Page 1

1


2


3


4


5


Editor s Talk Volume 4 Issue 43 March 2014

คณะที่ปรึกษา

สวัสดีครับคุณผู้อ่าน เดือนมีนาคม 2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จดั งานมหกรรมต่างๆ ซ้อนกันหลายงานในช่วงเวลา เดียวกัน กล่าวคือวันที่ 7 - 8 มีนาคม มีงาน Bike Week (สุราษฎร์ธานีไบค์วคี ) วันที่ 7 - 9 มีนาคม งานประชุมโรตารีสากลภาค 3330 และสุดท้ายงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ครั้งที่ 13 วันที่ 7 - 15 มีนาคม การจัดงานนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าภายในงานและ ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงาน พบปะ สังสรรค์เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ในช่วงที่ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน การจัดงานนั้นมีส่วนดีหลายๆ อย่าง ที่สำ�คัญที่สุดคือ ทำ�ให้การค้าขายของจังหวัดคึกคัก พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงานให้คนในท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้มีการจัดงานกันเป็นประเพณี สืบทอดต่อไป ฉบับนี้นิตยสาร แอทสุราษฎร์ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก “ไรวินทร์ น้อยทับทิม” สาวสวย คนเก่ง (Working Woman) ขึน้ ปก เธอเป็นผูบ้ ริหารหญิงมุสลิมรุน่ ใหม่ทที่ �ำ ธุรกิจ ปัน้ แบรนด์ “Gold Camel tea & coffee” สูอ่ าเซียนเพราะประชาคมอาเชียน 10 ประเทศนีม้ ชี าวมุสลิมเป็นจำ�นวนมาก อาหารฮาลาลจึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ยวดทีค่ ณ ุ ไรวินทร์ น้อยทับทิม บุกเบิกก่อนใครเพือ่ เตรียมความ พร้อมในปี พ.ศ. 2558 ทีมงานแอทสุราษฎร์ได้สัมภาษณ์คุณไรวินทร์ที่ร้าน Gold Camel tea & coffee สาขาเปิดใหม่ที่สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี ชั้นล่าง คุณผู้อ่านติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Exclusive นะครับ นอกจากนั้นในคอลัมน์ Special Report ก็มิได้ยิ่งหย่อนไปจากคอลัมน์ Exclusive เลยเพราะ บุคคลสำ�คัญในด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทเี่ ป็นโรงเรียนเอกชนมีชอื่ เสียงมายาวนานกว่า 50 ปี มีลกู ศิษย์ทจี่ บจากโรงเรียนธิดาแม่พระเป็นบุคคลตัวอย่างและทำ�คุณประโยชน์ให้กบั ถิน่ เกิดอย่าง มากมาย “ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร” ผู้อำ�นวยการโรงเรียนธิดาแม่พระคนใหม่กับภาระกิจสร้าง ความรู้ควบคู่คุณธรรม คุณผู้อ่านติดตามอ่านในฉบับนี้เป็นฉบับแรก และฉบับตอนจบในฉบับที่ 44 เดือนเมษายน 2557 นี้ ไม่ควรพลาดกับวิสัยทัศน์ของซิสเตอร์หญิงท่านนี้ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการ การศึกษาแบบใหม่สู่ลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานี สุดท้ายนี้ทีมงานแอทสุราษฎร์พร้อมเสมอที่จะนำ�สิ่งดีๆ และประสบการณ์ที่สั่งสมของนักเขียน รางวัลศรีบรู พา นักเขียนนิตยสาร อสท. และนักเขียนท่านอืน่ ๆ มานำ�เสนอผ่านนิตยสารแอทสุราษฎร์ เพื่อคุณผู้อ่านทุกท่านครับ ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหาร บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำ�ไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำ�หรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวและเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนผูป้ ระกอบการทีล่ งโฆษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ทำ�นิตยสารไม่จ�ำ เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ๑๔/๑๒/๒๕๕๓) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ศุภพร ล่องดุริยางค์ ปัญญา แสงสุริยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ์ สุณิสา วงศ์เจริญ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

พ.อ.(พิเศษ) ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย

บรรณาธิการบริหาร ดร.หิรัญ ชคทานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.นำ�้อ้อย มิตรกุล จำ�นงค์ ศรีวุ่น

ฝ่ายการตลาด

ปรีชา ชคทานนท์ มณีรัตน์ คุ้มขำ�

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

กราฟฟิค ดีไซน์ วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พิสูจน์อักษร

พิชญธิดา ศรีธิ

ช่างภาพ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ

นักเขียนรับเชิญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สิทธิราช ศรีแก้ว

ติดต่อสำ�นักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


7


9


10


11


contents

Page

12

Volume 4 Issue 43 March 2014

äÃÇÔ¹·ÃàÃÕ¹´ŒÒ¹¡®ËÁÒ ¨Ö§ÍÂÒ¡ãËŒ¡Ò÷íÒ¸ØáԨ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵáÅÐÁÕ»ÃÐ⪹µ‹ÍÊѧ¤Á

24

Exclusive ไรวินทร นอยทับทิม ผูบริหารหญิงมุสลิมรุนใหม

ปน “Gold Camel tea & coffee” แบรนดฮาลาลสูอาเซียน

36 Special Report

“ซิสเตอรสายสุดา กิจประยูร” ผูอํานวยการโรงเรียนธิดาแมพระ กับภารกิจสรางความรูควบคูคุณธรรม

22

Buddhadasa on my mind ความจริงแท้

24

Exclusive ไรวินทร์ น้อยทับทิม ผู้บริหารหญิงมุสลิมรุ่นใหม่ ปัน “Gold Camel tea & coffee” แบรนด์ฮาลาลสู่อาเซียน

34 40

P42

Asean Travel เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 1 Beauty Talk ทำาไมต้องใช้ Laser กำาจัดขน ?

Hotel of the Month

K park Grand Hotel ลุคใหมทันสมัย ใสใจบริการ

P46

Eat & Drink

อิ่มเอมริมนําตาปที่ลําพู 3

42

Hotel of the Month K park Grand Hotel ลุคใหม่ทันสมัย ใส่ใจบริการ

46

Eat & Drink อิ่มเอมริมนำา้ตาปที่ลำาพู 3

48

My Beloved Tapee เงาะมีขน คนมีตีน

50

Letter from England ฉบับที่ 19 อิตาลี ตอนที่ 1

P48

My Beloved Tapee

เงาะมีขน คนมีตีน


13


contents

Page

14

Volume 4 Issue 43 March 2014

¼Á໚¹¤¹ªÍºà·ÕèÂÇ·ÐàÅ à¤Âä»à¡ÒÐÊÁØÂÁÒ¹Ò¹ÁÒ¡áÅŒÇ µÑé§áµ‹ÊÁÑÂàÃÕ¹ÁѸÂÁ àÁ×èÍ¡Ç‹Ò 15 »‚·ÕèáÅŒÇ ¼Á¨íÒä´Œ´ÕÇ‹ÒʹÒÁºÔ¹º¹à¡ÒÐÊÁØÂÊÇÂÁÒ¡ ¼Áä»à·ÕèÂǡѺà¾×è͹æ ä»ÍÂÙ‹ºÑ§¡ÐâÅàÅç¡æ ·Õè໚¹Ê‹Ç¹µÑÇ ¡Ñºà¾×è͹æ ËÅÒ¤¹ä´ŒÊѧÊÃäÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹àÎÎÒ»ÒϵÕé...

60 Diary

“สมุย” ในความทรงจําของ สงกรานต - แอฟ-ทักษอร เตชะณรงค 52

Health Care เร�่องยุ่ง ที่ยุงเปนต้นเหตุ

66

56

Favorite Food “แพนเค้กไข่กะทะ” อิ่มอร่อยและร�่นรมย์รสบนความหลากหลาย

Let’s Talk Surat Thani Claremont, I Love You

68

For someone in mind (ติดไม้ติดมือ) เค้กบุญชนก

58

Good Health & Wellness อาการแสบ ร้อน ในช่องปาก

70

60

Diary “สมุย” ในความทรงจำาของ สงกรานต์ - แอฟ-ทักษอร เตชะณรงค์์

logisTACtics การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) ตอนที่ 1

72

The Bird นกยางกรอกพันธุ์ชวา

P56

Favorite Food

“แพนเคกไขกะทะ” อิ่มอรอย และรื่นรมยรสบนความหลากหลาย

P66

Let’s Talk Surat Thani Claremont, I Love You

P68

For someone in mind เคกบุญชนก

190/1 หมู่ 1 ต.มะเร�ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ์ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเทวรูปกวนอูสำาริด สูง 16 เมตร เกาะสมุย เพ��อเปนที่สักการะ และเปนศูนย์รวมของชาวจีนสุราษฎร์ธานี

โดยบริจาคผ่านบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู เลขที่บัญชี 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขาย่อยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย์


15


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Vol.43 March 2014

นิตยสาร @Surat และคุณกำ�ธร วังอุดม

ร่วมถวายหนังสือชีวประวัตขิ องสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) แก่วดั สระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปัญญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ยินดีรับหนังสือชีวประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ทีค่ ณ ุ กำ�ธร วังอุดม และดร.หิรญ ั ชคทานนท์ บรรณาธิการ นิตยสาร แอทสุราษฎร์จดั พิมพ์ถวายวัด เพือ่ แจกให้กบั พุทธบริษทั ญาติโยมทีม่ จี ติ ศรัทธา ทำ�บุญ บริจาคเงินให้มลู นิธติ า่ งๆ ของวัดสระเกศฯ โดยนำ�ไปถวายทีว่ ดั สระเกศฯ เมื่อเร็วๆ นี้

โตโยต้าตาปีจัดกิจกรรม

พาลูกค้าศึกษาดูงาน ไฮลักซ์ วีโก้แชมป์ ทริป บริษัท โตโยต้าตาปี จำ�กัด บริหารงานโดย รัตนา ลิมสถายุรัตน์ ได้จัด กิจกรรมเอาใจลูกค้าในชื่อ ไฮลักซ์ วีโก้แชมป์ ทริป จุดประสงค์ในการจัด กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานกระบวนการผลิต ของโตโยต้า เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรมพา ลูกค้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

16

Grand Opening CHIC Hotel เปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ โรงแรมชิค

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โรงแรมชิค ได้เปิดกิจการใหม่ โดยมี คุณอัญชิสา และคุณเชาวลิต หมื่นศรี เจ้าของโรงแรม พร้อมด้วยแขก ผู้มีเกียรติ อาทิ คุณบรรหาร วงศ์เจริญ คุณแสงประทีป วิชัยดิษฐ์ และ ดร.หิรญ ั ชคทานนท์ มาร่วมงาน ณ โรงแรมชิค เลขที่ 3/66 ถนนราษฎร์อทุ ศิ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-206-430, 077-206-241, 098-315-7750


17


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม BEST FOR MEN 2014

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม BEST FOR MEN 2014 โดยมีแฟชัน่ โชว์จากนายแบบชัน้ นำ� รวมถึง MEET & GREET ดาราหนุ่มสุดฮอตบีม กวี ตันจรารักษณ์ และซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว โดยมีเด่นพงศ์ บุญเต็ม ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณ สฐิกา ศรีสวัสดิ์ เจ้าของธุรกิจโรงแรมวังใต้มาร่วมงานด้วย ณ แผนกเสื้อผ้าบุรุษ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานีี วันที่ 7-9 มีนาคม 2557

บ้านดอนปิยะบิ๊กไบค์

เปิดโชว์รมู ฮอนด้า บิก๊ วิง สุราษฎร์ธานี ศุภพร ล่องดุริยางค์ ประธานกรรมการปิยะกรุ๊ป เปิดโชว์รูม ฮอนด้า บิ๊กวิง สุราษฎร์ธานี ในนามบริษัทบ้านดอนปิยะบิ๊กไบค์เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของตลาดกลุม่ รถบิก๊ ไบค์ ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีโชว์รมู ชั่วคราวตั้งอยู่ที่ถนนศรีวิชัย ติดกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่วนโชว์รมู และสำ�นักงานใหญ่ก�ำ ลังก่อสร้างอยูบ่ ริเวณถนนเส้นตัดใหม่ ในลึก ใกล้กบั เสม็ดเรียง ซึง่ เป็นศูนย์รถบิก๊ ไบค์ของฮอนด้าทีม่ คี วามสมบูรณ์ แบบและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่ง

18

Vol.43 March 2014

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ร่วมกันปลูกต้นไม้สนามกอล์ฟเขือ่ นรัชชประภา อัญชลี ชวนิตย์ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจวบ อุชชิน กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์ ผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประภาส วิชากูล รองผูว้ า่ การ กิจการสังคม และรัมย์ เหราบัตย์ รองผูว้ า่ การเชือ้ เพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย ร่วมกันปลูกต้นไม้ตะเคียนทอง ทีส่ นามกอล์ฟเขือ่ นรัชชประภา หลุมที่ 1 ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย วาระพิเศษ สัญจร ณ เขือ่ นรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมรณรงค์เนือ่ งในสัปดาห์วนั ไตโลก

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจดั กิจกรรม “รักษ์ไต กินอยูอ่ ย่างไรไตแข็งแรง” เนือ่ งจากเป็นวันไตโลก โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอีย่ มวรนิรนั ดร์ ผูอ้ �ำ นวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกลุ่มงาน สุขศึกษาจัดกิจกรรมขึน้ บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารผูป้ ว่ ยนอก ทัง้ คัดกรองผูป้ ว่ ย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนผูม้ าใช้บริการ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูร้ บั บริการเป็นจำ�นวนมาก ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


19


20


21


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

22


ความจริงแท้ สิ่งที่สมบูรณ์แล้ว โดยแท้ มันก็มีความบกพร่องอยู่ สิ่งที่บกพร่องอยู่ แท้จริง มันก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้ว* พุทธทาสภิกขุ* *ที่มา : เว็บไซต์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ http://www.bia.or.th/

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผู้สร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549

23


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

ไรวินทร์ น้อยทับทิม

CEO บริษัท โกลด์ค�เมลทีภ�คใต้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

24


การดื่มชาเป็นวั²นธรรมที่อยู่เคียงข้างวิถีชีวิตของชาวป˜กÉ์ใต้มายาวนาน เรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน เสมือนหนึ่งเป็นการประสานสัมพันธไมตรีที่ดีในการพบปะสังสรรค์เพื่อนสนิท เสวนาตามประสาหัวใจคนรักชาด้วยกัน คอชาส่วนใหÞ่รู้จักชาซีลอน ศรีลังกา ชาคุ³ภาพ รสชาติเข้มข้นภายใต้แบรนด์ไทยที่ชื่อว่า “ชาอู°ทอง” เป็นอย่างดี และป˜จจุบันคอชาจะได้สัม¼ัสรูปลักɳ์แบบใหม่ ทันสมัย บนคีออส สวยสดใสสะดุดตา และบรรจุภั³±์ที่แสดงสัÞลักɳ์ ชาอู ° ทอง รวมทั้ ง รู ป แบบร้ า นชาสด-กาแฟสด เบเกอร์ รี่ อาหารฮาลาล และเครื่ อ งดื่ ม ครบครั น ระดั บ พรี เ มี ย ม ภายใต้ชื่อร้าน “Gold Camel tea & coffee” เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรÉ°กิจอาเซียน AEC ภายใต้การบริหารงานของ คุ³ไรวินทร์ น้อยทับทิม

ไรวิ น ทร์ น้ อ ยทั บ ทิ ม ผู้บริห�รหญิงมุสลิมรุ่นใหม่

ปัœน “Gold Camel tea & coffee” แบรนด์ฮ�ล�ลสู่อ�เซียน มหาวิทยาลัยรามคำาแหงแบบควบคูก่ นั ทัง้ ยังได้ไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศมาเลเซีย หลังจบการศึกษาได้ทาำ งานเป็นทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย ทีส่ าำ นักงานกฎหมาย ของบริษทั โกลด์คาเมลที และรับงานว่าความดำาเนินคดีทวั่ ไป อีกทัง้ ยังเป็น ผู้บริหารงานของบริษัทไปด้วย โดยในส่วนตัวไรวินทร์เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ปัจจุบันดำารงในตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัทโกลด์คาเมลที

เริ่มต้นประกอบธุรกิจนี้ได้อย่างไร

ขอทราบประวัติส่วนตัวและการศึกÉา

ไรวินทร์ เกิดทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช แต่ไปเติบโตทีห่ าดใหญ่ จ.สงขลา ครอบครัวย้ายไปตอนยังเด็ก เรียนระดับประถมและมัธยม ทีห่ าดใหญ่ จบระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด และช่วงทำางาน ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่คณะนิติศาสตร์

เริ่มต้นโกลด์คาเมลที เติบโตมาจากบริษัท ชาอูฐทอง ซึ่งชาอูฐทอง เป็นชาขึ้นชื่อรู้จักกันเป็นอย่างดี สำาหรับเมืองที่คนนิยมดื่มชา อาทิ คนใน จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหลวงแห่งชา ผูค้ นส่วนใหญ่ดมื่ ชาแทนน้าำ ทีส่ าำ คัญร้านชาส่วนใหญ่ใช้ชาอูฐทองเป็นหลัก รวมทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ ย่านพุทธมณฑล มีนบุร ี บ้านแขก โดยบริษทั ได้สง่ ชาอูฐทอง จำาหน่ายทั่วประเทศ โรงงานแห่งแรกเมื่อ 60 ปีก่อน ตั้งอยู่ที่หาดใหญ่ ชือ่ โรงงานเลิศแสงหาดใหญ่ภาคใต้ ทีผ่ ลิตใบชาและเมล็ดกาแฟส่งประเทศ มาเลเซียและในประเทศไทย โดยนำาเข้าใบชาจากศรีลังกาและอินโดนีเซีย ขณะนีท้ างบริษทั ได้เพิม่ การผลิตชาทีป่ นี งั ประเทศมาเลเซียด้วย นอกจากนี้ ทางโรงงานยังมีผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเครื่องดื่มหลากหลายชนิด เช่น ชาเขียว ชาขาว ทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบในเครื่องดื่มรวมทั้งเมล็ดกาแฟคุณภาพดี ในอดีตที่ผ่านมาเรามีโรงงานของคุณปู่ ที่ท่านได้ผลิตใบชามากว่า 60 ปี จากประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และเราได้มีการแบ่งพื้นที่ในการ ปลูกเป็นหลายแหล่งอาทิ ที่ประเทศศรีลังกาเรียกว่าชาซีลอน จะบ่มเพาะ อย่างดี ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นชาซีลอนที่มีการผสมผสานเพื่อให้รสชาติ ต่างจากชาโดยทั่วไป และที่สำาคัญเป็นเอกลักษณ์ของ โกลด์คาเมลที โดดเด่นตรงส่วนทีโ่ รงงานผลิตสินค้าเองทุกอย่าง มีความชำานาญเรือ่ งใบชา รวมทั้งเมล็ดกาแฟมายาวนาน ปัจจุบันโรงงานผลิตชาอูฐทอง มีสินค้า ประเภทเครื่องดื่มหลากหลายเช่น ชาซีลอน ชาเขียว ชาขาว ซึ่งทำาเป็น เครื่องดื่มเย็น เครื่องดื่มร้อนได้หลากหลาย

25


คุ³ไวรินทร์ได้ศึกÉาธุรกิจการจำาหน่ายชาอย่างไร?

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ไรวินทร์ได้เข้ามาบริหารงานด้านการตลาด ที่โรงงาน และเริ่มเดินทางเก็บเกี่ยวข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ศึกษาเรื่องใบชาโดยเฉพาะ เพราะ ที่โรงงานมีชาทุกชนิดอยู่แล้ว ไรวินทร์รู้ว่าคอชาคนไทยชอบชา อย่างไร เราจะเอาชาทีเ่ ขาขายอยูใ่ นประเทศไทยไปขายต่างประเทศ ก็ไม่ได้ เพราะเรารู้ว่าชาแต่ละชนิดเป็นอย่างไร และคนในพื้นที่ ดื่มชาอย่างไร เพราะชาในแต่ละพื้นที่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป จากนั้นไรวินทร์ได้เริ่มสำารวจตลาด โดยทางร้านชาส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าไรวินทร์เป็นทายาทของบริษัทชา ที่ผลิตชาส่งขายร้าน ชาทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ค นที่ เ ปิ ด ร้ า นขายชาจะไม่ชอบและ ไม่รับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทางร้านขายชาดีอยู่แล้วสำาหรับ เรื่องชานั้น ไรวินทร์ได้ศึกษามานาน ขนาดเดินเข้าโรงงานแล้วได้ กลิน่ ชาก็สามารถบอกได้วา่ เป็นชาชนิดไหน เป็นชาสี เป็นชาดี หรือ เป็นชาผสม แต่การโน้มน้าวใจเจ้าของร้านชาเป็นเรือ่ งยาก ทัง้ ทีย่ งั ไม่ เคยใช้กลับต้องมาใช้และยอมรับชาอูฐทอง แต่สาำ หรับเจ้าของร้านชา ทีใ่ ช้ชาอูฐทองอยูแ่ ล้วก็ตอ้ งคิดเพิม่ ยอดขายและมูลค่าให้เพิม่ มากขึน้ รวมทั้งทำาให้ผู้ประกอบการร้านชามีรายได้มากขึ้นด้วย ชาแต่ละชนิดที่จะนำามาผสม เป็นสูตรทำาให้ได้รสชาติชาหอม เข้มขึ้น และต้องมีคุณภาพสูง เน้นคุณค่าในการดื่มชาที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย การทำางานของไรวินทร์ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นทำาธุรกิจ อย่างเดียว ด้วยที่ไรวินทร์จบด้านกฎหมาย จึงอยากให้การทำาธุรกิจ มีความซื่อสัตย์และมีประโยชน์ต่อสังคม โดยจะไม่นำาชา ที่เป็นชาสี ไม่ได้ประโยชน์ตอ่ ร่างกายหรือมีผลเสียแก่ผบู้ ริโภค เข้ามาในโรงงาน เป็นอันขาด โดยเฉพาะไรวินทร์ จะให้ความสำาคัญกับผู้บริโภค คนที่รักการดื่มชาเป็นอย่างมาก เพราะด้วยตัวเองเป็นคนชอบ ดื่มชาเป็นชีวิตประจำาวัน และจะแสวงหาใบชาที่มีคุณประโยชน์ รสชาติต้องดี หอม เข้ม เป็นเอกลักษณ์ของใบชาที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นจุดเด่นที่มาของชาอูฐทองอยู่แล้ว มาพัฒนาให้เป็นชาอีกรูป แบบหนึ่ง ในระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ โกลด์คาเมลทีแอนด์ คอฟฟี่ หลังจบปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ ครั้งแรกตั้งใจที่จะสอบ ผู้พิพากษา แต่ก็ยังเป็นห่วงด้านธุรกิจของโรงงาน จึงได้ตัดสินใจ บริหารงานของบริษทั อย่างเต็มที ่ เพือ่ พัฒนาธุรกิจให้รองรับอาเซียน ทีจ่ ะมาถึง ดังนัน้ ไรวินทร์ จึงทำางานบริหารควบคูก่ บั การเป็นทีป่ รึกษา กฎหมายของบริษัทไปด้วย และได้ช่วยเหลือสังคมในเขตพื้นที่ต่างๆ ที่เห็นได้ชัดคือเขตที่บริษัทได้ทำาการค้ารวมทั้งเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ และได้มีโอกาสในการร่วมทำางานกับทีมแพทย์ ทีมเภสัช โดยการ เข้าไปช่วยตรวจสุขภาพร่างกาย ซึง่ สอดคล้องกับหลักการของบริษทั อยู่แล้ว ที่เน้นทำางานด้วยใจรักและห่วงใยในสุขภาพของทุกๆคน ลูกค้าของบริษัทกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศและ ณ วันนี้มีคนนิยมชากันมากขึ้น มีร้านชา-กาแฟมากมายแต่ใช่ว่าคน ที่มีฐานะจะลงทุนเปิดร้านชาร้านกาแฟ แล้วจะประสบความสำาเร็จ กันทุกคน ไรวินทร์กม็ าวิเคราะห์วา่ จะพัฒนาในรูปแบบของแฟรนไชส์ อย่างไร จากการที่โรงงานเคยส่งขายใบชาอย่างเดียว ก็ปรับให้มี การสอน มีหลักสูตรแนะนำาผู้ประกอบการทุกเรื่อง เช่นที่จังหวัด

26

นครศรีธรรมราช ได้คดิ ค้นชาและกาแฟไว้หลายสูตร เพราะชาในแต่ละพืน้ ที่ ก็มีสูตรที่ไม่เหมือนกัน

คุ³ไรวินทร์พั²นาและขยายธุรกิจชาอย่างไร?

ไรวินทร์ได้เดินสำารวจเก็บเกีย่ วข้อมูล ก็แวะชิม แวะเทีย่ วไปทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นชาของ โกลด์คาเมลที หรือชาอูฐทอง ก็เริ่มรู้ว่าร้านน้ำาชาใน ประเทศไทยที่บริษัทส่งชาไปขายเดือนหนึ่งหลายพันตัน เขาชงกันอย่างไร และไรวินทร์ก็กลับมาพัฒนาและปรับให้เขาชงชาอย่างมีมาตรฐาน เพราะ การที่ชาชนิดเดียวกันถ้าชงต่างกันก็ได้รสชาติที่ไม่เหมือนกัน บางคนก็ชง แบบประหยัดใบชา บางคนไม่มีความรู้เรื่องการใช้อุณหภูมิของน้ำาร้อน ว่า จะใช้อุณหภูมิขนาดไหน เพราะชาแต่ละชนิดใช้อุณหภูมิของน้ำาไม่เหมือนกัน ชาบางชนิดแช่นานไปชาจะฝาดและขมเกินไป บางคนไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งการ ใช้อปุ กรณ์ การชงชาต้องมีสว่ นผสมทีด่ เี ข้ากันอย่างลงตัว จึงจะได้รสชาติทเี่ ข้ม หอม อร่อย ถูกใจคอชา จึงคิดค้นสูตรชาให้ลงตัวแต่ละพื้นที่ และชนิดไหนที่ จะชงชาแบบโบราณ ชาอูฐทองต้นตำารับดัง้ เดิม และชาสด กาแฟสด รสเข้ม ของโกลด์คาเมลที มีรสชาติหอมอร่อยลงตัวเช่นกัน โดยมีสูตรที่ลงตัวทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งชาแบบโบราณ และชาสด กาแฟสดระดับพรีเมียม


27

การทำ�งานของไรวินทร์ ไม่เพียงแต่มงุ่ เน้นทำ�ธุรกิจอย่างเดียว ไรวินทร์เรียนจบด้านกฎหมาย จึงอยากให้การทำ�ธุรกิจ มีความซือ่ สัตย์และมีประโยชน์ตอ่ สังคม

ไรวินทร์ เชือ่ ว่า คอชาทีไ่ ม่ได้ดมื่ ชาเขาจะอยูไ่ ม่ได้ ชาไม่ใช่ยาเสพติด แต่ชาเป็นเครื่องดื่มที่บ่งบอกถึง วัฒนธรรม แต่การเปิดร้านชาไม่ใช่จะนำ�ชามาใช้กับ เครื่องแล้วจะได้ชารสชาติดีเสมอไป ต้องเป็นชาสูตร พิเศษเฉพาะเท่านั้น ไรวินทร์จงึ เลือกใช้ชาอูฐทองเป็น หลัก และจุดแรกทีไ่ รวินทร์ลงเป็นแฟรนไชส์์ชาอูฐทอง ผสมผสานกับกึ่งร้านกาแฟสด ในมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เมือ่ ปีพ.ศ. 2550 ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนักศึกษา คณะแพทย์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และรวม ทัง้ คนนอกสถานทีห่ รือมาจากต่างจังหวัด ทีเ่ ข้ามาติดต่อ หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล และสถานศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทรี่ วมคนเป็นหมืน่ ๆ โดยจัด ร้านในลักษณะเป็นคีออส และมีเก้าอีน้ งั่ ประมาณ 2-3 ชุด โดยสาขาแรกเปิดที่ตึกคณะแพทย์ สาขาที่สองเปิดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ เปิดเป็นร้านกาแฟเต็มรูปแบบ และวันหนึง่ ๆ มียอดขายเยอะมาก เดือนหนึง่ มียอดเกือบ หนึ่งล้านบาท


กรุงเทพมหานคร ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศูนย์อบรม แฟรนไชส์และเปิดกึ่งร้านกาแฟสดเพื่อให้ผู้ที่สนใจ และลูกค้า เข้ามาชิมเครื่องดื่มตั้งอยู่หน้าสำ�นักงานอัยการภาค 8 และ อี ก ศู น ย์ ห นึ่ ง สำ � หรั บ ติ ด ต่ อ ชาอู ฐ ทอง และกาแฟสดโกลด์ คาเมลที ตัง้ อยูบ่ นถนนในลึกตรงข้ามปัม้ ปตท. และตอนนีไ้ ด้เปิด บริการโกลด์คาเมลทีที่สาขาสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 บริเวณตรงประตูขาออกระหว่างประเทศ โดดเด่นด้วย สัญลักษณ์ อูฐตัวใหญ่ด้านหน้าร้าน และกำ�ลังขยายต่อเนื่อง ไปทุกภาคทั่วประเทศ ร้านโกลด์คาเมลทีแอนด์คอฟฟี่ สาขาสนามบิน เป็นร้าน กาแฟพร้อมบริการครบครัน ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม เปิดเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ได้รบั เกียรติจาก คุณวาริน ชินวงศ์ ประธาน หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณสุทศั น์ เลิศมโนรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน และปลายเดือนมีนาคมจะเปิดสาขานครศรีธรรมราช ซึง่ มีพนื้ ที่ ขนาดใหญ่ รับรองลูกค้าได้ถึง 400 ที่นั่ง ซึ่งเป็นจุดรวมอาหาร เครือ่ งดืม่ ฮาลาลครบวงจร เป็นทีร่ บั รองแขกผูม้ าเยือน ไม่วา่ จะ เป็นนักท่องเทีย่ วต่างชาติ หรือคนต่างจังหวัด ด้วยพืน้ ทีก่ ารจัด เลีย้ งทัง้ แบบสมัยใหม่สไตล์ตะวันออกกลาง มีสญ ั ลักษณ์โดดเด่น อูฐตัวใหญ่ บริเวณด้านหน้า รวมพื้นที่จอดรถประมาณ 3 ไร่ บนถนนวัดโบสถ์ ปัจจุบนั นีม้ สี าขาทัง้ หมด 22 สาขา และกำ�ลัง ขยายอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภาคของประเทศ

คิดอย่างไรกับทำ�การธุรกิจแฟรนไชส์?

ตอนนี้แฟรนไชส์ชาอูฐทองที่เป็นคีออส มีลูกค้าสั่งจองแล้ว ประมาณ 150 สาขา เพือ่ เตรียมต้อนรับให้ลกู ค้าได้สมั ผัสชาอูฐทอง รูปแบบสมัยใหม่ แต่รสชาติต้นตำ�รับชาโบราณของแท้ ส่วนใหญ่ อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะมีลูกค้าหลายพันราย ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีที่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัด ปัตตานี จังหวัดสงขลา และกรุงเทพฯ ทีส่ �ำ คัญ ไรวินทร์ ต้องการให้ ชาอูฐทอง รองรับอาเซียน ชาวต่างชาติเข้ามาจะได้เห็นร้านชากาแฟ โบราณของคนไทยมีมาตรฐานมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ตรงนี้คือ ส่วนทีไ่ รวินทร์ ได้เตรียมความพร้อมรองรับ ACE และเพือ่ ให้ธรุ กิจ ของคนไทยไม่แพ้คนต่างชาติทจี่ ะเข้ามาในปีพ.ศ. 2558 ทัง้ ในรูปแบบ สัมพันธไมตรีการค้าและการเป็นนักท่องเทีย่ ว และเน้นสร้างแบรนด์ ให้มีคุณภาพมั่นคง เพื่อให้ธุรกิจแบรนด์ไทยไปเปิดในประเทศเพื่อน บ้านให้มนั่ ใจในคุณภาพ โดยเฉพาะเครือ่ งดืม่ อาหารฮาลาล ต้องรีบ ปรับพัฒนาให้เร็วที่สุด ร้ า นแรกของโกลด์ ค าเมลที แ อนด์ ค อฟฟี่ ตั้ ง อยู่ อำ � เภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีสำ�นักงานอบรมแฟรนไชส์ด้วย เพื่อการติดต่อและให้คำ�ปรึกษาด้านธุรกิจ และได้ขยายลงใต้ไป ถึงปัตตานี ร่วมทั้งภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี และในเขต

28

ก่อนเปิดร้านชาแบบแฟรนไชส์ ไรวินทร์ ได้ค้นคว้า ทดลอง เพื่อให้ชาของเราไม่เหมือนที่อื่น เรามีห้องทดลองใน โรงงาน ก็เหมือนกับห้องแลป ได้คิดค้นผสมผสานสูตรใบชา ให้มีรสชาติออกมาที่หลากหลาย ซึ่งข้อได้เปรียบสำ�คัญคือ ชา อูฐทอง ได้ผลิตชาขาย เป็นวัตถุดิบ มีโลโก้ ชาอูฐทอง ที่ส่ง ขายตามร้านชาโดยทัว่ ไปมานาน ในฐานะทีเ่ ราเป็นผูผ้ ลิต และ ตั้งใจทำ�ร้านน้ำ�ชา ให้มีมาตรฐานเหมือนกัน เลยต้องสร้าง ชาอูฐทองให้เป็นแบรนด์มาตรฐานเดียวทุกร้าน หลังจากเปิดร้านชาแฟรนไชส์แบบคีออสมาได้ 5 ปี ไรวินทร์ รูส้ กึ ว่าต้องการปรับให้เป็นอีกระดับหนึง่ เพือ่ ให้เป็นร้านกาแฟสด ได้คดิ ค้นเรือ่ งวัตถุดบิ ทุกประเภททัง้ เมล็ดกาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต ที่ จ ะนำ � มาผสม และจำ � หน่ า ยในร้ า นกาแฟสด ที่ สำ � คั ญ มีคุณอาซึ่งท่านเป็นเภสัชและมีทีมงานหน่วยงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รวมทัง้ ญาติพนี่ อ้ งเข้ามาช่วยงานบริหาร ส่วนไรวินทร์ เองจะเป็นคนคิดค้นสูตรต่างๆ เพือ่ นำ�มาเปิดตลาดให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ปัจจุบนั ก็ยงั คงอยูภ่ ายใต้ชอ่ื บริษทั โกลด์คาเมลทีภาคใต้ (ประเทศไทย) จำ�กัด และได้พฒ ั นาธุรกิจไปในรูปแบบแฟรนไชส์ เป็น 2 แบรนด์ คือแบรนด์ “ชาอูฐทอง” จะพัฒนามาชาอูฐทอง เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งเดิมจำ�หน่ายชามาตั้งแต่โบราณเป็นร้าน ชาเล็กๆ จะปรับให้เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ในลักษณะคีออส ทัง้ หมด วางทัว่ ประเทศ รูปแบบใหม่นจี้ ะเริม่ เปิดเดือนเมษายน ปรับให้มคี วามทันสมัยแต่ยงั คงกลิน่ ไอชาต้นตำ�หรับแบบดัง้ เดิม ไว้เพื่อรองรับอาเซียน


ร้านชาและกาแฟสดในรูปแบบของโกลด์ คาเมลทีเป็นอย่างไร?

ร้านกาแฟสด ก็คอื Gold Camel tea & coffee บริการเครือ่ งดืม่ ครบครันพร้อมอาหารฮาลาล เพราะ ไรวินทร์ มาดูแล้วว่าเราไม่มเี พียงวัตถุดบิ อย่างเดียว แต่เรามีสินค้าหลากหลาย ซึ่งวัตถุดิบบางชนิดเช่น แป้งโรตี เราสั่งมาจากต่างประเทศ เป็นวัตถุดิบ ที่ มี คุ ณ ภาพเกรดเอทั้ ง หมด และการเปิ ด ตั วให้ ชาวอาเซียนรู้จัก Gold Camel tea & coffee รวมทั้งชาวมุสลิมมีอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศ อินโดนีเซียมีชาวมุสลิมกว่า 80% รวมทั้งประเทศ มาเลเซีย ประเทศบรูไน เพราะคนเหล่านีเ้ ขาจะทาน อาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาลเท่านั้น Gold Camel tea & coffee มีจุดเด่น มากมายโดยเฉพาะตัววัตถุดิบที่ไม่เหมือนใคร และ อาหารฮาลาลที่ได้พัฒนาไม่เหมือนใคร เช่น โรตี ก็ไม่เหมือนกับโรตีแบบทั่วไป เช่น โรตีพายไส้แกง กะหรีไ่ ก่ ไส้ตม้ ยำ�กุง้ ไส้มสั หมัน่ หรือเมนูขา้ ว เรียกว่า นาซิซาบี ทานกับแกงไก่ มัสหมั่นปลา มัสหมั่นเนื้อ ทานกับซุป รวมทัง้ ขนมปังหลายชนิดและไอศกรีมที่ เป็นสูตรของโกลด์คาเมลทีโดยเฉพาะ โรงงานผลิต วัตถุดิบเองทั้งหมด และกำ�ลังผลิตอาหารฮาลาล แช่แข็งหลากเมนูหลายรสชาติ และอาหารไทยที่ ชาวต่างชาติถูกใจ โดยเฉพาะประเทศไทยได้ชื่อว่า เป็นครัวโลก ตลาดโลกฮาลาล ปัจจุบนั เป็นตลาดโลกทีใ่ หญ่ มาก และปีพ.ศ. 2558 นี้จะเปิดประชาคมอาเซียน ก็จะมีการขยายอาหารฮาลาลต่อเนือ่ งเป็นอย่างมาก ด้วยคนหันมาทานอาหารฮาลาล และชื่นชอบใน รสชาติมากยิ่งขึ้น เพราะอาหารฮาลาลที่ถูกต้องนั้น ต้องสะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึง่ นักธุรกิจหลายกลุม่ หันมาให้ความสนใจและความ สำ�คัญกับธุรกิจฮาลาลเป็นอย่างมาก เพือ่ ทีจ่ ะรองรับ AEC โกลด์คาเมลที จึงมั่นใจในความพร้อมและ บริหารงาน

การบริหารธุรกิจ Gold Camel tea & coffee เพื่อต้องการรองรับอาเซียน เพื่อให้คนไทยมีธุรกิจยั่งยืน ทำ�ให้คนทั่วโลกต่างมองเห็น ธุรกิจฮาลาลของไทย พร้อมบริการเปิดรับระดับอาเซียน อย่างไม่น้อยหน้าต่างประเทศ 29


โครงการร้านกาแฟสดแฟรนไชส์ เราตั้งเป้า หมายไว้ที่ 250 สาขา ตอนนี้เรามี 22 สาขาแล้ว ทุกสาขาด้านหน้าจะมีอูฐตัวใหญ่เป็นแลนด์มาร์ค และกำาลังจะเปิดสาขาใหญ่ทจี่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ปลายเดือนมีนาคมนี้ บนเนื้อที่ 3 ไร่ 480 ตารางวา เป็นศูนย์ครบวงจร พื้นที่นั่งกว่า 400 ที่นั่ง พร้อมที่ จอดรถสะดวกสบาย เป็นที่รับรองแขกที่มาเยือนไม่ ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยหรือชาวต่างชาติ ได้มี สถานที่รับรองสำาหรับการจัดเลี้ยงด้วยบรรยากาศ ทั้งแบบสมัยใหม่ระดับพรีเมียม สำาหรับร้าน Gold Camel tea & coffee ได้วางแผนเตรียมพร้อม ที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศโดยเฉพาะสนามบิน ซึ่งเป็นหน้าต่างเปิดต้อนรับผู้ที่มาเยือนประเทศไทย เราจะมีร้านฮาลาลระดับพรีเมียม ไว้ต้อนรับผู้ที่ นับถือศาสนาอิสลาม พุทธศาสนิกชน และชนทุกชาติ ให้ทุกภาคได้รู้จักกับแบรนด์ โกลด์คาเมลที และ ต้องการให้คนไทยได้รจู้ กั เครือ่ งดืม่ และอาหารฮาลาล ระดับพรีเมียมแบบครบวงจร

หลักการบริหารงานของคุ³ไรวินทร์ เป็นอย่างไร?

ไรวินทร์ ยึดหลัก “ความมุ่งมั่น ความจริงใจ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” จากการบ่มเพาะประสบการ³์กว่า 10 ป‚ จึงพร้อมเปิดศูนย์Ï ให้ทุกคนได้เห็น ได้มั่นใจ คนต่างชาติได้เห็นแบรนด์ของคนไทย แบรนด์ที่โดดเด่นเรื่องอาหารฮาลาล และเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็น แบรนด์แรกของคนไทยมุสลิม มีระดับ และพร้อมทุกอย่างไม่วา่ จะเป็นอาหาร เครือ่ งดืม่ รวมถึงการ¼ลิตวัตถุดิบเองจากโรงงาน 30

การบริหารงานของไรวินทร์เกิดจากประสบการณ์ และความรู้จากการทำาธุรกิจด้านนี้ และสิ่งที่สำาคัญ คือ ความชำานาญ โดยการทำาธุรกิจนั้นต้องศึกษา ให้เข้าใจในทุกส่วน โดยเฉพาะหัวใจสำาคัญในการ บริหารงานที่สอดคล้องกับงานด้านกฎหมาย และ เรื่องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารหนักหรืออาหารเบา ไรวินทร์ต้องการให้ผู้บริโภคได้ของที่ดีมีประโยชน์ มีคุณค่า และอยากให้คนรู้จักอาหารฮาลาล และ นอกจากนี้ยังมีอาหารต่างๆ รองรับสำาหรับลูกค้า ทั่วไปอีกด้วย การมาบริหารธุรกิจ Gold Camel tea & coffee เพื่อต้องการรองรับอาเซียน เพื่อให้คนไทย มีธุรกิจยั่งยืน ทำาให้คนทั่วโลกต่างมองเห็น ธุรกิจ ฮาลาลของไทย พร้อมบริการเปิดรับระดับอาเซียน อย่ า งไม่ น้ อ ยหน้ า ต่ า งประเทศ ซึ่ งโกลด์ ค าเมลที ต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และในปี พ.ศ. 2558 วางแผนขยายสาขาไปต่างประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ เพื่อนบ้านพม่า ลาว กัมพูชา

หัวใจของการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์คอื อะไร?

ไรวินทร์ คิดว่า “ความมุง่ มัน่ ความจริงใจ และ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” การบ่มเพาะประสบการณ์ กว่า 10 ปี และพร้อมเปิดศูนย์ฯให้ทกุ คนได้เห็น ได้มนั่ ใจ คนต่างชาติได้เห็นแบรนด์ของคนไทย แบรนด์ทโ่ี ดดเด่น


เรื่องอาหารฮาลาล และเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็น แบรนด์แรกของคนไทยมุสลิม มีระดับ และพร้อมทุก อย่างไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงการผลิต วัตถุดิบเองจากโรงงาน สำาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการซือ้ แฟรนไซส ต้องผ่านเกณฑ์ ต่างๆ และต้องเข้าใจคำาว่า “อาหารÎาลาล” ซึง่ อาหาร ฮาลาลนั้นไม่ใช่เพียงแต่ไม่มีหมู หรือแอลกอฮอล์ เพียงอย่างเดียว แต่อาหารฮาลาลนั้นต้องปรุงผ่าน กระบวนการทีย่ ดึ หลักนิตศิ าสตร์ กฎหมายอิสลามตาม ที่ได้บัญญัติไว้ สิ่งที่สำาคัญอาหารฮาลาลต้องสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหาร ซึง่ ผูท้ เี่ ข้ามาทำาธุรกิจส่วนใหญ่เป็นคนไทยพุทธ มากกว่า 50 เปอร์เซ็น ประกอบอาชีพ แพทย์ ผูพ้ พิ ากษา ทีส่ าำ คัญไรวินทร์ ก็ตอ้ งสร้างความเข้าใจเรือ่ งเงือ่ นไข กฎของธุรกิจอาหารฮาลาล รักษาและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบได้ เพราะอยากให้ผทู้ รี่ ว่ มธุรกิจแฟรนไชส์ได้ เข้าใจและเรียนรูป้ ญ ั หา รวมถึงวิธแี ก้ไขธุรกิจแฟรนไชส์ เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะคิดว่าการลงทุน เปิดแฟรนไชส์ ไม่ใช่แค่จะเปิดเป็นกระแสแฟชัน่ แล้ว ก็จบไป เราต้องการสร้างธุรกิจไทยให้เป็นธุรกิจที่ต่อ ยอดจากรุน่ สูร่ นุ่ อย่างไม่มวี นั จบ เหมือนเช่นชาอูฐทอง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 60 ปี และจะพัฒนาต่อ เนื่องไปตามยุคสมัย โดยอาศัยประสบการณ์และ ความชำานาญ อย่างมั่นใจ การเปิดในแต่ละสาขา ไรวินทร์คอ่ นข้างมัน่ ใจ เพราะพนักงานเข้าสู่หลักสูตรการอบรม สอบตั้งแต่ เรือ่ งทฤษฎี และการปฎิบตั ิ เน้นการฝึกจริง ถ้าสอบไม่ ผ่านก็ไม่อนุมัติให้ และถ้าเจ้าของแฟรนไชส์ที่เข้ามา อบรมและไม่ผา่ นการอบรม ก็จะไม่ให้เปิดร้านเพราะ แฟรนไชส์เราต่างกับแฟรนไชส์แบรนด์อ่นื ๆ ทั่วไป เพราะบางที่เรียนแค่วันเดียวก็สามารถกลับไปเปิด ร้านได้ แต่เราจะไม่บริหารในรูปแบบนั้นเป็นอันขาด ทุกคนที่เข้ามาอบรมวันแรกจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะเราสอนผูท้ ไี่ ม่มพี นื้ ฐาน หรือผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ มาแล้ว แต่ไม่ใช่รปู แบบของเรา เราจะสอนอบรมตาม หลักสูตรของโกลด์คาเมลทีทั้งหมด เมื่อทุกคนผ่าน หลักสูตรและวิธีการที่ถูกต้องของสูตรพิเศษเฉพาะ โกลด์คาเมลที เมื่อจบหลักสูตรนี้ไปได้แล้วทุกคน จะพร้อมรับกับความสำาเร็จของธุรกิจ ที่ไม่มีวันจบ อย่างแน่นอน

การเปิดร้านแฟรนไชส์ต้องใช้เงินต้นทุน เท่าไหร่? ตอนนีเ้ ปิดขายแฟรนไชส์แล้ว แต่เราก็ตอ้ งมอง ที่ความพร้อมของเจ้าของแฟรนไชส์ ไม่ใช่ว่ามีเงิน อย่างเดียวแล้วจะซื้อแฟรนไชส์ โกลด์คาเมลทีได้ เราต้องมองเห็นคุณสมบัติของผู้ซื้อธุรกิจ ต้องเข้าใจ

31


ในเรือ่ งการลงทุนธุรกิจ และหัวใจสำาคัญคือ ผูเ้ ป็น เจ้าของต้องรักในการทำาธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน กาแฟ เพราะโกลด์คาเมลทีกว่าจะเดินทางมาถึง ตรงนี้ได้ เราคิดค้นทุกขั้นตอนเราใส่ใจทุกราย ละเอียด ลักษณ์ของแฟรนไชส์ได้แบ่งตามพืน้ ทีข่ อง แฟรนไชส์ มี 3 ขนาด เป็นแบบ A, B, C แบบ A มีพื้นที่ 150 ตารางวา ใช้เงิน ลงทุนประมาณ 2.5 ล้าน แบบ B มีพื้นที่ 80 ตารางวา ใช้เงิน ลงทุนประมาณ 1.5 ล้าน แบบ C เป็นพื้นที่ตกแต่งเพิ่มเติมตัว อาคาร ใช้เงินลงทุนประมาณ 1 ล้านเศษ (ราคา นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะ ตลาดเศรษฐกิจ) การทำาแฟรนไชส์ของบริษทั โกลด์คาเมลที ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำากัด มีการพัฒนาธุรกิจ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ ชาอูฐทอง ปรับมา เป็นรูปแบบคีออส ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ของชาอูฐ ทอง ที่พัฒนามาจากรูปแบบชาโบราณที่ชุดที่ นั่งที่สวยงามทันสมัย แต่ยังอนุรักษ์กลิ่นไอของ ชาแบบดัง้ เดิมไว้ ให้เป็นเครือ่ งดืม่ แบบสำาเร็จชง ทุกสาขา ราคาเฉลี่ยแก้วละ 25 บาทและอีกรูป แบบหนึง่ คือร้านชา กาแฟสดหรู ชือ่ โกลด์คาเมล ทีแอนด์คอฟฟี ่ ซึง่ จะมีผลิตภัณฑ์ของโกลคาเมลที และภายในร้านมีบริการชา กาแฟสด ขนมปัง เบเกอร์รแ่ี ละอาหาร โดยเครือ่ งชงกาแฟทีท่ นั สมัย รูปแบบการออกแบบตกแต่งสถาปนิกดูแลการ ออกแบบในสไตล์คอนเทมโพรารี่สมัยใหม่แบบ ตะวันออกกลาง เพราะเรากำาลังก้าวเข้าสูอ่ าเซียน ด้วยการบริการทีม่ มี าตรฐานทุกๆ ด้าน เช่นสาขา ที่สนามบินสุราษฎร์ธานี สามารถรองรับได้กว่า 100 คน พร้อมรองรับด้วยอาหารและเครือ่ งดืม่

วางแ¼นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด เป็นอย่างไร

ในปัจจุบันไรวินทร์มองสถานการณ์ธุรกิจ ชาจะเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันจบ มีการต่อยอดขึ้นไป เรื่อยๆ เราทำาให้ลูกค้าได้เห็น ได้สัมผัส รสชาติ

32

ของโกลด์คาเมลที ทีม่ เี อกลักษณ์ มีความแตกต่าง ตอนนี้ไรวินทร์ ได้ขยายพื้นที่การจำาหน่ายชาให้ กว้างขึ้น และเราก็รู้ว่ามีพื้นที่ชาของแบรนด์อื่น เรารู้ว่าเป็นชาเกรดไหน เราก็พยายามเอาชาที่ มีคุณภาพดีกว่าเข้าไปนำาเสนอ โดยที่เราสร้าง กลยุทธ์การตลาดแบบป่าล้อมเมือง

ทีม่ าของชือ่ แบรนด์โกลด์คาเมลทีเป็น มาอย่างไร?

เราใช้โลโก้เป็นรูป “อูฐ” เนือ่ งจากอูฐเป็น สัญลักษณ์สัตว์ของชาวมุสลิม มีความอดทนต่อ สภาพความร้อน และสามารถทนทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ผ่านเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง เหมือนชาอูฐทองที่ยืนหยัดเป็นที่รู้จักของคอชา มากว่า 60 ปี

ข้อคิดเห็นสำาหรับคนรักชาเป็นอย่างไร?

ไรวินทร์ อยากให้คนรักชา รักสุขภาพ ชอบ การดื่มชา กาแฟ อยากให้เขามองแนวคิด และ มีความรู้เรื่องของชาจากโกลด์คาเมลที เพราะ เป็นชาที่มีสรรพคุณทางใบชา “ชา” ของโกล คาเมลที เป็นชาที่มีคุณภาพสูง ปลูกจากไร่ชาที่ บ่มเพาะอย่างดี หรือกาแฟก็เช่นกัน เป็นกาแฟ สายพันธุท์ มี่ กี ารผสมผสานขีช้ ะมด กาแฟแต่ละ สูตรใช้วัตถุดิบระดับพรีเมียม คนที่รักชา พอได้

ชิมแล้ว คอชาจะรู้ว่า โกลคาเมลที เป็นสุดยอด ของชา เป็นที่หนึ่งของชา ไม่ว่าจะคนต่างชาติ หรือชาวมุสลิมจะชืน่ ชอบชาเป็นพิเศษ และเรา นำาชาคุณภาพมานำาเสนอ คนดื่มจะไม่ผิดหวัง แน่นอน และชื่อเสียงของแบรนด์ไทย ไรวินทร์ เชือ่ และมัน่ ใจในคุณภาพ การผลิตสินค้าของเรา สามารถทำาชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้

“การดืม่ ชามีทกุ พืน้ ที่ ถ้าเสีย่ งต่อชาสี ไรวินทร์ เปšนห่วง เพราะมีการ¼สมของสารปนเป„อœ น ในส่วน ของชาโกลด์คาเมลที ในฐานะที่ไรวินทร์ เป็นที่ ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และรักในความถูกต้อง เรื่องการขบวนการ¼ลิต และเราทานอาหารที่ดีมี ประโยชน์อย่างไร ก็ตอ้ งการให้ลกู ค้าได้ทานอย่างนัน้ และการทำาธุรกิจของโกลด์คาเมลที àÃÒ·íÒ¸ØáԨ ´้ÇÂã¨รÑก ไÁ่ไ´้ค้ากíาไรแµ่ÍÂ่า§เ´ÕÂÇ แÅะเรา ÁÕâคร§การเ»š น ÁÙÅ นÔ¸Ô ข ͧâกÅ´คาเÁÅทÕเพ×èÍ ช่ÇÂเËÅ×ÍÊѧคÁ â´Â»˜นเ§ÔนÊ่ÇนËนÖ觨ากกíาไร เข้าÁÙÅนÔ¸Ô เพ×Íè นíาเ§ÔนÊ่ÇนนÑนé ไ»ช่ÇÂเËÅ×ÍÊѧคÁ ด้านส่วนตัวก็ยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับลูกค้า หรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อม ยินดีทจี่ ะช่วยเหลือด้วยการทำางานทีท่ มุ่ เทด้วยใจ และ ความจริงใจซื่อสัตย์ต่อทุกคน” คุณไรวินทร์กล่าว ทิ้งท้ายด้วยความห่วงใย


33


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

สะพานมิตรภาพ อดุล ตัณฑโกศัย

เฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี

สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 1 สะพาน คือ รูปธรรมและนามธรรมของการเชื่อม ต่อสองสิ่งเข้าด้วยกัน ไม่จำ�เป็นว่าเมื่อเชื่อมต่อแล้วสอง สิ่งที่ได้รับการเชื่อมต่อจะต้องเป็นสิ่งเดียว ไม่จำ�เป็นว่า ทีส่ ดุ ปลายสะพานทัง้ สองด้าน ด้านไหนจะดีกว่า เหนือกว่า หรือด้อยกว่า เพราะสะพานเป็นเพียงการเชื่อมต่อเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างอื่น และความจริงสะพานที่แท้ ก็มสี ภาพเหมือนสรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลก คือมีการเกิดขึน้ ตั้งอยู่ และดับไป ดังนั้น เมื่อสะพานได้เชื่อมต่อแล้ว ที่สุด ปลายสะพานทั้งสองด้านก็ยังจะมีภาระหน้าที่ ในอันที่จะ ดำ�รงความเป็นสะพานไว้ให้ได้อีกมากมาย มิฉะนั้นแล้วไซร้ สะพานก็อาจจะสิน้ สภาพความเป็นสะพานไปได้ ทัง้ ๆ ทีต่ วั สะพานนั้นยังตั้งอยู่มิได้บุบสลายไปแต่อย่างใด

34

ลาวกับไทย มีสะพานเชื่อมต่อกันมานานนักหนา แล้วนับแต่โบราณกาล สะพานนัน้ มิได้ปรากฏเป็นรูปร่าง ให้เห็นชัด หากแต่เป็นสะพานนามธรรมทีเ่ ชือ่ มต่อให้ลาว กับไทยไม่เคยห่างไกลกันมาเลย นับตัง้ แต่รปู ร่างหน้าตา กริยาท่วงท่า ภาษาพูดภาษาเขียน รูปแบบวิถีชีวิต การ แต่งกาย อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม การละเล่น ร้องรำ�ทำ�เพลง สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสะพานนามธรรมที่เชื่อมต่อให้ลาวและไทย ไม่ห่างไกลกัน คงมีแต่การเมือง การปกครอง และ ผู้ปกครองมนุษย์ปุถุชนธรรมดาๆ เท่านั้นที่มีความลุ่มๆ ดอนๆ มีทั้ง .. ไมตรี และ ไม้ตี .. กันตลอดมานับร้อย นับพันปี


การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว การแลกเปลีย่ น ทางวัฒนธรรม การคมนาคมและขนส่ง สะพาน ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงพื้นที่ของสองประเทศใน ทางกายภาพ แต่ยงั เชือ่ มโยงกิจกรรมนานาชนิด ของประชนทัง้ สองประเทศให้เชือ่ มต่อกัน และ เมือ่ กล่าวให้ถงึ ทีส่ ดุ สะพานก็ได้เชื่อมโยงจิตใจ สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทย และ ชาวลาวให้ผูกสัมพันธ์ติดต่อกันอย่างใกล้ชิด แนบแน่นมากยิ่งขึ้น

เขียนมาได้ไม่เท่าไร หน้ากระดาษก็หมดแต่ ความงดงามยังมีอกี มากมาย ไว้รอพบกับเส้น ทางสุดแดนบูรพากันต่อเล่มหน้าดีกว่าครับ ภาพยามเย็นสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (นครพนม - คำ�ม่วน) จ.นครพนม

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำ�ม่วน) จ.นครพนม

สะพานไม่เพียงทำ�ให้เกิดสะพาน แห่งต่อๆ มาเพิ่มขึ้นแต่สะพานยังได้ สร้างสะพานนามธรรมอื่นๆ ขึ้นอีก หลายหลาก ทั้งสะพานเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว ฯลฯ ทัง้ ยังเชือ่ มโยงจิตใจและสายสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวลาว ให้ผกู สัมพันธ์ตดิ ต่อกันอย่างใกล้ชดิ แนบแน่นมากยิ่งขึ้น

แต่ถึงอย่างไร ลาวกับไทย ก็ไม่เคยห่าง ไกลกันจริงๆ และนับตั้งแต่สะพานมิตรภาพ ไทย ลาว แห่งที่ 1 ได้เริ่มก่อสร้างขึ้น และทำ� พิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ของฝั่งไทย และท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ ทางฝัง่ สปป.ลาว ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 ยีส่ บิ ปีทผี่ า่ นมา มิตรภาพอันมากด้วยไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ ก็ดำ�เนินต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี มิตรภาพ และไมตรีอนั ดีนนั้ ก็ได้ท�ำ ให้เกิด สะพานแห่งอืน่ ๆ เกิดขึน้ ติดตามต่อเนือ่ งกันมา โดยตลอด ตัง้ แต่สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว ข้ามแม่น�ำ้ เหือง สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต สะพาน มิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 3 นครพนม - คำ�ม่วน และสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ - บ่อแก้ว และกำ�ลังจะมีโครงการ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว เกิดขึน้ ใหม่อกี อย่าง น้อยสองแห่ง ทีจ่ งั หวัดบึงกาฬ - บอลิค�ำ ไซ และที่เมืองนาตาล - สาละวัน เป็นต้น และสะพานไม่เพียงจะทำ�ให้เกิดสะพาน แห่งใหม่เพิม่ ขึน้ นับตัง้ แต่มกี ารเปิดใช้สะพาน มิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย เวียงจันทน์ สะพานก็ได้สร้างสะพานนามธรรม อื่นๆ ขึ้นอีกหลายหลาก ทั้งสะพานเศรษฐกิจ

35


Special Report

โรงเรียนแห่งเมืองคนดี ตอนที่ 1

Text : ดร. ภ�สกร ธรรมโชติ / Photo : ดร.หิรัญ ชคท�นนท์

“โรงเรียนธิดาแม่พระ” เป็นสถาบันการศึกÉาชั้นนำาที่ทำาหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนลูกหลานชาวสุราÉฎร์ธานีมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ป‚

โรงเรียนธิดาแม่พระเปิดสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกÉา (สหศึกÉา) ในส่วนของระดับมัธยมศึกÉาป‚ที่ 1-6 เปิดเฉพาะนักเรียนหÞิง โดยในป˜จจุบันมีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 6,000 คน

“ซิสเตอร์ส�ยสุด� กิจประยูร”

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนธิด�แม่พระ กับภ�รกิจสร้�งคว�มรู้ควบคู่คุณธรรม

@Surat ได้สัมภาษณ์ “ซิสเตอร์ สายสุดา กิจประยูร” ผูอ้ าำ นวยการโรงเรียน ธิดาแม่พระ ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิก ถึง แนวทางในการสร้างเยาวชนลูกหลานชาว สุราษฎร์ธานีให้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเทศไทย ปรัชÞาของâรงเรียนในการจัดการÈึกÉา

โรงเรียนธิดาแม่พระครบรอบ 50 ปีเมือ่ ปีที่ แล้ว ทีผ่ า่ นมาโรงเรียนธิดาแม่พระผลิตบุคลากร ออกมาเพือ่ เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปรัชญาหลักของโรงเรียนธิดา แม่พระคือการเป็นโรงเรียนคาทอลิกที่มุ่งเน้น ทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการสร้างคุณธรรม ให้กับนักเรียน โดยการสอดแทรกการสร้าง คุณธรรมในการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้มาจากความคิด เห็นและความต้องการของผู้ปกครอง โดยมุ่ง เน้นให้โรงเรียนธิดาแม่พระเป็นองค์กรการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มุง่ เน้นภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สาร การใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ใส่ใจสิง่ แวดล้อมน้อมนำา หลักของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยโดยมีครูมืออาชีพ ภายใต้การ บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล เป็นที่ทราบ กันดีวา่ นักเรียนของโรงเรียนธิดาแม่พระมีความ

ซิสเตอร์ส�ยสุด� กิจประยูร

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนธิด�แม่พระ

36


การจัดการเรียนการสอนของâรงเรียนแตกต่างจาก ที่อื่นอย่างไร

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนธิดาแม่พระมุง่ เน้นสร้างนักเรียน ที ่ “เด่นคุณธรรม เลิÈล้าำ วิชา พั²นาสังคม” การเรียนการสอน ในโรงเรียนจึงมุ่งเน้นการสอดแทรกคุณธรรม เช่น การเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากเนื้อหาสาระของวิชา คณิตศาสตร์ยังสอดแทรกให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน นอกจากนี้ บุคลากรครูของโรงเรียนธิดาแม่พระยังให้การดูแลเอาใจใส่ นักเรียนอย่างใกล้ชดิ เช่น หากนักเรียนขาดเรียน ทางโรงเรียน จะมีการสอบถามและติดตามกับผู้ปกครอง ในระดับอนุบาลมี การใช้สมุดสื่อสารระหว่างคุณครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งการใช้ โซเชียลมีเดียสื่อสารกับกลุ่มผู้ปกครองโดยเฉพาะในโครงการ Mini English Program (MEP)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่âดดเด่น

โดดเด่นในด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามโรงเรียน ยังมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาเยาวชน ให้มีความสามารถเท่าทันกับยุคสมัย แต่ยงั คงความเป็นไทยและมีคณ ุ ธรรม รวมทัง้ ความรักต่อสิง่ แวดล้อม และส่งเสริม การนำาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ลักษณะเด่น อัตลักษณ์ของนักเรียนและโรงเรียนธิดาแม่พระ

เสียงสะท้อนจากผูป้ กครองของนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระต่างพูดเป็นเสียง เดียวกันว่าโรงเรียนธิดาแม่พระ นอกเหนือจากด้านการเรียนการสอน โรงเรียนธิดา แม่พระมีสถานทีท่ สี่ ะอาด ร่มรืน่ และปลอดภัย อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนธิดา แม่พระ คือ “รัก รับใช้ ให้อÀัย” จุดเด่นของโรงเรียนคือ การให้การศึกษาควบคู่ ไปกับการสร้างคุณธรรมให้กับบุตรหลานเมืองคนดี

นอกเหนือจากการเรียนการสอนเนือ้ หาทางวิชาการกิจกรรม เสริมหลักสูตรที่โดดเด่นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ผู้ปกครองคือการจัดให้มีการเรียนการสอนดนตรี โดยเฉพาะ ในเวลาหลังเลิกเรียน ให้กบั นักเรียนทีส่ นใจโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย แนวคิดแรกเริม่ ของการส่งเสริมการเรียนดนตรีในโรงเรียนธิดา แม่พระมาจากความต้องการในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ในปัจจุบันที่นักเรียนส่วนใหญ่จะมีสมาธิสั้นหรือมีความสนใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดนตรีจะช่วยให้ฝึกให้ นักเรียนมีสมาธิ นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการเรียนดนตรียัง ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น โดย เฉพาะการส่งเสริมการเรียนดนตรีในระดับอนุบาลการสอด แทรกดนตรีเข้าไปเป็นสิ่งที่ทำาได้ง่ายเนื่องจากเป็นวัยที่มีการ เปิดรับ โดยทางโรงเรียนธิดาแม่พระตั้งเป้าว่านักเรียนที่จบ จากโรงเรียนธิดาแม่พระควรมีความสามารถทางดนตรีหรือเล่น เครื่องดนตรีได้อย่างน้อยสักหนึ่งชิ้น

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นประเด็นสำาคัญในปัจจุบันที่สถาบันการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน ในฉบับหน้า @Surat จะนำาเสนอแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนธิดาแม่พระและกิจกรรมเด่นๆ ของโรงเรียนที่ มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

37


Directory สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ศาลากลางจังหวัด 077-272-926 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-284-971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 077-272-941 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 077-272-513 เทศบาลเมืองท่าข้าม 077-311-833 สำ�นักงานอัยการ 077-281-379 สำ�นักงานจังหวัด 077-282-175 เรือนจำ�จังหวัด 077-283-104 สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 เขื่อนรัชชประภา 077-240-740-5 สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 077-274-811-7 เขตพื้นที่การศึกษา 11 077-288-801 ศูนย์มะเร็งภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-211-625-8 สรรพากรอำ�เภอ 077-272-259 สำ�นักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี 077-355-422-3 สถานีตำ�รวจเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095 ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-272-013 สำ�นักงานประปา 077-200-348 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 077-283-939 ห้องสมุดเทศบาล 077-210-221 สำ�นักงานปลัดเทศบาลนครฯ 077-272-513 สำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬา 077-283-612 ตำ�รวจท่องเที่ยว 1155

ธนาคาร

กรุงเทพ (สุราษฏร์ธานี) กรุงเทพ (ชนเกษม) กรุงเทพ (เซ็นทรัลฯ) กรุงเทพ (บิ๊กซี) กรุงเทพ (โลตัส) กสิกรไทย (สุราษฏร์ธานี) กสิกรไทย (โคลีเซี่ยม) กสิกรไทย (โลตัส) กรุงไทย (สุราษฏร์ธานี) กรุงไทย (ศาลากลางจังหวัด) กรุงไทย (โลตัส)

077-282-906 077-281-297 077-602-723-4 077-600-142-3 077-221-264 077-272-200 077-910-035 077-910-056-60 077-281-830 077-289-117 077-221-264

ศูนย์บริการขายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ บริษัท บ้านดอนปิยะคาร์ส จำ�กัด 077-295-050 บ้านดอนปิยะกลการ 077-218-888 บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำ�กัด (นิสสัน) 077-221-222 ฟอร์ด 077-273-449 มาสด้า สุราษฎร์ธานี 077-600-109 คูโบต้า 077-269-241 โตโยต้าตาปี 077-225-999 บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำ�กัด 077-218-218 ทาทามอเตอร์ 077-295-050 นิสสัน 077-200-560-3 ฮอนด้า ออโต้โมบิล 077-224-777 ศุภกิตติ์มอเตอร์ 077-286-827 ดรีมคาร์ ประดับยนต์ 077-281-505

คลินิกแพทย์ / สถานเสริมความงาม

คลินิกศัลยกรรม Impress 077-273-303 จันทรัตน์คลินิก 077-273-883 SLIM UP CENTER 077-602-728-9 อนุตราคลีนิก 077-205-986 คลีนิกหมอลาวัลย์ 077-273-777 บวรการแพทย์ 077-285-485 คลีนิกหมอวิโรจน์-สุภาพร 077-283-088 คลีนิกหมอมานิตย์ 077-281-271-2 ปันสุขคลีนิก 077-281-855 คลีนิกหมอวิไลพร 077-285-772 คลีนิกหมอเกษม 077-285-360 คลีนิกหมอฉัตรชัย 077-281-201 บรอง เดย์ สปา เซ็นทรัลสุราษฎร์ฯ 077-962-620 ไบโอนาโนเฟส 077-216-418 คริสตี้ฟรองซ์ สาขาสุราษฎร์ธานี 077-210-299

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลเวียงสระ มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์กู้ชีพตาปี

โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

077-284-700 077-285-701-5 077-429-500 077-282-520 077-311-385 077-369-098 077-387-086 077-341-415-6 077-359-384 077-244-518-9 077-371-400 077-421-399 077-377-034 077-431-190 077-389-111 077-381-167 077-391-117-8 077-397-041 077-399-084 077-295-046-7 077-367-075 077-361-283 077-272-328 077-206-487

อำ�เภอเมือง

โรงแรมร้อยเกาะ โรงแรมแก้วสมุย คอนโด วาสนา ซิตี้ โรงแรมชิค

อำ�เภอเกาะสมุย

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์วิลล่า วิมานบุรี พร้อมสุขรีสอร์ท ท้องตะเคียนรีสอร์ท แฟร์เฮ้าท์ บีช รีสอร์ท นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique resort

อำ�เภอบ้านตาขุน

ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท โรงแรมดาหลา เขื่อนเชี่ยวหลาน

077-201-150-8 077-219-456 086-949-3339 098-315-7750 077-230-500 077-424-020 077-256-111 077-960-439-40 077-230-978 077-422-255-6 077-422-407 077-424-420 077-913-050 077-242-555-9

อำ�เภอเกาะพะงัน

โรงแรมดีไลน์รีสอร์ท 077-375-527 แอนด์ เรสเตอรอง โรงแรมพะงันบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-481 สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-055-6

อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 077-272-300 077-355-351-2 077-275-860-1 077-200-198 077-272-427 077-272-061 077-272-572 077-311-999 077-311-174 077-273-428-9

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 077-282-001 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077-272-168 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 077-221-673 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 077-212-404-5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 077-288-360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 077-913-333 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สฎ.) 077-355-040

บริษัททัวร์ / ขนส่ง / โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี การบินไทยสุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี เรือเร็วลมพระยา ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ : สุราษฎร์ธานี : ดอนสัก : เกาะสมุย กรุงสยามทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ พันทิพย์ สมบัติทัวร์ พะงันทัวร์ สมุยทัวร์

โรงแรม / ที่พัก / คอนโด

077-441-230 077-311-213 077-272-610 077-441-196 077-441-275-6 077-441-137 077-200-032-3 077-200-932-33 077-489-999 077-471-206-8 077-275-060-2 077-251-555 077-426-000-2 077-286-506 077-272-243 077-273-050 077-272-906 077-273-666 077-205-799 077-282-352

โรงแรมใจดีรีสอร์ท

เกาะเต่า

Ban’s Diving Resort ซีเชลล์ รีสอร์ท ดุสิตบัญชารีสอร์ท แอนด์ สปา Sensi paradise Beach resort ตาโต๊ะ ลากูนรีสอร์ท เกาะเต่ารีสอร์ท ทิพย์วิมานรีสอร์ท

ร้านอาหาร / Coffee

ลัคกี้ ภัตตาคาร สเต็กรอยยิ้ม ร้านอาหารเคียงเล Gold Camel Tea & Coffee ริเวอร์ไซด์ซีฟู้ด อีสานเรือนหลวง ซารัง ครัวณิชา ระแนงน้ำ� ข้าวแกงนครฯ ปานโภชนา ปากน้ำ�ลำ�พู 1 บ้านผัก กรีนเฮาส์ ปากน้ำ�ลำ�พู 3 กำ�ปั่นสุราษฎร์ธานี

อื่นๆ

องค์การโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี True Shop (ถนนราษฎร์อุทิศ) 3 BB (ถนนชนเกษม) เสือโมบาย เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิริสินพลาซ่า ยังนำ�เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม (บจก. ดีเอฟแอล) สุราษฏร์ประตูม้วน SURAT SQUARE บริษัท เพชรศรีวิชัย บริษัท นิวไบโอดีเซล ท่าเรือ พี.เค

075-711-680 077-456-063 077-456-299-300 077-457-098 077-456-244 077-456-192 077-456-133 077-456-409 077-273-267 077-286-672 077-255-243 077-204-234 077-203-055 077-219-795 077-273-198 077-292-913 077-311-109 086-952-9354 077-312-848 077-285-120 077-205-739 077-282-214 077-286-995 077-283-313 077-282-404 077-217-152 077-960-999 077-217-058 077-963-555 077-288-888 077-600-555 077-272-555 077-205-409 081-396-4535 077-225-124-5 077-225-124-5 077-275-282


39


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศ�ลโรจน์ แพทย์ผู้บริห�รจันทรัตน์คลินิก ส�ข�สุร�ษฎร์ธ�นี ส�ข�ร�มคำ�แหง และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

ภาวะขนดกเป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์ คุณแม่ขนดกก็อาจมีลูกขนดกได้ โดยการกำาจัดขนสามารถแบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การกำาจัดขนชั่วคราว และการกำาจัดขน¶าวร

ทำ�ไมต้องใช้ Laser กำ�จัดขน? การกำาจัดขนชั่วคราว

มี 3 วิธีได้แก่ : 1. การถอน และการโกน : “การถอน” ได้ผลดีหากมีขนเพียงไม่กเี่ ส้น ควรใช้นา้ำ ยาฆ่าเชือ้ จำาพวกแอลกอฮอล์ทาก่อนถอน กรณีถอนยากควร ใช้ผา้ ขนหนูชบุ น้าำ อุน่ ประคบบริเวณทีจ่ ะถอน เพือ่ ช่วยเปิดรูขมุ ขนเสียก่อน ก็จะทำาให้ถอนได้งา่ ยขึน้ ส่วน “การโกน” นั้นทำาได้ง่าย เป็นวิธีที่นิยมมาก ทีส่ ดุ แต่ให้ผลลัพธ์คงอยูส่ นั้ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับการ กำาจัดขนชั่วคราวด้วยกัน ขนจะขึ้นใหม่ในเวลา 2-3 วัน ควรโกนตามแนวขน เช่น ช่วงขาโกน จากเข่าลงสู่ข้อเท้า ทั้งนี้ ข้อเสียของการกำาจัดขน ด้วยการถอนและการโกนคือ เส้นขนทีง่ อกใหม่จะ ใหญ่และแข็งขึ้น หรือเกิดการงอกใหม่ผิดแนวจน ไปทิ่มเนื้อเยื่อข้างๆ ทำาให้เกิดรูขุมขนอักเสบจน เกิดเป็นขนคุดได้

ตัวอย่�งผิวหนังไก่

40

2. การกัดสีขน : เป็นการอำาพราง เสียมากกว่า เหมาะสำาหรับขนบริเวณใบหน้า หรือขนอ่อนบริเวณแขนขาที่ไม่ต้องการให้ เห็นชัด มักเป็นสารพวกเปอร็อกไซด์ (Peroxides) ทีอ่ อ่ นมาก โดยทัว่ ไปหลังกัดสีจะอยูไ่ ด้ นาน 4 สัปดาห์โดยประมาณจึงเริ่มเห็นโคน สีขนเข้มโผล่ขึ้นมาใหม่ แต่ ข้อเสียของการ กำาจัดขนด้วยการกัดสีขนอาจทำาให้ผิวหนัง อักเสบจากสารเคมีได้ 3. การแว็กซ์ขน : มี 2 วิธีด้วยกัน คือ ใช้ขี้ผึ้งร้อนและขี้ผึ้งเย็น ขี้ผึ้งเย็นมีน้ำาผึ้ง เป็นส่วนประกอบหลักทำาให้สะดวกกว่า หลัง ทาใช้ผ้าปิดทับแล้วดึงผ้าออกในทิศทางย้อน แนวเส้นขน ขนจะหลุดติดไปกับผ้า แต่ถ้า

ตัวอย่�งขนคุด

เป็นขนที่แข็งหรือหนาอาจให้ผลไม่ดีเท่าขี้ผึ้ง ร้อน ในบ้านเราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้ตามท้องตลาด ข้อดีคอื ขนขึน้ ใหม่ชา้ กว่าวิธี กำาจัดขนชัว่ คราวแบบอืน่ ทำาครัง้ หนึง่ สามารถ อยู่ได้นาน 6 สัปดาห์ ส่วนข้อเสียของการ กำาจัดขนด้วยการแว็กซ์คอื อาจทำาให้เกิดปัญหา ขนคุดและหนังไก่ หรืออาจก่อให้เกิดอาการ ผิวหนังอักเสบได้เช่นกัน

การกำาจัดขนถาวร จะว่าถาวรก็ไม่ เชิงเนื่องจากต้องทำาหลายครั้งจึงจะหมด บาง ครั้งเรียกว่ากึ่งถาวรก็ได้ เพราะหลังทำาขน จะขึ้นใหม่ช้าลงจนหายไปในที่สุด โดยการใช้ เทคโนโลยี “Gentle YAG Laser” ที่สามารถ ผ่านเข้าไปทำาลายรากขนใต้ผิวหนังให้ หลุดร่วงอย่างถาวรโดยไม่รสู้ กึ เจ็บ และ ไม่เกิดรอยแผลเป็น ผิวยังคงเรียบเนียน และสวยกว่าทีเ่ คย สามารถใช้ได้กบั การ กำาจัดขนทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะ เป็นขนรักแร้ หนวด ขนหน้าแข้ง หรือ แม้แต่บริเวณขอบบิกินี่ จนคุณพร้อม เปิดเผยผิวเนียนใสได้ทั่วเรือนร่าง “Gentle YAG Laser” จะทำาให้เส้นขน ในระยะเจริญเติบโตหายไป โดยเส้นขน จะเริ่มหลุดร่วงภายใน 2 สัปดาห์ เส้น ขนส่วนน้อยอาจกลับมางอกใหม่ แต่ เส้นขนจะบางและเส้นเล็กลง และงอก ช้าลงมาก ซึง่ ต่างจากการถอนหรือโกน ที่เส้นขนใหม่จะใหญ่และงอกเร็วขึ้น


41


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

หนึง่ ในโรงแรมหรูหราระดับตำ�นาน กลางตัวเมืองมากด้วยประสบการณ์ดา้ นการบริหาร เวลานีห้ า้ มมองข้ามโรงแรมบนถนนกาญจนวิถี ซึง่ โดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมทรงสูงอันทันสมัย ทัง้ ทีถ่ กู ส่งไม้ตอ่ จากโรงแรมในเครือใหญ่ชอื่ ดัง เชนกรุงเทพฯ มาถึงผูบ้ ริหารรุน่ เก่า มากประสบการณ์ คุณบุญธรรม โกประพัฒน์พงศ์

K park Grand Hotel ลุคใหม่ทันสมัย ใส่ใจบริการ

ชืน่ ชมกับวิถชี วี ติ ไทยกลางเมือง

สระน้�ำ เคียงข้างชายหาด

ห้องประชุมสัมนาได้มาตรฐาน

42

โรงแรม เค พาร์ค ได้รบั การออกแบบตกแต่งด้วยสไตล์คอนเทมโพรารี่ ทีม่ กี ลิน่ อาย ของเสน่หค์ วามเป็นไทย โดดเด่นด้วยชุดรับแขก เฟอร์นเิ จอร์หวายเนือ้ ดี เพือ่ การ พักผ่อน และคัดสรรผ้าม่านลวดลายไทยอันวิจติ รตระการตา โคมไฟทรงโมเดิรน์ ระเบียงเหล็กดัดลวดลายสวย รวมทัง้ การประดับตกแต่งด้วยตุก๊ ตาไทย นำ�มาสร้าง ความประทับใจให้กบั ผูพ้ บเห็น ภายในคุมโทนด้วยสีขาวสะอาดตา และสีไม้อย่างเป็น ธรรมชาติ สร้างความอบอุน่ ได้เป็นอย่างดี ในอาคารสูง 11 ชัน้ โรงแรมแห่งนีเ้ ดิมเปิดบริการเพียง 8 ชัน้ จำ�นวน 180 ห้อง แต่ปจั จุบนั กำ�ลัง ต่อขยายไปถึงชัน้ บนสุดของอาคารรวมจำ�นวนห้องพักกว่า 275 ห้อง ปรับเปลีย่ น ทุกส่วนของโรงแรมด้วยลุคใหม่เพิ่มเติมด้วยสีสัน ไล่เรียงกันตั้งแต่พ้นื ห้องจรด เพดาน รวมทั้งด้านการบริการที่ผ้บู ริหารได้เน้นย้ำ�กับพนักงานทุกคนเป็นพิเศษ ว่าเป็นหัวใจแห่งความสำ�เร็จ สร้างความประทับใจตัง้ แต่แรกเห็น รวมทัง้ การอบรม พนักงานอย่างเข้มงวดด้วยหลักสูตร Power of change สร้างพลังเชิงบวก


43


1 โดดเด่นด้วยทีพ่ กั มีสไตล์

3 ล็อบบีโ้ อ่อา่ กว้างขวาง ดูภมู ฐิ าน ห้องพักผ่อนหรูหรา คุณณรงธรณ์ พร้อมประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เค พาร์ค

2 ให้กับพนักงาน ได้ทำ�งานอย่างสนุกสนาน มีความสุข และเพลิดเพลิน ทั้งหมดนี้ดูแล ทุกรายละเอียดโดยผูจ้ ดั การมากประสบการณ์ คุณณรงธรณ์ พร้อมประเสริฐ ภายในโรงแรมรองรับด้วยห้องพัก 3 รูปแบบคือ ห้องดีลกั ซ์ รองรับด้วยเตียงเดีย่ วและ เตียงคู่ ห้องปรับเปลีย่ นเป็นเชาเวอร์แบบทันสมัยทัง้ หมด สนนราคาค่าห้องพัก 1,080 บาท จำ�นวน 135 ห้อง ห้องจูเนียร์สทู มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง แบบหนึง่ เตียงและสามเตียง ให้เลือก ตามความต้องการ มีทง้ั หมด จำ�นวน 35 ห้อง สนนราคาค่าห้อง 1,900 บาท และห้องสูท มีจ�ำ นวน 10 ห้อง ภายในประกอบด้วยมุมรับแขก พร้อมอุปกรณ์สง่ิ อำ�นวยความสะดวกครบ ครันด้วยราคาค่าห้องพักเพียง 2,500 บาท

โรงแรม เค พาร์ค

จุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของโรงแรมก็คอื ห้องประชุมขนาด ใหญ่ได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยการบริการจากพนักงาน และอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกครบครันถึง 5 ห้อง ที่สามารถเปิดโล่งให้เชื่อมต่อกันได้ รองรับลูกค้าได้ต้งั แต่ 50-1,200 คน เรียกได้ว่าเป็นห้องบอลรูมขนาดใหญ่ หรูหราที่สุดในเมือง และเหมาะกับการจัดงานเลี้ยงไม่ว่า เล็กหรือใหญ่ ล่าสุดทางโรงแรมฯ ได้รบั เกียรติให้จดั งาน ระดับอาเซียน ซึง่ เป็นการันตีได้ถงึ ความพร้อมของโรงแรม เป็นอย่างดี และทีส่ �ำ คัญยังสามารถรองรับการจัดงานได้ ทุกรูปแบบ อาทิ งานประชุม งานเลีย้ งสังสรรค์ งานมงคลสมรส ฯลฯ รวมทัง้ ห้องอาหารพุมเรียง พร้อมให้บริการอาหาร เครือ่ งดืม่ มากมาย นอกจากนี้ สิง่ ทีข่ าดไม่ได้หลังจากการประชุมสัมมนา ทีเ่ คร่งเครียด มาผ่อนคลายกับห้องฟิตเนส ห้องคาราโอเกะ ห้องสปา รวมทัง้ ห้องสูทขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ชัน้ บนสุด อาคารมีเพียง 4 ห้องเท่านัน้ พร้อมเปิดบริการเร็วๆ นี้

และอย่าลืมโปรโมชัน่ ดีๆ จากเมมเบอร์การ์ดสำ�หรับ ลูกค้าคนพิเศษ ทีส่ ามารถนำ�ไปใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้า กว่า 15 ร้านค้า อาทิ ร้านอาหาร ร้านค้าในจังหวัด สุราษฎร์ธานี รวมทัง้ บริการรับ-ส่งจากสนามบิน ฟรี!! อยากรู้ลุคใหม่ เป็นอย่างไร ลองแวะมาครับ...

99/99 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำ�บลบางกุง้ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือสำ�รองห้องพักได้ท่ี 077-213-700-5 e-mail : info@kparkgrand.com หรือเยีย่ มชมได้ทเ่ี ว็ปไซต์ www.kparkgrand.com

44

1 2 3


45


Eat & Drink

Text / Photo : ช้อนกลาง

อิ่มเอมริมน้ำ�ตาปี

ที่ ลำ�พู 3

ใครทีเ่ คยมาท่องเทีย่ วพักผ่อนทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว สิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้เลยก็คอื การแวะมาทานอาหารทะเลสดๆ ริมน้�ำ ตาปีแหล่งขึน้ ชือ่ เรือ่ งอาหารทะเล ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นธรรมชาติทยี่ งั คงสมบูรณ์ ทัง้ ยังสามารถสัมผัสวิถชี วี ติ ชาวประมงพืน้ บ้านได้อย่างใกล้ชดิ และที่สำ�คัญมีร้านอาหารตั้งอยู่ใกล้ปากอ่าวปากน้ำ�ตาปีมากที่สุด ที่ร้านมีลูกค้าแน่นทุกวันคือร้านอาหารลำ�พู 3 กว่า 16 ปีแล้วที่ร้านอาหารลำ�พู 3 ตั้งโดดเด่น เคียงข้างกับสายน้�ำ ทีไ่ ม่เคยหลับใหล เนือ่ งจากการใช้ ชีวิตของชาวประมงกับการใช้อุปกรณ์การหาปลาที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำ�ให้ สัตว์น้ำ�บริเวณนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้กับผู้ที่มา เยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือกระทั่งชาวเมืองคนดี ได้สมั ผัสอาหารทะเลอย่างเต็มอิม่ กับร้านเล็กๆ แห่งนี้ มายาวนาน ดูแลบริหารงานโดยคนท้องถิ่นแท้ๆ คุณอัญชลี หัตถพลาเมธ ลำ�พู 3 เป็นร้านอาหารที่ชาวเมืองคนดี ต่างรู้ จักคุน้ เคยกันเป็นอย่างดี เป็นร้านอาหารชัน้ เดียว สร้าง ด้วยไม้อย่างเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติ ตั้งอยู่ เคียงข้างสายน้ำ�ตาปีที่มีระเบียงยาวกว่า 20 เมตร ทำ�ให้ทุกที่นั่งในร้านกว่า 20 โต๊ะรองรับได้กว่า 150 ที่นั่ง สามารถดื่มด่ำ�กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามเย็น ได้อย่างชัดเจน

46

อย่างไรก็ตามเรื่องของโลเกชั่นที่ได้เปรียบ ร้านอื่นๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำ�หลังจากที่ผม ได้สนทนากับผู้เป็นเจ้าของร้านนั่นก็คือ เรื่อง ของวิสยั ทัศน์ในการดำ�เนินกิจการแบบพอเพียง รักษ์ธรรมชาติ นอกจากนีย้ งั เน้นเรือ่ งของคุณภาพ อาหารเป็นสำ�คัญ เพราะผู้เป็นเจ้าของร้านย้ำ� อยู่เสมอว่า ทางร้านจะเสิร์ฟอาหารที่มีคุณภาพ ราวกับว่าทำ�รับประทานกันเองภายในบ้าน ดังนัน้ ทุกเมนูทน่ี �ำ เสิรฟ์ ถึงโต๊ะลูกค้ารับประกันความสด ความใหม่ รวมทั้งแม่ครัวก็เอาใจใส่พิถีพิถัน ในการปรุงเป็นพิเศษ รวมถึงวัตถุดิบสดๆ นั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากการรับซื้อจากชาวประมง พืน้ บ้านย่านนีเ้ ป็นหลักเช่น กุง้ หอย ปู ปลา หมึก

คุณอัญชลี หัตถพลาเมธ


เสมือนกับการมีตกู้ บั ข้าวตัง้ อยูห่ น้าบ้าน จะปรุง เมื่อไหร่ก็ได้ความสดใหม่เสมอ มาถึงเรือ่ งของเมนูอาหาร ช่วงเวลากลางวัน เหมาะกับการทานข้าวเคล้ากับธรรมชาติ เมนูที่ ต้องสั่งเช่น แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว โดดเด่นทีเ่ ครือ่ งแกงทำ�เอง รสชาติเข้มข้น ทัง้ เผ็ด และเปรี้ยว คัดสรรปลากะพงไซด์ใหญ่น้ำ�หนัก ตัวกว่า 6 กิโลกรัม เน้นเฉพาะส่วนช่วงหัวกับ ท้องมาทำ�แกงส้มซึ่งเข้ากันได้ดี ส่วนช่วงกลาง ลำ�ตัวจะนำ�ไปนึง่ มะนาว หรือจะสัง่ เมนูพนื้ บ้าน ใบเหรียงผัดไข่ ที่คนกรุงเทพฯ นิยมมาทานกัน ไม่ขาดสาย และห้ามพลาดเมนู หอยขาวผัด โหระพา หอยขาวต้มตะไคร้ กรรเชียงปูผัดผง กะหรี่ ที่เนื้อปูสดเป็นก้อน รับซื้อจากชาวบ้าน แกะใหม่วันต่อวัน หรือจะสั่ง กุ้งผัดกะปิสะตอ ปลากะพงทอดน้�ำ ปลา ก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆ ได้เป็นอย่างดี

1 2 3 4 5

หมึกไข่นึ่งมะนาว ยำ�ไข่แมงดา ปลากะพงราดซอสพริก แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว กรรเชียงปูนึ่ง

21

1

3

4

5

ส่วนมื้อเย็นนั่งสบายๆ ทานอาหารซีฟู้ดสดๆ กุ้ง หอย ปู ปลา กับน้ำ�จิ้มรสแซ่บ แค่นี้ก็เท่ากับได้ขึ้นสวรรค์แล้ว หรือจะสั่งเมนูกับแกล้มมาทานกับเบียร์เย็นๆ

เป็นวุ้นก็ได้ เช่น ยำ�ไข่แมงดา รสชาติจัดจ้าน ปลากะพงราดซอสพริกเข้มข้นรสเผ็ดเปรี้ยวหวาน หรือหมึกไข่นึ่งมะนาว ไซด์ใหญ่ๆ ไข่แน่นท้อง รสชาติหวานๆ กับน้ำ�ปรุงรสจัดจ้าน และที่ขาดไม่ได้ กรรเชียงปูนึ่ง แกะมาเรียบร้อยพร้อมรับประทาน กับน้ำ�จิ้มซีฟู้ดรสแซบ แค่เห็นก็น้ำ�ลายสอแล้ว จริงมั้ยครับ...

อาหารทะเลสดกับความสุข ที่พลาดไม่ได้!!

ร้านอาหาร ลำ�พู 3

23/3 หมู่ 3 ซอยข้างด่านศุลกากร ถนนสุราษฎร์ธานี - บางกุง้ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00-20.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำ�รองที่นั่งได้ที่โทร. 077-286-995

47


My Beloved Tapee

Text / Photo : กานต์ ลิ่มสถาพร

ใครบางคนเรียกตัวเองว่าเป็นพรานล่าโอชะแผ่นดิน บันทึกของเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าการเล่าถึงภาระการค้นหาบนรอยย่ำ�พันหมื่นตำ�บลของ การเดินทาง

เงาะมีขน คนมีตีน โอชะแผ่นดินของเขามากกว่าการกินปู ปลา กุง้ หอย สัตว์โปรตีนอย่างกบ อึง่ เขียด แย้ แมงดา ไข่มด ด้วงมะพร้าว ตั๊กแตน หนูและงู ฯลฯ รวมไปถึงราก เหง้า หน่อ ต้น ใบ ย่านและยอด ผลกินดิบ กินสุกคาต้น เอามาต้ม ยำ� ทำ�แกง กินเป็นอยู่เป็นตาม ฤดูกาล ปากท้องร้องรับ ลิ้นรู้รสโอชะแผ่นดินขนานแท้ (สุโขทัย) พรานบันทึกว่า กินมะม่วง กินละมุด และผลไม้อื่นๆ หมากไม้เหล่านั้น รสชาติหอมหวานฉ่�ำ เย็น ชนิดแยกลิน้ แช่มชัดถึงความแตกต่างของหมากไม้เดียวกันจาก ที่อื่น แม้กระทั่งหมาก (กินกับปูนปาดบนใบพลู) ยังออกรสน้ำ�เนื้อฝาดเฝื่อนพอดิบพอดี

48

ความต่างนั้นมีที่มา? แม่น้ำ�ยมไหลผ่านเมืองสุโขทัย พัดพาตะกอนดิน มากับน้ำ�กลายเป็น ปุ๋ย ชั้น ดีที่ทำ�ให้เมืองนี้ดินดำ�น้ำ�ชุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ถ้วนทั่ว ใครใคร่ปลูกหมากไม้ได้ผลตาม ฤดูกาล นี้ทำ�ให้ต้นไม้ใบหญ้าในบริเวณที่ราบลุ่ม ส่วนที่ เป็นอาหารได้กลายเป็นพืชพันธุ์ปรุงรสชีวิต ส่วนที่เป็น สมุนไพรก็กลายเป็นยารักษาโรคและบำ�รุงสุขภาพ (นนทบุรี) ทุเรียนเนื้อดี หอม หวาน เพราะแม่น้ำ� เจ้าพระยาพัดพาฮิวมัสมาสะสม ธาตุดินอุดมดีทำ�ให้ ทุเรียนกลายเป็นโอชะของแผ่นดิน และราคานั้นแพง บรรลัย (เพชรบุรี) ชมพูหวานฉ่ำ�ล้ำ�เลิศ อันเป็นผลมาจาก แม่น�้ำ เพชรบุร ี ทีม่ นี �้ำ ดีจากต้นน้�ำ ไหลหล่อเลีย้ งปลายน้� ำ เมื่อน้ำ�ดีส่งผลถึงดินที่พร้อมให้โอชะความหวานฉ่ำ� (นครปฐม) ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม (สวย)...ความหลากวัฒนธรรมจากแต่ละกลุ่มก้อนตาม สภาพภูมศิ าสตร์ทร่ี าบลุม่ ข้าวปลาอาหารผ่านการดัดแปลง ส่วนประกอบและรสชาติ ผสมผสานกันหลากรสเผ็ด เค็ม เปรี้ยวหวาน จืด ส่งผลการกินอยู่ และการเติบโต ต่อมาของรุน่ ลูกหลาน ยืนยันครัง้ สุดท้ายว่าสาวสวย...ฯลฯ


จากเหนือ ลงใต้ ลุ่มน้ำ�ตาปี มีอะไรเป็น โอชะของแผ่นดิน? (สุราษฎร์ธานี) คนหลวงขึน้ ป้ายว่า “เมือง ร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่ง ธรรมะ” เพื่ อให้ คำ � ขวั ญ กลายเป็ น คำ � จำ � คุ้ น หู ค น แม้ว่าความคล้องจองนั้นขัดหูไม่น้อยกับคำ�ว่า “เงาะอร่อย” เพราะคำ�ว่า “อร่อย” นั้นน่าจะ เป็นรสชาติของอาหารมากกว่ารสผลไม้ที่ออก รสหวาน โอชะแผ่นดินจากแดนเหมืองแร่และสายฝน เกิดตำ�นานเงาะโรงเรียนรสกรอบหวาน ล่อน ปากเล่าต่อกันมาว่ามีชาวจีนสัญชาติมาเลย์ช่ือ K.Wong เข้ามาทำ�เหมืองแร่ดบี กุ ทีบ่ า้ นเหมืองแร่ และขุนทองหลาง (พ.ศ. 2480) เรื่องมีอยู่ว่า K.Wong ซื้อเงาะพันธุ์บ้านๆ จากปีนังมากิน เมื่อกินเสร็จก็โยนเปลือก และ เมล็ดทิ้งไว้ข้างๆ ที่พัก บังเอิญว่าที่ตรงนั้นดินดี ความชืน้ ได้ ไม่นานเมล็ดเงาะก็งอกขึน้ มา 3 ต้น เมื่อ Wong เลิกกิจการเหมืองแร่ เขาได้ ขายที่ดิน และบ้านพักให้แก่กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) เรื่องของ K.Wong ก็จบลงตรงนั้น ต่อมา ทางการย้ายโรงเรียนจากวัดนาสาร มาก่อตัง้ เป็นโรงเรียนนาสาร โดยปรับปรุงบ้าน พักเป็นอาคารเรียน แต่เรื่องที่ไม่จบก็คือเงาะ 3 ต้นนั้นเติบโตจนติดดอกออกลูก มันมีอยู่ต้น หนึ่งมีลักษณะสายพันธุ์พิเศษ คือ ลูกเงาะค่อน ข้างกลม ลูกสุกจะมีผมแดงปลายเขียว ไม่วา่ สุก จัดแค่ไหนก็ตาม เปลือกบาง เนือ้ กรอบ รสหวาน หอม เมล็ดล่อน พบเงาะพันธุด์ เี ข้าแล้ว สูก้ บั เงาะพันธุย์ าวี เจ๊ะโมง เปเราะ จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ กำ�ลังแพร่หลาย (พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2501) ได้สบาย ครูใหญ่โรงเรียนนาสาร (แย้ม พวงทิพย์) ใน ขณะนั้น ได้ตอนกิ่งขยายพันธุ์แล้วขายให้กับ ชาวบ้านไปปลูก เรียกชือ่ ว่า “เงาะพันธุโ์ รงเรียน นาสาร” ตามต้นแม่ที่อยู่ในโรงเรียน เป็นเพราะความบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่ เมือ่ เงาะต้นนีก้ ลายพันธุเ์ ป็นตัวของตัวเองสำ�เร็จ ด้วยคุณสมบัติเปลือกบาง เนื้อกรอบ รสหวาน หอม และเมล็ดล่อน และกลายเป็นโอชะของ แผ่นดินของอำ�เภอนาสาร หลายสิบปีต่อมา ชื่อนั้นหดสั้นเหลือแค่ “เงาะโรงเรียน” ทีแ่ ปลกก็คอื เงาะโรงเรียนมีตนี เดินได้ มันเดินทางไกลมาถึงจันทบุรีได้อย่างไร

ก่อนนัน้ จันทบุรไี ม่มผี ลไม้พนื้ ถิน่ ของตัวเอง ชาวสวนเอาเงาะพันธุบ์ างยีข่ นั กรุงเทพฯ ไปปลูก เงาะพันธุ์นี้มีผลสีส้ม เนื้อไม่ล่อน แต่มีอยู่ต้น หนึ่งกลายพันธุ์ พอออกผลแล้วจะมีผมยาว ผล สีชมพูสดเข้ม แลดูสวยงาม เนื้อหวาน เพราะ ขนยาวสวยงามคล้ายหมาจู ชาวบ้านจึงเรียก “เงาะพันธุ์หมาจู” ตั้งแต่นั้น ต่อมาเมื่อพากัน ปลูกมากขึ้น จึงได้ชื่อใหม่ตามสีสัน “เงาะสี ชมพู” (จันทบุร)ี เงาะสีชมพู ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ทนต่อการเปลีย่ นแปลงดินฟ้าอากาศ ลูกดก ผิว และสีชมพูสด เนือ้ หนา ฉ่�ำ น้� ำ บอบช้�ำ ง่าย พอปลูก กันมากๆ ดินเปลี่ยน รสหวานก็เปลี่ยน

หลายปีทผี่ า่ นมา เงาะสีชมพูสาบสูญแล้วมี เงาะโรงเรียนเข้าแทนที่ คนส่วนใหญ่ในประเทศ นี้เลยนึกว่าเงาะโรงเรียนเป็นเงาะเมืองจันทบุรี ลืมต้นทาง “เงาะโรงเรียนนาสาร” ไปเสียสิ้น โอชะแผ่นดิน เงาะจันทบุรีเป็นอย่างไร ปรุงดินจนเงาะเปลี่ยนรส หวานแปลกๆ ฉ่ำ�น้ำ� ไม่ล่อน ข้อดีมอี ย่างเดียวคือ ผลผลิตออกก่อนเงาะ โรงเรียน (นาสาร-สุราษฎร์ธานี) ใครบางคนถามเสียงดัง “เงาะมีตนี เดินได้ อย่างไรวะ?” พรานฯ ยิ้มเย้ย - เงาะมันมีขน แต่คนมี ตีนโว้ย !!!

49


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุฒิ อดุลย�นุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิช�ก�ร สมเด็จพระพี่น�งเธอเจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน�ฯ)

ฉบับที่ 19

อิต�ลี ตอนที่ 1

ทะเลส�บ Lake Como

สวัสดีครับ ฉบับนี้ขอนำาท่านผู้อ่านออกจากเกาะอังกÄษ ไปยังผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป อิตาลีช่วงนี้อากาศกำาลังดี ยังไม่ใช่Äดูท่องเที่ยว ที่พักและอาหารราคายังไม่แพง ประเทศอิตาลี มีชอ่ื อย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐ อิตาลี (Italy Republic) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป ยุโรปในคาบสมุทรอิตาลี มีรูปแผนที่คล้ายรองเท้าบู๊ต เมืองหลวงกรุงโรม (Rome) ภาษาทางการคือภาษาอิตาลี ในเมื อ งท่ อ งเที่ ย วประชาชนพู ด ภาษาอั ง กฤษได้ พ อ สมควร แต่ตามเมืองเล็กๆ ชนบทยังไม่เข้าใจภาษา อังกฤษ สกุลเงินยูโร (Euro) 1 ยูโร หรือประมาณ 44 บาท เวลาทีเ่ หมาะสมสำาหรับการเดินทางฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน แต่ช่วง ฤดูรอ้ นระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนกันยายน จะมีนักท่องเที่ยวมากมายที่พักและอาหารราคาแพง

รถไฟ 2 ชั้น

50


กัลเลเรีย วิตโตริโอ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele) มิลานแหล่งช้อปปิ้งไฮโซ ร้านค้าตกแต่งสวยงามน่าสนใจ เมืองมิลานถือเป็น ศูนย์กลางของการขนส่งของภาคเหนือประเทศ อิตาลี รถไฟจากยุโรปก็จะมาจอดที่นี่ก่อนจะไป เวนิสหรือโรม เวโรนา (Verona) เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยว ต้องเดินทางไปชมศิลปะและวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2543 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศให้เมือง เวโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม โรมิโอและจูเลียตเป็นละครโศกนาฏกรรมที่ ประพันธ์ขนึ้ โดยวิลเลียม เชคสเปียร์ ในปี พ.ศ. 2138 เนื้อเรื่องบทละครเกี่ยวกับความขัดแย้งของสอง ตระกูลทำาให้เกิดการสูญเสีย แต่ภายหลังสอง ตระกูลนี้ก็กลับมาคืนดีกัน รูปปัน้ จูเลียต เชือ่ กันว่าหากใช้มอื ลูบหน้าอก จูเลียตแล้วอธิษฐานขอพรจะโชคดีเรื่องความรัก เพือ่ นของผมหลายคนได้ขอพรกับรูปปัน้ จูเลียต อ่านต่อฉบับหน้า

กัลเลเรีย วิตโตริโอ เอ็มม�นูเอล แหล่งช้อปปิœงไฮโซ

มห�วิห�รแห่งเมืองมิล�น (Duomo di Milano) สัญลักษณ์เมืองมิล�น เป็นวิห�รหินอ่อนศิลปะ โกธิค ใช้เวล�ก่อสร้�ง 500 กว่�ปี ศิลปินลีโอน�โด ด�วินชี ก็เป็นสถ�ปนิกคุมง�นก่อสร้�งที่นี้ด้วย

บ้�นของจูเลียต

รูปปัœนจูเลียต

ทÕèพÑกËรÙ ชÁÇÔÇทะเÅ AT SEA CONDO KRABI www.airbnb.com/users/show/8252759 สนใจติดต่อที่ atsearental@gmail.com Tel. 089-474-2468 (ลด 10 - 30%)

51


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เรื่องยุ่ง ที่ยุงเป็นต้นเหตุ

เมื่อต้องเข้าป่าควรใส่เสื้อผ้าหนาๆ กางเกงขายาว เสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันยุง และสัตว์มีพิษอื่นๆ

52

แปลกแต่จริง เราเคยคิดมั๊ยว่ายุงในโลกนี้มีกี่ชนิด จาก การค้นหาข้อมูลซึง่ เขียนโดย รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ อาจารย์ จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ บอกว่าปัจจุบันในโลกนี้มียุงประมาณ 3,450 ชนิด ในประเทศไทยพบว่ามีอย่างน้อย 412 ชนิด มีชื่อเรียกตาม ภาษาไทยแบบง่ายๆ คือ ยุงลาย (Aedes) ยุงรำ�คาญ (Culex) ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ยุงเสือหรือยุงลายเสือ (Mansonia) และยุงยักษ์หรือยุงช้าง (Toxorhynchites) ซึ่งไม่ครอบคลุม สกุลของยุงทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ ยุงบางชนิดเป็นพาหะนำ�โรคมาสูค่ น เช่น ยุงลายนำ�โรคไข้เลือดออก ยุงรำ�คาญบางชนิดนำ�โรคไข้ สมองอักเสบ ยุงเสือนำ�โรคเท้าช้าง และยุงก้นปล่องนำ�โรค ไข้มาลาเรีย ซึ่งการระบาดของแต่ละโรคก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย แวดล้อมด้วย สำ�หรับช่วงนีพ้ บว่ามีการระบาดของโรคมาลาเรีย ในประเทศมาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทย พาหะ คือ ยุงก้นปล่อง ซึ่งในประเทศไทยมีประมาณ 73 ชนิด แต่มี


53


อาการของโรคมาลาเรีย บางท้องที่อาจเรียกว่าไข้ป่า หรือไข้ป้าง มีอาการที่สามารถสังเกตได้ดังนี้ ในระยะ 2-3 วันแรก ไข้ยังจับไม่เป็นเวลา ประมาณปลายสัปดาห์ที่หนึ่งจะเริ่มจับไข้เป็นเวลา 2-3 วันแล้วแต่ชนิดของเชื้อ

เพียง 3 ชนิดเท่านัน้ ทีน่ �ำ โรคมาสูค่ น การระบาดในช่วงนีเ้ ป็นมาลาเรีย ลิง (Plasmodium Knowlesi) ซึ่งเป็นมาลาเรียสายพันธุ์ลำ�ดับที่ 5 ในคน รองจากพลาสโมเดียมฟอซิพารัม พลาสโมเดียมไวเว็ค พลาสโม เดียมมาลารีอี และพลาสโมเดียมโอวาเล สายพันธุ์นี้พบได้ในคนและ ในลิงกังทีอ่ าศัยอยูใ่ นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย เช่น ประเทศ บอร์เนียว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในประเทศ มาเลเซียพบอัตราป่วยสูงขึน้ มาตัง้ แต่ปี 2547 ส่วนในประเทศไทยเมือ่ ไม่นานมานี้พบมีผู้ติดเชื้อนี้มากกว่า 30 คนในภาคใต้ ดังนัน้ เพือ่ ความไม่ประมาท ก็ตอ้ งมีกระบวนการเฝ้าระวัง และ การป้องกันการป่วย เพราะโรคนีไ้ ม่มวี คั ซีนป้องกัน ป่วยแล้วจึงรักษา ซึง่ บางครัง้ อาจเป็นการแก้ปญ ั หาทีป่ ลายเหตุ การเฝ้าระวังโดยการฉีด พ่นยาเคมีฆา่ ยุง หรือการรักษาโรคเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรสาธารณสุขที่

ต้องดำ�เนินการ ส่วนการทำ�อย่างไรไม่ให้ยงุ กัด หรือการทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องดำ�เนินการ เนื่องจากยุงก้นปล่องชอบอาศัยใน น้�ำ นิง่ ดังนัน้ การทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ จึงต้องทำ�การระบายน้�ำ นิง่ ออกไป การนอนกางมุ้ง ซึ่งมุ้งอาจพ่นสารเคมีไว้ การทายากันยุง การจุดไฟไล่ยุง การใส่เสื้อผ้าหนาๆ กางเกงขายาว เสื้อแขนยาวเมื่อต้องเข้าป่า และการ กินยาป้องกันเมื่อต้องไปในถิ่นระบาดของโรค จึงเป็นเรื่องที่จำ�เป็นและควร กระทำ�เป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันโรคที่มาจากยุงกัด แต่หากท่านมีอาการไข้ ปวดศีรษะมากหลังจากกลับจากป่า หรืออยู่ในแหล่งที่มีการระบาดของโรค ท่านต้องรีบไปพบแพทย์ทันที สำ�หรับอาการของโรคมาลาเรีย หรือไข้ป่า หรือไข้ปา้ ง มีอาการทีส่ ามารถสังเกตได้ ดังนี้ ในระยะ 2-3 วันแรก ไข้ยงั จับ ไม่เป็นเวลา ประมาณปลายสัปดาห์ทหี่ นึง่ จะเริม่ จับไข้เป็นเวลา 2-3 วันแล้วแต่ ชนิดของเชื้อ อาการของไข้มีเป็นระยะ ดังนี้ คือ ระยะหนาวสั่นและเกร็ง อุณหภูมิของร่างกายจะเพิ่มขึ้น ชีพจรจะเร็ว และเบา แรงดันโลหิตเพิ่ม ผิวเย็นซีด อาจจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และ ปัสสาวะบ่อย ระยะนี้อาจจะนาน 15-60 นาที ระยะร้อน อุณหภูมิร่างกายจะสูง ชีพจรแรง แรงดันโลหิตจะสูง ลม หายใจร้อน ผิวจะแดง กระหายน้ำ� มีอาการกระสับกระส่าย บางคนไม่ค่อย รู้ตัว ช่วงนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ระยะเหงื่อออก ระยะนี้เหงื่อจะเริ่มออกที่ขมับก่อน แล้วจึงออกทั้งตัว อุณหภูมิและชีพจรจะกลับสู่ปกติ ผู้ป่วยจะเพลียและหลับไป ระยะพัก คือระยะที่ไม่มีไข้ ผู้ป่วยจะสบายดี

จึงฝากเตือนให้ทกุ คนระวัง อย่าคิดว่ามันยังไกล เพราะพบผูป้ ว่ ยในภาคใต้ แต่สดุ ท้ายอาจมาถึงบ้านเราได้ เนือ่ งจากมีการเดินทางของผูค้ น เหมือนอย่างที่เคยเกิดการระบาดของโรคปวดข้อยุงลายเมื่อหลายปีก่อน กันดีกว่าแก้ ทีมงาน @ surat ต้องขอขอบคุณ คุณสุเทพ มือเพชร และคุณสัญญา ศักดา ที่กรุณาให้ข้อมูล

54


55


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

ฉบับนี้ผู้เขียนขอแนะนำ�ร้านอาหารฝรั่งภายใต้ชื่อ “แพนเค้กไข่กะทะ” ซึ่งเป็นร้านอาหารขนาดเล็กแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณภาพ ตั้งอยู่ในบริเวณปั้มน้ำ�มัน PC ตรงข้ามวัดธรรมบูชา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี แม้ว่าชื่อร้านจะบ่งบอกถึงอาหารเมนูเด็ดไว้ชัดเจนแต่ความจริงแล้วอาหารของร้านนี้มีหลากหลายเมนูซึ่ง สามารถให้บริการอาหารเช้า กลางวันและอาหารค่ำ�ได้ครบถ้วนทีเดียว ตัวร้านติดแแอร์เย็นฉ่ำ� หรือจะนั่งรับลมธรรมชาติก็มีพื้นที่ภายนอกเช่นกัน

“แพนเค้ ก ไข่ ก ะทะ” อิ่มอร่อยและรื่นรมย์รสบนความหลากหลาย

คุณทิพย์ประภา ใจสมุทร หรือคุณปู เป็นเจ้าของ กิจการเล่าให้ฟงั ด้วยใบหน้ายิม้ แย้มว่า ร้านอาหาร นี้ เ กิ ด ขึ้ นโดยมี คุ ณ ชาญชัย เป็น เชฟ เนื่องจาก เป็นผู้ชื่นชอบการปรุงอาหารฝรั่งมาตั้งแต่ตอนไป เรียนหนังสือในต่างประเทศได้สะสมความรู้เรื่อง การทำ�อาหารซึ่งเป็นงานอดิเรกใช้เวลาว่างช่วง หยุดจากงานประจำ�เปิดกิจการเสนออาหารแนว ตะวันตกรสชาติอร่อยให้ได้สัมผัสกันทั้งความอิ่ม ในราคาที่เหมาะสม ที่นี่เลือกแต่ของดีที่สุดเท่าที่ จะสรรหาได้มานำ�เสนอ รายการอาหารจึงปรากฏ บนเมนูอาหารของร้านทีห่ ลากหลาย เน้นความสด และคุณภาพวัตถุอย่าง เช่น เบคอน ใช้ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศอเมริกา ไข่ไก่กใ็ ช้เบอร์ศนู ย์ซง่ึ มีขนาดใหญ่ คุณภาพดี ส่วนแป้งแพนเค้กก็พฒ ั นาสูตรทีเ่ ห็นว่าให้ คุณภาพความนุม่ หอมอร่อยปัน่ สดทุกวัน เครือ่ งปรุง ที่ใช้ในร้านนี้ก็คัดเลือกอย่างดี เช่น ซอสพริก แม็กซิกนั ซัลซ่าซอส บางชนิดก็ใช้สตู รของร้านเอง ผูเ้ ขียนฟังแล้วเกิดความหิวจึงขอแนะนำ�เมนูทนี่ า่ สนใจนำ�ร่องความหิวบางเมนูครับ

แพนเค้กไข่กะทะ

เริม่ ด้วยไข่กะทะ อาหารเช้าชุดนีป้ รุงมาในกะทะ ใบเล็กๆ ซึ่งมีหลายสูตรให้เลือกคือสูตรดั้งเดิม อเมริกัน ซีฟู้ด เห็ด ไก่ อย่างสูตรดั้งเดิมหมู ประกอบด้วยไข่ไก่ หมูหยอง กุนเชียง แฮม ราด ด้วยซอสมีขนมปังปิ้งเป็นตัวเชื่อมโยงความอร่อย กินกับผักกาดหอมและแตงกวาสดๆ พร้อมกาแฟ ร้อนๆ อิม่ ภายใต้กลิน่ หอมละมุน ถัดมาเป็นแพนเค้ก แป้งนุ่มหอมอร่อย อย่างแพนเค้กกล้วยหอมชวน หิวชวนกินเป็นที่สุด ตามด้วยแซนวิช ฮอดดอก แฮมเบอร์เกอร์ สำ�หรับอาหารกลางวันก็มีอาหาร ตามสัง่ อาทิขา้ วผัด ก๋วยเตีย๋ ว ส่วนมือ้ เย็นก็มเี มนู สเต็กอย่างสเต็กปลาแซลมอน สเต็กหมู สเต็กเนือ้ หรือจะสัง่ สปาเก็ตตีม้ าลิม้ ชิมรส หรือจะกินอาหาร แบบไทยๆ อย่างผัดไทยก็มใี ห้เลือกตามใจเรียกร้อง สำ�หรับเมนูอนื่ ๆ ประเภทผลไม้ปนั่ เช่น กล้วย หอม แครอท ส้ม แอปเปิล้ สับปะรด สตรอเบอร์รี่ แตงโม มะนาว ใช้ผลไม้เต็มที่ครับ หรือจะสัมผัส กลิ่นไอของเครื่องดื่มทั้งไม่มีและมีแอลกอฮอล์ อย่างเบียร์ก็มีให้เลือกเช่นกัน

ตั้งอยู่ในบริเวณปั้มน้ำ�มัน PC เลขที่ 402 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 089-919-1166 เปิดบริการทุกวันช่วงเวลาเวลา 05.00 น. – 20.00 น. เฟชบุ๊ค https://www.facebook.com/Pancake.paneggs

56


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic การแสบ ร้อน ในช่องปาก เป็นอาการที่อาจปรากฏขึ้นมาได้บ่อยๆ เช่น การแสบ ร้อน ข้างกระพุ้งแก้ม ที่ลิ้น ที่เหงือก อาการเหล่านี้อาจทำ�ให้รู้สึกรำ�คาญ ทานอาหารลำ�บาก เจ็บเวลาแปรงฟัน อาจมีปากแห้งหรือมีแผลร่วมด้วยก็ได้ หรือบางครั้งอาจสังเกตว่าไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย

อาการแสบ ร้อน ในช่องปาก

สาเหตุทที่ �ำ ให้เกิดการแสบร้อนในปากได้ อย่างง่ายๆ แบ่งเป็น 2 พวกคือ 1. อาการแสบร้อนในปากที่พอจะบอก สาเหตุได้ เช่น อาจเกิดจากการระคายเคือง ในปาก จากขอบฟันคมทีเ่ นือ่ งจากฟันสึกหรือ บิ่นหรือแตกหัก จากฟันปลอมไม่ว่าจะเป็น ชนิดถอดได้หรือติดแน่นก็ตาม หรือในรายที่ ใส่เครื่องมือจัดฟันไว้ อาจมีมุมที่คม ทำ�ให้ ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในปากได้ บางคน มีหินน้ำ�ลายเกาะที่ฟัน ทำ�ให้เหงือกอักเสบ ติดเชื้อ และอาจตามมาด้วยมีหนองรอบๆ รากฟัน และกระดูกรอบรากฟันละลายตัว ทั้งยังเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดการระคายเคือง หรืออักเสบข้างแก้มโดยเฉพาะที่ลิ้น และ เกิดอาการแสบร้อนขึ้นได้ หรืออาจเป็นแผลจากโรคทางกายทั่วไป เช่น ในผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน ขาดวิตามิน บี เป็นต้น ซึ่งจะร่วมกับการมี

58

ลิ้นเรียบแดงชัดเจน โรคบางชนิดที่มีความผิด ปกติเกิดขึ้นในปาก และตามมาด้วยมีอาการ ปวดเสียดแทงจี๊ดๆ ในปากจนถึงใบหน้าก็มี เช่นในรายทีม่ ปี ลายประสาทอักเสบหรือโรคบาง ชนิดทำ�ให้เกิดแผลขึน้ ในปาก เช่น โรคติดเชือ้ เป็นต้น อาจมีปวดแสบปวดร้อนเวลากินอาหารได้

2. อาการปวดแสบร้อนโดยไม่พบสาเหตุ หรื อ สาเหตุ ไ ม่ ชั ด เจน พวกนี้ พ บบ่ อ ยกว่ า กลุ่มแรก โดยเฉพาะในคนวัยกลางคนขึ้นไป หรือหากเป็นในหญิง ก็มีพบบ่อยระยะหลัง หมดประจำ�เดือน และในกลุ่มนี้ อาจจะไม่ พบ การเปลี่ยนแปลงในปากที่เห็นได้ชัดเจน การปวดแสบปวดร้อนมักเกิดเมือ่ รูส้ กึ อ่อนเพลีย เหนือ่ ยล้าหรืออยูใ่ นภาวะวิตกกังวล มีความทุกข์ วิธปี ฏิบตั ติ นง่ายๆ เมือ่ รูส้ กึ ว่ามีอาการแสบ ร้อนในปาก 1. สังเกตว่า น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร 2. ถ้าเหตุน้นั สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ก็ให้กระทำ�เสียก่อน เช่น สาเหตุ จากใส่ฟันชนิดถอดได้ ก็ควรใส่ฟัน นั้นเฉพาะเวลาที่จำ�เป็น นอกจาก นั้นให้ถอดออก 3. ตำ�แหน่งตรงที่แสบร้อน ให้ดู (ดูเองหรือผูอ้ น่ื ช่วยดู) ว่ามีแผลหรือไม่ หากมีแผลควรปรึกษาทันตแพทย์ 4. กินอาหารมีประโยชน์ พักผ่อน ให้เพียงพอและทำ�ใจให้สบาย 5. ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจ สุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน


59


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น


¼มเชือ่ ว่าคนไทยทัง้ ประเทศ รูจ้ กั คูร่ กั ดาราคนดังคูน่ เี้ ป็นอย่างดี สงกรานต์ - แอฟ-ทักÉอร เตชะ³รงค์ ½†ายสาว นัก แสดงเจ้าบทบาท¼ลงานเด่น ม³ีจันทร์-จากภาพยนตร์ “ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ ) ความสวยระดับนางเอกแถวหน้า แอฟ-ทักÉอร ภักดิìสุขเจริÞ กับสามีชายหนุ่มรูปหล่อ ไฮโซทายาทตระกูลดัง ไร่โบนันซ่า เขาใหÞ่ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ไฟแรง สงกรานต์ เตชะ³รงค์

“สมุย” ในคว�มทรงจำ�ของ

สงกร�นต์ - แอฟ-ทักษอร เตชะณรงค์ บันทึกการเดินทางของคนดัง Diary ฉบับนี้ ผมได้รับเกียรติให้ เดินทางไปทำาข่าว งานครบรอบ 2 ปีของนิตยสาร HOWE Magazine ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลเกียรติคุณ HOWE Awards 2013 ซึ่ง สงกรานต์ - แอฟ-ทักษอร เตชะณรงค์ ได้รับ รางวัล Howe Soul Mate Award รางวัลอันทรงเกียรติสำาหรับคู่ สมรสโดดเด่นแห่งปี เพราะทั้งคู่มีชื่อเสียงในสังคมรวมทั้งการมีชีวิต คู่สมบูรณ์แบบ เมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงงาน กองทัพนักข่าวสายบันเทิงต่าง กรูเข้าไปถ่ายภาพ แสงไฟแฟลซพรึบพรับจนแสบตา ราวกับอยู่ ท่ามกลางงานประกาศรางวัลฮอลลีวูด และทำาให้ผมก็รอๆๆ รอ จังหวะจนได้สัมภาษณ์ คุณสงกรานต์ กล่าวว่า ตอนนี้ผมใช้เวลา ส่วนใหญ่กับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เพราะต้องลงไปควบคุมการ ทำางานด้วยตัวเองถึง 3 โครงการ อาทิ โครงการโมเมนโต้เป็นบ้าน เดี่ยวทาวน์โฮมอยู่ที่กรุงเทพฯ โครงการ พาโค่ เป็นคอนโดที่เขาใหญ่ และโครงการเดอะ เซเรโน ส่วนเรื่องท่องเที่ยวช่วงนี้ผมไม่ได้ไปท่องเที่ยว ตลอดวัน อยู่กับงาน โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เอ็กซ์ตรีม จริงๆ ผมเป็นคนชอบเที่ยวทะเล ผมเคยไป เกาะสมุยมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเมื่อ กว่า 15 ปีที่แล้ว ผมจำาได้ดีว่าสนามบินบนเกาะสมุย สวยมาก ผมไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ไปอยู่บังกะโลเล็กๆ ที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว กั บ เพื่ อ นๆ หลายคนได้ สั ง สรรค์ สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้...

ผมเป็นคนชอบเที่ยวทะเล เคยไปเกาะสมุยมานาน มากแล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเมื่อกว่า 15 ปี ที่แล้ว จำาได้ดีว่าสนามบินบนเกาะสมุยสวยมาก ผมไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ไปอยู่บังกะโลเล็กๆ ที่เป็นส่วนตัวกับเพื่อนๆ หลายคนได้สังสรรค์ สนุกสนานเÎÎาปาร์ตี้... ¨ากนÑéน¼Á¶าÁµ่ÍÇ่าÍะไรค×ÍเÊน่ˏขͧเกาะÊÁุÂ... เÁ×èͨบ คíา¶าÁ กçÁÕเÊÕ§´Ñ§ขÖéนÁาÇ่า ขÍคÔÇคุ³Ê§กรานµกÑบคุ³แÍ¿ ไ»«้ÍÁพÔ¸ÕรÑบรา§ÇÑÅ´้ÇÂครÑบ... เŨบการÊÑÁÀาɳขͧ¼Á แบบËÑก´Ôบ!! นÕèแËÅะครÑบ!! คÙ่รÑก´าราคÔÇทͧ....ËÇนคÔ´¶Ö§ “เกาะÊÁุ”

61


63


Horoscope

ทำ�น�ยดวงชะต�ร�ศี ระหว่�งเดือนมีน�คม - เมษ�ยน 2557 ราÈีเมÉ

Aries

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พÄษภาคม ชีวติ ในช่วงนีไ้ ม่ดนี กั จะพบกับเรือ่ งราวทีไ่ ม่ราบรืน่ รวมทัง้ ในช่วงนีม้ กั จะมีอารมณ์หงุดหงิด ใจร้อน และอาจเป็นสาเหตุทจ่ี ะทำาให้เรือ่ งเล็กๆ เป็นเรือ่ งใหญ่ได้อย่างไม่จาำ เป็น ด้านความรัก ไม่ดนี กั คนทีย่ งั ไม่มคี วามรักก็ควรทีจ่ ะปล่อยให้ผา่ น ไปก่อน อย่าริหาความรักในช่วงนีจ้ ะกลายเป็นหาเหาใส่หวั อย่างไม่ จำาเป็น ส่วนคนทีม่ คี รู่ กั ก็ตอ้ งประคับประคองความรักให้ดี ด้านการเงิน ช่วงนีก้ พ็ อจะผ่านไปได้ แต่อาจจะติดๆ ขัดๆ มีเรือ่ ง ใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูงขึน้ ควรเตรียมการสำารองเงินไว้บา้ ง เพราะอาจจะ มีรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหัน ถ้าไม่เตรียมการอาจร้อนใจได้่

ราศีพÄษภ

Taurus

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พÄษภาคม - 14 มิถุนายน ช่วงนีม้ โี อกาสเดินทางไกลๆ จะเป็นช่วงเวลาทีม่ โี อกาสท่องเทีย่ ว แต่ อาจจะต้องเผือ่ ใจไว้วา่ จะไม่สนุกอย่างทีค่ าดฝัน พอมีโชคในเรือ่ งเงิน ทองหรือมีโชคลาภเล็กๆ ด้วย ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ราบรืน่ นัก จะมีเรือ่ งขัดอกขัดใจกันอยูเ่ สมอ ต้องระมัดระวังอารมณ์ไว้ให้ด ี ถ้าเกิดควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยูก่ อ็ าจจะ ทำาให้เรือ่ งราวบานปลายออกไปจนสานกันไม่ตดิ ได้ ด้านการเงิน ช่วงนีค้ อ่ นข้างราบรืน่ ดี มีโชคลาภเรือ่ งเงินทอง ภาระ ในเรือ่ งการใช้จา่ ยจะเริม่ ลดลง รายได้จะพอเหลือมากขึน้ และมีโอกาส ลงทุนซือ้ ทรัพย์สนิ อาจเป็นยานพาหนะหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยหลังใหม่

ราศีเมถุน

Gemini

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม

ชีวติ ในช่วงนีม้ แี ต่เรือ่ งร้อนทีอ่ ยู ่ จะมีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางไกลอยูบ่ อ่ ยๆ และไม่คอ่ ยมีความสุขเพราะกังวลใจในเรือ่ งบริวาร ไม่วา่ จะเป็นลูกน้อง หรือเรือ่ งร้อนใจของลูกหลาน โดยเฉพาะลูกหลานมีเรือ่ งเจ็บป่วย ด้านความรัก ยังไม่มอี ะไรทีน่ า่ กังวล ความสัมพันธ์ยงั ราบรืน่ ดีอยู่ และมีโอกาสทีจ่ ะเดินทางไกลๆ ร่วมกัน คนรักในช่วงนีจ้ ะมีสว่ นช่วย เหลือปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัว คนโสดมีโอกาสทีจ่ ะได้พบรัก ด้านการเงิน ยังไม่มปี ญ ั หามากนัก รายได้ยงั มัน่ คงดีอยู ่ แต่อาจ จะลดลงบ้างตามสภาพเศรษฐกิจ แต่ถา้ ประหยัดในการใช้จา่ ยก็นา่ จะราบรืน่ ดีอยู่

64

ราÈีกรก® Cancer

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ช่วงนีต้ อ้ งใส่ใจกับเรือ่ งผูใ้ หญ่ทบ่ี า้ นมากขึน้ เพราะมีโอกาสทีผ่ ใู้ หญ่ จะล้มป่วยในช่วงนี้ แต่สำาหรับบางท่านอาจจะเกิดความไม่สงบใน ครอบครัว เช่น การมีปากเสียง หรือต้องย้ายทีอ่ ยูใ่ นช่วงนี้ ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างจะราบรืน่ กว่าเรือ่ งอืน่ คนโสดจะมีโชค มากเป็นพิเศษ แต่ถา้ อยูใ่ นช่วงดูใจต้องเลือกให้รอบคอบ เพราะมีโอกาส ทีจ่ ะได้พบคนทีน่ า่ สนใจหลายคนในช่วงนี ้ ระวังจะเป็นรักสามเส้า ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ และเป็นรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว อาจจะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัย ยานพาหนะ ในช่วงนี ้ รวมทัง้ การเจ็บป่วยของผูใ้ หญ่ภายในครอบครัว

ราศีสิงห์ Leo สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน

ช่วงนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามเบือ่ หน่ายหรือมีอารมณ์ทเ่ี รียกกันว่าเซ็งๆ จะไม่คอ่ ยกระตือรือร้นทีจ่ ะริเริม่ งาน หรืออยากจะเคลือ่ นไหวมากนัก ลองหาเวลาไปพักผ่อน เผือ่ จะกระตุน้ ให้ชวี ติ คึกคักขึน้ กว่าเดิม ด้านความรัก ถ้ามองในด้านเป็นคนเจ้าชู ้ ก็นา่ จะบอกได้วา่ ความรัก กำาลังสดใสมีเพือ่ นต่างเพศมาพัวพันมากหน้าหลายตาทีเดียว แต่ถา้ จะ มองในเรือ่ งรักแท้กน็ า่ จะเป็นปัญหาเพราะความรักแบบนีจ้ ะไม่ยง่ั ยืน ด้านการเงิน ช่วงนีม้ รี ายจ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่รายรับยังพอไปได้ ดี ยังไม่มปี ญ ั หาในเรือ่ งการเงิน แต่อาจจะไม่มเี งินเหลือเก็บในช่วงนี้ การควบคุมในเรือ่ งรายจ่ายยังมีความจำาเป็น

ราศีกันย์

Virgo

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ช่วงนีม้ โี อกาสได้พบกับงานในหน้าทีใ่ หม่ๆ บางท่านอาจไปรับตำาแหน่ง ใหม่จะมีโอกาสเดินทางท่องเทีย่ วร่วมกับเพือ่ นๆ จะมีโชคในเรือ่ งเงิน ทอง จะได้รบั เงินก้อนใหญ่จากการทำางาน ด้านความรัก ช่วงนีต้ อ้ งเรียกว่าลุม่ ๆ ดอนๆ แต่กเ็ ป็นเพียงอาการ ทีเ่ รียกว่าปัญหาลิน้ กับฟัน แต่กอ็ ย่าเกินความพอดีเพราะอาจจะกลาย เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่นา่ รักเอาจนได้ อย่าหงุดหงิดเกินไป ด้านการเงิน ช่วงนีก้ าำ ลังดีขน้ึ คนทีท่ าำ งานอิสระดูจะมีลาภผลเป็น เงินทองในช่วงนีไ้ ด้มากเป็นพิเศษ แต่คนทีท่ าำ งานประจำาก็คงมีแต่เรือ่ ง ลาภลอยทีพ่ อมีในช่วงนีบ้ า้ ง ยังต้องระวังเสียทรัพย์จากเรือ่ งไม่คาดฝัน


ราศีตุลย์

Libra

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พÄศจิกายน

ช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงเรื่องที่มีความเสี่ยงทุกชนิดโดยเฉพาะที่จะต้อง เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ คนที่ทำางานในสถานที่ที่มีอันตรายควรมี การป้องกันความปลอดภัยให้ดี ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงชีวติ ในตอนนี้ ไม่ราบรืน่ นัก ทำาให้พลอยหงุดหงิดกับคนรักและอาจจะทำาให้ความ สัมพันธ์ยาำ่ แย่ลงไปกว่าเดิม ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั ไม่มอี ะไรต้องกังวลใจ เพียงแต่จะมีเรือ่ งใช้ จ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าปกติ แต่นา่ จะสามารถควบคุมหรือรับภาระนัน้ ไว้ได้ ควรระวังเรือ่ งทรัพย์สนิ เสียหาย

ราศีพิจิก

Scorpio

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พÄศจิกายน - 15 ธันวาคม

ระยะนีเ้ รือ่ งราวต่างๆ ทีก่ าำ ลังทำาอยูม่ กั พบกับความผิดหวังหรือล้มเหลว กลางคัน บางท่านอาจจะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการว่างงานในช่วงนี้ จะมีโอกาสโยกย้ายเปลีย่ นงานหรือเปลีย่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยในระยะนีด้ ว้ ย ด้านความรัก ช่วงนีน้ า่ จะเป็นเรือ่ งทีพ่ อทำาให้มกี าำ ลังใจ จะได้คนรัก มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ หรือเป็นกำาลังใจให้ในช่วงที่ ปัญหากำาลังรุมเร้าเข้ามา คนโสดมีโอกาสพบปะรูจ้ กั คนทีน่ า่ ประทับใจ ด้านการเงิน ยังไม่คอ่ ยราบรืน่ นัก แต่กไ็ ม่ถงึ กับเป็นปัญหาทีจ่ ะ ทำาให้หนักใจ แต่ยงั จำาเป็นทีจ่ ะต้องประหยัดหรือต้องคิดก่อนจ่ายให้ มากๆ เพราะรายได้ยงั ไม่มที ที า่ ว่าจะเพิม่ มากขึน้

ราศีธนู

Sagittarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ช่วงนีม้ ภี าระหนักๆ แบกอยูข่ า้ งหลัง แต่กม็ โี ชคมีลาภลอยรออยูข่ า้ งหน้า ชีวติ ของช่วงนีค้ งต้องเหนือ่ ยเพิม่ มากขึน้ แต่นา่ จะพอคุม้ ค่ากับโชคลาภ ทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า มีโอกาสได้รบั การสนับสนุนในเรือ่ งงานจากคนสำาคัญๆ

ด้านความรัก ช่วงนีย้ งั ราบรืน่ ดีอยู ่ อาจมีโชคจากคนรักเป็นของฝาก หรือเป็นสิง่ ดีๆ ความสัมพันธ์กาำ ลังไปได้ดว้ ยดี คนโสดน่าจะเป็นเวลา ทีเ่ หมาะกับการมองหาคนรูใ้ จสักคนในช่วงนี้ ด้านการเงิน ช่วงนีค้ อ่ นข้างดีมรี ายได้ผา่ นมือเข้ามาอยูเ่ สมอ มีโชค เรือ่ งเงินทองคนทีค่ ดิ เก็งกำาไรในช่วงนีก้ พ็ อมีโอกาสทำากำาไรได้ แต่อย่า คึกคะนองจนเลยเถิดจะกลายเป็นนำาทุกข์มาใส่ตวั

ราศีมังกร

Capricorn

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ ช่วงนีม้ ธี รุ ะทีต่ อ้ งเดินทางไกล มีโอกาสได้พบปะคนจำานวนมากๆ แต่ ก็เป็นช่วงทีต่ อ้ งเหน็ดเหนือ่ ยมากเป็นพิเศษ จะมีหน้าทีก่ ารงานใหม่ๆ ในช่วงนีด้ ว้ ย และบางทีกอ็ าจจะมีปญ ั หาเรือ่ งสุขภาพในช่วงนีบ้ า้ ง ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างราบรืน่ ดี คนมีครอบครัวจะมีเรือ่ งชวน กันจับจ่ายซือ้ ข้าวของมากเป็นพิเศษ มีโอกาสได้ทอ่ งเทีย่ วหรือเดินทาง ไกลๆ คนโสดมีโอกาสทีจ่ ะได้พบคนทีถ่ กู ใจในช่วงนี้ ด้านการเงิน ช่วงนีจ้ ะมีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูง และจะเป็นรายจ่าย ทีม่ าจากการซือ้ หาข้าวของเครือ่ งใช้ภายในบ้าน และรายจ่ายทีเ่ กีย่ ว กับสุขภาพของญาติผใู้ หญ่ทจ่ี ะป่วยไข้ในระยะนี้

ราศีกุมภ์

Aquarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ช่วงนีจ้ ะมีโชคมีลาภลอยผ่านมือเข้ามาอย่างไม่คาดฝัน แต่อย่าใช้จา่ ย อย่างคึกคะนองจะเดือดร้อนภายหลัง ควรงดเว้นการเดินทางไกลจะ ดีกว่ามีโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุรา้ ยๆ เช่น อุบตั เิ หตุ ด้านความรัก ช่วงนีจ้ ะมีความรูส้ กึ ติดๆ ขัดๆ มีเรือ่ งค้างคาใจ ระหว่างกัน อาจมาจากความระแวงกันจากท่าทีหรือการกระทำาทีไ่ ม่ ชัดเจนของทัง้ 2 ฝ่าย มีเรือ่ งอะไรก็ควรปรับความเข้าใจเสียแต่เนิน่ ๆ ด้านการเงิน ช่วงนีค้ อ่ นข้างสดใส คนทีม่ อี าชีพอิสระน่าจะมีโอกาส ทีจ่ ะได้ทรัพย์มากกว่าปกติ ส่วนคนทีท่ าำ งานประจำาก็มโี ชคมีลาภลอย พอให้สบายอกสบายใจจะใช้จา่ ยควรแบ่งเก็บออมไว้บา้ งครับ

ราศีมีน

Pisces

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

ช่วงนีม้ เี รือ่ งร้อนอกร้อนใจ โดยเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับญาติๆ จะมีขา่ วที่ ไม่สดู้ นี กั อาจจะเป็นเรือ่ งการเงินหรือข่าวการเจ็บป่วย จะมีเรือ่ งเสียเงิน อย่างคาดไม่ถงึ โดยเฉพาะเรือ่ งอุบตั เิ หตุหรือทรัพย์สนิ เสียหายในช่วงนี้ ด้านความรัก ช่วงนีย้ งั ราบรืน่ ดี จะมีโชคจากคนรัก จะได้ของขวัญ หรือของฝากจากคนรัก ความรักช่วงนีเ้ ริม่ สดใส และจะมีโอกาสดีๆ ในเรือ่ งความรัก โดยเฉพาะคนโสดจะมีโอกาสสมหวังในความรัก ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยค่อนข้างมาก และจะเป็น รายจ่ายทีม่ าจากเรือ่ งประจำา แต่กต็ อ้ งระวังจะมีโอกาสเสียเงินจาก เรือ่ งทรัพย์สนิ เสียหาย และบางครัง้ เป็นข้าวของสูญหาย

65


Let’s Talk Surat Thani

Text / Photo : ดร. ภ�สกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549)

@Surat หลายๆ ฉบับที่¼่านมา ¼มนำาท่าน¼ู้อ่านท่องเที่ยวไปตามเมืองต่างๆ ในสหรั°อเมริกามาพอสมควร ฉบับนี้ ¼มคิดว่าน่าจะถึงเวลานำาเทีย่ วเมืองที¼ ่ มมีความประทับใจมากทีส่ ดุ ในช่วงที¼ ่ มใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศสหรั°อเมริกา เมืองนีม้ ชี อื่ ว่า Claremont (แคลร์มอนต์)

Claremont, I Love You.

ลงเอยเดินรอบ Claremont Village ไปสามรอบ เพื่อดับความกระวนกระวาย และความฟุ้งซ่าน จากการสอบตก บทเรียนครัง้ นีส้ อนให้ผมรูว้ า่ การ ได้เรียนรูแ้ ละลองประสบกับความล้มเหลวจะทำา ให้เราแข็งแกร่งขึน้ หากเราไม่เคยประสบความ ผิดหวังหรือล้มเหลว เมื่อเราเจอความล้มเหลว เป็นครั้งแรกเราอาจไม่สามารถรับมือกับความ ล้มเหลวได้ดีเท่าที่ควร หากเรามีประสบการณ์ เคยประสบกับความล้มเหลว เราจะมีภมู ติ า้ นทาน และสามารถต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ ได้จนประสบ ความสำาเร็จ ความโดดเด่นของ Claremont นอกจาก เป็ น เมื อ งมหาวิ ท ยาลั ย และเมื อ งที่ มี ต้ นไม้ ปกคลุมร่มรื่นแล้ว ประชากรของ Claremont ค่อนข้างเป็นพวกอนุรกั ษ์นยิ มหรือ Conservative ดังนั้นการที่จะขออนุมัติสร้างห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าต่างๆ จึงไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะทำากันได้งา่ ยๆ ใน Claremont การสร้างห้างสรรพสินค้าหรือ Shopping Complex รวมทั้งรูปแบบดีไซน์ ของตึก และประเภทของร้านค้าที่จะเปิดได้ใน Claremont Village จะต้องผ่านการพิจารณา จากสภาของเมือง ซึ่งแตกต่างจากในบ้านเรา โดยสิ้นเชิง หลายๆ ครั้งทำาให้เกิดคำาถามในใจ Claremont เป็นเมืองมหาวิทยาลัยซึง่ ตัง้ ไปรษณีย ์ และร้านค้าอืน่ ๆ ผมมีโอกาสเป็นพลเมือง ว่าในบ้านเราคงยึดหลัก “ใครใคร่สร้าง สร้าง” อยูใ่ นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ห่างจาก Los Angeles ของ Claremont เป็นระยะเวลา 5 ปี ความ หรืออย่างไร ทำาให้ในหลายๆ จุดมีสิ่งที่ไม่ควร ประมาณ 50 กิโลเมตร Claremont เคยได้รับ ประทับใจต่อ Claremont มีมากมาย โดยเฉพาะ อนุมัติให้สร้างซึ่งในที่สุดทำาให้เกิดการทำาลาย การจัดอันดับจาก CNNMoney ในปี พ.ศ. 2554 ให้ Claremont Village ซึง่ เป็นทัง้ แหล่งทำามาหากิน ทัศนียภาพ และทำาให้ความเป็นท้องถิ่นค่อยๆ เป็นเมืองขนาดเล็กทีน่ า่ อยูอ่ าศัยมากทีส่ ดุ อันดับ 5 และที่พักผ่อนหย่อนใจของผม สูญหายไป ของสหรัฐอเมริกา หลายๆ คนขนานนามเมือง ผมมีความหลังกับ Claremont Village โครงการที่โดดเด่น ของ Claremont ใน Claremont ว่าเป็น “City of Trees and PhDs” ในหลายๆ โอกาส ครัง้ หนึง่ ทีผ่ มไม่เคยลืมในช่วง ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือการก่อสร้างและอนุมัติ หรือเมืองแห่งต้นไม้และปริญญาเอกตามลักษณะ ทีผ่ มมาอยูท่ เี่ มือง Claremont ใหม่ๆ คือการเดิน โครงการ The New Village เป็นที่ทราบกันดี ของเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ และ รอบ Claremont Village สามรอบภายหลัง ว่าสภาเมืองที่มีหัวอนุรักษ์นิยม ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเมืองมหาวิทยาลัยทีป่ ระชากรส่วนใหญ่เป็น จากที่ผมทราบคะแนนการสอบกลางภาควิชา ทีจ่ ะอนุมตั ใิ ห้มสี งิ่ ปลูกสร้างทีท่ นั สมัยขึน้ มาใหม่ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งผมสอบได้ 20 คะแนน ท่ามกลางเมืองทีม่ แี ต่ตน้ ไม้และบ้าน รวมทัง้ อาคาร ย่าน Downtown ของ Claremont ซึง่ ทุก จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นับเป็นครั้งแรก ทีเ่ ป็นสถาปัตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ เพราะฉะนัน้ อาคาร คนรูจ้ กั กันในนาม Claremont Village เป็นย่าน ของผมในช่วงชีวติ การเป็นนักเรียนและนักศึกษา ร้านที่จะสร้างใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาจาก Downtown ขนาดเล็ก เป็นทีต่ งั้ ของร้านอาหาร ที่ผมสอบตก ผลของคนที่ไม่เคยสอบตกคือการ สภาเมือง และการทำาประชาพิจารณ์หลายรอบ โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ ร้านตัดผม ธนาคาร ทำาใจรับกับผลคะแนนที่ออกมาไม่ได้ ทำาให้ผม พอสมควร ซึง่ อาจแตกต่างจากบ้านเราทีก่ ารทำา

66


ประชาพิจารณ์มักจะถูกจัดในลักษณะที่ให้เห็น ว่าได้จัดแล้ว The New Claremont Village ประกอบ ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร รวมทัง้ โรงภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟ The Coffee Bean ซึง่ เป็นคูแ่ ข่งของสตาร์บคั ส์ Starbucks เนือ่ งจากใน Claremont Village เดิมมี Starbucks เปิด ให้บริการอยูแ่ ล้ว หากจะมาว่ากันด้วยเรือ่ งร้าน Starbucks ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม ร้าน Starbucks ก็เปรียบเสมือนร้านกาแฟดั้งเดิม หน้าบ้านหรือหน้าปากซอยของเรานั่นเอง ผม มองว่าจุดเด่นของร้าน Starbucks นอกเหนือ ไปจากกาแฟ คือประสบการณ์ที่คุณได้จากร้าน กาแฟ Starbucks โดยเฉพาะหากคุณเป็น ลูกค้าขาประจำาหรือเกือบประจำา พนักงานโดย ส่วนใหญ่จะจดจำากาแฟที่คุณสั่งได้และทักทาย คุณด้วยชื่อ ทำาให้เราในฐานะลูกค้ามีความรู้สึก อบอุน่ และรูส้ กึ เป็นกันเองเมือ่ เดินเข้าไปในร้าน Starbucks ในขณะที่ภาพของ Starbucks ใน เมืองไทยดูค่อนข้างจะเน้นวัตถุนิยมไปหน่อย ไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นกันเอง อาจเป็นเพราะ ร้าน Starbucks ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเปิดใน ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ มี โ รงภาพยนตร์ Laemmle Theather ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดใน The New Village เป็นโรงภาพยนตร์ที่เน้นการฉายหนัง แนวดูยาก (หนังได้รับรางวัลหรือที่ไม่ใช่หนังที่ เน้นตลาดสไตล์ฮอลลีวู้ด) เป็นเหตุนึงที่อาจทำา

ให้มีจำานวนผู้ชมไม่มากเหมือนโรงภาพยนตร์ท่ี เน้นฉายหนังฟอร์มยักษ์แนวฮอลลีวดู้ ในส่วนของ ร้านอาหารยังมีรา้ นอาหารฝรัง่ เศส ร้านโยเกิรต์ คลับ (Jazz Club) และทีข่ าดไม่ได้ในทุกๆ เมือง ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย คือ ร้านอาหารไทย ร้านอาหารไทยใน The New Village ชือ่ บัวไทย ผมใช้เวลาวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ มาทำางานหา รายได้พิเศษในร้านอาหารไทยแห่งนี้ โดยผม ทำางานเป็นบัสบอย (Busboy) มีหน้าทีค่ อยเก็บ จาน เช็ดโต๊ะ และจัดโต๊ะ เจ้าของร้านบัวไทย เป็นคนปักษ์ใต้บา้ นเราจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ไ ด้ ห ยิ บ ยื่ นโอกาสให้ ผ มได้ ทำ า งานหารายได้ พิเศษและให้ผมหยุดงานได้ในช่วงทีผ่ มใกล้สอบ The New Village ยังมีบริเวรณพืน้ ทีล่ าน กว้างและสวนสาธารณะให้ชาวเมืองมาพักผ่อน และพาลูกหลานมาเดินเล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ใน Claremont Village จะมีตลาดที่เรียกว่า Farmer Market ซึ่งมี ลักษณะเป็นตลาดคนเดิน (คนเดินจริงๆ ไม่ใช่ให้ รถเดิน) ทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ นำาผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ มาจำาหน่าย ทุกๆ โอกาสทีส่ าำ คัญไม่วา่ จะเป็นในโอกาส สอบได้หรือสอบตก หรือช่วงคิดถึงบ้าน ผิดหวัง จากความรักหรือแม้กระทัง่ จบการศึกษา ผมและ เพือ่ นๆ มักมาเลีย้ งฉลองกันทีร่ า้ น Back Abbey ซึ่งมีเบอร์เกอร์เป็นเมนูเด่นของร้านและเบียร์ หลากหลายชนิด พนักงานในร้าน Back Abbey ค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตา เพราะส่วนใหญ่เป็น

Farmer Market «Ö่งมีลักÉณะเปšนตล�ดคนเดิน

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Claremont มาทำางานหารายได้พิเศษ ก่อนจากกันประเด็นสำาคัญที่ขอชวนท่าน คุยในฉบับนี ้ คือ การออกแบบหรือดีไซน์ ในปัจจุบนั ออกแบบหรือดีไซน์เป็นสิง่ สำาคัญทีส่ ามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสถานที่ หรือตัวสินค้าต่างๆ ได้ โดยการออกแบบหรือการดีไซน์ผังเมืองหรือ ย่านการค้าจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กบั สถานที่ นั้นๆ ดังเช่น The New Village ที่ได้รับการ อนุมัติให้สร้างภายใต้การควบคุมดูแลจากสภา เมื อ งอย่ า งเข้ ม งวด ในเรื่ อ งของดี ไ ซน์ ข อง ตัวตึก สีของอาคาร ประเภทร้านค้า เพื่อไม่ให้ ไปทำาลายความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่นดั้งเดิม รวมทัง้ ไปทำาลายทัศนียภาพของเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ ทำาให้ สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ข้ า มาจั บ จ่ า ย ใช้สอยในปัจจุบนั หลายพืน้ ทีใ่ นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าำ คัญทีส่ ามารถจะปรับปรุง ออกแบบและดีไซน์ให้สอดคล้องกับท้องถิน่ และ ชุมชน รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาเพื่อดึงดูด นักท่องเทีย่ วให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย การพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนทีจ่ ะมาช่วยกันแลกเปลีย่ น ความคิด บูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรา

67


For someone in mind

(ติิดไม้ติดมือ)

Text / Photo : ช่อมาลี

วัฒนธรรมทีด่ งี ามอย่างหนึง่ ของคนไทยเราคือความมีน�้ำ ใจและเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ดังจะเห็นได้จากการหอบหิว้ ของฝากติดไม้ตดิ มือ เมื่อยามที่เราไปเยี่ยมเยียนผู้อื่น แต่วันนี้ทีมงานของเรากลับทำ�ในทางตรงกันข้ามคือ เราได้ไปเยี่ยมชมร้านเค้กบุญชนก หลังจาก บันทึกภาพและพูดคุยกันพอสมควร คุณจิม เจ้าของร้านได้ฝากขนม และข้าวสังข์หยดให้พวกเรานำ�กลับมาทานกันอย่างเอร็ดอร่อย สมดังคำ�เล่าลือกันปากต่อปากว่าขนมอร่อยจนลืมความอ้วนกันเลยทีเดียว

อาหารว่างในการประชุม สัมมนา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือบ่ายนั้น จะมีเค้กเป็นดาวดวงเด่นเสมอ แต่อย่างไรก็ตามไม่วา่ ขนมจะอร่อยเพียงใด ก็อย่าเพลิดเพลินจนลืมนึกถึงน้ำ�หนัก และไขมันส่วนเกินที่เป็นอภินันทนาการ พ่วงมาด้วย 68

เค้กบุญชนก

ขนมเค้ก (Cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน และผ่าน กระบวนการอบ เป็นขนมทีม่ ตี น้ กำ�เนิดมาจากโลกตะวันตก และแพร่หลาย มายังประเทศไทยตัง้ แต่ประมาณปี พ.ศ. 2480 โดยมีสว่ นประกอบสำ�คัญคือ แป้งสาลี ไข่ นม ไขมันจากสัตว์คอื เนย หรือไขมันจากพืชคือมาการีน ยีสต์ ผงฟู และส่วนประกอบอื่นๆเพื่อให้ขนมมีรสชาติและรูปร่างหน้าตาแตก ต่างกันออกไป นิยมรับประทานเป็นของหวานหรือตกแต่งให้สวยงามเพื่อ ใช้ฉลองในเทศการมงคลต่างๆเช่นวันเกิด วันแต่งงาน ซึ่งในโลกนี้มีตำ�รับ หรือสูตรการทำ�เค้กจำ�นวนมากเป็นอาหารหวานที่นิยมทานกันทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากส่วนผสมของขนมจะเห็นได้ว่าเป็นสารอาหารที่มี ประโยชน์และให้พลังงานแก่ร่างกาย อิ่มอร่อยและเข้ากันได้อย่างดียิ่ง กับเครื่องดื่มประเภทน้ำ�ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มร้อนเย็นประเภทต่างๆ ดังนั้นเราจึงมักพบอาหารว่างในการประชุม สัมมนา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า หรือบ่ายนั้นจะมีเค้กเป็นดาวดวงเด่นเสมอ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าขนมจะ


อร่อยเพียงใด ก็อย่าเพลิดเพลินจนลืมนึกถึง น้�ำ หนักและไขมันส่วนเกินทีเ่ ป็นอภินนั ทนาการ พ่วงมาด้วยก็แล้วกัน คุณจิมเป็นคนขยันขันแข็ง อดทน ทำ�อะไร ทำ�จริง จึงเป็นผู้หญิงแกร่งและเก่งอีกคนหนึ่ง ของชาวสุราษฎร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เธอเล่า ให้พวกเราฟังว่าเธอทำ�งานราชการ และขาย ประกันเป็นอาชีพเสริม เมือ่ เวลาไปเยีย่ มลูกค้า ก็จะหาของดีๆ ไปฝาก ต่อมาเธอได้มโี อกาสเรียน วิธที �ำ ขนมเค้กทีว่ ทิ ยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และ ขนมพายจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จึงได้ฝึกหัดทำ�จนชำ�นาญ ดังนั้นแทนที่จะหา ของอืน่ ๆ ไปฝากลูกค้าและเพือ่ นๆ เธอจึงนำ�ขนม ที่ทำ�ขึ้นเองไปฝากแทน ซึ่งมักได้รับคำ�ชมเชย จากผูท้ มี่ โี อกาสได้ลมิ้ ลอง ประกอบกับบ้านทีอ่ ยู่ อาศัยนัน้ อยูร่ มิ ถนนสายสุราษฎร์-พุนพิน เป็น ทำ�เลที่ทำ�มาค้าขายได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่ จะทำ�ขนมเป็นอาชีพเสริมและพัฒนาสูตรและ ไส้ขนมชนิดต่างๆ ได้รบั เสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นอย่างดี เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทีท่ �ำ รายได้ให้อย่างงดงามมานานกว่า 8 ปีแล้ว ขนมที่ขายดิบขายดี ลูกค้านิยมซื้อไป รับประทานหรือใช้จัดเลี้ยงได้แก่ ขนมเค้ก - ไส้ขนุนและมะพร้าว บรรจุ กล่องละ 4 ชิ้น ราคากล่องละ 70 บาท ขนมพาย - ไส้สบั ปะรด ลูกพรุน ถัว่ แดง

งาดำ� และเผือก บรรจุกล่องละ 7 ชิ้น ราคา กล่องละ 80 บาท ขนมพัฟ - ไส้สงั ขยาบรรจุกล่องละ 27 ชิน้ ไส้ลกู เกด บรรจุกล่องละ 17 ชิน้ ราคากล่องละ 80 บาท ไส้ขนมทุกชนิดกวนเองสดๆ ใหม่ๆ ไม่ได้ใช้ ไส้ส�ำ เร็จรูปทีว่ างขายตามท้องตลาด ขนมทุกชนิด

จะทำ�วันต่อวัน เน้นความสด สะอาด เพือ่ คุณภาพ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และความอร่อย ปลอดสารกันบูด หรือสารกันเชื้อรา สามารถ เก็บได้ในอุณหภูมหิ อ้ งปกติประมาณ 3 วัน หรือ เก็บในตูเ้ ย็นได้นานประมาณ 7 วัน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ได้น�ำ ขนมไปฝากขายทีอ่ น่ื หากท่านต้องการ ขนมจำ�นวนมาก โปรดกรุณาสัง่ จองล่วงหน้า

ร้านเค้กบุญชนกเป็นร้านขนมเล็กๆ บนถนนสายสุราษฎร์-พุนพิน อยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ 5 กิโลเมตร ก่อนถึงสามแยกวัดมะปริง ติดกับหมู่บ้าน รินทอง ตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ในอนาคตจะเปิดสาขา 2อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยตาปี 1 กิโลเมตร นอกจากขนมเค้ก ขนมพาย และขนมพัฟแล้ว ยังมีข้าว สังข์หยดจากพัทลุง ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์คุณภาพดีจำ�หน่ายให้กับผู้ที่รักและห่วงใยสุขภาพอีกด้วย

• ร้านเค้กบุญชนก คุณสุรภา อ่อนเกลี้ยง 34/3-4 หมู่ 3 ตำ�บลวัดประดู่ ถนนสุราษฎร์-พุนพิน อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 087-4711999 089-8746460

69


logisTACtics

Text : นายชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ / Email : Chaiyot.p@gmail.com

ในตอนที่แล้วได้อธิบายถึงหน้าที่ ความสำ�คัญและปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการควบคุมสินค้าคงคลังนั้น เรา จำ�เป็นที่จะต้องรู้ว่าในคลังสินค้าเราเก็บสินค้าอะไร ประเภทไหนบ้าง เป็นจำ�นวนเท่าไหร่ เก็บมานานแค่ไหนแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยหากเราต้องการจะควบคุม อะไรโดยที่ไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานของสิ่งนั้นๆ ในเบื้องแรก ดังคำ�กล่าวของกูรูด้านการตลาดท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “If you can’t define it you can’t measure it, if you can’t measure it you can’t manage it, if you can’t manage it you can’t improve it”

การควบคุมสินค้าคงคลัง ตอนที่ 1 ดังนั้นหากต้องการที่ควบคุมสินค้าคงคลัง ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างแรกคือจำ�เป็น จะต้องกำ�หนดของเขตให้ชัดเจนว่าจะดำ�เนินการ สินค้าคงคลังรายการอะไรบ้าง ทุกรายการหรือ รายการทีส่ �ำ คัญ หลังจากนัน้ มาตรวจสอบปริมาณ สินค้าคงคลังในสถานการณ์ปจั จุบนั จำ�นวน อายุ สถานที่ตั้ง เป็นต้น ต่อมาจึงจะหาวิธีการจัดการ กั บ สิ น ค้ า คงคลั ง นั้ น ๆ โดยจำ � เป็ น ต้ อ งอาศั ย การตัดสินใจจากผู้บริหารโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ เคลือ่ นไหวในคลังสินค้า ว่าจะดำ�เนินการอย่างไร โดยมีขั้นตอนจากเบาถึงขั้นแตกหักกับสินค้าไม่ เคลือ่ นไหว เช่นการปรับสภาพของสินค้าให้พร้อม ขายหรือพร้อมใช้งาน จนกระทัง่ ถึงการทิง้ ทำ�ลาย แล้วแต่ความรุนแรงของสินค้าไม่เคลื่อนไหว การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คือ การตรวจนับจำ�นวนสินค้าคงคลัง โดยมี 2 หน่วยงานสำ�คัญที่รับผิดชอบการตรวจ นับคือ แผนกบัญชี และแผนกคลังสินค้า โดยทั้ง 2 มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่ ฝ่ายบัญชี จะให้ความสำ�คัญกับความถูกต้อง และ เพือ่ ไปคำ�นวณต้นทุนทางบัญชี ในขณะทีผ่ า่ ยคลัง สินค้าตรวจนับเพื่อควบคุมสินค้าให้มีจำ�นวนที่ถูก ต้อง และพร้อมใช้งานเมือ่ มีการร้องขอจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายผลิตต้องการวัตถุดิบเพื่อ ใช้ในการผลิต หรือฝ่ายขายต้องการสินค้าเพือ่ ขาย ให้กบั ลูกค้าเป็นต้น เป้าหมายหลักของการควบคุม สินค้าคงคลังคือ ไม่ให้ของที่ต้องการใช้ขาดมือ หรือมีจำ�นวนมากเกินไป และไม่ต้องการให้ของ ที่ไม่ต้องการใช้มีจำ�นวนมากเกินไป หรือมีให้น้อย ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยแนวทางการระบบการควบคุมสินค้า คงคลังที่มีอยู่ 3 วิธี 1. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory Control) การควบคุ ม สิ น ค้ า คงคลั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีการควบคุมอย่างถ้วนถี่ในเรื่องการลงบัญชี ทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายของ ทำ�ให้บัญชีแสดง ยอดคงเหลือที่แท้จริงของสินค้าคงคลังอยู่เสมอ ซึ่ ง จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ งในการควบคุ ม สิ น ค้ า คงคลั ง

70

(Inventory Control System)

รายการที่สำ�คัญที่ไม่สามารถปล่อยให้ขาดมือได้ โดยเฉพาะวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิต หรือสินค้า ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างมาก 2. การควบคุมสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory Control) การควบคุมสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด เป็น ระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีโดยกำ�หนด ไว้ เ ป็ น จำ � นวนมาตรฐานที่ แ น่ น อนช่ ว งเวลาไว้ อาจเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนแล้วแต่ กรณี จึงเป็นระบบการควบคุมขององค์กรธุรกิจ ที่มีการสั่งซื้อและเบิกใช้อย่างแน่นอน เช่น ร้าน ค้าปลีกทั่วไป ที่จำ�เป็นต้องรู้ยอดขายของวันนั้นๆ

ร้านจำ�หน่ายหนังสือซึง่ จะมีการสำ�รวจยอดหนังสือ ในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิ้นเดือน เพื่อดู ปริมาณสินค้าคงค้างในร้านและคลังสินค้า ถ้าพิจารณาระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด ร่วมกับระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง มักจะ มีระดับสินค้าคงคลังเหลือสูงกว่า เพราะจะมีการ เผื่อสำ�รองการขาดมือโดยไม่คาดคิดไว้ก่อนล่วง หน้าบ้าง และระบบนี้จะทำ�ให้มีการปรับปริมาณ การสั่งซื้อใหม่ เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง ไปด้วย การเลือกใช้ระบบสินค้าคงคลังแบบต่อ เนือ่ งและระบบสินค้าคงคลังเมือ่ สิน้ งวดมีขอ้ ดีของ แต่ละแบบดังนี้

เปรียบเทียบข้อดีของการควบคุมสินค้าแบบต่อเนือ่ ง VS การควบคุมสินค้าคงคลังเมือ่ สิน้ งวด การควบคุมสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง 1. มีสนิ ค้าคงคลังเผือ่ ขาดมือน้อยกว่า โดยจะเผือ่ สินค้า ไว้เฉพาะช่วงเวลารอคอยเท่านัน้ แต่ละระบบเมือ่ สิน้ งวด ต้องเผือ่ สินค้าไว้ทงั้ ช่วงเวลารอคอย และเวลาระหว่าง การสั่งซื้อแต่ละครั้ง 2. ใช้จ�ำ นวนการสัง่ ซือ้ คงทีซ่ ง่ึ จะทำ�ให้ได้สว่ นลดปริมาณ ได้ง่าย 3. สามารถตรวจสินค้าคงคลังแต่ละตัวอย่างอิสระ และ เจาะจงเข้มงวดเฉพาะรายการทีม่ รี าคาแพงได้

การควบคุมสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด 1. ใช้เวลาน้อยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุม น้อยกว่าระบบต่อเนื่อง 2. เหมาะกับการสั่งซื้อของจากผู้ขายรายเดียวกัน หลายๆ ชนิด เพราะจะได้ลดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเอกสาร ลดค่าใช้จา่ ยในการสัง่ ซือ้ และสะดวกต่อการตรวจนับ ยิ่งขึ้น 3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังต่ำ�กว่า

อ่านต่อฉบับหน้า


71


The Bird Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกยางกรอกพั น ธุ ช ์ วา Ardeola speciosa (javan pond heron) นกยางกรอกพั น ธุ์ ชวาหากไม่ใช่ฤดู ผสมพันธุ์จะดูคล้าย นกยางกรอกพันธุ์จีน มากจนแทบจะแยกไม่ออก คือเป็นนกที่มี สีน�ำ้ ตาลๆ ขาวๆ ดูเป็นขีดๆ ลายๆ ไม่คอ่ ย น่าสนใจ แต่เวลาบินจะเห็นเหมือนเป็น นกสีขาวทัง้ ตัว และมีขนาดตัวเท่ากัน คือ ประมาณ 46 ซม. จากปลายปากจรด ปลายหาง แต่เมือ่ เข้าฤดูผสมพันธุแ์ ล้ว ทุกอย่าง ก็เปลี่ยนไป นกยางกรอกพันธุช์ วา จะมีหวั และ คอ สีน้ำ�ตาลออกเหลือง หลังสีน้ำ�ตาลเข้ม อก สีสม้ อมแดง ขนบริเวณท้ายทอย และ ไหล่ สีเทาปนดำ� แต่เวลาบิน ยังเห็นเป็นนกที่มี สีขาว เป็นส่วนใหญ่ บริเวณท้ายทอยมีขน เปียสีน้ำ�ตาลออกเหลือง 2 เส้น มีสีฟ้าอม เขียว บริเวณตัง้ แต่โคนปาก ถึง รอบดวงตา เรียกว่าถอดรูปกันเลยทีเดียว การผลัดขนนี่ คงมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ ทำ�ให้พวกเค้าไม่

72

สับสนกับยางกรอกพันธุอ์ น่ื ทำ�ให้เกิดการผสม ข้ามสายพันธุ์กันไป นกยางกรอกพันธุช์ วาเป็นนกทีห่ าพบได้ ง่ายมากๆ แถบชานเมืองของกรุงเทพและภาค กลางตอนล่าง เป็นนกประจำ�ถิน่ ของประเทศไทย พบเค้าได้มากตามนาข้าว บริเวณทีม่ นี �ำ้ ท่วมขัง โดยจะพบทัง้ บริเวณทีเ่ ป็นน้�ำ จืดและน้�ำ กร่อย เพือ่ คอยจับกินปลาและสัตว์น�้ำ เล็กๆ โดยอาจ พบเค้ายืนนิง่ ๆ นาน จนคิดไปเองว่าเป็นรูปปัน้ ที่ใครเอามาวางประดับไว้ ยางกรอกตัวนี้กำ�ลังหาเหยื่อในแอ่งน้ำ� ชัว่ คราวในพุทธมณฑลอย่างตัง้ อกตัง้ ใจทีเดียว ด้วยคอที่ยืดหดได้มาก ความอดทนต่อ การรอคอย และปากทีแ่ หลม และยาว ทำ�ให้ เค้ามีความสามารถในการล่าเหยือ่ ได้ดี แม้บาง ครัง้ อาจต้องใช้เวลานาน ในรูปนี้ เค้าจับปลา ขึ้นมาจากแอ่งน้ำ�ข้างทางขึ้นมากินข้างบน ขยับตัวปลาให้หันหัวเข้า แล้วหม่ำ� ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เงี่ยงหรือเกล็ดปลาติดคอ ฉลาดจริงๆ

ถ้าใครคิดว่าในท้องนาข้างทางมีแต่นกยางสีขาวๆ เกาะหลังควาย กรุณาหันกลับไปดูใหม่ในคราวหน้าเพราะ บางที อาจจะเห็นนกยางกรอกพันธุช์ วาในชุดเหลืองอ่อน ยางกรอกพันธุ์จีนในชุดแดง และเห็นยางควายในชุด แต่งงานสีทอง กำ�ลังหากินอย่างขะมักเขม้นอยู่ก็เป็นได้ รูปนีผ้ มได้ถา่ ยแถวปทุมธานีไปเทีย่ วหานัง่ รถอยูก่ เ็ หลือบ ไปเห็นขาพอดีเลยสอยมาได้ประมาณ 2 รูปให้ได้ดูกัน นะครับ


73


74


75


76

@surat Magazine volume 4 issue 43  

@surat Magazine volume 4 issue 43

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you