__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


4


5


Editor s Talk Volume 4 Issue 42 February 2014

คณะที่ปรึกษา

สวัสดีครับคุณผู้อ่าน ต้อนรับเดือนแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ พร้อมกัน ทีมงานแอทสุราษ ขอมอบสิ่งดีๆ ด้วยความรักจากใจของเราที่มีต่อคุณผู้อ่านทุกท่าน และ ผู้สนับสนุนทุกบริษัทที่ช่วยให้นิตยสารฉบับนี้เดินหน้าต่อไป เพื่อนำ�เรื่องที่น่ารู้ มีสาระดีๆ มาให้ชาว สุราษฎร์และจังหวัดใกล้เคียงได้อ่านกัน ทีมงานแอทสุราด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง “คุณพิรยิ ะ ธานีรณานนท์ (โก้)” กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บ้านสวย กรุป๊ จำ�กัด ทีไ่ ด้กรุณาแนะนำ�นาฏศิลป์คณะเพชรจรัสแสงขึน้ ปกฉบับนี้ โดยไม่เคยคาด คิดมาก่อนเลย “อ้น” หรือ พงศ์พนั ธ์ เพชรทอง นาฏศิลป์หนุม่ จากอำ�เภอคีรรี ฐั นิคมทีฮ่ อททีส่ ดุ ทีค่ ว้า รางวัลชนะเลิศคนไทยขั้นเทพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 จากรายการ “คนไทยขั้นเทพ” ทาง ช่อง 9 อสมท. คณะเพชรจรัสแสง ตัวแทนภาคกลางโดยมี “อ้น” เป็นหัวหน้าทีมและคิดประเด็น นำ�เสนอในชุดชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับการสืบทอดวัฒนธรรมไทยของทุกภาคมาแสดง โดยผ่านความสามารถพิเศษในการตีกลองสะบัดชัย กลองศึก ซึง่ ออกแบบวิธกี ารตีทา่ ทางเร่งเร้าอารมณ์ ของผูช้ มได้ตลอดเวลา ซึง่ ไม่มใี ครเหมือนเขาทีม่ คี วามเป็นอัจฉริยะ คุณผูอ้ า่ นติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Exclusive ครับ นอกจากนัน้ ทีมงานแอทสุราด ไม่เคยตกเทรนด์ยงั ได้สมั ภาษณ์หนุม่ น้อยเจ้าลมกรด ผูค้ ว้าเหรียญ ทอง 3 เหรียญในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 27 ทีป่ ระเทศเมียนม่าร์ (พม่า) เขาเป็นเด็กอำ�เภอพุนพิน จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี “จิระพงศ์ มีนาพระ” หรือ “มิว้ ” เขามีพรสวรรค์ในการเล่น กีฬา โดยเฉพาะกรีฑา มีรปู ร่างสูงโปร่ง ช่วงขายาวสมกับเป็นนักวิง่ คุณผูอ้ า่ นไม่ควรพลาดอ่านประวัติ ได้ในคอลัมน์ Special Report ทีมงานของเราได้สัมภาษณ์มิ้วขณะที่เขามาอุปสมบทตอบแทนคุณ บิดามารดาที่วัดสามัคคีผดุงพันธ์ เมื่อ 17 มกราคม 2557 ครับ ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหาร

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ปัญญา แสงสุริยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ์ วันดี กนกวิจิตร ศุภพร ล่องดุริยางค์ สุณิสา วงศ์เจริญ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

พ.อ.(พิเศษ) ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย

บรรณาธิการบริหาร ดร.หิรัญ ชคทานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.นำ�้อ้อย มิตรกุล จำ�นงค์ ศรีวุ่น

ฝ่ายการตลาด

ปรีชา ชคทานนท์

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

กราฟฟิค ดีไซน์ วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พิสูจน์อักษร

พิชญธิดา ศรีธิ

ช่างภาพ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำ�ไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำ�หรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวและเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนผูป้ ระกอบการทีล่ งโฆษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ทำ�นิตยสารไม่จ�ำ เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ๑๔/๑๒/๒๕๕๓) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

นักเขียนรับเชิญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สิทธิราช ศรีแก้ว

ติดต่อสำ�นักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


10


contents

Page

12

Volume 4 Issue 42 February 2014 ÊÔ觷Õè¼Áä´Œ¤×Í·íÒãËŒªÒǺŒÒ¹ä´ŒÃÙŒÇ‹Ò ¡ÒÃàÃÕ¹´¹µÃÕáŌǷíҧҹ䴌¨ÃÔ§æ ÍÂÙ‹·ÕèÇ‹ÒàÃҨйíÒ´¹µÃÕÁÒ㪌·íÒÍ‹ҧäà áÅзíÒãËŒ¾‹ÍáÁ‹ä´ŒÀÙÁÔ㨠໚¹¨Ø´ÊÙ§ÊØ´¢Í§ªÒǺŒÒ¹¤¹Ë¹Öè§áÅŒÇ ·Ñ駹Õ鵌ͧ¢Íº¤Ø³¡ÃÁÈÔŻҡõŒ¹Êѧ¡Ñ´¢Í§¼Á

24

Exclusive พงศพันธ เพชรทอง

เพชรเม็ดงาม แหงนาฏศิลปไทย “เพชรจรัสแสง”

36 Special Report

“มิ้ว” จิระพงศ มีนาพระ หนุมนอยเจาลมกรดแหงเมืองคนดี

22

Buddhadasa on my mind อยู่ใต้โลกจ�งทุกข์

42

Hotel of the Month พักผ่อนเหนือระดับกับ Le Meridien

24

Exclusive พงศ์พันธ์ เพชรทอง เพชรเม็ดงาม แห่งนาฏศิลป ไทย “เพชรจรัสแสง”

46

Eat & Drink ดินเนอร์สุดหรู ที่ Sun Moon Star Restaurant

48

My Beloved Tapee ถวิลถึง หนุ่มล่องซุง

50

Letter from England ฉบับที่ 18 LET IT SNOW!

34

Asean Travel ท่องทะเลเมืองตราด

40

Beauty Talk กระและการรักษา

P42

Hotel of the Month พักผอนเหนือระดับ กับ Le Meridien

P46

Eat & Drink

ดินเนอรสุดหรู ที่ Sun Moon Star Restaurant

P48

My Beloved Tapee

ถวิลถึง หนุมลองซุง


contents

Page

14

Volume 4 Issue 42 February 2014 “ª‹Ç§àÂç¹æ ä»·Õè˹ŒÒà¡ÒÐ ä»Ã‹ÇÁ§Ò¹¿ÙÅÁÙ¹»ÒϵÕéÃÔÁËÒ´ÁÕ·ÕèÌҹÍÒËÒÃËÅÒÂÌҹ à¾ÃÒÐ໚¹ª‹Ç§¿ÅÙÁÙ¹¾Í´Õ ªÒÂËÒ´ÊÇÂÁÒ¡ ÁÕ¡ÒõÑé§âµÐÍÂÙ‹º¹ªÒÂËÒ´ ÁÕàÊ×èÍÁÕËÁ͹ãËŒ¹Ñè§ÍÂÙ‹º¹ËÒ´Í‹ҧʺÒ áÅмٌ¤¹·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒæ ¡ç໚¹ÁÔµÃͺÍØ‹¹ ·Ñ¡·Ò ÂÔéÁáÂŒÁ äÁ‹¹‹Ò¡ÅÑÇ à¾ÃÒФ¹·ÕèÁÒʋǹãËÞ‹¡çÁÒËÒ¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒ¡ÑºªÕÇÔµ”

60 Diary

หลงรัก เกาะพะงัน กับเซเลบริตี้คนดัง เมย-เมยริสสรา จันทรรัตน

52

Health Care กลับมาอีกแล้วหวัดใหญ่ 2009

56

Favorite Food มะดูบี อาหารอิสลามเลิศรส

58

66

Good Health & Wellness แผลในช่องปาก

Let’s Talk Surat Thani What Happens in Vegas เผลอใจที่เวกัส

68

60

Diary หลงรัก เกาะพะงัน กับเซเลบริตี้คนดัง เมย์-เมย์ริสสรา จันทรรัตน์

For someone in mind (ติดไม้ติดมือ) หนมจาก ปากนำา้

70

logisTACtics สินค้าคงคลัง

62

SURGERY TIPS ตกแต่งตาล่างและถุงใต้ตา

72

The Bird นกจาบดินอกลาย

P56

Favorite Food

มะดูบี อาหารอิสลามเลิศรส

P66

Let’s Talk Surat Thani What Happens in Vegas เผลอใจที่เวกัส

P68

For someone in mind หนมจาก ปากนํา

190/1 หมู่ 1 ต.มะเร�ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ์ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเทวรูปกวนอูสำาริด สูง 16 เมตร เกาะสมุย เพ��อเปนที่สักการะ และเปนศูนย์รวมของชาวจีนสุราษฎร์ธานี

โดยบริจาคผ่านบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู เลขที่บัญชี 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขาย่อยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย์


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

3BB จัดกิจกรรมสัมมนา

ร่วมกับสถานีวทิ ยุ Barter และสือ่ สิง่ พิมพ์ ครัง้ ที่ 1 ทรีบรอดแบนด์ได้จดั กิจกรรมสัมมนาร่วมกับสถานีวทิ ยุ กว่า 20 สถานี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพือ่ เป็นการขอบคุณทีท่ างสถานีวทิ ยุและสือ่ สิง่ พิมพ์ ได้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ให้กับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดปี ที่ผ่านมา ทางทรีบรอดแบนด์จัดงานเลี้ยงอาหาร เพื่อเป็นการขอบคุณ พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับทางสื่อมวลชนซึง่ ก็ได้รับเกียรติจากตัวแทน สือ่ มวลชนต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงาน ณ ร้านอาหารพระราม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

จัดงาน The Great Chinese New Year 2014่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดงาน The Great Chinese New Year 2014 เทศกาลตรุษจีนปีมา้ มงคล ชมขบวนสิงโต มังกรทอง โชว์กงั ฟู จากสำ�นักเส้าหลิน ภายในงานมีการประกวดหมวยน้อย ตีน๋ อ้ ย การแสดงบนเวที และร่วม Meet & Greet กับพระเอกหนุม่ เจมส์ มาร์ ณ พืน้ ทีโ่ ปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

16

Vol.42 February 2014

รวมพลังสองสโมสรโรตารี บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

จักรกริช ศรีภทั รา นายกสโมสรโรตารีสรุ าษฎร์ธานี และนิภาพรรณ แซ่เลีย้ ง นายกสโมสรโรตารีศรีตาปี ร่วมกับบริษทั ห้างร้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรว่ มกัน นำ�อุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,135,000 บาท ซึง่ เป็นเงินรายได้จากการ จัดคอนเสิรต์ การกุศล มอบให้กบั โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ อดิเกียรติ เอีย่ มวรนิรนั ดร์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำ�นวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

Grand Opening Andrew Biggs Academy เปิดโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ

Andrew Biggs Academy เป็นโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศทีเ่ น้น การสนทนา เรียนภาษาอังกฤษเพือ่ นำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน และการสร้าง ความมั่นใจให้กับตนเอง สอนโดยครูชาวต่างชาติ รับได้ทั้งคลาสเด็ก และ ผูใ้ หญ่ (เริม่ ต้นทีอ่ ายุ 5-95 ปี) ตัง้ อยูท่ ถี่ นนท่าชนะ เยือ้ งบ้านศิลป์ปญ ั จวิชช์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077-281-265, 084-845-6699 และ 081-891-9115


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Grand Opening

ร้าน Gold Camel Tea & Coffee ทีส่ นามบินสุราษฎร์ธานี เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ร้าน Gold Camel Tea & Coffee ได้เปิดร้าน สาขาใหม่ที่สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี โดยมีวาริน ชินวงศ์ ประธาน หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ ประธาน หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีไรวินทร์ น้อยทับทิม ประธานผูบ้ ริหารบริษทั Gold Camel Tea & Coffee (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้การต้อนรับพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ณ สนามบินนานาชาติสรุ าษฎร์ธานี

มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน บริจาคเครือ่ งช่วยหายใจ

กรรมการมูลนิธมิ ทุ ติ าจิตธรรมสถานและ ผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคเครือ่ งช่วย หายใจ มูลค่า 7,00,000 บาท แก่หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 1 โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับ มอบบริจาคเครือ่ งช่วยหายใจ ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี

18

Vol.42 February 2014

วันครบรอบคล้ายวันเกิด 74 ปี

ุ เจ้าอาวาสวัดศานติ-ไมตรี พระครูภาวนาสันติคณ

เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ กองทุนบ้านปันรักเพือ่ ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง ร่วมกับ ศิษยานุศษิ ย์วดั ศานติ-ไมตรี และสปสช. เขต 11 พร้อมภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันปันรัก” โดยมีนายแพทย์วรี พงศ์ สกลกิตวิ ฒ ั น์ ประธานคณะอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 เป็นประธาน เพือ่ เป็น “อาจาริยบูชา” ในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 74 ปีของพระครูภาวนาสันติคณ ุ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติจำ�นวนมาก ณ วัดศานติ-ไมตรี ต.ขุนทะเล ซอย 8

เขื่อนรัชชประภา

ฟุตบอลต้านยาเสพติดเชีย่ วหลานคัพ ครัง้ ที่ 3 เขื่อนรัชชประภา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาสก เทศบาลตำ�บลบ้านเชี่ยวหลาน และเทศบาลตำ�บล บ้านตาขุน จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ณฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี นิพนธ์ อรุณศรี ผู้อำ�นวยการเขื่อนรัชชประภา กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน ณ สนามฟุตบอลเขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี


20


21


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

22


อยู่ใต้โลกจึงทุกข์ การที่ต้องยินดียินร้าย ชอบไม่ชอบ รัก โกรธ เกลียด กลัว อยู่นี่ มันเป็นสิ่งที่เสียหายเลวร้าย เพราะว่าเราอยู่ใต้โลก เราอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้ พูดให้ชัดก็ว่า เราอยู่ใต้อิทธิพลของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มันเข้ามาแล้วก็บังคับขับไสให้เป็นไปตามอวิชชา ความโง่ ความเขลา จนเกิดกิเลส แล้วก็ทำ�กรรมอันเป็นทุกข์ พุทธทาสภิกขุ*

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผู้สร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549

23


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

พงศ์พันธ์ เพชรทอง

หัวหน้�คณะเพชรจรัสแสง

24


ช่วงต้นป‚ พ.È. 2557 ที่ผ่านมา หลายคนต้องทึ่งกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของ “คณะเพชรจรัสแสง” ในรายการ คนไทยขัน้ เทพ และสามารถคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานกับเงินสดจำานวน 1 ล้านบาท ด้วยผลงานการสร้างสรรค์ นา¯ÈิลปŠ ไทยร่วมสมัย ได้อย่างน่าประทับใจของ ชายหนุ่ม รูปร่างสันทัด คมเข้ม แห่งอำาเÀอคีรีรั°นิคม เติบโตมาจากครอบครัว ยากจนประกอบอาชีพทำาไร่ ทำาสวน ทำานา แต่วนั นีเ้ ขาสามารถสร้างชือ่ เสียง สร้างความÀาคÀูมใิ จ ให้กบั ชาวสุราษฎร์ธานี และคนไทยทั้งประเทÈ ให้อิ่มเอมกับวั²นธรรมความเป็นไทย “คุณอ้น - พงÈ์พันธ์ เพชรทอง”

พงศ์ พ น ั ธ์ เพชรทอง เพชรเม็ดง�ม แห่งน�ฏศิลป์ไทย “เพชรจรัสแสง”

ขอทราบประวัติส่วนตัวและการÈึกษา

ผมเป็นคนอำาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคนใต้ แต่กาำ เนิด ทางบ้านยากจนมาก คุณพ่อคุณแม่ ทำาไร่ ทำานา ทำาสวน ผมมีพี่น้อง 6 คน ผมเป็นคนที่ 3 ผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดดิตถาราม เป็นโรงเรียนใกล้บ้าน เดินไปโรงเรียนด้วย เท้าเปล่า ไม่มรี องเท้า กางเกงก็ขาด สมัยเด็กพีส่ าวผมโตหน่อยก็ไป ช่วยแม่กรีดยาง ผมก็ชว่ ยทำางานบ้าน ทำากับข้าวให้นอ้ งๆ ไปโรงเรียน พอมีแรงผมก็ช่วยแม่ทำาสวน ผมทำาทุกอย่างที่ทำาได้ เรียกว่า ชีวิต ลำาบากสุดๆ ตอนอยู่ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครูวิทยา เกื้อด้วง ท่านเป็น คุณครูใหญ่โรงเรียนวัดดิตถาราม ท่านได้รับหนังสือจากวิทยาลัย นาฏศิลป์ ซึ่งหนังสือฉบับนี้จะถูกส่งไปทั่วภาคใต้ เชิญชวนให้ส่ง ลูกศิษย์ไปเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ผมจำาได้ว่าที่ โรงเรียนมีเครื่องดนตรีแต่ผมก็เล่นไม่เป็น ผมมีขลุ่ยพลาสติกอยู่ เลาหนึ่งก็เป่าเป็นเพลงของผม บางวันผมนอนเป่าบนโอ่งหน้าบ้าน คุณครูอาจจะเห็นแววตรงนั้นและผมเป็นคนที่ชอบทำากิจกรรม ผมเป็นประธานนักเรียน สมัยนั้นผมไม่รู้จักวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชนีด้ ว้ ยซ้าำ ไม่รวู้ า่ นาฏศิลป์คอื อะไร เขาให้ไปผมก็ไป ผมก็สอบได้ นี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตผม เป็นการนับหนึง่ ทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำาบล ท่าเรือ อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไปอยู่หอพัก ต้อง เรียนนาฏศิลป์ 8 ปี การเรียนแบ่งเป็นระดับชัน้ คือชัน้ ต้นตัง้ แต่ม.1- ม.3 ชั้นกลาง ม.4-ม.6 และชั้นสูง คือ อนุปริญญา ปี 1-2 จากนั้น ผมเดินทางเข้ามาเรียนระดับปริญญา ทีส่ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เอกนาฏศิลป์และดุริยางค์ กรุงเทพฯ จบปริญญาตรีผมก็ไปสอนที่ โรงเรียนคนหูหนวกที่บางบัวทอง สอนได้สักพักหนึ่ง คุณแม่ปราณี ท่านเป็นครูรนุ่ ใหญ่ทวี่ ทิ ยาลัยนาฏศิลป์ทวี่ งั หน้า ท่านให้กลับมาสอน ที่วิทยาลัยนาฎศิลป์ ในตำาแหน่งครูพิเศษ พอทางสำานักการสังคีต

เปิดบรรจุ ในตำาแหน่งฆ้องวงใหญ่ 1 ตำาแหน่ง ผมก็สอบและได้บรรจุเป็น ข้าราชการ ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั ตำาแหน่งเจ้าหน้าทีด่ รุ ยิ างค์ ศิลปิน ระดับชำานาญงาน มีหน้าที่หลักคือเป็นนักดนตรีไทยทำาหน้าที่ วงปีพ่ าทย์พระราชพิธ ี ทีเ่ กีย่ วกับพระมหากษัตริย ์ พระราชวงศ์ ตามเสด็จ ในพระราชพิธีต่างๆ ในวงของสำานักงานสังคีต ผมรู้สึกปลาบปลื้มกับงานที่กรมศิลปากรมากคือ ผมได้ถวายงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในวังสุโขทัยเพียง 25 คนเท่านั้นและผม ก็ได้เป็นข้าราชบริพารในพระองค์ด้วย ตำาแหน่งดุริยางค์หลวง และ สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับผมคือตอนที่ผมบวช ที่วัดดิตถาราม ผมได้รับผ้าไตร พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช รวมทั้งตอนที่ผมแต่งงาน ก็ได้รับน้ำาสังข์พระราชทาน ทำาพิธีในวัง ซึ่งคนที่อำาเภอคีรีรัฐนิคมก็งง ว่าผมได้รับพระราชทานได้อย่างไร สิ่งที่ผมได้คือ ทำาให้ชาวบ้านได้รู้ว่า

25


อย่างไรก็ตามทางด้านดนตรี ท่านสอนให้ผมเรียนทาง ด้านนาฏศิลป์อย่างลึกซึ้ง เข้าถึงรากเหง้าของดนตรี รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรี นอกจากการเรียนในห้องแล้ว ผมยังได้ไปเรียนในห้องกว้างกับท่าน ถึงที่บ้านท่าน ได้ไปต่อ เพลงกับท่านทีส่ าำ นักดนตรีวงสามัคคีดนตรีไทย อยูแ่ ถวเอกชัย การเรียนดนตรีต้องคลุกคลี ผมเล่นดนตรีตั้งแต่เย็นจนถึงตี สามตีสี่ บางวันตีกันทั้งวันทั้งคืน

การสร้างวง มีจุดเริ่มอย่างไร?

การเรียนดนตรีแล้วทำางานได้จริงๆอยู่ที่ว่า เราจะนำาดนตรีมาใช้ อย่างไรนั่นเอง และทำาให้พ่อแม่ได้ภูมิใจ เป็นจุดสูงสุดของชาวบ้าน คนหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ต้องขอบคุณกรมศิลปากรต้นสังกัดของผม สิ่งที่ผมประทับใจมากคือ ผมได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในวง เดียวกันกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ประเทศโปรตุเกส ในงานเชื่อมสัมพันธ์ 500 ปี ไทย-โปรตุเกส เนือ่ งในโอกาสเปิดศาลาไทย และประทับใจกับการตามเสด็จสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ไปประเทศจีนหลาย มณฑล ซึ่งปีหนึ่งๆ ได้เดินทางไปต่างประเทศเยอะมาก เวลามีงาน ไปต่างประเทศ กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลัก

ครูต้นแบบคือใคร?

ผมมีครูที่จุดประกายมากกว่าครูต้นแบบ สมัยเด็กคนแรกคือ คุณครูไชยพร ชัยสิทธิ์ ท่านเป็นคุณครูปี่พาทย์ที่ลงไปสอนที่ภาคใต้ เป็นคนจุดประกาย เรื่องดนตรีปีพาทย์ และท่านก็ได้พูดคุยกับ คุณครูเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ที่กรุงเทพฯอยู่เสมอ หลังเรียนจบผม ก็ได้ไปเรียนกับคุณครูเสถียร ที่กรุงเทพฯ ท่านเป็นคนสนุกสนาน ผมนับถือท่านเสมือนเป็นพ่อคนหนึ่ง เพราะท่านเป็นคนปลุกความ คิด ให้ผมมีความคิดอีกมุมหนึ่ง ให้คิดต่าง มองต่างเพราะท่านเป็น นักคิด เสมือนเป็น “ขงเบ้ง” ทางด้านความคิดให้กับผม และท่าน ยังสอนให้รู้จักการวางตัวในสังคม รู้จักการเอาตัวรอด

26

กรมศิลป์เป็นศูนย์กลาง ทีม่ เี ด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียน ระดับปริญญาตรีทนี่ ี่ เพราะฉะนัน้ จะมีเด็กมาจากทัว่ ประเทศ ตอนนัน้ ผมได้บรรจุทกี่ รมศิลป์แล้ว คุณครูจากต่างจังหวัดเขา จะรู้ว่าผมเป็นเหมือนหัวหน้า เป็นรุ่นพี่ของน้องๆ เวลามีเด็ก ใหม่ๆมา ก็นำามาฝากเหมือนเป็นลูกศิษย์ผม แต่ผมก็ไม่ได้คิด อย่างนั้น มีเด็กมากกว่า 10 คน มากินนอนอยู่ด้วยกัน ซึ่ง ตอนนั้นผมอาศัยอยู่แถวราชวัตรเป็นบ้านหลังใหญ่ เวลาไป ออกงาน เขาก็เรียกวงผมว่า “วงราชวัตร” เป็นวงปี่พาทย์ และมีน้องๆ เด็กกาฬสินธุ์เพิ่มเข้ามาน้องๆ จะเก่งโปงลาง ช่วงหลังมีน้องมาจากเชียงใหม่ ตีกลองสะบัดชัยได้มันที่สุด เป็นแชมป์คุณพระช่วยคนแรก คนนี้เป็นบุคคลสำาคัญที่ทำา ให้เกิด “เพชรจรัสแสง” อีกคนหนึ่งคือคุณปƒ้ง-วีรพร จุ่มใจ เป็นการรวมความหลากหลาย ทำาให้กลายเป็น “ราชวัตร แบนด์” หลังจากที่ผมเพิ่งเริ่มทำางานได้ 2-3 ปีก็เล่นปีพาทย์ ยังไม่ได้คิดตรงนี้ มีช่วงหนึ่งที่หยุดไป เป็นช่วงก่อนสึนามิ ก็อยากค้นหาตัวเองว่าตัวเองอยากทำาอะไร จะทำาอย่างไรให้ ชีวิตมีกินมีใช้ แล้วอยู่ๆ ผมก็ไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ไป ให้แม่มาทำากับข้าว ขายข้าวแกง เพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ไม่ ค่อยมีงานดนตรี ผมทำาอะไรได้กต็ อ้ งทำาเพือ่ หารายได้ สุดท้าย ก็เจ๊ง ก็มาคิดได้วา่ ทีม่ หาวิทยาลัยรามคำาแหงมีคนเยอะ ผมกับ ภรรยาคือคุณอุม้ -พจนา เพชรทอง ก็ไปขับรถขายผลไม้ และ ก็เอาเครื่องดนตรีไปเล่นด้วย ก็เจ๊งอีก ผมก็ได้ลอง ได้เรียนรู้ และทุกสิ่งที่ผมเคยทำาก็นำามาคิด นำามาเป็นข้อมูล คิดต่อ พอผ่านตรงนัน้ มา สิง่ ทีผ่ มได้คอื “ความอดทน” ความแข็งแรง และเข้าใจว่า “ชีวิต” เราต้องสู้ ทำาอะไรได้ก็ต้องทำา หลังจากนัน้ มีจดุ เปลีย่ นทีส่ าำ คัญคืออาจารย์สจุ ติ วงศ์เทศ ต้องการให้ผมทำาโชว์ 1 โชว์ เป็นงานทีเ่ กีย่ วกับยุคสุวรรณภูม ิ ท่านให้ผมไปพบที่เรือนอินทร์ และใครที่ไปเรือนอินทร์จะ ดูยิ่งใหญ่มากเลย...เพราะท่านเป็นนักกวีชื่อดัง พอผมไป แล้วท่านล้างสมองผมหมดเลย จากที่ผมคิดเองทำาอย่างนี้ จะได้อย่างนี้ ท่านให้ผมคิดใหม่ว่า ดนตรีไม่ได้แบ่งเป็นภาค ดนตรีรวมกันทั้งภูมิภาค ดนตรีไม่มีขอบเขต ไม่มีข้อจำากัด เพราะคนในภูมิภาคมีการเคลื่อนไหว มีการอพยพ โยกย้าย ถิ่นฐาน แต่ดนตรีไม่เคยแยกจากกัน ถึงแม้ว่าในอาเซียนจะ แบ่งเป็นประเทศก็ตาม ทำาให้ผมคิดแบบไม่จำากัด ผมคิดว่า


เอกลักษณ์เด่นของวงเพชรจรัสแสงคือ เป็นงานทีค่ นรุน่ เก่าดูได้ คนรุน่ ใหม่เข้าถึง มีทง้ั ดุดนั แข็งแรง ปราดเปรียว และนุม่ นวล อ่อนหวาน แต่ไม่เนิบนาบ ในโชว์ชดุ เดียวกันและไม่นา่ เบือ่ และอีกอย่างหนึง่ คือ เป็นโชว์ทค่ี นดูคาดไม่ถงึ เสมอ ...คิดไม่ถงึ ว่าจะเกิดอะไรขึน้

ทุกอย่างเป็นไปได้หมด ดนตรีเป็นไปได้หมด ขอให้แค่เราจะ นำาเสนออย่างไร อาจารย์สุจิต ท่านเขียนหนังสือชื่อ “ท้าวหุง ขุนเจียง” เป็นหนังสือแปลจากภาษาลาวให้เป็นภาษาไทย ซึ่งบ่งบอก ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย คนไทย ท่านได้เล่าเรื่องราวไว้ใน หนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผมได้ทำาโชว์ ในที่สุดผมก็ตีความหมาย ออกมาเป็นโชว์ คือ การเอาดนตรีทั้งประเทศมารวมกันเป็น 1 โชว์ เพราะเครื่องดนตรีของเซ้าท์อีสเอเชีย ส่วนใหญ่ทำา ด้วยโลหะ เช่น ฆ้อง กลอง ป่ี เครื่องเคาะ จุดประกายให้ ผมคิดงานทีห่ ลุดไปเลย เป็นงานเกีย่ วกับศาสนา ความเชือ่ ผี บ้านผีเรือน เหมือนดนตรีบชู ายันต์ และมีการแสดงประกอบ เสื้อผ้าก็จะดูดิบๆ โบราณๆ หน่อย เนื่องจากเป็นยุคก่อน ศาสนาพุทธเข้ามาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการโชว์ ในงานเปิดตัวหนังสือ “ท้าวหุง ขุนเจียง” ที่โรงแรมมิราเคิล

ที่มาของชื่อคณะเพชรจรัสแสงเป็นอย่างไร?

ย้อนไปตอนนัน้ น้องๆ ในวงราชวัตรเรียนจบกันไปหมด ผมก็ยา้ ยบ้านไปอยูแ่ ถวทุง่ มังกร และมาทำางานทีก่ รมศิลป์ตาม ปกติ ก็มีสมาชิกใหม่ก้าวเข้ามาเรื่อยๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ออกไป แต่ทอี่ ยูร่ ว่ มกันคือ เพือ่ นทีก่ รมศิลป์หลายคนอยูใ่ นวง เพชรจรัสแสง ส่วนชื่อวงมีที่มาแบบง่ายๆ ขำาๆ แบบไม่ได้

27


ตัง้ ใจ ตอนทีพ่ กี่ ญ ั จนปกรณ์ แสดงหาญ รองหัวหน้าดุรยิ างค์ไทย กับพีๆ่ ในวงโปงลางของกรมศิลป์ ซ้อมเล่นกันอยู ่ พีเ่ ขาพูดขึน้ มาว่าพวกเราก็ “เพชรจรัสแสง” เพราะตอนนัน้ มีละครเรือ่ งดาวจรัสฟ้า กำาลังดัง พอ มีชอื่ วง งานก็โตขึน้ เรือ่ ยๆ รวมทัง้ มีนอ้ งในวงเข้ามาช่วยทำาเว็บไซต์ ทำาให้มคี นเริม่ รูจ้ กั เพชรจรัสแสงมากขึน้ เราต้องหาความหมายของชือ่ เพื่อที่อธิบายและตอบกับสังคมได้ ตอนแรกๆ ไปไหนมีคนเรียก เพชรจรัสแสง ผมอายเขามากเลย เพราะว่าชือ่ บ้านๆ มาก ผมก็เลย พูดกับเพื่อนว่า “สักวันหนÖ่ง ผมจะทำาชื่อนี้ให้ดังให้ได้ เปšนชื่อที่เท่ ที่สุดและให้คนติดหูไปทั้งประเทศ” อย่างไรก็ตามตอนทีผ่ มทำาเว็บไซต์ ผมให้ความหมายเพชรจรัสแสง ว่าพวกเราเปรียบศิลปะและวัฒนธรรมของไทยดุจเพชรเม็ดงามเม็ดหนึง่ เป็นเพชรทีค่ งทนถาวร เจิดจรัสแสง เจิดจ้ามากๆ และพวกเราเป็นกลุม่ คนรุ่นใหม่ที่ต้องทำาหน้าที่อนุรักษ์สืบทอดแบบสร้างสรรค์เพชรเม็ด งามเม็ดนั้นคือทีม “เพชรจรัสแสง”

เข้าไปประกวดไทยแลนด์ก็อตทาเล้นต์ได้อย่างไร?

พอเสร็จจากงานอาจารย์สุจิต วงศ์เทศ ผมก็ได้แนวคิดใหม่ ในการสร้างงาน บังเอิญทางบริษัทบุญรอดบริเวอร์รี่ต้องการโชว์ กลองเพือ่ เป็นการเปิดงานเลีย้ งขอบคุณลูกค้าคืองานเลีย้ งเอเจนท์ทวั่ ประเทศไทย 76 จังหวัด ให้ทางคณะเราไปเล่นทั้ง 76 จังหวัดเลย

28

เดินสายเล่นกันจนซ้ำา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของคณะเพชร จรัสแสงไปแล้ว จากนัน้ เราเลยไปหาสือ่ เพือ่ ขายงานตัวเอง งานแรกทีไ่ ป คือ รายการเกมพันหน้า ได้ 100 คะแนนเต็ม ด้วยเอกลักษณ์เด่น ของวงเพชรจรัสแสงคือ มีทงั้ ดุดนั แข็งแรง ปราดเปรียว และนุม่ นวล อ่อนหวาน แต่ไม่เนิบนาบ ในโชว์ชดุ เดียวกันและไม่นา่ เบือ่ และอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นโชว์ที่คนดูคาดไม่ถึงเสมอ...คิดไม่ถึง ว่าจะเกิดอะไรขึน้ เราก็ตอ้ งทำาการบ้านเยอะ ในแต่ละโชว์นอ้ งๆ ในวงก็ถามว่าทำาไมเราไม่ไปไทยแลนด์ก็อตทาเล้นต์เราเลยไป และก็เข้าไปถึงรอบ 12 ทีมสุดท้าย

มาประกวดรายการคนไทยขั้นเทพอย่างไร?

ทางรายการติดต่อให้ไปแข่งรายการคนไทยขั้นเทพ รอบ แรก โจทย์อะไรก็ได้ เพชรจรัสแสง เป็นตัวแทนภาคกลาง ผม ใช้โชว์ทแี่ สดงในงานเบียร์สงิ ห์มาประกวด รอบต่อไปผมได้โจทย์ “ความเชือ่ ” ก็ดใี จมากเพราะการโชว์ของผมโดดเด่นทีก่ ารตีกลอง และกลองสามารถเป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ม่ี องไม่เห็น เป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งสัญญาณให้บรรพบุรุษ วิธีการ คิดงานของผมคือต้องทำาในสิ่งที่คิดไม่ถึงเสมอ เป็นโชว์ที่ผสาน ความร่วมสมัย ทำาให้คนเข้าใจง่ายและเข้าถึงการโชว์


รอบชิงชนะเลิศ โจทย์เป็นการแสดงทีน่ าำ เสนอ ความเป็นประเทศไทยทัง้ ประเทศ ซึง่ โดยทัว่ ไปเด็ก นาฏศิลป์จะต้องคิดถึงระบำาสีภ่ าค แต่ผมคิดคอนเซ็ปต์ ว่า ประเทศไทยประกอบด้วยชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผมไม่ต้องการแบ่งเป็นภาค เพราะทุกคนคือ “คนไทย” พอคิดได้อย่างนี้การทำาโชว์ก็ง่าย ออกมา เป็นช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 3 แต่ก็คิดว่าจะเสี่ยงกับ การถูกตำาหนิจากคนทีไ่ ม่เปิดโลกกับการวิวฒ ั นาการ ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่มีการเคลื่อนไหวได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนปัจจุบัน ถ้าวัฒนธรรมไม่ ขยับ วัฒนธรรมนั้นจะตาย เป็นโชว์แนวประยุกต์ มากๆ มาในชุดขาว เพราะผมคิดว่าทุกคนคือคนไทย ช่วง 1 “ชาติ” ผมก็คดิ งานมา กว่าจะมาเป็นชาติได้ บรรพบุรุษของเราต้องเอาเลือดเอาเนื้อแลกมาต้อง มีฉากสูก้ นั แต่สอู้ ย่างไรให้ดยู งิ่ ใหญ่ ต้องเป็นยุทธหัตถี แต่เขาไม่ให้เอาช้างมา ก็เลยนำาเอาสะเหรี่ยงมา แทนช้าง แต่เดินให้เหมือนช้างให้เกิดจินตนาการไป พอมาถึง “ศาสนา” ผมทำาให้คนไทยทัง้ ประเทศเห็น ศาสนาในประเทศไทย มีพทุ ธ คริสต์ อิสลาม ซึง่ อยู่ ในสีภ่ าคของประเทศไทย และผ้าสีขาวทีว่ างอยูท่ พี่ นื้ ทุกคนจะคาดไม่ถงึ ว่าทีมเราจะเอามาทำาอะไร คือเรา เอาผ้ามานุ่งโชว์บนเวที ผมคิดว่าเป็นโชว์ที่น่าสนใจ รำาไปด้วยนุง่ ไปด้วย ส่วนการรำายังคงมีรากแบบไทย มีเกลียวไทย มีการย่อแบบไทย ส่วนเนือ้ ร้องทุกรอบ แต่งโดยคุณครูของผมคือ อาจารย์เสถียร เป็นผูแ้ ต่ง กลอนให้ ส่วนเพลงผมก็ใช้เพลงสรภัญยะ เพราะทุก ศาสนาคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ร่วมกันได้ในแผ่นดิน ไทย และช่วงสุดท้าย พระมหากษัตริย์ นึกถึงภาพ วันที่ 5 ธันวาคมมีผู้คนมาร่วมงานมากมาย โดยนำา นักดนตรีทกุ คนให้เดินเข้ามาร่วมกันให้ดยู ง่ิ ใหญ่พร้อม กับตะโกนคำาว่า “ทรงพระเจริญ” เป็นการสร้าง อารมณ์ร่วมของทุกคนด้วย

“เพชรจรัสแสง” เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงาม เม็ดหนึ่ง เป็นเพชรที่คงทนถาวร เจิดจรัสแสง เจิดจ้ามากๆ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องทำาหน้าที่อนุรักษ์ สืบทอดแบบสร้างสรรค์เพชรเม็ดงามเม็ดนั้น พวกผมก็คือทีม “เพชรจรัสแสง” 29


ผลจากการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิÈ จากรายการคนไทยขัน้ เทพเป็นอย่างไร?

รางวัล 1 ล้านบาทกับถ้วยพระราชทาน ผมคิดว่าเป็นของขวัญชิน้ พิเศษของ เพชรจรัสแสง เราทุกคนในทีมภูมิใจกับการได้รับรางวัล ผมถือ ว่านี่คือ ก้าวที่ 1 ของทีมเรา เป็นการเริ่มต้น และสิง่ ทีท่ มี ของเราได้คอื ความรัก ความสามัคคี ของคนในทีม จากน้องๆ ทีม่ าจากหลายทีม่ ารวมกัน และทุกคนกลายเป็น เพชรจรัสแสง กว่า 20 คน และผมคิดว่าผมได้ขนุ ศึกในทีมทัง้ หลาย ทีร่ กั และ พร้อมทีจ่ ะออกรบแนวหน้า เราพร้อมทีจ่ ะทำางาน ต่อไป และสิ่งที่ได้รับตามมาคือ งานการแสดง ก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือเราจะขายงาน หลายคนมองว่าผมทำาเป็นเชิงธุรกิจ ผมก็ต้อง ยอมรับว่าเรียนนาฏศิลป์ดว้ ยใจรักแต่ตอ้ งมีกนิ มี ใช้ ถ้าไม่มกี นิ มีใช้ควบคูก่ นั ไป ได้แต่งานอนุรกั ษ์ อย่างเดียว ไม่มีงานก็อยู่ไม่ได้ และผมก็จัดตั้ง เป็นบริษัท เพชรจรัสแสง จำากัด ด้วยแนวคิด “อนุรักษ์สร้างสรรค์ คืองานของเรา” ᵋµŒอ§ มีโลกธุรกิจของเรา เพื่อให้ศิลปินยืนได้ ต่อยอด ความเป็นไทยออกไปได้

กลยุทธการตลาดทำาอย่างไร?

กลยุทธการตลาดให้ประสบความสำาเร็จ คือ การออกสือ่ และในโลกออนไลน์กท็ าำ เว็บไซต์ เสิร์ชหาคำาว่า เพชรจรัสแสง ก็จะเจอทีมเรา ผมเชื่อว่าการแสดงของผมเป็นระดับแนวหน้า เพราะสังเกตจากน้องในโรงเรียนต่างๆ น้องๆ ต้องทำาวิทยานิพนธ์ ทำารายงาน ต้องดูเรา คือ สิ่งที่ผมภูมิใจ

ความเป็นตัวตนของทีมเพชรจรัสแสง คืออะไร?

ผมหยิบความเป็นตัวตนของเรานี่แหละ “ตัวตนของเรา คือนา¯ศิลปŠไทย ดนตรีไทย” ทำาอย่างไรให้คนดู ดูแล้วไม่น่าเบื่อ เห็นแล้ว เข้าใจเลย เข้าใจแบบง่ายๆ และเข้าใจในความคิด สร้างสรรค์ของเรา และถ้าคนกลุ่มนั้นอยากดู งานที่เป็นแบบแผนจริงๆ ในเมื่อดูอะไรที่ง่ายๆ จากพวกเราแล้ว พอชื่นชอบอยากดูแบบแผนก็ แนะนำาให้ไปดูตามสถาบันต่างๆ ทีท่ าำ งานด้านนี้ เพราะฉะนั้นตัวตนของผมคือ การสร้างงานต่อ ยอดงานศิลปวัฒนธรรมให้เข้าใจง่ายๆ เป็นงาน สร้างสรรค์ที่ไม่ได้ทำาลาย

30


ทีมเพชรจรัสแสง วางเป้าหมายในอนาคต อย่างไร?

สิง่ ทีผ่ มตัง้ เป้าหมาย และต้องการไปให้ถงึ จริงๆ ผมอยากจะแข่งระดับโลก แต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะไปแข่ง ที่ไหน ผมก็พยายามติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ระดับ นานาชาติอยู่ แต่ปัญหาหนึ่ง คือ เรื่องเงินทุน ผม ต้องการผูใ้ หญ่ใจดีสนับสนุนงานทีเ่ ป็นศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ ส่งเสริมงานประเภทนี้ก็น่าจะดึงดูด ไปสะกิด ไปเรียก ให้คนมาสนใจประเทศไทยได้ ให้ คนต่างชาติรู้จักและให้คนไทยหันมาสนใจรากเหง้า “ความเปšนไทย”

สิ่งที่ผมได้คือทำาให้ชาวบ้านได้รู้ว่าการเรียนดนตรีแล้ว ทำางานได้จริงๆ อยู่ที่ว่าเราจะนำาดนตรีมาใช้ทำาอย่างไร และทำาให้พ่อแม่ได้Àูมิใจ เป็นจุดสูงสุดของชาวบ้านคนหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ต้องขอบคุณกรมÈิลปากรต้นสังกัดของผม

อยากฝากถึงชาวสุราษฎร์ธานี และน้องๆ ที่รักนา¯ÈิลปŠอย่างไร? ถ้าจะฝากให้เด็กสมัยนี้...ยากมาก เพราะโลก เปลีย่ นไปมาก ผมอยากจะฝาก เรือ่ งความคิด ให้คดิ ว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ ไม่ว่าเราจะเป็นลูกชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ถ้าชอบอะไร ถ้าอยากจะเป็นอะไร แต่ตอ้ งจิก ต้องกัด ต้องคิด คิดไม่หยุด ทำาตลอด ทำาอะไรก็แล้วแต่ ต้องทำาให้สุด ทุกอาชีพไม่มีไส้แห้ง เพราะมันอยู่ที่คิด ที่จะนำาเสนอ...และอยากให้น้องๆ รักและนำาเสนอใน ความเป็นพื้นบ้านของตัวเอง นำามาประยุกต์ใช้ ถ้าทำา ได้เราก็จะไม่อดตาย ไม่วา่ จะเป็นหนังตะลุง โนราห์ เป็น ศิลปะทีเ่ ด็กรุน่ ใหม่มองข้าม แต่เรานำาสิง่ เหล่านีม้ าสร้าง มูลค่าได้ สามารถเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ อยู่ สุราษฎร์ธานีก็สามารถเป็นศิลปินได้ ถึงจะเป็นศิลปิน พื้นบ้านก็ตาม แต่เป็นศิลปินพื้นบ้านระดับโลก ระดับ ประเทศไทยได้ ถ้ารู้จักคิด รู้จักวางแผน..ตอนนี้หน้าที่ ผมคือ ผมเป็นคนคิดงาน และหน้าทีข่ องผมอีกอย่างคือ ฝƒกน้องๆ ให้คิดเหมือนผม ถ้ามีแบบผมหลายๆ คนใน ทีมน่าจะโอเค...โดยวิธีการทำาให้เขาดู เขาจะเห็นว่า มันเป็นจริง เดี๋ยวนี้ผมสามารถทิ้งงานให้น้องๆ ได้เลย จากการสังเกต ผมรับงานหลายงานซ้อนกัน ผมจะอ่าน ในไลน์กลุ่ม เขาจะวางแผนการคุมงานเหมือนผมทำา ทุกอย่าง แต่กว่าจะเป็นอย่างนีไ้ ด้ผมต้องลงทุนเยอะมาก และวิธีท่ีง่ายคือการสังสรรค์กันบ่อยๆ มีการคุยกัน แบ่งปันความคิดซึง่ กันและกันบ่อยๆ ช่วยเหลือดูแลกัน จนทุกคนเป็นเหมือนผมกันหมดแล้วทุกวันนี้ “สนใจส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมสามารถติดต่อ คณะเพชรจรัสแสง โทร. 086-722-0109 ไม่จำาเป็น ต้องจ้างไปแสดง โทรมาพูดคุยเชิงแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ หรือขอคำาแนะนำาได้ เพราะผมไม่ได้ทำางาน เพือ่ ธุรกิจเพียงอย่างเดียว ผมทำางานเพือ่ สังคม โรงเรียน ที่ต้องการให้ผมไปแสดงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผมก็ไป ต้องการให้เป็นวิทยาทาน” คุณอ้น-พงศ์พันธ์กล่าว ทิ้งท้าย

31


32


33


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

ท่ องทะเลเมืองตราด จังหวัดตราด เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอย แดงล้ำ � ค่ า ระกำ � แสนหวาน หลั ง อานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดปลายทางบูรพาแห่งนี้ ถ้าไม่ ตั้งใจมาจะไม่ได้มา เพราะว่าเมืองตราดไม่ใช่เมือง ทางผ่าน แต่เป็นเมือง .. สุดปลายทางบูรพา .. แต่ถึงจะเป็นเมืองที่ใครๆ ต้องตั้งใจมา ทั้งๆ ที่ตั้งใจ แต่ทำ�ไมจึงพากันไป .. เกาะครึ่งร้อย .. เสียหมด ไม่เห็นจะมีใครไปจน .. สุดปลายทาง บูรพา .. กันสักเท่าไร

34

หาดบานชื่น

ไป .. เกาะครึง่ ร้อย .. นัน้ ไม่ได้ไม่ดอี ะไรกับคนเมืองตราด เพราะ เจ้าของเกาะ เจ้าของทีพ่ กั ร้านอาหาร ทัง้ หมดนัน้ ไม่ใช่คนเมืองตราด เสียเป็นส่วนใหญ่ คนเมืองตราดได้อะไร เมือ่ นักท่องเทีย่ วเดินผ่านหน้า บ้านไปเสียเฉยๆ ดังนั้นมาถึงเมืองตราดกันทั้งที ต้องมีส่วนที่ได้อะไร กับคนเมืองตราดบ้าง ว่าแล้ว เราก็มุ่งหน้าไปสุดปลายทางบูรพากัน เลย แหล่งท่องเทีย่ วแห่งแรกบนเส้นทาง คือทีพ่ กั หรู โรงแรมเซนทารา ในเครือเซนทรัล โรงแรมแห่งนี้อยู่ในภูมิประเทศร่มรื่นของป่าแบบ เขตร้อนชื้นพืชพรรณไม้แบบที่เรียกว่า Tropical Rain Forest งดงามเด่นชัด ไปชมชายหาดริมทะเล หาดทรายตรงนี้ยาวเหยียด สีสะอาด สุดปลายทั้งสองด้านเจ้าของที่ดินเหนือชายหาดยังปล่อย ที่ให้เป็นป่ารกร้าง ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่นี่จึงมักออกเดิน หรือพาย เรือออกไปซ้ายขวาได้ไกลลิบ จึงเท่ากับแขกที่นี่มีหาดทรายสีสะอาด น้�ำ ใสแจ๋ว เป็นหาดส่วนตัวยาวเหยียดหลายกิโลเมตรเลยทีเดียว ฝรัง่ จะ แอบไปทำ�อะไรกันบนชายหาดที่ไหน .. ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น ไม่มี ใครตามไปดู ..


1 2

หาดบานชื่น นักท่องเที่ยวถ่ายภาพริมหาดบานชื่น นักท่องเที่ยวทั่วไปที่หาดบานชื่น

1 2

หาดบานชื่น ด้านปากคลองมะโร ถัดจากหาดเซนทาราเป็นหาดราชการุณย์ ที่แห่งนี้ในอดีตเป็นค่าย ผู้อพยพชาวกัมพูชาสมัยบ้านเมืองแตกแยก และเขมรแดงขึ้นครองอำ�นาจ อยู่ในราว พ.ศ. 2528 ครั้งนั้นมีผู้อพยพบ้านแตกสาแหรกขาดอดอยาก ทุกข์ทรมาน เดินเท้าลงมาจากช่องเขาด้านซ้ายมือรวมแล้วนับได้หลายหมืน่ คน โดยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถทรงพระเมตตา โปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยจัดสร้างค่ายอพยพขึน้ ดูแลผูอ้ พยพเหล่านั้นนานหลายปีกว่า ประเทศที่สามจะรับคนเหล่านั้นต่อไป

ในปัจจุบันสถานที่นี้ได้ก่อสร้างใหม่ขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์เขาล้าน แสดงให้เห็นภาพของค่ายผู้อพยพในอดีต และเฉลิมพระเกียรติองค์ สมเด็จพระบรมราชินนี าถ นอกจากนัน้ ตัวค่ายยังจัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว มีชายหาดสวยงาม มีบงึ บัวใหญ่ ห้องพักห้องประชุมใหญ่โตกว้างขวาง หน่วยราชการในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เข้ามาใช้พน้ื ทีป่ ระชุมสัมมนาริมทะเลสวยงาม อยู่อย่างสม่ำ�เสมอ ถัดจากหาดราชการุณย์ เป็นชายหาดสวยขาวกว้างขวางยาว เหยียด หาดบานชืน่ เป็นชายหาดทีต่ งั้ ชือ่ ตามนามสกุล .. บานชืน่ .. ของ อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายทองคำ� บานชื่น ที่ได้มีความมานะ อุตสาหะขอรับบริจาคที่ดินจากเอกชน นายดาบตรี บัญญัติ ใจมีธรรม และจัดทำ�ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของชายฝั่งจังหวัดตราด หาดบานชื่น ตรงมุมด้านที่เป็นปากคลองมะโร เป็นชายหาดที่มี เม็ดทรายสีขาวสะอาด มีความโค้งเว้าเป็นรูปตัว S งดงามมาก น้�ำ ทะเล ทีต่ รงนัน้ ก็เป็นสีฟา้ ใสสวยงามเป็นอย่างยิง่ สีขาวของหาดทรายตัดกับ สีน้ำ� และสีท้องฟ้าสีฟ้าไปจนถึงสีน้ำ�เงินเข้ม นับเป็นสีทะเลที่งดงาม จริงๆ งามไม่แพ้ทะเลชายฝัง่ อันดามันเลยทีเดียว สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น ลองชมภาพประกอบสวยงามจากหนังสือเล่มนี้ก็แล้วกัน

เขียนมาได้ไม่เท่าไร หน้ากระดาษก็หมด แต่ความงดงามยัง มีอีกมากมาย ไว้รอพบกับเส้นทางสุดแดนบูรพากันต่อเล่มหน้าดีกว่า ครับ

35


Special Report

Text / Photo : ดร.หิรัญ ชคท�นนท์ / อดิเทพ มีวั²นะ Special Report ©บับนี้ เรานำาท่านผู้อ่านไปพบกับหนุ่มน้อยเจ้าลมกรดวัย 20 ป‚ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในอาเซี่ยน ชั่วโมงนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก “มิว้ ” “จิระพงÈ์ มีนาพระ” เจ้าของ 3 เหรียญทอง วิง่ ผลัด 4 คูณ 100 เมตร, วิง่ 100 เมตร เเละวิง่ 200 เมตร ตามลำาดับ ในกีÌาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ กรุงเนปดอร์ ประเทÈเมียนม่าร์ ขึ้นทำาเนียบนักวิ่งคนที่ 5 ของประเทÈไทย ที่คว้า 3 เหรียญทอง ได้ในรายการนี้

“มิ้ว” จิระพงศ์ มีน�พระ

หนุ่มน้อยเจ้�ลมกรดแห่งเมืองคนดี จิระพงศ์ มีนาพระ เกิดเมื่อวันที่ 11 พÄษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นชาวอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นลูกชายของคุณพ่อ “สุรชัย มีนาพระ” และคุณแม่ “บุญทิพย์ สมุทรเก่า” มีน้องชาย 1 คน คือ “ภาณุ สมุทรเก่า” จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียน ดรุโณทัยพุนพิน เเละระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเรียนสาขา ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

จิระพงศ์ มีน�พระ

นักวิ่งทีมช�ติเจ้�ของ 3 เหรียญทอง

เพราะอะไรถึงชอบและรักในกีÌากรี±า?

ที่ผมหลงใหลในกีฬากรีฑาเพราะครั้งหนึ่ง ผมเคยได้ดถู า่ ยทอดสด วิง่ ผลัด 4 คูณ 100 เมตร กีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ทีก่ รุงโดฮา ประเทศอินโดนีเซีย ผมถามแม่วา่ คนทีว่ งิ่ ไม้ 4 ชือ่ อะไร แม่ผมก็บอกว่า ชื่อ “โจ๊ก” “สิทธิชัย สุวรประทีป” ตั้งแต่นั้น มาผมก็ฝันว่าสักวันผมจะเก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ ได้ครับ

36


ประทับใจในการแข่งขันรายการใดมากที่สุด?

ล่าสุดคือ ซีเกมส์ ครับ ตอนแรกไม่คดิ ว่าจะได้ 3 เหรียญทอง เพราะผมตัง้ เป้า ไว้ที่ 2 เหรียญทอง คือ วิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตร และวิ่ง 100 เมตร พอมาได้ เหรียญที่ 3 วิ่ง 200 เมตร เป็นอะไรที่สะใจและประทับใจมากครับที่เราทำาได้

จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับอย่างไร?

ผมต้องขอขอบคุณ นายกแปˆะ ทนงศักดิ ์ ทวีทอง และอดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัด ธีรยุทธ เอี่ยมตระกูลที่ให้โอกาสผมครับ

มีความประทับใจต่อโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและทางโรงเรียนส่งเสริมทักษะทาง ด้านกรี±าอย่างไรบ้าง?

การทีผ่ มได้มาอยูใ่ นครอบครัวกรีฑาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นเสมือนอีก ครอบครัวของผม เพราะทั้งอาจารย์ธีรโรจน์ และอาจารย์นิรมล ชัยงาม ดูแลผม เหมือนลูก สามารถปรึกษาได้ทงั้ เรือ่ งการเรียนและเรือ่ งส่วนตัว ส่วน อาจารย์ธรี โรจน์ ท่านได้เข้ารับการอบรมเกีย่ วกับวิชาชีพทางโค้ชกรีฑาโดยตรง ท่านได้หาข้อมูลและ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำามาพัฒนานักกรีฑาอยู่เสมอ ร่วมกับใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาช่วยครับ

เข้ามาติดทีมชาติได้อย่างไร?

ตอนผมอายุ 16 ปี ทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยได้ประกาศไปยังโค้ช กรีฑาของจังหวัดทั่วประเทศ ให้นักกรีฑาที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี เข้ามาคัดเลือกเพื่อ เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ไปแข่งกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ที่สิงค์โปร์ ผมวิ่งได้ อันดับที่ 1 ใน 6 คนที่ติดทีมชาติครับ

เหนื่อยและท้อแท้กับการฝƒกซ้อมบ้างมัêย?

เรือ่ งเหนือ่ ยผมคิดว่าเป็นเรือ่ งปกติของนักกีฬาครับ ส่วนท้อแท้อาจมีบา้ งจาก ผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผมมีพ่อแม่และโค้ชที่ให้กำาลังใจมาตลอด ซึ่งไม่ได้ให้กำาลังใจเพื่อเอาชนะคนอื่นนะครับ แต่ให้เราชนะใจตัวเองมากกว่าครับ

คติเอาชนะประจำาใจและวินัยในการเล่นกรี±าอย่างไร?

อย่างแรกคือคิดจะเป็นต้นไม้ใหญ่ กลัวอะไรกับลมพายุ อย่างทีส่ องผมจะจำาไว้ ตลอดก็คือ คราวแพ้อย่าลดละคราวชนะอย่าลำาพองครับ

ตอนนีใ้ นฐานะทีเ่ ป็นฮีโร่ของคนไทยรูส้ กึ อย่างไรทีม่ คี นรูจ้ กั มากขึ้น?

ตอนที่ยังไม่ไปซีเกมส์คนที่รู้จักผมจะเป็นคนในวงการ กรีฑาและพี่ๆ นักข่าวสายกีฬา แต่หลังจากกลับมาจากซีเกมส์ ที่ได้ 3 เหรียญทอง ผมรู้สึกตกใจเหมือนกันที่มีคนรู้จักผมเยอะ ขึน้ ไปทีไ่ หนก็มแี ต่คนมาทักทายและขอถ่ายรูปเพือ่ เป็นทีร่ ะลึก ทำาให้ผมดีใจและตื้นตันใจมากครับ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพดูแลเราอย่างไรเมื่อเราเป็นนักกีÌา ทีมชาติ?

ผมต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอาจารย์ ทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยดูแลนักกีฬาดีมาก ดูแลและให้โอกาส นักกีฬาทุกคนเท่าเทียมกัน ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว หลังเลิก เรียนผมจะเข้าไปหาอาจารย์วิชานั้นๆ หรือเวลาติดซ้อมผมจะ เขียนใบลา และส่งงานเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆ ทั่วไปครับ

รู้สึกอย่างไรในการเป็นนักกีÌาที่มีธงชาติติดหน้าอก?

ภูมใิ จมากครับ ผมคิดอยูเ่ สมอ ตอนผมไปแข่งต่างประเทศ ยิ่งบนหน้าอกมีธงชาติไทยอยู่แล้ว เราควรทำาตัวดีทั้งในและ นอกสนาม ให้สมกับที่เราเป็นตัวแทนของประเทศไทย และ เพื่อภาพพจน์ของคนไทยทั้งประเทศครับ

37


ผมคิดอยู่เสมอ ตอนผมไปแข่งต่างประเทÈ ยิ่งบนหน้าอกมีธงชาติไทยอยู่ เราควรทำาตัวดีทั้งในและนอกสนาม ให้สมกับที่เราเป็นตัวแทนของประเทÈไทย ทางรัฐบาลตอบแทนการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้านใดบ้าง?

ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลี้ยงต้อนรับอย่างสมเกียรติครับ และมอบเงินอัดฉีด เหรียญทองละสองแสนบาทรวมทั้งได้รับเงินจากสปอนเซอร์ต่างๆ ครับ

หลังกลับจากซีเกมส์ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไร บ้าง?

มีคนรูจ้ กั มากขึน้ มีแฟนคลับเยอะขึน้ ตอนนี้ มีคนพูดว่าผมเป็นต้นแบบของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผมต้องทำาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีครับ

มี ข้ อ คิ ด อะไรให้ กั บ เยาวชนที่ อ ยากเข้ า มาสู่ วงการกรี±า?

ต้องมีฝนั ครับ ไม่จาำ เป็นต้องฝันให้ถงึ ทีมชาติ แค่มาเล่นกีฬาเพือ่ ทำาให้รา่ งกายแข็งแรง ไม่เฉพาะ กรีฑาแต่เป็นกีฬาทุกประเภท นอกจากร่างกายที่ แข็งแรงแล้วเรายังได้เพือ่ น ได้สงั คมทีด่ อี กี สังคมหนึง่ ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับสิ่งยั่วยุและยาเสพติดครับ

หลังจากประสบความสำาเร็จจากกีÌาซีเกมส์ มีเป‡าหมายต่อไปอย่างไร?

ผมมองถึงเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 ที่เมือง อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะเข้า รอบชิงวิ่ง 100 เมตร ให้ได้ครับ จากนั้นก็เป็น โอลิมปิค 2016 ที่เมืองรีโอเดอจาเนโร ประเทศ บราซิล ตั้งเป้าไว้ว่าจะควอริไฟล์วิ่ง 100 เมตร โดยไม่ใช้ไวล์การ์ดครับ

อยากฝากอะไรถึงชาวสุราษฎร์ธานี?

ผมขอขอบคุณชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทเี่ ป็น กำาลังใจในการแข่งขันให้ผมมาตลอดทุกรายการ สำาหรับกำาลังใจจากคนบ้านเกิดของผมเองเป็นสิ่ง ที่น่าปลาบปลื้มและน่าจดจำา กำาลังใจของนักกีฬา เป็นสิ่งสำาคัญ ถ้าไม่ได้กำาลังใจจากพวกท่านวันนี้ ผมอาจไม่ได้ยืนอยู่ในจุดๆ นี้ก็เป็นได้ ที่สำาคัญผม ขอขอบคุณ อ.ธีรโรจน์และอ.นิรมล ชัยงามทีท่ าำ ให้ ผมมีวนั นีค้ รับ และอยากเชิญชวนพีน่ อ้ ง เพือ่ นๆ ชาวสุราษฎร์ธานีไปออกกำาลังกายทีส่ นามกีฬากลาง กันนะครับ จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกัน ทุกคนครับ

38


39


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศ�ลโรจน์ แพทย์ผู้บริห�รจันทรัตน์คลินิก ส�ข�สุร�ษฎร์ธ�นี ส�ข�ร�มคำ�แหง และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

กระมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำาตาลอ่อนถึงน้ำาตาลเข้ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ซม. ส่วนใหญ่มีหลายจุด เกิดขึ้นที่ผิวหนังได้ทุกส่วน แต่มีการพบ บ่อยบริเวณผิวหนังที่ถูกแสงแดด กระมักจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและสีเข้มขึ้นเมื่อถูกแสงแดดมากๆ เชื่อว่ากระมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยเป็นลักษณะเด่น พบ ว่าถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่มีกระ ลูกจะมีโอกาสเป็นกระได้ 50% มักจะพบกระในคนผิวขาว โดยเฉพาะฝรั่งที่มีผิวสีขาวมากๆ สำาหรับคนเอเชียพบได้น้อย ส่วนใหญ่จะ เป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนหรือลูกครึ่งฝรั่ง พบได้ตั้งแต่ วัยเด็กขึ้นไป กระไม่มีอันตรายอะไร จะมีปัญหา เรื่องความงามบ้างเท่านั้น แต่ในบางคนอาจว่าดู ดีเหมือนกันเพราะออกไปทางลูกครึง่ หน่อย แต่ถา้ ไม่ได้คดิ อย่างนัน้ ก็อาจจะต้องรักษา กระแบ่งออก เป็น 4 ประเภท คือ

กระและก�รรักษ� 1. กระตื้น ลักษณะเป็นจุดสีน้ำาตาลเล็กๆ มี ขนาดไม่เกิน 0.5 ซม. ขอบเขตไม่ชัดเจน และ มักจะพบกระจายทัว่ ใบหน้า ถ้าโดนแดดสีมกั จะ กระตื้น เข้มขึน้ เมือ่ ไม่โดนแดดนานๆ มักจะจางลงเอง 2. กระลÖก ลักษณะเป็นจุดสีน้ำาตาลเทาๆ เห็น เป็นเงาลึกๆ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณโหนกแก้ม ทั้ง 2 ข้าง 3. กระเนือ้ มีลกั ษณะเป็นตุม่ สีนาำ้ ตาลหรืออาจ เป็นสีดาำ จะเป็นก้อนเล็กๆ ผิวเรียบหรือขรุขระ ก็ได้ บางครั้งดูคล้ายหูด มักพบบริเวณใบหน้า คอ หรือลำาตัวก็ได้ กระเนื้อ 4. กระแดด มีลกั ษณะเป็นดวงสีนาำ้ ตาล ผิวเรียบ ส่วนใหญ่พบในคนสูงอายุหรือคนที่ทำางานอยู่ กลางแสงแดดเป็นเวลานาน การรักษา การรักษากระสามารถรักษาได้ท้งั ยาแต้ม หรือยาทา แต่การใช้เลเซอร์ในกลุม่ ของเลเซอร์ Q-switched จะได้ผลดีทส่ี ดุ โดยการใช้ Qswitched Nd YAG (Smooth Bright) เลเซอร์ กระแดด เพียงครัง้ เดียวสำาหรับการรักษากระแดด กระตืน้

40

กระลึก

แต่สำาหรับกระลึกอาจจะต้องทำา 3-5 ครั้ง จึง จะเห็นผล และจะไม่กลับมาเป็นอีกถ้ามีการดูแล ผิวเป็นอย่างดี วิธีการปฏิบัติตัวในขณะให้การรักษาด้วย Q-switched Nd YAG (Smooth Bright) เลเซอร์ - หลังทำาเลเซอร์ชนิดนี้ผิวหนังจะมีรอย บวมรอบๆกระที่ถูกเลเซอร์ยิง รอยบวมแดงนี้ จะหายไปภายใน 1 ชม. ควรประคบด้วยน้าำ เย็น ประมาณ 10-15 นาที หลังทำาเลเซอร์เพื่อลด อาการแสบร้อน - หลังประคบเย็นแล้วให้ซับแผลให้แห้ง แล้ ว ทาด้ ว ยยาปฏิ ชี ว นะและปิ ด แผลไว้ ไ ม่ ใ ห้ แผลเปียกน้ำา 24 ชม. เมื่อครบ 24 ชม.ให้ แกะพลาสเตอร์ออก และใช้สำาลีชุบน้ำาเกลือ ทำาความสะอาดแผลเบาๆ แล้วจึงทายาปฏิชวี นะ ให้ทาำ แผลวันละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น ทายาประมาณ 1-2 สัปดาห์จนกว่าแผลหายหรือสะเก็ดหลุดออก โดยไม่ควรแกะสะเก็ดออกเอง หลังสะเก็ดหลุด หมดแล้วก็สามารถแต่งหน้าใช้เครื่องสำาอางได้ ตามปกติ ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและทาครีม กันแดดทุกวัน


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

สระน้�ำ เคียงข้างชายหาด

เกาะสมุยเป็นจุดหมายทีห่ ลายคนอยากมาสัมผัส ให้ได้สักครั้ง เลอ เมอริเดียน เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์สปา อยูใ่ นเครือโรงแรมระดับอินเตอร์ สตาร์ วูดโฮเทลแอนด์รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทตั้งอยู่บนแนว ชายฝัง่ ของหาดละไม บนสถานทีส่ ว่ นตัวและทันสมัย พร้อมสิง่ อำ�นวยความสะดวกครบครัน พร้อมมอบ ประสบการณ์ในการพักผ่อนบนมุมมองใหม่

ภาพสวยจากมุมสูง

42

ชืน่ ชมกับวิถชี วี ติ ไทยกลางเมือง

พักผ่อนเหนือระดับกับ เลอ เมอริเดียน เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติบนอ่าว ละไม อยูใ่ กล้สนามบินเพียง 15 นาที ถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากความงามของ เกาะสมุยและวัฒนธรรมทีม่ หี ลากหลาย สร้างสรรค์เป็นห้องพักทีน่ า่ หลงใหล ออกแบบ ตกแต่งเสมือนหมูบ่ า้ นริมชายหาดเอเชียแบบดัง้ เดิม หากนับตัง้ แต่กา้ วแรกสูล่ อบบีโ้ รงแรม ผูม้ าเยือนจะได้สมั ผัสกับพลังของเสียง แสง และกลิน่ รวมทัง้ งานศิลปะทีต่ น่ื ตาตืน่ ใจอาทิงาน “สำ�ปัน ไดอารี”่ (The Sampan’s Dairy) งานศิลปะทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ เลอ เมอริเดียน เป็นบทกวีภาษาจีนทีเ่ สริมแต่งด้วย หินกรวด บ่งบอกถึงเรือ่ งราวการเดินทางของผูพ้ ลัดถิน่ ชาวจีนไปยังดินแดนไกลโพ้น และ ยังมีงานศิลปะอีกชิน้ ทีช่ อ่ื ‘อินเนอร์ เวฟ 01’ (Inner Waves 01) แถบหินพาเนลเรซิน ทีย่ กสูงขึน้ 32 เมตรและส่องสว่างด้วยแสงไฟ LED ซึง่ เป็นงานศิลปะของศิลปิน LM100 อย่าง ฮิสแฮม บาห์รชู า ซึง่ งานศิลปะเหล่านีล้ ว้ นถูกออกแบบมาเพือ่ สร้างประสบการณ์ ใหม่ไปกับโลกของ เลอ เมอริเดียน ในบรรยากาศพิเศษทีไ่ ม่เคยพบทีใ่ ดมาก่อน ถือว่าเป็น กุญแจสำ�คัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออารมณ์ความรูส้ กึ และจินตนาการ ช่วยในการเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ ของผูเ้ ข้าพัก ไปสูก่ ารเปิดใจเพือ่ รับประสบการณ์ และโลกทัศน์ใหม่


43


1

1 ห้องอาหารท่ามกลางทะเล 2 ห้องพักหรูคกู่ ลิน่ อายจีน 3 บ้านพักเป็นส่วนตัว

โดดเด่นด้วยทีพ่ กั มีสไตล์

2

3

มีหอ้ งพักทีท่ นั สมัยจำ�นวน 77 ห้อง ประกอบด้วยห้องสวีทขนาดใหญ่แบบร่วม สมัยกว่า 63 ห้อง และบ้านพักเดีย่ วอีก 14 หลัง ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ด้วยเพดานสูง หน้าต่างทีเ่ ปิดขยายได้กว้าง และห้องอาบน้�ำ กลางแจ้ง ทำ�ให้แขกผูเ้ ข้าพักสามารถสัมผัส ถึงธรรมชาติอนั งดงามรอบเกาะ พร้อมด้วยสิง่ อำ�นวยความสะดวกอันทันสมัย เช่น อินเตอร์เนท Wifi , โทรทัศน์จอ LCD ระบบเชือ่ มต่อ IPod ซึง่ จะแตกต่างกันไปตาม รูปแบบของห้องพัก 6 ประเภท ได้แก่ เวรานดาห์, เทอร์เรซ, พลันจ์ พูล และห้องสวีท ทีเ่ ชือ่ มต่อกับสระว่ายน้� ำ อีกทัง้ โอเชียน ฟรอนท์ พูล และพาวิลเลียน พูล วิลล่า ซึง่ มีสระว่ายน้�ำ ส่วนตัวและกระโจมสำ�หรับประกอบอาหาร สำ�หรับห้องอาหารทีเ่ ปิดให้บริการด้วยแนวคิดเพือ่ เรียกความสนใจผูพ้ บเห็นอาทิ ห้องอาหาร เลทเทสต์ รีชพี ี (Latest Recipe) เลาจน์ บาร์ทท่ี นั สมัยอย่าง ละติจดู

ไนน์ (Latitude 9) และพลันจ์บาร์ (Plunge Bar) ซึง่ ตัง้ อยูก่ ลาง สระว่ายน้�ำ ของโรงแรม สำ�หรับผูท้ ต่ี อ้ งการความเงียบสงบ เลอ เมอริเดียน เกาะสมุย ขอเสนอสปาระดับเวิลด์คลาสกับการบำ�บัด โดยผสมผสานระหว่างแบบโบราณกับแบบทันสมัย จุดทีน่ า่ สนใจ อีกหนึง่ จุดคือ ท่าเรือทีม่ คี วามยาว 224 เมตร ลอยอยูก่ ลางอ่าวไทย เหมาะสำ�หรับการรับประทานอาหารอย่างเป็นส่วนตัว ปาร์ตแ้ี ละ การรับรองในโอกาสต่างๆ

พร้อมเปิดประสบการณ์ได้ที่นี่!!

เลอ เมอริเดียน เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา

146/24 หมู่ 4 หาดละไม ตำ�บลมะเร็ต อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม / สำ�รองห้องพักได้ทโ่ี ทร. 077-960-888 เยีย่ มชมได้ทเ่ี ว็ปไซต์ www.lemeridienkohsamui.com

44

ขอบคุณ เลอ เมอริเดียน เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา เอือ้ เฟือ้ ภาพประกอบ


45


Eat & Drink

Text / Photo : ช้อนกลาง

ดินเนอร์สุดหรูที่

Sun Moon Star restaurant

เมือ่ ได้มาพักผ่อนที่ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุยแล้วก็ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางไปหาร้านอาหารนอกรีสอร์ทให้ยงุ่ ยาก เพราะใคร หลายคนทีม่ าเกาะสมุยแล้ว มักต้องเดินทางมาสัมผัสห้องอาหารทีแ่ สนวิเศษแห่งนี้ ตัง้ อยูบ่ นจุดสูงสุดของเนินเขาปลายแหลมหนัน หาดละไม ให้ได้สักครั้ง เนื่องจากบรรยากาศของห้องอาหารและทิวทัศน์โดยรอบ ที่สำ�คัญเรื่องของรสชาติอาหารที่ต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใคร อย่างแน่นอน ที่ห้องอาหาร ซัน มูน สตาร์ เป็นห้องอาหารที่ใหม่เอี่ยมอ่อง ตั้งอยู่ในอ้อม แขนของรีสอร์ททีม่ เี อกลักษณ์ ท่ามกลางหินงามแปลก ตาด้วยรูปทรง ส่วนภายในห้องอาหารการออกแบบ ตกแต่งสไตล์คอนเทมโพรารีผ่ สานกับดีไซน์เด่นๆ มา จากทัว่ ทุกมุมโลก กลัน่ กรองมาเป็นสไตล์เฉพาะส่วนตัว ของเจ้าของมากวิสัยทัศน์ ณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าจะได้เห็นการออกแบบภายใน ห้องอาหารสอดคล้องกับตัวรีสอร์ทได้เป็นอย่างดี ซัน มูน สตาร์ เป็นห้องอาหารเปิดโล่งหันหน้า ออกสู่ทะเล จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่าง กว้างไกล และสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น

เชฟสุรวิชิตร อุทธิยา

46

ตะวันลาลับเส้นขอบฟ้าไปอย่างช้าๆ ยิง่ ทำ�ให้ผมู้ า เยือนสามารถดืม่ ด่�ำ ความโรแมนติกได้มากยิง่ ขึน้ ส่วนพื้นที่ของห้องอาหารนั้นแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้จัดวางโต๊ะอาหารได้อย่างเป็นส่วนตัวไม่รู้สึก อึดอัด แถมยังมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบผ่าน กระจกใสบานใหญ่จากห้องที่ปรับอากาศเย็นฉ่ำ� สำ�หรับใครที่ชื่นชอบอากาศบริสุทธ์ิก็สามารถ นัง่ รับลมเย็นๆ ด้านนอกริมระเบียงได้อย่างสบาย แต่คงต้องจับจองไว้แต่เนิน่ ๆ เพราะพืน้ ทีด่ า้ นนอก มีจ�ำ นวนจำ�กัด ยิง่ อากาศดีๆ อย่างนี้ ควรสำ�รอง จองโต๊ะกันไว้ก่อนห้องอาหารสุดโรแมนติกแห่ง นี้รองรับได้ 20 ที่นั่งสำ�หรับงานค็อกเทลปาร์ตี้ ก็สามารถรองรับได้ถึง 150 ที่


1

2

เมื่อได้ที่นั่งเรียบร้อย มาถึงเรื่องอาหารที่ ถือว่าเป็นหัวใจสำ�คัญ เปิดการบริการอาหาร แบบตะวันตกและอาหารไทยหลากหลายเมนู และทีค่ ดั มาแนะนำ�เป็นพิเศษวันนีส้ �ำ หรับผูอ้ า่ น โดยเฉพาะ เริม่ ต้นกระตุน้ ต่อมอาหารด้วยอาหาร เรียกน้�ำ ย่อยตามสไตล์อติ าเลีย่ นดัง้ เดิม เป็นจาน ยอดนิยมประจำ�ห้องอาหาร แถมชาวอิตาเลี่ยน รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ “Saltim bocca alla romana” ทีม่ สี ว่ นประกอบของเนือ้ สันในลูกวัว แล่หนาพอประมาณหมักเครือ่ งเทศ กริลล์พอสุก ตัดเฉลียงให้เห็นด้านในอย่างสวยงาม ส่งกลิ่น หอมสมุนไพรอ่อนๆ รสชาติเนือ้ นุม่ ละมุนลิน้ แทบ ละลายในปาก แถมยังเสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่ง ทานกับไวน์แดงรสเลิศสักแก้ว บอกได้เลยว่า... สวรรค์แท้ๆ ตามมาด้วยซุปซิกเนเจอร์อติ าเลีย่ นแท้ทมี่ ี ชื่ อ เหมื อ นรี ส อร์ ท “Silavadee seafood soup” เสิร์ฟ มาในขนมปังก้อนกลม ประดับ ตกแต่งด้วยก้านตะไคร้เสียบหอยเซลล์อย่าง สวยงาม แถมยังหยิบจับเป็นทีค่ นได้อกี ด้วย ส่วน ตัวซุปประกอบด้วยครีมมี่ซุปที่อัดแน่นไปด้วย

หอยเซลล์ กุง้ แซลมอน ปลาหมึก และทูนา่ เสิรฟ์ มาพร้อมด้วยขนมปังอบกระเทียม และ ผักชีลาวเพิม่ กลิน่ หอมเป็นพิเศษ และเมน คอร์สอีกจานทีไ่ ม่ควรพลาด “Lamb rack with gravy rosemary & mint sauce” สันในคุณภาพดีจากประเทศออสเตรเลีย เพราะเป็นส่วนทีร่ สชาติดที สี่ ดุ หมักเครือ่ ง ปรุงจนได้ท่ี กริลล์จนได้กลิน่ หอมชวนลิม้ ลอง ทานพร้อมซอส 2 รสชาติคือ มินท์ซอส และโรสแมรี่ซอส และที่สำ�คัญเป็นแล้มป์ ทีไ่ ร้กลิน่ คาวมารบกวนใจ และยังเสิรฟ์ พร้อม กับผักปิง้ เคียงข้างบนจานเดียวกัน สำ�หรับ คนรักเนือ้ นุม่ ก็ไม่ควรพลาด “Australian beef tenderloin with port wine sauce” คัดสรรเนื้อเทนเดอลอยด์คุณภาพดีระดับ พรีเมีย่ มจากประเทศออสเตรเลีย หมักเครือ่ ง ปรุงเข้าเนือ้ พันด้วยเบคอน ราดด้วยซอส ไวน์แดง รองมันฝรัง่ เสิรฟ์ พร้อมผัก รับรอง ทานแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอน เพราะ ทัง้ หมดปรุงจากเชฟมากประสบการณ์กว่า 30 ปี “เชฟสุรวิชิตร อุทธิยา”

31

4 1 Saltim bocca alla romana 2 Lamb rack with gravy rosemary & mint sauce 3 Silavadee seafood soup 4 Australian beef tenderloin with port wine sauce

อาหารเพื่อสุขภาพหลายเมนูที่ได้ผ่านการคัดสรร ปรับรสชาติจนถูกปาก ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามโดยเฉพาะ “ผัดไทยกุ้งสด”

ที่ไม่เหมือนใคร ได้รสชาติกลมกล่อมชนิดครบรส และที่สำ�คัญกุ้งตัวใหญ่เนื้อแน่น เส้นเหนียวนุ่ม เสิร์ฟมาพร้อมผักเคียงข้างสไตล์ไทย หรือเมนูธรรมดาๆ อย่าง ผัดซีอิ้ว ราดหน้า ก็เป็นสูตรเด็ดมาจากเจ้าของรีสอร์ทนั่นเอง ที่หลายคนชิมแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อย...และห้ามพลาดเมนู “ข้าวผัดศิลาวดี” เสิร์ฟพร้อมไก่สะเต๊ะ กุ้ง หมู เป็นซิกเนเจอร์ชื่อดัง และตบท้ายด้วยของหวานไอศกรีมโฮมเมดมีมะพร้าวเนื้ออ่อนกำ�ลังดีเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ ชิมแล้วสดชื่น ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ความสุข!! ที่สัมผัสได้...

“ซัน มูน สตาร์” ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท 208/66 หมู่ 4 ตำ�บลมะเร็ต อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / สำ�รองที่นั่งได้ที่โทร +66(0)77-960-555 Fax: +66(0)77-960-055 อีเมล์ : info@silavadeeresort.com, rsvn@silavadeeresort.com หรือเยี่ยมชมที่เว็ปไซด์ www.silavadeeresort.com Facebook: Silavadee Pool Spa Resort / Twitter: @SilavadeeSamui / Instagram: @silavadeeresort / Pinterest: Silavadee

47


My Beloved Tapee

Text / Photo : ธีรภ�พ โลหิตกุล

บทจรบนความคิดถวิลถึง ไกลจากจุดยืนและแว่นตาทÄษฎี Nostalgia อันหมายถึงการโหยหาอดีต ในบรรยากาศของการถวิลหา ความเป็นส่วนตัวในโลกใบเล็กที่เราสร้างขึ้น มันยากในการเข้าถึงและหยั่งรู้ว่า โลกด้านในนั้นเป็นอย่างไร

¶ÇÔŶ֧ ˹؋Áŋͧ«Ø§ เรารู้แต่เพียงว่ารูปแบบการรับรู้ วิธีคิด หรือวิธีการได้ ประสบการณ์ชวี ติ ทีเ่ ราใช้ผลิต ปรับแต่ง ทำาความเข้าใจในเรือ่ ง เล่าส่วนตัวนั้น ทั้งหมดล้วนอยู่ในพื้นที่ความทรงจำา ไม่ว่าถวิล ถึงหรือถวิลหา พืน้ ทีข่ องความคิดคำานึงและจินตนาการ จึงเป็น แรงบันดาลใจให้เรามองเห็นความทรงจำาในวาบความคิด และ ซุ่มเสียงที่แว่วยิน...

˹؋ÁÅØ‹ÁµÒ»‚ ¨Ð´íÒàËÅ×Í·Õè¡çᵋ¼ÔÇ¡Ò ʋǹËÑÇ㨺͡ÃÑ¡ã¤ÃäÁ‹à¤Âà»ÅÕè¹á»Å§ àÁ×èÍÂÒÁ¹éíҹͧ ªÕÇÔµ¾ÕèŋͧÍÂًᵋã¹á¾ ¶ŒÒËÒ¡Ç‹ÒÃÑ¡¾Õèá·Œ ¢ÍãˌιÕè¨Í´ºŒÒ¹´Í¹ ÂÒÁ´Ö¡Çѧàǧ ä´ŒÂÔ¹àÊÕ§à¾Å§¨Ñ¡¨Ñè¹àÃäà ¾ÍÃØ‹§Í⳷Ѷ֧à¤Õ¹«ÒàËç¹Ë¹ŒÒºÑ§Íà ¹éíÒà˹×ÍàªÕèÂÇ¡ÃÒ¡ ¾Õè¨íÒµŒÍ§¨Ò¡´ŒÇÂã¨ÍÒÇó ¾ÕèÍÂÒ¡¨Ð¨Í´á¾¹Í¹ ᵋ¢ÍÅÒ¡‹Í¹ºŒÒ¹´Í¹Âѧä¡Å á¾àÍ×èÍÂÅÍÂÁÒ ÂÒÁʹ¸ÂÒ¢ŒÒ¨Ð¨Í´¹Í¹ä˹ µ¡¤èíÒÃèíÒäà Áͧ´Ùáʧä¿Êͧ¿Ò¡ÊÅ͹ µ¡´Ö¡Ë¹ÒÇ㨠¨ÐàËÅÕÂÇ¡Í´ã¤Ãá·¹¼ŒÒË‹Á¹Í¹ àÁ×è;Õè¶Ö§ºŒÒ¹´Í¹ ¨Ð«×éͷͧËÁÑé¹ÁÒ½Ò¡¢ÇÑÞ㨠ᵋ¨Í´ºŒÒ¹´Í¹ÁÔä´ŒÍÒÇóà¾ÃÒÐä´Œà§Ô¹ÁÒ à·ÕèÂÇàµÃ‹àÎÎÒ ä´Œä»¾ºË¹ŒÒáÁ‹ÊÒǪÒÇ¡Ãا ÁÒ¾Ù´¨ÙŽ¨Õë à¾ÃÒÐÃٌNjҾÕè໚¹Ë¹Ø‹Áŋͧ«Ø§ ¡ÅÔè¹µÑÇËÍÁ¿Ø‡§ ¾Õè˹؋Áŋͧ«Ø§ÂѧàËÅ×ÍᵋµÑÇ »†Ò¾§´§´Í¹ ¼ÙŒËÞÔ§§ÒÁ§Í¹äÁ‹à¤Â¨Õº¼ÙŒªÒ à¨ÍáÅŒÇÅÇ´ÅÒ ã¤ÃàË繧Á§Ò¡ѺáÁ‹·Ù¹ËÑÇ à¢ŒÒã¡ÅŒËÍÁ©Ø à¸ÍªÍºÂ×¹¤Ø¡ѹµÑǵ‹ÍµÑÇ Å×ÁÃÙŒ´ÕªÑèÇ áÁ‹ª‹Í´Í¡ºÑÇÅÙ¡¼ÑÇà¸ÍÂѧ µŒÍ§¡ÅѺ´§´Í¹ ¨ÐËÁÑ鹧ÒÁ§Í¹àË繨ÐäÁ‹ÁÕËÇѧ à¨çºáÅŒÇÇѹËÅѧ¨ÐäÁ‹¢Í§¿˜§ÅÔé¹ÊÒǪÒÇ¡Ãا ËŧáÁ‹·Ù¹ËÑÇ ¾Õ赌ͧËÁ´µÑÇáÅŒÇ˹؋Áŋͧ«Ø§ ¶Ö§ºŒÒ¹´Í¹¹Í¹ÁØŒ§ ¾Õè˹؋Áŋͧ«Ø§àËÅ×Íᵋ¤‹Òöä¿

48

เจ้าของเสียงร้องเพลง “หนุ่มล่องซุง” เป็นสาวทอมบอย เสียง เล็กแหลมใส มีเงาเสียงของตัวเอง ชือ่ ของเธอ สาลิกา กิง่ ทอง (สาริกา ล้าำ เลิศสกุล) มีชอื่ เล่นว่า ติวë เพลงนีส้ ดุ ฮิตติดอันดับเมือ่ 30-40 ปีกอ่ น เป็นรองก็แต่เพลง “แตŽวจŽา” ที่กระฉ่อนไปทั้งปักษ์ใต้ สาลิกา กิ่งทอง เป็นลูกสาวของนายหนังตะลุงชื่อดังชาวชุมพร “จูเลีย่ ม กิง่ ทอง” ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี 2535 คนแต่งเพลงผูเ้ ป็นพ่อ แต่งเพลงแล้วชักปากให้ “อ้ายกาเหว่า” ตัวตลก ชูโรงเป็นคนร้องในการแสดงหนังตะลุง หลายเพลงแต่งขึ้นบนโรงหนัง จึงไม่แปลกทีเ่ พลงส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็นแบบกลอนหนังทีเ่ รียงเรือ่ ง เรียงตับตัวละครเริ่มจากต้นไปจนจบ มีบางเพลง (นิราศรักพุมเรียง


จูเลีย่ ม กิง่ ทอง นายหนังตะลØงชือ่ ดังชาวชØมพร Èิลปนแห่งชาติสาขาÈิลปะการแสดง (หนังตะลØง) ป‚ 2535

1

สุราษฎร์แห่งความหลัง หนุม่ ล่องซุง) มีลกั ษณะ โหยหา ถวิลถึงมิติพื้นที่ของจังหวัดชุมพร – สุราษฎร์ธานี ซึง่ น่าจะมาจากการขึน้ ล่องตระเวน แสดงหนังตะลุงในย่านนั้น เนื้อหาส่วนใหญ่ใน บทเพลงแสดงถึงความรัก ความผูกพันประสา หนุม่ สาว ตามปากชาวบ้านทีว่ า่ นายหนังเสียงดี ส่วนมากเจ้าชู้ มากเมีย ในยุคทรานซิสเตอร์เมื่อ 30-40 ปีก่อน นักจัดรายการวิทยุต้องหาเพลงเพราะๆ มาเปิด เอาใจแฟนเพลง รายการไหนเปิดเพลงถูกใจ ก็จะมีคนจดหมายมาขอเพลงมาก ซึ่งจดหมาย เหล่านัน้ จะเป็นหลักฐานอย่างดีสาำ หรับสปอนเซอร์ ในการพิจารณาสนับสนุนรายการ นักร้องทีด่ งั ได้ ต้องร้องดี เสียงดี สวยหรือหล่อไม่สาำ คัญ เพราะ ไม่เห็นหน้า ฟังเอาแต่เสียง ต่างจากยุคนีท้ นี่ กั ร้อง ต้องหล่อ ต้องสวย ร้องเพลงฟังไม่รู้เรื่องก็ดังได้ นายหนังจูเลี่ยมแต่งเพลงสำาหรับผู้ชายให้ ลูกสาวในมาดนักร้องชาย และยังทำาหน้าทีค่ วบคุม การร้องของลูกสาวเองด้วย ยอดจำาหน่ายแผ่น เสียงแสดงถึงการได้รับความนิยมอย่างกว้าง ขวาง เนื้อเพลงส่วนใหญ่สะท้อนความเป็นอยู่ ของชาวภาคใต้ ใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย แต่มี ไพเราะด้วยสัมผัสคล้องจองตามแบบฉบับลูกทุง่ อาศัยถ้อยคำาและสำานวนท้องถิน่ แฝงข้อคิดตาม คติแบบกลอนหนัง สร้างความตืน่ ตัวให้กบั วงการ เพลงลูกทุ่งในยุคนั้น วงดนตรีลกู ทุง่ สาลิกา กิง่ ทอง เดินสายแสดง ไปทัว่ ปักษ์ใต้ ด้วยรูปลักษณ์ทอมบอย เธอใช้ผา้ พัน ทรวงอกเพือ่ ปิดบังสัญลักษณ์ความเป็นสตรีเพศ

1 สาริกา กิง่ ทอง ãนขณะแต่งตัวเปšนชาย 2 ภาพสาริกา กิง่ ทองãนวัยเดçก 3 อัลบัม้ เพลงลูกทØง่ กÖง่ ÈตวรรÉ ของสาริกา กิง่ ทอง 4 วงดนตรีของสาริกา กิง่ ทอง แต่งตัวเป็นชาย แต่เสียงร้องกระเดียดไปทางหญิง แต่ใน ที่สุดก็เป็นที่เปิดเผยว่า เธอเป็นผู้หญิง น่าเสียดายทีส่ าลิกา กิง่ ทอง อายุสนั้ เธอจากโลกนีไ้ ป ด้วยโรคมะเร็งเต้านม (2540) เสียชีวติ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี เพลง “หนุ่มล่องซุง” ฉายภาพได้ชัดเจนถึงแม่น้ำา ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ผ่านหัวใจว้าเหว่และครึกครืน้ ของชายหนุม่ บทเพลงได้บนั ทึกสถานที ่ แฟชัน่ ความนิยม ของผูค้ น เหตุการณ์ และความแตกต่างระหว่างสังคมเมือง และชนบทได้อย่างดี

โลกสวยงามด้วยความรัก ความหวัง และชีวิตรันทด ก็ปราก¯ความงดงามอยูเ่ สมอ ด้วยอารมณ์ถวิลหา สาลิกา กิ่งทอง

3

2

4

49


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุ²ิ อดุลย�นุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิช�ก�ร สมเด็จพระพี่น�งเธอเจ้�ฟ้�กัลย�ณิวั²น�ฯ)

ฉบับที่ 18

½ีมือก�รปัœนตุ๊กต�หิมะของผมกับเพื่อนๆ

50

LET IT SNOW!

หิมะเกิดจากละอองน้าำ รวมตัวกันในชัน้ บรรยากาศ ที่มีอุณหภูมิต่ำากว่า 0 องศาเซลเซียส และตกลงมา คล้ายๆ กับฝน ในสภาวะความชืน้ ต้องเหมาะสม อยูใ่ น รูปผลึกน้ำาแข็งจำานวนมาก เรียกว่า เกล็ดหิมะ หิมะมี เนือ้ หยาบเป็นเกล็ด มีโครงสร้างทีก่ ลวง จึงมีความนุม่ เมื่อสัมผัส ปีนี้หิมะตกหนักที่สหรัฐอเมริกา อุณหภูมิ - 30 ถึง -40 องศาเซลเซียส ถ้าเมืองไทยมีหิมะตก คนทัง้ ประเทศคงตืน่ เต้น มาเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน มีการเล่นสกี มีลานสเก็ตน้าำ แข็ง แต่วถิ ชี วี ติ ความเป็น อยูต่ อ้ งเผชิญกับอากาศหนาว การเกษตรพืช ผัก ผลไม้ ส่วนใหญ่ไม่ใช่พชื เมืองหนาว คงได้รบั ผลกระทบ สัตว์ ต่างๆ ดำารงชีวิตอยู่ไม่ได้ ผมได้พูดคุยกับชาวต่างชาติ หลายคนบอกว่า เมืองไทยน่าอยูเ่ พราะมีชายหาดสวย ทะเล แสงแดด อาหารและวัฒนธรรมที่ดีงาม


ข้อดีของหิมะ คือสวยและสนุกเมือ่ ออกจากบ้านมาเล่นหิมะกัน ข้อเสียของหิมะ คืออากาศ หนาวมาก การเดินทางลำาบากแม้กระทัง่ การเดินและขับรถ ถ้าหิมะตกใหม่ๆ จะปกคลุมขาวไปหมด จะมองไม่เห็นเลนถนนต้องเดาๆ กันไป ขับช้าๆ เพราะหิมะมันลื่นมาก ไม่จำาเป็นผู้คนก็ไม่อยาก ออกจากบ้านกันหรอกครับ ยกเว้นเด็กๆ ที่ชอบมาก อากาศหนาว หิมะตก คนอยูใ่ นบ้านทำากิจกรรมภายในครอบครัว แล้วก็อา่ นหนังสือกันเยอะมาก ถ้าเด็กไทยอ่านหนังสือเพิม่ ขึน้ จะได้มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้ เพือ่ นำามาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติตอ่ ไป ช่วยกันหน่อยนะครับ

ก�รเดินท�งลำ�บ�กเพร�ะมีหิมะตก

ต้นไม้ไร้ใบแต่ยังมีชีวิตอยู่

พ่อแม่ลูกกำ�ลังเล่นหิมะด้วยกัน

·Õè¾Ñ¡ËÃÙ ªÁÇÔÇ·ÐàÅ AT SEA CONDO KRABI www.airbnb.com/users/show/8252759 สนใจติดต่อที่ atsearental@gmail.com 089-474-2468 (ลด 10 - 30%)

51


Health Care

Text / Photo : สุจิตร� ก่อกิจไพศ�ล โรงพย�บ�ลสุร�ษฎร์ธ�นี

กลับม�อีกแล้วหวัดใหญ่ 2009 ปัจจุบันจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจากเมื่อหลาย สิบปีก่อนมากมาย มนุษย์สามารถคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ มา ใช้ในชีวิตประจำาวันได้มากขึ้น การสื่อสารกว้างไกล การเดิน ทางสะดวก สามารถบินลัดฟ้าไปหากันได้ในเวลาไม่นาน ทุกวัน ที่เรานั่งดูข่าวทางโทรทัศน์ หรือข่าวทาง Social Media เรา จะเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม อากาศหนาวมาก ในช่วงหน้าหนาว ฝนตก น้ำาท่วม เกิดลมพายุ แผ่นดินไหว ไฟป่า อากาศร้อนขึ้นเนื่องจากภาวะเรือนกระจก สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำามือมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชั้น บรรยากาศ อากาศเปลีย่ น ส่งผลให้เชือ้ โรคมีพฒ ั นาการ โรค แปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย เราคงจะจำากันได้ว่า เมื่อหลายปี ก่อนมีข่าวครึกโครมเรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

52


53


หลีกเลี่ยงการเข้าไปในฟาร์ม บริเวณที่มีการฆ่าหรือบริเวณที่มีการปนเปื้อนของมูลสัตว์ ควรล้างมือบ่อยๆ รับประทานไข่ ที่ปรุงสุก รวมทั้งไม่คลุกคลีกับผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดอักเสบ

A H5N1 ส่งผลให้มีการสูญเสียชีวิตทั้งสัตว์ และมนุษย์ทั่วโลก เป็นจำ�นวนไม่น้อย จนกระทั่งได้มีการคิดค้นพัฒนาวัคซีนป้องกัน โรคออกมา หลังจากนั้นข่าวในบ้านเราก็เงียบหายไปพักหนึ่งจนเรา เกือบลืมไป มาตอนนี้มันกลับมาระบาดอีกครั้ง ทั้งสายพันธุ์เก่า และสายพันธุ์ใหม่ คือสายพันธุ์ A H7N9 มีรายงานจากองค์การ อนามัยโลกว่าในปี 2556 จนถึง เดือนมกราคม 2557 มีผู้ป่วยแล้ว ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเรา และมีผู้ป่วย เสียชีวิตด้วยมากสุดในประเทศจีน ส่งผลให้มีการฆ่าไก่เพื่อทำ�ลาย เชื้อไวรัสนี้เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งเชื้อโรคนี้อาจแพร่ไปทั่วโลกอีกครั้ง บ้านเราจึงมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีผปู้ ว่ ยไข้หวัดนก เพราะมีการระบาด ในประเทศเพือ่ นบ้านใกล้เคียง โอกาสมีมากทีเ่ ราจะสัมผัสโรค สัตว์ปกี

54

ทีต่ ดิ เชือ้ สิง่ แวดล้อมทีป่ นเปือ้ นเชือ้ เนือ่ งจากการเคลือ่ นย้ายไก่ ผลิตภัณฑ์ ของไก่เพื่อการค้า การย้ายถิ่นของฝูงนก และการเดินทางของนักท่องเที่ยว ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัย ซึ่งเราต้องเฝ้าระวัง ดังนั้น ในช่วงการระบาดนี้ จึงมีคำ�แนะนำ�สำ�หรับหลายท่านที่กำ�ลังจะเดินทางไป ต่างประเทศ ให้หลีกเลีย่ งการเข้าไปในฟาร์ม การสัมผัสกับสัตว์ปกี ในตลาดสด ค้าสัตว์ปีก การเข้าไปในบริเวณที่มีการฆ่าหรือบริเวณที่มีการปนเปื้อน ของมูลสัตว์ ควรล้างมือบ่อยๆ รับประทานไข่ที่ปรุงสุก รวมทั้งไม่คลุกคลี กับผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดอักเสบ ถ้ามีอาการคล้าย ไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ หอบ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และเคยสัมผัส สั ต ว์ ปี ก หรื อ ผู้ ป่ ว ยปอดอั ก เสบ ให้ ไ ปพบแพทย์ พ ร้ อ มแจ้ ง ประวั ติ ก าร สัมผัสโรค และประวัติเดินทางไปต่างประเทศ - หลีกเลี่ยงการสัมผัส สัตว์ปีกโดยตรง หากจำ�เป็นต้องสัมผัสควรสวมเครื่องป้องกัน ล้างมือให้ สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล โดยถูให้สะอาดทั้งฝ่ามือ หลังมือ และตามซอกนิ้ว รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยสัตว์ปีกที่สุกแล้ว และหากมี สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร สาธารณสุข หรือปศุสัตว์เพื่อเฝ้าระวังโรค จำ�ง่ายๆ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และความสะอาดจะช่วยเราได้ หากต้องไปในที่ๆ มีคนหนาแน่นหรือไปในที่ๆ เราคิดว่าอาจมีการแพร่ กระจายเชื้อ หรือเราเป็นหวัดเอง ควรอย่างยิ่งต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลอื่น หรือบุคคลอื่นอาจติดเชื้อจากเรา ดังนั้น หากท่านป่วยเป็นไข้หวัดและไปโรงพยาบาลต้องแจ้งพยาบาลด้วยว่าท่านเป็น ไข้หวัด พยาบาลจะมอบหน้ากากอนามัยและมีชอ่ งทางพิเศษให้ทา่ นได้ตรวจ รักษา หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ หากมีรีบพบแพทย์ทันที ถึงเวลาแล้วหรือ ยังที่มนุษย์เราจะหยุดเบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

วันนีข้ อแนะนำ�อาหารอิสลามภายใต้ชอื่ ภัตตาคาร “ม๊ะดูบ”ี ซึง่ เป็นร้านอาหารอิสลามทีย่ งิ่ ใหญ่ดว้ ยคุณภาพ ทัง้ นีเ้ พราะอาหารทีน่ บี่ รรจงคิดค้นสูตรจาก รุน่ สูร่ นุ่ จากอำ�เภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และด้วยการปรุงอย่างพิถพี ถิ นั ทุกเมนูซงึ่ ผ่านการคัดกรองมาเพือ่ นำ�เสนอสิง่ ทีด่ แี ก่ลกู ค้า ร้านนีม้ คี ณ ุ อรญา ฮารุดีน ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเจ้าของและผู้จัดการร้าน โดยมีพี่สาวรับหน้าที่สุดยอดกุ๊กฝีมือเยี่ยมและทีมงานวัยหนุ่มสาว ทำ�ให้อาหารแต่ละจานของร้านนี้ล้วน อร่อยน่ารับประทานเต็มพิกัด ร้านแบ่งพื้นที่เป็นสองชั้นจึงสามารถรองรับแขกได้สูงสุดถึง 150 คน ที่นี่มีรายการอาหารอิสลามที่มากมาย ผู้เขียนขอแนะนำ� บางเมนูเท่าที่เนื้อที่จะอำ�นวยนะครับ

ม๊ะดูบี

อาหารอิสลามเลิศรส ขอเริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน้ำ�ย่อย “สลัดแขก” จานนี้สำ�หรับผู้รื่นรมย์รสชาติของผักซึ่งแซมด้วย กุง้ เต้าหูแ้ ละไข่ตม้ ราดด้วยน้�ำ ซอสปรุงพิเศษสูตร เฉพาะเห็นไข่ต้มผ่าครึ่งประดับในจานวางเคียง กับผักมาเป็นชุดชวนให้จินตนาการราวกับอยู่ใน สวนดอกไม้งดงามด้วยแสงตะวันฉาย... ตามด้วย อาหารคู่บ้านคู่เมืองของชาวมุสลิมอย่าง “ข้าว หมกแพะ” เมล็ดข้าวสีเหลืองอบกรุ่นด้วยกลิ่น เครื่องเทศเคียงข้างด้วยเนื้อแพะชิ้นใหญ่ๆ ชวน กินเป็นที่สุด ประดับด้วยเครื่องเคียงและน้ำ�จิ้ม ส่งกลิ่นละมุนหอมกรุ่นรวยรินสะกดหัวอกหัวใจ ให้สนั่ คลอน ถัดมาเป็น แกงมัสมัน่ แกงเนือ้ แพะ ผสมผสมคลุกเคล้าเครื่องปรุงที่ซับซ้อน ชิ้นเนื้อ แต่ละชิ้นตัดพอดีคำ�คลุกเคล้าให้น้ำ�แกงแทรกเข้า เนือ้ จนชุม่ นุม่ เมือ่ กินกับข้าวสวยอุน่ ๆ ก็อาจเหมือน โดนเวทมนต์ให้ลมื สรรพสิง่ ไปได้ชวั่ ขณะ ถัดมาอีก รายการคือ “ซุปหางวัว” อาหารประเภทต้มยำ�นี้ หากินยากไม่เบา น้�ำ ซุปทีต่ ม้ จนเนือ้ นุม่ ชวนกินปรุง คลุกเคล้าด้วยเครื่องแกงสูตรเฉพาะตัวดูเหมือน น้ำ�ต้มยำ� แต่เป็นต้มยำ�ที่เรียกได้ว่ามันสะเทือน อารมณ์ความหิวเป็นที่สุด

“ม๊ะดูบี”

รายการอาหารอย่าง เนือ้ แพะตุน่ ยาจีน ทีค่ ดั มาเฉพาะเนื้อส่วนที่น่ากินเป็นที่สุดเนื้อเป็นชิ้น คลุกเคล้าเครื่องแกงยาจีนสูตรเฉพาะ ยามลิ้มชิม รสย่อมสัมผัสกลิ่นอายจากสมุนไพรกล่าวได้ว่า คลุกเคล้าได้ที่สรรพสิ่งสรรพรสกลายเป็นหนึ่ง เดียวคือความอร่อยอย่างลงตัว สำ�หรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบ โรตีทางร้านก็โรตีหลากหลายเช่น โรตีแกง โรตี มะตะบะ โรตีซฟี ดู้ โรตีกล้วย โรตีไก่หยอง เรียก ว่ามีเป็นชุดให้เลือกแต่ละเมนูรับรองความนุ่ม อร่อย ส่วนเมนูอื่นๆ อีกมากมายคงต้องตามไปดู ที่ร้านแล้วละครับ ร้านนี้ได้รับหนังสือรับรองฮาลาล แน่นอนว่า ได้ดำ�เนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลัก ศาสนาอิสลาม นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติบตั รรับรอง มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพือ่ การท่องเทีย่ ว ระดับ 4 ดาว อีกด้วย อย่าลืมแวะไปสัมผัสอาหาร อิสลามหลากหลายเมนูกันนะครับรับรองว่าถูกใจ ทุกๆ คน

102/66-67 ถนนโฉลกรัฐ (แยกจากเลี่ยงเมืองประมาณ 500 เมตร) หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-607-633, 086-948-4334 ร้านเปิดให้บริการทุกวันช่วงเวลา 07.00 น. – 19.00 น. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปสอบถามได้ครับ

56


Directory สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ศาลากลางจังหวัด 077-272-926 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-284-971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 077-272-941 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 077-272-513 เทศบาลเมืองท่าข้าม 077-311-833 สำ�นักงานอัยการ 077-281-379 สำ�นักงานจังหวัด 077-282-175 เรือนจำ�จังหวัด 077-283-104 สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 เขื่อนรัชชประภา 077-240-740-5 สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 077-274-811-7 เขตพื้นที่การศึกษา 11 077-288-801 ศูนย์มะเร็งภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-211-625-8 สรรพากรอำ�เภอ 077-272-259 สำ�นักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี 077-355-422-3 สถานีตำ�รวจเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095 ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-272-013 สำ�นักงานประปา 077-200-348 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 077-283-939 ห้องสมุดเทศบาล 077-210-221 สำ�นักงานปลัดเทศบาลนครฯ 077-272-513 สำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬา 077-283-612 ตำ�รวจท่องเที่ยว 1155

ธนาคาร

กรุงเทพ (สุราษฏร์ธานี) กรุงเทพ (ชนเกษม) กรุงเทพ (เซ็นทรัลฯ) กรุงเทพ (บิ๊กซี) กรุงเทพ (โลตัส) กสิกรไทย (สุราษฏร์ธานี) กสิกรไทย (โคลีเซี่ยม) กสิกรไทย (โลตัส) กรุงไทย (สุราษฏร์ธานี) กรุงไทย (ศาลากลางจังหวัด) กรุงไทย (โลตัส)

077-282-906 077-281-297 077-602-723-4 077-600-142-3 077-221-264 077-272-200 077-910-035 077-910-056-60 077-281-830 077-289-117 077-221-264

ศูนย์บริการขายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ บริษัท บ้านดอนปิยะคาร์ส จำ�กัด 077-295-050 บ้านดอนปิยะกลการ 077-218-888 บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำ�กัด (นิสสัน) 077-221-222 ฟอร์ด 077-273-449 มาสด้า สุราษฎร์ธานี 077-600-109 คูโบต้า 077-269-241 มิตซูบิชิ 077-285-046 บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำ�กัด 077-218-218 ทาทามอเตอร์ 077-295-050 นิสสัน 077-200-560-3 ฮอนด้า ออโต้โมบิล 077-224-777 ศุภกิตติ์มอเตอร์ 077-286-827 ดรีมคาร์ ประดับยนต์ 077-281-505

คลินิกแพทย์ / สถานเสริมความงาม

เอเวอร์กรีนคลีนิก 077-284-078 จันทรัตน์คลินิก 077-273-883 SLIM UP CENTER 077-602-728-9 อนุตราคลีนิก 077-205-986 คลีนิกหมอลาวัลย์ 077-273-777 บวรการแพทย์ 077-285-485 คลีนิกหมอวิโรจน์-สุภาพร 077-283-088 คลีนิกหมอมานิตย์ 077-281-271-2 ปันสุขคลีนิก 077-281-855 คลีนิกหมอวิไลพร 077-285-772 คลีนิกหมอเกษม 077-285-360 คลีนิกหมอฉัตรชัย 077-281-201 บรอง เดย์ สปา เซ็นทรัลสุราษฎร์ฯ 077-962-620 ไบโอนาโนเฟส 077-216-418 คริสตี้ฟรองซ์ สาขาสุราษฎร์ธานี 077-210-299

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลเวียงสระ มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์กู้ชีพตาปี

โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

077-284-700 077-285-701-5 077-429-500 077-282-520 077-311-385 077-369-098 077-387-086 077-341-415-6 077-359-384 077-244-518-9 077-371-400 077-421-399 077-377-034 077-431-190 077-389-111 077-381-167 077-391-117-8 077-397-041 077-399-084 077-295-046-7 077-367-075 077-361-283 077-272-328 077-206-487

อำ�เภอเมือง

โรงแรมร้อยเกาะ โรงแรมแก้วสมุย คอนโด วาสนา ซิตี้ คอนโด แสนสิริ

อำ�เภอเกาะสมุย

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์วิลล่า วิมานบุรี พร้อมสุขรีสอร์ท ท้องตะเคียนรีสอร์ท แฟร์เฮ้าท์ บีช รีสอร์ท นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique resort

อำ�เภอบ้านตาขุน

ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท โรงแรมดาหลา เขื่อนเชี่ยวหลาน

077-201-150-8 077-219-456 086-949-3339 1685 077-230-500 077-424-020 077-256-111 077-960-439-40 077-230-978 077-422-255-6 077-422-407 077-424-420 077-913-050 077-242-555-9

อำ�เภอเกาะพะงัน

โรงแรมดีไลน์รีสอร์ท 077-375-527 แอนด์ เรสเตอรอง โรงแรมพะงันบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-481 สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-055-6

อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 077-272-300 077-355-351-2 077-275-860-1 077-200-198 077-272-427 077-272-061 077-272-572 077-311-999 077-272-334 077-273-428-9

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 077-282-001 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077-272-168 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 077-221-673 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 077-212-404-5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 077-288-360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 077-913-333 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สฎ.) 077-355-040

บริษัททัวร์ / ขนส่ง / โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี การบินไทยสุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี เรือเร็วลมพระยา ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ : สุราษฎร์ธานี : ดอนสัก : เกาะสมุย กรุงสยามทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ พันทิพย์ สมบัติทัวร์ พะงันทัวร์ สมุยทัวร์

โรงแรม / ที่พัก / คอนโด

077-441-230 077-311-213 077-272-610 077-441-196 077-441-275-6 077-441-137 077-200-032-3 077-200-932-33 077-489-999 077-471-206-8 077-275-060-2 077-251-555 077-426-000-2 077-286-506 077-272-243 077-273-050 077-272-906 077-273-666 077-205-799 077-282-352

โรงแรมใจดีรีสอร์ท

เกาะเต่า

Ban’s Diving Resort ซีเชลล์ รีสอร์ท ดุสิตบัญชารีสอร์ท แอนด์ สปา Sensi paradise Beach resort ตาโต๊ะ ลากูนรีสอร์ท เกาะเต่ารีสอร์ท ทิพย์วิมานรีสอร์ท

ร้านอาหาร / Coffee

ร้านบายเชฟ ลัคกี้ ภัตตาคาร ร้านอาหารเคียงเล Gold Camel Tea & Coffee ริเวอร์ไซด์ซีฟู้ด อีสานเรือนหลวง ซารัง ครัวณิชา ระแนงน้ำ� ข้าวแกงนครฯ ปานโภชนา ปากน้ำ�ลำ�พู 1 บ้านผัก กรีนเฮาส์ บ้านปลายคลอง ร้านครัวหน้าเขา

อื่นๆ

องค์การโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี True Shop (ถนนราษฎร์อุทิศ) 3 BB (ถนนชนเกษม) เสือโมบาย เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิริสินพลาซ่า ยังนำ�เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม (บจก. ดีเอฟแอล) สุราษฏร์ประตูม้วน SURAT SQUARE บริษัท เพชรศรีวิชัย บริษัท นิวไบโอดีเซล ท่าเรือ พี.เค

075-711-680 077-456-063 077-456-299-300 077-457-098 077-456-244 077-456-192 077-456-133 077-456-409 081-285-5298 077-273-267 077-255-243 077-204-234 077-203-055 077-219-795 077-273-198 077-292-913 077-311-109 086-952-9354 077-312-848 077-285-120 077-205-739 077-282-214 077-292-851 085-782-5266 077-282-404 077-217-152 077-960-999 077-217-058 077-963-555 077-288-888 077-600-555 077-272-555 077-205-409 081-396-4535 077-225-124-5 077-225-124-5 077-275-282


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic หลายๆ คนคงเคยมีแผลในช่องปาก ทำ�ให้ปวด แสบ ทานอาหารได้ลำ�บาก หรืออาจจะถึงขนาดมีไข้ได้เลยเดียว จริงๆ แล้วแผลในช่องปากมีด้วยกันหลายแบบ มีสาเหตุได้ต่างกัน แต่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือ แผลร้อนใน โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-45 ปี ซึ่งแผลมักเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อบุของผิวช่องปาก อาจเกิดเพียง หนึ่งแห่งหรือหลายแห่งก็ได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วอาจทำ�ให้เจ็บปวดมาก

สาเหตุของการเกิดแผลร้อนใน

1. อาจเกิดจากความผิดปกติของระบบ ภูมิคุ้มกัน 2. ความเครียด 3. ดื่มน้ำ�น้อย 4. พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก 5. กรรมพันธุ์ 6. ภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะขาด ธาตุเหล็ก โฟเล็ต หรือวิตามินบี 12 7. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนผู้หญิง ก่อนมีประจำ�เดือน 8. เป็นโรคกรดไหลย้อน อีสกุ อีใส โรคมือ เท้าและปาก เจ็บคอ

ลักษณะและอาการของแผลร้อนใน

แผลร้อนในมีลกั ษณะเป็นวงกลมหรือวงรี มักพบบริเวณเยือ่ เมือกด้านริมฝีปาก ด้านแก้ม กระพุงแก้มและขอบของลิ้น มีขนาดเล็ก 2 มิลลิเมตร – 8 มิลลิเมตร ทำ�ให้มีอาการ แสบเจ็บ มีความเจ็บปวดเมื่อรับประทาน อาหารหรือพูด แผลร้อนในในปากไม่เป็น อันตรายแต่จะทำ�ให้รู้สึกไม่สบาย รำ�คาญ ยิ่งเวลาที่คุณกิน ดื่ม หรือแปรงฟัน แผล ร้อนในในปากจะหายได้เองใน 10-14 วัน

การรักษาแผลในปาก

1. ใช้น�้ำ เกลือบ้วนปาก เพือ่ ลดอาการเจ็บ และอาการอักเสบ 2. หลีกเลีย่ งอาหารรสจัด เช่น อาหารเค็ม

58

แผลในช่องปาก อาหารทีม่ รี สเปรีย้ วและเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ 3. รับประทานยาแก้ปวดหรือยาต้านอักเสบ 4. ใช้สารสเตียรอยด์ชนิดป้ายปากเพื่อทา ที่แผล มีขายตามท้องตลาด ป้ายยาที่แผลจะ ทำ�ให้หายเร็วขึ้น 5. ยาป้ายทีผ่ สมยาชา ป้ายก่อนรับประทาน อาหารเพื่อลดอาการเจ็บแสบ

วิธีป้องกัน

แผลร้อนในเป็นสัญญาณเตือนว่าภูมิคุ้มกัน ของร่างกายลดลง ควรดูแลตัวเอง ให้แข็งแรงและพักผ่อน 1. รับประทานอาหารให้เหมาะสม และครบหลักโภชนาการ 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำ�ลังกายในทีแ่ จ้งและใน ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เป็นประจำ� 3. จัดการลดความเครียดในชีวติ ประจำ�วัน 4. รักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาด

5. ดืม่ น้�ำ ให้เพียงพอ ดืม่ น้อยแต่ดมื่ บ่อยๆ 6. ตรวจสุขภาพฟันทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ แน่ใจว่าฟันของคุณมีสุขภาพดี 7. ใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม เพื่อลด การกระแทกกับแผล แผลร้อนในจะหายได้เองไม่เกิน 14 วัน ถ้าเป็นแผลนานเกิน 3 สัปดาห์และมีอาการ เจ็บปวดมากและอักเสบมากขึ้น ก็ควร ไปปรึกษาทันตแพทย์


Diary

Text / Photo : ที.ประช�ชื่น

60


หนึ่งในเซเลบริตี้คนดัง สาวเปรี้ยวแห่งวงการไÎโซÏ ต้องมีชื่อคุณเมย์–เมย์ริสสรา จันทรรัตน์ ติดโผอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน เพราะทุกครั้งที่ออกงาน เป็นต้องสะกดทุกสายตาให้หันมาจับจ้องได้อย่างไม่ยาก โดยเ©พาะเรื่องการแต่งตัวที่ ไม่เป็นสองรองใคร โดดเด่นด้วยสีสันอย่างมีสไตล์ในทุกธีมคอนเซ็ปต์ จนมีÀาพคุณเมย์สวยๆ ปรากฎอยู่บนหน้าข่าวสังคม อยู่เสมอ

หลงรัก เก�ะพะงันกับเซเลบริตี้คนดัง

เมย์-เมย์ริสสร� จันทรรัตน์ เมื่อผมมีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าสำาหรับคุณสุภาพสตรี “ยาสตรี ตราโหรทศพรโอส¶” ทีห่ า้ งสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จึงไม่พลาด เรียนเชิญคุณเมย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสุข ความทรงจำา และประทับใจกับการเดินทางท่องเที่ยวลงในคอลัมน์ Dairy ฉบับนี้ แต่กอ่ นทีจ่ ะไปถึงเรือ่ งท่องเทีย่ ว คุณเมย์เผยถึงความชอบส่วนตัว เรื่องแฟชั่น เรื่องการแต่งตัวว่า เป็นสิ่งที่คุณเมย์รักมากที่สุด ดังนั้น การออกงานทุกครัง้ จึงต้องแต่งตัวให้เข้ากาลเทศะ หรือให้เข้ากับธีม คอนเซ็ปต์ของงาน ชนิดที่เรียกว่า เปˆะ!! และคุณเมย์ยังได้ทำางาน ด้านแฟชัน่ ทีร่ กั อีกด้วย โดยเป็นเจ้าของธุรกิจเสือ้ ผูช้ าย ชือ่ แบรนด์วา่ “เดอะบอดีแ้ มนชçอป” และกำาลังศึกษาปริญญาเอกด้านแฟชัน่ สาขา ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย ส่วนเรื่องท่องเที่ยว คุณเมย์เล่าไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เปื้อนอยู่ บนใบหน้าตลอดเวลาว่า “เกาะพะงัน” เป็นเกาะทีส่ วย...มีหาดทราย สวย เงียบและสงบ ตอนไปก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะต้องนั่งเรือ เฟอรี่ คลื่นสูงมาก จำาได้ว่าเป็นทริปที่ไปร่วมงานแต่งงานของหลาน ชาย ได้ไปพักอยู่ที่รีสอร์ทของหลาน ที่ตั้งอยู่บริเวณหลังเกาะพะงัน ก็เรียกได้ว่า เป็นเกาะที่มี 2 บรรยากาศคือ ด้านหน้าเกาะมีความ เจริญ มีงานปาร์ตี้สนุกสนาน ส่วนหลังเกาะ มีความเงียบสงบและ มีธรรมชาติที่สวยงาม เรียกได้ว่า ได้ไปหาความแปลกใหม่ของชีวิต ตื่นเช้ามาก็พบกับบรรยากาศดีมาก ทานอาหารเช้ากับวิวทะเล ที่ร้านอาหารริมหน้าผา แล้วก็ไปดำาน้ำา ส่วนช่วงเย็นๆ ก็ไปหน้าเกาะ ไปร่วมงานฟูลมูนปาร์ต ี้ ริมหาดมีทรี่ า้ นอาหารหลายร้าน เพราะเป็นช่วงฟูลมูนพอดี ชายหาดสวยมาก มีโต๊ะ

ช่วงเย็นๆ ก็ไปหน้าเกาะ ไปร่วมงานฟูลมูลปาร์ตี้ ริมหาดมีที่ร้านอาหารหลายร้าน เพราะเป็นช่วง ฟลูมูนพอดี ชายหาดสวยมาก มีการโต๊ะตั้งอยู่บน ชายหาด มีเสื่อมีหมอนให้นั่งอยู่บนหาดอย่างสบาย และผู้คนที่อยู่ใกล้ๆ ก็เป็นมิตรอบอุ่น ทักทาย ยิ้มแย้ม ไม่น่ากลัว เพราะคนที่มาส่วนใหญ่ก็มาหาความสุขให้ กับชีวิต อาหารตัง้ อยูบ่ นชายหาด มีเสือ่ มีหมอนให้นงั่ อยูบ่ นหาดอย่างสบาย และ ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆ ก็เป็นมิตรอบอุ่น ทักทาย ยิ้มแย้ม ไม่น่ากลัว เพราะ คนที่มาส่วนใหญ่ก็มาหาความสุขให้กับชีวิต เป็นบรรยากาศที่เมย์ว่า ไม่เหมือนที่อื่น และช่วงดึกหน่อยก็มีการโชว์ เล่นไฟ อย่างสนุกสนาน เมย์ว่าทุกคนที่ไปเที่ยวเกาะพะงัน มีความสุขกับบรรยากาศบน ชายหาดขาว น้ำาใสสะอาด หลังเลิกงานก็เดินทางกลับไปหลังเกาะ ผ่านเส้นทางทีต่ นื่ เต้น เหมือนเข้าป่าเล็กๆ ทีย่ งั คงอุดมไปธรรมชาติอยูม่ าก และที่พักหลังเกาะช่วงเวลากลางคืนไม่มีไฟฟ้า มืดมากก็ใช้วิธีการจุด เทียนให้ความสว่าง ส่วนบนท้องฟ้ามองเห็นดวงดาวมากมายสวยมาก ท่ามกลางความเงียบสงบ จะได้ยินเสียงคลื่นอย่างชัดเจน เหมือนกับ การได้ไปชาร์ตแบต เหมือนไปอยู่อีกซีกโลกหนึ่งที่ “เกาะพะงัน”

“áÅะ¶ŒÒมีâÍ¡ÒÊäดŒä»Íี¡¡ç¨ะ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃม«éíÒ·ีèàดÔม Œ͹ÃíÒÅÖ¡ ¤ÇÒม»Ãะ·Ñบã¨à¡‹Òæ áÅะ¡çÍÂҡ仪‹Ç§¿ูÅมู¹»Òϵีé à¾ÃÒะ ¾Ãะ¨Ñ¹·ÃÊÇ äดŒบÃÃÂÒ¡ÒÈʹءʹҹàµçม·ีè” ¤Ø³àม ¡Å‹ÒÇ·Ô駷ŒÒÂ

61


SURGERY TIPS

Text : นพ.จิระโรจน์ มีว�สน� / คลินิกศัลยกรรม Impress

Àาวะถุงใต้ตาหย่อนคล้อย เป็นปัญหาทีพ ่ บได้เมือ่ คนเรามีอายุมากขึน้ แต่กส็ ามารถพบในคนอายุนอ้ ยได้ดว้ ย โดยถุงใต้ตา ที่โตขึ้นนั้นเกิดจากผิวหนังที่หย่อนคล้อยลงและมีไขมันที่เปลือกตาล่างมากขึ้น ทำาให้ดูแล้วมีความรู้สึกตาเÈร้าๆ ไม่มีความสุข และดูมีอายุ

ตกแต่งต�ล่�งและถุงใต้ต�

วิธีการรักษามีทั้งการไม่ผ่าตัดและผ่าตัด

1. การไม่ผ่าตัด เช่น Botox ร้อยไหม Laser ซึ่งผลการรักษาอาจจะ ไม่ได้ผลที่พอใจในครั้งเดียว ต้องทำาหลายครั้งถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี 2. การผ่าตัด โดยการลงแผลผ่าตัดใต้ขอบตาและตัดผิวหนังและไขมัน ออกตามต้องการและเย็บผิวหนังกลับคืนที่เดิม ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง พักฟื้น 1 สัปดาห์

การเตรียมตัวและดูแลขณะผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัดจะมีการพูดคุยและอธิบายการดูแลหลังผ่าตัดอย่าง ละเอียดจากแพทย์ให้ผู้รับการผ่าตัดเข้าใจ จากนั้นจะเริ่มการผ่าตัดตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ผูร้ บั การผ่าตัดล้างหน้า ด้วยน้าำ ยาฆ่าเชือ้ เพือ่ ล้างหน้าโดยเฉพาะ 2. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัดจะซับน้าำ บริเวณใต้คาง โดยไม่ได้แตะต้อง บริเวณหน้าและจมูกของผู้รับการผ่าตัดแต่อย่างใด 3. แพทย์ผู้ทำาการผ่าตัดทำาความสะอาดมือด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะ 4. แพทย์ผทู้ าำ การผ่าตัดใส่¶งุ มือทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ โรค เช็ดทำาความ สะอาดบริเวณใบหน้า และรอบดวงตา ด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อเพื่อการผ่าตัด โดยเฉพาะ 5. จากนัน้ จÖงเตรียมปูผา้ เพือ่ การผ่าตัดตาล่าง ทีผ่ า่ นการนึง่ ฆ่าเชือ้ ด้วยแรงดันความร้อนอย่างสูง ตามมาตรฐานการเตรียมของเพื่อการ ผ่าตัดโดยเฉพาะ 6. เจ้าหน้าทีห่ ยิบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผ่าตัดจากกล่องแช่เครือ่ งมือ ที่ใส่น้ำายาฆ่าเชื้ออย่างรุนแรง 7. แพทย์ผทู้ าำ การผ่าตัดทำาความสะอาดบริเวณใบหน้า และรอบ ดวงตา ด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อเพื่อการผ่าตัดโดยเฉพาะเป็นครั้งที่สอง 8. แพทย์ผทู้ าำ การผ่าตัดเริม่ ทำาการวัดตำาแหน่งในการลงแผลผ่าตัด และเขียนสีวางแผนการผ่าตัด 9. หลังจากวัดตำาแหน่งในการลงแผลผ่าตัด และเขียนสีวางแผน การผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว จะให้ผู้รับการผ่าตัดนอนหลับด้วยการ©ีดยา เข้าเส้นเลือด 10. หลังจากผูเ้ ข้ารับการผ่าตัดนอนหลับแล้วแพทย์ผทู้ าำ การผ่าตัด จะเช็ดทำาความสะอาดด้วยน้าำ ยาฆ่าเชือ้ เพือ่ การผ่าตัดโดยเฉพาะเป็นครัง้ ทีส่ าม และเริม่ ทำาการผ่าตัดตาล่างและ¶ุงใต้ตา และในขณะทำาการผ่าตัด เสร็จในแต่ละขัน้ ตอน จะมีการทำาความสะอาดด้วยน้าำ ยาฆ่าเชือ้ เป็นระยะๆ ตลอดเวลา 11. หลังจากตกแต่งตาล่างและถุงใต้ตาแล้ว แพทย์ผทู้ าำ การผ่าตัด จะเชçดทำาความสะอาดใบหน้าและ รอบดวงตาเปšนครัง้ สุดท้ายก่อนออก จากห้องผ่าตัด

การปฎิบัติตัวหลังผ่าตัดตกแต่งตาล่างและถุงใต้ตา

1. นอนประคบเย็นทันทีนานอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด ในห้องพักฟื้น 2. หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ล้างหน้าเบาๆ และซับหน้าให้แห้ง 3. หากมีเลือดไหลซึมให้ใช้กระดาษทิชชูซบั ใต้แผล อย่าให้ถกู แผลผ่าตัด 4. หลังผ่าตัด 5 วัน ดึงพลาสเตอร์ใต้ตาล่างออกได้ และมารับการตัด ไหมตามแพทย์นัด 5. ขณะนอนหลับให้นอนศีรษะสูง 45 องศา ประมาณ สองสัปดาห์ เพื่อช่วยให้ยุบบวมเร็วขึ้น 6. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง

62

*หมายเหตุ แผลที่หางตาจะบวมนูนอยู่นานพอควร ใช้เวลานานเดือนจึงจะค่อยๆ เรียบและ จางลงไปเรื่อยๆ


63


Horoscope

ทำ�น�ยดวงชะต�ร�ศี ระหว่�งเดือนกุมภ�พันธ์ - มีน�คม 2557 ราศีเมษ

Aries

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พÄษภาคม ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยราบรืน่ นักจะมีภาระทีต่ อ้ งแบกรับค่อนข้างหนัก ชีวติ ต้อง เหน็ดเหนือ่ ยหรือมีปญ ั หาทีต่ อ้ งแก้ไข ค่อนข้างเครียดและเบือ่ หน่าย กับเรือ่ งราวทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว ระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบๆ ตัวไว้ดว้ ย ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั อาจเพราะมีงานหนักจนล้นมือ ทำาให้ ต้องห่างหายในเรือ่ งความรักไปบ้าง และเพราะความห่างเหินก็อาจจะ เป็นต้นเหตุของความไม่เข้าใจเกิดขึน้ ได้ แต่เป็นเพียงเรือ่ งลิน้ กับฟัน ด้านการเงิน ช่วงนี้พอมีโชคลาภบ้าง คนที่คิดจะลงทุนหรือ ต้องการเก็งกำาไรก็พอมีโอกาสทำากำาไรได้ในช่วงนี ้ แต่กเ็ ป็นเพียงโชค ระยะสัน้ แล้วได้เงินมาก็มเี รือ่ งทีต่ อ้ งใช้หมดเพราะไม่ใช่โชคใหญ่

ราศีพÄษภ

Taurus

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พÄษภาคม - 14 มิถุนายน ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยดีนกั จะมีเรือ่ งเสียทรัพย์อยูบ่ อ่ ยๆ แต่กเ็ ป็นการเสียแบบ จุกจิกทีจ่ า่ ยไปอย่างไม่คอ่ ยรูส้ กึ ตัว ต้องระมัดระวังการแสดงออกของ ในช่วงนี ้ เพราะอาจเป็นทีข่ ดั หูขดั ตาของผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั จะมีเรือ่ งขัดแย้งและเป็นปากเสียงกัน รุนแรง คนทีอ่ ยูใ่ นช่วงดูใจกัน ความรักยังเปราะบางและอาจจะไม่ สามารถทนกับเรือ่ งขัดแย้งกันได้ อาจจะต้องถึงขัน้ เลิกรากันไปได้ ด้านการเงินระยะนีค้ อ่ นข้างราบรืน่ การใช้จา่ ยยังเป็นไปตามปกติ ไม่มเี รือ่ งทีต่ อ้ งเป็นกังวล แต่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะถูกฉ้อโกงหรือมีเรือ่ งถูก ต้มตุน๋ ได้อย่างไม่รตู้ วั ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะจะมีโอกาสเสียรูไ้ ด้้

ราศีเมถุน

Gemini

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม

ช่วงนีม้ ธี รุ ะทีต่ อ้ งเดินทางไกล แต่กเ็ ป็นการเดินทางทีไ่ ม่ได้ผลตามที่ ต้องการ และบางทีกเ็ สียเวลาเปล่า คนราศีนต้ี อ้ งระมัดระวังเรือ่ งที่ เกีย่ วกับกฎหมายหรือสัญญา จะเป็นปัญหาทีท่ าำ ให้คณ ุ ต้องหนักใจ ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างสดใสเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็น โสดมีโอกาสทีจ่ ะได้พบได้รจู้ กั คนทีน่ า่ สนใจ คนทีม่ คี รอบครัวจะได้รบั สิง่ ดีๆ จะมีขา่ วดีจากคนรักในเรือ่ งความก้าวหน้าและรายได้ทด่ี ขี น้ึ ด้านการเงิน มีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูง แต่กเ็ ป็นรายจ่ายทีเ่ ป็นเรือ่ ง ปกติในชีวติ ประจำาวัน เพียงแต่ในช่วงนีจ้ ะมีเรือ่ งใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ การเงินมีแนวโน้มทีจ่ ะมีรายได้สงู ขึน้

64

ราศีกรกฎ Cancer

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ชีวติ ในช่วงนีม้ ที ง้ั เรือ่ งดีและเรือ่ งไม่ดสี ลับกันไป มีโชคในเรือ่ งการเงิน จะมีเงินไหลผ่านมือค่อนข้างบ่อยในช่วงนี ้ แต่เรือ่ งทีไ่ ม่ราบรืน่ จะเป็น เรือ่ งความสัมพันธ์กบั คนใกล้ชดิ ไม่วา่ จะเป็นพีน่ อ้ งหรือเพือ่ นร่วมงาน ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั จะมีเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกันและอาจจะเป็น เหตุทท่ี าำ ให้หา่ งเหินกันในช่วงนี ้ มีโอกาสทีจ่ ะเกิดเรือ่ งไม่เข้าใจกันได้ และจะลุกลามกลายเป็นเรือ่ งแตกร้าวขึน้ ได้ ถ้าไม่มคี วามอดกลัน้ ด้านการเงิน ช่วงนีต้ อ้ งเรียกว่ากระเ¬อก้นรัว่ ก็ได้ จะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ จ่ายตลอดเวลา จะใช้จะจ่ายต้องพยายามคิดให้รอบคอบก่อน มิฉะนัน้ จะกลายเป็นรายจ่ายทีบ่ านปลายออกไปโดยไม่จาำ เป็น

ราศีสิงห์ Leo สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน

ช่วงนีจ้ ะพบแต่เรือ่ งทีท่ าำ ให้ตอ้ งวุน่ วายใจอยูเ่ สมอ จะมีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทาง อย่างกะทันหัน แต่กพ็ อมีโชคในเรือ่ งเงินทอง มีรายรับผ่านมือเข้ามาอยู่ เสมอก็นา่ จะพอคุม้ กับเรือ่ งทีต่ อ้ งเหนือ่ ย ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างดี คนทีเ่ ป็นโสดก็จะมีโอกาสพบปะ คนทีน่ า่ สนใจ ส่วนคนมีครอบครัวสัมพันธภาพในบ้านค่อนข้างสดใส มีกจิ กรรมดีๆ ร่วมกันบ่อยๆ ด้านการเงิน ช่วงนี้มักมีเรื่องที่ต้องเสียเงินที่เกิดจากเหตุไม่คาด หมายอยูเ่ สมอ แต่กพ็ อมีโชคในเรือ่ งการเงินอยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะเรือ่ ง รายได้ทด่ี เู หมือนจะมีเพิม่ ขึน้ ในช่วงนี้

ราศีกันย์

Virgo

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ช่วงนีย้ งั ไม่คอ่ ยดีมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเรือ่ งร้ายแรงขึน้ ได้งา่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความขัดแย้งกับคนทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ตัว หรือบางท่านก็มโี อกาส ทีจ่ ะประสบกับอุบตั เิ หตุในช่วงนีแ้ ต่กพ็ อมีโชคในเรือ่ งเงินทองบ้าง ด้านความรัก ช่วงนีเ้ ต็มไปด้วยอุปสรรค คนทีก่ าำ ลังอยูใ่ นช่วงคบหา ดูใจกันอยูอ่ าจจะรูส้ กึ ท้อแท้ทค่ี วามรักไม่คบื หน้า ส่วนคนทีม่ คี รอบครัว จะมีเหตุการณ์เครียดๆ มารบกวนความสัมพันธ์ให้ดไู ม่ราบรืน่ ด้านการเงิน มีเรือ่ งใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างมาก แต่กม็ รี ายได้ผา่ นมือเข้า มาอยูเ่ สมอๆ และมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เงินก้อนใหญ่ๆ หรือได้ลงทุนกับ เรือ่ งธุรกิจใหญ่ๆ ในช่วงเวลานี ้ หรือจะได้ซอ้ื ทรัพย์สนิ ชิน้ ใหญ่ๆ


ราศีตุลย์

Libra

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พÄศจิกายน

ชีวติ ช่วงนีย้ งั มีเรือ่ งวุน่ ๆ อยูก่ บั เรือ่ งในครอบครัว เช่น ผูใ้ หญ่เจ็บป่วย หรือมีภาระต้องซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยในระยะนีจ้ ะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ย ค่อนข้างสูง อารมณ์จึงจะหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเพราะเรื่องวุ่นๆ ด้านความรัก ไม่ดนี กั ในช่วงนี ้ อาจเพราะมีงานยุง่ อยูใ่ นช่วงนีท้ าำ ให้ อารมณ์หงุดหงิดไม่มน่ั คง ต้องระวังจะเกิดปากเสียงกัน เป็นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ แต่กอ็ าจจะทำาให้อารมณ์ทง้ั 2 ฝ่ายร้อนๆ ขึน้ ได้เหมือนกัน ด้านการเงิน มีเรือ่ งต้องใช้จา่ ยเงินทองเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะราย จ่ายทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ยานพาหนะ มีคนมาขอหยิบยืมพึง่ พา อาศัยในเรือ่ งเงินทองในช่วงนี ้ ต้องเผือ่ ใจด้วยว่าจะได้คนื ยากหน่อย

ราศีพิจิก

Scorpio

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พÄศจิกายน - 15 ธันวาคม ชีวติ ช่วงนีย้ งั มีเรือ่ งเครียดๆ อยู ่ จะมีพน่ี อ้ งมารบกวนด้วย แต่ในด้านดี แล้วคุณจะมีโอกาสทีจ่ ะได้ทรัพย์สนิ เงินทองในช่วงนีจ้ ะมีโอกาสทีจ่ ะ ได้ลงทุนหรือได้ซอ้ื ข้าวของเครือ่ งใช้ทต่ี ง้ั ใจไว้แล้ว ด้านความรัก ยังราบรืน่ ดีอยู ่ จะได้คนรักช่วยเหลือสนับสนุนใน เรือ่ งการงานและเรือ่ งเงินทองเป็นอย่างดี คนทีอ่ ยากมีทายาทพอมี โอกาสได้ขา่ วดีในเรือ่ งนี ้ ส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนในฝัน ด้านการเงิน ยังไม่มปี ญ ั หาทีต่ อ้ งกังวล แต่กต็ อ้ งเตรียมตัวรับกับ เรือ่ งใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างมากในเวลาอันใกล้ การเก็บออมในช่วงนีจ้ ะช่วย ลดความกังวลในเรือ่ งเงินทองในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

ราศีธนู

Sagittarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ชีวติ ในช่วงนีค้ อ่ นข้างจะสดใส ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการงานทีไ่ ด้สมดังตัง้ ใจ หรือเรือ่ งเงินก็มแี นวโน้มทีด่ ขี น้ึ เรือ่ ยๆ และยังมีลาภลอยทางการเงิน สอดแทรกมาให้ดใี จด้วย จะมีทไ่ี ม่ดบี า้ งก็นา่ จะเป็นเรือ่ งงานล้นมืออยู่

ด้านความรัก จะมีความสุขความหวังในช่วงนี ้ คนทีย่ งั รีรอทีจ่ ะ ตกลงปลงใจมีครอบครัวถือว่าในช่วงนีจ้ ะเป็นโอกาสทีด่ ใี นการเริม่ ต้น ส่วนคนโสดมีวแ่ี ววว่าจะเป็นโสดได้ไม่นานนัก ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั ราบรืน่ รายได้ยงั เข้ามาสม่าำ เสมอ แต่ในช่วงนี้ อาจจะมีเรือ่ งรบกวนจิตใจได้ โดยเฉพาะเรือ่ งถูกหยิบยืมเงินๆ ทองๆ และอาจจะปฏิเสธได้ยาก มีโอกาสทีจ่ ะถูกต้มตุน๋ ในเรือ่ งเงินด้วย

ราศีมังกร

Capricorn

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ ชีวติ ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยราบรืน่ จะมีเรือ่ งขัดแย้งเป็นปากเสียงกับคนใกล้ชดิ โดยเฉพาะปัญหากับพีๆ่ น้องๆ ทำาให้คอ่ นข้างเครียดๆ ควรมีความ ระมัดระวังให้มากขึน้ จะเกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ยเพราะอารมณ์ทห่ี งุดหงิด ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั อาจเป็นเพราะความเครียดทีเ่ กิดในช่วงนี้ ต้องระมัดระวังควบคุมอารมณ์เป็นพิเศษ มิฉะนัน้ อาจจะเกิดปากเสียง กันได้ ส่วนคนโสดในเรือ่ งความรักก็คงต้องปล่อยวางไปก่อน ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง คนทีท่ าำ งานอิสระ จะมีปญ ั หาในเรือ่ งการผิดสัญญาชำาระเงิน ส่วนคนทีท่ าำ งานประจำา การเงินถ้าไม่ควบคุมเรือ่ งการใช้จา่ ย ระวังจะชักหน้าไม่ถงึ หลัง

ราศีกุมภ์

Aquarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวในที่ไกลๆ แต่ก็ต้องระวังจะมี โอกาสที่จะถูกต้มตุ๋นระหว่างการเดินทาง จะมีภาระงานล้นมืออยู่ จะเทีย่ วจะเตร่กค็ วรจัดการงานให้เรียบร้อยด้วย ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างมีแต่เรือ่ งวุน่ วายใจ โดยเฉพาะคนทีย่ งั อยูใ่ นช่วงดูใจกัน จะลังเลในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่วนคนทีม่ ี ครอบครัวอาจมีเรือ่ งทีท่ าำ ให้ความสัมพันธ์ในบ้านเครียดๆ ขึน้ ได้ ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั ราบรืน่ ดี จะมีโอกาสทีจ่ ะมีรายได้มเี งินผ่าน เข้ามาช่วงนี ้ บางทีกอ็ าจจะเป็นโชคแบบเป็นลาภลอยก็ได้ แต่กไ็ ม่ใช่ จำานวนเงินทีม่ ากนัก บางท่านอาจซือ้ หรือลงทุนในทรัพย์สนิ ด้วย

ราศีมีน

Pisces

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

ช่วงนีจ้ ะมีธรุ ะวุน่ อยูก่ บั เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย จะมีคนเสนองานทีเ่ ป็นงาน ระยะสัน้ ๆ มาให้คณ ุ ทำา แต่ตอ้ งระวังในเรือ่ งการขับขีย่ วดยานในช่วงนี้ มีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุได้ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่นา่ วางใจนัก จะมีเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกันภายใน บ้าน จะมีเรือ่ งปกปิดซ่อนเร้นบางอย่างทีจ่ ะถูกเปิดเผยขึน้ ในระยะนี้ และอาจทำาให้ความสัมพันธ์กบั คนรักไม่คอ่ ยดีนกั ด้านการเงิน ช่วงนีเ้ ริม่ มีรายจ่ายเพิม่ สูงขึน้ ควรเริม่ หันมาใส่ใจกับ การใช้จา่ ยให้มากขึน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดการใช้จา่ ยทีบ่ านปลายออกไป ควร สำารองเงินติดตัวไว้บา้ งเพราะจะมีเรือ่ งใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ อย่างคาดไม่ถงึ

65


Let’s Talk Surat Thani

Text / Photo : ดร. ภ�สกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549)

ผมมีความตั้งใจที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลาสเวกัส (Las Vegas) มาหลายครั้ง แต่ยังไม่มีโอกาสสักที เพราะทุกครั้ง ที่ผมจะเริ่มเขียน ผมมักจะนึกถึงคำากล่าวที่ว่า “What happens in Vegas, Stays in Vegas” “อะไรที่เกิดขึ้นในเวกัส ก็ปล่อยให้มันอยู่ในเวกัส” อยู่เสมอ @Surat©บับนี้ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ผมขอชวนท่านคุยเกี่ยวกับลาสเวกัส เมืองที่มี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำานวนมากในแต่ละป‚

What Happens in Vegas เผลอใจที่เวกัส

ผมรู้ จั ก เมื อ งลาสเวกั ส จากหนั ง ฝรั่ ง หลายๆ เรื่อง ลาสเวกัสในมโนภาพของผมคือเมืองที่เต็มไป ด้วยคาสิโนและแหล่งอบายมุขตามฉายาที่รู้จักกัน ทัว่ ไปว่า “Sin City” หรือ “เมืองคนบาป” ลาสเวกัส เป็นเมืองทีอ่ ยูท่ า่ มกลางทะเลทราย ในมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา คงไม่มีใครคาดคิดว่าเมือง กลางทะเลทรายจะได้รับการพัฒนาจนกลายเป็น เมืองท่องเที่ยวที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกในสหรัฐ อเมริกา ผมตัง้ ใจว่าจะต้องไปให้ถงึ ลาสเวกัสให้ได้กอ่ น ที่ผมจะเรียนจบและกลับมาเมืองไทย การเดินทาง ไปลาสเวกัสเพือ่ ให้ได้อรรถรสจะต้องขับรถไปเพือ่ จะ ได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางที่เป็นทะเลทรายสุดลูกหู ลูกตาเสมือนท่านกำาลังขับรถอยู่ใน Middle of nowhere หรือดินแดนที่อยู่ห่างไกล เมื่อเราใกล้ถึง ลาสเวกัส จะเห็นลาสเวกัสเสมือนเมืองเนรมิตที่ถูก สร้างไว้กลางผืนทะเลทรายอันแห้งแล้งและกว้างไกล ความสนุกของการเดินทางไปลาสเวกัสเริ่มตั้งแต่ การเลือกที่พัก โรงแรมแต่ละแห่งในลาสเวกัสมีการ ตกแต่งทีส่ วยงามและอลังการ แต่ละโรงแรมจะมีธมี (Theme) ที่แตกต่างกันออกไป ผมตกลงกับเพือ่ นว่าสมัยก่อนเราเคยดูถา่ ยทอด ศึกมวยชิงแชมป์โลกหลายครัง้ ทีม่ กั จะจัดขึน้ ทีโ่ รงแรม Ceasar Palace จึงเป็นข้อตกลงของผมและเพื่อน ว่าปฏิบตั กิ ารตะลุยเมืองคนบาปในครัง้ นีเ้ ราพักทีโ่ รงแรม Ceasar Palace หลายๆ ท่านคงเคยชมภาพยนตร์ เรื่อง Hang Over ภาคแรก ซึ่งเป็นเรื่องราวการ ผจญภัยในลาสเวกัสมีหลายฉากในภาพยนต์เรื่องนี้ ที่ถ่ายทำาที่โรงแรม Ceasar Palace

66


สิ่งแรกที่ผมจำาได้เกี่ยวกับลาสเวกัส คือ “ความร้อนระอุ อุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวของ เมืองนี้” หากท่านยืนอยูก่ ลางแจ้งเกินยีส่ บิ นาที ท่านอาจจะเกิดอาการผิวเกรียมแดดหรือ Sunburn ได้ ด้วยความร้อนระอุของเมืองลาสเวกัสทำาให้ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ของลาสเวกั ส ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ห้างสรรพสินค้าที่มีการทาสีเพดานด้านบนของ ห้างเป็นรูปท้องฟ้าเพื่อทำาให้บรรดานักช้อปที่ เข้าเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้ารู้สึก เสมือนว่ากำาลังเดินซื้อของอยู่กลางแจ้งแต่ไม่ ร้อนระอุเท่ากับอุณหภูมิข้างนอก สำาหรับท่านที่มีความคลั่งไคล้ในการพนัน ลาสเวกัสจะเป็นสวรรค์ของท่าน ในลาสเวกัส คุณสามารถถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเดิน ดืม่ ตามถนนได้ไม่ผดิ กฎหมาย (สหรัฐมีกฎหมาย ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ) นอกจากนี้ ลาสเวกัสยังเป็นสวรรค์ของสิงห์อมควัน เพราะ สามารถสู บ บุ ห รี่ ไ ด้ เ กื อ บทุ ก ที่ แ ม้ แ ต่ ภ ายใน อาคารโดยเฉพาะในคาสิโน โดยไม่มีป้ายห้าม สูบบุหรี่ No Smoking area มากวนใจ

เสน่หข์ องลาสเวกัสอยูท่ คี่ วามเป็น Sleepless City เมืองที่ไม่เคยหลับ มีกิจกรรมหลาก หลายให้นักท่องเที่ยวเลือกทำาตลอดวัน ไม่ว่า จะเป็น กิน ดืม่ เล่นการพนัน และดูโชว์ สำาหรับ ท่านที่ไม่ชอบเล่นการพนันหรือการเสี่ยงโชค ลาสเวกั ส มี ก ารแสดงหลากหลายจากคณะ กายกรรมทีม่ ชี อื่ เสียง Cirque du Soleil ซึง่ เปิด การแสดงอาทิ ต ย์ ล ะหลายรอบเพื่ อให้ ค วาม บันเทิงกับผู้มาเยือนลาสเวกัส โชว์แรกที่ผม เลือกดูคือ “Ka” ทำาให้เห็นความเป็นมืออาชีพ ของการแสดงของคณะ Cirque du Soleil และ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างล้นหลาม มีผู้ชมจำานวนมากเข้าชมในแต่ละปี การเดินไปตามถนนสายหลักของลาสเวกัส หรือที่เรียกกันว่า Strip เป็นประสบการณ์ที่ผม ไม่เคยลืม เพราะการเดินไปตาม Strip ของ ผมในครั้งนี้เป็นไปในลักษณะ “ชม ช้อป มÖน” ผมชื่นชมกับสถาปัตยกรรมของโรงแรมต่างๆ ในลาสเวกัส ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม Treasure Island, โรงแรม Bellagio โรงแรม Mirage

โรงแรม Wynn โดยเฉพาะการแสดงน้ำา พุ ดนตรีหน้าโรงแรม Bellagio ที่นักท่องเที่ยวไม่ ควรพลาด และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งจับ จ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่ตลอดทาง ส่วนอาการมึนน่า จะมาจากการเดินไปดื่มไป ตลอดทาง ผมยังจำาได้ว่าผมเริ่มเดินไปดื่มไป กว่าจะรู้ตัวอีกที ผมนั่งหลับอยู่หน้าโรงแรมด้วย อาการเมาแดดและมึนเมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ ในขณะทีก่ าำ ลังรอกลุม่ เพือ่ นทีเ่ ดินไปด้วยกันกลับ มาจนครบ คืนสุดท้ายที่ลาสเวกัสเป็นประสบการณ์ที่ สอนผมว่าการดื่มทุกครั้งควรมีสติ หลังจากการ ดื่มในคืนที่เราร่ำาลาลาสเวกัส ระหว่างเดินกลับ โรงแรมที่พักผมทิ้งใบเสร็จต่างๆ ที่เก็บสะสมไว้ ตั้งแต่วันแรกของทริปซึ่งอยู่ในกระเป‰ากางเกง ผมลงถังขยะ วันรุง่ ขึน้ หลังจากเดินทางกลับจาก ลาสเวกัสมาถึงอพาร์ตเมนท์ในมหาวิทยาลัย ผมจึงได้รู้ว่าบัตรเครดิตทั้งหมดของผมได้หาย ไปจากกระเป‰าเงินของผม และในที่สุดผมได้ ข้อสรุปว่าผมคงเผลอทิ้งไปกับใบเสร็จในถังขยะ ระหว่างทางเดินกลับโรงแรมในคืนสุดท้ายทีล่ าส เวกัส เข้าทำานอง “What happens in Vegas, Stay in Vegas” สิง่ ทีผ่ มอยากจะชวนคุยชวนคิดคือ มนุษย์ เราสามารถทำาให้เมืองกลางทะเลทรายที่ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจำานวนมากใน แต่ละปี การพัฒนาเมืองทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์คงไม่ใช่สงิ่ ทีไ่ กลเกินความสามารถ ของเรา ความชัดเจนของลาสเวกัสที่ประกาศตน ว่าเป็นเมืองคนบาป การทำาให้การพนันเป็นสิ่ง ที่ถูกกฎหมายและมีการจัดเก็บภาษีและนำาเงิน ภาษีเหล่านั้นกลับมาพัฒนาบ้านเมืองและคืน สู่ประชาชน ในขณะที่สุราษฎร์ธานีซึ่งได้ชื่อว่า เป็น “เมืองคนดี” เราคงยังพูดไม่ได้เต็มปากว่า เมืองคนดีแห่งนี้เป็นเมืองที่ปราศจากการพนัน และธุรกิจผิดกฎหมาย ในแง่มุมวิชาการโจทย์ วิจัยที่น่าสนใจคือการประเมินขนาดธุรกิจใต้ดิน หรือธุรกิจการพนันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุดท้ายนี ้ ปัจจุบนั กระแสการปฏิรปู ประเทศ กำาลังมาแรง ผมกลับมองว่าสิง่ ทีส่ าำ คัญที่สุดคือ “ทุกคนควรป¯ิรปู ตัวเองควบคูไ่ ปกับการป¯ิรปู ประเทศ” “Self Reform Together With Country Reform”

67


For someone in mind

(ติิดไม้ติดมือ)

Text / Photo : ผศ.ดร.น้ำ�อ้อย มิตรกุล, อ.พิชญธิดา ศรีธิ

ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมประจำ�ชาติไทยอย่างหนึง่ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดี เพราะเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความละเอียด อ่อน ประณีตในการทำ� ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ วิธีการทำ�ที่พิถีพิถันในเรื่องรสชาติ กลิ่นหอม สีสัน ความสวยงาม รูปลักษณะ ที่ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีในการรับประทาน

หนมจาก ปากน้ำ� แม่มณี (เจ้าตำ�หรับหนมจากแม่มณี)

68

หนมจากหรือขนมจาก เป็นหนึ่งในขนมไทยหลายชนิดที่มาจาก ภูมิปัญญาของคนโบราณ เป็นขนมพื้นบ้านตามหมู่บ้านหรือตำ�บลแถวๆ ทีม่ ตี น้ จากซึง่ เป็นพืชในตระกูลปาล์มทีข่ น้ึ เป็นกออยูต่ ามป่าชายเลน ตามแนว ชายทะเล ใบจากมีลักษณะคล้ายใบมะพร้าว แต่มีความเหนียว นิ่ม และ แผ่นใบกว้างกว่า ทำ�ให้หอ่ ขนมได้สะดวก และว่ากันว่าขนมทีไ่ ด้จากการนำ� ไปปิง้ บนเตาไฟจะมีกลิน่ หอม รสชาติดกี ว่าใช้ใบมะพร้าว จึงนิยมเรียกขนม ชนิดว่า ขนมจาก สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลค่อนข้างยาว และเป็นแหล่ง อาหารชัน้ ดี สำ�หรับแขกทีม่ าเยือนสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้มาลิม้ ลองอาหาร ทะเลที่ปากน้ำ�ตาปี ถือว่ายังมาไม่ถึงสุราษฎร์ธานี ขนมกินเล่นและมีประโยชน์ ใช้เรียกน้ำ�ย่อยระหว่างรอคอยอาหาร ที่กำ�ลังปรุงอยู่ของชาวสุราษฎร์และซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน หรือซื้อฝาก เพื่อนสนิทมิตรสหายคือขนมจากยอดนิยมนั่นเอง ฉบับนี้ @ Surat จึงขอ


วิธีแกะขนมจากง่ายๆ

แนะนำ�ขนมจากปากน้ำ�แม่มณี ซึ่งสืบทอดวิธี การทำ�มาจากมารดาซึ่งเป็นต้นตำ�หรับ ขนมจากแม่มณีที่ทำ�จากข้าวเหนียวขาว เป็นสูตรดั้งเดิม มีกลิ่นหอมและหวานละมุน ของน้�ำ ตาลปีป๊ ทีเ่ คีย่ วจนเป็นยางหรือคาราเมล สูตรใบเตย ใช้ใบเตยสดคัน้ ใหม่ๆ และสูตรข้าว เหนียวดำ�ยอดนิยมที่เคี้ยวหนุบหนับ ไม่แข็ง กระด้าง เพราะทำ�จากแป้งข้าวเหนียวทีโ่ ม่เอง ทัง้ 3 สูตร จะมีกลิน่ หอมของมะพร้าวน้�ำ หอม สุกเขียวที่เป็นส่วนผสมในเนื้อแป้ง น้ำ�ตาล กะทิ และเกลือเล็กน้อย นอกจากนี้แม่มณียัง โรยหน้าขนมด้วยเนือ้ มะพร้าวอ่อน ก่อนนำ�ไป ห่อด้วยใบจากที่เช็ดทำ�ความสะอาดแล้ว ปิ้ง ด้วยไฟอ่อนๆ หมั่นพลิกกลับไปมาเพื่อให้ขนม สุกทั่วถึง ประมาณ 5 นาที จึงไม่น่าแปลกใจ เลยว่า ขนมจากแม่มณีจะมีกลิ่นหอม รสชาติ หวานมันกลมกล่อม ใบจากที่ใช้ห่อขนมจะมีชาวบ้านตัดมา ขายให้ โดยเลือกใช้ใบจากทะเลบริเวณปากอ่าว เพราะสะอาด นิม่ ไม่แข็งกระด้าง เมือ่ ปิง้ แล้ว ยังคงมีสีเขียวสวยงามกว่าใบจากริมคลอง ซึ่ง ใบจากริมคลองนัน้ นิยมนำ�ไปทำ�ตับจากเพือ่ ใช้ มุงหลังคาเพราะมีความหนากว่า แข็งกว่า ขนมจากทีส่ ดและใหม่ มีวธิ สี งั เกตคือ เนือ้ ขนมไม่เป็นยาง สีของใบจากทีบ่ ริเวณปลายทัง้ 2 ข้างยังคงมีสีเขียวสด ขนมจากที่ยังใหม่สด สามารถเก็บรักษาไว้ทอี่ ณ ุ หภูมหิ อ้ งปกติได้นาน 3 – 4 วัน เวลาจะรับประทานก็แกะใบจาก ออกแล้วอุ่นด้วยไมโครเวฟ ก็จะได้ขนมอร่อย อุ่นร้อนๆ ตามต้องการ วิธแี กะเปลือกขนมจากทำ�ได้งา่ ยแสนง่าย ไม่ต้องแกะไม้กลัดออกทีละอันอย่างที่หลาย ท่านเคยทำ� เพียงแต่ลอกก้านของใบจากออก จากก้านหนึ่ง แล้วเปิดอ้าใบจากออกจากกันก็ สามารถหยิบขนมออกมาได้โดยง่าย

ขนมกินเล่นและมีประโยชน์ ใช้เรียกน้�ำ ย่อยระหว่างรอคอยอาหาร ทีก่ �ำ ลังปรุงอยูข่ องชาวสุราษฎร์และซือ้ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน หรือซือ้ ฝากเพือ่ นสนิทมิตรสหายคือขนมจากยอดนิยมนัน่ เอง

ส่วนผสมของขนมอ

ขนมจากแม่มณีสาขา 1 อยูต่ รงข้ามร้าน อาหารเรือนไทย บริเวณปากทางเข้าท่าแร่ ท่าทอง ถัดเข้าไปริมคลองตรงข้ามร้านอาหาร ลำ�พู 3 ร้านแรกจะเป็นขนมจากแม่มณีสาขา 2 ซึ่งมีคุณแพรวพรรณ – คุณณรงค์ ทิพย์ปทุม ลูกสาวและลูกเขย คอยบริการลูกค้าอย่างเป็น กันเอง ตั้งแต่ 9 โมงเช้า จนถึง 3 ทุ่มหรือ จนกว่าของจะหมด ท่านที่ต้องการซื้อจำ�นวน มาก โปรดสั่งจองล่วงหน้า เพราะขนมนี้จะ ทำ�วันต่อวัน ไม่เก่าเก็บค้างคืน โดยเฉพาะ

ต้นจากทะเลบริเวณปากอ่าว

ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดจะมีลูกค้ารอสั่งซื้อ จำ�นวนมาก เพราะขายราคาไม่แพงสำ�หรับ ขนมดีมีคุณภาพเช่นนี้ โปรดติดต่อได้ที่โทร. 088-761-2307 มาสุราษฎร์ธานี มีหนมดีดี หนมจากแม่มณี ที่ปากน้ำ�ตาปี

69


logisTACtics

Text : นายชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ / Email : Chaiyot.p@gmail.com

สินค้าคงคลัง ในตอนทีแ่ ล้วได้เล่าถึงการจัดการคลังสินค้า ในตอนนีจ้ ะเล่าถึงสินค้าทีเ่ ก็บอยูใ่ นคลังสินค้า นัน่ คือสินค้าคงคลัง (Inventory) ซึง่ หมายถึง สินค้า วัตถุดบิ หรือ วัสดุที่เก็บไว้เพื่อการใช้งานหรือจำ�หน่ายในอนาคต โดยทั่วไปสินค้าคงเหลือที่เก็บไว้ในองค์การหรือหน่วยงานใดๆ จำ�แนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. 2. 3. 4.

วัตถุดิบและชิ้นส่วนเพื่อการผลิต สินค้าคงเหลือในระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ

สาเหตุของการเก็บสินค้าคงคลัง

ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมมีการเก็บสินค้า คงคลังเป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิต รวมถึงสินค้าสำ�เร็จรูป เรามาทราบ ถึงความจำ�เป็นที่ต้องมีสินค้าคงคลัง ดังนี้ 1. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ทันที ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าเมื่อใดก็ได้ การ เก็บสินค้าคงเหลือเพื่อไม่ให้เสียโอกาสเมื่อลูกค้า ต้องการ 2. เพื่อใช้เตรียมการผลิตให้ผลิตดำ�เนินการ ได้อย่างราบรื่น หรือเพื่อตระเตรียมการผลิต เมื่อ ความต้องการเป็นแบบตามฤดูกาลหรือวัตถุดิบ เป็นไปตามฤดูกาล ที่สามารถพยากรณ์ความ ต้องการในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ� 3. เพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือ ชิ้นส่วนทีละจำ�นวนมาก เพราะการสั่งซื้อทีละ มากๆ จะทำ�ให้ราคาต่อหน่วยลดลง 4. เพื่อแก้ปัญหากรณีท่ีวัตถุดิบมีอายุส้ัน ทำ�ให้ตอ้ งแปรสภาพจากวัตถุดบิ โดยผลิตเป็นสินค้า สำ�เร็จรูป ซึง่ ต้องทำ�การผลิตสินค้าให้เร็วและเก็บ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไว้ท�ำ การจำ�หน่ายต่อไป 5. เพื่อป้องกันการขาดแคลน โดยเฉพาะ อย่างยิง่ วัตถุดบิ หรือชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรทีเ่ มือ่ ขาดจะ ต้องหยุดกระบวนการผลิตต้องเก็บเป็นสินค้าคงคลัง 6. เพื่อแยกกระบวนการผลิตให้เป็นอิสระ จากกัน ในแต่ละกระบวนการผลิตสามารถทำ�การ ผลิตสินค้ากึง่ สำ�เร็จรูปแล้วเก็บเป็นสินค้าคงเหลือ หากกระบวนการผลิตก่อนหน้ามีปญ ั หาก็สามารถ นำ�สินค้ากึ่งสำ�เร็จรูปออกมาใช้ผลิตต่อได้โดยไม่ หยุดชะงัก

70

ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง

1. ปั ญ หาในการกำ � หนดปริ ม าณสิ น ค้ า คงคลังที่เหมาะสม เนื่องจากขาดการจัดลำ�ดับ ความสำ�คัญของวัตถุดิบหรือสินค้าแต่ละตัว โดย ให้น�้ำ หนักความสำ�คัญทีเ่ ท่ากันทัง้ หมด ทำ�ให้ดแู ล รักษายาก เนือ่ งจากสินค้าคงคลังมีหลายประเภท และใช้วธิ กี ารดูแลและจำ�นวนทีถ่ อื ครองทีเ่ หมาะสม ต่ า งกั น ในขณะที่ ผู้ ป ระกอบการหลายรายไม่ ทราบถึงปริมาณสินค้าคงคลังที่ชัดเจน อันเนื่อง มาจากการบริหารจัดการข้อมูลภายในคลังสินค้า ไม่ถกู ต้อง ทำ�ให้ปริมาณสินค้าทีม่ อี ยูจ่ ริงกับสินค้า ทีม่ กี ารรายงานเป็นตัวเลขในคลังไม่ตรงกัน ทำ�ให้ มีการสั่งซื้อซ้ำ�หรือบางครั้งไม่มีการสั่งซื้อสินค้า เนือ่ งจากข้อมูลผิดพลาดในระบบคลังสินค้า ทำ�ให้ สูญเสียโอกาสในการขายสินค้า และมีต้นทุนใน การถือครองสินค้าคงคลังที่สูงขึ้น 2. การพยากรณ์ความต้องการใช้วัตถุดิบ หรือความต้องการสินค้าของลูกค้าคลาดเคลื่อน ทำ�ให้ไม่สามารถกำ�หนดปริมาณวัตถุดบิ หรือสินค้า ที่ต้องผลิตที่ใกล้เคียงกับความต้องการ ทำ�ให้มี การเก็บสต็อกสูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงสินค้า หรือวัตถุดบิ คลาดแคลน ในท้ายทีส่ ดุ ต้นทุนสินค้า คงคลังก็จะสูงตามไปด้วย 3. ปริมาณสินค้าคงคลังทีเ่ หมาะสม การหา ระดับจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม นำ�ไปสู่ปริมาณสินค้า คงคลังที่เหมาะสม หากมี ป ริ ม าณสิ น ค้ า คงคลั ง ที่ ม ากเกิ นไป ทำ�ให้เกิดต้นทุนในการถือครองสินค้าสูงเป็นเงา ตามตัว ในขณะที่การมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ทำ �ให้ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ ลูกค้าได้ทนั เวลา จำ�เป็นต้องใช้ระบบขนส่งทีร่ วดเร็ว เพือ่ ส่งของให้ลกู ค้าได้ทนั เวลา ซึง่ ปกติจะมีตน้ ทุน สูงตามไปด้วย เนื่องจากรูปแบบการคำ�นวณวิธี การสั่งซื้อนั้นแตกต่างกันตามลักษณะของสินค้า คงคลัง ผู้ประกอบการในไทยหลายแห่งใช้วิธีการ

คำ�นวณการสั่งซื้อ ไม่เหมาะสมกับสินค้าคงคลัง ต้องการ ทำ�ให้ต้นทุนสินค้าคงคลังยังสูงอยู่ รวม ทัง้ ขาดวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดการตาราง การผลิตและการจัดลำ�ดับการผลิต 4. ผูป้ ระกอบการในไทยมักมองสินค้าคงคลัง เป็นสินทรัพย์ ไม่ได้มองเป็นค่าใช้จ่าย ทำ�ให้คิด ว่ าการมี ค ลั งสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ มีสินค้า คงคลัง จำ�นวนมาก เป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จ จึงทำ�ให้มี สินค้าคงคลังมากเกินไป เกิดต้นทุนหมุนเวียนที่ มากเกินไป 5. ปัญหาการขาดความเข้าใจในการบริหาร สินค้าคงคลัง โดยเฉพาะผูบ้ ริหารระดับกลาง และ ระดับสูง ทีว่ างนโยบายและแนวคิดด้านการบริหาร สินค้าคงคลังทีผ่ ดิ พลาด ตลอดจนใช้วธิ กี ารคำ�นวณ รู ป แบบการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า คงคลั ง ที่ ไ ม่ เ หมาะสม ทำ�ให้เกิดความผิดพลาดในการคำ�นวณปริมาณการ สั่งซื้อบ่อยครั้ง เป็นผลทำ�ให้ต้นทุนของกิจการใน ภาพรวมสูงตามขึ้นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 6. ความเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีที่มาก เกินไป ในบางครั้งผู้ประกอบการมีความเชื่อว่า หากลงทุนด้านโปรแกรม หรือซอฟแวร์ด้านการ จัดการสินค้าคงคลังที่ดี แล้วต้นทุนสินค้าคงคลัง จะลดลง ซึ่งในบางครั้งการลงทุนในเทคโนโลยีที่ สูงก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันความสำ�เร็จอย่าง ที่ต้องการ ในท้ายที่สุดแล้วผู้ประกอบการควร จะดำ�เนินการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่อง ความรู้ แ ละความเข้ าใจพื้ น ฐานต่ อ การบริ ห าร สินค้าคงคลังให้กับพนักงานให้มีความเข้าใจตรง กันก่อน และปรับใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เหมาะสม กับความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ก่อนที่จะ ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะได้ ประโยชน์ตอ่ สถานประกอบการในระยะยาว ไม่ใช่ เพียงแค่ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใส่ใจใน ผลสำ�เร็จ แม้ในระยะสั้นแต่ใช้เม็ดเงินการลงทุน ที่สูง


71


The Bird

Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกจาบดิ น อกลาย Pellorneum ruficeps

นกจาบดิ น อกลาย Pellorneum ruficeps หรือ puff-throated babbler เป็นนกทีม่ สี คี อ่ นข้างจะเรียบร้อย มีกระหม่อม สีน้ำ�ตาลแดง คอสีขาว อกไปจนถึงสีข้าง เป็นลายขีดประเป็นทาง ซึ่งลายขีดนี้จะสี เข้มขึน้ เสียงร้อง วี-วี-้ เวีย้ ว ในฤดูผสมพันธุ์ (ช่วงเมษายน ถึง มิถนุ ายน) ขนทีค่ อซึง่ เป็น สีขาวนีส้ ามารถพองได้ โดยตัวผูจ้ ะพองขน นี้เพื่อเกี้ยวพาราสีตัวเมีย เจอนกชนิดนีค้ รัง้ แรกทีอ่ ทุ ยานศรีพงั งา เมื่อไปเฝ้านกราคาแพงอยูใ่ นบังไพรเงียบๆ ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาพลิกใบไม้หา อาหารซึ่งก็คือ พวกสัตว์เล็กๆ เหลือบไป เห็นนกคล้ายๆ นกกระจิบแต่ตัวใหญ่กว่าก็ เลยตั้งใจถ่ายให้ได้รูปก่อน พอถ่ายเสร็จมา ดูเป็นนกจาบดินอกลายนี่เอง จาบดินอกลายเป็นนกประจำ�ถิน่ ทีพ่ บ ได้ง่าย โดยเราจะพบได้ตามป่าตั้งแต่ภาค เหนือไปจนถึงภาคใต้ แต่ไม่มีการกระจาย พันธุใ์ นภาคกลางตอนเหนือ และภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน

72

เมือ่ กกไข่ ขนบริเวณท้องของนกจะแหวก ออกเพื่อให้ความร้อนจากร่างกายถ่ายเทไปยัง ไข่ได้สะดวก ดังนัน้ บางทีเราอาจเห็นเหมือนกับ ว่าเป็นนกทีม่ อี กผ่าซีก หรือไม่กเ็ หมือนขนร่วงได้ นกจาบดินอกลายชอบทำ�รังอยูบ่ ริเวณกอไผ่หรือ กอระกำ� และตัวผู้กับตัวเมียก็ออกหาอาหาร มาให้ลูกกินทั้งคู่ ซึง่ ในบางครัง้ เมือ่ มีคนเข้าไปใกล้รงั มากๆ ก็จะแสดงอาการดิ้นปัดๆ เพื่อเรียกร้องความ สนใจให้เบีย่ งเบนออกจากรัง เป็นภาพทีต่ ลกและ น่ารักมาก เพราะเมือ่ นกมีลกู จะมีสญ ั ชาตญาน ในการปกป้องรักษา นกชนิดนีเ้ ป็นนกทีไ่ ม่คอ่ ย กลัวคนสักเท่าไหร่ หากกำ�ลังจู๋จี๋กันอยู่ แม้จะ มีคนเข้าไปจนใกล้กย็ งั คงทำ�กิจกรรมของตัวเอง ต่อไปได้ตลอดรอดฝัง่ แม้เป็นนกธรรมดาๆ หาดู ได้งา่ ยในป่า แต่กเ็ ป็นนกทีม่ เี สน่หเ์ ฉพาะตัวไม่ เบา โดยเฉพาะขนบนหัวและทีค่ อนีแ่ หละครับ ฉบับนี้พอหอมปากหอมคอฉบับหน้าจะหานก ดีๆ มาฝากอีกนะครับ


73


74


75


76

Profile for atsuratmag

Atsurat42  

@surat Magazine volume 4 issue 42

Atsurat42  

@surat Magazine volume 4 issue 42

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded