ค�ดหม�ยในช่วงนี้ หรือบ�งทีกม็ ขี �่ วร้�ยๆ เข้�ม�ในช่วงนี้ อ�รมณ์อ�จมีแต่เรือ่ งเครียดๆ ควรใช้สติและมีคว�มหนักแน่นทีจ่ ะรับมือกับเหตุก�รณ์ทไ่ี ม่ค�ดฝัน ด้านความรัก อยูใ่ นช่วงทดสอบจิตใจ ต้องระวังคว�มใจร้อนหงุดหงิด ของตัวเองให้ม�กเป็นพิเศษ คนโสดมีเกณฑ์ดวงทีเ่ ต็มไปด้วยปัญห� อุปสรรค มีโอก�สผิดหวังเสียใจ ด้านการเงิน มีเกณฑ์จะมีร�ยได้ทด่ี แี ละยังมีโชคล�ภเพิม่ เติมเข้� ม�ด้วย ต้องระวังด้�นสุขภ�พหรืออุบตั เิ หตุทเ่ี กิดิ ขึน้ อ�จทำ�ให้เสียค่� รักษ�ทัง้ ก�รเจ็บตัวและก�รเจ็บป่วย

65


Let’s Talk Surat Thani Text / Photo : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549) @Surat ©บับนีผ้ มขอนำาท่านผูอ้ า่ นมาทีก่ รุงปักกิง่ (Beijing) เมืองหลวงของประเทศจีน การเดินทางมาปักกิง่ ในครัง้ นีน้ บั เป็น

ครัง้ ทีส่ องของผม ด้วยความประทับใจจากการเดินทางในครัง้ แรกทีม่ ตี อ่ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์การสร้างชาติของประเทศจีน และความเป็นเมืองที่ผสมผสานวั²นธรรมดั้งเดิมกับความเป็นสมัยใหม่ไว้ได้อย่างลงตัว ผมจึงไม่ป¯ิเสธการเดินทางมาปักกิ่งเป็น ครัง้ ทีส่ อง หากแต่วา่ การเดินทางครัง้ นีม้ เี หตุทนี่ า่ จดจำาทำาให้ผมลืมปักกิง่ ไม่ลงไปอีกนาน จนผมต้องขอเกาะกระแสละคร ตัง้ ชือ่ ตอน ว่า “อย่าลืม©ัน : ปักกิ่ง”

Forget me not : Beijing อย่าลืมฉัน : ปักกิ่ง

ท่�นผู้อ่�นหล�ยๆ ท่�นคงมีประสบก�รณ์ เช่นเดียวกับผมทีเ่ ติบโตม�กับภ�พยนตร์จนี กำ�ลัง ภ�ยในและหนังชุดเกีย่ วกับร�ชวงศ์ต�่ งๆ ของจีน ก�รเดินท�งม�ปักกิง่ จึงนับได้ว�่ เป็นคว�มตืน่ ต� ตื่นใจที่ได้มีโอก�สเดินท�งม�ดูสถ�นที่จริงที่ได้ ถูกกล่�วถึงในภ�พยนตร์หรือหนังชุดเกี่ยวกับ ร�ชวงศ์จีน ก่อนที่ผมจะเดินท�งม�ปักกิ่งเป็น ครั้งแรก ปักกิ่งในคว�มคิดของผมจะต้องเป็น เมืองทีท่ นั สมัยมีแต่ตกึ สูงระฟ้� มีสถ�ปัตยกรรม ทีท่ นั สมัยคล้�ยๆ กับมห�นครเซีย่ งไฮ้ เนือ่ งจ�ก ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่กำ�ลังเดิน หน้ � สู่ ก �รเป็ น มห�อำ � น�จท�งเศรษฐกิ จโลก แต่ตรงกันข้�มผมกลับพบว่�ปักกิ่งเป็นเมืองที่มี ประวัตศิ �สตร์มกี ลิน่ อ�ยวัฒนธรรมดัง้ เดิม เป็น เมืองที่ส�ม�รถรักษ�วัฒนธรรมดั้งเดิม และ ผสมผส�นคว�มเป็นท้องถิ่นกับคว�มทันสมัย

66

ได้อย่�งลงตัว โดยเฉพ�ะอ�ค�รสถ�นที่ที่มี สถ�ปั ต ยกรรมแบบดั้ง เดิมถูก รัก ษ�ไว้ไ ด้เป็น อย่�งดีท่�มกล�งคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจและ ตึกสูงระฟ้�ที่ผุดขึ้นม�เป็นจำ�นวนม�ก ในขณะทีม่ ห�นครเซีย่ งไฮ้ในปัจจุบนั กล�ย เป็นเมืองก�รค้�ทีม่ ตี กึ สูงระฟ้�และสถ�ปัตยกรรม สมัยใหม่ดูจะข�ดเสน่ห์ไปเมื่อเทียบกับปักกิ่ง จะว่�ไปแล้วเบื้องลึกคนปักกิ่งกับคนเซี่ยงไฮ้ดู เหมือนจะเขม่นกันอยู่นิดๆ เนื่องจ�กทั้งสอง เมืองเป็นเมืองที่มีคว�มเจริญค่อนข้�งม�ก โดย ส่ ว นตั ว ผมเพลิ ด เพลิ น กั บ ก�รเที่ ย วชมปั ก กิ่ ง ม�กกว่�มห�นครเซีย่ งไฮ้ เพร�ะปักกิง่ เป็นเมือง ทีม่ ปี ระวัตศิ �สตร์ ถึงแม้ในปัจจุบนั ปักกิง่ จะมีตกึ สูงระฟ้�หรืออ�ค�รสมัยใหม่แต่อ�ค�รเหล่�นีย้ งั ผสมผส�นคว�มเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ย หรือที่ฝรั่ง เค้�เรียกว่� Feng Shui ของช�วจีนไว้อย่�งลงตัว

สถ�นที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นจุดดึงดูดของ นักท่องเที่ยวที่ม�เยือนปักกิ่งมีม�กม�ย เช่น กำ�แพงเมืองจีน (ของไทยคงจะมีแต่ปอ้ มปร�ก�ร ที่เอ�ไว้ป้องกันข้�ศึก) จัตุรัสเทียนอันเหมิน (บรรย�ก�ศคล้�ยๆ กับสน�มหลวงของบ้�นเร�) พระร�ชวังฤดูรอ้ น (เข้�ไปแล้วผมนึกถึงพระร�ชวัง บ�งปะอิน) และย่�นเมืองเก่�ในปักกิง่ (เมืองไทย ทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ น่�จะเป็นตัวเมืองจังหวัดลำ�ป�ง หรือเชียงค�น) สถ�ปัตยกรรมและอ�ค�รเก่�แก่ ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่�งดี ผมตั้งสมมติฐ�นใน เบื้องต้นว่�ย่�นเมืองเก่�ที่ยังส�ม�รถอนุรักษ์ไว้ ได้เป็นอย่�งดีอ�จเป็นเพร�ะระบบก�รปกครอง ที่เอื้อต่อก�รบังคับทำ�ให้ทุกคนต้องปฏิบัติต�ม อย่�งเคร่งครัด โดยห�กจะมีก�รทุบอ�ค�รหรือ ต่อเติมอ�ค�รจะต้องมีก�รขออนุญ�ตและต้อง ออกแบบให้คงสถ�ปัตยกรรมเดิม ก�รมีกฎเกณฑ์ เช่นนี้ในก�รรักษ�วัฒนธรรมและชุมชนดั้งเดิม ทำ�ให้ปักกิ่งมีมรดกท�งวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลัง และนักท่องเทีย่ วจ�กทัว่ โลกได้มโี อก�สเดินท�ง ม�เที่ยวชม และสัมผัสกับประวัติศ�สตร์ของ ปักกิ่ง สถ�นทีท่ อ่ งเทีย่ วของบ้�นเร�หล�ยๆ แห่ง พย�ย�มที่จะอนุรักษ์อ�ค�รที่มีสถ�ปัตยกรรม ดัง้ เดิมเพือ่ คงคว�มเป็นท้องถิน่ ไว้ แต่ไม่ใช่เรือ่ ง ง่�ยที่จะได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกฝ่�ยเพื่อร่วม กันเอ�ชนะกระแสทุนนิยมของนักลงทุนที่จะ เข้�ม�สร้�งโรงแรมหรือสิง่ อำ�นวยคว�มสะดวก สมัยใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (กรณีศึกษ� ตล�ดน้�ำ อัมพว�) ห�กจังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นีมถี นน ที่มีกลิ่นอ�ยวัฒนธรรมดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสน่�จะดี แต่คงต้องอ�ศัยองค์ประกอบหล�ยๆ อย่�งซึง่ อ�จเป็นเรือ่ งทีท่ �ำ ได้ย�ก เพร�ะบ�งอย่�ง กฎหม�ยมี แต่ไม่ถกู บังคับใช้ บ�งอย่�งเป็นเรือ่ ง ของจิตสำ�นึก บ�งอย่�งเป็นเรือ่ งของจิตส�ธ�รณะ ซึ่งต้องใช้เวล�ในก�รสร้�งพอสมควร มีหล�ยๆ


สถ�นที่ท่องเที่ยวของสุร�ษฎร์ธ�นีที่มีศักยภ�พ และทำ�ได้ดอี ยูแ่ ล้ว แต่หล�ยครัง้ ผมพบว่�เร�ยัง ข�ดสิ่งที่เร�มักจะใช้ทับศัพท์ว่� ธีม (Theme) ของสถ�นที่และก�รผสมผส�น และนำ�เสนอ คว�มเป็นท้องถิ่นเข้�ไป ปักกิ่งนับว่�เป็นเมืองที่มีระบบก�รขนส่ง ส�ธ�รณะที่ดีพอสมควร ปัญห�ก�รจร�จรและ รถติดเป็นปัญห�ใหญ่ที่ปักกิ่งและเมืองหลวงใน หล�ยๆประเทศต้องเผชิญ ตัวอย่�งม�ตรก�ร แก้ไขปัญห�รถติดของประเทศจีน คือ ก�รควบคุม จำ�นวนรถใหม่ และก�รห้�มรถยนต์ส่วนตัวที่มี เลขทะเบียนรถลงท้�ยด้วยเลขบ�งเลขขับเข้� เมืองในบ�งวัน เช่น วันจันทร์ห�้ มรถยนต์สว่ นตัว ที่มีหม�ยเลขทะเบียนรถลงท้�ยด้วย 2 และ 7 ขับเข้�เมือง ระบบขนส่งส�ธ�รณะของปักกิ่งมี ก�รเชื่อมต่อกันดีพอสมควร ที่ว่�เชื่อมต่อกันดี คือท่�นส�ม�รถซื้อบัตรโดยส�รเพียงบัตรเดียว ส�ม�รถใช้เดินท�งได้ทั้งรถเมล์และรถไฟใต้ดิน ซึ่งค่อนข้�งที่จะสะดวกม�ก นอกจ�กนี้เมืองจีนรวมทั้งปักกิ่งโดยทั่วไป จะมีช่องท�งขับขี่รถจักรย�นยนต์แยกออกจ�ก ช่องท�งขับขี่รถยนต์ซึ่งผมเห็นแล้วนึกถึงเวล� ขับขี่รถยนต์ในสุร�ษฎร์ธ�นีที่ต้องคอยระวังรถ จักรย�นยนต์ โดยเฉพ�ะรถจักรย�นยนต์ที่วิ่ง สวนเลนส์ม�หน้�ต�เฉย รถจักรย�นยนต์สว่ นใหญ่ เป็นรถจักรย�นยนต์ไฟฟ้� เพื่อตอบสนองกับ นโยบ�ยประหยัดพลังง�นของรัฐบ�ลจีน ในส่วน ของรถยนต์จะเห็นว่�คนปักกิง่ นิยมรถยุโรปม�ก กว่�รถญี่ปุ่น ต�มท้องถนนของปักกิ่งจะพบเห็น

โลโก้โตโยต้�และฮอนด้�อยูป่ ระปร�ย ส่วนใหญ่ จะเป็นรถยุโรป โดยเฉพ�ะรถยุโรปร�ค�แพงที่ นิยมใช้คือ เบนซ์ (Mercedes Benz) และ ออดี้ (Audi) ไกด์ส�วช�วจีนทีน่ �ำ ผมเทีย่ วปักกิง่ เล่�เรือ่ ง ที่น่�สนใจเกี่ยวกับก�รแต่งง�นของคนจีนใน ปัจจุบนั เนือ่ งจ�กผูห้ ญิงจีนในปัจจุบนั ส�ม�รถเลีย้ ง ตัวเองได้ และมีคว�มส�ม�รถในก�รห�เลีย้ งชีพ ไม่แพ้ผชู้ �ย ดังนัน้ ก�รทีผ่ ชู้ �ยจีนจะม�ขอจะต้อง มี คุ ณ สมบั ติ ผ่ � นเกณฑ์ ท่ี ผู้ ห ญิ ง จี น ตั้ ง เป็ น ม�ตรฐ�นเอ�ไว้ ประก�รแรกคือ ต้องมีเงินเดือน ประจำ�และแบ่งเงินให้ใช้ในแต่ละเดือน ประก�ร ที่สองต้องมีบ้�นเป็นของตัวเอง ประก�รที่ส�ม ต้องมีหยกที่มีร�ค�ม�สู่ขอ ซึ่งห�กไม่ผ่�นต�ม เกณฑ์นี้ ไกด์ส�วของผมบอกว่�ผูห้ ญิงจีนหล�ยๆ คนเลือกทีจ่ ะอยูค่ นเดียวดีกว่�เพร�ะส�ม�รถห� เลี้ยงตัวเองได้ ม�ตรฐ�นดังกล่�วทำ�ให้เกิดก�ร เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของช�ยจีนในช่วงหลังที่ ส่วนหนึ่งนิยมไปแต่งง�นกับผู้หญิงช�วต่�งช�ติ เพร�ะมีต้นทุนในก�รขอส�วแต่งง�นน้อยกว่� ก�รขอส�วจีนแต่งง�น ผมไม่ขอเล่�ถึงสถ�นทีท่ อ่ งเทีย่ วต่�งๆ ทีไ่ ด้ ไปม�ปล่อยให้เป็นประสบก�รณ์ส่วนตัวที่แต่ละ ท่�นไปเก็บเกีย่ วกันเองนะครับ แต่จะขอแบ่งปัน ประสบก�รณ์ที่กล�ยม�เป็นชื่อตอน อย่�ลืมฉัน : ปักกิง่ เป็นทีท่ ร�บกันดีว�่ ก�รท่องเทีย่ วแบบกรุป๊ ทัวร์ในประเทศจีนจะต้องมีก�รบังคับลงร้�นค้� ที่ท�งกรุ๊ปทัวร์จัดไว้ แต่ละที่จะบังคับเร�เข้�ไป ในห้องเพื่อฟังบรรย�ยสรรพคุณสินค้� และมี

พนักง�นข�ยทีพ่ ดู ภ�ษ�ไทยได้คอยแนะนำ�สินค้� ห�กมองเป็นเทคนิคก�รข�ยผมถือว่�เป็นเทคนิค ก�รข�ยที่ดีทีเดียว เพร�ะห�กพิจ�รณ�ในแง่ คว�มน่�จะเป็นที่คนจะซื้อสินค้�จะมีม�กกว่� กรณี ที่ ป ล่ อ ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วลงไปเดิ น เฉยๆ และเลือกซื้อต�มอัธย�ศัย และที่ผมจะจดจำ�ไป อีกน�นคือ เทคนิคก�รข�ยแบบที่ผมเรียกว่� ก�รสร้�งเรื่อง ถ้�มีตุ๊กต�ทองหรือออสก�ร์ท�ง ด้�นก�รข�ยผมจะขอยกให้พนักง�นข�ยช�วจีน เป็นกลุ่มแรก ในแต่ละที่จะต้องมีก�รสร้�งเรื่อง ของพนักง�นข�ยว่�เคยไปเมืองไทยเพิ่งกลับม� ชอบคนไทยม�ก ชอบอ�ห�รไทยม�ก ม�กไป กว่�นั้นพนักง�นข�ยบ�งคนจะสถ�ปน�ตนเป็น ลูกส�วหรือลูกช�ยเจ้�ของร้�นทีม่ คี ว�มรักเมือง ไทยม�ก ประทับใจพวกเร�ม�กๆ และเสนอ ให้ส่วนลดที่หล�ยๆ คนต้องต�โตหรือตะลึงกับ ส่วนลด ผมขอส�รภ�พว่�ผมเป็นคนหนึง่ ทีต่ กเป็น เหยื่อเทคนิคก�รข�ยของพนักง�นข�ยช�วจีน ทำ�ให้ผมซื้อของร�ค�เกินจริง คุณภ�พต่ำ�กว่�ที่ อวดอ้�ง ถือเป็นบทเรียนทีผ่ มจะไม่มวี นั ลืมปักกิง่ ไปอีกน�น ตอนนีไ้ ด้แต่เพียงพย�ย�มมองโลกใน แง่บวก และคิดว่� “สิ่งãดเกิดขÖ้นแล้ว สิ่งนั้นดี เสมอ”

67


For someone in mind

(ติิดไม้ติดมือ)

Text / Photo : ช่อมาลี

เกาะเล็กๆ ที่แทบจะไม่เจอในแผนที่ ห่างจากฝั่งที่บ้านแหลมลื่นประมาณ 500 เมตร คือที่ตั้งของบ้านเกาะแรต หมู่บ้านหนึ่ง ของตำ�บลดอนสัก ชุมชนชาวเกาะแรตเป็นชุมชนชาวประมงทีส่ ว่ นใหญ่เป็นคนไทยเชือ้ สายจีน มีศาลเจ้าถึง 3 ศาล รวมทัง้ โรงเรียน ของชุมชน พื้นที่ของเกาะมีจำ�กัด หลังคาบ้านแทบชนกัน

หรอยแรง ปลาแห้ง

เมื่อวันที่พวกเราไปเยี่ยมชมที่เกาะแรตนั้นเป็นวันที่อากาศ แจ่มใส ลมพัดเย็นสบาย ผู้ใหญ่เล็ก (ฉัตรชัย พงศ์พิชิตชัย) เป็น ผูพ้ าเราไปสัมผัสวิถชี วี ติ ของชุมชนทีน่ ชี่ าวบ้านมีอธั ยาศัยดีและเป็น กันเองกับผู้มาเยือน อาชีพหลัก คือการทำ�ประมงพื้นบ้านชายฝั่ง เราจึงมักจะเห็นภาพกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับประมงทัว่ ทัง้ เกาะ เช่น เห็น การคัดแยกกุง้ หอย ปู ปลา ทีจ่ บั มาได้ เห็นการทำ�ปลาแห้ง ปลาเค็ม เห็นแผงตากปลา การปะชุนซ่อมแซมแห อวน ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ ชาวเรือ วิถีชีวิตชุมชนคนเกาะแรต จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่ทรงพลังให้คน ภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม ตลอดเส้นทางทีเ่ ดินผ่านนัน้ เราไม่พบเห็นแมลงหวี่ แมลงวันเลย และชาวบ้านยังบอกอีกด้วยว่าผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลตากแห้งของ ทีน่ จี่ ะไม่มกี ารใช้ยากันบูดหรือสารฆ่าแมลง จึงมัน่ ใจได้ในเรือ่ งของ

68


ความปลอดภัย พวกเราจึงอุดหนุนและซื้อติดไม้ติดมือ กลับมา เมือ่ เรากลับมาบ้านก็น�ำ ปลาเค็มและปลาแดดเดียว มาทดลองทานกัน เอร็ดอร่อยและไม่เค็มจัดจนเกินพอดี พวกเราเพียงแต่เสียดายว่าไม่มีโอกาสได้ลิ้มลอง เคยหรือ กะปิ ซึ่งเป็นสินค้าดีเด่นของที่นี่ เนื่องจากฤดูนี้ไม่มีเคยซึ่ง เป็นกุ้งตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตนั่นเอง วันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมาก เป็นพิเศษ เป็นวันที่ขายสินค้าซึ่งผลิตไว้ตลอดสัปดาห์ ได้หมดโดยไม่เหลือสินค้าตกค้าง ไม่วา่ จะเป็นปลาเค็ม ปลา หวาน กุ้งแห้ง หรือปลาหมึก ฯลฯ การทำ�ประมงพื้นบ้าน เป็นประมงชายฝั่งใช้เรือเล็ก หากินแถบชายฝั่ง เป็นการทำ�ประมงแบบวันเดียวและหา กันตามฤดูกาล โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาที่สง่ั สมและ ตกทอดจากบรรพบุรุษ ใช้เครื่องมือประมงที่ง่ายๆ ไม่ ทำ�ลายล้าง ไม่ท�ำ ลายระบบนิเวศ ทุกชีวติ ฝากความหวังไว้ ที่เรือลำ�เล็กๆ กับเครื่องมือประมงไม่กี่ชิ้น จำ�นวนสัตว์น้ำ� ที่จับได้แต่ละวันนั่นคือ มูลค่าของชีวิตครอบครัวทั้งหมด ด้วยเหตุนี้พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ทำ�มาหากิน จึงเป็นที่รัก และหวงแหน เพราะอนาคตทั้งหมดฝากไว้กับชายฝั่งซึ่ง เป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของชาวประมง เมือ่ จับสัตว์น�้ำ มาได้กจ็ ะมีการคัดแยกประเภท เพือ่ นำ� ไปผ่านกระบวนการถนอมอาหารโดยการตากแห้ง เป็นวิธที ี่ ง่ายและประหยัดมากทีส่ ดุ มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณทีเ่ กิดจาก ภูมปิ ญ ั ญาไทยของคนรุน่ ปู่ ย่า ตา ยายทีต่ อ้ งการถนอมอาหาร

เพื่อให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานานโดยที่อาหารนั้นไม่สูญเสีย คุณภาพ เป็นวิธที ท่ี �ำ ให้อาหารหมดความชืน้ หรือมีความชืน้ อยูเ่ พียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์สามารถเกาะอาศัยและเจริญเติบโตได้ ทำ�ให้ไม่เกิด การบูดเน่า จึงมักใช้เกลือเป็นตัวช่วยและทำ�ให้อาหารที่ตากแห้งนั้นมี รสชาติดีขึ้น ก่อนหน้านีก้ ารเดินทางไปยังเกาะแรตต้องอาศัยเรือเท่านัน้ นอกจาก ช่วงเวลาทีน่ �้ำ ทะเลลงมากๆ ในบางเวลาก็อาจจะเดินข้ามไปยังเกาะแรตได้ แต่ก็มีผลเสียคือ เวลานั้นน้ำ�จะลดมากจนเรือเข้าท่าที่เกาะไม่ได้ เป็น อุปสรรคในการเดินทาง และสร้างความเดือดร้อนให้ชาวเกาะแรตมา โดยตลอด ประชาชนชาวบ้านเกาะแรตจึงทำ�หนังสือขอพระราชทาน พระมหากรุณาในการก่อสร้างสะพานไปยังสำ�นักราชเลขาธิการ จากนัน้ สำ�นักราชเลขาธิการได้น�ำ ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออง ธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสะพาน ดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ โดยมีกรมทางหลวง ชนบทเป็นผู้ดำ�เนินการก่อสร้าง และให้ชื่อว่า “สะพานเฉลิมสิริราช” มีความยาว 400 เมตร รวมถึงถนนรองรับคอสะพาน ทางเท้า ระบบ ไฟฟ้าบนสะพานและลานจอดรถบนเกาะแรต พื้นที่ 650 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 43,630,000 บาท โดยเปิดให้ ประชาชนสัญจรเมือ่ 24 กรกฎาคม 2552 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดสะพานในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2553 นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงทำ�ให้ชาวเกาะแรตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

@ Surat จึงอยากขอเชิญให้ท่านไปเยี่ยมชม และอุดหนุนชาวเกาะ หาซื้อสินค้าทะเลที่มีคุณภาพ ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันนะ

69


logisTACtics

Text : นายชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ / Email : Chaiyot.p@gmail.com

การควบคุมสินค้าคงคลัง ตอนจบ

(Inventory Control System)

3. การควบคุมจำ�แนกสินค้าคงคลังเป็นหมวด เอบีซี (ABC)

ระบบควบคุ ม ABC เป็น วิธีการจำ�แนก สินค้าคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณา ปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการ เป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย เหมาะ สำ�หรับกิจการที่มีสินค้าคงคลังเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจำ�เป็น โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังดังนี้ กลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณน้อย ปริมาณสินค้าน้อย ประมาณ 20% ของสินค้า คงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างสูง (80% ของมูลค่าทั้งหมด) กลุม่ B เป็นสินค้าคงคลังทีม่ ปี ริมาณปานกลาง ปริมาณสินค้าปานกลาง ประมาณ 30% ของ สินค้าคงคลังทั้งหมด และมีมูลค่ารวมปานกลาง (15% ของมูลค่าทั้งหมด) กลุ่ม C เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก ปริมาณสินค้ามีมากถึง 50-60% ของสินค้า คงคลังทัง้ หมด แต่มมี ลู ค่ารวมค่อนข้างต่�ำ (5-10% ของมูลค่าทั้งหมด)

รูปที่ 1 การจำ�แนกการควบคุมสินค้าคงคลังตามวิธี ABC การจำ�แนกสินค้าคงคลังเป็นหมวด ABC จะทำ�ให้การควบคุมสินค้าคงคลังแตกต่างกันดัง ต่อไปนี้ สินค้ากลุ่ม A ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบัญชี ทุกครั้งที่มีการรับจ่าย และมีการตรวจนับจำ�นวน จริงเพื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนในบัญชีอยู่บ่อย ๆ (เช่น ทุกสัปดาห์) การควบคุมจึงควรใช้ระบบสินค้า คงคลังอย่างต่อเนื่อง และต้องเก็บของไว้ในที่ ปลอดภัย ในด้านการจัดซือ้ ก็ควรหาผูข้ ายไว้หลาย รายเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้า และสามารถเจรจาต่อรองราคาได้

สินค้ากลุ่ม B

ควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลาง ด้วยการลง บัญชีคมุ ยอดบันทึกเสมอเช่นเดียวกับ A ควรมีการ เบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหาย การตรวจนับจำ�นวนจริงก็ทำ�เช่นเดียวกับ A แต่

70

ที่มา: http://worldacademyonline.com

ความถีน่ อ้ ยกว่า (เช่น ทุกสิน้ เดือน) และการควบคุม B จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องเช่น เดียวกับ A

สินค้ากลุ่ม C

อาจไม่จ�ำ เป็นต้องมีการจดบันทึกหรือมีกเ็ พียง เล็กน้อย สินค้าคงคลังประเภทนี้จะวางให้หยิบ ใช้ได้ตามสะดวกเนื่องจากเป็นของราคาถูกและ ปริมาณมาก ถ้าทำ�การควบคุมอย่างเข้มงวด จะทำ� ให้มีค่าใช้จ่ายมากซึ่งไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้ ป้องกันไม่ให้สญ ู หาย การตรวจนับ C จะใช้ระบบ สินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดคือเว้นสักระยะจะมา ตรวจนับดูว่าพร่องไปเท่าใดแล้วก็ซื้อมาเติม หรือ อาจใช้ระบบสองถัง (2 Bin Systems) ซึ่งมี ถังวัสดุอยู่ 2 ถังเป็นการเผือ่ ไว้ พอใช้ของในถังแรก หมดก็นำ�เอากล่องสำ�รองมาใช้แล้วซื้อของเติมใส่ กล่องสำ�รองแทน ซึ่งจะทำ�ให้ไม่มีสินค้าขาดมือ เกิดขึ้น


71


The Bird Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกตบยุ ง Alcedinidae ข้อมูลเพิม่ เติม : นกตบยุง (Nightjar)

ลักษณะ :

นกตบยุง (nightjar) พวกนี้ตัวขนาดใหญ่ กว่านกกางเขนสักเล็กน้อย แต่อ้วนกว่า ปากใหญ่ แบน และกว้างมาก หนวดตามปากมีมากมาย เพื่อใช้รับความ รู้สึกได้ดีมาก ออกหากินกลางคืน มักหมอบตามพื้นดินใน ท้องนาส่งเสียงร้องเป็นจังหวะ ตามชนิดของมัน โดยมาก ที่ได้ยินกันก็คือ “ตุ๊ก-ตุ๊ก” เรื่อยไป กินแมลงเป็นอาหาร เนือ่ งจากออกหากินกลางคืน ปากของมันจึงกว้างมาก เพือ่ จะจับแมลงให้ได้นั่นเอง บางครั้งเวลาเดินไปในท้องนา เวลากลางคืน ส่องไฟจะพบตาสัตว์จุดแดงๆ เล็กๆ ๒ จุด นั่นคือ ตาของนกตบยุงนี่เอง

ปริมาณที่พบ : น้อย

72

เป็นนกหากินกลางคืนจำ�พวกหนึง่ ซึง่ พบได้ ไม่งา่ ยนัก เพราะเป็นนักพรางตัวทีย่ อดเยีย่ ม ด้วยสีน้ำ�ตาลคล้ำ�อมเทาผสมกับแถบสีดำ� และจุดประสีน�้ำ ตาลปกคลุมจนทัว่ ตัวทำ�ให้ กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพุ่มไม้ หรือกองใบไม้แห้งตามพื้นป่า จนยากจะ สังเกตเห็น นกตบยุงมีนสิ ยั ชอบอยูโ่ ดดเดีย่ ว พบได้ทั่วไปทั้งในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา ป่ารุน่ และทุง่ โล่ง เวลากลางวันมักหมอบนอนหลับตามพืน้ ดิน ได้ร่มเงาต้นไม้ หรือพุ่มหญ้าซึ่งมีใบไม้ร่วง หล่นทับถมค่อนข้างหนาแน่นเนือ่ งจากมันมี สีสนั กลมกลืนกับสีใบไม้ใบหญ้าและพืน้ ดิน ศัตรูจึงมองไม่เห็นตัว พอใกล้ค่ำ�นกตบยุงก็ จะเริ่มออกหากินเรื่อยไปจนตลอดคืน ด้วย วิธีบินโฉบจับแมลงกลางอากาศในระดับ ยอดไม้ หรือหมอบอยู่ตามพื้นดินหรือเกาะ

บนกิ่งไม้ เมื่อแมลงบินผ่านก็โฉบจับด้วยปาก อย่างรวดเร็ว อาหารหลักของนกตบยุงเป็น จำ�พวกแมลงกลางคืนนานาชนิด ทั้งผีเสื้อ กลางคืน ด้วงปีกแข็งและตัวมวนต่างๆ ใน ประเทศไทยมีนกตบยุงรวม 6 ชนิด อาทิ นกตบยุงยักษ์ นกตบยุงหางยาว นกตบยุง ป่าโคก และนกตบยุงมลายู เป็นต้น ซึ่งล้วน เป็นนกผู้ช่วยควบคุม ปริมาณแมลงมากมาย มหาศาลในธรรมชาติให้อยู่ในภาวะสมดุลได้ ซึง่ บังเอิญกำ�ลังเดินอยูก่ เ็ หลือบไปเห็นเหมือน มีขอนไม้อยูโ่ คนต้นลำ�ไยและมีใบลำ�ไยแห้งตัว นกตบยุงคล้ายใบไม้แห้งจริงๆ หากไม่สังเกต ก็จะไม่เห็น แต่ถอื ว่าโชคดีทไี่ ด้ลนั่ ชัตเตอร์มา ให้ชมกันนะครับ ซึ่งช่วงที่ถ่ายต้องเงียบจริง แม้แต่เหยียบใบไม้มเี สียงดังก็ไม่ได้เพราะหาก มีเสียงดังมันก็บินหนีแล้ว

ก็เลยได้ถ่ายมาให้ได้ยลโฉมกันนะครับ


73


74


75


76

Profile for atsuratmag

@Surat Magazine volume 4 issue 44  

@Surat Magazine volume 4 issue 44

@Surat Magazine volume 4 issue 44  

@Surat Magazine volume 4 issue 44

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded