__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Весна Ерић . Марина Вићентијевић . Весна Анђелић

Радна свеска за четврти разред основне школе


САДРЖАЈ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

МОЈА ДОМОВИНА ДЕО СВЕТА Основне одреднице државе Србије 4 Положај Републике Србије у свету, Европи и на Балканском полуострву 6 Рељеф Србије 8 Реке и сливови у Србији 10 Језера и баре у Србији 12 Бање Србије 14 Клима Србије 16 Заштићена подручја у Србији 18 Становништво Србијe 20 Права и обавезе државе и грађана 22 СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ Флора Србије 23 Фауна Србије 25 Домаће животиње и гајене биљке 27 Природне појаве и прилагођавање 30 Човек – део природе 32 ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ Кретање 34 Материјали и њихова својства 37 Топлотна својства материјала 38 Магнетна својства материјала 39 Електрична својства материјала 40 Материјали и светлосна пропустљивост 42 Растворљивост материјала 43 Смеше 44 Промене материјала 45 РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА Рад – свесна активност човека 47 Природна богатства и њихово коришћење 48 Прерада природних сировина 49 Обновљиви и необновљиви извори енергије 52 Делатности људи у зависности од природних услова у којима живе 54 ОСВРТ УНАЗАД – ПРОШЛОСТ Трагови прошлости 56 Начин живота у прошлости 58 Настанак и развој српске државе 60 Први и Други српски устанак 62 Први и Други светски рат 64 Памтимо и бележимо прошлост 66


MOJA DOMOVINA DEO SVETA 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ 1.

Које су основне одреднице државе? Заокружи слова испред тачних одговора.

2.

а) клима

б) територија

в) становништво

г) химна

д) главни град

ђ) рељеф

е) симболи

ж) границе

з) воде

Допуни реченицу. Линија која одваја територију једне државе од суседних држава назива се

3.

.

На карти Србије:

а) обој територију Србије жутом бојом, a границу Србије црвеном бојом б) упиши назив главног града в) упиши називе држава са којима се Србија граничи

4.

Које реке представљају природне границе Србије са њеним суседима?

4


5.

6.

8.

9.

Шта су симболи сваке државе? Подвуци тачне одговоре. застава

планине

химна

становништво

грб

граница

7. Опиши грб Србије.

Нацртај и обој одговарајућим бојама заставу Србије.

У којим приликама се изводи државна химна?

Напиши: а) назив државне химне Републике Србије

б) једну строфу химне Републике Србије

5


2. ПОЛОЖАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СВЕТУ, ЕВРОПИ И НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ 1.

У кружиће испред назива континената упиши одговарајуће бројеве којима су они означени на карти.

1

3

Северна Америка

Европа

5

Јужна Америка

Азија

4

Африка

2

Антартик

6 Аустралија

7

2.

Допуни реченицу. Република Србија се налази у

делу Европе.

3. Обој на карти Балканског полуострва територију Србије црвеном, а територије суседних држава различитим бојама.

6


4.

На ком делу Европе се простире Балканско полуострво?

5.

На ком делу Балканског полуострва се простире Република Србија? а) јужном

6.

б) централном

в) северном

г) западном

Заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је нетачна. – Србија је међународним копненим, воденим и ваздушним путевима повезана са осталим европским земљама. ДА

НЕ

– Србија је поморским путем повезана са другим земљама. ДА

НЕ

– Важне саобраћајнице које повезују централну и јужну Европу пролазе долинама Велике и Јужне Мораве. ДА

НЕ

– Пругом Београд–Бар Србија је повезана са Источном Европом. ДА

НЕ

– Највећи међународни аеродром у Србији је Аеродром „Никола Тесла” у Београду. ДА НЕ

7.

Која река укључује Србију у међународни водени саобраћај? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Велика Морава б) Дунав в) Тиса г ) Дрина

8.

Пронађи на карти Европе државе које повезује река Дунав и упиши их.

7


3. РЕЉЕФ СРБИЈЕ 1.

Картографским бојама прикажи рељеф Србије.

2. Допуни реченицу. Највећа равница у Србији је

а њу чине

,

, и .

3. У ком делу Србије преовлађује: а) равничарски предео

б) брдско-планински предео

4. Пронађи на географској карти Србије и напиши поред којих река се простиру равнице. Поморавље Стиг

Подриње Мачва

5.

Напиши називе најпознатијих котлина у Србији.

6.

Користећи географску карту Србије попуни табелу. Упиши звездицу (* ) у одговарајућа поља. НАЗИВ ПЛАНИНЕ

8

НАДМОРСКА ВИСИНА

до 1000 m

преко 1000 m

НАЗИВ ПЛАНИНЕ

Копаоник

Тара

Јавор

Рудник

Златибор

Космај

Стара планина

Маљен

Златар

Шар-планина

НАДМОРСКА ВИСИНА

до 1000 m

преко 1000 m


7. Допуни реченице. Највиша планина у Србији је зива

. Њен највиши врх се на-

. Његова надморска висина износи

m.

8. Заокружи ДА ако је тврдња тачна или НЕ ако је нетачна. – Букове и храстове шуме су најраспрострањеније на планинама Србије. ДА

НЕ

– Планине у Србији су богате обрадивим земљиштем. ДА

НЕ

– Брдско-планински предео Србије је богат ливадама и пашњацима. ДА

9.

НЕ

Које планине у Србији су познати туристички центри?

10. Залепи слику на којој се види рељеф једног предела из Србије.

9


4. РЕКЕ И СЛИВОВИ У СРБИЈИ 1.

2.

Упиши у одговарајући кружић на карти бројеве којима су означене реке. 1

Тиса

2

Дунав

3

Сава

4

Колубара

5

Дрина

6

Нишава

7

Велика Морава

8

Западна Морава

9

Јужна Морава

10

Тимок

11

Ибар

12

Увац

13

Лим

14

Бели Дрим

Упиши у табелу карактеристике река према рељефу кроз који протичу. ПЛАНИНСКЕ РЕКЕ

РАВНИЧАРСКЕ РЕКЕ

3. Допуни реченице. Речна мрежа (систем) је Речни слив је

4.

Напиши назив најдуже реке: а) која извире и тече кроз Србију б) која протиче кроз Србију

10

.

.


5.

Посматрај карту Србије и напиши називе већих места кроз која протиче река Дунав.

6.

Заокружи слова испред тачних одговора. Реке Србије се користе: а) у туризму

д) у водоснабдевању

7.

в) за производњу г) у трговини електричне енергије ђ) за риболов е) за наводњавање ж) за саобраћај

б) у рударству

Које реке теку у твом крају и ком сливу припадају?

8.

Спој назив речног слива са реком која му припада. Црноморски слив

Лепенац

Егејски слив

Дунав

Јадрански слив

Пчиња Бели Дрим

9.

Који је слив у нашој земљи највећи по својој површини?

10.

Зашто се у равничарским крајевима копају канали?

11.

Пронађи на карти и напиши називе река и речног канала у Србији. планинске реке

равничарске реке

речни канал

11


5. ЈЕЗЕРА И БАРЕ У СРБИЈИ 1.

Како се деле језера према постанку? ЈЕЗЕРА

2.

Зашто човек прави вештачка језера?

3.

Заокружи на карти Србије плавом бојом природна, а зеленом вештачка језера. 4. На којим рекама се налазе следећа језера? Ђердапско језеро Зворничко језеро Сребрно језеро

5.

Заокружи називе језера која чине природну границу између Србије и њених суседа. (Користи географску карту.) Палићко језеро Зворничко језеро Власинско језеро Ђердапско језеро Бованско језеро Језеро Перућац

6.

Које природно језеро је највеће у Србији? Напиши укратко шта знаш о њему. 12


7.

а) Које вештачко језеро је највеће у Србији?

б) Сазнај и напиши како је настало и за штa се користи.

8.

Шта су „горске очи” и како су настале?

9.

Напиши шта су баре.

10.

Која је разлика између језера и баре?

11.

Пронађи на карти и напиши називе најпознатијих бара у Србији.

12.

Какав је значај бара у очувању ретких биљних и животињских врста?

13.

Објасни значај језера и бара за привредни развој Србије.

14.

Опиши како човек штити воде језера и бара.

15.

Ког датума је међународни празник Дан заштите вода? Заокружи тачан одговор. 1. мај

22. март

1. септембар 13


6. БАЊЕ СРБИЈЕ 1.

Шта су бање?

2.

а) Нацртај картографски знак којим се на карти означава бања.

б) Посматрај карту и напиши у ком делу Србије има највише бања.

3.

Спој линијом називе бања са местом у чијој близини се налазе.

4.

Горња Трепча

Ниш

Пролом бања

Краљево

Рибарска бања

Аранђеловац

Селтерс бања

Младеновац

Буковичка бања

Крушевац

Матарушка бања

Куршумлија

Нишка бања

Чачак

Врањска бања

За шта се све користи бањска вода? Заокружи тачне одговоре. б) кување

в) пиће

г) заливање

Напиши називе три бање са термалном водом.

,

и

.

Шта се, поред лековите воде, користи за лечење у појединим бањама?

14

Врање

6.

а) купање

5.


Profile for Vladimir Todorovic

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4  

Радна свеска за четврти разред основне школе

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4  

Радна свеска за четврти разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded