__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


4


5


Editor s Talk Volume 4 Issue 40 December 2013

คณะที่ปร�กษา

นับเวลาถอยหลังบอกลาปเกา คุณผู้อ่�นทุกท่�นคงทร�บกันดีอยู่แล้วว่�เกิดเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบในบ้�นเมือง มีผลกระทบกับ ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในประเทศทั้งเมืองหลวงและภูมิภ�ค ผมเองเคยใช้ชีวิตในเมืองหลวง สมัยที่เกิดเหตุก�รณ์ต่�งๆ เรื่อยม� ทำ�ให้ก�รเดินท�งและชีวิตคว�มเป็นอยู่ไม่สะดวกสบ�ย และเมื่อม� อยู่สุร�ษฎร์ธ�นีบ้�นเกิดก็เช่นเดียวกันมีผลกระทบอย่�งเห็นได้ชัดเจน แต่อย่�งไรก็ต�มก�รเปลี่ยนแปลง ท�งก�รเมืองถือว่�เป็นนิมิตหม�ยที่ดี ที่จะทำ�ให้บ้�นเมืองพัฒน�ขึ้น ยกระดับคว�มคิดแนวใหม่ของ ประช�ชนส่งผ่�นสู่เย�วชนรุ่นต่อรุ่น เพื่อคว�มยั่งยืนของประเทศช�ติสืบไป นิตยส�ร @Surat ฉบับที่ 40 ส่งท้�ยปีเก่�ได้รับเกียรติเป็นอย่�งสูงจ�ก “ดร.พ²ศ์ศิวพิศ โนรี” ผูอ้ �ำ นวยก�รวิทย�ลัยเทคนิคสุร�ษฎร์ธ�นียคุ ใหม่ขน้ึ ปก ท่�นเป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขคนใต้ขน�นแท้ พูดจ�ฉะฉ�น ชัดเจน มีบคุ ลิกภ�พเป็นคนจริงจังกับง�น ชนิดทุม่ เทและคิดนอกกรอบตลอดเวล� กรมอ�ชีวศึกษ�มีวสิ ยั ทัศั น์ ทีด่ กี ว่�สมัยก่อนๆ ม�ก พิจ�รณ�บุคคลทีม่ คี ว�มส�ม�รถขึน้ ม�เป็นผูบ้ ริห�รท�งก�รศึกษ� เพือ่ เป็นผูน้ �ำ ให้ กับครู อ�จ�รย์ ทีเ่ ป็นพ่อพิมพ์แม่พมิ พ์ ช่วยสร้�งเย�วชนของช�ติให้มคี ณ ุ ภ�พม�พัฒน�ประเทศยิง่ ๆ ขึน้ คุณผู้อ่�นไม่ควรพล�ดในคอลัมน์ Exclusive ของท่�นผ.อ. คนนี้ ซึ่งผู้ปกครองที่มีคว�มคิดแบบเดิมๆ คือว�งแผนให้ลูกๆ เรียนส�ยส�มัญ แล้วส่งไปเรียนต่อในมห�วิทย�ลัยนั้นควรปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อสร้�ง อน�คตให้ลูกหล�นมีอ�ชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ เพร�ะอน�คตในวันข้�งหน้�แรงง�นยิ่งห�ย�ก ทุกคนต้องพึ่งตัวเอง ก�รได้เรียนรู้วิช�ชีพจะทำ�ให้ก�รดำ�รงชีวิตอยู่ได้โดยไม่พึ่งพ�ใคร สุร�ษฎร์ธ�นีปจั จุบนั นีเ้ ป็นเมืองเปิดแล้วนะครับมีบคุ คลสำ�คัญๆ ในประเทศและต่�งประเทศได้แวะ เวียนม�เยีย่ มเยียน ม�ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ทดี่ ๆี ให้กบั พวกเร� ตัวอย่�งทีเ่ ห็นได้ชดั คือ เอกอัครร�ชฑูต สหรัฐอเมริก�ประจำ�ประเทศไทย “คริสตีé เคนนีย์” ม�เปิดง�น “มิตรภ�พไทย-สหรัฐอเมริก� ครบรอบ 180 ปี” ที่จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีเป็นครั้งแรก และนิตยส�ร @Surat ได้รับเกียรติสัมภ�ษณ์ท่�นฑูต บนเวทีจัดง�น ซึ่งคุณผู้อ่�นติดต�มได้ในคอลัมน์ “Special Report” สุดท้�ยนี้ทีมง�นนิตยส�ร @Surat ทุกคนขอส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ 2557 ขออำ�น�จคุณพระ ศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยช่วยปกปักรักษ�ให้คุณผู้อ่�นทุกท่�น ผู้สนับสนุนทุกบริษัทที่ทำ�ให้ นิตยส�ร @Surat ครองใจผู้อ่�น จงประสบคว�มสุขคว�มเจริญ มีพล�น�มัยแข็งแรง ปร�ศจ�กโรคภัย ไข้เจ็บทั้งปวงตลอดไป ดร.หิรัญ ชคทานนท บรรณาธิการบร�หาร

สนใจสมัครสมาชิกนิตยสารแอทสุราษฎร์รายปี ปีละ 600 บาท จำานวน 12 ฉบับ

ติดต่อ หจก. โกก๊ก มีเดีย เลขที่ 49/4 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-288-607, 087-629-8480 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 9813056681 ชื่อบัญชี : นายหิรัญ ชคทานนท์ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : hirans231@gmail.com บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโ¦ษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำาไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำาหรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโ¦ษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวและเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนผูป้ ระกอบการทีล่ งโ¦ษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ทำานิตยสารไม่จาำ เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ñô/ñò/òõõó) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ผศ.ดร.ณรงค พุทธิช�ว�น ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ปญญา แสงสุร�ยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ วันดี กนกว�จ�ตร ศุภพร ลองดุร�ยางค สุณิสา วงศเจร�ญ

บรรณาธิการอํานวยการ

พ.อ.(พ�เศษ) ธัญญลักษณ แกวนอย

บรรณาธิการบร�หาร ดร.หิรัญ ชคทานนท

ผูชวยบรรณาธิการบร�หาร ผศ.ดร.นํา้ออย มิตรกุล จํานงค ศร�วุน

ฝายการตลาด

ปร�ชา ชคทานนท

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒนศิร� สุจ�ตรา กอกิจไพศาล ว�ร�ยะ กลิ�นเสาวคนธ

กราฟฟ�ค ดีไซน วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พ�สูจนอักษร

พ�ชญธิดา ศร�ธิ

ชางภาพ

ษราวุธ พัฒนศิร�

นักเข�ยนรับเช�ญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปร�กษาฝายกฎหมาย สิทธิราช ศร�แกว

ติดต่อสำานักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โ¦ษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


10


contents

Page

12

Volume 4 Issue 40 December 2013 ÁÕºÒ§¤¹¾Ù´Ç‹Ò¤¹àÃÕ¹ÍÒªÕÇÐ໚¹¤¹ªÑ鹡ÅÒ§ ໚¹¤¹ªÑé¹Å‹Ò§ ¨ÃÔ§æ à´ç¡ÊØÃÒɮÏäÁ‹µ‹ÍµշíÒÃŒÒÂã¤Ã à´ç¡·ÐàÅÒСѹºŒÒ§à»š¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁ´Ò¢Í§à´ç¡¼ÙŒªÒ ᵋà´ç¡ÍÒªÕÇÐ ¤íÒÇ‹Òà¡àà äÁ‹ÁÕ à´ç¡ÍÒªÕÇй‹ÒÃÑ¡¾Íæ ¡Ñºà´ç¡·ÕèàÃÕ¹ÊÒÂÊÒÁÑÞ

24

Exclusive ดร.พฒศศิวพิศ โนรี

ปฐมบทแหงอาชีวศึกษาแดนใต

38 Special Report

คุยกับทานทูต Kristie Kenny ในโอกาสครบรอบ 180 ป มิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา

22

Buddhadasa on my mind คน

42

Hotel of the Month บาหลี สีสันวันพักผอนกลางปา

24

Exclusive ดร.พฒศศิวพ�ศ โนร� ปฐมบทแหงอาช�วศึกษาแดนใต

46

Eat & Drink ดื่มดํากับ 7 ที่เด็ดรับปมาทอง 7 Best Deals

34

Asean Travel ถึง เทศกาลทองทะเลอันดามัน แตความมันยังไมจบ ที่ กทม.

48

My Beloved Tapee แดความทรงจํา ณ เกาะสีชัง

36

Beauty Talk แกปญหาร�้วรอยดวยโบท็อกซ

50

Letter from England ฉบับที่ 16 ไฮดปารค ว�นเทอรวันเดอรแลนด

P42

Hotel of the Month บาหลี สีสนั วันพักผอนกลางปา

P46

Eat & Drink

ดื่มดํากับ 7 ที่เด็ดรับปมาทอง 7 Best Deals

P48

My Beloved Tapee

แดความทรงจํา ณ เกาะสีชัง


contents

Page

14

Volume 4 Issue 40 December 2013 ẹä´ÇÇÔè§ÃÕÊÍÏ·ä´Œ¾Òä»´íÒ¹éíҡѺʶҹ·Õè¨ÃÔ§ ໚¹¡ÒÃແ´âš㵌¹éíÒ·ÐàÅ Íѹ¡ÇŒÒ§ãËÞ‹ µ×è¹µÒµ×è¹ã¨¡Ñº»Ð¡ÒÃѧ »ÅÒÊǧÒÁÁÒ¡ÁÒ Í‹ҧ¹‹ÒÍÑȨÃÏ ÃÇÁ·Ñ駪×蹪Á¡ÑºµÐÇѹµ¡¹éíÒ·ÕèàÊŒ¹¢Íº¿‡Ò㹪‹Ç§áʧ·äÇäÅ· âÃáÁ¹µÔ¡ÁÒ¡..à»ÃÕº䴌¡ÑºÊÇÃ䏢ͧ¤Ù‹ÃÑ¡ÊÇÃäáË‹§¤ÇÒÁËÃÃÉÒ Haven for all ໚¹ÊÇÃ䏢ͧ·Ø¡¤¹ áÅÐäÁ‹ÁÕã¤Ãä»à¡ÒÐോÒáÅŒÇ ¨ÐäÁ‹ËŧÃÑ¡ “à¡ÒÐോҔ

60 Diary

สัมผัสเกาะเตาสวรรคหรรษากับ อารต-ศุภวัตน อํา ประสิทธิ์ 52

Health Care ตรวจตอมลูกหมากฟร� ทําดีในวันพอ

62

SURGERY TIPS ฉีดจมูกอยางปลอดภัย

56

Favorite Food เร�่มวันใหมกรุนไอหอมชวนหิวที่ี “เจ�กบั�ก แตเตี๋ยม”

68

58

Good Health & Wellness การดูแลชองปากในผูสูงอายุ ตอนที่ 2

Let’s Talk Surat Thani เยือนถิ�นเช�ยงคาน เมืองสรางสรรค (Chiang Khan : Creative Town)

70

60

Diary สัมผัสเกาะเตาสวรรคหรรษากับ อารต-ศุภวัตน อําประสิทธิ์

logisTACtics โลจ�สติกสภาคอุตสาหกรรม

72

The Bird นกจับแมลงจุกดํา

P56

Favorite Food

เริม่ วันใหมกรุน ไอหอมชวนหิว ที่ี “เจ็กบัก๊ แตเตีย๋ ม”

P68

Let’s Talk Surat Thani

เยือนถิ่นเชียงคาน เมืองสรางสรรค (Chiang Khan : Creative Town)

P70

logisTACtics

โลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม

190/1 หมู 1 ต.มะเร�ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเช�ญรวมบร�จาคเง�นสมทบทุน สรางเทวรูปกวนอูสําร�ด สูง 16 เมตร เกาะสมุย เพ��อเปนที่สักการะ และเปนศูนยรวมของชาวจ�นสุราษฎรธานี

โดยบร�จาคผานบัญช� สมาคมศาลเจากวนอู เลขที่บัญช� 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขายอยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Vol.40 December 2013

บริษัท บ้านดอนปิยะบิ๊กไบค์ จำ�กัด เปิดโชว์รูมฮอนด้าบิ๊กวิงค์ สาขาใหม่ล่าสุด

ชาวบิก๊ ไบค์สรุ าษฎร์ธานี เตรียมพบกับ ฮอนด้าบิก๊ วิงค์ สาขาใหม่ ล่าสุด โดยบริษทั บ้านดอนปิยะบิก๊ ไบค์ จำ�กัด ในเครือบ้านดอนปิยะกรุป๊ โชว์รมู ชัว่ คราวตัง้ อยูร่ ะหว่างซอยศรีวชิ ยั 35–37 (ตรงข้ามตลาด อส.) พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมินมิ อเตอร์โชว์ ณ บริเวณ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี วันที่ 19–23 ธันวาคม 2556 เชิญพบกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์ ทั้งรุ่นนำ�เข้าจากญี่ปุ่น และรุ่นผลิตในประเทศไทย ลูกค้า 50 ท่านแรก รับสิทธิพิเศษสุดๆ พบกันในงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 091-824-8168, 077-264-458

เขื่อนรัชชประภาจัดกิจกรรมปล่อย พันธุส์ ตั ว์ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา นิพนธ์ อรุณศรี ผูอ้ �ำ นวยการเขือ่ นรัชชประภา พร้อมผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน เขือ่ นรัชชประภา ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำ�นวน 300,000 ตัว ลง อ่ า งเก็ บ น้ำ � เขื่ อ นรั ช ชประภา เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556

16

เปิดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จัดกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม 2556 โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานีร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี เปิด โรงพยาบาลเพือ่ ลดความแออัดในการบริการของ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี ธานี เทือกสุบรรณ อดีต สส.เขต 1 นายแพทย์อดิเกียรติ เอีย่ มวรนิรนั ดร์ ผ.อ. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และทนงศักดิ์ ทวีทอง นายก อบจ. ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธเี ปิด อย่างคับคัง่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี นำ� โดย ไพโรจน์ บุญจันทร์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และพนักงาน ร้านค้าต่างๆ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนือ่ ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีประชาชนเข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณพืน้ ทีล่ านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Vol.40 December 2013

ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต บริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จำ�กัด โดยรัตนา ลิมสถายุรัตน์ และพิเชฎฐ์ สุวรรณรัตน์ ร่วมกับรพ.สุราษฎร์ธานี และสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยได้มอบหมวกกันน๊อคและผ้านวม เป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ซึ่งกิจกรรมดีๆ อย่างนีจ้ ะจัดขึน้ ทุกๆ 3 เดือน หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับฮอนด้า สุราษฎร์ครัง้ ต่อไป สามารถโทรแจ้งชือ่ ไว้กอ่ นได้ที่ จุฑามาศ ศรีสบุ ตั ิ 077-220581-3

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day นายแพทย์อดิเกียรติ เอีย่ มวรนิรนั ดร์ ผูอ้ �ำ นวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และนายแพทย์ศกั ดิช์ ยั ตัง้ จิตวิทยา รองผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายการแพทย์ ระดม สรรพกำ�ลังบุคลากรทำ�ความสะอาดโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี เพือ่ พัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อมของ โรงพยาบาล ให้เกิดความสะดวก เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการทำ�งานและลดการ แพร่กระจายเชื้อโรค อีกทั้งทำ�ให้บุคลากรภายใน องค์กรเกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยสร้างจิตสำ�นึก มาตรฐานในการทำ�งาน นำ�ไปสู่การบริหารงาน คุณภาพต่อไป

18

พิธีมอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิพนธ์ อรุณศรี ผู้อำ�นวยการเขื่อนรัชชประภาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้

ให้กบั ภานุเดช ฝนทอง โดยมีสรุ เชษฐ์ ถาพร ผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ี่ 4 อำ�นวย หนูเนียม ช่างระดับ 9 กองบำ�รุง รักษาโรงไฟฟ้า ประธานชมรมจิตอาสาเขื่อนรัชชประภา โดยเขื่อนรัชชประภา ได้จัดทำ�โครงการบ้านเพื่อ ผู้ยากไร้ ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา เชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำ�บลบ้านเชี่ยวหลาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำ�บลบ้านเชี่ยวหลาน วิจารณ์ จุลทวิจติ ร ปลัดอำ�เภอบ้านตาขุน หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ �ำ ท้องถิน่ และประชาชนในตำ�บลเขาพัง อำ�เภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีจำ�นวนมาก


20


21


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

22


คน คุณทำ�งานกับคน ต้องอดทนให้มาก พุทธทาสภิกขุ*

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผู้สร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549

23


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

ดร.พ²ศ์ศิวพิศ โนรี ปฐมบทแห่งอาชีวศึกษาแดนใต้

˹Öè §ã¹µÑ Ç Í‹ Ò §¼ÙŒ º ÃÔ Ë ÒáÒÃÈÖ ¡ ÉÒ ของวิทยาลัยเทคนิคสØราÉ®ร¸านีที่มากด้วย ประสบการ³ โดดเด่นด้วยแนวคิดแบบ “¹Í¡ ¡Ãͺ” มีวิสัยทัศนก้าวไกล มØ่งมั่นทำางาน เ¾ื่ อ แ¼่ น ดิ น เ¾ื่ อ ลÙ ก หลานคนไทยทØ ก คน บทการสัมÀาɳครั้งนี้¶ือได้ว่าเป็นการเ¼ย ãËŒàËç¹ “àÃ×ͨŒÒ§” ËÃ×Í “¼Ùป้ ด ทองหลัง¾ระ” ของการอาชีวศÖกÉาส่ง¼่านนักเรียน นักศÖกÉา ¼Ùเ้ ป็นอนาคตของชาติให้ประสบความสำาเรçจ¶Öง ฟากฝัง่ ด้วยการยÖดหลัก “บÙร³าการ” การเรียน การสอนของวิทยาลัยเทคนิคสØราÉ®ร¸านีร่วม กับส¶านประกอบการประสานเป็นหนÖ่งของ ¼Ù้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคสØราÉ®ร¸านี ดร.¾²ศศิว¾ิศ โนรี

24

ขอทราบประวัติส่วนตัวและการศÖกÉา

ผมจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีคณะศึกษ�สตร์ เอกพลศึกษ� มห�วิทย�ลัย สงขล�นครินทร์ ระดับปริญญ�โทบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ คณะรัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (นิด�้ ) ระดับปริญญ�เอกก�รบริห�รก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผมเกิดทีจ่ งั หวัดระนอง ไปปักหลักทีจ่ งั หวัดตรัง ปัจจุบนั ย้�ยม�ทีจ่ งั หวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

การเติบโตในชีวติ ราชการ ก่อนจะรับตำาแหน่งล่าสØดทีว่ ทิ ยาลัย เทคนิคสØราÉ®ร¸านีเป็นมาอย่างไร? ด้�นก�รทำ�ง�นผมเป็นอ�จ�รย์ที่วิทย�ลัยเทคนิคจังหวัดตรัง 17 ปีหลัง จ�กนัน้ ไปทำ�หน้�ทีผ่ ปู้ ระส�นจัดตัง้ วิทย�ลัยก�รอ�ชีพห้วยยอด อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อปีพ.ศ. 2535 เข้�สู่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร วิทย�ลัยก�รอ�ชีพ ห้วยยอดจังหวัดตรัง ก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีวะเปรียบเสมือนก�รปลูกต้นต�ล “ยอดด้วน” คือเรียนก�รสอนในส�ยอ�ชีวะสูงสุดแค่ ระดับ ปวส. แล้วต้องไปอ�ศัยปริญญ� ของสถ�บันอื่น เพร�ะค่�นิยมของคนไทยต้องก�รให้บุตรหล�นจบก�รศึกษ� ระดับปริญญ�ตรีโดยไม่ออกไปทำ�ง�นในสถ�นประกอบก�ร ทั้งๆ ที่ข�ดแคลน อัตร�กำ�ลัง ในเรื่องก�รเปิดสอนระดับปริญญ�ตรีของอ�ชีวะ ผมก็ขวนขว�ยให้ วิทย�ลัยเทคนิคตรัง ได้เปิดสอนระดับปริญญ�ตรี ในตอนนัน้ มีหลักสูตรประโยค ครูเทคนิคชัน้ สูงหรือเรียกว่� ปทส. (เทียบเท่�ปริญญ�ตรี) คือเรียนจบแล้วก็เป็นครู สอนทีว่ ทิ ย�ลัยเทคนิคหรือวิทย�ลัยก�รอ�ชีพ ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร อ�ชีวศึกษ� และในขณะนัน้ ไม่มพี ระร�ชบัญญัตกิ �รอ�ชีวศึกษ�เหมือนปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2543 น�ยกรัฐมนตรีขณะนั้นคือ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้จัด ประชุมพบประช�ชนทีเ่ รียกว่�ทัวร์นกขมิน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง ผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดเสนอ โครงก�รต่�งๆ เพือ่ ของบประม�ณจ�กน�ยกรัฐมนตรี ห�กท่�นอนุมตั งิ บประม�ณ แล้วต้องทำ�แบบเสนอต�มขั้นตอนให้ถูกต้อง ผ่�นสำ�นักงบประม�ณ ผมเสนอ ของบประม�ณเปิดสอนระดับปริญญ�ตรีในวิทย�ลัยเทคนิคตรัง แต่ขอก่อสร้�ง โครงสร้�งพื้นฐ�นก่อน คือ อ�ค�รเรียน และครุภัณฑ์ ผมเป็นคนร้อนวิช� ได้ท�ำ โครงก�รส่งไปทีส่ �ำ นักน�ยกรัฐมนตรี เพือ่ ของบประม�ณสร้�งอ�ค�รเรียน วงเงิน 88 ล้�นบ�ทเพือ่ เตรียมเปิดสอนระดับปริญญ�ตรีของวิทย�ลัยเทคนิคตรัง และรูปแบบอ�ค�รเรียนของอ�ชีวะสมัยนัน้ ยังเหมือนกับโรงเรียนของกรมส�มัญ ไม่มีอ�ค�รเรียนที่มีคว�มแปลกหรู เหมือนมห�วิทย�ลัยทั่วไป ผมได้ตั้งทีม แล้วย้�ยไปอยูท่ นี่ นั่ ง�นออกแบบดำ�เนินก�รก่อสร้�งอย่�งสวยง�มเหมือนอ�ค�ร ในมห�วิทย�ลัยก็มิป�น พอสร้�งอ�ค�รเสร็จ ผมย้�ยไปอยู่วิทย�ลัยเทคนิค


ดร.พ²ศ์ศิวพิศ โนรี

ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

25


26

มีบางคน¾Ùดว่าคนเรียนอาชีวะ เป็นคนชัน้ กลาง เป็นคนชัน้ ล่าง จริงæ เดçกสØราÉ®รไม่ตอ่ ยตีทาำ ร้ายใคร เดçกทะเลาะกันบ้างเป็นเรือ่ ง¸รรมดาของ เดçก¼Ùช้ าย แต่เดçกอาชีวะ คำาว่าเกเร ไม่มี เดçกอาชีวะน่ารัก ¾อæ กับเดçกทีเ่ รียนสายสามัญ

หล�ยแห่ง เช่น วิทย�ลัยเทคนิคจังหวัดภูเก็ต วิทย�ลัยเทคนิคดอนเมือง วิทย�ลัยเทคนิคน่�น และวิทย�ลัยเทคนิคพัทลุง ต�มลำ�ดับจนกระทั่ง สุดท้�ยก็ม�ที่วิทย�ลัยเทคนิคสุร�ษฎร์ธ�นี เพื่อม�เปิดสอนในระดับ ปริญญ�ตรี ในปีพ.ศ. 2555 ก�รม�สุร�ษฎร์ธ�นี ผมขอม�และได้ ทำ�หน้�ที่ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ� ภ�คใต้ 1 ซึ่งสถ�บัน ก�รอ�ชีวศึกษ� คือก�รรวมสถ�นศึกษ�จำ�นวน 161 วิทย�ลัย แบ่งเป็น 19 สถ�บันไว้ดว้ ยกัน หรือทีส่ รุ �ษฎร์ธ�นีเรียกว่�สถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ� ภ�คใต้ 1 โดยรวมสถ�นศึกษ�อ�ชีวะใน 4 จังหวัดเข้�ด้วยกันคือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีและ จังหวัดชุมพร โดยสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�ในภ�คใต้ทงั้ หมดมี 3 สถ�บัน คือ สถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�ภ�คใต้ 1 ภ�คใต้ 2 และภ�คใต้ 3 กล่�วคือนำ�เอ�วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ� วิทย�ลัยเทคนิคขน�ดใหญ่รวมเป็น สถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�เสมือนหนึง่ มห�วิทย�ลัย แต่พระร�ชบัญญัตกิ �ร อ�ชีวศึกษ�บัญญัตใิ ห้เรียกสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ� มีผอู้ �ำ นวยก�รสถ�บัน ก็เหมือนกับอธิก�รบดี วันนีม้ โี ครงสร้�งสถ�บันฯ ออกม� รัฐมนตรีลงน�ม แล้ว คงจะสรรห�ผูอ้ �ำ นวยก�รสถ�บันฯ ตัวจริงในไม่กเี่ ดือนข้�งหน้�นี้ ในก�รนี้ถ้�ผมได้รับก�รสรรห�ก็จะได้เลื่อนตำ�แหน่งจ�กผู้อำ�นวยก�ร เทคนิค ขึ้นเป็นผู้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�ภ�คใต้ 1 (ชุมพร สุร�ษฎร์ธ�นี นครศรีธรรมร�ช และพัทลุง) มีหน้�ทีด่ แู ล 11 วิทย�ลัยใน 4 จังหวัด เทียบเท่�อธิก�รบดีทำ�นองนั้น กล่�วคือ ในสถ�บันฯ จะมี


ลูกหล�นในจังหวัดตรังซึง่ ผมรักเหมือนบ้�นเกิด โดยก�รสร้�งอ�ค�รเรียน งบประม�ณวงเงินเกือบ 100 ล้�นบ�ท ผมเป็นคนแรกที่ได้งบจ�ก สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี งบกล�งของรัฐบ�ลม�สร้�งวิทย�ลัยโดยไม่ได้ ใช้งบของกรมก�รอ�ชีวศึกษ� โดยก�รไปขอจ�กท่�นน�ยกรัฐมนตรี ด้วยตัวเองในขณะนั้น ผมคิดนอกกรอบ สร้�งผลง�นซึง่ เป็นคว�มภูมใิ จของผม ทัง้ ชีวติ ทำ� เพือ่ ลูกหล�น เพือ่ แผ่นดินทัง้ สิน้ ผมเป็นข้�ร�ชก�รในพระบ�ทสมเด็จ พระเจ้�อยู่หัว ก็ต้องทำ�ง�นเพื่อช�ติและประช�ชน ทำ�ทุกหนท�งที่จะ ให้ได้งบประม�ณม�เพือ่ แก้ปญ ั ห�คว�มข�ดแคลน บ�งครัง้ จะเจ็บปวด แค่ไหนก็ต้องทำ� ผลจ�กก�รมุ่งมั่น พ�กเพียร ม�นะ อุตส�หะ ในก�ร ทำ�ง�น ผลลัพธ์คือถูกย้�ยแยกกับครอบครัวไปอยู่จนสุดช�ยแดน ประเทศไทย ไกลถึงภ�คเหนือสุด แต่ไกลแค่ไหนก็ตอ้ งไป ผมพืน้ เพเกิด ที่จังหวัดระนอง ปักหลักที่จังหวัดตรัง เป็นคนภ�คใต้ อยู่สุร�ษฎร์ฯก็ เหมือนกลับบ้�นเดิม ก็ต้องสร้�งระดับปริญญ� พัฒน�ปริญญ�ตรีที่ สุร�ษฎร์ธ�นีให้สมบูรณ์ต่อไป มีบ�งคนพูดว่�คนเรียนอ�ชีวะเป็นคนชั้นกล�ง เป็นคนชั้นล่�ง ลูกเศรษฐีไม่เรียนเพร�ะกลัวพ�พวกไปตีกัน จริงๆ แล้วเด็กสุร�ษฎร์ ไม่ตอ่ ยตีท�ำ ร้�ยใคร เด็กทะเล�ะกันบ้�งเป็นเรือ่ งธรรมด�ของเด็กผูช้ �ย แต่เด็กอ�ชีวะ คำ�ว่�เกเร ไม่มี เด็กอ�ชีวะน่�รัก พอๆ กับเด็กที่เรียน ส�ยส�มัญ สถ�นศึกษ�ในสังกัดของกรมอ�ชีวศึกษ�ทั่วประเทศมี คว�มน่�เชือ่ ถือ มีศกั ยภ�พเท่�เทียมกันไม่แตกต่�งกัน หรือจะแตกต่�ง ตรงทีบ่ ริห�รจัดก�รบ้�งเล็กน้อย “อ�ชีวะ¢องรัฐบ�ลไม่คอ่ ยจะมีปญ ˜ ห� เรื่องตีรันฟ˜นแทงยกเว้นเ©พ�ะสถ�นศÖกษ�ที่มีสถ�นที่ตัéง ในเ¢ต กรุงเทพมห�นครและปริมณฑลเท่�นัéน” นักศึกษ�ที่ต้องดูแล 30,000-40,000 คน อ�จ�รย์ประม�ณ 1,000 คน โตเหมือนกัน

ความÀาคÀÙมิใจการบริหารงานและ¼ลงานดีเด่นในชีวิต การรับราชการเป็นอย่างไร? ตั้งแต่พ.ศ. 2535 ผมม�รับร�ชก�รที่วิทย�ลัยก�รอ�ชีพห้วยยอด ในตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยก�ร เป็นระยะเวล� 8 ปี โดยเริม่ ต้นก�รทำ�ง�นจ�ก ศูนย์ ( 0 = ไม่มอี ะไรเลย) ในปี พ.ศ. 2535 เริม่ ก่อสร้�งวิทย�ลัยจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2542 มีนักศึกษ�ปัจจุบันจำ�นวน 4,500 คน ได้เป็นสถ�นศึกษ� ดีเด่นของกรมอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และสถ�นศึกษ�แห่งแรก ทีเ่ ปิดสอนระดับ ปวส.ในวิทย�ลัยก�รอ�ชีพในประเทศไทยเป็นแห่งแรก และพ.ศ. 2542 ได้เป็นสถ�นศึกษ�ดีเด่นของกรมอ�ชีวศึกษ� ได้รบั ร�งวัล จ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร สมศักดิ์ ปริศน�นันทกุล ก็ใช้ คว�มส�ม�รถจ�กศูนย์ (Set Zero) เปิดสอนทุกแผนกวิช�อุตส�หกรรม พ�ณิชยกรรม เป็นผูบ้ ริห�รคนแรกและคนเดียวก็ส�ม�รถบริห�รจัดก�ร ได้ให้มีคว�มพร้อมสมบูรณ์ และได้รับร�งวัลสถ�นศึกษ�ดีเด่นของ อ�ชีวศึกษ� เพียงชั่วระยะเวล� 4 ปีก�รศึกษ�เท่�นั้น สรุปผลง�นที่ ภ�คภูมใิ จทีส่ ดุ ก็ คือทีว่ ทิ ย�ลัยก�รอ�ชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง ผมอยูท่ ไ่ี หน ก็มผี ลง�นทีน่ น่ั เป็นผลง�นทีแ่ ตกต่�งไม่เหมือนใคร ผมสร้�งอนุสรณ์เพื่อ

ความโดดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคสØราÉ®ร¸านีคอื อะไร?

ในคว�มโดดเด่นของวิทย�ลัยคือ เร�เปิดแผนกเทคโนโลยีก�รย�ง และพอลิเม่อร์เป็นโรงแรกของประเทศไทย วันนี้ภ�ควิช�เทคโนโลยี ก�รย�งและพอลิเมอร์ พัฒน�จนถึงระดับปริญญ�ตรีแล้ว เพร�ะย�ง เป็นพืชเศรษฐกิจของภ�คใต้ของเร� และเป็นพืชเศรษฐกิจของแผ่นดิน ปลูกกันทั่วประเทศ ผมได้เปิดแผนกเทคโนโลยีก�รย�งและพอลิเมอร์ เป็นแห่งทีส่ องทีว่ ทิ ย�ลัยเทคนิคตรัง โดยวิทย�ลัยเทคนิคสุร�ษฎร์ธ�นี เปิดเป็นโรงแรกย่อมมีศักยภ�พในก�รเรียนก�รสอน โดดเด่นกว่�ใคร ในภ�ควิช�นี้ เร�ชนะเลิศนวัตกรรมอ�ชีวศึกษ�หล�ยๆ ร�ยก�ร หล�ย ภ�ควิช�ที่ชนะเลิศในระดับภ�คใต้ และระดับช�ติ ที่สำ�คัญก�รเรียน วิช�ชีพหรืออ�ชีวะ จุดเด่น คือ ส�ม�รถทำ�ง�นได้ ทำ�ง�นเป็น สนอง คว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�รได้ แท้จริงของก�รเรียน คือเพือ่ ก�รทำ�ง�นให้เป็น มิได้อยูท่ ปี่ ริญญ� มห�วิทย�ลัยใดๆ ทัง้ สิน้ โดยในสภ�พปัจจุบนั ก�รจัดก�รเรียนมี 2 ส�ย คือ ส�ยวิช�ก�รกับส�ยปฏิบตั กิ �ร ก�รเรียนอ�ชีวะคือ เรียนส�ยปฏิบตั กิ �ร พูดง่�ยๆ คือก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบก�รทำ� ทำ�และทำ�จนชำ�น�ญ เรียกว่�เกิดทักษะในก�รทำ�ง�น แต่ต้องเรียนทฤษฎีเพื่อนำ�คว�มคิด นำ�ทฤษฎีม�ประยุกต์ (Apply) ม�ปรับใช้ในก�รสร้�งนวัตกรรมที่จะ ใช้เทคโนโลยีทำ�ง�นแทนมือมนุษย์ เช่น นวัตกรรมเครื่องตัดอ้อย

27


¼มคิดนอกกรอบ ทีห่ ว้ ยยอด เป็นความÀÙมใิ จของ¼ม ทัง้ ชีวติ ทำาเ¾ือ่ ลÙก หลาน เ¾ือ่ แ¼่นดินทัง้ สิน้ ¼มเป็นข้าราชการใน¾ระบาทสมเดçจ¾ระเจ้าอยÙห่ วั กçต้องทำางานเ¾ื่อชาติและประชาชน

เครือ่ งปอกถัว่ และอืน่ ๆ อีกม�กม�ย ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�ร สอนในระดับปวช. เรียนทฤษฎี 30 / ปฏิบัติ 70 เปอร์เซ็นต์ ปวส. เรียนทฤษฎี 60 / ปฏิบัติ 40 เปอร์เซ็นต์ ระดับปริญญ� ตรีหรือเทคโนโลยีส�ยปฏิบัติก�ร ก็ประม�ณ เรียนทฤษฎี 50 / ปฏิบัติ 50 เปอร์เซ็นต์ ก�รเรียนส�ยปฏิบัติก�รเรียนแล้วต้อง ทำ�ง�นเป็น มีง�นทำ� ส่วนส�ยวิช�ก�รคือ คนที่เรียนคณะ วิศวกรรมศ�สตร์ในมห�วิทย�ลัย เป็นพวกที่เรียนทฤษฎีหรือ ใช้คว�มคิด ซึ่งมีคว�มแตกต่�งกับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ส�ยปฏิบัติก�รหรือเทคโนโลยี และที่สำ�คัญที่สุดคือเรียนแล้ว ต้องถ�มตัวเองก่อนว่� จบม�แล้วทำ�อะไรเป็นบ้�ง

สายป¯ิบัติการมีนักศÖกÉาเรียนจบไปเท่าไหร่ และ มีโอกาสทำางานในสายงานอย่างไร?

ก�รเรียนอ�ชีวะ ไม่ได้หม�ยคว�มว่� เมือ่ คุณจบช่�งเชือ่ ม คุณจะต้องเปิดธุรกิจเกีย่ วกับก�รเชือ่ มโลหะแต่เพียงอย่�งเดียว ตลอดไป อ�จจะไปทำ�ง�นเป็นช่�งเชือ่ มต�มบริษทั ห้�งร้�น ต�ม รัฐวิส�หกิจ หรือภ�คร�ชก�ร หรือทำ�ง�นประเภทอื่นๆ อ�ทิ ประกอบอ�ชีพส่วนตัว หรือจบช่�งเชื่อมมีคว�มรู้ท�งด้�นก�ร บริห�รช่�งแต่ไปดูแลสวนย�งตัวเอง ซึ่งมีคว�มรู้เชิงช่�งที่จะ บูรณ�ก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมืออ�ชีพ ส่งผลให้เกิดศักยภ�พ เพร�ะมีคว�มรู้เชิงช่�ง แต่ส่วนใหญ่เรียนจบแล้วก็ไปทำ�ง�น ส�ยตรง ก�รเรียนช่�งก็ตอ้ งสร้�งอุดมก�รณ์ให้กบั นักเรียน ต้อง เข้�ใจว่�ก�รเรียนวิศวกรเล็บดำ� (ส�ยปฏิบตั กิ �ร) กับวิศวกรเล็บ ข�ว (ส�ยทฤษฎี-วิศวกรรมศ�สตร์) มีลักษณะเด่นที่แตกต่�ง กันระหว่�งก�รปฏิบตั กิ บั ทฤษฎี ดังคำ�เปรียบเปรยข้�งต้น เล็บข�ว คือเรียนแต่ทฤษฎี ปฏิบตั เิ ล็กน้อย ทีเ่ ล็บดำ�คือพวกทีเ่ รียนปฏิบตั ิ ทฤษฎีเล็กน้อย เด็กทีจ่ บระดับปวช. ทีว่ ทิ ย�ลัยเทคนิคสุร�ษฎร์ธ�นี มีจ�ำ นวนในแต่ละปีก�รศึกษ� 2,000- 2,300 ระดับปวส. 600 700 คน ส่วนระดับปริญญ�ตรีปีนี้กำ�ลังขึ้นปี 2 ซึ่งส�ยปฏิบัติ ก�รระดับปริญญ�ตรี มีคว�มค�ดหม�ยว่�จบแล้วทำ�ง�น 100 เปอร์เซ็นต์เพร�ะว่�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ระดับปริญญ�ตรี ของสถ�บันอ�ชีวะ นำ�บุคล�กรประจำ�ก�รในสถ�นประกอบก�ร

28


ม�ต่อยอด คือ ต้องเป็นคนทีท่ �ำ ง�นแล้วในสถ�นประกอบก�รม�ก่อน ตอนนี้มีนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีทั้ง 4 ภ�ควิช�ประกอบด้วย 1. เทคโนโลยีก�รย�ง 2. เทคโนโลยีย�นยนต์ 3. เทคโนโลยีไฟฟ้� 4. เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ มีนกั ศึกษ�จำ�นวน 69 คน มีคนทำ�ง�นใน สถ�นประกอบก�รถึง 60 คน เพร�ะฉะนัน้ ปริญญ�ตรีของผมจะไม่ว�่ ง ง�น จบแล้วเข้�สูส่ ถ�นประกอบก�รอยูแ่ ล้ว หรือไม่กป็ ระกอบอ�ชีพ ของตัวเอง เรียกว่�ปริญญ�ตรีส�ยเทคโนโลยี หรือส�ยปฏิบัติก�ร (Technologist) เพือ่ ผลิตนักเทคโนโลยี (Technologist) ให้ “เรียนรู้ ทำ�ได้ เ¢้�ใจชีวิต” คือปรัชญ�ก�รจัดก�รศึกษ�ของอ�ชีวะหรือส�ย ปฏิบัติก�ร (Practical)

โครงการสำาหรับ¾ั²นาบØคลากรเป็นอย่างไร?

ก�รพัฒน�ครูอ�จ�รย์เป็นหน้�ทีห่ ลักของวิทย�ลัย ของสถ�บัน และของสำ�นักง�นก�รอ�ชีวศึกษ�เช่น 1. ใครก็ต�มหรือบุคล�กรที่ประสงค์จะล�เพื่อไปศึกษ�ต่อและ ได้รับเงินเดือนด้วย ก็ส�ม�รถทำ�ได้โดยไม่ขัดข้อง 2. นอกจ�กจะส่งไปศึกษ�ต่อแล้ว ถ้�จะไปดูง�นต่�งประเทศ สำ�นักง�นก�รอ�ชีวศึกษ� เพิง่ เปิดระดับปริญญ�ตรีปนี มี้ กี �รกำ�หนด ทุนบ้�งแล้วเหมือนระดับมห�วิทย�ลัย โดยมีทุนอยู่แล้วเป็นงบ ประม�ณท�งรัฐบ�ล ก็ส�ม�รถไปได้ สำ�นักง�นก�รอ�ชีวศึกษ�ก็คง เจริญรอยต�มมห�วิทย�ลัย แต่วันนี้ทุนไปศึกษ�ต่�งประเทศยังมีไม่ ม�กนัก 3. ส�ม�รถไปรับก�รฝƒกอบรมให้คว�มรู้จ�กสถ�บันต่�งๆ ได้ ผู้อำ�นวยก�รส�ม�รถอนุมัติได้โดยใช้งบประม�ณของร�ชก�ร

มีแนวทางในการกระตØ้นให้นักเรียนมี¾ั²นาการเรียน ดีขÖ้นอย่างไร? คนทีห่ วั ดีถ�้ เรียนช่�ง ยิง่ ไปได้ไกล วันนีค้ ว�มเข้�ใจของคนทัว่ ไป ที่ว่�เรียนอะไรไม่ได้แล้วก็ม�เรียนช่�ง มิใช่ คำ�ตอบสุดท้�ยที่ถูกต้อง ผู้จบมัธยมปีที่ 3 นั้นมีท�งเลือก 2 เส้นท�งคือ คนเก่งคิดก็ไปเรียน ส�ยส�มัญ ต่อมัธยม 4, 5, 6 และเอ็นทร�นซ์เข้�มห�วิทย�ลัย อีก คนหนึ่งวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ไปไม่ค่อยรอดแต่มือเนี๊ยบเลย เรียกว่�มีพรสวรรค์ในก�รใช้มือ กับคนที่มีพรสวรรค์ท�งคว�มคิด มีค่�เท่�กัน เก่งกันคนละท�งสร้�งด�วคนละดวง ล้วนแล้วแต่ไปสู่ เส้นท�งแห่งคว�มสำ�เร็จทั้งสิ้น มนุษย์ทเี่ รียนส�ยอ�ชีวะมิใช่ประช�ชนชัน้ สอง พวกลูกศิษย์ผม เข�มีพรสวรรค์ (Give) ท�งด้�นทักษะก�รใช้มือ (Hand) หรือใช้มือ ทำ�ง�น พรสวรรค์ของคน มี 2 ประก�ร คือ คิดเก่ง แต่ท�ำ ไม่คอ่ ยเก่ง ก็เรียนส�ยคิด (วิช�ก�ร Academic) กับพวกทีท่ �ำ ง�นเก่งแต่เรียนไม่เก่ง ก็เรียนส�ยปฏิบตั กิ �ร (Practical) มักถูกตีค�่ ว่� “โง่” บ�งคนคิดเก่ง แต่ให้ใช้มือทำ�ของง่�ยๆ ก็ทำ�ไม่ได้ ก็เรียกว่�โง่เหมือนกันหรือไม่ คนทีท่ �ำ เก่งอยูต่ �่ งประเทศทีเ่ ป็นประเทศอุตส�หกรรมจะร่�ำ รวย บ้�น เร�กลับเรียกว่�พวกช่�งเทคนิค คนใช้แรงง�น ใครใช้แรงง�นเป็น “ชนชั้นต่ำ�” ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศแบบเร�ที่ดูถูกก�รใช้แรงง�น

วันนี้ผมกำ�ลังแปรเปลี่ยนสังคมว่� ประเทศที่เข�เจริญหรือ พัฒน�แล้ว คนของเข�ผลิตได้ สร้�งได้แล้วเหลือใช้ ไม่ตอ้ งสัง่ เข้�ม�ก็ ส่งไปข�ย เข�ก็ร�่ำ รวย บ้�นเร�คนชีน้ วิ้ เป็นคนชัน้ สูง ทำ�อะไรไม่เป็น เข�ภูมใิ จกันม�ก จริงๆ มันไม่ใช่ ถ้�ส่วนใหญ่เป็นแบบนีป้ ระเทศล่มจม เพร�ะทุกคนช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องเปลีย่ นแนวคิดโดยทีว่ �่ ก�รเรียนช่�ง มีคณ ุ ค่�ม�กขึน้ ค่�จ้�งช่�ง ค่�ซ่อมรถแพงม�กขึน้ ให้ซอื้ รถใหม่ดกี ว่� ก�รซ่อม เหมือนกับประเทศญีป่ นุ่ 4 ปีเปลีย่ นรถใหม่ หรือทุบตัดท่อน ม�ข�ยเมืองไทยหรือทำ�เป็นขยะ ประเทศด้อยพัฒน�จึงเป็นประเทศ ทีถ่ กู ทิง้ ขยะของประเทศทีเ่ จริญแล้ว เร�กำ�ลังจะสร้�งจุดนีเ้ พือ่ ไม่รบั ขยะตรงนัน้ เร�ก็จะไปได้ เฉพ�ะฉะนัน้ ต้องทำ�ให้เข�รูว้ �่ ก�รเป็นช่�ง ก�รผลิตเองได้ และก็ใช้กันเอง พัฒน�เองได้เหมือนประเทศจีน สร้�งอะไรขึน้ ม�ก็ใช้กนั เอง วันนีอ้ เมริก�เคยไปเหยียบดวงจันทร์ จีน ก็ทำ�ได้เหมือนกัน ประเทศเร�ก็ต้องเป็นแบบนั้น ต้องส่งเสริมให้ ลูกหล�นทำ�ง�นเป็น เรียนแล้วทำ�ง�นเป็น ช่วยตัวเองได้ ส�ม�รถ ดำ�รงอยู่ในสังคมอย่�งมีศักดิ์ศรี (Prestige) แห่งคว�มเป็นมนุษย์ อย่�งเสมอภ�ค (Equity) เท่�เทียมกับเพื่อนมนุษย์

29


อย่�งไรก็ต�มก�รเรียนอ�ชีวะออกไปทำ�ง�นได้ ออกไปช่วยตัวเองได้ สร้�งง�นนำ�ไปข�ยได้ เรียน แล้วต้องมีคว�มคิดที่จะออกไปเป็นเจ้�ของสถ�น ประกอบก�ร ไปเป็นเถ้�แก่นอ้ ย หรือเรียนแล้วจะ เป็นมนุษย์เงินเดือนตลอดไปก็ตอ้ งปลูกฝังเย�วชนกัน วันข้�งหน้�นอกจ�กจะเข้�ไปทำ�ง�นในบริษัทเป็น ลูกจ้�ง แล้วจะไปประกอบอ�ชีพด้วยตัวเอง เช่น จบช่�งเชื่อมก็ไปเปิดช็อป (Shop) สำ�หรับทำ�ง�น เชื่อมตั้งแต่มุ้งลวด เหล็กดัด ก็ส�ม�รถประกอบ อ�ชีพได้ ทำ�ไปเรือ่ ยๆ ทีละนิดๆ เข�ก็เป็นเถ้�แก่นอ้ ยได้ เร�ต้องสร้�งเด็กให้เป็นเถ้�แก่น้อยให้ได้ในวันข้�ง หน้� ปลูกฝังเจตคติ (Attitude) ที่เลิกเป็นลูกจ้�ง ตลอดชีพให้กบั ลูกศิษย์ ให้ตงั้ เป้�เป็นเจ้�ของกิจก�ร คนเรียนอ�ชีวะก็จะมีคว�มมั่นคงและผู้ปกครอง ก็จะส่งบุตรหล�นม�เรียนอ�ชีวะกันม�กขึ้น นอก จ�กนี้ก�รห�เงินทุนม�ให้เด็กส�ยอ�ชีวะได้ยืมม� เป็นเก้�แก่น้อย ก็ต้องพัฒน�ไปเรื่อยๆ คนที่คิดว่� เรียนเพื่อเป็นเจ้�พระย�ก็จะค่อยๆ ลดน้อยลง สมัยก่อน 10 พ่อค้�ไม่เท่� 1 เจ้�พระย�เลีย้ ง ดังเช่น ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธย� แต่ปัจจุบัน 10 พระย� ไม่เท่�พ่อค้�เลี้ยงหรือเป็นพ่อค้�เสียเอง

สโลแกนหรือนิยามของวิทยาลัยเทคนิค สØราÉ®ร¸านี คืออะไร?

ผมกำ�ลังคิดคำ�นิย�มใหม่เพือ่ ให้เข้�กับบริบท ของวันนีห้ รือสมัยปัจจุบนั วันนีก้ �รจัดก�รศึกษ�ทุก ระดับต้องมีประกันคุณภ�พให้ได้ม�ตรฐ�น จัดก�ร ศึกษ�ต�มกระแสโลกคือสิง่ แวดล้อม อ�ก�ศ ต้นไม้ คว�มเขียวขจี และสนองง�นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทีเ่ พียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม คือว่�ดีกบั เก่ง ต้องไปด้วยกัน แล้วจะพ�สูค่ ว�มสุขต�มเจตน�รมณ์

การจัดการศÖกÉาร่วมกันกับส¶านประกอบการในรÙปแบบทวิÀาคี เช่นเรียนทÄÉ®ีในส¶านศÖกÉา เรียนป¯ิบัติบางวิชาในส¶านศÖกÉา ฝƒกป¯ิบัติจริงในส¶านประกอบการ เป็นการสอนร่วมกันระหว่างส¶านประกอบการ กับวิทยาลัยÏ เ¾ื่อให้ทันและตรงกับความต้องการ หรือเรียกว่า การจัดการศÖกÉาในระบบทวิÀาคี (Dual System) «Ö่งจะสร้าง¼ล¼ลิตได้มีคسÀา¾ตรงความต้องการของ¼Ù้ใช้ (Demand Driven) โดยแท้จริง 30


ของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�พ.ศ. 2542 “ดี เก่ง มีส¢ุ ” เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม ก้�วนำ�วิสยั ทัศน์ และคนเป็น ช่�งต้องเข้�ใจและรูจ้ กั มีก�รบูรณ�ก�ร เอ�ทฤษฎีและปฏิบตั ิ แบบบูรณ�ก�ร (Integration) ม�รวมกันเพือ่ สร้�งนวัตกรรม เทคโนโลยี และวันนี้ต้องพัฒน�แบบยั่งยืน คือก�รพัฒน� ทีไ่ ม่เป็นเหมือนไส้ดนิ สอ เป็นก�รพัฒน�แล้วงอกง�มเจริญ เติบโต เป็นก�รพัฒน�ทีไ่ ม่ท�ำ ล�ยสิง่ แวดล้อมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ขี องประช�ชน ถ้�เร�จัดก�รศึกษ� แล้วได้อย่�งทีก่ ล่�วม�ได้ ถือว่�เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ วิทย�ลัย เทคนิคสุร�ษฎร์ธ�นี จึงมีสโลแกนที่ว่� “ประกันคุณภ�พ ได้ม�ตรฐ�น สนองง�นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพียบพร้อม คุณธรรม จริยธรรม ก้�วนำ�วิช�ก�ร วิสัยทัศน์ม�ตรวัด พั²น�ยั่งยืน” (Sustainable Development)

หลั ก การในการบริ ห ารในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เป็นอย่างไร?

ต้องนำ�ปรัญญ�ข้อ 1 ประกันคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น ต้ อ งจั ด ก�รศึ ก ษ�เพื่ อ สนองคว�มต้ อ งก�รของสถ�น ประกอบก�รและสังคม เร�ผลิตช่�งก็ตอ้ งทำ�ง�นกับสถ�น ประกอบก�รได้ วันนี้จะให้รัฐบ�ลสั่งเครื่องมือม�ให้ทันกับ วิวัฒน�ก�รของสถ�นประกอบก�รเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพร�ะเอกชนมีก�รแข่งขันกันเพื่อผลประโยชน์ท�งธุรกิจ สูงม�ก ฉะนัน้ ก�รศึกษ�วันนีจ้ ะจัดให้ได้ม�ตรฐ�นและตรง กับคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร (Demand Driven) ต้องจัดก�รศึกษ�ร่วมกันกับสถ�นประกอบก�ร เช่นเรียน ทฤษฎีในสถ�นศึกษ� เรียนปฏิบัติบ�งวิช�ในสถ�นศึกษ� เรียน ฝƒกง�นในสถ�นประกอบก�ร เป็นก�รสอนร่วมกัน ระหว่�งสถ�นประกอบก�รกับวิทย�ลัยฯ จึงจะทันและ ตรงกับคว�มต้องก�รอย่�งแท้จริงเรียกว่�ก�รจัดก�รใน ทุกระบบทวิภ�คี (Dual System) ซึ่งเป็นรูปแบบก�ร จัดก�รศึกษ�ในอน�คตของอ�ชีวะ

ท่านมีแนวคิดจะฝากให้นกั เรียน หรือศิÉยเก่าทีจ่ บจากวิทยาลัยเทคนิค สØราÉ®ร¸านีอย่างไร?

ต้องเข้�ใจว่�ก�รเรียนช่�ง ไม่ใช่ชนชัน้ สองของแผ่นดินอีกต่อไป วิศวกรมี 2 อย่�ง คือ วิศวกรปฏิบตั ิ (Practical Engineering) วิศวกรทฤษฎี (Acadaming Engineering) นักเรียนทีเ่ รียน ระดับ ปวช. และนักศึกษ�ระดับ ปวส. และปริญญ�ตรีส�ยปฏิบตั กิ �ร เรียก ว่� “นักเทคโนโลยี” ส่วนคนทีเ่ รียนระดับปริญญ�ตรี ในคณะวิศวกรรมศ�สตร์จะเรียกว่� “วิศวกร” ให้เข้�ใจว่�ก�รเรียนปฎิบัติไม่ได้น้อยหน้�คนที่เรียนคิดหรือวิศวกรทฤษฎี เด็กของผมเหยียบขี้ไก่ฝ่อ เป็นเด็กที่สู้ง�นในทุกรูปแบบ ลงลุยได้ ดังนั้นให้ลูกเรียน ส�ยอ�ชีวศึกษ� เรียนแล้วดี เรียนแล้วมีง�นทำ� มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมนุษย์ โดยสมบูรณ์

31


Àา¾กิจกรรมการสมโÀชนองคก°ิน¾ระราชทานและเลี้ยงรับรอง¼Ù้บริหารส¶านศÖกÉา สังกัดสำานักงานค³ะกรรมการอาชีวศÖกÉา วันที่ 14 ¾Äศจิกายน 2556

32


33


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

อ่าวมาหยา หมูเ่ กาะพีพี

ถึง เทศกาลท่องทะเลอันดามัน แต่ความมันยังไม่จบที่ กทม.

ทะเลไทย ประกอบด้วยทะเลสองฟากฝั่ง คือ ทะเลไทยฝั่งอ่าวไทย และทะเลไทยฝั่งทะเลอันดามัน ทะเลฝั่งอันดามันนั้น สีสันสดใสสวยงาม น้ำ�ทะเลเป็นสีฟ้าสีน้ำ�เงิน หาดทรายขาวสะอาด โลกใต้ทะเลงดงามยิ่งใหญ่ เป็นทะเลไทยฟากฝัง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังขจรขจายไกลไปต่างประเทศทัว่ โลก ส่วนทะเลฟากฝั่งอ่าวไทย ก็สวยงามสมน้ำ�สมเนื้อ น้ำ�ทะเลสีใสสีฟ้าอมมรกต แม้จะสวยงามระดับน้องๆ แต่ก็มีบางแห่งอย่างเกาะสมุย หรือหัวหิน ที่มีนักท่อง เที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันอย่างสม่ำ�เสมอ วันนี้ทะเลไทยฝั่งอ่าวไทย เข้าสู่ช่วงเวลา แห่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมหนาว ทำ�ให้ทะเลไทยฟากฝั่งนี้มีคลื่นลม หนาหนัก ท้องฟ้าไม่แจ่มใสสวยงาม แต่ทางทะเลไทยฟากฝั่งอันดามันคลื่นลมเริ่ม สงบ ทะเลไทยกำ�ลังจะสวยงาม เตรียมพร้อมรับการเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนของ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เงินตราต่างประเทศกำ�ลังจะเดินทางเข้ามา เจ้าของบ้าน คนไทยก็ต้องเตรียม พร้อมรับ รับแล้วก็ตอ้ งทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วมีความสุขทีส่ ดุ จะได้มาท่องเทีย่ วกันอีกรอบ ดังนั้น บรรดาเจ้าของกิจการ ที่พัก ร้านอาหารทั้งหลายจึงพากันถอนเงินออกจาก ธนาคารมาเพื่อปรับปรุงกิจการ ซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายไปในฤดูมรสุม และยกระดับ การให้บริการต่างๆ ให้ทันสมัยยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

เกาะราวี หม่เู กาะตะรุเตา

34


ถ้�ำ มรกต เกาะมุก จ.ตรัง

เกาะห้อง

เกาะห้าใหญ่ จ.กระบี่ ต้นเดือนพฤศจิกายน คลื่นทะเลอันดามันเริ่มสงบ แต่คลื่น ลูกใหม่ ลูกใหญ่ๆ กลับเริ่มก่อตัวขึ้นที่กรุงเทพฯ เมืองต้นทางของ นักท่องเที่ยวทั่วโลก ก่อนจะเดินทางลงมายังภาคใต้ คลื่นแห่งการ ชุมนุมประท้วงของ ..มวลมหาประชาชน .. ก็เกิดขึ้น ที่กรุงเทพฯ และแผ่ขยายออกไปกว้างขวาง ไล่ลามลงมายังภาคใต้ จากข่าวใน ประเทศกลายเป็นข่าวต่างประเทศ ไปไปมามาลุกลามกลายเป็น ข่าวใหญ่ไปทั่วโลก สถานทูตต่างประเทศเริ่มออกประกาศเตือน ประชาชนของเขาให้ระมัดระวังการเดินทาง และต่อจากนัน้ ก็กลาย เป็นออกประกาศไม่ควรเดินทางมายังประเทศไทย จากไม่กปี่ ระเทศ ก็มากขึ้นไปจนถึง 40 ประเทศแล้วในช่วงกลางเดือนธันวาคม

เดือนธันวาคม คลืน่ ลมในทะเลอันดามันสงบแล้ว ทะเลกำ�ลังสวยงาม ทีพ่ กั ร้านอาหารเพียบพร้อม การซ่อมแซมสิ่งต่างๆ สำ�เร็จเรียบร้อย แต่คลื่นมหา ประชาชนที่กรุงเทพฯ กลับยังไม่จบ ระลอกคลื่นขยายวงกระจายไกลมาจนถึง ทะเลอันดามัน กระทบคลื่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เล็กลง เล็กลงเรื่อยๆ ถึงตอนนีห้ มูเ่ กาะพีพี คงจะไม่มากมายด้วยนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ อ่าวนาง ไร่เลย์ ทะเลแหวก ของทะเลกระบี่ ก็คงจะไม่หนวกหูด้วยเสียงเรือหัวโทง หมู่เกาะสิมิลัน นักท่องเที่ยวฝรั่งที่พากันนอนกันเต็มหาดก็คงจะลดน้อยลง เกาะตาชัย ก็คงจะมีโอกาสได้พักผ่อนมากขึ้น เกาะห้อง ที่เคยมีเรือคายัคของ นักท่องเที่ยวจีนมากมายเป็นตลาดน้ำ� ก็คงจะสงบเงียบมากขึ้น เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ก็คงจะสวยงามกว่าที่เคยเป็น

ถึงเวลาที่คนไทย จะไปท่องเที่ยวทะเลอันดามันกันแล้วละครับ ฉวยโอกาสที่พวก

ฝรั่งต่างประเทศ คนจีน คนญี่ปุ่นทั้งหลายยังตื่นกลัวกันอยู่ ทะเลไทยสวยงามระดับ โลกสวยๆ แบบช่วงนี้ ต่อไปอาจจะไม่มีอีก คนไทยรีบฉวยโอกาสไปเที่ยวกันเสียก่อนที่ พวกเขายังไม่มากัน แต่อนั ทีจ่ ริง ก็ทำ�เป็นฉวยโอกาสไปอย่างนัน้ แหละครับ กันเสียเหลีย่ ม ความจริง ก็คือ ถึงเวลาที่คนไทยเราต้องไปช่วยไทยกันแล้วละครับ

35


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ แพทย์ผู้บริหารจันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี สาขารามคำาแหง และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพยาบาลรามาธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

แก้ปัญหาริ้วรอยด้วยโบท็อกซ์ โบท็อกซ์เป็นโปรตีนบริสุทธิ์ที่สกัดได้จ�กเชื้อ ของแบคทีเรียชนิดหนึง่ ออกฤทธิค์ ล�ยกล้�มเนือ้ ทีห่ ด เกร็งตัว เมือ่ นำ�ม�ฉีดเข้�ไปในกล้�มเนือ้ จึงช่วยลดริว้ รอยที่เกิดจ�กก�รที่กล้�มเนื้อหดเกร็งตัวม�กเกินไป เช่น รอยตีนก� รอยย่นบริเวณหน้�ผ�ก รอยย่นจ�ก ก�รขมวดคิ้ว เห็นผลทันใจ เพียงหนึ่งสัปด�ห์ริ้วรอย ก็จะจ�งห�ยไปในพริบต� โดยคนรอบข้�งหรือตัวเร� เองสังเกตได้อย่�งชัดเจน ก�รฉีดแต่ละครั้งจะอยู่ได้ น�นประม�ณ 4 เดือน จ�กนัน้ จะค่อยๆ หมดฤทธิไ์ ป ทำ�ให้ริ้วรอยปร�กฏให้เห็นใหม่ได้อีกเหมือนเดิม (ไม่ ได้แย่หรือแก่กว่�เดิม) เว้นเสียแต่ว�่ ห�กมีก�รฉีดต่อ เนื่องเช่น พอหมดฤทธิ์ของโบท็อกซ์แล้วก็ฉีดใหม่อีก พบว่�ก�รฉีดในครัง้ หลังๆ อ�จทำ�ให้โบท็อกซ์ออกฤทธิ์ คล�ยกล้�มเนื้อได้น�นขึ้น อ�จเป็น 5-6 เดือน หรือ บ�งร�ยอ�จอยู่ได้น�นถึง 7-8 เดือนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับก�รดูแลภูมิต้�นท�นภ�ยในร่�งก�ยด้วย ก�รฉีด ในระยะหลังๆ แล้วทำ�ให้โบท็อกซ์ออกฤทธิไ์ ด้น�นขึน้ เพร�ะมีก�รคล�ยกล้�มเนื้อหรือยืดกล้�มเนื้อเป็น เวล�น�นๆ ทำ�ให้กล้�มเนือ้ กลับม�หดเกร็งตัวเหมือน เดิมได้ย�กและต้องใช้เวล�น�นขึ้น แต่ไม่มีผลทำ�ให้ กล้�มเนือ้ ต�ย เป็นอัมพ�ต เหมือนทีเ่ ข้�ใจ ฟังดูแล้ว ก�รฉีดในครัง้ หลังๆ น่�จะคุม้ ค่�เพร�ะออกฤทธิไ์ ด้น�น แต่ไม่ควรฉีดถี่หรือเร็วกว่� 3 เดือนเพร�ะอ�จทำ�ให้ ร่�งก�ยเกิดภูมิต้�นท�นกับโบท็อกซ์ เมื่อฉีดเข้�ไป ลบรอยย่นหน้าผาก

36

แก้ไขใบหน้าให้เรียวขึ้น

ก็จะถูกทำ�ล�ย ทำ�ให้ไม่ได้ผล หรือออกฤทธิ์เพียงช่วงสั้นๆ ริ้วรอยก็จะกลับม�ได้ ใหม่อีก

มี¼ลการวิจัยมากมายยืนยันว่าการ©ีดโปรตีนชนิดนี้เข้าไปในร่างกายนั้นไม่ ทำาให้เกิดอาการแ¾้หรืออันตรายทีน่ า่ กลัว และมีการใช้กนั มานานนับ 10 ป‚ แต่ตอ้ ง ©ีดโดยแ¾ทยทมี่ ปี ระสบการ³ เ¾ราะอาจเกิดÀาวะแทรก«้อนได้ เช่น ใบหน้าแลดÙแขçง เกินไป ริ้วรอยบริเว³ใบหน้าสองด้านแลดÙไม่สมดØลกัน รอยเขียวช้ำาบริเว³ที่©ีด และอีกมากมาย การ©ีดโบทçอก«จÖงเสมือนงานศิลปะ แ¾ทยแต่ละท่านจะมีเทคนิค การ©ีดปรับแต่งรÙปหน้าไม่เหมือนกัน ลบรอยตีนกา

ลบรอยย่นหัวคิ้ว


37


Special Report

Text : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549) / Photo : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ วันนี้คอลัมน Special Report นิตยสาร ได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทÙตสหรั°อเมริกาประจำาประเทศไทย Kristie Kenny (คริสตี้ เคนนี่ย) ในโอกาสที่ท่านทÙตÏ ได้เดินทางมาเปดงานนิทรรศการÀา¾¶่าย¼ลงานช่างÀา¾ชาวอเมริกัน เกี่ยวกับประเทศไทย และ¼ลงาน ช่างÀา¾ชาวไทย เกี่ยวกับประเทศสหรั°Ï ในโอกาสครบรอบ 180 ป‚ มิตรÀา¾ไทย-สหรั° โดยมี¼ลงานของช่างÀา¾ระดับโลกมาร่วมจัดแสดง ด้วย เมื่อวันที่ 15 ¾Äศจิกายน ที่¼่านมา ³ ศÙนยการค้าเ«çนทรัล¾ลา«า สØราÉ®ร¸านี ทั้งนี้ต้องขอขอบคسทางส¶านทÙตสหรั°อเมริกา และศÙนยการค้าเ«çนทรัล¾ลา«า สØราÉ®ร¸านีที่ช่วยประสานงานให้ทางนิตยสาร ได้มีโอกาสเข้าสัมÀาɳ

คุยกับท่านทูต Kristie Kenny ในโอกาสครบรอบ 180 ปี มิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา ทันทีที่ผมได้ทร�บข่�วว่�ท่�นทูตจะเดินท�งม�เปิด ง�นนิ ท รรศก�รภ�พถ่ � ยในโอก�สครบรอบ 180 ปี มิตรภ�พไทย-สหรัฐที่สุร�ษฎร์ธ�นี ผมในฐ�นะแฟนพันธุ์ แท้ที่ติดต�มผลง�นของท่�นทูตตั้งแต่ครั้งท่�นทูตฯ เข้�ม� รับตำ�แหน่งใหม่ๆ เนื่องจ�กท่�นทูต Kristie Kenny เป็น ท่�นทูตที่ใช้ช่องท�งโซเชียลมีเดียสื่อส�รกิจกรรมต่�งๆ ที่ ท่�นทำ�กับส�ธ�รณะและคนไทยอยูเ่ ป็นประจำ� ผมติดต�ม ผลง�นของท่�นทูต Kristie Kenny ผมรู้สึกได้ว่�ท่�นเป็น ท่�นทูตคนหนึง่ ทีส่ �ม�รถเข้�ถึงได้ง�่ ยแตกต่�งจ�กท่�นทูต ท่�นอื่นๆ จึงเป็นเหตุให้ผมมีคว�มอย�กที่จะแนะนำ�ท่�น ทูตท่�นนีใ้ ห้พนี่ อ้ งช�วสุร�ษฎร์ธ�นีได้รจู้ กั เนือ่ งด้วยคว�ม เป็นกันเอง คว�มห่วงใยและก�รให้คว�มสำ�คัญกับเย�วชน ของท่�นที่สะท้อนผ่�นกิจกรรมต่�งๆ ที่ท่�นทำ�ม�ตั้งแต่ ท่�นเข้�ม�รับตำ�แหน่งในประเทศไทย ผมได้รบั แจ้งจ�กเจ้�หน้�ทีส่ ถ�นทูตสหรัฐอเมริก�ถึง เวล�ที่ค่อนข้�งจำ�กัดในก�รสัมภ�ษณ์ แต่เป็นคว�มตั้งใจ ของผมตัง้ แต่แรกทีอ่ ย�กจะพูดคุยกับท่�นด้วยคำ�ถ�มสบ�ยๆ เพื่อให้พี่น้องช�วสุร�ษฎร์ธ�นีได้รู้จักท่�น ก�รสัมภ�ษณ์ ท่�นทูตฯ ในครัง้ นีช้ �้ กว่�ทีน่ ดั หม�ยไปพอสมควร เนือ่ งจ�ก ผมต้องนัง่ รอท่�นทูตฯ ใช้เวล�กับ นักเรียน นักศึกษ� และ เย�วชนที่เข้�ม�ขอถ่�ยรูปกับท่�นอย่�งไม่ข�ดส�ย ในที่สุดท�งเจ้�หน้�ที่สถ�นทูตก็แจ้งให้ผมเตรียมตัว อีกสองน�ทีผมจะได้สัมภ�ษณ์ท่�น ก่อนสัมภ�ษณ์ผมยัง ไม่ได้ตัดสินใจว่�จะเลือกสัมภ�ษณ์ท่�นทูตฯ เป็นภ�ษ� ไทยหรือภ�ษ�อังกฤษ เนือ่ งจ�กท่�นทูตฯ ส�ม�รถพูดและ เข้�ใจภ�ษ�ไทยได้ดีระดับหนึ่ง อย่�งไรก็ต�มเมื่อประเมิน เวล�ที่มีอยู่ค่อนข้�งจำ�กัด ผมจึงตัดสินใจว่�ก�รสัมภ�ษณ์ ท่�นเป็นภ�ษ�อังกฤษน่�จะเป็นท�งเลือกที่ดีภ�ยใต้ข้อ จำ�กัดเรื่องเวล�ที่ผมมีอยู่ ท่�นทูตเดินเข้�ม�ทักท�ยและสวัสดีผมเป็นภ�ษ� ไทยด้วยสำ�เนียงที่น่�ฟัง “สวัสดีคะ” ก่อนผมจะเริ่มก�ร สัมภ�ษณ์บคุ คลสำ�คัญต่�งๆ เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมใน ก�รสัมภ�ษณ์เพือ่ ให้ผสู้ มั ภ�ษณ์และผูถ้ กู สัมภ�ษณ์ส�ม�รถ เชื่อมกันได้อย่�งรวดเร็ว ผมจึงได้แนะนำ�ตัวกับท่�นทูต

38


ว่�ผมเป็นศิษย์เก่�นักเรียนสหรัฐอเมริก�และได้รับทุนจ�กรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ไปศึกษ� จนจบกลับม�ทำ�ง�นในสุร�ษฎร์ธ�นี ในวันนี้ผมมีคว�มตั้งใจอย�กให้ช�วสุร�ษฎร์ธ�นี รู้จักท่�นทูตฯ ม�กขึ้น ท่�นตอบรับผมด้วยน้ำ�เสียงที่น่�ฟังอีกเช่นเคยว่� “ยินดีค่ะ” ก�ร สัมภ�ษณ์ท่�นทูตฯ จึงได้เริ่มขึ้นด้วยบรรย�ก�ศเป็นกันเอง : ผมทร�บว่�ท่�นทูตฯ เคยเดินท�งม�ภ�คใต้หล�ยครัง้ ไม่ทร�บว่�ท่�นทูตฯ เคยเดินท�งม�ที่จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีบ้�งไหมครับ ท่�นทูตÏ : ดิฉนั เคยเดินท�งม�ภ�คใต้หล�ยครัง้ แล้ว ไม่ว�่ จะเป็นห�ดใหญ่ สงขล� ภูเก็ตหรือนครศรีธรรมร�ช ในส่วนของจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี นี่เป็นครั้งแรกของดิฉัน และเป็นที่น่�เสียด�ยที่ครั้งนี้ดิฉันมีเวล�ไม่ม�ก ก�รเดินท�งส่วนใหญ่จำ�กัดอยู่แค่เพียง สน�มบินและสถ�นที่ในจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีเพียงไม่กี่แห่ง ถือว่�ยังไม่ได้มีโอก�สเห็น จังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นี อย่�งจริงๆ จังๆ แต่ก็มีคว�มประทับใจในก�รให้ก�รต้อนรับของ ช�วสุร�ษฎร์ธ�นีเป็นอย่�งม�กคะ : ท่�นทูตฯ มีคว�มประทับใจสถ�นที่ท่องเที่ยวใดในภ�คใต้เป็นพิเศษครับ ผมทร�บว่�ท่�นทูตฯ เคยเดินท�งไปภูเก็ตซึ่งได้รับก�รขน�นน�มว่� ไข่มุกอันด�มัน ใน ส่วนของเก�ะสมุยท่�นได้มีโอก�สเดินท�งม�ท่องเที่ยวบ้�งไหมครับ ท่�นทูตÏ : คงจะเป็นก�รย�กทีจ่ ะให้ตอบว่�ประทับใจสถ�นทีท่ อ่ งเทีย่ วใดในภ�คใต้ เป็นพิเศษ เพร�ะแต่ละที่มีคว�มสวยง�มที่แตกต่�งกัน ดิฉันเคยเดินท�งไปเที่ยวภูเก็ต เก�ะภูเก็ตมีคว�มสวยง�ม ในส่วนของเก�ะสมุย ดิฉันก็ได้มีโอก�สเดินท�งไปสมุย ดิฉัน คิดว่�สมุยมีคว�มแตกต่�งกับตัวจังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นีเนื่องจ�กสมุยเป็นเมืองพักผ่อนต�ก อ�ก�ศ ในส่วนของตัวจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีซึ่งดิฉันยังไม่ได้มีเวล�ม�ท่องเที่ยวถ้�มีโอก�ส ดิฉันจะกลับม�อีกครั้ง : เป็นที่ทร�บกันดีว่�ท่�นพูดภ�ษ�ไทยได้ และผมเคยได้ยินท่�นพูดภ�ษ� ท้องถิน่ ม�บ้�งเวล�ท่�นเดินท�งไปเยีย่ มหรือทำ�กิจกรรม ไม่ทร�บว่�ท่�นพูดภ�ษ�ใต้หรือ “แหลงใต้” ได้ไหมครับ ท่�นทูตÏ : ดิฉนั พูดภ�ษ�ไทยได้ ภ�ษ�ท้องถิน่ พูดได้เพียงบ�งคำ�ค่ะ เช่นคำ�ว่� “á«‹º ÍÕËÅÕ” ของภ�คอีส�น แต่ภ�ษ�ใต้ยังเป็นสิ่งใหม่สำ�หรับดิฉัน : ผมขออนุญ�ตสอนภ�ษ�ใต้ท�่ นทูตฯ สักหนึง่ คำ� ซึง่ มีคว�มหม�ยคล้�ยคลึง กับคำ�ว่� “á«‹ºÍÕËÅÕ” คือคำ�ว่� “ËÃͨѧÎÙŒ” ท่�นทูตÏ : “ËÃͨѧÎÙ” “ËÃͨѧÎÙ”Œ ขอบคุณม�กค่ะวันนีด้ ฉิ นั ได้เรียนภ�ษ�ใต้แล้ว : ผมทร�บว่�ท่�นทูตฯ ชอบรับประท�นอ�ห�รไทย โดยเฉพ�ะแกงเขียว หว�นไก่ ท่�นทูตฯ ชอบอ�ห�รใต้เมนูไหนบ้�งครับ ท่�นทูตÏ : ดิฉันไม่แน่ใจว่�ภ�ษ�ไทยเรียกว่�อะไรนะค่ะ แต่ดิฉันได้มีโอก�สไปชิม ที่จังหวัดนครศรีธรรมร�ช อร่อยม�กๆ เข�เรียกว่� “Rice Salad” : “¢ŒÒÇÂíÒ” ใช่ไหมครับท่�นทูตฯ ท่�นทูตÏ : ใช่ค่ะ ข้�วยำ� อร่อยม�กๆ : ก่อนเริม่ ก�รสัมภ�ษณ์ผมนัง่ สังเกตท่�นทูตฯ ให้คว�มเป็นกันเองกับนิสติ นักศึกษ�และนักเรียนที่เข้�ม�ขอถ่�ยรูปกับท่�นเป็นอย่�งม�ก และให้เวล�เต็มที่กับทุกๆ คนทีม่ �รอถ่�ยรูปกับท่�นทูตฯ นอกจ�กนีย้ งั เห็นได้จ�กก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ของท่�นทูตฯ ในที่ต่�งๆ ที่ท่�นทูตฯ มีคว�มเป็นกันเองกับทุกคน จนทำ�ให้ผมลืมภ�พคนเป็นทูตแบบ เดิมๆ ที่มีพิธีก�รค่อนข้�งม�ก ท่�นทูตÏ : ดิฉันชอบทำ�ง�นกับเด็กๆ และเย�วชนค่ะ ดิฉันต้องก�รให้และสร้�ง โอก�สให้กับเด็กๆ และเย�วชนคะ และดิฉันชอบทำ�กิจกรรมและให้คว�มเป็นกันเองกับ เย�วชน นักเรียน และนักศึกษ�ค่ะ

: ผมทร�บม�ว่�ก่อนทีท่ �่ นทูตฯ จะเดินท�งม�ประจำ� ที่ไปประเทศไทย ท่�นทูตฯ เคยประจำ�อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ม� ก่อน ท่�นมีคว�มรู้สึกอย่�งไรกับเหตุก�รณ์พ�ยุถล่มที่ฟิลิปปินส์ที่ สร้�งคว�มเสียห�ยเป็นอย่�งม�กในขณะนี้ ท่�นทูตÏ : นับเป็นเหตุก�รณ์ทนี่ �่ สลดใจเป็นอย่�งยิง่ ค่ะ มีผไู้ ด้ รับคว�มเดือดร้อนเป็นจำ�นวนม�ก ซึ่งท�งรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก� และประเทศต่�งๆ ทั่วโลกกำ�ลังให้คว�มช่วยเหลือผู้ได้รับคว�ม เดือดร้อนในประเทศฟิลิปปินส์ในขณะนี้ค่ะ : ใกล้ถึงเทศก�ลปีใหม่ ท่�นมีแผนที่จะไปพักผ่อน ที่ไหนหรือกลับไปเยี่ยมบ้�นที่ประเทศสหรัฐอเมริก�บ้�งไหมครับ ท่�นทูตÏ : ตอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะ ส�มีของดิฉันอยู่ที่วอชิงตัน ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริก� แต่ดิฉันคงยังไม่ได้กลับไปในช่วง เทศก�ลนี้ อ�จจะต้องดูก่อนค่ะว่�จะพบกันครึ่งท�งที่ไหนดี : ในโอก�สใกล้วนั คริสต์ม�สและวันปีใหม่ ท่�นทูตฯ อย�กจะฝ�กอะไรถึงช�วสุร�ษฎร์ธ�นีบ้�งครับ ท่�นทูตÏ : ดิฉันของอวยพรให้ช�วสุร�ษฎร์ธ�นีมีคว�มสุข ในวันคริสต์ม�สและวันปีใหม่ที่ถึงนี้นะค่ะ สวัสดีค่ะ

39


40


41


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

ชืน่ ชมกับวิถชี วี ติ ไทยกลางเมือง

หากใครทีไ่ ด้เดินทางผ่านเส้นทางสายเอเชีย จากเหนือลงใต้ไปยังหาดใหญ่หรือเดินทางต่อไปประเทศมาเลเซียครัง้ ใดก็ตาม รูส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ย เมือ่ ยล้าอ่อนเพลีย จนหนังตาแทบปิดกับการนัง่ อยูห่ ลังพวงมาลัยเป็นเวลานาน และต้องการชาร์ตแบตเติมพลังความสดชืน่ ให้กบั ร่างกายแล้ว ต้องไม่พลาดกับโรงแรมที่มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยสีสันคัลเลอร์ฟูล ของเซิร์ปบอร์ดบริเวณด้านหน้าโรงแรม ไม่มีใครปฎิเสธ “บาหลี บูติก โฮเทล”

บาหลี สีสันวันพักผ่อนกลางป่า

โรงแรมที่มากไปด้วยสีสันแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่า บนถนนสายเอเซียที่สร้าง ความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น จนอดใจไม่ได้ถึงกับมองเหลียวหลัง หรือหากคนที่ ขับรถแบบไม่รีบร้อนก็สามารถจอดรถลงมาถ่ายภาพ เพื่อบันทึกความประทับใจ และยังแชร์ผา่ นโซเชียลมีเดียไปอวดเพื่อนฝูงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ เก็บภาพความทรงจำ�ให้กับคู่รักอินเทรนด์มาแล้วมากมาย แม้เพิ่งเปิดให้บริการมา ไม่นาน ตามสโลแกน สะดวก สะอาด สบายสไตล์บาหลี

42


43


1 ภายในแต่งแต้มด้วยสีสนั คัลเลอร์ฟลู 2 ตัวอย่างเมนูอาหารเช้า 3 ห้องพักพร้อมทีจ่ อดรถเคียงข้างกัน

1

3 หลังจากแวะเข้ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆ!! เพราะทุกอย่างที่อยู่ เบือ้ งหน้านัน้ ได้ถกู ถ่ายทอดตามเจตนารมณ์ดว้ ยแนวคิดทีฝ่ งั ลึกอยูก่ ลางใจ ผู้บริหารมาตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยสีสันการแต่งกาย วัฒนธรรม วิถีความ เป็นชาวบาหลี ที่มีเสน่ห์มัดใจผู้บริหารหญิง และต้องการสร้างโรงแรม ให้ดสู ะดุด แหวกแนว เรียกได้วา่ เป็นความต่างระหว่างการเดินทางของ คุณธนัชธัญญณ์ ปิยะณัตดิ์พูล ท่ามกลางความร่มรื่นที่เจ้าของโรงแรมบรรจงประดับตกแต่งสวน สวยตามสไตล์บาหลีด้วยความหลากหลายพรรณไม้ประดับ ไม้ดอก มากมายอาทิ ศุภโชค บานบุรี จำ�ปี จำ�ปา ชาดัด ลีลาวดีและต้อยติ่ง รวมทั้งโคมไฟและวงเวียนน้ำ�พุได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างความสุขวันพัก ผ่อนของผู้มาเยือนถึงแม้ว่าจะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ที่ปรับเปลี่ยนมาจากธุรกิจเดิม มาสร้างสรรค์ ประโยชน์สูงสุดบนพื้นที่เดิม เป็นโรงแรมใหม่ที่มีห้องพักจำ�นวน 23 ห้อง ที่มีธรรมชาติที่โอบล้อมห้องพักแสนสบายแห่งนี้ และด้านหน้า

2

ห้องพักมีสตี า่ งๆ คาดผนังด้านนอกไว้เพือ่ บ่งบอกโทนสีภายในอาทิ ห้องสีแดง ขึ้นต้นเลข 1 มีที่จอดรถหน้า มีจำ�นวน 4 ห้อง ส่วนขึ้นต้นเลข 2 เป็น ห้องสีส้มมีจำ�นวน 4 ห้อง และขึ้นต้นด้วยเลข 3 เป็นห้องสีเขียว ส่วน ราคาค่าห้องเพียง 590 บาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามถ้าขึ้นต้นเลข 4 เป็นห้องสีชมพูและสีแดง เป็นห้อง พักแบบเตียงคู่ มีเพียง 3 ห้อง และขึ้นต้นด้วยเลขตองมีจำ�นวน 7 ห้อง ในส่วนนี้ไม่มีที่จอดรถด้านข้างห้องพัก ส่วนราคาค่าห้อง 490 บาท และ ทีส่ ำ�คัญเป็นราคาค่าห้องพักทีร่ วมอาหารเช้าแสนอร่อย และในห้องพักยัง มีน้ำ�ดื่ม ขนมขบเคี้ยว ชา กาแฟ บริการฟรีในห้องพักอีกด้วย ส่วนเรื่อง บรรยากาศภายในห้องนัน้ ออกแบบมาให้แตกต่างด้วยดีไซน์และประโยชน์ ใช้สอยที่เหมาะกับผู้มาเยือน ดังนั้นจึงมีห้องพักแบบเตียงเดี่ยวและแบบ เตียงคู่ไว้รองรับ พร้อมทั้งที่จอดรถเคียงข้างห้องราวกับห้องพักรายทาง ชนบทที่เคยเห็นในหนังดังต่างประเทศอย่างไรอย่างนั้น ความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ เพราะในห้องยังมีสงิ่ อำ�นวยความสะดวก ครบครันในห้อง อาทิ ทีวี ตูเ้ ย็น ชุดเก้าอีพ้ กั ผ่อน และห้องน้�ำ ในตัวทีจ่ ดั วาง ตำ�แหน่งอย่างเป็นระเบียบ หรือหากผูเ้ ดินทางเกิดความหิวขึน้ มาทางโรงแรม ก็มอี าหารตามสัง่ รสเด็ดไว้บริการอาทิ ข้าวผัดกระเพรา ข้าวผัดพริกหยวก หมูทอดกระเทียม และผัดเครื่องแกงใต้ที่ต้องบอกว่ารสเด็ดโดนใจจริงๆ เพราะแม่ครัวพร้อมใส่ใจ!! ในขบวนการทำ�ทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบใหม่ สดสะอาดจนได้อาหารรสชาติดี พร้อมเสิร์ฟให้ถึงห้องพัก และอย่าลืมโปรโมชัน่ ดีๆ ทีโ่ รงแรมเต็มใจมอบให้ อาทิ โปรโมชัน่ ช่วง เทศกาล มาพักแล้วจะได้ของทีร่ ะลึกฟรีทโี่ รงแรมจัดให้ เช่น ตะกร้าใส่ของ ในรถ หมวก หนังสือ ปากกา หรือโปรโมชั่นพักติดต่อกัน 4 คืนได้รับเสื้อ ทีเชิต้ บาหลี 1 ตัว เป็นความประทับใจทีผ่ มู้ าพักแล้วต้องบอกต่ออย่างไม่รจู้ บ

มาถึงสุราษฎร์แล้วอย่าลืมมาแวะที่ บาหลี รับรองไม่ผิดหวัง...

โรงแรมบาหลี บูตกิ โฮเทล 2/4 หมู่ 7 ถนนเอเซีย ตำ�บลบ้านนาเดิม อำ�เภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สำ�รองห้องพักได้ท่ี : 081-234-5658, 086-430-6419 e-mail : info@balihotelthailand.com Website : www.balihotelthailand.com

44


45


Eat & Drink

Text / Photo : ช้อนกลาง

ถึงช่วงเวลาแห่งความสุข...ส่งท้ายปีมะเส็ง และต้อนรับเข้าสู่ปีม้าทอง คอลัมน์ Eat & Drink จึงเฟ้นหาโปรโมชั่นแพ็คเกจเด็ดๆ ดีๆ มานำ�เสนอ กระตุ้นและเร่งเร้าให้คุณผู้อ่านออกมาหาเวลาพักผ่อนกับช่วงเวลาวันหยุดยาวปลายปีนี้ และเป็นอีกแนวทางเลือกแพ็คเกจ ระดับพรีเมีย่ มให้ตรงใจคุณ เพราะนอกจากอาหารเอร็ดอร่อยเลิศรส เครื่องดืม่ แก้วโปรดปรานที่หลายคนชืน่ ชอบแล้ว ฉบับนีจ้ ัดหนักจัดเต็ม ชุดเซ็ตใหญ่จาก 7 โรงแรมชื่อดัง

ดื่มด่�ำ กับ 7 ที่เด็ดรับปีม้าทอง

7 Best Deals

Romantic Dinner on the Beach

ห้องอาหารเดอะพาทิโอ พาวิลเลี่ยน สมุย บูทิค รีสอร์ท ชวน สัมผัสมื้อพิเศษ ที่สังสรรค์งานศิลป์สุดจินตนาการ เนรมิตพื้นที่สวย ริมหาดทรายขาว เพื่อคุณคนพิเศษยามค่ำ�คืนแสนโรแมนติก ต้อนรับ เทศกาลแห่งความสุข ด้วยโปรโมชั่น Romantic Dinner on the Beach พร้อมสปาร์คกลิ้งไวน์อิตาลี Prosecco wine ฟรี 1 ขวด ในราคาพิเศษ 6,500 บาท++ รับประกันความประทับใจไม่รู้ลืม... ท่ามกลางบรรยากาศบนชายหาดที่สวยที่สุดของ หาดละไม

เซ็นทาราชวนเติมความสุข รื่นรมย์ส่งท้ายปี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ชวนคุณดืม่ ด่�ำ กับช่วงเทศกาล สิน้ ปีอย่างมีสไตล์กว่าครัง้ ไหนๆ ท่ามกลางบรรยากาศทะเลงดงามจับใจที่ แซนดีบชี รีสอร์ทนอนนุครีสอร์ท ดานัง เวียดนาม บริหารงานโดยเซ็นทารา เริม่ ด้วยแพ็คเกจฉลองคริสต์มาส ในราคาสุทธิ 315 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อห้อง ต่อคืน เริม่ จองตัง้ แต่วนั นี้ เพือ่ เข้าพักตัง้ แต่วนั ที่ 23 ถึง 26 ธันวาคม 2556 สำ�หรับแพ็คเกจเค้านท์ดาวน์ปีใหม่ ราคาสุทธิ เริ่มต้นที่ 335 ดอลลาร์ สหรัฐ สามารถจองได้ตงั้ แต่วนั นี้ เพือ่ เข้าพักระหว่าง 30 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557

โรงแรมแซนดีบีชรีสอร์ทนอนนุค ดานัง เวียดนาม

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำ�รองห้องพักที่โทร. 0-2101-1234 ต่อ 1 หรือ e-mail : reservations@chr.co.th หรือ web : http://www. centarahotelsresorts.com/cdv

The Patio Restaurant : Pavilion Samui Boutique Resort สอบถามรายละเอียดหรือสำ�รองทีน่ งั่ ล่วงหน้า 1 วันได้ทโี่ ทร. 077-424-420 แฟกซ์ 077-424-029 อีเมล์ : info@Pavilionsamui.com เยี่ยมชมได้ เว็บไซต์ที่ www. Pavilionsamui.com

โปรโมชั่นดีเพียงแค่มีรูป

อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย มอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 25% สำ�หรับ ทุกห้องอาหารของโรงแรม กติกาง่ายๆ เพียงแค่ถา่ ยภาพอาหารและโพสต์ลงบนแฟนเพจของ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย https://www.facebook.com/AmariPalmReef ที่สำ�คัญ กดไลค์แฟนเพจและแท็ก “อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย” จากนั้นนำ�ภาพที่โพสต์ไปแสดง ให้กับพนักงานเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ทันที เริ่มแบ่งปันรูปภาพและความสุขได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2557 (ส่วนลดพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับงานกาล่า ดินเนอร์ ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ช่วง “แฮปปี้ ฮาวร์” ส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้)

Amari Palm Reef Samui

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 077-300-306 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.amari.com

46


ฉลองคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ชวน เฉลิมฉลองวันขึน้ ปีใหม่ ค่�ำ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในบรรยากาศแห่งความรื่นรมย์ริมทะเล เพลิดเพลิน กับการแสดงตระการตา และของรางวัลมากมาย พร้อมอิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ เครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิด ตีน่ ตากับดอกไม้ไฟ เวลาเที่ยงคืนพร้อมต้อนรับวันปีใหม่ที่แสนประทับใจด้วยราคาท่านละ 7,500 บาท (รวมเครือ่ งดืม่ ต้อนรับและอาหารเรียกน้�ำ ย่อยแบบไม่จ�ำ กัด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น.)

Romantic Dinner by Design สำ�หรับโอกาสพิเศษนี้ New Star เชิญชวนสัมผัสกับโปรโมชัน่ เมนู ส่วนตัวที่เรียกว่า Romantic Dinner by Design ด้วย Set Menu ให้ เลือกระหว่าง Thai Set และ Western Set สำ�หรับอาหารมื้อค่ำ�บน ชายหาดส่วนตัวสำ�หรับคูร่ กั ... เพียงก้าวเท้าออกไปยังชายหาดราวกับก้าว เข้าสูอ่ กี โลกหนึง่ ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่�ำ คืน ดาวระยิบระยับ เกลียวคลืน่ กระทบฝั่งกับโต๊ะอาหารที่รังสรรค์งานศิลป์สุดหรู มีแต่เราสองท่ามกลาง แสงเทียนสลัวกับอาหารเมนูพเิ ศษ ทีค่ ณ ุ สามารถร่วมเสกสรรปัน้ แต่งเมนู ส่วนตัวกับพ่อครัวได้เป็นกรณีพิเศษ สนนราคาเพียง 5,000 บาท

New Star Beach Resort

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำ�รองที่นั่งได้ที่โทร. 077-422-407, 077-414-500-6 หรือ e-mail : info@newstarresort.com, rsvn@newstar resort.com website : www.newstarresort.com

Lemeridien Koh Samui

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 077- 960- 888 หรือ e-mail : lemeridien.kohsamui@lemeridien.com เยี่ยมชมได้ที่ website : www.lemeridienkohsamui.com

เก็ตอเวย์แพ็คเกจ

Romance Set Dinner ฟีนกิ ซ์ บีชรีสอร์ท สมุย ขอเสนอ “แพ็คเกจเก็ตอเวย์” สุดพิเศษให้ ท่านได้พกั ผ่อนในบรรยากาศแสนสงบพร้อมชายหาดส่วนตัวเต็ม 3 วัน 2 คืน อิ่มเอมกับอาหารเช้าสไตล์อเมริกัน แฮม ไข่ดาว พร้อมกาแฟ หอมกรุ่น ท่ามกลางบรรยากาศแบบชิลล์ๆ และผ่อนคลายด้วยบริการ นวดแบบไทยหรือนวดน้ำ�มัน ริมชายหาดสำ�หรับ 2 ท่าน ในราคา แพ็คเกจเริ่มต้นเพียง 2,715 บาท++ /คืน

Fenix Resort Samui สอบถามรายละเอยี ดเพิม่ เติมทีโ่ ทร. 077-424-008 หรืออีเมล์ enquiry@ fenixresortsamui.com หรือเว็บไซต์ www.fenixresortsamui.com

ทรีทอ็ ป อนันตรา ลาวาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา เป็นห้องอาหารที่ ตัง้ โดดเด่นบนทีส่ งู แบบไม่ซ�้ำ ใคร เชิญชวนคุณสัมผัส Romance Set Dinner รวมอาหาร 5 จานประกอบด้วย Scallop, Champagne Soup, Salmon, Gin Fizz Sorbet Wagyu Beef Cheeks เสิร์ฟ พร้อมไวน์รางวัลชนะเลิศ 2013 และตบท้ายด้วยของหวาน Baked Pudding ราคาพิเศษเพียง 3900 บาท++ (ต่อท่าน) ในห้องอาหาร บนยอดไม้สูงสุดของรีสอร์ทด้วยความโรแมนติก ทำ�ให้ผู้มาเยือน สามารถเพลิดเพลินกับอาหารเลิศรส ในช่วงเวลาแห่งความสุขสร้าง ความประทับใจกับความทรงจำ�ดีๆ ครั้งหนึ่งบนเกาะสมุย

Tree Tops Sky Dining : Anantara Lawana Resort & Spa สอบถามรายละเอียดได้ที่ 077-913-900 อีเมล์ : lawanasamui@anantara.com หรือเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.anantara.com

47


My Beloved Tapee

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

ในอ้อมกอดตาปีฉบับนี้ นำ�ท่านไประลึกความทรงจำ�อันงดงามของสยามประเทศ ณ เกาะแห่งหนึง่ ในจังหวัดชลบุรี นัน่ คือพระจุฑาธุชราชฐาน พระราชฐานบนเกาะสีชัง ซึ่งระหว่างปีพุทธศักราช 2434 – 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้ที่นี่เป็น พระตำ�หนักฤดูร้อน สำ�หรับเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อสำ�ราญพระอิริยาบถ และเป็นที่ประทับในพระเจ้าลูกยาเธอที่ประชวร จะได้รับอากาศชายทะเล อันบริสุทธิ์ตามข้อวินิจฉัยของคณะแพทย์

แด่ความทรงจำ� ณ เกาะสีชัง แต่วันนี้ พระที่นั่งและพระตำ�หนักต่างๆ เหลือเพียงชื่อไว้ให้ระลึกถึง ด้วยใน พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนอินโดจีนระหว่าง สยามกับฝรั่งเศส มหาอำ�นาจฝรั่งเศสกดดัน สยามด้วยการปิดอ่าวไทยและส่งกองทหารยึด เกาะสีชัง นับแต่นั้น รัชกาลที่ 5 ก็มิได้เสด็จฯ ประทับแรมอีกเลย พระที่นั่งและตำ�หนักต่างๆ

48

ซึง่ สร้างด้วยเครือ่ งไม้เป็นพืน้ โปรดฯ ให้รอื้ ถอน ไปสร้างในทีอ่ นื่ โดยเฉพาะพระทีน่ งั่ เครือ่ งไม้สกั รูปแปดเหลีย่ ม สามชัน้ นาม “มันธาตุรตั นโรจน์” ถูกนำ�ไปสร้างใหม่เป็น “พระที่นั่งวิมานเมฆ” ภายในพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร หลงเหลือเพียงเรือนไม้สามหลัง ทีท่ รงพระ กรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึน้ สำ�หรับพสกนิกรผูป้ ว่ ย

ได้พกั รักษาตัว เรียกว่า “อาไศรยฐาน” คือเรือน วัฒนา เป็นตึกสีเ่ หลีย่ มสองชัน้ มีเฉลียง เรือนผ่องศรี เป็นตึกกลมสามห้อง เฉลียงรอบ และเรือนอภิรมย์ ตึกยาวห้าห้องมีเฉลียงหน้าหลัง รวมทัง้ เรือนไม้รมิ ทะเล ทีส่ นั นิษฐานว่าเคยเป็นเรือนพักตากอากาศ ของฝรัง่ ทีเ่ ข้ามาค้าขายในสมัยนัน้ รวมทัง้ ท่าเรือ อัษฎางค์ และพระเจดียอ์ โุ บสถวัดอัษฎางคนิมติ ร

อรุณรุง่ เหนืออ่าวไทย มุมมองจากพระจุฑาธุชราชฐาน


1

4

1 พระเจดียอ์ โุ บสถ วัดอัษฏางคนิมติ ร ผสมผสานศิลปะไทยกับยุโรปแบบกอทิก 2 เรือนเขียวเคยเป็นทีพ่ กั ตากอากาศของพ่อค้าฝรัง่ บนเกาะสีชงั 3 พระบรมฉายาลั กษณ์ทรงฉาย ณ เกาะสีชงั (จากซ้าย) สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นาถ, ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5, สมเด็จฯ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

2

ทีว่ นั นีย้ งั ยืนหยัดอยู่ พอให้เราจินตนาการถึงความวิจติ รตระการตาของพระราชฐาน บนเกาะแห่งนีไ้ ด้ ที่เรียกว่า “พระเจดีย์อุโบสถ” เพราะรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้าง พระอุโบสถรูปทรงกลมหลังคาแบน แล้วมีพระเจดีย์ซ้อนอยู่บนหลังคาอีก ชั้นหนึ่ง ที่น่าสนใจคือช่องประตูหน้าต่างของพระอุโบสถ ยังทำ�เป็นรูปโค้ง ยอดแหลม ประดับกระจกสี (Stain Glass) คล้ายศิลปะ “กอธิค” ทีพ่ บตาม โบสถ์คริสต์ในยุโรป ขณะทีอ่ งค์เจดียเ์ ป็นทรงระฆังคว่�ำ มีบลั ลังก์ตรงกลาง อย่างที่นิยมกันมาแต่สมัยอยุธยา กล่าวได้ว่ารัชกาลที่ 5 ทรงนำ�ศิลปะ สถาปัตยกรรมของฝรั่งนักล่าอาณานิคม มาผสมผสานอย่างแยบยลและ ปรีชาชาญ ด้วยการให้เจดีย์ทรงไทยทับอยู่บนโบสถ์ทรงฝรั่ง ทรงพระราชทานนาม “วัดอัษฎางคนิมติ ร” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ซึง่ ทรงพระประชวรแล้วเสด็จมา ประทับรักษาพระวรกายทีเ่ กาะสีชงั และพระราชทานนาม “พระจุฑาธุชราช

3

4 เรือนวัฒนาทีโ่ ปรดฯ ให้สร้างเป็น “อาไศรยฐาน” สำ�หรับราษฎรพักรักษาไข้

สถาน” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ทีท่ รงมีพระสูตกิ าล ณ พระตำ�หนักมรกฎสุทธ์ ในพระราชฐานฤดูร้อนบนเกาะสีชังแห่งนี้ เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2435 ทัง้ นี้ ด้วยทรงมีพระราชดำ�ริวา่ เกาะสีชงั นี้ อากาศดี มีภมู สิ ถานเป็นทีส่ บาย พิสจู น์ได้จากการทีช่ าวเกาะสีชงั ส่วนใหญ่ มีอายุยืน อย่างไรก็ตาม พระจุฑาธุชราชฐานถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานนับ ศตวรรษ จนพระอุโบสถและเรือนพักต่างๆ ทรุดโทรมลงไปมาก แต่เป็น ทีน่ า่ ยินดี ทีศ่ นู ย์สง่ เสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมศิลปากร ดำ�เนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งจัดแสดง นิทรรศการภายในอาคาร จนสามารถเปิดเป็น “พิพธิ ภัณฑ์พระจุฑาธุช ราชฐาน” อย่างเป็นทางการ ตัง้ แต่ปี 2547 เป็นต้นมา นับเป็นพิพธิ ภัณฑ์ พระราชฐานที่ตั้งอยู่บนเกาะเพียงแห่งเดียวของสยามประเทศ

แม้พระทีน่ งั่ และพระตำ�หนักทัง้ หมดจะเลือนหายไปพร้อมกับกาลเวลา แต่ดเู หมือนว่าวันนี้ จิตวิญญาณแห่งพระราชฐานทีส่ �ำ ราญพระราชหฤทัยในปิยกษัตริยพ์ ระองค์หนึง่

และบรรเทาพระอาการประชวรในพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์หนึ่ง จะหวนคืนมาอีกครั้ง ในฐานะ “พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน” อันจะตราตรึงในความทรงจำ�ของ คนไทยชั่วกาลนาน

49


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุ²ิ อดุลยานุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวั²นาฯ)

คล้ายไวกิ้งบ้านเรา แต่เพิ่มดีกรีด้วยที่นั่งหมุนๆ ขณะเหวี่ยงไป เหวี่ยงมา

ฉบับที่ 16

ไฮด์ปาร์ค วินเทอร์วันเดอร์แลนด์

ไฮด์ปาร์ค (Hyde Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงลอนดอน มีพื้นที่ทั้งหมด 875 ไร่ มีต้นไม้มากกว่า 4,000 ต้น จึง ถือได้ว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ของชาวลอนดอน (Hyde Park, the lungs of London) เนื่องจากเป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ จึงทำาให้มีทาง เข้าออกหลายทาง อดีตเคยเป็นไร่ปลูกมันฝรั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันใช้ เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ สวนสาธารณะทั้งหมด ดูแลรักษาโดยองค์กรที่ชื่อว่า The Royal Parks ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวั²นธรรม สื่อสาร มวลชนและกีÌา ไฮด์ป�ร์ค เป็นสถ�นที่ที่มีชื่อเสียงอีกด้�นหนึ่ง คือ มีก�รชุมนุมด้�นก�รเมือง และพูดแสดงคว�มคิด เห็นอย่�งเสรีชนต่อส�ธ�รณชน Speakers’ Corner ล�นเสรีนักพูด ต้นกำ�เนิดของคำ�ว่� “ ไฮด์ป�ร์ค” ใน ภ�ษ�ไทย สำ�หรับเมืองไทย ไฮด์ป�ร์ค เกิดขึ้นครั้ง แรกเมือ่ วันที่ 27 สิงห�คม 2497 ณ ท้องสน�มหลวง เป็นก�รอภิปร�ยปัญห�แบบเรียนพื้นฐ�นของหลวง พรหมโยธี หลังจ�กนั้นม�ทุกเย็นวันเส�ร์ – อ�ทิตย์ จะมีก�รวิจ�รณ์ก�รเมืองในด้�นต่�งๆ แต่ได้ถูกห้�ม เมื่อ วันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2499 ต่อม�ก็อนุญ�ตให้ พูดอภิปร�ยได้เหมือนเดิมจนถึงปัจจุบัน

50

»Ãеٷҧࢌҧҹ ÍÂÙ‹µÃ§ÁØÁ¶¹¹àª×èÍÁ¨Ò¡Â‹Ò¹äÎâ«Íѧ¡ÄÉ Knightsbridge

ºÃÃÂÒ¡ÒÈÀÒÂ㹧ҹ


ชิงช้าสวรรค์ สูง 60 เมตร หมุน 360 องศา ชมทัศนียภาพอันงดงามในช่วงÄดูหนาว ÅÒ¹Êà¡çµ¹éíÒá¢ç§ Ice Skating »ÃÐ´Ñºä¿ 100,000 ´Ç§

äδäÅ´à´ç´ ¤¹àÅ‹¹¢Öé¹ä»¹Ñ觺¹á·‹¹à¡ŒÒÍÕéËŒÍÂ¢Ò à¤Ã×èͧàÅ‹¹¡ç¨Ð¡àÃÒ¢Ö鹿‡Òãˌ仪ÁÇÔÇ¡ÃاÅ͹´Í¹ µÍ¹¢Ö鹤‹ÍÂæ ¢Öé¹ áµ‹µÍ¹Å§·Ô駴Ôè§Å§ÁÒàÅ á¶ÁÂѧÁÕËÂØ´¡Ö¡áÅŒÇà´Œ§¡ÅѺ¢Öé¹ä»

วินเทอร์วนั เดอร์แลนด์ ( Winter Wonder land) สวนสนุกหน้�หน�ว ในไฮด์ป�ร์ค ซึง่ จัด ง�นทุกปีประม�ณกล�งเดือนพฤศจิก�ยน ถึงต้น มกร�คม บรรย�ก�ศในง�นมีเครือ่ งเล่นม�กม�ย สลับของกิน (ร�ค�แพง) สวนสนุกแห่งนีเ้ พือ่ นๆ ทีเ่ มืองไทยฝ�กให้ม�เทีย่ วครับ ผูจ้ ดั ง�นทำ�ได้ดี ทุกอย่�งเป็นระบบ มีคว�มปลอดภัยของเครือ่ ง เล่นดีเยี่ยม เจ้�หน้�ที่อยู่ประจำ�ทั่วทั้งหมด ใน วันเส�ร์ – อ�ทิตย์ ผู้คนจะเยอะม�กในช่วง เดือนธันว�คมพอบ่�ย 3 ก็เริ่มมืด 5 โมงเย็น ก็มืดสนิทแล้วครับ

51


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ตรวจต่อมลูกหมากฟรี ทำ�ดีในวันพ่อ

5 ธันวามหาราช เป็นวันดีที่หลายๆ คนอยากทำ�ดี เพือ่ (พ่อ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ถวายเป็นพระราช กุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันนี้จึงมีหลายๆ โครงการที่เกิดขึ้น และที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก็เช่นกัน คุณหมอทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ ศัลยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านทาง เดินปัสสาวะ ก็ได้ท�ำ โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ฟรี 100 รายในวันนี้ พร้อมให้ความรู้ ให้คำ�แนะนำ�ในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และสังเกตอาการผิดปกติทอี่ าจจะเกิดขึน้ เมือ่ พูดถึงต่อมลูกหมากหลายคนคงงง และตัง้ คำ�ถามว่ามีดว้ ยเหรอ เคยได้ยินแต่ลูกหมากที่ติดในรถยนต์ ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นข้อต่อ และจุดหมุนของชิน้ ส่วนต่างๆ ของรถยนต์ โดยเฉพาะชิน้ ส่วน อะไหล่ช่วงล่าง ทั้งระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน แล้วต่อมลูกหมากคนหล่ะทำ�หน้าที่อย่างไร เป็นคำ�ถามที่เรา อยากรู้ คุณหมอบอกว่า ลูกหมากมีในผู้ชายนะ ผู้หญิงไม่มี เป็นอวัยวะทีอ่ ยูใ่ นระบบสืบพันธุ์ อยูด่ า้ นทีค่ อกระเพาะปัสสาวะ ในอุง้ เชิงกรานอยูห่ น้าท่อลำ�ไส้ตรง ลักษณะเป็นต่อมมี 5 กลีบ

52


53


ขนาดเท่าเม็ดเกาลัด มีหน้าทีผ่ ลิตน้�ำ หล่อเลีย้ งตัวอสุจิ ช่วยปรับภาวะ ในต่อมลูกหมาก ช่วยให้อสุจิแข็งแรงและว่องไวขึ้น อ๋อ อย่างนี้นี่เอง แล้วทำ�ไมมันถึงโต เรายิงคำ�ถามอีกครั้ง คุณหมอบอกว่าสาเหตุยังไม่ ทราบแน่ชัด เชื่อว่าอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน โดย เฉพาะฮอร์โมนชนิดแอนโดรเจน (androgen) ซึง่ เป็นฮอร์โมนเพศชาย ส่งผลให้เกิดการเพิ่มจำ�นวนต่อม และเยื่อเกี่ยวพันของต่อมลูกหมาก ส่วนมากจะพบในผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 50 ปีขนึ้ ไป และ ร้อยละ 75-80 ของผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 80 ปีขนึ้ ไป พบว่ามี ต่อมลูกหมากโต ชนิดไม่รา้ ยแรง แต่มผี ลต่อทางเดินปัสสาวะส่วนปลาย เพราะเมือ่ ต่อม ลูกหมากโตขึน้ มันจะไปกดรัดทางเดินปัสสาวะ ทำ�ให้เกิดปัสสาวะขัด และปัสสาวะไม่ออกได้ ทำ�ให้เป็นสาเหตุการอักเสบของอวัยวะที่อยู่ ตามทางเดินปัสสาวะ หากใครมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะนาน ปัสสาวะสะดุด (ขัดเบา) ปัสสาวะเป็นหยดๆ รู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะ หลายครั้งในตอนกลางคืน หรือมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะ ควรรีบ ไปพบแพทย์ ซึง่ แพทย์กจ็ ะได้ตรวจวินจิ ฉัยให้ละเอียดอีกครัง้ การรักษา ก็อาจให้ยารับประทาน เพื่อช่วยให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลง หรือ ให้ยาคลายกล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมากให้อ่อนตัวลง สามารถ ใช้เพื่อลดอาการของต่อมลูกหมากโตได้ ข้อดีของการรักษานี้ก็คือ สามารถดำ�เนินการรักษาในขณะที่เป็นผู้ป่วยนอกได้ หากเป็นมาก แพทย์ก็อาจเลือกรักษาโดยการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง เพื่อตัดเอา ชิ้นเนื้อส่วนที่เกินออกมาจากต่อมลูกหมาก วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีผ่าตัดที่ ใช้กนั เป็นส่วนใหญ่ แพทย์ผา่ ตัดจะส่งท่อทีม่ กี ล้องขนาดเล็กผ่านเข้าสู่ ท่อปัสสาวะ ตรงปลายท่อจะมีเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กใช้สำ�หรับ ตัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากส่วนที่กดทับท่อปัสสาวะไว้ มีวธิ ปี อ้ งกันมัย๊ คุณหมอ ยังไม่มวี ธิ ปี อ้ งกันครับ แต่การปรับเปลีย่ น พฤติกรรมอาจพอช่วยได้ คือ ผูช้ ายก่อนจะเข้าสูว่ ยั ทอง หรือเลยวัยทอง เข้าไปแล้ว ควรจะดูแลสุขภาพตนเองให้ดี ด้วยการลดหวานมันเค็ม เติมเต็มผลไม้ ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ� อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง วันเว้นวันก็ได้ อารมณ์อย่าเครียดเรือ้ รัง ไปนัง่ สมาธิบา้ ง หรือไปเทีย่ ว ผ่อนคลายบ้าง เพราะความเครียดจะทำ�ให้มกี ารหลัง่ ฮอร์โมนบางอย่าง ออกมา ทำ�ให้หลอดเลือดเกิดความผิดปกติ การเผาผลาญสารต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ และสุดท้ายก็นำ�ไปสู่โรคภัยต่างๆ ครับ เป็นเรื่อง

54

หากมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะนาน ปัสสาวะสะดุด (ขัดเบา) ปัสสาวะเป็นหยดๆ รู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะหลาย ครั้งในตอนกลางคืน หรืออาจมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะ ควร รีบไปพบแพทย์

ที่ดีมากๆ ทีเดียว และเป็นการคิดนอกกรอบของคุณหมอทีม่ าพบปะพูดคุย ให้ความรูท้ �ำ ความเข้าใจ คัดกรองผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งก่อน ดีกว่ามานัง่ แก้ปญ ั หา เพราะโรคบางโรคไม่สามารถแก้ปญ ั หาได้ เช่น เมือ่ เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย นัน่ เอง ทีมงาน s urat ต้องขอขอบคุณ คุณหมอทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ ทีค่ ดิ ดี ทำ�ดีมีแต่ให้ในวันที่ 5 ธันวามหาราช ซึ่งเราทราบว่าปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่คุณหมอได้ทำ�โครงการนี้


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

แสงแดดยามเช้าสาดส่องไปทัว่ ตัวเมืองบ้านดอน เป็นสัญญาณการเริม่ ต้นชีวติ ประจำ�วันของผูค้ น อากาศทีไ่ ม่รอ้ นวิถชี วี ติ ประจำ�วันเริม่ เคลือ่ นไปอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับเส้นทางความหิวก็เคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายอย่างช้าๆ เช่นกัน วันนี้ผู้เขียนมีโอกาสแวะร้านอาหารติ่มซำ�รสเลิศภายใต้ชื่อ “เจ็กบั๊ก แต่เตี๋ยม” จึงเอามาแนะนำ�ให้ผู้อ่านแอทสุราษฎ์ได้แวะไปสัมผัสอาหารเช้ามื้อสำ�คัญของทุกคนก่อนเริ่มงานประจำ�วันกันต่อไป ติ่มซำ� เรียกในภาษาอังกฤษว่า Dimsum แปลว่า ตามใจ ตามสัง่ ทำ�ให้คดิ ถึงเพลงใจสัง่ มา ว่ากันว่าติม่ ซำ�เป็นอาหารว่างของชาวจีน นิยม รับประทานกับน้ำ�ชา อาหารชนิดนี้เป็นที่รู้จัก กันทั่วโลก เป็นคำ�เรียกรวมอาหารหลายอย่าง ซึง่ ก็เป็นจริงเช่นนัน้ เพราะมีหลายอย่างมากมาย จริงๆ ทีร่ า้ น “เจ็กบัก๊ แต่เตีย๋ ม” เมือ่ ลูกค้าสัง่ ก็ เอาเข้านึง่ ส่งกลิน่ หอมอบอวลทะลุทะลวงหัวใจ เสียจริงๆ ผู้เขียนรู้จักชื่ออาหารแค่บางอย่าง เท่านัน้ เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า เกีย๊ วซ่า เป็นต้น ส่วนที่นอกเหนือจากนั้นผู้อ่านกรุณาดู จากรูปภาพเอาเถอะครับ ร้าน “เจ็กบั๊ก แต่เตี๋ยม” ตั้งอยู่ปากซอย ดอนนก ซอย 7 หาง่าย ด้านหลังมีที่จอดรถ เพิม่ ความสะดวกแก่ลกู ค้าทำ�ให้ไม่ตอ้ งเป็นห่วง ว่าหาที่จอดรถไม่ได้ คุณเปี๊ยก เจ้าของกิจการ เล่าให้ฟงั ถึงความเป็นของร้านนีว้ า่ หลังจากผัน ตัวเองออกจากการเป็นอาจารย์ ด้วยเป็นคนที่

เริ่มวันใหม่กรุ่นไอหอมชวนหิวที่ี

สนใจเรื่องการทำ�ธุรกิจร้านอาหาร และชื่นชอบ กับอาหารประเภทติ่มซำ�อยู่เป็นทุน จึงได้เรียนรู้ วิธีการทำ�ติ่มซำ�จากเพื่อน ซึ่งมีเคล็ดวิชาปรุง ติม่ ซำ�แสนอร่อยทีอ่ �ำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนกระทั่งเห็นว่าวิทยายุทธการปรุงติ่มซำ�อยู่ใน ขั้นสูงแล้วก็มาเปิดร้านบริการติ่มซำ�เลิศรสในตัว เมืองบ้านดอนแห่งนีภ้ ายใต้ชอื่ “เจ็กบัก๊ แต่เตีย๋ ม” จุดเด่นทีเ่ สริมความอร่อยอย่างลงตัวของร้าน แห่งนีค้ อื นำ�จ้ ม้ิ รสเด็ดทีบ่ รรจงปรุงอย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจในวัตถุดบิ จนเป็นน้�ำ จิม้ เลิศรส เมือ่ สัมผัสกับ ติ่มซำ�ที่นึ่งสุกได้ที่ใหม่ๆ ไอน้ำ�ความร้อนกรุ่นลอย เป็นไอจางๆ ยามกินเคีย้ วแต่ละคำ�สามารถซึมซับ ความอ่อนนุ่ม ละเมียดละไมซึบซับรสชาติที่ผสม

56

“เจ็กบั๊ก แต่เตี๋ยม”

ผสานลงตัว ชวนให้เกิดความบรรเจิดแห่งอารมณ์ ทีส่ ดใส อาหารบนถ้วยเล็กๆ วางบนตะกร้าไม้ไผ่ ดูคลาสสิก สรรพสิง่ เป็นสรรพรสเกิดจากส่วนผสม ของวัตถุดบิ ของทีค่ ดั เลือกอย่างดี ผักทีน่ �ำ มาใช้เป็น ผักในโครงการหลวงซึ่งเป็นผักคุณภาพดี น่ากิน เป็นทุนเดิม น้ำ�ซุปก็เลือกกระดูกหมูส่วนที่ดีที่สุด เมื่อผสมกับสูตรที่ลงตัวก็สุดบรรยายด้วยถ้อยคำ�

ร้าน “เจ็กบั๊ก แต่เตี๋ยม”

ร้าน “เจ็กบั๊ก แต่เตี๋ยม” เปิดบริการขนมจีบ ติม่ ซำ� ซาลาเปา บะกุด้ เต่เลิศรสเครือ่ งยาจีนทีต่ นุ๋ จนเนื้อนุ่มหอมสะกดอารมณ์ นอกจากนี้ยังมี อาหารเช้าแบบฝรัง่ อย่างไข่ดาว หมูแฮม ไส้กรอก หมูทอด ตามด้วยเครื่องดื่มหลากชนิดพูดง่ายๆ ว่าได้ครบเครือ่ งเรือ่ งเติมความอิม่ แหละครับร้าน ให้บริการได้ประมาณรอบละ 250 คน

62/24 ถนนดอนนกซอย 7 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 086-478-4108 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 น. - 11.00 น. *สังเกตร้านนี้ง่ายๆ จากเถาต้นการะเวกที่ขึ้นอยู่โดยรอบหลังคา


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำานงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic จากครั้งที่แล้วเราได้รู้เกี่ยวกับอาหารสำาหรับผู้สูงอายุไปแล้วครั้งนี้เรามาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาอนามัยช่องปากของผู้สูงอายุกัน สำาหรับการรักษา อนามัยช่องปากของผู้สูงอายุนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากโดยทั่วๆ ไป แต่อาจจะมีความพิเศษกว่าในบางบริเวณ เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีการ สูญเสียฟันหรือมีการใส่ฟนั เทียม การมีวสั ดุอดฟันขนาดใหญ่ การมีฟนั สึกเนือ่ งจากการใช้งานมานาน การมีเหงือกร่นหรือฟันโยกเนือ่ งจากโรคปริทนั ต์ ซึง่ แต่ละบริเวณ จะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการทำาความสะอาด

การดูแลช่องปากในผู้สูงอายุ ตอนที่ 2 การแปรงฟันใน¼Ù้สÙงอายØ การเลือกใช้แปรงสีฟัน นอกเหนือจ�กก�รเลือกสี ยี่ห้อ ขน�ด

ต�มคว�มพอใจแล้ว ควรพิจ�รณ� ขนแปรง : ควรเป็นขนแปรงทีอ่ อ่ น มีสปริง หน้�ตัดแปรงเรียบ ปล�ยมน ทำ�ด้วยไนล่อน เพร�ะจะไม่ทำ�อันตร�ยต่อเหงือกและ ฟัน รักษ�คว�มสะอ�ดง่�ย ขนาดแปรง : ควรมีคว�มกว้�ง-ย�ว เหม�ะกับขน�ดของป�ก ไม่เกะกะเวล�เข้�ทำ�คว�มสะอ�ดฟัน โดยเฉพ�ะฟันกร�มหลัง ด้ามแปรง : ควรย�วพอเหม�ะ ให้จับได้ถนัดมือ

การเลือกยาสีฟัน

ควรเลือกชนิดที่เป็นครีม เพร�ะผงขัดไม่หย�บเท่�แบบผง เลือกกลิ่นรส ยี่ห้อได้ต�มต้องก�ร ถ้�ไม่เกิดอ�ก�รแพ้ เพร�ะ องค์ประกอบส่วนใหญ่ของย�สีฟันในปัจจุบัน ก็คล้�ยคลึงกัน และมีฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกัน

การแปรงฟันที่¶Ùกวิ¸ี

วิธีแปรงฟันที่เหม�ะสมกับผู้สูงอ�ยุ ควรว�งแปรงทำ�มุม 45 องศ� กับตัวฟัน มีขนแปรงบ�งส่วนอยูท่ คี่ อฟัน และขอบเหงือก ซึง่ บริเวณนีจ้ ะเป็นส่วนทีส่ ะสมคร�บจุลนิ ทรีย์ ทีเ่ ป็นส�เหตุของ โรคเหงือกอักเสบ และฟันผุที่ต้องกำ�จัดออก ขยับแปรง ไปม� สั้นๆ เบ�ๆ ในแนวนอน ให้ขนแปรงแทรก เข้�ไปในขอบเหงือก และซอกฟัน ปัดขนแปรงจ�กขอบเหงือก โดยฟันบนปัดลง ฟันล่�งปัดขึ้น ด้�นบดเคี้ยวถูไปม� แปรงให้ทั่วทุกซี่ ทั้งด้�นในและด้�นนอก แปรงฟัน 2 น�ที โดยประม�ณ หลังแปรงฟันแล้ว อ�จจะแปรงลิ้นเบ�ๆ ลิ้นจะได้ปร�ศจ�ก ก�รหมักหมมของกลิ่นอ�ห�รด้วย

58

อØปกร³อื่น ที่ช่วยทำาความสะอาดฟัน ไหมขัดฟัน : เป็นเส้นใยที่ช่วยทำ�คว�มสะอ�ดซอกฟัน คอฟันที่ให้ผลดี

ที่สุด

แปรงซอกฟัน : เป็นแปรงขน�ดเล็กๆ รูปร่�งคล้�ยแปรงล้�งขวด ใช้ ทำ�คว�มสะอ�ดซอกฟันที่ค่อนข้�งกว้�ง เหงือกร่น ร�กฟันโผล่ หรือง่�ม ฟันกร�มหลัง แปรงกระจุกเดียว : คล้�ยแปรงสีฟันปกติ แต่มีขนแปรงเพียงกระจุก เดียว ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดในจุดลึกๆ หรือแคบ เช่น ด้�นหลังฟันกร�มซี่ ในสุด ที่แปรงสีฟันปกติแปรงได้ไม่ถึง ไม่ถนัด ไม้จิ้มฟัน : ควรมีลักษณะด้�มตรง แบน บ�งเรียว ไม่มีเสี้ยน ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดซอกฟันที่ห่�ง และช่วยเขี่ยเศษอ�ห�รชิ้นโตออก น้ำายาบ้วนปาก : ในภ�วะปกติอ�จไม่จำ�เป็นต้องใช้ แต่ถ้�ควรใช้ ควรปรึกษ�ทันตแพทย์


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น

60


ไดอารี่ บันทÖกการเดินทาง©บับนี้ เอาใจแฟนเ¾ลงหนØ่มหล่อลÙกครÖ่งหน้าใส บินลัดฟ้าจากอเมริกาเข้าสÙ่วงการบันเทิง ใน°านะศิลปนนักร้องอารม³ดกี บั อัลบัม้ Art of Love สำาหรับแฟนคลับคงจำากันได้ด ี ¶Öงแม้วา่ วันเวลาจะ¾าให้อารต¼่านงาน ตั้งแต่นักร้อง นักแสดง เรื่อยมา¶Öงงาน¾ิ¸ีกรมากมาย โดยเ©¾าะรายการแนะนำาส¶านที่ท่องเที่ยวชื่อดัง Across the world

สัมผัสเกาะเต่าสวรรค์หรรษากับ

อาร์ต-ศุภวัตน์ อ่ำาประสิทธิ์ เมื่อพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนักร้องอ�รมณ์ดี อ�ร์ต ศุภวัฒน์ กล่�วว่� จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีมสี ถ�นทีท่ อ่ งเทีย่ วประทับใจม�กทีส่ ดุ แห่งหนึ่งโดยเฉพ�ะ เก�ะเต่� เมื่อปีที่แล้วอ�ร์ตไปในฐ�นะพิธีกร ร�ยก�ร อะครอส เดอะ เวิร์ล ทริปนั้นอ�ร์ตไปอยู่กว่� 10 วัน ซึ่ง ก่อนหน้�ทีจ่ ะเดินท�งอ�ร์ตทร�บเพียงว่�เป็นเก�ะเล็กๆ อยูใ่ กล้กบั เก�ะสมุยที่ยังคงคว�มบริสุทธิ์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมช�ติ อย่�งไรก็ต�มทริปนั้นอ�ร์ตประทับใจตั้งแต่สถ�นที่พักของ แบนไดว์วิ่งรีสอร์ท ทุกคนดูแลเทคแคร์ดีม�ก โดยเฉพ�ะเจ้�ของ รีสอร์ท คุณรำ�ลึก อัศวชิน ให้ก�รต้อนรับทีมง�นและอ�ร์ตเป็น อย่�งดี อ�ร์ตได้ห้องพักที่เป็นส่วนตัวอยู่ใกล้กับถนนคนเดินเรียบ ช�ยห�ด เพียงเดินข้�มถนนไปก็พบกับร้�นอ�ห�รและช�ยห�ดที่ ทอดย�วแสนสวยที่เงียบสงบและยังสะอ�ดต�อีกด้วย

ทริปนั้นอ�ร์ตยังได้นั่งเรือไปเก�ะน�งยวนที่สวยง�มม�ก โดย เฉพ�ะสันทร�ยสีข�วนวลที่ทอดเชื่อมต่อเก�ะเล็กๆ เข้�ด้วยกันย�มที่ น้�ำ ลง และได้มโี อก�สเรียนดำ�น้�ำ 3 วัน ได้ประก�ศนียบัตรก�รันตีจ�ก PADI ที่มีคว�มปลอดภัยสูง มีผู้เรียนดำ�น้ำ�ม�กที่สุดในโลก หลังจ�ก นัน้ แบนไดว์วงิ่ รีสอร์ทได้พ�ไปดำ�น้�ำ กับสถ�นทีจ่ ริง เป็นก�รเปิดโลกใต้ น้ำ�ทะเลอันกว้�งใหญ่ ตื่นต�ตื่นใจกับปะก�รัง ปล�สวยง�มม�กม�ย อย่�งน่�อัศจรรย์รวมทัง้ ชืน่ ชมกับตะวันตกน้�ำ ทีเ่ ส้นขอบฟ้�ในช่วงแสง ทไวไลท์ โรแมนติกม�ก..เปรียบได้กบั สวรรค์ของคูร่ กั สวรรค์แห่งคว�ม หรรษ� Haven for all เป็นสวรรค์ของทุกคน และไม่มใี ครไปเก�ะเต่� แล้วจะไม่หลงรัก “เก�ะเต่�”

“ตอนนี้ใครอยาก¿˜งเสียงผม ทางวอร์เนอร์มิวสิกประเทศไทย นำาเพลงของอาร์ตเมื่อ 10 ป‚ที่แล้วคือ อัลบัม Art of Love มารวมฮิตกับศิลปิน ชั้นนำา ทำาออกมาวางแผงหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทย ส่วนละครเพิ่งจะกลับมาเล่นกับพี่ตะ-นิรัติศัย กัลย์จาÄก แต่ตอนนี้กำาลังขัด สนิมกับละครสั้นของพี่ตะ ออกอากาศที่ช่อง 9 เปšนละครผี ลÖกลับ รับบทเปšนพระเอกของเรื่อง อีกาปากเหลçก และละครซีรีย์ “ผีอำา” อาร์ตกล่าว ทิé§ท้าย

แบนไดว์ วิ่ ง รี ส อร์ ทได้ พ าไปดำ า น้ำ า กั บ สถานที่ จ ริ ง เป็ น การเปิดโลกใต้น้ำาทะเลอันกว้างใหญ่ตื่นตาตื่นใจกับปะการัง ปลาสวยงามมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ รวมทัง้ ชืน่ ชมกับตะวัน ตกน้าำ ทีเ่ ส้นขอบฟ้าในช่วงแสงทไวไลท์ โรแมนติกมาก..เปรียบได้ กับสวรรค์ของคู่รัก สวรรค์แห่งความหรรษา Haven for all เป็นสวรรค์ของทุกคน และไม่มีใครไปเกาะเต่าแล้ว จะไม่หลงรัก “เกาะเต่า”

61


SURGERY TIPS

Text : นพ.จิระโรจน์ มีวาสนา / คลินิกศัลยกรรม Impress

ฉีดจมูกอย่างปลอดภัย

เพราะความสวยในสมัยนีส้ ามารถเสกได้ภายในพริบตา จึงไม่ แปลกใจเลยว่า นวัตกรรมความงามในบ้านเราจะยิ่งพั²นาและมี ให้สาวๆ ได้เลือกทำากันหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการฉีด ฟิลเลอร์ที่ก้าวเข้ามาป¯ิวัติให้วงการศัลยกรรมไทยคึกคักสุดๆ แถมยังมีบทบาทสำาคัญในการเสริมจมูกให้โด่งสวยได้โดยไม่ต้อง พึ่งมีดหมอ ซึ่งกำาลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน วันนี้คลินิก จึงได้นำาเอาข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์มาฝาก คุณสาวๆ ว่าแต่จะดีจริงหรือไม่อย่างไรนัน้ ก็ตอ้ งไปติดตามกันเลย

ก�รเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์ เป็นก�รเสริมจมูกด้วยเทคนิคก�รฉีด ส�รสังเคร�ะห์ Hyaluronic Acid ซึง่ เป็นส�รโปรตีนทีม่ อี ยูใ่ นร่�งก�ยเติม เข้�ไปใต้ผวิ หนังบริเวณสันหรือเนือ้ จมูกให้ดโู ด่งขึน้ แบบชัว่ คร�ว เหม�ะ สำ�หรับส�วๆ ที่มีปัญห�เกี่ยวกับรูปทรงจมูกของตนเอง เช่น ดั้งแบน จมูกคดเบี้ยว หรืออ�จปรับแต่งให้ดูสวยเข้�กับรูปหน้�ม�กยิ่งขึ้นโดย ไม่ต้องผ่�ตัด นั่นจึงทำ�ให้ก�รฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูกเป็นท�งเลือกสุดฮิต ที่ส�ม�รถตอบโจทย์ได้ดีให้กับส�วๆ ที่กลัวเจ็บและเสียเวล�ไปกับก�ร พักฟ„้นเหมือนก�รผ่�ตัดด้วยซิลิโคน

ขั้นตอนการฉีดฟิลเลอร์

แพทย์จะทำ�ก�รตรวจประเมิน พูดคุยเกีย่ วกับรูปทรงจมูกก่อนขัน้ ตอนก�รลงมือฉีด เพื่อรักษ�ให้ตรงคว�มต้องก�รและผลลัพธ์ที่น่�พึง พอใจของแต่ละคน จ�กนัน้ จะเตรียมคว�มสะอ�ดบริเวณจมูก อ�จมีก�รท�ย�ช�เพือ่ บรรเท�อ�ก�รเจ็บ จ�กนัน้ จึงทำ�ก�รฉีดฟิลเลอร์โดยแพทย์จะทำ�ก�รปัน้ ดึงบริเวณที่ฉีดควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ได้รูปทรงสวยง�ม ซึ่งใช้เวล�โดย ประม�ณ 30 น�ที – 1 ชั่วโมง หลังจ�กฉีดเสร็จก็จะสังเกตได้ว�่ จมูกจะตึงกระชับและเป็นสันโด่ง ม�กยิ่งขึ้น อ�จมีแผลเป็นรอยเข็มจุดเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น เมื่อประคบ น้ำ�แข็งหรือปล่อยทิ้งไว้สักพักก็ส�ม�รถห�ยไปเอง

ส�ม�รถกำ�หนดรูปทรงจมูกได้ต�มคว�มต้องก�รและดูสวยเป็น ธรรมช�ติ เช่น โด่งม�ก โด่งน้อย จมูกเบีย้ ว ก็ส�ม�รถใช้วธิ กี �รฉีดฟิลเลอร์ ปรับแต่งแก้ไขได้ ทั้งยังจับหรือสัมผัสได้อย่�งเป็นปกติ ปัญห�หรือผลข้�งเคียงต�มม�น้อย เนือ่ งจ�กไม่ตอ้ งกลัวแผลติดเชือ้ แผลทะลุ ซึ่งห�กไม่พอใจก็ส�ม�รถฉีดสล�ยฟิลเลอร์หรือรอให้ยุบตัวลง เองได้ภ�ยในระยะเวล�ไม่กี่เดือน

ข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก

VOLUMA เป็นฟลเลอร์ ที่ฉีดแล้วอยู่ได้นานถÖง 2 ป‚ ปลอดภัยผ่าน อ.ย.

ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก

ไม่มีบ�ดแผลใหญ่จ�กก�รผ่�ตัด เมื่อฉีดเสร็จเรียบร้อยส�วๆ ส�ม�รถออกไปทำ�กิจกรรมได้ต�มปกติ ไม่ตอ้ งเสียเวล�พักฟ„น้ เนือ่ งจ�ก รอยแผลมีขน�ดเล็กม�ก

62

1. ฟิลเลอร์ไม่อยู่ทนถ�วรเหมือนกับก�รผ่�ตัดซิลิโคน เพร�ะจะมี ก�รสล�ยตัวลงภ�ยในระยะเวล� 12-24 เดือนหรือม�กกว่�นั้น ซึ่งก็ อ�จขึ้นอยู่กับชนิดของฟิลเลอร์ 2. ต้องไปฉีดเติมอยูบ่ อ่ ยครัง้ เมือ่ จมูกยุบหรือไม่ได้รปู ทรงต�มเดิม 3. ค่�ใช้จ�่ ยสูง เนือ่ งจ�กฟิลเลอร์เป็นส�รทีต่ อ้ งใช้อย่�งระมัดระวัง และต้องให้ผเู้ ชีย่ วช�ญเฉพ�ะท�งดำ�เนินก�ร จึงทำ�ให้มคี �่ ใช้จ�่ ยสูงต�ม ไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางคลินิกเรามีบริการทั้งการผ่าตัดเสริมจมูกโดย แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง และการฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและรูปหน้าของเราเองครับ


63


Directory สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ศาลากลางจังหวัด 077-272-926 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-284-971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 077-272-941 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 077-272-513 เทศบาลเมืองท่าข้าม 077-311-833 สำ�นักงานอัยการ 077-281-379 สำ�นักงานจังหวัด 077-282-175 เรือนจำ�จังหวัด 077-283-104 สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 เขื่อนรัชชประภา 077-240-740-5 สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 077-274-811-7 เขตพื้นที่การศึกษา 11 077-288-801 ศูนย์มะเร็งภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-211-625-8 สรรพากรอำ�เภอ 077-272-259 สำ�นักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี 077-355-422-3 สถานีต�ำ รวจเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095 ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-272-013 สำ�นักงานประปา 077-200-348 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 077-283-939 ห้องสมุดเทศบาล 077-210-221 สำ�นักงานปลัดเทศบาลนครฯ 077-272-513 สำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬา 077-283-612 ตำ�รวจท่องเที่ยว 1155

ธนาคาร

กรุงเทพ (สุราษฏร์ธานี) กรุงเทพ (ชนเกษม) กรุงเทพ (เซ็นทรัลฯ) กรุงเทพ (บิ๊กซี) กรุงเทพ (โลตัส) กสิกรไทย (สุราษฏร์ธานี) กสิกรไทย (โคลีเซี่ยม) กสิกรไทย (โลตัส) กรุงไทย (สุราษฏร์ธานี) กรุงไทย (ศาลากลางจังหวัด) กรุงไทย (โลตัส)

077-282-906 077-281-297 077-602-723-4 077-600-142-3 077-221-264 077-272-200 077-910-035 077-910-056-60 077-281-830 077-289-117 077-221-264

ศูนย์บริการขายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

บริษัท บ้านดอนปิยะคาร์ส จำ�กัด 077-295-050 บ้านดอนปิยะกลการ 077-218-888 บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำ�กัด (นิสสัน) 077-221-222 ฟอร์ด 077-273-449 มาสด้า สุราษฎร์ธานี 077-600-109 คูโบต้า 077-269-241 มิตซูบิชิ 077-285-046 บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำ�กัด 077-218-218 ทาทามอเตอร์ 077-295-050 นิสสัน 077-200-560-3 ฮอนด้า ออโต้โมบิล 077-224-777 ศุภกิตติ์มอเตอร์ 077-286-827 ดรีมคาร์ ประดับยนต์ 077-281-505

คลินิกแพทย์ / สถานเสริมความงาม

เอเวอร์กรีนคลีนิก 077-284-078 จันทรัตน์คลินิก 077-273-883 SLIM UP CENTER 077-602-728-9 อนุตราคลีนิก 077-205-986 คลีนิกหมอลาวัลย์ 077-273-777 บวรการแพทย์ 077-285-485 คลีนิกหมอวิโรจน์-สุภาพร 077-283-088 คลีนิกหมอมานิตย์ 077-281-271-2 ปันสุขคลีนิก 077-281-855 คลีนิกหมอวิไลพร 077-285-772 คลีนิกหมอเกษม 077-285-360 คลีนิกหมอฉัตรชัย 077-281-201 บรอง เดย์ สปา เซ็นทรัลสุราษฎร์ฯ 077-962-620 ไบโอนาโนเฟส 077-216-418 คริสตี้ฟรองซ์ สาขาสุราษฎร์ธานี 077-210-299

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลชัยบุร ี โรงพยาบาลเวียงสระ มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์กู้ชีพตาปี

โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

077-284-700 077-285-701-5 077-429-500 077-282-520 077-311-385 077-369-098 077-387-086 077-341-415-6 077-359-384 077-244-518-9 077-371-400 077-421-399 077-377-034 077-431-190 077-389-111 077-381-167 077-391-117-8 077-397-041 077-399-084 077-295-046-7 077-367-075 077-361-283 077-272-328 077-206-487

อำ�เภอเมือง

โรงแรมร้อยเกาะ โรงแรมแก้วสมุย คอนโด วาสนา ซิตี้ คอนโด แสนสิริ

อำ�เภอเกาะสมุย

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์วิลล่า วิมานบุร ี พร้อมสุขรีสอร์ท ท้องตะเคียนรีสอร์ท แฟร์เฮ้าท์ บีช รีสอร์ท นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique resort

อำ�เภอบ้านตาขุน

ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท โรงแรมดาหลา เขื่อนเชี่ยวหลาน

077-201-150-8 077-219-456 086-949-3339 1685 077-230-500 077-424-020 077-256-111 077-960-439-40 077-230-978 077-422-255-6 077-422-407 077-424-420 077-913-050 077-242-555-9

อำ�เภอเกาะพะงัน

โรงแรมดีไลน์รีสอร์ท 077-375-527 แอนด์ เรสเตอรอง โรงแรมพะงันบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-481 สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-055-6

อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 077-272-300 077-355-351-2 077-275-860-1 077-200-198 077-272-427 077-272-061 077-272-572 077-311-999 077-272-334 077-273-428-9

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 077-282-001 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077-272-168 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 077-221-673 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 077-212-404-5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 077-288-360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 077-913-333 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สฎ.) 077-355-040

บริษัททัวร์ / ขนส่ง / โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี การบินไทยสุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี เรือเร็วลมพระยา ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์ร ี่ ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ : สุราษฎร์ธานี : ดอนสัก : เกาะสมุย กรุงสยามทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ พันทิพย์ สมบัติทัวร์ พะงันทัวร์ สมุยทัวร์

โรงแรม / ที่พัก / คอนโด

077-441-230 077-311-213 077-272-610 077-441-196 077-441-275-6 077-441-137 077-200-032-3 077-200-932-33 077-489-999 077-471-206-8 077-275-060-2 077-251-555 077-426-000-2 077-286-506 077-272-243 077-273-050 077-272-906 077-273-666 077-205-799 077-282-352

โรงแรมใจดีรีสอร์ท

เกาะเต่า

Ban’s Diving Resort ซีเชลล์ รีสอร์ท ดุสิตบัญชารีสอร์ท แอนด์ สปา Sensi paradise Beach resort ตาโต๊ะ ลากูนรีสอร์ท เกาะเต่ารีสอร์ท ทิพย์วิมานรีสอร์ท

ร้านอาหาร / Coffee ร้านบายเชฟ ลัคกี้ ภัตตาคาร ร้านอาหารเคียงเล อิงน้�ำ เคียงจันทร์ ริเวอร์ไซด์ซีฟู้ด อีสานเรือนหลวง ซารัง ครัวณิชา ระแนงน้�ำ ข้าวแกงนครฯ ปานโภชนา ปากน้�ำ ลำ�พู 1 บ้านผัก กรีนเฮาส์ บ้านปลายคลอง ร้านครัวหน้าเขา

อื่นๆ

องค์การโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี True Shop (ถนนราษฎร์อุทิศ) 3 BB (ถนนชนเกษม) เสือโมบาย เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิริสินพลาซ่า ยังนำ�เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม (บจก. ดีเอฟแอล) สุราษฏร์ประตูม้วน SURAT SQUARE บริษัท เพชรศรีวิชัย บริษัท นิวไบโอดีเซล ท่าเรือ พี.เค

075-711-680 077-456-063 077-456-299-300 077-457-098 077-456-244 077-456-192 077-456-133 077-456-409 081-285-5298 077-273-267 077-255-243 077-489-322 077-203-055 077-219-795 077-273-198 077-292-913 077-311-109 086-952-9354 077-312-848 077-285-120 077-205-739 077-282-214 077-292-851 085-782-5266 077-282-404 077-217-152 077-960-999 077-217-058 077-963-555 077-288-888 077-600-555 077-272-555 077-205-409 081-396-4535 077-225-124-5 077-225-124-5 077-275-282


65


Horoscope

ทำานายดวงชะตาราศี ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 ราศีเมษ

Aries

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม ต้องพบกับเรือ่ งทีน่ �่ กังวลใจ โดยเฉพ�ะในเรือ่ งก�รง�นจะมีภ�ระทีน่ �่ หนักใจ ทัง้ บริว�รลูกหล�นก็จะมีเรือ่ งม�กวนใจ และต้องเริม่ ให้คว�ม สนใจเกีย่ วกับสุขภ�พของผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทบ่ี �้ นให้เพิม่ ม�กขึน้ ด้านความรัก ช่วงนีจ้ ะพบกับเรือ่ งทีท่ �ำ ให้คณ ุ ต้องวุน่ ว�ยใจ โดย คนโสดอ�จมีเรือ่ งหนักใจกับคว�มรักทีม่ แี ทรกเข้�ม� คนทีม่ คี รอบครัว ก็อย่�ประม�ทเรือ่ งมือทีส่ �มมีคว�มเสีย่ งทีจ่ ะเป็นปัญห�กับได้้ ด้านการเงิน ช่วงนีเ้ ริม่ คลีค่ ล�ยไปในท�งทีด่ ี มีร�ยได้เพิม่ ม�กขึน้ หรือคนทีท่ �ำ ง�นประจำ�ก็มโี อก�สทีจ่ ะมีเงินเหลือเก็บม�กขึน้ ร�ยจ่�ย ต่�งๆ เริม่ ลดน้อยลงพอทีจ่ ะควบคุมได้ อ�จมีโชคบ้�งเป็นล�ภลอย

ราศีพฤษภ

Taurus

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน ช่วงนีค้ อ่ นข้�งจะมีคว�มสุขดีขน้ึ คุณจะมีคนช่วยเหลือในเรือ่ งหน้�ที่ ก�รง�น และมีโอก�สทีจ่ ะมีโชคในเรือ่ งเงินทองในระยะนีด้ ว้ ย จะได้ รับเงินอยูเ่ สมอๆ แต่อ�จจะเป็นเงินก้อนเล็กๆ ทีไ่ ม่ใหญ่ม�กนัก ด้านความรัก คนโสดจะมีข�่ วดีในเรือ่ งคว�มรัก หรืออ�จพบรัก ในช่วงนีก้ บั คนถิน่ แดนไกล บ�งท่�นก็มโี อก�สทีจ่ ะได้สมหวังสมรักใน ระยะนีด้ ว้ ย มีโอก�สจะได้ววิ �ห์เป็นหลักเป็นฐ�น ด้านการเงิน ระยะนีจ้ ะมีร�ยจ่�ยเพิม่ สูงขึน้ และเป็นร�ยจ่�ยที่ เกิดขึน้ อย่�งไม่ค�ดหม�ย ระวังจะเกิดเรือ่ งเสียเงินอย่�งไม่ตง้ั ใจโดย เฉพ�ะก�รเสียเงินจ�กอุบตั เิ หตุเพร�ะคว�มประม�ทเลินเล่อ

ราศีเมถุน

Gemini

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม ช่วงนี้มีแต่เรื่องวุ่นว�ยทั้งในเรื่องง�น และเรื่องภ�ยในครอบครัว แต่กไ็ ม่ใช่ปญ ั ห�ใหญ่โตจนต้องกังวลใจจนเกินไป เพียงอ�จจะต้อง เหน็ดเหนือ่ ยก�ยเพิม่ ขึน้ บ้�ง มีธรุ ะทีจ่ ะต้องเดินท�งไกลๆ ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้�งจะร�บรืน่ ดี จะมีโชคเล็กๆ น้อยๆ ม�จ�กคนรักของคุณเอง มีโอก�สทีจ่ ะสร้�งหลักปักฐ�นให้แก่ชวี ติ ของตัวเอง คนโสดมีโอก�สทีจ่ ะได้พบรักหรือมีเนือ้ คูใ่ นช่วงใกล้ๆ ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั ค่อนข้�งดี มีเงินผ่�นเข้�ม�ในกระเป‰�อย่�ง สม่�ำ เสมอ ร�ยจ่�ยต่�งๆ ยังไม่ม�กจนทำ�ให้ตอ้ งกังวลใจ จะมีโชค เป็นล�ภลอยเล็กๆ ในช่วงนีด้ ว้ ย

66

ราศีกรกฎ

Cancer สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม เกณฑ์ชะต�ในช่วงนีค้ อ่ นข้�งสะดุดๆ ทำ�อะไรไม่ร�บรืน่ นัก อ�จมีธรุ ะ ต้องเดินท�งไกล ใช้รถร�ควรรอบคอบตรวจเช็กเครือ่ งให้ดี ระวังจะ เกิดป�กเสียงกับเพือ่ นร่วมง�นหรือกับพีน่ อ้ งร่วมบ้�น ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั คนทีอ่ ย�กมองห�คว�มรักก็ไม่ตอ้ งรีบ ร้อน น่�จะรอเวล�ดีๆ อีกสักนิดจะดีกว่� ส่วนคนทีม่ คี รอบครัวแล้ว คงต้องอดทนกับเรือ่ งขัดแย้งเรือ่ งขัดใจทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ ในช่วงนี้ ด้านการเงิน ก�รเงินของคุณจะเริม่ ดีขน้ึ ร�ยจ่�ยทีจ่ �ำ เป็นหรือไม่มี ท�งหลีกเลีย่ งเริม่ ลดน้อยหรือไม่มแี ล้ว แต่เรือ่ งใช้จ�่ ยฟุม่ เฟ„อยก็ก�ำ ลัง สอดแทรกเข้�ม� ต้องรูจ้ กั ควบคุมให้เหม�ะกับกระเป‰�ของคุณด้วย

ราศีสิงห์

Leo สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน มีแต่เรือ่ งวุน่ ว�ยกับเรือ่ งภ�ยในครอบครัวและเรือ่ งญ�ติๆ จะมีก�ร ซ่อมแซมปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ �ศัย ซ่อมย�นพ�หนะทีใ่ ช้ประจำ� บ�งครัง้ อ�จ จะต้องไปเยีย่ มเยือนญ�ติแต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีส่ ขุ ใจพอสมควร ด้านความรัก คว�มรักของคุณในช่วงนีไ้ ม่ดนี กั มีเรือ่ งทีไ่ ม่เข้�ใจกัน อยูบ่ อ่ ยๆ หงุดหงิดหรือเกิดคว�มรำ�ค�ญใจโดยเฉพ�ะคนทีม่ คี รอบครัว เรือ่ งในบ้�นจะมีปญ ั ห�ให้วนุ่ ว�ยใจ ก็ควรทีจ่ ะก้มหน้�ก้มต�ปรึกษ�กัน ด้านการเงิน จะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้จ�่ ยค่อนข้�งสูง เป็นร�ยจ่�ยทีไ่ ม่ ได้ค�ดหม�ยไว้ ในช่วงนีค้ ณ ุ ควรงดเว้นในเรือ่ งก�รค้�ำ ประกัน ก�รรับ สัญญ�ต่�งๆ ควรทีจ่ ะพิจ�รณ�ให้รอบคอบ

ราศีกันย์

Virgo

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ช่วงนีต้ อ้ งดูแลตัวเองให้ดี เรือ่ งทีเ่ คยใจร้อนวูว่ �มควรพย�ย�มให้ลดลง หรือละเลิกได้ยง่ิ ดี ระยะนีค้ ณ ุ จะมีเคร�ะห์มเี รือ่ งทีไ่ ม่ดนี กั ผ่�นเข้�ม� ในชีวติ ของคุณได้ง�่ ย โดยเฉพ�ะเรือ่ งอุบตั เิ หตุ ก�รทะเล�ะวิว�ท ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั อ�จจะเพร�ะเป็นช่วงเวล�ทีเ่ กณฑ์ชวี ติ ของคุณไม่ร�บรืน่ นัก โดยเฉพ�ะเรือ่ งคว�มรักจะกระทบแรงหน่อย ระวังจะรุนแรงถึงขัน้ ตัดรอนมิตรภ�พกันได้ง�่ ยๆ ในช่วงนี้ ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งใช้จ�่ ยค่อนข้�งม�ก และเป็นร�ยจ่�ยที่ หลีกเลีย่ งได้ย�ก สำ�หรับคนทีไ่ ม่มเี งินสำ�รองอยูอ่ �จต้องวุน่ กับก�รห� เงินม�ใช้จ�่ ยและมีโอก�สทีจ่ ะต้องเป็นหนีห้ รือต้องหยิบยืมเงินได้


ราศีตุลย์

Libra

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน

ช่วงนีจ้ ะมีแต่เรือ่ งทีต่ อ้ งสับสนวุน่ ว�ย ต้องเหนือ่ ยกับก�รเดินท�งไป ไหนต่อไหนอยูเ่ สมอ แต่กเ็ ป็นคว�มเหน็ดเหนือ่ ยทีม่ คี ว�มหวังในด้�น คว�มสำ�เร็จ หรือเหน็ดเหนือ่ ยเพือ่ ให้มลี �ภผลเป็นเงินทองในภ�ยหลัง ด้านความรัก จะมีเรือ่ งร้�ยๆ ทีท่ �ำ ให้เกิดคว�มเครียดคว�มกังวล จะมีเหตุร�้ ยๆ เกิดกับคนรัก และเป็นก�รป่วยทีท่ �ำ ให้เกิดคว�มกังวล ค่อนข้�งม�ก แต่บ�งคนคว�มรักก็อ�จจะเกิดป�กเสียงกันแรงๆ ได้้ ด้านการเงิน ต้องเริม่ ระมัดระวังในก�รใช้จ�่ ยให้ม�กขึน้ โดยเฉพ�ะ คนทีไ่ ม่มเี งินเก็บออมอ�จเกิดปัญห�ม�กหน่อย ระวังทำ�เงินหล่นห�ย เพร�ะคว�มสะเพร่�ในช่วงนีด้ ว้ ย

ราศีพิจิก

Scorpio

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยจะร�บรืน่ นัก แต่กเ็ ป็นเพียงแค่มคี ว�มกังวลใจม�กขึน้ เท่�นัน้ ไม่ควรตัง้ คว�มหวังอะไรไว้สงู ๆ ในช่วงนี้ เพร�ะอ�จจะต้อง ผิดหวังหรือไม่ได้ดงั ใจทีต่ อ้ งก�ร ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่มเี รือ่ งทีต่ อ้ งเป็นกังวลม�กนัก หรือได้รบั คว�มช่วยเหลือในเรือ่ งก�รง�นจ�กคนรัก คนโสดจะพอมีโอก�สทีจ่ ะ ได้พบรัก หรือมีคว�มคืบหน้�ในเรือ่ งคว�มรักในช่วงนี้ ด้านการเงิน ช่วงนี้พอมีโชคเล็กๆ ผ่�นเข้�ม�บ้�ง แต่ยังต้อง ระมัดระวังในเรือ่ งก�รใช้จ�่ ย และยังไม่ส�ม�รถเก็บออมเงินได้ ก�ร ห�ง�นเพิม่ ขึน้ ทำ�ง�นให้ม�กขึน้ จะช่วยลดปัญห�ในเรือ่ งเงินได้

ราศีธนู

Sagittarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ระยะนีเ้ ป็นช่วงทีก่ �รเงินค่อนข้�งหมุนเวียนดี และยังดีในเรือ่ งคว�มรัก ด้วย จะมีโชคในเรือ่ งบริว�รไม่ว�่ จะเป็นก�รได้ข�่ วดีเรือ่ งคว�มรัก เรือ่ ง บุตรหล�นและบริว�รลูกน้องก็มแี ต่เรือ่ งดีๆ เข้�ม�ให้สบ�ยใจ

ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้�งสดใส เป็นช่วงเวล�ทีเ่ หม�ะสำ�หรับ ก�รเริม่ ต้นสร้�งครอบครัวหรือเริม่ ต้นมีคว�มรัก จะเป็นช่วงเวล�ที่ จะมีทง้ั คว�มสมหวัง และสมปร�รถน�ต�มทีจ่ ติ ใจต้องก�ร ด้านการเงิน ช่วงนีจ้ ะมีเรือ่ งใช้จ�่ ยค่อนข้�งสูง และเป็นก�รใช้จ�่ ย ทีจ่ �่ ยเป็นจำ�นวนเงินสูงๆ คุณยังมีโชคท�งก�รเงินในระยะนี้ เงินทอง ยังไหลเวียนดี

ราศีมังกร

Capricorn

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ ต้องใส่ใจเรือ่ งสุขภ�พเป็นพิเศษ และระวังเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุให้ม�กขึน้ แต่กพ็ อมีโชคในเรือ่ งก�รเงิน จะมีโอก�สได้รบั เงินก้อนใหญ่พอสมควร จ�กเรือ่ งง�นทีส่ �ำ เร็จ บ�งท่�นก็มโี อก�สได้เดินท�งไกลๆ ในช่วงนี้ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่คอ่ ยจะร�บรืน่ นัก จะมีเรือ่ งทีไ่ ม่เข้�ใจกัน บ่อยๆ ถ้�ไม่มคี ว�มอดทน หรือจิตใจทีห่ นักแน่นพอ ก็อ�จจะมีป�กเสียง กันขึน้ ได้ คนทีอ่ ย�กมีคนรักควรอดทนรอเวล�ทีเ่ หม�ะสมกว่�นี้ ด้านการเงิน ช่วงนีก้ พ็ อมีล�ภใหญ่ทเี ดียว โดยเฉพ�ะคนทีท่ �ำ ธุรกิจ ส่วนตัว มีโอก�สทีจ่ ะได้เงินจ�กคว�มสำ�เร็จของง�นในช่วงนี้ แต่ควร เผือ่ เงินไว้ใช้ข�้ งหน้�บ้�งเพร�ะเงินทีไ่ ด้ในช่วงนีเ้ ป็นร�ยได้จร

ราศีกุมภ์

Aquarius

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ช่วงนีจ้ ะไม่สรู้ �บรืน่ กับสิง่ ทีต่ ง้ั คว�มหวังหรือมีแผนก�รทีจ่ ะทำ� จะเกิด อุปสรรคทีท่ �ำ ให้ไม่เป็นไปต�มทีค่ ณ ุ ค�ดหม�ย คงต้องเผือ่ ใจกับเรือ่ งไม่ สมหวังบ่อยครัง้ แต่ไม่ถงึ กับทำ�ให้คณ ุ ต้องเดือดเนือ้ ร้อนใจ ด้านความรัก ช่วงนีค้ งต้องเหน็ดเหนือ่ ยเป็นพิเศษ จะพบกับเรือ่ งที่ ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ตอ้ งเครียดอยูบ่ อ่ ยครัง้ ระยะนีค้ ณ ุ อ�จจะมีอ�รมณ์ ทีห่ งุดหงิด เป็นเพร�ะหน้�ทีก่ �รง�นของคุณทำ�ให้เครียด ด้านการเงิน มีโอก�สทีจ่ ะได้รบั เงินในช่วงนีอ้ ยูบ่ อ่ ยๆ จะเป็นเงิน ก้อนเล็กๆ แต่กน็ �่ จะทำ�ให้มคี ว�มสุขกับเรือ่ งก�รจับจ่�ยพอสมควรที เดียว แต่อย่�เก็งกำ�ไรหรือเสีย่ งโชคใหญ่ๆ จะเสียเงินโดยไม่จ�ำ เป็น

ราศีมีน

Pisces

สำาหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

ช่วงนีจ้ ะมีเรือ่ งวุน่ ว�ยกับเรือ่ งสังคม อ�จจะมีง�นสังคมทีต่ อ้ งไปร่วม ในช่วงนี้ รวมทัง้ จะมีเรือ่ งยุง่ ๆ อยูก่ บั เรือ่ งญ�ติพน่ี อ้ ง และมีง�นยุง่ กับก�รปรับปรุงบ้�นให้ดขี น้ึ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ดนี กั อ�จจะมีป�กเสียงกันแบบไม่ตง้ั ใจบ่อย ครัง้ สำ�หรับบ�งท่�นต้องใส่ใจดูแลสุขภ�พของคนรักให้ดี จะมีอ�ก�ร เจ็บป่วยได้ในช่วงนี้ ส่วนคนคิดจะเริม่ มีคว�มรักระวังจะถูกหลอก ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งต้องใช้จ�่ ยค่อนข้�งสูง ส่วนคนค้�คนข�ย อ�จจะบ่นเรือ่ งร�ยได้ลดน้อยถอยลงไปบ้�ง เป็นเหตุก�รณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงระยะสัน้ ๆ แต่กค็ งทำ�ให้คณ ุ ต้องหนักใจในเรือ่ งก�รเงินบ้�ง

67


Let’s Talk Surat Thani

Text / Photo : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549)

เยือนถิ่นเชียงคาน เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Khan : Creative Town)

©บับนี้¼มขอนำาเรื่องราวการเดินทางล่องเหนือของ¼มมาชวนชาวสØราÉ®ร¸านีคØย กันในหัวข้อ Creative Town เมืองสร้างสรรค สืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนที่¼่านมา¼มได้ รับเชิญไปร่วมวิ¾ากɏโจทยวิจัยทิศทางการ¾ั²นาจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสเหçนวิสัยทัศน การ¾ั²นาของจังหวัดสงขลาที่จะมØ่งเน้นสÙ่การเป็นเมืองเศรÉ°กิจสร้างสรรค Creative Economy ทำาให้¼มอดไม่ได้ที่จะนÖก¶Öงคำาว่า “เศรÉ°กิจสร้างสรรค” ดูเหมือนว่�ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่�นม�คำ�ว่� “เศรษฐกิจสร้�งสรรค์” มักจะถูก หยิบยกม�เป็นเป้�หม�ยในก�รพัฒน�เมืองและก�รพัฒน�เศรษฐกิจ โดยส่วนตัวผม ยังเห็นว่�หล�ยๆ เมืองในภ�คใต้ยังไม่ใช่เมืองที่จะมุ่งไปสู่เมืองเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ หรือเมืองสร้�งสรรค์ได้ง่�ยนักเมื่อเทียบกับเมืองในภ�คอื่นๆ โดยเฉพ�ะภ�คเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ประก�ศตัวชัดเจนว่�จะมุ่งสู่ก�รเป็น Creative City เมือง สร้�งสรรค์ ทัง้ นีผ้ มเห็นว่�เชียงใหม่และในหล�ยๆ พืน้ ทีใ่ นภ�คเหนือ รวมถึงเชียงค�น ที่ผมเพิ่งได้มีโอก�สไปสัมผัสเป็นครั้งแรกมีองค์ประกอบค่อนข้�งพร้อมในก�รก้�วสู่ คว�มเป็นเมืองสร้�งสรรค์หรือเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ดังที่อังค์ถัด (UNCTAD) ระบุไว้ ว่�ก�รเป็นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์จะต้องมีปจั จัยทุนสีป่ จั จัยเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐ�น คือ ทุนมนุษย์ ทุนท�งวัฒนธรรม ทุนท�งสังคม และทุนท�งโครงสร้�งสถ�บัน ในปัจจุบนั ก�รวัดคว�มสร้�งสรรค์เร�อ�จจะยังไม่มดี ชั นีเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ แต่ ตัววัดง่�ยๆ ของผมคือก�รลองไปเดินดูของในซุปเปอร์ม�ร์เก็ตหรือในตล�ดต�มทีต่ �่ งๆ เร�จะเห็นว่�ของท�งภ�คเหนือมีก�รประดิษฐ์ แปรรูป หรือทำ�แพ็กเกจสวยง�มกว่�

68


ของท�งภ�คใต้ม�กนัก ปักษ์ใต้บ้�นเร�มักจะเน้นก�รแปรรูปขั้นที่ หนึง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยเน้นคว�มสวยง�มหรือก�รต่อยอดไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ เท่�ไรนัก ตัวชี้วัดง่�ยๆ ของผมที่ได้จ�กก�รสังเกตเพื่อจะใช้วัดก�ร ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสร้�งสรรค์ ผมเรียกตัวชี้วัดตัวนี้ว่� ดัชนี ห้�งเซ็นทรัล (Central Index) ห�กท่�นดูสถ�ปัตยกรรมของ ห้�งเซ็นทรัลในแต่ละภ�ค ท่�นใดที่เคยไปห้�งเซ็นทรัลขอนแก่น หรือเห็นแบบแปลนของเซ็นทรัลแห่งใหม่ของเมืองเชียงใหม่ จะ เห็นคว�มงดง�มของก�รผสมผส�นวัฒนธรรมท้องถิ่นกับตัวห้�ง อย่�งเด่นชัด เมื่อเทียบกับเซ็นทรัลสุร�ษฎร์ หรือเซ็นทรัลภูเก็ต ที่ สถ�ปนิกพย�ย�มสอดแทรก แต่ไม่เด่นชัดนัก หรือที่กำ�ลังจะเปิด ในเดือนธันว�คมนี้ เซ็นทรัลเฟสติวัล ห�ดใหญ่ ทำ�ให้ผมอดคิดไม่ ได้ว่�ทำ�ไมสถ�ปนิกคนออกแบบไม่ใส่ใจร�ยละเอียดพวกนี้ในห้�ง เซ็นทรัลที่สร้�งในเขตปักษ์ใต้บ้�นเร� ผมเคยเขียนเกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวเชิงสร้�งสรรค์ใน @Surat เกีย่ วกับชุมชนบ�งใบไม้ไปแล้ว วันนีผ้ มได้มโี อก�สไปสัมผัสเชียงค�น แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วมุง่ หน้�ไปในแต่ละปี ทำ�ให้ผมรูส้ กึ ได้ว�่ นอกเหนือจ�กปัจจัยทุนที่ อังค์ถดั ระบุไว้ว�่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐ�นทีจ่ ะนำ� ไปสูค่ ว�มเป็นเมืองสร้�งสรรค์แล้ว สิง่ ทีผ่ มสัมผัสได้จ�กเชียงค�นคือ คำ�ว่� Creative Spirit จิตวิญญ�ณของคว�มสร้�งสรรค์ และ Strong Community หรือชุมชนเข้มแข็ง หล�ยๆ ท่�นที่เคยไปสัมผัสเชียงค�นคงได้เห็นคว�มสวยง�ม ของถนนคนเดินตลอดส�ย แต่ละร้�นนำ�สินค้�ที่ผลิตด้วยไอเดีย

ผสมผส�นกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ได้อย่�งลงตัว และมีคว�มหล�กหล�ย นอกจ�กนีท้ ี่ สำ�คัญชุมชนเข้มแข็งเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นก�รท่องเทีย่ วเชิงสร้�งสรรค์ของ เชียงค�น รวมทัง้ ก�รนำ�วัฒนธรรมท้องถิน่ ม�เป็นจุดข�ยในก�รสร้�งประสบก�รณ์ ให้กับนักท่องเที่ยว ก�รตื่นเช้�ม�ตักบ�ตรข้�วเหนียวเป็นก�รนำ�เสนอวัฒนธรรม ท้องถิน่ ม�สร้�งเป็นจุดข�ยของก�รท่องเทีย่ วเชิงสร้�งสรรค์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วหล�ยคน ต้องก�รสัมผัส ผมใช้เวล�ในก�รเดินเทีย่ วชมแต่ละร้�นทีบ่ รรจงผลิตสินค้�ม�ข�ยนักท่องเทีย่ ว โดยสินค้�ที่เห็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้� ของแต่งบ้�น เครื่องประดับ ของจุกจิก ทีใ่ ช้ไอเดียในก�รสร้�งสรรค์ สิง่ เหล่�นีม้ คี ว�มแตกต่�งจ�กปักษ์ใต้บ�้ นเร� ผลิตภัณฑ์ ของเร�ส่วนใหญ่จะผลิตจ�กวัตถุดิบแปรรูปออกม�เป็นผลิตภัณฑ์อย่�งง่�ยขั้นต้น โดยไม่ค่อยให้คว�มใส่ใจในก�รเติมแต่งไอเดียในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็น ผลิตภัณฑ์สร้�งสรรค์ (Creative Products) หรือบริก�รสร้�งสรรค์ (Creative Services) อย่�งที่ได้กล่�วไว้ตอนต้น ชุมชนเข้มแข็งเป็นสิ่งสำ�คัญ เมื่อนักท่องเที่ยว จำ�นวนม�กเข้�ม�ถึง ทำ�ให้เชียงค�นเป็นโอก�สท�งธุรกิจ ผมสังเกตและตั้งคำ�ถ�ม กับช�วบ้�นที่ผมไปอ�ศัยในโฮมสเตย์ว่�ป้องกันอย่�งไรไม่ให้มีก�รสร้�งที่พักหรือ ตึกสูงหล�ยๆ ชั้นในถนนคนเดิน คำ�ตอบที่ได้รับคือก�รมีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นสิ่งที่ สำ�คัญที่จะต้องต้�นกระแสทุนนิยม ถ้�มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเห็นแก่ได้แล้วเร�ปล่อยให้ สร้�งหรือเร�เพิกเฉยและละเลย สิง่ เหล่�นัน้ ก็จะเป็นตัวทำ�ล�ยบรรย�ก�ศทีม่ เี สน่ห์ ของเชียงค�นทำ�ให้คนส่วนใหญ่ ชุมชนเสียประโยชน์ นอกจ�กนี้ถ้�เร�สังเกตให้ดี สิง่ ก่อสร้�งบนถนนคนเดินจะต้องะต้องมีองค์ประกอบของไม้เพือ่ ไม่ท�ำ ให้บรรย�ก�ศ บนถนนคนเดินกล�ยเป็นถนนคอนกรีตและทำ�ให้เสน่ห์ของเมืองหมดไป ในช่วงค่�ำ ผมใช้เวล�เดินบนถนนคนเดินของเชียงค�นอีกครัง้ น่�จะเป็นช่วงที่ ดีที่สุดที่เร�จะเดินเที่ยวชมร้�นต่�งๆ หรือปั่นจักรย�นเพร�ะอ�ก�ศไม่ร้อน โคมไฟ ที่ตกแต่งประดับประด�สวยง�ม รวมทั้งบรรย�ก�ศที่มีกลุ่มเด็กๆ ออกม�ร้องเพลง ห�ร�ยได้พิเศษริมถนน เป็นบรรย�ก�ศที่ประทับใจไปอีกแบบ ก�รได้เดินไปต�ม ถนนคนเดิน ซึ่งตลอดท�งมีร้�นรวงต่�งๆ ข�ยของที่ประดิษฐ์ขึ้นจ�กไอเดีย เพื่อม� ช่วยสนับสนุนก�รท่องเทีย่ วเชิงสร้�งสรรค์ ทำ�ให้เชียงค�นมี Creative Road ถนน สร้�งสรรค์ที่น่�ทึ่ง

ในส่วนของปักษ์ใต้บา้ นเราการมุง่ สู่ Creative Economy คงไม่ได้มเี ฉพาะ เพียงด้านท่องเทีย่ วแต่เพียงด้านเดียว สิง่ ทีเ่ รามีความได้เปรียบคือมีทรัพยากร วัตถุดบิ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ขาดเพียงจุดเชือ่ มทีจ่ ะทำายังไงให้ชมุ ชนมีจติ วิญญาณ ของการสร้างสรรค์และเกิดเป็นชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Community) ดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น ถ้าชุมชนใดมีจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์และ ชุมชนเข้มแข็ง การนำาชุมชนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือชุมชนสร้างสรรค์ คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จึงเป็นโจทย์ที่½ากให้ช่วยกันคิดครับ

69


logisTACtics

Text : นายชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ / Email : Chaiyot.p@gmail.com

โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

มีหล�ยคนที่เข้�ใจคว�มหม�ยของโลจิสติกส์เป็นเพียงแค่ก�รขนส่ง เท่�นั้น เนื่องจ�กเห็นรถขนส่งที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนน ใช้คำ�ว่�โลจิสติกส์ กันอย่�งแพร่หล�ย แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วโลจิสติกส์ ไม่ใช่เพียงแค่ ก�รขนส่งสินค้�เท่�นั้น แต่เป็นก�รว�งแผนและบริห�รจัดก�รทั้งระบบ ตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ถึงปล�ยน้�ำ ตลอดโซ่อปุ ท�น ตัง้ แต่เรือ่ งของข้อมูล สินค้�และ บุคล�กร เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบก�รภ�คอุตส�หกรรมมีประสิทธิภ�พในก�รผลิต และส�ม�รถลดต้นทุน เพือ่ สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของตนเองให้ สูงกว่�คูแ่ ข่งได้ ดังนัน้ ต้นทุนโลจิสติกส์จงึ ประกอบด้วย 1. ต้นทุนคลังสินค้� 2. ต้นทุนสินค้�คงคลัง หรือต้นทุนสต็อกนั่นเอง และ 3. ต้นทุนก�รขนส่ง โดยห�กผูป้ ระกอบก�รอุตส�หกรรมส�ม�รถลดต้นทุนทีก่ ล่�วได้แล้ว จะทำ� ให้ตนเองมีตน้ ทุนทีต่ �่ำ กว่�คูแ่ ข่งร�ยอืน่ ซึง่ เป็นทีร่ บั ทร�บโดยทัว่ ไปแล้วว่� ก�รเพิ่มผลกำ�ไรให้กับองค์กรนั้น ส�ม�รถทำ�ได้ 2 ด้�น คือ ก�รเพิ่มร�ค� สินค้� ซึง่ ในสถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันทีส่ งู ทัง้ ก�รแข่งขันภ�ยในประเทศเอง ยังไม่รวมกับที่สินค้�จ�กต่�งประเทศจะเข้�ม�ตีตล�ดไทยอันเนื่องม�จ�ก ก�รเปิดเสรีก�รค้� ก�รเพิ่มร�ค�สินค้�ทำ�ได้ย�กเต็มที แต่อีกด้�นหนึ่ง ห�กส�ม�รถลดต้นทุนที่มีอยู่ในกระบวนก�รทำ�ง�น ไม่ว่�จะเป็นก�รลด ต้นทุนที่เกิดจ�กแหล่งใดก็ต�มย่อมส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรให้กับองค์กร ได้เช่นเดียวกัน นั่นจึงเป็นที่ม�ของก�รตื่นตัวในก�รลดต้นทุนโลจิสติกส์ ของผูป้ ระกอบก�รภ�คอุตส�หกรรม กิจกรรมหลักในกระบวนก�รโลจิสติกส์ ได้แก่ ก�รขนส่ง ก�รบริห�รสินค้�คงคลัง ก�รสั่งซื้อ ก�รบริห�รข้อมูล และก�รบริห�รก�รเงิน ส่วนกิจกรรมสนับสนุนโลจิสติกส์ประกอบด้วย ก�รบริห�รคลังสินค้� ก�รดูแลสินค้� ก�รจัดซื้อ ก�รบรรจุหีบห่อ และ ก�รบริห�รคว�มต้องก�รสินค้� เป็นต้น ในปี 2555 ที่ผ่�นม� กรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�นและก�รเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตส�หกรรม มีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รผลักดันสร้�ง คว�มเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรม โดยมีนโยบ�ยสนับสนุน ผู้ประกอบก�รให้มีก�รว�งแผนจัดก�รโลจิสติกส์อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยเน้นใน 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1. ก�รสร้�งคว�มเป็นมืออ�ชีพด้�นก�ร จัดก�รโลจิสติกส์ในสถ�นประกอบก�รของภ�คอุตส�หกรรม โดยเพิ่ม ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร ทัง้ ด้�นเทคโนโลยี ก�รพัฒน�บุคล�กร

70

และเครือ่ งมือต่�งๆ 2. ก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือและก�รเชือ่ มโยงระหว่�ง หน่วยธุรกิจในซัพพล�ยเชนของภ�คอุตส�หกรรม โดยก�รนำ�ระบบไอทีเข้�ไปใช้ ง�นและส่งเสริมระบบม�ตรฐ�นธุรกิจระดับซัพพล�ยเชน และ 3. ก�รสนับสนุน ให้เกิดปัจจัยเอื้อต่อก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของซัพพล�ยเชนใน อุตส�หกรรมเป้�หม�ย ด้วยก�รสนับสนุนช่วยเหลือผูป้ ระกอบก�รต้นน้�ำ โดยเฉพ�ะ เอสเอ็มอี รวมถึงผู้ให้บริก�รโลจิสติกส์ (LSP) ให้มีม�ตรฐ�นและเข้มแข็งเพื่อ เชือ่ มโยงเข้�สูร่ ะบบซัพพล�ยเชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผูป้ ระกอบก�รอุตส�หกรรม ในภ�คใต้จ�ำ นวน 25 แห่งได้เข้�ร่วมโครงก�รเพิม่ ประสิทธิภ�พโลจิสติกส์อตุ ส�หกรรม ซึ่งกระจ�ยอยู่ในอุตส�หกรรมหลักของภ�คใต้ ได้แก่อุตส�หกรรมอ�ห�ร อ�ห�ร ทะเลแปรรูป อ�ห�รกระป‰อง ไม้ย�งพ�ร� และอุตส�หกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ ย�งพ�ร� โดยโครงก�รดังกล่�วเป็นก�รเข้�ให้คำ�ปรึกษ�เชิงลึกเพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภ�พโลจิสติกส์ให้แก่โรงง�นอุตส�หกรรมในภ�คใต้ โดยต้อง จัดทำ�โครงก�รอย่�งน้อย 2 โครงก�ร และเป็นโครงก�รลดต้นทุนก�รถือครอง วัตถุดบิ อย่�งน้อย 1 โครงก�ร ซึง่ มีเป้�หม�ยว่�หลังจ�กก�รเข้�ให้ค�ำ ปรึกษ�ของ ที่ปรึกษ�โครงก�รจำ�นวน 5 วันแล้ว โรงง�นจะต้องมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลง หรือมีประสิทธิภ�พด้�นโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นก่อนเข้�ร่วมโครงก�รอย่�งน้อยร้อยละ 15 หลังก�รดำ�เนินก�รผลสำ�เร็จของโครงก�รเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ คือ ส�ม�รถลดต้นทุนได้กว่� 238 ล้�นบ�ท ยังไม่รวมโครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ ด้�นโลจิสติกส์อกี กว่� 46 ล้�นบ�ท ตัวอย่�งโครงก�รทีไ่ ด้ด�ำ เนินก�รไป อ�ทิ ก�รลด พื้นที่ก�รจัดเก็บในคลังสินค้� ก�รปรับนโยบ�ยก�รจัดซื้อ ก�รลดปริม�ณสินค้� ไม่เคลือ่ นไหว ก�รลดก�รถือครองวัตถุดบิ และสินค้�คงคลัง ก�รว�งแผนร่วมกัน ระหว่�งก�รข�ยและก�รผลิต เป็นต้น ในปี 2556 นี้ ท�ง กพร. ได้จัดสรรงบประม�ณอย่�งต่อเนื่อง เพื่อดำ�เนิน โครงก�รเพิม่ ประสิทธิภ�พโลจิสติกส์อตุ ส�หกรรมภ�คใต้ โดยมีเป้�หม�ยโรงง�น อุตส�หกรรมจำ�นวน 25 ร�ยเข้�ร่วมโครงก�ร และต้องลดต้นทุนโลจิสติกส์หรือ เพิ่มประสิทธิภ�พโลจิสติกส์ให้ได้อย่�งน้อยร้อยละ 25 เช่นเดียวกับปีที่ผ่�นม� ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่�งก�รดำ�เนินโครงก�ร โดยมีผปู้ ระกอบก�รในจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ได้เข้�ร่วมโครงก�รนี้ด้วย เป็นอุตส�หกรรมอ�ห�ร และอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล แปรรูป ซึ่งวิธีก�รดำ�เนินโครงก�รและผลก�รดำ�เนินโครงก�รจะได้นำ�เสนอใน ลำ�ดับถัดไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีโครงการพั²นาผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติตตามข่าวสารหรือ ความคืบหน้าของโครงการได้ที่ http://logistics.dpim.go.th


71


The Bird

Text / Photo : โชคชัย ศรีล�้ำ หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกจั บ แมลงจุ ก ดำ � (Back-naped Monarch) ชื่อ : นกจับแมลงจุกดำ�

(Back-naped Monarch)

ชื่อวิทยาศาสตร์

(Scientific name) : DHypothymis azurea (Boddaert)

ขนาด : นกขนาดเล็ก (17 ซม.)

ลักษณะเฉพาะ : หางยาว และเรียวรูปร่าง

โดยทัว่ ไป ตัวผูส้ ว่ นใหญ่เป็นสีน�้ำ เงิน ท้ายทอย สีดำ�ลายพาดแคบๆ ผ่านอกสีดำ� ตัวเมีย ลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่ไม่มลี ายพาดทีค่ อ และ ท้ายทอย อกสีออกเทา ด้านบนลำ�ตัวสีน�้ำ ตาล แกมเทา พบตามป่าโปร่งและป่าดงดิบต่างๆ อาศัยและหากินตามกิง่ ก้านของต้นไม้ในระดับ สูง ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ มักเคลื่อนไหวจาก กิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งไม้หนึ่งด้วยการกระโดด หรือบิน

ตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันทำ�รังเพื่อให้ สมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยมากที่สุด หลัง จากนั้นก็จะวางไข่โดยลักษณะของไข่จะมีสีขาว แกมสีครีม มีลายดอกดวงและลายจุดสีน้ำ�ตาล ในแต่ละรังมีไข่ 3 – 4 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่ 12 วัน ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะสลับกันหาอาหาร มาป้อนให้ลูกจนกว่าลูกๆ จะโตบินออกจากรังก็ ยังประคับประคองจนกว่าจะแข็งแรงหาอาหาร กินเองได้ อาหารได้แก่ แมลงต่างๆ โดยการโฉบ จับกลางอากาศ

การผสมพันธุ์ : ผสมพันธุ์ในช่วงเดือน

สถานภาพ : เป็นนกประจำ�ถิ่น และสัตว์ป่า

มีนาคม - มิถนุ ายน ทำ�รังด้วยหญ้า เปลือกไม้อดั และเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยใยแมงมุม เป็นรูป ถ้วยหรือรูปกรวยหงายสวยงามมาก ปกติมัก ทำ�รังเกาะอยูต่ ามกิง่ ก้านของต้นไม้หรือพุม่ ไม้ ทีม่ ลี กั ษณะตัววีและจะพรางรังให้กลมกลืนกับ ธรรมชาติมากที่สุด

72

คุม้ ครอง ซึง่ กว่าจะได้ไปยลโฉมผมตืน่ แต่เช้าจาก บ้านเกิดอำ�เภอลานสกาเดินทางไปยังอุทยาน แห่งชาติกรุงชิงระยะทางเกือบ 50 ก.ม. โชคดีที่ เจอโดยบังเอิญจึงได้ถา่ ยภาพมาให้ดกู นั นะครับ


73


74


75


76

Profile for atsuratmag

@surat Magazine volume 3 issue 40  

Dec, 16 2013 7 impressions @surat Magazine volume 3 issue 40 @surat magazine.

@surat Magazine volume 3 issue 40  

Dec, 16 2013 7 impressions @surat Magazine volume 3 issue 40 @surat magazine.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded