Page 4

Rama

Today

ดนัย อังควัฒนวิทย์ กิติยา สุวรรณสิทธิ์

พิธีวางศิลาฤกษ์

สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยสุขาภิบาล 119 ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รเิ ริม่ โครงการรามาธิบดีสคู่ ณะแพทยศาสตร์ ชั้นนำ�ในเอเชีย เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ พุทธศักราช 2554 ถึง 2559 หรือโครงการรามาธิบดี-บางพลี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์แบบองค์รวม และการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ โดยได้รับมอบที่ดินไปเมื่อวัน ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 บนพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยสุขาภิบาล 119 ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ มีพื้นที่โดยประมาณ 291 ไร่ มีแผนการก่อสร้างระยะเวลา 48 เดือน และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำ�เนิน โครงการดังกล่าว

Profile for Ramathibodi Hospital

atRama issue 05  

Ramathibodi Hospital magazine online

atRama issue 05  

Ramathibodi Hospital magazine online

Profile for atrama
Advertisement