Page 27

Research

Inspiration

ดนัย อังควัฒนวิทย์

จับเข่าคุย ‘งานวิจัย’

กับ ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ด้ ว ยบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นทั้งโรงเรียนแพทย์ สถาบันการศึกษา และ ศูนย์กลางในการทำ�วิจยั ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงเกีย่ วข้องกันอย่างชัดเจน ทำ�ให้ เกิดผลสำ�เร็จทางด้านการเรียนการสอน การรักษาทางการแพทย์และการ พยาบาล รวมทัง้ การผลิตผลงานวิจยั ชัน้ เยีย่ มออกมาอยูเ่ สมอและต่อเนือ่ ง คอลั ม น์ Research Inspiration ฉบั บ นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ อย่ า งยิ่ ง จาก ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ป ระทั ก ษ์ โอประเสริ ฐ สวั ส ดิ์ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย ผู้ กุ ม บั ง เหี ย นและกุ น ซื อ ใหญ่ ข องการทำ � วิ จั ย ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงเรื่องรูป แบบการทำ�งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ปัญหาและอุปสรรคในการทำ�วิจยั และการ สนับสนุนของคณะฯ ในด้านการวิจัย

Profile for Ramathibodi Hospital

atRama issue 08  

Ramathibodi Hospital magazine online http://www.ra.mahidol.ac.th/atrama

atRama issue 08  

Ramathibodi Hospital magazine online http://www.ra.mahidol.ac.th/atrama

Profile for atrama
Advertisement