__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


5


Editor s Talk

Volume 4 Issue 37 September 2013

คณะที่ปรึกษา

สวัสดีครับคุณผู้อ่าน การก้าวสูป่ ที ี่ 4 ของนิตยสาร นัน้ ถือว่าได้ผา่ นพ้นวิกฤตต่างๆ แต่กย็ งั ไม่ประสบความสำ�เร็จใน การทำ�หนังสือให้ชาวสุราษฎร์ฯ ได้อ่านกันแพร่หลาย อาจมีหลายปัจจัยที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นๆ ต่อไป เพื่อให้ นิตยสารทีเ่ กิดในภูมภิ าคท้องถิน่ ได้มโี อกาสเดินบนถนนหนังสือ จากข้อสังเกตของคนทำ�หนังสือในสุราษฎร์ธานี เพื่อคุณผู้อ่านซึ่งแจกฟรีนั้น ได้ทำ�การตลาดมาร่วม 3 ปี เช่น การออกบูท ติดป้ายโฆษณา การจัดนิทรรศการ ในมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการภาพถ่าย การจัดเสวนาของนักเขียนชื่อดังพบปะกับแฟนคลับ และการรับ สมัครสมาชิกประจำ� ชาวสุราษฎร์ฯ ให้ความสนใจกับหนังสือของท้องถิ่นน้อย ซึ่งบางครั้งนิตยสารเหล่านั้นก็ เลิกราไป เพราะไม่มีผู้สนับสนุนหรือเงินทุนที่จะเดินหน้าต่อไป สัปดาห์ทผี่ า่ นมา นิตยสาร ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ได้จดั พิธนี อ้ มถวาย ความอาลัย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นชาวเกาะสมุย ตัง้ แต่วนั ที่ 11-13 กันยายน 2556 เพือ่ ให้ชาวสุราษฎร์ฯ ได้รำ�ลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และชาวเกาะสมุย ท่านเป็นพระมหาเถระ ผูเ้ ปีย่ มด้วยเมตตาธรรม มีใบหน้าอันพร้อมทีจ่ ะรับแขกอยูเ่ สมอ คือ ยิม้ แย้มแจ่มใส พร้อมทีจ่ ะให้ขอ้ คิด ข้อธรรม อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การครองเรือนหรือการประพฤติปฏิบตั ิ แก่คนทัว่ ไปอยูเ่ สมอ ผู้ที่รับสัมผัสบารมีธรรมขององค์ท่าน ย่อมเป็นประจักษ์พยานได้ นิตยสาร ฉบับที่ 37 นี้ ภาพปกได้รับเกียรติจาก “น้องบุ๋ม” โสภาวรรณ เรืองจันทร์ คลื่นลูกใหม่ ทีส่ บื ทอดธุรกิจโรงแรมจากคุณแม่มหี ลักบริหารการขายและการตลาดทีล่ กู ค้าต่างชาติพงึ พอใจ มีกลยุทธ์การขาย ทะลุเกินเป้า แถมยังเป็นสาวสวยน่ารักและเป็นผู้หญิงเก่งที่มีถิ่นกำ�เนิดในเกาะสมุย แอทสุราษฎร์จึงนำ�น้องบุ๋ม เป็นนางแบบในฉบับนี้อีกด้วย นอกจากนัน้ อาจารย์พชิ ญธิดา ศรีธิ ในคอลัมน์ตดิ ไม้ตดิ มือ พาคุณผูอ้ า่ นไปชิมข้าวหลามน้�ำ รอบ เมืองพุนพิน ซึ่งมีชื่อเสียงมานาน อยากให้ชาวสุราษฎร์ไปซื้อกิน ซื้อฝาก เพื่อส่งเสริมให้อาชีพนี้ยั่งยืนสืบไป ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหาร

รับสมัครพนักงานประจำ�นิตยสาร

ด่วน

ฝ่ายบัญชี 2 ตำ�แหน่ง

ฝ่ายการตลาด 2 ตำ�แหน่ง

วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี

วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำ�งาน

บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำ�ไปเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำ�หรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็น ส่วนตัวและเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนผู้ประกอบการที่ลงโฆษณาเท่านั้น คณะผู้จัดทำ�นิตยสารไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ๑๔/๑๒/๒๕๕๓) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ปัญญา แสงสุริยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ์ วันดี กนกวิจิตร ศุภพร ล่องดุริยางค์ สุณิสา วงศ์เจริญ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

พ.อ.(พิเศษ) ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย

บรรณาธิการบริหาร ดร.หิรัญ ชคทานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.นำ�้อ้อย มิตรกุล จำ�นงค์ ศรีวุ่น

ฝ่ายการตลาด

ปรีชา ชคทานนท์

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

กราฟฟิค ดีไซน์

วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ กัลย์ทิชา แก้วเพชร

พิสูจน์อักษร

พิชญธิดา ศรีธิ

ช่างภาพ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ

นักเขียนรับเชิญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สิทธิราช ศรีแก้ว

ติดต่อสำ�นักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


8


11


contents

Page

12

Volume 4 Issue 37 September 2013

บุ๋มให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานเป็น Team Work เพราะเรายังต้องใช้คนให้ บริการลูกค้า ดังนั้นจึงต้องมีการพูดคุยและปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริการให้ไปใน ทางเดียวกันก่อน

24

Exclusive

โสภาวรรณ เรืองจันทร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารการขายและการตลาด นิวสตาร์บีชรีสอร์ทสมุย

22

Buddhadasa on my mind ทางรอด 12 ประการ (ตอนที่ 1)

24

Exclusive โสภาวรรณ เรืองจันทร์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารการขายและการตลาด นิวสตาร์บีชรีสอร์ทสมุย

42

Eat & Drink อิ่มเอมบนศาลา The Patio Restaurant

44

My Beloved Tapee ซอกแซกจาการ์ต้า ถวิลหาบุษบา ตอนจบ แขกยะวาในใจเรา

36

Asean Travel 15 คำ�่ เดือน 11 ลองกระทงอีสาน

46

Letter from England วิกฤตการศึกษาไทย

38

Hotel of the Month New Star Beach Resort สวรรค์กลางอ่าวไทยสไตล์ทรอปิคอลโมเดิร์น

50

Health Care บ้านคลองเสียว

P38

Hotel of the Month

New Star Beach Resort สวรรค์กลางอ่าวไทยสไตล์ทรอปิคอลโมเดิรน์

P42

Eat & Drink

อิ่มเอมบนศาลา The Patio Restaurant

P44

My Beloved Tapee

ซอกแซกจาการ์ต้า ถวิลหาบุษบา ตอนจบ แขกยะวาในใจเรา

3/68-69 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7721-7520-3 Fax. 0-7721-7524

www.dhipaya.co.th


contents

Page

14

Volume 4 Issue 37 September 2013

58 Diary

บันทึกความทรงจำ� “เกาะเต่า” ของผู้ประกาศข่าวหญิง อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย

การเดินทางด้วยเรือได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอยู่ท่ามกลางทะเลอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ จนถึงเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย “เกาะเต่า”

P54

Favorite Food

“ร้านอาหารหาดพุมดวง”

บรรยากาศสวยริมสายนที อิม่ อร่อยริมหาดงาม

P66

Let’s Talk Surat Thani บางใบไม้

54

Favorite Food “ร้านอาหารหาดพุมดวง” บรรยากาศสวยริมสายนที อิ่มอร่อยริมหาดงาม

56

Good Health & Wellness นอนกัดฟัน...เป็นกันหรือเปล่า ? ตอนที่ 1

58

Diary บันทึกความทรงจำ� “เกาะเต่า” ของผู้ประกาศข่าวหญิง อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย

P68

For someone in mind หร๋อยลำ�้...ข้าวหลามนำ�้รอบ

64

Beauty Talk เคล็ดลับ “ต้านผิวเหี่ยว” แบบง่าย ด้วยตัวคุณเอง

66

Let’s Talk Surat Thani บางใบไม้

68

For someone in mind (ติดไม้ติดมือ) หร๋อยลำ�้...ข้าวหลามนำ�้รอบ

72

The Bird นกกินเปี้ยว

190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ์ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเทวรูปกวนอูสำ�ริด สูง 16 เมตร เกาะสุมย เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นศูนย์รวมของชาวจีนสุราษฎร์ธานี

โดยบริจาคผ่านบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู เลขที่บัญชี 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขาย่อยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย์


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

นิตยสารแอทสุราษฎร์ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

Vol.37 September 2013

จัดพีธีร่วมน้อมถวายความอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) นิตยสารแอทสุราษฎร์รว่ มกับเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดพิธี น้อมถวายความอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยได้รับเกียรติจาก ฐานิต พรหมทอง นายอำ�เภอ เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

16


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

นิตยสารแอทสุราษฎร์เปิดตัวทำ�พิธีเจิมหนังสือ 30 คนดังแห่ง เมืองคนดี เพื่อเป็นสิริมงคล นิตยสารแอทสุราษฎร์ โดย ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหารและทีมงานนิมนต์ พระมหาสมชาย วิริยวโร จากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร ทำ�พิธีเจิม “หนังสือ 30 คนดังแห่งเมืองคนดี” เพื่อเป็นสิริมงคล สำ�หรับหนังสือเล่มนี้เป็น หนังสือท้องถิ่นเล่มแรกที่รวบรวมผลงานครบ 3 ปีเต็ม ราคาจำ�หน่ายเล่มละ 199 บาท

18

Vol.37 September 2013


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Vol.37 September 2013

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำ�ปี 2556 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีได้จดั ให้มกี ารฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟประจำ�ปี 2556 เพื่อสนองตอบนโยบายด้านความปลอดภัยตาม ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานประกอบการ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการทำ�งานของลูกจ้าง และ ผู้ใช้อาคาร โดยได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.ท.วิทย์ทวี ภริตานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.เมือง, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, มูลนิธกิ ศุ ลศรัทธาและดับเพลิง เทศบาลตำ�บลวัดประดู่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

มูลนิธบิ ญ ุ ชัย - อรวรรณ พงษ์เภตรา มอบทุนการศึกษา ธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานมูลนิธิบุญชัย อรวรรณ พงษ์เภตรา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้บตุ ร - ธิดา ของพนักงานบริษทั ในกลุม่ “พงษ์ เพตรา” เป็นทุนการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึง ปริญญาโท เป็นทุนการศึกษาประจำ�ปี จำ�นวน 102 ทุน เป็นเงิน 235,800 บาท ทุนการศึกษา สาขาวิชาพิเศษ 6 ทุน สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สาธารณสุข ศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เป็นเงินจำ�นวน 212,700 บาทรวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 448,500 บาท ณ สำ�นักงาน บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำ�กัด

20

ประธานศาลเจ้ า กวนอู เ กาะสมุ ย มอบเงิ น สนั บ สนุ น กิ จ กรรมมั ส ยิ ส นู รุ ล เอี๊ ย ะซาน เกาะสมุย วิรัช พงศ์ฉบับนภา ประธานศาลเจ้ากวนอู เกาะสมุย ได้มอบเงินส่วนตัวให้กับ หัจยีห์สม หมาด โต๊ะหาด โต๊ะอิหม่ามประจำ�มัสยิส นูรุล เอีย๊ ะซานเกาะสมุย และกรรมการอิสลามประจำ� จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของ มัสยิสนูรุลเอี๊ยะซานเกาะสมุย เพื่อนำ�ไปใช้ใน การเดินทางไปทัศนศึกษายังตะวันออกกลาง ณ มัสยิส นูรุลเอี๊ยะซานเกาะสมุย

งานแต่งงานคู่รักแห่งปีของร้านอาหารลัคกี้

นาวาอากาศโท เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบ้ งั คับ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และ วสุมา จันทร์รงั สี ได้เข้าพิธีฉลองมงคลสมรส ที่โรงแรมวังใต้ โดยได้รบั เกียรติจาก สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็น ประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม เป็นพยานรักในครัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้


21


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผู้สร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549

22


ทางรอด 12 ประการ

(ตอนที่ 1)

1.กินข้าว จานแมว (กินเท่าที่จำ�เป็น กินง่ายๆ แบบฉันในบาตร)

2.อาบน้ำ� ในคู (อาบน้ำ�ในลำ�ธารตามธรรมชาติ ให้ธรรมชาติควบคุมจิตใจ และไม่เป็นการสิ้นเปลือง)

3.เป็นอยู่ อย่างทาส (ทำ�ทุกอย่าง แม้เป็นงานชั้นต่ำ� ไม่ปริปากบ่น ไม่หวังให้มีคนมาขอบใจ ไม่อวดตนว่าสำ�คัญ และไม่ยึดติดว่าเป็นตัวกู-ของกู)

4.มุ่งมาด ความวาง (มี “วิมุตติ” หมายถึงรู้จักปล่อยวาง ละทิ้งสิ่งหนักทั้งหลายออกจากใจบ้าง)

5.อยู่อย่าง ตายสนิท (กายยังอยู่ แต่ใจที่ยึดติดในตัวกู-ของกู ตายไปก่อนแล้ว) พุทธทาสภิกขุ*

23


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

24

โสภาวรรณ เรืองจันทร์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารการขายและการตลาด นิวสตาร์บีชรีสอร์ทสมุย


โสภาวรรณ เรืองจันทร์ ผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่แห่งเกาะสมุย มั่นใจแบรนด์แกร่งด้วยกลยุทธ์ CRM หากพู ด ถึ ง นั ก ธุ ร กิ จ หญิ ง คนเก่ ง แห่ ง เกาะสมุยแล้ว คุณบุ๋ม-โสภาวรรณ เรืองจันทร์ เป็นอันต้องติดโผอันดับต้นๆ ของนักธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทรุ่นใหม่อย่างแน่นอน ซึ่งคุณ บุ๋มคือหนึ่งในผู้บริหาร NEW STAR Beach Resort- Koh Samui ด้วยแนวคิดใหม่ภายใต้คอน เซ็ปต์ Smile…you are at new star และยังเป็น ผูม้ ากด้วยความสามารถจนรัง้ ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวย การฝ่ายการขายและการตลาดอีกตำ�แหน่งหนึ่ง โดยเฉพาะความโดดเด่นทางการบริหารงาน กล้า คิด กล้าทำ�นอกกรอบ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อทุก สายตา นำ�พานิวสตาร์บีชรีสอร์ทสมุย ก้าวไกล สู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างาม

นิวสตาร์บีชรีสอร์ทสมุย มีความเป็นมาอย่างไร?

นิวสตาร์เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 สมัยที่คุณแม่ทำ�เป็นบังกาโล ระดับ 2-3 ดาว โดยมีฝรั่งแบ็คแพ็คเกอร์ใช้บริการพักอาศัย ซึ่งสมัยนั้นที่ เกาะสมุยยังไม่มไี ฟฟ้า ทางนิวสตาร์ตอ้ งปัน่ ไฟฟ้าใช้เอง และเรียกได้วา่ เราเป็น โรงแรมอันดับที่ 5 ของเกาะสมุยก็ว่าได้ โดยใช้ชื่อ “นิวสตาร์บังกะโล” ตั้งอยู่ บนที่ดินกว่า 22 ไร่ ของบรรพบุรุษรุ่นคุณทวด แล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อ“สมุยนิว สตาร์” ส่วนพี่ชายบุ๋มคือ นายแพทย์บรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ เคยรับราชการ แพทย์ศลั ยกรรมกระดูกทีโ่ รงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และอดีตเป็นนายกสมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย อย่างไรก็ตามหลังจากที่บุ๋มจบการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารและจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อประมาณ 12 ปีที่แล้วและกลับมาเกาะสมุย มีการพูดคุยกันระหว่างพี่ชาย และคุณแม่ โดยทุกคนก็คดิ เหมือนกันว่า ต้องการให้ลกู ค้าหรือนักท่องเทีย่ วทีม่ า พักบนเกาะ ได้เห็นหาดกว้างๆ ได้มาพักผ่อนจริงๆ บุ๋มเข้ามาบริหารงานของรีสอร์ทด้วยตัวเอง โดยเริ่มตั้งแต่งานเล็กๆ ที่หลายคนมักมองข้ามความสำ�คัญคือ การเสิร์ฟอาหาร และขยับหมุนเวียน ทำ�งานทุกฝ่ายจนครบ และปรับปรุงโรงแรมใหม่ โดยที่เราไม่ได้ซ่อมแซม แต่เรารื้อถอนทั้งหมด ออกแบบแปลนใหม่ และจากการที่บุ๋มไป Road Show ทีต่ า่ งประเทศมา เลยต้องการให้ออกแบบรีสอร์ทให้สะดุดตา เมือ่ เห็นแล้วต้อง จำ�ได้ทนั ทีวา่ นีค่ อื “นิวสตาร์บชี รีสอร์ทสมุย” โดยได้อาจารย์ ปารุษย์ กิระวานิช ออกแบบในแนว Modern Tropical ซึง่ ท่านเป็นอาจารย์สอนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่านได้แนวคิดจากขนมเบื้องหน้ามหาวิทยาลัย ที่ทำ�เป็นแผ่น ทรงกลมและพับครึ่ง ก็เลยนำ�มาคว่ำ�เป็นรูปทรงหลังคา เราเลยเรียกบังกะโล ทรงขนมเบื้อง และหน้าจั่วที่ต่อจากหลังคาลงมามีรูปทรงแบบม้วนเหมือน ก้นหอย ก็เลยมาเป็นโลโก้ ตัวสไปร์รอล (The Spiral) ที่สอดคล้องกับการ ทำ�ธุรกิจที่เริ่มจากการเป็นคนท้องถิ่น จนมีการพัฒนา และเติบโตมาอย่างต่อ เนื่องมากว่า 30 ปี

หลังจากที่เข้ามาบริหารรีสอร์ทอย่างจริงจังแล้วคุณบุ๋มทำ� การตลาดอย่างไร?

จริงๆ บุม๋ เริม่ งานการตลาดตัง้ แต่ทยี่ งั สร้างห้องตัวอย่างไม่เสร็จ และทันที ที่บุ๋มได้ภาพ Perspective จากสถาปนิกมา เราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าอย่าง น้อย 1-2 ปี และเริ่มติดต่อ Travel Agent บวกกับการขายที่ต้องลองตลาด ในปีแรก ว่าลูกค้าจะชอบโรมแรมของเราไหม เราไม่สามารถรอจนก่อสร้าง เสร็จแล้วขาย ไม่เหมือนกับการสร้างบ้าน ถ้าบอกว่าวันนี้เสร็จ และเปิด

25


ลูกค้าต้องเข้าพักทันที พอเริ่ม Soft Opening ก็มีปัญหาบ้าง แต่พนักงานทีมแรกที่บริหารถือว่ามืออาชีพมากสามารถแก้ไข ปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะ แต่เริ่มต้นต้องยอมรับเลยว่า หัวเดียว กระเทียมลีบ บางทีก็นึกถึง Chain Hotel เหมือนกัน แต่เรา คิดว่าทำ�ไมคนสมุยหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ จะทำ�ไม่ได้ เราก็ เลยบริหารเอง โดยการหาพนักงานระดับผู้บริหารมา 2-3 คน และเซ็ตทีม ลองทำ�กันดูตั้งแต่โรงแรมสร้างได้ประมาณ 70% โชคดีที่เราสร้างห้องใหญ่ โลเคชั่นเราค่อนข้างดีมาก บวกกับ หาดที่กว้างและดูเป็นส่วนตัว เลยทำ�ให้เรามีลูกค้าตามที่คิดไว้ ตั้งแต่ปีแรก บุ๋มก็สวมหมวก 2 ใบๆ หนึ่งเป็น owner อีกใบ หนึ่งเป็นผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด บุ๋มยอมรับเลยว่า อยาก ให้ทุกคนรักในความเป็นนิวสตาร์ รักในสไตล์ของเรา รักการ บริการแบบ family & friendly Service ทำ�ให้มีทั้งลูกค้าใหม่ และทำ�ให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

26

มีแนวทางในการบริหารงาน ให้ประสบความสำ�เร็จอย่างไร?

บุ๋มให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานเป็น Team Work เพราะเรา ยังต้องใช้คนในการให้บริการลูกค้า ดังนั้นจึงต้องมีการพูดคุยและปรับ เปลี่ยนแนวคิดการบริการให้ไปในทางเดียวกันก่อน ตั้งแต่เริ่มต้นบุ๋ม เป็นคนคัดเลือกพนักงานด้วยตัวเอง และมีการพูดคุยกันว่าอันนี้ใช่ อันนี้ไม่ใช่ และจริงๆ เราต้องการอะไร บุ๋มไม่ได้ชอบ format เหมือน chain โรงแรมทั่วไป บุ๋มก็จะบอกกับพนักงานว่า เอาอย่างนี้มั้ย relax มากกว่ามัย้ เวลาลูกค้ามาจะชอบมากกว่ามัย้ และทุกเช้าเวลา 08.30 น. เราจะมีการ morning brief กันทุกวัน และพนักงานต้องรักที่จะอยู่ กับเรา happy ที่จะอยู่กับเรา ถ้าได้เข้ามาทำ�งานในองค์กรของเรา เขาก็ตอ้ งรับสไตล์และรูปแบบของโรงแรมของเรา รวมถึงงานการดูแล พนักงานของโรงแรมให้มีความสุข ก่อนที่จะไปให้บริการลูกค้าอย่างมี ความสุข และที่สำ�คัญงานการบริการแข่งกันที่รายละเอียด เพราะ ลูกค้าซื้อมาจากความพอใจ ใครลงลึกรายละเอียดได้มากกว่ากัน ยอด ขายก็เพิ่มมากขึ้น


บุ๋มให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานเป็น team work เพราะเรายังต้องใช้คน ในการให้บริการลูกค้า ดังนัน้ จึงต้องมีการพูดคุยและปรับเปลีย่ นแนวคิดการ บริการให้ไปในทางเดียวกันก่อน

แนวกลยุทธ์ทางการตลาด CRM, CSR กับลูกค้าและชาวสมุยเป็นอย่างไร?

ทางนิวสตาร์บชี รีสอร์ทใช้กลยุทธ์ทงั้ 2 ด้านควบคู่ กันไป งานด้าน CRM สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทางเราทำ�อยู่เสมอคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดี อย่างต่อเนือ่ งกับบริษทั และตัวแทนขายท่องเทีย่ ว โดย เฉพาะการจัดงบประมาณทั้งปี เพื่อการไป sale calls ตาม travel agent offices และออกบูท road show ในต่างประเทศ เพื่อไปติดตามและให้ promotion ตามที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มต้องการ ส่วนการสร้างความ สัมพันธ์กับลูกค้าภายในโรงแรมนิวสตาร์บีชรีสอร์ท ก็มีโครงการมากมายอาทิ บริการฟรี tea time ใน ตอนบ่ า ยสามโมงทุ ก วั น เพื่ อให้ management ลงมาทักทายลูกค้า ซึง่ ถือว่าเราได้พบเจอกับลูกค้าและ สร้างความรูส้ กึ อบอุน่ ใจให้เกิดขึน้ เหมือนทีบ่ มุ๋ ย้�ำ เสมอว่า ถ้ามาสมุยเหมือนมาบ้านหลังที่สอง ได้เจอ family เดิมๆ ตอนหลังเลยเปลีย่ นมาให้มี tea time ทุกวัน และ วันพุธเพิ่ม sport day ชวนลูกค้ามาวิ่งออกกำ�ลังกาย หน้าหาดทราย ชวนลูกค้ากวาดเศษใบไม้หน้าหาด ถ้าใคร กวาดเยอะก็ลดให้ 10% บุม๋ คิดงานด้านการตลาดต้อง create งานอยูเ่ สมอ และให้พนักงานออกไอเดียใหม่ๆ และมีการกระตุน้ ให้ incentive ส่วนเพิม่ ในแต่ละแผนก ทีพ่ นักงานต้องทำ�มากขึน้ ถึงจะได้รบั เงินมากขึน้ อย่างไร ก็ตามบุ๋มคิดว่าพนักงานเรามีใจรักงานบริการอยู่แล้ว และในแต่ละปีเราจะมีการเซ็ต bugget ว่าปีนี้เราจะ climb up ไปที่ยอดเท่าไหร่ ซึ่ง occupancy มาจาก sale อยู่แล้ว

27


ปั จ จุ บั น ผู้ ห ญิ ง เก่ ง มี จำ � นวน มากขึ้น โดยเฉพาะข้อได้เปรียบ ของผู้หญิง ในเรื่องของการ สนใจลงลึ กในรายละเอี ย ดที่ เหมาะกับธุรกิจการบริการ

28

กลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ คือต้องสร้างจุดเด่น และจุดขาย ที่เป็นของตัวเอง นิวสตาร์มีการทำ�โต๊ะใหญ่ไว้ริมหาด เพื่อให้ลูกค้ามา ถ่ายภาพอัพในโซเซียลเน็ทเวิร์ค เพราะตอนนี้โซเซียลเน็ทเวิร์ค ถือว่า เป็นการพีอาร์ได้ดที สี่ ดุ โดยเริม่ จากให้พนักงาน ลูกค้าอาจเป็นกลุม่ หรือ เป็นคู่รัก ครอบครัว หรือเป็นเพื่อนกัน มาถ่ายรูปกับโต๊ะยักษ์แล้วอัพ มาให้หน้า Facebook ของโรงแรม ถ้ารูปนั้นมีคนมากด Like มาก ที่สุด จะได้รับรางวัลห้องพัก 3 วัน 2 คืนฟรี ตอนนี้มีแนวความคิด “Self-Service” ตั้งแต่มื้อเช้าที่ห้องอาหาร ให้ลูกค้าทำ�เองแบบ Selfservice ทานอาหารเช้าด้วยตนเอง บริการให้ตัวเอง ทางโรงแรมจะ มีส่วนลดให้ 10% คือกลยุทธ์ด้านการตลาด บุ๋มไม่ได้คิดว่าเราขาย ห้องพัก แต่เราขายเรื่องราว ให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ดีดี เมื่อลูกค้า กลับบ้านไปแล้ว ลูกค้าจะมีเรื่องไปเล่าให้ครอบครัว เพื่อนฝูงฟัง แล้ว เขาจะถามว่าที่ไหน ส่วนด้าน CSR กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทางนิวสตาร์บีชรีสอร์ทได้เข้าร่วมกับโครงการสร้างฝายเก็บกักน้ำ�บน เกาะสมุย เข้าร่วมโครงการต่อต้านการขุดเจาะน้�ำ มันกลางอ่าวไทยทีจ่ ะ มีผลกระทบต่อชาวเกาะสมุย เข้าร่วมโครงการวิ่งการกุศลร่วมกับทาง ภาครัฐ และเข้าร่วมโครงการแข่งกีฬากับโรงแรมต่างๆ บนเกาะสมุย

รายได้ของนิวสตาร์ปีนี้เติบโตเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีที่ แล้วเป็นอย่างไร?

ในขณะปีที่ผ่านๆ มา การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมค่อนข้าง สูงมาก นอกจากการทำ�ตลาดอย่างต่อเนื่องแล้ว การสำ�รวจตัวเอง มองหาจุดเด่น และพัฒนาจุดด้อย เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้กับ ธุรกิจของเราตลอดเวลา เป็นสิ่งสำ�คัญในการเพิ่มยอดขาย เราจึง ต้องแบ่งสัดส่วนลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งเป้าหมาย การขายเติบโตขึน้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะตลาดประเทศรัสเซียและ ตลาดจีนโตขึ้นเกือบ 50% แต่ในขณะที่ตลาดยุโรปที่ประเทศอิตาลี ก็ลดลงมากกว่า 30% สำ�หรับนิวสตาร์บีชรีสอร์ทในปี พ.ศ. 2556 เราเพิ่มยอดการเข้าพัก (occupancy) ที่ 3.83% คาดการณ์รายได้ เพิ่มขึ้นที่ 9.27% โดยการเพิ่ม segment ของ online travel agent, direct booking, wedding และ incentive group เป็น 22% จาก 18% ในปีที่แล้ว และในปี พ.ศ. 2556-2557 เรามองทีต่ ลาดฮันนีมนู และเว็ดดิง้ เป็นหลัก เพราะจุดเด่นของนิวสตาร์ คือมีหาดทีก่ ว้างและเป็นส่วนตัว มาก สามารถรองรับกลุม่ ลูกค้าทีจ่ ะจัด function ได้ดี ข้อดีของการทำ�


29


กรุป๊ คือ ได้เงินก่อน ได้หอ้ งพัก ได้ยอดอาหารและเครือ่ งดืม่ เรา ได้ทุกฟังก์ชั่นครบ จริงๆ แล้วนิวสตาร์ดังมากในประเทศไต้หวัน เพราะเราทำ�ตลาดมากว่า 6 ปีแล้ว ทางรีสอร์ทมีคนไต้หวันเทีย่ ว ตลอดทัง้ ปีเป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว และเอเจ่นต์ประเทศไต้หวันก็คอ่ น ข้าง welcome เรามาก และปีทแี่ ล้วททท.ไต้หวันนำ�คูร่ กั จำ�นวน 14 คู่มาที่นิวสตาร์ และหนึ่งในนั้นมี 1 คู่ที่โด่งดังระดับซุปเปอร์ สตาร์ ต้องขอบคุณ ททท. สำ�นักงานเกาะสมุย และสุราษฎร์ธานี ที่ไม่ว่างานอะไรก็ตาม ต้องมาดินเนอร์ และมาถ่ายภาพที่หาด นิวสตาร์ คงเพราะจุดเด่นเรื่องหาดทรายของเรา

สัดส่วนลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติของโรงแรม เป็นอย่างไร? ลูกค้าหลักๆ ยังคงเป็นตลาดยุโรปอยูป่ ระมาณ 75% ลูกค้า เอเชียอาทิ ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ฮ่องกง รวมถึงประเทศ ออสเตรเลียและรัสเซียอยู่ที่ 22% ส่วนลูกค้าคนไทย อยู่ที่ 3% เพิม่ ขึน้ จากการทีเ่ ราไปมุง่ เน้นออกบูทขายตรงกับลูกค้าทีศ่ นู ย์การ ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ เ์ิ มือ่ ต้นปี ทำ�ให้มยี อดเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัวจาก ปีทแี่ ล้วทีเ่ ราเริม่ เปิดตลาดคนไทย และการเน้นลงโฆษณากับทาง นิตยสาร และร่วมโปรโมชั่นกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ มากขึ้น

วางแผนยุทธศาสตร์พร้อมกับตั้งรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างไร?

เกาะสมุยเป็นเกาะเล็กกำ�ลังดี เมืองไม่ใหญ่มาก สมุยเลยยังมี คำ�ว่า “น้�ำ ใจ” ช่วยเหลือ ทักทาย ต้อนรับ เวลาแขกมาเยี่ยมเยียน ทีบ่ า้ น และถ้ามาเกาะสมุย อยากให้ มาพักผ่อนจริงๆ 30

กลุ่มลูกค้าที่มาสมุย 80 – 90% ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสือ่ สาร ในฐานะผูป้ ระกอบการมองว่า น่าจะ เป็ น ข้ อได้ เ ปรี ย บ เนื่ อ งจากสมุ ย ขาดแคลน แรงงานเป็นจำ�นวนมาก และเราน่าจะมีตัว เลือกมากขึ้น ส่วนในแง่ของชาวต่างชาติ ทีม่ าลงทุน บุม๋ มองว่าอาจจะไม่ใช่เป็นคู่ แข่งหลักกับ Local brand อย่างเรา แต่กน็ า่ จะทำ�ให้มกี ารกระจายรายได้ และมีกลุ่มลูกค้ามากพอสมควร สุดท้ายแล้วก็ต้องมาเตรียมความ พร้อมบ้านของเราให้ดี มีมาตรฐาน การบริการ เป็นทีย่ อมรับจากนานาชาติ


32


การบริการแข่งกันที่รายละเอียด เพราะลูกค้าซื้อมา จากความพอใจ ใครลงลึกรายละเอียดได้มากกว่ากัน ยอดขายก็เพิ่มมากขึ้น

คิ ด ว่ า ภาคธุ ร กิ จโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย วบน เกาะสมุ ย พร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นหรื อ ไม่ อย่างไร? เรื่องการบริการของไทยเรายังคงเป็นอันดับ 1 แต่อาจจะมี เรือ่ งของมาตรฐานการบริการในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน จึงต้องมีการ จัดการ training ฝึกอบรมให้กับภาคแรงงาน ธุรกิจท่องเที่ยวบน เกาะสมุยยังคงต้องการแรงงานจากหลายประเทศ ส่วนเรื่องของ พลังงานและสาธารณูปโภคทีเ่ พิม่ มากขึน้ ก็คดิ ว่าทางภาครัฐต้องเข้า มาช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ ทีส่ �ำ คัญปัจจุบนั นีไ้ ม่วา่ จะทำ�ธุรกิจอะไร อยากให้ช่วยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ โดยเฉพาะ ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่มีการตื่นตัวเรื่องนี้กันมากทีเดียว

ในฐานะนักธุรกิจสุภาพสตรี มองบทบาทของสตรี ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และการเป็นนักธุรกิจหญิงมี ข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร?

ปัจจุบนั ผูห้ ญิงเก่งมีจ�ำ นวนมากขึน้ โดยเฉพาะข้อได้เปรียบของ ผู้หญิง ในเรื่องของการสนใจลงลึกในรายละเอียดที่เหมาะกับธุรกิจ การบริการ ทั้งในเรื่องของการเจรจาต่อรองอย่างประนีประนอม หรือการเพิ่มรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการเพิ่ม คุณค่าของบริการ และในส่วนของการจัดการทีเ่ ข้าถึงความรูส้ กึ ของ ลูกค้าได้มากกว่าผูช้ ายค่ะ แต่ในขณะเดียวกัน บางแผนกบางฝ่ายก็ ต้องมีทั้งกำ�ลังแรง และความใส่ใจ เพราะฉะนั้น ผู้หญิงกับผู้ชาย ต่างมีความสามารถที่แตกต่างกัน อยากให้มองที่ผลสำ�เร็จที่ออก มาในแง่ของ team มากกว่าคะ

หากพูดถึงเกาะสมุย คุณบุ๋มอยากให้นักท่องเที่ยว นึกถึงอะไร? บุ๋มอยากให้นึกถึงการพักผ่อนที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง บุ๋มคิดว่าเกาะสมุยเป็นเกาะเล็กกำ�ลังดี เมืองไม่ใหญ่มาก สมุยยัง

มีค�ำ ว่า “น้�ำ ใจ” ช่วยเหลือ ทักทาย ต้อนรับ เวลาแขกมาเยีย่ มเยียน ทีบ่ า้ น และถ้ามาเกาะสมุย อยากให้มาพักผ่อนจริงๆ (แบบไม่ตอ้ งทำ� อะไรเลย) และมาสัมผัสใช้เวลาใกล้ชดิ กับธรรมชาติ วิถชี วี ติ ของชาว เกาะสมุย แล้วจะรูว้ า่ เกาะสมุยมีเสน่หม์ าก จนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ หลายคนมาแล้วต้องกลับมาเที่ยวอีกทุกๆ ปี

เกาะสมุยในช่วงที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว และกำ�ลังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยรวมของเกาะสมุยคุณบุม๋ มีความคิดเห็นอย่างไร?

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบนเกาะสมุยมีผลกระทบแน่นอน ในเมื่อปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้น แรงงานคนอยู่อาศัยก็มากขึ้น ย่อมต้องมีผลกระทบโดยเฉพาะเรือ่ งปริมาณขยะ เรือ่ งสาธารณูปโภค ต่างๆ ที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ทั้งนั้นความเห็นส่วนตัว อยากให้เริ่มเรื่อง การปลูกฝังรักบ้านเกิด หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ วางกฎเกณฑ์ และมาตรการที่เข้มงวด ตั้งแต่การก่อสร้าง และการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ที่ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ หลายปีที่ผ่านมาทั้งทางภาครัฐและเอกชนก็ช่วยกันรณรงค์ทำ�ให้ เกาะสมุย เป็นเกาะสีเขียวตามโครงการ Green Island ซึ่งเป็น แคมเปญที่ ททท. ร่วมกันเทศบาลสมุย โดยทางเทศบาลจ้างบริษัท ที่ปรึกษา มาระดมความคิดระหว่างสมุย พะงัน เกาะเต่า มาสรุป ร่วมกันว่าจริงๆ แล้วคนทั้งสามเกาะนี้ต้องการอะไร หรือต้องทำ� อย่างไรในวันข้างหน้าเพือ่ ลูกหลานของเรา บุม๋ ก็ได้มสี ว่ นร่วมกับงาน นีด้ ว้ ย ได้มกี ารเสวนา เจรจาในทุกภาคส่วน อาทิหวั หน้าชาวมุสลิม ที่หัวถนน รวมทั้งโรงเรียน ชุมชน คือ งานนี้ไม่ใช่แค่นักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการโรงแรมเท่านัน้ ทีไ่ ด้มาร่วมงานกัน ด้วยการทีบ่ มุ๋ ก็เป็น คนสมุย อะไรก็แล้วแต่ เริม่ มาจากการปลูกฝัง ให้ความรูก้ บั คนท้องถิน่ อย่างบุ๋มเป็นคนรักบ้านเกิด บุ๋มเลยกลับมา ถึงแม้ว่าพ่อแม่ส่งไป เรียนที่อื่น อย่างไรบุ๋มก็ต้องกลับมา เพราะบ้านเราอยู่นี่....

33


34


35


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

เรือไฟโบราณ ดอนตาล มุกดาหาร

เหตุใดเทศกาลลอยกระทง 15 ค่ำ� เดือน 12 จึงไม่คึกคักในภาคอีสาน ข้อนี้อาจจะเป็นปัญหาคาใจสำ�หรับใครหลายๆ คน โดยเฉพาะ นักจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งหลาย แต่เรื่องนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาเลยสำ�หรับชาวอีสาน โดยเฉพาะชาวอีสานริมฝั่งแม่น้ำ�โขง เพราะคำ�ตอบนั้น เป็นที่รู้อยู่แก่ใจ ก็คนอีสานเขาลอยกระทงกันมาตั้งแต่วันออกพรรษา 15 ค่ำ� เดือน 11 แล้วน่ะสิ แต่ที่เขาลอยกันนั้น ไม่ใช่ ..ลอยกระทง.. แต่เป็นสิ่งที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่จะเรียกขาน

15 ค่ำ�เดือน 11 ลอยกระทงอีสาน

อย่างทีอ่ �ำ เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในคืนวันออกพรรษา ก่อนมีงานจุลกฐิน 1 วัน ณ บ้านดอนตาล ลำ�น้ำ�โขงในบริเวณนั้นจะ สว่างไสวเรืองรองไปด้วยดวงไฟน้อยใหญ่ ที่ชาวไทยเผ่ากะเลิงบ้าน ดอนตาล พากันจุดไว้เป็นพุทธบูชาบน “เรือไฟโบราณ” ที่พวกเขา สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา แล้วช่วยกันไปลอยในลำ�น้ำ�โขง โดยเรือไฟ โบราณนีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นเรือไฟลำ�ใหญ่ประจำ�หมูบ่ า้ น และเรือไฟลำ�เล็ก ซึง่ เป็นเรือของชาวบ้านแต่ละคน คนละลำ� “เรือไฟโบราณ” นี้สร้างขึ้นด้วยการขึ้นโครงไม้ไผ่ มีขนาดเล็ก บุรอบด้วยกาบกล้วยช่วยเป็นทุ่นลอยน้ำ� ประดับประดาด้วยข้าวตอก ดอกไม้และปักธงสีสดใส แบ่งเรือไฟไปตามวันเกิดของผูค้ นเพือ่ ใช้เป็น “เรือไฟสะเดาะเคราะห์” ที่ชาวบ้านจะใช้เพื่อขอขมาลาโทษพระแม่ คงคา ใช้บูชาพญานาคเจ้าบาดาล และปล่อยลอยทุกข์โศกของตนไป กับสายน้�ำ ไหลเย็น อีกทัง้ ชาวบ้านจะพากันตัดผมและเล็บของตนใส่ลง ไปในเรือไฟโบราณนี้ตามวันเกิดอีกด้วย

36

1


หากทว่า เรือไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลำ�น้ำ�โขง ก็คือเรือไฟของจังหวัด นครพนม ซึง่ จัดขึน้ เป็นงานเทศกาลใหญ่โต คือ “งานเทศกาลไหลเรือไฟ” อันจุดเด่นที่สุดก็คือ เรือไฟ ลำ�ใหญ่ยักษ์ ที่มีโครงสร้างไม้แข็งแรงและ แขวนตะเกียงน้ำ�มันไว้บนราวที่ออกแบบและตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ เมื่อถึงเวลากำ�หนด เรือไฟลำ�ใหญ่นี้ก็จะถูก ปล่อยออกจากท่า และแล่นเรื่อยไปตามลำ�น้ำ�โขงหน้าเมืองนครพนม ซึ่งฝั่งตรงข้ามคือเมืองท่าแขก ของแขวงคำ�ม่วน สปป. ลาว เรือไฟลำ�ใหญ่นี้นอกจากจะงามสง่าในท่ามกลางสายน้ำ�แล้ว เมื่อ แล่นมาถึงจุดทีก่ �ำ หนด เรือไฟก็สามารถจะจุดพลุ และปล่อยดอกไม้ไฟ ขึ้นจากตัวลำ�เรือเองได้อีกด้วย นับเป็นภาพที่จะสวยงามที่สุดในลำ�น้ำ� โขงทั้งสองฟากฝั่งในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 11 ได้อย่างแท้จริง

2

1 2 3

และนี้คือคำ�ตอบที่ทำ�ไมในวันขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 12 เมื่อชาว ภาคกลาง พากัน “น้ำ�ก็นองตลิ่ง” และพากันลอยกระทงกันอย่าง สนุกสนาน แต่ที่ภาคอีสาน ชาวบ้านจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับเทศกาล ลอยกระทงสักเท่าไร ก็เขาพากันไปลอยกระทงกันตั้งแต่วันออก พรรษา 15 ค่ำ� เดือน 11 นั้นแล้วน่ะสิ

เฮือไฟโคก ที่วัดในเวียงจันทน์ ชาวเมืองเชียงคานเตรียมผาสาดไปลอยในแม่น้ำ�โขง เรือไฟน้อยเมืองเวียงจันทน์ คล้ายกับ ..ลอยกระทง ..

ทีช่ มุ ชนเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย “เรือไฟโบราณ” กลับกลาย เป็น “ผาสาดลอยเคราะห์” ปราสาทลอยน้ำ�อันประดับประดาด้วย ดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ธงทิวกระดาษ อาหารหวานคาว แล้วนำ�ไป ลอยในแม่น้ำ�โขง เพื่อเสริมดวงชะตา และลอยความเป็นอัปมงคล ทั้งหลายออกไป และแน่นอนที่จะเป็นการน้อมรำ�ลึกถึงบุญคุณแห่ง สายน้ำ�โขงด้วยเช่นเดียวกัน ข้ า มฟากมาทางฝั่ ง เมื อ งเวี ย งจั น ทน์ ด้ ว ยความผู ก พั น ของ วัฒนธรรมที่ชิดใกล้ “เรือไฟโบราณ และผาสาดลอยเคราะห์” กลับ กลายเป็น “เฮือไฟโคก” ในภาคกลางคืนวันสุกดิบ ที่ชาวเวียงจันทน์ แต่ละบ้านจะจัดสร้างขึน้ ในบ้านตัวเองและในวัดประจำ�หมูบ่ า้ น เป็น รูปเรือลำ�ยาว ปักธูปเทียนดอกไม้บูชาไปตามความยาวของลำ�เรือ อย่างสวยงาม ก่อนทีใ่ นค่�ำ คืนวันต่อมา ชาวเวียงจันทน์ทงั้ เมืองจะพา กันออกไป “ลอยเฮือไฟ” ซึ่งหน้าตาของเรือไฟลำ�นี้แทบไม่ต่างอะไร กับกระทงในวัน “ลอยกระทง” ของทางภาคกลางฟากฝั่งขวาแม่น้ำ� โขงฝั่งนี้

3

37


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

ความสุขกับมุมริมสระน้�ำ ใกล้หาด

New Star Beach Resort

ผ่อนคลายกับการว่ายน้�ำ ริมชายหาด

สวรรค์กลางอ่าวไทยสไตล์ทรอปิคอลโมเดิร์น

หลายครั้งที่เราต้องการหลบลี้หนีความวุ่นวายในมหานครเมืองใหญ่ มาท่องเที่ยวและพักผ่อนบนเกาะแห่งที่หลายคนมักขนานนามว่า เป็นเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย “เกาะสมุย” และสิ่งที่เราคาดหวังคือการได้สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนบนเกาะ หาดทราย สายลม ท่ามกลางบรรยากาศที่อิงแอบกับธรรมชาติ โดยเฉพาะการได้มาพักผ่อนหย่อนใจกับที่พักสไตล์วิลล่า อย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉกเช่น นิวสตาร์บีช รีสอร์ท เกาะสมุย ทั้งยังเป็นรีสอร์ทก่อกำ�เนิดขึ้นจากครอบครัว “เรืองจันทร์” ชาว เกาะสมุยดั้งเดิมโดยมี คุณบุ๋ม-โสภาวรรณ เรืองจันทร์ เป็นผู้บริหาร เจนเนอเรชั่นที่ 2 นิวสตาร์เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 สมัยก่อน เป็นบังกาโลระดับ 2-3 ดาว และเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทอันดับที่ 5 ของ เกาะสมุยก็ว่าได้ ตั้งอยู่บนพื่นที่กว่า 22 ไร่ ของบรรพบุรุษรุ่นคุณทวด เป็นรีสอร์ทที่สร้างแบบเรียบง่าย เน้นความเป็นธรรมชาติ โดดเด่นด้วย ต้นมะพร้าว หาดทราย และต้นไม้พนื้ บ้านทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย จึงเป็นรีสอร์ทที่เหมาะกับการมาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง และที่สำ�คัญได้รับ รางวัล “กรีนลีฟโฮเทล” การันตีอีกด้วย ดินเนอร์โรแมนติกสุดหรู

38


39


มุมพักผ่อนสบายในห้องพัก ดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เป็น วิลล่าสไตล์ Modern Tropical ภายใต้คอนเซ็ปต์ Smile…you are at New Star ทีย่ งั คงความร่มรืน่ เหมือนเดิม ให้ความประทับใจตัง้ แต่แรก ที่บริเวณทางเข้ารีสอร์ทนั้นรังสรรค์งานศิลป์สร้างเป็นซุ้มไม้ไผ่ราวกับ อุโมงค์แห่งความสุข ที่ใช้เป็นมุมถ่ายภาพสวยๆ ให้กับคู่รักบ่าวสาว มาแล้วมากมาย และพื้นภายในรีสอร์ทเป็นเนินเขาสูงจึงมองเห็นวิว สวยกว้างไกลสุดสายตา และเล่นระดับลงไปถึงบริเวณหาดทรายยาว กว่า 200 เมตรสุดสวยของหาดเฉวงน้อย ทว่าวิลล่าหลังใหม่ที่ก่อสร้างขึ้นท่ามกลางแมกไม้นั้นออกแบบ สไตล์ทรอปิคอลโมเดิร์นคอมเทมโพรารี่ผสมผสานความเป็นไทยตาม

แบบฉบับท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน ดีไซน์โดดเด่นของหลังคาทรงขนม เบื้อง เป็นวิลล่าที่มีความสูงจากพื้นกว่า 6 เมตร ทำ�ให้ได้สัมผัสความ โล่ง โปร่งสบายแบบไม่รสู้ กึ อึดอัด อบอุน่ ราวกับบ้านหลังทีส่ อง เหมาะ สำ�หรับคูร่ กั ฮันนีมนู และครอบครัว ประกอบด้วยห้องพัก 5 แบบ อาทิ ห้องพักแบบ Deluxe Balcony จำ�นวน 36 ห้อง ด้วยพืน้ ทีก่ ว้างขวาง กว่า 60 ตรม. พิเศษด้วยห้องน้ำ�ขนาดใหญ่ ห้องพักแบบ Cottages ที่โอบล้อมด้วยสวนสวยอย่างเป็นส่วนตัว และยังโดดเด่นด้วยห้องน้ำ� แบบเปิดโล่งให้สมั ผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ ห้องพักแบบ Suite Villas เหมาะสำ�หรับครอบครัว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� พร้อมห้องนั่งเล่น ห้องพักแบบ Ocean Pool Villas จำ�นวน 4 หลัง และห้องพัก แบบ Beachfront Villas จำ�นวน 5 หลัง พร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความ สะดวกครบครัน นอกจากนีย้ งั ได้ผอ่ นคลายกับ Akiira Spa ทีส่ ามารถมองเห็นวิว ทิวทัศน์ของทะเลได้จากห้องนวดกับเธอราปีสมากประสบการณ์ดว้ ยท่า นวดที่เป็น signature เฉพาะของ Akiira massage และผลิตภัณฑ์ สปามาตราฐานสากล ส่วนเรือ่ งอาหารนัน้ รองรับด้วยห้องอาหาร Lime และห้องอาหาร Chill by the Pool เคียงข้างสระว่ายน้ำ� ที่สามารถ เสิรฟ์ อาหารกลางวันและอาหารเย็นในทีเ่ ดียวกัน เปิดบริการอาหารไทย กั บ อาหารยุ โ รปที่ พ รี เ ซ็ น ต์ ห รู ต ามสไตล์ ฟิ ว ชั่ น ฟู้ ด และที่ สำ � คั ญ มี โปรโมชั่นพิเศษค็อกเทลและเครื่องดื่มมากมาย มี happy hour ถึง 3 ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. 17.00-18.00 22.00-23.00 สำ�หรับ คู่รักห้ามพลาดดินเนอร์แบบส่วนตัวสุดโรแมนติกริมชายหาด ผ่อนคลายได้ทุกเวลาคิดถึง “นิวสตาร์บีชรีสอร์ท”

New Star Beach Resort

83 หมู่ 3 ตำ�บลบ่อผุด หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำ�รองห้องพักได้ที่โทร. 077-422-407, 077-414-500-6 อีเมล์ : info@newstarresort.com, rsvn@newstarresort.com เว็ปไซต์ : www.newstarresort.com

40


41


Eat & Drink

Text / Photo : ช้อนกลาง

อิ่มเอมบนศาลา

The Patio Restaurant

เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับวันหยุดบนเกาะสมุยทั้งที สิ่งแรกที่ได้สัมผัสคือความเป็นธรรมชาติ เพื่อปลดปล่อยความเครียด ให้มลายหายไปกับสายลม แสงแดด และท้องทะเลอันเวิ้งว้าง ละทิ้งความยุ่งเหยิงในเมืองหลวงอันแสนวุ่นวาย น่าเบื่อและจำ�เจไว้ด้านหลัง มาเปิดประสบการณ์ใหม่กับที่พักและอาหารหลากหลายเมนูตามแบบฉบับของรีสอร์ทที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำ�ใคร... “พาทิโอ” เป็นห้องอาหารทีต่ งั้ อยูใ่ นอ้อมแขนของ “พาวิลเลีย่ น สมุยบูทิครีสอร์ท” ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางศูนย์ความเจริญของหาดละไม บนเกาะสมุย ส่วนความหมายของชื่อห้องอาหารนั้นผู้เป็นเจ้าของ รีสอร์ทวิสัยทัศน์ไกล โกฉุย-วิรัช พงศ์ฉบับนภา ได้รังสรรค์ชื่อ ห้องอาหารให้มีความหมายสอดรับกับตัวรีสอร์ทที่แปลว่า “ศาลา” เช่นกัน โดยมีการออกแบบห้องอาหารให้มีทิศทางเดียวกัน ด้วย ลักษณะที่ละม้ายคล้ายกับศาลาตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาหลีที่มี ลักษณ์เด่น ตัง้ อยูท่ า่ มกลางแมกไม้นานาพรรณและยังเคียงข้างด้วย หาดทรายที่ทอดยาวอยู่ด้านข้างเสมือนถูกโอบกอดไว้อย่างอบอุ่น ด้วยเหตุผลนี้หลายคนที่มาเยือนแล้วมักเก็บความสุขความทรงจำ� กลับไปบอกเล่าต่ออย่างไม่รู้จบ อย่างไรก็ตามเรื่องอาหารนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำ�คัญในการมัด ใจผู้มาเยือนด้วยสไตล์อาหารชาติตะวันตกเน้นไปทางอาหารอิตา เลี่ยน ส่วนอาหารไทยที่หาทานยากก็มีไว้บริการเช่นกัน เป็นการ คิดค้นสูตรลับเฉพาะที่ต้องบอกว่าหาทานได้ที่นี่ที่เดียว!! อาทิ น้�ำ พริกไทยดำ� ทีเ่ สิรฟ์ พร้อมหมูโค ไข่เค็ม และผักเคียงหลากหลาย

42

1

2


3

4

1 PIZZA PAVILION 2 BAKED SPINACH WITH CHEESE 3 SPAGHETTI PHAD KHEE MAO 4 HOT CHOCOLATE SOUFFLE ข้าวมันไก่สตู รไหหลำ� ก๋วยจับ๊ ถ้าอยากทานต้อง สั่งพิเศษเท่านั้น ส่วนอาหารจานแนะนำ�วันนี้ล้วนแต่เป็น อาหารขึ้นชื่อที่สุด ถ้ามาที่ห้องอาหารพาทิโอ แล้วไม่สงั่ มาลิม้ ลองก็เหมือนมาไม่ถงึ !! ประมาณ นั้นเลย เราเริ่มต้นกันที่ “BAKED SPINACH WITH CHEESE” ผักโขมอบชีสทีส่ ามารถเป็น อาหารเรียกน้ำ�ย่อยก็ได้ หรือจะทานเป็นจาน หลักก็ดี โดยคัดเลือกผักโขมอ่อนนำ�เข้าจากต่าง ประเทศไม่เหนียวและมอสซาเรลล่าซีส ประดับ ยอดด้วยพาเมซานชีสชิ้นใหญ่ นอกจากรสชาติ ยอดเยี่ยมแล้วผักโขมยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วย ตามมาด้วย “PIZZA PAVILION” ซึ่งเป็น พิซซ่าสไตล์อติ าเลีย่ นสูตรดัง้ เดิม มีตวั แป้งแบบ บางกรอบ อัดแน่นไปด้วยเครื่องเครามากมาย เป็นการรังสรรค์พซิ ซ่าทีม่ คี วามหลากหลายรสชาติ ในจานเดียวกัน และยังเป็นเมนูซกิ เนเจอร์ประจำ� ห้องอาหารทีภ่ มู ใิ จนำ�เสนอ ประกอบด้วยพามาแฮม พริกหวาน เห็ดรวม ซาลามี่ ซีฟดู้ และฮาวายเอีย้ น

ตามมาด้วย “SPAGHETTI PHADKHEE MAO” ความพิเศษที่การผสมผสานความเป็นอาหาร อิตาเลีย่ นกับอาหารไทยได้อย่างลงตัวสุดๆ หาก ใครได้ลมิ้ ลองแล้วเป็นต้องกลับมาสัง่ กันอีกอย่าง แน่นอนชนิดคนไทยก็ชื่นชอบ ชาวต่างชาติก็ ชืน่ ชม เพราะการคัดสรรกุง้ หมึก และหอยแมลงภู นิวซีแลนด์สดๆ ไซด์ใหญ่เนือ้ แน่น เป็นวัตถุดบิ สด ใหม่ สัง่ แบบวันต่อวัน ส่งตรงจากมือชาวประมง ถึงห้องอาหาร นำ�มาผัดกับเครือ่ งเทศสมุนไพรไทย รสชาติร้อนแรงที่ไม่ควรพลาด ส่วนจานทีโ่ กฉุยแนะนำ�เป็นพิเศษ “PENNE ALELDO” เสน่หท์ สี่ มั ผัสได้จากการทานพาสต้า เส้นเพนเน่ชนิดมีร่องรสนุ่มลิ้นกับครีมซอสที่ สอดแทรกอยูภ่ ายในอย่างชุม่ ฉ่�ำ อุดมไปด้วยเห็ด ที่ชาวอิตาเลี่ยนชื่นชอบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ที่มี กลิ่นหอมอบอวล รวมทั้งแฮมคุณภาพเยี่ยม จัด ตกแต่งในจานได้อย่างลงตัว ถ้าได้ทานแบบไม่ ปรุงรส จะได้ลมิ้ ลองความเป็นดัง้ เดิมของพาสต้า รับรองว่าถูกปากคนไทย ถูกใจฝรั่ง ตบท้ายด้วย

ของหวานจานพิเศษเป็นซิกเนเจอร์ของห้องอาหาร เช่นกัน “HOT CHOCOLATE SOUFFLE” ความพิเศษของจานนี้ คือ ความหวานปะทะ ความเย็นที่ลงตัว และยังเป็นอาหารหวานที่ทำ� ยอดขายดีทสี่ ดุ ในห้องอาหาร ด้วยความพิถพี ถิ นั ของเชฟจนได้ตวั ซูเฟล่สนี �้ำ ตาลภายในบรรจุดว้ ย ช็อคโกแล็ตซูเฟล่ ซึง่ ไหลเยิม้ เวลาทาน เสิรฟ์ ร้อน ควบคูก่ บั ไอศกรีมรสวนิลา ประดับตกแต่งอย่าง สวยงาม จนชาวอิตาเลี่ยนแท้ๆยังต้องทึ่งใน รสชาติ...บอกได้เต็มปากเลยว่า...โดนใจจริงๆ... นอกจากนีย้ งั มีอาหารไทยทีเ่ ชฟกล้าการันตี ได้เลยว่าอร่อยทุกเมนู ซึ่งเป็นการผสมผสาน อาหารไทยทางใต้ที่ชาวยุโรปทานได้ และยังมี อาหารไทยดัง้ เดิม อาหารไทยชาววัง อาทิ มัสมัน่ ไก่ -เนื้อ รสชาติเยี่ยม เพราะส่วนประกอบสำ�คัญ “ส้มซ่า” สูตรชาววัง หรือเขียวหวานไก่ เสิร์ฟ พร้อมโรตี ปลากะพงนึ่งมะนาว เป็นต้น ห้องอาหารนีเ้ ปิดบริการ 2 ช่วงคือ มือ้ เช้า เสิร์ฟสไตล์บุฟเฟ่ต์นานาชาติด้วยโซนอาหาร ต่างๆ มากมายอาทิ มุมไข่ทอด มุมขนมปัง มุม สลัดบาร์ มุม cont cut มุมอาหารเสิรฟ์ ร้อน และ มุมไฮไลท์ “โรตี” หน้าต่างๆ เช่น ไข่ กล้วยหอม ราดซอสหลากรสหวานมัน ส่วนอาหารมื้อเย็น เริ่มต้นด้วยเวลา 18.00 - 22.30 น. และที่ สำ � คั ญ มี โ ปรโมชั่ น ประจำ � วั น เช่ น วันจันทร์-ไทยไนท์ บุฟเฟ่ตอ์ าหารไทยหลากหลาย พร้อมชมการแสดงรำ�ไทย วันอังคาร-พิซซ่าไนท์ วันพุธ-พาสต้าไนท์ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เสิรฟ์ เมนูอลาคาสตามใจคุณๆ วันเสาร์-บาบีควิ ไนท์ ประกอบด้วยอาหารทะเลสดๆ แบบปิง้ ย่าง และวันอาทิตย์-สเต็กไนท์ (สเต็ก 1 ชิ้นฟรีไวน์ 1 แก้ว) รวมทั้ง happy hour ที่บาร์กับเครื่อง ดื่มแบบ by one get one ฟรี ทั้งหมดรองรับ ได้กว่า 150 ที่นั่ง และยังเหมาะกับการจัดงาน เลีย้ งสังสรรค์ งานเลีย้ งมงคลสมรสได้เป็นอย่าง ดีอีกด้วย

บรรยากาศดี อาหารเอร็ดอร่อย รอคุณ

อยูท่ .่ี ..พาทิโอ้

The Patio Restaurant

Pavilion Samui Boutique Resort เลขที่ 124/24 หมู่ 3 หาดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310

สอบถามรายละเอียดหรือสำ�รองห้องพักโทร. 077-424-030 แฟกซ์ 077-424-029 อีเมล์ : info@Pavilionsamui.com เยี่ยมชมได้ที่ www.Pavilionsamui.com และสำ�นักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 471/327 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-644-9450 แฟ็กซ์ : 02-644-7842 อีเมล์ : bkkoffice@Pavilionsamui.com

43


My Beloved Tapee

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

ซอกแซกจาการ์ต้า ถวิลหาบุษบา

ตอนจบ แขกยะวาในใจเรา

ความเดิมจากตอนที่แล้ว ผมพาท่านไปซอกแซกนครหลวงจาการ์ต้า ซึ่งเต็มไปด้วย “เกโรบัก” หรือรถเข็นขายสินค้าและอาหาร สารพัดกับ “บาไจ” หรือสามล้อนำ�เข้าจากอินตะระเดีย แต่ที่หาเท่าไรก็ไม่เจอคือ “เบจัก” (Becak) หรือสามล้อแรงคนปั่นจนน่องโป่ง หาไม่ได้แล้วใน ย่านใจกลางมหานครที่รถติดหนึบอย่างจาการ์ตาวันนี้ เท่าที่จำ�ได้ ผมยังเห็น “เบจัก” ที่เมืองยอร์กยาการ์ตา ประตูสบู่ โุ รพุทโธ แต่ในจาการ์ตา้ รถสาธารณะพืน้ ฐาน คือ “บาไจ” (Bajai / Bajaj) หรือรถสามล้อ คนที่ นั่นก็นิยมเรียก “ตุ๊กตุ๊ก” เหมือนบ้านเรา มีคนตั้งข้อสังเกตว่ารูปลักษณ์ของตุ๊กตุ๊กชวานั้น ใกล้เคียงกับตุ๊กตุ๊กอินตะระเดียมาก พอผมกลับจาก อินโดฯ แล้วเหินฟ้าไปอินเดีย ไปทีเ่ มืองมุมไบ เห็นสามล้อ ทีน่ นั่ ก็รทู้ นั ที ว่าตุก๊ ตุก๊ ชวานัน้ นำ�เข้าจากอินเดียจริงๆ ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่ง คือคนอินโดนีเซียตาม ถนนรนแคมในเมืองใหญ่อย่างจาการ์ตา เป็นมิตรกับ ผู้ไปเยือนเกินกว่าที่ผมคาดคิดไว้มากมาย แต่อาจเป็น เพราะผมตระหนักรูว้ า่ ผูค้ นทีน่ น่ั ส่วนใหญ่นบั ถืออิสลาม “เบจัก” หรือสามล้อถีบยังมีให้เห็นทีเ่ มืองยอร์กยา

44


ประกอบกับเตรียมท่องคำ�ทักทายพื้นฐานของชาวชวาไปบ้าง จึงทำ�ให้เข้าถึงพวก เขาได้ไม่ยาก แต่ลึกลงไปกว่านั้น ผมพบว่าคนระดับรากหญ้าในเมืองใหญ่ ก็มีปัญหาเรื่อง การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเหมือนคนไทยนั่นแหละ ไม่เป็นไร เรากำ�ลังจะเป็น ครอบครัวเดียวกันในนาม “ประชาคมอาเซียน” ก็ชว่ ยกันฝึกปรือภาษาอังกฤษไป ด้วยกัน ติดขัดอย่างไรในระยะแรก เราก็ยังมีภาษามือ ภาษาตา และภาษาหัวใจ ที่ใช้สร้างมิตรภาพได้ไม่แพ้กัน พูดถึงคนอินโดนีเซียในประวัตศิ าสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา มีชาวมุสลิมจาก เกาะมากัสซาร์ (Makassar) เกาะหนึง่ ของอินโดนีเซีย เข้ามาค้าขายตัง้ แต่แผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คนไทยเรียกให้เข้าปากไทยว่า “แขกมักกะสัน” ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีชาวมุสลิมจากเกาะชวา เกาะใหญ่สุดของ อินโดนีเซียเข้ามาค้าขายมาก คนไทยก็ออกเสียงเรียกแบบไทยว่า “แขกยะวา” ถึงแผ่นดินรัชกาลที่ 5 หลังเสด็จประพาสชวา พ.ศ. 2444 แล้ว ทรงประทับ พระราชหฤทัยในความงามของสวนพฤกษชาติที่ชวา จึงทรงนำ�ชาวยะวาที่มีฝีมือ ในการตกแต่งสวน เข้ามารับงานในพระบรมมหาราชวัง วังสราญรมย์ พระราชวัง บางปะอิน รวมถึงตกแต่งไม้ประดับในแนวถนนราชดำ�เนิน และปลูกต้นมะขาม บริเวณท้องสนามหลวง จำ�นวนทั้งสิ้น 365 ต้น ผลงานแขกยะวาทั้งสิ้น ต่อมา ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในรัชกาลที่ 6 ที่จะปกป้องพื้นที่ สีเขียวไว้ให้ชาวกรุงเทพฯ จึงพระราชทานที่ดิน ณ ตำ�บลศาลาแดง 360 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของสยาม โดยกลุ่มคนที่มีบทบาทในการบุกเบิก

“ป่ารกด้านทิศใต้พระนคร” ให้กลายเป็น “ลุมพินสี ถาน” หรือ “สวนลุมพิน”ี คือบรรพบุรษุ ของมุสลิมยะวา หรือ “แขกยะวา” ที่วันนี้ตั้งชุมชนอยู่โดยรอบมัสยิดอินโดนีเซีย ซอยสนามคลี หรือซอยโปโล แขวงลุมพินีนั่นเอง จนกล่าวได้วา่ มุสลิมยะวาทีเ่ ข้ามาในสยาม คือ “นักอุทยาน รังสรรค์” โดยแท้ ถึงวันนี้ ลูกหลานมุสลิมยะวาในสยาม ทีค่ นไทย รูจ้ กั ดี อาทิ อาจารย์บรรจง บินกาซัน และรศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

พอได้ยนิ ชือ่ ก็ท�ำ ให้เรารูว้ า ่ “แขกยะวา” นัน้ ใกล้ตาและชิดใจเรา มานานแล้ว อยูท่ เี่ ราใส่ใจจะเรียนรูค้ วามเป็นมาของพวกเขาหรือไม่?

1 2 3 4

สีสนั “บาไจ” หรือสามล้ออินโดนีเซีย ซึง่ ได้อทิ ธิพลจากสามล้ออินเดีย สาวๆ นักศึกษาปัน่ จักรยานท่องย่านเมืองเก่าจาการ์ตา้ ย่านเมืองเก่าจาการ์ตา้ จะเห็นตึกเก่าแก่สมัยฮอลันดา รอยยิม้ “ชาวยะวา” ในความทรงจำ�

1

3

2

4

45


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ)

ฉบับที่ 13

วิกฤตการศึกษาไทย

ครูตู้ ครูทางไกลของเด็กๆ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หากท่านใดได้ติดตามข่าวสารคงพอจะทราบกันดีนะครับว่า มีข่าวด้านการศึกษาของไทยที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เมื่อผลการสำ�รวจจากสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum พบว่า คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยรั้งท้ายอยู่ในการ จัดอันดับของกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 8 ประเทศ (ที่จริงแล้วข้อมูลนี้มีความไม่ชัดเจน อันเกิดจากการสื่อสารของนัก ข่าวอยู่เล็กน้อย ซึ่งผมจะชี้แจงให้ทราบตอนท้ายของบทความนี้ครับ) ผมลองคิดเล่นๆว่า “หรือว่าเหตุผลที่การศึกษาไทยพัฒนาไป อย่างช้าๆ (จะใช้คำ�ว่า ไม่พัฒนา ก็คงจะดูเกินจริงไปซักหน่อย) นั้นอาจจะมาจากการขาดแคลนเงินทุนสนับสนุน?” แต่เมื่อผมย้อน มาดูข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรให้กระทรวงต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 ก็ต้องพบกับข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งขึ้นไปอีกว่า กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสูงที่สุด คิดเป็น 19.2 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด หรือเป็นเงินประมาณ 460,000,000,000 บาท (4 แสน 6 หมื่นล้านบาท)

46

จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในประเทศไทยมีนักเรียนอยู่ ประมาณ 13 ล้านคน ลองใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้นคำ�นวณดูอย่างง่ายๆ ก็จะพบ ว่า รัฐนำ�เงินภาษีมาลงทุนการศึกษาเด็กคนละประมาณ 35,000 ต่อคนต่อปี ด้วย เงินจำ�นวนมากขนาดนี้ ผมจึงอาจจะไม่สามารถสรุปได้ครับว่า ปัญหาการศึกษา การศึกษาไทยเกิดจากการขาดงบประมาณ แล้วต้นตอของปัญหาคืออะไรกันแน่? เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหา ประกอบกับความตั้งใจเดิมของผมที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยสอนนักเรียนที่ขาด โอกาสทางการศึกษา ผมจึงได้เข้าไปสอนทีโ่ รงเรียนวัดคูหาสวรรค์ อ.ดำ�เนินสะดวก


จ.ราชบุรี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ครับ นีจ่ งึ เป็นโอกาสดีทผี่ มได้เข้าไปเรียน รู้จากประสบการณ์จริง จึงอยากจะนำ�มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบ ไปพร้อมๆกันครับ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์เป็นโรงเรียนวัดขนาดเล็ก อาคารเรียน เป็นอาคารไม้ 2 หลัง คุณแม่ของผมบอกว่า ตอนเด็กๆ ท่านเรียนอยู่ โรงเรียนนีก้ ไ็ ด้อาคารนีเ้ ป็นทีศ่ กึ ษาหาความรูค้ รับ ถึงแม้จะเก่าแต่กไ็ ด้ รับการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดอี ยูค่ รับ ตัวโรงเรียนอยูห่ า่ งจากตลาดน้�ำ ดำ�เนินสะดวกที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ 5 กิโลเมตรเท่านั้นครับ โรงเรียน นี้มีนักเรียน 63 คน และคุณครู 7 ท่าน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางชั้นมีนักเรียนเพียงแค่ 4 คนเท่านั้น คุณครูสุกัญญา เล่าให้ผมฟังว่า “จริงๆ แล้วมีคุณครูที่เป็น ข้าราชการอยู่เพียงแค่ 4 ท่านเท่านั้น ตามอัตราส่วนนักเรียน 25 คน ต่อครู 1 คนทีก่ �ำ หนดมาจากส่วนกลาง แต่ดว้ ยความต้องการของคณะ ครูที่อยากให้มีคุณครูประจำ�ทุกชั้นเรียน ทำ�ให้นักเรียนไม่ต้องคละชั้น กันเรียน จึงต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำ�บล เพือ่ ให้งบประมาณจ้างคุณครูอัตราจ้างเข้ามาเพิ่มเติม” คุณครูเอมอร เสริมต่อว่า “คุณครูอตั ราจ้างนัน้ ศึกษาจบปริญญา ตรีและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอย่างสมบูรณ์ แต่รับเงินเดือน เพียงแค่ 8,000 บาทเท่านั้น ขณะนี้สอนเพื่อให้ครบ 3 ปี จึงสามารถ สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้” จากนั้นคุณครูเอมอรก็กลับไปพิมพ์ เอกสารประเมินโรงเรียนที่ค้างไว้ต่อครับ ด้วยความสงสัย ผมจึงถามคุณครูสกุ ญ ั ญาว่า “การทีค่ ณ ุ ครูตอ้ ง มาทำ�งานเอกสารเหล่านี้ จะทำ�ให้เวลาสอนนักเรียนลดน้อยลงหรือไม่ ครับ” “เนือ่ งจากคุณครูมจี �ำ นวนน้อย นอกจากหน้าทีส่ อนนักเรียนแล้ว ยังต้องแบ่งภาระกันทำ�หน้าที่อย่างอื่นด้วย เช่น งานเอกสาร ธุรการ ประสานงานต่างๆ เป็นต้น” คุณครูสุกัญญา ตอบอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึง่ ต้องขอขอบคุณ ครูตู้ คุณครูทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนว พระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เข้ามาช่วยคุณครู สอนเด็กๆเหล่านี้ด้วยอีกแรงหนึ่ง ผมจึงเสนอคุณครูไปว่า “เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมเด็กโรงเรียน ใกล้เคียงมาด้วย จะได้มีจำ�นวนครูเพิ่มขึ้น ทำ�ให้จัดการเรียนการสอน ง่ายขึ้นด้วย” คุณครูสุกัญญา ตอบว่า “ได้ลองดูแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา แต่ เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าว มีเด็กต่างชาติ (พม่า) จำ�นวนมาก การ เรียนการสอนจึงจัดยากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก” “แต่ถ้าจะให้ยุบโรงเรียนนี้ไปเลยก็คงจะทำ�ไม่ได้ เพราะผู้ ปกครองยังคงอยากให้เด็กๆ อยูใ่ กล้ชิดกับชุมชน หรือบางท่านอาจจะ ขาดทุนทรัพย์” “แล้วมาตรฐานของโรงเรียนตอนนีเ้ ป็นอย่างไรบ้างครับ” ผมถาม “จากการสอบระดับเขต เด็กนักเรียนที่นี่สามารถทำ�ได้ดี จัดอยู่ ในระดับต้นๆ ของเขตการศึกษา แต่เมือ่ ถึงการสอบวัดระดับชาติหรือ O-NET กลับทำ�ได้ไม่ดีนัก” คุณครูสุกัญญาตอบ ถึงแม้ผมจะตกใจบ้างเล็กน้อยเมือ่ ได้ยนิ ดังนัน้ แต่กต็ อ้ งตกใจยิง่ กว่าครับ เมื่อเห็นข้อสอบ O-NET ของน้องๆ ป.6 ที่ผมเองก็ไม่แน่ใจ เหมือนกันครับว่า ถ้าให้นกั ศึกษาอย่างผมทำ�บางวิชาในขณะนีจ้ ะทำ�ได้ ถึงครึ่งหรือไม่

จะเห็นได้วา่ ปัญหาเรือ่ งเงิน บุคลากร และการจัดการในระดับโรงเรียนและ ระดับชาติเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เกินกว่าที่ผมจะสามารถแก้ไขได้ในขณะนี้ (แต่ใน อนาคตก็ไม่แน่เสมอไปนะครับ) ผมจึงขอตัวมาเดินสำ�รวจโรงเรียนเพื่อดูปัญหา ที่ผมพอจะสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้แทน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น คงต้อง ติดตามกันต่อในฉบับหน้าครับ ขอย้อนไปเรื่องผลการสำ�รวจจาก World Economic Forum เขาประเมิน จากการตอบแบบสอบถามของนักธุรกิจในแต่ละประเทศว่า “การศึกษาของเด็กใน ประเทศของตนตอบสนองความต้องการทางธุรกิจหรือไม่?” ซึง่ ค่อนข้างขึน้ อยูก่ บั ความคิดเห็นส่วนบุคคลและการแข่งขันทางธุรกิจของแต่ละประเทศ และไม่ได้วดั จากผลการสอบวัดมาตรฐานนานาชาติ เช่น PISA (ซึง่ ไทยอยูล่ �ำ ดับกลางๆ) ตาม ที่สำ�นักข่าวบางแหล่งกล่าวอ้าง

ท้ายทีส่ ดุ นีผ้ มขอทิง้ ท้าย ด้วยคำ�พูดของศาสตราจารย์ดเี รก บ็อก (Derek Bok) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด “If you think education is expensive, try ignorance.” “ถ้าท่านคิดว่า การศึกษา มีราคาแพง ลองจ่ายค่าของ ความไม่รู้ ดูสิ” …แต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า เงินทีร่ ฐั ลงทุนด้านการศึกษาหายไปไหน?

47


48


49


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ชุมชนเมืองโบราณ สืบสานศรีวชิ ยั ตลาดใหญ่การค้า ยางพาราชั้นดี มากมีไม้ผล ผู้คนมีน้ำ�ใจ เป็นคำ�ขวัญ

ของอำ�เภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหมู่ 10 บ้าน คลองเสียว ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ หมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพก็อยูท่ นี่ ี่ บ้านคลองเสียว เป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ อาชีพของคนทีน่ สี่ ว่ นใหญ่ท�ำ สวนยางพารา เป็นหลัก แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ใจไม่เล็กเลย ทุกคนที่ นี่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างผนึกใจเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนา หมู่บ้านของเขา ภายใต้การนำ�ของผู้ใหญ่โกศล สุขเกษม จาก การไปเยี่ยมเยียนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาเพื่อ ติดตามดูผลการดำ�เนินงาน เนื่องจากที่นี่ได้รับเลือกให้เป็น หมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมระดับจังหวัด จึงค่อนข้างฉงนว่า เขาทำ�อะไรกัน แต่เมือ่ ไปถึงและได้รบั คำ�บอกเล่าจากชาวบ้าน ก็ต้องยอมรับการทำ�งานของเขา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

50

บ้านคลองเสียว


51


ชาวบ้านได้เรียนรู้ ใช้หลักคิด “ร่วมปลูก ร่วมกิน” และนำ�ความรู้ ไปดำ�เนินการที่บ้านตนเอง ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 9 ไร่ ได้ปลูกศาลาตัง้ เรียงรายไว้ ดูแล้ว สวยงามมาก ในแต่ละศาลามีการตกแต่งให้เป็นซุ้ม 3 อ. 2 ส. อันหมายถึงจุดในการเรียนรู้เรื่องอาหาร ออกกำ�ลังกาย อารมณ์ และปลอดสุรา ยาเสพติด ปัญหาสุขภาพของทีน่ กี่ ไ็ ม่ตา่ งจากทีอ่ นื่ เบาหวาน ความดันโลหิตเป็นโรคแนวหน้า แต่ด้วยใจที่ต้องการ พัฒนา และวาดหวังว่าในภายภาคหน้าพี่น้องในหมู่บ้านเขาต้อง ไม่เป็นโรคนี้ จึงเป็นที่มาของการดำ�เนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม นำ�ชาวบ้านปลูกผักสวนครัว ผักริมรั้วกินได้ เพิ่มการ เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น ด้วยการรำ�ไม้พลอง รำ�โนราบิค เนื่องจากแม่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่เป็นศิลปินโนรามาก่อน จึงมีการ ถ่ายทอดรุน่ สูร่ นุ่ อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ถามว่า บ้านใครปลูกผักปลอด สารพิษบ้างชาวบ้านต่างยกมือ และเมือ่ ถามว่าใครออกกำ�ลังกาย ตามเกณฑ์บ้าง ก็ยกมือกันอีกครั้ง แสดงว่าร่วมมือกันจริงๆ จังๆ เพราะเมื่อเราติดตามดูที่บ้านก็พบว่า เป็นเช่นนั้นจริงๆ หากเป็น เช่นนีก้ ระทรวงสาธารณสุขคงอุน่ ใจไปได้เยอะ เพราะสามารถลด ป่วยได้แน่นอน ในศูนย์การเรียนรูไ้ ด้จ�ำ ลองการปลูกผัก การเพาะ เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง และเห็ดภูฐาน ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ ใช้หลักคิด “ร่วมปลูก ร่วมกิน” และนำ�ความรู้ไปดำ�เนินการที่ บ้านตนเอง จากการบอกเล่าของผู้ใหญ่ทำ�ให้เราทราบว่า ที่นี่ เริม่ ต้นจากการนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลือ่ นชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยเป็นปัญหาหนึ่งด้าน สาธารณสุขที่ต้องรีบแก้ไข หากประชาชนในชุมชนมีปัญหา สุขภาพก็จะกระทบทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอื่นๆ ก็ ไม่สามารถพัฒนาได้ เมื่อปี 2552 จึงได้ร่วมมือกับผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (นายพันธศักดิ์ เพ็งเอียด) สาธารณสุขอำ�เภอ (นายเชิด ทองสุข) ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล

52

เวียงสระ (นพ.ปรีชา สุมาลัย) นายอำ�เภอเวียงสระ (นายนอบ คงพูน) และ องค์กรภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน ดำ�เนินการลด อัตราป่วยในชุมชน โดยการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รบั ประทานเอง ผลการดำ�เนินการส่งผลให้เกิดบุคคลต้นแบบมากมาย ทัง้ ลดอ้วน ลดพุง ลดสุรา ยาเสพติด ที่น่าสนใจที่นี่ปราศจากแหล่งอบายมุข เพราะที่ นี่มีกติกาว่า “ปราศจากบ่อนการพนัน” ดังนั้นในงานศพจะไม่มีการ เล่นการพนันโดยเด็ดขาด เลิกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เพียงแค่นี้ชีวิตของ คนในหมู่บ้านก็ดีขึ้นเยอะทีเดียว เราก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้าน ผู้ใหญ่ โกศล สุขเกษม และทีมงานที่กรุณาให้ข้อมูล ทุกคนไม่เจ็บป่วย ก็ช่วย ให้เศรษฐกิจของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติดีขึ้น


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

“ร้านอาหารหาดพุมดวง”

บรรยากาศสวยริมสายนที อิ่มอร่อยริมหาดงาม

“ร้านอาหารหาดพุมดวง” ชื่อร้านบอกได้ว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดแม่น้ำ� ร้านอาหารขนาดเล็กนี้รองรับแขกได้ประมาณหนึ่งร้อยคน พื้นที่แบ่งออกเป็นสองส่วน อาคารหลักตัวร้านเปิดโล่งรับลมเย็นจากริมแม่น้ำ�ทำ�ให้นั่งสบายไม่ร้อนมองไปเห็นคลองพุมดวง อีกส่วนเป็นเรือนแพจำ�นวนสองหลังอยู่ในสายน้ำ�ติดชายหาดทำ�ให้มอง เห็นวิวสองฝั่งของลำ�น้ำ�สวยงาม บางจุดริมน้ำ�มีทรายขาวนวลทับถมรวมกันเป็นหาดสวยจรดสายน้ำ�ดื่มด่ำ�ธรรมชาติไปพลางชวนให้สุขกายสุขใจเป็นที่สุด สายน้ำ�ที่ ไหลผ่านเป็นระลอกคลื่นพริ้วไหวเงาไม้ริมที่สะท้อนลงมาเต้นระริกรื่นไปบนสายน้ำ� นั่งกินอาหารไปพลางชมวิวรอบข้างไปพลางย่อมสุโขสโมสรเป็นไหนๆ คุณลุงจินดา กัลปพฤกษ์ หรือลุงหงบผู้ดูแล กิจการเล่าให้ฟงั ด้วยใบหน้ายิม้ แย้มว่า ร้านอาหาร นีเ้ ปิดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีคณ ุ จงรักษ์ ทรง รัตนพันธุ์ เป็นเจ้าของผูเ้ ริม่ ต้นใช้เวลาว่างช่วงวัน หยุดเปิดกิจการเสนออาหารรสชาติอร่อยให้ได้ สัมผัสกันทั้งความอิ่มและบรรยากาศที่งดงาม ไปพร้อมๆ กัน คุณลุงเล่าให้ฟังว่ากิจการเป็น ความร่วมมือของพี่น้องช่วยกันทุกอย่างสืบทอด เคล็ดลับและเรียนรูก้ ารปรุงอาหารปักษ์ใต้ทสี่ งั่ สม มาจากประสบการณ์ เลือกแต่ของดีทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะ สรรหาได้มานำ�เสนอ รายการอาหารจึงปรากฏบน

เมนูอาหารของร้านทีห่ ลากหลาย เน้นความสดของ อาหารเป็นหลัก เนื้อที่น้อยเหลือเกินขอตัดเข้า เรื่องอาหารแล้วกันครับ ขอแนะนำ � เพี ย งบางรายการเท่ า ที่ พื้ น ที่ จ ะ อำ�นวยเริม่ ด้วย แกงส้มปลากดแม่น�ำ้ กับหน่อไม้ดอง พริกแกงสีเหลืองรสชาติที่บรรจงลงตัวทั้งเปรี้ยว และเผ็ดพอดีๆ คลุกเคล้าให้เนื้อปลาเต่งตึงชวน หิวเป็นทีส่ ดุ กุง้ แม่น�้ำ ผัดมะขามเปียกเข้มข้นหอม กลิ่นรวยรินด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะ ตามด้วย ลาบปลาช่อนเมนูเด็ดของร้านนี้ ปลาช่อนตัวโตบัง้ แล้วทอดจากนัน้ ราดคลุกเคล้าด้วยเครือ่ งปรุงลาบ

เข้มข้น ถัดมาคือยำ�ผักกูดกุง้ สดกรุบกรอบเคีย้ วนุม่ ชุม่ ลิน้ อาหารไม่เผ็ดอย่างต้มส้มปลากระบอกตัวโต เนือ้ สีเหลืองอ่อนๆ เปรีย้ วและหวานหอมกลิน่ ขมิน้ และกระเที ย มแตะถึ ง ห้ ว งอารมณ์ ไก่ บ้า นต้ ม น้�ำ ปลานั่นเล่าช่างรัญจวนจิต สำ�หรับผู้หลบหลีก ความเผ็ดร้อนจากพริกแกงก็สั่งใบเหลียงผัดไข่ สีเหลืองใบไม้เขียวสะท้อนเงาสะท้อนแสงหอม กรุน่ ระทวยใจ กรุบๆ สะกดอารมณ์ให้กระเจิง เมนู อืน่ ๆ มีอกี มากมายเล่าในนีไ้ ม่หมดแน่ แวะไปสัมผัส กันสักมื้อแล้วจะรู้ว่าห้วงน้ำ�ริมหาดพุมดวงนี้ดัง สรวงสวรรค์บนผืนโลกทีเดียว

ร้านอาหารหาดพุมดวง

59/1 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เส้นทาง 4153 เส้นทางพุนพินไปหนองขรีนั่นแหละครับ ระยะทางจากปากทางแยกถนนเส้นนี้เข้าไปประมาณ 800 ม. สังเกตทางตรงป้ายแยกเข้าไปวัดท่าตลิ่งชันหรือที่ทำ�การองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าข้าม นั่นแหละครับ เข้าไปมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ ร้านอยู่ติดกับกำ�แพงวัดสังเกตได้ง่ายครับ ไปไม่ถูกโทรถามเส้นทางที่โทร. 077-319-751, 086-478-0731 เปิดให้บริการช่วงเวลา 10.00 น. – 21.00 น. เพราะรู้ว่าทุกคนหิวไม่อยากให้ไปเก้อจึงเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด

54


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic การนอนหลับพักผ่อนเป็นกิจกรรมที่จำ�เป็นเป็นอย่างมากกับการใช้ชีวิต แต่ใครทราบบ้างว่า ระหว่างที่เรานอนหลับนั้น อาจจะมีอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพ้อ ละเมอ กรน หรืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างปัญหาให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ๆ และตัวเองได้มากกว่าที่คิดก็คือ “การ นอนกัดฟัน” (Bruxism) ผู้ที่นอนกัดฟันส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าตัวเองมีนิสัยดังกล่าว ดังนั้นควรถามสมาชิกในครอบครัว เพื่อนใกล้ชิด เกี่ยวกับเสียง เคี้ยวฟันขณะนอนหลับ แต่ในผู้ป่วยบางรายการนอนกัดเน้นฟันอาจจะไม่ทำ�ให้เกิดเสียงก็ได้

นอนกัดฟัน...เป็นกันหรือเปล่า ? ตอนที่ 1 สาเหตุของการนอนกัดฟัน

ผลเสียของการนอนกัดฟัน

การนอนกัดฟันนัน้ มีผลเสียเกิดขึน้ ได้หลายอย่าง คืออาจจะเกิดเสียงดัง ทำ�ให้ผทู้ อี่ ยูใ่ กล้เคียงหรือนอนอยูใ่ กล้ๆ เกิดความรำ�คาญ ไม่สามารถนอนหลับ ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการนอนกัดฟันที่เกิดขึ้น ถ้ากัดแบบขบไว้เฉยๆ ก็ อาจจะไม่มีเสียงก็ได้ นอกจากนั้นก็เกิดผลเสียกับตัวเอง นั่นคือฟันของเรา การกัดฟันบ่อยๆ ทำ�ให้ฟันสึกลงๆ โดยไม่สมควร ถ้าการกัดฟันเป็นไปอย่าง รุนแรง อาจจะทำ�ให้ฟันบิ่นหรือแตกได้ การนอนกัดฟันเป็นการใช้กล้ามเนื้อ ขากรรไกรอยู่ตลอดเวลา เมื่อตื่นนอนขึ้นมาอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณฟัน ปาก ขากรรไกร ปวดขมับ ปวดศีรษะหรือตึงหรือชาที่ฟัน กัดฟันแล้วเจ็บ หรือเสียวฟันหลายซี่ ถ้าหนักเข้าก็อาจจะทำ�ให้ใบหน้ากางออกใหญ่ขนึ้ ทัง้ สอง ข้างเพราะกล้ามเนื้อข้างแก้มขยายใหญ่จากการกัดฟันบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง (เพราะเหมือนการใช้งานกล้ามเนื้อ บ่อยๆ เข้าก็มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะมัน แข็งแรงขึ้นแบบที่เราไม่ได้ต้องการนั่นเอง)

56

เราลองมาดูกนั เรือ่ งสาเหตุของการนอนกัดฟันกันบ้างดี กว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากทีม่ คี วามพยายามศึกษากันมานาน ส่วนมากแล้วไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดอย่างแท้จริงของการนอน กัดฟัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสรีรวิทยา) แต่ผลการ ศึกษาก็พบความสัมพันธ์ระหว่างอาการนอนกัดฟันกับลักษณะ สองสามประการของผู้ที่มีปัญหานี้คือ 1. ความเครียด พบว่าผู้ที่มีความวิตกกังวลในการทำ�งาน หรือการเรียน เช่น ช่วงทีต่ อ้ งเตรียมงานสำ�คัญ หรือช่วงใกล้สอบ ช่วงทีต่ อ้ ง ดิน้ รนกับสภาวะเศรษฐกิจ เหล่านีท้ �ำ ให้มโี อกาสทำ�ให้เกิดการ นอนกัดฟันได้มากขึน้ ความเครียด กังวลอาจทำ�ให้นอนหลับ ไม่สนิทหรือไม่ลึกพอ ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่และ การดื่มสุราด้วย 2. เกิดจากสภาพร่างกาย ปัญหาทีเ่ กิดจากสภาพในช่องปากทีม่ กี ารสบฟันไม่ดี ไม่ ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากการอุดฟัน ใส่ฟัน ทำ�ให้ฟัน บางซีส่ งู กว่าปกติ ทำ�ให้เกิดการสะดุดเวลาบดเคีย้ วอาหาร ส่ง ผลทำ�ให้การสบฟันเปลีย่ นไป และกระตุน้ ให้รา่ งกายพยายาม ปรับความไม่สม่�ำ เสมอนัน้ ลงโดยการกัดขบส่วนทีไ่ ม่เสมอนัน้ ทำ�ให้มีการกัดเน้นฟันตลอดเวลานอน 3. เกิดจากอาหารหรือยาบางชนิด จากการศึกษาพบว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน (ชา กาแฟ น้�ำ อัดลมบางชนิด เป็นต้น) สารเสพติด เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคบางตัว เช่น แอมเฟตามีนทีใ่ ช้รว่ ม กับ L-dopa หรือยาเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) ซึ่งได้มา จากแอมเฟตามีน หรือผูท้ ใี่ ช้ยาฟีโนเธียซีน (Phenothiazine) เป็นเวลานาน มีความสัมพันธ์ในการเพิม่ ระดับการกัดฟันด้วย

ในคราวหน้าเราจะมาอธิบายเรื่องวิธีรักษาการนอนกัดฟันกัน นะครับ


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น

58


ใครที่เป็นแฟนข่าวภาคค่ำ�ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ททบ.5) คงคุ้นหน้าคุณตาและคุ้นเสียงของผู้ประกาศข่าวหญิง ลูกครึง่ ไทย-อังกฤษ ทีท่ �ำ หน้าทีร่ ายงานข่าวด้วยสำ�เนียงภาษาไทยได้อย่างฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ� จนดูแตกต่างจากใบหน้าของ เธออย่างสิ้นเชิง คุณลิซ่า-อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย

บันทึกความทรงจำ� “เกาะเต่า”

ของผู้ประกาศข่าวหญิง อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย นอกจากงานผู้ประกาศข่าวแล้ว ยังเห็นเธอในฐานะเอ็มซีอยู่ บ่อยครัง้ เฉกเช่น วันทีผ่ มได้พบเธอในงานแถลงข่าวของการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย ผมเลยต้องขอคืบหน้านำ�ประสบการณ์การท่องเทีย่ ว ของเธอมาฝากคุณผู้อ่านเสียหน่อย เธอได้กล่าวย้อนความทรงจำ� เกีย่ วกับการเดินทางท่องเทีย่ วจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ฟงั ด้วยใบหน้า ทีเ่ ปือ้ นรอยยิม้ อยูต่ ลอดว่า เคยไปเทีย่ วเกาะเต่ามานานแล้ว ตอนไป ในฐานะพิธกี รในรายการของอาร์เอส โดยมีคณ ุ แม่รว่ มเดินทางด้วย พร้อมทีมงานรายการอีกหลายคน ไปทำ�กิจกรรมต่างๆ เริ่มต้น การเดินทางด้วยการขึ้นเรือสำ�ราญขนาดใหญ่จากท่าเรือคลองเตย ออกสู่อ่าวไทยและแวะตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ คุณลิซ่าเล่าต่อว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือเป็นครั้ง แรก เลยเกิดอาการเมาเรือนิดหน่อย แต่กส็ นุกดี เพราะปกติจะเดิน ทางด้วยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ การเดินทางด้วยเรือก็ได้บรรยากาศ อีกแบบหนึง่ ซึง่ อยูท่ า่ มกลางทะเลอันเวิง้ ว้างกว้างใหญ่ จนถึงเกาะ สวรรค์กลางอ่าวไทย “เกาะเต่า”

ด้วยข้อจำ�กัดของเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่จึงต้องจอดอยู่นอกฝั่ง และโดยสารเรือขนาดเล็กเพื่อลงไปดำ�น้ำ� ดูปะการังที่มีสีสันสวยงาม รวมทัง้ ปลาสวยงามมากมายแหวกว่ายอยูท่ า่ มกลางน้�ำ ใสแจ๋ว แต่จ�ำ ได้ ว่าน้ำ�แรงมาก จนบางทีต้องเกาะเชือกไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำ� นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่มีโขดหินสวยงาม และสนุกลอยคออยู่กลาง ทะเลแล้วยังได้ขนึ้ ไปพักผ่อนบนหาดทรายขาวละเอียด เล่นก่อกองทราย อยู่อีกหลายชั่วโมง แล้วยังได้มีโอกาสทานอาหารทะเลสดๆ อย่าง เอร็ดอร่อยอีกด้วย เป็นความทรงจำ�ดีๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นกัน อย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสก็จะไปท่องเที่ยวอีกและพาครอบครัว ไปด้วย ส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ต้องนำ�อุปกรณ์เทคโนโลยีไปด้วย เพื่อแชร์เผยแพร่ให้โลกรู้ว่าประเทศของเรามีเกาะสวรรค์เช่นกัน ลิซา่ อยากให้นกั ท่องเทีย่ วได้มาสัมผัส และห้ามพลาดกับกิจกรรมการดำ� น้�ำ ชมความงดงามอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินกับโลกใต้ทอ้ งทะเล พาย เรือคายัก ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการออกกำ�ลังกายไปด้วย หรือไม่กต็ อ้ งนัง่ เรือชม รอบๆ เกาะ

ส่วนการเตรียมตัวท่องเที่ยวเกาะเต่านั้นไม่ต้องเตรียมอะไรให้มาก แค่เตรียมพบกับความสุขที่ รออยู.่ ...เพราะเราจะได้มาสัมผัสพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆ ทีย่ งั คงอยูแ่ บบนัน้ ใครที่ได้ไปเที่ยวก็ฝากไว้ว่า เที่ยวให้สนุก และอย่าไปทำ�ลายธรรมชาติ เพื่อว่าคนรุ่น ต่อๆ ไปจะได้ชื่นชม “เกาะเต่า” ในยุคที่เราเห็นแบบนี้ตลอดไป อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย กล่าวทิ้งท้าย

การเดินทางด้วยเรือได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอยู่ท่ามกลางทะเลอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ จนถึงเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย

“เกาะเต่า”

59


Directory สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ศาลากลางจังหวัด 077-272-926 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-284-971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 077-272-941 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 077-272-513 เทศบาลเมืองท่าข้าม 077-311-833 สำ�นักงานอัยการ 077-281-379 สำ�นักงานจังหวัด 077-282-175 เรือนจำ�จังหวัด 077-283-104 สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 เขื่อนรัชชประภา 077-240-740-5 สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 077-274-811-7 เขตพื้นที่การศึกษา 11 077-288-801 ศูนย์มะเร็งภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-211-625-8 สรรพากรอำ�เภอ 077-272-259 สำ�นักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี 077-355-422-3 สถานีตำ�รวจเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095 ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-272-013 สำ�นักงานประปา 077-200-348 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 077-283-939 ห้องสมุดเทศบาล 077-210-221 สำ�นักงานปลัดเทศบาลนครฯ 077-272-513 สำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬา 077-283-612 ตำ�รวจท่องเที่ยว 1155

ธนาคาร

กรุงเทพ (สุราษฏร์ธานี) กรุงเทพ (ชนเกษม) กรุงเทพ (เซ็นทรัลฯ) กรุงเทพ (บิ๊กซี) กรุงเทพ (โลตัส) กสิกรไทย (สุราษฏร์ธานี) กสิกรไทย (โคลีเซี่ยม) กสิกรไทย (โลตัส) กรุงไทย (สุราษฏร์ธานี) กรุงไทย (ศาลากลางจังหวัด) กรุงไทย (โลตัส)

077-282-906 077-281-297 077-602-723-4 077-600-142-3 077-221-264 077-272-200 077-910-035 077-910-056-60 077-281-830 077-289-117 077-221-264

ศูนย์บริการขายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ บริษัท บ้านดอนปิยะคาร์ส จำ�กัด 077-295-050 บ้านดอนปิยะกลการ 077-218-888 บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำ�กัด (นิสสัน) 077-221-222 ฟอร์ด 077-273-449 มาสด้า สุราษฎร์ธานี 077-600-109 คูโบต้า 077-269-241 มิตซูบิชิ 077-285-046 บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำ�กัด 077-218-218 ทาทามอเตอร์ 077-295-050 นิสสัน 077-200-560-3 ฮอนด้า ออโต้โมบิล 077-224-777 ศุภกิตติ์มอเตอร์ 077-286-827 ดรีมคาร์ ประดับยนต์ 077-281-505

คลินิกแพทย์ / สถานเสริมความงาม

เอเวอร์กรีนคลีนิก 077-284-078 จันทรัตน์คลินิก 077-273-883 SLIM UP CENTER 077-602-728-9 อนุตราคลีนิก 077-205-986 คลีนิกหมอลาวัลย์ 077-273-777 บวรการแพทย์ 077-285-485 คลีนิกหมอวิโรจน์-สุภาพร 077-283-088 คลีนิกหมอมานิตย์ 077-281-271-2 ปันสุขคลีนิก 077-281-855 คลีนิกหมอวิไลพร 077-285-772 คลีนิกหมอเกษม 077-285-360 คลีนิกหมอฉัตรชัย 077-281-201 บรอง เดย์ สปา เซ็นทรัลสุราษฎร์ฯ 077-962-620 ไบโอนาโนเฟส 077-216-418 คริสตี้ฟรองซ์ สาขาสุราษฎร์ธานี 077-210-299

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลเวียงสระ มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์กู้ชีพตาปี

โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

077-284-700 077-285-701-5 077-282-520 077-311-385 077-369-098 077-387-086 077-341-415-6 077-359-384 077-244-518-9 077-371-400 077-421-399 077-377-034 077-431-190 077-389-111 077-381-167 077-391-117-8 077-397-041 077-399-084 077-295-046-7 077-367-075 077-361-283 077-272-328 077-206-487 077-272-300 077-355-351-2 077-275-860-1 077-200-198 077-272-427 077-272-061 077-272-572 077-311-999 077-272-334 077-273-428-9

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 077-282-001 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077-272-168 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 077-221-673 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 077-212-404-5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 077-288-360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 077-913-333 มหาวิทยาลัยตาปี 077-204-431-2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สฎ.) 077-355-040

บริษัททัวร์ / ขนส่ง / โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี การบินไทยสุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี เกาะเจริญคาร์เฟอร์รี่ ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ : สุราษฎร์ธานี : ดอนสัก : เกาะสมุย กรุงสยามทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ พันทิพย์ สมบัติทัวร์ พะงันทัวร์ สมุยทัวร์

077-441-230 077-311-213 077-272-610 077-441-196 077-441-275-6 077-441-137 077-200-032-3 077-203-277 077-489-999 077-471-206-8 077-275-060-2 077-251-555 077-426-000-2 077-286-506 077-272-243 077-273-050 077-272-906 077-273-666 077-205-799 077-282-352

โรงแรม / ที่พัก / คอนโด อำ�เภอเมือง

โรงแรมร้อยเกาะ โรงแรมแก้วสมุย คอนโด วาสนา ซิตี้ คอนโด แสนสิริ

อำ�เภอเกาะสมุย

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์วิลล่า วิมานบุรี พร้อมสุขรีสอร์ท ท้องตะเคียนรีสอร์ท แฟร์เฮ้าท์ บีช รีสอร์ท นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique resort

อำ�เภอบ้านตาขุน

ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท โรงแรมดาหลา เขื่อนเชี่ยวหลาน

077-201-150-8 077-219-456 086-949-3339 1685 077-230-500 077-424-020 077-256-111 077-960-439-40 077-230-978 077-422-255-6 077-422-407 077-424-420 077-913-050 077-242-555-9

อำ�เภอเกาะพะงัน

โรงแรมดีไลน์รีสอร์ท 077-375-527 แอนด์ เรสเตอรอง โรงแรมพะงันบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-481 สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-055-6

อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมใจดีรีสอร์ท

เกาะเต่า

Ban’s Diving Resort ซีเชลล์ รีสอร์ท ดุสิตบัญชารีสอร์ท แอนด์ สปา Sensi paradise Beach resort ตาโต๊ะ ลากูนรีสอร์ท เกาะเต่ารีสอร์ท ทิพย์วิมานรีสอร์ท

ร้านอาหาร / Coffee ร้านบายเชฟ ลัคกี้ ภัตตาคาร ร้านอาหารเคียงเล อิงน้ำ�เคียงจันทร์ ริเวอร์ไซด์ซีฟู้ด อีสานเรือนหลวง ซารัง ครัวณิชา ระแนงน้ำ� ข้าวแกงนครฯ ปานโภชนา ปากน้ำ�ลำ�พู 1 บ้านผัก กรีนเฮาส์ บ้านปลายคลอง ร้านครัวหน้าเขา

อื่นๆ

องค์การโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี True Shop (ถนนราษฎร์อุทิศ) 3 BB (ถนนชนเกษม) เสือโมบาย เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิริสินพลาซ่า ยังนำ�เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม (บจก. ดีเอฟแอล) สุราษฏร์ประตูม้วน SURAT SQUARE บริษัท เพชรศรีวิชัย บริษัท นิวไบโอดีเซล ท่าเรือ พี.เค

075-711-680 077-456-063 077-456-299-300 077-457-098 077-456-244 077-456-192 077-456-133 077-456-409 081-285-5298 077-273-267 077-255-243 077-489-322 077-203-055 077-219-795 077-273-198 077-292-913 077-311-109 086-952-9354 077-312-848 077-285-120 077-205-739 077-282-214 077-292-851 085-782-5266

077-282-404 077-217-152 077-960-999 077-217-058 077-963-555 077-288-888 077-600-555 077-272-555 077-205-409 081-396-4535 077-225-124-5 077-225-124-5 077-275-282


61


Horoscope

ทำ�นายดวงชะตาราศี ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556 ราศีเมษ Aries

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม ช่วงนีไ้ ม่สจู้ ะราบรืน่ นักมีเรือ่ งทีท่ �ำ ให้กงั วลใจ โดยเฉพาะเรือ่ งวุน่ ๆ ทีเ่ กิดในครอบครัว บางทีกอ็ าจจะทำ�ให้เกิดปากเสียงกับคนใกล้ชดิ ได้ เพราะอารมณ์ทไ่ี ม่หนักแน่นในช่วงนี้ ระวังอุบตั เิ หตุไว้บา้ งก็ดคี รับ ด้านความรัก จะมีเพือ่ นต่างเพศทีน่ า่ สนใจผ่านเข้ามาให้รจู้ กั ใน ชีวติ อย่างน้อยคุณก็นา่ จะพอมีโอกาสได้พบรักกับคนทีเ่ หมาะสม จะมี โชคจากคนรักในช่วงนี้ อาจเป็นของขวัญทีน่ า่ ประทับใจ ด้านการเงิน การเงินไม่สดู้ นี กั จะมีเรือ่ งใช้จา่ ยทีเ่ ป็นภาระมากขึน้ บางท่านก็มโี อกาสทีจ่ ะก่อหนีเ้ พิม่ ขึน้ ในช่วงนี้ ส่วนคนทีท่ �ำ ธุรกิจส่วน ตัวก็อาจจะต้องทำ�ใจไว้บา้ ง รายได้ของคุณอาจจะลดน้อยลง

ราศีพฤษภ Taurus

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน ช่วงนีจ้ ะมีธรุ ะวุน่ กับเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยของคุณ บางท่านอาจจะซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดขี น้ึ มีเกณฑ์เดินทางไกลอยูเ่ สมอในช่วงนี้ บางท่านก็มี โอกาสทีจ่ ะพบรักในถิน่ ไกลๆ ด้วย ด้านความรัก ความรักเริม่ ราบรืน่ ขึน้ แต่กย็ งั มีเรือ่ งทีเ่ ป็นอุปสรรค ทีย่ งั ค้างคาใจของคุณอยูบ่ า้ ง สำ�หรับคนทีอ่ ยากมีโอกาสทีจ่ ะเริม่ ต้น ความรัก ช่วงเวลานีเ้ ป็นโอกาสทีด่ ที พ่ี อมีโชคในเรือ่ งความรัก ด้านการเงิน มีภาระในเรือ่ งรายจ่ายเพิม่ สูงขึน้ คุณต้องระวังและ ควบคุมการใช้จา่ ยให้รอบคอบขึน้ เพราะยังเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่าง ยาวนานพอสมควรทีเดียว ควรหาทางเพิม่ รายได้จากงานเสริมบ้าง

ราศีเมถุน Gemini

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม ช่วงนีจ้ ะมีโอกาสได้เริม่ ต้นกับเรือ่ งใหม่ๆ เช่น งานใหม่หรือการย้าย ทีอ่ ยูอ่ าศัย จะมีโชคทัง้ ในเรือ่ งความรัก และมีโชคเกีย่ วกับบริวารทีจ่ ะ มีเพิม่ ขึน้ คุณพอจะมีโชคเป็นลาภลอยอยูเ่ ล็กๆ น้อยๆ ด้านความรัก อยูใ่ นช่วงเวลาทีด่ ี คนโสดทีส่ นใจอยากมีความรัก ก็ควรเริม่ หันมาสนใจเพือ่ นต่างเพศทีอ่ ยูร่ อบตัว สำ�หรับคนทีม่ คี วาม พร้อมก็จะเข้าเกณฑ์มฝี ง่ั ฝากับเขาบ้างแล้ว ด้านการเงิน มีรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ อย่างไม่คาดฝันต้องระวังเรือ่ งเสีย เงินเพราะความประมาทของคุณไว้ให้มากๆ แต่คณ ุ ก็มโี ชคทางการ เงินในรูปทีเ่ ป็นลาภลอยเรือ่ งเก็งกำ�ไรในช่วงนีอ้ ยูบ่ า้ ง

62

ราศีกรกฎ Cancer

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม เกณฑ์ชวี ติ ระยะนีไ้ ม่สจู้ ะดีนกั ต้องระวังในเรือ่ งอุบตั เิ หตุ ระวังดูแล ยานพาหนะให้ดี อย่างน้อยก็ลดความเสีย่ งจากยานพาหนะทีไ่ ม่พร้อม ใช้งาน ต้องระวังเรือ่ งอารมณ์ทห่ี งุดหงิดบ่อยๆ จะสร้างศัตรูได้ ด้านความรัก ช่วงนีอ้ าจจะมีเรือ่ งวุน่ วายอยูบ่ า้ ง บางท่านมีงานยุง่ จนไม่มเี วลาเหลือให้คนรัก หรือบางทีกม็ เี รือ่ งระแวงกันเพราะบุคคล ทีส่ าม ปัญหาทัง้ หมดก็มาจากความใจแคบหวาดระแวงเกินไป ด้านการเงิน ช่วงนีร้ ายจ่ายยังเป็นไปตามปกติไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ไปในเรือ่ งสิน้ เปลือง แต่คณ ุ ต้องระวังในเรือ่ งอุบตั เิ หตุให้มาก เพราะ จะเป็นช่องทางเดียวทีท่ �ำ ให้เงินในกระเป๋าของคุณหายไปได้

ราศีสิงห์ Leo

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน ช่วงนีม้ ชี พี จรลงเท้า จะมีธรุ ะทีท่ �ำ ให้ตอ้ งเดินทางออกนอกเส้นทางอยู่ เสมอ มีงานสังสรรค์พบปะหรือบางทีมงี านประชุม คุณจะถูกเรียกหา ถูกมอบหมายงานสำ�คัญๆ ให้รบั ผิดชอบอยูเ่ สมอในปักษ์น้ี ด้านความรัก ช่วงนีเ้ ริม่ ดีขน้ึ กว่าในช่วงทีผ่ า่ นมา มีโอกาสทีจ่ ะถูก ความลุ่มหลงเข้าครอบงำ�สติปัญญาได้ง่ายๆ ถ้าโชคดีพบกับคนดีๆ ก็เท่ากับรอดตัวไป รักเถอะนะแต่กต็ อ้ งมีสติไว้ดว้ ย ด้านการเงิน ช่วงนีไ้ ม่นา่ กังวลนัก รายจ่ายต่างๆ ก็ยงั เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็น การจ่ายปกติ ถ้าไม่ฟมุ่ เฟือยในการใช้จา่ ยเงินก็นา่ จะมัน่ คงดีขน้ึ จะมี โอกาสลงทุนในเรือ่ งการงานทีพ่ อจะสามารถทำ�ได้ในระยะนีด้ ว้ ย

ราศีกันย์ Virgo สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ช่วงนีจ้ ะมีโชคเล็กๆ น้อยๆ ผ่านเข้ามาในชีวติ ของคุณอยูเ่ สมอ จะพบ กับสิง่ ทีท่ �ำ ให้คณ ุ ถูกใจพอใจเป็นสุขใจในช่วงนี้ มีโอกาสเดินทางไกลๆ บางทีกม็ โี อกาสได้ไปถึงต่างประเทศ แต่ตอ้ งระวังอุบตั เิ หตุไว้ดว้ ย ด้านความรัก มีแต่เรือ่ งทีท่ �ำ ให้คณ ุ รูส้ กึ เป็นสุขใจ มีความพอใจกับ สิง่ ต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้ามา มีเหตุการณ์ส�ำ คัญๆ ทีเ่ กีย่ วกับความรักเกิดขึน้ ในช่วงนี้ เช่น พบกับเหตุการณ์รกั แรกพบ ด้านการเงิน มีเรือ่ งใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง แต่กม็ รี ายรับก้อนใหญ่ๆ ผ่านมือเข้ามาด้วยเช่นกัน อาจจะมีการลงทุนในลักษณะการเข้าหุน้ ทำ� ธุรกิจร่วมกันควรวางแผนให้รอบคอบ


ราศีตุลย์ Libra

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน เกณฑ์ชวี ติ จะมีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางอยูเ่ สมอ แต่จะเป็นในระยะใกล้ๆ จะมีโชคจากการเดินทาง หรือมีความสำ�เร็จจากเรือ่ งการติดต่อทำ�ธุระ ด้านความรัก จะมีเรือ่ งทีไ่ ม่ไว้วางใจกันในช่วงนีอ้ าจจะเป็นเรือ่ ง ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม หรือไม่ไว้วางใจกันเรื่องเงินทองที่ใช้ หมดเปลืองไปอย่างไม่ปกติ คนทีเ่ ริม่ มีความรักต้องอดทนมากหน่อย ด้านการเงิน ช่วงนีจ้ ะมีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูง คนทีค่ าดหวังว่าจะ ได้เงินทองช่วงนีต้ อ้ งเผือ่ เรือ่ งผิดนัดให้มากๆ ไว้ แต่กพ็ อมีไหลผ่านมือ เข้ามาช่วยให้ไม่ตอ้ งเครียดจนเกินไป การวางแผนทีจ่ ะใช้จา่ ยล่วงหน้า ควรทีจ่ ะระงับในระยะนี้ มิฉะนัน้ จะเดือดร้อนวิง่ หาเงินมาแก้ปญ ั หา

ราศีพิจิก Scorpio

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ต้องระวังเรือ่ งเป็นปากเสียงกับคนใกล้ชดิ อาจจะเป็นพีน่ อ้ งหรือเครือ ญาติ และยังต้องระวังเรือ่ งอุบตั เิ หตุจากการใช้ยานยนต์ให้มากขึน้ ด้วย คุณจะมีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางไกลๆ ในระยะนีด้ ว้ ย ด้านความรัก ยังไม่มอี ปุ สรรคหรือปัญหาทีต่ อ้ งเป็นกังวลมากนัก สำ�หรับคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงดูใจกันยังเป็นไปแบบเรือ่ ยๆ ไม่มอี ะไรคืบหน้า แต่คณ ุ ก็พอมีโชคเล็กในเรือ่ งความรัก อาจจะได้ของขวัญในช่วงนี้ ด้านการเงิน เริม่ ดีขน้ึ กว่าทีผ่ า่ นมา พอจะมีโชคมีลาภลอยบ้าง จะมี โอกาสได้รบั เงินมากขึน้ อย่างไม่คาดฝัน แต่คณ ุ ยังมีแต่เรือ่ งใช้จา่ ยที่ ค่อนข้างเป็นภาระมากอยู่ จึงจำ�เป็นต้องใช้จา่ ยอย่างประหยัด

ราศีธนู Sagittarius สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ช่วงนีจ้ ะพบกับเรือ่ งทีท่ �ำ ให้เครียด ซึง่ ก็จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดภายในครอบครัว รวมทัง้ ตนเองก็มโี อกาสทีจ่ ะเจ็บป่วยด้วย ระยะนีค้ วรงดเว้นการติดต่อ หรือการทำ�งานทีเ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์จะเดือดร้อนเสียหายได้

ด้านความรัก ช่วงนีค้ อ่ นข้างโชคดี จะมีความสำ�เร็จสำ�หรับคนโสด หรือคนทีค่ ดิ อยากมีครอบครัว ส่วนคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงดูใจกันอยูก่ ม็ คี วาม ก้าวหน้าทีจ่ ะพัฒนาไปสูก่ ารตกลงใจสร้างครอบครัวร่วมกันด้วย ด้านการเงิน ถือว่าอยูใ่ นช่วงทีด่ ี จะมีรายรับเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิม หรือ อย่างน้อยรายจ่ายของคุณก็จะลดลงพอให้มเี งินเหลือเก็บได้มาก คนที่ ประกอบอาชีพอิสระจะมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เป็นเงินก้อนใหญ่ทเี ดียว

ราศีมังกร Capricorn สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ จะมีภาระหน้าทีม่ าก จะมีธรุ ะยุง่ อยูเ่ สมอ และมีโอกาสทีจ่ ะเดินทาง ไกลๆ ในช่วงนี้ ต้องระวังเรือ่ งปากเสียงกับคนทีอ่ าวุโสกว่าเพราะอาจ จะทำ�ให้ความราบรืน่ ของคุณต้องมีอปุ สรรคเกิดขึน้ ได้ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่ราบรืน่ นัก จะมีเรือ่ งระแวงหรืออาจจะเป็น เรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกัน ต้องระวังอย่าให้สง่ิ ทีไ่ ม่เข้าใจกันขยายออกไปเป็น เรือ่ งราวใหญ่โต มิฉะนัน้ คุณอาจจะต้องลำ�บากใจไปอีกนานทีเดียว ด้านการเงิน ช่วงนีย้ งั มัน่ คงดีอยู่ แต่ส�ำ หรับคนทีม่ ธี รุ กิจอิสระหรือ มีธรุ กิจส่วนตัวอยู่ คุณจะมีภาระทีต่ อ้ งใช้จา่ ยเงินกับการลงทุนเพิม่ มาก ขึน้ บางทีกอ็ าจจะต้องก่อหนีม้ าเพิม่ เติมในกิจการทีท่ �ำ อยูใ่ นปัจจุบนั

ราศีกุมภ์ Aquarius สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ช่วงนี้เข้าเกณฑ์ชีพจรลงเท้าที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่เสมอๆ จะมีเรือ่ งจับจ่ายใช้สอยซือ้ ข้าวของอยูต่ ลอดเวลา จะมีเรือ่ งเจ็บป่วย ในช่วงนีห้ รือบางท่านก็อาจจะมีเรือ่ งหนักใจในเรือ่ งสัญญา ด้านความรัก ช่วงนีจ้ ะมีธรุ ะยุง่ ๆ ต้องเดินทางไกล อาจจะทำ�ให้ไม่มี เวลาต้องห่างกันไปก็คงต้องอดทนรอกันบ้าง ส่วนคนโสดก็พอมีโอกาส ทีจ่ ะมีคนแนะนำ�หรือได้รจู้ กั เพือ่ นต่างเพศในช่วงนี้ คงพอได้แช่มชืน่ ใจ ด้านการเงิน จะมีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างมาก คุณต้องเริม่ วางแผน การใช้จา่ ยให้ดี เพราะรายได้ของคุณจะเกิดความไม่แน่นอนและมี แนวโน้มว่าจะมีรายได้ลดลง ใช้จา่ ยไม่ประหยัดระวังเงินจะขาดมือได้

ราศีมีน Pisces สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

จะมีธรุ ะไปมาหาสูก่ บั ญาติพน่ี อ้ งอยูเ่ สมอ บางท่านก็อาจจะมีเรือ่ งวุน่ ๆ อยูก่ บั เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย จะเป็นการมองหาบ้านหลังใหม่ หรือบางทีกเ็ ป็น การปรับปรุงบ้านให้ใหม่ขน้ึ ช่วงนีร้ ะวังญาติผใู้ หญ่เจ็บป่วยไว้ดว้ ย ด้านความรัก ต้องมีสติในการควบคุมอารมณ์ให้มากขึน้ จะมีโอกาส ทีจ่ ะเกิดปากเสียงกับคนรักและมักจะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดจากอารมณ์ลว้ น ไม่มเี หตุผล ถ้าคุมอารมณ์ไม่ดอี าจจะทำ�ให้บา้ นไม่สงบก็ได้ ด้านการเงิน อาจจะต้องพบกับเจอเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยอย่างไม่คาดฝัน จะมีเรือ่ งใช้จา่ ยเงินในเรือ่ งบริวารหรือบุตรหลานของคุณ และจะต้อง จ่ายเงินเป็นก้อนโตทีเดียว รายจ่ายของคุณในช่วงนีจ้ ะมีแต่เพิม่ ขึน้

63


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ แพทย์ผู้บริหารจันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขารามคำ�แหง, และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพยาบาลรามาธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

เคล็ดลับ “ต้านผิวเหี่ยว” แบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง สิ่งสำ�คัญในการดูแลผิวให้มีสุขภาพดีต้องมาจากข้างในก่อน ปัจจัยสำ�คัญในการช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้านคือ น้ำ� เพราะบ้านเรามี อากาศร้อนชื้น ทำ�ให้เราเสียเหงื่อมาก เมื่อร่างกายขาดน้ำ�จะทำ�ให้ ผิวเหีย่ ว ในวันหนึง่ ๆ เราควรดืม่ น้�ำ อย่างน้อยทีส่ ดุ 2 ลิตร หรือ 8 แก้ว และควรเป็นน้ำ�เปล่าเท่านั้น ทั้งนี้กาแฟและใบชามีคาเฟอีน ซึ่งเป็น ตัวกระตุน้ ให้รา่ งกายเราขับปัสสาวะ เมือ่ ร่างกายขาดน้�ำ ก็จะทำ�ให้ผวิ สูญเสียน้ำ� ส่งผลให้ผิวเหี่ยวย่น หรือแม้กระทั่ง เด็กสาวๆ ที่ขาดน้ำ� ก็จะทำ�ให้ผิวเหี่ยวแห้งได้เช่นกัน ส่วนเรื่องอาหารการกิน แน่นอนว่า You are, what you eat เพราะนอกจากน้�ำ แล้ว ก็ตอ้ งรับประทานผักและผลไม้สด เพราะเป็น แหล่งวิตามินและเกลือแร่ที่สำ�คัญ เช่น วิตามินซี วิตามินบี สาร ฟลาโวนอยด์ โปตัสเซียม แมกนีเซียม ถ้าเราเหงือ่ ออกมากเวลาร้อนๆ จะทำ�ให้รา่ งกายเราสูญเสียโปตัสเซียมไปกับเหงือ่ ด้วย เมือ่ ร่างกายขาด โปตัสเซียมจะทำ�ให้ใจสั่น หัวใจผิดปกติ เพลียและซึมเศร้า ที่สำ�คัญ คือ ในผักและผลไม้สดมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวที่ช่วยชะลอ ความเสือ่ มและความชรา ดังนัน้ ถ้าเราทานผักและผลไม้ทมี่ สี ารต้าน อนุมูลอิสระมากก็จะทำ�ให้ผิวเราเสื่อมช้า

สิง่ สำ�คัญอีกอย่างคือ ควรทานอาหารทีไ่ ม่ใช่อาหารแปรรูป หรือที่เรียกว่า Raw Food ซึ่งคนไทยจะได้เปรียบชาติอื่น เนือ่ งจากอาหารไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่อาหารแปรรูป (ทัง้ นีอ้ าหาร แปรรูปได้แก่ ก๋วยเตีย๋ ว ขนมปัง เบเกอรี่ เค้ก ไส้กรอก แหนม ขนมกรุบกรอบทัง้ หลาย ฯลฯ) และควรทานอาหารทีผ่ า่ นความ ร้อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ซึง่ คือ อาหารทีผ่ า่ นความร้อน ไม่เกินอุณหภูมิที่น้ำ�เดือด เช่น แกงส้ม หรือถ้าจะผัดผักให้ใช้ น้ำ�ซุปผัด ซึ่งจะมีจุดเดือดไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส แถมยัง เก็บคุณค่าทางอาหารได้มากกว่าด้วย แต่ถา้ ใช้น�้ำ มันผัด จุดเดือด จะอยู่ที่ 200-300 องศาเซลเซียส

64


Let’s Talk Surat Thani

Text / Photo : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549)

คอลัมน์ “ชวนสุราษฎร์ฯ คุย” ในนิตยสารแอทสุราษฎร์ฉบับนี้ ผม เพิง่ กลับจากการเป็นวิทยากรเรือ่ งการเตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของ สำ�นักงานเทศบาล จังหวัดชุมพร ซึ่งจัดขึ้นที่ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร ตาม ประสาการทำ�งานและการเดินทางในลักษณะ “ทำ�ไป บ่นไป เที่ยวไป คิดไป” ของผม ระหว่างการเดินทางกลับจากจังหวัดชุมพรจึงเกิดคำ�ถามว่า “ถ้า เราจะนึกถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เราจะนึกถึง สถานที่ท่องเที่ยวใด” สถานที่ท่องเที่ยวที่แวบขึ้นมาในสมองของผมเป็นแห่ง แรก คือ “ชุมชนบางใบไม้” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นชุมชนเก่าแก่ มี ลำ�คลองหลายสายไหลมาบรรจบกัน และยังคงความเป็นธรรมชาติ ทำ�ให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสายในแต่ละปี

บางใบไม้ ผมรู้จักชุมชนบางใบไม้เนื่องจากเวลาผมมีแขกบ้านแขก เมืองมาจากประเทศต่างๆ ในกลุม่ อาเซียน กิจกรรมทีข่ าดไม่ได้ คือการนำ�อาคันตุกะจากแดนไกลมาล่องเรือที่ชุมชนบางใบไม้ ดูวถิ ชี วี ติ ชาวบ้าน และกิจกรรมทีถ่ อื เป็นไฮไลท์ทแี่ ขกบ้านแขก เมืองของผมค่อนข้างประทับใจคือการล่องเรือดูหิ่งห้อย เมื่อนึกถึงชุมชนบางใบไม้ทำ�ให้นึกถึงคำ�หนึ่งคำ�ที่เป็น ศัพท์การท่องเที่ยวที่หลายๆ ท่านมักจะเคยได้ยิน คือ คำ�ว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” หรือ Creative Tourism การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเทีย่ วทีค่ �ำ นึงถึงความ ยัง่ ยืนของการท่องเทีย่ วโดยการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่าง กลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน ผ่านการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงใน ชุมชน ชุมชนบางใบไม้จึงเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ผมถือว่ามีการ จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมีศักยภาพในการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เต็มรูปแบบในอนาคต ผมได้มีโอกาสสัมผัสชุมชนบางใบไม้ผ่านการทำ�โครงการท่อง เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชน หลังจากที่ได้มีโอกาส “ล่อง คลองร้อยสาย ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ดูหิ่งห้อยยามค่ำ�คืน” ซึ่งอาจจะยังไม่เต็มรูปแบบ เพราะถ้าจะให้เต็มรูปแบบยังมี กิจกรรมต่างๆ ที่ท่านจะต้อง “ชมนก ตกปู ดูลิง หิ่งห้อย ร้อยคลอง ล่องบาง” กิจกรรมที่ได้เข้าไปทำ�ในการท่องเที่ยว ไปในชุมชนบางใบไม้สะท้อนให้เห็นการผสมผสานวิถีชีวิต ชาวบ้าน ภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้าน ความเป็นธรรมชาติและชุมชนดัง้ เดิม ของชุมชนบางใบไม้กับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ ว่าชุมชนบางใบไม้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาการท่อง เที่ยวเชิงสร้างสรรค์เต็มรูปแบบให้เกิดขึ้น ที่สำ�คัญไปกว่าอื่น ใดคือความเป็นชุมชนท่องเทีย่ วทีเ่ ข้มแข็งทีท่ กุ ภาคส่วนมีความ ต้องการที่จะพัฒนาชุมชนบางใบไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี คุณภาพ ซึง่ ถือเป็นจุดแข็งทีส่ �ำ คัญในการขับเคลือ่ นชุมชนทีจ่ ะ ต้องมาจากความต้องการของชุมชนและการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการขับเคลื่อน

66


ตามเส้นทางการท่องเที่ยวท่านจะมีโอกาสได้ชมการสาธิตการ ทำ�ขนมจาก การทำ�น้ำ�ส้มจาก การทำ�น้ำ�มันมะพร้าว และการ สาธิตการทำ�หมาตักน้� ำ ซึง่ หลายๆ ท่านทีไ่ ด้เคยไปสัมผัสชุมชน บางใบไม้มคี วามประทับใจกับประสบการณ์การทีไ่ ด้รบั อย่างที่ ผมบอกในข้างต้นผมเป็นคนประเภท “เที่ยวไป คิดไป บ่นไป” ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำ�การท่องเที่ยว ของชุมชนบางใบไม้ ร่วมกับวิทยากรการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ที่ผมเชิญมาจากศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผมและวิทยากรมีความเห็นสอดคล้อง กันที่อยากจะเห็นชุมชนบางใบไม้เติมเต็มในหลายๆ ด้าน ซึ่งก็ สอดคล้องกับแนวคิดของผูน้ �ำ การท่องเทีย่ วของชุมชนบางใบไม้ อย่างไรก็ตามในเรื่องการพัฒนาอาจต้องอาศัยเวลา และงบ ประมาณ ซึ่งคาดว่าคงไม่ยากที่หน่วยงานต่างๆ จะมาร่วม ด้วยช่วยกันเนื่องจากความเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง อยู่แล้วของบางใบไม้ จุดหนึง่ ทีย่ งั ต้องการพัฒนาคือการมีปา้ ยข้อมูลโดยย่อ หาก มีภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนควบคูก่ นั ไปจะเป็นการดียงิ่ เพราะจะ ได้ทนุ่ แรงผมเวลานำ�แขกบ้านแขกเมืองจากต่างประเทศมาล่อง เรือ ป้ายข้อมูลเหล่านี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของ สถานทีต่ า่ งๆ ทีแ่ วะเยีย่ มชม อีกนัยหนึง่ คือการพัฒนาสร้างเรือ่ ง ราวหรือ Story บนพื้นฐานรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชุมชน บางใบไม้ขนึ้ มา เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วสามารถซึมซับ ไปกับการบอกเล่าเรือ่ งราวระหว่างการเดินทาง (Story Telling) ควบคู่ไปการการล่องเรือ ชมการสาธิต และทดลองทำ�กิจกรรม ต่างๆ ระหว่างเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีโจทย์การทำ�ของที่ระลึก และจุดขายของที่ระลึกของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งเวบไซต์การท่องเที่ยวที่สามารถสะท้อนความสวยงาม ของชุ ม ชนบางใบไม้ ใ ห้ กั บ นั กท่ อ งเที่ ยวทั้ งไทยและต่ า งชาติ ที่กำ�ลังตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน หลายๆจังหวัดพยายามเดินตาม แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำ�อัมพวาของจังหวัดสมุทรสงคราม จนเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยน่าจะมีตลาดน้ำ�ทั้งที่เกิดโดย ธรรมชาติหรือตัง้ ใจสร้างขึน้ มาเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างน้อยจังหวัด ละหนึง่ แห่ง แต่จะว่าไปแล้วมีเพียงไม่กตี่ ลาดทีส่ ามารถเติบโตได้ อย่างยั่งยืน หลายๆ ตลาดน้ำ�กลายเป็นที่ขายของสมัยใหม่ หรือ สินค้าทีไ่ ม่มคี วามเชือ่ มโยงกับภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้าน วัฒนธรรมท้อง ถิน่ หรือวิถชี มุ ชน เราอาจเรียกแหล่งท่องเทีย่ วตลาดน้�ำ พวกนีว้ า่ ตลาดน้ำ�เฉพาะกิจหรือตลาดน้ำ�ที่ขาดความเป็นเอกลักษณ์ นับ เป็นโจทย์ทที่ า้ ทายเป็นอย่างยิง่ ในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายๆ แห่ง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์และมีศักยภาพในการ พัฒนาให้เป็นการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เช่นเดียวกันเรายังขาด ตลาดของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติโดยเฉพาะจากชาติอาเซียน เข้า มาเทีย่ วในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิม่ ขึน้ ไข่เค็มเพียงอย่างเดียวคง ไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมการซือ้ ทีห่ ลากหลายของนักท่องเทีย่ วชาว ต่างชาติ จึงอยากฝากเป็นโจทย์ให้ช่วยกันคิดว่านักท่องเที่ยวโดย เฉพาะนักท่องเทีย่ วต่างชาติสว่ นใหญ่ซอื้ อะไรเป็นของทีร่ ะลึก ผม แวะเวียนไปที่หาดใหญ่เที่ยวล่าสุด เห็นนักท่องเที่ยวมาเลเซีย หลายๆ คนใส่เสื้อ I Love Hatyai เดินกันทั่วเมืองหรือล่าสุด ที่เกาะพิทักษ์ที่นักท่องเที่ยวแต่ละท่านที่กลับจากเกาะพิทักษ์ แต่ละคนลงเรือกลับด้วยเสื้อยืดสกรีนรูปเกาะพิทักษ์ที่ซื้อมาจาก ร้านขายของที่ระลึกของชุมชน แต่การทำ�เสื้อยืดที่ระลึกขายคง ไม่ใช่ค�ำ ตอบสุดท้ายของโจทย์ของทีร่ ะลึกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพียงแต่อยากจะนำ�มาจุดประกายให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์ฯ ช่วยกันคิดว่าทำ�อย่างไรจะช่วยกันกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใช้จ่าย ซื้อของเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของชาวสุราษฎร์ธานี

67


For someone in mind

(ติิดไม้ติดมือ)

Text / Photo : อ.พิชญธิดา ศรีธิ, ชิโนรส ใจสว่าง

อำ�เภอพุนพิน เป็น “เมืองเอกชัน้ ใน” ซึง่ อยูต่ ดิ กับอำ�เภอเมือง จึงเปรียบเสมือนประตูสจู่ งั หวัดสุราษฎร์ธานีและทีแ่ ห่งนีม้ ขี มุ ทรัพย์ทใี่ ครๆ หลายคนยังไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา ศาสนา สินค้าพื้นบ้าน และในฉบับนี้ ติดไม้ติดมือ @Surat จะขอนำ�ท่านผู้อ่าน ไปรู้จักกับ พุนพิน..เมืองเก่าเล่าตำ�นาน และสินค้าขึ้นชื่อ “ข้าวหลามน้ำ�รอบ” อาหารว่างแห่งสายน้ำ�ตาปี อำ�เภอพุนพิน ถือเป็นเมืองหน้าด่าน เป็น เส้นทางที่เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากเดิน ทางด้วยรถยนต์จะผ่านถนนสายเอเชียซึ่งตัด ผ่านอำ�เภอพุนพิน ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินก็ ต้องมาลงที่สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ณ ตำ � บลหั ว เตย อำ � เภอพุ น พิ น ส่วนการเดินทางโดยรถไฟนั้นก็ต้องลงที่สถานี สุราษฎร์ธานี ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่อำ�เภอพุนพินเช่นกัน ดังนั้นอำ�เภอพุนพินจึงมีความสำ�คัญในแง่ของ การเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อมาผนวกกับทรัพยากรด้าน การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ประวัตศิ าสตร์และเชิง ธรรมชาติทหี่ ลากหลาย อีกทัง้ ชาวพุนพินยังเป็น ผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีดี น่ารัก พุนพินจึงเป็นทาง ผ่านที่นักท่องเที่ยวไม่อาจผ่านเลย

68

หร๋อยล้ำ�...

ข้าวหลามน้ำ�รอบ แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจสำ�หรับผูท้ สี่ นใจ เชิงประวัตศิ าสตร์ได้แก่ “วัดน้�ำ รอบ” ซึง่ เป็นวัด โบราณหนึง่ ในสามของ วัดสามพีน่ อ้ ง ทีม่ คี วาม สำ�คัญยิ่งเนื่องจากเคยเป็น พระอารามหลวง มาก่อนแต่เดิมวัดแห่งนีต้ งั้ อยูบ่ นเกาะธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นมงคลยิ่งคือ เมื่อมองจากมุม

สู งจะเห็ น เกาะแห่ งนี้ เ ป็ น รู ปใบโพธิ์ ทั้ งยั งมี สายน้ำ�ล้อมรอบอยู่ทุกด้าน อันเป็นที่มาของ นามวัด เส้นทางสู่วัดน้ำ�รอบ ใช้ถนนหมายเลข 41 ผ่านกองบิน 7 และสนามบินนานาชาติ สุราษฎร์ธานี เบี่ยงซ้ายก่อนถึงสะพานพุมดวง จากนั้นเลี้ยวกลับรถใต้สะพานแล้วเลี้ยวซ้าย


69


เข้าถนนสายพุนพิน-คีรีรัฐฯ ประมาณ 8 กิโลเมตรจะถึงหน้าวัดน้ำ�รอบ..เที่ยววัดกันจน อิ่มบุญอิ่มใจ ต้องหาอะไรให้อิ่มท้อง ไม่ไกลจากวัดน้ำ�รอบ ประมาณ 500 เมตร จะมี สินค้าพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อ ของ ตำ�บลน้ำ�รอบ อำ�เภอพุนพิน นั่นก็คือ “ข้าวหลามน้ำ�รอบ” นำ�ทีมโดยคุณพวงรัตน์ แคล้วภัย หัวหน้ากลุ่มอาชีพข้าวหลามน้ำ�รอบ ป้าพวงเล่าที่มา ของข้าวหลามน้ำ�รอบว่า “ที่มาของการทำ�ข้าวหลามนั้นไม่มีหลักฐานชัดว่าทำ�กันมาตั้งแต่ เมื่อไหร่ แต่เชื่อกันว่าเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ที่มีมานานมาก อยู่เคียงคู่กับแม่น้ำ�ตาปีมาเลย คนเก่าคนแก่เล่าว่าเห็นปูย่ าตาทวดทำ�ขายกันมาตัง้ แต่ยงั ไม่มถี นน ตอนนัน้ แม่น้ำ�ตาปีเป็น เส้นทางเดียวทีจ่ ะเข้าสูต่ วั เมืองท่าข้ามและอำ�เภอพุนพินในปัจจุบนั ซึง่ ถือว่าเป็นแหล่งการ ค้าสำ�คัญ ทุกวันจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างถิ่นเดินทางมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหนาแน่น แต่การเดินทางโดยเรือมันช้า เพราะฉะนัน้ จะต้องกินอาหารกันอยูใ่ นเรือ ชาวบ้านทีม่ ฝี มี อื ก็เลยทำ�อาหารลงเรือไปขาย ของเรามีของดีที่ข้าวหลามก็เอาใส่เรือล่องไปขายใครไปใคร มาก็ต้องซื้อกินซื้อฝาก..” ปัจจุบันข้าวหลามน้ำ�รอบได้รับการส่งเสริมจากผู้นำ�ชุมชน และ จาก อบต. อบจ. และเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์โอทอประดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด และระดับภาคมาแล้ว เพราะความอร่อยของข้าวหลามน้ำ�รอบที่เกิดจากการพิถีพิถันใน การปรุง จัดหาส่วนประกอบที่สดใหม่ทุกวัน ทำ�ให้ผู้บริโภคไม่เคยผิดหวังเลย ป้าพวงยัง ใจดี เล่าถึงวิธีการทำ�ข้าวหลามแบบไม่หวงสูตรกันเลย.. “ข้าวหลามของเราทำ�ไม่เหมือน ที่อื่นค่ะ เริ่มตั้งแต่ข้าว เราจะเลือกข้าวเหนียวขาว เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงู ส่วนอีกแบบก็ จะใช้ข้าวเหนียวดำ�* เอามาแช่น้ำ�ให้นิ่มตั้งแต่ตอนเย็น โดยจะทำ�ขั้นต่ำ� 15 กิโลกรัมต่อ วัน แช่ประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วจึงนำ�ไปนึ่ง ขั้นตอนนี้จะเริ่มทำ�กันตั้งแต่ตี 2 ระหว่าง นั้นก็จะทำ�น้ำ�กะทิปรุงรสด้วยน้ำ�ตาลทรายและเกลือให้ออกรสหวามมันเค็ม พอข้าวสุกก็ ยกลงมามูนให้เข้ากัน เสร็จแล้วจึงเทข้าวใส่กระบอกไม้ไผ่ (ไม้ไผ่หนามหรือไม้ไผ่ป่า) ที่ตัด ล้างไว้แล้ว พอเต็มกระบอกใช้จุกกาบมะพร้าวพันด้วยใบกระพ้อปิด ขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จ กันตอนรุ่งสางพอดี จากนั้นก็จะให้ทีมงานชายนำ�ไปย่างไฟ สังเกตดูว่าไม่มีน้ำ�ไหลลงมา จากที่ปลายกระบอกก็เป็นอันใช้ได้ ถึงขั้นตอนการตกแต่งกระบอกให้น่ากิน ตัดปากจุกให้ เสมอกัน ปอกเอาเปลือกไหม้ไฟออก เหลาให้ขาวสะอาดเท่านี้ก็ได้ข้าวหลามน้ำ�รอบที่มี กลิ่นหอมฉุยน่ากินแล้วค่ะ...หากใครจะซื้อไปเป็นของฝาก ข้าวหลามจะมีอายุ 2 วันโดย ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะ” ป้าพวงเล่าว่าไม่เพียงแต่ข้าวหลามเท่านั้นที่อร่อย กลุ่มของป้ายังมี ขนมห่อค่อม (ขนมสอดไส้/ใส่ไส้) ที่อร่อยไม่แพ้กันทำ�กันสดใหม่ทุกวัน ทำ�ขั้นต่ำ� 800 ห่อต่อวันแต่ถ้าวันไหนมีงานประชุมสัมมนา หรืองานเลี้ยงต่างๆ ลูกค้าจะสั่งเพิ่มล่วงหน้า ราคาของข้าวหลามทั้งเหนียวขาวและเหนียวดำ� มัดละ 50 บาท (2-3 กระบอก) ขนม ห่อค่อม ชุดละ 20 บาท (5 ห่อ) ไม่เพียงเท่านี้ยังมีขนมไทยอื่นๆ ที่มาวางขายให้ลูกค้า ได้รับประทานกัน เช่น ขนมตาล ขนมถ้วย ขนมจาก ขนมชั้น ขนมเปียกปูน ขนมตะโก้ ชาววัง รับรองว่าแวะแล้วเป็นต้องติดไม้ติดมือกันกลับบ้านซักอย่าง สองอย่างกันทีเดียว ในอนาคตป้าพวงบอกว่าอยากให้ถนนเส้นนีเ้ ป็นถนนขนมหวานชาวบ้านจะได้มรี ายได้ และ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป อุดหนุนขนมพื้นบ้านไทย คนละบอก...สองบอก หร๋อยอย่างแรงกันเลยพี่น้องเห้อ

*ข้าวเหนียวดำ�จะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ คือสาร “โอพีซี”(OPC) ซึ่งไม่มีในข้าวเหนียวขาว มีสรรพคุณช่วยชะลอการแก่ก่อนวัยและความเสื่อมถอยของร่างกาย โดยสารโอพีซีที่พบในข้าวเหนียวดำ� เป็นสารชนิดเดียวกับสารสกัดที่ได้ จากองุ่นดำ�องุ่นแดง เปลือกสน

สนใจสั่งจำ�นวนมากเพื่อขายต่อ หรือเป็นของฝาก • กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรข้าวหลามน้�ำ รอบ

24 ม.1 ต.น้ำ�รอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ติดต่อสอบถาม : คุณพวงรัตน์ แคล้วภัย โทร. 089-867-7186

• ร้านขนมไทยครูเจต

ตลาดถนนคนเดิน (ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น.บริเวณถนนศรีตาปี ริมเขื่อนแม่น้ำ�ตาปี) และตลาดนัดตลาดน้ำ�บ้านดอน (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-21.00 น. บริเวณริมเขื่อนสวนสาธารณะศรีตาปี อ้างอิง : ข้อมูลประวัติจังหวัดพุนพิน จากหนังสือมีดีที่พุนพิน : ประโยชน์ของข้าวเหนียวดำ� จาก http://www.toyota.co.th/rrc/product_stickeyrice.php

70


รังผึ้งพันธุ์


The Bird

Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกกินเปี้ยว ชือ่ นกกระเต็นชนิด Halcyon chloris ในวงศ์ Alcedinidae ปากหนาสีด�ำ ปลายแหลม ลำ�ตัวด้านบนสีน้ำ�เงินเขียว คอและใต้ ท้องสีขาว ชอบหากินในป่าแสม ป่าโกงกาง กินปูเปี้ยวและปลา นกกินเปี้ยวมีความยาวจากปลายปากจดปลายหาง 24 ซม. ลำ�ตัวค่อนข้างอวบ หัวโต มีปากยาวไม่สมตัว ความยาวของปาก พอๆกับ ความยาวของหัว ปากใหญ่ กว้างตอนโคน ปาก แหลม ตรง และ แข็งแรง สันปากบนแบนลงเล็กน้อย ปากล่างโค้ง เข้าหา ปากบน มีประโยชน์ในการขบกระดองปูให้แตก สีของขนคลุมหัว ท้ายทอย ปีก และหางเป็นสีฟา้ หรือเขียว อมฟ้า นอกจากนั้นเป็นสีขาว ดูสดใส ชวนมองมาก แต่อย่างไร ก็ตาม กินเปีย้ วเป็นนกทีห่ ากินอยูต่ ามป่าชายเลนซึง่ เป็นโคลนเลน จับกินปูเปี้ยว ปลาตีน หรือสัตว์เล็กแถวนั้น จึงทำ�ให้ดูมอมแมม ไปบ้าง แต่เมื่อเทียบสีกับนกชายเลนอื่นๆแล้วก็นับว่าเป็นนกที่สี สวยกว่าเพื่อน

72

นอกจากปูเปี้ยว หรือ ปู ชนิดอื่นๆ แล้ว มันก็ยังชอบกิน กุง้ เล็กๆ ปลาเล็กๆ ซึง่ หาได้งา่ ยในบริเวณหาดโคลนชายทะเล และ ตามริมฝั่งที่เป็นดินเลน โดยส่วนใหญ่เราจะพบนกกิน เปี้ยวตามชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ตะวันออกไป จนถึงภาคใต้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่พบเค้าเลยภายในแผ่นดิน มีรายงานว่าพบนกกินเปี้ยวตามสวนสาธารณะในเมืองบ้างซึ่ง ผมได้มโี อกาศถ่ายทีเ่ กาะลำ�พูผมต้องตืน่ เช้าเพือ่ ดูเส้นทางและ เวลาทีน่ กมาเกาะกิง่ ต้นลำ�พู จึงได้ถา่ ยมาให้ดกู นั นะครับสำ�หรับ นกกินเปี้ยว นับตั้งแต่วางไข่ จนลูกนกออกจากรังไป ใช้เวลา ประมาณ 44 วัน โดยทีท่ เี่ ค้าเลือกทำ�รังได้แก่ จอมปลวก หรือ ไม่ก็ ขุดโพรงเข้าไปในตอไม้ หรือ ลำ�ต้น ไม้ผุๆ บางครั้งก็บิน ลงไปขุดโพรงรังทีร่ มิ ตลิง่ เช่นเดียวกับนกกะเต็นชนิดอืน่ ๆ หรือ บางครั้งก็ขึ้นไปใช้โพรงรังเก่าของนกหัวขวานฉบับหน้าจะนำ� นกฝั่งในบางสุราษฎร์ธานีมาให้ยลโฉมกันนะครับ


73


74


75


76

Profile for atsuratmag

@surat Magazine volume 3 issue 37  

@surat magazine. Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thaila

@surat Magazine volume 3 issue 37  

@surat magazine. Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thaila

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded