Page 44

Research

Inspiration

ดนัย อังควัฒนวิทย์

ผศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร ส ‘เภสัชพันธุศาสตร์’ พันธุกรรมเฉพาะบุคคลกับการใช้ยาทีเ่ หมาะสม

เชือ่ ว่าหลายท่านทีเ่ คยแวะเวียนมาทีอ่ าคารสมเด็จพระ เทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คงจะเคยเห็น“ห้องปฏิบตั กิ าร เภสัชพันธุศาสตร์” ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 แต่หลายท่านคงยังสงสัย ว่าห้องปฏิบตั กิ ารนีม้ พี นั ธกิจหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบริการและ งานวิจยั คืออะไร เป้าหมายของการทำ�งานเป็นอย่างไร ทีส่ �ำ คัญ ปัจจุบันมีโครงการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจอะไรบ้าง คอลัมน์ Research Inspiration ฉบับนี้ ได้รับเกียรติ อย่างมากจาก ผศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าอนุสาขา วิชาเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล และหัวหน้า ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำ�คัญของหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วย

Profile for Ramathibodi Hospital

atRama issue 09  

Ramathibodi Hospital magazine online http://www.ra.mahidol.ac.th/atrama

atRama issue 09  

Ramathibodi Hospital magazine online http://www.ra.mahidol.ac.th/atrama

Profile for atrama
Advertisement